AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ Ceyhan ÇORAKÇI İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2014 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ Ceyhan ÇORAKÇI İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2014 TRABZON

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Ceyhan ÇORAKÇI ve İbrahim Tolga KAMACI tarafından Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ yönetiminde hazırlanan Akıllı Aydınlatma Denetim Sistemleri başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ... Jüri Üyesi 1 : Prof. Dr. Adem Sefa AKPINAR... Jüri Üyesi 2 : Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ... Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ... iii

4 ÖNSÖZ Ġnsanlar yaģantılarını kolaylaģtırabilmek amacıyla tarih boyunca birçok keģif ve icatlara imza atmıģlardır. Bugün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan aydınlatma, ateģin bulunmasıyla baģlamıģ süregelen tarih boyunca mum, gaz yağı, yağ kandilleri, çıra, hava gazlı aydınlatma ile devam etmiģ ve çağımızın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisinin keģfiyle çok farklı boyutlara taģınmıģtır. Günümüz Ģartlarında yapay aydınlatma elektrikli aygıtlarla sağlanmaktadır. Hız kesmeyen teknoloji ile birlikte verimi yüksek armatürler tasarlanmakta ve günden güne akıllı aydınlatma sistemleri yaygınlaģmaktadır. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere, proje boyunca rehberlik eden, yardımlarını, ilgilerini ve zamanını esirgemeyen değerli hocamız Sayın Doç. Dr. Halil Ġbrahim OKUMUġ a Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca bu çalıģmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığına teģekkür ederiz. Her Ģeyden öte, hayatımız boyunca her türlü maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, bu günlere gelmemizin baģ mimarı olan ailelerimize Ģükranlarımızı sunuyoruz. Ceyhan ÇORAKÇI Ġbrahim Tolga KAMACI Mayıs 2014 iv

5 İÇİNDEKİLER LĠSANS BĠTĠRME PROJESĠ ONAY FORMU.... iii ÖNSÖZ.....iv ĠÇĠNDEKĠLER......v ÖZET. vi SEMBOLLER VE KISALTMALAR...viii 1. GĠRĠġ TEORĠK ALT YAPI Aydınlatma Aydınlatma ÇeĢitleri IĢığın Kaynağına Göre Aydınlatma....2 (a) Doğal Aydınlatma (b) Yapay Aydınlatma (c) BütünleĢik Aydınlatma Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma...3 (a) Ġç Aydınlatma...3 (b) DıĢ Aydınlatma IĢığın Yönlendirilmesine Göre Aydınlatma...3 (a) Direkt Aydınlatma...3 (b) Yarı Direkt Aydınlatma... 4 (c) DağılmıĢ Aydınlatma...4 (d) Yarı Endirekt Aydınlatma (e) Endirekt Aydınlatma LED Teknolojisi LED ÇeĢitleri LED lerin Teknik Özellikleri LED lerin Verimi LED Aydınlatmasının Tercih Edilme Nedenleri Mikrodenetleyici Mikrodenetleyiciler PIC 16F TASARIM PIC Kontrollü LED Sürme Devresi...14 v

6 V DC nin 5V DC ye DönüĢtürülmesi LCD LCD nin ÇalıĢma Prensibi Saat ve Tarih Ayarı LDR Gerilimi Hareket Sensörü ve Devresi LED li Dekoratif Aydınlatma Devresi SĠMÜLASYON ÇALIġMALARI Sisteme Enerji Verilmesi ve Buton ĠĢlevler PROJENĠN YAPIMI VE DENEYSEL ÇALIġMALAR Projenin Yapımı Deneysel ÇalıĢmalar SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME KAYNAKLAR...28 ÖZGEÇMĠġ EKLER...30 EK-1: IEEE ETĠK KURALLARI EK-2: DĠSĠPLĠNLER ARASI ÇALIġMA EK-3: ÇALIġMA TAKVĠMĠ EK-4: STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU EK-5: MALĠYET ÇĠZELGESĠ EK-6: MĠKRODENETLEYĠCĠ PROGRAMLAMA KODLARI vi

7 ÖZET Dünya da kullanılan elektrik enerjisinin yaklaģık %20 si, Türkiye de ise %25 i aydınlatmada kullanılmaktadır [1]. Artan nüfusun enerji talebi, sınırlı kaynaklar ve kayıp olan enerji gibi hassas konular bizleri daha verimli aydınlatıcılar geliģtirmeye ve kullanmaya sürüklemektedir. Bu bağlamda yüksek verimli LED ler üretilerek çeģitli uygulamalarda kullanılmıģ ve böylece %80 lere varan oranlarda tasarruf sağlanmıģtır. Her ne kadar akkor telli ve flüoresan lambalarda harcanan enerjinin büyük bir kısmı kayıp olarak ısı enerjisine dönüģsede bu aydınlatıcıların yerini LED lerin alması zaman alacaktır. Gerçekleyeceğimiz projede aydınlatma, güneģ ıģığından faydalanma durumuna göre kademeli olarak LDR den gelen sinyaller doğrultusunda yapılmıģtır. Ayrıca hareket sensörü kullanılarak enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmuģtur. LED sürücü devresi PIC16F877 mikro denetleyicisi ile tasarlanmıģtır. Projede dekoratif aydınlatma yapılmıģ ve bir maket üzerinde modellenmiģtir. vii

8 SEMBOLLER VE KISALTMALAR SEMBOL AC ADC CRI CPU DC GaAs GaAsP GaP EQE Hz I IQE K KW ANLAM Alternatif Akım Analog Dijital Dönüştürücü Işık Kalitesi Merkezi İşlem Birimi Doğru Akım Galyum Arsenik Galyum Arsenik Fosfat Galyum Fosfat Dış Kuantum Verimi Frekans Birimi Akım(Amper) İç Kuantum Verimi Kelvin Kilo Watt LCD Liquid cyrstaldisplay LED LUX LÜMEN (Lm) Light Emitting Diode Aydınlatma Şiddeti Işık Akısı viii

9 µa Mikroamper ma PIC PWM (Puls Width Modulation) RF RoHs SPWM V VW W We WPE Ω Miliamper Peripherical Interface Controller Darbe Genişlik Modülasyonu Radyo Frekans Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Sinüzoidal Darbe Genişlik Modülasyonu Gerilim (Volt) Wolkswagen Watt Elektriksel Güç Wall-Plug Efficiency Ohm ix

10 1. GİRİŞ Tarih boyunca insan hayatını kolaylaştırmayı amaç edinmiş keşiflerden bir kısmı da aydınlatma üzerine olmuştur. Ateşin bulunmasına kadar gündüz Güneş, gece kısmen Ay ışığıyla yetinen insan artık ateş ile birlikte yapay aydınlatmayı kullanmaya başlamıştır. Önceleri reçineli ağaç yapraklarını yakarak ihtiyaç duyduğu bölgede aydınlatmayı sağlayan insanoğlu, daha sonra sarmaşık dal ve yapraklarından yapılan meşaleyi keşfetmiştir. Zaman ilerledikçe ihtiyaçları da artan insan, çırayı, mumu, gaz yağını, yağ kandillerini, hava gazlı aydınlatma aygıtlarını ve elektrik enerjisi harcayan aydınlatma aygıtlarını keşfetmiştir. Ülkemizde kullanılan toplam elektrik enerjisinin içinde aydınlatmanın oranı %25 civarındadır [1]. Tasarlanan bütün aygıt ve sistemlerde maksimum verim arzu edilmektedir. Aydınlatma sistemlerinin otomatik hale getirilmesi ve LED teknolojisiyle birleştirilmesiyle %80 lere varan enerji tasarrufu sağlanabilmekte elektrik enerjisinin tüketiminde aydınlatmanın oranı azaltılabilmektedir. Günümüzde otomasyon teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte artık elektrikli aydınlatma aygıtlarının yanı sıra akıllı aydınlatma uygulamaları da hayatımıza girmiştir. Akıllı aydınlatma sistemleri hem maliyet hem de konfor açısından ciddi avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca rutin olarak tekrarlanan işlemler otomatik yapılabilmekte ve arıza durumları önceden bilgilendirilmektedir. Artık akıllı aydınlatma sistemleri ile kullanıcının ruhsal durumuna göre farklı kombinasyonlar ve seviyelerde aydınlatma yapılabilmektedir. Örneğin kitap okurkenilm seyrederken ya da çalışırken gerekli olan ışık düzeyleri önceden programlanabilmekte ve arzu edildiğinde kolayca değiştirilebilmektedir. 1

11 2. TEORİK ALT YAPI 2.1. Aydınlatma Aydınlatma; çevrenin ve nesnelerin iyi bir şekilde algılanmasına yardımcı olmak için görselliğe de uygun olarak tasarlanan ışık uygulamasıdır. Çok çeşitli amaçlarla aydınlatma yapılmaktadır. Küçük bir genelleme yaparsak aydınlatmayı Genel ve Bölgesel (Lokal) Aydınlatma olarak ikiye ayırabiliriz. Herhangi bir ortamda belli bir nesneyi ya da bölgeyi vurgulamaksızın yapılan aydınlatmaya Genel Aydınlatma denir. Bölgesel Aydınlatma içinse özellikle seçilen bir ortamı, bir bölgeyi veya nesneyi aydınlatma işlemi diyebiliriz. İyi bir aydınlatmada; görsel algılamayı arttırıcı olduğu kadar, insan sağlığına uygun, estetik ve bir o kadar da ekonomik olması hedeflenir Aydınlatma Çeşitleri Aydınlatmayı üç grupta incelemek mümkündür. Bunlar; Işığın Kaynağına Göre Aydınlatma, Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma ve Işığın Yönlendirilmesine Göre Aydınlatmadır Işığın Kaynağına Göre Aydınlatma (a) Doğal Aydınlatma Ana kaynağı gün ışığı olup, ayın ve yıldızlarında içine dahil edilebileceği aydınlatma sistemidir. Verimliliği diğer aydınlatma türlerine göre oldukça düşüktür. (b) Yapay Aydınlatma Yapay ışık kaynakları olan flüoresan, LED ve akkor flemanlı lambalar gibi suni kaynaklarla yapılan aydınlatma sistemidir. 2

12 (c) Bütünleşik Aydınlatma Doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı durumlarda, takviye edici olarak yapay aydınlatmayla birlikte oluşturulan aydınlatma sistemidir Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma (a) İç Aydınlatma Dış çevreden ayrılmış kapalı alanların aydınlatılmasına iç aydınlatma denir. Ev, okul, iş yerleri, sığınak, depo gibi mekânlarda karşımıza çıkar [4]. (b) Dış Aydınlatma Dış aydınlatma; sokak, yol, köprü, park, bina dışı gibi kapalı olmayan, açık alanda bulunan mekânların aydınlatılmasıdır [4] Işığın Yönlendirilmesine Göre Aydınlatma (a) Direkt Aydınlatma Aydınlatma aygıtıyla doğrudan çalışma yüzeyine yapılan aydınlatmadır. Çalışma yüzeyi ve lamba arasında herhangi bir gereç bulunmaz. Makine dairelerinde, depolarda ve atölye gibi yerlerin aydınlatılması direkt aydınlatma ile yapılır [4]. (b) Yarı Direkt Aydınlatma Yarı direkt aydınlatmada; aydınlatma aygıtlarından yayılan ışığın bir bölümü direkt çalışma yüzeyine gelirken, bir bölümü de çevreye dağılır. Bu tip bir aydınlatma özellikle, koridorlarda, bürolarda, oturma ve yemek odalarının aydınlatılmasında tercih edilir [4]. 3

13 (c) Dağılmış Aydınlatma Işığın aydınlatma aracında her yöne eşit dağılım yapmasıyla oluşur. Gözün yorulmaması istenen derslik, kütüphane, büro gibi yerlerin aydınlatılmasında tercih edilir [4]. (d) Yarı Endirekt Aydınlatma Yarı endirekt aydınlatmada; aydınlatma aygıtında yayılan ışığın büyük bir kısmı tavan ve duvarlara yönlendirilmişken, küçük bir bölümü de çalışma düzlemine yönlendirilmiştir. Dinlenme ve kabul salonlarının, misafir salonlarının aydınlatılmasında tercih edilir [4]. (e) Endirekt Aydınlatma Bu tip bir aydınlatmada aydınlatma aracından çıkan ışık doğrudan tavana yönlendirilir ve ışığın yansımasıyla ortam aydınlatılır. Fazla ışık akısı istemeyen eğlence mekânlarında, dekoratif duvar ve tavan aydınlatması istenen yerlerde, duvarları ve tavanı açık renkte olan toplantı salonları, misafir odalarında uygulanır [4]. Aydınlatma araç verimliliği açısından değerlendirdiğimizde; direkt aydınlatmada %75, yarı direkt aydınlatmada %80, dağılmış aydınlatmada %80, yarı endirekt aydınlatmada %70, endirekt aydınlatmada ise aydınlatma araç verimi %70 olarak alınmaktadır [4]. 4

14 2.2.LED Teknolojisi Flamansız ışık yayan lambalara LED denir. LED ler birçok boyuta (1.9, 2, 2.1, 3 mm. vb. ) üretilir. Çok küçük akım değerlerinde çalışabilir oluşu ve dayanıklılığı kullanım alanını son derece genişletmiştir. Bir başka önemli özelliği ise tipik olarak 3-5 volt civarlarında ters eğilimleme kırılma gerilimine sahip oluşudur. LED lerde ışık oluşumu; P tipi yarı iletkene verilen bir elektronun boşlukla birleşmesi veya N tipi yarı iletkene enjekte edilen boşluğun elektronla birleşmesi sonucunda meydana gelir. Bu sistemin temel prensibi, elektronun enerji kaybının ışıma yaparak görülmesidir. Germanyum ve Silisyum kullanılan yarı iletkenlerde (diyotlarda) bu enerji kaybı ışımadan ziyade ısı şeklinde harcandığından LED üretiminde kullanılmazlar. LED lerin aktif katmanında kullanılan materyalin yapısına bağlı olarak farklı renklerde ışık ürettiği görülür. Kullanılan materyaller genel olarak; Galyum Arsenik Fosfat (GaAsp), Galyum Fosfat (GaP), Galyum Arsenik (GaAs), nitrojen, çinko vb. maddelerdir. Elektrik devrelerinde normal diyot gibi davranan LED ler doğru akımla çalışır ve diyottan farklı olarak 0.7 volt civarındaki birleşme gerilimi yerine, rengine göre volt arasında değişen gerilim değerlerine sahiptir. Aşağıda Tablo 1 de aktif katman materyaline göre LED in rengi ve ileri eğilimleme gerilim değerleri verilmiştir. Çizelge 1. Sıkça tercih edilen yarı iletkenler, meydana getirdiği renkler ve ileri eğilimleme gerilim değerleri. LED (Işık Yayan Diyot) Materyal Renk İleri Gerilim (v) GaP Yeşil 2.2 GaAsP Turuncu 2.0 GaAsP Kırmızı 1.8 GaN Beyaz 4.1 AllnGaP Sarı 2.1 5

15 LED ler dinamik dirence sahiptir. Yani üzerinden akan akıma göre direnç değeri değişir. Bu sebeple akım kaynağına direk bağlanırsa kısa devre yapar. Bunu önlemek için LED in önüne Şekil 1 de gösterildiği gibi seri bir direnç bağlanır. (Bağlanacak olan bu ön direncin değeri (1.1) de verilen formülle bulunur. (1.1) (1.2) Şekil 1. LED' in çalışması Vs: Kaynak gerilimi Vf: LED in iletim gerilimi I: LED in akımı Uygulama alanlarının pek çoğunda LED in yaydığı ışığın şiddetini arttırmak için LED den akan akımı arttırmak gerekir. Artan akım ısı oluşumunu da arttırıp LED in ömrünü kısaltacaktır. Diğer yandan; temel tasarım, LED çipinin kalitesi, elektronik sürücü devresinin performansı, çevresel etkiler gibi etmenlerde LED in ömrü üzerinde belirleyicidir. Teoride saat olarak belirtilen LED ömrü yukarıda sayılan etmenlerden ötürü daha düşüktür. Yapılan yenilikler ve çalışmalarla yeni nesil LED teknolojisinde ve üzeri hizmet ömrüne ulaşılmıştır [2] LED Çeşitleri Dekoratif uygulamalarda da yeni LED türleri tercih edilir hale gelmiştir. Kullanıcısına; Flux LED, Superflux LED, Power LED, RGB LED vb. yüksek ışık akısına sahip, homojen bir aydınlatma imkânı sunar. Şekil 2 ve Şekil 3 te LED çeşitleri gösterilmiştir. 6

16 Şekil 2. (a)5 milimetre çaplı LED (b)flux LED (c)power LED (d) RGB LED (e)flux RGB LED Superflux LED Son yıllarda özellikle reklamcılık sektöründe ve dekoratif amaçlı aydınlatmada kullanılmaya başlanmıştır. Şekil 3. Superflux LED ler RGB LED Yapısında üç adet LED bulunan, dört bacaklı bir yapısı vardır. Şekil 4 te bağlantı şekillerinden de görüleceği üzere ortak katotlu ya da ortak anotlu olabilir. Şekil 4. RGB LED içyapısı 7

17 Power LED 500 mili watt veya daha yüksek güçlü LED ler olarak tanınırlar. Bu LED lerin sahip olduğu yüksek güç, ısınma problemini beraberinde getirir ve yanında mutlaka bir soğutucu yapıya ihtiyaç duyar. Şekil 5 te çeşitli Power LED ler gösterilmiştir. Şekil 5. Power LED LED lerin Teknik Özellikleri LED lerle alakalı teknik özellikler, üretici firmaların ilgili kataloglarında genişçe belirtilmiştir. Katalogların anlaşılması ve okunabilmesi için içeriğindeki terimlerin anlamlarının bilinmesi gerekir. Aşağıda Tablo 2 de verilen 5 milimetre çaplı yuvarlak tip bir LED e ait katalog bilgisi verilmiştir. Çizege 2. 5 milimetre LED için teknik bilgiler Tip Renk I Fmax Standart Standart Standart Yüksek Yoğunluk Süper Parlaklık Düşük Akım Kırmızı Sarı Yeşil Mavi Kırmızı Kırmızı (ma) V Fmin (v) V Fmax (v) V Rmax (v) Aydınlatma Şiddeti (m/cd) Dalga Boyu (nm) 30,00 1,70 2,10 5,00 5,00 660,00 30,00 2,10 2,50 5,00 5,00 590,00 25,00 2,20 2,50 5,00 5,00 565,00 30,00 4,50 2,50 5,00 5,00 430,00 30,00 1,85 2,50 5,00 5,00 660,00 30,00 1,70 2,00 5,00 5,00 625,00 8

18 I F max. : Azami (max.) akım. V F typ. : Direnç hesabında kullanılacak V L gerilimi, beyaz ve mavi için yaklaşık 4V diğerleri için yaklaşık 2V V Fmax. : Maksimum gerilim V Rmax. : Azami ters gerilim(led doğru bağlanınca önemi yok) Görünüm Açısı: 30 ile 60 arasında değişen açı değerleri. Dalga Boyu: Yayılan ışığın azami dalga boyu yani LED in rengini belirleyen değer. ( nm =nanometre) Aydınlatma Şiddeti: Uygun akım altında LED in aydınlatma gücü. (mcd = milicandela) LED lerin Verimi Genel olarak bir LED in verimi; yaydığı ışık enerjisinin LED e verilen elektrik enerjisine oranlanması ile bulunur. Işık yayan diyota verilen elektrik enerjisinin hepsi ışık enerjisine dönüşmez. Verimi belirleyen bir diğer faktörde LED in rengidir. Kırmızı renk yüksek verimliliğe sahipken (45 lm/w), mavi renk çok düşük verimlilik gösterir (8lm/w). Aydınlatmada önemli bir yere sahip olan beyaz ışık için verimlilikarklı üretici firmalara göre lm/w arasında değişir [2] LED Aydınlatmanın Tercih Edilme Nedenleri Aydınlatma aygıtlarında verim; yayılan ışık akısının kaynak gücüne oranı olarak verilir (lm/w). Klasik ışık kaynaklarının enerjisinin çok büyük bir kısmı ısıya dönüşürken, LED lerde bu enerji kaybı çok düşüktür. Kısaca aynı aydınlatmayı daha az enerji tüketerek yapmak mümkün olur. LED ler üzerinde yapılan araştırmalar, hızla devam etmekle beraber, %75 ile %93 arasında enerji tasarrufuna ulaşılmıştır [1]. 9

19 Endüstriyel amaçlarla kullanılan ışık kaynaklarında ampul ömrü saat arası, gündelik kullanımda olan ampullerde ise bu ömür saat arasıdır. LED ler içinse ömür saati aşabilmektedir. Avrupa Birliği nde RoHS ( Restriction of Hazardous Substances - Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması) direktifi dâhilinde; kurşun, cıva ve kadmiyum gibi maddelerin elektronik aletlerde kullanımı yasaklanmıştır. Sodyum ampullerilüoresan, metal halide gibi yüksek cıva oranına sahip aydınlatma cihazlarının atıl duruma geldiğinde geri dönüşüme tabi tutulması halinde çevreye ve insan sağlına vereceği zararları öngörmek mümkündür. LED lerde yasaklı bu maddeler bulunmamaktadır. Yukarıda bahsedilen bu etmeler ve daha birçok sebep LED kullanımın avantajlarını ortaya koymaktadır Mikrodenetleyici Mikrodenetleyiciler Programlanabilen, içerisinde programı saklayıp daha sonra kullanabilen tek bir chip e sahip bilgisayarlardır. Mikro denetleyicilerde; CPU (Control ProcessUnit), RAM (RandomAcces Memory), ROM (Read Only Memory), input-output (I/O), paralel ve seri portlar, sayıcılar (counter) ve bazı mikro denetleyicilerde de Analog-Dijital ya da Dijital-Analog çeviriciler (konvertör) bulunur. Mikroişlemciler kullanılarak oluşturulan sistemlerde ise (örnek: kişisel bilgisayarlar) bu özelliklerin her biri için ayrı ayrı mikroişlemci kullanılır. 10

20 Pic 16F877 Pic MİCROCHİP firmasının geliştirdiği, hızlı giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirebilen, çok fonksiyonlu birchip tir. Şekil 6. Pic 16F877 bacak bağlantısı Bacak bağlantıları Şekil 6 da gösterilen Pic 16F877 kolay kullanımı, ucuz maliyeti ile çok tercih edilen bir üründür. Pic 16F877 nin bacak bağlantılarına ilişkin açıklamalar Tablo 3 te verilen; Userguide ve Datasheet e bakılarak kolayca anlaşılabilir. 11

21 Çizelge 3. Pic 16F877 nin bacak açıklaması OSC1/CLKİN 13 G ST/CMOS Kristal osilatör girişi/harici giriş. OSC/CLKOUT 14 Ç ---- Kristal osilatör çıkışı osilatörmodunda ¼ değerinde frekans çıkışı. MCLR/VPP/THV 1 G/P ST Mikrodenetleyici için reset ucu normal çalışmada 1 seviyesinde tutulur. RA0 / AN0 2 G/Ç TTL PORTA:Giriş çıkış olarak yönlendirilebilir port. Pinler RA1 / AN1 3 G/Ç TTL RA2 / AN2 /VREF- 4 G/Ç TTL RA3 / AN3 /VREF+ 5 G/Ç TTL RA4 / TOCK1 6 G/Ç ST RA5 / SS / AN4 7 G/Ç TTL G/Ç görevi dışında; RA0:0. Analog giriş görevi yapar. RA1:1. Analog giriş görevi yapar. RA2:2. Analog giriş veya negatif referans gerilimi girişim görevi yapar. RA3:3. Analog giriş veya pozitif referans gerilimi girişim görevi yapar. RA4:TİMER0 için clock girişi görevi yapar. Açık drain çıkışa sahiptir. RA5:4. Analog giriş veya SSP için slave seçimi görevi yapar. RB0 / INT 33 G/Ç TTL / ST PORTB:G/Ç olarak yönlendirilebilir port.tüm girişlerinde yazılımla programlanabilir düşük değerli pull-uplar vardır. Pinler G/Ç görevi dışında; RB0: Harici kesme ucu görevi yapar. RB3: Düşük seviye programlama girişi yapar. RB1 34 G/Ç TTL RB2 35 G/Ç TTL RB3 / PGM 36 G/Ç TTL RB4 37 G/Ç TTL RB6: Seri programlama girişi görevi yapar. RB5 38 G/Ç TTL programlamada data girişi görevi yapar. RB6 / PGC 39 G/Ç TTL / ST RB7 / PGC 40 G/Ç TTL / ST RC0/T1OSO/T1CKI 15 G/Ç ST PORTC: G/Ç olarak yönlendirilebilen port.pinler G/Ç görevi RC1/T1OSO/CCP2 16 G/Ç ST RC2 / CCP1 17 G/Ç ST R3 / SCK / SCL 18 G/Ç ST RC4 / SDI / SDA 23 G/Ç ST RC5 / SDO 24 G/Ç ST RC6 / TX / CK 25 G/Ç ST RC7 / RX / DT 26 G/Ç ST RB7: Seri dışında; RC0: TİMER1 osilatör çıkışı veya TİMER1 clock çıkışı görevi de yapar. RC1: TİMER1 osilatör girişi veya Capture2- G/Compare2-O/PWM2-Ç görevi yapar. RC2: Capture1-G/Compare1-O/PWM1-Ç görevi yapar. RC3: SPI ve I2C modundasenkron seri clock G/Ç görevi yapar. RC4: SPI modunda SPI data girişi, I2C modunda data G/Ç görevi yapar. RC5: SPI modunda SPI data çıkış görevi yapar. RC6: USART asenkron gönderme veya senkronclock görevi yapar. RC7: USART asenkron alma ve senkron data görevi yapar. RD0 / PSP0 19 G/Ç ST/TLL PORTD: G/Ç olarak yönlendirilebilir port veya mikroişlemci RD1 / PSP1 20 G/Ç ST/TLL hattında arabirim olarak kullanıldığında paralel slave port RD2 / PSP2 21 G/Ç ST/TLL RD3 / PSP3 22 G/Ç ST/TLL RD4 / PSP4 27 G/Ç ST/TLL RD5 / PSP5 28 G/Ç ST/TLL RD6 / PSP6 29 G/Ç ST/TLL RD7 / PSP7 30 G/Ç ST/TLL RE0 / RD / AN5 8 G/Ç ST/TLL PORTE: G/Ç olarak yönlendirilebilir port. Pinler G/Ç görevi RE1 / WR / AN6 9 G/Ç ST/TLL RE2 / CS / AN7 10 G/Ç ST/TLL dışında; RE0: Paralel Slave porttan okuma kontrolü veya 5. analog giriş görevi yapar. RE0: Paralel Slave porttan yazma kontrolü veya 6. analog giriş görevi yapar. RE0: Paralel Slave porttan seçim kontrolü veya 7. analog giriş görevi yapar. Vss 12,31 P ---- Mikrodenetleyici için toprak seviyesini oluşturur. Vdd 11,32 P ---- Mikrodenetleyici için pozitif kaynak gerilimi oluşturur. 12

22 3. TASARIM Projemizde aydınlatma dışarıdaki ışık şiddetine göre yapılmıştır. LDR nin direnci ışık şiddetiyle ters orantılı olarak değişmektedir. Dışarıdaki ışık şiddeti LDR ile ölçülmüş ve bu bilgi mikroişlemci girişine aktarılmıştır. Bu sayede gün ışığından maksimum fayda sağlanmış ve DS 1302 entegresi kullanılarak gerçek zamanlı aydınlatma yapılmıştır. Hareket sensörü evde kimsenin olmadığı zamanlarda hava karanlık olsa dahi aydınlatmanın yapılmamasını, boşa enerji tüketiminin önüne geçilmesi için kullanılmıştır. Devremizin beslemesi bir DA kaynağından sağlanmış ve mikroişlemci ile kontrol edilmiştir. Sistemde kullanılan LCD ekran ile kullanıcıya çalışma modu bilgisi verilmiştir. DS 1302 DA GERİLİM KAYNAĞI MİKROİŞLEMCİ PIC 16F877 DEKORATİF AYDINLATMA BİNA AYDINLATMASI LDR HAREKET SENSÖRÜ Şekil 7. Akıllı Aydınlatma Denetim Sisteminin Blok Diyagramı Şekil 7 de Akıllı Aydınlatma Denetim Sistemi nin blok diyagramı, Şekil 8 de ise devrenin bağlantı şeması verilmiştir. 13

23 Şekil 8. Devrenin Bağlantı Şeması 3.1 PIC Kontrollü LED Sürme Devresi LED sürücü devresi PIC 16F877 mikro denetleyicisi ile tasarlanmıştır. Projemizde havanın aydınlık şiddetine göre kademeli aydınlatma yapılacağı için LED parlaklıkları LDR üzerlerine düşen gerilim ile ayarlanmıştır. Proje yazılım kodları Assembly dilinde hazırlanmıştır. Bu yazılım EK-5 de gösterilmiştir. Şekil 9 da PIC kontrollü LED sürme devresi verilmiştir. Şekil 9. PIC Kontrollü LED Sürme Devresi 14

24 V DC nin 5V DC ye Dönüştürülmesi Devremizin besleme gerilimi 12V DC dir. Tasarlanan bazı devrelerin ise 5V DC ile çalışmaktadır. Dolayısıyla harici bir kaynak daha kullanmadan 5V DC elde etmemiz gerekir. Şekil 11 de LM 7805 gerilim regülatörlü 12V DC yi 5V DC ye dönüştürme devresi verilmiştir gerilim regülatörü sabit +5V ve 1 Amper çıkış özelliğine sahiptir. İhtiyacımız olan +5V bu entegreden sağlanmıştır. Regülatör giriş ve çıkışı harici dalgaların etkisinden arındırılmak için kondansatörlerle filtrelenmiştir. LM 7805 Şekil 10 da görülmektedir. Şekil 10. LM 7805 Entegresi Şekil V DC nin 5V DC ye Dönüştürme Devresi 15

25 3.2 LCD LCD ekran, birçok elektronik sistemde, cep telefonlarında ve beyaz eşyalarda kullanılan ve kendi karakter hafızası bulunan devre elemanıdır. Şekil 12 de görülen 16x2 LCD ekran, 2 satır ve 16 sütundan oluşan ekran anlamına gelmektedir. Projemizde LCD ekran kullanılmasının amacı istenen aydınlık şiddetini LDR gerilimi olarak görüntülemektir. Şekil 13 de LCD ekran menüsü akış diyagramı görülmektedir. Şekil X 2 LCD Ekran SAAT AYARI TARİH AYARI ÇIKIŞ Şekil 13. LCD Menü Görünümü LCD nin bacak dizilişleri şu şekildedir; Pin 1'e VSS dir. GND'ye gitmek için kullanılır. Pin 2'e VDD denir. +5 V'luk güç destek bacağıdır. Pin 3'e VEE denir. Ayarlı direnç bağlanarak parlaklık için karar vermeye yarar. Pin 4'e RS denir. Ekranın komutları ya da veriyi getirmesi bu bacağa bağlıdır. Pin 5'e R/W denir. LCD'nin gönderme ya da alma işlemlerini denetler. 16

26 Pin 6'e Enable denir. Bu alçaktan yükseğe ya da yüksekten alçağa gittiğinde LCD 4,5 ya da 7-14 okur. Pin 7-14 data busline'dır ve DB0-DB7 olarak adlandırılır. Bunlar LCD'ye ana veri bitlerini gönderirler ve ekranda nereye ne yazıldığını denetlerler. Pin yalnızca ekran üzerindeki arka ışığı, +5V 'u ve 15. bacak ile +5V arasındaki 3,8 Ohm'la GND' ye karşılık gelir LCD nin Çalışma Prensibi LCD'de 3 tane kontrol bacağı bulunur. Bu kontrol bitleri; R/W, Enable ve RS dir. RS bacağından LCD ye hangi komut ya da veri yollanacağı bilgisi mikrodenetleyici portlarından alınır. R/W bacağı lojik '0' olduğunda yazma, lojik '1' olduğunda LCD okuma yapar. Şekil 14 de LCD devresi verilmiştir. LCD ekrana karakter yazmak veya karakter okumak için 4. bacağı lojik 1, ekran durumunu kontrol etmek için 4. bacağın lojik 0 yapılması gerekir. LCD ekrana bilgi gönderilecekse ya da komut yollanacaksa 5. bacak lojik 0, bilgi okunacaksa 5. bacak lojik 1 yapılır. 6. bacak komut ya da verilerin aktarımını yetkilendirir. Ayrıca okuma yapılırken7-14arasındaki bacaklar kullanılır. Bu veri 8 bit ya da 4 bit olarak LCD ekranda okunur. 15. ve 16. Bacak GND ye bağlandığında ekran aydınlanır. Şekil 14. LCD Devresi 17

27 Saat ve Tarih Ayarı Projemizde saat ve tarih ayarını yapmak için DS 1302 entegresi kullanılmıştır. Şekil 15 de gösterilen DS1302 entegresi, 5 Volt gerilimde çalışmaktadır. Ayrıca; herhangi bir sebeple enerji kesilmesinde entegrenin düzgün çalışması ve süreklilik hedeflendiği için 3 Volt luk biospili ve 32,768 khz kristal kullanılmıştır. Şekil 15 te DS 1302 entegresinin görünümü ve Şekil 16 da entegrenin devre bağlantısı verilmiştir. Şekil 15. DS 1302 Şekil 16. DS 1302 Devresi 18

28 Şekil 17. DS 1302 Bacak Yapısı Şekil 17 de DS1302 entegresinin bacak bağlantısı verilmiştir. Bu bacakların kullanımını açıklayacak olursak; V CC Birincil Güç Kaynağı X 1, X kHz Kristal Bağlantısı VBAT - +3V Batarya Girişi GND Toprak SDA Seri Data SCL Seri Clock Darbesi SQW/OUT Kare Dalga/Çıkış 19

29 3.3. LDR Gerilimi LDR; üzerine düşen ışık şiddetiyle direnci ters orantılı olarak değişen yarı iletken devre elemanıdır. Şekil 18 de LDR elemanı, Şekil 19 da devreye bağlanma şekli görülmektedir. Şekil 18. LDR Şekil 19. LDR Gerilimi Şekil 19 da gösterilen düzenekte ortamın ışık şiddetine bağlı olarak ortam karanlıksa LDR direnci artar ve 1 numaralı denklemde LDR üzerine düşen gerilim artar. Aynı şekilde ortam aydınlıksa LDR direnci azalır ve LDR üzerine düşen gerilim azalır. (1.3) V: Gerilim I: Akım R: Direnç 20

30 3.4. Hareket Sensörü ve Devresi Sıcakkanlı canlılar ve alev çıplak gözle görülemeyen fakat algılayıcılar tarafından algılanabilen, kızıl ötesi ışın dediğimiz ısı ışınları üretirler. PIR hareket sensörünün çalışma mantığı da bu ısıyı algılamaya dayanır. Canlı hareketsizken ürettiği kızılötesi ışık sensöre kesintisiz ulaşır, hareket ettiğinde ise bu ışık anlık kesintilerle iletilir. Böylece hareket algılanarak canlı var ya da yok şeklinde yorumlanır. Hareket algılayıcının çalışma prensibi Şekil 20 de verilmiştir. Algılayıcı ön tarafında bulunan frensel mercekler ısı ışınlarını frensel lense odaklamak için kullanılır. Kızılötesi ışığı algılayan sensör içindeki frensel lenstir. Frensel lens üzerine ışık düştüğünde elektrik yükü oluşturan kristalimsi bir madde içerir. Işık yoğunluğuna göre değişen elektrik yükü fet ile ölçülür. Hareket algılayıcının devre şeması Şekil 21 de verilmiştir. Şekil 20. Hareket Algılayıcı Çalışma Prensibi 21

31 Şekil 21. Hareket Algılayıcı Devre Şeması 3.5. LED li Dekoratif Aydınlatma Devresi Gerçeklenen LED li dekoratif aydınlatma devresi ile maket evin bahçesi havanın karanlık olduğu an aydınlatılmaya başlanacak, aydınlık olunca ise LED ler otomatik olarak söndürülecektir. Maket evin içinin aydınlatılma koşulu ise hem havanın karanlık olmasına hem de evin içinde herhangi bir hareketin varlığına bağlıdır. LED li dekoratif aydınlatma devresi Şekil 22 de verilmektedir. Şekil 22. LED li Dekoratif Aydınlatma Devresi 22

32 4. SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI Tasarlanan devrenin simülasyonu Şekil 23 deki devre üzerinden adım adım kontrol edilmiştir. Şekil 23. Akıllı Aydınlatma Denetim Sistemi Sisteme Enerji Verilmesi ve Buton İşlevleri Şekil 24 te sistem enerjilendiği zaman LCD ekranda görülecek akış diyagramı görülmektedir :06 Doç.Dr.H.İ.OKUMUŞ :06 CEYHAN ÇORAKÇI :07 LDR GER. : 4.03 V :07 TOLGA KAMACI Şekil 24. LCD Akış Diyagramı 23

33 Şekil 25 te LCD ekranda butonlarla yapılabilecek saat tarih ayarı akış diyagramı görülmektedir Menü Butonu: Sistemde enerji varken menü butonuna basılarak tarih ve saat ayarları yapılabilir. İlk olarak tarih ayarı daha sonra saat ayarı yapılmaktadır. Değiştirilen bilgilerin onaylanması ve imlecin diğer bilgiye geçmesi yine menü butonuyla yapılmaktadır. Yukarı Butonu: Menü butonuyla seçilen bilgilerin değerleri yukarı butonuyla arttırılarak ayarları tamamlanabilir. Aşağı Butonu: Menü butonuyla seçilen bilgilerin değerleri aşağı butonuyla azaltılabilir. TARİH AYARI SAAT AYARI MENÜDEN ÇIKIŞ BİLGİ AKIŞI DEVAM Şekil 25. Tarih ve Saat Ayarı 24

34 5. PROJENİN YAPIMI VE DENEYSEL ÇALIŞMALAR Bu bölümde tasarlanan sistemin hayata geçirilmesi ve test edilmesi anlatılmıştır Projenin Yapımı Akıllı aydınlatma denetim sistemiyle beraber aydınlatma sektöründe enerji tasarrufu maksimum düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. Sistem sunumunun yapılacağı maket iki katlı bina ve bahçeden oluşmaktadır. Maket evimizin boyutları; 50x60 cm 2 zemin üzerinde 30x21x58 cm 3 lük bina olarak tasarlanmıştır. Aydınlatma için tamamen şerit LED kullanılmıştır. Bu şerit LED ler bahçe aydınlatması için duvarların üstüne, bina aydınlatması için bina duvarlarının iç kısmına monte edilmiştir Deneysel Çalışmalar Devremizin beslemesi 12V DC güç kaynağından sağlanmaktadır. Sistemimiz 600 ma akım çekmektedir. Mikrodenetleyici ve sensörlerimizin ihtiyacı olan 5V ise iki adet LM7805 entegresi kullanılarak sağlanmıştır. LDR hassasiyetini dengelemek için 56 kω luk direnç LDR ye seri bağlanmıştır. Devre elemanlarının sağlıklı çalışması için PIR hareket sensörüne seri 10 kω, LED lere seri 200 Ω luk dirençler bağlanmıştır. Ayrıca LCD saat ve tarih ayarları yapmak için kullanılan menü, yukarı ve aşağı butonlarının her birine seri olarak 10 kω luk dirençler bağlanmıştır. 25

EK-1 STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU 1. Çalışmanın amacını özetleyiniz. Orta gerilim seviyesinde kullanılan modüler hücrelerin çalışma mantığını anlamak, hücrenin devreye alma ve devreden çıkarma manevralarını

Detaylı

Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk.

Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mikroişlemciler Ara Sınav---Sınav Süresi 90 Dk. 15 Nisan 2014 1) (10p) Mikroişlemcilerle Mikrodenetleyiceleri yapısal olarak ve işlevsel olarak karşılaştırarak

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display )

LCD (Liquid Crystal Display ) LCD (Liquid Crystal Display ) Hafif olmaları,az yer kaplamaları gibi avantajları yüzünden günlük hayatta birçok cihazda tercih edilen Standart LCD paneller +5 V ile çalışır ve genellikle 14 konnektor lü

Detaylı

Deney No Deney Adı Tarih. 3 Mikrodenetleyici Portlarının Giriş Olarak Kullanılması / /201...

Deney No Deney Adı Tarih. 3 Mikrodenetleyici Portlarının Giriş Olarak Kullanılması / /201... 3.1 AMAÇ: Assembly programlama dili kullanarak mikrodenetleyici portlarını giriş olarak kullanmak. GİRİŞ: Bir portun giriş olarak mı yoksa çıkış olarak mı kullanılacağını belirten TRIS kaydedicileridir.

Detaylı

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER

PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SER PIC TABANLI, 4 BASAMAKLI VE SERİ BAĞLANTILI 7 SEGMENT LED PROJESİ Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa E-mail: dogan@neu.edu.tr,

Detaylı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI BESLEME KARTI Araç üzerinde bulunan ve tüm kartları besleyen ünitedir.doğrudan Lipo batarya ile beslendikten sonra motor kartına 11.1 V diğer kartlara 5 V dağıtır. Özellikleri; Ters gerilim korumalı Isınmaya

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu Step Motor Step motor fırçasız elektrik motorlarıdır. Step motorlar ile tam bir tur dönmeyi yüksek sayıda adımlara bölebilmek mümkündür (200 adım). Step motorları sürmek için, sürekli gerilim uygulamak

Detaylı

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI

PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI PIC MİKROKONTROLÖR TABANLI MİNİ-KLAVYE TASARIMI Prof. Dr. Doğan İbrahim Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa, KKTC E-mail: dogan@neu.edu.tr, Tel: (90) 392 2236464 ÖZET Bilgisayarlara

Detaylı

Assembler program yazımında direkt olarak çizgi ile gösterilmemesine rağmen ekranınız ya da kağıdınız 4 ayrı sütunmuş gibi düşünülür.

Assembler program yazımında direkt olarak çizgi ile gösterilmemesine rağmen ekranınız ya da kağıdınız 4 ayrı sütunmuş gibi düşünülür. BÖLÜM 4 4. PIC PROGRAMLAMA Herhangi bir dilde program yazarken, öncelikle kullanılacak dil ve bu dilin editörünü kullanabilmek önemlidir. Biz bu işlem için Mplab programını kullanacağız. Bu sebeple aslında

Detaylı

UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA UYGULAMA_05_01 UYGULAMA_05_01. Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK

UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA UYGULAMA_05_01 UYGULAMA_05_01. Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK UYGULAMA 05_01 MİKRODENETLEYİCİLER 5.HAFTA Doç.Dr. SERDAR KÜÇÜK PORTB den aldığı 8 bitlik giriş bilgisini PORTD ye bağlı LED lere aktaran MPASM (Microchip Pic Assembly) Doç. Dr. Serdar Küçük SK-2011 2

Detaylı

ROBOT KOL BİTİRME PROJESİ DÖNEM İÇİ RAPORU

ROBOT KOL BİTİRME PROJESİ DÖNEM İÇİ RAPORU ROBOT KOL BİTİRME PROJESİ DÖNEM İÇİ RAPORU İSMAİL KAHRAMAN-ŞEYMA ÖZTÜRK 200713151027 200513152008 Robot Kol Mekanizması: Şekildeki robot-insan benzetmesinden yola çıkarak, bel kısmı tekerlekli ve sağa-sola-ileri-geri

Detaylı

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre

Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre MİKRODENETLEYİCİLER Mikroişlemci: Merkezi işlem biriminin fonksiyonlarını tek bir yarı iletken tümleşik devrede birleştiren programlanabilir sayısal elektronik devre Mikrodenetleyici: Bir mikroişlemcinin

Detaylı

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti Elektronik Devreler 1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar Konunun Özeti * Diyotlar yapım tekniğine bağlı olarak; Nokta temaslı diyotlar,

Detaylı

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ

T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ T.C. NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü BĠTĠRME ÖDEVĠNĠN ADI BİTİRME PROJESİ 130100310.. Ad SOYAD 130100310.. Ad SOYAD 130100310..

Detaylı

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) LCD ekranlar bize birçok harfi, sayıları, sembolleri hatta Güney Asya ülkelerin kullandıkları Kana alfabesindeki karakterleri de görüntüleme imkanını verirler. LCD lerde hane

Detaylı

W SAYAC SAYAC SAYAC. SAYAC=10110110 ise, d=0 W 01001001

W SAYAC SAYAC SAYAC. SAYAC=10110110 ise, d=0 W 01001001 MOVLW k Move Literal to W k sabit değerini W saklayıcısına yükler. MOVLW h'1a' W 1A. Hexadecimal 1A sayısı W registerine yüklenir. MOVF f,d Move f f saklayıcısının içeriğini W veya f'e yükler. MOVF SAYAC,0

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

IŞIĞA YÖNELEN PANEL. Muhammet Emre Irmak. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

IŞIĞA YÖNELEN PANEL. Muhammet Emre Irmak. Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü IŞIĞA YÖNELEN PANEL Muhammet Emre Irmak Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: memreirmak@gmail.com ÖZET Işığa yönelen panel projesinin amacı,

Detaylı

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak

# PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak #PIC enerjilendiğinde PORTA içeriğinin tersini PORTB de karşılık gelen biti 0 olacak # PIC enerjilendiğinde PORTB nin 0. biti 1 olacak - LIST=16F84 - PORTB yi temizle - BANK1 e geç - PORTB nin uçlarını çıkış olarak yönlendir - BANK 0 a geç - PORT B nin 0. bitini 1 yap - SON ;pic tanıtması

Detaylı

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI

PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI PİC HAKKINDA KISA KISA BİLGİLER GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI Bazı pinler çevre birimleri ile çoklanmıştır. Peki bu ne demek? Mesela C portundaki RC6 ve RC7 pinleri seri iletişim için kullanılır. Eğer seri iletişimi

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Ares Aybar Kıdemli Optik Tasarım Mühendisi Vestel LED Aydınlatma Ar-Ge Tasarım Grubu

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Ares Aybar Kıdemli Optik Tasarım Mühendisi Vestel LED Aydınlatma Ar-Ge Tasarım Grubu LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ares Aybar Kıdemli Optik Tasarım Mühendisi Vestel LED Aydınlatma Ar-Ge Tasarım Grubu Tufandan Önce Wikipedia 2 LED Aydınlatma Sistemleri ve Enerji Verimliliği

Detaylı

1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı

1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı 1. PORTB ye bağlı 8 adet LED i ikili sayı sisteminde yukarı saydıracak programı yazınız. SAYAC1 EQU 0X20 devam movlw B'00000000' call DELAY incf PORTB,f ;Akü ye 0' sabit değerini yaz. ;Aküdeki değer PORTB

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ

PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ DERSĐN ADI : MĐKROĐŞLEMCĐLER II DENEY ADI : PIC 16F84 VE ĐKĐ BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ PIC 16F84 VE TEK BUTONLA BĐR LED KONTROLÜ PIC 16F84 VE VAVĐYEN ANAHTAR ĐLE BĐR LED KONTROLÜ ÖĞRENCĐ ĐSMĐ : ALĐ METĐN

Detaylı

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş

BSF STATUS,5 ;bank1 e geçiş CLRF TRISB ;TRISB=00000000 BCF STATUS,5 ;bank0 a geçiş +5V ĠġĠN ADI: PORTB DEKĠ LEDLERĠN ĠSTENĠLENĠ YAKMAK/SÖNDÜRMEK GND C F C F X R 5 U OSC/CLKIN RA0 OSC/CLKOUT RA RA RA RA/T0CKI PICFA RB RB RB RB RB RB 0 R R R R5 R R R R D D D D D5 D D D INCLUDE CONFIG P=FA

Detaylı

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş

BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları BÖLÜM 2 8051 Mikrodenetleyicisine Giriş Amaçlar 8051 mikrodenetleyicisinin tarihi gelişimini açıklamak 8051 mikrodenetleyicisinin mimari yapısını kavramak 8051

Detaylı

16F84 ü tanıt, PORTB çıkış MOVLW h FF MOWF PORTB

16F84 ü tanıt, PORTB çıkış MOVLW h FF MOWF PORTB MİKROİŞLEMCİLER VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 - DERS NOTLARI (Kısım 3) Doç. Dr. Hakan Ündil Program Örneği 9 : Gecikme altprogramı kullanarak Port B ye bağlı tüm LED leri yakıp söndüren bir program için akış

Detaylı

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir.

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir. MDS 8051 8051 AİLESİ DENEY SETİ 8051 Ailesi Deney Seti ile piyasada yaygın olarak bulunan 8051 ailesi mikro denetleyicileri çok kolay ve hızlı bir şekilde PC nizin USB veya Seri portundan gönderdiğiniz

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> LED'ler (Light Emitting Diode), adından da anlaşılabileceği gibi elektriksel enerjiyi ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken diyotlardır. LED lere gelen elektrik akımı bildiğimiz ampuller gibi akkor hale

Detaylı

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş

Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri. ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş Erzurum Teknik Üniversitesi RobETÜ Kulübü Robot Eğitimleri ARDUİNO EĞİTİMLERİ I Arş. Gör. Nurullah Gülmüş 29.11.2016 İÇERİK Arduino Nedir? Arduino IDE Yazılımı Arduino Donanım Yapısı Elektronik Bilgisi

Detaylı

5.Eğitim E205. PIC16F628 ve PIC16F877 Hakkında Genel Bilgi IF THEN ELSE ENDIF HIGH-LOW GOTO-END- PAUSE Komutları Tanıtımı ve Kullanımı PIC16F628:

5.Eğitim E205. PIC16F628 ve PIC16F877 Hakkında Genel Bilgi IF THEN ELSE ENDIF HIGH-LOW GOTO-END- PAUSE Komutları Tanıtımı ve Kullanımı PIC16F628: 5.Eğitim E205 PIC16F628 ve PIC16F877 Hakkında Genel Bilgi IF THEN ELSE ENDIF HIGH-LOW GOTO-END- PAUSE Komutları Tanıtımı ve Kullanımı PIC16F628: PIC16F628 18 pine sahiptir.bu pinlerin 16 sı giriş / çıkış

Detaylı

PIC UYGULAMALARI. Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu

PIC UYGULAMALARI. Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu PIC UYGULAMALARI STEP MOTOR UYGULAMLARI Step motor Adım motorları (Step Motors), girişlerine uygulanan lojik sinyallere karşılık analog dönme hareketi yapan fırçasız, sabit mıknatıs kutuplu DC motorlardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31

İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 2. KLAVYE RB0... 19 3. KLAVYE RBHIGH... 27 4. 4 DİSPLAY... 31 İÇİNDEKİLER 1. KLAVYE... 11 Satır ve Sütunlar...11 Devre Şeması...14 Program...15 PIC 16F84 ile 4x4 klavye tasarımını gösterir. PORTA ya bağlı 4 adet LED ile tuş bilgisi gözlenir. Kendiniz Uygulayınız...18

Detaylı

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI 9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI *ANALOG VE DİJİTAL KAVRAMLARI *Herhangi bir fiziksel olayı ifade eden büyüklüklere işaret denmektedir. *Zaman içerisinde kesintisiz olarak devam eden işaretlere Analog işaret

Detaylı

KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ

KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ KOMUT AÇIKLAMALARI VE ÖRNEKLERİ Komut açıklamalarında kullanılan harflerin anlamları: F : File(dosya), kaynak ve bilgi alınan yeri ifade eder. D : Destination (hedef), işlem sonucunun kaydedileceği yer.

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Optik Sensörler Üzerine düşen ışığa bağlı olarak üstünden geçen akımı değiştiren elemanlara optik eleman denir. Optik transdüserler ışık miktarındaki değişmeleri elektriksel

Detaylı

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması MİKRODENETLEYİCİLER MCU Micro Controller Unit Mikrodenetleyici Birimi İşlemci ile birlikte I/O ve bellek birimlerinin tek bir entegre olarak paketlendiği elektronik birime mikrodenetleyici (microcontroller)

Detaylı

luxtra www.asyatrafik.com.tr Luxtra rkasıdır

luxtra www.asyatrafik.com.tr Luxtra rkasıdır luxtra 2 Luxtra bir Asy a Trafik Sinyali zas yon ma rkasıdır. 2014 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2014 LUXTRA LED Aydınlatma Sistemleri Hakkımızda Luxtra LED li Aydınlatma Armatürleri; Türk mühendisler

Detaylı

PIC 16F877 nin kullanılması

PIC 16F877 nin kullanılması PIC 16F877 nin kullanılması, dünyada kullanıma sunulmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye de de uygulama geliştirenlerin kullanımına sunuldu., belki de en popüler PIC işlemcisi olan 16F84 ten sonra kullanıcılara

Detaylı

8 Ledli Havada Kayan Yazı

8 Ledli Havada Kayan Yazı 8 Ledli Havada Kayan Yazı Hazırlayan Eyüp Özkan Devre Şemasının ISIS Çizimi Devre şemasından görüldüğü gibi PIC16F84A mikro denetleyicisinin Port B çıkışlarına 8 adet LED ve dirençler bağlı. 4MHz lik kristal

Detaylı

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri

Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri Süpermarket LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki LUXAR LED Ürünlerinin Avantajları Düşük Enerji Tüketimi Düşük Enerji Tüketimi - Yüksek Verim İçerdikleri son teknoloji

Detaylı

ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI:

ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI: ADUC841 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI GELİŞTİRME KARTININ TANITIMI: Aduc841 geliştirme kartının genel görüntüsü aşağıda verilmiştir; RS232 ANALOG USB ÇIKIŞ ANALOG GİRİŞ POTLAR TEXT LCD EKRAN GÜÇ KAYNAĞI LEDLER

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Traffic Signaling with Sensor and Manual Control Sıtkı AKKAYA Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

LED LERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

LED LERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR 1 LEDNedir? Kısaca LED (Light emitting diodes) Işık yayan diyotlar anlamına gelir. Üzerinden akım geçtiğinde üretiminde kullanılan maddenin cinsine göre ışık yayan yarı iletkenlerdir. LED in hangi renkte

Detaylı

LED LER VE AYDINLATMA

LED LER VE AYDINLATMA WIN FAZ II PANEL TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE LED LER VE AYDINLATMA 19 Mart 2011 Cumartesi Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Giriş Aydınlatma: tüketilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı - ~%20

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

Detaylı

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTUN ELEKTROMEKANİK TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ

ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTUN ELEKTROMEKANİK TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÇİZGİ İZLEYEN ROBOTUN ELEKTROMEKANİK TASARIMI VE PROTOTİP ÜRETİMİ 228543 Damla SAYLAM 228511 Ömer Faruk

Detaylı

www.asyatrafik.com.tr

www.asyatrafik.com.tr 2 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Hakkımızda Luxtra LED li Aydınlatma Armatürleri; Türk mühendisler tarafından tasarlanıp, Türkiye de yüksek kalite standartlarında üretilmektedir. Ürünlerimiz,

Detaylı

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ

PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ İSO ATMK - AGİD Sektör Toplantısı PRATİKTE AYDINLATMA KAVRAMLARI VE TERİMLERİ A.Kamuran TÜRKOĞLU, Kevork BENLİOĞLU, Tuba BASKAN 23.06.2011 1 İÇERİK 1. Işık Şiddeti - Kandela 2. Işık Akısı - Lümen 3. Aydınlık

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığı Takip Eden Kafa 2 Nolu Proje

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığı Takip Eden Kafa 2 Nolu Proje YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ Işığı Takip Eden Kafa 2 Nolu Proje Proje Raporu Hakan Altuntaş 11066137 16.01.2013 İstanbul

Detaylı

BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER

BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER V İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKRODENETLEYİCİLER ve PIC16F877A... 13 1.1 Giriş... 13 1.2 Mikrochip Mikrodenetleyici Ailesi... 14 1.2.1 PIC12CXXX/PIC12FXXX Ailesi... 15 1.2.2 PIC16C5X Ailesi... 15 1.2.3 PIC16CXXX/PIC16FXXX

Detaylı

DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü

DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü DERS 7 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 örnek programlar Dallanma komutları Sonsuz döngü Ders 7, Slayt 2 1 PROGRAM 1 RAM bellekte 0x0C ve 0x0D hücrelerinde tutulan iki 8-bit sayının toplamını hesaplayıp

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A. Deneyin Amacı: Deney 5: Sensörler Sensör kavramının anlaşılması, kullanım alanlarının ve kullanım yerine göre çeşitlerinin öğrenilmesi. Çeşitli sensör tipleri için çalışma mantığı anlaşılıp sağlamlık testi

Detaylı

SICAKLIK ALGILAYICILAR

SICAKLIK ALGILAYICILAR SICAKLIK ALGILAYICILAR AVANTAJLARI Kendisi güç üretir Oldukça kararlı çıkış Yüksek çıkış Doğrusal çıkış verir Basit yapıda Doğru çıkış verir Hızlı Yüksek çıkış Sağlam Termokupldan (ısıl İki hatlı direnç

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNIK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKULTESİ ELEKLTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEZGİN ROBOT UYGULAMASI ORHAN BEDİR ORHAN MERT Proje Danışmanı : Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN İstanbul,

Detaylı

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Diyot, transistör, tümleşik (entegre) devreler ve isimlerini buraya sığdıramadağımız daha birçok elektronik elemanlar, yarı iletken malzemelerden yapılmışlardır. Bu kısımdaki en önemli konulardan biri,

Detaylı

Arduino Uno ile Hc-Sr04 ve Lcd Ekran Kullanarak Mesafe Ölçmek

Arduino Uno ile Hc-Sr04 ve Lcd Ekran Kullanarak Mesafe Ölçmek Arduino Uno ile Hc-Sr04 ve Lcd Ekran Kullanarak Mesafe Ölçmek 1 Adet Arduino Uno 1 Adet Hc-Sr04 Ultrasonik mesafe sensörü 1 Adet 16 2 Lcd Ekran 1 Adet Breadbord 1 Adet Potansiyometre 2 Ader led Yeteri

Detaylı

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR?

PIC PROGRAMLAMA STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ NEDİR? Unipolar Step Motorlar. Uç TESPİTİ NASIL YAPILIR? PIC PROGRAMLAMA hbozkurt@mekatroniklab.com www.mekatroniklab.com.tr STEP MOTOR SÜRÜCÜ VE KONTROL AMAÇ Bu ayki sayımızda, özellikle CNC ve robotik uygulamalarda oldukça yaygın olarak kullanılan step motorlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ MİKRODENETLEYİCİ-4 Ankara 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİYLE ANALOG İŞLEMLER 523EO0022 Ankara, 2012 I Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI. öğrencilerine eğitimleri esnasında iş hayatında karşılaşabilecekleri kontrol işlemleri ve

MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI. öğrencilerine eğitimleri esnasında iş hayatında karşılaşabilecekleri kontrol işlemleri ve MİKRODENETLEYİCİ GELİŞTİRME SETİ TASARIM VE UYGULAMALARI Muciz ÖZCAN 1 Hidayet GÜNAY 2 1 Selçuk Üniversitesi KONYA 2 MPG Makine Prodüksiyon Grubu Arge- Müh. KONYA Özet Haberleşme, Elektronik, Kontrol ve

Detaylı

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize

MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil Bahar-Vize MİKRO DENETLEYİCİLER II DERS NOTLARI (VİZE KONULARI) Prof. Dr. Hakan Ündil 2014-2015 Bahar-Vize BÖLÜM 7 - LOJİK İŞLEM KOMUTLARI 7.1. RLF Komutu (Bir bit Sola Kaydırma) Bir file register içinde bulunan

Detaylı

Melih Hilmi ULUDAĞ. Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi. a aittir.

Melih Hilmi ULUDAĞ. Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi.  a aittir. Melih Hilmi ULUDAĞ Yazılım Mühendisi Mekatronik Mühendisi www.melihhilmiuludag.com a aittir. ÖZET Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek, üretmek ve hizmet desteği

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı DENEY-2 DEVRE KURMA Deneyin Amacı: Deneyde kullanılan aletlerin öğrenilmesi ve devre kurma. Kullanılan Alet ve Malzeme: a) DC güç kaynağı b) Mutimetre c) Değişik değerlerde direnç ve bağlantı kabloları

Detaylı

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7

PROJE RAPORU. Proje adı: Pedalmatik 1 Giriş 2 Yöntem 3 Bulgular 6 Sonuç ve tartışma 7 Öneriler 7 Kaynakça 7 PROJE RAPORU Proje Adı: Pedalmatik Projemizle manuel vitesli araçlarda gaz, fren ve debriyaj pedallarını kullanması mümkün olmayan engelli bireylerin bu pedalları yönetme kolu (joystick) ile sol el işaret

Detaylı

LED AYDINLATMA OFİS ÇÖZÜMLERİ 2014

LED AYDINLATMA OFİS ÇÖZÜMLERİ 2014 LED AYDINLATMA OFİS ÇÖZÜMLERİ 2014 Ofislerde %80 e varan enerji tasarrufu! Günümüzde ofis ortamlarında çok zaman geçirilmektedir ve bir ofis ortamında çalışanların verimi, ortamın konforu ile doğru orantılıdır.

Detaylı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

İLERI MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı İLERI MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 2 Giriş/Çıkış Portlarının Kullanımı 8051 in Portları 8051 in çift yönlü çalışabilen 4 adet 8 hatlı portu vardır. Her porta SFR

Detaylı

PIC Mikrodenetleyiciler. Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1

PIC Mikrodenetleyiciler. Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikrodenetleyiciler PIC MCU= CPU + I/O pinleri+ Bellek(RAM/ROM) Hazırlayan:Öğr.Gör.Bülent ÇOBANOĞLU 1 PIC Mikro denetleyici Programlama Assembly programlama dili, çoğu zaman özel alanlarda geliştirilen

Detaylı

PIC Mikrodenetleyicileri

PIC Mikrodenetleyicileri PIC Mikrodenetleyicileri Intel 1976 da 8031/51 ailesini piyasaya sürdüğünde dünyanın en popüler mikroişlemcisi olmuştu. Bu işlemci dünya üzerinde 12 den fazla firma tarafından (İntel, Phillips, Dallas,

Detaylı

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ Regüleli Güç Kaynakları Elektronik cihazlar harcadıkları güçlere göre farklı akımlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin; bir radyo veya amplifikatörün hoparlöründen duyulan ses şiddetine

Detaylı

BİZ KİMİZ. Genç ve dinamik yapımız ile yerli üretim yapıyor, ürünlerimizi orta-doğu, Kuzey afrika ve Avrupa ya ihrac etmenin gururunu yaşıyoruz

BİZ KİMİZ. Genç ve dinamik yapımız ile yerli üretim yapıyor, ürünlerimizi orta-doğu, Kuzey afrika ve Avrupa ya ihrac etmenin gururunu yaşıyoruz www.biogreenled.com BİZ KİMİZ 30 yıllık AR-GE tecrübesini vizyonuyla birleştirerek LED teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen yenilikçiliğin adıyız.. Enerji kaynaklarının

Detaylı

HUNRobotX - Makaleler - Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü. Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü

HUNRobotX - Makaleler - Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü. Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Makaleler Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Hız Ayarlı Çoklu DC Motor Kontrolü Yazan: Mustafa Tufaner, Düzenleyen: Canol Gökel - 18 Kasım 2006 Giriş Robotikte sıkça kullanılabilecek bir uygulama ile karşınızdayız.

Detaylı

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR

Teorik Bilgi DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR DENEY 7: ASENKRON VE SENKRON SAYICILAR Deneyin Amaçları Asenkron ve senkron sayıcı devre yapılarının öğrenilmesi ve deneysel olarak yapılması Deney Malzemeleri 74LS08 Ve Kapı Entegresi (1 Adet) 74LS76

Detaylı

XC8 ile PİC uygulamaları

XC8 ile PİC uygulamaları XC8 ile PİC uygulamaları Modül tanıtımı : LCD kullanımı Öncelikle Lcd nedir ne değildir biraz tanımamız gerekiyor. LED göstergelerin fazla akım çekmesi ve kullanım zorluğu, son yıllarda LCD göstergelerin

Detaylı

MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI

MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI MIKROBILGISAYARLAR ve PIC PROGRAMLAMA TEST ÇALIŞMA SORULARI S1. Aşağıdaki eleman ya da birimlerden hangisi genel bir bilgisayar sisteminin donanımsal yapısında yer almaz? a) Mikroişlemci (CPU) b) Bellek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MİKRODENETLEYİCİ İLE ANALOG İŞLEMLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

PIC Programlama. Devrim Çamoğlu

PIC Programlama. Devrim Çamoğlu PIC Programlama Devrim Çamoğlu İçİndekİler XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Temel Kavramlar Mikrodenetleyici Tanımı Mikroişlemci-Mikrodenetleyici 1. Mikro İşlemcili Bir Sistemde Kavramlar 2. Tasarım Felsefesi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DC-DC BOOST CONVERTER DEVRESİ AHMET KALKAN 110206028 Prof. Dr. Nurettin ABUT KOCAELİ-2014 1. ÖZET Bu çalışmada bir yükseltici tip DA ayarlayıcısı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EasyPic6 Deney Seti Kullanım Kılavuzu İstanbul 2009 İçindekiler EasyPic6 Deney Setinin Tanıtımı... 1 PIC16F887

Detaylı

EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı

EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı EasyPic 6 Deney Seti Tanıtımı Power supply voltage regulator J6 ile power supply seçimi yapılır. USB seçilirse USB kablosu üzerinden +5V gönderilir, EXT seçilirse DC connector üzerinden harici bir power

Detaylı

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Kaynaklar ELK462 AYDINLATMA TEKNİĞİ Aydınlatma Tekniği, Muzaffer Özkaya, Turgut Tüfekçi, Birsen Yayınevi, 2011 Aydınlatmanın Amacı ve Konusu Işık ve Görme Olayı (Hafta1) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Ders Notları

Detaylı

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir.

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir. ELEKTRONĐK YAZ PROJESĐ-2 (v1.1) Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine; mesleği sevdirerek öğretmek amacıyla, isteğe bağlı olarak

Detaylı

PİST AYDINLATMA KULE KUMANDA MASASI

PİST AYDINLATMA KULE KUMANDA MASASI PİST AYDINLATMA KULE KUMANDA MASASI TEK.225.E KULLANIM ve BAKIM ONARIM KİTABI V1.1 TEKSAV Teknoloji Elektrik Elektronik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B. 10016 Sok. No:20 Çiğli - İzmir Tel

Detaylı

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Elektronik I Dersi Laboratuvarı DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER 1. Deneyin Amacı Yarım

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ Hazırlayan Arş. Gör. Ahmet NUR DENEY-1 ÖLÇÜ ALETLERİNİN İNCELENMESİ Kapaksız

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

İKİ EKSENDE HAREKET EDEBİLEN ANTEN DÜZENEĞİ

İKİ EKSENDE HAREKET EDEBİLEN ANTEN DÜZENEĞİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İKİ EKSENDE HAREKET EDEBİLEN ANTEN DÜZENEĞİ 228561 MUSTAFA ÇATAL 243393 RAMAZAN İHTİYAR 243451 ERDEM GÜRDAL

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ. Uzaktan Kumanda Edilen Lamba Dimmer inin Gerçekleştirilmesi

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ. Uzaktan Kumanda Edilen Lamba Dimmer inin Gerçekleştirilmesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Uzaktan Kumanda Edilen Lamba Dimmer inin Gerçekleştirilmesi BİTİRME ÖDEVİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Murat UZAM Hazırlayan

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DİRENÇLER Direnci elektrik akımına gösterilen zorluk olarak tanımlayabiliriz. Bir iletkenin elektrik

Detaylı