ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak"

Transkript

1 EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki ek ran da ha zýr gö rün tü ler gö rün ce ha yal â lem le ri ni on lar la dol dur mak ta ve dü þün me me le ke le ri ni bü yük öl çü dekay bet mek te dir ler. Fýt rat la rý bo zul mak ta; ken di le ri ne de, a i le le ri ne de, ce mi ye te de za rar lý bir un sur ha li ne gel mek te dir ler. Gü nü müz de te le viz yon a ra cý lý ðýy la mil yon la ra u la þan gö rün tü lü i le ti þi min ne ka dar bü yük bir et ki si nin ol du ðu ko lay ca an la þý lýr. Ta biî ki bu gö rün tü lü i le ti þi min ço ðun luk la bir kaç yüz ke li mey le sür dü rül me si ne ve di lin hýz la kö rel til me si ne ba kar sak, söz ko nu su et ki nin na sýl çok yön lü bir tah ri ba ta yol aç tý ðý ný da ko lay ca gö rü rüz. ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- TE O DO RA DO NÝ (YA ZAR)- GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AFRÝKA DA YETÝM OLMAK MURAT SAYAN IN ÇAD NOTLARI SAYFA 11 DE 20 KA SIM 2011 PAZAR / 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR ni as ya.com.tr Sýcak yemek kuyruðu Van da mey da na ge len dep rem ler le sar sý lan, so ðuk ve kar lý ha va nýn da et ki siy le zor gün ler ge çi ren dep rem ze de le re sý cak ye - mek da ðý tý mý, de ði þik köy ler de de sür dü rü lü yor. A þev le rin de pi þi ri len ye mek ler çe þit li be le di ye ler ve ku rum ve ku ru luþ la rýn des te ðiy le þe hir mer ke zi nin ya ný sý ra köy le re de u laþ tý rý lý yor. Buz lu yol la ra rað men kam yo net ler le u la þý lan köy ler de ye mek al - ma ya ge len ço cuk lar, plas tik ko va la ra dol du ru lan ye mek le ri ev le ri ne gö tü re bil mek i çin ça ba gös te ri yor. FO TOÐ RAF: A A Van da durum aðýrlaþýyor ÜÇ KAR DE ÞÝN ÇA DIR DA YA NA RAK CAN VER DÝ ÐÝ VAN DA, BAÞ KA ÞE HÝR LER DE KÝ DEV LET MÝ SA FÝR HA NE LE RÝN DE KAL - MAK Ý ÇÝN BAÞ VU RAN 50 BÝN KÝ ÞÝ DEN AN CAK 5 BÝ NÝ GÖN DE RÝ LE BÝL DÝ. ÞEHÝRDE EKONOMÝ DE DURMA NOKTASINDA. 11 YAÞINDAKÝ MÝKAÝL DE HASTANEDE VEFAT ETTÝ u Çadýrda çýkan yangýnda can veren Bahar (8) ve Ýsmail Tulkan (4) kardeþlerden sonra, 11 yaþýndaki Mikail de kaldýrýldýðý hastanede vefat etti, 7 yaþýndaki Elif'in tedavisi ise devam ediyor. Bu arada, Van'daki deprem sonrasý kentten ayrýlmak için Valiliðe baþvuran 50 bin kiþiden 5 bininin çeþitli illere gönderildiði bildirildi. Diðer 45 bin kiþi, baþvuruda bulunmayanlarla birlikte, çok zor þartlarda hayatlarýný sürdürüyor. DÜKKÂN VE ÝÞYERLERÝNÝN YÜZDE 90'I KAPALI u Dep rem ler Van'da e ko no mi yi de vur du. Bir çok iþ ye ri ve fab ri ka ka - pa nýr ken, a çýk o lan az sa yý da ki iþ ye ri de yo ðun göç le rin ar dýn dan müþ - te ri bul mak ta zor la ný yor. Van Es naf ve Sa nat kar lar O da la rý Bir li ði Baþ - ka ný Fa ruk Al pas lan, þe hir de fa a li yet yü rü ten es naf ýn yüz de 90'ý nýn iþ - yer le ri nin ka pa lý ol du ðu nu, di ðer yüz de 10'luk kýs mýn i se mer kez de ve ba zý ma hal le ler de dük kân la rý ný a çýk tuttuklarýný kaydetti. n6 da ERDOÐAN: BU ÝNÞAATLARI YAPANLAR SÝZÝN ÖÐRENCÝLERÝNÝZ u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, dep remle il gi li ko nuþ ma ya pan ve hü kü - me ti e leþ ti ren ü ni ver si te ho ca la rý na ses le ne rek, Bu in þa a tý ya pan si zin öð - ren ci le ri niz, fa tu ra ke se cek bi ri le ri ni a ra ma nýn an la mý yok, bun la rýn hep si mü - hen dis, ben e ko no mist o la rak yö ne ti yo rum sa de ce di ye ko nuþ tu. n6 da Doðu donuyor umuþ ta et ki li o lan kar ya ðý þý do la yý - sýy la 156 köy yo lu u la þý ma ka pa nýr - ken, Do ðu A na do lu Böl ge sin de ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 10 de re - ce i le Er zu rum da öl çül dü. Va tan daþ - lar ça tý lar da ki buz sar kýt la rý na kar þý u ya rýl dý. nha be ri say fa 3 te TFF de arama uýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Or ga - ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür - lü ðü e kip le ri, þi ke so ruþ tur ma sý kap - sa mýn da Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo - nu nda a ra ma yap tý. TFF Baþ kan Ve - ki li Gök sel Gü müþ dað þüp he li sý fa týy - la gö zal tý na a lýn dý. nha be ri say fa 10 da E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da ISSN RUSYA BAÞBAKANI PUTÝN DEN BM GÜVENLÝK KONSEYÝNE Su ri ye i çin i ti dal çað rý sý u Rus ya Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin, BM Gü ven lik Kon se yinde Su ri ye kar þý tý bir ka ra rý des tek le yip des tek le me ye cek le ri yo lun da ki so ru ü ze ri ne, U - lus la ra ra sý top lu luk la ça lýþ ma ya ha zý rýz, an cak biz i ti dal li ve dik kat li o lun ma sý ný is ti yo ruz de di. n5 te Mýsýr da or du ge çiþ sü re ci ni u zat ma sýn u Dün ya Müs lü man  lim ler Bir li ði Baþ ka ný Þeyh Yu suf El Kar da vi, Mý sýr da par la men to se çim le ri nin he men ar dýn dan cum hur baþ kan lý ðý se çim le ri nin hýz lý bir þe kil de ya pý lmasýný ve Yük sek As ke rî Kon - seyin ge çiþ dö ne mi ni u zat ma ma sý ný is te di. n5 te Müs lü man Tür ki ye AB ye a lýn ma lý utür ki ye zi ya re ti i le il gi li ko nu þan Ma ca ris tan Cum hur baþ ka ný Pal Schmitt, 75 mil yon luk Müs - lü man Tür ki ye nin AB ye a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, 75 mil yon luk Müs lü man nü fus tan kor - kul ma sý na ge rek ol ma dý ðý ný söy le di. n5 te TAHRÝR DE OPERASYON u Ka hi re de ki Tah rir mey da nýn da top la nan gös te ri ci le ri da ðýt mak is te yen Mý sýr po li si i le gös te ri ci - ler a ra sýn da i tiþ ka kýþ ya þa nýr - ken, po lis ba zý ey lem ci le ri döv dü, ba zý la rý ný da gö zal tý na al dý n5 te

2 2 20 KASIM 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Denizli kahramanlarýný ebede kadar unutmayýz Denizli kahramanlarý, yirmi sene kadar Risâle-i Nur a hizmet ettiklerinden, biz Risâle-i Nur þakirtleri ebede kadar onlarýn bu iyiliklerini unutmayýz. Ve Denizli, nazarýmýzda ikinci bir Isparta hükmüne geçtiði gibi, hapishanesini dahi bir medrese-i Nuriye manasýnda biliyoruz. A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, De niz li nin bir Hüs rev i Ha san Fey - zi nin u zun ca, taf si lat lý bir mek tu bu nu va sý ta nýz la al dým. Ve bil dim ki, na sýl bir da ne top rak al tý na ko nu lur, tâ çok da ne - le ri süm bül ver sin; ay nen öy le de, þe hid mer hum Ha fýz A li o tar la da, top rak al tý - na gir di, o tuz kýrk Ha fýz A li le ri süm bül ver di ve ve re cek, ka na a tým gel di. Siz, be - nim ta ra fým dan o na ve Ri sâ le-i Nur un hiz me ti ne ça lý þan la ra ya zý nýz ki: Bir i ki se ne zar fýn da De niz li kah ra - man la rý, yir mi se ne ka dar Ri sâ le-i Nur a hiz met et tik le rin den, biz Ri sâ le-i Nur þa kirt le ri e be de ka dar on la rýn bu i - yi lik le ri ni u nut ma yýz. Ve De niz li, na za - rý mýz da i kin ci bir Is par ta hük mü ne geç ti ði gi bi, ha pis ha ne si ni da hi bir med re se-i Nu ri ye ma na sýn da bi li yo ruz. Fey zi nin mek tu bun da i sim le ri bu lu nan ve bil has sa ha kim-i a dil i le be ra ber ha ki kî a da le te ça lý þan lar (Ç.H.M.) ve A vu kat Zi - ya gi bi bü tün o zat lar, de ðil yal nýz bi zi, bel ki A na do lu yu ve â lem-i Ýs lâ mý ma nen min net tar ey le miþ ler. On lar, bi zim gi bi Ri sâ le-i Nur a sa hip tir ler. E ðer lü zum ol sa, e li me tes lim e di len bir ký sým mec mu a la rý da on la ra e ma ne ten o kut mak i çin gön de - re ce ðim. O ra da ka lan ki tap lar, lü zu mu var sa, mu at tal kal ma mak þar týy la ka la bi - lir ler. Bü yük mec mu a e lin de bu lu nan, mu at tal bý rak ma mak ve o kut mak ve müm kün se ha pis ha ne yi teþ rik et mek þar - týy la o nun e lin de kal sýn. Da ha is ter se, da - ha baþ ka la rý da o na ve o ra ya gön de re yim. Ben De niz li gi bi, az bir za man da, bi ze ve Ri sâ le-i Nur a me tin kah ra man sa hip - le ri ve kar deþ le ri ver di ði i çin, e lim den gel se, ke mal-i sü rur ve se vinç le on la rýn mü ba rek ha pis ha ne sin de ba ki ye-i öm rü - mü ge çir mek is ti yo rum. Bi zim le çok a lâ - ka dar ve ha pis ha ne de gö rüþ tü ðü müz ve - ya ba na hiz met e den Bey ler bey li Sü ley - man ve Ta vas lý Meh med Ça vuþ gi bi ne ka dar dost lar var sa, hep si ne çok se lâm e - di yo rum ve her va kit ma ne vî ka zanç la rý - mý za ve du â la rý mý za da hil dir ler. Ve Fey - zi nin mek tu bun da i sim le ri bu lu nan zat - la ra bil has sa bi rer bi rer se lâm ve u mu - mu nun Ra ma zan la rý ný ve ley le-i Ka dir le - ri ni ruh u ca ný mýz la teb rik e di yo ruz. Mi las lý Ha lil Ýb ra him, ha ki ka ten Ri sâ le-i Nur un de mir gi bi me tin ve sar sýl maz bir þa kir di dir. O ka sa ba o nun la if ti har et me li. Hem o za týn, hem Ha san Fey zi nin had - dim den yüz de re ce zi ya de hüsn-ü zan la rý ne ti ce sin de yaz dýk la rý par lak man zum i ki par ça yý, Ri sâ le-i Nur a hi tap e di yor lar ve be nim e hem mi yet siz þah sý mý per de ve a - ri zî bir ün van o la rak yap mýþ lar di ye ka bul e di yo rum. Yok sa be nim ne had dim var ki o me zi yet le re sa hip o la yým. Hem o na, hem Ri sâ le-i Nur un a vu ka tý Ah med Fey - zi ye ve ar ka daþ la rý na ve es ki kah ra man kar deþ le ri miz den Þe fik e çok se lâm ve du - â e di yo ruz. Kar deþ le rim, A ye tü'l-küb râ Ra ma - zan da zu hur et ti ði gi bi, zan ným ca Ra ma - zan da da mat ba a dan çýk tý ðý ný, Is par ta ya gel di ði ni ve Ra ma zan da ser bes ti yet le o - kun ma sý ve ca mi le re o kut mak i çin gir - me si gi bi, bu Ra ma zan-ý Þe rif te A ye tü'l- Küb râ dan çý kan ve bir sa at te fek kür bir se ne i ba det ma na sý ný ta þý yan Hizb-i Nu - ri ye  ye tü'l-küb râ dan çýk tý ðý mi sil li, bi - zim tes bi ha tý mýz da o tu züç de fa Lâ i lâ he il - lal lah A ye tü'l-küb râ nýn be re ka tý ve fey - ziy le on da ki ka da ay ný ha ki kat-ý tev hi di ve ren i ki say fa ka dar Ra ma zan ýn nu ruy la kal be ih tar e dil di. Ben de on da ki ka da A - ye tü'l-küb râ nýn ta ma mý ný o ku yor gi bi ve her bir mer te be de, mu kad de me sin de de - nil di ði gi bi kü re-i ar zýn kül li di li be nim ha ya len li sa ným o lup Lâ i lâ he il lal lah der; ve de niz ler ve dað lar, o un sur la rýn ve in - san ta ba kat la rý nýn li san-ý hal le ri be nim dil le rim o lup Lâ i lâ he il lal lah der di ye, ben de her bir Lâ i lâ he il lal lah de dik çe, ya bi li - san-ý arz, ya bi li san-ý se ma vat, ya bi li san-ý cev, ya bi li san-ý a na sýr de rim; gi bi. Ýn þa al - lah, son ra si ze gön de ri le cek. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 53 BEDÝÜZZAMAN'IN ÝKÝ KAHRAMAN TALEBESÝ Hasan Feyzi ve Hafýz Ali Aðabey A ziz Üs ta dý mý za Nur men zi li o lan þe hir ler - den bi ri o lan De niz li ye bir ak þam ka ran lý - ðý i çin de vâ sýl ol du ðu mu ha týr lý yo rum. Ge ce ko nak la ma yý ar zu et ti ðim nur - lu me kâ ný ve o Nur lu me kâ nýn mü da vim le ri ni de bil mi yor ve ta ný mý yor dum. Bir dos tu mun tav si ye si ne u ya rak sa bah la dý ðým me kân da se her ý þýk la rý nýn et ra fý ay dýn la ta ca ðý ný sa - býr sýz lýk la bek le miþ tim. Ni ha yet, sa bah na ma zý e da sý a ka bin de, De niz li Nur kah ra man la rýn dan mer hum Ha san Fey zi Yü re ðil ve mer hum Ha fýz A li Er gün A - ða bey le rin me zar la rý nýn bu lun du ðu De niz li es ki me - zar lý ðý na var mýþ, o Nur a ða bey le rin mü ba rek me zar - la rý ba þýn da sa at ler ce ka la rak du â lar et miþ tim. A ziz Üs tad la rý nýn be de li ne þe hit o lan bu Nur kah ra man la rý nýn me za rý ba þýn da ne zih Üs ta dý mý - zýn ko ku su nu so lu ma nýn has re ti i çin de se vinç ve hü zün göz yaþ la rýy la kab ris tan dan ay rý lýp kah ra - man Üs ta dý mýn þe ref len dir di ði De niz li hap si ni zi ya re te ko yul muþ tum. Hap sin ka lýn du var la rý ný bir bi ri ne ke net le yen de - mir den ya pýl mýþ ko ca man ka pý la rý bir ta kým bü rok - ra tik en gel ler sa ye sin de a ra la ma ya mu vaf fak o la ma - ma nýn hüz nü i çin de o ra dan ay rý lý yor dum. De niz li, nur â le min de mü him bir bel dey di. Zi - ra A ziz Üs ta dý mý do kuz ay gi bi bir sü re i çin de mah pus ha ne sin de, i ki bu çuk ay gi bi bir za man di li min de i se Þe hir Pa las O te li ve Ah met A ða nýn ha nýn da (o yýl lar da o tel gi bi bir yer) mi sa fi re ten a ðýr la mýþ tý bu þe hir HA FIZ A LÝ ER GÜN VE HA SAN FEY ZÝ YÜ RE ÐÝL Nur ik li mi ni, Üs ta da has ret ve aþk do lu i ki Nur kah ra ma ný ný mi sa fir e di þin den de ka zan mak tay dý De niz li. Ha fýz A li A ða bey ve Ha san Fey zi Yü re ðil bu top rak lar da þe hi den ve fat e den ler den di. Ha fýz A li A ða bey Nur yo lu nun sev da sýy la De niz li hap si ne gön de ril miþ, bu ra da ze hir len di ri le rek ve fat et miþ ti. Se be bi i se Nur hiz met-i kud si ye si i çin de mü - him bir rü kün o lu þuy du. Ha san Fey zi A ða bey i se, Ha fýz A li ye be del Üs - ta dý na De niz li top ra ðý nýn ka zan dýr dý ðý bir nur kah ra ma nýy dý. Haz ret-i Üs tad a has ret ve aþk i çin de bað lý bir hiz met kâr o la rak Nur a gö nül ve ren bu â lim, fa zýl Nur mu al li mi, Üs ta dýn De niz li hap si tah li ye si nin a ka bin de Üs tad a ve Ri sâ le-i Nur a gö nül ve re rek ta le be ol muþ tu. De niz li þeh ri nin bu i ki mü ba rek ve kah ra man Nur a ða bey le ri ni ve A ziz Üs ta dý mý zý rah met ve mað fi ret le yâd e der ken, kah ra man Üs ta dý mý zýn bu Nur þeh ri i le a lâ ka dar lý ðý na bir ba ka lým is ter se niz. DE NÝZ LÝ VE ÜS TAD Be di üz za man Haz ret le ri ilk de fa 1943 yý lýn da bu i - le ge ti ri lir. Bir çok dâ vâ ar ka da þýy la bir lik te De niz li Ce za e vi ne ko nu lur lar. 'Bu þe hid bir yýl dýz dýr' Üs ta dýn ta le be le rin den Se - la had din Çe le bi an la tý yor: "De niz li Ha pis ha ne si nin sý - kýn tý, me þak kat, ru tu bet ve be to nu nun in san ka ný ný bir sün ger gi bi em me si ne da ya - na ma yan Ýs lâm köy lü Ha fýz A li (Er gün) has ta lan dý ve ve - fat et ti. Çok za yýf ve na hif ti, Al lah yo lun da, gur bet ha pis - ha ne sin de þe hid ol muþ tu. Kýy met li bir Nur ta le be si i di. Ha pis ha ne den be ra et e dip tah li ye miz de, Üs ta dý mý zýn ilk i þi De niz li'nin ye þil lik ler i çin - de ki kab ris ta ný na git mek ol - du. Ha fýz A li'nin kab ri ba þýn - da Kur'ân o kun du. Üs tad ha - zin bir du â yap tý. E li ni se ma - ya kal dýr dý. 'Bu þe hid bir yýl - dýz dýr' de di. O sý ra da gayr-i ih ti yâ rî ba þý mý zý kal dýr dý ðý - mýz da, se ma da ý þýl ý þýl bir yýl - dýz par lý yor du." (Son Þa hit ler, 2. Cild, s. 106) De niz li de De niz li hap si nin nâ mü sâ it þart la rý al - týn da e lîm bir ha ya ta ma ruz bý ra ký lýr. Üs tad Be di - üz za man bu ra da zýn dý ka ve küfr-ü mut la ka kar þý Ri sâ le-i Nur un bir mü da fa a nâ me si hük mün de 1 o - lan Mey ve Ri sâ le si ni te lif et miþ tir. Bu ri sâ le bi lâ - ha re A sa-yý Mu sa mec mu â sý nýn ba þýn da neþ re di - lir. Mey ve Ri sâ le si i ki Cu ma gü nün de te lif e dil miþ - tir. Ha pis ha ne de bu lu nan bü tün Nur Ta le be le ri ve di ðer mah pus lar Mey ve Ri sâ le si ni yaz mýþ lar ve o Ri sâ le le rin ha ki ka tiy le iþ ti gal et miþ ler dir. Ha pis ha - ne ye kâ ðýt so kul mu yor du. O e ser giz li ce ya zýl mýþ - týr. Hat ta ve hat ta kib rit ku tu su na da yaz mýþ lar ve bu gi bi þart lar al týn da ça lýþ mýþ lar dýr. 2 RU TU BET LÝ SO ÐUK KO ÐUÞ LAR... Her tür lü zor lu ða rað men yap tý ðý tek þey, Nur-u Kur ân ha ki kat le ri ne hiz met ve on la rýn neþv-ü ne - mâ sý uð ru na ça lýþ mak ol muþ tur Be di üz za man ýn De niz li Ha pis ha ne sin de ki ha yat þart la rý nýn çok e lîm ol du ðu gö rül müþ tür. Bu nu ken di si de i fa de e der ve þun la rý söy ler. Son ra bi zi De niz li hap si ne at tý lar. Be ni tec ridi mut lak i çin de u fu net li, ru tu bet li so ðuk bir ko - ðu þa koy du lar. 3 ÞE HÝR O TE LÝN DE Üs tad, De niz li Ha pis ha ne sin de kal dý ðý do kuz a yýn a ka bin de tah li ye e di le rek De niz li Þe hir O te lin de kal - ma ya baþ lar. Tah li ye den son ra An ka ra dan e mir ge - lin ce ye ka dar Þe hir O te lin de i ki ay ka lýr. De niz li de ki dost la rýn dan Ha san Fey zi ken di si ni zi ya re te ge lir. 4 De niz li li Ha san Fey zi Yü re ðil, Be di üz za man ý ilk de fa bu ra da zi ya ret e de rek e li ni ö per ve o na ta le be o lur. Be di üz za man on dan þu söz le riy le bah se der: Ha - san Fey zi nin ve fa tý De niz li ye ve Ri sâ le-i Nur da i re si - ne ve bu mem le ke te bü yük bir za i yat týr. 5 DE NÝZ LÝ Ý LE A L KA DAR LIK Üs tad De niz li de kal dý ðý sü re i çin de De niz li i le a lâ - ka dar o lur. Bu ra da ki Nur hiz met le ri bað la mýn da þu i fa de le riy le a lâ ka dar lýk gös te rir: Ben De niz li gi bi (bir vi lâ yet) az bir za man da bi ze ve Ri sâ le-i Nur a me tin kah ra man sa hip le ri ve kar - deþ le ri ver di ði i çin, e lim den gel se, ke mal-i cid di yet le ve se vinç le on la rýn mü ba rek ha pis ha ne sin de ba ki ye-i öm rü mü ge çi re rek kal mak is ti yo rum. 6 Bir çok in sa nýn bu ra da Ri sâ le-i Nur la i man la rý ný kur tar ma la rý ný ve kuv vet len dir me le ri ni mü þa he de e - den Be di üz za man se vin ci ni þöy le i fa de e der: Hat ta De niz li de hiç ha be ri miz yok ken, fev ka - lâ de per de al týn da, mat bu  ye tü l-küb râ yý res mî ve gayr-i res mî pek çok a dam lar o ku du lar, i man - la rý ný kuv vet len dir di ler. Bi zim ha pis mu sî bet le ri - mi zi hi çe in dir di ler. 7 DE NÝZ LÝ HA YA TIN DAN BÝR KE SÝT Ey kar deþ, dik kat bu yur. De niz li hap sin de, bü tün es bab-ý â lem zâ hi ren Üs ta dýn a ley hin de, i dam hü - küm le riy le mah ke me ye ve ril miþ ken, Üs tad di yor: Me rak et me yi niz kar deþ le rim, o Nur lar par la ya cak - lar. Bu söz, bak, na sýl ta hak kuk et ti? (Ta le be le ri) 8 Dip not lar: 1- A sa-yý Mu sa, Y. As ya Neþr. s Ta - rih çe-i Ha yat, Y. As ya Neþr. s Lem a lar, Y. As - ya Neþr, s Ta rih çe-i Ha yat, Y. As ya Neþr. S E mir dað La hi ka sý, Y. As ya Neþr. S E - mir dað La hi ka sý, Y. As ya Neþr. S Lem a lar, Y. As ya Neþr. S Þu â lar. Y. As ya Neþr. SE LÝM GÜN DÜ ZALP Ya za rý mýz Se lim Gün dü zalp'in Bir yü rek kal dý ge ri ye, a lýp ku þa na lým di ye baþ lýk lý ya - zý sý ya rýn ki ga ze te de yer a la cak týr. (Y.Asya)

3 Y HABER 20 KASIM 2011 PAZAR 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 24 Zilhicce 1432 Ru mî: 7 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý HABERLER Do ðu da don du ran so ðuk lar nmuþ TA et ki li o lan kar ya ðý þý dolayýsýyla 156 köy yo lu u la þý ma ka pa nýr ken, Do ðu A na do lu Böl ge - si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 10 de re ce i le Er zu rum da öl çül dü. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Or ta Ak de niz ü ze rin den ge len yük sek ba - sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na - do lu Böl ge si nin gü ney ke sim le rin de a ra lýk lar la kar ya ðý þý et ki li o lur. Böl ge nin ku zey ke sim le rin de ha va nýn aç ma sýy la bir lik te ha va sý cak lýk la rýn da dü þüþ ya þan dý. Ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 10 de re ce i le Er zu rum da öl çü lür ken, Ar da han da ek si 8, Kars ve Bay burt ta ek si 4, Að rý da ek si 2, Ið - dýr ve Er zin can da 1 de re ce o la rak tes bit e dil di. Yet ki li ler, gün düz ý sý nan ha vay la bir lik te ça tý lar - da ki buz sar kýt la rý nýn düþ me teh li ke si bu lun du - ðu na dik ka ti çe ke rek, bu ko nu da dik kat li o lun ma - sý u ya rý sýn da bu lun du. Er zu rum / a a 2B ler Mec lis e ge li yor norman Ge nel Mü dü rü Mus ta fa Kur tul muþ, 2B i le il gi li tek nik ça lýþ ma la rý bi tir dik, ko nu Pa - zar te si gü nün den i ti ba ren TBMM gün de mi ne ge le cek tir de di. Kur tul muþ, Gi re sun Or man Böl - ge Mü dür lü ðün de, 45 iþ ma ki ne si ve hiz met a ra - cý nýn da ðý tý mý do la yý sýy la dü zen le nen tö ren de, Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý nýn ye ni dö nem de ye ni bir ya pý lan ma ya gir di ði ni söy le di. Kur tul muþ, 2B a ra zi le riy le il gi li ça lýþ ma la rýn da ta mam lan dý ðý - ný be lir te rek, þun la rý kay det ti: 2B i le il gi li tek nik ça lýþ ma la rý bi tir dik, ko nu Pa zar te si gü nün den i ti - ba ren TBMM gün de mi ne ge le cek tir. Bu nun la ba zý prob lem ler çö zü le cek tir, an cak bu uy gu la ma, ya þa nan so run la rýn ta ma mý ný çö ze mi yor. Or - man la rý da ha çok ge niþ le te ce ðiz, or man lar dan da ha çok ge lir el de e de ce ðiz, a ma bu ge li ri mil le - tin hiz me ti ne su na ca ðýz. Bun dan son ra ki dö nem - de a ðaç ke sim ve ü ret me þek lin de bir hiz met de ðil or man la rý mýz da ki her tür lü de ðer den fay da la na - ca ðýz. Ce viz, ki raz or man la rý, bö ðürt len, taf lan gi - bi her tü rlü kay na ðý dün ya ya pa zar la ya ca ðýz. Bu - nun mas raf la rý ný biz ya pa ca ðýz ge li ri ni i se o ra da ki köy lü ye ve re ce ðiz. Gi re sun / a a 12 il mer ke zin de eþ za man lý o pe ras yon ngazýantep mer kez li 12 il de dü zen le nen eþ za - man lý o pe ras yon lar da, pa ra van þir ket ler ku ra rak, sah te ev rak dü zen le yip, ka mu ku rum la rý ný do lan - dýr dý ðý id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 62 ki þi den 45 i tu tuk lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ga zi an tep Em - ni yet Mü dür lü ðün de ki iþ lem le ri nin ar dýn dan dün Nur da ðý Ad li ye si ne sevk e di len 62 zan lý sav cý - lýk sor gu su nun ar dýn dan mah ke me ye sevk e - dil di. Zan lý lar dan 45 i suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur mak, ör güt fa a li yet le ri çer çe ve sin de ni te lik li do lan dý rý cý lýk ve rüþ vet id di a sýy la tu - tuk lan dý. Di ðer zan lý lar i se tu tuk suz yar gý lan - mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Ga zi an tep Cum - hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la baþ ta Ga zi - an tep ol mak ü ze re Ha tay, Kah ra man ma raþ, A - da na, Os ma ni ye, Nev þe hir, Kay se ri, Yoz gat, Van, Bat man, A dý ya man ve Ma lat ya da eþ za man lý o - pe ras yon ger çek leþ ti ril miþ ti. Ga zi an tep / a a Po lis gö rü nüm lü gasp çý la ra gö zal tý nkendýlerýný em ni yet men su bu o la rak ta ný týp, ba zý ki þi le ri gasp et tik le ri ya da gasp gi ri þi min de bu lun duk la rý i le ri sü rü len 6 þüp he li ya ka lan dý. A - sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Gasp Bü ro A mir li ði e kip - le ri, Kü çük çek me ce de ki bir ta mir ci den, chan ge o to i þi ya pý yor sun di ye rek pa ra is te di ði ve da ha ön ce ken di si ni baþ ko mi ser ve nar ko tik po li si o la rak ta nýt tý ðý ö ne sü rü len A dem T. i le yi ne ken - di le ri ni po lis o la rak ta nýt týk la rý id di a e di len Mu rat Ç, Ser dar Y, Ah met A, Vu ral A. ve Ah met N yi, dü zen le nen o pe ras yon la gö zal tý na al dý. Þüp he li le - rin bu lun du ðu ev de ya pý lan a ra ma da, 2 a det ruh - sat sýz si lâh, 32 a det mer mi, 2 tel siz, çok sa yý da sah te po lis kim li ði ve ro ze ti i le ke lep çe ler e le ge çi - ril di. Em ni yet te ki i fa de le rin de hak la rýn da ki suç la - ma la rý ka bul et me yen þüp he li le rin, Met ro ya be - da va bin mek i çin po lis ký lý ðý na gir dik de dik le ri öð re nil di. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan 6 þüp he li, ad li ye ye sevk e dil di. Ýs tan bul / a a 27 % DEPREMZEDEYE SOSYAL ÇADIR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn mobil toplum merkezleri projesiyle depremzedeler için sosyal çadýrlar oluþturulacak. Aile sosyal destek danýþmanlarý aileleri ihtiyaçlarý giderilene kadar takip edecek. A Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý nýn mo bil top lum mer kez le ri pro je siy le dep rem ze de ler i çin mes le kî e ði tim ça lýþ ma la rýn dan kül tü rel fa a li yet le re, kreþ ten re ha bi li tas yo na bir çok faaliyetin ya pý la bi le ce ði sos yal ça dýr lar o luþ tu - ru la cak. Dep rem böl ge sin de ça lýþ ma la rý yü rü - ten A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý Müs te - þar Yar dým cý sý Ah met Zah te ro ðul la rý, yap tý ðý a çýk la ma da, ba kan lýk o la rak böl ge de 2 ça lýþ ma yü rüt tük le ri ni be lirt ti. Bun lar dan bir ta ne si nin mo bil top lum mer kez le ri pro je si ol du ðu nu i - fa de e den Zah te ro ðul la rý, þu an da ba zý ça dýr - lar da ku rul muþ ol mak la bir lik te ye ter siz ge len, tu va let, ça ma þýr ha ne, ban yo gi bi im kân la rýn art tý rý la ca ðý ný söy le di. Bun la rýn ya ný sý ra kreþ - ler, öð ren ci le re ve genç le re yö ne lik bir ta kým fa a li yet ler, re ha bi li tas yon ça lýþ ma la rý ya pý la ca - ðý ný an la tan Zah te ro ðul la rý, Za man i çe ri sin - de mes le kî e ði tim ça lýþ ma la rý ve kül tü rel et - kin lik ler de o la cak. Ta biî in san la rý da ha sý cak ev le re ka vuþ tur mak þu an da en ön ce lik li pro - je miz di ye ko nuþ tu. Zah te ro ðul la rý, ça lýþ ma la - ra sü r'at le baþ la dýk la rý ný söy le di. Dep rem ze de a i le le re psi ko- sos yal des tek ve - ril me si pro je si ne de de ði nen Zah te ro ðul la rý, prog ram kap sa mýn da A i le ve Sos yal Po li ti ka - lar Ba kan lý ðý, Sað lýk Ba kan lý ðý ve Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn uz man la rýn dan o lu þan e kip le rin ça dýr la rý ve ev le ri do la þa rak a i le ler le gö rüþ me - ler yap tý ðý ný an lat tý. Uz man la rýn gö rüþ me ler de A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý deprem bölgesinde 2 çalýþma yürütüyor. Bakanlýk Müþteþar Yardýmcýsý Ahmet Zahteroðullarý, ön ce lik li a i le le rin ad re si ni kriz mer ke zi ne ak tar dýk la rý ný ve böy le lik le kriz mer ke zi nin der hal bu ki þi - le re mü da ha le et ti ði ni i fa de et ti. FOTOÐRAF: AA dep rem ze de le rin hayat stan dart la rý, ih ti yaç tür le ri, var sa has ta lýk ya da ö zür lü lük du ru mu, ih ti yaç la rý nýn ne öl çü de kar þý lan dý ðý na i liþ kin bil gi le ri top la dý ðý ný di le ge ti ren Zah te ro ðul la rý, ön ce lik li a i le le rin ad re si ni kriz mer ke zi ne ak - tar dýk la rý ný ve böy le lik le kriz mer ke zi nin der - hal bu ki þi le re mü da ha le et ti ði ni i fa de et ti. Dep re min mad dî yý ký mýn ya nýn da psi - ko lo jik sar sýn tý da mey da na ge tir di ði ni vur gu la yan Zah te ro ðul la rý, dep rem ze de le - rin re ha bi li tas yo na ve gö rüþ me ye ih ti yaç - la rý ol du ðu na dik ka ti çek ti. Van / a a Sarsýntýlar sürüyor VAN.DA 4,9 bü yük lü ðün de sar sýn tý kay - de dil di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra - sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti - tü sü U lu sal Dep rem Ýz le me Mer ke zin - den a lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki gün sa at da mer kez üs sü Van ýn Ö zalp il çe si Bo du ra ðaç Kö yü o lan 4,9 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Van / a a ir ti ni as ya.com.tr Bir kah ra man da ha Ye ni As ya nýn 40. yý lýn da yap tý ðý mýz 40 yýl - lýk o ku yu cu lar ça lýþ ma sýn da ye ri ni a lan i - sim siz kah ra man lar dan bi ri da ha öm rü nü vak fet ti ði hiz me ti ni ta mam la yýp ter his bel ge si ni a la rak ber zah â le min de ki men zi li ne in ti kal et ti. Senelerce U þak tem sil ci li ði mi zi yap mýþ o lan Kâ - zým Er fi dan Hak kýn rah me ti ne ka vuþ tu. Þe hir mer ke zin de aç tý ðý ve Ye ni As ya bü ro su o la rak da hiz met ve ren Sa a det Ki ta be vi, bir çok in sa nýn Ri sa le-i Nur la ta nýþ tý ðý bir ad res ol du. Ar ka sýn dan çok duy gu lan dý rý cý bir ya zý da ya - zan Ce mil A rý kan ýn ( ) ken di siy le yap tý ðý 40. yýl rö por ta jýn da Ye ni As ya yý ev lâ dým gi bi se - vi yo rum. Ga ze te yi ken dim çý ka rý yor mu þum gi bi ba ký yo rum di yor ve þöy le de vam e di yor du: Ben ga ze te min hem sa hi bi yim; hem de o ku - yu cu su. O nun i çin her þe yiy le da ha dik kat li o ku - yo rum. Bir ha tâ gör dü ðüm za man dü zelt me mes u li ye ti ni his set ti ðim gi bi, ya þa ma sý nok ta - sýn da da o na des tek ol ma bor cu mun bu lun du - ðu na i na ný yo rum. De dim ya; týp ký ev lâ dým gi bi. Ýn san ev lâ dý nýn mu vaf fa ki ye ti i le if ti har e der; ha tâ sý ný gö rür se de dü zelt me ye ça lý þýr; o nu terk et mez. Bu nok ta dan ben ken di mi çok þans lý his se di yo rum. Zi ra ga ze tem, ay ný za man da be - ni ir þad va zi fe si ni de bi hak kýn ye ri ne ge ti ri yor. Ga ze te mi Üs ta dý mýn nâ þir-i ef kâ rý o la rak da gö rü yo rum. Týp ký Üs ta dým gi bi gazetem de bý kýp u san ma dan; kor kup sin me den; a ma ay ný za man da ký rýp dök me den ha ki kat la rý hay kýr mak tan bir an ge ri dur ma dý. Ký rýl ma yý gö ze al dý; a ma as la e ðil me - di. Çok dar be ler ye di. Dos tun-düþ ma nýn ha ka ret - le ri ne ma ruz kal dý; a ma hep i nan dý ðý ný hay kýr dý. Bu sü reç te ken di si nin çek ti ði sý kýn tý la rý an lat - ma sý is ten di ðin de i se te va zu i le ge çiþ tir miþ ti: Bu hiz me tin i çin de o lup da bas ký la ra ma ruz kal ma yan mý var? El bet te çok bas ký gör dük. Ka - ra kol la rýn, mah ke me le rin mü da vi mi ol duk. Be - nim E dir ne ye sür gün ce zam bi le var! A ma u - mu mî af tan ya rar lan dý ðý mýz i çin kur tul duk! Beþ - ten faz la mah ke me ye git tim. Bun la rý an lat sak çok u zun çe ker; o nun i çin ge rek gör mü yo rum. Ga ze te nin ge le ce ði i çin de þun la rý söy le miþ ti: Bu gü ne ka dar ta kip et ti ði çiz gi si ni as la boz - ma ma lý dýr. Key fi ye ti ke mi ye te fe dâ et me me li dir. Ti raj i çin i de al le rin den ve dâ vâ sýn dan tâ viz ver - me me li dir. Biz U þak ta e ðer is te sey dik ce ma at o - la rak mad dî nok ta da çok þey le re sa hip o la bi lir - dik. Zen gin i þa dam la rýn dan bi ze yar dým e de cek çok in san var dý. Bu ar ka daþ lar is te sek bi ze her tür lü yar dý mý ya par lar dý. Çün kü bi zim dâ vâ mý za say gý la rý var dý. A ma biz as la hiç bir þey is te me dik. Üs ta dý mý zýn is tið na düs tu ru nu uy gu la ma ya ça - lýþ týk. Ý kin ci Mek tup ta ki düs tur la rý ken di mi ze reh ber et tik. Ga ze te miz de bu gü ne ka dar ay ný tav rý ser gi le di. Bun dan son ra da bu tu tu mun dan tâ viz ver me me si ni di li yo rum. Ýn þa al lah öy le de o la cak týr. Be nim yal nýz ca ce ma a ti miz den bek le - di ðim bir þey var; o da ga ze te mi ze sa hip çýk mak - týr. Be nim ga ze tem bu nu hak e di yor. ( ) Yak la þýk i ki yýl ön ce ga ze te de ya yýn lan mýþ o - lan bu söz ler, Ye ni As ya ya gö nül ve ö mür ver - miþ; ih lâs, sa da kat ve is ti ka met ü ze re ya þa mýþ bir Nur ta le be si nin sa mi mî ta výr ve yak la þý mý ný yan sý týr ken he pi mi ze ö nem li me saj lar ve ri yor. Ge re ði ni ye ri ne ge tir mek de biz le re dü þü yor. E vet, Kâ zým Er fi dan ýn ve fa týy la, Ye ni As ya yý bu gün le re ge ti ren þahs-ý ma ne vî nin çok ö nem li â za la rýn dan bi ri da ha bu dün ya dan ay rýl dý. Ve E - ge de ki Nur hiz me ti nin ma ne vî di rek le rin den bi - ri, hiz met bay ra ðý ný ev lât la rý na ve U þak lý Nur ta - le be le ri ne dev re de rek ber zah â le mi ne göç tü. Sa - a det Ki ta be vin den e be dî sa a det ül ke si ne geç ti. Nur lu ker va nýn son yýl lar da dar-ý be ka ya ir ti hal e den di ðer yol cu la rýn dan Hak ký Ya vuz türk, M. E - min Bi rin ci, Yýl maz Er, Meh met Ký lý çoð lu, Ha san Ak tunç, Meh met Gü venç, Þa ban Dö ðen, Ý. Hak - ký De mir... gi bi bah ti yar la rýn a ra sý na ka týl dý. Yol la rý a çýk, me kân la rý Cen net ol sun. Bi ze de ha yat ta ol du ðu muz sü re ce on lar gi bi ya þa yýp, hüsn-ü hâ ti me i le bi tir me yi ve þim di dur duk la rý nur lu men zil ler de yi ne ka vuþ ma yý na sip ey le sin.

4 4 20 MEDYA POLÝTÝK KASIM 2011 PAZAR Y Ke ma list pa ran tez ar týk ka pan ma lý Yeni Türkiye nin saðlam temeller üzerinde yükselebilmesi için, Kemalist parantezin kapanmasý gerekmektedir. DÜN YA gö rüþ le ri ve zi hin sel kod la rý, Os man lý nýn son çey rek yüz yý lý i çin de ki tar týþ ma lar la þe kil le nen Cum hu ri ye tin ku ru cu kad ro la rý, hem kad ro hem de i de o lo ji dü ze yin de ge niþ kap sam lý bir it ti fa ka yas la na rak kur tu luþ sa va þý ný ka zan dý lar. Kad ro dü ze yin de ki it ti fak hem et nik (Türk-Kürt-Çer kez) hem de si ya sal (Ke ma list-ýtti hat çý-ýs lam cý) ek sen ü ze rin den iþ le di. Bu it ti fak, mü ca de le ve ri len top rak la rýn i çin de ve dý þýn da et ki li o lan bü tün i de o lo jik söy lem le rin (Ýs lam cý, an ti-em per ya list, sos ya list, mil li yet çi) te da vü le so kul ma sý na yol aç tý. Bu çer çe ve de, kur tu luþ sa va þý nýn, cep he de ve cep he ge ri sin de et ki si o la bi le ce ði dü þü nü len bü tün enstrü man la rýn te da vü le so kul du ðu bir bü yük uz laþ ma ne ti ce sin de ka za nýl dý ðý söy le ne bi lir. Bu bü yük uz laþ ma nýn, Cum hu ri ye tin ku ru cu fel se fe si ol du ðu nu söy le mek müm kün dür. KADROLARIN TASFÝYESÝ VE KOPUÞ SÖYLEMÝ Za fer den son ra, han gi kad ro nun si ya sal mer ke ze hâ kim o la ca ðý ve ye ni si ya sal re ji min ve top lum sal ya pý nýn han gi zih ni ye tin et ki siy le þe kil le ne ce ði me se le si, uz laþ ma nýn ye ri ni ça týþ ma ya bý rak ma sý na yol al mýþ týr. Bu ça týþ ma sü re sin ce, Mus ta fa Ke mal in ger çek leþ tir di ði tas fi ye ler ve be nim se di ði ko puþ söy le mi, Ke ma lizm ad lan dýr ma sý na ze min ha zýr la mýþ týr a ra sýn da, Mus ta fa Ke mal, bü tün al ter na tif kad ro ve si ya sal pro je le ri tas fi ye et miþ tir. Tas fi ye sü re cin de, Tak rir-i Sü kûn Ka nu nu, Ýs tik lal Mah ke me le ri ve or du ak tif bir rol üst len miþ tir. Tas fi ye sü re ci, ye ni re ji me di renç gös te ren kad ro lar la sý nýr lý kal ma mýþ, ye ni re ji me ta raf tar an cak Mus ta fa Ke mal e mu ha lif ak - tör le ri de (Ýt ti hat çý lar, I I. Grup men sup la rý, TpCF li ler) kap sa mýþ týr ye ge lin di ðin de, Mus ta fa Ke mal e mu ha le fet e de bi le cek hiç bir si ya si kad ro kal ma mýþ týr. Mus ta fa Ke mal, mo dern leþ me sü re ci nin baþ la ma sýn dan i ti ba ren hiç bir Os man lý sul ta ný nýn kul la na ma dý ðý i ni si ya tif ve nü fu za sa hip ol muþ tur. Kad ro lar dü ze yin de ki tas fi ye sü re ci, ko puþ söy le miy le de des tek len miþ tir. Ye ni re ji min da yan dý ðý il ke le rin ta ma mý, ay ný i sim le ve ya baþ ka bir i sim al týn da ben zer dü þün ce ler le, geç dö nem Os man lý mo dern leþ me sü re cin de te da vül de ol ma sý na kar þýn Mus ta fa Ke mal, gün dem de tut tu ðu ko puþ söy le miy le, de vam lý lý ðý yok say mýþ týr. Ko puþ söy le mi ve kad ro la rýn tas fi ye si, ben zer ik ti dar kay gý la rýn dan bes len miþ, bir bi ri ni bes le miþ ve 1927 ye ge lin di ðin de, Mus ta fa Ke mal in ku ru cu bir ki þi sel kült o luþ tur ma sý i çin ge re ken ze mi ni o luþ tur muþ tur. Mus ta fa Ke mal, im pa ra tor luk bi ri ki mi nin hem ak tör hem de söy lem dü ze yin de tas fi ye e dil di ði bir dö nem de, ye gâ ne ak tör o la rak kal mýþ ve ta ri hi ken di siy le baþ la yan ye ni bir mo dern leþ me söy le mi ge liþ tir miþ tir. Böy le bir sü re cin so nun da, mo dern leþ me sü re ci Ke ma lizm is mi ni al mýþ týr. Er ken Cum hu ri yet mo dern leþ me pra ti ði nin, bes len di ði kay nak la rý red det me si ve Mus ta fa Ke mal in is miy le a nýl ma sý, hiç kuþ ku suz, i ki as ra ya kýn mo dern leþ me ge le ne ði ne ay ký rý bir du rum dur. Di na mik bir a ra yý þý i fa de e den mo dern leþ me sü re ci nin, -izm son ek li bir i sim len dir me al ma sý, hem A ta türk e ta rih-üs tü bir de ðer at fe dil me si ne yol aç mýþ, hem de mo dern leþ me nin ta rih sel sü rek li li ði ne bir mü da ha le ol muþ tur. An cak, var lý ðý A ta türk ün ve/ya Cum hu ri ye tin ku ru cu ku þa ðý nýn ik ti dar pra ti ðiy le sý nýr lan dý rýl dý ðýn da, an la þý la bi lir bir te þeb büs tür. Ýk ti da rýn konso li das yo nu i çin ta rih sel mi ra sýn çar pý týl ma sý ge rek li gö rül müþ ve ta rih gü nün ko þul la rý çer çe ve sin de ye ni den ya zýl mýþ týr. Bu dö nem de, Ke ma lizm, et ki len di ði i ki sa vaþ a ra sý ba tý lý si ya sal re jim le re (Bol þevizm, Fa þizm, Na zizm) pa ra lel o la rak o to ri ter ve za man za man to ta li ter bir ya pý ya sa hip ol muþ tur. Ke ma lizm, tas fi ye et ti ði yer li si ya sal pro je ler den da ha sek ter, sýð ve o to ri ter bir i de o lo ji o la rak þe kil len miþ tir. Re jim ve u lus in þa sü re ci, top lum sal ba rý þýn ve top lum-dev let i liþ ki si nin ze de len me si ne yol a çan ir ras yo nel si ya sal mü hen dis lik pro je le ri ne bel bað la na rak sür dü rül müþ tür. An cak, Ke ma lizm in bu ya pý sý nýn da, dö ne min to ta li ter ik li min den et ki len di ði göz ö nü ne a lýn ma lý dýr. ÝKÝNCÝ KIRILMA: KEMALÝZM'ÝN KORUMA ALTINA ALINMASI DP ik ti da rý, Ke ma lizm in i çe ri ði ni CHP nin prog ra mý na has re de rek, fark lý bir mo dern leþ me pra ti ði ne yö nel miþ ve bu çer çe ve de a zým - san ma ya cak bir yol da al mýþ týr. Böy le ce, DP pra ti ði, ilk dö nem Ke ma lizm prog ra mý nýn ü ret ti ði ma li yet le ri ha fif le ti ci bir iþ lev gör müþ tür. An cak bu sü reç, 27 Ma yýs 1960 ta ke sin ti ye uð ra týl mýþ týr. 27 Ma yýs re ji mi i le be ra ber Ke ma lizm, bel li bir dö nem i çin iþ lev sel o la bi le cek bir i de o lo ji ve ya si ya sal prog ram ol mak tan çý ka rýl mýþ, her dö nem de reh ber lik e de bi le cek bir ya pý ya ka vuþ tu rul muþ tur la rýn si ya sal ik li min de ge liþ ti ri len bu pro je nin bu du ru mun 1960 lar dan i ti ba ren do nuk laþ tý rý la rak/ko ru ma al tý na a lý na rak kut san maya baþ lan ma sý, mo dern leþ me ge le ne ðin de i kin ci ký rýl ma ya/ sap ma ya yol aç mýþ týr. Ko puþ söy le mi ve tas fi ye sü re ci nin müm kün kýl dý ðý Ke ma lizm kur gu su nun ni hai so nu cu na var dý rýl ma sý an la mý na ge len bu du rum, mo dern leþ me ta ri hin de rast la ný lýr bir du rum de ðil dir. Tan zi mat, Ye ni Os man lý lar ve Jön Türk dö nem le rin de ön cü sý nýf lar, dö ne min ko þul la rý na ve dev le tin ih ti yaç la rý na gö re, di na mik bir kur tar ma stra te ji si be nim se miþ ler dir. Te mel he def, dev le ti kur tar mak o lun ca, Ýs lam cý lýk tan ba tý cý lý ða, Os man lý cý lýk tan Türk çü lü ðe bü tün stra te ji ler, prag ma tik bir kay gýy la kul la ný ma so kul muþ tur. An cak, Ke ma list mo dern leþ me pra ti ðin de, ko puþ söy le mi nin li der kül tü nü ö ne çý ka ran söy le miy le ye ti þen ön cü sý nýf lar, dev le ti kur tar mak i çin dö ne min el ve riþ li kur tar ma stra te ji le rin den bi ri o la bi le cek Ke ma lizm i, 1960 ta, kur ta rý la cak ye gâ ne ö ðe o la rak be nim se miþ ler dir. Ke ma lizm in si ya se tin te mel be lir le ye ni ha li ne so kul ma sý, mo dern leþ me sü re ci nin di na miz mi ni kay bet me si ne yol aç mýþ týr. Kur tar ma ve kur ma he de fi nin i çer di ði di na mizm, ko ru ma he de fi nin i çer di ði sta tik lik le or ta dan kalk mýþ týr. Böy le ce, 1930 la rýn iç ve dýþ si ya se tin de et ki li o lan o to ri ter si ya set, Tür ki ye nin ge le ce ði ni e sir a la cak þe kil de sür dü rül müþ tür. Ke ma liz min si ya sal fa a li ye tin te mel pa ra dig ma sý ha li ne ge ti ril me si, si ya sal a ra yýþ la rýn sap ma o la rak al gý lan ma sý na yol aç mýþ týr. Bu da, Ke ma liz mi ko ru ma mis yo nu çer çe ve sin de si ya se tin ve sa yet al tý na a lýn ma sý ný sað la mýþ týr. Böy le ce Ke ma lizm, bir (as ke ri) ve sa yet i de o lo ji si o la rak iþ le til miþ tir. 27 Ma yýs ýn aç tý ðý pa ran tez, te da vül de kal dý ðý ya rým a sýr bo yun ca, ül ke nin si ya set ih ti ya cý ný, 1930 la rýn ko þul la rýn da ge liþ ti ri len Ke ma list si ya sal pro je ye hap set miþ tir lar da ik ti dar da o lan kad ro nun ön ce lik le ri ni i fa de e den al tý il ke nin ve bu il ke le ri be lir le yen o to ri ter zih ni ye tin bu gü ne ka dar yü rür lük te tu tul ma ya ça lý þýl ma sý, de mok ra tik ta lep le rin kar þý lan ma ma sý na yol aç mýþ ve he men he men bü tün top lum sal ke sim le ri mað dur et miþ tir. Ü ret ti ði bun ca ma li yet ten son ra Ke ma lizm in Tür ki ye nin bu gü nü ne ve ge le ce ði ne ya pa ca ðý an lam lý bir kat ký yok tur. Bu gün Tür ki ye nin top lum sal kom po zis yo nu da, si ya sal ih ti yaç la rý da de ðiþ miþ du rum da dýr. Bu gü nün si ya se ti, de mok ra tik leþ me, si ya sal kim lik le rin ta nýn ma sý, ço ðul cu bir si ya sal tem sil, vb. öz gür lük çü ta lep le rin kar þý lan ma sý ný ge rek tir mek te dir. Ye ni Tür ki ye nin sað lam te mel ler ü ze rin de yük se le bil me si i çin, i ki as rý aþ kýn sü re bo yun ca bu top rak la rýn si ya sal a ra yýþ la rý nýn sü rek li li ðin de ký rýl ma ya yol a çan Ke ma list pa ran te zin ka pan ma sý ge rek mek te dir. Ha tem E te Sa bah, Bir Ke ma list ya lan da ha A TA TÜRK ÜN ve fa tý nýn se ne-i dev ri ye si ve si le siy le A ta türk ün þah sý na ve er ken Cum hu ri yet dö ne mi ne i liþ kin dik ta tör lük ve de mok ra si tar týþ ma la rý ka mu o yun da gün de me gel di.he pi mi zin bil di ði gi bi bu mev zu da baþ lý ca i ki gö rüþ var. Sa de ce Ke ma list le rin de ðil, dik ka te de ðer öl çü de bir ke si min ar gü ma ný; A ta türk ün as lýn da de mok rat ol du ðu, a ma ge rek ül ke mi zin ge rek se dün ya nýn o za man ki ko þul la rý çer çe ve sin de de mok ra si yi iþ let mek müm kün ol ma dý ðý i çin A ta türk ün bir an lam da mec bu ren tek-par ti re ji mi ni kur mak du ru mun da kal dý ðý. Ý kin ci ar gü man i se Tür ki ye de o dö nem de o luþ tu ru lan tek-par ti re ji mi nin, ko þul la rýn de ðil, bir si ya si ter ci hin so nu cu ol du ðu. Her ne ka dar dö ne min tek nik bir ta rih çi si de ðil sem de be nim ka na a tim i kin ci ar gü ma na ya kýn. (...) Çün kü A ta türk dö ne min de ge rek de mok ra si ge rek se çok-par ti li ha yat bi lin me yen va ký a lar de ðil dir. De mok ra si ta ri hin ilk dö nem le rin den be ri de ði þik form lar da bir yö ne tim þek li o la rak uy gu lan mýþ týr. Bi zim þu an da bil di ði miz þek liy le çok-par ti li si ya sal ha yat i se on se ki zin ci yüz yýl dan i ti ba ren dün ya da ve 1908 son ra sýn da da Tür ki ye de bi li nen bir sis tem dir. Do la yý sýy la tek-par ti re ji mi nin Tür ki ye de ku rul muþ ol ma sý baþ - ka al ter na tif le rin bi lin me di ði ya da müm kün ol ma dý ðý bir du ru mun so nu cu o la maz. Baþ ka bir de yiþ le Ke ma list ar gü ma nýn ö ner me si ni iz le ye rek 1920 ve 30 lu yýl la ra bak tý ðý mýz za man Ke ma list ar gü ma nýn so nu cu nu çý kar ma mýz müm kün de ðil. Bu nu bi raz a ça lým. TA RÝ HÎ O LAY LAR DA ÝN SAN Ý RA DE SÝ NÝN RO LÜ Bah se ko nu ar gü ma nýn i ki a ya ðý var. Bi rin ci si, ül ke miz ko þul la rý na i liþ kin de ðer len dir me, i kin ci si i se o za man ki dün ya þart la rý na i liþ kin. Ül ke ko þul la rý na i liþ kin de ðer len dir me ler ge nel lik le ül ke nin ik ti sa di, sos yal ve e ði tim dü ze yi nin de mok ra si nin iþ le til me si ne im kân ver me di ði yö nün de. Bu ko nu ü ze rin de bu ra da dur ma ya ca ðým, çün kü de mok ra si i çin bel li ik ti sa di, sos yal, kül tü rel ve e ði tim ko þul la rý nýn bir ön-ge rek li lik ol du ðu nu söy le ye bil me miz müm kün de ðil dir. Ký sa ca de ðin mem ge re kir se, me se la 1930 yýl la rý nýn Çe kos la vak ya sý ik ti sa den 1970 yýl la rý nýn Çe kos la vak ya sýn dan da ha alt bir se vi ye de i ken, iþ le yen çok-par ti li bir de mok ra si ye sa hip tir son ra sýn da 1990 lý yýl lar da Sov yet sis te mi nin çö kü þü ne ka dar Çe kos la vak ya da de mok ra si yok tur. Ya da o kur-ya zar lýk ve e ði tim dü ze yi a çý sýn dan Ka za kis tan, Hin dis tan dan da ha yük sek bir se vi ye de i ken, Hin dis tan da ha i le ri ve iþ le yen bir de mok ra si ye 60 yýl dýr sa hip tir. Ö zet le, de mok ra si i le re fah, e ði tim, kül tür gi bi ol gu lar a ra sýn da bir il li yet ko re las yo nu kur mak müm kün de ðil dir. Do la yý sýy la 1920 ve 30 lu yýl la ra i liþ kin ül ke ko þul la rý ar gü ma ný ge nel o la rak doð ru la na maz, fa kat 1908 den son ra çok-par ti li ha ya týn ký sa sü re li de ol sa tat bik e dil miþ ol ma sý ül ke ko þul la rý ar gü ma ný ný ö zel o la rak yan lýþ lar. Þim di de yu ka rý da bah set ti ðim de ðer len dir me nin i kin ci a ya ðý na, ya ni 1920 ve 30 lu yýl la rýn dün ya sý nýn ko þul la rý nýn de mok ra si ye im kân ver me di ði sa vý na ba ka lým. Bu ra da söy le nen þu dur: Bi rin ci Dün ya Sa va þý son ra sýn da ço ðu ül ke de za ten de mok ra si yok tur ve o to ri ter to ta li ter re jim ler yük se liþ te dir. Bol þe vik Ýh ti la li i le Rus ya ve çev re sin de ko mü nizm ku rul muþ tur, Ý tal ya da fa þizm var dýr, Al man ya da Na zizm gel miþ tir ve Ýs pan ya da da tek par ti dik ta tör lü ðü var dýr. To ta li ter re jim le rin hâ kim ol du ðu bu dö nem de o za man Tür ki ye de ki du - Atatürk döneminde Batý dünyasýna baktýðýmýz zaman totaliter tek parti rejimlerinin yükseliþte olmasý genel bir durum deðildir. rum bir is tis na de ðil dir. Doð ru dur, Tür ki ye de tek-par ti re ji mi ku rul ma sý Bi rin ci Dün ya Sa va þý son ra sý dö nem i çin bir is tis na de ðil dir, ve lâ kin su-i mi sal de mi sal de ðil dir. Da ha sý, 1920 ve 30 lu yýl la rýn dün ya sýn da to ta li ter re jim le rin yük sel di ði sa vý da ge nel bir doð ru de ðil dir. Ön ce lik le o za man ki dün ya der ken ge nel lik le re fe rans nok ta mýz Ba tý dün ya sý dýr, ya ni Av ru pa ve A me ri ka. Bu re fe rans doð ru dur, çün kü Tür ki ye za ten on do ku zun cu yüz yýl dan i ti ba ren Ba tý dün ya sý na en teg re dir ve de mok ra si ve dik ta tör lük hu su sun da da Tür ki ye yi Af ri ka, As ya ve La tin A me ri ka ül ke le ri i le de ðil, çok tan dýr en teg re ol du ðu Ba tý â le mi i le ký yas la mak an lam lý dýr. Ba tý dün ya sý na bak tý ðý mýz za man to ta li ter tek par ti re jim le ri nin yük se liþ te ol ma sý ge nel bir du rum de ðil dir. Hat ta bi raz ön ce say mýþ ol du ðum Rus ya, Ý tal ya, Al man ya ve Ýs pan ya ör nek le ri ne Ý kin ci Dün ya Sa va þý na ka dar ek le ye ce ði miz Por te kiz, A vus tur ya ve Tür ki ye den baþ ka ör nek de yok tur. Da ha de tay lý an la ta lým. Ý ki dün ya sa - va þý a ra sý dö nem de Av ru pa da Tür ki ye ve Sov yet ler Bir li ði dâ hil 29 ta ne dev let var dýr. Bun la ra ABD yi de ek ler sek Tür ki ye nin a it ol du ðu Ba tý â le mi 30 dev let ten mü te þek kil dir. Bun la rýn sa de ce 7 ta ne sin de tek-par ti re ji mi var dýr. Av ru pa da tek-par ti re jim le ri nin ku ru luþ ta rih le ri ni de sý ra sýy la ve re lim: Sov yet ler Bir li ði 1922, Tür ki ye 1923, Ýs pan ya 1923, Ý tal ya 1926, Al man ya 1933, Por te kiz 1933 ve A vus tur ya Ba tý â le mi nin ge ri ka lan 23 ül ke sin de çok-par ti li de mok ra si bir þe kil de tat bik e dil mek te dir. Doð ru dur, ay nen Tür ki ye gi bi geç mi þin de çok-par ti li re ji mi tat bik e den Al man ya ve Ý tal ya da tek-par ti re jim le ri ku rul muþ tur, a ma Bi rin ci Dün ya Sa va þý ndan son ra Bal kan lar da, Mer ke zî ve Do ðu Av ru pa da ye ni ku ru lan ül ke le rin ço ðun da Ý kin ci Dün ya Sa va þý na ka dar çok-par ti li si ya sal sis tem var dýr. So nuç lar sak, i ki dün ya sa va þý dö nem i çin o to ri ter re jim le rin Ba tý â le min de yük se li þi ar gü ma ný yay gýn ve ge nel bir du ru mun res mi ne da yan ma mak ta dýr. Ço ðun luk de mok ra si dir ve de mok ra tik leþ me de vam et miþ tir. Ör ne ðin, on do ku zun cu yüz yýl da baþ la yan ge nel ve e þit oy hak ký bu dö nem de yay gýn laþ mýþ týr. Bah se ko nu ar gü ma nýn et kin li ði yük se len to ta li ter re jim le rin (fa þizm, Na zizm ve ko mü nizm) tah rip kâr ve ra di kal ka rak ter le rin den kay nak lan mak ta dýr, de ðil se Ba tý â le min de ge nel bir du rum ol ma sýn dan de ðil. Na sýl ki ül ke ko þul la rý tek-par ti re ji mi ni ge rek tir mek te dir de mek ob jek tif o la rak müm kün de ðil se, yu ka rý da ver di ðim ta rih sel ve ri ler ý þý ðýn da dün ya þart la rý i çin de bu nu i le ri sür mek im kân dâ hi lin de gö zük me mek te dir. Ya zý yý bi tir me den Ke ma list ar gü ma nýn me to dik bir yan lý þýn dan da bah set mek is ti yo rum. Ta ri hî o lay lar ken di çer çe ve sin de de ðer len di ril me li ar gü ma ný ne ka dar doð ruy sa, ta ri hî o lay lar in san la rýn i ra di ey lem le ri dý þýn da ki ko þul la rýn so nu cu dur de mek de o ka dar yan lýþ týr. Ya ni ül ke fa kir di, dün ya to ta li ter di o za man baþ ka ne ya pý la bi lir di sa vu nu su de ter mi nist bir in dir ge me ci lik tir. Ta ri hî va ký a lar ob jek tif ko þul lar i le in san la rýn süb jek tif i ra di ey lem le ri nin bir so nu cu dur. Ta ri hi sa de ce ob jek tif ko þul lar dâ hi lin de mü ta la a et mek in sa nýn i ra di ka pa si te si ni in kâr et mek de mek tir. Bir an i çin Ke ma list ar gü ma nýn ül ke ve dün ya ko þul la rý böy ley di, o nun i çin tekpar ti re ji mi ol mak du ru mun day dý a na li zi ni doð ru ka bul e de lim. O za man bu, A ta türk ün i ra di ka rar ve ey lem le ri nin bir ro lü yok tur, de mek de ðil mi dir? Prof. Dr. A. Nu ri Yur du sev Za man, A ta türk mil li yet çi li ði ne de mek? YE NÝ a na ya sa yý pek ko nuþ mu yo ruz an cak CHP nin i çin de bu lun du ðu ka o tik or tam a sýl sý kýn tý nýn bu par ti den kay nak la na ca ðý ný gös te ri yor. E fen dim, CHP li ve kil ler Tun ce li Mil let ve ki li Þen gül ün Der sim le il gi li söz le ri ne ký ya met ko pa rý yor. Ney miþ, Þen gül ün de dik le ri: - Der sim bir kat li am mýþ... - Kat li am ka ra rý CHP yö ne ti mi sý ra sýn da a lýn mýþ. - Ka rar dan A ta türk ün ha be ri var mýþ. Bir top lum ve o nun ön cü lü ðü nü üst le nen bir par ti ta ri hi ya lan lar ü ze ri ne ku run ca, ger çek or ta ya çýk ma ya baþ la yýn ca ra hat sýz o lur. Tür ki ye de halk, mo dern leþ me nin A ta türk le baþ la dý ðý na, Vah det tin in ha in ol du ðu na, bir Tür kün dün ya ya be del ol du ðu na, i çi miz de ki ha in le rin bu mil le ti zo ra sok tu ðu na, sý nýf sýz-im ti yaz sýz-kar deþ bir top lum ol du ðu na i nan dý rýl mýþ týr. Bu ta rih an la yý þý na gö re, Türk ler tüm me de ni yet le rin, par don uy gar lýk la rýn a ta sý dýr ve Kürt ler de as lýn da kar da yü rür ken kart-kurt se si çý ka ran Türk ler dir. Der sim de is yan de ðil dep rem ol muþ tur, Kürt ler taþ lar al týn da ka lýp öl müþ tür de me dik le ri i yi bu tab lo kar þý sýn da. (...) Kat li am yok, CHP yok, A ta türk ün ha be ri yok di ye me dik le ri i çin Ne Der sim i di ye so ru yor lar. Bu par ti nin sos yal de mok rat ol mak tan çok nas yo nel-sos ya list bir par ti ol du ðu nun a çýk gös ter ge si bu in ü ze rin den sa de ce 10 yýl geç tik ten son ra ger çek le þen bir ký yý mý ýs rar la in kar ça ba la rý bu yüz den. Þim di bu par ti, a na ya sa nýn ilk 3 mad de si ne do ku nul ma ma sýn da ýs rar lý... Atatürk milliyetçiliðine dayanan bir anayasa Kürtlerin anayasasý olabilir mi? Dert le ri la ik lik, sos yal hu kuk dev le ti de ðil, A ta türk mil li yet çi li ði... A ta türk ün en net mil li yet çi lik ta ný mý ne? Ne Mut lu Tür küm Di ye ne... Bu mad de böy le ka lýr sa, bu a na ya sa Kürt le rin a na ya sa sý o la bi lir mi? On lar da Ne mut lu dað Tür kü yüm di ye ne di ye bi lir as lýn da... Er gun Ba ba han, Star,

5 Y DÜN YA 20 KASIM 2011 PAZAR 5 YETKÝ MECLÝSTE OLMALI DÜNYA MÜSLÜMAN ÂLÝMLER BÝRLÝÐÝ BAÞKANI ÞEYH YUSUF EL KARDAVÝ, MISIR'DA ORDU ÝLE SÝYASÎ PARTÝLER ARASINDA YAÞANAN KRÝZ ÝLE ÝLGÝLÝ YETKÝNÝN ORDUDA DEÐÝL, MECLÝSTE OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. DÜN YA Müs lü man A lim ler Bir li ði Baþ ka ný Þeyh Yu suf El Kar da vi, Mý sýr da or du i le si - ya sî par ti ler a ra sýn da ya þa nan kriz i le il gi li Mý sýr or du su nu e leþ ti re rek, par la men to dý - þýn da kim se nin a na ya sa ü ze rin de o to ri te ol - ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Mý sýr dan ya yýn ya pan ö zel Meh ver te le - viz yo nun ha be ri ne gö re, Ka tar da ya þa yan Mý sýr lý Þeyh Kar da vi, Mý sýr da par la men to se çim le ri nin he men ar - dýn dan cum hur baþ - kan lý ðý se çim le ri nin hýz lý bir þe kil de ya pýl - ma sý ge rek ti ði ne vur gu ya pa rak, Yük sek As ke rî Yu suf El Kar da vi Kon sey in ge çiþ dö ne - mi ni u zat ma ma sý ný is - te di. Or du nun o to ri te si nin hal kýn ü ze rin de ol ma ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Kar da vi, par la men to nun, a na ya sa yý be lir le me ve her ke sin u ya ca ðý ka rar la rý ha zýr la ma hak ký - na sa hip ol du ðu nu be lirt ti. Mý sýr lý seç men - le re de çað rý da bu lu nan Kar da vi, Oy la rý ný zý se si ni zi du yan, dü rüst ve a dil o lan a day la ra ve rin di ye ko nuþ tu. Kahire / a a Ý ran a karþý ka rar ta sa rý sý oy ço ðun lu ðuy la geç ti U LUS LA RA RA SI A tom E ner ji si Ku ru - mu(u A EK) yö ne tim ku ru lun da ön ce ki gün oy la nan Ý ran ýn nük le er prog ra mý na yö ne lik ka rar ta sa rý sý 32 leh te, i ki a leyh te ve bir çe kim ser oy la ka bul e dil di. BM Gü - ven lik Kon se yi da i mi ü ye si ABD, Ýn gil te - re, Fran sa, Rus ya ve Çin Cum hu ri ye ti i le Al man ya nýn or tak la þa sun duk la rý Ý ran ýn nük le er prog ra mý na yö ne lik ye ni ka rar ta - sa rý sý nýn oy lan ma sý sý ra sýn da Kü ba ve Ek - va tor ha yýr o yu kul la nýr ken, En do nez ya çe kim ser kal dý. Oy ço ðun lu ðuy la ka bul e - di len ye ni ka rar ta sa rý sýn da Ý ran ýn nük le - er prog ra mý nýn as ke rî bo yu tun dan cid di kay gý du yul du ðu vur gu la nýr ken, Ý ran yö - ne ti mi nin nük le er prog ra mý na i liþ kin kay - gý la rý gi der mek ü ze re U A EK i le þef faf iþ - bir li ði yap ma sý ta lep e di li yor. Viyana/ aa Ý ran el çi si, ta sa rý yý çok ö nem se me di U LUS LA RA RA SI A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) yö ne tim ku ru lu top lan tý sýn da ki Ý ran da i mî tem sil ci si bü yü kel çi A li As ker Sul ta ni ye, U A EK baþ ka ný Yu ki ya A ma - no yu, ABD nin her is te di ði ne e vet di yen bir ki þi ol mak la suç la dý. Ül ke si nin nük le - er prog ra mý na yö ne lik BM Gü ven lik Kon se yinde ka bul e di len ka rar ta sa rý sý ný da çok ö nem se me dik le ri ni i fa de e den Sul ta ni ye, bu ye ni de ðil. Bi ze yö ne lik çok sa yý da ka rar ta sa rý sý var. Biz nük le er prog - ra mý mýz ko nu sun da ta raf ol du ðu muz ant laþ ma la ra gö re doð ru yol da ol du ðu - mu za i na ný yo ruz ve i þi mi ze de vam e de ce - ðiz de di. Viyana/ aa Ve ne zu e la dan U A EK ya a ðýr e leþ ti ri, Ý ran a des tek U LUS LA RA RA SI A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) Yö ne tim Ku ru lu o la ðan top lan tý - sý nýn ön ce ki gün kü son o tu ru mun da söz a lan Ve ne zu la tem sil ci si bü yü kel çi A li de Je sus Uz ca te Gui Du qu e, U A EK Baþ ka ný A ma no nun Ý ran ýn nük le er prog ra mý na i - liþ kin son ra po run da ki id di a la rýn ger çek dý þý ol du ðu nu ö ne sür dü. Ra por da ki a ðýr suç la ma la rýn Ý ran i le u lus la r a ra sý ka mu o - yunu zo ra sok tu ðu nu i fa de e den De qu - e, U A EK i le Ý ran a ra sýn da kar þý lýk lý gü ve - ne da ya lý bir di ya log sü re ci nin a ci len baþ - la týl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Viyana/ aa TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý ve Av. Ahmet Yýlmaz, Mehmet Kuþdemir, Mesut Karabenek'in kayýnpederi ve merhum Cavit Erfidan'ýn abisi, hizmet adamý muhterem aðabeyimiz Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Balýkesir Yeni Asya Okuyucularý Tah rir Mey da ný, yeniden ha ra ket len di Mý sýr po li si nin, baþ kent Ka hi re de ki Tah rir mey da nýn da gös te ri dü zen le yen gös te ri ci le ri da ðýt - mak a ma cýy la ha re ke te geç ti ði bil di ril di. Po lis le, ken di le ri ne kar þý di re nen gös te ri ci ler a ra sýn da i tiþ ka kýþ ya þan dý ðý na ve po li sin ba zý ey lem ci le ri dö ver ken gö rül dü ðü ne i liþ kin ha ber ler ge lir ken, Tah rir mey da nýn da bu lu nan As so ci a ted Press ha ber a jan sý nýn ka me ra ma ný, po li sin mey da ný ter ket me yi red de den 3 gös te ri ci yi gö zal tý na al dý ðý na þa hit ol du ðu nu söy le di. Co ðu Ýs lam cý mu - ha le fe te men sup genç ler den o lu þan gös te ri ci ler, 25 Þu bat ta Mý sýr da ki Hüs nü Mü ba rek re ji mi - nin so nu nu ge ti ren gös te ri ler sý ra sýn da bir sem bol ha li ne ge len Tah rir mey da nýn da ön ce ki gün - den i ti ba ren yö ne tim de ki as ke ri kon se yi he def a lan gös te ri ler yap ma ya baþ la mýþ tý. Kahire / a a MÜSLÜMAN KARDEÞLER TÜRKÝYE ÝLE TEMASTA MI SIR DA Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü ta ra fýn dan ku ru lan Hür ri yet ve A da let Par ti si (FJP) yet ki li le ri nin, 28 Ka sým da ya pýl ma sý plan la nan par la men to se - çim le rin den ön ce A da let ve Kal kýn ma Par ti si (AKP) tem sil ci le riy le bir a ra ya ge le rek, se çim ko nu su nu el al dýk la rý bil di ril di. Mý sýr da ya yým la nan ba ðým sýz El Mas ri El Yovm ga ze te si nin ha be rin de, AKP i le FJP den ba zý yet ki li le rin Sa lý gü nü Ka hi re de bu luþ - tu ðu ve se çim sü re ci ni gö rüþ tük le ri i fa de e dil di. FJP nin med ya kam pan ya la rý so rum lu su Ah met Ab dul Ha fýz da, top lan tý da se çim sü re ciy le il gi li ko - nu la rýn e le a lýn dý ðý ný be lir te rek, Mü ba rek re ji mi nin ar dýn dan Mý sýr da ilk de fa te le viz yon ve ga ze te le re rek lam ver me nin müm kün ol du ðu nu, par ti rek lam - la rý nýn i lan pa no la rýn da yer al dý ðý ný an lat tý. Ha fýz, Müs lü man Kar deþ ler in po li ti ka yý te ke li ne al mýþ gi - bi gö rü nen yan lýþ i ma jý ný dü zelt me ça ba sýn da ol - duk la rý ný ak tar dý. Ha ber de, FJP yet ki li le ri i le gö rü þen AKP' li le rin kim lik le ri ne i liþ kin bir bil gi ve ril me di. Mý - sýr da Müs lü man Kar deþ ler ta ra fýn dan ku ru lan Hür - ri yet ve A da let Par ti si nin ya ný sý ra Ýs lâm i le de mok - ra si yi bir a ra da yü rüt me yi he def le yen bir çok par ti, ku ru luþ a þa ma sýn da Tür ki ye de ik ti dar da o lan AKP yi ör nek al dýk la rý ný a çýk la mýþ lar dý. Kahire / a a Müs lü man Tür ki ye AB ye a lýn ma lý MA CA RÝS TAN Cum hur baþ ka ný Pal Schmitt, 75 mil yon luk Müs lü man Tür ki ye nin AB ye a - lýn ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Schmitt, Ka - sým da Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün res mî dâ vet li si o la rak ger çek leþ tir di ði Tür ki ye yi zi ya - re tiy le il gi li o la rak Ma car med ya sý na yap tý ðý a - çýk la ma da, Tür ki ye nin AB kri ter le ri ni ya ka la - dý ðý tak dir de AB ü ye li ði ne a lýn ma sý nýn ge rek ti - Pal Schmitt ði ni be lirt ti. 75 mil yon luk Müs lü man Tür ki - ye nin AB ye a lýn ma sý ge rek di yen Schmitt, 75 mil yon luk Müs lü man nü fus tan kor kul ma sý na ge rek ol ma dý ðý ný, Ma ca - SLO VEN YA NIN baþ þehri Lyubl ya na ya ca - mi ve Ýs lâm Kül tür Mer ke zi ya pý la cak. Lyubl ya na Müf tü sü Ne cad Gra bus un ken - te bir ca mi ya pýl ma sý i çin u zun za man dýr sür dür dü ðü gi ri þim le re Lyubl ya na Be le di ye Baþ ka ný Zo ran Yan ko viç des tek ver di. Ca - mi ve Ýs lâm Kül tür Mer ke zi ya pýl ma sý pro - je si ni o nay la yan Yan ko viç, yap tý ðý a çýk la - ma da, baþþehirde ya þa yan Müs lü man la rýn ö zel lik le cu ma ve bay ram na maz la rý ný spor sa lon la rýn da kýl mak zo run da kal ma sý nýn çok doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. Yan ko viç, bir i nan ca ve di ne sa hip o lan la rýn i ba det le ri ni ye ri ne ge tir me si i çin me kâ ný da ol ma sý ge - rek ti ði ni di le ge ti rir ken, Lyubl ya na Müf tü - sü Ne cad Gra bus da Lyubl ya na ya ca mi ya - ris tan ýn Tür ki ye nin AB ye a lýn ma sýn da ki tav rý - nýn ke sin ve net ol du ðu nu söy le di. Ma car Cum - hur baþ ka ný, Tür ki ye nin AB a day lý ðý i le bütün kri ter le ri ni ye ri ne ge tir me si du ru mun da tam ü - ye li ðe a lýn ma sý nýn ka çý nýl maz ol du ðu nu, ya rým mil yar nü fu sa sa hip o lan AB nin 75 mil yon luk Müs lü man dev let ten kork ma sý na ne den ol ma dý - ðý ný kay det ti. Schmitt, Kýb rýs lý la rý ya da baþ ka la - rý ný ten kit et mek is te mi yo rum, a ma 2005 yý lýn da Tür ki ye yi AB ye biz AB ül ke le ri dâ vet et tik. Tür ki ye u zun yýl - lar dan bu ya na za ten NA TO ü ye si dir de di. Budapeþte / a a Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile HAMAS'ýn Siyasî lideri Halid Meþal'ýn 23 Kasým'da Kahire'de görüþmesi bekleniyor. Fi lis tin Hü kü me ti Gaz ze ye ta þý na cak EL FE TÝH ve Ha mas ýn ku ru la cak ye ni hü kü me tin mer ke zi nin Gaz ze ol ma sý ko nu sun da an laþ tý ðý bil di ril di. Gaz - ze de ki Ha mas yö ne ti min de Baþ ba - kan lýk Da nýþ ma ný o la rak gö rev ya pan Ah met Yu suf bu gün kü a çýk la ma sýn - da, ye ni hü kü me tin Ra mal lah tan Gaz ze ye ta þý na ca ðý ný, do la yý sýy la ye ni baþ ba ka nýn da Gaz ze den o la ca ðý ný kay det ti. Ha mas ýn da Fi lis tin in BM de tam ü ye lik baþ vu ru su nu des - tek le ye ce ði ni söy le yen Yu suf, bütün Fi lis tin li grup la rýn he de fi nin baþ þehri Ku düs o lan ve 1967 sý nýr la rý nýn te mel a lýn dý ðý bir dev let ol du ðu nu di le ge tir - di. Yu suf a gö re, Ab bas da ya kýn bir za man da Gaz ze yi zi ya ret e de cek. Ö te yan dan, Fi lis tin Baþ ba ka ný Se lam Fay yad, Fa ce bo ok say fa sýn da yap tý ðý a - çýk la ma da, gö re vin den ay rýl ma ya ha zýr ol du ðu nu be lir te rek, So rum lu luk sa hi - bi bi ri o la rak, hiç bir za man is tik ra rýn ö - nün de bir en gel ol ma ya ca ðým de di. Fi - lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas ve Ha mas li de ri Ha lid Me þal, 23 Ka - sým da bir a ra ya ge le cek. Ý ki par ti a ra sýn - da uz laþ ma an laþ ma sý nýn im za lan dý ðý Ma yýs a yýn dan son ra ilk top lan tý o la cak gö rüþ me de, Gaz ze ve Ra mal lah hü kü - met le ri nin is ti fa e de rek tek bir ge çiþ hü - kü me ti ku rul ma sý, ar dýn dan da bütün Fi lis tin de se çi me gi dil me si ka ra rý nýn iþ - le me kon ma sý bek le ni yor. Gazze / a a Lyubl ya na ya ca mi ya pý la cak pý la cak ol ma sýn dan do la yý Av ru pa lý Müs lü - man lar o la rak gu rur duy duk la rý ný kay det ti. Ca mi ve Ýs lâm Kül tür Mer ke zi nin in þa at ça lýþ ma la rý na ne za man baþ la na ca ðý ve ma - li ye ti ko nu sun da bir a çýk la ma ya pýl ma dý. Slo ven ya Müf tü lü ðü, ku rum sal o la rak Bos - na-her sek Ýs lâm Bir li ði ne (Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý) bað lý bu lu nu yor. Es ki Yu gos lav - ya dan 1991 yý lýn da ba ðým sýz lý ðý na ka vu þan ve AB ü ye si ül ke o lan 2 mil yon nü fus lu Slo ven ya da, ço ðun lu ðu Boþ nak 50 bi nin ü - ze rin de Müs lü man ya þý yor. Slo ven ya Müf - tü lü ðü, Lyubl ya na ya ca mi yap týr mak i çin 2000 yý lýn dan bu ya na gi ri þim de bu lu nu - yor, an cak bu gi ri þim le ri yet ki li ma kam lar - ca kar þý lýk bul mu yor du. Lyublyana / a a HA BER LER Rusya Baþbakaný Vladimir Putin BM Gü ven lik Kon se yi ne Pu tin den i ti dal çað rý sý n RUS YA Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin, BM Gü ven lik Kon se - yi nden, Su ri ye de ki mu ha le fe tin güç kul la ný la rak bas tý rýl ma - sý ko nu sun da ha zýr la ya ca ðý ký na ma ka ra rý tas la ðýn da i ti dal li dav ran ma sý ný is te di. Pu tin, Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný Fran co is Fil lon i le gö rüþ me sin den son ra ga ze te ci le rin Rus ya nýn BM Gü ven lik Kon se yi nde Su ri ye kar þý tý bir ka ra rý des tek le yip des tek le me ye cek le ri yo lun da ki so ru su ü ze ri ne, U lus la r a ra - sý top lu luk la ça lýþ ma ya ha zý rýz, an cak biz i ti dal li ve dik kat li o lun ma sý ný is ti yo ruz de di. Fil lon da yap tý ðý a çýk la ma da, u - lus la r a ra sý top lu lu ðun Su ri ye ü ze rin de ki bas ký yý art týr ma sý ge rek ti ði ni be lir tti. Moskova / a a Su ri ye de þid de t so na er di ril sin n PAR LA MEN TO LA RA RA SI Bir lik, Su ri ye ye þid de tin so na er di ril me si çað rý sýn da bu lun du. Ay ný za man da Fas Tem sil - ci ler Mec li si Baþ ka ný da o lan, Par la men to la ra ra sý Bir lik Baþ - ka ný Ab dül va hid Ra di, ya yým la dý ðý bil di ri de, i nan dý rý cý o lan ve Su ri ye hal ký nýn de mok ra tik ta lep le ri ne ce vap ve ren iç si - ya sî de ði þim sü re ci nin ül ke de baþ la ta bil me si a ma cýy la, þid - de tin so na er di ril me si çað rý sýn da bu lun du. Ra di, bil di ri de, bu bað lam da, Su ri ye li yet ki li le re A rap Bir li ði nin çað rý sý ný ye ri ne ge tir me si ni is te di. BM, Su ri ye de ki o lay lar da yak la þýk 3 bin 500 ki þi nin öl dü ðü tah min e di yor. Cenevre / a a Ýn gil te re, Su ri ye i çin dip lo mat gö rev len dir di n ÝN GÝL TE RE, Su ri ye mu ha le fe tiy le i le ti þim i çin üst dü zey dip lo mat gö rev len dir di. Ýn gil te re Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, ba zý Su ri ye li mu ha lif i sim ler le son ay - lar da dü zen li te mas ha lin de o lun du ðu be lir ti lir ken, bu ça - ba la rýn arttý rýl ma sý a ma cýy la Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha u - ge in Fran ces Guy ý gö rev len dir di ði be lir til di. A çýk la ma da, Ha u ge in ya kýn ge le cek te mu ha le fet tem sil ci le riy le gö rüþ - mek ni ye tin de ol du ðu da i fa de e dil di. Londra / a a O ðul Kad da fi ya ka lan dý n LÝB YA NIN öl dü rü len li de ri Mu am mer Kad da fi nin o ðul la rýn dan Sey fü lis lam Kad da fi nin ya ka lan dý ðý bil di - ril di. Lib ya U lu sal Ge çiþ Kon se yi yet ki li le ri nin ver di ði bil gi ye gö re Sey fü lis lam Ka dda fi, ül ke nin gü ne yin de ki Seb ha böl ge sin de ya ka lan dý. Sey fü lis lam Kad da fi nin sað ol du ðu ve he li kop ter le Zi tan þehri ne gö tü rül dü ðü be lir ti li yor. Kad da fi nin da ha son ra da baþ þehir Trab - lus a ge ti ri le ce ði id di a e dil di. Trablus / a a Ru an da da soy ký rý ma 15 yýl ha pis ce za sý n RU AN DA DA 1994 yý lýn da ya pý lan soy ký rý ma ka rý þan - la rý yar gý la mak i çin ku ru lan sa vaþ suç la rý mah ke me si, soy ký rý mýn en çok a ra nan sa nýk la rýn dan es ki Ki yu mi Be le di ye Baþ ka ný Gre go i re Nda hi ma na yý 15 yý la mah - kûm et ti. Tan zan ya da ku ru lan Ru an da U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si, Nda hi ma na yý, ço ðu sý ðýn dý ðý bir ki li se nin bul do zer ler le yý kýl ma sý sý ra sýn da ölmesinden yak la þýk 2000 Tut si nin ö lü mün den so rum lu tu ta rak, in san lý ða kar þý suç ve soy ký rým dan suç lu bul du. Nda hi ma na, 15 yýl ka çak ya - þa dýk tan son ra 2009 yý lýn da Kon go da ya ka lan mýþ ve Tan zan ya nýn A ru þa þehrin de ki ce za e vi ne gön de ril miþ - ti. Ru an da da 1994 yý lýn da 100 gün sü ren soy ký rým da yak la þýk 800 bin Tut si kat le dil miþ ti. Aruþa / a a TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Dr. Naci Pekgür'ün ablasý Sevgi Oðulgamýþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Ömer Erdem'in kayýnpederi, Durmuþ Temel ile eniþtesi Hasan Erdoðan'ýn vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý Cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y

6 6 20 KASIM 2011 PAZAR HABER Y Dep rem Van ýn e ko no mi si ni de vur du ÞE HÝR DE BÝR ÇOK ÝÞ YE RÝ VE FAB RÝ KA KA PA NIR KEN, A ÇIK O LAN AZ SA YI DA KÝ ÝÞ YE RÝ DE YO ÐUN BÝR ÞE KÝL DE YA ÞA NAN GÖÇ LE RÝN AR DIN DAN MÜÞ TE RÝ BUL MAK TA ZOR LA NI YOR. ca ni as ya.com.tr Ömrümüzün son 10 dakikasý Ed re mit-van dep re mi, sa de ce bi na la rý de ðil; ba zý an la yýþ la rý da sars tý. Bi na la rýn sar sý lýp yý kýl ma sý na mil let çe ü zül dük, a ma ba zý yan lýþ an la yýþ ve ka bül le rin sar sýl ma sý na da se vin dik. Sar sý lan þey, biz ve ö te ki an la yý þý ol du. Bü tün bir mil le tin Van ve il çe le ri ni et ki le yen dep rem son ra sý yar dý ma koþ ma sý, es ki an la yýþ la rýn yý kýl dý ðý ný gös te ren gü zel bir ge liþ me de ðil se ne dir? Ge rek en kaz kal dýr ma ça lýþ ma la rý es na sýn da ve ge rek se dep rem ön ce sin de dik kat çe ki ci ba zý ha di se ler de ya þan mýþ. Bir o kul da ki top lan tý da Ye ter, ca ným sý kýl dý. Da ha son ra de vam e de riz di yen bir ve li, top lan tý nýn so na er me si ne se bep ol muþ ve ne ti ce de ve li le rin dep rem es na sýn da çö ken o kul bi na sý nýn en ka zý al týn da kal ma sý na ma ni ol muþ. Na sip iþ te; e cel de ðiþ mi yor, son ne fes ne bir gün ön ce ye ge li yor, ne bir gün son ra ya ka lý yor... Van-Er ciþ de ki dep rem de 74 öð ret me nin ve fat et me si de ay rý ca tar týþ ma ko nu su ol muþ tu. Öy le ya, baþ ka hiç bir mes lek gru bun da bu ka dar ki þi en kaz al týn da kal ma mýþ tý. Öð ret men le rin, ek se ri yet le u cuz ol du ðu i çin es ki bi na la rý ter cih et tik le ri söy len di, a ma ka der le ri böy ley miþ. Dep rem den sa de ce 4 gün ön ce o ra da ki öð ret men le re se mi ner ve ren e ði tim ci Tar kan Zen gin in bir uy gu la ma sý bel ki de dep rem ha ber le ri nin en çar pý cý sý. Se mi ner so nun da ka tý lým cý la ra, Ha ya tý ný zýn son 10 da ki ka sý ol du ðu nu ha yal e din ve ge ri ye ka lan la ra bir mek tup ya zýn di yen Tar kan Zen gin, ya zý lan mek tup la rý an cak dep rem den son ra o ku ya bil miþ. Ha ya tý nýn son 10 da ki ka sý nýn ol du ðu nu dü þü ne rek mek tup ya zan öð ret men ler den 74 ü, ka de rin bir cil ve si o la rak dep rem de en kaz al týn da kal mýþ. Ar ka da þý mýz U mut Ya vuz un, Tar kan Zen gin le bu ko nu da yap tý ðý rö por ta jý ka çý ran lar var sa ilk fýr sat ta o ku ma sý ný, e þi ne-dos tu na da o kut ma sý ný tav si ye e de riz. (Ba ký nýz: Ye ni As ya, 15 Ka sým 2011, ya da: ni as ya.com.tr/ha ber-de tay2.asp?id=23239) Ýþ te, dep rem de ve fat e den öð ret men le rin, ha yat la rý nýn son 10 da ki ka sý kal dý ðý ný dü þü ne rek ge ri de ka lan la ra yaz dýk la rý mek tup lar dan ö zet ler: l Al lah i man, Kur ân ver sin. A ma dün ya da ka lan lar bir bi ri ni ze kar þý dü rüst o lun. A da let li o lun. Ýn san la rý kýr ma yýn. Gu ru ru nu ren ci de et me yin. Sev gi ler... l Ca ným a i lem, an nem ve ba bam... Ver di ði niz e mek ler den do la yý hak la rý ný zý he lâl e di niz. Siz den son bir is te ðim var. Kar deþ le ri me ve dost la rý ma se lâm e di yo rum. Söy le yin hep si hak la rý ný he lâl et sin ler. Ku sur la rý mý da af fet sin ler... l Ca ným A i lem... Be nim gi bi siz ler de bu ra ya ge le cek si niz. Ön ce lik le hak ký ný zý he lâl et me ni zi is ti yo rum. An ne ci ðim, ba ba cý ðým, hak ký ný zý he lâl e di niz. Be ni du â la rý nýz da ek sik et me yi niz. Ha yat ge çi ci. Ha ya týn ge çi ci ol du ðu nu þu an da ha i yi an la dý ðý ný zýn far kýn da yým. As la dün ya da ki mal la ra de ðer ver me yi niz. Biz ler bu dün ya ya bir þey ler i çin gön de ril dik. Ya ra tý cý dan gel dik ve O na dö ne ce ðiz. O na dö ne ce ði mi zi as la u nut ma yýn. Ben u nut tum. Dün ya ha ya tý na al dan dým. Ev, iþ di ye di ye a hi ret ha ya tý na ye te rin ce a zýk top la ya ma dým. Ne o lur su nuz, siz ler dik kat e di niz. Ço cuk la rý mýn þü kür dar ol ma la rý ný sað la yýn. Ýs lâ mî ter bi ye i le ye tiþ ti rin. Ben hep bu nu er te le dim. Siz on la ra yar dým cý o lun. Ve as la Al lah tan u mu du nu zu kes me yin. Hep O na i na nýn ve ü mit var o lun... l Sev gi li E þim... Sev gi li an nem, ba bam ve ca ným a bim siz le ri her þey den çok se vi yo rum. Ca ným e þim son ne fe sim, son cüm le le rim Rab bim cen net te ka vuþ ma yý na sip et sin. Her kes ten he lâl li ði mi is te yin. Ne o lur sa ol sun að la ma yýn. Siz le ri çok se vi yo rum l An ne me... Son 10 da ki ka mý ya þý yo rum. Að la ma yýn ve ü zül me yin. Al lah öm rü mü zü bu ka dar be lir le miþ. Ar kam dan að la mak ye ri ne çok du â e din, bu na ih ti ya cým var. Biz ö lüm den son ra her þe yin bit me di ði ni bi li yo ruz. O ra da bu lu þa ca ðý mý za i na ný yo rum. An ne, sa na ya þat tý ðým ü zün tü ler i çin piþ ma ným. Be ni af fet, bu ký zý na hak ký ný he lâl et. Bi li yo rum sen ký ya maz sýn ba na. Se ni se vi yo rum Bu ve si le i le dep rem de ve fat e den le re bir de fa da ha Al lah tan rah met di li yo ruz. Son 10 da ki ka da de ðil, son sa ni ye de ö le bi le ce ði mi zi hiç u nut ma dan ya þa ya bil sek a ca ba þim di ki gi bi mi ya þar dýk? TAZÝYE Muhterem kardeþimiz M. Sami Çetin'in kayýnpederi A. Ahmet Çetin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Þ. Urfa Yeni Asya Okuyucularý VAN DA ya þa nan dep rem ler de yim ye rin dey se þeh rin e ko no mi si ni de vur du. Þe hir de bir çok iþ ye ri ve fab ri ka ka pa nýr ken, a çýk o lan az sa yý da ki iþ ye ri de yo ðun bir þe kil de ya þa nan göç le rin ar dýn dan müþ te ri bul mak ta zor la ný yor. Van Es naf ve Sa nat kâr lar O da la rý Bir li ði Baþ ka ný Fa ruk Al pas lan, þe hir de fa a li yet yü rü ten es naf la rýn, yüz de 90 ý nýn iþ yer le ri nin ka pa lý ol du ðu nu, di ðer yüz de 10 luk kýs mýn i se þe hir mer ke zin de ve ba zý ma hal le ler de dük kan la rý ný a çýk tut tuk la rý ný kay det ti. Van Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Si nan Ha kan i se bin 500 ki þi nin is tih dam e dil di ði Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde, nor mal - Van da meydana gelen depremlerle sarsýlan, soðuk ve karlý havanýn da etkisiyle zor günler geçiren depremzedelere sýcak yemek daðýtýmý yapýlýyor. FO TO: A A Durum aðýrlaþýyor DEPREMÝN ARDINDAN BAÞKA BÝR ÞEHRE GÝTMEK ÝÇÝN VAN VALÝLÝÐÝNE BAÞVURAN 50 BÝN KÝÞÝDEN 5 BÝNÝ ÇEÞÝTLÝ ÝLLERE GÖNDERÝLDÝ. VAN DA KÝ dep rem son ra sý þe hir den ay rýl mak i çin Va li li ðe baþ vu ran 50 bin ki þi den 5 bi ni nin çe þit li il le re gön de ril di ði bil di ril di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý Van A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, 23 E kim ve 9 Ka sým da mey da na ge len 7.2 ve 5.6 bü yük lü ðün de ki dep rem le rin ar dýn dan Van dan ay rýl mak is te yen 50 bin ki þi va li li ðe baþ vur du. Baþ vu ru la rý de ðer len di ren Van A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ilk e tap ta 5 bin ki þi yi git mek is te dik le ri þe hir le re gön de rir ken, di ðer 45 bin ki þi nin ta lep le ri ne yö ne lik iþ lem le rin de de vam et ti ði be lir til di. Yet ki li ler, baþ vu ru da bu lu nan la rýn git mek is te di ði bir il be lirt me me si du ru mun da, çe þit li il ler de ki Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dür lük le ri i le ir ti ba ta ge çil di ði ni ve mas raf la rý kar þý la na rak uy gun il ler de ki mi sa fir ha ne le re gön de ril dik le ri bil gi si ni ver di. Bu a ra da dep rem ze de le rin çe þit li il le re gön de ril me si i çin va li lik ta ra fýn dan gün de 40 o to bü sün þe hir den ha re ket et ti ði öð re nil di. AN KA RA DAN YO LA ÇI KAN 7 YAR DIM TIR I VAN A U LAÞ TI An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si nin dep rem ze de ler i çin gön der di ði 7 TIR gý da Van a u laþ tý. Van Ýl Ö zel Ý da re si B Kam pü sü ne gi riþ ya pan týr lar da ki yar dým ko li le rin de, zey tin, pey nir, sal ça, tuz, ma kar na, sý vý yað, un, pi rinç, þeh ri ye, çay, toz þe ker, re çel, hel va, ku ru fa sul ye, no hut ve bul gur bu lun du ðu bil di ril di. Van da ki er zak de po su nun sevk ve i da re a mi ri Ýl han Tar la cý, yap tý ðý a çýk la ma da, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si ne te þek kür et tik le ri ni be lir te rek, An ka ra dan 15 TIR'ýn yo la çýk tý ðý - de 72 iþ let me nin fa a li yet yü rüt tü ðü nü, an cak dep re min ar dýn dan bun lar dan 50 si nin iþ le ri ni dur dur du ðu nu, iþ le ri ni de vam et ti ren di ðer fir ma la rýn i se pi ya sa nýn dur gun ol ma sý se be biy le zor luk ya þa dýk la rý ný i fa de et ti. Van ýn, böl ge nin en bü yük pa za rý ol du ðu nu kay de den Ha kan, Bu pa zar tý kan dý ðý i çin bü tün fir ma lar et ki len di. Fir ma la rýn müþ te ri le ri za rar gör dü ðü i çin fir ma lar da za rar e di yor de di. Böl ge de, tah mi nen yak la þýk 6-8 ay dur gun luk ya þa na ca ðý ný sa vu nan Ha kan, dep re min ya ra la rý sa rýl dýk tan son ra Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde ki fir ma lar ve es naf i çin A cil Ey lem Pla ný uy gu lan ma sý ný ta lep et ti. Van / a a ný bi li yor duk. Þu an da bun lar dan 7 ta ne si kam pü sü mü ze gi riþ yap tý de di. Di ðer TIR la rýn da yol da ol du ðu nu be lir ten Tar la cý, yar dým mal ze me le ri nin Ra ma zan ay la rýn da ha zýr la nan gý da ko li le ri þek lin de ha zýr lan dý ðý ný ve her bi ri nin nu ma ra lan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Tar la cý, þun la rý kay det ti: An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye si yar dým çað rý mý za ku lak ver di ve bu yar dým la rý bi ze yol la dý. Bun la rý va tan daþ la rý mý za en ký sa sü re de u laþ týr mak i çin yo ðun bir þe kil de ça lý þa ca ðýz. Þu an da Van da her tür lü gý da ya ih ti ya cý mýz var. Fa kat yar dým la rýn bu þe kil de fark lý fark lý ko li ler de gel me si bun la rý in dir me miz, tas nif et me miz, pa ket ha li ne ge tir me miz iþ gü cü de mek, za man de mek. Bu þe kil de yar dým la rýn gel me si, yar dým la rýn va tan daþ la ra da ha geç u laþ ma sý an la mý na ge li yor. An cak yar dým la rýn Ra ma zan a yýn da da ðý tý lan gý da ko li le ri þek lin de gel me si, yar dým la rýn tez el den va tan daþ la ra u laþ ma sý an la mý na ge li yor. ÇA DIR LA RA YAN GIN TÜ PÜ DA ÐI TI LI YOR Ö te yan dan, Van Va li li ði dep rem ze de le rin ya þa dý ðý ça dýr lar da ki çý kan yan gýn la ra mü da ha le ler de kul la nýl mak ü ze re ilk e tap ta bin a det yan gýn sön dür me tü pü al dý. Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü yet ki li le ri, sa týn a lý nan bin a det yan gýn sön dür me tü pü nün den 418 i nin ça dýr la ra da ðý tý mý nýn baþ lan dý ðý ný be lir te rek, Bu tüp ler den 330 u 6 ki log ram lýk, 88 i i se 25 ki log ram lýk. Söz ko nu su 25 ki log ram lýk tüp le rin bir kýs mý kö pük lü dür. Kü çük tüp ler her ça dý ra, bü yük ler i se ça dýr kent le rin fark lý yer le ri ne bý ra ký la cak de di. Van / a a AÐIR YARALI MÝKAÝL DE ÖLDÜ VAN DA, 2 ço cu ðun öl - dü ðü ça dýr yan gý nýn da ya ra la nan ve An ka - ra ya sevk e di len kar - deþ ler den Mi ka il Tul - kan, ya pý lan mü da ha - le ye rað men kur ta rý la - ma dý. Yet ki li ler den a lý - nan bil gi ye gö re, dep - rem ze de a i le nin kal dý ðý ça dýr da çý kan yan gýn da Ba har (8) ve Ýs ma il Tul - kan (4) kar deþ ler vefat et miþ, ya ra la nan E lif ve Mi ka il Tul kan i se An ka ra ya sevk e dil - miþ ti. Sað lýk Ba kan lý ðý - nýn am bu lans u ça ðýy la An ka ra ya ge ti ri len E lif ve Mi ka il Tul kan, Dýþ - ka pý Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý He ma to lo ji On ko lo ji E ði tim ve A - raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl mýþ tý. Du ru mu a ðýr o lan kü çük Mi ka - il, has ta ne de ya pý lan bü tün mü da ha le le re rað men ak þam sa at - le rin de ha ya tý ný kay - bet ti. An ka ra / a a STK lar ye ni a na ya sa ya kat ký sun ma lý FATÝH KARAGÖZ ANKARA DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, ye ni a na ya sa nýn bir züm re nin ve ya gö rü þün a na ya sa sý o la ma ma sý ge rek ti ði ni, a na ya sa ya pým sü re ci ne her ke sin dâ hil ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ka mu da E þit i þe e þit üc ret uy gu la ma sý ný ger çek leþ tir mek i çin ge çen haf ta çý ka rý lan 666 Sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me de öð ret men le rin u nu tul du ðu nu ve ka mu da en dü þük üc ret a lan ke sim ha li ne gel di ði ni bil di ren Gür kan Av cý, 18. Mil lî E ði tim Þu ra sýn da a lý nan ka rar ge re ði 24 Ka sým Öð ret men ler Gü nün de tüm e ði tim ci le re bir ma aþ tu ta rýn da ik ra mi ye ve ril me si ge rek ti ði ni sa vun du. Ye ni a na ya sa nýn bir züm re nin ve ya gö rü þün a na ya sa sý o la ma ma sý ge rek ti ði ni, a na ya sa ya pým sü re ci ne her ke sin dâ hil ol ma sý ge rek ti ði ni i fa den e den Gür kan Av cý, Ye ni a na ya sa kor ku la rýn ü rü nü o lan bir a na ya sa yý çö pe a tan bir a na ya sa ol ma lý dýr. Top lu mun te mel di na mik le ri ni ha re ke te ge çi ren ve her ke sin sa hip le ne ce ði bir a na ya sa ya pýl ma lý dýr. Bu an lam da Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek in bü tün si vil top lum ku ru luþ la rý na gön der di ði a na ya sa ya kat ký ya pýn çað rý sý ö nem li dir. Biz de sen di ka o la rak e li miz - den ge len kat ký yý ve re ce ðiz. Ö zel lik le, öð ret men le re ve dev let me mur la rý na si ya sî par ti ve der nek le re ü ye ol ma ve dü þün ce le ri ni i fa de e de bil me hak ký ve ril me si ni ve grev hak ký ta nýn ma sý nýn ö nem li ol du ðu nu dü þü nü yo ruz di ye ko nuþ tu. Bu sü reç te ü ni ver si te le rin ses siz kal ma sý ný ra hat sýz lýk ve ri ci bu lan Av cý, þöy le ko nuþ tu: Tür ki ye nin bi lim ve tek no lo ji ü re ten, top lu mu ay dýn la tan, ko nu þan, ü re ten, sor gu la yan, tar tý þan ü ni ver si te le re ih ti ya cý var. A ma dar be mi ra sý bir YÖK e ih ti ya cý yok. Bu nun ya nýn da ü ni ver si te le rin öz gür leþ me si ve top lu mun lo ko mo ti fi ol ma sý i çin YÖK ün kal dý rýl ma sý ya hut pa si fi ze e dil me si i çin dü zen le me le rin ya pýl ma sý ný is ti yo ruz. BAN KA LA R KRE DÝLERÝ ER TE LE ME LÝ VAN Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Fe ri dun I rak da þe hir den yo ðun bir göç ya þan dý ðý ný ha týr la ta rak, Ba rýn ma so ru nu ol ma yan ve ba rýn ma im kan la rý o luþ tu ra bi le cek hem þeh ri le ri miz lüt fen i li terk et me sin ler. Baþ ta iþ dün ya sý i li terk et me me li dir ki ye ni den e ko no mi mi zi a ya ða kal dý ra - lým, düþ tü ðü müz yer den ye ni den kal ka lým. Biz bu nu ba þa ra cak güç te yiz de di. Dev let ta ra fýn - dan ya pý lan des tek le rin doð ru yer de ve iþ te kul la nýl ma sý nýn da son de re ce ö nem li ol du ðu nu be lir ten I rak, ka mu ve ö zel ban ka la rýn kre di va de le ri ni er te le me le ri ta la bin de bu lun du. ÝÞ YER LE RÝ MÜÞ TE RÝ BU LA MI YOR VAN Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ kan Ve ki li Ay han Fi dan i se Dep rem den son ra ha yat dur du bu ra da. Þu an da es na fý mýz, tüc ca rý mýz ve sa na yi ci miz çok zor du rum da. Çok va him bir du rum. Ýn san lar mem le ke ti terk et ti ler. Es naf dük kâ ný ný aç sa da hi þim di sa týþ ya pa cak a dam bu la mý yor di ye ko nuþ tu. O in þa at la rý ya pan si zin öð ren ci le ri niz nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, te le viz yon ka nal la rýn da dep rem i le il gi li ko nuþ ma ya pan ve hü kü me ti e leþ ti ren ü ni ver si te ho ca la rý na ses le ne rek, Bu in þa a tý ya pan si zin öð ren ci le ri niz, fa tu ra ke se cek bi ri le ri ni a ra ma nýn an la mý yok, bun la rýn hep si mü hen dis, ben e ko no mist o la rak yö ne ti yo rum sa de ce de di. Lüt fi Kýr dar Kon gre Sa lo nu nda de vam e den Dün ya Türk Gi ri þim ci ler Ku rul ta yý ný dün kü o tu ru mu na ka tý lan Baþ ba kan Er do ðan, Van da ki dep re min ar dýn dan ken di le ri ni e leþ ti ren ü ni ver si te ho ca la rý na ses le ne rek, þun la rý söy le di: Bir ger çe ði bu ra da vur gu la mak is ti yo rum, or ta da fe lâ ket tel lâl la rý çok. Ben bir Baþ ba kan o la rak so rum lu lu ðu mun bi lin cin de ba zý a çýk la ma lar yap tým, yýl lar yý lý bu ül ke de be le di ye baþ kan lý ðýn dan ge len bir ki þi o la rak, biz bu ev le ri yý ka lým de di ði miz de va tan daþ bu i þe yak laþ ma dý ðý gi bi yar gý da en gel ol du. Kim se yar gý ya fa tu ra ke si yor mu? Bu in þa a tý ya pan si zin öð ren ci le ri niz, fa tu ra ke se cek bi ri le ri ni a ra ma nýn an la mý yok, bun la rýn hep si mü hen dis ben e ko no mist o la rak yö ne ti yo rum sa de ce, ger çek çi de ðil ler. Ýs tan bul un dep rem i çin ha zýr lýk lý ol ma dý ðý ný söy le di. Er do ðan, Ýs tan bul böy le de di ðer le ri fark lý mý? Bu nun dý þýn da sel a fet le ri bu na da ha zýr lýk lý de ðil. Bun la rý el e le ver mek su re tiy le bir lik te çö ze bi li riz. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ný kur mak ta tek a ma cým bu dur. Biz bu ba kan lýk ta bu i þe mü da ha le e de lim is te dik. Rant me se le si baþ lý yor di yor lar. E li ni ze di li ni ze dur sun. Bu bi na nýn al týn da bu in san lar kal dý ðý za man ne o la cak? Þe hir le rin de in san lar ü ze rin de hak ký var dýr. Bun la rýn be de li ni a ðýr ö de mek is te mi yo ruz. Van da bu ge çiþ dö ne mi ni at la ca ta ðýz. Þu bat Mart i ti ba rýy la ka lý cý ko nut la ra baþ la ya ca ðýz. Mülk sa hip le ri de ki ra cý du ru mun da o lan lar da bu ko nut lar dan 20 yýl va de i le al ma im ka ný bu la cak lar dýr di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / cihan Ý le ri a na ya sa i çin tam de mok ra si þart nde MOK RAT Par ti Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, i le ri bo yut lar da bir a na ya sa ya u laþ mak i çin tam de mok ra si nin þart ol du ðu nu söy le di. De mok rat Par ti ta ra fýn dan Bü yük A na do lu O te lin de dü zen le nen A na ya sa Ça lýþ ta yý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Zey bek, ye ni A na ya sa ha zýr lýk la rý nýn Tür ki ye nin gün de min de ol du ðu bir dö nem de A na ya sa tar týþ ma la rýn da yer al mak ve sü re ce ço ðul cu bir yak la þým la kat ký da bu lun mak a ma cýy la top lan tý nýn ger çek leþ ti ril di ði ni söy le di. A na ya sa nýn mil le tin or tak ge le ce ði ni te mel a lan, tam bir de mok ra si an la yý þýy la ha zýr lan ma sý nýn ö ne mi ne i þa ret e den Na mýk Ke mal Zey bek, A na ya sa nýn top lu mun is tek le riy le bes le ne rek ve her þart ta uz laþ ma ya yö ne lik is ti þa re ve mü za ke re sü re cin den ge çe rek ha zýr lan ma sý nýn e sas ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Zey bek, top lum da de mok ra si nin çok i yi i çi ne sin di ril me si nin ö nem ta þý dý ðý ný be lir te rek, A na ya sa, dün ya nýn ve Tür ki ye nin gel di ði ge liþ miþ lik ve bi linç dü ze yi a þa ma sýn da en i le ri de mok ra si ye u laþ ma lý dýr de di. Her ko nu da öz gür lük ler ve ril di ði tak dir de bu nun so run o luþ tu ra bi le ce ði gö rü þün de o lan la ra da ka týl ma dý ðý ný vur gu la yan Zey bek, i le ri bo yut lar da bir a na ya sa ya u laþ mak i çin tam de mok ra si nin þart ol du ðu nu söy le di. Bu ko nu da ki dü þün ce le rin dü zen le nen A na ya sa Ça lýþ ta yý sü re sin ce þe kil le ne ce ði ni i fa de e den Zey bek, De mok rat Par ti o la rak yýl la rýn ge tir di ði bi ri kim le A na ya sa ha zýr lýk sü re ci ne si ya sî çö züm le me ler ko nu sun da kat ký ver me yi a maç la dýk la rý ný, bu gö rüþ a lýþ ve ri þi sý ra sýn da da na sýl bir a na ya sa is te dik le ri nok ta sýn da bir ka ra ra va rý la ca ðý ný söy le di. An ka ra / a a Çu kur ca, 58 yýl son ra has ta ne ye ka vu þa cak nhak KÂ RÝ NÝN I rak i le sý ný rý bu lu nan ve 58 yýl ön ce il çe o lan Çu kur ca il çe si, ilk kez has ta ne ye ka vu þa cak. Yak la þýk 2 ay ön ce yer tesbi ti ya pý la rak te me li a tý lan 20 ya tak lý has ta ne nin 2013 te ta mam lan ma sý plan la ný yor. A dý te rör o lay la rýy la gün de me ge len ve 1953 te il çe sta tü sü ne ka vu þan Çu kur ca da va tan daþ lar, sað lýk hiz met le ri ni sað lýk o ca ðýn da a lý yor. Du ru mu a cil o lan lar ve ya uz man bir he ki me baþ vur ma sý ge re ken ler i se en ya kýn me sa fe de bu lu nan Hak kâ ri ve ya Van a sevk e di li yor. Hak kâ ri Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Öz lem Kö se, yap tý ðý a çýk la ma da, Sað lýk Ba kan lý ðýn ca yap tý rý lan 20 ya tak lý has ta ne in þa a tý nýn de vam et ti ði ni be lir te rek, Çu kur ca il çe miz ku rul du ðun dan bu ya na ilk de fa has ta ne ye ka vu þa cak de di. Has ta ne nin TO KÝ i le im za la nan bir söz leþ me i le yap tý rýl dý ðý ný ve ya pým i þi ni üst le nen fir ma nýn 15 Ey lül de ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý ný kay de den Kö se, Ça lýþ ma la rýn 2 yýl i çe ri sin de bit me si bek le ni yor. Has ta ne mi zin i ha le be de li 3 mil yon 389 bin li ra dýr. Çu kur ca hal ký ný çok ra hat la ta cak has ta ne miz 2013 yý lýn da hiz me te gi re cek di ye ko nuþ tu. Kö se, has ta ne de a cil ser vis ve ka dýn do ðum gi bi te mel ü ni te le rin de yer a la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Hakkâri / a a

7 Y 20 KASIM 2011 PAZAR HA BER 7 Ýz be yer ler de ki va tan daþ lar! mka ni as ya.com.tr Baþ ba kan Er do ðan se çim ler den ön ce be del li as ker li ðe kar þý ol du ðu nu þu söz ler le a çýk la mýþ tý: Ben þah sen böy le bir so rum lu lu ðun al tý na Tay yip Er do ðan o la rak gi re mem. Çün kü pa ra sý o lan var, pa ra sý ol ma yan var. Pa ra sý o lan bas tý ra cak pa ra yý as ker lik ten kur tu la cak, pa ra sý ol ma yan gi de cek as ker lik ya pa cak. Kim ler le gö rüþ tüy sem ben, ke nar kö þe de ki iz be yer ler de ki va tan da þým on lar bu i þe hiç sý cak bak mý yor... Ve to pu muhtemel a na ya sa re fe ran du mu na a ta rak ka ra rý halk ve rir di ye de ek li yor du. Ge li nen saf ha da i se, Bu haf ta i çin de ol ma sa bi le ö nü müz de ki haf ta bu i þi ta mam la yýp he men a dý mý a ta ca ðýz ve be del li as ker lik i le il gi li ya sa yý çý kart mýþ o la ca ðýz. Bu da ül ke miz i çin ha yýr lý ol sun di ye rek ö nü müz de ki haf ta ka nu nun çý ka rý la ca ðý nýn müj de si ni ver di! Ta sa rý Ba kan lar Ku ru lu nun im za sý na bi le a çýl dý Ne de ðiþ ti de, 5-6 ay da tam ter si þey ler söy le ni yor. Gör dü ðü müz ka da rýy la be del li çý kar sa, bu na se vi nen den çok ký zan lar o la cak. Çün kü pa ra sý o lan lar 21 gün, pa ra sý ol ma yan 450 gün as ker lik ya pa cak Þaþ týk kal dýk doð ru su Ke nar kö þe de ki iz be yer ler de ki va tan daþ lar mý ka rar de ðiþ tir di, yok sa baþ ka bi ri le ri mi? Ka ra rý siz ve rin ar týk * * * E ði tim u ça ðý düþ tü: 2 pi lot öl dü nýz MÝR ÝN Sel çuk il çe sin de ki E fes Ha va a la ný nda, Türk Ha va Ku ru mu na a it e ði tim u ça ðý nýn düþ me si so nu cu 2 pi lot vefat et ti. E fes Ha va a la ný yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Türk Ha va Ku ru mu na a it Ces na T-67 ti pi e ði tim u ça ðý, ha va lan dýk tan ký sa sü re son ra, he nüz be lir le ne me yen ne den le ha va a la ný ya ký nýn da ki bah çe ye düþ tü. Ýz mir Va li si Ca hit Ký raç da sa at da Sel çuk il çe sin de Ces na T-67 ti pi e ði tim u ça ðý nýn düþ tü ðü nü be lirt ti. Va li Ký raç, pi lot lar A li Can Er gün i le Nec mi Mýz rak ýn ö lü ðü nü söy le di. Ýz mir / a a Mec li sin gü ven li ði ni po lis sað la ya cak nmec LÝS TE KÝ as ke rî bir li ðin gö re vi so na e re cek, gü ven li ði po lis sað la ya cak. Mec lis teþ ki la tý ný ye ni den ya pý lan dý ran, ça lý þan la ra yö ne lik ye ni dü zen le me ler ge ti ren ka nun tek li fi, TBMM Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da ka bul e dil di. TBMM Baþ kan lý ðý Ý da ri Teþ ki la tý Ka nun Tek li fi ne gö re, TBMM Ge nel Sek re ter li ði Teþ ki lâ tý nýn a dý, TBMM Baþ kan lý ðý Ý da ri Teþ ki lâ tý o la rak de ðiþ ti ri li yor.tbmm Baþ ta bip li ði, Sað lýk Ba kan lý ðý na dev re di le cek. Ý da ri teþ ki la ta a lý na cak top lam per so ne lin yüz de 20 si, Mec lis te ki 4- C li ça lý þan lar dan o la cak. Mec li se per so nel a lý mý sý nav la ya pý la cak. TBMM Baþ ka ný baþ mü þa vi ri i le mü þa vir sa yý la rý na sý nýr la ma ge ti ri le cek. E mek li li ði ge len per so nel, ik ra mi ye si ar ttý rý la rak e mek li li ðe ö zen di ri le cek. Mec li sin gü ven li ði sa de ce, po lis ta ra fýn dan sað la na cak, ve Mec lis te ki ta bur ko mu tan lý ðý nýn gö rev sü re si so na e re cek. An ka ra / a a Ko lom bi ya i le vi ze ler kal dý rý lý yor nko LOM BÝYA Cum hur baþ ka ný Ju an Ma nu el San tos, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül i le vi ze le rin kal dý rýl ma sý ka ra rý ný al dýk la rý ný söy le di. San tos, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül i le Çan ka ya Köþ kü nde baþ ba þa ve he yet le ra ra sý gö rüþ me le ri nin ar dýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, yap týk la rý gö rüþ me le rin çok ve rim li geç ti ði ni vur gu la dý. San tos, zi ya ret çer çe ve sin de Ko lom bi ya nýn An ka ra Bü yü kel çi li ði ni ve Ýs tan bul da bir ti ca ret müs te þar lý ðý aç ma la rý nýn ö nem li ol du ðu nu i fa de e de rek, bu ça lýþ ma lar la u lus la r a ra sý pa zar lar da ken di le ri ni ta nýt ma fýr sa tý bul duk la rý ný, Ýs tan bul un i se ilk de ne yim le ri o la ca ðý ný bil dir di. Bu gün i ki ül ke a ra sýn da gü ven ve dost lu ðun gös ter ge si o lan ö nem li bir a dý mý da at týk la rý na de ði nen San tos, Sa yýn Gül i le vi ze le rin kal dý rýl ma sý ka ra rý al dýk. Ar týk Türk va tan daþ la rý Ko lom bi ya ya, Ko lom bi ya va tan daþ la rý i se Tür ki ye ye hiç bir ký sýt la ma ol ma dan ge le bi le cek. Bu, bir bi ri mi ze o lan gü ve nin gös ter ge si o lan, çok ö nem li ve sem bo lik bir a dým di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ya zý cý oð lu ka za sýn da bir tu tuk la ma da ha nbbp es ki Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya zý cý oð lu i le 5 ki þi nin vefat et ti ði he li kop ter ka za sý na i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da Ýs tan bul da gö zal tý na a lý nan Ke nan K., Ma lat ya Ad li ye sin de ki sor gu la ma sý nýn ar dýn dan tu tuk lan dý. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn ka za ya i liþ kin yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da Ýs tan bul da gö zal tý na a lý nan ve he li kop te rin a it ol du ðu þir ket te tek nis yen ol du ðu öð re ni len e mek li as ker Ke nan K., ge ti ril di ði ad li ye de, ö zel yet ki li Cum hu ri yet sav cý la rý Þe ref Gür kan ve Öz den Do ðan ýn sor gu la ma la rý nýn ar dýn dan tu tuk lan ma sý ta le biy le nö bet çi mah ke me ye çý ka rýl dý. Mah ke me ta ra fýn dan tu tuk la nan Ke nan K. Ma lat ya E Ti pi Ka pa lý Ce za e vi ne gön de ril di. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, da ha ön ce de 5 ay rý þe hir de o pe ras yon lar dü zen len miþ, gö zal tý na a lý nan 4 ü mu vaz zaf as ker, top lam 7 ki þi tu tuk lan mýþ tý. Ma lat ya / a a SEN DE A NA YA SA DA KO NUÞ TUN! Mil le ti tem sil e den ve kil le rin mes lek le ri ne o lur sa ol sun de ði þik ko nu lur da gö rüþ bil dir mek zo run da ka la bi li yor lar. Bu da Mec lis te ba zen tar týþ ma ko nu su o la bi li yor. Geç ti ði miz haf ta i çin de CHP nin ver miþ ol du ðu Kaz dað la rý yla il gi li ö ner ge ü ze rin de ya pý lan ko nuþ ma lar da da böy le bir tar týþ ma ya þan dý. AKP Ça nak ka le Mil let ve ki li Meh met Da nýþ, ko nuþ ma sý nýn son la rý na doð ru, Ar ka daþ lar lüt fen bi raz o ku yun de yin ce MHP Bur sa Mil let ve ki li Ne ca ti Ö zen soy, Meh met Bey, ben kim ya mü hen di si yim siz a vu kat sý nýz. Bu ko nu yu da be nim ka dar bi le mez si niz de di. Bu nun ü ze ri ne Da nýþ, A ma si ya nü rü 2003 Ka sým a yýn dan bu gü ne dek sü rek li a raþ tý rý yo rum. Si ya nür bir ze hir dir; ey val lah. Siz tu zu da ge re ðin den faz la tü ke tir se niz, doz a þý mýn da bu lu nur sa nýz za ra rý ný gö rür sü nüz di ye ko nuþ ma sý ný sür dür dü. CHP sý ra la rýn dan gü lüþ me ler ge lin ce Da nýþ, o ta ra fa dö ne rek, Lüt fen gül me yin, din le yin de di. Gü lüþ me, sa taþ ma ve a týþ ma la rýn de vam et me si ü ze ri ne AKP Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, Da nýþ a ses le ne rek, Sa yýn Mil let ve ki lim, sen cid di ye al ma. Mil let se ni cid dî bir þe kil de din li yor di ye ses len di. Da nýþ ko nuþ ma sý ný ta mam la dýk tan son ra i se, Ö zen soy söz a la rak, Ben kim ya mü hen di si yim. Ya ni si ya nü rün, si ya nür çö zel ti si nin, al tý nýn na sýl çý ka rý la ca ðý ný Sa yýn A vu kat Meh met Bey mi da ha i yi bi lir, ben mi da ha i yi bi li rim! di ye ko nu þun ca AKP li E li taþ, A na ya sa da çok ko nuþ tun, a ma A na ya sa da! A na ya sa da çok BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, ta rih le yüz leþ mek a dý na Der sim O lay la rý na da ir bü tün ger çek le rin or ta ya çý ka rýl ma sý i çin Mec lis te bir a raþ týr ma ko mis yo nu ku ru la bi le ce ði ni bil dir di. An tal ya nýn A lan ya il çe sin de si vil top lum ku ru luþ la rý tem sil ci le ri ve iþ a dam la rýy la kah val tý da bi ra ra ya ge len Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te ci nin, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün Der sim O lay la rý na yö ne lik so ru su ü ze ri ne A rýnç, 1930 lu yýl la rýn or ta la rýn da Der simdi ye bi li nen, ta rih te çok zor bir dö nem var. Çün kü o gün le ri ya þa yan la rýn i fa de siy le in san lar sý ðýn dýk la rý yer de bom ba lan mak su re tiy le, Sa bi ha Gök çen in de i çin de bu lun du ðu u çak tan a tý lan bom ba lar la fa re ler gi bi öl dü rül dük le ri ni ve top lu o la rak kat li am ya þan dý ðý ný söy lü yor lar de di. Bu bil gi le rin sa de ce Der sim O lay la rý son ra sý i dam e di len Se yit Rý za nýn id di a la rý ol ma dý ðý ný i fa de e den A rýnç, Bu sa de ce Se yit Rý za nýn de ðil, o nun la bir lik te o lan la rýn da ço cuk la rýy la, ka dýn la rýy la, ha yat ta ka lan la rýn sü rül dü ðü nü, ço cuk la rýn baþ ka la rý na ev lat lýk o la rak ve ril di ði ni Der sim in Ka yýp Ço cuk la rý i sim li ki tap lar da ya zýl dý ðý ný bi li yo ruz. Þüp he siz A ta türk ha yat ta dýr ve Ýs met Pa þa Baþ ba kan dýr ve so rum lu bir hü kü met de var dýr, Cum hu ri yet Halk Par ti si hü kü me ti dir di ye ko nuþ tu. O gün den bu ya na Der sim ko nu su nun Tür ki ye de hep tar tý þýl dý ðý ný, son yýl lar da ger çek ler ay dýn lan sýn, her þey or ta ya çýk sýn di ye ko nuþ ma lar ya pýl dý ðý ný ve ki tap lar ya zýl dý ðý ný be lir ten A rýnç, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Do la yý sýy la a lem de hiç bir ger çek giz li kal ma ma lý dýr. Der sim ger çe ði de bu gün or ta ya çý ka rýl ma lý ve ta ri hi miz le yüz leþ me li yiz. Na sýl Mus ta fa Muð la lý nýn is mi yan lýþ o la rak bir kýþ la ya ve ril miþ ve yýl lar son ra o kýþ la dan is mi kal dý rýl mýþ sa. 33 ta ne suç suz in sa ný kur þu na di zen Ge ne ral Mus ta fa CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, Baþ ba kan Er do ðan ýn Der sim kat li â mý i le il gi li a çýk la ma la rý ný e leþ ti re rek, E ðer bu ko nu da yü re ði ve ce sa re ti ye ti yor sa sa yýn Baþ ba kan sa de ce Der sim le il gi li de ðil, fa i li meç hul ci na yet ler da hil ol mak ü ze re Tür ki ye de ka ran lýk kal mýþ bü tün say fa la rý aç sýn. Sa yýn Baþ ba kan ý gö re ve ça ðý rý yo rum, hep si ni a çýn top lum bil sin. Te kin, yap tý ðý a çýk la ma da, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün i le il gi li MYK nýn al dý ðý sa vun ma ka ra rý na i liþ kin, ka ra rýn he nüz çok ye ni ol du ðu nu an lat tý. Ay gün ün, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu i le gö rüþ tü ðü nü ha týr la tan Te kin, MYK ko nuþ tun sen! A na ya sa da hiç kim ya cý lýk þey le ri yok tu! di ye ce vap ver di. Þüp he siz her ve kil her ko nu da gö rüþ bil di re bi lir. Bu nun i çin o i þin uz ma ný ol ma la rý ge rek mez. Der si ni ça lý þýr ge lir. An cak bir bir le ri ni din le me yi öð ren dik le ri an da bu tar týþ ma lar dan sað lýk lý bir ne ti ce a lý na bi lir. * * * KÜR SÜ DEN KÝ TAP REK LÂ MI Mec lis te ki kav ga lar se çim ön ce si ne dön dü. Sert tar týþ ma lar, kür sü den u zak laþ týr ma lar Ba yan mil let ve kil le ri da hi bir bir le ri nin ü ze ri ne yü rü me ye baþ la dý lar. Ta biî bu kav ga lar sý ra sýn da il ginç, il ginç ol du ðu ka dar da hay li ib ret lik tar týþ ma lar ya þa ný yor. Bun lar dan bi ri si de es ki ga ze te ci, ye ni mil let ve ki li Þa mil Tay yar i le BDP li mil let ve kil le ri a ra sýn da ya þan dý. Tay yar ýn, yaz dý ðý bir ki tap dolayýsýyla teh dit e dil di ði ni a çýk la ma sý ü ze ri ne BDP li Sýr rý Sa kýk ve Ha sip Kap lan la i ki li di ya log lar kar þý lýk lý teh dit leþ me ye ka dar git ti. Eþ ký ya mý sýn?, te tik çi le ri i yi ta ný rým tü rü karþý lýk lý tar týþ ma lar dan son ra Sýr rý Sa kýk, ken di si ne sa ta þýl dý ðý ge rek çe siy le kür sü ye çýk tý. Tay yar ýn ko nuþ ma sýn da ya þa nan kar þý lýk lý a týþ ma Sa kýk ýn ko nuþ ma sý sý ra sýn da da ya þan dý. Tay yar bu tar týþ ma lar dan son ra söz ko nu su ki ta bý ný im za la ya rak kür sü de o lan Sa kýk a u zat tý. Böy le ce ki ta bý nýn da rek lâ mý ný yap mýþ ol du. Tar týþ ma lar da Mec lis tu ta nak la rýn da kal dý * * * TAK LÝT ÇÝ Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn son gün ler de yap tý ðý a çýk la ma lar i le baþ ba kan la ters Muð la lý, as ke rî mah ke me ta ra fýn dan yar gý lan mýþ ve mah kum e dil miþ, ha ya tý ný ce za e vin de kay bet miþ se. Hal ka kar þý iþ le di ði su çun kar þý lý ðý hiç bir za man o la yýn ya þan dý ðý yer de ki kýþ la ya is mi nin ve ril me me siy di. Sa ðol sun bu yan lýþ bu gün kü ko mu tan la rý mýz ta ra fýn dan gi de ril di ve bir þe hit ast su ba yý mý zýn is mi o kýþ la ya ve ril di. Bu gün de Der sim le il gi li bu ka dar giz li ka pak lý þey ko nuþ ma ya hiç ge rek yok. Ta ri hi miz le yüz leþ mek a dý na Der sim in bü tün ger çek le ri a çýk lan ma lý ve bu ko nu ge rek o za man ki si ya set çi le rin var sa yan lýþ la rý, var sa doð ru la rý, hal ka ka ra rýn da çý ka cak so nuç la rý her kes bek le ye cek de di. Te kin, Ay gün ün a çýk la ma la rý nýn ar dýn dan bir grup CHP mil let ve ki li nin ya yýn la dýk la rý bil di ri ye i liþ kin ve bu mil let ve kil le riy le il gi li her han gi bir iþ lem ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý ko nu sun da i se CHP MYK sý top lan tý day ken, böy le bir ba sýn top lan tý sý ben ce doð ru ol ma mýþ týr. Tür ki ye nin çok cid di so run la rý var, bü tün ar ka daþ la rý mý zýn bu so run lar la meþ gul ol ma sý ge re kir de di. Baþ ba kan Er do ðan ýn Der sim kat li â mý i le il gi li a çýk la ma la rý ný da e leþ ti ren Te kin, þun la rý söy le di: Sa yýn Baþ ba kan her þey den ön ce bir Baþ ba kan dýr. Da ha ön ce de bi li yor su nuz Der sim düþ tü ðü o lu yor. Par ti nin a bi si ol du ðu i çin Er do ðan i le pek bir so run ya þan mý yor, ya da öy le bir gö rün tü ve ri li yor. A rýnç, geç ti ði miz gün ler de Ma ni sa da yap tý ðý bir ko nuþ ma da bir si ya set çi o la rak mil let ten oy al ma nýn ne ka dar zor ol du ðu nu an la týr ken ko nu yu es ki cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel e ge tir miþ. Se çim ler ön ce sin de ba zý il çe le re il sö zü ver di ði ni, bu sa ye de mil let ten oy is te di ði ni söy ler ken De mi rel in tak li di ni ya pa rak ken di si ni din le yen par ti li le ri hay li ne þe len dir miþ. A rýnç, De mi rel in ko nuþ ma la rýn da, i þe cid di yet kat mak i çin de bu söz le rin al tý ný i yi ce çi zin. Se çim den son ra he pi niz il o la cak sý nýz de di ði ni be lir te rek, va at e di len il çe le rin il ol ma dý ðý ný ha týr la tan va tan da þa De mi rel in ce va bý ný o nun tak li di ni ya pa rak þöy le ak tar mýþ: Sev gi li kar de þim þim di de üs tü nü çi zin söy le di ði bu A rýnç bu tak lit ten son ra Na sýl ben ze te bil dim mi se si mi? di ye sor ma yý da ih mal et me miþ. A rýnç ýn bu söz le ri söy le di ði gün den bir gün ön ce de ga ze te nin bi rin de "11 il bü yük þe hir o lu yor man þe ti i le þöy le bir ha ber çýk tý: Van da ki dep rem ya ra la rý nýn hýz lý sa rýl ma sý i çin hü kü met bü yük þe hir ya sa sý ný hýz lan dýr ma ka ra rý al dý. 12 Ha zi ran se çim le ri ön ce sin de 11 i li bü yük þe hir yap ma va a din de bu lu nan Er do ðan dep re min ar dýn dan ça lýþ ma la rýn hýz lan dý rýl ma sý ta li ma tý ný ver di Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ka nun ta sa rý sý na gö re 11 il bü yük þe hir ya pý la cak Gö rü lü yor ki bü tün si ya set çi ler se çim ler den ön ce ben ze ri va at ler de bu lu na bi li yor muþ. Ba ka lým A rýnç, bu du rum da ki min tak li di ni ya pa cak? Der sim için komisyon BAÞ BA KAN YAR DIM CI SI A RINÇ, TA RÝ HÝ MÝZ LE YÜZ LEÞ MEK A DI NA DER SÝM ÝN BÜ - TÜN GER ÇEK LE RÝ NÝN A ÇIK LAN MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TE REK, BU NUN LA ÝL GÝ LÝ O LA RAK MEC LÝS TE BÝR A RAÞ TIR MA KO MÝS YO NU DA HÝ KU RU LA BÝ LÝR DE DÝ. YÜZ LE ÞE CE ÐÝ MÝZ ÞEY LER DER SÝM DEN Ý BA RET DE ÐÝL Der sim ko nu sun da a çýk la ma ya pan mil let ve ki li ne yö ne lik des pot bir ta výr ta ký nýl ma sý ný CHP nin bir iç so ru nu o la rak gör dü ðü nü di le ge ti ren Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, söz le ri ni þöy le ta mam la dý: Ge nel Baþ ka ný i le par ti si nin da ha ön ce he sap laþ ma sý müm kün o la bi lir. A ma bu ko nu bu ka dar ko nu þul duk tan son ra Mec lis za být la rý da da hil ol mak ü ze re, o la yýn can lý ta nýk la rý da da hil ol mak ü ze re, o gü ne a it ki tap - lar yaz mýþ a raþ týr ma lar yap mýþ in san lar da da hil ol mak ü ze re, mut la ka ger çek ler or ta ya çý ka rýl ma lý dýr ve yi ne ken di þah sî dü þün cem e ðer bir Mec lis a raþ týr ma ko mis yo nu bu a maç la ku ru lur sa, na sýl ku ru la ca ðý - ný iç tü zü ðü müz gös te ri yor, doð ru su Mec lis in ya pa ca ðý çok ha yýr lý bir fa a li yet o la rak da gö re bi li riz. Kal dý ki ta ri hi miz le yüz le þe ce ði miz þey ler sa de ce Der sim den de i ba ret de ðil dir. Me se lâ Ýs ki lip li A týf Ho ca ko - nu su da ü ze rin de du rul ma sý ge re ken bir ko nu dur. Mer hum Ýs ki lip li A týf Ho ca nýn ney le suç lan dý ðý, ni çin i da ma mah kûm e dil di ði ve o na kar þý yö nel ti len a de ta zul mü Tür ki ye nin de ar týk ko nuþ ma sý la zým. kar þý ne ya pýl dý ðý, is ya nýn a na se bep le ri, is ya na ka rý þan la rýn kim lik le ri ve is yan dan son ra ya þa nan lar, bir ta rih süz ge cin den ge çi ri le rek or ta ya ko nul ma lý dýr. Bu nun la il gi li o la rak Mec lis te bir a raþ týr ma ko mis yo nu da hi ku ru la bi lir. Biz ger çek le rin or ta ya çýk ma sýn dan ya na yýz. Bu bi zi a cýt sa bi le. Tür ki ye nin ger çek le ri bil me ye hak ký ol du ðu na vur gu ya pan Bü lent A rýnç, o böl ge nin bir mil let ve ki li o lan Hü se yin Ay gün ün Der sim de ya þa nan o lay lar la il gi li o la rak ken di par ti si ni so rum lu tu tan dav ra ný þý nýn ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. An talya / a a Ka ran lýk say fa la rý a çýn, top lum bil sin tar týþ ma sý ol du ðun da, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ne ge re ki yor sa ya pýn, ar þiv le ri a çýn de miþ ti. Kim a ça cak bun la rý. CHP ne ya pa cak bu ko nu da. E ðer bu ko nu da yü re ði ve ce sa re ti ye ti yor sa sa yýn Baþ ba kan sa de ce Der sim le il gi li de ðil, fa i li meç hul ci na yet ler da hil ol mak ü ze re Tür ki ye de ka ran lýk kal mýþ bü tün say fa la rý aç sýn. Sa yýn Baþ ba kan ý gö re ve ça ðý rý yo rum, hep si ni a çýn top lum bil sin. Bir mu ha le fet li de ri e da sýn da, san ki hiç Baþ ba kan de ðil miþ gi bi, CHP ye ta rif e di yor. CHP ne yi a ça cak. CHP de bir mil let ve ki li ar ka da þým ki þi sel dü þün ce si ni i fa de et miþ tir, bu ra sý sos yal de mok rat bir par ti dir. An ka ra / a a Çö züm be del li de ðil, pro fes yo nel leþ me Ça ðý mýz bil gi ve tek no lo ji ça ðý Es ki den bi lim ler bir kaç ka lem di. Söz ge li mi fel se fe de nil di ði za man bu nun i çi ne fi zik, kim ya, ge o met ri, as tro no mi, ma te ma tik, din, ta rih vs. gi bi bir çok bi lim da lý gi re bi li yor du. Fi lo zof ne re dey se her þe yi bi len â lim de mek ti. Ta biî bu geç miþ te o la ðan bir du rum du, zi ra bil gi þim di ki ka dar çe þit li ve yo ðun de ðil di. Hiç u nut mam ü ni ver si te de ki Fel se fe ho ca mýz, am fi de her ke si þa þýr tan bir ben zet me yap mýþ tý. De miþ ti ki, söz ge li mi an tik çað da go og le kul la na cak ol say dýk, go og le un i çin de el de e de bi le ce ði miz so nuç lar 10 say fa yý geç mez di E vet bi li nen le rin ve bil gi nin ne ka dar az ol du ðu bu ben zet mey le çok i yi an la þý lý yor. Hal bu ki gü nü müz de en de tay lý ve en u fak bir ko nu hak kýn da bi le bin ler ce an sik lo pe di yi dol du ra cak ka dar bil gi ye u laþ mak müm kün ve bu her ge çen gün ar tý yor Baþ lý ða ba kýn ca, bü tün bun la rýn ko nuy la ne il gi si var di ye dü þü nü le bi lir. Bu gi riz gâ hý ko nu ya el bet te bað la ya ca ðýz. Ýþ te bil gi nin bu ka dar yo ðun bir þe kil de ü re til di ði ça ðý mýz da ar týk her þe yi bi len ler ye ri ne tek bir ko nu da ih ti sas sa hip le ri ya ni an la þý lýr de yiþ le uz man la ra o lan ih ti yaç ha sýl ol du. Çok de tay lý me se le ler de bi le uz man lýk a lan la rý o luþ ma ya baþ la dý. E vet, bil gi de tay lan dýk ça, ih ti sas a lan la rý ar tý yor ve tek bir a la na yö ne lik uz man lýk lar re vaç bu lu yor. Her ne ka dar ABD li bi lim kur gu ya za rý Ro bert He in le in bu nun ter si ni sa vun sa da, bu mo dern ça ðýn bir ge rek li li ði dir. Ne di yor du He in le in, Bir in sa noð lu bir be be ðin al tý ný de ðiþ tir me yi, bir iþ ga li plan la ma yý, bir ge mi yi yü rüt me yi, bir bi na ta sar la ma yý, bir so ne/þi ir yaz ma yý, mu ha se be kay dý tut ma yý, du var ör me yi, ký rýk bir ke mi ði ye ri ne o turt ma yý, can ve ren bi ri si ni tes kin et me yi, e mir al ma yý, e mir ver me yi, iþ bir li ði yap ma yý, bir ba þý na ha re ket et me yi, denk lem çöz me yi, bir me se le yi a na liz et me yi, güb re kü rek le me yi, bil gi sa yar prog ram la ma yý, lez zet li bir ye mek pi þir me yi, ma ha ret le dö vüþ me yi ve yi ðit çe öl me yi be ce re bil me li dir. Ýh ti sas laþ ma bö cek le re mah sus tur E vet He in le in e gö re ih ti sas laþ ma bö cek le re mah sus tur, a ma e sa sýn da ge liþ me nin o da ðýn da da ih ti sas laþ ma var dýr. Þim di bü tün dün ya bu yön de ha re ket e di yor ve ya tý rým la rý ný bu yö ne ka na li ze e di yor. Her a lan da ca rî o lan bu ha ki kat pek ta biî ki as ke rî a lan i çin de ge çer li dir. Ya ni her a lan da ih ti sas sa hi bi in san lar ön cü lük e der ken, as ker lik a la nýn da ne den bu ha ki ka tin ter si ne ha re ket e dil sin ki? As ker lik ve es ki de yiþ le mu ha re be bir bi lim da lý dýr He le ki bu ça ðý mýz da ar týk as ker lik tam an la mýy la bir bi lim dir, tek no lo ji dir, stra te ji dir Bu nun ter si ni id di a e den ça ðýn ge ri sin de kal mýþ de mek tir. An la þý lý yor ki, Her Türk as ker do ðar" man ta li te si ni terk e de rek, as ker li ði de ih ti sas laþ mýþ ve uz man laþ mýþ kad ro la ra bý rak mak mec bu ri ye tin de yiz. Gö nül is ter di ki, bu gün Tür ki ye yi yö ne ten ve yö net me ye ta lip kad ro lar be del li as ker lik i çin fi yat ta ri fe si be lir le mek i çin ça lý þa cak la rý yer de, bu ha ki kat le ri ma sa ya ya tý ra rak, as ker lik te na sýl pro fes yo nel li ðe ge çi lir ve uz man laþ ma na sýl sað la nýr o nu ko nuþ sa lar E vet as ke ri ye nin ne den Ar-Ge si ol maz ve as ke ri ye ne den sa de ce pro fes yo nel ler den o luþ maz ki? Her kes as ker o la maz! Bu ger çe ði ar týk ka bul len me li yiz. Bý ra ka lým o va zi fe yi i þin uz man la rý yap sýn ve bu a þý rý risk li ve ce fa lý mes le ði yap týk la rý i çin de mad dî ve ma ne vî o la rak en yük sek de re ce ler de tal tif e dil sin ler Bu gün Be del li As ker lik gi bi vic dan la rý ya ra la yan bir me se le yi ko nuþ mak bi le zül dür biz ce Zi ra bu me se le zen gin ya þa sýn, fa kir sa va þýp öl sün de mek ten fark sýz dýr. Bu hem vic dan la rý ya ra lý yor hem de ma ne vi ya tý ze de li yor. Bi zim i çin sa va þýp ö len þe hit le ri miz den ve kol suz ba cak sýz ka lan ga zi le ri miz den bi raz u tan mak ge re kir bu ya sa yý çý kar týr ken Biz ce çö züm as la be del li as ker lik for mül le ri ge liþ tir mek de ðil dir. E sas for mül ka de me li o la rak zo run lu as ker li ði kal dýr mak ve as ke ri ye yi baþ tan a ya ða ka dar pro fes yo nel leþ tir mek tir. Bu nun i çin si lâh sa na yii ni ge liþ ti re cek, lo jis tik ve is tih ba rat sað la ya cak, sa vun ma ve harp tek nik le ri ge liþ ti re cek ta ma mý ka li fi ye, pro fes yo nel ve uz man kad ro lar o luþ tur mak ge re ki yor. Bu gü ne ka dar as ker lik ten bir þe kil de ka çýp sýy rýl mýþ ve bel li bir mad dî ol gun lu ða e riþ miþ o lan la rý ö dül len dir mek ve ga ri ban la rý ve va ta ný i çin se ve se ve as ke re ya zý lan yi ðit le ri ce za lan dýr mak an la mý na ge len be del li as ker lik ta sa rý sý der hal ge ri çe kil me li dir. Yaþ la rý bel li bir se vi ye ye e riþ miþ söz ge li mi þu an da 17 ve ü ze ri o lan lar yi ne es ki u sûl ler le as ke re a lýn sa da, bu ve bun dan da ha kü çük yaþ ta ki ler i çin ka de me li o la rak zo run lu as ker lik kal dý rýl ma lý ve is te yen ler o yaþ lar dan ya hut da ha er ken yaþ lar dan i ti ba ren uz man laþ mak ü ze re pro fes yo nel o la rak or du bün ye si ne a lýn ma lý dýr. Böy le lik le ya kýn bir ge le cek te ka de me li o la rak or du muz ta ma men ye ni le ne cek ve pro fes yo nel le þe cek tir. Sý nýr boy la rýn da ve sý cak ça týþ ma lar da 2-3 ay lýk er le ri mi zi de ðil de, en çe tin þart lar da ta lim gör müþ, sa de ce si lâh kul lan ma be ce ri si ne de ðil, ay ný za man da stra te jik, lo jis tik ve harp sa n'a tý be ce ri le ri ne sa hip, do na ným lý as ker le ri mi zi gö rev len di re lim. Bu þe kil de hiç bir kim se nin vic da ný sýz la maz ve va tan daþ la rý mýz a ra sýn da ay rým gö zet me den a dil bir çö züm sað la mýþ ve as ke rî a lan da da bir dev rim yap mýþ o lu ruz. Ben i na ný yo rum ki, ta ma mý pro fes yo nel leþ miþ ve uz man laþ mýþ bir or du i çin de de bun dan böy le cun ta lar ve kö tü ni yet li frak si yon lar da tü re me ye cek tir.

8 8 20 KASIM 2011 PAZAR EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 18 KASIM A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,8270 ÖN CE KÝ GÜN 1,7820 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4690 ÖN CE KÝ GÜN 2,4320 p DÜN 101,40 ÖN CE KÝ GÜN 101,75 p DÜN 681,25 ÖN CE KÝ GÜN 683,57 p Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan Ýh ra cat ve ü re tim ya pý sý de ðiþ me li nbaþ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, Tür ki ye nin i ma lat sa na yi si nin ih ra cat ve ü re tim ya pý sý nýn dün ya kon jonk tü rün de ge len bas ký lar çer çe ve sin de de ðiþ mek zo run da ol du ðu nun gö rül me si ge rek ti ði ni kay det ti. Türk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) ta ra fýn dan dü zen le nen, Sa na yi Po li ti ka la rý Yu var lak Ma sa Top lan tý sý faaliyetin a çý lý þýn da ko nu þan Ba kan Ba ba can, ö nü müz de ki dö nem de Türk sa na yi si nin ya pý sý nýn mut la ka da ha yük sek kat ma de ðer ü re ten, da ha yük sek tek no lo ji ye doð ru a dým a dým dö nü þü mü sað la yan, AR-GE ve ye ni li ðin ön plan da ol du ðu bir sa na yi ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ba ba can, Tür ki ye sek tör sek tör, ku ru luþ ku ru luþ, fert fert da ha yük sek kat ma de ðer ü re te rek an cak Tür ki ye nin ca rî a çý ðý ný ma kul se vi ye le re çe ke bi le ce ði miz ve bel ki gü nün bi rin de ca rî faz la ve re bi le ce ði miz bir dö ne me gi re cek di ye ko nuþ tu. Çin ve Hin dis tan da ki ü re ti ci le rin yük selt ti ði u lus la r a ra sý re ka bet bas ký la rý so nu cun da ge le nek sel e mek yo ðun fa a li yet le rin ih ra cat i çin de ki pa yý nýn a zal dý ðý ný ve bu sek tör ler de da ha yük sek kat ma de ðer li, ye ni lik çi ü re tim ya pý la rý na geç me bas ký sý nýn git tik çe da ha faz la his se dil di ði ni di le ge ti ren Ba ba can, Tür ki ye i ma lat sa na yi si nin ih ra cat ve ü re tim ya pý sý nýn dün ya kon jonk tü rün de ge len bas ký lar çer çe ve sin de de ðiþ mek zo run da ol du ðu nu gör me miz ge re ki yor. Tür ki ye nin re ka bet gü cü nü u cuz iþ gü cü ne da yan dýr ma sý bun dan son ra ki dö nem ler de uy gu la na bi le cek stra te ji ol mak tan çýk mýþ du rum da de di. Tür ki ye i çin uy gu la na cak sa na yi stra te ji si nin u zun dö nem li viz yo nu nun or ta ve yük sek tek no lo ji li ü rün ler de Av ras ya nýn ü re tim üs sü ol mak þek lin de be lir len di ði ni hatýrla tan Ba ba can, bu ge nel a maç ve bu na bað lý viz yo na yö ne lik o la rak or ta ve yük sek tek no lo ji li sek tör le rin ü re tim ve ih ra cat i çin de ki pa yý nýn ar ttý rýl ma sý, dü þük tek no lo ji li sek tör ler de kat ma de ðe ri yük sek ü rün le re ge çi þin sað lan ma sý ve be ce ri le ri ni sü rek li ge liþ ti ri le bi len þir ket le rin e ko no mi de ki a ðýr lý ðý nýn ar tý rýl ma sý þek lin de üç te mel stra te jik he def tes pit e dil di ði ni an lat tý. Ýs tan bul / a a Bor kat ký lý çi men to ü re ti le cek nu LU SAL Bor A raþ týr ma Ens ti tü sü (BO REN) ta ra fýn dan ge liþ ti ri len bor kat ký lý çi men to ti ca rî le þi yor. Bor çim Çi men to Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met A li Yýl dý rým, Tür ki ye nin bor ma de ni re zer vi nin yak la þýk yüz de 70 i nin bu lun du ðu Kü tah ya nýn E met il çe sin de, bor kat ký lý çi men to ü re ti mi i çin bir te sis ku ru la ca ðý ný bil dir di. Bor kat ký lý çi men to ü re ti mi pro je si hak kýn da bil gi ve ren, Yýl dý rým, E met te ku ru la cak fab ri ka da 200 do la yýn da nak li ye ci ye iþ im kâ ný sað la na ca ðý ný söy le di. Fab ri ka da i se yak la þýk bin ki þi nin is tih dam e di le ce ði ni be lir ten Yýl dý rým, bu iþ çi le rin bü yük bö lü mü nün E met te ya þa yan ki þi ler den se çi le ce ði ni kay det ti. Yýl dý rým, ÇED sü re ci nin ta mam lan ma sýy la in þa a ta za man kay bet me den baþ la ya cak la rý ný di le ge ti re rek, Ar týk es ki si gi bi çi men to fab ri ka la rý çev re ye za rar ver mi yor. Son tek no lo jiy le ça lý þa ca ðýz ve çý ka cak to zu tor ba fil tre le me sis te miy le en gel le ye ce ðiz de di. Yýl dý rým, bu i þe tek ba þý na so yun duk la rý ný be lir tir ken, yer li ve ya ban cý fir ma lar la or tak lýk ko nu sun da gö rüþ me le rin sür dü ðü nü de söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a Türk Ba sý ný Rek lâm cý sýy la bu luþ tu nba SIN Ý lân Ku ru mu nun 50. ku ru luþ yýl dö nü mü faaliyet le ri çer çe ve sin de, ye rel ba sýn baþ ta ol mak ü ze re med ya nýn kay nak so ru nu nun çö zü mü ne kat ký da bu lun mak a ma cýy la baþ lat tý ðý Türk Ba sý ný Rek lâm cý sýy la Bu lu þu yor Ge le ce ðin Med ya sý na Ha zýr lýk Pro je si nin fi na li geç ti ði miz gün ler de Ýs tan bul da Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ger çek leþ ti ril di. Da ha ön ce 6 böl ge den 36 i lin ka tý lý mýy la Ga zi an tep, Ýz mir, Trab zon, An tal ya, Kon ya ve Di yar ba kýr da ger çek leþ ti ri len pro je nin Ýs tan bul a ya ðýn da; çev re il ler den ge le cek ga ze te ci ler, i þ a dam la rý, rek lam sek tö rü nün ak tör le ri ka mu nun i lân ve rek lâm ve re ni Ba sýn Ý lân Ku ru mu nun hi ma ye sin de bir a ra ya gel di. Ba sý nýn ge le nek sel ga ze te ci li ðin ya ný sý ra tek no lo jik ge liþ me nin sað la dý ðý im kân la rý da kul la na rak ye ni e ko no mik fýr sat lar dan ya rar lan ma la rý a ma cýy la ha zýr la nan faaliyetin a çý lýþ tö re ni ne hü kü met, si ya set, iþ, med ya ve ü ni ver si te ca mi a sýn dan çok sa yý da ün lü i sim ka týl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya EPDK 10. ya þý ný kut lu yor n E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK) dün10 ya þý na gir di. 19 Ka sým 2001 ta ri hin de ku ru lan EPDK, ku ru luþ yýl dö nü mü faaliyet le ri çer çe ve sin de 22 Ka sým sa lý gü nü An ka ra da E ner ji Uz man la rý Der ne ði ta ra fýn dan EPDK nýn O nun cu Ku ru luþ Yýl dö nü mün de E ner ji Pi ya sa la rý: Ya tý rým lar, Re ka bet, Risk ler ve Bek len ti ler baþ lýk lý bir kon fe rans dü zen le ne cek. E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, TBMM E ner ji Ko mis yo nu Baþ ka ný Mü ca hit Fýn dýk lý, EPDK Baþ ka ný Ha san Kök taþ ve Ö zel leþ tir me Ý da re si Baþ kan Ve ki li Ah met Ak su nun a çý lýþ ko nuþ ma la rý ný yap ma sý nýn bek len di ði kon fe rans Mar ri ot O tel de ger çek leþ ti ri le cek. Top lan tý kap sa mýn da dün ya nýn ve Tür ki ye nin ö nem li e ner ji þir ket le ri nin sa hip le ri ve üst dü zey yö ne ti ci le ri sek tör de ki 10 yýl lýk ge liþ me yi e le a la rak ge le cek ön gö rü le ri ni pay la þa cak. An ka ra / a a Ma a þý iþ ve ren çe ki yor ÝÞÇÝLERÝN ELÝNDEKÝ MAAÞ KARTLARINA EL KOYAN BAZI ÝÞVERENLERÝN, ÝÞÇÝNÝN HESABINA YATIRDIÐI PARAYI KENDÝSÝNÝN ÇEKÝP, SONRA BU PARANIN BÝR MÝKTARINI ÝÞÇÝYE ELDEN ÖDEDÝÐÝ ÝDDÝA EDÝLDÝ. HAK-ÝÞ E bað lý Öz Ýp lik-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Mu rat Ý nanç, son gün ler de ken di le ri ne u la þan þi kâ yet ler den yo la çý ka rak yap týk la rý ça lýþ ma la rýn so nu cun da ka yýt dý þý is tih da ma i liþ kin ya sa dý þý ve hi le li uy gu la ma la ra þa hit ol duk la rý ný bil dir di. Ga ze te ci ler i le soh bet ye me ðin de bir a ra ya ge len Öz Ýp lik-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Ý nanç, son gün ler de ka nu na kar þý hi le yap ma i le il gi li ye ni bir yön tem ge liþ ti ril di ði ne þa hit ol duk la rý ný be lir te rek, iþ çi nin e lin de ki ma aþ kart la rý na el ko yan ba zý iþ ve ren le rin, iþ çi le rin he sap nu ma ra la rý na u sû le uy gun bir þe kil de as ga rî üc ret mik ta rýn da pa ra ya týr dý ðý ný, son ra ya týr dý ðý bu üc re tin ya rý sý ný yi ne ken di si çe ke rek, ka la ný ný da iþ çi ye sa da ka ve rir gi bi tes lim et ti ði ni i fa de et ti. Uy gu la ma nýn ka yýt dý þý lýk la mü ca de le i çin ge ti ril di ði ni hatýrlatan Ý nanç, Ýþ ve ren le re ça lýþ týr dýk la rý iþ çi le rin üc ret le ri ni ban ka ya ya týr ma zo run lu lu ðu ge ti ril miþ tir. Bu zo run lu luk la as ga rî üc re tin al týn da ma aþ ö den me si nin ö nü ne ge çil me si a maç la nýr ken, üc ret le rin ge cik ti ril me den ya tý rý lýp ya tý rýl ma dý ðý nýn ve iþ çi le rin si gor ta lý lý ðý nýn ta kip al týn da tu tul ma sý he def len miþ tir de di. Üc ret le ri TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Hüseyin Bahadýr Demirel ile Songül Hanýmefendinin Hidayet ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömür dileriz. Hayati Kelek ve Nazmiye Kelek ban ka ya ya týr ma yan iþ ve ren le rin ö de me yap ma mýþ sa yý la ca ðýn dan ba zý iþ ve ren ler ye ni bir hi le yön te mi ge liþ tir dik le ri ni bil di ren Ý nanç, ça lý þan la rýn i se i þi ni kay bet me kor ku sun dan do la yý ma ruz kal dýk la rý bu uy gu la ma yý kim se ye þi kâ yet e de me dik le ri ni vur gu la dý. Ý nanç Bir ta raf tan bas ký la ra uð ra yan, ma a þý e lin den a lý nan ve se si ni çý ka ra ma yan, di ðer ta raf tan ça lýþ mak zo run da o lan iþ çi ler iþ ye ri ne, iþ ve re ne ve dev le te kar þý gü ve ni ni kay bet mek te dir ler. Gö rül dü ðü ü ze re bir çok o lum suz luk la ra yol a çan ka yýt dý þý e ko no mi ve ka yýt dý þý is tih dam, ül ke mi zin hâ lâ çok ö nem li ve ön ce lik li so run la rýn dan dýr de di. Tür ki ye de sen di ka la rýn sü rek li güç kay bet ti ði ne dik kat çe ken Mu rat Ý nanç, ka yýt dý þý lýk la et kin mü ca de le i çin ör güt len me nin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni an lat tý. Ül ke de iþ çi sa yý sý nýn 13 mil yo nu bul du ðu nu an cak sen di ka lý iþ çi sa yý sý nýn i se 1 mil yon bi le ol ma dý ðý na i þa ret e den Ý nanç, Sen di kal ha re ket ö nün de ki ya pý sal, ya sal ve sos yal en gel ler kal kýp sen di kal öz gür lük ler gü ven ce al týn da a lýn dýk ça ve ka yýt dý þý is tih dam a zal dýk ça sen di ka laþ ma o ra ný ar ta cak týr di ye ko nuþ tu. Ankara / Recep Gören TÜ DEF: Hak ký ný zý a ra yýn TÜ KE TÝ CÝ Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DEF) Ge nel Baþ ka ný Sýt ký Yýl maz, Tü ke ti ci ler, i a de li ta ah hüt lü mek tup la hiz met al dý ðý da ðý tým þir ke tin den ka yýp-ka çak ve sa yaç o ku ma be de li nin i a de si ni ta lep et me li dir. de di. Va tan daþ la rýn yo ðun þi kâ ye ti ü ze ri ne TBMM Di lek çe Ko mis yo nu nun ko nu yu gün de mi ne al dý ðý ný be lir ten Yýl maz, Alt ko mis yon ku ru la rak 3 Ka sým 2011 de TBMM de EPDK ve tü ke ti ci ör güt le ri i le üst yö ne tim le ri nin gö rüþ le ri ni al mýþ týr. TÜ DEF ve bi le þen le ri de ko mis yon da gö rüþ le ri ni di le ge tir miþ ler dir. di ye ko nuþ tu. TÜ DEF ve bað lý der nek ler o la rak ko nu yu TBMM de ya kýn dan ta kip et tik le ri ni di le ge ti ren Baþ kan Yýl maz þöy le de vam et ti: TBMM de tem sil e di len si ya sî par ti le rin grup baþ kan ve kil le riy le de gö rü þe rek bu hak sýz uy gu la ma ya son ve ril me si i çin ya sal bir dü zen le me nin bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me si ni ta lep e de ce ðiz. Ül ke ge ne lin de uy gu la nan ka yýp ka çak o ra ný yüz de 14.6 dýr. Ka yýpka çak be de li tü ke ti me bað lý o la rak art mak ta dýr. Dev le tin ve ö zel þir ket le rin bu ko nu da cid dî so rum lu lu ðu bu lun mak ta dýr. Tah sil e de me di ði ka yýpka çak e lek tri ði, tü ke ti ci ye fa tu ra et mek te dir ler. Tü ke ti ci den tah sil e di len ka yýp-ka çak be de li, ka yýp-ka ça ðýn ön len me si ne yö ne lik kul lan ma mak ta dýr lar. Ka yýp-ka ça ðýn ya nýn da yi ne tü ke ti ci den tah sil e di len sa yaç o ku ma be de li ve da ðý tým be de li nin de hu ku ka ay ký rý o la rak a lýn dý ðý ný ve bu uy gu la ma ya son ve - ril me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Ka yýp-ka çak e lek trik te uy gu la nan u lu sal ta ri fe nin 2012 yý lý so nun da so na e re ce ði ni ve böl ge sel ta ri fe ye ge çi le ce ði ni ha týr la tan Yýl maz, Tü ke ti ci, i a de li ta ah hüt lü mek tup la hiz met al dý ðý da ðý tým þir ke tin den ka yýp-ka çak ve sa yaç o ku ma be de li nin i a de si ni ta lep et me li dir. Ta le bi ne o lum lu ya nýt a la ma yan tü ke ti ci mut la ka Tü ke ti ci So run la rý Ha kem He ye ti ne baþ vur ma lý dýr. Bu ko nu da tü ke ti ci, ken di si ne en ya kýn tü ke ti ci der ne ði ne baþ vu ra rak her tür lü yar dý mý a la bi lir. Der nek le ri miz den ka yýp-ka çak e lek trik ko nu sun da ha zýr lan mýþ di lek çe te min e de bi lir ler þek lin de ko nuþ tu. Bur sa / ci han Fi lis tin li çift çi ler Tür ki ye de e ði ti le cek FÝLÝSTÝNLÝ 15 çift çi ye, Tür ki ye Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) ve Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le Tür ki ye de e ði tim ve ri le ce ði bil di ril di. TZOB Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Türk ta rý mý a çý sýn dan bil gi ye çok bü yük ö nem ver dik le ri ni ve bil gi yi a na ser ma ye ka bul et tik le ri ni be lirt ti. Bil gi ye u laþ ma nýn yo lu nun sis tem li e ði tim den geç ti ði ni vur gu la yan Bay rak tar, Bu ba kým dan, ken di ü re ti ci le ri mi zin e ði ti mi ni bir se fer ber lik ha lin de sür dü rü yo ruz. Bu nun ya ný sý ra, dost ve kom þu ül ke le rin çift çi le ri nin e ði tim ça lýþ ma la rý na Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý i le iþ bir li ði ha lin de ve re ce ði miz des te ði ve on la ra bu yol la ya pa ca ðý mýz kat ký yý da çok ö nem si yo ruz i fa de si ni kul lan dý de di. TZOB o la rak, her za man Fi lis tin in ve Fi lis tin li le rin ya nýn da ol duk la rý ný, bu nu da yap týk la rý zi ya ret ler, yar dým lar ve i ki li an laþ ma lar la gös ter dik le ri nin al tý ný çi zen Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Ýs ra il in Fi lis tin li ler e uy gu la dý ðý am bar go nun so nuç la rý na, Fi lis tin li çift çi le rin yap ma ya ça lýþ tý ðý ta rým sal ü re ti mi na sýl en gel le me ye ça lýþ týk la rý na Fi lis tin zi ya re tim sý ra sýn da þa hit ol dum. Biz Fi lis tin li kar deþ le ri mi ze ta rým da ki u laþ tý ðý mýz nok ta lar da ki bü tün tec rü be le ri mi zi ak tar ma ya; on la rýn, her ne o lur sa ol sun, ü re tim fa a li ye ti ni sür dü re bil me le ri i çin e li miz den ge len bü tün des te ði ver me ye ka rar lý yýz. 5 mil yon ü ye li ü re ti ci ör gü tü o la rak her za man Fi lis tin li kar deþ le ri mi zin ya nýn da o la ca ðýz. Bay rak tar, Ba kan lýk iþ bir li ðiy le Fi lis tin li 15 çift çi ye ve ri le cek Mo dern Su la ma Tek nik le ri ko nu lu ilk e ði ti min 21 Ka sým da baþ la ya ca ðý ný ve bir haf ta sü re ce ði ni de be lir te rek, te o rik bil gi le rin sa ha da uy gu la ma la rý nýn da e le a lý na ca ðý ný bil dir di. Bay rak tar, e ði tim se mi ne ri nin Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn Ýz mir U lus la ra ra sý Ta rým sal A raþ týr ma E ði tim Mer ke zi Mü dür lü ðü nde ger çek leþ ti ri le ce ði ni kay det ti. Ankara / Fatih Karagöz Öz Ýp lik-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Mu rat Ý nanç, ka yýt dý þý e ko no mi ve ka yýt dý þý is tih dam, ül ke mi zin hâ lâ çok ö nem li so run la rýn dan dýr de di. TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Hüseyin Bahadýr Demirel ile Songül Hanýmefendinin Hidayet ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömür dileriz. Ýbrahim Özgür ve Ayþe Özgür Ýþ siz li ði ön le mek i çin ye ni for mül: A hi lik NT Maðazalarý Genel Müdürü Þeref Zekai Kolak (saðda), ÝÞGED üyelerine Ahiliði anlattý. NT Ma ða za la rý Ge nel Mü dü rü Þe ref Ze kai Ko lak, iþ dün ya sý nýn en ö nem li prob lem le rin den bi ri ha li ne ge len per so nel ye tiþ tir me ve i þe gö re e le man bul ma ko nu sun da A hi lik Mo de li nin çok ö nem li bir çö züm ol du ðu nu söy le di. Ken di si de A hi o lan NT Ma ða za la rý Ge nel Mü dü rü Ko lak, Ýþ Dün ya sý Ge li þim Der ne ði (ÝÞ GED) ü ye le ri ne A hi lik ve Gü nü mü ze Yan sý ma la rý baþ lýk lý bir kon fe rans ver di. Dr. Ko lak, a hi lik pren sip le rin den bu gün de ya rar la ný la bi le ce ði ni söy le ye rek, A hi kül tü rü ne gö re in san i ki kü rek li bir ka yý ða ben zer. Bir kü rek ü re tim, ti ca ret, e ko no mi, sa nat gi bi is le ri tem sil e der, di ðer kü rek in san i liþ ki le ri i le ah lâ kî de ðer ler dir. A hi lik pren si bi ni be nim se yen ku rum lar ni te lik li e le man bul ma ve on lar da a i di yet duy gu su o luþ tu rup ku rum kül tü rü or ta ya çý kart ma ko nu sun da sý kýn tý ya þa maz lar de di. Ýþ dün ya sý nýn en ö nem li prob lem le rin den bi ri ha li ne ge len per so nel ye tiþ tir me ve i þe gö re e le man bul ma ko nu sun da A hi lik Mo de li nin çok ö nem li bir çö züm ol du ðu nu be lir ten Ko lak Ýn san kay nak la rý zir ve le ri i le sek tö rün ih ti ya cý na çö züm bul ma yo lun da ça lýþ ma lar sü rer ken ta rih ten ders a lýr ca sý na A hi lik le fark lý bir çö züm or ta ya ko yu la bi lir. A hi lik te iþ ha ya tý nýn ilk ba sa ma ðý o lan ya mak lý ðýn 8-10 yaþ la rýn da baþ la ma sý te sa düf de ðil dir. Bu gü nün li der le ri ha yal le ri ni 6-7 ya þýn da plan la mýþ lar. Mic ro soft CE O su Bill Ga tes, bu gün ha ya ta ge çir di ðim pro je le ri ben 8 ya þýn da i ken ha yal et miþ tim di yor. Bu bi ze e ði tim -öð re tim a la nýn da ya pý lan de ði þi min ül ke mi ze de yan sý ma sý ge rek mek te dir. O kul ön ce si ve Ýl köð re tim di ye i fa de et ti ði miz dö ne mi çok i yi de ðer len dir me li, ka rak ter ve ki þi lik test le ri, ya pýl ma lý ve öð ren ci le rin ka rak ter le ri ne uy gun mes le ði bu dö nem den plan la ma mýz ge rek mek te dir de di. Ko lak, A hi lik te a ma cýn sa de ce ki þi ye bir mes lek öð ret mek de ðil; mes lek ah lâ ký ný, top lum ku ral la rý ný da öð ret mek, be nim set mek ve o nu i yi bin in san o la rak ye tiþ tir mek ol du ðu nu vur gu la dý. Ýs tan bul / ci han TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Hüseyin Bahadýr Demirel ile Songül Hanýmefendinin Hidayet ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömür dileriz. Bolvadin Yeni Asya Okuyucularý

9 Y DÝZÝ 20 KASIM 2011 PAZAR Bediüzzaman, ilk Mecliste on maddelik bir beyanname daðýtmýþtý Þarký ayaða kaldýracak din ve kalbdir 9 NACÝ TEPÝR na ci te ma il.com BE YAN NA ME NÝN NEÞ RÝ Be di üz za man Sa id Nur sî, i kaz ça lýþ ma la rý na Mec lis ten baþ la mak is ti yor du. Dü þün ce le ri ni bir be yan na me hâ lin de tes bit e dip mil let ve kil le ri ne da ðý týr. Bir su re ti ni de Kâ zým Ka ra be kir Pa þa a ra cý lý ðýy la Mus ta fa Ke mal e gön der di ði bu be yan na me nin as lý þöy le dir: Ey mü câ hi dîn-i Ýs lâm! Ey ehl-i hall ü a kit! (zor iþ le ri hal le den, çö zen) Bu fa ki rin bir me se le de on sö zü nü, bir kaç na si ha ti ni din le me ni zi ri ca e di yo rum. Ev ve lâ: Þu mu zaf fe ri yet te ki hâ ri ku lâ de ni met-i Ý lâ hi ye bir þük ran is ter ki de vam et sin, zi ya de ol sun. Yok sa, ni met þük rü gör mez se gi der. Ma dem ki Kur ân ý, Al lah ýn tev fi kiy le düþ ma nýn hü cu mun dan kur tar dý nýz. Kur ân ýn en sa rih ve en kat î em ri o lan sa lât gi bi fe râ i zi im ti sal et me niz (na maz gi bi farz i ba det le ri ye ri ne ge tir me niz) lâ zým dýr, ta o nun fey zi, böy le ha ri ka su re tin de üs tü nüz de te vâ li ve de vam et sin. (...) En bi ya nýn ek se ri Þark ta ve hü ke ma nýn að le bi Bediüzzaman ýn Mecliste, mebuslara hitaben yaptýðý 10 maddelik konuþmasý. Bu beyannameyi daha sonra Mecliste daðýtmýþtýr. Garb da gel me si Ka der-i E ze li nin bir rem zi dir ki, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa'yi niz ya he ba en men su ra gi der ve ya sat hî ka lýr. On mad de lik bu be yan na me, Âl-i Ým ran Sû re si nin Al lah bi ze ye ter, O ne gü zel ve kil dir me a lin de ki 173. â ye ti ve En fal Sû re si nin O ne gü zel dost ve ne gü zel yar dým cý dýr. me a lin de ki â ye tiy le son bu lur. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul 1997, s: 125) Bu me bu sâ na hi tap, na maz ký lan la ra alt mýþ me bus da ha i lâ ve e der. Na maz gâh o la rak kul la ný lan o da al ma yýn ca, Mec lis te da ha bü yük bir yer tah sis e di lir. Do la yý sýy la, Be di üz za man Sa id Nur sî nin, TBMM de ki say gýn lý ðý nýn git tik çe art tý ðý ný gös te rir. Da ha ön ce, Be di üz za man a kar þý ya kýn il gi gös te ren ve her ne is te ði o lur sa der hal ye ri ne ge ti ri le ce ði ne da ir te mi nat ve ren Mil lî Hü kü me tin ve bil has sa Mus ta fa Ke mal in ta výr la rý, bu be yan na me nin neþ re dil me sin den son ra bir den de ði þir. Bir gün Mus ta fa Ke mal, TBMM nin Di van-ý Ri ya se ti ne (Mec lis Baþ kan lý ðý Top lan tý Sa lo nu na) gir di ðin de gör dü ðü man za ra kar þý sýn da þa þý rýr. Be di üz za man ýn ab dest al mýþ, kol la rý sý va lý ol du ðu hal de, so ba ba þýn da men di li ni ku ru tur ken, bir ta raf tan da alt mýþ ka dar mil let ve ki liy le soh bet et ti ði ni gö rün ce çok hid det le nir. Yük sek ses le: Ho cam, bu ra sý Mil let Mec li si dir, bu ne hâl? Biz se ni bu ra ya ça ðýr dýk ki, bi ze yük sek fi kir ler be yan e de sin. Si zin yük sek fi kir le ri niz den is ti fa de e de lim. Siz gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey ler yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz di ye ba ðý rýr. Bu nun ü ze ri ne da ha çok hid det le nen Be di üz za man: E vet bu ra sý Mil let Mec li si dir þek lin de ce vap ver dik ten son ra de vam e de rek: Pa þa pa þa! Kâ i nat ta en yük sek ha ki kat i man dýr, i man dan son ra na maz dýr. Na ma zý kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur (red de di lir) þek lin de ce vap ver miþ tir. Bu ger gin ha va kar þý sýn da tar týþ ma yý sür dür mek is te me yen Mus ta fa Ke mal, o ra da ha zýr bu lu nan mil let ve kil le ri ne dö ner ve Ho cam hak lý dýr di ye rek hid de ti ni ge ri al mýþ týr. (Ab dül ka dir Ba dýl lý, Be di üz za man Sa id Nur sî, Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, Ýs tan bul 1998, Cilt: 1, s: 550) Be di üz za man Sa id Nur sî er te si gün ri ya set o da sýn da, Hü cu mat-ý Sit te (Al tý Hü cum) i sim li e se ri nin bi rin ci de si se sin de (hî le sin de) ge çen ve A ya sof ya ör nek o la rak ve ri len ko nu yu, Mus ta fa Ke mal e an la týr. (Ýl gi li bö lüm i çin ba ký nýz: Bediüzzaman Said Nursî, ikaz çalýþmalarýna Meclis ten baþlamak istiyordu. Düþüncelerini bir beyanname hâlinde tesbit edip millet vekillerine daðýtýr. Bir suretini de Kâzým Karabekir Paþa, Mustafa Kemal e okur. Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul 1997, s: 403) Be di üz za man; söy le dik le ri ni, Mus ta fa Ke mal in bü yük bir dik kat le din le di ði ni, son ra ki yýl lar da bir ký sým ta le be le ri ne an lat mýþ týr. Ya kýn ta le be le rin den ve hiz met kâr la rýn dan Mus ta fa Sun gur der ki: Üs ta dý mýz bir gün bu yur muþ lar dý; Ben An ka ra da Re is-i Cum hur la na maz hak kýn da yap tý ðý mýz mü na ka þa dan bir gün son ra, o nun la ri ya set o da sýn da ki hu su sî gö rüþ me miz de, Hü cu mat-ý Sit te de ge çen tem sil ve ha ki ka ti o na ders ver mek te i ken, Mus ta fa Ke mal pür dik kat ke si lip din li yor du. O an da baþ ka bir iþ i çin Ma a rif Ve ki li (E ði tim Ba ka ný) Mus ta fa Ne ca ti i çe ri gir di. Ko nuþ ma mýn ke sil me me si ve dik ka ti nin da ðýl ma ma sý i çin, a de ta Ma a rif Ve ki li ni o da dan ko var ca sý na e liy le i þa ret e de rek çý kart tý. (Ab dül ka dir Ba dýl lý, a.g.e., s: 557) BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ YE KAR ÞI DÜ ZEN LE NEN SU Ý KAST Be di üz za man ýn Mec lis ve halk ü ze rin de git tik çe ar tan nü fu zu nu ve ça lýþ ma la rý ný haz me de me yen ler, o nun yü zü ne kar þý gü ler yüz lü ve hür met kâr gö rü nür ken, el al týn dan da o nun vü cu du nu or ta dan kal dýr ma yý dü þü nü yor lar dý. Bu nun i çin de bir komp lo (su i kast) dü zen le di ler. Bu a maç la, bir müd det tir var lý ðýn dan söz e di len Ti fo sal gý ný ba ha ne e di le rek, ya pý la cak a þý kam pan ya sý na Mec lis ten baþ la nýl ma sý uy gun bu lun du. Bir ak þam ü ze ri Mec lis ko ri do run da ken di le ri ni sað lýk me mu ru di ye ta ný tan ki þi ler, me bus la rý a þý la ma ya baþ la dý lar. Her müs bet ha re ket te ol du ðu gi bi, böy le bir kam pan ya ya da des tek ve ren Be di üz za man, gö nül lü o la rak sý ra ya gir di. Ken di si ne sý ra ge lin ce, kal bi nin ü ze rin den bü yük çe bir ið ne i le Ti fo a þý sý di ye rek ze hir ver di ler. Bu sý ra da gö rev li ler de bir te lâþ ol du ðu nu fark et tiy se de, bu nu za ma nýn dar lý ðý na yo rum la ya rak ü ze rin de dur ma dý. Fa kat, Mec lis ten çýk týk tan bi raz son ra göz le ri ka rar ma ya baþ la dý ve ken di si ni Ha cý bay ram Tek ke si ne zor at tý. Ye ðe nin den ay ran is te di ve Ya Þa fi, Ya Al lah di ye rek iç ti. Ha re ket li bir ge ce ge çi ren tek ke de, sa ba ha ka dar Kur ân o kun du, du â lar e dil di. Ni ha yet Be di üz za man, ze hi rin te si rin den bi iz nil lah kur tu la rak þa fak la bir lik te a ya ða kalk tý. A de ta, Ha cý bay ram da ye ni den dün ya ya gel di. Er te si gün o nu sa pa sað lam a yak ta gö ren dost la rý bay ram se vin ci ya þar ken, ö le ce ðin den ga yet ü mit li o lan düþ man la rý da kah rol du lar ve se vinç le ri kur sak la rýn da kal dý. (Be di üz za man Sa id Nur sî ye ya pý lan su i kast la rýn bu il ki i di. Son ra ki ha ya týn da bir çok su i kast lar dan baþ ka on do kuz de fa ze hir le miþ ler dir.) BE DÝ ÜZ ZA MAN SA ÝD NUR SÎ NÝN AN KA RA DAN AY RI LI ÞI Be di üz za man An ka ra da bu lun du ðu sü re ce, hep men fi ge liþ me le ri en gel le mek ve va tan ve mil le tin ya ra rý na bir þey ler yap mak is ti yor du. Fa kat, bü tün gi di þa tý hiç de i yi gör mü yor du. Bi rin ci Mec lis te bu lu nan u le ma dan Ba lý ke sir Me bu su Ha san Bas ri Çan tay bu ko nu da þun la rý an lat mak ta dýr: Biz Bi rin ci Mec lis te ki gi di þa týn i yi ol ma dý ðý ný gö rü yor, o lay lar dan çok en di þe e di yor duk. Ben ve Meh med  kif bir he yet top lan tý sý yap týk. Bir par ti ku rup, gi di þa tý dur du ra lým di ye ka rar al dýk. Bir li der et ra fýn da top lan mak i çin Be di üz za man la gö rüþ me yi ka rar laþ týr dýk ve ken di si ni zi ya ret et tik. Ge liþ ga ye mi zi ken di si ne i let tik ve gö rü þü nü al mak is te dik. Bi ze ce va ben þun la rý söy le di: Ba tý lý lar, Ýn gi liz ler bu nun tez gâ hý ný kur muþ lar. Si zin bü tün ça lýþ ma la rý nýz on la rýn he sa bý na ge çe cek tir. Hiç bir sey yi at ve tah ri bat la rý na en gel o la ma ya cak sý nýz. Ge lin bu sa vaþ tan vaz ge çin. Ýs lâ ma hiz met, Ýs lâm me to duy la o lur. Gay ri Ýs lâ mî yol lar la hiz met ol maz. Hep be ra ber A na do lu ya ya yý la lým, ka rýþ ka rýþ do la þa lým. Mil le tin î man nab zý ný tu ta lým. Ye ni bir Asr-ý Sa a det me to du i le ye ni bir o lu þum la mey da na çý ka lým de di. (Mu ham med Sý dýk Þey han za de, Nur cu lu ðun Ta rih çe si, Ten vir Neþ ri yat, Ýs tan bul 2003, S: 166). Be di üz za man Sa id Nur sî, ar týk An ka ra da teþ riki me sai (or tak ça lýþ ma) im kâ ný nýn kal ma dý ðý ka na a ti ne va rýr ve An ka ra dan ay rýl ma ya ka rar ve rir. O nun bu ka ra rý ný öð re nen dost la rý ve me bus la rýn bir ço ðu ü zü lür. Ken di si ni bu ka ra rýn dan vaz ge çir mek i çin is tas yo na ka dar ge le rek çok ýs rar e der ler. Fa kat Be di üz za man ke sin ka rar lý ol du ðu i çin, on la rýn bu ar zu la rý na u ya ma ya ca ðý ný ü zü le rek bil di rir. U ður la mak i çin is tas yo na ka dar ge len ler a ra sýn da bu lu nan Mus ta fa Ke mal, a yak ü ze ri Be di üz za man dan hey kel hak kýn da ki fik ri ni so rar. O da ver di ði ce vap ta: Bü yük Kur ân ý mý zýn bü tün hü cu mu hey kel le re dir. Müs lü man la rýn hey kel le ri i se has ta ha ne ler, mek tep ler, ye tim le ri ko ru yan yurt lar, ma bet ler, yol lar gi bi a bi de ler ol ma lý dýr. Sa nem pe rest li ði (put pe rest li ði) þid det le Kur ân me net ti ði gi bi Hey kel ko nu sun da bu ko nuþ ma la ra þa hit o lan Bi rin ci Dev re Van Me bu su Tev fik De mi roð lu o la yý þöy le an la tý yor: Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî, son o la rak Mus ta fa Ke mal i le is tas yon da hey kel ko nu sun da ko nu þur ken, ben yan la rýn da i dim. O za man Üs tad: Pa þa, biz sa na hey kel dik men i çin yar dým et me dik de di. (Nec met tin Þa hi ner, Son Þa hit ler. Ýs tan bul 1974, c: 1, s: 226.) Ni ha yet va kit gel di, Es ki Sa id i, Ye ni Sa id e gö tü ren tren ha re ket dü dü ðü nü ça lar ken, An ka ra ya ilk gel di ðin de kar þý lan dý ðý gi bi, me bus lar ve hal kýn o luþ tur du ðu ih ti þam lý bir ka la ba lýk ta ra fýn dan bü yük sev gi gös te ri le riy le Van a u ður lan mýþ týr. SON KAY NAK LAR lba dýl lý, Ab dül ka dir Be di üz za man Sa id Nur sî, Mu fas sal Ta rih çe-i Ha yat, Cilt: 1, Ýs tan bul lba ha dý roð lu, Ya vuz Be di üz za man Sa id Nur sî. lbe di üz za man Kim dir, Ri sâ le-i Nur Ne dir? Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul lbe di üz za man Sa id Nur sî. Lem a lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul lbe di üz za man Sa id Nur sî, Mektûbât lbe di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul lboz ge yik, Bur han Be di üz za man Sa id Nur sî, Ri sâ le Ya yýn la rý, Ýs tan bul lhe ki moð lu, Ýs ma il. 100 so ru da Be di üz za man Sa id Nur sî. Ti maþ Ya yýn la rý, Ýs tan bul lkö se oð lu, Nev zat, Be di üz za man Sa id Nur sî. Ö tü ken Neþ ri yat, Ýs tan bul lsü zen, Mus ta fa Be di üz za man ýn Üç T. Ha ya tý (Os man lý ca Türk çe) lþa hi ner, Nec met tin. Son Þa hit ler. Ýs tan bul lþey han za de, Mu ham med Sý dýk. Nur cu lu ðun Ta rih çe si. Ten vir Neþ ri yat, Ýs tan bul lya þar, Ýs lâm. Sa id Nur sî, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul lya þar, Se la had din. Be di üz za man Kim dir?, Ýs tan bul T. C. CÝDE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/165 TAL. Örnek No: 27. TAPU KAYDI : 1- Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si Na suh Ma hal le si Bey ye ri Mev ki in de ka yýt lý 317 a da, 149 par sel de ka yýt lý ar sa. 2- Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Kum lu ca Kö yü, Ka le Ya ni Mev ki in de ka yýt lý 141 a da. 335 par sel de ka yýt lý 1/2 his se li tar la. 3- Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Na suh Ma hal le si, Bey ye ri Mev ki in de ka yýt lý 317 a da, 148 par sel de ka yýt lý bu lu nan 1 no lu ba ðým sýz bö lüm mesken. 4- Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Na suh Ma hal le si, Bey ye ri Mev ki in de ka yýt lý 317 a da, 148 par sel de ka yýt lý bu lu nan 12 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken. ÖZELLÝKLERÝ : 1. Ta þýn maz: Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Na suh Ma hal le si, Bey ye ri Mev - ki in de ka yýt lý 317 a da, 149 par sel de ka yýt lý ar sa, 317 A da 149 par se lin top lam a la ný 398,60 m 2 o lup, ü ze rin de 4 kat lý bi na yer al mak ta dýr. Söz ko nu su ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na i - çin Ci de Be le di ye sin den ilk 2 kat i çin 1995 ta ri hin de, son ra ki 2 kat i çin i se 2004 ta ri hin de in þa at ruh sa tý a lýn mýþ týr ta ri hin de ki 1. kat ta ki da i re i çin, 1998 yý lýn da i se 2. kat ta ki da i re si nin is ka ný a lýn mýþ týr. Son 2 ka týn is ka ný ha len a lýn ma mýþ týr, bi na da bu lu nan söz ko nu su ta þýn maz pro je si ne gö re her kat ta 1 da i re bu lun mak ta o lup, 3 ya tak o da sý, sa - lon, mut fak, wc, ban yo i le 2 a det bal kon o luþ mak ta dýr. O da, sa lon yer dö þe me le ri ah þap par ke, mut fak, ban yo, wc, ko ri dor i le i ki a det bal kon yer dö þe me le ri se ra mik o la rak ya - pýl mýþ týr. Da i re nin brüt a la ný 124 m 2 o lup, net kul la ným a la ný i se 100 m 2 dir. 2. Taþýnmaz: Kastamonu ili, Cide ilçesi, Kumluca Köyü, Kale Yani Mevkiinde kayýtlý 141 ada, 335 parselde kayýtlý 1/2 hisseli tarla, 141 ada 335 parselin toplam alaný m 2 olup; taþýnmazýn üzeri orman dikenleri ile kaplýdýr ve bir kýsmýna önüne yapýlan binanýn molozlarý dökülmüþtür. Arazi kayalýk yapýdadýr ve tarýma elveriþli deðildir. 3. Ta þýn maz: Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Na suh Ma hal le si, Bey ye ri Mev ki in de ka yýt lý 317 a da, 148 par sel de ka yýt lý bu lu nan 1 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken, i çin Ci de Be le di ye sin - den 2008 ta ri hin de in þa at ruh satý, 2009 ta ri hin de i se is ka ný a lýn mýþ týr. Söz ko nu su ta - þýn maz Bod rum kat ta yer a lan 29 m 2 a lan lý dük kân dýr. Dük kâ nýn i çin de 1 a det wc yer al - mak ta dýr. Yer dö þe me le ri be ton du var la rýn ve ta va nýn in ce sý va sý ya pýl mýþ, pencere le ri pwc, ka pý la rý ah þap doð ra ma dýr. Dük kân iç du var bo ya la rý ya pýl ma mýþ týr. 4. Taþýnmaz: Kas ta mo nu i li, Ci de il çe si, Na suh Ma hal le si, Bey ye ri Mev ki in de ka yýt lý 317 a da, 148 par sel de ka yýt lý bu lu nan 12 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken i çin Ci de Be le di ye - sin den 2008 ta ri hin de in þa at ruh satý, 2009 ta ri hin de i se is ka ný a lýn mýþ týr. Söz ko nu su ta þýn maz 4. kat ta yer a lan ça tý pi yes li dub lex da i re dir. Da i re nin gi riþ ka týn da 2 ya tak o - da sý, sa lon, mut fak, wc i le ban yo bu lun mak ta o lup, ça tý pi ye si ni o luþ tu ran ký sým da i se 1 o da, mut fak, ban yo i le te ras yer al mak ta dýr. O da, sa lon yer dö þe me le ri ah þap par ke, mut fak, ban yo, vvc, ko ri dor i le i ki a det bal kon i le te ras yer dö þe me le ri se ra mik o la rak ya pýl mýþ týr. 2 o da, sa lon, ko ri dor, mut fak du var lar kap la ma la rý plas tik bo ya, ta van kap - la ma la rý i se plas tik ba da na dýr. Da i re pencere le ri pvc doð ra ma, ka pý doð ra ma la rý i se ah - þap doð ra ma dýr. Da i re nin brüt a la ný 200 m 2 o lup, net kul la ným a la ný i se 139 m 2 'dir. Bod - rum kat ta yer a lan ve söz ko nu su da i re ye a it 2.5 m 2 alaný kö mür lük bu lun mak ta dýr. Ýmar Durumu: Ýmar durumu; Ci de Be le di ye si Fen Ýþ le ri Mü dür lü ðü' nün ta - rih ve M.37.6.CID.0.11/1890 sa yý lý ya zý sý na gö re; Na suh Ma hal le si, 317 a da, 149 par sel de ki ar sa, 317 a da, 148 par sel de ki 1 no lu ve 12 no lu ba ðým sýz bö lüm i çin bi ti þik ni zam 5 kat ve m mak si mum bi na yük sek li ðin de i mar iz ni ve ril miþ tir. Söz. ko nu su Kum lu ca kö yü 141 a da 335 par sel de ki ar sa i mar pla nýn da Ký yý Ka nu nun dan et ki len mek te ve gü nü bir lik te sis a la ný i çe ri sin de kal mak ta dýr. ARTIRMA GÜNÜ: 1. Taþýnmazýn Birinci Satýþ günü günü Saat: 10:00-10:10 2. Taþýnmazýn Birinci Satýþ günü günü Saat: 10:30-10:40 3. Taþýnmazýn Birinci Satýþ günü günü Saat: 11:00-11:10 4. Taþýnmazýn Birinci Satýþ günü günü Saat: 11:30-11:40 Ýkinci Satýþ Günü: günü ayný saatlerde MUHAMMEN BEDELÝ : 1. Taþýnmaz : ,20 TL 2. Taþýnmaz: 2.570,70 TL 3. Taþýnmaz: 8.589,41 TL 4. Taþýnmaz : ,80 TL Satýþ Þartlarý : 1- Birinci Satýþ günü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Hü kü met Ko na ðý 1. Kat Ad li ye Ö nü Ko ri dor Ci de Kas ta mo nu a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi i ha le pu lu KDV Ka nu nu nun 28. mad de si nin ver di ði yet ki ye is ti na den ya yým la nan ta rih ve 2007/13033 sa yý lý ka rar na me ye ek li 1 sa yý lý lis te nin 11. sý ra sý u ya rýn ca net a la ný 150 m 2 ye ka dar ko nut tes lim le ri %1, 150 m 2 'yi a þan ko nut tes lim le ri i le tar la / ar sa ni te li ðin de ki ta þýn maz la rýn da %18 KDV, a lý cý a dý na ta hak kuk e den ta pu har cý ve tes lim mas ra fý a lý cý ya a it tir. Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi ler i le sa tý cý a dý na ta hak - kuk e den ta pu har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su - siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: GÜNDOÐDU TÝYATRO OYUNUNA D VET "Herkesin uykuya daldýðý bir geceydi O, uyandý.. Gün gece yarýsý doðdu Doðuþu bu kez farklý oldu ama.. Hep aydýnlýktý Ve... Yer: Mevlânâ Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu Tarih: 20 Kasým 2011 Saat: 13:30 Organizasyon: Ýzmir Gündoðdu Tiyatro Ekibi Yeni Asya Konya Temsilciliði Ýrtibat Telefon: 0(332) Not: Hanýmlara mahsustur. TAZÝYE Deðerli aðabeyimiz Secaettin Erfidan'ýn babasý ve Mehmet Kuþdemir, Mesut Karabenek, Av. Ahmet Yýlmaz'ýn kayýnpederi muhterem aðabeyimiz Kâzým Erfidan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ n Görgülü Pastaneleri Tic. Ltd. Þti. adýna kayýtlý 34 BN 1380 Plâkalý aracýn Taþýt Kartý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

10 10 20 KASIM 2011 PAZAR SPOR Y Beþiktaþ yüzünü yine NBA pazarýna çevirdi NBA pa tent li o yun cu lar De ron Wil li ams ve Se mih Er den trans fe riy le dik kat le ri ü - ze ri ne çe ken Be þik taþ Mi lan gaz, yü zü nü bir kez da ha NBA pa za rý na çe vir di. NBA'de ya þa nan lo kav týn ilk dö ne min de o yun ku ru cu De ron Wil li ams'ý kad ro su na ka tan ve ar dýn dan Se mih Er den'i trans fer e den si yah-be yaz lý ta kým, lo kavt sü re ci nin u za ma sýy la bir lik te ye ni yýl dýz lar i çin a ra - yýþ la rý ný sür dü rü yor. Be þik taþ Mi lan gaz Ba þan tre nö rü Er gin A ta man, bu ko nu da ça lýþ ma lar yap týk la rý ný be lir te rek, Chi ca go Bulls'dan Lu ol Deng ve Car los Bo o zer'un ya ný sý ra Min ne so ta Tim ber wol ves'den Ke vin Lo ve i le il gi len dik le ri ni di le ge tir di. A ta man, Deng, Lo ve, Bo o zer'un ya ný sý ra baþ - ka i sim ler le de ön gö - rüþ me ler yap týk la rý ný be lir te rek, ''Bu o yun cu - lar da gel mek is ti yor lar. Ön gö rüþ me le ri mi zi ya - Carlos Boozer Kevin Love pý yo ruz. Þart la rý o luþ tu - rup yö ne tim ku ru lu na su na ca ðýz'' de di. Si yahbe yaz lý e ki bin il gi len di ði i sim ler den Bo o zer, u - zun za man dýr NBA'de ba þa rýy la for ma gi yer - ken, trans fer lis te sin de yer a lan Lu ol Deng i se Lit van ya'da dü zen le nen Av ru pa Bas ket bol Þam - pi yo na sý'nda Tür ki ye'ye kar þý oy na mýþ tý. Be þik taþ Mi lan gaz'ýn il gi len di ði bir di ðer i - sim Ke vin Lo ve i se is ta tis tik le riy le çok ö - nem li o yun cu ol du ðu nu gös ter di. Tür ki - ye'nin ev sa hip li ðin de ger çek leþ ti ri len Dün - ya Þam pi yo na sý'nda ABD for ma sýy la þam - pi yon luk se vin ci ya þa yan Lo ve, po ta al týn - da sko rer kim li ði nin ya ný sý ra ri ba unt ö zel - li ðiy le de dik kat çe ki yor. UltrAslan'dan derbi yasaðýna sert tepki GALATASARAY taraftar gruplarýndan UltrAslan, derbi maçlara deplasman takýmýn seyircisinin alýnmamasý kararýna tepki gösterdi. UltrAslan'ýn internet sitesinden ''Yasaðý kýnýyoruz'' baþlýðýyla yayýmlanan açýklamada, "Mantýk dýþý bir þekilde konulan bu yasaðýn kaldýrýlmasýný ve en kýsa zamanda bu yanlýþtan dönülmesini Galatasaray Spor Kulübü'nden talep ediyoruz. Deplasman hakkýmýz engellenemez'' denildi. Derbide Galatasaray'ý aðýrlayacak Beþiktaþ, rakibine karþý son yýllarda evinde çok zor yeniliyor. ''Cim Bom'', bu sezon ilk yarýlar sonunda önde olduðu maçlarda sahadan galibiyetle ayrýldý. DEVLERÝN DERBÝ GÜNÜ SÜPER LÝG'DE 17 PUANI BULUNAN BEÞÝKTAÞ, 18 PUANLI G.SARAY KARÞISINDA GALÝP GEL- EREK ZÝRVE YARIÞINI SÜRDÜRMEYÝ VE PUAN CETVELÝNDE RAKÝBÝNÝ GEÇMEYÝ HEDEFLÝYOR. ÝNÖNÜ STADI'NDA SAAT 19.00'DA BAÞLAYACAK KARÞILAÞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK. SÜPER Lig'de Be þik taþ i le Ga la ta sa ray a ra sýn da bu gün ya pý la cak se zo nun i - kin ci der bi si ön ce si Be þik taþ'ta Ri car do Qu a res ma, Ga la ta sa ray'da i se To mas Uj fa lu si sa rý kart ce za sý ný rýn da bu lu - nu yor.se zon ba þýn dan bu ya na 3'er sa - rý kar tý bu lu nan bu fut bol cu lar der bi de de sa rý kart gör me si du ru mun da ce za lý du ru ma dü þe cek. Sü per Lig'in 12. haf - ta sýn da Be þik taþ dep las man da Trab - zons por, Ga la ta sa ray i se ken di e vin de Si vass por i le kar þý la þa cak. G.SARAY TRÝBÜNÜ KADINLARA Be þik taþ Ku lü bü, ''4 Bü yük ler'' a ra - sýn da ki maç lar da sta da ko nuk ta kým ta raf ta rý nýn a lýn ma ma sý or tak ka ra rý son ra sý, Ga la ta sa ray i le bu gün oy na - na cak der bi ma çýn da sa rý-kýr mý zý lý ta raf tar la rýn a lýn ma ya ca ðý bö lü mü ka dýn ve ço cuk ta raf tar la ra tah sis et - ti.es ki a çýk tri bün de ki söz ko nu su bö lüm 1600 kol tuk ka pa si te li. TERÝM ÝLK PEÞÝNDE Be þik taþ i le Ga la ta sa ray a ra sýn da bu gün Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda ya pý - la cak der bi maç, sa rý-kýr mý zý lý ta ký - mýn tek nik di rek tö rü Fa tih Te rim i çin ay rý bir ö nem ta þý yor. Ga la ta - TERÝM VE CARVALHAL ÝLK DEFA KARÞI KARÞIYA Terim: Sezonun ilk derbisine çýkýyor. sa ray'ýn ba þýn da 3. dö ne min de ki ilk der bi ma çý na çý ka cak o lan tec rü be li tek nik a da mýn lig maç la rýn da þim - di ye dek Be þik taþ'a kar þý Ý nö nü Sta - dý'nda ga li bi ye ti bu lun mu yor. VAN'I UNUTMALADILAR Be þik taþ lý ta raf tar lar der bi maç ta, Van'da ki dep rem ze de ler i çin ye ni bir et kin lik dü zen le ye cek. Si yah-be yaz lý ta raf tar lar, Van'da ki dep rem ze de le - rin sý kýn tý la rý na dik ka ti çek mek i çin Carvalhal: Ýlk derbide F.Bahçe ile yeneþemedi. gü neþ pan kar tý a ça cak. Ö te yan dan, si yah-be yaz lý ta raf tar lar, Van'da ya þa - nan dep rem fe la ke ti nin ya ra la rý ný sa - ra bil mek a ma cýy la kam pan ya baþ la tý - yor. Ký zý lay i le or tak la þa ger çek le þe - cek kam pan ya bo yun ca, ta raf tar lar Ký zý lay'ýn be lir le ye ce ði he sap la ra mad di yar dým da bu lu na bi le cek. GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Der bi i çin ge niþ gü ven lik ted bir - le ri uy gu la na cak. Maç la il gi li haf ta i çin de ya pý lan Ýl Spor Gü ven lik Ku - ru lu Top lan tý sý'nda, kar þý laþ ma bo - yun ca stat ta 300'ü po lis, 600'ü ö zel gü ven lik ol mak ü ze re top lam 900 gü ven lik gö rev li si nin gö rev ya pa ca - ðý a çýk lan mýþ tý. Stat dý þýn da i se top - lam 1835 po li sin gö rev ya pa ca ðý, top lam gü ven lik gö rev li si sa yý sý nýn 2 bin 735 o la ca ðý du yu rul muþ tu. MEDYANIN ÝLGÝSÝ BÜYÜK Se zo nun i kin ci der bi ma çýn da a de - ta bir med ya or du su gö rev ya pa cak. Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ la ya cak dev maç i çin Tür ki ye Spor Ya zar la rý Der ne ði'ne (TSYD) 255 ga - ze te ci ak re di te ol du. Stat ta ki 170 ki þi - lik ba sýn tri bü nü i çin bu ra ka mýn çok ü ze rin de ta lep gel di ði, dev maç ta sa ha i çin de de 85 fo to mu ha bi ri nin gö rev ya pa ca ðý a çýk lan dý. Ga ze te ci ler a ra - sýn da 5 de ya ban cý med ya men su bu - nun bu lun du ðu bil di ril di. CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK Ý nö nü Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ - la ya cak maçý FI FA ko kart lý ha kem - ler den Cü neyt Ça kýr yö ne te cek.ça - kýr'ýn yar dým cý lýk la rý ný Ba hat tin Du - ran ve Ta rýk On gun ya pa cak. SPOR BASINI DEPLASMANA KENDÝ OTOBÜSÜYLE GÝDECEK SPOR basýný yakýn deplasman maçlarýna kendi otobüsüyle gidecek. Lig TV yayýnlarýnýn izlenebildiði Funtoro sistemlerinin kurulu olduðu VIP otobüs, spor yazarlarýnýn maçlara gidebilmesi için Türkiye Spor Yazarlarý Derneði'ne (TSYD) tahsis edildi. Medya mensuplarý Digiturk'un tahsis ettiði otobüsle Ýstanbul'a yakýn deplasmandaki maçlara rahat bir þekilde gidip gelebilecek. Gazeteciler, hem rahat yolculuk yapmanýn keyfini yaþayacak, hem de yayýncý kuruluþtan maçlarý takip edip, internet baðlantýsýyla kuruluþlarýna haber ve fotoðraflarýný geçebilecek. Otobüsün medya mensuplarýna tahsis edilmesi anlaþmasýný TSYD Genel Baþkaný Esat Yýlmaer, Digiturk Satýþ Geliþtirme Bölüm Yöneticisi Güran Nakýboðlu ve As-Teknoloji-Funtoro Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Dönmezoðlu imzaladý. Ýmza töreninde kýsa bir konuþma yapan TSYD Genel Baþkaný Yýlmaer, spor yazarlarýnýn en Otobüsün medya mensuplarýna tahsis edilmesi anlaþmasý dün TSYD Genel Merkezi'nde imzalandý. büyük sorunlarýndan birinin de deplasmanlara saðlýklý bir þekilde gidip gelmeleri olduðunu belirterek, ''Bu otobüsle spor yazarlarý yakýn deplasman maçlarýna rahat bir þekilde gidecekler. Bilgilerini ve fotoðraflarýný en saðlýklý þekilde otobüste geçebilecekler'' diye konuþtu. Aydýnlar'ýn yardýmcýsý Gümüþdað'a þok gözaltý ÞÝ KE SO RUÞ TUR MA SI KAP SA MIN DA TÜRKÝYE FUT BOL FE DE RAS YO NU BÝ NA - SIN DA YA PI LAN A RA MA SO NUN DA FE - DE RAS YON BAÞ KA NI M.A LÝ AY DIN - LAR'IN YAR DIM CI SI GÖK SEL GÜ MÜÞ DAÐ ÞÜP HE LÝ SI FA TIY LA GÖ ZAL TI NA A LIN DI. ÞÝKE so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo - nu'nda (TFF) ya pý - lan a ra ma ta mam - landýktan sonra TFF Baþ kan Ve ki li Gök - sel Gü müþ dað'ýn þüp he li sý fa týy la gö - Göksel Gümüþdað zal tý na a lýn dý ðý bil di - ril di. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü Or ga ni - ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri, TFF'nin Ýs tin ye'de ki bi na sýn da þi ke so ruþ tur ma sý kap sa mýn da a ra ma yap tý. A - ra ma la rýn TFF Baþ kan Ve ki li Gök sel Gü - müþ dað'ýn o fi sin de ya pýl dý ðý be lir til di. Þi ke so ruþ tur ma sý kap sa mýn da þüp he li sý fa týy la gö zal tý na a lý nan Gü müþ dað'ýn, Ha se ki E ði - tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de sað lýk kon - tro lün den ge çi ril dik ten son ra, Va tan Cad - de si'nde ki, Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü ne ge ti ril di ði öð re nil di. SÜPER LÝG'DE BUGÜN MPAntalya-Ýstanbul B. Belediye (Mardan) Sivasspor-Gençlerbirliði (Sivas 4 Eylül) Gaziantepspor-Manisaspor (Kamil Ocak) Beþiktaþ-Galatasaray (Fiyapý Ýnönü) 21 Kasým Pazartesi: Bursaspor-Samsunspor (Bursa Atatürk) BANK ASYA 1. LÝG'DE BUGÜN Akhisar Belediye-Tavþanlý Linyit (Akhisar) Boluspor-Bucaspor (Bolu Atatürk) Ýstanbul Güngören-Kartalspor ( Yahya Baþ) Adanaspor-Kasýmpaþa (Adana 5 Ocak) Çaykur Rizespor-Denizlispor (Yeni Rize) 21 Kasým Pazartesi: Göztepe-Elazýðspor (Ýzmir Atatürk) 2. LÝG BEYAZ GRUP Konya Torku Þeker-Kocaelispor (Recep Konuk) Ofspor-Ýskenderun Demir Çelikspor (Of Ýlçe) Pendikspor-Çorumspor (Pendik) BUGSAÞ Spor-Þanlýurfaspor (Yenikent ASAÞ) Bozüyükspor-Tepecikspor (Bozüyük Ýlçe) Diyarbakýrspor-Balýkesirspor (Atatürk) Gaziosmanpaþa-Yeni Malatya (Gaziosmanpaþa) Tokatspor-Altay (Tokat Gaziosmanpaþa) Not: Maçlar saat 13.30'da baþlayacak. 2. LÝG KIRMIZI GRUP Çankýrýspor-Fethiyespor (Çankýrý Atatürk) Adýyamanspor-1461 Trabzon (Adýyaman ) Körfezspor-Alanyaspor (Ýsmetpaþa) Altýnordu-Kýrklarelispor (Buca Ýlçe) Mardinspor-Ünyespor (Mardin 21 Kasým Bandýrmaspor-Kýzýlcahamamspor (17 Eylül) Sarýyer-Denizli Belediye (Yusuf Ziya Öniþ) Not: Maçlar saat 13.30'da baþlayacak. EKRANDA BUGÜN Akhisar Bel.-Tavþanlý Linyit TRT Spor Boluspor-Bucaspor TRT Güngörenspor-Kartalspor TRT Adanaspor-Kasýmpaþa TRT Spor Stutgart-Augsburg TRT Haber Hamburger-Hoffenheim TRT HD Çaykur Rizespor-Denizlispor TRT Spor Sevilla-Atletich Bilbao NTV Spor Atletico Madrid-Levante NTV Spor

11 GEZÝ 20 KASIM 2011 PAZAR 11 Çad seyahatimiz boyunca beraber hiç yorulmadan yardýmlarý organize eden Mehmet Zeki ve Sami Dur Bey ile ÝHH'nýn yaptýrdýðý Ashab-ý Suffe Mescidi önündeyiz. Kur'ân terbiyesiyle yetiþen çocuklar verilen hediyeleri düzenli bir þekilde alýrken (solda), diðer hiçbir bölgedeki çocuklarda benzer davranýþý göremedik. Afrika da yetim olmak Yazý ve Fotoðraflar: MURAT SAYAN 3 SU KU YU LA RI AB-I HA YAT A KI TI YOR Köy de, yi ne ÝHH nýn yap týr dý ðý mes cit i le su ku yu su na rast lý yo ruz. Ki lo met re ler ce u zak - lar dan su ta þý mý yor lar ar týk. Bu ku yu la rý yap - týr ma ya kim ler ve si le ol duy sa bir gör se ler ne ka dar bü yük bir ha yýr iþ le dik le ri ni Tan ci le Kö yün de 30 kur ban da ha ke se rek þeh re doð ru yo la çý ký yo ruz. Yýl lar dýr iç ça týþ ma lar, ka bi le ta as su bu ve kol tuk kav ga la rý i le uð ra þan Çad hal ký ma a le sef in san lý ðý ný u nut muþ. Ta biî on lar bir bir le ri i le uð ra þýr ken Ba tý - lý lar boþ dur ma mýþ ve var o lan pet rol re zerv le ri ni, al týn ve el mas re zerv le ri ni sö mü re rek a ra la rýn da de vam e den fit ne a te þi ni kö rük le miþ ler. Pet rol ül - ke si Çad da ma a le sef in san lar Ni jer den ge len pet - ro lü, üs te lik yol ke nar la rýn da bi don lar dan sa týn al - mak du ru mun da ka lý yor lar. Ül ke de pet rol iþ let me si ol ma dý ðýn dan, pet rol fi yat la rý ol duk ça yük sek Çar þý da çok ça si ga ra sa tý cý sý na rastge li yo ruz, fa kat si ga ra i çe ni pek gör mü yo ruz. O tel de kal - ma ya rak el de et ti ði miz pa ray - la ye tim a i le le ri ne gý da mal - ze me si al mak i çin pi rinç sa tý - cý sý na ge li yo ruz. 1 ton pi rinç i çin pa zar lýk baþ lý yor. Sa tý cý bir tür lü fi yat ta in di rim yap - mý yor. Bu ka dar pi rin ci da ha ev vel den bi ri ne sat mýþ mý bi le mi - yo ruz. Pa zar lýk es na sýn da ak þam e - za ný o kun ma ya baþ lý yor ve sa tý cý bir anda bizden uzaklaþarak dük kâ ný - nýn kar þý sýn da kal dý rým da na - maz i çin saf tut muþ ce ma a te ye ti þi yor. Na ma za has sa si yet - le ri çok gü zel... Bu ül ke de va - kit gir di mi yol bo yun ca sað lý sol lu gen ciy le ih ti ya rýy la na - maz ký lan la ra rast lar sý nýz. Bu - ra da ye ter li ca mi-mes cit yok. Bu yüz den in san lar ev le ri ni ca mi, kal dý rým la rý mes cit yap mýþ lar. On lar i çin her yer mes cit. Bir Müs lü man ül - ke dü þü nün ki ca mi si yok, o ku lu yok, has ta ne si yok Ya ni yok lar ül ke si bu ra - sý. Ýn san lar gün lük ya þý yor lar; ya rýn la rý ka - ran lýk. Hiç kim se ya rý nýn dan e min de ðil ve ya ya rýn ne yi ye ce ði ni dü þü ne mi yor. Çün kü bu gün da ha kar ný ný do yu ra cak bir þey bu la bil miþ de ðil Af ri ka da ya þa mak za ten çok zor, he le de ye tim ol mak Er te si sa bah part ner ku ru mu muz da ki ar ka daþ lar la be ra ber o fis bi na sýn da ye - tim ço cuk lar ve on la ra ba kan a i le le re gý da da ðý tý mý na baþ lý yo ruz. 1 ton pi - rinç, 500 kg. þe ker ve 200 lt. yað da - ðý týl dý. Ah med Fa dýl el le rin de 1000 ka dar ye tim dos ya sý bu lun du ðu nu an cak ÝHH nýn 200, ADLM nin i se 115 ki þi nin ba ký mý ný üst le ne bil di ði - ni söy lü yor. Tür ki ye de ki ha yýr - se ver le rin ba ðýþ la rý sa ye sin de bu ye tim le rin bütün ih ti - yaç la rý kar þý lan ma ya ça lý þý lý - yor. Sü rek li iç sa vaþ ye tim ve dul sa yý sý ný art tý rý yor. El de ki mev - cut im kân lar la Tür ki ye den an cak 200 ye ti me spon sor a i - le sað la na bil miþ du rum da. Bu sa yý yý ar ttý rýp ih ti yaç sa - hip le ri nin mis yo ner le rin a - ðý na düþ me si ni en gel le mek Müs lü ma ným di yen ve bir þey ler ya pa bil me im kân ve ka bi - li ye ti ne sa hip her in sa nýn boy - nu nun bor cu dur. Ba zý in san la - rýn aç lýk yü zün den mis yo ner - le re a it aþ ev le rin den ye mek ye dik le ri ni an la tý yor Ah med. Aç lýk bu, baþ ka hiç bir þe ye ben ze mi yor. TAH TA DEF TER LER LE KUR ÂN E ÐÝ TÝ MÝ ADLM o fi si ne ge le me yen 5 ye tim ve top lu ye tim le rin bu lun du ðu i ki e ve git mek ü ze re Ga si Kö yü ne ge li yo ruz. Bu ra la ra da gý da ve giy si yar dý mý yap týk tan son ra A ma - þa ga Kö yü ne ge çi yo ruz. Bi zi köy de bu lu - nan Mu ham med Ca mii i ma mý Þeyh Ha - run Cid da kar þý lý yor. Köy de 115 ta le be si bu lu nan bir de Kur ân kur su var. Bu ra da gör dü ðü müz man za ra, ön ce ki ler den da ha da a cý. Gü ne þin sý cak lý ðýn dan ko run mak i - çin du var göl ge le rin de o tur muþ 3-4 yaþ la - rýn dan 10 yaþ la rý na ka dar ço cuk la rý gö rü - yo ruz yý lýn dan be ri de vam e den köy - de ki bu kurs ta 3 ya þýn da baþ la yan, 10 ya - þýn da ha fýz o lu yor. Mad dî im kân sýz lýk lar yü zün den kýz öð ren ci a la mý yor lar. Bu kur - su bi ti ren öð ren ci ler da ha son ra da e ðit - men o la rak gö rev ya pa bi li yor lar. Bu ra da en il gin ci de ço cuk la rýn el le rin de ü zer le rin de Kur ân â yet le ri bu lu nan tah ta la rýn bu lun - ma sýy dý. Ka bak hok ka, ka mýþ ka lem o la rak kul la ný lý yor. A rap zam kýy la yu var lak ha li ne ge ti ri len kö mür i se mü rek kep o la rak kul la - ný lý yor. Ez ber le nen ký sým lar suy la tah ta dan si li ne rek ye ni si ya zý lý yor. Þeyh Ha run Cid da çok iç ten ko nu þu yor bi zim le. Ba zen çok da ra lýp bý rak ma yý dü - þün dü ðü nü, fa kat her ne den se bý ra ka ma dý - ðý ný söy lü yor. Ço cuk la rýn kar ný ný do yu ra - bil mek i çin þeh re gön der dik le ri ço cuk lar a - ra cý lý ðýy la yi ye cek ve ya pa ra yar dý mý a la bi li - yor lar. Bu köy de i ki kur ban da ha kes tik ten son ra yi ne her yer de ol du ðu gi bi ço cuk la ra þe ker ve ba lon da ðý tý mý ya pý yo ruz. Yal nýz dik ka ti mi çe ken bir du rum var dý bu köy de. Di ðer köy ler de ki þe ker da ðý tý mýn da ki iz di - ham bu ra da yok tu. Ço cuk la rýn çok fark lý ol duk la rý her hal le rin den bel liy di. Þe ke ri ver di ði miz ço cuk u zak la þý yor ki di ðer ar ka - da þý da a la bil sin. Þey hin sý ra ya gir me le ri ni is te me siy le bütün ço cuk lar he men sý ra ya gir di ler. Di ðer köy ler de ço cuk lar ner dey se ü ze ri mi ze çý ka cak lar dý þe ker le ri a la bil mek i çin, a ma bu ra da þe ker ve re bil mek i çin biz yan la rý na gi di yo ruz. Kur ân ah lâ kýy la ah lâk - lan dýk la rý her hal le rin den bel li o lu yor. Sý ra - ya gir miþ ço cuk la ra Sa mi Bey i le Meh met Bey þe ker da ðý týr ken ben de o an la rýn fo toð - raf la rý ný çek mek le meþ gul düm. Çek ti ðim fo toð raf lar i le bu ra da ya þa dýk la rý mý an lat - mam müm kün ol ma ya cak her hâl de ÝHH nýn yap týr dý ðý mes cit ve Kur ân kurs la rý ný gör mek ü ze re ilk du ra ðý mýz o - lan As hab-ý Suf fa Mes ci di ne ge çi yo ruz. Mes ci din ha sýr la rý nýn ça lýn dý ðý ný öð re ni - yo ruz. Ha sýr a lý mý i çin bir mik tar pa ra bý - ra ka rak þeh rin mer ke zin de yer a lan yi ne Tür ki ye de ki ha yýr se ver ler ta ra fýn dan yap tý rý lan Mu ham med Mus ta fa Kur ân Kur su na ge li yo ruz. 120 öð ren ci ka pa si te li kur sun, 70 i ya tý lý 110 öð ren ci si var. Ö nü - müz de ki Cu ma gü nü a çý la cak kur sun üc - ret al ma dan, gö nül lü o la rak ça lý þa cak ho - ca sý Ah med A li i le ta ný þý yo ruz. Ah med A li Tür ki ye ye çok duâ et tik le ri ni, Tür - ki ye yi Ýs lâm dün ya sý nýn baþ þehri o - la rak gör dük le ri ni söy lü yor. Çad ger çek ten yar dý ma muh taç bir ül ke; ö ze llik le e ði tim a la nýn da ül ke ye her tür lü des tek ve ril me li. Ül ke de ca - mi ve o kul ol ma dý ðýn dan bu ra da ya pý la bi le cek en ö nem li ça lýþ ma, o kul ve ca - mi in þa at la rý o la cak. Ta bi su ku yu la rý ný da u nut ma mak lâ - zým, zi ra he men he men her kö yün su ya ih - ti ya cý var. Sa de ce köy ler de de ðil, baþ - þehirde bi le su yok. Ba zý in san lar, aç týk la rý su ku yu la rýn dan e din dik le ri su yu hal ka pa - ra kar þý lý ðýn da sa tý yor lar. Mad dî du ru mu su al ma ya yet me yen çok sa yý da a i le, bil has - sa da ka dýn lar, sa bah na ma zýn da ev den çý - kýp öð le ye ka dar yol gi de rek de re ler den bal çýk lý su ge ti rip kul la ný yor lar. ÝHH nýn aç mýþ ol du ðu su ku yu la rý nýn da ha þim di den böl ge de bir ba rýþ ha va sý es tir me ye baþ la dý ðý ný öð re ni yo ruz. Ka - bi le kav ga la rý do la yý sýy la bir bi riy le se - lâm laþ ma yan in san la rýn ay ný su ku yu - su nun ba þýn da ba rýþ ma la rýy la, a ra la rýn - da de vam e den kin ve fit ne, ye ri ni ba rý - þa ve da ya nýþ ma ya bý rak mýþ bi le... Son gü nü müz de bi ze kur ban fa a li ye tin de yar dým cý o lan ADLM e ki biy le top la ný yo - ruz. Ya pý la cak pro je ler ko nu sun da son de - ðer len dir me le rin ar dýn dan ha va a la ný na doð ru ha re ket e di yo ruz. Ah met EL Ða ni, M. Mu sa Ya kup, Ah med Man sur Hü se yin, Ze ke ri ya A dem, E bu be kir A dem, Ýb ra him Ga si ve Ah med Mu ham med Fa dýl Hep si bir bi rin den de ðer li, bir bi rin den ye te nek li in san lar Ger çek ten çok ça lýþ tý lar. Çev re - miz de et yi ye me ye cek in san lar var i ken bi - ze et ye mek düþ mez de yip ke si len 70 bü - yük baþ kur ban dan kü çük bir par ça da hi al - ma yý ka bul et me yen bu genç ler le he lâl le þip ay rý lý yo ruz. Ah met Fa dýl bi zi ha va a la ný çý ký - þý na hat ta u ça ða bi ne ne ka dar ha va a la nýn - dan ta kip e di yor. Ni ha yet 3,5 sa at lik Ad dis A ba ba u çu þun dan son ra ye ni den E ti yop - ya da yýz. Ve ký sa bir bek le me nin ar dýn dan 6 sa at lik u çuþ son ra sý Ýs tan bul da yýz. Her þe ye rað men yü zü gü len Çad da ki Müs lü man kar deþ le - ri mi hep öz le ye ce ðim. Hoþ - ça ka lýn de ri le ri ka ra, kalp le ri ak in san lar... { SON {

12 ÇOCUK VE ALLAH YAZILARI ( 3 ) Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y20 KASIM 2011 PAZAR Müf tü kah ve ha ne de! KIRIKKALE'NÝN KARAKEÇÝLÝ ÝLÇESÝNDE KAHVEHANEDEKÝ VATANDAÞLARI ZÝYARET EDEN MÜFTÜ FARUK GÜNEÞ, ''SÝZ BÝZE GELEMÝYORSANIZ, BÝZ SÝZE GELÝRÝZ'' DEDÝ. KIRIK KA LE NÝN Ka ra ke çi li Müf tü sü Fa ruk Gü neþ, i mam lar ve mü ez zin ler le be ra ber kah ve ha ne de ki va tan daþ la rý zi ya ret et ti. Ýl çe Müf tü sü Gü neþ, din gö rev li le ri Ars lan Zor lu, A li Çi lek, Set tar Ak taþ, Ce mal Ta nýþ, A li Öz de mir ve Va hit Kal kan i le bir lik te Sa par Mu rat Türk men ba þý Par ký nda ki kah ve ha ne de bu lu nan va tan daþ la rý zi ya ret et ti. Kah ve ha ne de o yun oy na yan va tan daþ lar müf tü nün ve din gö rev li le ri nin kah ve ha ne ye gel dik le ri ni gö rün ce oy na dýk la rý o yu nu bý ra ka rak, mi sa fir le ri ne çay ik ram et ti ler. Gü neþ, Siz bi ze ge le mi yor sa nýz, biz si ze ge li riz. Bu ra ya siz ler le soh bet et mek i çin gel dik de di. Va - Müf tü Fa ruk Gü neþ tan daþ lar la çay i çen Müf tü Gü neþ ve be ra be rin de ki ler, da ha son ra Ýn sa nýn ya ra tý lýþ ga ye si ko nu sun da soh bet et tik ten son ra Kur ân-ý Ke rim o ku du lar. Va tan daþ lar i se bu sürp riz zi ya ret kar þý sýn da þa þýr dýk la rý ný be lir te rek, mem nu ni yet le ri ni i fa de et ti ler. Kah ve ha ne zi ya re ti ni de ðer len di ren Gü neþ, Ca mi ce ma a ti ne biz za ten u la þý yo ruz. U la þa ma dý ðý mýz ke sim le re böy le zi ya ret ler de bu lu na ca ðýz, on lar la soh bet e dip na si hat te bu lu na ca ðýz. Bu et kin lik le ri miz ev zi ya ret le ri i le de vam e de cek. A ma cý mýz genç le re u laþ mak, on la rý ka za na rak kö tü a lýþ kan lýk lar dan u zak laþ týr mak di ye ko nuþ tu. Kýrýkkale / aa PE KÝ ÖY LE OL SUN! Göz le ri ö nün de, an ne si nin bom ba i le par ça la ný þý ný gör dü 14 ya þýn da ki Cey lan. Baþ ka la rý nýn da öl me si ni en gel le yen an ne si nin Cen ne te; bom ba yý pat lat ma sýn di ye ü ze ri ne a týl dý ðý can lý bom ba nýn ve o nu yön len di ren le rin Ce hen ne me gi de ce ði ne i man et mek ten ge len bir te sel li i le de rin ma ne vî ya ra la rý na mer hem sür dü. Beþ yaþ la rýn da ki Sey da, dok tor teþ hi si ni en di þe i le bek le yen an ne si ni Kork ma! Ce nâb-ý Hak hem Ra him dir, hem de Ha kîm! söz le riy le tes kin et me ye ça lýþ tý. Ev le rin de ya pý lan i ma nî ders ler den, Nur Ri sâ le le rin den e din miþ ti bu ha ki ka ti. Tam ye rin de ve za ma nýn da kul la na cak ka dar da haz met miþ ti. E ÐÝ TÝM CÝ LER NE DÝ YOR? Ço cuk psi ko lo ji sin de din e ði ti mi ü ze ri ne ça lý þan uz man a raþ týr ma cý lar on ya þa ka dar o lan dö nem de sev gi ye da ya lý bir Al lah i nan cý nýn ço cuk lar da yer leþ ti ril me si ge rek ti ði ni be lir ti yor lar. Ha ya tý, an ne mi zi, ba ba mý zý, yi ye cek le ri, çi çek le ri, gü ne þi, a yý, yýl dýz la rý, o yun cak la rý Sev di ði miz her þe yi ya pan, gön de ren bir Al lah! Pe ki, ya Ce hen nem? Bu yaþ a ra lý ðýn da Ce hen nem ký sa, a ma doð ru bil gi ler le ak ta rýl ma lý ço cuk la ra. Uz man la ra gö re Ya ra maz lýk ya par san Al lah se ni ya kar, Ce hen ne me a tar gi bi kor kut ma ya da ya lý cüm le ler le ço cu ða (on ya þý na ka dar) Al lah i nan cý ný ver me ye ça lýþ mak, a te ist bir gen cin ye tiþ me si ne se bep o la bi lir. On yaþ tan i ti ba ren, er gen li ðe ka dar o lan dö nem de i se Ce hen nem kav ra mý ü ze rin de da ha ay rýn tý lý du ru la bi lir. Cen net ve Ce hen ne min var lý ðý na i man dan ge len te sel li i le tes kin o lan Cey lan ýn ve an ne si ne Al lah ýn Ra him, Ha kim ol du ðu nu ha týr la tan Sey da nýn yaþ a ra lý ðý bu nok ta da ö nem li dir. BA SA MAK BA SA MAK: TED RÝ CÎ E ÐÝ TÝM Bu nok ta da ted ri cî bir i man e ði ti mi nin var lý ðýn dan bah set mek müm kün. Sin di rim sis te mi he nüz ge liþ me miþ i ki ay lýk bir be be ðe ten ce re ye me ði ye di ril mez. An ne den ge li bes le ne rek bü tün yi ye cek le ri sin di rir, ak pak sü tü i le be be ði ni bes ler. Son ra ki ay lar da be bek bü yü dük çe yi ye cek le ri de fark lý la þýr. Zi ra an ne sü tü yet mez ar týk. Be bek ge li þi mi ni de ta mam la dý ðýn dan bü tün gý da lar dan a la bi lir. Ay nen bu nun gi bi i man e ði ti min de de ted rî ci lik e sas týr. Ev lâ dým her þe yi bil sin! di ye bü tün bil gi le ri bir den ak tar mak o nun iç dün ya sý ný alt üst et me ye ye te cek tir. AL LAH BÝ ZÝ SE VÝ YOR Ýþ te ye rin de ve za ma nýn da ve ril me yen bil gi nin iç dün ya lar da aç tý ðý ha sa ra ve Nur Ri sâ le le ri sa ye sin de ya pýl ma ya ça lý þý lan ta mi ra ta bir ör nek: Ay þe beþ ya þýn da. Tey ze si i le soh bet e di yor. Soh be tin i ler le yen saf ha la rýn da ba kýn ne ler o lu yor Na maz kýl ma yan Ce hen ne me gi de cek miþ. An nem na maz kýl mý yor. Bu yüz den Al lah o nu ya kar mý? Al lah ni çin böy le ya pý yor? Çok ü zü lü yo rum! Ay þe cim þöy le dü þü ne lim. An nen, ba ban se nin is te di ðin her þe yi tür lü fe da kâr lýk lar la a lý yor lar. O yun cak la rý ný, el bi se le ri ni, yi ye cek le ri ni, ki tap la rý ný. De ðil mi? E vet! Bu nu ne den ya pý yor lar? Çün kü be ni se vi yor lar! On la ra al dýk la rý þey ler i çin te þek kür e di yor sun de ðil mi? E vet! Pe ki þöy le dü þü ne lim: Sen an ne ba ba nýn al dý ðý o yun cak la rý kýr san, yi ye cek le ri dök sen, el bi se le ri yýrt san, on la rýn sö zü nü din le me sen, üs te lik ký zýp on la ra ba ðýr san ne ya par lar? Hoþ lan maz lar. Ce za ve rir ler. Ýþ te Al lah an ne ba ba mýz dan çok da ha faz la bi zi se vi yor. He di ye ler ya pýp gön de ri yor. Ver di ði her þe ye te þek kür et me mi zi is ti yor. Bü tün in san lar, ben, an nen ba ban kü çü cü ðüz. Al lah biz den çok da ha bü yük. O na an ne ba ba mý za yap tý ðý mýz gi bi Te þek kür e de rim Al lah ým de mek yet mi yor. As ker gi bi dü zen li, za ma nýn da na maz kýl ma mý zý is ti yor. Çün kü bi ze de vam lý he di ye ler ya pýp gön de ri yor. Na ma zý mýz da o yüz den de vam lý ol ma lý. Hý ý. Pe ki öy le ol sun! di yen Ay þe cik tat min ol ma lý ki bu ko nu yu bir da ha aç mý yor. Â HÝR ZA MAN ÇO CUK LA RI Ço cuk la rý mýz bi zim ço cuk lu ðu muz dan çok fark lý bir ça ðý ya þý yor lar. Ýn ter net ve te le viz yo nun bil gi bom bar dý ma ný i le her da im yüz yü ze ler. Söy le nen þey le ri ka bul e di ve ren bi zim ço cuk lu ðu muz la pek bir il gi le ri yok. Her þe yi so ru yor, se be bi ni a raþ tý rý yor, ik na ol mak is ti yor lar. Bas ký, a zar la ma, kor kut ma kâr et mi yor. Ý yi de öy le ler! On lar za ma nýn ço cuk la rý Bi ze dü þen on la rý so ru sor ma ya teþ vik e de rek soh bet et mek. Be di üz za man Haz ret le ri nin Me de nî le re ga le be çal mak ik na i le dir, söz an la ma yan vah þi ler gi bi ic bar i le de ðil dir sö zü nü bir de bu a çý dan dü þün me ye ne der si niz?

13 8 20 KASIM 2011 PAZAR 20 KASIM 2011 PAZAR l SAYI: 35 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLAVESÝDÝR Kah ra ma ný giz le ye mez si niz Kah ra man öð ret men ler! ABDÝL YILDIRIM POZÝTÝF PENCERE SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com Biz so nuç tan de ðil sü reç ten so - rum lu yuz. Öð ret men de yin ce o ra da bi - raz dur ma lý. E ði tim ci lik, ü ze rin de çok du rul ma sý ge re ken bir ko nu. Ýn sa na do ku nan bir mes lek bu. O - nun i çin bü yü lü bir ta ra fý her za man i çin var dýr. Si ze kah ra man bir öð ret - men den bah se de ce ðim. Keþ ke is mi ni he men þu baþ lý ða ya za bil sey dim. Baþ lý ða is mi ni ya zýp duy gu la rý mý bir bir ka ta bil sey dim sa týr la ra. A ma bu çok da müm kün de ðil. Çün kü ken di si böy le bir þe ye ra zý de ðil. Ra zý ol ma ma sý nýn se be bi, ken di si - nin yap tý ðý þe yin ö nem siz bir þey ol - du ðu dü þün ce si dir. Ýþ te te va zu nun da böy le si. O nu güç lü ký lan da bu za ten. Him me ti yük sek, gay re ti ib ret lik bir yü rek man za ra sý an la ta ca ðým gö rün - tü ler. A ma ney se ki si ze bir i pu cu ve re bi - li rim. Faz la de þe le me me niz kay dýy la bu not bir ke nar da dur sun. Bu nu þu nun i çin söy lü yo rum, bu - gün ya da ya rýn ya ni ya kýn ge le cek te, bu güç lü i ma lý i fa de e de ce ði miz is mi bir þe kil de bir yer ler de gö rür se niz þa - þýr ma yýn. Çün kü kah ra ma ný giz le ye mez si niz. Kah ra man bir þe kil de gös te rir ken - di ni. Ken di ni, ken di gös ter mez; fa a li ye ti gös te rir. Ýþ te bu da böy le bir þey. Sa týr la rý yü zün den de ðil de de ru nun - dan o ku yan dost la rý mýz ha týr lar lar, genç ler le bir Ciz re prog ra mý mýz ol - muþ tu. Ýþ te o prog ra mýn kah ra man la - rýn dan bi ri sin den bah set miþ tik. Ger çi ha ki ka ten o ka dar da çok fark lý a lan lar - da kah ra man lar var dý ki, sa ðý na dön sen kah ra man, so lu na dön sen kah ra man. Doð ru su bu ra lar da her i man eh lin den ay rý ve güç lü bir ders a lý yor su nuz. Bu duy gu muh te þem bir þey. Yü re ði güç lü in san la rýn i çin de ol - mak, yü rek len di ri yor in sa ný. O nun i çin za yýf la rýn, kor kak la rýn, ür kek le rin, yý lý þýk la rýn ya kýn la rýn dan u zak dur ma lý. Keþke baþlýða ismini yazýp duygularýmý bir bir katabilseydim satýrlara. Ama bu çok da mümkün deðil. Çünkü kendisi böyle bir þeye razý deðil. Razý olmamasýnýn sebebi, kendisinin yaptýðý þeyin önemsiz bir þey olduðu düþüncesidir. Ýþte tevazunun da böylesi! Onu güçlü kýlan da bu zaten. Yakýn gelecekte, bu imalý ifade edeceðimiz ismi bir þekilde bir yerlerde görürseniz þaþýrmayýn. Çünkü kahramaný gizleyemezsiniz... Öð ret men lik ya pan kýy met li kar de - þim, o ku lun da ki öð ret men ler le haf ta da bir, bi ra ra ya gel me ze mi ni ha zýr la ya - rak, bir soh bet or ta mý o luþ tur muþ lar. Yok sa di yor, Yo ðun meþ gu li yet le rin i çin de, ders ler den ders le re ko þuþ tur - ma la rý mýz ne de niy le sa mi mî dost ol - du ðu muz öð ret men ar ka daþ la rý mýz la doð ru dü rüst bir gö rüþ me miz ol mu - yor. Bý ra kýn ye ni ge len ve da ha ya kýn - dan ta ný þa ma dý ðý mýz ar ka daþ la rý mýz la gö rüþ me yi. Bu i yi bir gi diþ de ðil di. Ay - ný o kul öð ret me ni si niz, a ma bir bi ri ni zi ta ný mý yor su nuz. Ya ni si ze bi ri le ri o kul öð ret me ni niz hak kýn da bir bil gi sor sa ya da ta ný yor mu su nuz de se, bil gi niz sað lýk lý de ðil, o lur mu böy le? El bet te ol maz dý. Ýþ te biz de þim di ler de yir mi o tuz öð ret men ar ka daþ la bir a ra ya ge - le bi le ce ði miz bir o tu rum ha zýr la dýk. Bir a ra ya ge lin ce her tür lü me se le le ri - mi zi ko nu þa bi li yo ruz. Dert le þi yo ruz. Sý kýn tý la rý mý zý pay la þý yo ruz. Ne þe le ri - mi zi pay la þý yo ruz. Þim di ler de bir a ra ya gel me le ri mi zi dü zen li ha le ge tir dik. Haf ta da bir, i ki, üç sa at dü zen li o tu ru - yo ruz. Þim di ler de bir sa a ti ni soh be te a yý rý yo ruz. Bil gi le ni yo ruz. Ýlk kez böy le bir or tam gö ren ar ka daþ la rý mýz ol du - lar. Za man za man dý þa rý dan da ko nuþ - ma cý lar dâ vet e di yo ruz. Renk ka tý yor - lar. Ýs ti fa de e di yo ruz. Ya ni du rup du - rur ken ay dýn lan ma di ye bir þey ol mu - yor. Mut la ka bir a dým at mak ge re ki - yor. Ni te kim a týl ma yan bir a dý mýn ta - dý la cak duy gu su da ol mu yor. Genç öð ret me nin an la ta ca ðý çok þey ler var. An la tý lan lar dan ve ya þa nan he ye - can dan þu nu an lý yo rum ki, öð ret men - lik i þi ni ha ki ka ten se ven yap ma lý ve bu ko nu da ru hu o lan yap ma lý dýr. Ne den bu ka dar an la tý yo rum bi li yor mu su nuz? Ge çen ler de be ni de a ra la rý na dâ vet et ti ler. Bir soh bet fa a li ye ti et ra fýn da ya pý lan dâ vet, be ni de cid dî cid dî et ki - le di. Yir mi beþ o tuz ta ne, bir bi rin den fark lý branþ lar da, bir bi rin den fark lý fa - a li yet le ri bu lu nan, renk le ri (di ye lim), ýrk la rý, mem le ket le ri, dil le ri fark lý genç di na mik ler bir bir le ri nin göz le ri ne he - ye can la ba ký yor lar ve ger çek ten bir bir - le ri nin var lýk la rý i le he ye can du yu yor - lar. Doð ru su bir o kul ça tý sý al týn da bu ka dar bir bi ri ne say gý lý öð ret men ler gö - re bi le ce ði mi hiç dü þün mez dim. Ben de Ri sâ le-i Nur e ser le rin den bir ba his o ku dum. Yir mi Bi rin ci Mek tub o ku du ðu muz bö lüm dü. Mek tup, e vin de yaþ lý, has ta an ne ba ba sý ve ya bir ak ra ba sý ve ya bir Müs lü man kar de þi bu lu nan, a ma bu - nun kýy me ti ni id rak e de me yen ga fil kim se ye ses le ni li yor du. Doð ru su öy le si ne se çil miþ bir ba - his ti. A ma ders es na sýn da ve son ra - sýn da bu ka dar ko nu nun cid dî bir a - ma ca hiz met et ti ði ni an la ya ma mýþ - tým. He men ya ný ba þým da o tu ran mü - dür yar dým cý sý be ye fen di, Ho cam san ki si zi Al lah bu der si bi ze yap ma ya ö zel gön der di. Ya ni ben ba þýn dan be - ri dir soh be ti din li yo rum, san ki ö zel bir du rum var gi bi gel di. Si zi dâ vet e - di þi mi zin þart la rý ný bil me sem, ba na bi ri si si zin bu soh be ti ni zi ö zel dü zen - le di di ye ce ðim. Be nim de ba bam ya ta - lak bir has ta. Bu soh bet ten son ra sor - gu la ya ca ðým çok yön le rim ol du ðu nu dü þü nü yo rum. de di. Yi ne þe hir i çi yol cu lu ðu mu zu bir lik - te yap tý ðý mýz, Ciz re de ki prog ram da da gö rüþ tü ðü müz bir ho ca mý zýn so ru - su ol duk ça can lý ve ya þa nan bir gö - rün tü yü ta þý yor du. Pe ki bak mak i çin e þi mi zin an ne-ba - ba sý ný mý, ken di mi zin an ne ba ba sý ný mý ter cih et me miz ge re kir? Ne þe dü ze yi ol duk ça yük sek o lan soh be ti miz, tam bir hal ve du ru mu - mu zu or ta ya koy ma an la mý ta þý yor du. Ta biî bir lik te pay laþ tý ðý mýz ce vap ta, han gi ta ra fýn ih ti yaç du ru mu ön ce lik li i se, her hal de o ra dan baþ lan ma sý da ha an lam lý o la cak týr þek lin de ol du. A ma ge nel de çý ka rý lan ders þu i di. Kim, yaþ lý, has ta an ne ba ba sý na ba kar ve on la ra öf bi le de mez se, mad dî ve ma - ne vî bü yük bir ka zan cý o la ca ðý ke sin di. Bir de yaþ lý o lan an ne ba ba la rýn, ço - cuk lar dan da ha has sas o la ca ðý na vur - gu var dý ki, soh be te kü çük ço cu ðu i le ge len ho ca mý zýn a de ta o nun et ra fýn da ko þuþ tur ma sý ve he men he men bü tün ih ti yaç la rý na o nu da üz me den ce vap ver me si, ço cuk ih ti yaç du ya bi lir di ye, bak kal dan ye me iç me ko nu sun da bir þey ler de al ma sý, tam bir þef kat li ba - ba lýk ör ne ði yan sý tý yor du. Ýþ te biz de der si mi zi ya þa dýk la rý mý - za ta þý ya rak, na sýl ki kýy met li ho ca mýz kü çük ço cu ðu i le il gi le nir ken zevk du - yu yor sa, ay nen bu nun gi bi, an ne ba ba i le il gi le nir ken de ço cu ða gös te ri len has sa si yet ten bel ki da ha da faz la on la - ra ya kýn lýk, il gi ve hür met gös te ril me - si muk te za-i ha le mu ta býk o la cak týr. Ya ni bir fa a li ye tin çok fark lý dik kat çe kil me si ge re ken nok ta la rý o lu yor. A ma ben bu fa a li ye ti miz de þu nu zum la mýþ o la yým, bir öð ret me nin him me ti ve gay re ti on lar ca öð ret me - nin bir a ra ya gel me si ne, soh bet ler yap ma la rý na, bir þey ler öð ren me le ri - ne, mad dî ve ma ne vî bir da ya nýþ ma ru hu ka zan ma la rý na ve si le ol muþ tur. De mek ki ha ya týn þart la rý ne o lur sa ol sun, ih lâs lý bir a dým at mak ve son - ra sýn da ge li þe cek on lar ca gü zel, an - lam lý fa a li yet le re ze min ha zýr la mak an la mý ta þý ya bi le cek tir. At ma dý ðý nýz a dý mýn duy gu su nu ta - da maz sý nýz. E vet, hep söy len di ði gi bi, so nuç he - sa býy la, sa yý he sa býy la uð raþ ma dan Al lah i çin a dým at mak týr en gü ze li. Ne ti ce de biz, so nuç tan de ðil, sü reç - ten so rum lu yuz. An la þý lý yor ki öð ret men her yer de öð ret men dir. Ben sa de ce sý ný fým dan so rum lu yum. cüm le si, bir öð ret men cüm le si de ðil dir. Öð ret men, her yer de ve ken di si ne ih ti yaç du yu lan her fa a li yet te ön plan - da dýr. Hat ta ilk a dý mý a tan ön cü ler on lar dýr. Teb rik ler kah ra man lar! GÖNÜL PINARI As len Si nop lu o lup, Yu nan top rak la rý na sür gün e di len ün lü fi lo zof Di yo jen, gün düz vak ti e lin de bir fe ner le A ti na so kak la rýn da do laþ mak ta dýr. Bu ne hâl? di ye so ran la ra, A dam a rý yo rum di ye ce vap ve rir. Bin ler ce in san a ra sýn - da, gü pe gün düz e lin de bir fe ner le a dam a ra mak, çok an lam lý bir dav ra nýþ ol sa ge rek. De mek ki in san la rýn çok ol du ðu her yer de a dam bul mak ko lay de ðil. Pe ki a dam ne dir, na sýl ol ma lý dýr? Bu so ru nun ce - va bý ný, in san la rýn a ta sý o lan Hz. Â dem A ley his se - lâm da a ra mak ge re kir. Çün kü a dam ke li me si, Â- dem ke li me sin den gel miþ tir. Her þe yin en sa fý, en a rý sý ve en du ru su, as lýn da ve kay na ðýn da bu lu nur. Hz. Â dem (as) de ilk in san, ilk Pey gam ber, cen net ha ya tý ný ilk ya þa yan in san dýr. O nun i çin A dam de - mek, Hz. Â dem gi bi saf, a rý ve du ru in san de mek tir. Saf in san de mek, ba zý la rý nýn an la dý ðý gi bi ko lay al - da nan, þaþ kýn, mu ha ke me siz ve dü þün ce siz in san de mek de ðil dir. Saf in san de mek, fýt ra tý na uy gun o - la rak ya þa yan, kim ol du ðu nu, ne re den gel di ði ni, ne - re ye gi de ce ði ni bi len, o na gö re bir ha yat ya þa yan in - san de mek tir. Saf in san, som al týn ka dar kýy met li dir. Saf in san lar dan mey da na ge len top lum lar da saf týr. Böy le top lum lar da hu zur, gü ven, yar dým laþ ma, iþ - bir li ði, dost luk, ba rýþ ve kar deþ lik hiç ek sik ol maz. Ýn san fýt ra tý da i ma i yi lik ve ha yýr ü ze rin de ol mak is te di ði i çin, saf in san lar ha yýr dan baþ ka bir þey dü - þün mez ler. Kim se ye za rar ver mek, kim se nin hak ký - na hu ku ku na ha lel ge tir mek is te mez ler. Can ya kýp kan dök mez ler. Ýn san fýt ra ten me de nî ol du ðu i çin, saf in san ay ný za man da me de ni in san dýr. Me de ni in san i se, dü rüst tür, hak pe rest tir, ve fa lý dýr, a da let ve fa zi let sa hi bi dir. Si re ti ve su re tiy le te miz in san dýr. Ýn san en saf hal de, Ce nâb-ý Hakk ýn hu zu run da i - ken bu lu na bi lir. Bis mil lah di ye rek ab dest al ma ya baþ la dý ðý za man, mad dî ve ma ne vî kir le rin den a rý - nýr. Böy le ce ru hun da bir ha fif lik his se der. Al la hu - ek ber di ye rek el le ri ni ku lak la rý na kal dý rýr ken, dün - ya yý ve i çin de ki le ri ar ka ya at mýþ o lur. Bü tün a ðýr lýk - la rý ný ge ri de bý ra ka rak Mi rac yol cu lu ðu na çý kar. Kal bin de ve gön lün de kin, nef ret, ha sed, hu sû met, dün ya sev gi si, in san la rýn te vec cü hü, þan þöh ret tut - ku su, mal ve ma i þet kay gý - sý, gu rur ve ki bir duy gu su gi bi a ðýr lýk lar a tý lýr. Zi ra na maz, in sa ný dün ye vî dü - þün ce ler den çý ka rýp, uh re - vî bir ha va ya so kar. A de ta in sa ný me lek leþ ti rir. Böy - le ce ha ki kî in san, ya ni a dam e der. Ca mi ler de ho ca e fen di ler sýk sýk Saf la rý sýk tu ta - lým di ye ce ma a ti i kaz e der ler. Saf la rýn sýk ve düz gün ol ma sý, in san la rýn saf lý ðý ný art tý rýr. Zi ra sýk tu tu lan saf lar a ra sýn da þey tan yol bu lup mü min ler a ra sý na gi re mez. Böy le ce kalp le ri if sat et me ye ve zi hin le ri bu lan dýr ma ya fýr sat bu la maz. Ay ný saf ta, tev hid çiz - gi si ü ze rin de it ti had e den kalp ler mu hab bet le do lar. Mu hab be tin bu lun du ðu yer de i se, a da vet ba rý na maz. Ge rek fert o la rak, ge rek ce ma at o la rak, saf laþ ma - ya çok ih ti ya cý mýz var. Öy le bir za man da ya þý yo ruz ki, kalp ler gü nah kir le ri i le ka rar mýþ, gö nül bah çe le - Saf tu ta lým saf la þa lým ri ni a da vet di ken le ri sar mýþ, ruh la rýn o muz la rý na dün ya nýn a ðýr lý ðý yük len miþ bu lu nu yor. Gü nah la rý - mý zýn a ðýr lý ðý bi zi es fel-i sâ fi lî ne doð ru çe ki yor. Bun lar dan kur tul ma nýn, hak ve ha ki kat yo lu nu bul - ma nýn ça re si, i man da i re sin de saf tu ta rak, bu saf ra - la rý at mak tan geç mek te dir. Sath-ý arz bir mes cid, Mek ke bir mih rab, Me dî - ne bir min ber; o bür han-ý bâ hir o lan Pey gam be ri - miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bü tün ehl-i i mâ na i - mam Ýþ te böy le bir Ý mam ýn ar ka sýn da, sa ha be le - rin a ra sýn da fik ren ve ni ye ten saf tu tan, ca mi ler de, mes cit ler de, der sa ne ler de kar deþ ler le ay ný saf ta o - muz o mu za ge len bir in san, o ka dar saf la þýr ki, be - de ni ni bu har laþ mýþ, ru hu nu sa lih ruh la ra ka rýþ mýþ his se der. Ru hun da ki ve kal bin de ki dün ya ya a it a ðýr - lýk lar dan kur tul duk ça, mi rac mer di ven le ri ni bir bir çý kar. Na maz saf la rýn da gü nah saf ra la rý ný at týk ça, ke mâ lâ týn gök le ri ne doð ru yük sel me ye de vam e der. Ge lin biz de Saff-ý Ev vel le rin ar ka sýn da saf tu ta - lým. Saf la rý mý zý öy le sýk tu ta lým ki, hiç bir müf sit a - ra mý za gi rip te sa nü dü mü zü bo za cak ve fe sat ve re - cek fýr sat bu la ma sýn.

14 2 20 KASIM 2011 PAZAR 20 KASIM 2011 PAZAR 7 GENÇ KALEMLER "A Sen den öð ren dim an nem BÜLENT ERTEKÝN er te ma il.com n ne; ne den ba bam yok? Ne den her ke sin ba ba sý ev de i ken be nim ba bam yok? Ne re de an ne? de miþ ve sa na bu so ru yu sor muþ tum da ha ken di mi da hi bil mez i ken. Ne bi le bi lir dim ki ba ba mýn e vin ek me ði ni ka zan mak i çin kö yü müz de ça lýþ tý ðý ný, a ma sor muþ tum iþ te. Kü çü cük dün yam da di ðer ar ka daþ la rým gi bi ben de ba ba mý ya ným da is te miþ tim, a ma yok tu. Bak oð lum, ba ban ça lýþ ma ya git ti de di ðin de ça lýþ ma nýn ne ol du ðu nu da bil mi yor dum. Ha di þim di e li mi zi Al lah a a ça lým ve du â e de lim de miþ ve ka ran lýk ge ce mi zi ay dýn la tan du â mýz i çin mi nik el le ri mi se ma ya aç mýþ: Al la h'ým, ba ba ma çok pa ra ver, o na sað lýk ver ve ba ba mý ba na gön der! de miþ tim. Bi li yor mu sun an ne, du â et me yi sen den öð ren dim. Ýs te me yi, a ma sa de ce Al lah tan is te me yi sen den öð ren dim. Sen den öð ren dim. Ha di ba ka lým bu gün Cu ma ak þa mý, þim di ab dest a lý na cak ve de de le ri mi ze, Pey gam be ri mi ze (asm) ve tüm öl müþ le ri mi ze Ya sin o ku ya cak sý nýz de miþ tin. Bil mez dim Ya sin i, Fa ti ha yý, sen öð ret tin an nem sen. Fa ti ha yý da, Ya sin i de ve Cu ma nýn mü ba rek gün ol du ðu nu, Kur ân o kun ma sý ge rek ti ði ni de sen öð ret tin ba na an ne, sen. Sen den öð ren dim Pey gam be ri mi (asm). Sen den öð ren dim ilk ab dest a lý þý ve du â yý. Bu gün o ku la baþ lý yor sun. Sý nýf ta ar ka daþ la rýn la i yi ge çin ve o ku ev lâ dým. O ku ki bu va ta na o lan bor cu mu zu o na hiz met et mek le ö de ye sin. Ý yi o ku ki düþ kün le re ih ti yaç sa hip le ri ne ve da ha ni ce Yok mu yar dým e de cek, yok mu der di me der man o la cak? di yen in san la ra yar dým e de sin. Ka ran lýk ge ce ler de gaz lý lam ba da ke li me le ri sök me yi ilk sen den öð ren dim. Sa býr la býk ma dan u san ma dan ba na öð ret men ol dun ve ben o ku lun yo lu nu da, o ku ma yý da sen den öð ren dim. Be nim ilk öð ret me nim sen din an ne sen. Nur yüz lü an ne e em... Ar ka daþ lar i le ma hal le de ki ke di le re hiç ra hat ver mi yor, on la ra a ca yip de re ce de e zi yet çek ti ri yor duk. Ço cuk luk iþ te... Bun dan da mut lu ol du ðu mu zu zan ne di yor duk. Bir gün ma hal le mi zin ab la la rý; bü yük tey ze le ri an ne me: Kýz Sý dý ka, se nin oð lan ma hal le nin ke di le ri ne e zi yet e di yor. Þu nun bir ku la ðý ný çek se ne? de miþ ler di. Sen ku la ðý mý çek me din an ne, çek me din. Oð lum hay van la ra e zi yet et me! On la ra zul met me! Zi ra mer ha met et mez sen, Al lah da bi ze mer ha met et mez. E vi miz den be re ke ti miz, hu zu ru muz ka çar de miþ tin. Son ra Pey gam ber E fen di mi zin (asm) hay van la ra yap tý ðý o muh te þem mu â me le yi an lat týn. An ne ci ðim sen den öð ren dim; de ðil in san la ra, hay van la ra da hi e zi yet e dil me ye ce ði ni... Bu gün; biz de se nin bi ze öð ret ti ðin gi bi ço cuk la rý mý za hay van la ra sev gi yi, þef ka ti ve gü zel dav ran ma yý öð re ti yo ruz. Ve ben Mer ha met et me ye ne Al lah da mer ha met et mez pren si bi ni sen den öð ren dim an ne e e em. Bu gün kýrk al tý ya þýn da yým. 25 yýl dýr Tür ki ye nin u lu sal fir ma la rýn da yö ne ti ci lik yap tým ve sen an ne ci ðim hâ lâ bu ya þý ma gel me me rað men A man oð lum, pa ra i le uð ra þý yor sun, o lur ya þey ta na u yar da pa ra lar la il gi li yan lýþ iþ ler ya par sýn, sa kýn ha þey ta na uy ma, he lâl ka zan cý na ha ram kat ma. Biz bu za ma na ka dar si ze ha ram lok ma ye dir me dik, o la ki siz böy le bir ha ta ya par sa nýz, sü tüm si ze he lâl ol ma sýn. di yor dun. He lâl ka zan cýn ne ka dar kut sal ve ne ka dar ö nem li ol du ðu nu sen den öð ren dim an nem sen den. Ve o gün bu gün biz de siz ler gi bi ev lât la rý mý za ha ram lok ma ye dir me me yi pren sip e din dik. Ya Rab, na sip et me ha ra mý. Na sip et me hak ký mýz ol ma ya na do kun ma yý. Biz le re he lâl ka zanç lar na sip et. Ço lu ðu muz ço cu ðu muz i le ye dir me yi na sip et. He lâl ka zan cý ve o nu ev lât la rý mýz i le mut lu bir þe kil de ye me yi sen den öð ren dim an ne, sen den. Ý yi ki de öð ret miþ sin an nem, i yi ki öð ret miþ sin. Sen den öð ren dim an ne sev me yi, se vil me yi. Se vil mek ne gü zel þey miþ an ne. Ý nan þu ya þým da is ti yo rum hâ lâ: Ço cuk lu ðum da bi zi sev di ðin gi bi tek rar se ver mi sin, ok þar mý sýn saç la rý mý ve ta rar mý sýn? Se nin saç la rý mý ok þa dý ðýn, sev di ðin ve ta ra dý ðýn gi bi; ben de se nin saç la rý ný ok þa ya bi lir, ta ra ya bi lir, se ve bi lir mi yim? Ok þa týr mý sýn saç la rý ný? Se ni çok a ma çok se vi yo rum be nim nur yüz lü an nem ve bu sev gi yi-se vil me yi sen den öð ren dim. Bu gün te le viz yon lar da bir þi ir o ku nu yor. O ku nur ken o ku yan da, din le yen ler de hün gür hün gür að lý yor. Ben i se her gün að lý yo rum ve an nem þi ir de ki gi bi sol ya ným de ðil, her ya ným að rý yor an nem. Se ni çok a ma çok se vi yo rum. Keþ ke ya ným da ol sa i din ve keþ ke ben de ba þý mý sým sý cak si ne ne yas la sa ve sa at ler ce hiç bit me me ce si ne o ra cýk ta kal sa i dim ca ným an nem se ni çok a ma çok öz le dim. Be nim pa muk saç lý nur yüz lü an nem. Ba na du â, bi raz du â e der mi sin ve ba na du â la rýn da yer ve rir mi sin? Du â la rý ný bek le yen ve se ni çok a ma çok se ven, öz le yen, a ciz ev lâ dýn. SIÐINAK MERVE ÝRÝYARI E r tuð rul Fir ka tey ni, bi zim Ja pon kar deþ le ri miz le a ra mýz da ki bü yük ba ðýn ku rul ma sý na ve si le ol muþ tu. Ja pon ya, o kö tü gün den son ra yak la þýk üç ay, bi zim mil le ti miz den ve fat e den ler i çin yas tut muþ ve üç a yý aþ kýn bir sü re o su lar da hiç bir de niz ü rü nü nü av la ma mýþ lar dý. Bi zim i çin gün ler ce göz ya þý dök müþ ler di. Os man lý yý, Türk le ri son suz ve kar þý lýk sýz bir þe kil de sev miþ ler di. Bu sev gi çok bü yük tü. Zor za man da bel li o lan dost bir mil le tin, hiç kay bol ma ya cak dost la rý ol muþ lar dý. Ge çen yýl bü yük bir semavî fe lâ ket ge çi ren Ja pon kar deþ le ri miz bi zi her za man yan la rýn da gör müþ ler di. Çün kü Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ la rý her za man on la rýn o muz la rýn da að la ya cak la rý bir mâ ne vî di rek ti. Çok sev di ðim As ya lý kar deþ mil let ler den bi ri o lan Ja pon lar, sa de ce biz le re yar dým i çin Van dep re mi ne gö nül lü o la rak dok tor lar dan, ha ber ci ler den o lu þan ka fi le ler i le ül ke mi ze ilk ko þan lar dan dý. Son o lan dep rem de ve fat e den ler a ra sýn da da i sim le ri var dý. At sus hi Mi ya za ki, gö nül lü dok tor o la rak gel di, kah ra man o la rak ge ri dön dü. O en kaz al týn dan çý ka rýl dý ðýn da kalp ma sa jý ya pý lýr ken Al lah ým, on lar men fa at siz yar dý ma ge len kar deþ le ri miz den bi ri si, hak kýn da ha yýr lý sý ný na sip ey le di ye bil dim sa de ce. Her kes le göz le rim den yaþ lar a ký yor du, a ma sa de ce Al lah ýn rý za sý dâ hi lin de bu i þe gö nül ver miþ bir dok tor i çin kal bi min a cý dý ðý ný his set tim. Ve ken di me sa de ce bir so ru Yýl Yer Ça nak ka le Bo ða zý. Ça nak ka le Sa vaþ la rý... Harb-i U mu mî, top ye kûn ve ge nel bir sa vaþ... Ve ya ço ðu A na do lu in sa ný nýn ta bi ri i le A la man Har bi... Za ma nýn sü per güç le ri, bü tün dün ya bir le þip, ye di dü vel Ça nak ka le ye çul lan mýþ. Ça nak ka le Bo ða zý ný geç mek i çin... Ýs tan bul u a lýp Os man lý yý, Müs lü man Türk ü yok et mek i çin... Ça nak ka le ö nem li Türk ta ri hin de. Ça nak ka le de þe hit ver me yen A na do lu o ca ðý yok gi bi. Ni ce tür kü ler ya kýl mýþ a dý na. Menfaatsiz iyilik sor dum: E ðer ben o ki þi gi bi ol say dým hiç ta ný ma dý ðým bir mem le ke te gi der miy dim? Hâ lâ bu so ru yu ce vap la ya mý yo rum. Ý yi lik, ke li me si nin kar þý lý ðý ný o sed ye de ya tan Dok tor At sus hi yi gö rün ce da ha i yi id rak et tim ve ya þa dým. Bu dün ya da ki mi in san la rýn mes le ði, o mes lek za ten o nun ü ze ri ne ký lýf o la rak doð du ðu Ça nak ka le i çin de ay na lý çar þý. A na ben gi di yo rum düþ ma na kar þý. Of genç li ðim ey vah. Ça nak ka le i çin de bir u zun sel vi. Ki mi miz ni þan lý, ki mi miz ev li. Of genç li ðim ey vah. Ve: Hey on beþ li, on beþ li. To kat yol la rý taþ lý. 15 li ler gi di yor, kýz la rýn gö zü yaþ lý. Gen ce cik kör pe cik 15 lik fi dan lar... Ni ce in san lar dul kal mýþ. Ni þan lý lar i se pe ri þan. Ki mi si ye tim... Yüz ler ce, bin ler ce si þe hit. A maç düþ ma na, na mu su bil di ði top rak la rý çið net me mek... De di ði de ol muþ, çið net me miþ. Ta ri he al týn harf ler le ta rih de düþ müþ: Ça nak ka le ge çil mez. Ýþ te Bay ra miç li ni ne de bun lar dan bi ri. Ý sim siz kah ra man. 10 ay lýk e þi Ça nak ka le de þe hit düþ müþ. Ni ne 1980 de ve fat e di yor. Ta mý ta mý 65 yýl son ra. To ru nu na öl me den ön ce me za rý na koy mak i çin bir e ma net ve rir. Kü çük an da giy di ril miþ tir. Her ke se ya pa bi le ce ði ký lýf bi çi lir. Ve dok tor luk At sus hi i çin tam ü ze ri ne gö rey di. Ha ya tý ma yön ve ren le rin a ra sýn da As ya lý kar deþ le ri mi (ö zel lik le Gü ney Ko re li ve Ja pon) hiç u nut ma ya ca ðým. Öm rü mün so nu na ka dar on la ra þük ran duy gu la rý i le ya þa ya ca ðým ve on la ra yar dým i çin ben de Bay ra miç li ni ne nin sa da ka ti CÝHAT ERDOÐ ci ha ter ho o.com bir boh ça i çin de. Boh ça da diþ le ri ve saç la rý var dýr. To ru nu na: Ça nak ka le de þe hit dü þen de den A li Os man çok kýs kanç i di. Ba na sa va þa git me den ön ce ten bih et ti. Sa kýn ha! Köy de er kek ler le ko nuþ ma. Gö rüþ me. Sa çý ný da hi gös ter me di ye. Ben þe hi di me gi din ce, ba na i nan ma ya bi lir. Bu yüz den diþ le ri mi ve saç la rý mý þa hit o la rak gö tü rü yo rum. To ru nu me za ra va si yet ge re ði, boh ça yý ko yar ken, so ran la ra bu ce va bý ve rir. Ýþ te sa da ka tin, ger çek aþ kýn, gü zel ve ne zih bir ör ne ði... Ni þan lý la rýn, ev li kýz la rýn, ger gef ger gef do ku du ðu, o o ya lý ye me ni ler ve yaz ma la rýn di li o lup da ko nuþ sa... Hay dar pa þa dan kal kan tren le rin, ka ra tren le rin ni ce kör pe cik fi dan la rý cep he ye ta þý dý ðý kom par tý man lar... Cep he ye yol cu e der ken sal la nan nem li men dil ler... Að la mak tan ký za ran göz ler... hiç dü þün me den koþ ma ya ça lý þa ca ðým. We lo ve yo u Ja pan. Yo u lo ve us, yo u know it very well. Thank yo u very much for e very thing. At sus hi, ne ver for get yo u. (Si zi se vi yo ruz Ja pon ya. Si zin de biz le ri sev di ði ni zi çok i yi bi li yo rum. Her þey i çin çok te þek kür e de riz. At sus hi, si zi hiç u nut ma ya ca ðýz.) Ça nak ka le na sýl ka za nýl dý? Ýþ te böy le ka za nýl dý. Top ye kûn. Bir lik te. Yü rek ler top lu ca vu ra rak. Han gi ruh hâ kim di? der sen. Ö lür sem þe hi dim, ka lýr sam ga zi. ru hu. Gü zel bir mi sâl. Ýþ te saf, e li na sýr lý ve yor gun A na do lu in sa ný ve Ça nak ka le ru hu. Çün kü Ça nak ka le ye ge le ne ka dar, Lib ya ya Trab lus garp a koþ muþ, bal kan la ra ev lâd-ý Fa ti han top rak la rý na kol at mýþ, yet me miþ son ka le A na do lu yu sa vun ma ya dur muþ. Yor gun ve bit kin. A ma yýl ma mýþ. U mu du nu kay bet me miþ. Bin yýl dýr Ýs lâm ýn bay rak tar lý ðý ný yap tý ðý; ken di si ne Be dir de ki gi bi gök ten me lek ler gön de ri le ce ði i nan cý bir gün ol sun sar sýl ma mýþ. U mut la, sa býr la bek le miþ. U mu du na er miþ. Ya Rab Ga lip et, çün kü bu son or du su dur Ýs lâm ýn di ye bü tün dün ya ya hay kýr mýþ. Fi i lî du â sý nýn se me re si ni de gör müþ.

15 6 20 KASIM 2011 PAZAR 20 KASIM 2011 PAZAR 3 ÝS VIÇ RE HA TÝ RA LA RÝ - 16 Çocuk ve namaz Sýfatlarý Müslüman olanlar! NEVÝN ALAN AHMET ÖZDEMÝR O ku ma prog ra mýn dan do la yý Ko ca - e li nin il çe si Kan dý ra da yýz. Öð ren ci le ri mi zi mut lu et mek ve o ku nan e ser le rin haz mý ný ko lay laþ týr mak i çin pik nik a yar lan dý. Ker pe ka za sýn da yýz. Na maz vak ti gel di. Ba ra ka dan ya pý lan la va bo ih ti ya cý ve na maz i çin ha zýr la nan yer de yiz. Öð ren ci le ri miz le a ðaç la rýn hem he me le ri ne ka rý þan rüz gâ rýn u ðul tu la rý a ra sýn da na maz mi ra cý ný ya þa ma ya ha zý rýz. O a ra da se kiz ya þýn da ki Ha li se a dýn da kýz ço cu ðu ya ný mý za gir me ye ça lý þý yor, an ne si ma ni o lu yor du. Ha li se, ko nu þa ma ma sý se be biy le ne yap mak is te di ði ni an la ta mý yor du. An ne ya ný mý za bý rak mak is te me yin ce ben Bý ra kýn gel sin de dim. An ne miz Nor mal de ko nu þa ma dý ðý i çin çok hýr çýn dýr ve sal dý rýr, an la ya ma dým þu an ki ha li ni. de di. Na maz da yýz. Kü çük Ha li se miz bi zi tak lit et me ye ça lý þa rak na maz kýl ma ya baþ la dý. Sa fi, te miz ve gü nah sýz be de ni bü tün haþ me tiy le ye re sec de et ti. A ra da bi ze ba ký yor, yi ne ken di ni ye re se re rek sec de yi be de niy le ta mam lý yor du. Ken di ne gö re bi tir di ði ne ka na at ge ti rin ce de ter lik le ri mi zi ARZU KONAN Ma ne vi yat bü yük le ri mi zi yâd et me ye Hz. E bû Zer el-gý fa rî (ra) i le de vam e di yo ruz... Ka bi le si nin hýr çýn ta bi at lý, ce sur fer di, ga rip E bû Zer... A sýl is mi Cün düb bin Cü na de dir. Gý far ka bi le sin den di. Mek ke den ge len ha ber le yol la ra düþ tü E bu Zer. Ta ný mak, bil mek is ti yor du Son Pey gam ber i (asm). Gün ler ce dik kat çek me den Kâ be de ve çev re sin de ko nak la dý, Pey gam ber i (asm) bek le di. A ma bek le di ði o gü zel ler gü ze li gel me miþ ti. A zý ðý bit miþ zem zem le i da re e di yor du. Hz. A li nin (ra) dik ka ti ni çek ti gü zel sa ha bi. Hz. A li (ra) o na; Sen ga rip mi sin? di ye sor du. E vet de me si ü ze ri ne E bu Zer i (ra) mi sa fir et ti. Ge liþ a ma cý ný an cak bir gün son ra öð re ne bil di ve o na yar dým cý o la ca ðý ný söy le di. Bun la rý du yun ca çok se vin di E bu Zer (ra). Ý çi tat lý bir he ye can la dol du. Hz. A li nin (ra) pe þi ne ta ký lýp Re sû lul lah ýn (asm) e vi ne git ti ler. Pey gam be ri mi zi (asm) gö rür gör mez hay ret le di ni ni an lat ma sý ný is te di. Re sû lul lah tan (asm) duy duk la rýn dan son - dü zen le di, sý ra ya koy du. San ki biz le re þöy le der gi biy di: Ço cuk ve na maz dan çý ka ra ca ðý nýz çok ders ler var. E vet, ma ne vi kýz la rým la der si mi zi al dýk. Biz ler de Müþ rik le re mey dan o ku yan sa ha be: E bû Zer el-gý fa rî (ra) Ey E bû Zer, ba na ge lip ka vu þun ca ya ka dar at tý ðýn her a dý mý na kar þý lýk, Al lah se nin bir gü na hý ný ba ðýþ la sýn! (Hz. Muhammed (asm)) ra i çi i çi ne sýð ma dý, dün ya ya mey dan o ku ya cak bir E bû Zer (ra) ol muþ tu san ki... Ar týk Müs lü man ol muþ tu ve duy du ðu ha ki ka ti kâ i na ta hay kýr mak, her ö nü ne ge le ne an lat mak is ti yor du. Kâ be de Ku reyþ müþ rik le ri nin top lu bu lun du ðu ye re gi dip Ey Ku reyþ ce ma a ti! Be ni din le yin. Bi li niz ki ben E bu Zer, Al lah tan baþ ka i lâh ol ma dý ðý na ve Mu ham med in (asm) O nun ku lu ve re sû lü ol du ðu na ke sin o la rak þe ha det e di yo rum de di. Bu mey dan o ku yuþ kar þý sýn da müþ rik ler taþ lar la ve so pa lar la E bu Zer e (ra) sal dýr dý lar, ba yýl ta na ka dar döv dü ler. Bu du rum bir kaç kez de vam et ti. Bir ke re sin de Pey gam be ri mi zin (asm) am ca sý Hz. Ab bas (ra) Ku reyþ e Ne ya pý yor su nuz? Bu zat si zin ti ca ret yo lu nu zun ü ze rin de ki Gý far Ka bi le sin den dir de yin ce o nu bý rak tý lar. E bû Zer (ra) bun dan son ra yur du na dön dü, a i le si nin ve ka bi le si nin ya rý sý nýn Müs lü man ol ma sý na ve si le ol du. Bir müd det son ra Me di ne ye hic ret et ti. Re sû lul lah ýn (asm) en ya kýn as ha bý a ra sýn da yer al dý. Re sû lul lah a (asm) o ka dar ya kýn dý ki on dan ba zen dos tum di ye söz e der di. Re su lul lah E fen di miz (asm) o nun hak kýn da Yal nýz ge zer, yal nýz ya þar ve yal nýz ö lür bu yur muþ tur. E bû Zer in (ra) ha ya tý bu i fa de nin doð ru lu ðu þek lin de geç miþ tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) za man za man E bu Zer e (ra) tav si ye ler de bu lu nur du. Bir gün yi ne þu tav si ye ler de bu lun muþ tu: Sa na Al lah kor ku su nu tav si ye e de rim; çün kü Al lah kor ku su her þe yin ba þý dýr. O ku ya bil di ðin ka dar Kur ân o ku ve Al lah ý an; çün kü Al lah ý an mak se nin i çin yer yü zün de nur, gök yü zün de a zýk týr. Çok gül mek ten sa kýn; çün kü gül mek, kal bi öl dü rür ve yü zün nu ru nu gi de rir. Ci had dan ay rýl ma. Çok ko nuþ ma ma ya ça lýþ; zi ra ko nuþ ma mak þey ta ný sen den u zak laþ tý rýr ve di nin mu ha fa za sýn da sa na yar dým cý o lur. Fa kir le ri sev ve on lar la o tu rup kalk. Ni met nok ta sýn da sen den a þa ðý o lan la ra bak, sen den üs tün o lan la ra bak ma. Böy le ya par san Al lah ýn sa na ver di ði ni met le ri kü çüm se mez sin. A cý da ol sa da i ma hak ký, doð ru yu söy le. Ken di ni kö tü bil men, se ni baþ ka la rý na dil u zat mak tan a lý koy ma lý dýr. Se nin iþ le di ðin kö tü lük le ri baþ ka la rý iþ le di ði za man on la ra kýz ma ma lý sýn. Sen de bu lu nan ku su - ço cuk lar gi bi du ru ve te miz gö rü nüþ le ri miz le iç â le mi mi zin pas la rý ný sö ke rek bü tün be de ni miz le sec de ye va ra ca ðýz. Siz le rin na ma zý han gi yaþ gru bu na gi ri yor? ru gör me yip de o ku sur la baþ ka la rý ný kö tü le mek ten ve ken din suç lu ol du ðun hal de ay ný suç tan do la yý baþ ka la rý na kýz mak tan da ha bü yük bir ku sur o la maz. Ey E bu Zer! Ted bir gi bi a kýl, ya sak o lan þey ler den sa kýn mak gi bi tak va, gü zel ah lâk gi bi de þe ref yok tur... Ha ya tý bo yun ca bu tav si ye le re uy du. Hic re tin 31. se ne sin de ar týk ö lü me ha zýr lan mýþ tý. Ya nýn da bir tek ha ný mý ve bir tek hiz met çi si var dý. On la ra ken di ni yý ka yýp ke fen le dik ten son ra yo lun or ta sý na koy ma la rý ný va si yet et ti, ha ný mý að la ma ya baþ la dý. O na Re sû lul lah (asm) Siz den bi ri ýs sýz yer de ve fat e de cek. O nun ce na ze sin de mü min ler den kü çük bir top lu luk ha zýr bu lu na cak bu yur muþ tur de di ve ru hu nu tes lim et ti. Ha ný mý ve hiz met çi si va si ye ti ye ri ne ge tir di ler. O nun ce na ze si ni yol ü ze ri ne koy du lar. O ra dan I rak tan ge len ve iç le rin de Ab dul lah bin Mes ud un (ra) da ol du ðu bir ka bi le geç mek tey di. Du rup du ru mu öð ren di ler. He men E bu Zer in (ra) na ma zý ný kýl dý lar ve o ra ya def net ti ler. Rah me tul la hi a leyh Kay nak: Sa ha bi ler An sik lo pe di si SERENCAM ah me doz de mir.com Ý s viç re de bu lun du ðum gün le rin ço ðu ül ke nin ku ze yin de ve Al man ya nýn sý nýr kom þu su Thur ga u kan to nun da geç ti. Bu kan ton da hay van cý lýk ve ta rým ö nem li bir yer tut mak ta dýr. A de ta bir ka rýþ top rak bi le is raf e dil me mek te dir. Bir ki þi tek ba þý na hay van cý lýk ve ta rým ya pa bil mek te dir. Dev let ül ke ge ne lin de hay van cý lý ðý ve ta rý mý des tek le mek te ve ko ru mak ta dýr. Ül ke de ma ki na laþ ma ha ya týn her a la ný na gir miþ tir. Teþ vik kre di le riy le a lý nan bir trak tö re ek le nen par ça lar la hay van cý lýk ve ta rým son de re ce ko lay laþ tý rýl mýþ týr. Ýn san gü cün den çok ma ki na gü cü ne a ðýr lýk ve ril mek sû re tiy le da ha çok ve rim a lýn mak ta dýr. Ý ri li u fak lý a kar su la rýn ü ze rin de ký sa a ra lýk lar la sý ra lan mýþ çok sa yý da hid ro e lek trik san tra li ne rast la mak müm kün dür. Bu san tral le rin ba zý la rý ö zel o lup dev le te e lek trik sa ta bil mek te dir. O ra da ol du ðum gün ler de hiç e lek trik ke sin ti siy le kar þý laþ ma dým. A ca ba ba na mý öy le gel di, di ye dü þün düm. Dost la rý ma sor du ðum da on lar da e lek trik ke sin ti si nin hiç ol ma dý ðý ný söy le di ler. E lek trik ül ke de ö nem li bir ye re sa hip ol muþ ki, ha ya týn her a la nýn da gü ven le kul la nýl mak ta dýr. Ül ke de mir yol la rýy la bir að gi bi ö rül müþ ve hiç tah min et me di ði niz yer de kar þý ný za çýk mak ta dýr. Ýs ter se niz baþ ka va sý ta la ra ih ti yaç duy ma dan tren le ül ke yi ký sa sü re de gez me niz de müm kün dür. Üc ret le ri dü þür mek a ma cýy la o to mas yon sis tem le ri ge liþ ti ril miþ tir. Kü çük is tas yon lar dan hem ze min ge çit le re ka dar gö rev li per so ne le rast la ya maz sý nýz. Yol lar ü ze rin de gö rev ya pan yay gýn tra fik po lis le ri ne de pek rast lan maz. On la rýn ye rin de bol mik tar da ra dar la ra yer ve ril miþ tir. Dü zen li a kan bir tra fik var dýr. O to yol lar da gi þe le re yer yok tur. Sü rü cü le rin yýl lýk üc re ti gös te ren bir e ti ke ti a ra ba nýn ön ca mý na ya pýþ týr ma la rý ye ter li dir. Gü ven ü ze ri ne ku ru lu, a ma kon trol e di len bir sis tem den bah set mek is ti yo rum. Gez di ðim yer ler de biz de ki nin ak si ne re sim ve hey kel le re yer ve ril me miþ. Bir yer de el ma yý, baþ ka yer de gü zel li ði sim ge le yen i ki hey kel gö re bil dim. Ar ka daþ la ra sor dum. On lar da be nim gör dük le rim den fark lý bir þey ol ma dý ðý ný söy le di ler. A la yiþ ve nü ma yiþ ten u zak se çim ler ve re fe ran dum lar ya pýl mak ta dýr. A day lar an cak ka pa lý sa lon top lan tý sýy la ve yol ke nar la rý na as týk la rý kü çük re sim ler le pro pa gan da yap ma im kâ ný na sa hip tir ler. Bu ma na da si ya si le rin kim ol du ðu pek bi lin me mek te ve do la yý sýy la top lum ha ya tý ný da et ki le me mek te dir. Sis tem yer leþ miþ ve ge len ler bu na uy mak ta dýr. Her kan to nun ay rý bir mec li si ve hü kü me ti ol du ðu gi bi bay ra ðý da var dýr. Kan ton lar iç iþ le rin de ser best tir. E ði tim sis te mi ay rý bir de ðer len dir me yi ge rek ti rir. Ýl köð re tim sý nýf la rý bir a ra ya top lan ma mýþ. Ka bi li yet le re gö re yön len dir me ya pýl mak ta dýr. O kul bi na la rý ný ev ler den a yýr mak bi le zor. Sý nýf lar da pek çok ih ti yaç bir a ra ya ge ti ril miþ. Ýn san lar mad dî re fah se vi ye si ni ya ka la mýþ lar. Ba zý sý fat la rý Müs lü man, a ma ken di le ri Müs lü man de ðil. On la rdan bazýlarýna din siz bir Müs lü man di ye - bi li riz. Öy le Müs lü man lar var ki, ba zý sý fat la rý Müs lü man de ðil. On lar da gayr-ý müs lim bir mü min ta bi ri ne maz har o lu yor lar. (Mek tu bat, s. 38) Doð ru Ýs lâ mi ye te ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ða ne ka dar muh taç lar. Bu gö re vi ya pa cak kim se le rin Nur Ta le be le ri ol du ðu nu söy le mek doð ru bir tes bit o la ca ðý ka na a týn da yým. Müs lü man lar ül ke nin her ta ra fý na ya yýl mýþ lar. Türk le re a it ca mi ler ol du ðu gi bi baþ ka mil let le rin ca mi le ri de var. An cak bu ca mi le rin ce ma at le ri ka rý þýk týr. Ay ný saf ta A rap, Ar na vut, Türk vs. o muz o mu za hu zur i çin de na maz ký la bil mek te dir. Çün kü bu in san lar ay ný Al lah a i nan mak ta ve ay ný kýb le ye yö nel mek te dir ler. An la tý lan la ra gö re A ar ga u, Schaff ha u sen, Thur ga u ve Zü rih kan ton la rýn da Nur hiz met le ri di ðer le ri ne gö re bi raz da ha yay gýn dýr. Schaff ha u sen de Ren neh ri nin çýk tý ðý nok ta ya ya kýn yer de meþ hur þe lâ le gö rül me ye de ðer. Nur Ta le be le ri kan to na Þa fak ev le ri, þe lâ le ye de Ce lâ le is mi ni tak mýþ lar. Bu ra da Al lah ýn Ce lâl ve Ce mal i sim le ri nin te cel li le ri ni ya kýn dan gör mek müm kün dür. Nur Ta le be le ri nin bi raz da ha þev ke ih ti yaç la rý var. Üs ta dýn bir a sýr ön ce söy le di ði þu söz le ri ha týr lý yo rum: Siv ri si nek tan ta na sý ný kes se, ba la rý sý dem de me si ni boz sa, si zin þev ki niz hiç bo zul ma sýn, hiç te es süf et me yi niz. Zi ra, kâ i na tý na ða ma týy la rak sa ge ti ren ha ka i kin es ra rý ný ih ti za za ve ren mu si ka-i Ý lâ hi ye hiç dur mu yor; mü te ma di yen güm güm e der. (Mü nâ za rât, s. 46) Yurt dý þý na gi den Müs lü man la rýn, ö zel lik le Nur Ta le be le ri nin sa ha be mi - sâl, rý zýk i çin de ðil, i lâ-yý ke li me tul lah i çin git tik le ri ni dü þü nü yo rum. Çün kü ha ki kî rý zýk ta ah hüd-ü Rab ba ni al týn da dýr. Ýn san lýk kö tü a lýþ kan lýk la ra ka rýþ ma dý ðý sü re ce, o za ru rî rýz ký her hal de bu la cak týr. Di ni ni, na mu su nu ve iz ze ti ni fe da et me ye mec bur ol ma ya cak. Me ca zî rý zýk, ta ah hüd-ü Rab bâ nî al týn da ol ma dý ðý i çin, bu rýz ký ka zan mak, ö zel lik le bu za man da çok pa ha lý dýr. (Lem a lar, s. 146) Bu nun ça re si, me dar-ý sa a det ve lez zet o lan ik ti sat ve ka na at le sa y-i he lâ li, bir ne vî i ba det ve rý zýk i çin bir fi i lî du â bi le rek mü te þek ki râ ne ve min net tâ râ ne o ih sa ný ka bul e dip ha ya tý ný sa a det kâ râ ne ge çir mek tir. (Þu â lar, s. 158) Ra ma zan a yýn dan ön ce An ka ra dan Zü rih e baþ la yan Ýs viç re se ya ha ti miz Kur ban Bay ra mý ön ce si ta mam lan dý. Gü zel dost lar e din dim. Gö tür dü ðüm ri sâ le le ri he di ye et tim. Tek rar gö rüþ mek di lek le riy le ay rýl dýk. Dün ya köy hük mü ne geç ti ya! Bu kü çük or ta Av ru pa ül ke sin de kal dý ðým sü re i çin de ha tý ra la rý mý pay laþ ma ya ça lýþ tým. Bel ki an la tý la cak da ha çok þey ler var. Fýr sat bu lur sam i le ri de on la rý da pay laþ ma ya ça lý þa ca ðým. Ýs viç re ha tý ra la rý ný gü zel bir te va fuk la bi tir mek is ti yo rum: Sa bah sa at le rin de Zü rih Ha va a la nýn dan kal ka cak THY ye a it yol cu u ça ðý na bi ner ken ka pý da tak dim e di len ga ze te ler i çin de Ye ni As ya yý gö rün ce çok se vin dim. Ay la rýn öz le miy le ga ze te yi e li me a lýp kol tu ðu ma o tur dum ve ke yif le o ku dum. Ýs tan bul da be ni kar þý la ma ya ge len ler de ay ný gü nün ga ze te si ni ge tir miþ ler di. E lim de ay ný ga ze te yi gö rün ce þa þýr mýþ lar dý.

16 4 20 KASIM 2011 PAZAR 20 KASIM 2011 PAZAR 5 Ý MAN-KUR ÂN HÝZ ME TÝ NÝN FE DA KÂR RÜK NÜ, MERHUM KÂ ZIM ER FÝ DAN LA YA PI LAN BÝR RÖ POR TA JI, RAH ME TE VE SÝ LE OL MA SI NÝ YA ZIY LA TEK RAR YA YIN LIYO RUZ Ye ni As ya yý ev lâ dým gi bi sev dim TAK DÝM a â det Ki ta be vi Li se yýl la rý mýz da, her han gi bir ih ti ya cý mýz i çin ilk ak lý mý za ge len ki tap ve kýr ta si ye dük kâ ný i di bu ra sý. Köy den o ku mak i çin gel miþ; mad dî im kân la rý ký sýt lý ve ay ný za man da þe hir ha yâ tý na ya ban cý çe kin gen öð ren ci le rin, pe þin pa ra la rý o lup ol ma dý ðý ný pek dü þün me den hem ih ti yaç la rý ný kar þý la yýp, hem de gü ler yüz ve tat lý dil bul duk la rý bir me kân dý Sa a det Ki ta be vi. U þak þe hir S RÖPORTAJ: CEMÝL ARIKAN Ýn san ev lâ dý ný sev mek i çin se bep a ra maz. Ben Ye ni As ya yý ev lâ dým gi bi se vi yo rum. Ga ze te yi ken dim çý ka rý yor mu þum gi bi ba ký yo rum. Be nim yal nýz ca ken di ce mâ a ti miz den bek le di ðim bir þey var; o da ga ze te mi ze sâ hip çýk mak týr. Zî râ be nim ga ze tem bu nu hak e di yor. mer ke zin de; Cum hu ri yet Mey da nýn da tek kat lý bir ba ra ka i di. Ýlk gir di ði niz de pek dü zen li gö rün mez di gö zü nü ze. Bil me yen le rin bel ki de sý ký la cak la rý ný zan net tik le ri, a ma i çe ri gi rin ce de sým sý cak bir sî mâ ve tat lý bir dil le kar þý la þýn ca ko lay ko lay da çýk mak is te me dik le ri bir me kân dý. A ra dan ge çen o tuz kü sur yýl dan son ra tek rar mem le ke ti mi ze dön dü ðü müz de yi ne çok dü zen li ol ma yan, an cak sý cak lý ðýn dan hiç bir þey kay bet me miþ de ði þik bir me kân da bul duk Sa a det Ki ta be vi ni. Li se yýl la rý mý zýn o se vim li ve sý cak te bes sü mü yi ne kar þý mýz da du ru yor du. Yýl lar ca U þak hal ký na hiz met e den ve mü te hay yir kalb le rin hu zu ra ka vuþ ma sý na ve sî le ol ma ya ça lý þan o mü te bes sim çeh re, her ke si ol du ðu gi bi bi zi de sý cak bir a lâ ka i le kar þý la dý yi ne. Ri sâ le-i Nûr ve Ye ni As ya de nin ce U þak da ilk ak la ge len i sim dir Kâ zým Er fi dan. Ya rým as rý ge çen hiz met yýl la rýn da her tür lü sý kýn tý ya, zor lu ða, bas ký ve zul me gö ðüs ger miþ; her ba ba yi ði din gös te re me ye ce ði fe da kâr lýk la rý gös ter miþ; ga yûr, ha mi yet li, a zim li bir in san dýr. Yal nýz þah sý i le de ðil, bü tün a i le ef râ dý i le hiz me ti sýrt la mýþ, hiz me ti ha yâ tý nýn bi rin ci gâ ye si ha li ne ge tir miþ; ký sa ca sý hiz me tin na sýl ya pýl ma sý ge rek ti ði ni bil fi îl gös ter miþ bir in san dýr. Ye ni As ya nýn kýrk yýl lýk o ku yu cu la rý i le ya pý lan rö por taj lar çer çe ve sin de ken di si nin de gö rüþ le ri ni al mak is te di ði mi zi söy le di ði miz za man, hem mah cup bir te vâ zû i le yü zü ký zar dý; hem de kü çük bir hiz me te ve sî le o la bil mek þev ki i le göz le ri par la dý. Bi ze ken di ni zi ta ný týr mý sý nýz? Nü fus ka yýt la rýn da 1931 ge çer, a ma a sýl do ðum tâ ri him 1934 tür. U þak mer ke ze bað lý El ma cýk Kö yü nde doð dum. Ýl ko ku lu kö yü müz de o ku dum. Ýl ko ku lu bi tir dik ten son ra U þak ta Ka ra a ðaç Kur ân kur sun da 7-8 ay ka dar o ku dum. Nü fus ka yýt la rýn da bü yük ya zýl dý ðým i çin ne re dey se ço cuk luk tan ye ni çýk tý ðým yaþ lar da; nor mal yaþ tan 3 yýl ön ce as ke re git tim. Art vin de sýh hi ye ça vu þu o la rak yap tý ðým as ker lik ba na bir mes lek ka zan dýr dý: Ýð ne ci lik As ker dö nü þü bir yýl ka dar ið ne ci lik yap tým. Da hâ son ra Es naf Ke fa let Ko o pe ra ti fin de me mû ri ye te baþ la dým. 11 yýl o ra da ça lýþ týk tan son ra is ti fa e dip ki tap-kýr ta si ye i þi ne gir dim. O za man dan be ri de Sa a det Ki ta be vi fa a li ye ti ni sür dü rü yo rum. Me mu ri yet ten ne den ay rýl dý nýz? Ma a þý - nýz ye ter siz miy di? Ha yýr, ak si ne. O gü nün þart la rýn da ge lir se vi ye miz çok i yi i di. Ma a þý ma i lâ ve o la rak ið ne ci lik i þi ne de de vam e di yor dum. Çok gü zel pa ra ka za ný yor dum. Or ta la ma gün de el li ta ne ið ne ya par dým. Du ru mum i yi i di. Pe ki o za man ne den ay rýl dý nýz? Fâ iz i le iþ ti gal e den bir ku rum da ça lýþ ma mak i çin. Bir Müs lü ma na, he le de bir Nur Ta le be si ne ya kýþ ma dý ðý ný dü þün düm. Ri sâ le-i Nur u ne za man ta ný dý nýz? As lýn da bu na i ki yön den bak mak lâ zým. Na sýl ya ni? Þöy le an la ta yým: Ýlk ta ný dý ðým dö nem ler de þu ur lu bir Nur Ta le be si gi bi de ðil dim. Ders le re gi dip ge li yor dum, a ma mes e le nin ha ki ka ti ne vâ kýf de ðil dim. Me se lâ ders le re gi dip gel me mi ze rað men ben o za man Üs tâd ýn sað ol du ðu nu bil mi yor dum. Sað ol du ðu nu bil sem mut la ka zi yâ re ti ne gi der dim. Ders le re gi di yor mu þuz, a ma ne yap tý ðý mý zýn pek far kýn da de ðil mi þiz. Ý kin ci yön i se: Mes e le nin þu u ru na var dý ðý mýz, ne yap tý ðý mý zý an la dý ðý mýz dö nem dir ki; o dö nem iþ te me mu ri ye ti bý ra kýp ki tap çý lý ða baþ la dý ðý mýz dö nem dir. Pe ki; þu ur lan ma nýz da et ki li o lan þey ne dir? Bi zim ders le re git ti ði mi zi du yan me mur ar ka daþ la rý mýz ve çev re miz, git ti ði miz yer le rin mah zur lu, o ku du ðu muz ki tap la rýn ya sak ol du ðu nu söy le yip gü yâ bi zi i kaz e di yor lar dý. Ben de öy le bir þey ol ma dý ðý ný söy lü yor dum. On lar da ba na, Sa na ya sak o lan la rý ný gös ter mez ler di yor lar dý. Bu nun ü ze ri ne ben kar deþ le re, Ben tek tek ki tap is te mi yo rum; ba na ta kým o la rak ki tap la rý ge ti rin; hep si ni ge ti rin di yor dum. Zî ra o za man ki tap la rý ta kým o la rak de ðil, tek tek ge ti ri yor lar dý. Be nim ýs ra rým dan son ra ba na ta kým o la rak ge tir di ler ri sâ le le ri. Bir gün Mus ta fa Þan ýn ba ðý na der se git tik. Da hâ doð ru su be ni ne re dey se zor la gö tür dü ler. Ben ba hâ ne uy du rup git mek is te me miþ tim; an cak çok ýs râr e dip be ni de gö tür dü ler. O ra da ders yap týk. Kur ân o ku yor lar; i lâ hî ler söy lü yor lar. A ma ben kor ku yo rum. Zâ ten her kes ya sak ki tap o ku du ðu mu zu dü þü nü yor; bun lar ne ler ya pý yor lar? di ye te dir gin o lu yor dum. E ve dön dük ten son ra yat ma dan ön ce ben sa mî mi yet le du â e dip öy le yat tým. Ne di ye du â et ti niz? Yâ Râb! Ben mü te hay yi rim. E ðer bu yol doð ru bir yol i se, bu hiz met hak bir hiz met i se ba na öy le sev dir ki, hiç bir te red dü düm kal ma sýn; kal bim mut ma în ol sun! di ye du â et tim. Son ra ne ol du? Ge ce bir rü yâ gör düm. Rü yâm da ben öl mü þüm. Te ne þir de be ni yý ka dý lar. Te ne þir dey ken sa ða-so la dön dü rül dü ðü mü, ü ze rim de ki peþ te mal a çýl ma sýn di ye uç la rýn dan e lim le tut tu ðu mu bu gün gi bi ha týr lý yo rum. Yý kan dýk tan son ra, ta bu ta yer leþ ti ri lip me zar lý ða doð ru gö tü rü lür ken, ta bu tun al týn da i ki ta ne ser çe ku þu gör düm. Kuþ lar bir bi ri i le ko nu þu yor du ve ben on la rýn ko nuþ ma la rý ný an la ya bi li yor dum. Ku þun bi ri si di ðe ri ne: Bu a dam en so nun da yo lu nu bul du; bü tün te red düt le rin den kur tul du di yor du. Ben bu ko nuþ ma dan son ra u yan dým. O ka dar et ki len miþ tim ki, a ra dan ne re dey se bir ö mür geç miþ ol ma sý na rað men hâ lâ te sî ri ni his se de rim. O o lay dan son ra hiç bir kor kum, te red dü düm kal ma dý. Git ti ðim yo lun doð ru lu ðu san ki tas dîk e dil miþ, mü hür len miþ gi biy di. On dan son ra ya ným da mut la ka en az bir ki tap bu lun du rur dum. Ýð ne çan tam da mu hak kak ki tap o lur du. Ya ni in san la ra hem mad dî, hem ma ne vî þi fâ da ðý tý yor du nuz. E vet; bir ba ký ma öy le o lu yor du. Ýþ ten ay rýl ma ya o za man mý ka rar ver di niz? E vet. Tut tu ðum yo lun doð ru ol du ðun dan e mîn ol duk tan, î mâ ný mý kuv vet len dir dik ten son ra, gün lük ha yâ tý mýn da i nan cý ma uy gun ol ma sý ge rek ti ði ni dü þün düm. Hem fa i zin ha ram ol du ðu na i na nýp hem de bir fa iz ku ru mun da ça lýþ mak ba na ters gel me ye baþ la mýþ tý. O nun i çin me mû ri yet ten is ti fâ et tim. Bu ko nu da si ze kar þý çý kan ol ma dý mý? Ol maz o lur mu? En baþ ta ba bam kar þý çýk tý. Son ra e þim de pek mem nûn ol ma dý; a ma da hâ son ra i þin ha kî ka ti ne vâ kýf o lun ca o da mem nûn ol du. As lýn da on la rý da an la ya bi li yo rum. Ger çek ten za ma nýn þart la rý na gö re i yi bir ge li rim var dý. Ra hat bir ha ya tý mýz var dý di ye bi li rim. Ta biî o ra hat þart lar dan bir an da be lir siz bir ha yâ ta geç mek ko lay iþ de ðil di. Bir an da iþ siz kal mýþ tým çün kü. An cak Al lah yar dým et ti. Ar ka daþ la rýn da teþ vî kiy le ki tap-kýr ta si ye i þi ne baþ la dýk. Hâ lâ da de vam e di yo rum. Bu i þe baþ la dýk tan son ra hiz met le da hâ çok ha þir-ne þir ol ma ya baþ la dýk. Bi zim iþ ye ri bir ba ký ma ir ti bat nok ta sý gi bi ol du. Da ha son ra þim di ki e vi mi zi yap týk. Alt ka tý ný ders ha ne hiz met le ri ne a yýr dýk, öy le ce de vam e di yor hiz met ler hamd ol sun! Ye ni As ya i le ne za man ta nýþ tý nýz? Biz ilk çýk tý ðý gün den î ti bâ ren Ýt ti had ga ze te miz le baþ la dýk. Hat tâ baþ ka bir-i ki ga ze te da hâ var dý dî ne ve din da ra say gý lý; biz on la rý da o kur duk. Son ra Ye ni As ya o la rak ilk gün den î ti bâ ren de vam et tik. YE NÝ AS YA YI EV LÂ DIM GÝ BÝ SE VÝ YO RUM Ye ni As ya yý si ze sev di ren ve o kut tu ran ö zel lik le ri ne ler dir? Ýn san ev lâ dý ný sev mek i çin se bep a ra maz. Ben Ye ni As ya yý ev lâ dým gi bi se vi yo rum. Ga ze te yi ken dim çý ka rý yor mu þum gi bi ba ký yo rum. Ben ga ze te min hem sâ hi bi yim; hem de o ku yu cu su. O nun i çin de her þe yiy le da ha dik kat li o ku yo rum. Bir ha tâ gör dü ðüm za man dü zelt me mes û li ye ti ni his set ti ðim gi bi, ya þa ma sý nok ta sýn da da o na des tek ol ma bor cu mun bu lun du ðu na i na ný yo rum. De dim ya; týp ký ev lâ dým gi bi. Ýn san ev lâ dý nýn mu vaf fa ki ye ti i le gu rur la nýr; ha tâ sý ný gö rür se de dü zelt me ye ça lý þýr; o nu terk et mez. Bu nok ta dan ben ken di mi çok þans lý da his se di yo rum ay ný za man da. Zî ra be nim ev lâ dým gi bi sev di ðim ga ze tem, ay ný za man da be ni ir þâd va zî fe si ni de bi hak kýn ye ri ne ge ti ri yor. Ga ze te mi Üs ta dý mýn nâ þir-i ef kâ rý o la rak gö rü yo rum ay ný za man da. Týp ký Üs ta dým gi bi bý kýp u san ma dan; kor kup sin me den; a ma ay ný za man da ký rýp dök me den ha kî kat la rý hay kýr mak tan bir an ge ri dur ma dý. Ký rýl ma yý gö ze al dý; a ma as lâ e ðil me di. Çok dar be ler ye di. Dos tun-düþ ma nýn ha ka ret le ri ne ma rûz kal dý; a ma as lâ i nan dý ðý ný hay kýr mak tan ge ri dur ma dý. Ga ze te mi zin ma rûz kal dý ðý bas ký la ra biz de ya ban cý de ði liz. Ne ka dar sý kýn tý çe kil di - ði ni si zin ka dar ol ma sa da biz de az-çok bi li yo ruz. U þak ta ki hiz met ler a çý sýn dan çok bas ký la ra ma rûz kal dý nýz mý? Bu hiz me tin i çin de o lup da bas ký la ra ma rûz kal ma yan mý var? El bet te çok bas ký gör dük. Ka ra kol la rýn, mah ke me le rin mü dâ vi mi ol duk. Be nim E dir ne ye sür gün ce zam bi le var! A ma u mû mî af tan ya rar lan dý ðý mýz i çin sür gün den kur tul duk! Beþ ten faz la mah ke me ye git tim. Bun la rý an lat sak çok u zun çe ker; o nun i çin çok ge rek gör mü yo rum. An cak bir þe yi i fâ de et mek is te rim. Ne dir? Her þe yin ol du ðu gi bi bu zu lüm ve bas ký la rýn da bir ha yýr ci he ti var. E ðer böy le bas ký lar ol ma say dý biz ler bu ka dar þu ur lu ve ka rar lý o la ma ya bi lir dik. Ga ze te mi zin ge le ce ði i çin ne ler söy le mek is ter si niz? Her þey den ön ce söy le mek is te di ðim þu dur: Bu gü ne ka dar tâ kip et ti ði çiz gi si ni as lâ boz ma ma lý dýr. Key fi ye ti ke mi ye te fe dâ et me me li dir. Ti raj i çin i de al le rin den ve dâ vâ sýn dan tâ viz ver me me li dir. Ba ký nýz biz U þak ta e ðer is te sey dik ce mâ at o la rak mad dî nok ta da çok þey le re sâ hip o la bi lir dik. U þak ýn zen gin iþ a dam la rýn dan bi ze yar dým e de cek çok in san var dý. Hat tâ bun lar dan bâ zý la rý bi zim ha yâ tý mý za gýp ta i le ba kar lar dý. Bir za man bir iþ a da mý ba na ay nen þun la rý söy le miþ ti: Kâ zým Bey, si zin ya þan tý ný za hay râ ným. Biz iþ ten-güç ten hiç bir þe ye za man a yý ra mý yo ruz. Ha yâ tý mý zýn zev ki, lez ze ti yok! Dün yâ ya dal mýþ; gû yâ dün ya mý zý mâ mur et me ye ça lý þý yo ruz; a ma siz ler ge ce le ri hu zûr i çin de u yur ken, biz bâ zen ge ce nin bi rin de-i ki sin de ça lan bir te le fon la ya ta ðý mýz dan kal kýp prob lem çöz me ye gi di yo ruz. Dün ya i çin ça lý þý yo ruz, a ma dün ya nýn lez ze tin den yi ne biz mah rû muz. Bu ar ka daþ lar is te sek biz le re her tür lü yar dý mý ya par lar dý. Çün kü bi zim dâ vâ mý za say gý la rý var dý. A ma biz as lâ hiç bir þey is te me dik. Üs ta dý mýz ýn is tið na düs tu ru nu uy gu la ma ya ça lýþ týk. Ý kin ci Mek tub da ki düs tur la rý ken di mi ze reh ber et tik. Ga ze te miz de bu gü ne ka dar ay ný tav rý ser gi le di. Bun dan son ra da bu tu tu mun dan tâ viz ver me me si ni di li yo rum. Ýn þâ al lah öy le de o la cak týr. Be nim yal nýz ca ken di ce mâ a ti miz den bek le di ðim bir þey var; o da ga ze te mi ze sâ hip çýk mak týr. Zî râ be nim ga ze tem bu nu hak e di yor. ( ta rih li Ye ni As ya da ya yýn la nan rö por taj)

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı