Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme"

Transkript

1 Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Eylül 2014, Çerkezköy

2 2023 VİZYONU İLKÖĞRETİME ERİŞİM VE DEVAM Vizyon: Zorunlu eğitim çağındaki kız ve erkek her çocuğun eğitime erişim ve devamlarını sağlayıp, okul terklerini önleyerek eğitim haklarını tüm boyutları ile kullanabilmelerini temin etmek. 1-İlköğretime Kayıt Amaç Zorunlu öğrenim çağındaki nüfusun tamamı koşulsuz, nitelikli eğitime almak. Faaliyetler: Güçlü, hızlı, her daim güncel veri tabanı oluşturularak erişim bağlamında merkezi ve yerel düzeyde tanımlanmış sorumluluğu olanlara uyarıda bulunan bir sistem oluşturulacaktır Her bir çocuk için eğitime erişim önündeki engelleri kaldırarak kanıta dayalı politikalar geliştirilecektir Eğitime erişimde dezavantajlı grupların eğitime erişimleri sağlanarak kişi ve kurumlar arası güçlü işbirliği oluşturulacaktır.

3 2-İlköğretime Devam Amaç-2.1. Devamsızlık ve terk riski altındaki çocukları erken belirlemek, izlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak. Faaliyetler: Devamsızlık ve terk riski altındaki çocukları erken belirlemeye yönelik bir sistem kurulacaktır Devamsızlık ve terk riski taşıyan çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştirilecektir.

4 3-İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Amaç-3.1. İlköğretimden diplomasız ayrılanların oranını sıfıra indirerek kız ve erkek çocukların ortaöğretime geçişlerini sağlamak. Faaliyetler: İlköğretim sonrası öğenim konusunda bilinç oluşturmaya dönük toplumsal seferberlik çalışması yapılacaktır Okul türlerine göre orta öğretime geçişler izlenecektir Ortaöğretime geçiş oranlarının düşük olduğu ilköğretim kurumlarında sorunun çözümüne yönelik müdahaleler yapılacaktır.

5 EĞİTİMDE KALİTE 1-İnsan Kaynakları ve Yönetimi Vizyon: İlköğretim okullarının idari yapısı ve örgütlenmesini, insan odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen, esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi kavramları öne çıkaran bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturmak.

6 Amaç Eğitim örgütlenmesinde katılımcı, insan odaklı ve dinamik bir yönetim yaklaşımı uygulamak. Faaliyetler: Okulun eğitim politikalarının belirlenmesinde toplumun ilgili paydaşlarının katılımı sağlanacaktır Okul yönetimlerinde planlama, uygulama, karar alma, bütçeleme, izleme ve değerlendirmede öğretmen, veli, öğrenci ve yönetici vb. tüm okul paydaşlarının aktif olarak katıldığı özerk bir yönetim anlayışı geliştirilecektir Kalite geliştirme çalışmalarının merkez, il, ilçe ve okul düzeyinde sürdürülebilirliği sağlanacaktır Her yönetim kademesinde hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır

7 2-Öğretmen Vizyon: Çok yönlü, çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, gelişime açık, özveri sahibi öğretmen profiline sahip olmak.

8 Amaç Çağın koşullarına uygun, sürekli kendini yenileyebilen öğretmenler yetiştirmek. Faaliyetler: Belirlenen öğretmen yeterlilikleri özelinde YÖK ile işbirliği içinde eğitim içerikleri hazırlanacaktır Etkili bir kariyer planlama mekanizması oluşturulacaktır.

9 Adaylık eğitimi, öğretmenin sınıf içinde ve dışında oynayacağı rolleri kolaylaştıracak bir içeriğe sahip olacaktır Personelin kişisel ve mesleki gelişim olanakları çeşitlendirilip (Okul temelli mesleki gelişim uygulamaları, akran etkileşimi, modüler tazeleme programları, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.) arttırılarak, sistemli ve periyodik bir şekilde uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir Öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışı olanaklarından yararlanılarak yüksek lisans yapmaları sağlanacaktır.

10 Amaç 2.2. İnsan kaynaklarının etkili, verimli ve dengeli bir şekilde dağılımı sağlamak. Faaliyetler: Projeksiyonlara bağlı olarak 5 yıllık 10 yıllık personel ihtiyacının bilinirliğinde istihdam, atama ve yer değiştirme politikası geliştirilecektir Öğretmen sayısı 20 öğrenciye 1 öğretmen düşecek seviyede tutulacaktır Mezra, köy, ilce ve il düzeyinde öğretmen yokluğu ve hareketliliğini kabul edilebilir ölçüde minimize edecek öğretmen yer değiştirme modeli geliştirilecektir.

11 3-Yönetici Vizyon: Çağın eğitim yönetimi anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerileri ile donanmış okul liderlerine sahip olmak. Amaç Okul yöneticilerinin yeterlilikleri belirleyerek ve bu yeterlilikleri etkili bir şekilde kullanmak. Faaliyetler: Okul yöneticilerinin yeterlilikleri belirlenecek ve bu yeterliliklere göre yöneticilerin mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek ve takip edilecektir Yöneticilerin yönetim alanında lisansüstü eğitim yapmaları sağlanacaktır Okul yöneticilerinin atanması ve çalışma esasları yeterlilik kapsamında değerlendirilecek ve sürekli gelişimleri sağlanacaktır Kanıta dayalı performans ölçüm araçları geliştirilerek kariyer ilerlemesinde referans kaynağı olarak kullanılacaktır.

12 4-Okul Vizyon: Okulların hizmet ettiği çevrenin gelişimine katkı sunan kurumlar olmasını sağlamak. Amaç Okulların bulundukları çevreye katkı ve hizmet sunan kurumlar olmasını sağlamak. Faaliyetler: Okul bulunduğu çevreye sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları da dikkate alarak değer katacak etkinlikler düzenleyecektir Ailenin ve çevrenin okul dışı sosyal aktivitelere destek sağlamaları için eğitimler verilecektir.

13 Amaç-4.2. Her yörenin iklimini, mimarı özelliklerini dikkate alan, çocuğa, pedagojik koşullara uygun, ergonomik, estetik kaygısı ile mimarisi ele alınmış okul yapıları oluşturmak. Faaliyetler: Okul yapıları bölgesel koşullara göre farklılaştırılacaktır Okullar dersliklerin yanı sıra her türlü eklentisi ile çocuğun her türlü gelişimine katkı yapabilecek şekilde tasarlanacaktır Renk seçimi dâhil her türlü donatı çocuğun doğasına, onun eğitimini desteklemesi bağlamında esnek standartlara bağlanacaktır.

14 Amaç Eğitim kurumları arasında insan kaynaklarını ve örgütsel kapasiteyi geliştirici işbirliklerini sağlamak. Faaliyetler: Ülke içerisinde farklı coğrafi bölgelerdeki ilköğretim kurumları arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması için kaynak ayrılarak bu kurumların birlikte proje yapmaları sağlanacaktır Öğretmenlerin ders içi etkinlik ve uygulamalarını paylaşabilecekleri ortamlar oluşturulacaktır Tüm paydaşlar arasında işbirliği ağı kurulacaktır. Amaç Yatılı ilköğretim bölge okullarında bu okulların kendi gerçekliği bağlamında nitelikli personel görevlendirilmesini sağlamak. Faaliyetler: Yatılı ilköğretim bölge okullarının özel koşulları dikkate alınarak bu okullarda görev yapacak personele ilişkin yeterlilikler belirlenecektir Yöneticiler başta olmak üzere öğretmenler ve diğer destek personel belirlenen nitelikler doğrultusunda eğitimlere alınacaktır.

15

16 Eğitim almış personel arasından yatılı ilköğretim bölge okullarına personel ataması yapılacaktır. Amaç Okulların öğrenci, veli ve öğretmen için her bakımdan güvenliğini sağlamak. Faaliyetler: Okullar için her güvenlik alanı ile ilgili risk tanımlaması yapılarak, bu tanımlamalara bağlı tedbirler paketi hazırlanacak ve her an güncelliği sağlanacaktır Okul güvenliğini sağlamak için bütün okul sakinleri bilgi ve bilinç sağlama düzeyinde eğitime alınacaktır.

17 5- Program: Vizyon: Çok yönlü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, coğrafi bölgelerimizin tamamında dünya çocuklarıyla yarışabilen, yetkin, toplumsal sorumluluk bilincine sahip çocuklar yetiştirmeye yönelik programlar hazırlamak. Amaç-5.1: Öğretim programlarını, üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek şekilde hazırlamak. Faaliyetler Öğretim programları akademik, sosyal gelişim ve yetenek alanları şeklinde geliştirilecektir Ulusal öğretim programlarının yanında bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek esneklikte programlar geliştirilecektir Program geliştirme çalışmalarında gelecek yordamaları kullanılacaktır.

18 6 -Eğitim Materyalleri: Vizyon: Çocuklara yaratıcılığı teşvik edecek ve üst düzey öğrenim becerilerinin gelişimini sağlayacak çoklu kaynaklar sunmak.

19 Amaç-6.1. Eğitim materyallerinin kalitesini arttırmak. Faaliyetler: Ders kitapları, katılımcı bir anlayışla çocukların ve öğretmenlerin görüşleri alınarak alan uzmanlarının teknik desteği ile hazırlanacaktır Ders kitaplarının farklı öğrenme stillerini dikkate alma, eleştirel düşünme becerisini geliştirme, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme ve gelişim dönemleri ile uyumlu olma nitelikleri ön plana çıkarılacaktır Ders kitapları değiştirilebilecek ve geliştirilebilecek esneklikte tasarlanacaktır Farklı öğretim programlarının tema, öğrenme alanı, beceri ve değerlerine yönelik yazılı, görsel ve işitsel materyaller geliştirilerek ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunulacaktır.

20 7-Ölçme ve Değerlendirme Vizyon: Çocuğun gelişimini ve öğrenmesini destekleyen bir ölçme, değerlendirme sistemi oluşturmak ve uygulamak. Amaç-7.1: Öğrenci başarılarını nesnel, geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile düzenli aralıklarla ölçerek edinimleri betimsel olarak tanımlamak. Faaliyetler: Ölçme ve değerlendirme öğrenciyi elemenin bir aracı olarak değil gelişimini sağlama amaçlı bir araç olarak kullanılacaktır Ölçme ve değerlendirme çocukların akademik başarılarının yanında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişmelerini de desteklemeye yönelik bir araç olarak kullanılacaktır Öğretmenlere programların ruhuna uygun süreçlere yönelik ölçme ve değerlendirme yapabilecek eğitimler verilecektir.

21 8-Fiziksel Kapasite ve Destek Hizmetleri Vizyon: Eğitim-Öğretim ortamlarının fiziksel kapasitesini ve destek hizmetlerinin niceliğini ve niteliğini eğitim paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek. Amaç Projeksiyonlara uygun okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçları karşılamak. Faaliyetler: Projeksiyonlar çerçevesinde okul, derslik ve donanım ihtiyaçları belirlenecektir Belirlenen okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçlar karşılanacaktır Koşulların uygun olmadığı yerlerde ise okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçları karşılamada bina yapma yerine kiralama yoluna gidilecektir Özel gereksinimi olan çocuklar için okullarda yapılacak düzenlemelere ilişkin bir program geliştirilecektir.

22 Amaç Çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak. Faaliyetler: Okullarda çocuk koruma politikası ( programı ) geliştirilecektir Okullarda öğrenci ve velilerden gelen talepleri karşılayacak mekanizmalar kurulacaktır Okullarda sağlıkla ilgili riskleri ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir yapı kurulacaktır Okullarda olması muhtemel olaylara karşı ( salgın hastalıklar, yangınlar, doğal afetler, kazalar ) yapılacakları belirleyen bir eylem planı oluşturulacaktır Okullar ve öğrenciler sigortalanacaktır.

23 Amaç Okullarda öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak. Faaliyetler: Okul kantin ve kooperatiflerine çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenmesini olumsuz yönde etkileyen gıda maddelerine karşı önlem alınacaktır Öğrencilere okulun uygun yerlerinde sağlıklı su içebilme olanağı sağlanacaktır. Amaç Öğrencilere, bilgi kaynaklarına erişim imkânı sağlamak. Faaliyetler: Okullar bilgi kaynakları sunan merkezlere üye yapılacaktır Okulların süreli yayınlara üye olması sağlanacaktır.

24 Amaç Okullarda öğrencilere eğitimsel amaçlı oyun ve eğlence alanları sağlamak. Faaliyetler: Okul bahçeleri eğitimsel amaçlı oyun ve eğlence alanları olarak düzenlenecektir Çocukların öğretim saatleri ve okul zamanı dışında bu alanlardan yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Amaç Yatılı ilköğretim bölge okullarında kız ve erkek bütün çocukların güvenlik, temizlik, barınma, giyim, beslenme, iletişim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak. Faaliyetler: Okulların güvenlik ve temizlik hizmetleri satın alma yoluyla karşılanacaktır Yatakhanelerde koğuş sisteminden oda sistemine ( 4 kişilik ) geçilecektir Yatakhanelerde banyolar oda içerisine alınacak, haftanın bütün günleri sıcak su hizmeti sunulacaktır Giyim ücretleri de çağın gereklerine uygun hale getirilecektir Yemek kalitesi diğer yatılı öğrencilere verilen yemek kalitesine uygun hale getirilecektir. Sabah kahvaltılarında açık büfe uygulaması sistemine ve akşam yemeklerinden sonra da etütlerde veya uygun zamanlarda ek beslenme verilmesi uygulamasına gidilecektir Aileleriyle ücretsiz iletişim imkânı sağlanacaktır Öğrencilerin okul yönetimince temin edilen araçlarla cuma günü ders bitiminde evlerine gönderilmesi, pazar günü akşamı da evlerinden alınarak okula getirilmesi sağlanacaktır Her okula bir araç verilmesi sağlanacaktır.

25 -Eğitim Finansmanı Vizyon: Saydam, hesap verilebilir, etkin ve verimli bir sistemle kaynakların etkili dağılımını sağlamak. Amaç Eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek etkili bir finansman sistemi oluşturmak. Faaliyetler: Projeksiyonlara uygun bütçeler oluşturulacaktır Oluşturulan bütçeler için finans kaynakları hazırlanacaktır Kaynakların optimal kullanımı sağlanacaktır Bütçe kaynaklarının etkin olarak kullanılıp kullanılmadığını izlenecektir. Amaç Saydam, hesap verilebilir, etkin ve özerk bir okul bütçe sistemi oluşturmak. Faaliyetler: Okul bütçelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında aile, öğrenci vb. paydaşların aktif katılımı sağlanacaktır Okul bütçelerine okul-aile birliklerinden ve çevreden edinilen kaynaklar da dâhil edilecektir Okul bütçesinin bilançoları dönemsel olarak paydaşlara duyurulacaktır.

26 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

27 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Nature of education Education is to deliver the planned knowledge, skills and cultural values from teachers and curriculum to students in a relatively stable society Paradigm Shift in Pre-service Teacher Education &Implivations for innovation and practice Education is to provide a service to satisfy the needs and expectations of stakeholders in a competitive market Education is to facilitate multiple and sustainable developments of students and the society in a context of globalization and change

28 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Nature of learning To receive a set of knowledge, skills and cultural values for survival in an industrial society To receive a kind of educational services and become competitive in a job market To develop contextualized multiple intelligence (CMI) and high-level competence for multiple and sustainable developments in a fast changing era

29 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Role of teacher As knowledge deliverer or instructor As educational service Provider As facilitator of multiple & sustainable development

30 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Conception of teacher effectiveness Internal effectiveness: the teacher s achievement of planned knowledge delivery through his/her teaching and other internal activities Interface effectiveness: satisfaction of stakeholders with the educational services including education process and outcomes by the teacher; and teacher s accountability to the school and the public Future effectiveness: the teacher s contribution to the multiple and sustainable developments of individuals, the community, and the society for the future

31 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Conception of teacher effectiveness Internal effectiveness: the teacher s achievement of planned knowledge delivery through his/her teaching and other internal activities Interface effectiveness: satisfaction of stakeholders with the educational services including education process and outcomes by the teacher; and teacher s accountability to the school and the public Future effectiveness: the teacher s contribution to the multiple and sustainable developments of individuals, the community, and the society for the future

32 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Aim of innovation in teacher education Improvement of delivery of planned professional knowledge, skills and attitudes to prospective teachers in the process of teacher education Enhancement of satisfaction of stakeholders such as policy-makers, teacher employers, prospective teachers and community leaders with both process and outcomes of teacher education Creation of unlimited opportunities for professional learning and CMI development of prospective teachers

33 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Models of pre-service teacher Education Internal models: Goal and specification model Work process model Absence of problem model Interface models: Resource-input model Stakeholder satisfaction model Accountability model Future model CMI Triplization: globalization, localization and individualization

34 Implications for innovation and practice in pre-service teacher education

35 First Wave Paradigm Innovation and use of ICT in teacher education are limited, mainly on improving the efficiency of delivery of planned curriculum and professional competence. Whether innovation through ICT can facilitate paradigm shift in teacher education is not a concern. The effectiveness of innovation depends on: 1. How well the innovation in teacher education and professional learning be organized to deliver the necessary professional knowledge and skills to teachers?

36 First Wave Paradigm 2. How well the delivery of professional knowledge and skills to teachers can be ensured through the innovative teaching, learning and field experience of teacher education programs? 3. How well teacher educators teaching can be improved through the innovation in a given time period? 4. How well teacher learners can arrive at given professional standards with the support of innovation in the professional qualification examination or certification?

37 Second wave paradigm Innovation and use of ICT in teacher education are limited, mainly on enhancing stakeholders satisfaction and delivery of the necessary knowledge and skills for teacher interface effectiveness. Whether innovation through ICT can facilitate paradigm shift in teacher education is not a concern. The effectiveness of innovation depends on: 1. How well can the innovation ensure the performance of prospective teachers satisfying the key stakeholders expectations and needs? 2. How well can the innovation ensure the accountability of the teacher education services to the public and stakeholders? 3. How well can the innovation enhance the image and reputation of th t h d ti i tit ti?

38 Third wave paradigm Innovation and use of ICT are extensive in building up a networked environment for teachers individualized, localized and globalized professional learning and CMI development. z Innovation through ICT plays a key role to facilitate paradigm shift in education & teacher education. z The effectiveness of innovation depends on: 1. How well can the innovation through ICT globalize, localize and individualize teachers professional learning and development? 2. How well can the innovation maximize teachers professional learning opportunities through establishing the borderless ICT environment, local and international networking, and various types of innovative learning programmes?

39 Third wave paradigm How well can the innovation facilitate and ensure teachers professional learning to be sustained as potentially life long? How well can the innovation ensure and facilitate the development of teachers ability to triplize their professional learning and development? How well can the innovation facilitate development of a CMI pedagogical environment in which teachers are immersed and inspired to be self actualising and developing CMI themselves.

40 Paradigm shift in learning New paradigm of triplized learning Individualized learning: Student is the centre of education Individualized programs Self-learning Self-actualizing process Focus on how to learn Self-rewarding Localized and globalized learning: Multiple sources of learning Networked learning Life-long and everywhere Unlimited opportunities World-class learning Local and international outlook Traditional paradigm of site-bounded learning Reproduced learning: Student is the follower of teacher Standard programmes Absorbing knowledge Recieving process Focus on how to gain External rewarding Institution-bounded learning: Teacher-based learning Separated learning Fixed period and within institution Limited opportunities Site-bounded learning Mainly institution-based experiences

41 New paradigm of triplized teachingg Traditional paradigm of site-bounded teaching Individualized teaching: As facilitator: teacher is the facilitator or mentor to support students learning Contextualized multiple intelligence teacher Individualized teaching style Arousing curiosity Teaching as facilitating process Sharing joy Teaching as life-long learning Reproduced teaching: As centre: teacher is the centre of education Partially competent teacher Standard teaching style Transferring knowledge Teaching as delivery process Achieving standard Teaching as a practice of previous knowledge Localized and globalized teaching Multiple sources of teaching Networked teaching Life-long and everywhere Unlimited opportunities in teaching World-class teaching Teaching with Local and international outlook As world class teacher and networked teacher Institution-bounded teaching: Limited and bounded teaching Separated teaching Fixed period and within institution Limited opportunities in teaching Site-bounded teaching Teaching with mainly institution-based experiences As school bounded and seperated teachers

42 Paradigm shift in pre-service teacher education

43 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) Aims of the new teacher education To develop teachers as triplized CMI and life long learning teachers who will creatively contribute to development of students triplized life-long learning as a CMI citizen of a CMI society and a CMI global village with multiple developments Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Aims of the traditional teacher education To equip teachers with the necessary competence to deliver knowledge and skills to students such that students can survive a local community or meet the manpower/social needs of stakeholders in the economic and social developments

44 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) New teacher education curriculum CMI & triplization-focused curriculum Triplized curriculum structure The structure is often hybrid, integrative, and interactive with the support of IT networking, local and global exposure, and field experience and virtual reality. World-class and globalized curriculum Individualized curriculum Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Traditional teacher education curriculum Subject-focused curriculum Standard subject curriculum structure: Subject-bounded curriculum The structure is often linear, step by step, and subject dependent Localized curriculum

45 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) New teacher education pedagogy Facilitating teachers life-long professional learning Multiple sources of teacher learning Globally and locally networked teacher learning ICT pedagogical environment including: 1. World-wide networking through internet 2. Web-site learning 3. Interactive self learning 4. Multimedia facilities and learning materials 5. Video conferencing for local and international sharing and exposure Boundless and unlimited opportunities for learning inside and outside teacher education institution Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Traditional teacher education pedagogy Delivering knowledge and skills to teachers Site-bounded teacher learning Separated teacher learning Absence of IT, classroom-bounded pedagogical environment Limited opportunities for learning, fixed period, within teacher education institution

46 https://www.sensepublishers.com/media/511-innovative-practicesin-pre-service-teacher-education.pdf

47 What is the value of innovative education? What we find across the world is that teachers like these tend to be islands unto themselves. Teachers that are doing things that are innovative, creative, and out-of-the-box sometimes don t necessarily get the support you might imagine. These are teachers who are doing what they do not because they are trying to increase test scores or to get a better parking spot These are teachers who are trying to develop students with the necessary skills and confidence to solve problems in the world they are going into. It s a much higher calling. And they crave others who see better and different ways forward in their classrooms, in their schools, in their districts, in their countries, and in OUR world.

48 How do they do it? They ask different questions; they find reasons why they CAN do things; they figure out how to make things happen; they find people who say YES when others say NO; they find people who will help them when others will not; they find ways to inspire and engage their students in 21st Century ways as opposed to traditional methods, they use a variety of tools to plan and design experiences that will allowtheir students to use their minds to think and apply that learning not simply give back what they ve been told or shown; they believe the days of a teacher-centered classroom no longer have a place in our education institutions; they believe students best learn by using their hands to experience their learning not just to take notes; they believe there are other ways to evaluate classes besides outdated traditional methods.

49 Students: Does that sound like a class you d like to be in all year? Parents: Does that sound like a class you d like to have your own children connected with? Administrators: Does that sound like a teacher you d like to have in your school? Policy makers: if there were schools which embraced that philosophy wouldn t you love to call those yours? Politicians: If all of our schools were full of teachers like that, wouldn t that open a way forturkey to be a leading country in education across the world?

50 What is the value of innovative education? Education systems all across the world find themselves stuck in antiquated, outdated, ineffective, boring, out-of-focus, test-centric, and broken systems.

51 And we need educators who are willing to break down stereotypes, barriers, and obstacles to take chances to take some risks and we need administrators to support them.

52 We need students to value entering those classrooms because they want to learn not because they want a grade.

53 We need parents to support their children when they select courses based on love and passion not based on what looks good on a transcript.

54 We need administrators to look past standardized tests as a basis for school evaluation, curriculum development and schedule creation.

55 We need politicians to give teachers and schools the authority and power to make their own decisions and the chance to let excellence develop.

56 We need colleges to allow entering freshmen to be selected based on hard work and passion and curiosity, not on a rigid checklist of standardized criteria.

57 We need fellow teachers not to be intimidated by innovation happening around them but to ask how they can be a part of it. And if we all embrace what MUST happen, we can take our entire education system to entirely new levels.

58

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

www.sinop.edu.tr LOGO LOGO

www.sinop.edu.tr LOGO LOGO www.sinop.edu.tr LOGO LOGO FAKÜLTEMİZ 1 Eğitim Fakültesi, 17.11.1999 tarihli ve 4480 sayılı Kanunla değişik 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilerek kabul edilen 2809 sayılı Kanunun 27. maddesinin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Çözüm ortağınız. Project Partner

Çözüm ortağınız. Project Partner NEO TEK PROJE Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle çözüm üreten Bir

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme. Ali Ekrem ÖZKUL

Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme. Ali Ekrem ÖZKUL Sürekli Eğitim Stratejisi Olarak e-öğrenme Ali Ekrem ÖZKUL KAPSAM Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim İhtiyacı Sürekli Eğitim / e-öğrenme e-öğrenme Paradigması Işığında Sürekli Eğitim e-öğrenmede Strateji Türk

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE

TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE TO DEVELOP THE SKILLS OF BEING A TEACHER AS A RESEARCHER; FIELD STUDY COURSE Yasemin DEVECIOGLU, Ali Rıza AKDENIZ, Nagihan YILDIRIM yasemindeveci19@hotmail.com nagihan_beren@hotmail.com Karadeniz Technical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu)

READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (http://www.rsgo.eu) READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) Summary READY-STUDY-GO-AHEAD (2009-2011) will continue and transfer the innovation of the earlier Leonardo Language project for

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Prof.Dr. H. Ferhan Odabaşı Yard.Doç.Dr. Işıl Kabakçı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

www.osmanusta.com.tr HER İŞİ USTASINA BIRAKIN

www.osmanusta.com.tr HER İŞİ USTASINA BIRAKIN www.osmanusta.com.tr HER İŞİ USTASINA BIRAKIN www.osmanusta.com.tr Osman Usta Mobilya olarak 1960 yılında çıktığımız bu yolda sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Biz

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES

GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES GLOBALLY RECOGNIZED QUEEN OF MARBLES Beytiye AKYILDIZ Dünya Mermer Kraliçesi World s Queen of Marbles +90 535 712 35 44 HAKKIMIZDA Zengin mermer kaynakları ile dünya çapında hizmet veren Kraliçeler Mermer,

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı