International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio"

Transkript

1 International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance

2 MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef hakları; vergi mükelleflerine olumlu ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisi veren ve ihlal edildiğinde hukuki koruma sağlayan haklardır. Taxpayer rights; If the taxpayer does not have a positive or a negative demand authorizing and providing legal protection rights were violated.

3 TARİHTE (in history) Mükellef Hakkı kavramının tarihi bizi 1215 e, İngiltere ye, Magna Carta ya götürür. Yöneticilerin, mükellef lehine sınırlanan ilk yetkisi «Vergilendirme Yetkisi»dir. Osmanlı da Senedi-i İttifak aynı amaçtan ortaya çıkmıştır.yine bir ilk olarak İngiltere de 1986 da «Mükellef Bildirgesi» imzalanmıştır. Taxpayers Right to us the concept of history in 1215, in England, the Magna Carta to take. Administrators, taxpayers in favor of limiting the authority of the first «Taxation» dr. Act -i Alliance as a first çıkmıştır.y out the same purpose in the Ottoman Empire in 1986, in the UK «Taxpayer Declaration» was signed.

4 MÜKELLEF HAKLARI (The rights to taxpayer) 1990 yılında OECD tarafından mükellef hakları ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapora göre OECD tam üyesi olan ülkelerin mükellef hakları bildirgesi veya mükellef hakları imtiyazı açıklamaları istenmiştir ve bu çağrı karşılık bulmuştur. Mükellef haklarının belirlenmesi ve açıklanması ile ilgili yoğun çalışmalar yürüten ülkelerin öncülüğünü İngiltere, ABD ve Avustralya çekmiştir. Daha sonra, pek çok ülke bu yöndeki çalışmalarına hız vermiştir. A report prepared in 1990 by the OECD taxpayer rights. According to this report, a full member of the OECD countries " declaration of taxpayer rights " or " taxpayer rights concession" and found this statement were asked to call back. Determination of taxpayer rights and the leadership of the country carrying out intensive studies on the disclosure UK, US and Australia have attracted. Then, in many countries has accelerated its efforts in this direction.

5 Mükellef haklarının korunmasına yönelik olarak ABD de farklı bir yapılanmaya gidilerek Mükellefin Avukatı İdaresi kurulmuştur. Ülkelerinin çoğunda ise benzer amaçla Ombudsman görev yapmaktadır. Mükellef haklarını korumak amacıyla görev yapan Dünya Mükellefler Birliği ve birçok ülkede Mükellef Birlikleri oluşturulmuştur. Mükellef Birliklerinin kuruluşu 1900 lerin başına kadar gitmektedir. İlk birlikler 1919 yılında Avustralya ve İngiltere de kurulmuş yılında merkezi Lüksemburg da olan Avrupa Mükellefler Birliği ve 1988 yılında ise merkezi Washington D.C. de olan Dünya Mükellefler Birliği kurulmuştur. As for the protection of taxpayer rights in the United States by going to a different embodiment Taxpayer Advocate Administration was established. In most countries the Ombudsman serves a similar purpose. World Association of Taxpayers working in many countries to protect the rights of taxpayers and taxpayers ' Association was formed. Establishment of Taxpayers Union goes back to the early 1900s. The first association was founded in 1919 in Australia and the UK. Taxpayers in 1969 with headquarters in Luxembourg European Union in 1988 and is headquartered in Washington, DC, which established the World Association of Taxpayers.

6 Vergi mükellefleri haksız bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarında hemen dava açmak ve yıllarca karşı karşıya olacakları vergi dairesi ile davalı konuma gelmek istemezler. Ancak fazla vergi ödemekle yüz yüze olması veya haksızlığa uğradığı düşüncesi mükellefi çeşitli arayışlara yöneltir. Taxpayers immediately open a case when confronted with unfair practices and do not want to come to the defendant position with the tax office will be faced for years. However, pay more taxes, but not face to face, or the idea that taxpayers injustice leads to a variety of pursuits. Sende haklısın you are right

7 ANAYASAL HAKLAR (constitutional rights) Anayasa nın Vergi Ödevi başlığını taşıyan 73. maddesi; özel hayatın gizliliği (md. 20), mülkiyet hakkı (md. 35), hak arama hürriyeti (md. 36), dilekçe hakkı (md. 74), bilgi edinme (md. 74) mükellefin haklarıyla ilgilidir. The Constitution "Tax Paper entitled" Article 73 ; the confidentiality of private life (art. 20), the right to property (art. 35), seeking freedom (art. 36), right of petition (Art. 74 ), information (art. 74 ) is concerned with the rights of taxpayers.

8 Uyuşmazlıkların İdari Çözüm Yolları (administrative remedies) Klasik Çözüm Yolları Alternatif Çözüm Yolları Hata Düzeltme Uzlaşma Cezada İndirim İdareye Başvurma Müzakere Tahkim Arabulu culuk Kısa Yargılama Vaka Saptama Ön Değerlendirme Şikayet Ombudsman

9 İDAREYE BAŞVURMA (contact management) Şikayet İdareye Başvurma Ombudsman Mükellef vergi idaresinin ihtilafa konu olan işlemini yine idareye başvurarak düzeltilmesini isteyebilir. The process that the disputed tax administration of the taxpayer may request the correction again referring to the administration. Düzeltme başvurusunun yapıldığı tarihte, 30 günlük dava açma süresinin bitmiş olması durumunda ise, vergi mahkemesine dava açma imkanı artık kalmamaktadır. Ancak, böyle bir durumda, Maliye Bakanlığı na şikayet yoluyla bir başvuru yapılması imkanı bulunmaktadır. Ancak idari işlemdeki hatanın mutlaka 116 ve 117. maddelerde tanımlanan hatalardan olması gerekir. 1)Vergi dairesine düzeltme talebi ile başvuru (zamanaşımı süresi içinde) Contact with the requested correction to the tax office (within the timeout period) 2) Düzeltme işleminin reddi yada red edildiğinin kabulü Acceptance or rejection of the corrective action that is refused 3) Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı na başvuru ( 60 gün içinde) Refer to the Ministry of Finance through the complaint ( within 60 days ) 4) Vergi mahkemesine dava açılması (red edilmesinden yada red olarak kabulünden itibaren 30 gün içinde) The tax court litigation (within 30 days from the acceptance or rejection of the rejection )

10 VERGİ OMBUDSMANI (Tax Ombudsman ) Vergi Ombudsmanı: Hukuk uyuşmazlıklarının tamamı için vergi ombudsmanına başvurmak mümkündür. İdare üzerinde doğrudan bir yaptırım gücü olmamasına hatta kendisi de bir devlet idaresi olmasına rağmen vergi ombudsmanı vergi idaresine mükellefe karşı yaptığı haksız işlemlerden dolayı baskı yapmakta ve kamuoyu desteği gibi diğer avantajlarını kullanarak sorunu çözümleyebilmektedir. Fakat idare üzerinde yaptırım gücü tanınırsa daha etkili vazife ifa edebilecektir. Başvuru süresi idari yargıdaki gibi 60 gün olmalıdır, 90 gün hayli uzun bir süredir. Tax Ombudsman : tax ombudsman is possible to apply for all of the legal dispute. The lack of a direct enforcement power on the Administration even itself can resolve the problem by using other advantages, such as a state, although administration has done against the taxpayer to the tax ombudsman tax administration to pressure because of unfair treatment and public support. However, the administration will be able to carry out more effective enforcement duty is recognized. The application period should be 60 days as in the administrative judiciary is quite a long time for 90 days.

11 Parlamentosu 1971 yılındaki bir kanunla bir Kamu Şikâyetleri Komiserliği (Ombudsman) ihdas etmiş ve bunu 1949 yılında kurulmuş olup Sayıştay Başkanlığı yapan ve meclis tarafından gizli oyla seçilen Devlet Denetçisi ne ilave bir görev olarak vermiştir. Güçlü konumu dolayısıyla önerileri tavsiye derekesinde kalmayıp mutlak bağlayıcılığı vardır. Görevi icabı aynı zamanda ülke ekonomisini, kamusal varlıkları, maliyeyi, kamu yönetimini, Bakanlıkları, Kamu İktisadi Teşekküllerini, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri de sıkı bir şekilde denetlediği için epey Dişli bir müessesedir. Devlet denetimine tabi yukarıda mezkûr tüm birimler Devlet Denetçisinin talep ettiği evrakı veya izahatı derhal ibraz etmekle yükümlüdürler. Parliament one by a law in 1971, 'Public Complaints Commissioner ' (Ombudsman) has established and is it founded in 1949 the Court of who and secret ballot by the legislature's Government Inspector, to have been given as an additional duty. Strong position and are therefore not necessarily binding on the proposals drake advice. Ex officio also the country's economy, public assets, finance, public administration, ministries, state-owned enterprises to public institutions, local governments are also quite to the strict control ' Gear ' is an institution. All units are subject to state control above regarding which the ' State Auditor 's' request or clarifications are required to submit the documents immediately.

12 Devlet Denetçisi denetlediği birimlerin hukuka riayetini, dürüstlüklerini, yönetimsel yetkinliklerini, verimliliklerini ve iktisadi durumlarını denetleme yetkisinde ve sorumluluğundadır. Devlet Denetçisinin görevden alınması için parlamentoda üçte ikilik nitelikli bir çoğunlukla kanun çıkarılması gereklidir. Ombudsmana şikayete konu olan şeyin şikayetçiye doğrudan zarar veren veya menfaatini engelleyen mahiyette olması gerekir. Devlet başkanı, parlamento, hükümet, yargı erki, Yargı'nın kararları; Askeriye, Emniyet ve ceza evlerinde görevli personelin hizmet ve disiplinlerine ilişkin şikâyetler Ombudsmanın görev tanımı dışında kalmaktadır. 'State Auditor ' Check that the volume of the observance of the law, honesty, hidden administrative competence, efficiency, and is supervising authority and responsibility of the economic situation. 'State -thirds in parliament for dismissal of the auditor is required to be removed by a qualified majority the law. What is the subject of complaints to the Ombudsman must be in the best interests of the complainant directly or prevent damaging nature. President, parliament, government, judiciary, the decisions of the judiciary ; Military, Police and criminal complaints regarding the staff 's service and discipline in their homes fall outside the definition of the Ombudsman office.

13 Vergi idaresine başvurma aslında mükellefin ilk yapması gereken modern bir uygulama olmasına karşın idarenin tavrı, idarenin mükellefi yeterince tanımaması gibi nedenlerle genelde tercih edilmeyen bir yol olmaktadır. Vergi idaresi mükellefe anlayacağı düzeyde yanıt verememekte çoğu zaman mükellefe muhasebesine bakan meslek mensubu ile gelmesini önermektedir. Vergi idaresi mükellefle iyi diyaloglar kurabilmeli, mükellefini yakından tanımalıdır. Her mükellef potansiyel suçlu olarak algılanmamalı, aksine hatırlı müşteri gibi görülebilmelidir. Vergisini bunca af çıkmasına rağmen düzenli ödeyen mükelleflere ayrıcalıklar tanınmalıdır (Özel bankaların özel müşterilerine yaptığı gibi). Örneğin bu şekildeki bir mükellefin idareden mahsup, iade, borcu yok yazısı gibi işlemleri hızlı yerine getirilmelidir. Vergisini ödeyen her GV-KV- KDV mükellefine kolonya ve çikolata tutabilen bir devlet arzu ediyoruz. ABD nde kişi gözaltına alınırken: «You Can t threat me like this. I Am a TAXPAYER» diyor. Çünkü kendini kutsal hissediyor. Ya Bizde? Tax authorities to apply even though the application is actually a modern attitude of the administration needs to do first of the taxpayer, the taxpayer is enough to recognize the reasons such a way that the administration is generally preferred. Often unable to respond at a level that taxpayers understand the tax administration proposes to come by when facing the accounting profession taxpayer. Tax administration, taxpayers must be able to establish a good dialogue should be familiar to taxpayers. Each taxpayer should not be perceived as potential criminals, but rather must be visible as hatırlı customers. Privileges to regularly pay out the tax payer should be granted amnesty despite all this (as it did for private clients of private banks). For example, a taxpayer deducted from the administration in this way, return, no post processing, such as debt must be fulfilled quickly. GV each taxpayer pays the tax-kv-kdv We want a government that can hold the cologne and chocolate. persons taken into custody in the United States: "You Can not threat me like this. I Am a taxpayer»he says. Because he feels himself holy. What about us?

14 İNGİLTERE Mükellef haklarının açıklanması ve duyurulması hususunda ilk girişim İngiliz Vergi İdaresi tarafından Temmuz 1986 da Mükellef Hakları İmtiyazı nın yayınlanması ile başlamıştır. Ağustos 1991 de, bu imtiyazın temel amacı olan mükelleflere adil ve etkin hizmet sunulmasını sağlamak aynen korunurken, kolay anlaşılabilmesi için daha özet ve açık hale getirilmiştir. Temmuz 2003 te yenilenen ve Temmuz 2004 te tekrar gözden geçirilen Vergi Mükellefleri İçin İmtiyaz, mükelleflere yönelik bir hizmet taahhüt beyanı niteliğini taşıyan broşür olarak basılmıştır. Böylece, Vergi Mükellefleri İçin İmtiyaz İngiliz Gelir İdaresinin mükellef hizmetlerine olan genel yaklaşımının bir ifadesi haline gelmiştir. Disclosure of taxpayer rights and announcement by the British Tax Authority in respect of the first attempts in July, " Taxpayer Rights Concession ", began with the publication of the. In August 1991, this concession, which is the main purpose of " taxpayer to ensure fair and effective services are offered " just maintained, has been made more clear to understand and easy to digest. Renovated in July 2003 and revised in July 2004, again " Concessions for Taxpayers ", one for the taxpayer " service commitment statement" is printed as a pamphlet bearing the qualifications. Thus, the general approach of the British Concession Revenue Administration for Taxpayer taxpayer services has become an expression of

15 İNGİLTERE İngiliz Gelir İdaresi mükelleflerin ve çalışanlarının görüşlerini dikkate alarak hazırladığı misyonunu Mükellef Hakları Bildirgesi (Charter for Taxpayers) metni olarak ilan etmiştir. Bu metinde vergi mükellefleri müşteri olarak isimlendirilmiş olup, İngiliz Gelir İdaresinin amacı, onlara etkin verimli ve adil hizmet sunmak olduğu açıklanarak mükelleflere sunulacak hizmetin standartları, hangi konularda idarenin yardım ve desteğini alabilecekleri, dilek ve şikayetlerini ne şekilde işleme koyabilecekleri tespit edilmiştir. The mission prepared by taking into account the views of the British Revenue Administration taxpayers and employees Declaration of Taxpayer Rights (Charter for Taxpayers ) declared in the text. This text taxpayer has been named as the customer, the purpose of the British Revenue Administration them effectively efficient and fair service to offer is the standard of the service will be available to explaining the taxpayer, which can take the administration of the help and support issues, requests and have been identified they can put the process in whatever way their complaints.

16 İNGİLTERE İngiliz Gelir İdaresi bir kurul olarak örgütlenmiş ve bu kurulun üyelerine de "Vergi Komisyon Üyesi" ismi verilerek İngiliz Gelir İdaresinin mükellef odaklı bir yönetim anlayışına geçileceği vurgulanmıştır. Mükellef odaklı yönetim anlayışının başarılı bir şekilde yerleştirilebilmesi için gelir idaresinin çalışma prensipleri yeniden belirlenmiştir. Mükellefleri anlama, onların sorunlarını çözme, gelir idaresi - mükellef ilişkilerini hızlı ve etkin bir şekilde kurma, mükelleflerin vergiye uyumunu artırma, British Revenue Administration organized as a board and also the members of this board "Tax Commissioner " giving the name of the British taxpayer oriented Revenue Administration has emphasized that transition to a management approach. Taxpayer -oriented management approach to accommodate the working principles of a successful revenue administration are revised. Taxpayers understand and solve their problems, revenue administration - to establish relationships quickly and effectively taxpayers, increase the compliance of taxpayers,

17 İNGİLTERE Vergi Ombudsmanı" veya "Parlamento Vergi İdaresi Komisyonu Üyesi" gelir idaresinin haksız işlemlerine karşı mükelleflerin düzeltme talepleri veya şikayetlerinin önceden belirlenmiş süreler içinde çözümlenmemesi halinde, bu uyuşmazlıkları çözümlemektedir. Genellikle şikayet yoluyla Ombudsmana başvurulmadan önce, mükelleflerin gelir idaresiyle olan uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla ilgili gelir idaresine başvurmaları ve bunları idari prosedür içinde çözmeleri gerekmektedir. Eğer mükellefin şikayetinin haklı olduğunu görürse, Ombudsman ilgili idareye şikayetle ilgili işlemlerin düzeltilmesini tavsiye eder. Ombudsman kendi tavsiyesinin yerine getirilmesi hususunda idareyi zorlamaya yetkisi yoktur, ancak idareler Ombudsman'ın hemen hemen bütün tavsiyelerini yerine getirmektedirler. Tax Ombudsman "or" Parliamentary Commissioner for Tax Administration " request correction of taxpayers against the unfair treatment of the revenue administration, or if not resolved within a predetermined period of time the complaint, the solutions to these conflicts. Usually before complaints referred by the Ombudsman, to apply to the relevant revenue authorities to resolve the dispute with the revenue administration and the taxpayers are required to solve them in the administrative procedure. If you see that the taxpayer 's right of complaint, the Ombudsman recommends to restate the relevant authorities about the complaints process. The Ombudsman has no authority to force the administration with regard to the fulfillment of their advice, but authorities fulfill almost all the recommendations of the Ombudsman.

18 AMERİKA (USA) ABD de mükellef haklarının açıklanması ve duyurulması diğer ülkelerden farklı olarak kanun şeklinde yapılmıştır. ABD Kongresi, Mükellef Hakları Bildirgesini 1988 yılında kabul edip ilan etmiştir. Daha sonra, 1996 yılında Mükellef Hakları Bildirgesi yılında Mükellef Hakları Bildirgesi 3 ü yasalaştırarak vergileme sürecinde mükelleflerin sahip olduğu hak ve ödevlerin kapsamını daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklamıştır. Disclosure and dissemination of taxpayer rights in the US are made in the form of law, unlike other countries. The US Congress has declared to accept the Declaration of Taxpayer Rights in Then, in 1996, the Declaration of Taxpayer Rights 2 In 1998, the Declaration of Taxpayer Rights has announced 3 yasalaştırarak taxation process owned by the taxpayer to the extent of rights and duties in more detail in the public.

19 AMERİKA (USA) ABD de Mükellefin Avukatı İdaresi, ABD İç Gelir İdaresi (IRS) in mükelleflere müşteri odaklı davranmasını sağlamak, müşterilere aktif savunma hizmeti sunmak ve mükellef yararına politikaların geliştirilmesinde önemli rol oynamak amacıyla vergi idaresinin dışında ve bağımsız idari bir birim olarak 1994 yılında kurulmuştur. Mükellefin Avukatı İdaresi temel fonksiyonu; IRS ile mükellef arasında baş gösteren sorunlarda mükellefe destek çıkmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde mükelleflerin sorunlarını çözmektir. Taxpayer Advocate Administration in the United States, the US Internal Revenue Administration ( IRS ) in taxpayers to provide customer-oriented act, the development of customers to provide active defense services and taxpayers benefit policies outside of the tax administration in order to play an important role and as an independent administrative unit was established in The main function of the Taxpayer Advocate Administration ; Showing early exit from taxpayers with IRS taxpayer assistance with problems and to solve the problems of the taxpayer in accordance with the predetermined criteria.

20 AMERİKA (USA) Dünyanın en çok vergi toplayan ve en çok mükellefi olan ABD Federal Vergi İdaresi (IRS); Vergi Mükellefinin Haklar Demeci (Taxpayer Bill of Rights) ile mükellef haklarına uymayı taahhüt etmiştir. Çeşitli kanunlarla ABD federal vergi mükelleflerine tanınmış olan mükellef hakları şunlardır: Mükelleflerin Hakları Konusunda idarece Bilgilendirilmesi Hakkı, Kişisel Gizliliğe Uyma Hakkı, Adil ve Saygılı işlem Yapılmasını isteme Hakkı, Mükelleflerin Temsil Edilme Hakkı, Mükelleflerin Doğru Vergi Miktarını Ödemesi Hakkı, İtiraz ve Yargıya Başvurma Hakkı, Çözülmemiş Vergi Sorunları için Yardım Hakkı, İyi Niyetli Mükellefin Ceza ve Faizlerinin Kaldırılması Hakkı, Bilgi İsteme Hakkı The world's most tax collector and that most taxpayers Federal Tax Administration (IRS ); Statement of Rights of Taxpayers ( Taxpayer Bill of Rights ) has committed to comply with the rights of taxpayers. US taxpayer rights granted to the federal taxpayers by various laws which are as follows: Regarding Disclosure of Taxpayer Rights administration Rights, Observance Privacy Rights, Right to request a fair and respectful process done, Representation Rights of Taxpayers, Payment Right of the correct amount of tax payers, Appeal and the right to appeal to the judiciary, Unresolved Tax Problems Help for Rights, Optimistic Abolition of Taxpayer Rights and Criminal Interest Right to Information Request

21 AMERİKA (USA) ABD Kongresi, Amerikan Gelir İdaresi (IRS) ne şu talimat verilmiştir; mükellef ihtiyaçlarını göz önüne alarak en iyi hizmet sunmak. Kendisine verilen bu talimat doğrultusunda IRS yeni misyonunu: "Vergi mükelleflerinin sorumluluklarını anlamalarına ve yerine getirmelerine yardımcı olarak ve vergi yasalarını herkese tutarlılık ve adalet anlayışı içinde uygulayarak en üst kalitede hizmet sunmak" şeklinde tanımlamıştır. Yeni misyonunu gerçekleştirebilmek için IRS kendisine üç stratejik amaç belirlemiştir: 1) Her mükellefe en iyi hizmeti sunmak, 2) Tüm mükelleflere en iyi hizmeti sunmak 3) Verimli ve nitelikli hizmet sunmak, Böylece IRS'de "En Az Maliyetle En Fazla Geliri Toplamak" yaklaşımından "VERİMLİ VE NİTELİKLİ ÇALIŞMA" yaklaşımına geçilmiştir. US Congress, US Revenue Administration (IRS ) what is given these instructions ; taking into account the needs of taxpayers to provide the best service. Itself the IRS new mission in the direction of the instruction given : " helping to fulfill and to understand the responsibilities of taxpayers and to provide top quality services in the tax laws applying in all consistency and sense of justice " as defined. The IRS has set itself three strategic objectives in order to perform a new mission : 1) To provide the best service to each taxpayer, 2) to provide the best service to all taxpayers 3) to provide efficient and quality service, Thus, the IRS " Least Cost Highest Revenue to collect " approach " EFFICIENT AND QUALITY WORK " approach was adopted.

22 AMERİKA (USA) ABD'de 1998 reform Kanunu ile vergi idaresinin dışında bağımsız idari bir birim olan Mükellefin Avukatı İdaresinin yetkileri genişletilmiş ve sorumluluklarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Mükelleflerin IRS ile olan sorunlarını çözmek ve yeni sorunları önleyecek değişiklik önerilerinde bulunmak. Mükellefin Avukatı İdaresinin amacı iyi yetişmiş personelden oluşan bir idare oluşturarak, IRS'nin mükelleflere müşteri odaklı davranmalarını sağlamak, Mükelleflere daha aktif savunma hizmeti sunmak ve mükellef yararına politikaların geliştirilmesinde ve kararların alınmasında önemli rol oynamaktır. In 1998, an administrative law reform outside the United States independent of the tax administration The units of the Taxpayer Advocate Administration has made significant changes in the expanded powers and responsibilities. Solve the problem with the IRS and taxpayers are the proposed amendments to prevent new problems. Taxpayer Advocate purpose of administration by creating an administration consisting of well-trained staff, provide taxpayers with IRS to act customeroriented, Taxpayers to provide more active defense services and the development of policies for the benefit of taxpayers and to play an important role in making decisions.

23 AMERİKA (USA) Mükellefin Avukatı İdaresi iki temel fonksiyon çerçevesinde organize olmuştur: 1) Koruma fonksiyonu :Mükellefin Avukatı İdaresinin kriterleri çerçevesinde mükelleflerin sorunlarını çözmeden sorumludur. 2) Sistem analizi ve savunma fonksiyonu: Sistem problemlerini belirlemek, kökleşmiş sorunları analiz etmek, yeni sistem ve uygulamaların potansiyel sorunlarını saptayarak bunlara yönelik çözüm geliştirmekten sorumludur. Mükellefleri zor duruma düşürebilecek bir vergi uygulaması ortaya çıktığında, 30 gün içinde Mükellefin Avukatı İdaresine başvurulabilir. Vermiş olduğu kararlar bağlayıcı olmamakla beraber, uygulamada doğrudan dikkate alınmaktadır. Administration of the Taxpayer Advocate has been organized in the framework of two basic functions : 1) Protection function: is responsible for solving the problems of the taxpayer in accordance with the criteria of the Taxpayer Advocate Administration. 2) System analysis and defense function: to identify system problems, to analyze the deep-rooted problems, is responsible for developing solutions for them by identifying potential problems and implementation of new systems. Occur when a tax payer can be lowered in a difficult situation, apply to the taxpayer 's Advocate Administration within 30 days. Although not binding decisions has given, is considered a direct application.

24 AVUSTURALYA Mükellef hakları konusunda en ile ileri seviyeye ulaşmış olan Avustralya Vergi İdaresi (ATO) dur yılında Avustralya Parlamentosu tarafından yayınlanan bir rapordan sonra bu konuya eğilmiştir. İngiltere ve ABD deki uygulamaların ayrıntılı incelenmesinden ve titiz bir çalışma sürecinden sonra 1997 yılında ATO Mükellef Hakları İmtiyazı nı yayınlanmıştır. Mükellef haklarının en iyi şekilde anlaşılması ve uygulanması amacıyla, ATO 2000 ve 2002 yıllarında iki ampirik araştırma yürütmüştür. Who have reached the advanced level in the Australian Tax Administration Taxpayer rights (ATO ) stop. After a report published by the Australian Parliament in 1993, is focused on this issue. Detailed examination of the application in the United Kingdom and the United States in 1997 and after a thorough study has been published in the concession process ATO Taxpayer Rights. In order to understand the best way of taxpayer rights and implementation of two empirical studies conducted in 2000 and 2002, the ATO.

25 AVUSTURALYA Mükelleflerin talep ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilen ve yenilenen Mükellef Hakları İmtiyazı Kasım 2003 de yayınlanmıştır. İlk Mükellef Hakları İmtiyazı nın çok uzun olduğu yönündeki geri dönüşüm bilgileri dikkate alınarak, bu imtiyaz iki şekilde yayınlanmıştır: 1) Mükellef Hakları İmtiyazı - Bilmen Gerekenler 2) Mükellef Hakları İmtiyazı - Detaylı Olarak Avustralya Mükellef Hakları İmtiyazı, vergileme işleminde mükelleflerin sahip oldukları hakları ve yerine getirmeleri gereken ödevleri açık ve basit bir şekilde sıraladığından, vergi idaresi mükellef ilişkisinin karşılıklı ifadesi olarak görülmektedir. Taxpayers demand and revised in line with expectations and renewed concession was published in November Taxpayer Rights. First Taxpayer Rights considering the Concession recycling information, that it is too long, this concession was published in two ways: 1) " Taxpayer Rights Concession - The Need to Know " 2) " Taxpayer Rights concession - in Detail " Australia Taxpayer Rights Concession, that taxation must fulfill duties and rights of taxpayers in the process they have a clear and simple way to sort, tax administration - is seen as a mutual expression of taxpayers relationship.

26 AVUSTURALYA Avustralya da Mükellef Hakları Bildirgesi ilk olarak resmen 1997 yılında vergi idaresi tarafından yayımlanmış ve 2003 yılında bu bildirge gözden geçirilmiştir. Bu bildirgede yer alan haklar aşağıdaki gibidir: Mükelleflere Adil, Eşit ve Rasyonel Ölçülerde Davranılma Hakkı, Aksi Kanıtlanmadığı Sürece Mükellefin Dürüst Olduğu ve Kendisine Bu Şekilde Davranılmasını Bekleme Hakkı, Mükellefin Vergisel Yükümlülüklerini Anlaması ve Yerine Getirebilmesi İle ilgili Her Türlü Yardım Alma Hakkı, Mükellefin Temsilci Seçebilme ve Vergi islerinde Danışmanlık Hizmetinden Yararlanabilme Hakkı, Mükellefin Gizlilik Hakkı, Mükellefe Ait Sırların Saklı Tutulması Hakkı, Mükelleflerin Bilgilendirme Hakkı, Mükelleflerin Doğru Bilgi Önerileri Alma Hakkı, Vergi ile ilgili işlemler Hakkında Açıklama isteme Hakkı, Gözden Geçirme Hakkı, Şikayette Bulunma Hakkı, Vergi Yükümlülükleri Yerine Getirilirken Vergi Giderlerini En Aza indirme Hakkı, Vergi idaresinin Yaptığı işlemlerden Sorumlu Olması

27 AVUSTURALYA Avustralya Vergi İdaresi yayınlamış olduğu Mükellef Hakları Bildirgesinde, faaliyetlerini müşteri odaklı ve birlikte çalışma esasına dayalı olarak sürdüreceğini, mükelleflere karşı dürüst, profesyonel, objektif ve adil bir anlayışla davranacağını taahhüt etmiştir Ayrıca, sunulan hizmetlerden mükelleflerin memnuniyetini belirlemek için, mükelleflerden örneklemler seçilerek görüşülmektedir. Avustralya Vergi İdaresi mükelleflerin vergi idaresinden talep edebilecekleri hizmet standartlarını açıklamasına karşın, mükelleflerin en önemli vergi yükümlülüklerini de hatırlatmıştır. Vergilerin kanunlara uygun bir şekilde ve doğru miktarda ödenmesi çok önemli bir toplumsal sorumluluk olarak nitelendirilmiştir. Australian Tax Administration issued by the Declaration of Taxpayer Rights, and will continue on the basis of the customer-oriented activities with the working principles, the taxpayers honest, professional, has committed to a fair and objective manner to behave In addition, to determine the satisfaction of the taxpayers of the services offered, are being discussed by selecting the sample of taxpayers. Although the description of Australian taxpayers Tax Administration standards of service that can be claimed from the tax administration is also reminiscent of the most important tax liabilities of taxpayers. Paid in accordance with the law and the right amount of tax has been described as an important social responsibility.

28 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (alternative dispute resolution methods) 1-Müzakere 2-Arabuluculuk 3-Tahkim 4-Erken Tarafsız Ön Değerlendirme 5-Kısa Yargılama 6-Vaka Saptaması 1 - Negotiation 2- Mediation 3- Arbitration 4- Early Neutral Preliminary Assessment 5- Short Trial 6- Case Detection

29 MÜZAKERE (Negotiation) Müzakere, tarafların üçüncü bir kişinin herhangi bir yardımını veya desteğini almadan, karşılıklı olarak bir araya gelip görüştükleri ve uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmalarını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Müzakerede amaç tarafların karşı karşıya görüşerek, çatışmanın daha da büyümesini engellemektir. Ancak uyuşmazlığın taraflar üzerinde neden olduğu psikolojik gerginliğin etkisiyle genellikle aralarında bir çözüme varamadıkları görülmektedir. Ancak en önemli faydası taraflar birbirlerinin fikirlerinin birinci ağızdan duyarak daha iyi bir iletişim kurmuş olurlar (Fakat bu yöntemde vergi idaresi hiyerarşik üstünlüğü ön planda görüşürse sonuç alınamaz). Negotiations, the parties a third party without any help or support, mutual as an alternative dispute resolution methods that target and reach an agreement on their dispute vision come together. Facing side of the negotiations in consultation purposes, to prevent the further growth of the conflict. However, the effect of psychological stress caused by disputes over the parties could not come to a solution is usually seen among them. But the most important benefit of the parties would have established a better communication of ideas to each other by first-hand dude ( however, this method can not be the result if the tax administration views hierarchical superiority in the foreground ).

30 ARABULUCULUK (mediation) Arabuluculuk, tarafsız üçüncü bir kişinin uyuşmazlığın çözümünde herhangi bir öneride bulunmaksızın taraflara yardım ettiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uyuşmazlıkların yargıya gitmeden çözümünde mükelleflere hızlı, uygun maliyetli seçenek sunan bir alternatiftir. Arabuluculuğun kazankazan neticesi doğurma, işlem maliyetlerini azaltma ve gelirleri artırma gibi fonksiyonları dolayısıyla vergi uyuşmazlıklarında ideal bir yol olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Ülkemizde sadece hukuk eğitimi alan kişiler arabulucu olabilmektedir. ABD ve İngiltere de gelir idaresi personeli dahi arabuluculuk yapabilmektedir. Hollanda da 2007 den bu yana her uyuşmazlıkta mükelleflere arabuluculuk hakkı hatırlatılmaktadır. İç ve Dış vergi arabulucuları birimi bulunmaktadır. Mediation is an alternative dispute resolution methods that impartial assistance to the parties without any suggestion of a third person, the solution of the conflict. Fast to taxpayers in resolving disputes without going to court, offering a cost-effective alternative options. Mediation is a win-win result of giving birth, such as reducing transaction costs and increasing revenue functions are available for view that therefore an ideal way of tax disputes. In our country, only the person with legal training may be the mediator. US and UK in revenue administration staff are even able to mediate. From 2007 to the taxpayers in every conflict since the right to mediation in the Netherlands are reminded. Internal and external mediators are tax unit.

31 TAHKİM (arbitration) Tahkim, tarafların aralarındaki mevcut anlaşmazlığın, tarafsız üçüncü bir kişi aracılığıyla kanıtlar yardımıyla incelenmesine ve kararın açıklanmasına dayanan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar tarafsız üçüncü bir kişinin veya kişilerin kararı ile uyuşmazlıkları ile ilgili bir anlaşmaya varmaktadırlar. Vergi uyuşmazlıklarında tahkimin bir çözüm yolu olarak elverişli olduğunu ifade eden görüşler bulunmaktadır. Hakem, tamamen tarafsız bir üçüncü kişi olduğu için vergi uyuşmazlıklarının çözümünde objektif bir karar verme imkanı olması, karar sürecinin hızlı olması, gizlilik içermesi, daha ucuz olması ve yargılama sürecinden daha az prosedür içermesi nedeniyle bu usul ilgi çekmektedir. Tahkimde çoğunlukla hakem seçme izni verilmektedir. Hakem, vergi uzmanı olabileceği gibi, bu konuda deneyimi olan bir kişi de olabilir. Tahkim ile taraflar idare içinden veya idareye bağlı olmayan bir hakem belirleyebilirler. Hakemin raporu kesin nitelik taşır ve herhangi bir mahkeme buna ilişkin itiraz edilemez.

32 ERKEN TARAFSIZ ÖN DEĞERLEME (Early Neutral Preliminary Assessment) Tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi için uyuşmazlığın henüz başlangıcında, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda karar almaları ve uyuşmazlığın nasıl ortaya çıktığı, nerede, nasıl geliştiği ve bundan sonra kaydedilecek süreç hakkında deneyimli bir üçüncü kişi aracılığıyla bilgilendirilmelerini öngören bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uyuşmazlıkların başlangıç aşamasında uygulanan bu usul karmaşık nitelikte olmayan uyuşmazlıklarda faydalı olabilir. Tarafsız ön değerleme yönteminde idare ve mükellef tarafı görüşlerini ortaya koyarlar. Tarafsız uzman kişi ise sonuçlar hakkında olası öngörülerini açıklar. Böylece her iki taraf, uzmanından kendi tezlerini destekleyen veya eleştiren hususlar hakkında bilgi almış olurlar. Parties, yet at the beginning of the conflict to resolve the dispute between them, what a way to monitor the decision-making and dispute how they occur in need, where and how it develops and is an alternative method of dispute resolution stipulating that they be informed by a third person experienced on the process to be saved then. This method may be useful in non- complex nature of the dispute applied in the initial phase mismatch. Neutral front valuations are revealed in the administration and taxpayer -side views. Neutral experts explain the possible predictions about the results. Thus, both sides will have received information from experts on critical issues or support their thesis.

33 VAKA SAPTANMASI (Case Detection) Vakaların saptanması yöntemi, üçüncü bir kişi aracılığıyla uyuşmazlığı belirleme ve çözmeye yönelik olan ve bağlayıcı nitelik taşımayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Genellikle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığında, vakıa saptayıcısı devreye girmekte ve potansiyel riskleri ortaya koyan bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporda uyuşmazlığın yargıya intikali halinde tarafların kazanma olasılıkları ortaya konmaktadır. Bu yöntem tarafsız ön değerlendirme yöntemine benzerlik göstermekle birlikte uyuşmazlığın ilk aşamalarında değil de daha sonraki aşamalarında uygulanması ve daha detaylı bir araştırmayı gerektirmesi nedeniyle farklıdır. Bu yöntemde aynı sorunu daha önce yaşayan mükelleflerin neler yaptıkları, vergi davası açılmışsa sonuçları, Danıştay kararları değerlendirilir. Fact-finding method, determination of disputes through a third party and which is intended to solve and is a non-binding alternative dispute resolution. Usually you can not achieve reconciliation between the parties, in fact enter the detector circuit and prepare a report outlining the potential risks. This report is set out probabilities of winning if the parties to the dispute being referred to the judiciary. This method is different because preliminary assessment objective, although not similar to the method of implementation of the initial stages of the conflict in the later stages and requires further research. In this method, the same problem of taxpayers who live what they did before, the tax consequences if the case is opened, Supreme Court decisions are evaluated.

34 KISA YARGILAMA (Short Trial) Kısa yargılama yöntemi, özel olarak veya mahkemelerde ihtilafı çözmeye yetkili kişilerce tarafların temsilcileri aracılığıyla uyuşmazlıkların dinlenmesi ve bu görüşmeler sonrasında tarafsız danışmanın yardımıyla uyuşmazlıkların çözümlenmesidir. Özellikle taraf sayısının fazla olduğu, uyuşmazlığın karmaşık yapıda olduğu ve büyük miktarlı uyuşmazlıklarda tercih edilen bir yoldur. Bir hukukçu veya hakim tarafından uyuşmazlık konusu olay değerlendirilerek olası yargı sonuçları hakkında bilgiler verilir. Genel yargı düzenindeki gibi detaylı bir inceleme yapılmaz. Sadece o anda tarafların elindeki delil ve belgeler yüzeysel olarak tetkik edilir, muhtemel sonuçları hakkında uyarılır. ABD de uygulanmaktadır. Short- trial method, or the rest of the dispute through specially authorized representatives of the parties to resolve those disputes in the courts, and the resolution of disputes with the help of neutral advisor after these talks. In particular, the number of excess side, the conflict is a complex structure and large amount of conflict is the preferred way. Evaluated by a lawyer or judge events in dispute will be informed about possible judicial consequences. A detailed analysis is made for the general judicial system. Just at that moment the evidence in the hands of the parties and the documents are examined superficially, is warned about the possible consequences. Is used in the USA.

35 Alternatif Yollar Nasıl Uygulanabilir? Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2011 yılı verilerine göre vergi mahkemelerinde ortalama yargılama süresi 239 gündür (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2011). Bu süreyi kısaltabiliriz. Ancak asıl olan uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözümlenmesi olduğundan öncelikle idari aşamada veya yargı öncesi alternatif yollar ile uyuşmazlığın çözümlenmeye çalışılması ülkemiz açısından daha etkin bir seçenek olacaktır. Sözkonusu yollara, idari çözüm yollarına göre daha maliyetli, daha yüksek miktarlı uyuşmazlıklarda gidilebilir veya idari çözüm yollarına başvuru süresini kaçıran mükelleflere yargıdan önce bu yolları denemeleri şartı getirilebilir. Özellikle uyuşmazlığın ilk aşamalarında erken tarafsız ön değerlendirme usulü ile idare ile mükellef güçlü ve zayıf yanlarını görme imkânı elde edecektir. Vergi uyuşmazlığına ilişkin idari aşamada anlaşmaya varılamaması halinde vakıaların saptanması yolu tercih edilebilir. Bu şekilde uyuşmazlık konusunun yargıya intikal etmeden son kez vergi idaresi ile mükellef arasında görüşülmesi ile taraflara bir kez daha anlaşma sağlanması fırsatı sunulacaktır. Mükelleflerin ihtilafa konu olayla ilgili hukuksal donanıma sahip olmadığı varsayımından hareketle, saydığımız alternatif çözüm yolları yargı sürecine kıyasla mükelleflere daha az maliyetle çözüm imkânı sunmaktadır. Türkiye de vergi uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yollarının uygulanabilirliği konusunda kafa yorulmalıdır.

36 Türkiye de hassaten Mükellef Haklarına ilişkin bir Anayasa maddesi ve özel bir kanun bulunmamaktadır. Hem bunlar yapılmalı hem de mükellef şikayetleri ile ilgili özel bir birim kurulmalıdır. Vergilendirmede demokrasiye aykırı ve mükellef hakkını zedeleyecek uygulamalara müsaade edilmemelidir. Örneğin mükellef matrahını artırırsa iyi, artırmaz yada azaltırsa kötü mükellef sınıfında değerlendirilmemelidir. Nasıl ki üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin platformlar kuruluyor, her ilimizde mükellef-gelir idaresi işbirliği platformları kurularak mükellef memnuniyeti-memnuniyetsizliği ölçülebilmeli, mükellefe «müşterimizsiniz velinimetimizsiniz» anlayışıyla yaklaşılabilmelidir. Her geçici vergi ödeme dönemi ile GV, KV ve KDV ödeme anlarında mükelleflere kolonya-çikolata tarzı ikramlarda bulunulabilmelidir. Mükellefin, vergi idaresinin gülen yüzünü görebilmesi de en tabii haklarındandır. In Turkey, a constitutional article regarding the Taxpayer Rights vulnerable; and there is a special law. Both of these should be done and should be related to the establishment of a special unit of taxpayer complaints. Contrary to democracy and should not be allowed to practice in taxation would undermine the right of taxpayers. For example, if you increase the taxpayer base is good, should not be considered in poor class if the taxpayer does not increase or decrease. How is established universityindustry platform for cooperation, each province taxpayer - income taxpayers satisfaction - dissatisfaction with established management collaboration platform must be able to measure, taxpayers «customer and you have velinimetimizs» able approached with understanding. With each advance tax payment period GV, KV and be able to understand the payment made in KDV taxpayers cologne - style chocolate treats. The taxpayer is able to see the smiling faces of the tax administration are from the most natural rights. SON SÖZLER VE ÖNERİLER (Concluding remarks and recommendations..)

37 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, arabuluculuğa sadece özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilir demektedir. Kamu hukukundan kaynaklanan vergi uyuşmazlıklarında da arabuluculuk yoluna gidilebilmeli, yabancı ülke uygulamalarında olduğu gibi, ülkemizdeki mali müşavir, yeminli mali müşavirler ile vergi-muhasebe-finans alanlarında akademik kariyer yapan öğretim üyeleri de arabulucu olabilmelidir (IRS Personeli dahi arabulucu olabilmektedir) Adli Sicil istatistiklerine göre vergi mahkemelerinde ortalama yargılama süresi 239 gündür. Böylesi bir ortamda vergilemenin iktisadiliği gereği idari yolları iyileştirerek teşvik etmek, alternatif çözüm yollarını düzenlemek elzem hale gelmiştir. Vergi idaresi ivedilikle, alternatif çözüm yolları konusunda özel bir birim oluşturmalıdır. Önce alternatif çözüm yolları, akabinde diğer yolların denenmesinin hukuki altyapısı oluşturulmalı, pilot bir il (örneğin Bursa) seçilerek uygulama görülmeli ve vergilemede bürokrasiyi artırmayacak şekilde nihai hali verilmelidir. No Law on Mediation in Civil Disputes, which means that only private law disputes referred to mediation. Also be able to go to mediation in tax disputes arising from public law, as well as in foreign countries practice in our country financial advisors, academic career faculty members who in certified public accountants and tax-accounting-finance should be the mediator (IRS personnel are even be a mediator). In 2011 the average trial period in accordance with the Criminal Records statistics tax court is 239 days. In such an environment should encourage taxation iktisadilig improving administrative ways, it has become essential to arrange alternative solutions. Tax administration immediately should create a special unit for alternative solutions. Before alternative solutions, the testing of other road followed the legal infrastructure must be created, a pilot provinces (eg Bursa) and taxation should be seen by selecting the application should be given the final version will not increase bureaucracy.

38 Türkiye de, idare ile uyuşmazlığa düşen mükellefler, bu uyuşmazlığın çözüm sürecinde hiçbir fayda-maliyet analizi yapmadan, kendi işlemlerinin hukuken sakat olup olmadığını denetletmeden yargıya gidebilmekte, kaybettiklerinde ise, hem ekstra maliyetlerle karşılaşmakta hem de yargıyı gereksiz meşgul ederek verginin hazineye geç intikaline sebep olmaktadırlar. Aynen gümrük vergisi uyuşmazlıklarında olduğu gibi, VUK kapsamındaki vergi uyuşmazlıklarında da mükellefler, idari yolları tüketmeden yargı yoluna gidememelidirler. In Turkey, the taxpayer to the dispute with the authorities, without any cost-benefit analysis in the solution process of the dispute, can go to court without being audited is not legally is crippled their operations, if they lose, both are faced with both the extra costs they cause being referred late to the treasury of the tax by busy unnecessary judicial. Just as in duty dispute, the taxpayers in tax disputes under Tax Code, should not be able go to a court without exhausting administrative paths.

39 HEPİMİZ MÜKELLEFİZ.. Mükellef hakkı; vergi idaresinin mükellefine idari bakışla değil, mükellef bakışıyla bakabilmesidir. Mükellefin kendi hakkını bildiği, vergi idaresinin de mükellefe hak verdiği bir mali ortam dileğiyle.. Taxpayers entitled ; the payer of the tax administration is not an administrative perspective, the ability to look at the payer perspective. Taxpayer's right to know his own, with a financial environment in which the tax authorities wish to give taxpayers deserve..

40 TEŞEKKÜRLER (Thank You) Two things certain in life are death and taxes. (Benjamin) Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance

İdari Çözüm Yolları Sırasında Mükellef Hakları

İdari Çözüm Yolları Sırasında Mükellef Hakları I. ULUSAL MÜKELLEF HAKLARI SEMPOZYUMU İdari Çözüm Yolları Sırasında Mükellef Hakları Prof. Dr. Ersan ÖZ, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi, Denizli www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI Mükellef hakları; vergi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI 5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI Ayşe Şentürk 1 Özet Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin kamu yönetimindeki somut yansımalarından birisi

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın,

EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, EUREFE 17 International Conference, organized by Aydın Faculty of Economics, will be held on 27-29 July 2017 at Adnan Menderes University in Aydın, Turkey. The main theme of EUREFE 17 International Conference

Detaylı

MÜKELLEF HAKLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU. Yrd.Doç.Dr. Güneş ÇETİN GERGER Celal Bayar Üniversitesi

MÜKELLEF HAKLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU. Yrd.Doç.Dr. Güneş ÇETİN GERGER Celal Bayar Üniversitesi MÜKELLEF HAKLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU Yrd.Doç.Dr. Güneş ÇETİN GERGER Celal Bayar Üniversitesi 1 SUNUŞ PLANI Mükellef Haklarının Tanımı Mükellef Haklarının Gelişimi Dünyada Mükellef Haklarının Durumu

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28878

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Tek Temsilci Paketi. Uluslararası Danışmanlık Şirketi

Tek Temsilci Paketi. Uluslararası Danışmanlık Şirketi Tek Temsilci Paketi Uluslararası Danışmanlık Şirketi Neden Mann s Solutions Göçmenlik, yatırım, muhasebe ve ticari servisler sektörlerinde 40 yıllık tecrübeye sahip profesyonel danışmanlık ekibi. Göçmenlik

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Mart 31, Google News Kaydı. by

Mart 31, Google News Kaydı. by www.anasayfa.xyz Mart 31, 2016 Google News Kaydı by www.anasayfa.xyz Google News sisteminin gücünü bütün SEO cular olarak bilmekteyiz. Peki bu çok güçlü olan ağa nasıl sitemizi kaydettirebiliriz? Piyasa

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

MÜKELLEF HAKLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÖNERİLER

MÜKELLEF HAKLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÖNERİLER T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı MÜKELLEF HAKLARIYLA İLGİLİ UYGULAMALAR, SORUNLAR VE ÖNERİLER 13 Aralık 2014 MÜKELLEF HAKLARI Mükellef Hakları: Vergilendirme sürecinde devlet

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı