International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio"

Transkript

1 International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance

2 MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef hakları; vergi mükelleflerine olumlu ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisi veren ve ihlal edildiğinde hukuki koruma sağlayan haklardır. Taxpayer rights; If the taxpayer does not have a positive or a negative demand authorizing and providing legal protection rights were violated.

3 TARİHTE (in history) Mükellef Hakkı kavramının tarihi bizi 1215 e, İngiltere ye, Magna Carta ya götürür. Yöneticilerin, mükellef lehine sınırlanan ilk yetkisi «Vergilendirme Yetkisi»dir. Osmanlı da Senedi-i İttifak aynı amaçtan ortaya çıkmıştır.yine bir ilk olarak İngiltere de 1986 da «Mükellef Bildirgesi» imzalanmıştır. Taxpayers Right to us the concept of history in 1215, in England, the Magna Carta to take. Administrators, taxpayers in favor of limiting the authority of the first «Taxation» dr. Act -i Alliance as a first çıkmıştır.y out the same purpose in the Ottoman Empire in 1986, in the UK «Taxpayer Declaration» was signed.

4 MÜKELLEF HAKLARI (The rights to taxpayer) 1990 yılında OECD tarafından mükellef hakları ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapora göre OECD tam üyesi olan ülkelerin mükellef hakları bildirgesi veya mükellef hakları imtiyazı açıklamaları istenmiştir ve bu çağrı karşılık bulmuştur. Mükellef haklarının belirlenmesi ve açıklanması ile ilgili yoğun çalışmalar yürüten ülkelerin öncülüğünü İngiltere, ABD ve Avustralya çekmiştir. Daha sonra, pek çok ülke bu yöndeki çalışmalarına hız vermiştir. A report prepared in 1990 by the OECD taxpayer rights. According to this report, a full member of the OECD countries " declaration of taxpayer rights " or " taxpayer rights concession" and found this statement were asked to call back. Determination of taxpayer rights and the leadership of the country carrying out intensive studies on the disclosure UK, US and Australia have attracted. Then, in many countries has accelerated its efforts in this direction.

5 Mükellef haklarının korunmasına yönelik olarak ABD de farklı bir yapılanmaya gidilerek Mükellefin Avukatı İdaresi kurulmuştur. Ülkelerinin çoğunda ise benzer amaçla Ombudsman görev yapmaktadır. Mükellef haklarını korumak amacıyla görev yapan Dünya Mükellefler Birliği ve birçok ülkede Mükellef Birlikleri oluşturulmuştur. Mükellef Birliklerinin kuruluşu 1900 lerin başına kadar gitmektedir. İlk birlikler 1919 yılında Avustralya ve İngiltere de kurulmuş yılında merkezi Lüksemburg da olan Avrupa Mükellefler Birliği ve 1988 yılında ise merkezi Washington D.C. de olan Dünya Mükellefler Birliği kurulmuştur. As for the protection of taxpayer rights in the United States by going to a different embodiment Taxpayer Advocate Administration was established. In most countries the Ombudsman serves a similar purpose. World Association of Taxpayers working in many countries to protect the rights of taxpayers and taxpayers ' Association was formed. Establishment of Taxpayers Union goes back to the early 1900s. The first association was founded in 1919 in Australia and the UK. Taxpayers in 1969 with headquarters in Luxembourg European Union in 1988 and is headquartered in Washington, DC, which established the World Association of Taxpayers.

6 Vergi mükellefleri haksız bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarında hemen dava açmak ve yıllarca karşı karşıya olacakları vergi dairesi ile davalı konuma gelmek istemezler. Ancak fazla vergi ödemekle yüz yüze olması veya haksızlığa uğradığı düşüncesi mükellefi çeşitli arayışlara yöneltir. Taxpayers immediately open a case when confronted with unfair practices and do not want to come to the defendant position with the tax office will be faced for years. However, pay more taxes, but not face to face, or the idea that taxpayers injustice leads to a variety of pursuits. Sende haklısın you are right

7 ANAYASAL HAKLAR (constitutional rights) Anayasa nın Vergi Ödevi başlığını taşıyan 73. maddesi; özel hayatın gizliliği (md. 20), mülkiyet hakkı (md. 35), hak arama hürriyeti (md. 36), dilekçe hakkı (md. 74), bilgi edinme (md. 74) mükellefin haklarıyla ilgilidir. The Constitution "Tax Paper entitled" Article 73 ; the confidentiality of private life (art. 20), the right to property (art. 35), seeking freedom (art. 36), right of petition (Art. 74 ), information (art. 74 ) is concerned with the rights of taxpayers.

8 Uyuşmazlıkların İdari Çözüm Yolları (administrative remedies) Klasik Çözüm Yolları Alternatif Çözüm Yolları Hata Düzeltme Uzlaşma Cezada İndirim İdareye Başvurma Müzakere Tahkim Arabulu culuk Kısa Yargılama Vaka Saptama Ön Değerlendirme Şikayet Ombudsman

9 İDAREYE BAŞVURMA (contact management) Şikayet İdareye Başvurma Ombudsman Mükellef vergi idaresinin ihtilafa konu olan işlemini yine idareye başvurarak düzeltilmesini isteyebilir. The process that the disputed tax administration of the taxpayer may request the correction again referring to the administration. Düzeltme başvurusunun yapıldığı tarihte, 30 günlük dava açma süresinin bitmiş olması durumunda ise, vergi mahkemesine dava açma imkanı artık kalmamaktadır. Ancak, böyle bir durumda, Maliye Bakanlığı na şikayet yoluyla bir başvuru yapılması imkanı bulunmaktadır. Ancak idari işlemdeki hatanın mutlaka 116 ve 117. maddelerde tanımlanan hatalardan olması gerekir. 1)Vergi dairesine düzeltme talebi ile başvuru (zamanaşımı süresi içinde) Contact with the requested correction to the tax office (within the timeout period) 2) Düzeltme işleminin reddi yada red edildiğinin kabulü Acceptance or rejection of the corrective action that is refused 3) Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı na başvuru ( 60 gün içinde) Refer to the Ministry of Finance through the complaint ( within 60 days ) 4) Vergi mahkemesine dava açılması (red edilmesinden yada red olarak kabulünden itibaren 30 gün içinde) The tax court litigation (within 30 days from the acceptance or rejection of the rejection )

10 VERGİ OMBUDSMANI (Tax Ombudsman ) Vergi Ombudsmanı: Hukuk uyuşmazlıklarının tamamı için vergi ombudsmanına başvurmak mümkündür. İdare üzerinde doğrudan bir yaptırım gücü olmamasına hatta kendisi de bir devlet idaresi olmasına rağmen vergi ombudsmanı vergi idaresine mükellefe karşı yaptığı haksız işlemlerden dolayı baskı yapmakta ve kamuoyu desteği gibi diğer avantajlarını kullanarak sorunu çözümleyebilmektedir. Fakat idare üzerinde yaptırım gücü tanınırsa daha etkili vazife ifa edebilecektir. Başvuru süresi idari yargıdaki gibi 60 gün olmalıdır, 90 gün hayli uzun bir süredir. Tax Ombudsman : tax ombudsman is possible to apply for all of the legal dispute. The lack of a direct enforcement power on the Administration even itself can resolve the problem by using other advantages, such as a state, although administration has done against the taxpayer to the tax ombudsman tax administration to pressure because of unfair treatment and public support. However, the administration will be able to carry out more effective enforcement duty is recognized. The application period should be 60 days as in the administrative judiciary is quite a long time for 90 days.

11 Parlamentosu 1971 yılındaki bir kanunla bir Kamu Şikâyetleri Komiserliği (Ombudsman) ihdas etmiş ve bunu 1949 yılında kurulmuş olup Sayıştay Başkanlığı yapan ve meclis tarafından gizli oyla seçilen Devlet Denetçisi ne ilave bir görev olarak vermiştir. Güçlü konumu dolayısıyla önerileri tavsiye derekesinde kalmayıp mutlak bağlayıcılığı vardır. Görevi icabı aynı zamanda ülke ekonomisini, kamusal varlıkları, maliyeyi, kamu yönetimini, Bakanlıkları, Kamu İktisadi Teşekküllerini, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri de sıkı bir şekilde denetlediği için epey Dişli bir müessesedir. Devlet denetimine tabi yukarıda mezkûr tüm birimler Devlet Denetçisinin talep ettiği evrakı veya izahatı derhal ibraz etmekle yükümlüdürler. Parliament one by a law in 1971, 'Public Complaints Commissioner ' (Ombudsman) has established and is it founded in 1949 the Court of who and secret ballot by the legislature's Government Inspector, to have been given as an additional duty. Strong position and are therefore not necessarily binding on the proposals drake advice. Ex officio also the country's economy, public assets, finance, public administration, ministries, state-owned enterprises to public institutions, local governments are also quite to the strict control ' Gear ' is an institution. All units are subject to state control above regarding which the ' State Auditor 's' request or clarifications are required to submit the documents immediately.

12 Devlet Denetçisi denetlediği birimlerin hukuka riayetini, dürüstlüklerini, yönetimsel yetkinliklerini, verimliliklerini ve iktisadi durumlarını denetleme yetkisinde ve sorumluluğundadır. Devlet Denetçisinin görevden alınması için parlamentoda üçte ikilik nitelikli bir çoğunlukla kanun çıkarılması gereklidir. Ombudsmana şikayete konu olan şeyin şikayetçiye doğrudan zarar veren veya menfaatini engelleyen mahiyette olması gerekir. Devlet başkanı, parlamento, hükümet, yargı erki, Yargı'nın kararları; Askeriye, Emniyet ve ceza evlerinde görevli personelin hizmet ve disiplinlerine ilişkin şikâyetler Ombudsmanın görev tanımı dışında kalmaktadır. 'State Auditor ' Check that the volume of the observance of the law, honesty, hidden administrative competence, efficiency, and is supervising authority and responsibility of the economic situation. 'State -thirds in parliament for dismissal of the auditor is required to be removed by a qualified majority the law. What is the subject of complaints to the Ombudsman must be in the best interests of the complainant directly or prevent damaging nature. President, parliament, government, judiciary, the decisions of the judiciary ; Military, Police and criminal complaints regarding the staff 's service and discipline in their homes fall outside the definition of the Ombudsman office.

13 Vergi idaresine başvurma aslında mükellefin ilk yapması gereken modern bir uygulama olmasına karşın idarenin tavrı, idarenin mükellefi yeterince tanımaması gibi nedenlerle genelde tercih edilmeyen bir yol olmaktadır. Vergi idaresi mükellefe anlayacağı düzeyde yanıt verememekte çoğu zaman mükellefe muhasebesine bakan meslek mensubu ile gelmesini önermektedir. Vergi idaresi mükellefle iyi diyaloglar kurabilmeli, mükellefini yakından tanımalıdır. Her mükellef potansiyel suçlu olarak algılanmamalı, aksine hatırlı müşteri gibi görülebilmelidir. Vergisini bunca af çıkmasına rağmen düzenli ödeyen mükelleflere ayrıcalıklar tanınmalıdır (Özel bankaların özel müşterilerine yaptığı gibi). Örneğin bu şekildeki bir mükellefin idareden mahsup, iade, borcu yok yazısı gibi işlemleri hızlı yerine getirilmelidir. Vergisini ödeyen her GV-KV- KDV mükellefine kolonya ve çikolata tutabilen bir devlet arzu ediyoruz. ABD nde kişi gözaltına alınırken: «You Can t threat me like this. I Am a TAXPAYER» diyor. Çünkü kendini kutsal hissediyor. Ya Bizde? Tax authorities to apply even though the application is actually a modern attitude of the administration needs to do first of the taxpayer, the taxpayer is enough to recognize the reasons such a way that the administration is generally preferred. Often unable to respond at a level that taxpayers understand the tax administration proposes to come by when facing the accounting profession taxpayer. Tax administration, taxpayers must be able to establish a good dialogue should be familiar to taxpayers. Each taxpayer should not be perceived as potential criminals, but rather must be visible as hatırlı customers. Privileges to regularly pay out the tax payer should be granted amnesty despite all this (as it did for private clients of private banks). For example, a taxpayer deducted from the administration in this way, return, no post processing, such as debt must be fulfilled quickly. GV each taxpayer pays the tax-kv-kdv We want a government that can hold the cologne and chocolate. persons taken into custody in the United States: "You Can not threat me like this. I Am a taxpayer»he says. Because he feels himself holy. What about us?

14 İNGİLTERE Mükellef haklarının açıklanması ve duyurulması hususunda ilk girişim İngiliz Vergi İdaresi tarafından Temmuz 1986 da Mükellef Hakları İmtiyazı nın yayınlanması ile başlamıştır. Ağustos 1991 de, bu imtiyazın temel amacı olan mükelleflere adil ve etkin hizmet sunulmasını sağlamak aynen korunurken, kolay anlaşılabilmesi için daha özet ve açık hale getirilmiştir. Temmuz 2003 te yenilenen ve Temmuz 2004 te tekrar gözden geçirilen Vergi Mükellefleri İçin İmtiyaz, mükelleflere yönelik bir hizmet taahhüt beyanı niteliğini taşıyan broşür olarak basılmıştır. Böylece, Vergi Mükellefleri İçin İmtiyaz İngiliz Gelir İdaresinin mükellef hizmetlerine olan genel yaklaşımının bir ifadesi haline gelmiştir. Disclosure of taxpayer rights and announcement by the British Tax Authority in respect of the first attempts in July, " Taxpayer Rights Concession ", began with the publication of the. In August 1991, this concession, which is the main purpose of " taxpayer to ensure fair and effective services are offered " just maintained, has been made more clear to understand and easy to digest. Renovated in July 2003 and revised in July 2004, again " Concessions for Taxpayers ", one for the taxpayer " service commitment statement" is printed as a pamphlet bearing the qualifications. Thus, the general approach of the British Concession Revenue Administration for Taxpayer taxpayer services has become an expression of

15 İNGİLTERE İngiliz Gelir İdaresi mükelleflerin ve çalışanlarının görüşlerini dikkate alarak hazırladığı misyonunu Mükellef Hakları Bildirgesi (Charter for Taxpayers) metni olarak ilan etmiştir. Bu metinde vergi mükellefleri müşteri olarak isimlendirilmiş olup, İngiliz Gelir İdaresinin amacı, onlara etkin verimli ve adil hizmet sunmak olduğu açıklanarak mükelleflere sunulacak hizmetin standartları, hangi konularda idarenin yardım ve desteğini alabilecekleri, dilek ve şikayetlerini ne şekilde işleme koyabilecekleri tespit edilmiştir. The mission prepared by taking into account the views of the British Revenue Administration taxpayers and employees Declaration of Taxpayer Rights (Charter for Taxpayers ) declared in the text. This text taxpayer has been named as the customer, the purpose of the British Revenue Administration them effectively efficient and fair service to offer is the standard of the service will be available to explaining the taxpayer, which can take the administration of the help and support issues, requests and have been identified they can put the process in whatever way their complaints.

16 İNGİLTERE İngiliz Gelir İdaresi bir kurul olarak örgütlenmiş ve bu kurulun üyelerine de "Vergi Komisyon Üyesi" ismi verilerek İngiliz Gelir İdaresinin mükellef odaklı bir yönetim anlayışına geçileceği vurgulanmıştır. Mükellef odaklı yönetim anlayışının başarılı bir şekilde yerleştirilebilmesi için gelir idaresinin çalışma prensipleri yeniden belirlenmiştir. Mükellefleri anlama, onların sorunlarını çözme, gelir idaresi - mükellef ilişkilerini hızlı ve etkin bir şekilde kurma, mükelleflerin vergiye uyumunu artırma, British Revenue Administration organized as a board and also the members of this board "Tax Commissioner " giving the name of the British taxpayer oriented Revenue Administration has emphasized that transition to a management approach. Taxpayer -oriented management approach to accommodate the working principles of a successful revenue administration are revised. Taxpayers understand and solve their problems, revenue administration - to establish relationships quickly and effectively taxpayers, increase the compliance of taxpayers,

17 İNGİLTERE Vergi Ombudsmanı" veya "Parlamento Vergi İdaresi Komisyonu Üyesi" gelir idaresinin haksız işlemlerine karşı mükelleflerin düzeltme talepleri veya şikayetlerinin önceden belirlenmiş süreler içinde çözümlenmemesi halinde, bu uyuşmazlıkları çözümlemektedir. Genellikle şikayet yoluyla Ombudsmana başvurulmadan önce, mükelleflerin gelir idaresiyle olan uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla ilgili gelir idaresine başvurmaları ve bunları idari prosedür içinde çözmeleri gerekmektedir. Eğer mükellefin şikayetinin haklı olduğunu görürse, Ombudsman ilgili idareye şikayetle ilgili işlemlerin düzeltilmesini tavsiye eder. Ombudsman kendi tavsiyesinin yerine getirilmesi hususunda idareyi zorlamaya yetkisi yoktur, ancak idareler Ombudsman'ın hemen hemen bütün tavsiyelerini yerine getirmektedirler. Tax Ombudsman "or" Parliamentary Commissioner for Tax Administration " request correction of taxpayers against the unfair treatment of the revenue administration, or if not resolved within a predetermined period of time the complaint, the solutions to these conflicts. Usually before complaints referred by the Ombudsman, to apply to the relevant revenue authorities to resolve the dispute with the revenue administration and the taxpayers are required to solve them in the administrative procedure. If you see that the taxpayer 's right of complaint, the Ombudsman recommends to restate the relevant authorities about the complaints process. The Ombudsman has no authority to force the administration with regard to the fulfillment of their advice, but authorities fulfill almost all the recommendations of the Ombudsman.

18 AMERİKA (USA) ABD de mükellef haklarının açıklanması ve duyurulması diğer ülkelerden farklı olarak kanun şeklinde yapılmıştır. ABD Kongresi, Mükellef Hakları Bildirgesini 1988 yılında kabul edip ilan etmiştir. Daha sonra, 1996 yılında Mükellef Hakları Bildirgesi yılında Mükellef Hakları Bildirgesi 3 ü yasalaştırarak vergileme sürecinde mükelleflerin sahip olduğu hak ve ödevlerin kapsamını daha ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna açıklamıştır. Disclosure and dissemination of taxpayer rights in the US are made in the form of law, unlike other countries. The US Congress has declared to accept the Declaration of Taxpayer Rights in Then, in 1996, the Declaration of Taxpayer Rights 2 In 1998, the Declaration of Taxpayer Rights has announced 3 yasalaştırarak taxation process owned by the taxpayer to the extent of rights and duties in more detail in the public.

19 AMERİKA (USA) ABD de Mükellefin Avukatı İdaresi, ABD İç Gelir İdaresi (IRS) in mükelleflere müşteri odaklı davranmasını sağlamak, müşterilere aktif savunma hizmeti sunmak ve mükellef yararına politikaların geliştirilmesinde önemli rol oynamak amacıyla vergi idaresinin dışında ve bağımsız idari bir birim olarak 1994 yılında kurulmuştur. Mükellefin Avukatı İdaresi temel fonksiyonu; IRS ile mükellef arasında baş gösteren sorunlarda mükellefe destek çıkmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde mükelleflerin sorunlarını çözmektir. Taxpayer Advocate Administration in the United States, the US Internal Revenue Administration ( IRS ) in taxpayers to provide customer-oriented act, the development of customers to provide active defense services and taxpayers benefit policies outside of the tax administration in order to play an important role and as an independent administrative unit was established in The main function of the Taxpayer Advocate Administration ; Showing early exit from taxpayers with IRS taxpayer assistance with problems and to solve the problems of the taxpayer in accordance with the predetermined criteria.

20 AMERİKA (USA) Dünyanın en çok vergi toplayan ve en çok mükellefi olan ABD Federal Vergi İdaresi (IRS); Vergi Mükellefinin Haklar Demeci (Taxpayer Bill of Rights) ile mükellef haklarına uymayı taahhüt etmiştir. Çeşitli kanunlarla ABD federal vergi mükelleflerine tanınmış olan mükellef hakları şunlardır: Mükelleflerin Hakları Konusunda idarece Bilgilendirilmesi Hakkı, Kişisel Gizliliğe Uyma Hakkı, Adil ve Saygılı işlem Yapılmasını isteme Hakkı, Mükelleflerin Temsil Edilme Hakkı, Mükelleflerin Doğru Vergi Miktarını Ödemesi Hakkı, İtiraz ve Yargıya Başvurma Hakkı, Çözülmemiş Vergi Sorunları için Yardım Hakkı, İyi Niyetli Mükellefin Ceza ve Faizlerinin Kaldırılması Hakkı, Bilgi İsteme Hakkı The world's most tax collector and that most taxpayers Federal Tax Administration (IRS ); Statement of Rights of Taxpayers ( Taxpayer Bill of Rights ) has committed to comply with the rights of taxpayers. US taxpayer rights granted to the federal taxpayers by various laws which are as follows: Regarding Disclosure of Taxpayer Rights administration Rights, Observance Privacy Rights, Right to request a fair and respectful process done, Representation Rights of Taxpayers, Payment Right of the correct amount of tax payers, Appeal and the right to appeal to the judiciary, Unresolved Tax Problems Help for Rights, Optimistic Abolition of Taxpayer Rights and Criminal Interest Right to Information Request

21 AMERİKA (USA) ABD Kongresi, Amerikan Gelir İdaresi (IRS) ne şu talimat verilmiştir; mükellef ihtiyaçlarını göz önüne alarak en iyi hizmet sunmak. Kendisine verilen bu talimat doğrultusunda IRS yeni misyonunu: "Vergi mükelleflerinin sorumluluklarını anlamalarına ve yerine getirmelerine yardımcı olarak ve vergi yasalarını herkese tutarlılık ve adalet anlayışı içinde uygulayarak en üst kalitede hizmet sunmak" şeklinde tanımlamıştır. Yeni misyonunu gerçekleştirebilmek için IRS kendisine üç stratejik amaç belirlemiştir: 1) Her mükellefe en iyi hizmeti sunmak, 2) Tüm mükelleflere en iyi hizmeti sunmak 3) Verimli ve nitelikli hizmet sunmak, Böylece IRS'de "En Az Maliyetle En Fazla Geliri Toplamak" yaklaşımından "VERİMLİ VE NİTELİKLİ ÇALIŞMA" yaklaşımına geçilmiştir. US Congress, US Revenue Administration (IRS ) what is given these instructions ; taking into account the needs of taxpayers to provide the best service. Itself the IRS new mission in the direction of the instruction given : " helping to fulfill and to understand the responsibilities of taxpayers and to provide top quality services in the tax laws applying in all consistency and sense of justice " as defined. The IRS has set itself three strategic objectives in order to perform a new mission : 1) To provide the best service to each taxpayer, 2) to provide the best service to all taxpayers 3) to provide efficient and quality service, Thus, the IRS " Least Cost Highest Revenue to collect " approach " EFFICIENT AND QUALITY WORK " approach was adopted.

22 AMERİKA (USA) ABD'de 1998 reform Kanunu ile vergi idaresinin dışında bağımsız idari bir birim olan Mükellefin Avukatı İdaresinin yetkileri genişletilmiş ve sorumluluklarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Mükelleflerin IRS ile olan sorunlarını çözmek ve yeni sorunları önleyecek değişiklik önerilerinde bulunmak. Mükellefin Avukatı İdaresinin amacı iyi yetişmiş personelden oluşan bir idare oluşturarak, IRS'nin mükelleflere müşteri odaklı davranmalarını sağlamak, Mükelleflere daha aktif savunma hizmeti sunmak ve mükellef yararına politikaların geliştirilmesinde ve kararların alınmasında önemli rol oynamaktır. In 1998, an administrative law reform outside the United States independent of the tax administration The units of the Taxpayer Advocate Administration has made significant changes in the expanded powers and responsibilities. Solve the problem with the IRS and taxpayers are the proposed amendments to prevent new problems. Taxpayer Advocate purpose of administration by creating an administration consisting of well-trained staff, provide taxpayers with IRS to act customeroriented, Taxpayers to provide more active defense services and the development of policies for the benefit of taxpayers and to play an important role in making decisions.

23 AMERİKA (USA) Mükellefin Avukatı İdaresi iki temel fonksiyon çerçevesinde organize olmuştur: 1) Koruma fonksiyonu :Mükellefin Avukatı İdaresinin kriterleri çerçevesinde mükelleflerin sorunlarını çözmeden sorumludur. 2) Sistem analizi ve savunma fonksiyonu: Sistem problemlerini belirlemek, kökleşmiş sorunları analiz etmek, yeni sistem ve uygulamaların potansiyel sorunlarını saptayarak bunlara yönelik çözüm geliştirmekten sorumludur. Mükellefleri zor duruma düşürebilecek bir vergi uygulaması ortaya çıktığında, 30 gün içinde Mükellefin Avukatı İdaresine başvurulabilir. Vermiş olduğu kararlar bağlayıcı olmamakla beraber, uygulamada doğrudan dikkate alınmaktadır. Administration of the Taxpayer Advocate has been organized in the framework of two basic functions : 1) Protection function: is responsible for solving the problems of the taxpayer in accordance with the criteria of the Taxpayer Advocate Administration. 2) System analysis and defense function: to identify system problems, to analyze the deep-rooted problems, is responsible for developing solutions for them by identifying potential problems and implementation of new systems. Occur when a tax payer can be lowered in a difficult situation, apply to the taxpayer 's Advocate Administration within 30 days. Although not binding decisions has given, is considered a direct application.

24 AVUSTURALYA Mükellef hakları konusunda en ile ileri seviyeye ulaşmış olan Avustralya Vergi İdaresi (ATO) dur yılında Avustralya Parlamentosu tarafından yayınlanan bir rapordan sonra bu konuya eğilmiştir. İngiltere ve ABD deki uygulamaların ayrıntılı incelenmesinden ve titiz bir çalışma sürecinden sonra 1997 yılında ATO Mükellef Hakları İmtiyazı nı yayınlanmıştır. Mükellef haklarının en iyi şekilde anlaşılması ve uygulanması amacıyla, ATO 2000 ve 2002 yıllarında iki ampirik araştırma yürütmüştür. Who have reached the advanced level in the Australian Tax Administration Taxpayer rights (ATO ) stop. After a report published by the Australian Parliament in 1993, is focused on this issue. Detailed examination of the application in the United Kingdom and the United States in 1997 and after a thorough study has been published in the concession process ATO Taxpayer Rights. In order to understand the best way of taxpayer rights and implementation of two empirical studies conducted in 2000 and 2002, the ATO.

25 AVUSTURALYA Mükelleflerin talep ve beklentileri doğrultusunda gözden geçirilen ve yenilenen Mükellef Hakları İmtiyazı Kasım 2003 de yayınlanmıştır. İlk Mükellef Hakları İmtiyazı nın çok uzun olduğu yönündeki geri dönüşüm bilgileri dikkate alınarak, bu imtiyaz iki şekilde yayınlanmıştır: 1) Mükellef Hakları İmtiyazı - Bilmen Gerekenler 2) Mükellef Hakları İmtiyazı - Detaylı Olarak Avustralya Mükellef Hakları İmtiyazı, vergileme işleminde mükelleflerin sahip oldukları hakları ve yerine getirmeleri gereken ödevleri açık ve basit bir şekilde sıraladığından, vergi idaresi mükellef ilişkisinin karşılıklı ifadesi olarak görülmektedir. Taxpayers demand and revised in line with expectations and renewed concession was published in November Taxpayer Rights. First Taxpayer Rights considering the Concession recycling information, that it is too long, this concession was published in two ways: 1) " Taxpayer Rights Concession - The Need to Know " 2) " Taxpayer Rights concession - in Detail " Australia Taxpayer Rights Concession, that taxation must fulfill duties and rights of taxpayers in the process they have a clear and simple way to sort, tax administration - is seen as a mutual expression of taxpayers relationship.

26 AVUSTURALYA Avustralya da Mükellef Hakları Bildirgesi ilk olarak resmen 1997 yılında vergi idaresi tarafından yayımlanmış ve 2003 yılında bu bildirge gözden geçirilmiştir. Bu bildirgede yer alan haklar aşağıdaki gibidir: Mükelleflere Adil, Eşit ve Rasyonel Ölçülerde Davranılma Hakkı, Aksi Kanıtlanmadığı Sürece Mükellefin Dürüst Olduğu ve Kendisine Bu Şekilde Davranılmasını Bekleme Hakkı, Mükellefin Vergisel Yükümlülüklerini Anlaması ve Yerine Getirebilmesi İle ilgili Her Türlü Yardım Alma Hakkı, Mükellefin Temsilci Seçebilme ve Vergi islerinde Danışmanlık Hizmetinden Yararlanabilme Hakkı, Mükellefin Gizlilik Hakkı, Mükellefe Ait Sırların Saklı Tutulması Hakkı, Mükelleflerin Bilgilendirme Hakkı, Mükelleflerin Doğru Bilgi Önerileri Alma Hakkı, Vergi ile ilgili işlemler Hakkında Açıklama isteme Hakkı, Gözden Geçirme Hakkı, Şikayette Bulunma Hakkı, Vergi Yükümlülükleri Yerine Getirilirken Vergi Giderlerini En Aza indirme Hakkı, Vergi idaresinin Yaptığı işlemlerden Sorumlu Olması

27 AVUSTURALYA Avustralya Vergi İdaresi yayınlamış olduğu Mükellef Hakları Bildirgesinde, faaliyetlerini müşteri odaklı ve birlikte çalışma esasına dayalı olarak sürdüreceğini, mükelleflere karşı dürüst, profesyonel, objektif ve adil bir anlayışla davranacağını taahhüt etmiştir Ayrıca, sunulan hizmetlerden mükelleflerin memnuniyetini belirlemek için, mükelleflerden örneklemler seçilerek görüşülmektedir. Avustralya Vergi İdaresi mükelleflerin vergi idaresinden talep edebilecekleri hizmet standartlarını açıklamasına karşın, mükelleflerin en önemli vergi yükümlülüklerini de hatırlatmıştır. Vergilerin kanunlara uygun bir şekilde ve doğru miktarda ödenmesi çok önemli bir toplumsal sorumluluk olarak nitelendirilmiştir. Australian Tax Administration issued by the Declaration of Taxpayer Rights, and will continue on the basis of the customer-oriented activities with the working principles, the taxpayers honest, professional, has committed to a fair and objective manner to behave In addition, to determine the satisfaction of the taxpayers of the services offered, are being discussed by selecting the sample of taxpayers. Although the description of Australian taxpayers Tax Administration standards of service that can be claimed from the tax administration is also reminiscent of the most important tax liabilities of taxpayers. Paid in accordance with the law and the right amount of tax has been described as an important social responsibility.

28 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI (alternative dispute resolution methods) 1-Müzakere 2-Arabuluculuk 3-Tahkim 4-Erken Tarafsız Ön Değerlendirme 5-Kısa Yargılama 6-Vaka Saptaması 1 - Negotiation 2- Mediation 3- Arbitration 4- Early Neutral Preliminary Assessment 5- Short Trial 6- Case Detection

29 MÜZAKERE (Negotiation) Müzakere, tarafların üçüncü bir kişinin herhangi bir yardımını veya desteğini almadan, karşılıklı olarak bir araya gelip görüştükleri ve uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmalarını hedefleyen bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Müzakerede amaç tarafların karşı karşıya görüşerek, çatışmanın daha da büyümesini engellemektir. Ancak uyuşmazlığın taraflar üzerinde neden olduğu psikolojik gerginliğin etkisiyle genellikle aralarında bir çözüme varamadıkları görülmektedir. Ancak en önemli faydası taraflar birbirlerinin fikirlerinin birinci ağızdan duyarak daha iyi bir iletişim kurmuş olurlar (Fakat bu yöntemde vergi idaresi hiyerarşik üstünlüğü ön planda görüşürse sonuç alınamaz). Negotiations, the parties a third party without any help or support, mutual as an alternative dispute resolution methods that target and reach an agreement on their dispute vision come together. Facing side of the negotiations in consultation purposes, to prevent the further growth of the conflict. However, the effect of psychological stress caused by disputes over the parties could not come to a solution is usually seen among them. But the most important benefit of the parties would have established a better communication of ideas to each other by first-hand dude ( however, this method can not be the result if the tax administration views hierarchical superiority in the foreground ).

30 ARABULUCULUK (mediation) Arabuluculuk, tarafsız üçüncü bir kişinin uyuşmazlığın çözümünde herhangi bir öneride bulunmaksızın taraflara yardım ettiği bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uyuşmazlıkların yargıya gitmeden çözümünde mükelleflere hızlı, uygun maliyetli seçenek sunan bir alternatiftir. Arabuluculuğun kazankazan neticesi doğurma, işlem maliyetlerini azaltma ve gelirleri artırma gibi fonksiyonları dolayısıyla vergi uyuşmazlıklarında ideal bir yol olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Ülkemizde sadece hukuk eğitimi alan kişiler arabulucu olabilmektedir. ABD ve İngiltere de gelir idaresi personeli dahi arabuluculuk yapabilmektedir. Hollanda da 2007 den bu yana her uyuşmazlıkta mükelleflere arabuluculuk hakkı hatırlatılmaktadır. İç ve Dış vergi arabulucuları birimi bulunmaktadır. Mediation is an alternative dispute resolution methods that impartial assistance to the parties without any suggestion of a third person, the solution of the conflict. Fast to taxpayers in resolving disputes without going to court, offering a cost-effective alternative options. Mediation is a win-win result of giving birth, such as reducing transaction costs and increasing revenue functions are available for view that therefore an ideal way of tax disputes. In our country, only the person with legal training may be the mediator. US and UK in revenue administration staff are even able to mediate. From 2007 to the taxpayers in every conflict since the right to mediation in the Netherlands are reminded. Internal and external mediators are tax unit.

31 TAHKİM (arbitration) Tahkim, tarafların aralarındaki mevcut anlaşmazlığın, tarafsız üçüncü bir kişi aracılığıyla kanıtlar yardımıyla incelenmesine ve kararın açıklanmasına dayanan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar tarafsız üçüncü bir kişinin veya kişilerin kararı ile uyuşmazlıkları ile ilgili bir anlaşmaya varmaktadırlar. Vergi uyuşmazlıklarında tahkimin bir çözüm yolu olarak elverişli olduğunu ifade eden görüşler bulunmaktadır. Hakem, tamamen tarafsız bir üçüncü kişi olduğu için vergi uyuşmazlıklarının çözümünde objektif bir karar verme imkanı olması, karar sürecinin hızlı olması, gizlilik içermesi, daha ucuz olması ve yargılama sürecinden daha az prosedür içermesi nedeniyle bu usul ilgi çekmektedir. Tahkimde çoğunlukla hakem seçme izni verilmektedir. Hakem, vergi uzmanı olabileceği gibi, bu konuda deneyimi olan bir kişi de olabilir. Tahkim ile taraflar idare içinden veya idareye bağlı olmayan bir hakem belirleyebilirler. Hakemin raporu kesin nitelik taşır ve herhangi bir mahkeme buna ilişkin itiraz edilemez.

32 ERKEN TARAFSIZ ÖN DEĞERLEME (Early Neutral Preliminary Assessment) Tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi için uyuşmazlığın henüz başlangıcında, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda karar almaları ve uyuşmazlığın nasıl ortaya çıktığı, nerede, nasıl geliştiği ve bundan sonra kaydedilecek süreç hakkında deneyimli bir üçüncü kişi aracılığıyla bilgilendirilmelerini öngören bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Uyuşmazlıkların başlangıç aşamasında uygulanan bu usul karmaşık nitelikte olmayan uyuşmazlıklarda faydalı olabilir. Tarafsız ön değerleme yönteminde idare ve mükellef tarafı görüşlerini ortaya koyarlar. Tarafsız uzman kişi ise sonuçlar hakkında olası öngörülerini açıklar. Böylece her iki taraf, uzmanından kendi tezlerini destekleyen veya eleştiren hususlar hakkında bilgi almış olurlar. Parties, yet at the beginning of the conflict to resolve the dispute between them, what a way to monitor the decision-making and dispute how they occur in need, where and how it develops and is an alternative method of dispute resolution stipulating that they be informed by a third person experienced on the process to be saved then. This method may be useful in non- complex nature of the dispute applied in the initial phase mismatch. Neutral front valuations are revealed in the administration and taxpayer -side views. Neutral experts explain the possible predictions about the results. Thus, both sides will have received information from experts on critical issues or support their thesis.

33 VAKA SAPTANMASI (Case Detection) Vakaların saptanması yöntemi, üçüncü bir kişi aracılığıyla uyuşmazlığı belirleme ve çözmeye yönelik olan ve bağlayıcı nitelik taşımayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Genellikle taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığında, vakıa saptayıcısı devreye girmekte ve potansiyel riskleri ortaya koyan bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporda uyuşmazlığın yargıya intikali halinde tarafların kazanma olasılıkları ortaya konmaktadır. Bu yöntem tarafsız ön değerlendirme yöntemine benzerlik göstermekle birlikte uyuşmazlığın ilk aşamalarında değil de daha sonraki aşamalarında uygulanması ve daha detaylı bir araştırmayı gerektirmesi nedeniyle farklıdır. Bu yöntemde aynı sorunu daha önce yaşayan mükelleflerin neler yaptıkları, vergi davası açılmışsa sonuçları, Danıştay kararları değerlendirilir. Fact-finding method, determination of disputes through a third party and which is intended to solve and is a non-binding alternative dispute resolution. Usually you can not achieve reconciliation between the parties, in fact enter the detector circuit and prepare a report outlining the potential risks. This report is set out probabilities of winning if the parties to the dispute being referred to the judiciary. This method is different because preliminary assessment objective, although not similar to the method of implementation of the initial stages of the conflict in the later stages and requires further research. In this method, the same problem of taxpayers who live what they did before, the tax consequences if the case is opened, Supreme Court decisions are evaluated.

34 KISA YARGILAMA (Short Trial) Kısa yargılama yöntemi, özel olarak veya mahkemelerde ihtilafı çözmeye yetkili kişilerce tarafların temsilcileri aracılığıyla uyuşmazlıkların dinlenmesi ve bu görüşmeler sonrasında tarafsız danışmanın yardımıyla uyuşmazlıkların çözümlenmesidir. Özellikle taraf sayısının fazla olduğu, uyuşmazlığın karmaşık yapıda olduğu ve büyük miktarlı uyuşmazlıklarda tercih edilen bir yoldur. Bir hukukçu veya hakim tarafından uyuşmazlık konusu olay değerlendirilerek olası yargı sonuçları hakkında bilgiler verilir. Genel yargı düzenindeki gibi detaylı bir inceleme yapılmaz. Sadece o anda tarafların elindeki delil ve belgeler yüzeysel olarak tetkik edilir, muhtemel sonuçları hakkında uyarılır. ABD de uygulanmaktadır. Short- trial method, or the rest of the dispute through specially authorized representatives of the parties to resolve those disputes in the courts, and the resolution of disputes with the help of neutral advisor after these talks. In particular, the number of excess side, the conflict is a complex structure and large amount of conflict is the preferred way. Evaluated by a lawyer or judge events in dispute will be informed about possible judicial consequences. A detailed analysis is made for the general judicial system. Just at that moment the evidence in the hands of the parties and the documents are examined superficially, is warned about the possible consequences. Is used in the USA.

35 Alternatif Yollar Nasıl Uygulanabilir? Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 2011 yılı verilerine göre vergi mahkemelerinde ortalama yargılama süresi 239 gündür (Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2011). Bu süreyi kısaltabiliriz. Ancak asıl olan uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözümlenmesi olduğundan öncelikle idari aşamada veya yargı öncesi alternatif yollar ile uyuşmazlığın çözümlenmeye çalışılması ülkemiz açısından daha etkin bir seçenek olacaktır. Sözkonusu yollara, idari çözüm yollarına göre daha maliyetli, daha yüksek miktarlı uyuşmazlıklarda gidilebilir veya idari çözüm yollarına başvuru süresini kaçıran mükelleflere yargıdan önce bu yolları denemeleri şartı getirilebilir. Özellikle uyuşmazlığın ilk aşamalarında erken tarafsız ön değerlendirme usulü ile idare ile mükellef güçlü ve zayıf yanlarını görme imkânı elde edecektir. Vergi uyuşmazlığına ilişkin idari aşamada anlaşmaya varılamaması halinde vakıaların saptanması yolu tercih edilebilir. Bu şekilde uyuşmazlık konusunun yargıya intikal etmeden son kez vergi idaresi ile mükellef arasında görüşülmesi ile taraflara bir kez daha anlaşma sağlanması fırsatı sunulacaktır. Mükelleflerin ihtilafa konu olayla ilgili hukuksal donanıma sahip olmadığı varsayımından hareketle, saydığımız alternatif çözüm yolları yargı sürecine kıyasla mükelleflere daha az maliyetle çözüm imkânı sunmaktadır. Türkiye de vergi uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yollarının uygulanabilirliği konusunda kafa yorulmalıdır.

36 Türkiye de hassaten Mükellef Haklarına ilişkin bir Anayasa maddesi ve özel bir kanun bulunmamaktadır. Hem bunlar yapılmalı hem de mükellef şikayetleri ile ilgili özel bir birim kurulmalıdır. Vergilendirmede demokrasiye aykırı ve mükellef hakkını zedeleyecek uygulamalara müsaade edilmemelidir. Örneğin mükellef matrahını artırırsa iyi, artırmaz yada azaltırsa kötü mükellef sınıfında değerlendirilmemelidir. Nasıl ki üniversite-sanayi işbirliğine ilişkin platformlar kuruluyor, her ilimizde mükellef-gelir idaresi işbirliği platformları kurularak mükellef memnuniyeti-memnuniyetsizliği ölçülebilmeli, mükellefe «müşterimizsiniz velinimetimizsiniz» anlayışıyla yaklaşılabilmelidir. Her geçici vergi ödeme dönemi ile GV, KV ve KDV ödeme anlarında mükelleflere kolonya-çikolata tarzı ikramlarda bulunulabilmelidir. Mükellefin, vergi idaresinin gülen yüzünü görebilmesi de en tabii haklarındandır. In Turkey, a constitutional article regarding the Taxpayer Rights vulnerable; and there is a special law. Both of these should be done and should be related to the establishment of a special unit of taxpayer complaints. Contrary to democracy and should not be allowed to practice in taxation would undermine the right of taxpayers. For example, if you increase the taxpayer base is good, should not be considered in poor class if the taxpayer does not increase or decrease. How is established universityindustry platform for cooperation, each province taxpayer - income taxpayers satisfaction - dissatisfaction with established management collaboration platform must be able to measure, taxpayers «customer and you have velinimetimizs» able approached with understanding. With each advance tax payment period GV, KV and be able to understand the payment made in KDV taxpayers cologne - style chocolate treats. The taxpayer is able to see the smiling faces of the tax administration are from the most natural rights. SON SÖZLER VE ÖNERİLER (Concluding remarks and recommendations..)

37 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, arabuluculuğa sadece özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurulabilir demektedir. Kamu hukukundan kaynaklanan vergi uyuşmazlıklarında da arabuluculuk yoluna gidilebilmeli, yabancı ülke uygulamalarında olduğu gibi, ülkemizdeki mali müşavir, yeminli mali müşavirler ile vergi-muhasebe-finans alanlarında akademik kariyer yapan öğretim üyeleri de arabulucu olabilmelidir (IRS Personeli dahi arabulucu olabilmektedir) Adli Sicil istatistiklerine göre vergi mahkemelerinde ortalama yargılama süresi 239 gündür. Böylesi bir ortamda vergilemenin iktisadiliği gereği idari yolları iyileştirerek teşvik etmek, alternatif çözüm yollarını düzenlemek elzem hale gelmiştir. Vergi idaresi ivedilikle, alternatif çözüm yolları konusunda özel bir birim oluşturmalıdır. Önce alternatif çözüm yolları, akabinde diğer yolların denenmesinin hukuki altyapısı oluşturulmalı, pilot bir il (örneğin Bursa) seçilerek uygulama görülmeli ve vergilemede bürokrasiyi artırmayacak şekilde nihai hali verilmelidir. No Law on Mediation in Civil Disputes, which means that only private law disputes referred to mediation. Also be able to go to mediation in tax disputes arising from public law, as well as in foreign countries practice in our country financial advisors, academic career faculty members who in certified public accountants and tax-accounting-finance should be the mediator (IRS personnel are even be a mediator). In 2011 the average trial period in accordance with the Criminal Records statistics tax court is 239 days. In such an environment should encourage taxation iktisadilig improving administrative ways, it has become essential to arrange alternative solutions. Tax administration immediately should create a special unit for alternative solutions. Before alternative solutions, the testing of other road followed the legal infrastructure must be created, a pilot provinces (eg Bursa) and taxation should be seen by selecting the application should be given the final version will not increase bureaucracy.

38 Türkiye de, idare ile uyuşmazlığa düşen mükellefler, bu uyuşmazlığın çözüm sürecinde hiçbir fayda-maliyet analizi yapmadan, kendi işlemlerinin hukuken sakat olup olmadığını denetletmeden yargıya gidebilmekte, kaybettiklerinde ise, hem ekstra maliyetlerle karşılaşmakta hem de yargıyı gereksiz meşgul ederek verginin hazineye geç intikaline sebep olmaktadırlar. Aynen gümrük vergisi uyuşmazlıklarında olduğu gibi, VUK kapsamındaki vergi uyuşmazlıklarında da mükellefler, idari yolları tüketmeden yargı yoluna gidememelidirler. In Turkey, the taxpayer to the dispute with the authorities, without any cost-benefit analysis in the solution process of the dispute, can go to court without being audited is not legally is crippled their operations, if they lose, both are faced with both the extra costs they cause being referred late to the treasury of the tax by busy unnecessary judicial. Just as in duty dispute, the taxpayers in tax disputes under Tax Code, should not be able go to a court without exhausting administrative paths.

39 HEPİMİZ MÜKELLEFİZ.. Mükellef hakkı; vergi idaresinin mükellefine idari bakışla değil, mükellef bakışıyla bakabilmesidir. Mükellefin kendi hakkını bildiği, vergi idaresinin de mükellefe hak verdiği bir mali ortam dileğiyle.. Taxpayers entitled ; the payer of the tax administration is not an administrative perspective, the ability to look at the payer perspective. Taxpayer's right to know his own, with a financial environment in which the tax authorities wish to give taxpayers deserve..

40 TEŞEKKÜRLER (Thank You) Two things certain in life are death and taxes. (Benjamin) Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet PART Özge Bosnalı, Büşra Özçelik Unfair Competition on the Internet İnternet Ortamında Haksız Rekabet abstract New types of unfair competition have emerged as a result of the increase of competition and

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011. İçindekiler / Contents

Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011. İçindekiler / Contents ISSN 1301-1359 Cilt / Volume: 19 Sayı / No: 2 2011 İçindekiler / Contents Sayfa / Page Avrupa Ombudsmanı nın AB İçinde İyi Yönetim, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Haklarını Koruyucu Rolü Haydar Efe... EU Coordination

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5 TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU EDiTÖR Değerli okurlarımız, Sermaye Piyasaları konulu Mayıs

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010

Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi. Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi Yıl: 10 Sayı: 38 Ağustos 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sahibi T.C. Dışişleri

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı