Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin 2023 Vizyonu ve Yenilikçi(İnovatif) Öğretmen Yetiştirme"

Transkript

1 Prof. Dr. Dinçay Köksal Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 8 Eylül 2014, Çerkezköy

2 2023 VİZYONU İLKÖĞRETİME ERİŞİM VE DEVAM Vizyon: Zorunlu eğitim çağındaki kız ve erkek her çocuğun eğitime erişim ve devamlarını sağlayıp, okul terklerini önleyerek eğitim haklarını tüm boyutları ile kullanabilmelerini temin etmek. 1-İlköğretime Kayıt Amaç Zorunlu öğrenim çağındaki nüfusun tamamı koşulsuz, nitelikli eğitime almak. Faaliyetler: Güçlü, hızlı, her daim güncel veri tabanı oluşturularak erişim bağlamında merkezi ve yerel düzeyde tanımlanmış sorumluluğu olanlara uyarıda bulunan bir sistem oluşturulacaktır Her bir çocuk için eğitime erişim önündeki engelleri kaldırarak kanıta dayalı politikalar geliştirilecektir Eğitime erişimde dezavantajlı grupların eğitime erişimleri sağlanarak kişi ve kurumlar arası güçlü işbirliği oluşturulacaktır.

3 2-İlköğretime Devam Amaç-2.1. Devamsızlık ve terk riski altındaki çocukları erken belirlemek, izlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak. Faaliyetler: Devamsızlık ve terk riski altındaki çocukları erken belirlemeye yönelik bir sistem kurulacaktır Devamsızlık ve terk riski taşıyan çocuklara yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştirilecektir.

4 3-İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Amaç-3.1. İlköğretimden diplomasız ayrılanların oranını sıfıra indirerek kız ve erkek çocukların ortaöğretime geçişlerini sağlamak. Faaliyetler: İlköğretim sonrası öğenim konusunda bilinç oluşturmaya dönük toplumsal seferberlik çalışması yapılacaktır Okul türlerine göre orta öğretime geçişler izlenecektir Ortaöğretime geçiş oranlarının düşük olduğu ilköğretim kurumlarında sorunun çözümüne yönelik müdahaleler yapılacaktır.

5 EĞİTİMDE KALİTE 1-İnsan Kaynakları ve Yönetimi Vizyon: İlköğretim okullarının idari yapısı ve örgütlenmesini, insan odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen, esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik gibi kavramları öne çıkaran bir anlayışa, yapıya ve işleyişe kavuşturmak.

6 Amaç Eğitim örgütlenmesinde katılımcı, insan odaklı ve dinamik bir yönetim yaklaşımı uygulamak. Faaliyetler: Okulun eğitim politikalarının belirlenmesinde toplumun ilgili paydaşlarının katılımı sağlanacaktır Okul yönetimlerinde planlama, uygulama, karar alma, bütçeleme, izleme ve değerlendirmede öğretmen, veli, öğrenci ve yönetici vb. tüm okul paydaşlarının aktif olarak katıldığı özerk bir yönetim anlayışı geliştirilecektir Kalite geliştirme çalışmalarının merkez, il, ilçe ve okul düzeyinde sürdürülebilirliği sağlanacaktır Her yönetim kademesinde hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır

7 2-Öğretmen Vizyon: Çok yönlü, çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, gelişime açık, özveri sahibi öğretmen profiline sahip olmak.

8 Amaç Çağın koşullarına uygun, sürekli kendini yenileyebilen öğretmenler yetiştirmek. Faaliyetler: Belirlenen öğretmen yeterlilikleri özelinde YÖK ile işbirliği içinde eğitim içerikleri hazırlanacaktır Etkili bir kariyer planlama mekanizması oluşturulacaktır.

9 Adaylık eğitimi, öğretmenin sınıf içinde ve dışında oynayacağı rolleri kolaylaştıracak bir içeriğe sahip olacaktır Personelin kişisel ve mesleki gelişim olanakları çeşitlendirilip (Okul temelli mesleki gelişim uygulamaları, akran etkileşimi, modüler tazeleme programları, okul koçluğu, uzaktan eğitim vb.) arttırılarak, sistemli ve periyodik bir şekilde uygulanacak, izlenecek ve değerlendirilecektir Öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışı olanaklarından yararlanılarak yüksek lisans yapmaları sağlanacaktır.

10 Amaç 2.2. İnsan kaynaklarının etkili, verimli ve dengeli bir şekilde dağılımı sağlamak. Faaliyetler: Projeksiyonlara bağlı olarak 5 yıllık 10 yıllık personel ihtiyacının bilinirliğinde istihdam, atama ve yer değiştirme politikası geliştirilecektir Öğretmen sayısı 20 öğrenciye 1 öğretmen düşecek seviyede tutulacaktır Mezra, köy, ilce ve il düzeyinde öğretmen yokluğu ve hareketliliğini kabul edilebilir ölçüde minimize edecek öğretmen yer değiştirme modeli geliştirilecektir.

11 3-Yönetici Vizyon: Çağın eğitim yönetimi anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerileri ile donanmış okul liderlerine sahip olmak. Amaç Okul yöneticilerinin yeterlilikleri belirleyerek ve bu yeterlilikleri etkili bir şekilde kullanmak. Faaliyetler: Okul yöneticilerinin yeterlilikleri belirlenecek ve bu yeterliliklere göre yöneticilerin mesleki gelişimleri için eğitimler verilecek ve takip edilecektir Yöneticilerin yönetim alanında lisansüstü eğitim yapmaları sağlanacaktır Okul yöneticilerinin atanması ve çalışma esasları yeterlilik kapsamında değerlendirilecek ve sürekli gelişimleri sağlanacaktır Kanıta dayalı performans ölçüm araçları geliştirilerek kariyer ilerlemesinde referans kaynağı olarak kullanılacaktır.

12 4-Okul Vizyon: Okulların hizmet ettiği çevrenin gelişimine katkı sunan kurumlar olmasını sağlamak. Amaç Okulların bulundukları çevreye katkı ve hizmet sunan kurumlar olmasını sağlamak. Faaliyetler: Okul bulunduğu çevreye sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları da dikkate alarak değer katacak etkinlikler düzenleyecektir Ailenin ve çevrenin okul dışı sosyal aktivitelere destek sağlamaları için eğitimler verilecektir.

13 Amaç-4.2. Her yörenin iklimini, mimarı özelliklerini dikkate alan, çocuğa, pedagojik koşullara uygun, ergonomik, estetik kaygısı ile mimarisi ele alınmış okul yapıları oluşturmak. Faaliyetler: Okul yapıları bölgesel koşullara göre farklılaştırılacaktır Okullar dersliklerin yanı sıra her türlü eklentisi ile çocuğun her türlü gelişimine katkı yapabilecek şekilde tasarlanacaktır Renk seçimi dâhil her türlü donatı çocuğun doğasına, onun eğitimini desteklemesi bağlamında esnek standartlara bağlanacaktır.

14 Amaç Eğitim kurumları arasında insan kaynaklarını ve örgütsel kapasiteyi geliştirici işbirliklerini sağlamak. Faaliyetler: Ülke içerisinde farklı coğrafi bölgelerdeki ilköğretim kurumları arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması için kaynak ayrılarak bu kurumların birlikte proje yapmaları sağlanacaktır Öğretmenlerin ders içi etkinlik ve uygulamalarını paylaşabilecekleri ortamlar oluşturulacaktır Tüm paydaşlar arasında işbirliği ağı kurulacaktır. Amaç Yatılı ilköğretim bölge okullarında bu okulların kendi gerçekliği bağlamında nitelikli personel görevlendirilmesini sağlamak. Faaliyetler: Yatılı ilköğretim bölge okullarının özel koşulları dikkate alınarak bu okullarda görev yapacak personele ilişkin yeterlilikler belirlenecektir Yöneticiler başta olmak üzere öğretmenler ve diğer destek personel belirlenen nitelikler doğrultusunda eğitimlere alınacaktır.

15

16 Eğitim almış personel arasından yatılı ilköğretim bölge okullarına personel ataması yapılacaktır. Amaç Okulların öğrenci, veli ve öğretmen için her bakımdan güvenliğini sağlamak. Faaliyetler: Okullar için her güvenlik alanı ile ilgili risk tanımlaması yapılarak, bu tanımlamalara bağlı tedbirler paketi hazırlanacak ve her an güncelliği sağlanacaktır Okul güvenliğini sağlamak için bütün okul sakinleri bilgi ve bilinç sağlama düzeyinde eğitime alınacaktır.

17 5- Program: Vizyon: Çok yönlü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yeteneklerini üst düzeyde kullanabilen, kendine güvenen, coğrafi bölgelerimizin tamamında dünya çocuklarıyla yarışabilen, yetkin, toplumsal sorumluluk bilincine sahip çocuklar yetiştirmeye yönelik programlar hazırlamak. Amaç-5.1: Öğretim programlarını, üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek şekilde hazırlamak. Faaliyetler Öğretim programları akademik, sosyal gelişim ve yetenek alanları şeklinde geliştirilecektir Ulusal öğretim programlarının yanında bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek esneklikte programlar geliştirilecektir Program geliştirme çalışmalarında gelecek yordamaları kullanılacaktır.

18 6 -Eğitim Materyalleri: Vizyon: Çocuklara yaratıcılığı teşvik edecek ve üst düzey öğrenim becerilerinin gelişimini sağlayacak çoklu kaynaklar sunmak.

19 Amaç-6.1. Eğitim materyallerinin kalitesini arttırmak. Faaliyetler: Ders kitapları, katılımcı bir anlayışla çocukların ve öğretmenlerin görüşleri alınarak alan uzmanlarının teknik desteği ile hazırlanacaktır Ders kitaplarının farklı öğrenme stillerini dikkate alma, eleştirel düşünme becerisini geliştirme, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme ve gelişim dönemleri ile uyumlu olma nitelikleri ön plana çıkarılacaktır Ders kitapları değiştirilebilecek ve geliştirilebilecek esneklikte tasarlanacaktır Farklı öğretim programlarının tema, öğrenme alanı, beceri ve değerlerine yönelik yazılı, görsel ve işitsel materyaller geliştirilerek ücretsiz olarak çocukların kullanımına sunulacaktır.

20 7-Ölçme ve Değerlendirme Vizyon: Çocuğun gelişimini ve öğrenmesini destekleyen bir ölçme, değerlendirme sistemi oluşturmak ve uygulamak. Amaç-7.1: Öğrenci başarılarını nesnel, geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile düzenli aralıklarla ölçerek edinimleri betimsel olarak tanımlamak. Faaliyetler: Ölçme ve değerlendirme öğrenciyi elemenin bir aracı olarak değil gelişimini sağlama amaçlı bir araç olarak kullanılacaktır Ölçme ve değerlendirme çocukların akademik başarılarının yanında eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişmelerini de desteklemeye yönelik bir araç olarak kullanılacaktır Öğretmenlere programların ruhuna uygun süreçlere yönelik ölçme ve değerlendirme yapabilecek eğitimler verilecektir.

21 8-Fiziksel Kapasite ve Destek Hizmetleri Vizyon: Eğitim-Öğretim ortamlarının fiziksel kapasitesini ve destek hizmetlerinin niceliğini ve niteliğini eğitim paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek. Amaç Projeksiyonlara uygun okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçları karşılamak. Faaliyetler: Projeksiyonlar çerçevesinde okul, derslik ve donanım ihtiyaçları belirlenecektir Belirlenen okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçlar karşılanacaktır Koşulların uygun olmadığı yerlerde ise okul, derslik ve diğer fiziki ihtiyaçları karşılamada bina yapma yerine kiralama yoluna gidilecektir Özel gereksinimi olan çocuklar için okullarda yapılacak düzenlemelere ilişkin bir program geliştirilecektir.

22 Amaç Çocukların güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak. Faaliyetler: Okullarda çocuk koruma politikası ( programı ) geliştirilecektir Okullarda öğrenci ve velilerden gelen talepleri karşılayacak mekanizmalar kurulacaktır Okullarda sağlıkla ilgili riskleri ve sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir yapı kurulacaktır Okullarda olması muhtemel olaylara karşı ( salgın hastalıklar, yangınlar, doğal afetler, kazalar ) yapılacakları belirleyen bir eylem planı oluşturulacaktır Okullar ve öğrenciler sigortalanacaktır.

23 Amaç Okullarda öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak. Faaliyetler: Okul kantin ve kooperatiflerine çocuğun sağlıklı ve dengeli beslenmesini olumsuz yönde etkileyen gıda maddelerine karşı önlem alınacaktır Öğrencilere okulun uygun yerlerinde sağlıklı su içebilme olanağı sağlanacaktır. Amaç Öğrencilere, bilgi kaynaklarına erişim imkânı sağlamak. Faaliyetler: Okullar bilgi kaynakları sunan merkezlere üye yapılacaktır Okulların süreli yayınlara üye olması sağlanacaktır.

24 Amaç Okullarda öğrencilere eğitimsel amaçlı oyun ve eğlence alanları sağlamak. Faaliyetler: Okul bahçeleri eğitimsel amaçlı oyun ve eğlence alanları olarak düzenlenecektir Çocukların öğretim saatleri ve okul zamanı dışında bu alanlardan yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Amaç Yatılı ilköğretim bölge okullarında kız ve erkek bütün çocukların güvenlik, temizlik, barınma, giyim, beslenme, iletişim ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak. Faaliyetler: Okulların güvenlik ve temizlik hizmetleri satın alma yoluyla karşılanacaktır Yatakhanelerde koğuş sisteminden oda sistemine ( 4 kişilik ) geçilecektir Yatakhanelerde banyolar oda içerisine alınacak, haftanın bütün günleri sıcak su hizmeti sunulacaktır Giyim ücretleri de çağın gereklerine uygun hale getirilecektir Yemek kalitesi diğer yatılı öğrencilere verilen yemek kalitesine uygun hale getirilecektir. Sabah kahvaltılarında açık büfe uygulaması sistemine ve akşam yemeklerinden sonra da etütlerde veya uygun zamanlarda ek beslenme verilmesi uygulamasına gidilecektir Aileleriyle ücretsiz iletişim imkânı sağlanacaktır Öğrencilerin okul yönetimince temin edilen araçlarla cuma günü ders bitiminde evlerine gönderilmesi, pazar günü akşamı da evlerinden alınarak okula getirilmesi sağlanacaktır Her okula bir araç verilmesi sağlanacaktır.

25 -Eğitim Finansmanı Vizyon: Saydam, hesap verilebilir, etkin ve verimli bir sistemle kaynakların etkili dağılımını sağlamak. Amaç Eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek etkili bir finansman sistemi oluşturmak. Faaliyetler: Projeksiyonlara uygun bütçeler oluşturulacaktır Oluşturulan bütçeler için finans kaynakları hazırlanacaktır Kaynakların optimal kullanımı sağlanacaktır Bütçe kaynaklarının etkin olarak kullanılıp kullanılmadığını izlenecektir. Amaç Saydam, hesap verilebilir, etkin ve özerk bir okul bütçe sistemi oluşturmak. Faaliyetler: Okul bütçelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında aile, öğrenci vb. paydaşların aktif katılımı sağlanacaktır Okul bütçelerine okul-aile birliklerinden ve çevreden edinilen kaynaklar da dâhil edilecektir Okul bütçesinin bilançoları dönemsel olarak paydaşlara duyurulacaktır.

26 MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

27 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Nature of education Education is to deliver the planned knowledge, skills and cultural values from teachers and curriculum to students in a relatively stable society Paradigm Shift in Pre-service Teacher Education &Implivations for innovation and practice Education is to provide a service to satisfy the needs and expectations of stakeholders in a competitive market Education is to facilitate multiple and sustainable developments of students and the society in a context of globalization and change

28 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Nature of learning To receive a set of knowledge, skills and cultural values for survival in an industrial society To receive a kind of educational services and become competitive in a job market To develop contextualized multiple intelligence (CMI) and high-level competence for multiple and sustainable developments in a fast changing era

29 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Role of teacher As knowledge deliverer or instructor As educational service Provider As facilitator of multiple & sustainable development

30 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Conception of teacher effectiveness Internal effectiveness: the teacher s achievement of planned knowledge delivery through his/her teaching and other internal activities Interface effectiveness: satisfaction of stakeholders with the educational services including education process and outcomes by the teacher; and teacher s accountability to the school and the public Future effectiveness: the teacher s contribution to the multiple and sustainable developments of individuals, the community, and the society for the future

31 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Conception of teacher effectiveness Internal effectiveness: the teacher s achievement of planned knowledge delivery through his/her teaching and other internal activities Interface effectiveness: satisfaction of stakeholders with the educational services including education process and outcomes by the teacher; and teacher s accountability to the school and the public Future effectiveness: the teacher s contribution to the multiple and sustainable developments of individuals, the community, and the society for the future

32 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Aim of innovation in teacher education Improvement of delivery of planned professional knowledge, skills and attitudes to prospective teachers in the process of teacher education Enhancement of satisfaction of stakeholders such as policy-makers, teacher employers, prospective teachers and community leaders with both process and outcomes of teacher education Creation of unlimited opportunities for professional learning and CMI development of prospective teachers

33 First Wave Paradigm Second Wave Paradigm Third Wave Paradigm Models of pre-service teacher Education Internal models: Goal and specification model Work process model Absence of problem model Interface models: Resource-input model Stakeholder satisfaction model Accountability model Future model CMI Triplization: globalization, localization and individualization

34 Implications for innovation and practice in pre-service teacher education

35 First Wave Paradigm Innovation and use of ICT in teacher education are limited, mainly on improving the efficiency of delivery of planned curriculum and professional competence. Whether innovation through ICT can facilitate paradigm shift in teacher education is not a concern. The effectiveness of innovation depends on: 1. How well the innovation in teacher education and professional learning be organized to deliver the necessary professional knowledge and skills to teachers?

36 First Wave Paradigm 2. How well the delivery of professional knowledge and skills to teachers can be ensured through the innovative teaching, learning and field experience of teacher education programs? 3. How well teacher educators teaching can be improved through the innovation in a given time period? 4. How well teacher learners can arrive at given professional standards with the support of innovation in the professional qualification examination or certification?

37 Second wave paradigm Innovation and use of ICT in teacher education are limited, mainly on enhancing stakeholders satisfaction and delivery of the necessary knowledge and skills for teacher interface effectiveness. Whether innovation through ICT can facilitate paradigm shift in teacher education is not a concern. The effectiveness of innovation depends on: 1. How well can the innovation ensure the performance of prospective teachers satisfying the key stakeholders expectations and needs? 2. How well can the innovation ensure the accountability of the teacher education services to the public and stakeholders? 3. How well can the innovation enhance the image and reputation of th t h d ti i tit ti?

38 Third wave paradigm Innovation and use of ICT are extensive in building up a networked environment for teachers individualized, localized and globalized professional learning and CMI development. z Innovation through ICT plays a key role to facilitate paradigm shift in education & teacher education. z The effectiveness of innovation depends on: 1. How well can the innovation through ICT globalize, localize and individualize teachers professional learning and development? 2. How well can the innovation maximize teachers professional learning opportunities through establishing the borderless ICT environment, local and international networking, and various types of innovative learning programmes?

39 Third wave paradigm How well can the innovation facilitate and ensure teachers professional learning to be sustained as potentially life long? How well can the innovation ensure and facilitate the development of teachers ability to triplize their professional learning and development? How well can the innovation facilitate development of a CMI pedagogical environment in which teachers are immersed and inspired to be self actualising and developing CMI themselves.

40 Paradigm shift in learning New paradigm of triplized learning Individualized learning: Student is the centre of education Individualized programs Self-learning Self-actualizing process Focus on how to learn Self-rewarding Localized and globalized learning: Multiple sources of learning Networked learning Life-long and everywhere Unlimited opportunities World-class learning Local and international outlook Traditional paradigm of site-bounded learning Reproduced learning: Student is the follower of teacher Standard programmes Absorbing knowledge Recieving process Focus on how to gain External rewarding Institution-bounded learning: Teacher-based learning Separated learning Fixed period and within institution Limited opportunities Site-bounded learning Mainly institution-based experiences

41 New paradigm of triplized teachingg Traditional paradigm of site-bounded teaching Individualized teaching: As facilitator: teacher is the facilitator or mentor to support students learning Contextualized multiple intelligence teacher Individualized teaching style Arousing curiosity Teaching as facilitating process Sharing joy Teaching as life-long learning Reproduced teaching: As centre: teacher is the centre of education Partially competent teacher Standard teaching style Transferring knowledge Teaching as delivery process Achieving standard Teaching as a practice of previous knowledge Localized and globalized teaching Multiple sources of teaching Networked teaching Life-long and everywhere Unlimited opportunities in teaching World-class teaching Teaching with Local and international outlook As world class teacher and networked teacher Institution-bounded teaching: Limited and bounded teaching Separated teaching Fixed period and within institution Limited opportunities in teaching Site-bounded teaching Teaching with mainly institution-based experiences As school bounded and seperated teachers

42 Paradigm shift in pre-service teacher education

43 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) Aims of the new teacher education To develop teachers as triplized CMI and life long learning teachers who will creatively contribute to development of students triplized life-long learning as a CMI citizen of a CMI society and a CMI global village with multiple developments Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Aims of the traditional teacher education To equip teachers with the necessary competence to deliver knowledge and skills to students such that students can survive a local community or meet the manpower/social needs of stakeholders in the economic and social developments

44 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) New teacher education curriculum CMI & triplization-focused curriculum Triplized curriculum structure The structure is often hybrid, integrative, and interactive with the support of IT networking, local and global exposure, and field experience and virtual reality. World-class and globalized curriculum Individualized curriculum Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Traditional teacher education curriculum Subject-focused curriculum Standard subject curriculum structure: Subject-bounded curriculum The structure is often linear, step by step, and subject dependent Localized curriculum

45 New paradigm of triplized teacher education (3rd wave) New teacher education pedagogy Facilitating teachers life-long professional learning Multiple sources of teacher learning Globally and locally networked teacher learning ICT pedagogical environment including: 1. World-wide networking through internet 2. Web-site learning 3. Interactive self learning 4. Multimedia facilities and learning materials 5. Video conferencing for local and international sharing and exposure Boundless and unlimited opportunities for learning inside and outside teacher education institution Traditional Paradigm of site-bounded teacher education (1st wave & 2nd wave) Traditional teacher education pedagogy Delivering knowledge and skills to teachers Site-bounded teacher learning Separated teacher learning Absence of IT, classroom-bounded pedagogical environment Limited opportunities for learning, fixed period, within teacher education institution

46 https://www.sensepublishers.com/media/511-innovative-practicesin-pre-service-teacher-education.pdf

47 What is the value of innovative education? What we find across the world is that teachers like these tend to be islands unto themselves. Teachers that are doing things that are innovative, creative, and out-of-the-box sometimes don t necessarily get the support you might imagine. These are teachers who are doing what they do not because they are trying to increase test scores or to get a better parking spot These are teachers who are trying to develop students with the necessary skills and confidence to solve problems in the world they are going into. It s a much higher calling. And they crave others who see better and different ways forward in their classrooms, in their schools, in their districts, in their countries, and in OUR world.

48 How do they do it? They ask different questions; they find reasons why they CAN do things; they figure out how to make things happen; they find people who say YES when others say NO; they find people who will help them when others will not; they find ways to inspire and engage their students in 21st Century ways as opposed to traditional methods, they use a variety of tools to plan and design experiences that will allowtheir students to use their minds to think and apply that learning not simply give back what they ve been told or shown; they believe the days of a teacher-centered classroom no longer have a place in our education institutions; they believe students best learn by using their hands to experience their learning not just to take notes; they believe there are other ways to evaluate classes besides outdated traditional methods.

49 Students: Does that sound like a class you d like to be in all year? Parents: Does that sound like a class you d like to have your own children connected with? Administrators: Does that sound like a teacher you d like to have in your school? Policy makers: if there were schools which embraced that philosophy wouldn t you love to call those yours? Politicians: If all of our schools were full of teachers like that, wouldn t that open a way forturkey to be a leading country in education across the world?

50 What is the value of innovative education? Education systems all across the world find themselves stuck in antiquated, outdated, ineffective, boring, out-of-focus, test-centric, and broken systems.

51 And we need educators who are willing to break down stereotypes, barriers, and obstacles to take chances to take some risks and we need administrators to support them.

52 We need students to value entering those classrooms because they want to learn not because they want a grade.

53 We need parents to support their children when they select courses based on love and passion not based on what looks good on a transcript.

54 We need administrators to look past standardized tests as a basis for school evaluation, curriculum development and schedule creation.

55 We need politicians to give teachers and schools the authority and power to make their own decisions and the chance to let excellence develop.

56 We need colleges to allow entering freshmen to be selected based on hard work and passion and curiosity, not on a rigid checklist of standardized criteria.

57 We need fellow teachers not to be intimidated by innovation happening around them but to ask how they can be a part of it. And if we all embrace what MUST happen, we can take our entire education system to entirely new levels.

58

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği *

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 61-78 Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Murat GENÇ 1,

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI UYARI: Proje örnekleri; bütünlük arzeden ideal bir proje anlamına gelmemekle birlikte, araştırmacılara proje yazımında yardımcı olmak ve fikir vermek amacı ile daha önce TÜBİTAK a sunulan çeşitli projelerin

Detaylı

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century

21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları. The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 3 (2010) 993-1016 21. Yüzyılda Eğitim Programının Felsefi Boyutları The Philosophic Dimensions of Curriculum in the 21 st Century Ömer F. TUTKUN Sakarya

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarına Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 819 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının, İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Öz-yeterlik

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings

Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Social Work in School Settings Eğitim ve Bilim 2009, Cilt 34, Sayı 154 Education and Science 2009, Vol. 34, No 154 Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Social Work in School Settings Cengiz ÖZBESLER * Veli DUYAN ** Başkent Üniversitesi Ankara

Detaylı

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YÖNETİCİ SEÇME VE ATAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YÖNETİCİ SEÇME VE ATAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ EĞİTİM ÖRGÜTLERİNE YÖNETİCİ SEÇME VE ATAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatma ÖZMEN Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi E-posta: ftm_ozmen@yahoo.com Fatih KÖMÜRLÜ

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 243-261 Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Stratejilerinin Öğrencilerin Sosyal Bilişsel

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi H. CANPOLAT İl Düzeyinde Stratejik Planlama ve Sivas İli Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hasan CANPOLAT* Özet Dünyada birçok ülkede kamu yönetimini etkileyen YKİ (Yeni Kamu İşletmeciliği) anlayışı 1980

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1

İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme. Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Üst Düzey Düşünme Becerilerine Etkisi 1 Derya ÇINAR 2 & Aslan İLİK 3 ÖZET Bu çalışma, İlköğretim Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS

AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS AN EXPLORATORY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS BELIEFS, ASSUMPTIONS, AND KNOWLEDGE ABOUT LEARNER-CENTEREDNESS Suzan HATİPOĞLU KAVANOZ Öğr. Gör. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı

Detaylı

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi

Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 833 Çoklu Zekâ Kuramı ile İlgili Türkçe Çalışmaların İçerik Analizi Ahmet SABAN* Öz Son yıllarda ülkemizde çoklu

Detaylı