AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ Ceyhan ÇORAKÇI İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2014 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ Ceyhan ÇORAKÇI İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2014 TRABZON

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Ceyhan ÇORAKÇI ve İbrahim Tolga KAMACI tarafından Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ yönetiminde hazırlanan Akıllı Aydınlatma Denetim Sistemleri başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ... Jüri Üyesi 1 : Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR... Jüri Üyesi 2 : Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ... Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ... iii

4 ÖNSÖZ Ġnsanlar yaģantılarını kolaylaģtırabilmek amacıyla tarih boyunca birçok keģif ve icatlara imza atmıģlardır. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan aydınlatma, ateģin bulunmasıyla baģlamıģ süregelen tarih boyunca mum, gaz yağı, yağ kandilleri, çıra, hava gazlı aydınlatma ile devam etmiģ ve çağımızın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisinin keģfiyle çok farklı boyutlara taģınmıģtır. Günümüz Ģartlarında yapay aydınlatma elektrikli aygıtlarla sağlanmaktadır. Hız kesmeyen teknoloji ile birlikte verimi yüksek armatürler tasarlanmakta ve günden güne akıllı aydınlatma sistemleri yaygınlaģmaktadır. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere, proje boyunca rehberlik eden, yardımlarını, ilgilerini ve zamanını esirgemeyen değerli hocamız Sayın Doç. Dr. Halil Ġbrahim OKUMUġ a Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu çalıģmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığına teģekkür ederiz. Her Ģeyden öte, hayatımız boyunca her türlü maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, bu günlere gelmemizin baģ mimarı olan ailelerimize Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ceyhan ÇORAKÇI Ġbrahim Tolga KAMACI Mayıs 2014 iv

5 İÇİNDEKİLER LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU.... iii ÖNSÖZ.....iv ĠÇĠNDEKĠLER......v ÖZET. vi SEMBOLLER VE KISALTMALAR...viii 1. GĠRĠġ TEORĠK ALT YAPI Aydınlatma Aydınlatma ÇeĢitleri IĢığın Kaynağına Göre Aydınlatma....2 (a) Doğal Aydınlatma (b) Yapay Aydınlatma (c) BütünleĢik Aydınlatma Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma...3 (a) Ġç Aydınlatma...3 (b) DıĢ Aydınlatma IĢığın Yönlendirilmesine Göre Aydınlatma...3 (a) Direkt Aydınlatma...3 (b) Yarı Direkt Aydınlatma... 4 (c) DağılmıĢ Aydınlatma...4 (d) Yarı Endirekt Aydınlatma (e) Endirekt Aydınlatma LED Teknolojisi LED ÇeĢitleri LED lerin Teknik Özellikleri LED lerin Verimi LED Aydınlatmasının Tercih Edilme Nedenleri Mikrodenetleyici Mikrodenetleyiciler PIC 16F TASARIM PIC Kontrollü LED Sürme Devresi...14 v

6 V DC nin 5V DC ye DönüĢtürülmesi LCD LCD nin ÇalıĢma Prensibi Saat ve Tarih Ayarı LDR Gerilimi Hareket Sensörü ve Devresi LED li Dekoratif Aydınlatma Devresi SĠMÜLASYON ÇALIġMALARI Sisteme Enerji Verilmesi ve Buton ĠĢlevler PROJENĠN YAPIMI VE DENEYSEL ÇALIġMALAR Projenin Yapımı Deneysel ÇalıĢmalar SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME KAYNAKLAR...28 ÖZGEÇMĠġ EKLER...30 EK-1: IEEE ETĠK KURALLARI EK-2: DĠSĠPLĠNLER ARASI ÇALIġMA EK-3: ÇALIġMA TAKVĠMĠ EK-4: STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU EK-5: MALĠYET ÇĠZELGESĠ EK-6: MĠKRODENETLEYĠCĠ PROGRAMLAMA KODLARI vi

7 ÖZET Dünya da kullanılan elektrik enerjisinin yaklaģık %20 si, Türkiye de ise %25 i aydınlatmada kullanılmaktadır [1]. Artan nüfusun enerji talebi, sınırlı kaynaklar ve kayıp olan enerji gibi hassas konular bizleri daha verimli aydınlatıcılar geliģtirmeye ve kullanmaya sürüklemektedir. Bu bağlamda yüksek verimli LED ler üretilerek çeģitli uygulamalarda kullanılmıģ ve böylece %80 lere varan oranlarda tasarruf sağlanmıģtır. Her ne kadar akkor telli ve flüoresan lambalarda harcanan enerjinin büyük bir kısmı kayıp olarak ısı enerjisine dönüģsede bu aydınlatıcıların yerini LED lerin alması zaman alacaktır. Gerçekleyeceğimiz projede aydınlatma, güneģ ıģığından faydalanma durumuna göre kademeli olarak LDR den gelen sinyaller doğrultusunda yapılmıģtır. Ayrıca hareket sensörü kullanılarak enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmuģtur. LED sürücü devresi PIC16F877 mikro denetleyicisi ile tasarlanmıģtır. Projede dekoratif aydınlatma yapılmıģ ve bir maket üzerinde modellenmiģtir. vii

8 SEMBOLLER VE KISALTMALAR SEMBOL AC ADC CRI CPU DC GaAs GaAsP GaP EQE Hz I IQE K KW ANLAM Alternatif Akım Analog Dijital Dönüştürücü Işık Kalitesi Merkezi İşlem Birimi Doğru Akım Galyum Arsenik Galyum Arsenik Fosfat Galyum Fosfat Dış Kuantum Verimi Frekans Birimi Akım(Amper) İç Kuantum Verimi Kelvin Kilo Watt LCD Liquid cyrstaldisplay LED LUX LÜMEN (Lm) Light Emitting Diode Aydınlatma Şiddeti Işık Akısı viii

9 µa Mikroamper ma PIC PWM (Puls Width Modulation) RF RoHs SPWM V VW W We WPE Ω Miliamper Peripherical Interface Controller Darbe Genişlik Modülasyonu Radyo Frekans Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Sinüzoidal Darbe Genişlik Modülasyonu Gerilim (Volt) Wolkswagen Watt Elektriksel Güç Wall-Plug Efficiency Ohm ix

10 1. GİRİŞ Tarih boyunca insan hayatını kolaylaştırmayı amaç edinmiş keşiflerden bir kısmı da aydınlatma üzerine olmuştur. Ateşin bulunmasına kadar gündüz Güneş, gece kısmen Ay ışığıyla yetinen insan artık ateş ile birlikte yapay aydınlatmayı kullanmaya başlamıştır. Önceleri reçineli ağaç yapraklarını yakarak ihtiyaç duyduğu bölgede aydınlatmayı sağlayan insanoğlu, daha sonra sarmaşık dal ve yapraklarından yapılan meşaleyi keşfetmiştir. Zaman ilerledikçe ihtiyaçları da artan insan, çırayı, mumu, gaz yağını, yağ kandillerini, hava gazlı aydınlatma aygıtlarını ve elektrik enerjisi harcayan aydınlatma aygıtlarını keşfetmiştir. Ülkemizde kullanılan toplam elektrik enerjisinin içinde aydınlatmanın oranı %25 civarındadır [1]. Tasarlanan bütün aygıt ve sistemlerde maksimum verim arzu edilmektedir. Aydınlatma sistemlerinin otomatik hale getirilmesi ve LED teknolojisiyle birleştirilmesiyle %80 lere varan enerji tasarrufu sağlanabilmekte elektrik enerjisinin tüketiminde aydınlatmanın oranı azaltılabilmektedir. Günümüzde otomasyon teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte artık elektrikli aydınlatma aygıtlarının yanı sıra akıllı aydınlatma uygulamaları da hayatımıza girmiştir. Akıllı aydınlatma sistemleri hem maliyet hem de konfor açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca rutin olarak tekrarlanan işlemler otomatik yapılabilmekte ve arıza durumları önceden bilgilendirilmektedir. Artık akıllı aydınlatma sistemleri ile kullanıcının ruhsal durumuna göre farklı kombinasyonlar ve seviyelerde aydınlatma yapılabilmektedir. Örneğin kitap okurkenilm seyrederken ya da çalışırken gerekli olan ışık düzeyleri önceden programlanabilmekte ve arzu edildiğinde kolayca değiştirilebilmektedir. 1

11 2. TEORİK ALT YAPI 2.1. Aydınlatma Aydınlatma; çevrenin ve nesnelerin iyi bir şekilde algılanmasına yardımcı olmak için görselliğe de uygun olarak tasarlanan ışık uygulamasıdır. Çok çeşitli amaçlarla aydınlatma yapılmaktadır. Küçük bir genelleme yaparsak aydınlatmayı Genel ve Bölgesel (Lokal) Aydınlatma olarak ikiye ayırabiliriz. Herhangi bir ortamda belli bir nesneyi ya da bölgeyi vurgulamaksızın yapılan aydınlatmaya Genel Aydınlatma denir. Bölgesel Aydınlatma içinse özellikle seçilen bir ortamı, bir bölgeyi veya nesneyi aydınlatma işlemi diyebiliriz. İyi bir aydınlatmada; görsel algılamayı arttırıcı olduğu kadar, insan sağlığına uygun, estetik ve bir o kadar da ekonomik olması hedeflenir Aydınlatma Çeşitleri Aydınlatmayı üç grupta incelemek mümkündür. Bunlar; Işığın Kaynağına Göre Aydınlatma, Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma ve Işığın Yönlendirilmesine Göre Aydınlatmadır Işığın Kaynağına Göre Aydınlatma (a) Doğal Aydınlatma Ana kaynağı gün ışığı olup, ayın ve yıldızlarında içine dahil edilebileceği aydınlatma sistemidir. Verimliliği diğer aydınlatma türlerine göre oldukça düşüktür. (b) Yapay Aydınlatma Yapay ışık kaynakları olan flüoresan, LED ve akkor flemanlı lambalar gibi suni kaynaklarla yapılan aydınlatma sistemidir. 2

12 (c) Bütünleşik Aydınlatma Doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda, takviye edici olarak yapay aydınlatmayla birlikte oluşturulan aydınlatma sistemidir Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma (a) İç Aydınlatma Dış çevreden ayrılmış kapalı alanların aydınlatılmasına iç aydınlatma denir. Ev, okul, iş yerleri, sığınak, depo gibi mekânlarda karşımıza çıkar [4]. (b) Dış Aydınlatma Dış aydınlatma; sokak, yol, köprü, park, bina dışı gibi kapalı olmayan, açık alanda bulunan mekânların aydınlatılmasıdır [4] Işığın Yönlendirilmesine Göre Aydınlatma (a) Direkt Aydınlatma Aydınlatma aygıtıyla doğrudan çalışma yüzeyine yapılan aydınlatmadır. Çalışma yüzeyi ve lamba arasında herhangi bir gereç bulunmaz. Makine dairelerinde, depolarda ve atölye gibi yerlerin aydınlatılması direkt aydınlatma ile yapılır [4]. (b) Yarı Direkt Aydınlatma Yarı direkt aydınlatmada; aydınlatma aygıtlarından yayılan ışığın bir bölümü direkt çalışma yüzeyine gelirken, bir bölümü de çevreye dağılır. Bu tip bir aydınlatma özellikle, koridorlarda, bürolarda, oturma ve yemek odalarının aydınlatılmasında tercih edilir [4]. 3

13 (c) Dağılmış Aydınlatma Işığın aydınlatma aracında her yöne eşit dağılım yapmasıyla oluşur. Gözün yorulmaması istenen derslik, kütüphane, büro gibi yerlerin aydınlatılmasında tercih edilir [4]. (d) Yarı Endirekt Aydınlatma Yarı endirekt aydınlatmada; aydınlatma aygıtında yayılan ışığın büyük bir kısmı tavan ve duvarlara yönlendirilmişken, küçük bir bölümü de çalışma düzlemine yönlendirilmiştir. Dinlenme ve kabul salonlarının, misafir salonlarının aydınlatılmasında tercih edilir [4]. (e) Endirekt Aydınlatma Bu tip bir aydınlatmada aydınlatma aracından çıkan ışık doğrudan tavana yönlendirilir ve ışığın yansımasıyla ortam aydınlatılır. Fazla ışık akısı istemeyen eğlence mekânlarında, dekoratif duvar ve tavan aydınlatması istenen yerlerde, duvarları ve tavanı açık renkte olan toplantı salonları, misafir odalarında uygulanır [4]. Aydınlatma araç verimliliği açısından değerlendirdiğimizde; direkt aydınlatmada %75, yarı direkt aydınlatmada %80, dağılmış aydınlatmada %80, yarı endirekt aydınlatmada %70, endirekt aydınlatmada ise aydınlatma araç verimi %70 olarak alınmaktadır [4]. 4

14 2.2.LED Teknolojisi Flamansız ışık yayan lambalara LED denir. LED ler birçok boyuta (1.9, 2, 2.1, 3 mm. vb. ) üretilir. Çok küçük akım değerlerinde çalışabilir oluşu ve dayanıklılığı kullanım alanını son derece genişletmiştir. Bir başka önemli özelliği ise tipik olarak 3-5 volt civarlarında ters eğilimleme kırılma gerilimine sahip oluşudur. LED lerde ışık oluşumu; P tipi yarı iletkene verilen bir elektronun boşlukla birleşmesi veya N tipi yarı iletkene enjekte edilen boşluğun elektronla birleşmesi sonucunda meydana gelir. Bu sistemin temel prensibi, elektronun enerji kaybının ışıma yaparak görülmesidir. Germanyum ve Silisyum kullanılan yarı iletkenlerde (diyotlarda) bu enerji kaybı ışımadan ziyade ısı şeklinde harcandığından LED üretiminde kullanılmazlar. LED lerin aktif katmanında kullanılan materyalin yapısına bağlı olarak farklı renklerde ışık ürettiği görülür. Kullanılan materyaller genel olarak; Galyum Arsenik Fosfat (GaAsp), Galyum Fosfat (GaP), Galyum Arsenik (GaAs), nitrojen, çinko vb. maddelerdir. Elektrik devrelerinde normal diyot gibi davranan LED ler doğru akımla çalışır ve diyottan farklı olarak 0.7 volt civarındaki birleşme gerilimi yerine, rengine göre volt arasında değişen gerilim değerlerine sahiptir. Aşağıda Tablo 1 de aktif katman materyaline göre LED in rengi ve ileri eğilimleme gerilim değerleri verilmiştir. Çizelge 1. Sıkça tercih edilen yarı iletkenler, meydana getirdiği renkler ve ileri eğilimleme gerilim değerleri. LED (Işık Yayan Diyot) Materyal Renk İleri Gerilim (v) GaP Yeşil 2.2 GaAsP Turuncu 2.0 GaAsP Kırmızı 1.8 GaN Beyaz 4.1 AllnGaP Sarı 2.1 5

15 LED ler dinamik dirence sahiptir. Yani üzerinden akan akıma göre direnç değeri değişir. Bu sebeple akım kaynağına direk bağlanırsa kısa devre yapar. Bunu önlemek için LED in önüne Şekil 1 de gösterildiği gibi seri bir direnç bağlanır. (Bağlanacak olan bu ön direncin değeri (1.1) de verilen formülle bulunur. (1.1) (1.2) Şekil 1. LED' in çalışması Vs: Kaynak gerilimi Vf: LED in iletim gerilimi I: LED in akımı Uygulama alanlarının pek çoğunda LED in yaydığı ışığın şiddetini arttırmak için LED den akan akımı arttırmak gerekir. Artan akım ısı oluşumunu da arttırıp LED in ömrünü kısaltacaktır. Diğer yandan; temel tasarım, LED çipinin kalitesi, elektronik sürücü devresinin performansı, çevresel etkiler gibi etmenlerde LED in ömrü üzerinde belirleyicidir. Teoride saat olarak belirtilen LED ömrü yukarıda sayılan etmenlerden ötürü daha düşüktür. Yapılan yenilikler ve çalışmalarla yeni nesil LED teknolojisinde ve üzeri hizmet ömrüne ulaşılmıştır [2] LED Çeşitleri Dekoratif uygulamalarda da yeni LED türleri tercih edilir hale gelmiştir. Kullanıcısına; Flux LED, Superflux LED, Power LED, RGB LED vb. yüksek ışık akısına sahip, homojen bir aydınlatma imkânı sunar. Şekil 2 ve Şekil 3 te LED çeşitleri gösterilmiştir. 6

16 Şekil 2. (a)5 milimetre çaplı LED (b)flux LED (c)power LED (d) RGB LED (e)flux RGB LED Superflux LED Son yıllarda özellikle reklamcılık sektöründe ve dekoratif amaçlı aydınlatmada kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 3. Superflux LED ler RGB LED Yapısında üç adet LED bulunan, dört bacaklı bir yapısı vardır. Şekil 4 te bağlantı şekillerinden de görüleceği üzere ortak katotlu ya da ortak anotlu olabilir. Şekil 4. RGB LED içyapısı 7

17 Power LED 500 mili watt veya daha yüksek güçlü LED ler olarak tanınırlar. Bu LED lerin sahip olduğu yüksek güç, ısınma problemini beraberinde getirir ve yanında mutlaka bir soğutucu yapıya ihtiyaç duyar. Şekil 5 te çeşitli Power LED ler gösterilmiştir. Şekil 5. Power LED LED lerin Teknik Özellikleri LED lerle alakalı teknik özellikler, üretici firmaların ilgili kataloglarında genişçe belirtilmiştir. Katalogların anlaşılması ve okunabilmesi için içeriğindeki terimlerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Aşağıda Tablo 2 de verilen 5 milimetre çaplı yuvarlak tip bir LED e ait katalog bilgisi verilmiştir. Çizege 2. 5 milimetre LED için teknik bilgiler Tip Renk I Fmax Standart Standart Standart Yüksek Yoğunluk Süper Parlaklık Düşük Akım Kırmızı Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Kırmızı (ma) V Fmin (v) V Fmax (v) V Rmax (v) Aydınlatma Şiddeti (m/cd) Dalga Boyu (nm) 30,00 1,70 2,10 5,00 5,00 660,00 30,00 2,10 2,50 5,00 5,00 590,00 25,00 2,20 2,50 5,00 5,00 565,00 30,00 4,50 2,50 5,00 5,00 430,00 30,00 1,85 2,50 5,00 5,00 660,00 30,00 1,70 2,00 5,00 5,00 625,00 8

18 I F max. : Azami (max.) akım. V F typ. : Direnç hesabında kullanılacak V L gerilimi, beyaz ve mavi için yaklaşık 4V diğerleri için yaklaşık 2V V Fmax. : Maksimum gerilim V Rmax. : Azami ters gerilim(led doğru bağlanınca önemi yok) Görünüm Açısı: 30 ile 60 arasında değişen açı değerleri. Dalga Boyu: Yayılan ışığın azami dalga boyu yani LED in rengini belirleyen değer. ( nm =nanometre) Aydınlatma Şiddeti: Uygun akım altında LED in aydınlatma gücü. (mcd = milicandela) LED lerin Verimi Genel olarak bir LED in verimi; yaydığı ışık enerjisinin LED e verilen elektrik enerjisine oranlanması ile bulunur. Işık yayan diyota verilen elektrik enerjisinin hepsi ışık enerjisine dönüşmez. Verimi belirleyen bir diğer faktörde LED in rengidir. Kırmızı renk yüksek verimliliğe sahipken (45 lm/w), mavi renk çok düşük verimlilik gösterir (8lm/w). Aydınlatmada önemli bir yere sahip olan beyaz ışık için verimlilikarklı üretici firmalara göre lm/w arasında değişir [2] LED Aydınlatmanın Tercih Edilme Nedenleri Aydınlatma aygıtlarında verim; yayılan ışık akısının kaynak gücüne oranı olarak verilir (lm/w). Klasik ışık kaynaklarının enerjisinin çok büyük bir kısmı ısıya dönüşürken, LED lerde bu enerji kaybı çok düşüktür. Kısaca aynı aydınlatmayı daha az enerji tüketerek yapmak mümkün olur. LED ler üzerinde yapılan araştırmalar, hızla devam etmekle beraber, %75 ile %93 arasında enerji tasarrufuna ulaşılmıştır [1]. 9

19 Endüstriyel amaçlarla kullanılan ışık kaynaklarında ampul ömrü saat arası, gündelik kullanımda olan ampullerde ise bu ömür saat arasıdır. LED ler içinse ömür saati aşabilmektedir. Avrupa Birliği nde RoHS ( Restriction of Hazardous Substances - Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) direktifi dâhilinde; kurşun, cıva ve kadmiyum gibi maddelerin elektronik aletlerde kullanımı yasaklanmıştır. Sodyum ampullerilüoresan, metal halide gibi yüksek cıva oranına sahip aydınlatma cihazlarının atıl duruma geldiğinde geri dönüşüme tabi tutulması halinde çevreye ve insan sağlına vereceği zararları öngörmek mümkündür. LED lerde yasaklı bu maddeler bulunmamaktadır. Yukarıda bahsedilen bu etmeler ve daha birçok sebep LED kullanımın avantajlarını ortaya koymaktadır Mikrodenetleyici Mikrodenetleyiciler Programlanabilen, içerisinde programı saklayıp daha sonra kullanabilen tek bir chip e sahip bilgisayarlardır. Mikro denetleyicilerde; CPU (Control ProcessUnit), RAM (RandomAcces Memory), ROM (Read Only Memory), input-output (I/O), paralel ve seri portlar, sayıcılar (counter) ve bazı mikro denetleyicilerde de Analog-Dijital ya da Dijital-Analog çeviriciler (konvertör) bulunur. Mikroişlemciler kullanılarak oluşturulan sistemlerde ise (örnek: kişisel bilgisayarlar) bu özelliklerin her biri için ayrı ayrı mikroişlemci kullanılır. 10

20 Pic 16F877 Pic MİCROCHİP firmasının geliştirdiği, hızlı giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirebilen, çok fonksiyonlu birchip tir. Şekil 6. Pic 16F877 bacak bağlantısı Bacak bağlantıları Şekil 6 da gösterilen Pic 16F877 kolay kullanımı, ucuz maliyeti ile çok tercih edilen bir üründür. Pic 16F877 nin bacak bağlantılarına ilişkin açıklamalar Tablo 3 te verilen; Userguide ve Datasheet e bakılarak kolayca anlaşılabilir. 11

21 Çizelge 3. Pic 16F877 nin bacak açıklaması OSC1/CLKİN 13 G ST/CMOS Kristal osilatör girişi/harici giriş. OSC/CLKOUT 14 Ç ---- Kristal osilatör çıkışı osilatörmodunda ¼ değerinde frekans çıkışı. MCLR/VPP/THV 1 G/P ST Mikrodenetleyici için reset ucu normal çalışmada 1 seviyesinde tutulur. RA0 / AN0 2 G/Ç TTL PORTA:Giriş çıkış olarak yönlendirilebilir port. Pinler RA1 / AN1 3 G/Ç TTL RA2 / AN2 /VREF- 4 G/Ç TTL RA3 / AN3 /VREF+ 5 G/Ç TTL RA4 / TOCK1 6 G/Ç ST RA5 / SS / AN4 7 G/Ç TTL G/Ç görevi dışında; RA0:0. Analog giriş görevi yapar. RA1:1. Analog giriş görevi yapar. RA2:2. Analog giriş veya negatif referans gerilimi girişim görevi yapar. RA3:3. Analog giriş veya pozitif referans gerilimi girişim görevi yapar. RA4:TİMER0 için clock girişi görevi yapar. Açık drain çıkışa sahiptir. RA5:4. Analog giriş veya SSP için slave seçimi görevi yapar. RB0 / INT 33 G/Ç TTL / ST PORTB:G/Ç olarak yönlendirilebilir port.tüm girişlerinde yazılımla programlanabilir düşük değerli pull-uplar vardır. Pinler G/Ç görevi dışında; RB0: Harici kesme ucu görevi yapar. RB3: Düşük seviye programlama girişi yapar. RB1 34 G/Ç TTL RB2 35 G/Ç TTL RB3 / PGM 36 G/Ç TTL RB4 37 G/Ç TTL RB6: Seri programlama girişi görevi yapar. RB5 38 G/Ç TTL programlamada data girişi görevi yapar. RB6 / PGC 39 G/Ç TTL / ST RB7 / PGC 40 G/Ç TTL / ST RC0/T1OSO/T1CKI 15 G/Ç ST PORTC: G/Ç olarak yönlendirilebilen port.pinler G/Ç görevi RC1/T1OSO/CCP2 16 G/Ç ST RC2 / CCP1 17 G/Ç ST R3 / SCK / SCL 18 G/Ç ST RC4 / SDI / SDA 23 G/Ç ST RC5 / SDO 24 G/Ç ST RC6 / TX / CK 25 G/Ç ST RC7 / RX / DT 26 G/Ç ST RB7: Seri dışında; RC0: TİMER1 osilatör çıkışı veya TİMER1 clock çıkışı görevi de yapar. RC1: TİMER1 osilatör girişi veya Capture2- G/Compare2-O/PWM2-Ç görevi yapar. RC2: Capture1-G/Compare1-O/PWM1-Ç görevi yapar. RC3: SPI ve I2C modundasenkron seri clock G/Ç görevi yapar. RC4: SPI modunda SPI data girişi, I2C modunda data G/Ç görevi yapar. RC5: SPI modunda SPI data çıkış görevi yapar. RC6: USART asenkron gönderme veya senkronclock görevi yapar. RC7: USART asenkron alma ve senkron data görevi yapar. RD0 / PSP0 19 G/Ç ST/TLL PORTD: G/Ç olarak yönlendirilebilir port veya mikroişlemci RD1 / PSP1 20 G/Ç ST/TLL hattında arabirim olarak kullanıldığında paralel slave port RD2 / PSP2 21 G/Ç ST/TLL RD3 / PSP3 22 G/Ç ST/TLL RD4 / PSP4 27 G/Ç ST/TLL RD5 / PSP5 28 G/Ç ST/TLL RD6 / PSP6 29 G/Ç ST/TLL RD7 / PSP7 30 G/Ç ST/TLL RE0 / RD / AN5 8 G/Ç ST/TLL PORTE: G/Ç olarak yönlendirilebilir port. Pinler G/Ç görevi RE1 / WR / AN6 9 G/Ç ST/TLL RE2 / CS / AN7 10 G/Ç ST/TLL dışında; RE0: Paralel Slave porttan okuma kontrolü veya 5. analog giriş görevi yapar. RE0: Paralel Slave porttan yazma kontrolü veya 6. analog giriş görevi yapar. RE0: Paralel Slave porttan seçim kontrolü veya 7. analog giriş görevi yapar. Vss 12,31 P ---- Mikrodenetleyici için toprak seviyesini oluşturur. Vdd 11,32 P ---- Mikrodenetleyici için pozitif kaynak gerilimi oluşturur. 12

22 3. TASARIM Projemizde aydınlatma dışarıdaki ışık şiddetine göre yapılmıştır. LDR nin direnci ışık şiddetiyle ters orantılı olarak değişmektedir. Dışarıdaki ışık şiddeti LDR ile ölçülmüş ve bu bilgi mikroişlemci girişine aktarılmıştır. Bu sayede gün ışığından maksimum fayda sağlanmış ve DS 1302 entegresi kullanılarak gerçek zamanlı aydınlatma yapılmıştır. Hareket sensörü evde kimsenin olmadığı zamanlarda hava karanlık olsa dahi aydınlatmanın yapılmamasını, boşa enerji tüketiminin önüne geçilmesi için kullanılmıştır. Devremizin beslemesi bir DA kaynağından sağlanmış ve mikroişlemci ile kontrol edilmiştir. Sistemde kullanılan LCD ekran ile kullanıcıya çalışma modu bilgisi verilmiştir. DS 1302 DA GERİLİM KAYNAĞI MİKROİŞLEMCİ PIC 16F877 DEKORATİF AYDINLATMA BİNA AYDINLATMASI LDR HAREKET SENSÖRÜ Şekil 7. Akıllı Aydınlatma Denetim Sisteminin Blok Diyagramı Şekil 7 de Akıllı Aydınlatma Denetim Sistemi nin blok diyagramı, Şekil 8 de ise devrenin bağlantı şeması verilmiştir. 13

23 Şekil 8. Devrenin Bağlantı Şeması 3.1 PIC Kontrollü LED Sürme Devresi LED sürücü devresi PIC 16F877 mikro denetleyicisi ile tasarlanmıştır. Projemizde havanın aydınlık şiddetine göre kademeli aydınlatma yapılacağı için LED parlaklıkları LDR üzerlerine düşen gerilim ile ayarlanmıştır. Proje yazılım kodları Assembly dilinde hazırlanmıştır. Bu yazılım EK-5 de gösterilmiştir. Şekil 9 da PIC kontrollü LED sürme devresi verilmiştir. Şekil 9. PIC Kontrollü LED Sürme Devresi 14

24 V DC nin 5V DC ye Dönüştürülmesi Devremizin besleme gerilimi 12V DC dir. Tasarlanan bazı devrelerin ise 5V DC ile çalışmaktadır. Dolayısıyla harici bir kaynak daha kullanmadan 5V DC elde etmemiz gerekir. Şekil 11 de LM 7805 gerilim regülatörlü 12V DC yi 5V DC ye dönüştürme devresi verilmiştir gerilim regülatörü sabit +5V ve 1 Amper çıkış özelliğine sahiptir. İhtiyacımız olan +5V bu entegreden sağlanmıştır. Regülatör giriş ve çıkışı harici dalgaların etkisinden arındırılmak için kondansatörlerle filtrelenmiştir. LM 7805 Şekil 10 da görülmektedir. Şekil 10. LM 7805 Entegresi Şekil V DC nin 5V DC ye Dönüştürme Devresi 15

25 3.2 LCD LCD ekran, birçok elektronik sistemde, cep telefonlarında ve beyaz eşyalarda kullanılan ve kendi karakter hafızası bulunan devre elemanıdır. Şekil 12 de görülen 16x2 LCD ekran, 2 satır ve 16 sütundan oluşan ekran anlamına gelmektedir. Projemizde LCD ekran kullanılmasının amacı istenen aydınlık şiddetini LDR gerilimi olarak görüntülemektir. Şekil 13 de LCD ekran menüsü akış diyagramı görülmektedir. Şekil X 2 LCD Ekran SAAT AYARI TARİH AYARI ÇIKIŞ Şekil 13. LCD Menü Görünümü LCD nin bacak dizilişleri şu şekildedir; Pin 1'e VSS dir. GND'ye gitmek için kullanılır. Pin 2'e VDD denir. +5 V'luk güç destek bacağıdır. Pin 3'e VEE denir. Ayarlı direnç bağlanarak parlaklık için karar vermeye yarar. Pin 4'e RS denir. Ekranın komutları ya da veriyi getirmesi bu bacağa bağlıdır. Pin 5'e R/W denir. LCD'nin gönderme ya da alma işlemlerini denetler. 16

26 Pin 6'e Enable denir. Bu alçaktan yükseğe ya da yüksekten alçağa gittiğinde LCD 4,5 ya da 7-14 okur. Pin 7-14 data busline'dır ve DB0-DB7 olarak adlandırılır. Bunlar LCD'ye ana veri bitlerini gönderirler ve ekranda nereye ne yazıldığını denetlerler. Pin yalnızca ekran üzerindeki arka ışığı, +5V 'u ve 15. bacak ile +5V arasındaki 3,8 Ohm'la GND' ye karşılık gelir LCD nin Çalışma Prensibi LCD'de 3 tane kontrol bacağı bulunur. Bu kontrol bitleri; R/W, Enable ve RS dir. RS bacağından LCD ye hangi komut ya da veri yollanacağı bilgisi mikrodenetleyici portlarından alınır. R/W bacağı lojik '0' olduğunda yazma, lojik '1' olduğunda LCD okuma yapar. Şekil 14 de LCD devresi verilmiştir. LCD ekrana karakter yazmak veya karakter okumak için 4. bacağı lojik 1, ekran durumunu kontrol etmek için 4. bacağın lojik 0 yapılması gerekir. LCD ekrana bilgi gönderilecekse ya da komut yollanacaksa 5. bacak lojik 0, bilgi okunacaksa 5. bacak lojik 1 yapılır. 6. bacak komut ya da verilerin aktarımını yetkilendirir. Ayrıca okuma yapılırken7-14arasındaki bacaklar kullanılır. Bu veri 8 bit ya da 4 bit olarak LCD ekranda okunur. 15. ve 16. Bacak GND ye bağlandığında ekran aydınlanır. Şekil 14. LCD Devresi 17

27 Saat ve Tarih Ayarı Projemizde saat ve tarih ayarını yapmak için DS 1302 entegresi kullanılmıştır. Şekil 15 de gösterilen DS1302 entegresi, 5 Volt gerilimde çalışmaktadır. Ayrıca; herhangi bir sebeple enerji kesilmesinde entegrenin düzgün çalışması ve süreklilik hedeflendiği için 3 Volt luk biospili ve 32,768 khz kristal kullanılmıştır. Şekil 15 te DS 1302 entegresinin görünümü ve Şekil 16 da entegrenin devre bağlantısı verilmiştir. Şekil 15. DS 1302 Şekil 16. DS 1302 Devresi 18

28 Şekil 17. DS 1302 Bacak Yapısı Şekil 17 de DS1302 entegresinin bacak bağlantısı verilmiştir. Bu bacakların kullanımını açıklayacak olursak; V CC Birincil Güç Kaynağı X 1, X kHz Kristal Bağlantısı VBAT - +3V Batarya Girişi GND Toprak SDA Seri Data SCL Seri Clock Darbesi SQW/OUT Kare Dalga/Çıkış 19

29 3.3. LDR Gerilimi LDR; üzerine düşen ışık şiddetiyle direnci ters orantılı olarak değişen yarı iletken devre elemanıdır. Şekil 18 de LDR elemanı, Şekil 19 da devreye bağlanma şekli görülmektedir. Şekil 18. LDR Şekil 19. LDR Gerilimi Şekil 19 da gösterilen düzenekte ortamın ışık şiddetine bağlı olarak ortam karanlıksa LDR direnci artar ve 1 numaralı denklemde LDR üzerine düşen gerilim artar. Aynı şekilde ortam aydınlıksa LDR direnci azalır ve LDR üzerine düşen gerilim azalır. (1.3) V: Gerilim I: Akım R: Direnç 20

30 3.4. Hareket Sensörü ve Devresi Sıcakkanlı canlılar ve alev çıplak gözle görülemeyen fakat algılayıcılar tarafından algılanabilen, kızıl ötesi ışın dediğimiz ısı ışınları üretirler. PIR hareket sensörünün çalışma mantığı da bu ısıyı algılamaya dayanır. Canlı hareketsizken ürettiği kızılötesi ışık sensöre kesintisiz ulaşır, hareket ettiğinde ise bu ışık anlık kesintilerle iletilir. Böylece hareket algılanarak canlı var ya da yok şeklinde yorumlanır. Hareket algılayıcının çalışma prensibi Şekil 20 de verilmiştir. Algılayıcı ön tarafında bulunan frensel mercekler ısı ışınlarını frensel lense odaklamak için kullanılır. Kızılötesi ışığı algılayan sensör içindeki frensel lenstir. Frensel lens üzerine ışık düştüğünde elektrik yükü oluşturan kristalimsi bir madde içerir. Işık yoğunluğuna göre değişen elektrik yükü fet ile ölçülür. Hareket algılayıcının devre şeması Şekil 21 de verilmiştir. Şekil 20. Hareket Algılayıcı Çalışma Prensibi 21

31 Şekil 21. Hareket Algılayıcı Devre Şeması 3.5. LED li Dekoratif Aydınlatma Devresi Gerçeklenen LED li dekoratif aydınlatma devresi ile maket evin bahçesi havanın karanlık olduğu an aydınlatılmaya başlanacak, aydınlık olunca ise LED ler otomatik olarak söndürülecektir. Maket evin içinin aydınlatılma koşulu ise hem havanın karanlık olmasına hem de evin içinde herhangi bir hareketin varlığına bağlıdır. LED li dekoratif aydınlatma devresi Şekil 22 de verilmektedir. Şekil 22. LED li Dekoratif Aydınlatma Devresi 22

32 4. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI Tasarlanan devrenin simülasyonu Şekil 23 deki devre üzerinden adım adım kontrol edilmiştir. Şekil 23. Akıllı Aydınlatma Denetim Sistemi Sisteme Enerji Verilmesi ve Buton İşlevleri Şekil 24 te sistem enerjilendiği zaman LCD ekranda görülecek akış diyagramı görülmektedir :06 Doç.Dr.H.İ.OKUMUŞ :06 CEYHAN ÇORAKÇI :07 LDR GER. : 4.03 V :07 TOLGA KAMACI Şekil 24. LCD Akış Diyagramı 23

33 Şekil 25 te LCD ekranda butonlarla yapılabilecek saat tarih ayarı akış diyagramı görülmektedir Menü Butonu: Sistemde enerji varken menü butonuna basılarak tarih ve saat ayarları yapılabilir. İlk olarak tarih ayarı daha sonra saat ayarı yapılmaktadır. Değiştirilen bilgilerin onaylanması ve imlecin diğer bilgiye geçmesi yine menü butonuyla yapılmaktadır. Yukarı Butonu: Menü butonuyla seçilen bilgilerin değerleri yukarı butonuyla arttırılarak ayarları tamamlanabilir. Aşağı Butonu: Menü butonuyla seçilen bilgilerin değerleri aşağı butonuyla azaltılabilir. TARİH AYARI SAAT AYARI MENÜDEN ÇIKIŞ BİLGİ AKIŞI DEVAM Şekil 25. Tarih ve Saat Ayarı 24

34 5. PROJENİN YAPIMI VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bu bölümde tasarlanan sistemin hayata geçirilmesi ve test edilmesi anlatılmıştır Projenin Yapımı Akıllı aydınlatma denetim sistemiyle beraber aydınlatma sektöründe enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Sistem sunumunun yapılacağı maket iki katlı bina ve bahçeden oluşmaktadır. Maket evimizin boyutları; 50x60 cm 2 zemin üzerinde 30x21x58 cm 3 lük bina olarak tasarlanmıştır. Aydınlatma için tamamen şerit LED kullanılmıştır. Bu şerit LED ler bahçe aydınlatması için duvarların üstüne, bina aydınlatması için bina duvarlarının iç kısmına monte edilmiştir Deneysel Çalışmalar Devremizin beslemesi 12V DC güç kaynağından sağlanmaktadır. Sistemimiz 600 ma akım çekmektedir. Mikrodenetleyici ve sensörlerimizin ihtiyacı olan 5V ise iki adet LM7805 entegresi kullanılarak sağlanmıştır. LDR hassasiyetini dengelemek için 56 kω luk direnç LDR ye seri bağlanmıştır. Devre elemanlarının sağlıklı çalışması için PIR hareket sensörüne seri 10 kω, LED lere seri 200 Ω luk dirençler bağlanmıştır. Ayrıca LCD saat ve tarih ayarları yapmak için kullanılan menü, yukarı ve aşağı butonlarının her birine seri olarak 10 kω luk dirençler bağlanmıştır. 25

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ. BĠTĠRME ÇALIġMASI. T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAPI ALARM SİSTEMİ BĠTĠRME ÇALIġMASI Hazırlayanlar: 228559 MURAT YILMAZ 228500 ġahġn MĠRAN GÜLALDI Tez Danışmanı:

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2783 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1741 EV TEKNOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Yahşi YAZICIOĞLU (Ünite 1-6) Doç.Dr. T. Volkan YÜZER (Ünite 7, 8) Editör Doç.Dr. Gülsün

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI

KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI KARADENIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TASARIM ÇALIŞMASI ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YUNUS EMRE BİÇER SEÇİL NUR SUCU 229066 243986 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALİ TRABZON BAHAR 2014 KARADENIZ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım.

ROBOTUMUZ 3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR: Mekanik aksam, elektronik devre ve yazılım. 5 Kasım 2006 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT TANIM Çizgi izleyen robot, herhangi bir renkteki zemin üzerine farklı renkte çizilmiş bir çizgiyi almaçlarıyla takip ederek ilerleyen bir robottur. GĐRĐŞ Merhaba arkadaşlar,

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Çizgi izleyen robotlar

Çizgi izleyen robotlar Çizgi izleyen robotlar Fırat Faris DEDE Önsöz-cük. Bu e-kitabı 2005 senesine yazmaya başladım. İlk planladığım somut bir kitap olarak raflara yerini almasıydı ama sonraki 5 sene boyunca yeterli önemi gösterip

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜVENLİK ARAÇLARI İÇİN AKILLI TRAFİK KONTROLÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜVENLİK ARAÇLARI İÇİN AKILLI TRAFİK KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜVENLİK ARAÇLARI İÇİN AKILLI TRAFİK KONTROLÜ BİTİRME ÇALIŞMASI İbrahim Alper SAAT 179970 BAHAR 2011 TRABZON

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı