SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, October 2007, Istanbul, Turkey SIVILAŞMA VE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI SONUCU OLUŞAN OTURMALARI KAPSAYAN VAKA ANALİZİ A CASE STUDY ON THE GROUND SETTLEMENTS DUE TO LIQUEFACTION AND BEARING CAPACITY FAILURES Z. Nil1TAYLAN 1 Hüsnü2UYSAL 2 M. Ayşen3LAV 3 Ayfer4ERKEN 4 ÖZET 17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Kocaeli nin Gölcük ilçesi olan M w = 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı bölgelerde sıvılaşma ve taşıma gücü kayıpları meydana gelmiştir. Özellikle Adapazarı ve çevresindeki birçok yapıda, ileri derecede oturma, dönme, ötelenme ve göçme gözlenmiştir. Bu çalışma kapsamında, belirtilen yapı hasarlarına örnek teşkil edecek şekilde vaka analizi gerçekleştirilmiştir. Deprem odak noktasına yaklaşık 35 km mesafedeki Adapazarı na bağlı Erenler Bölgesi içerisinde ele alınan konut alanındaki mevcut zemin koşullarının deprem yükü altındaki dinamik davranışları incelenmiştir. Bölgede yapılmış olan arazi deneyleri ve sondajlar kullanılarak yerel zemin koşulları belirlenmiş ve ciddi hasarların kaynağı olduğu bilinen sıvılaşma etkisi analizlerle ortaya konmuştur. Kum ve kum benzeri davranış gösteren zeminlerde sıvılaşma sonucu ortaya çıkan yapı-temel sisteminde meydana gelen deformasyonların belirlenmesinde Ishihara veyoshimine (1992) tarafından geliştirilen ampirik yaklaşım kullanılmıştır. Diğer yandan kil ve benzer özellik gösteren zeminlerde ise dinamik yüklerle ve oluşan sınırlı boşluk suyu basıncı oluşumu ile ilişkili olarak taşıma gücünde oluşacak azalma miktarları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar kendi içlerinde, yapılan çalışmalarla ve deprem sonrası gözlenen gerçek değerlerle karşılaştırılarak bölgedeki zemine ait sıvılaşma potansiyeli ve taşıma gücü problemleri açıklanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma, taşıma gücü kaybı, oturma ABSTRACT Liquefaction and bearing capacity failures have occured in most of the effected regions during the 1999 Kocaeli earthquake (M w =7.4) that has the epicenter located in Gölcük. Adapazarı was one of those seriously effected sites. In the center and the neigbouring areas, most of the structures have been damaged significantly with excessive settlements. Within the scope of this study, a case study was given to investigate and examplify the ground settlement problem occured after the earthquake. A residential area located in Erenler in Adapazarı approximately 35km away from the epicenter was choosen to study dynamic behaviour of local soils under the earthquake loading. Borehole data and in-situ test results were used to be able to build up the local soil profile. Thereby, liquefaction potential is evaluated by performing analyses. Ground settlements due to liquefaction have been calculated depending on the empirical equation by Ishihara and Yoshimine (1992) for sandy like soils. On the other hand, reduction in bearing capacity, has been determined for clay like soils, related to limited pore water pressure generation due to dynamic loading. The results obtained have been compared with other related studies and with field observations to support the accuracy. Keywords: Liquefaction, bearing capacity failure, settlement 1 Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2 İnş. Yük. Müh., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 3 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 4 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 471

2 472 Sıvılaşma ve Taşıma Gücü Kaybı Sonucu Oluşan Oturmaları Kapsayan Vaka Analizi GİRİŞ 1999 Kocaeli Depremi, büyüklüğü (M w =7.4) nedeni ile meydana getirdiği ciddi yapısal hasarlar ve bunların neden olduğu can ve mal kayıpları ile dünyadaki önemli depremler arasında yerini almıştır. Gölcük merkezli Kocaeli depreminde en büyük hasara uğrayan ve önemli nüfus yoğunluğuna sahip illerden birisi Adapazarı dır. Adapazarı, Sakarya Havzası içerisinde büyük kesimi ovaya kurulmuş bir yerleşim merkezidir. Sakarya Nehri nin taşıdığı alüvyon malzemeler, bölgenin hakim zemin formasyonunu oluşturmuştur. Bölgede yüzeyden başlayarak yer yer kum veya kil ile düşük plastisiteli silt ardalanmalı bir zemin profili gözlemlenebilmektedir. Dinamik yükler altında kum ve kum benzeri davranış gösteren düşük plastisiteli siltlerde sıvılaşma, bunun yanısıra kil ve kil benzeri davranış gösteren yumuşak plastik siltlerde taşıma gücü kayıpları meydana geleceği bilinmektedir. Adapazarı örneğinde de tariflenen zemin özellikleri, anakayanın derinde bulunması ve bölgenin faya yakın yeralmasından dolayı sismik yük altında benzeri ve beklenen davranışları göstermiştir. Bunun sonucunda zeminden kaynaklanan yapısal hasarlarda sıvılaşma sonucu aşırı oturmalar, çatlaklar, dönmeler, taşıma gücü kayıpları ve toptan göçmeler meydana gelmiştir. Bu çalışmada Adapazarı merkeze yakın Erenler Bölgesi nde tanımlanan sıvılaşma ve taşıma gücü kaybı problemleri ile bunlara bağlı oturmalar incelenecektir. İlk aşamada, öncelikle suya doygun kum ve düşük plastisiteli siltli zeminlerde sıvılaşma analizi yapılacak ve sonucunda meydana gelmiş oturmalar ampirik yöntemler kullanılarak hesaplanacaktır. Sıvılaşma analizine ait temel literatür bilgileri kısaca özetlenecek ve her aşamanın yapılan vaka analizi ile bağlantısı belirtilecektir. İkinci aşamada, yapılardaki aşırı oturmaların bir diğer kaynağı olan plastik siltler ve killer taşıma gücü kaybı bakımından değerlendirilecek ve buna ilişkin sonuçlar sunulacaktır. BÖLGESEL ZEMİN ÖZELLİKLERİ Çalışmada incelenecek arazi, Erenler Belediyesi sınırları içerisinde depremde hasar görmüş bir toplu konut alanıdır. İnceleme alanında 5 katlı 7 farklı blok bulunmaktadır. Bölge Adapazarı merkeze yakın olup doğu tarafında Sakarya Nehri bulunmaktadır. Toplu konut alanı içerisindeki binalarda deprem sonrasında görülen oturmaların incelenmesi ve zemin profilini ortaya koyabilmek amacı ile bölgede açılmış olan sondajlardan yararlanılmıştır. Konut alanın konumu, krokisi, bina yerleşimleri ve sondaj kuyularının (SK) yerleri Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1. İnceleme alanı ve sondaj vaziyet planı

3 Z.N.Taylan H.Uysal M.A.Lav A.Erken 473 Şekil 1 de verilen beş farklı sondaj kuyusunda gerçekleştirilen SPT deney sonuçlarından yararlanılarak bölgeye ait zemin kesitleri elde edilmiştir. Arazi SPT deney sonuçları (N ar ), jeolojik yük, enerji, tij boyu, sondaj kuyusu çapı, numune alıcı tipi ve son olarak yeraltı suyu düzeltmeleri kullanılarak (N 1 ) 60 düzeltilmiş SPT değerleri elde edilmiştir. SK1, SK2, SK3, SK4 sondaj kuyularına ait SPT değerleri 20m derinliğe kadar mevcuttur. SK5 kuyusu için ise bu değer 10m dir. 10 ve 20m den daha derin zemin tabakalarının dinamik davranışa etkisinin de yaklaşık olarak dikkate alınabilmesi için inceleme alanına yakın 30m derinlikteki sondaj kuyusunun verileri kullanılarak tüm beş ayrı sondaj bu derinliğe kadar tamamlanmıştır. Bölgedeki zemin şartları genel olarak metre derinlikte kum tabakası bunu takip eden düşük plastisiteli silt, siltli kum, devamında kil veya yumuşak silt yeralmaktadır m arası derinlikte ise kum tabakasının yer aldığı kabulu yapılmıştır. Tüm bu ifadeler herbir sondaj için SPT (N 1 ) 60 -derinlik ve zemin kesiti olmak üzere Şekil 2 de özetlenmiştir. Şekil 2. Sondajlara ait düzeltilmiş SPT değerleri ve zemin kesitleri En Büyük Yer İvmesinin Hesaplanması SIVILAŞMA ANALİZİ 1999 Kocaeli depremi odak noktasında ana kaya üzerinde kayıt edilmiş olan en büyük ivme değeri 0.407g dir. Bu değer, odak noktasından ve ana faydan uzaklaştıkça azalım gösterdiği gibi deprem dalgalarının içerisinde yol aldığı zemin kesitindeki tabakaların özelliklerine (kalınlık, kayma dalgası hızı, birim hacim ağırlık vs.) bağlı olarak da zemin yüzeyinde farklılıklar göstermektedir. İncelemekte olduğumuz Adapazarı Erenler Bölgesi nde sıvılaşma analizlerinde kullanılmak üzere çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen ivme azalım bağıntıları kullanılarak (Joyner ve Boore, 1981; Fukushima ve Tanaka, ; Ansal, 1999; Gülkan ve Kalkan, 2003) incelenen bölge için anakayaya ait maksimum ivme değerleri hesaplanmıştır. Zemin tabakalarının etkisi ise, profil boyunca çeşitli derinliklerdeki ivme-zaman grafiğinin ve zemin yüzeyi en büyük yatay ivme değerinin ProSHAKE analizleri sonucunda hesaplanmasıyla dikkate alınmıştır. Ampirik bağıntılar ortak olarak, depremin moment (M w ) ya da yüzey dalgası (M s ) büyüklüğüne, bölgenin faya olan en yakın mesafesine, anakaya üzerinde ölçülmüş olan depremi tanımlayan en büyük ivme değerine ve deprem odak derinliğine bağlıdır. Herbiri farklı ancak benzer özellikler gösteren deprem kayıtlarının istatistiksel sonuçlarından ortaya çıkarılmışlardır. Bu nedenle farklı yaklaşımların incelenmesi ve karşılaştırılması, incelenen deprem ve bölge için en yakın sonucun daha iyi şekilde bulunmasına olanak sağlar. Bu çalışma için, M w = 7.4, faya en kısa mesafe R = 6.5km olarak alınmıştır. Dikkate alınan bölge için anakayada maksimum yüzey ivmesi

4 474 Sıvılaşma ve Taşıma Gücü Kaybı Sonucu Oluşan Oturmaları Kapsayan Vaka Analizi bağıntılardan belirlenmiş ve daha sonra ProSHAKE ile anakaya kaydı zemin yüzeyine taşınmıştır. Deprem odak noktasında 0.407g olan anakaya ivmesi uzaklık etkisiyle 0.39g mertebelerine düşmüştür (Tablo 1). ProSHAKE programının kullanımı ile zemin tabakalarının deprem sırasında maruz kaldığı ivme, hız ve yerdeğiştirmelerin derinlikle değişimi hesaplanabilmektedir. Bu sonuçların elde edilebilmesi için programa zemin tabakalarını tanımlamak amacıyla kayma dalgası hızı ya da kayma modülü değerinin girilmesi gerekmektedir. Zemin profillerine ait kayma dalgası hızı girişinin tercih edilmesi halinde ya direk ölçümlerden ya da dolaylı hesap yöntemlerinden yararlanmak gerekmektedir. Çalışılan bölge için, zemin araştırma yöntemlerinden olan Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) verileri üzerinde çalışıldığından dolaylı kayma dalgası hızı hesabı yapılmıştır. SPT vuruş sayısından kayma dalgası hızına geçişi sağlayan birçok farklı yaklaşımı ifade eden bağıntılar bulunmaktadır (Ohsaki ve Iwasaki, 1973; Imai ve Yoshimura, 1975; Ohta ve Goto, 1978; Seed ve Idriss, 1982; İyisan, 1996 ve Kiku, 2001). Bağıntılar en genel hali ile aşağıdaki şekilde verilebilmektedir: b V s = a N (1) V s : kayma dalgası hızı N : SPT vuruş sayısı a,b : korelasyon katsayıları Adı verilen bağıntılara ait grafikler elde edildiğinde herbirinin ortalama bir değer etrafında dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu dağılımı en iyi şekilde Ohta ve Goto (1978), Seed ve Idriss (1982) ile İyisan (1996) ın ifade ettiği görüldüğünden bu bağıntılar (2) temel alınarak zemin kesitinde derinlik boyunca ortalama kayma dalgası hız profili elde edilmiştir Vs = 85.3 N Ohta ve Goto (1978) (2) 0.5 V 56.4N Seed ve Idriss(1982) V s = s = 51.5N İyisan (1996) Şekil 3. Sondajlara ait kayma dalgası hızlarının derinliğe bağlı değişimi

5 Z.N.Taylan H.Uysal M.A.Lav A.Erken 475 Şekil 3 te beş ayrı sondaj kuyusu için ortalama kayma dalgası hızı - derinlik değişimi elde edilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi sondaj kesitleri 20m ile 30m derinliklerde eksik veri olan kısımlar bölgeye yakın sondaj verilerinin yardımıyla tamamlanmıştır. Bu nedenle belirtilen derinliklerde her beş sondaj için de aynı kayma dalgası hızı değeri hesaplanmıştır. Anakaya derinliği ve kayma dalgası hızı 50m ve 700m/s olarak seçilmiştir. Şekil 3 te görüldüğü gibi kayma dalgası hızları sondaj kuyularına göre m/s değerleri arasında dağılım göstermektedir. Hesaplanan kayma dalgası hızları dinamik analiz programında girdi olarak kullanılarak her bir sondaj kesiti için yatay maksimum yüzey ivmesi değerleri elde edilmiştir (Şekil 4). Zemin yüzeyinde en büyük yatay ivme değerlerinin g aralığında kaldığı, zemin tarafından büyütülmek yerine bir miktar azaltıldığı, sönümlenmenin gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 4). Değerler Tablo 1 de azalım bağıntılarından elde edilen sonuçlarla birlikte toplu olarak gösterilmiştir. Şekil 4. Bölgedeki beş ayrı sondaj için ProSHAKE analizinden elde edilen yatay ivme değerlerinin derinlikle değişimi Tablo 1. İvme azalım bağıntıları hesap değerleri ve dinamik analiz ivme sonuçları İvme Azalım Bağıntları En Büyük İvme (g) Ansal (1999) 0.42 Fukushima&Tanaka (1990) 0.34 Fukushima&Tanaka (1999) 0.39 Gülkan&Kalkan(2003) 0.38 Joyner&Boore(1981) 0.37 ProSHAKE Zeminlerde sıvılaşmaya karşı direnç hesabı, tüm dünyada da yaygın olarak kullanılan 1971 yılında Seed ve Idriss tarafından geliştirilmiş Basitleştirilmiş Yöntem kullanılarak yapılmıştır. Yöntem, zeminin sismik yüklemeler altındaki davranışını temsil eden Dinamik Kayma Gerilmesi Oranı (DKGO) ve Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) vuruş sayısı değerlerinden belirlenen dinamik kayma direnç oranlarının karşılaştırılmasıyla bir sonuç ortaya koymaktadır.

6 476 Sıvılaşma ve Taşıma Gücü Kaybı Sonucu Oluşan Oturmaları Kapsayan Vaka Analizi Dinamik Kayma Gerilmesi Oranı ve Dinamik Kayma Direnç Oranı Dinamik kayma gerilme oranı (DKGO), belirli bir zemin tabakası için; derinliğe, deprem sırasında yüzeyde meydana gelecek yatay ivme değerine bağlı olan ve düşey efektif gerilmeye göre normalize edilmiş bir parametredir. Bu oran aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (Seed ve Idriss, 1971): DKGO τ a σ av max v = 0.65 rd σ v ' = g (3) σ v ' Bağıntı temel olarak, deprem esnasında zemin içerisinde belirli bir derinlikte meydana gelen ortalama eşdeğer dinamik kayma gerilmesi ile aynı derinlikteki efektif düşey gerilmenin oranına eşittir. Bağıntıda, a max depremin oluşturduğu en büyük yatay yer ivmesi, g yerçekimi ivmesi, r d kayma gerilmesi azaltma katsayısı, σ v ' ve σ v ise sırasıyla incelenen derinlikteki efektif ve toplam düşey gerilme değerleridir. Dinamik Kayma Direnci Oranı (DKDO), zeminlerin içerdiği ince dane oranı (İDO %) ve SPT arazi deneyi (N 1 ) 60 sonuçlarına bağlı olarak hesaplanan ve farklı deprem büyüklükleri için olması beklenen tahmini dinamik kayma gerilmesi oranı değeridir. DKDO değeri, Seed ve diğ. (1985) nin gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda elde ettikleri grafik bağıntılardan okunmaktadır. Zemin Tabakalarının Sıvılaşabilirliğinin İncelenmesi Deprem yükleri altında tariflenmiş zeminde gerçekleşmesi beklenen dinamik kayma direnci oranı ile deprem esnasında meydana gelen dinamik kayma gerilmesi oranı değerlerinin karşılaştırılması ile sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörü (GF) hesaplanmaktadır. GF 1 olması durumunda suya doygun kum ve silt hakim zemin tabakalarında sıvılaşabilme riski gündeme gelmektedir. İncelenen bölge içerisindeki beş sondaj için de yüzeyden itibaren m derinlik değerleri arasındaki tabakaların büyüklüğü 7.5 olan bir deprem yükü altında sıvılaşma özelliği gösterdikleri gözlenmiştir (Şekil 5). Şekil 5 te dinamik analiz (ProSHAKE) sonucu elde edilen güvenlik faktörü değerleri ile Seed ve diğ. (1985) nin geliştirdiği yöntemden hesaplanan değerler karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. 15m derinlikten sonra yeralan kum ve silt tabakalarının sıvılaşmaya karşı direçleri yüksek olduğundan bu derinlikte hesaplama yapılmamıştır. Şekil 6 da ise, üzerinde çalışılan beş sondaj kuyusuna ait SPT (N 1 ) 60 ile dinamik kayma gerilme oranı arasındaki ilişki içerdikleri İDO da dikkate alınarak Seed ve diğ. (1985) tarafından geliştirilen grafik üzerinde verilmiştir. Şekil 5. Herbir sondaj kuyusu için güvenlik faktörü GF değerlerinin derinlikle değişimi

7 Z.N.Taylan H.Uysal M.A.Lav A.Erken 477 Bu yönde değerlendirildiğinde, Şekil 6 da görüldüğü gibi depremde meydana gelmiş olan dinamik kayma gerilmesi oranı arasında değişmektedir ve tüm noktalar ince dane oranı %5 eğrisinin iç tarafında sıvılaşma özelliği gösteren alan içerisinde yeralmaktadır. Erken ve diğ. (2004) nin Adapazarı Bölgesi için yaptıkları detaylı bir çalışmada hesaplanmış olan dinamik kayma gerilmesi oranları değerleri arasında değişmektedir. Yapılan çalışma kapsamında daha spesifik küçük bir alan incelendiğinden DKGO değerleri daha dar bir aralıkta dağılım göstermektedir. Şekil 6. Sondajlara ait düzeltilmiş SPT değerlerinin dinamik gerilme oranları dağılımı SIVILAŞMA SONUCU OLUŞAN OTURMALARIN BELİRLENMESİ Suya doygun plastik olmayan kum ve düşük plastisiteli silt zeminlerde, üzerlerindeki yapılarda oturmalara neden olan sıvılaşmaya bağlı deformasyonlar meydana gelmektedir. Bu çalışmada incelenen bölgedeki binaların oturmalara dayalı hasarları gözönünde bulundurularak ampirik yöntemle meydana gelen deformasyon değerleri hesaplanmıştır. Ampirik yöntem olarak Isihara ve Yoshimine (1992) nin çalışmaları temel alınmıştır. Bu ampirik yöntemle deprem sırasında sıvılaşan kum tabakalarından kaynaklanan yüzey oturmaları, derinlik boyunca güvenlik faktörü ve rölatif sıkılık değerlerinin bilinmesiyle hesaplanabilmektedir. Rölatif sıkılık değeri ise, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) veya Koni Penetrasyon Deney (CPT) sonuçlarından yararlanılarak hesaplanabilir. Bölgeye ait SPT-N değerleri ile hesaplar devam ettirildiğinden rölatif sıkılık hesabı için aşağıda verilen bağıntı kullanılmıştır. D r N = 21 (4) ' σ v Rölatif sıkılığın derinlik boyunca hesaplanmasının ardından, rölatif sıkılık ve sıvılaşmaya karşı güvenlik faktörüne bağlı verilmiş grafiklerden sıvılaşma sonrası hacimsel deformasyon değeri ε v (%) okunmaktadır (Ishihara ve Yoshimine, 1992). Bu hesaplamalar sonucunda çalıştığımız beş sondaj için derinlik boyunca hacimsel deformasyon değeri değişimi Şekil 7 de verilmiştir. Herbir derinlik için elde edilen hacimsel deformasyon değerinin ε v (%) bulunduğu derinlikle çarpılarak entegre edilmesi ve sonuçların üstüste toplanması ile fazla boşluk suyu basıncının

8 478 Sıvılaşma ve Taşıma Gücü Kaybı Sonucu Oluşan Oturmaları Kapsayan Vaka Analizi sönümlenmesinin ardından düşey yönde oluşacak deformasyonlardan kaynaklanan yüzey oturma miktarları hesaplanmıştır. Sıvılaşma özelliği gösteren zemin 6.5m derinliğe kadar devam ettiğinden, sıvılaşma kaynaklı oturma hesabı da gene aynı derinlikteki zemin katmanları için yapılmıştır. Tüm adımların uygulanmasıyla elde edilen sonuçlardan cm arasında değişim gösteren oturma değerleri hesaplanmıştır. Değerlerdeki bu farklılık kum tabakasının kalınlığı ile ilgilidir. Şekil 7. Sıvılaşma özelliği gösteren zemin tabakalarında meydana gelen hacimsel deformasyon değerinin derinlikle değişimi PLASTİK SİLT VE KİLLERDE TAŞIMA GÜCÜ KAYBI 1999 Kocali depreminde karşılaşılmış olan bir diğer önemli problem ise taşıma gücü kaybına bağlı zemin göçmeleridir. Dinamik yükler altında zemin yumuşaması sonucu zeminin mukavemetinde meydana gelen azalma taşıma gücü kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle deprem etkisinden sonra zeminlerin statik mukavemetlerinin incelenmesi gerekmektedir. Önceki bölümlerde de detaylı olarak anlatıldığı gibi, kum ve düşük plastisiteli siltlerde dinamik kuvvetler altında aşırı boşluk suyu basınçları oluşmakta ve zemin taşıma gücünü tamamen kaybetmektedir. Yumuşak kıvamlı plastik silt ve kil zeminlerde ise, tekrarlı yükler altında deformasyonlar hızla artabilmekte buna karşılık boşluk suyu basınçları artarak belirli bir değerde sınırlı kalmaktadır. Bu sayede efektif gerilme değeri diğer tür zeminlerden farklı olarak sıfıra düşmemekle beraber başlangıç statik drenajsız kayma mukavemeti ile deprem sonrası mukavemeti arasında önemli bir azalma gözlenmektedir. Her iki durumun detaylı incelenip karşılaştırılması deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında zeminlerde oluşabilecek gerilme oturma ilişkisini ortaya koyabilmektedir. Yumuşak kıvamlı suya doygun örselenmemiş killerin, doğal su muhtevası ile likit limit değerlerinin oranlanması sonucunda (w n /w l ) dinamik yükler altındaki davranışı hakkında bilgi sahibi olunabilir. w n /w l oranı 1 e yaklaştıkça dinamik etki altında killerin deformasyonlarında önemli artışlar meydana gelmektedir. Tablo2. Yumuşak kil zeminlerde doğal su muhtevasının likit limit değerine oranı SK2 SK3 SK5 Derinlik Derinlik Derinlik w (m) n /w l PI w (m) n /w l PI (m) w n /w l PI

9 Z.N.Taylan H.Uysal M.A.Lav A.Erken 479 İnce daneli zeminlerin tekrarlı yükler altında ve sonrasında davranışlarının incelenmesi için yapılan deneylerde (Erken ve Ülker, 2007) birçok farklı yüklemelere ek olarak 7.5 büyüklüğünde depreme denk gelecek kuvvet etkisi de uygulanmıştır. Bunun sonucunda, dinamik kayma gerilmesi oranının (DKGO) N=20 tekrar sayısına karşılık geldiği ve istenilen büyüklükteki depremi tarifleyebildiği kabulü yapılmıştır. Dinamik deneylerde ± %2.5 deformasyon değeri göçme sınırı olarak kabul edilmektedir. Plastisite indisleri arasında değişim gösteren ince daneli zeminler üzerinde yapılan deneyler sonucunda N=20 tekrar sayısında göçme sınırına ulaşıldığı ve zeminin su muhtevasına da bağlı olarak bu değerin kimi yerlerde aşılabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışılan bölge içerisinde SK 2 SK 3 ve SK 5 sondajlarında yaklaşık 3m derinlikten başlayan kil tabakaların (Şekil. 2) deprem etkisi sonrasında taşıma gücü kapasitelerindeki değişim incelenmiştir. Tablo 2 de üç ayrı sondaj verilerindeki kil tabası için w n /w l oranı incelendiğinde 0.9 a çok yakın değerler olduğu ve kimi bölgelerde ise bu değerin 1 i aştığı görülmektedir. Bu nedenle zeminin likit davranış gösterme eğilimi olacağından taşıma gücünde kayıplar olması beklenmektedir. Çalışma kapsamında ele alınan bölgenin 7.4 büyüklüğünde bir depreme maruz kaldığı gözönünde bulundurulursa ve bu dinamik yükler altında minimum ± %2.5 deformasyon değerine ulaştığı kabulü yapılırsa, aynı deformasyon seviyesi için minimum taşıma gücü kaybı hesaplanabilmektedir (Şekil 7). Şekil 7 de Erken ve Ülker (2007) tarafından hazırlanan çalışmanın sonucunda elde edilmiş olan deprem sonrası ve öncesi statik mukavemet oranı ile yüzde deformasyon ilişkisi verilmiştir. Adapazarı bölgesine ait plastisite indisi 18 olan örselenmiş numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucu elde edilen dağılım idealize bir şekilde grafik olarak ifade edilmiştir. Çalışılan bölge için kabul edilen minimum deformasyon seviyesi eğri üzerine işaretlendiğinde, minimum % 40 a yakın bir mukavemet kaybının olduğu görülmektedir. Bununla paralel olarak da % 40 taşıma gücü kaybı olduğu sonucuna varılabilmektedir. Şekil 8 de ise, aynı deney setine ait numunelerde tekrarlı yüklemeler sonucunda oluşan ve oluşması beklenen boşluk suyu basını değerleri görülebilmektedir. Yapılan çalışma, Adapazarı Bölgesi nde yapılmış olan deneysel çalışma sonuçları ile de uyum göstermektedir. Bunun sonucunda %40 - %50 arasında boşluk suyu basıncı oranı oluşumu meydana gelmektedir. Şekil 7. Tekrarlı yüklemeden kaynaklanan statik kayma mukavemeti kaybı (Erken ve Ülker, 2007) Şekil 8. ±%2.5 deformasyon seviyesinde oluşan boşluk suyu basıncı davranışı (Erken ve Ülker, 2007)

10 480 Sıvılaşma ve Taşıma Gücü Kaybı Sonucu Oluşan Oturmaları Kapsayan Vaka Analizi SONUÇLAR Yapılan çalışma içerisinde, 1999 Kocaeli depreminde gerek uygunsuz zemin koşulları gerekse yetersiz üst yapı problemlerinden dolayı ciddi hasarlara maruz kalmış Adapazarı ili Erenler Bölgesi nde bir toplu konut alanı ele alınmıştır. Bölgeye hakim kum ve kil ardalanmalı zemin profillerinin yaratması beklenen en temel iki konu vaka analizi olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, dinamik yükler altında düşük plastisiteli silt ve kumlara ait sıvılaşma ile kil zeminlere ait taşıma gücü kaybı problemleri incelenmiştir. İlk aşamada, arazi SPT deney sonuçları kullanılarak kayma dalgası hız değerleri elde edilmiş ve buna bağlı olarak yüzeyde en yüksek yatay ivme değeri hesaplanmıştır. Hesap yöntemleri olarak ampirik ve nümerik yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yüzey ivmelerinin kullanılması ile sondajların temsil ettiği zeminlerdeki sıvılaşma riski incelenmiştir. İkinci aşamada sıvılaşmadan kaynaklanan oturmalar hesaplamış ve en fazla oturma miktarı olarak 20-26cm değerleri elde edilmiştir. Arazide deprem sonrası yapılmış olan incelemelerde SK1 bölgesinde yoğun olarak sıvılaşma belirtisi gözlenmiştir. Elde edilen sonuçların arazi gözlemleri ile olan uyumu hesapların doğruluğunu desteklemektedir. Son aşamada ise, ince daneli malzemelerin deprem etkisi altındaki davranışları, önceki yıllarda yapılmış detaylı çalışmalardan yararlanılarak incelenmiştir. Bunun sonucunda ise sondaj loglarında 3.5-5m derinlikteki kil ve plastik silt tabakası olan bölgelerde dinamik yüklenme öncesi ve sonrası statik mukavemet değerlerinde azımsanmayacak ölçüde azalmalar olduğu gösterilmiştir. Sayısal bir ifadeyle deprem esnasında boşluk suyu basıncı oranları aratarak %40 - %50 civarlarında değerlere ulaştığı bununla beraber taşıma gücünde %40 lara varan azalmaların meydana geldiği görülmüştür. Taşıma gücü kaybı beraberinde aşırı oturmalara ve kimi bölgelerde zemin göçmelerine neden olmuştur. Teşekkür Çalışmamız esnasında yardımlarını ve imkanlarını bizden esirgemeyen Araş. Gör. Zülküf KAYA ya teşekkürlerimizi sunarız. KAYNAKLAR Abrahamson N. A, Litehiser J. J, (1989) Attenuation of Vertical Peak Acceleration, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 79, No. 3, Ambraseys N. N, (1995) The Prediction of Earthquake Peak Ground Acceleration In Europe, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 24, Ambraseys N. N, Bommer J.J, (1991) The Attenuation of Ground Acceleration In Europe, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 20, Ansal, A. M (1999) Strong Ground Motions and Site Amplification, Theme Lecture, 2 nd Int. Conf. on Earthquake Geotechnical Engineering, Vol.3, Lisbon, Portugal Ansal, A. M. (1999) Geotechnical Factors during 17 August 1999 Kocaeli Earthquake, European Association Earthquake Engineering Task Group 8, Asymmetric and Irregular Structures, Istanbul, Turkey, Vol. 2, Balkaya M, Kaya Z, Hatipoğlu M, Erken A (2005) Adapazarı nda Yerel Zemin Koşullarının Yapısal Davranışa Etkisi Üzerine Bir Vaka Analizi, Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, Campbell W. K, Bozorgnia Y, (2003) Updated Near-Source Ground Motion (Attenuation) Relations for the Horizontal and Vertical Components of Peak Ground Acceleration and Acceleration Response Spectra, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 93, No. 1,

11 Z.N.Taylan H.Uysal M.A.Lav A.Erken 481 Durgunoğlu H. T, Sancio R. B, Bray J.D, Karadayılar T, Önalp A. (2000) Sıvılaşmış Zeminlerde Zemin Davranışı Modellemesinde Kullanılan Zemin Araştırma Yöntemleri, 8. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye Erken A, Ülker C. B. M., (2004) Effect of Cyclic Loading on Monotonic Shear Strength of Fine-grained Soils, Engineering Geology, Vol Erken A, Kaya Z, Ülker M.B.C. (2004) Liquefaction in Adapazari during 1999 Kocaeli Earthquake, 6 th International Congress on Advances in Civil Engineering, Bogazici University, Istanbul, Turkey, 6-8 October, Erken A, Gülerce Ü, Balkaya M, Hatipoğlu M, Dündar S, Kaya Z (2004) An Example for the Effects of Local Soil Conditions on Structural Behaviour in Adapazari, 6 th International Congress on Advances in Civil Engineering, Bogazici University, Istanbul, Turkey, 6-8 October, Erken A, Özay R, Kaya Z, Ülker C. M. B, Elibol B (2004) Depremler Sırasında Zeminlerin Sıvılaşması ve Taşıma Gücü Kayıpları, Türkiye Mühendislik Haberleri, İnşaat Mühendisleri Odası, Sayı : 4311 sayfa Fukushima Y, Tanaka T, (1990) A New Attenuation Relation For Peak Horizontal Acceleration of Strong Earthquake Ground Motion In Japan, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 80, No. 4, Gülkan P, Kalkan E (2002) Attenuation Characteristics of Turkey Based on Recent Strong Motion Data, 5 th International Congress on Advanced in Civil Engineering, İstanbul Technical University, Istanbul, Turkey, Ishihara K, Yoshimine M (1992) Evaluation of Settlements in Sand Deposits Following Liquefaction During Earthquakes, Soils and Foundations Japanese Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. 32, No. 1, Mar. 1992, Iyisan R, Zeminlerde Kayma Dalgası Hızı ile Penetrasyon Deney Sonuçları Arasındaki Bağıntılar, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, Cilt:7, Sayı: 1, Ocak 1996 Joyner W. B, Boore D.M, (1981) Peak Horizontal Acceleration and Velocity from Strong-Motion Records Including Records from the 1979 Imperial Valley, California, Earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 71, No. 6, Ohta Y, Goto N, (1978) Empirical Shear Wave Velocity Equations in Terms of Characteristic Soil Indexes, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 6, Schrabel, P.B, Lysmer J, Seed, H.B (1972) SHAKE: A computer program for earthquake response analysis of horizontally layered sites Report No: EERC 72-12, Earthquake Engineering Research Centre, University of California, Berkley, California. Seed H. B, Wong R.T, Idriss I.M, Tokimatsu K (1986) Moduli and Damping factors for dynamic analyses of cohesionless soils, Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 112, No. 11, Seed H. B, Tokimatsu K (1985) Influence of SPT Procedure in Soil Liquefaction Resistance Evaluation, Journal of the Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 111, No. 12, Vucetic M., Dobry R, (1991) Effects of Soil Plasticity on Cyclic Response, Journal of the Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 117, No. 1,

12 482 Sıvılaşma ve Taşıma Gücü Kaybı Sonucu Oluşan Oturmaları Kapsayan Vaka Analizi

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ

ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ ADAPAZARI NDA YEREL ZEMİN KOŞULLARININ YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ Müge BALKAYA, Zülküf KAYA, Mustafa HATİPOĞLU, Ayfer ERKEN İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Geoteknik Anabilim Dalı, Maslak

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DOYGUN, KISMİ DOYGUN VE KURU KUM NUMUNELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Barış ELİBOL ve Ayfer ERKEN İTÜ. İnş. Fak., İnş. Müh. Böl. İstanbul ÖZET Yapılan çalışmada, kuru yağmurlama yöntemiyle Dr=%5

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI DERİN ALÜVYON DOLGUNUN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞININ EŞDEĞER LİNEER VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI B. Unutmaz 1, B. Siyahi 2, Y. Fahjan 3, B. Akbaş 3 ÖZET: 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2 S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.2, 29 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.2, 29 DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Murat OLGUN 1, M. Hilmi

Detaylı

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri

İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri *1 Mustafa Özsağır, 1 Ertan Bol, 1 Sedat Sert ve 2 Kurban Öntürk 1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi. Türkiye 2 Geyve Meslek

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ

ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ ARİAS ŞİDDETİ İLE SIVILAŞMA ANALİZİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN 1.Giriş Depremin oluşturduğu titreşimlerin etkisiyle gevşek, sature -suya doygun- durumdaki taneli

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI

ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI ZEMİN SIVILAŞMASI VE SİSMİK ZEMİN DAVRANIŞI Kemal Önder ÇETİN(*), Berna UNUTMAZ(**) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, binyılın son depremlerinde de (Adapazarı, Düzce, Türkiye; Chi-Chi, Taiwan, 1999) örneklendiği

Detaylı

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onüçüncü Ulusal Kongresi 30 Eylül - Ekim 200, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul İNCE DANELİ ZEMİNLERDE TEKRARLI YÜKLEME SEBEPLİ HACİM BİRİM DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ SIVILAŞMA ANALİZLERİNİN ARİAS ŞİDDET KAVRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Müh.Ergin ARIOĞLU Y.Müh. Başar ARIOĞLU Dr.Müh. Canan GİRGİN Yapı Merkezi Holding Hacı Reşit Paşa Sok., Blok F, Çamlıca, 37, İstanbul

Detaylı

Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS

Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 261-271, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi SEISMIC RESPONSE OF SATURATED SAND DEPOSITS WITH SILT INTERLAYERS

Detaylı

Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanilmasi

Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanilmasi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Zemin Dinamiği Deneylerinde Bilgisayar Kontrollü Sistemlerin Kullanilmasi N. Ural Bilecik Üniversitesi, Türkiye,

Detaylı

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING

SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING SIVILAŞMA RİSKİNİN DÜŞÜK BASINÇLI ÇİMENTO ENJEKSİYONU İLE AZALTILMASI REDUCING LIQUEFACTION POTENTIAL BY LOW PRESURE CEMENT GROUTING Utkan MUTMAN -1, Aydın KAVAK -1 Posta Adresi: 1- KOU Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği ÖZGEÇMİŞ Yard. Doç. Dr. Ehsan ETMİNAN Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Oda AMF-334 34980 Şile/ İstanbul, Türkiye Telefon: +90(216) 5287269 ehsan.etminan@isikun.edu.tr

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI ÖZET E. Yıldız 1 ve R. Güner 2 1 Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi, Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. A.Ş. 2 İnşaat

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 54187, Adapazarı, Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 54187, Adapazarı, Sakarya BULANIK MANTIK METODU İLE ADAPAZARI KRİTERİNE BAĞLI SIVILAŞMA POTANSİYELİ ANALİZİ POTENTIAL DETERMINATION OF SOIL LIQUEFACTION DEPENDENT ON ADAPAZARI CRITERIA BY USING FUZZY INFERENCE SYSTEM SÜNBÜL A.B.,

Detaylı

Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması *

Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması * İMO Teknik Dergi, 2009 4583-4607, Yazı 303 Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması * Banu YAĞCI* Atilla ANSAL** ÖZ Bu çalışmada, derlenen sismolojik, jeolojik ve geoteknik verilere dayalı olarak belirlenen

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder?

ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [10]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, 0 ve -0.6 olması ne ifade eder? 28-29 ZM-I FİNAL SORU ve CEVAPLARI SORU-1 [1]: Sıvılık indisi (I L ) ne demektir? Sıvılık indisinin 2.1, ve -.6 olması ne ifade eder? SORU 2 [2]: Aşağıdaki kesit için a) Siltin doygun birim hacim ağırlığını

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. İnş. Müh. Ahmet ŞENER. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği. Programı : Zemin Mekaniği&Geoteknik Müh.

YÜKSEK LİSANS TEZİ. İnş. Müh. Ahmet ŞENER. Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği. Programı : Zemin Mekaniği&Geoteknik Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖRSELENMEMİŞ ZEMİNLERİN DEPREM SONRASI MUKAVEMETLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Ahmet ŞENER Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı : Zemin Mekaniği&Geoteknik

Detaylı

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI STANDARD PENETRASYON DENEYİ (SPT) İLE KÜÇÜKKUYU (ÇANAKKALE) TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONU ZEMİNİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Ali ATEŞ 1,* Adil ÖZDEMİR 2 1 Şehit Osman AVCI Mah. 43. Sok. No:3/8

Detaylı

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık ve Buket Ekinci KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık, ve Buket Ekinci Suleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta, Türkiye uyanik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ

ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ ZEMİNLERİN GERİLME-ŞEKİL DEĞİŞTİRME DAVRANIŞI VE KAYMA MUKAVEMETİ GİRİŞ Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı diğer inşaat malzemelerine göre daha karmaşıktır. Zeminin yük altında davranışı Başlangıç

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ

SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ SİSMİK VE GEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE GELİŞTİRİLEN ADAPAZARI MERKEZİ İÇİN 1 BOYUTLU SAHA TEPKİ MODELİ ÖZET: M.T. Yılmaz 1, K. Deghanian 2 ve K.H. Zehtab 2 1 Y.Doç., Mühendislik Bilimleri

Detaylı

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ Gürkan Özden Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir, e-posta: gurkan.ozden@deu.edu.tr,

Detaylı

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması

Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Zemin Sıvılaşması ve Mekanizması Nuray Alpaslan 1 1 Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Merkez Yerleşke,72060,BATMAN *nuray.alpaslan@batman.edu.tr

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ASAT ATIKSU ARITMA TESİS ALANI GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Aşkın ÖZOCAK*, Akın ÖNALP** * Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya ** İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı Behaviour of pile foundations in liquefiable soils Berrak Teymür, Sadi Cem Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Depremlerde

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER

DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER Yıl: 2012, Cilt:5, Sayı:4, Sayfa: 17-32 TÜBAV BİLİM DERGİSİ DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER Kubilay Kaptan, Semih Tezcan 1 Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın

Detaylı

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı - Ekim ODTÜ ANKARA ZEMİN BÜYÜTME ANALİZLERİ VE SAHAYA ÖZEL TASARIM DEPREMİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ A.Ansal ve G.Tönük ve A.Kurtuluş Profesör, Kandilli

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION Çeken U. -1, Beyhan G. -1, Tüzel B. -1 Posta Adresi: 1- Afet İşleri

Detaylı

Programı : DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

Programı : DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜŞÜK PLASTİSİTELİ SİLTLİ KİLLERİN DİNAMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Murat ÖZMEN Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı

Detaylı

SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES ÖZET

SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES ÖZET SIKI TIRILMI DOLGULARDA D NAM K KUVVETLER N STAB L TEYE ETK S N N NCELENMES Murat OLGUN Ar. Gör. Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. n aat Müh. Bölümü Konya/Türkiye M. Hilmi ACAR Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ

ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ Yıl: 2016, Cilt:9, Sayı:3, Sayfa: 1-9 ADAPAZARI BÖLGESİ ZEMİN BÜYÜTME FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ Seyhan FIRAT 1, Mesut DEMİR 2 sfirat@gazi.edu.tr, mesutdemir_7@hotmail.com 1 Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 376-387 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) ile Kartepe (İzmit) Deniz Hava Üs Komutanlığı

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. B. Sadık Bakır ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Fay Hareketi ve Deprem Deprem Büyüklüğü Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin niteliksel ifadesidir - Richter yerel

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ

TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA VE ŞEV STABİLİTESİ POTANSİYELİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey TARİHİ YARIMADA(İSTANBUL) NIN SIVILAŞMA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 139-152 Ocak 24 SUYA DOYGUN KUMLARIN DRENAJSIZ KOŞULLARDAKİ DAVRANIŞININ TEKRARLI YÜKLER ALTINDA BURULMALI KESME DENEY ALETİ İLE

Detaylı

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF ANKARA - TURKIYE sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemin İyİleştİrme örneği NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF SOIL IMPROVED under foundatıon *Yrd. Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ

AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 5-7 Eylül 3 MKÜ HATAY AVRUPA VE ORTADOĞU İÇİN HESAPLANAN YER HAREKETİ TAHMİN DENKLEMLERİNİN TÜRKİYE İLE UYUMLULUĞUNUN İRDELENMESİ ÖZET: M.A. Sandıkkaya

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ÖZET İZMİR KÖRFEZİ GÜNEY KIYI BÖLGESİ ZEMİNLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet Kuruoğlu 1 Tuğba Eskişar 2 1 Öğr.Gör.Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Deprem Mühendisliği 1

Deprem Mühendisliği 1 ESTIMATION OF GROUND MOTION PARAMETERS AZALIM İLİŞKİLERİ ATTENUATION RELATIONSHIPS DR. M. KUTANİS SPRING 2005 EARTHQUAKE ENGINEERING SLIDES 1 Depreme dayanıklı yapı tasarımında, tasarıma esas deprem hareketinin

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER

SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI. İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİLTLİ VE KİLLİ ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Mehmet Barış Can ÜLKER Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GIS) MERKEZLİ ZEMİN DİNAMİĞİ VERİTABANI GELİŞTİRİLMESİ VE DİNAMİK ANALİZLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GIS) MERKEZLİ ZEMİN DİNAMİĞİ VERİTABANI GELİŞTİRİLMESİ VE DİNAMİK ANALİZLER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GIS) MERKEZLİ ZEMİN DİNAMİĞİ VERİTABANI GELİŞTİRİLMESİ VE DİNAMİK ANALİZLER Mehmet Kuruoğlu Araş. Gör., İnş. Y. Müh., Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ Nihan DERİNÖZ (*) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, depremlerde meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biridir. 1960 lı yıllara kadar

Detaylı

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 2. Bölüm ZEMİNLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Zeminler yapıları itibariyle heterojen malzemelerdir. Yani her noktasında fiziksel ve mekanik özellikleri farklılık göstermektedir. Zeminin Öğeleri Birçok yapı

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 DANE ÇAPI DAĞILIMI (GRANÜLOMETRİ) 2 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Dane Çapına Göre Sınıflandırılması Kohezyonlu Zeminler Granüler

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi

Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine ve Dayanımına Etkisi 17 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 17 (ISITES17 Baku - Azerbaijan) Artan İnce Kum Oranının Silt Zeminin Sıkışabilirliğine

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2(Ekim-Kasım) 2009 36-46 SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Safe Bearing Capacity Obtained

Detaylı

Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri

Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri 73 Kaolin kilinin dinamik mukavemet özellikleri Çiğdem TİPİ, Zülküf KAYA 2, Hacı Bekir KARA 3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri, TÜRKİYE 2,3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TÜRKİYE DEPREM VAKFI TURKISH EARTHQUAKE FOUNDATION Deprem Rapor TDV / DR 016-93 Mayıs 2012 AN EVALUATION IN VIEW OF GEOLOGICAL, SEISMOTECTONIC CONDITIONS AND GEOTECHNICAL OBSERVATIONS OCTOBER 23 AND NOVEMBER

Detaylı