ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Doç.Dr. Kamil ÇEKEROL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Cengiz Hakan Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Gülcan Ergün Grafikerler Gülflah Y lmaz Hilal Küçükda aflan Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Yrd.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ça r Merkezi Yönetimi-II ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Kas m 2011

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vii Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-I... 2 G R fi... 3 ÇA RI MERKEZ TEKNOLOJ LER NE G R fi... 3 Teknoloji... 3 Ça r Merkezinin Teknolojik Tarihçesi... 4 ÇA RI MERKEZLER NDE TEKNOLOJ KULLANIMI... 7 Gelen Aramalar (Inbound)... 8 D fl Aramalar ( Outbound ) ÇA RI MERKEZ SÜREÇLER NE TEKNOLOJ N N KATKISI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-II G R fi ÇA RI MERKEZ TEKNOLOJ LER NE GENEL BAKIfi Ça r Merkezinin D fl Dünya ile Ba lant s Müflteri Temsilcisi fl Terminali ÇA RI SÜREC NDE KULLANILAN S STEMLER Özel Santral Otomatik Ça r Da t c s (ACD) Sesli Yan t Sistemi Bilgisayar Telefon Entegratörü (CTI) Pop Up D fl Arama Sistemleri Tahmine Dayal Arama Sistemi (PDS - Predictive Dialer System) Sesli Yan t Sistemi Üzerinden D fl Arama Sistemi (IVR Outbound) SES TEKNOLOJ LER Ses Tan ma Ses Sentezleme Konuflma Tan ma Sistemi ÇA RI MERKEZ SÜREÇLER NDE YER ALAN ÜRÜNLER Müflteri Temsilcilerinin Kulland Ürünler Müflteri liflkileri Yönetim Uygulamas Bilgi Yönetimi Uygulamas Senaryolaflt rma Uygulamas Raporlama Uygulamalar Operasyon Yönetiminde Kullan lan Ürünler Müflteri Temsilcisi De erlendirme Uygulamas flgücü Yönetim Uygulamas (Workforce Management) Puantaj Uygulamas Performans Uygulamas ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Sanal Ö renme ve Koçluk Uygulamalar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 4. ÜN TE Ça r Merkezinde Kalite Yönetimi G R fi H ZMET, KAL TE VE H ZMET KAL TES KAVRAMLARI Hizmet Kalitesinin Boyutlar Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler Hizmet Kalitesi ve Müflteri Memnuniyeti liflkisi Hizmet Kalitesini Yükseltmek ÇA RI MERKEZ NDE KAL TE YÖNET M ÇA RI MERKEZ NDE H ZMET KAL TES ÖLÇÜMÜ Hizmet Kalitesi De erlendirme Formlar Gölge Müflteri Aramalar Müflteri Memnuniyet Anketleri H ZMET KAL TES ANAL Z YÖNTEMLER Kuruma Etkileri Çal flana Etkileri Müflteriye Etkileri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Ça r Merkezinde Bilgi Yönetimi G R fi B LG KAVRAMI VE B LG TÜRLER Bilgi Kavram Enformasyon Bilgi Türleri Düzenlenme ve Kullanma Tarz na Göre Bilgi Türleri Niteli ine Göre Bilgi Türleri B LG YÖNET M VE B LG YÖNET M ARAÇLARI Bilgi Yönetiminin Amaçlar Bilgi Yönetiminde Temel Unsurlar Bilgi Yönetimi Süreçleri Bilgi Yönetiminin Araçlar ÇA RI MERKEZ NDE KULLANILAN B LG KAYNAKLARI VE TÜRLER Bilgi Portal nternet Siteleri ÇA RI MERKEZLER NDE BAfiARILI B LG YÖNET M Ç N KR T K NOKTALAR... 68

5 çindekiler v Teknoloji Kültür Bilgi Yönetimi Ekibinin Sorumluluklar Süreçler Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Ça r Merkezinde nsan Kaynaklar Yönetimi G R fi TEMEL NSAN KAYNAKLARI YÖNET M nsan Kaynaklar Yönetiminin Tarihsel Geliflimi Stratejik nsan Kaynaklar Yönetimi ve Kavramlar nsan Kaynaklar Yönetimi ve fllevleri nsan Kaynaklar Yönetimi Örgüt fiemas ORGAN ZASYONEL YÖNET M Organizasyonlar n Temel Özellikleri Organizasyonel Yönetimin Temel Kavramlar Organizasyon Yap s Organizasyon fiemas Organizasyon Yap s Türleri Yönetici-Çal flan Oran (Span of Control) Organizasyonel De iflim filetmelerde SEÇME VE YERLEfiT RME nsan Kaynaklar Planlama Süreci Çal flan htiyac Oluflmas ve Talep Süreci Seçme ve Yerlefltirme Sürecinde Kaynak Seçimi Aday Seçme ve Yerlefltirme Aflamalar filetmelerde E T M VE GEL fi M E itim htiyaç Analizi E itim Tasar m ve Planlamas E itim Uygulama E itim Ölçme ve De erlendirme E itim Sonras Takip Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Ça r Merkezinde nsan Kaynaklar Yönetimi-II G R fi filetmelerde PERFORMANS VE KAR YER YÖNET M Performans Yönetimi Performans Yönetimi Süreci Hedef Belirleme Süreci ve SMART Hedefler Yetkinlik De erlendirme Süreci ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Ara De erlendirme ve Geri Bildirim Süreci Son De erlendirme Süreci Performans De erlendirme Sürecinin Di er Süreçlere Etkisi Ça r Merkezlerinde Performans Yönetimi Kariyer Yönetimi Kariyer Planlama ve Yedekleme Koçluk ve Mentorluk Uygulamalar filetmelerde ÜCRETLEND RME YÖNET M Ücret Yönetiminin Tan m ve Temel Kavramlar Toplam Ödül Yönetimi Yaklafl m Ücret Stratejisinin Belirlenmesi Ücret Yönetiminde çsel Denge fl De erleme Yaklafl mlar Ücret Yönetiminde D flsal Denge flletmenin Ödeyebilme Gücü De iflken Ücret ve Performansa Dayal Ücret Sistemi Yan Haklar Yönetimi NSAN KAYNAKLARI YÖNET M NDE PERSONEL VE ÖZLÜK filemler Ça r Merkezinde fl Sözleflmesi ve Sözleflme Türleri Ça r Merkezinde Ücret Tahakkuku ve Bordro Yönetimi Ücretin Tahakkuk Edilmesi (Ücret Bordrosu) fl Sözleflmesinin Sona Ermesi ( fl Sözleflmesinin Feshi) fl Sözleflmesinin Feshinde Bildirim (Süreli Fesih) fl Sözleflmesinin Feshinde Hakl Neden (Derhal Fesih) filetmelerde ÇALIfiAN BA LILI I VE MOT VASYON Çal flan Ba l l Çal flan Ba l l n n Ölçümlenmesi Motivasyon Motivasyonda Özel Uygulamalar Motivasyonda Özendirici Araçlar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças S ra Sizde Yan t Anahtar Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

7 Önsöz vii Önsöz Bafllang çta iflletmelerin müflterilerinden gelen istek ve flikâyetlerin telefon yoluyla karfl land bir birim olarak konumlanan ça r merkezleri zamanla önemli bir de iflime u ram flt r. Bu hizmet anlay fl ndaki de iflime, de iflen ticari süreçlere, müflterilerden ve di er paydafllardan gelen artan ve çeflitlenen isteklere, h zla geliflen teknolojiye paralel olarak ça r merkezleri, iflletmeler için tüm di er paydafllar yla iletiflimde birincil konuma gelmifl ve art k birer temas noktas olarak görülmeye bafllam flt r. Ticari iflletmelerin yan s ra hizmet iflletmeleri ve kamu kurumlar ile paydafllar na ulaflmak isteyen tüm kurum ve iflletmeler de, organizasyonlar içerisinde ça r merkezine gittikçe artan bir önem vermektedirler. Dünya ölçe inde düflünüldü ünde 150 bine yak n ça r merkezi bulunmaktad r. Üç yüz milyar dolar n üzerinde katma de er yaratan ve on bir milyonun üstünde çal flana sahip bir sektör olan ça r merkezi sektörü, hizmet sektörü içerisinde h zla büyüyen ve geliflime en aç k sektörlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde de yaratt istihdam ve katma de er aç lar ndan yüksek bir ekonomik hacme sahip olan sektör, özellikle geliflmekte olan Anadolu flehirlerine yap lan yat r mlar ile ülkemizin iflsizlik ve sosyal sorunlar n n giderilmesinde rol oynamaktad r. Bu geliflime paralel olarak Anadolu Üniversitesi Aç kö retim Fakültesi bünyesinde aç lm fl olan Ça r Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Program sektöre akademik anlamda önemli bir destek verecektir. Anadolu Üniversitesi ile Turkcell Global Bilginin ortaklafla gelifltirdi i bu program, sektör çal flanlar na, yöneticilerine, ilgili paydafllara ve ö rencilerimize yeni bir yön verecek, farkl bir bak fl aç s getirecektir. Ça r Merkezi Yönetimi-I kitab nda daha çok Dünyada ve Türkiye de sektörü tan maya, sektörle ilgili kavramlar ö renmeye, sektörel geliflmeleri ve bafll ca oyuncalar anlamaya odaklanm flt k. Bu kitab n devam niteli inde görebilece imiz Ça r Merkezi Yönetimi-II kitab nda ise ça r merkezi teknolojilerini ö renerek, ça r merkezinde bilgi yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynaklar yönetimi konular na odaklan yoruz. Akademik anlamda Türkiye de bir ilk olan bu kitab n tüm ö rencilerimize ve ilgililere faydal olmas n diliyorum. Ayr ca yo un ifl tempolar n n yan nda program n ve kitab n ortaya ç kmas için özveri ve istekle çal flan Turkcell Global Bilgi ekibine, yazarlar m za, Aç kö retim Fakültesi tasar m birimine, kitap koordinasyon ve dizgi birimine sonsuz teflekkürler. Kitab n tüm ö rencilerimize faydal olmas dileklerimle Editör Yrd.Doç.Dr. Kamil ÇEKEROL

8 1ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Ça r merkezinin teknolojik geliflimini özetleyebilecek, Ça r merkezinde teknolojinin kullan m alanlar n s ralayabilecek, Ça r merkezinde teknoloji kullan m n n ça r merkezi süreçlerine katk s n aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Teknoloji Ça r Merkezi Teknoloji Sistemleri Ça r Merkezi Teknoloji Kuflaklar Gelen Arama Süreci D fl Arama Süreci Ölçme / De erlendirme çindekiler Ça r Merkezi Yönetimi-II Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-I G R fi ÇA RI MERKEZ TEKNOLOJ LER NE G R fi ÇA RI MERKEZLER NDE TEKNOLOJ KULLANIMI ÇA RI MERKEZ SÜREÇLER NE TEKNOLOJ N N KATKISI

9 Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-I G R fi Günümüz ça r merkezleri bilgi verme misyonunun ötesinde müflteriler için her konuda temas merkezi; kurumlar için ise bilgilendirme, sat fl/pazarlama ve kalite ölçüm gibi faaliyetlerin yönetildi i kanal haline gelmifltir. Ça r merkezleri de iflen dünya ihtiyaçlar na göre kurumlar n rekabet edebilmesi ve müflteri memnuniyetinin sa lanmas aç s ndan çok stratejik bir konumdad r. Bu alandaki güçlerini de ça r merkezinin temel unsurlar olan insan, süreç ve teknolojiden al rlar. Ça r merkezleri rekabette avantaj sa lamak ad na teknolojinin tüm imkânlar ndan faydalanmak durumundad rlar. Geçmiflten günümüze ça r merkezlerinin yaflad geliflime ve bu süreçte ortaya ç kan ihtiyaçlara, teknolojinin sa lad katk lara bakt m zda yaflanan de iflim ve geliflimin en önemli etkenlerinden birisinin teknoloji oldu u aç kça görülmektedir. Teknolojinin hangi alanlara ne gibi katk larda bulundu unu anlayabilmek için ça r merkezine gelen aramalar n nas l yönetildi- i, ça r lar n do ru müflteri temsilcilerine nas l aktar ld, sesli yan t sistemi, ilk temasta çözüm, müflteri iliflkileri yönetimi (CRM: Customer Relation Management) gibi temel ça r merkezi kavramlar incelenmelidir. ÇA RI MERKEZ TEKNOLOJ LER NE G R fi Ça r merkezleri temel olarak insan, teknoloji ve süreç olmak üzere üç bileflen üzerine kurulmufltur. Ça r merkezi bileflenleri birinci dönemde okudu unuz Ça r Merkezi Yönetimi 1 kitab n n Ça r Merkezinde Performans Yönetimi isimli 6. ünitesinde detayl olarak ifllenmiflti. Bu ünitede ise teknoloji üzerinde durulacakt r. Teknoloji Ça r Merkezi Yönetiminin temel bileflenlerinden biri olan teknoloji; flirket hedeflerine paralel ve bu hedeflere en etkin flekilde ulafl lmas n sa layan sistemler toplulu u olmal d r. Teknoloji, ça r merkezlerinin vazgeçilmez ve belki de en fazla de iflen ve geliflen parças d r. Bir ça r merkezi oluflturmak için gerekli bileflenler tamamen oluflturulan stratejinin bir ç kt s d r. Kullan lacak teknoloji standart bir santral olan Otomatik Ça r Da t c s (ACD: Automatic Call Distribution) gibi masaüstü yaz l m bilefleni olabilece i gibi, son derece kapsaml baflka bir uygulama biçiminde de ortaya ç kabilir.

10 4 Ça r Merkezi Yönetimi-II Ça r merkezi oluflturmak için gerekli teknolojiler farkl l k gösterebilir. Gerekli olabilecek teknolojinin çeflitlili i konusunda bir k s t bulunmamaktad r. Bilgi sistemlerine uzaktan telefonla eriflerek, tufllar ya da ses ile yönlendirerek bilgi al flveriflinde bulunulmas n sa layan, ça r lar müflteri temsilcilerine da tan, insan sesini otomatik olarak alg lay p komutlara dönüfltüren, otomatik olarak d fl arama yapan sistemler bunlardan baz lar d r. K sa ve uzun vadeli teknoloji yol haritas belirlenmemifl olan bir ça r merkezi düflünelim. Ne kadar uzun ömürlü ve baflar l olabilir? SIRA S ZDE 1 Ça r merkezi SIRA bileflenlerinden teknoloji bilefleni olmad nda karfl lafl labilecek durumlar özetleyiniz. S ZDE Ça r Merkezinin Teknolojik Tarihçesi flletmelerin SIRA kulland klar S ZDE araçlar, teknolojideki geliflmelerle birlikte her geçen gün SIRA S ZDE de iflmektedir. SIRA Buna, S ZDE pazardaki rakip say s n n çoklu u ve dolay s yla rekabetin fliddetlenmesi eklendi inde, iflletmelerin tüketicilerle iletiflimi sa layan haberleflme AMAÇLARIMIZ araçlar na AMAÇLARIMIZ daha fazla a rl k verdikleri görülmektedir. Bu araçlar aras nda, telefon ön AMAÇLARIMIZ plandad r. AMAÇLARIMIZ Pek çok insan n telefona eriflimi kolay, h zl ve ucuzdur. (Waller,2001:10). K SIRA T S ZDE A P K SIRA TS ZDE A P Telefon kullan m K T Ave Ptercih edilme sebepleri : Waller, Lin (2001), Telefonda Konuflmak, Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Do an Kitapç l k, stanbul. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Telefonun istek ve flikâyet arac olarak kullan lmas, 1960 lar n sonuna rastlamaktad r. Bu dönemde birçok iflletme, ücretsiz telefon hatlar n hizmet statüsü olarak ifade K ediyorlard. T A P Ancak tüketicilerin yo un talebi, bu hatlarda y lmalara sebep olmufltur (Calvert,2001:168). flletmeye ulaflmak için saatlerce telefonda bekleyen tüketicilerin, sonraki aramalar nda da meflgul sesi ile karfl laflmalar n n müfl- teri kayb oldu unu fark eden AT&T fiirketi, telefon sistemini gelifltirerek ilk ça r merkezini kurmufltur. Bu iflletmeyi, 1970 lerin bafl nda Continental Havayollar takip etmifl ve otomatik ça r da t mc s kurarak ilk ça r merkezi uygulamas n hayata geçirmifltir (Kohen, 2002:1). Ça r merkezlerindeki teknolojik geliflim temelde dört ana kuflakta ilerlemifltir: Birinci Kuflak: Ça r merkezlerinin teknolojik gelifliminde birinci kuflak, santral (PBX) merkezli ça r merkezi olarak adland r lmaktad r. Bu modelde müflteri temsilcisi ile ça r merkezini arayan kifli yani müflteri direkt hatla ba lanm flt r. Ça r lar n düzenli bir flekilde müflteri temsilcilerine da lmas n sa layan bir sistem bulunmamaktad r. Bu nedenle ça r telefon a üzerinden santrale girifl yapar ve do rudan müflteri temsilcisi taraf ndan telefon arac l ile karfl lan r. E er tüm müflteri temsilcileri telefon ile görüflme yap yor ise arayan di er müflteriler meflgul tonu ile karfl laflmaktad r.

11 1. Ünite - Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-I 5 Teknolojik Geliflim - Birinci Kuflak fiekil 1.1 Birinci Kuflak Ça r Merkezi Teknolojisi Ça r Merkezini Arayan Telefon Telefon A Müflteri temsilcisi Telefonu Müflteri temsilcisi Telefonu Santral Ça r Merkezini Arayan Telefon Müflteri temsilcisi Telefonu fiekil 1.1 de de görüldü ü gibi ça r merkezini arayan müflteri, telefon a ile ça r merkezi santraline ulaflmakta ve santral arac l ile müflteri temsilcilerine aktar lmaktad r. Burada da görüldü ü gibi santral sadece ça r y müflteri temsilcilerine direkt olarak iletme görevi görmektedir. kinci Kuflak: Ça r merkezlerinin teknolojik gelifliminde ikinci kuflak, otomatik ça r da t c s n n oldu u ça r merkezleridir. Birinci kuflakta gelen ça r y müflteri temsilcisi direkt olarak karfl larken, otomatik ça r da t c s ile gelen ça r lar n belirli bir müflteri temsilcisi grubuna aktar lmas sa lanm flt r. Bu flekilde ça r merkezini arayan müflterilerin bir kifliyi beklemek yerine bir gruba aktar lmas sayesinde bekleme süresi k salm fl olur. Ayn zamanda ikinci kuflak, müflteri temsilcilerinin terminal sunucu ve istemci (thin client) ile çal flt teknolojidir. Kurum içi sistemler ile beraber de çal fl labilir. Ça r, telefon a ndan sonra otomatik ça r da - t c s na girifl yapar, müflteri temsilcileri ça r y telefon ile karfl lar. Teknolojik Geliflim - kinci Kuflak Terminal sunucu, merkezi ve güçlü donan ma sahip bilgisayard r. stemci, merkezi ve güçlü donan ma sahip bilgisayarlara (Terminal Sunuculara) ba lanan müflteri temilcilerinin kulland daha düflük kapasiteli bilgisayarlard r. fiekil 1.2 kinci Kuflak Ça r Merkezi Teknolojisi Ça r Merkezini Arayan Telefon Telefon A Müflteri temsilcisi Telefonu Müflteri temsilcisi Telefonu Otomatik Ça r Da t c s Ça r Merkezini Arayan Telefon Müflteri temsilcisi Telefonu Müflteri Temsilcisi Uygulama Sunucusu Kurum çi Sistemler

12 6 Ça r Merkezi Yönetimi-II Müflteri segmentasyonu, önceden belirlenmifl kurallara göre müflterilerin s n fland r lmas d r. fiekil 1.3 Üçüncü Kuflak Ça r Merkezi Teknolojisi fiekil 1.2 de de görüldü ü gibi ça r merkezini arayan kifli telefon a ile ça r merkezine ulaflmakta ve otomatik ça r da t c s arac l ile müflteri temsilcilerine aktar lmaktad r. Arayan, bir müflteri temsilcisi yerine otomatik ça r da t c s nda tan ml olan müflteri temsilcisi gruplar na aktar l r. Bu sayede müflterinin bir tek müflteri temsilcisini beklemek yerine grupta yer alan ve uygun olan ilk müflteri temsilcine aktar lmas sa lan r. Ayr ca yine flekilde görüldü ü gibi müflteri temsilcileri istemcilerle çal flmaktad r. Üçüncü Kuflak: Ça r merkezlerinin teknolojik gelifliminde üçüncü kuflak, Bilgisayar Telefon Entegratörü nün (CTI: Computer Telephony Integration) oldu- u ça r merkezleridir. Bilgisayar telefon entegratörü 2. ünitede detayl olarak anlat lmaktad r. Günümüz teknolojisine yak n olarak ça r da t m n n yap ld, arayan numara, aranan numara gibi ça r verilerinin tafl nd ve kurum içi sistemlerle entegre olarak çal flabildi i sistemdir. Müflteri segmentasyonu bu teknoloji sayesinde yap lmaya bafllanm flt r. Ayn zamanda tafl nabilir telefon kullan m da bu teknolojinin kullan m yla efl zamanl bafllam flt r. Mobil veya sabit numaradan gelen müflteri ça r s telefon a ndan sonra otomatik ça r da t c s na girifl yapar, müflteri temsilcileri ça r y telefon ile karfl lar. Ça r karfl lamada kullan lan bilgisayar yaz l mlar ile entegrasyonu sa layan bilgisayar telefon entegratörü teknolojisi kullan l r. Teknolojik Geliflim - Üçüncü Kuflak Ça r Merkezini Arayan Telefon Telefon A Müflteri temsilcisi Telefonu Müflteri temsilcisi Telefonu Ça r Merkezini Arayan Telefon Otomatik Ça r Da t c s Bilgisayar Telefon Entegratörü Müflteri Temsilcisi Uygulama Sunucusu Müflteri temsilcisi Telefonu Kurum çi Sistemler fiekil 1.3 de de görüldü ü gibi ça r merkezini arayan müflteri telefon a ile ça r merkezine ulaflmakta ve otomatik ça r da t c s arac l ile müflteri temsilcilerine aktar lmaktad r. Ayn zamanda bilgisayar telefon entegratörü de devreye girerek kurum içi sistemlerle (kurumda kullan lan bilgisayar yaz l mlar, müflteri temsilcilerinin kulland uygulamalar, ça r merkezi yönetiminde kullan lan uygulamalar vb.) ile entegrasyonu sa lamaktad r. Bilgisayar telefon entegratörünün önemli yeteneklerinden bir di eri de ça r ile ilgili verilerin (arayan numara, ara-

13 1. Ünite - Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-I 7 nan numara, ça r boyunca gerçekleflen konuflma süresi, bekleme süresi vb.) saklanarak farkl süreçlerde kullan labilmesinin sa lanmas d r. Dördüncü Kuflak : Ça r merkezlerinin teknolojik gelifliminde dördüncü kuflak, bilgisayar ile internet üzerinden ba lant kuran görüntülü ça r merkezleridir. Üçüncü kuflakta kullan lan otomatik ça r da t c s sistemlerine ek olarak bilgisayar ile internet üzerinden ba lant kuran, görüntülü iletiflime de olanak sa layan sistemler dördüncü kuflakta kullan lmaya bafllanm flt r. fiekil 1.4 Teknolojik Geliflim - Dördüncü Kuflak Dördüncü Kuflak Ça r Merkezi Teknolojisi Ça r Merkezini Arayan Telefon Telefon A Müflteri temsilcisi Telefonu Müflteri temsilcisi Telefonu Ça r Merkezini Arayan Telefon A Geçidi Otomatik Ça r Da t c s nternet Bilgisayar Telefon Entegratörü Müflteri temsilcisi Telefonu Ça r Merkeziyle rtibata Geçen Bilgisayar Müflteri Temsilcisi Uygulama Sunucusu Kurum çi Sistemler fiekil 1.4 de de görüldü ü gibi dördüncü kuflakta, müflterilerin ça r merkezlerine eriflimini sa layacak farkl bir kanal oluflmufltur. Bu kuflaktan itibaren müflterilerin sadece telefon ile de il bilgisayarlar ile de ça r merkezlerine eriflebilmeleri sa lanm flt r. Bu kufla n en önemli özelliklerinden birisi görüntülü görüflmenin mümkün olmas d r. Ça r merkezinin teknolojik gelifliminde kuflaklar aras geçiflteki temel SIRA farklar S ZDE ve öne ç - kan yeni teknolojik geliflimleri de erlendiriniz. ÇA RI MERKEZLER NDE TEKNOLOJ KULLANIMI Ça r merkezleri, hizmet verdi i iflletmeler için müflteri memnuniyetinin ve ba l - l n artt r lmas na, sat fl ve kârl l n sa lanmas na, rekabette fark yarat lmas na ve her fleyden önemlisi firman n ana faaliyet konusuna odaklanmas na katk sa lar. Ça r merkezleri teknolojik bir platform üzerinde çal fl r. En basit anlamda müflterinin ça r merkezi ile veya ça r merkezinin müflteri ile kurdu u her temasta yo- un bir flekilde teknoloji kullan lmaktad r. 2 AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

14 8 Ça r Merkezi Yönetimi-II Bir müflterinin ça r merkezini aramas ile bafllay p, araman n müflteri temsilcisi taraf ndan karfl lanarak hizmetin sonland r ld basit bir ça r ak fl süreci afla daki flekilde anlat labilir. Müflteri ça r merkezini arar, müflteriyi sesli yan t sistemi (IVR) karfl lar, müflteri ifllem yapmak istedi i ifllemi menülerden seçerek gerçeklefltirir ve yapaca ifllem ile ilgili uygun müflteri temsilcisine yönlendirilir. O an için bütün müflteri temsilcilerinin hatlar meflgul ise müflterinin beklemesi için sistem taraf ndan bilgilendirme yap l r. Müflteri temsilcisi uygun oldu unda ça r n n müflteri temsilcisine ulaflmas sa lan r. Müflterinin talebi, müflteri temsilcisi taraf ndan gerçeklefltirilir. Yukar da aç kland gibi basit bir ça r merkezi ak fl nda bile tüm süreç kontrolleri ve ça r ak fl teknolojik sistemler ile gerçekleflmektedir. Bunlar n yan nda günümüzde birçok farkl geliflmifl teknoloji de ça r merkezleri taraf ndan kullan lmaktad r. Ça r merkezlerinde müflteri temaslar n n çeflitlili i ve yöntemleri farkl - laflt kça destekleyici teknolojik çözümler öncü olarak ilerlemektedir. Bu durum teknolojinin olmad bir ça r merkezinin düflünülemeyece ini göstermektedir. Özetle; ça r merkezi hizmeti teknolojinin belirli bir olgunluk düzeyi ile do mufl ve yine teknolojik geliflmeler ile daha farkl ifl modellerinin oluflabilece i bir sektör olarak kabul edilebilir. 3 Ça r merkezi SIRA ile S ZDE irtibata geçti iniz bir an düflünerek ça r merkezindeki teknoloji ihtiyac n de erlendiriniz. Ça r sürecine bak ld nda teknolojik altyap olmadan ça r merkezlerinin iflletilmesinin mümkün olmad kolayl kla görülebilir. Bu bölümde, ça r süreçlerini gelen arama (inbound) ve d fl arama (outbound) fleklinde s n fland rarak farkl ça r süreçlerinde teknolojinin nerelerde devreye girdi i ad m ad m incelenecektir. Gelen Aramalar (Inbound) Ça r, müflterinin ça r merkezinin telefon numaras n aramas ile bafllar. Yap lan arama telekomünikasyon ana santrali üzerinden ilgili iflletmenin santraline aktar - l r. Bu süreçten itibaren ça r, iflletme santrali üzerindedir. Ça r n n girifli ile birlikte iflletme santrali gelen araman n hangi numaradan oldu u bilgisini al r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Ça r n n müflteri temsilcisine aktar lmas ndan önce, müflteriyi tan mak ve onun ne istedi ini anlamak, ça r merkezleri için en önemli konulardan biridir. Çünkü müflterilere K ve Tmüflteri A P ihtiyaçlar na uygun hizmet verebilmek için gelen araman n do ru müflteri temsilcisi grubuna yönlendirilmesi ve müflteri temsilcisinin gelen aramay yan tlad anda müflteriyi tan mas ça r merkezlerine birçok avantaj sa lar. Bu flekilde hizmet süresi k salt larak hem müflterinin daha k sa sürede ve kali- teli hizmet almas sa lan r, hem de ça r merkezindeki çal flma süresi daha verimli kullan lm fl olur. Gelen araman n do ru müflteri temsilcisine yönlendirilmesi ve hizmetin konusunda uzman ekipler taraf ndan verilmesi sa lan r. Müflteri ça r merkezini arad nda, müflteri temsilcisi olmadan ça r yönetimini sa layan sesli yan t sistemi devreye girer.

15 1. Ünite - Ça r Merkezinde Teknoloji Yönetimi-I 9 Sesli yan t sistemi, müflteri ve ça r merkezinin ihtiyaçlar na göre kurgulan r. Amaç; müflteriyi tan mak, ne istedi ini anlamak ve mümkünse yapmak istedi i ifllemi sesli yan t sistemi üzerinden gerçeklefltirerek, ça r n n müflteri temsilcisine ulaflmadan sonlanmas n sa lamakt r. Müflteriye, daha yüksek güvenlik sa layan ses tan ma teknolojileri ile birlikte görüflülen müflterinin beyan edilen müflteri oldu u bilgisi %100 e yak n seviyelerde tespit edilebilmektedir. Beyan edilen müflteri ile görüflülen müflterinin teknolojik olarak teyit edilmesi hem güvenlik seviyesini en üst seviyede yaflatmakta hem de müflteri teyidi için görüflme süresinin k salmas na yard mc olmaktad r. Ses tan - ma teknolojisi ile müflteriden al nan ses kayd, daha önce al nm fl ses kayd ile karfl laflt r larak, uyumu halinde müflterinin güvenli bir flekilde ifllem yapmas sa lanmaktad r. Müflteriyi tan d ktan sonra ona özel sesli yan t sistemi kurgular sunmak veya ona özel müflteri temsilcisi gruplar na ça r aktarabilmek mümkündür. Aktar m öncesinde müflterinin ne yapmak istedi ini sesli yan t sistemi üzerinden almak müflterinin ifllemlerini daha h zl yapabilmesini sa layacakt r. Müflteriye yapabilece i ifllemler sesli yan t sistemi taraf ndan sunulur ve uygun tercihi tufllamas beklenir. Müflterinin tercihine göre sesli yan t sistemindeki di er ad mlar devreye girer veya ilgili müflteri temsilcisi grubuna ça r aktar l r. Sesli yan t sistemi kurgular müflteri ihtiyaçlar ve verilen hizmetlere göre oluflturulur. Sesli yan t sisteminde, yapmak istedi i ifllemi belirleyen müflteri, santral taraf ndan belirlenen müflteri temsilcisi ekibine yönlendirilir. Da t m ifllemini yaparken ifl yap fl flekline ba l olarak belirlenmifl olan kurallara uygun davran r. Buna sistemde en uzun bekleyen müflterinin uygun olan ilk müflteri temsilcisine aktar m örnek verilebilir. Bunun yan s ra sistemde bekleme an nda, müflteriye ilgili anons veya bekleme müzi i dinletilerek s kl kla yaflanan müflterinin ifllemini gerçeklefltiremeden ça r y bitirmesinin önüne geçilir. Santralden sonra ça r, ilgili müflteri temsilcisi ekibine yönlendirilir. Bu yönlendirme s ras nda müflteriye ait al nan bilgilerin ve tufllamalar n müflteri temsilcisine iletilmesi sa lan r. Müflteri iliflkileri yönetiminde kullan lan yaz l m ile birlikte müflterilerin bilgileri, daha önceki temaslar, varsa önceki baflvuru ve talepleri saklanabilir, görüntülenebilir. Görüflme an nda bu bilgilere en kolay flekilde erifliyor olmak, müflterinin o anki yapt raca ifllemi daha k sa bir sürede tamamlamak demektir. Yani müflteri bilgilerinin her defas nda tekrar al m n n önüne geçmek, daha önce sizi arad nda hangi konu ile ilgili görüfltü ünü bilmek, müflteriye cevap verme süresini k saltacakt r. Müflteri ile yap lan görüflmenin bilgilerini saklamak, hem müflteri ile yap - lacak olan sonraki görüflmelere fl k tutacak hem de ça r merkezini arayan müflterilerin arama sebeplerinin raporlanabilmesine olanak tan yacakt r. Ça r merkezleri bu verileri inceleyerek gelece e yönelik uzun vadeli planlar yapabilir. Ça r esnas nda yap lan görüflmenin ses kay tlar n n saklanmas, olas itirazlar n önüne geçilmesine ve müflteri temsilcisinin yapm fl oldu u görüflmelerin kalitesinin incelenebilmesine olanak sa lar. Kalite ölçümleri, hem ça r merkezi hem de müflteri temsilcisi için büyük önem tafl maktad r. flletme, müflterisi ile birebir temasta olan müflteri temsilcisinin konuflma kalitesini ölçebilmeli ve gerekli durumlarda verilecek e itimler ile gelifltirmelidir. Müflteri iliflkileri yönetiminin önemli amaçlar ndan biri de müflteri memnuniyetinin sa lanmas d r. Ça r merkezlerinde müflteri memnuniyetini ölçümlemede kullan lan en belirgin kavramlardan biri ilk temasta çözümdür (FCR: First Contact Resolution). Bunu baflarabilmek, her ça r merkezinin öncelikli hedeflerinden bi-

16 10 Ça r Merkezi Yönetimi-II Backoffice ekipleri; müflterinin talebi ça r esnas nda karfl lanamad nda gerekli ifllemlerin tamamlanmas n, ça r merkezine elektronik posta ya da farkl kanallardan iletilen taleplerin karfl lanmas n ve verilen hizmet sonras gerekli ifllemlerin (sat fl sonras evrak ifllemleri gibi) tamamlanmas n sa lamak amac yla kurulan ekiplerdir. ridir. lk temasta çözüm oran n n yüksek olmas, ayn müflterinin ayn problem için ça r merkezini bir daha arama ihtiyac duymayarak memnun olmas n ve ça r merkezindeki insan gücünün daha verimli kullan lmas n sa lar. Bu yap y sa layabilmek ad na birçok ça r merkezinde bilgi bankalar kurulmufltur. Bu altyap - lar sayesinde müflterinin ihtiyac olan bilgi, ilk seviyede müflteri temsilcisi taraf ndan sorgulan r ve müflteri ihtiyac ilk temas an nda karfl lan r. Bunun yan nda bu tip sistemler, iflletme içinde oluflan bilgi birikiminin de düzenli olarak saklanmas - n ve eriflilebilir olmas n sa lar. Yap lan her görüflme ça r süresi içinde sonuçlanmayabilir. Backoffice (arka ofis) ekipleri, müflterilerin ça r esnas nda çözülemeyen taleplerini karfl layan ve çözüm üreten ekiplerdir. Bu tip durumlarda süreci takip eden ve bu ifllemlerin gerçekleflmesini sa layan ifl ak fl sistemleri mevcuttur. fl ak fllar, müflteri temsilcisi taraf ndan müflterinin ihtiyac na ba l bafllat lan ve gerekli ifllemlerin ilgili kifliler taraf ndan yap lmas n sa layan sistemlerdir. Müflteri temsilcisi seviyesinde bafllayan ifl ak fl, sonras nda ilgili ekipler taraf ndan belirlenen kurguya göre ilerletilerek müflterinin ihtiyac karfl lanm fl olur. Bu uygulamalar belirli uzmanl k gerektiren konular n çözümüne imkân sa lad için ça r merkezinin vazgeçilmez yap lar ndan biridir. Bu yap sayesinde müflteriye verilen hizmetin hangi ad mlardan geçti- i ve bu ifllemler için ne kadar süre harcand gibi bilgiler raporlanabilir. Müflteriye taahhüt edilen süre içerisinde talebin karfl lan p karfl lanmad gibi konular takip edilebilir. fl ak fl uygulamalar n n ça r merkezlerine olan katk lar n aç klay n z. 4 Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte geleneksel ça r merkezleri farkl kanallardan da hizmet verme yar fl içine girmifllerdir. Ça r merkezi kavram ndan temas merkezine do ru dönüflüm, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte h zlanm flt r. Bireysel bilgisayar kullan m n n bu kadar artt bir ortamda müflterilerine farkl kanallar sunan ça r merkezleri gün geçtikçe artmaktad r. Bu kanallardan en belirgin olanlar n afla daki gibi s ralayabiliriz. Anl k Mesajlaflma (Chat) E-posta K sa SIRA Mesaj S ZDE (SMS) Video Ça r Merkezi Sosyal Medya AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ D fl Aramalar ( Outbound ) Ça r merkezlerinde müflterinin yapm fl oldu u aramalar d fl nda ça r merkezinin bafllatm fl oldu u ça r lar da mevcuttur. Ça r merkezlerinin müflteriyi arama nedenleri farkl l k gösterebilir. Müflteriye yap lacak olan bir bilgilendirme, ilk temasta çözülememifl bir baflvurusunun sonucunun paylafl lmas, kampanya aramas veya sat fl aramas örnek olarak verilebilir. Aramalar müflteri temsilcisi taraf ndan ya- p labildi i gibi bu tip aramalar otomatik olarak yönetebilen sistemler de mevcuttur. Bu arama modelleri ile ça r merkezinde verimli i en üst seviyede yönetebilmek hedeflenmektedir. Ça r merkezi sistemleri taraf ndan otomatik arama yap ld nda müflteri temsilcisi arama yapmak için geçirdi i vakitten tasarruf etmifl olur. Aran lacak olan müflteri say s na göre farkl sistemler kullan lmakta ve müflteriye eriflim oranlar n n en yüksek seviyede olmas hedeflenmektedir. (Bu sistemler 2. ünitede detayl olarak anlat lmaktad r.)

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı