Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1989 No 8"

Transkript

1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1989 No 8

2 IÇINDEKILER I. Bölüm K.K.T.C. de Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri II. Bölüm Ekonomik Geli şmeler 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullan ı m ı b) İstihdam e) Fiyat Hareketleri ve Ücretler 2. Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Geli şmeler b) Parasal Geli şmeler 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama b) Ödemeler Dengesi III. Bölüm Merkez Bankas ın ın Üç Ayl ık Hesaplar ı Bilânço Kâr ve Zarar hesab ı Hesaplar Hakk ında Aç ıklamalar IV. Bölüm Bankac ı l ık İstatistikleri V. Bölüm Bankac ıl ık Kesiminin Özel ilgi Duyaca ğı Mevzuat Fas ıl 262 Poliçeler Yasas ı (29/1989 say ı l ı Yasa ile de ği ştirilmi ş şekliyle) K.K.T.C. Bankalar Yasas ı (25/1983, 26/1987 ve 42/1989 say ı l ı Yasalarla de ği ştirilmi ş şekliyle) VI. Bölüm Tablolar ın Listesi

3 4 I. Bölüm 29/1989 say ılı Poliçel Resmi Gazete'de, 42/19 Haziran 1989 tarihli Res rürlüğe girmi ş bulunmakt ödemelerin düzenlenmesi, hayattaki ödemelere bir Bankalar (De ğişiklik) Yas bankalar ın ödenmi ş serma nın art ı r ılmas ı öngörülm - Sözü edilen yasalara düşüncesiyle, Fas ıl 262 P le) ve K.K.T.C. Bankalar tirilmi ş şekliyle tam met 35/1987 say ılı Kuzey len çerçevede bankalar t kabul ederek veya Kamu vermek suretiyle, piyas Bankam ızca sürdürülmüşt miktar ı cari yıl bütçe ö Vadeli Avans Hesab ı aç ı miktar ında görülen Haz 31 Mart 1989 tarihi reeskont i şlemlerinden d 31 Temmuz 1989 tarihi Turizm kredilerinin de sağlıkl ı bir art ış gözle uzey K ıbrıs Türk Cumhuriyetinde Mer ez Bankas ı ve Bankac ılık Faaliyetleri r (Değişiklik) Yasas ı 56 say ı ve 16 Mayıs 1989 tarihli 9 say ıl ı K.K.T.C. Bankalar (De ği şiklik) Yasas ı ise 29 i Gazetede yay ımlanarak yay ın tarihlerinden itibaren yüdır. Poliçeler (De ği şiklik) Yasas ının gerekçesinde, çekle çek kullananlar aras ında güvensizli ğin giderilmesi ve ticari düzen getirilmesi hususlar ına i şaret olunurken K.K.T.C. sında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren eleri ile ş ubelerine tahsis edecekleri sermaye miktarlar ı- tür. getirilen de ği şikliklerin daha kolay izlenmesini sa ğlamak liçeler Yasas ı (29/1989 say ılı yasa ile de ği ştirilmi ş şekliy- Yasas ı 29/1983, 26/1987 ve 42/1989 say ıl ı yasalarla de ği ş- n halinde V. Bölüme dahil edilmi ştir. K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ında belirtiraf ından getirilen k ısa vadeli senet ve vesikalar ı reeskonta Kurum ve Kuruluşlar ına Hazine Kefaleti kar şılığında avans ya para sürme ve bankalara kaynak sa ğ lama görevleri r. Yasanın 36. maddesi alt ında Merkez Bankas ı taraf ından enekleri toplam ının %5'ini geçmemek üzere Hazineye K ısa ması yetkisine kar şıl ık 1987 y ıl ı sonunda 3500 milyon Ti, ne K ısa Vadeli Avans Hesab ı 1988 yıl ında kapat ılm ışt ı r. itibariyle avans ve reeskont i şlemleri Tablo l'de, avans ve ğan borç bakiyelerinin 31 Aral ık 1987, 31 Aral ık 1988 ve ri itibariyle kar şılaşt ırmas ı ise Tablo 2'de gösterilmi ştir. ontrollu Krediler kapsam ına al ınmasıyle bu tür kredilerde mektedir 'de milyon Ti, Turizm kredileri 'da milyon 'F ı.'ye yükselmi ştir. miktar ında olan t 2

4 Tablo 1 Kredi Türü Hazine Kefaletini Haiz Bonolar Küçük Esnaf ve Sanatkâr Senetleri Sanayi Senetleri İmalatç ı- İhracatç ı Senetleri ıı Ticari Senetler Tarım Senetleri I II 31 Mart 1989 itibariyle Avans ve Reeskont Işlemleri Borçlu K.T. Sanayi I şletmeleri Holding Ltd. K.M.S. Cypfruvex I şl. Ltd. Tarımsal Donat ım Kurumu Toprak Ürünleri Kurumu K.T. Turizm İşl. Ltd. Devlet Üretme Çiftlikleri K. Vakıflar Bankas ı Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankası Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K. Kredi Bankası Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. Milyon Ti, Borç Senet Senet Bakiyesi Adedi Toplam ı Ş K. Vak ıflar Bankas ı Ltd K.Türk Koop.Merkez Bankas 18.3 ı Ltd Ihracat Senetleri It Turizm Senetleri K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. Türk bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı Ltd. Asbank Ltd. K. Vak ıflar Bankas ı Ltd. K. Ticaret Bankas ı Ltd. Türk Bankas ı Ltd. K. Kredi Bankas ı ltd Q Genel Toplam

5 Tablo 2 Avans ve R.t Borç Baldyelerinin 31 Aral ık Aralı k 1988 ve 31 Temmuz 1989 itibariyle Kar şılaşt ırması Milyon 11, 31 Aral ık 31 Aral ık 31 Temmuz Kredi Türü or lu Hazine Kefaletini Haiz Avans It tl ıı ıı tl It tl K.T. San: yi i şletmeleri Holding td. K.M.S. C fruvex i şl. Ltd. Tar ımsal Donat ım Kurumu Toprak rünleri Kurumu Devlet U etme Çiftlikleri T.C.M. onsolide Fonu inkişaf S: dı g ı K.T. Tur zm İşi. Ltd Hazineye K ısa Vadeli Avans Küçük Esnaf ve Sanatkr Senetleri Sanayi Senetleri tl It ihracat Senetleri 11 le ıı tl It tl tl ıı Ticari Senetler ıı tl tl Tar ım Senetleri t ı It It Hazine afi Hesab ı K. Vaki lar Bankas ı Ltd. K. Vak ı lar Bankas ı Ltd. K. Tica et Bankas ı Ltd. Türk B kası Ltd. K. Kre' Bankas ı Ltd. Asbank td. K. Vakı lar Bankası ltd. K. Tica et Bankası Ltd. Türk b ası Ltd. K. Kre Bankası Ltd. Asbank Ltd. K. Tic Türk B K. Kre Asbank K.T. K T.C. Zi K. Vak et Bankas ı Ltd. ası Ltd. bankas ı Ltd. Ltd. p. Merkez Bankas ı aat Bankas ı flar Bankas ı ltd _ _

6 imalatc ı- İhracatc ı Senetleri K. Vakıflar Bankas ı Ltd K. Ticaret Bankas ı Ltd Türk Bankas ı Ltd II tl K. Kredi Bankas ı Ltd Türkiye i ş Bankas ı A. Ş II 11 Asbank Ltd Turizm Senetleri K. Ticaret Bankas ı Ltd II II K. Vak ıflar Bankas ı Ltd II II Türk Bankas ı Ltd II II K. Kredi Bankas ı Ltd II II Asbank Ltd Genel Toplam

7 Para ve Kambiyo İşleri Ya as ındaki tan ıma göre "Yetkili Bankalar" Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde fa liyette bulunan ve ithalât, ihracat i şlemleri yaprmaya, döviz satmaya, döviz sat ışına mesnet te şkil maya döviz almaya, döviz bulun eden turistlere mahsus döviz al ı bordrolar ı ve/veya makbuz tanzim etmeye Maliye İşleri ile ilgili bakanl ıkça yetkil k ılınan bankalar ı anlat ır. K.K.T.C. Merkez Banard ı kas ı dışında yetkili bankalar şun r: T.C. Ziraat Bankas ı Türk Bankas ı Ltd. Türkiye İş Bankas ı A. Ş. K.T. Kooperatif Merkez Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Kredi Bankas ı Ltd. Türkiye Halk Bankas ı A. Ş. K ıbr ıs Vak ıflar Bankas ı Ltd. Limasol Türk Kooperatif Banka ı Ltd. K ıbr ıs Ticaret Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Endüstri Bankas ı Ltd. K ıbr ıs Faisal Islâm Bankas ı Lt Asbank Ltd. Akdeniz Garanti Bankas ı Ltd. "Yetkili Müesseseler" Para ve Kambiyo İşleri Yasas ı kurallar ı uyar ınca döviz al ıp satmaya ve bulundurmaya etkili k ıl ınan müesseseleri anlat ır. Bu müesseseleanl ıktan çal ışma izni almalar ı zorunludur. Halen rin Maliye i şleriyle görevli ba faaliyette bulunan yetkili mües eselerin isim ve kay ıtl ı büro adresleri a şağıda gösterilmi ştir: Birinci Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd. 158 A Girne Caddesi, Lefko şa. F ı r ınc ıoğullar ı Co. Ltd. 2-4 Asmaalt ı Sokak, Lefko şa. Elmaslar Yat ı r ı m Şirketi Ltd. 89 D Taner Küçük İş Han ı Gir e Caddesi, Lefkoşa. Merimann Currency Exchange ı o. Ltd. 49 E II. Selim Caddesi, Lefko ş. Ertu ğrul Akbel And Sons Ltd. Osman Paşa Caddesi, Mustafa aci Ali Apt. No. 2, Lefko şa. Sun Döviz Bürosu Ltd. Abdi İpekçi Caddesi, Lefko şa. Nafa Döviz Al ım Sat ı m Şirketi Ltd. Zafer Çar şısı No. 10 Atatürk Caddesi, Girne. Orhan Kâhya Ltd. 3-4 Zafer Çar şıs ı, Girne. Uluçay Exchange Co. Ltd. 13 Nam ık Kemal Meydan ı, Ma usa. Er-Tem Yat ı r ı m Şirketi Ltd. 2 G K ışla Yolu Mağusa Batu Exchange Co. Ltd. 52 Istiklâ1 Caddesi, Mağusa. 6

8 e K.K.T.C. Merkez Bankas ı bunlardan; aşağıdaki bankalarla muhabirlik il;-%kile ıl.-1 ınde olup, Midland Bank PLC International Division Londra Commerzbank AG Londra Commerzbank AG Frankfurt American Express Bank Ltd. Londra Bank of Credit and Commerce International S.A., Londra National Westminster Bank PLC, Londra bankalar ı Ile döviz, T.C. Merkez Bankas ı ile hem döviz hem Türk Liras ı hesaplar ı yürütülmektedir. Döviz rezervlerimiz bankalar ın resmi kurdan tutuklar ı dövizlerle bankalar kururundan tuttuklar ı dövizlerden olu şmaktad ır. K.K.T.C. Merkez Bankası ve Di ğer Bankalar s ınıfland ırmas ı na göre Mart Temmuz 1989 döneminde Devlet Kuru hesab ında tutulan dövizler, Tablo 3'te gösterilmi ş tir. Bundan görülece ği üzere sözü edilen süre zarf ında Devlet pozisyonunda önemli bir de ği şiklik olmam ış, Aral ık 1988 sonu itibariyle toplam bin ABD dolar ı ve serbest bin ABD dolar ı miktarlar ı nda olan döviz cüzi azal ışlarla May ıs 1989'da toplam bin ABD dolar ı ve serbest bin ABD dolar ı miktarlar ına düşmüştür. Temmuz 1989 sonundaki pozisyona göre toplam döviz bin ABD dolar ı miktar ında olup bundan bin ABD dolar ı miktar ındaki taahhütler düşüldükten sonra serbest olarak bin ABD dolar ı kalmaktad ır. Bankalar ın döviz pozisyonlar ında herhangi bir s ını rlama mevcut olmamakla beraber resmi dövizlerin daha çok K.K.T.C. Merkez Bankas ında toplandığı gözlenmektedir.

9 Tablo 3 K.K.T.C. Me Mart Tem Dövizim Tarih Tasnifine Göre Hesabında Tutulan Taahhütler in ABD Toplam Döviz Toplam Taahhüt Serbest ez Bankas ı ve Diğer Bankalar uz 1989 döneminde Devlet Kuru BD Doları Karşılığı ve Mevcut ankalar 2 Nisan 1988 K.K.T.C. Merkez Ban as ı Di ğer Bankalar Toplam 2 Temmuz 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 1 Ekim 1988 K.K.T.C. Merkez Ban Di ğer Bankalar 31 Aral ık 1988 K.K.T.C. Merkez B Di ğer Bankalar 28 Ocak 1989 K.K.T.C. Merkez B Di ğer Bankalar 28 Şubat 1989 K.K.T.C. Merkez Ba Di ğer Bankalar 1 Nisan 1989 K.K.T.C. Merkez B Di ğer Bankalar 29 Nisan 1989 K.K.T.C. Merkez Ba Di ğer Bankalar 27 Mayıs 1989 K.K.T.C. Merkez B Di ğer Bankalar as ı Toplam as ı Toplam kas ı Toplam kas ı Toplam kas ı Toplam kas ı Toplam kas ı Toplam ( ) , (56.5) İ (307.7)

10 1 Temmuz 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 29 Temmuz 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam ( ) ( )

11 4 Yine K.K.T.C. Merkez B. lar kurundan özel ve tüzel ki ş lar ındaki dövizlere ait bilgile dönemde bu hesaplarda kayda kas ı ve Di ğer Bankalar s ın ıfland ırmas ına göre bankaler ad ına aç ılan döviz tevdiat ve döviz mevduat hesap- Tablo 4'te verilmi ştir. Aral ık 1988 sonunu izleyen de ğer bir de ği şiklik olmam ışt ı r. 1 0

12 Tablo 4 K.K.T.C. Merkez Bankam ve Di ğer Bankalar Tasn ıfine Göre Mart rem ırmz 1989 Döneminde Bankalar lcurundan özel ve Tüzel Kişiler adına tutulan Döviz Tevdiat ve Mevduat Hesaplar ının ABD Doları Karşılığı ve Hesap Türüne Göre Dökümü Tarih Bankalar 31 Mart 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam 30 Haziran 1988 K.K.T.C. Merkez Bankas Di ğer Bankalar 30 Eylül 1988 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Aral ık 1988 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Ocak 1989 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 28 Şubat 1989 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 31 Mart 1989 Toplam K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar 30 Nisan 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam Döviz Tevdiat Hesap Miktar Adedi Döviz Mevduat Hesap Miktar Adedi Toplam Döviz _ _ ,

13 - 31 May ıs K.K.T.C. Merkez Bankas ı Diğer Bankalar Toplam Haziran 1989 K.K.T.C. Merkez Bankas ı Di ğer Bankalar Toplam

14 Döviz rezervlerimiz devlet kuru ile bankalar kuru olarak iki ba şl ık alt ında görülmektedir. Devlet kuru hesab ı nda tutulan dövizler tahsise tabi dövizlerdir. Bankalar kuru ba şl ığı alt ında gösterilen dövizler ise özel ve tüzel ki şilere ait döviz tevdiat ve mevduat hesaplar ı ile bankalar ın kendi nam ve hesaplar ına tuttuklar ı dövizlerden oluşmaktad ır. Aral ık 1988 sonu itibariyle Devlet Kuru Hesab ındaki toplam döviz bin ABD dolar ı ve Bankalar kurunda tutulan toplam döviz ise bin ABD dolar ı değerindedir (Tablo 5). Ocak-Haziran 1989 ortalamas ı Devlet kurunda bin ABD dolar ı ve Bankalar kurunda bin ABD dolar ı de ğerinde olduğuna göre, Bankalar Kuru Hesab ında art ış, Devlet Kuru Hesab ında ise dü şüş gözlenmektedir. 13

15 Tablo 5 Tarih - Döviz Niteli ği Döviz Rezervlerinin Art ış H ızı Miktar Bin ABD $ Bir önceki ayla kar şılaşt ırmas ı Mart 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın kendileri Haziran 1988 Eylül 1988 Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri A ral ık 1988 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Ocak 1989 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Şubat 1989 Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam Toplam Devletin Kur Hesab ında Bankalar Kurunda Tutulan: a) özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

16 15 Mart 1989 Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların Kendileri Toplam Nisan DevIptin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam AtLyıgi282 Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan : a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankaların kendileri Toplam Haziran Devletin Kur Hesab ı nda Bankalar Kurunda Tutulan: a) Özel ve Tüzel Ki şiler b) Bankalar ın Kendileri Toplam

17 Haziran 1989 ay ı a ait Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ını n Cins ve Vadelerine göre dökü ünü gösteren Tablo 6, vade yönünden incelendi ğinde ilk s ı- ın vadesiz hesaplar ve Döviz Mevduat Hesaplar da ranın, Döviz Tevdiat esaplar ında bir y ı l vadeli hesapl r taraf ından i şgal edildi ğini görilrilz. Döviz cinsine göre en ı ve DM görülmektedir. popüler para sterlin, aha sonra ABD dolar 16

18 Tablo 6 30 Haziran 1989 tarihi itibariyle Döviz Tevdiat ve Döviz Mevduat Hesaplar ının Cins ve Vadelerine Göre Dökümü Bin ABD $ Döviz Tevdiat Hesaplar ı Sterlin B. Alman Markı ABD Dolar ı K ıbr ıs Liras ı $ Karşıl ığı Vadesiz ay vadeli yıl vadeli Toplam $ ( tz026.8) ( ) ( ) (397.1) Döviz Mevduat Hesaplar ı Vadesiz ay vadeli yıl vadeli Toplam $ ( ) ( ) ( ) (832.6) Genel Toplam $ ( ) ( ) ( ) ( )

19 Elde etti ğimiz bilgil re göre 30 Haziran 1989 tarihi itibariyle bankalarca kulland ı r ılan döviz kredileri akiyesi sterlin türünden , ABD dolar ı türünden $ /62 ve Bat ı Iman Mark ı türünden D.M. olmak üzere toplam olarak ABD do ar ı de ğerindedir. 18

20 Aral ık 1987 b4z ına göre Hayat Pahal ı l ığı Endeksinde, Aral ık 1988 sonu itibariyle kaydedilen %62.57 oran ındaki art ışı sözü edilen dönemin enflasyon oran ı olarak kabul edersek Aral ık 1987'de milyar Ti, miktar ındaki mevduat ın sat ın alma gücünü koruyabilmesi için Aral ık 1988'de milyar Wye ula şmas ı gerekmekte idi. Tablo 7'de görülece ği üzere Aral ık 1988 sonu itibariyle toplam Türk Liras ı mevduat ilyar Ti, miktar ındad ır. Bu suretle reel art ış kaydedilmemi ştir. Ayni yakla şım a 1989 y ı l ın ın ilk alt ı ayl ık döneminde kaydedilen %25.17 pran ındaki enflasyon dikkate al ındığında Aral ık 1988'de milyar Ti, miktar ında olan toplam mevduat ın sat ın alma gücünü koruyabilmesi için Haziran 1989'da milyar TL'ye ula şmas ı gerekmekte idi. Böyle bir art ış kaydedilmedi ği cihetle 1989 y ı l ın ın ilk alt ı ayl ık döneminde de toplam Ti, mevduat ında reel art ış olmad ığın ı söyleyebiliriz (Tablo 7). 1 9

21 Tablo 7 Tür Liras ı Mevduat ın Art ış H ızı Mevduat ın Nitegöre Dekümil Milyon TL Bir önceki dönemle kar şıla şt ı rmas ı Mart 1988 Resmi Ticari Tasarruf Haziran 1988 Resmi Ticari Tasarruf Eylül 1988 Resmi Ticari Tasarruf Aral ık 1988 Resmi Ticari Tasarruf Ocak 1989 Resmi Ticari Tasarruf Şubat 1989 Resmi Ticari Tasarruf Mart 1989 Resmi Ticari Tasarruf Q

22 Nisan 1989 Resmi Ticari Tasarruf May ıs 1989 Toplam Resmi Ticari Tasarruf Toplam Haziran 1989 Resmi Ticari Tasarruf Toplam

23 Resmi mevduat ın K.K.T.0 Merkez Bankas ı ile di ğer Bankalar aras ında Aral ık Haziran 1989 süresinde i bölünümü Tablo 8'de verilmi ş tir. Buna göre bölünüm ortalama olarak Aral ık 1986'da 66.7:33.3, 1987'de 65.4:34.6, 1988'de 68.8:31.2 ve 1989 y ı l ın ın ilk a t ı ayl ık döneminde 55.7:44.3 olarak gerçekle ş mi ştir. 22

24 Tablo 8 K.K.T.C. Merkez Bankası ve Diğer Bankalar ezdinde Resmi Mevduat Milyon Ti. Tarih K.K.T.C. Merkez Bankas ı % Di ğer Bankalar % Toplam Aral ık Ocak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kasım Aral ık Ocak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ım Aral ık Odak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran

25 Türk Liras ı Mevduat 1989 dönemindeki kar şıl manlar ın ın dökümü ve g Plâsmanlar ın sektör 1988'de %11.5'ten Hazir %5.7'ye, Turizmin pay ı i art ış h ız ı ile Plâsman art ış h ızın ın Aral ık Haziran şt ırmas ı Tablo 9'da,iskonto senetleri ve Bankalar Plasçmi ş dönemle kar şıla şt ı rmas ı ise Tablo 10'da gösterilmi ştir. 1 da ğıl ı m ında Kamu Kurum ve Kurulu şlar ın ın pay ı Aral ık n 1989'da %6.4'e düşerken imalât Sanayiinin pay ı %3.8'den e %1.8'den %3.9'a yükselmi ştir. 24

26 Tablo 9 Milyon TL Türk Liras ı Mevduat Art ış H ızı ile Toplam Plasman Art ış H ız ının karşılaşt ırması Toplam 11, Mevduat Bir önceki Toplam ayla kar şı laş- Plasman t ı rmas ı Bir önceki ayla kar şılaşt ı rmas ı Aral ık 1986 Mart Nisan 19g May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ı m Aral ık Ocak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül Ekim Kas ım Aral ık Ocak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran

27 Tablo 10 ısk nto Senetleri ve Bankalar Plasmanlar ının Sektör 1 Bazda ve Geçmi ş Dönemle Karşılaşt ırması Milyon TL Aral ık 1988 Miktar Haziran 1989 Miktar Kamu Kurum ve Kurul ı şlar ı Tar ı m imalât Sanayii Yük Taşımacılığı Yurtiçi ve Yurtd ışı Ti aret Bina ve inşaat Turizm Şahsi ve Mesleki Borçl r İskonto Senetleri Not: Kamu Kurum ve çeşitli sektörler verilen avanslar ı Kuruluşları kalemi kar şısında gösterilen miktar Bankam ızca ki kamu kurum ve kuruluşlarına Hazine Kefaleti Karşılığı da içermektedir. (Bak. Tablo 2). 26

28 II. Bölüm EKONOMIK GELIŞMELER 28

29 ır... *

30 EKONOMIK GELIŞMELER 1. Üretim, istihdam ve Fiyatlar a) Üretim Art ışı ve Kaynaklar ın Kullanı m ı: 1987, 1988 ve 1989 y ıllar ında G.S.M.H.'n ın dağıl ı m ı ve sektörel katma de ğerlerinin büyüme h ızlar ı Tablo 11'de cari üretici fiyatlar ı ve Tablo 12'de sabit üretici fiyatlar ı ile kar şılaşt ırmal ı olarak gösterilmi ştir sabit fiyatlar ıyla 1987'de milyon IL olan G.S.M.H. 1988'de milyon 'll'ye ula şm ış ve 1989'da milyon Ti, olarak gerçekle şeceği tahmin olunmaktad ır. Bu itibarla sabit fiyatlarla büyüme h ızı 1988'de %7 ve 1989'da %8.1 olarak görülmektedir. Sabit üretici fiyatlar ı ile hesaplanan1987, 1988 ve 1989 y ıllar ı G.S.Y.I.H.'s ının sektör paylar ına göz att ığı m ızda her üç y ılda Kamu Hizmetlerinin %21.2, %20.0 ve %18.8 oranlar ı ile ilk s ı ray ı ve Ticaretin %18.7, %18.1 ve %18.2 oranlar ı ile ikinci s ı rayı i şgal etti ğini görürüz ve 1988'de tar ı m %12.1 ve %12.1 oranlar ı ile üçüncü s ırada ve sanayi %11.4 ve %11.7 oranlar ı ile dördüncü s ırada görülmektedir. 1989'da Tar ı m ın pay ı %11.7'ye dü şerken Sanayinin payı %14.0'a yükselmi ştir. Bunlar ı %10.9, %11.6 ve %11.6 oranlar ı ile Ulaşt ırma-haberle şme sektörü izlemektedir. 29

31 Tablo Tarım a) Çiftçilik b) Ormanc ılık c) Balıkç ılık na G.S.M.II.' ıun Dağılımı ve Sektörel Katma Değerlerin Büyüme Hızları Sektörler * a) Maden Taşocakç ı l ığı b) imalât Sanayii c) Elektrik-su 3. Inşaat 4. Ticaret a) TcDtan ve perakente ticaret b) Otelcilik ve lokantac ı l ık 5. Ulaşt ırma - Haberle şme Mali Müesseseler 7. Konut Gelirleri 8. Serbest Meslek ve Hizmetleri 9. Kamu Hizmetleri G.S.Y.I.H. (a.f.).:.-jet D ış Alem Faktör Geliri (a.f.) * Ön tahmin rakamlar ı d ı r T i (Cari üretici fiyatlar ıyla Milyon İL) Kaynak: Devlet Plânlama Örgütü Büyüme H ızı Dağılım Yüzdesi * * , I , \ F

32 Tablo Tar ı m a) Çiftçilik b) Ormanc ı l ık c) Bal ıkç ı l ık 2. Sanayi G.S.M.H.in ın Dağıl ımı ve Sektörel Katma De ğerlerinin Büyüme H ızları (1977 Üretici fiyatlar ıyla Milyon TL) Sektörler Büyüme H 1987 ızı * 1988 Dağıl 1989* ım Yüzdesi * a) Maden ve Ta şocakç ıl ığı b) İmalât Sanayii c) Elektrik ve Su 3. In şaat 4. Ticaret a) Toptan ve perakente Ticaret b) Otelcilik ve Lokantac ılık r5-8-( I5.0, f Ulaşt ı rma-haberle şme Mali Müesseseler Konut Gelirleri Serbest Meslek ve Hizmetler Kamu Hizmetleri İthalât Vergileri G.S.Y. İ.H. (a.f) Net D ış Alem Faktör Geliri G.S.M.H. (a.f.) * On tahmin rakamlar ıdı r I ii r21, Kaynak: Devlet Plânlama Örgütü rt6:71 L I

33 yıllar ına 13'tedir. Gayri Safi %97.5 iken bu oran 198 düşmüştür. Böylece T olmuş ve dışa bağıml ılık lafa ve %83.1'i Tüketi olarak görülmektedir. azalm ıştir. Sabit serma miş özel Sektörün pay ı munun payı %23.2'den %76.6'ya düşmüştür,- ait Kar şılaşt ırmal ı Kaynaklar-Harcamalar Dengesi Tablo illi Hasıla'nın Toplam Kaynaklar içindeki pay ı 1988'de da %98.6'ya yükselmi ş D ış açığın pay ı ise %2.5'ten %1.4'e 1am Kaynaklarda Yurtiçi Kaynaklar lehine bir geli şme azalm ışt ır. 1988'de Toplam Kaynaklar ın %16.9'u Yat ır ım- e gitmi ş olup 1989'da bu oranlar s ıra ile %16.5 ve %83.5 Bu suretle Tüketimin pay ı artm ış Yat ır ımlar ın payı ise e yat ırımlar ında Kamunun payı %23.2'den %26.9'a yükselise %76.8'den %73.1'e düşmüştür. Toplam Tüketimde Ka- %23.4'e yükselmi ş, özel sektörün pay ı ise %76.8'den 32

34 Tablo 13 Kaynaklar - Harcamalar Dengesi Milyon 'IL 1 988* 1989** Deği şme % GSMH'ya oran ı Cari Sabit Cari Sabit Cari Sabit fiyatlarla fiyatlar ıyla fiyatlarla fiyatlar ıyla I. TOPLAM KAYNAKLAR (1) G.S.M.H. (a.f.) (a) G.S.Y.I.H (b)- Net D ış 8.3 Alem Faktör Geliri (2) D ış Aç ık II. TOPLAM YATIRIMLAR (1) Sabit Sermaye (a) Kamu (b) Özel (2) Stok. De ğişmeleri (a) Kamu (b) Özel III. TOPLAM TÜKETIM (1) Kamu Tüketimi (2) Özel Tüketim IV. TOPLAM YURT İÇ İ TASARRUFLARI * Gerçekle şme ** Gerçekle şme Tahmini Kaynak: Devlet Plânlama Örgütü

35 b) istihdam 1987, 1988 ve 19 olarak Tablo 14'te veril ray ı i şgal etmekte bunu sektörü izlemektedir. T ken Sanayi, Ticaret ve çarpmaktad ır. 1987'de ol selmi ştir. Bu suretle i olarak görülmektedir. 9 y ıllar ında istihdam ın sektörel dağ t-i-rm ı kar şı laşt ırmal ı i ştir. Her üç y ılda yakla şık %30 payla Tar ım birinci s ı- yakla şık %22 payla Kamu Hizmetleri ve %10 payla Sanayi r ım ve Kamu Hizmetleri sektörleri düşüş trendi gösterir- Serbest Meslek ve Hizmetler Sektörlerinde yükseli ş göze n çal ışan nüfus, 1988'de ve 1989'da 69685'e yüksizlik oran ı 1987'de %1.8, 1988'de %1.3 ve 1989'da %0.9 34

36 Tablo 14 istihdam ın Sektörel Dağıl ım ı ve Nüfus Sektörler Sayı 1987 Toplam Çal ışan Nüfus Oran ı 1988 Toplam Çal ışan Say ı Nüfus Oran ı 1989 (ön tahmin) Toplam Çal ışan Sayı Nüfus Oran ı 1. Tar ı m 2. Sanayi a) Madencilik ve Ta şocakç ı l ığı b) imalât Sanayii e) Elektrik-Su 3. Inşaat 4. Ticaret-Turizm a) Toptan ve Perakente ticaret [46511 b) Otelcilik Lokantac ı l ık Ulaşt ırma-haberle şme Mali Müesseseler Serbest Meslek ve Hizmetler Kamu Hizmetleri (KIT ve Belediyeler dahil) Toplam Çal ışan Nüfus i şsiz Say ıs ı 1210 Toplam Nüfus L * Ocak- Haziran ortalamas ı Kaynak: Devlet Plânlama Örgütü ( , ! t 7.0 I *

37 c) Fiyat Hareketleri ve ücreti r 1986, 1987 ve 1988 y ıllar ı ile 1989 y ılının ilk yedi ay ındaki fiyat hareketleri kar şılaşt ırmal ı olarak Tablo 14'de verilmi ştir. Devlet Planlama Örgütünce yeni bir tüketim harcamalar ı anketi ya ılm ış ve bu anket sonucu belirlenen e ğilimlere göre ağı rl ıkl ı, yeni bir tüketim kal ıb haz ırlanarak 1 Ocak 1988'den itibaren baz olarak kullan ılmaya başlanm ışt ı r. Hayat pahal ıl ığı 1984'de.70.72, 1985'de %43.04, 1986'da %48.09, 1987'de %43.01 ve 1988'de %62.57 olarak saptanm ış olup bunun mal ve hizmet gruplar ına göre dağlı m ı Tablo 16'da gösterilmektedir. Yüksek enflasyonist ortam düşüncesiyle 1983 y ılından b sonuna kadar her dört ay son ve ücretlere yans ıt ılan art ışlar göre ayarlanmaya başlanm ışt ı r "itibaren, ayda , olar 9 Aral ık 1987 tarihli tavsiy 'ye yükseltilmi ştir. tarihli toplant ıs ında al ınan tav olarak saptanan as Gazetede yay ı mlanarak Bakanl a maaş ve ücretlerin sat ın alma gücünü korumak ri e şel mobil sistemi uygulanmaktad ır y ıl ı ndaki hayat pahal ılığı art ışı dikkate al ınarak maa ş 1986 y ıl ından itibaren her üç ay sonundaki duruma Asgari Ücret Komisyonunca 1 Ocak 1987'den k saptanan asgari ücret sözü edilen Komisyonun karar ı uyar ınca 1 Ocak 1988'den itibaren ayda Asgari Ücret Saptama Komisyonunun 2 Aral ık 1988 iye karar ı ile 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren ayda ari ücret 7 say ı ve 19 Ocak 1989 tarihli Resmi r Kurulunca yürürlü ğe konmuştur. 36

38 Tablo 15 Hayat Pahal ıl ığı 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % Ocak Şubat Mart Nisan May ıs Haziran Temmuz A ğustos Eylül ,11 Ekim Kas ı m Aral ık Kaynak: Devlet Plânlama örgütü 37

39 Tablo 16 Hayat Pahal lığının Mal ve Hizmet Gruplar ına Göre Dağıl ı m ı Yiyecek ve içecek Ev ve ev masraf ı Giyim İlaç ve T ıp Eğitim Ta şıt Hizmetler Eğlence ve Okuma Sigara Şahsi Harcamalar Toplam Ocak 1988 den itibar n yeni döküm uygulanm ışt ı r, şöyleki: 1988 G ıda Giyim 5.57 Ev E şyas ı 6.49 Sağl ık ve Ki şisel takim ile ilgili Harcamalar 3.36 Ula şt ırma ve Haberle şme 9.62 Kültür, E ğitim ve E ğlence 4.78 Konut ve Konut il ilgili Harcamalar 3.15 Sigara Toplam b (Aral ık%temmuz) Kaynak: Devlet İttniama Örgütü. 38

40 2. Mali ve Parasal Geli şmeler a) Mali Geli şmeler Bütçe harcamalar ı 1985'te 45 8 milyar IL, 1986'da 70.5 milyar Ti, 1987'de milyar İL ve 1988'de milyar 1i olarak gerçekle şmi ş, 1989 rakam ı ise milyar İL olarak tahmin edilmi ştir. Bu harcamalar ın Yerel gelir katk ısında 1985'te %46.9, 1986'da %47.2, 1987'de %55.6 ve 1988'de %72.2 oranlar ıyla, istikrarl ı bir geli şme kaydedilmi ştir. 1989'da cüzi bir düşüş göze çarpmaktad ır. Yerel gelirleri G.S.M.H. ile kar şılaşt ırdığı m ızda Yerel Gelirlerin G.S.M.H.'ya oran ının %1985'te %16.9'dan 1987'de %24.4'e yükseldi ğini 1988 ve 1989 yıllar ında ise s ıra ile %22.5 ve %21.9'a düşüldüğünü görürüz (Tablo 17 ve 18) yılı sonu itibariyle birikmi ş bütçe aç ıklar ı 92.6 milyon 11'na bali ğ olmuştur y ıl ı sonuna kadar art ış gösteren bütçe aç ıklar ının 1987'den itibaren düşüşe geçti ği gözlenmektedir (Tablo 19). Bütçe aç ıklar ına karşıl ık T.C. Ziraat Bankasından sağlanan krediler, faizler hariç 1987 y ıl ı sonunda 55.9 milyar Ti, tutar ındad ır yılından sonra T.C. Ziraat Bankas ından borç al ınmam ış, bütçe aç ıklar ı iç borçlanmalarla kar şılanm ışt ı r (Tablo 20). 39

41 Tablo 17 G.S.M.H. ile Karşılaştırmalı Bütçe Analizi Milyar IL I. Bütçe Yerel Gelirleri 1. Vergi Gelirleri a) Dolays ız Vergiler b) Dolayl ı Vergiler 2. Di ğer Gelirler II. Bütçe Giderleri 1. Cari Giderler a) Personel Giderleri b) Di ğer Cari Giderler c) Transferler - Sosyal - Di ğer 2. Savunma Giderleri 3. Yat ı r ı mlar III.D ış Yard ım ve Borçlanmalar - D ış Yard ımlar - Borçlanmalar (Aç ık) 1985 Gerçek- G.S.M.H. leşme Yüzdesi 1986 Gerçek- G.S.M.H leşme Yüzdesi Not: G.S.M.H (ön tahmin) Gerçek- G.S.M.H. leşme Yüzdesi Gerçek- G.S.M.H. leşme Yüzdesi 1989 (Tahmin) Gerçek" G.S.M.H. leşme Yüzdesi Kaynak: Ekonomi ve Maliye Bakanl ığı Devlet Plânlama örgütü C $

42 Tablo 18 Karşılaşt ırmalı Bütçe Özeti Milyar IL Gerçekleşme 1985 % Gerçek leşme 1986 % Gerçek leşme 1987 % 1988 Gerçekleşme İ 1989 Gerçek. % leşme(tahmin) Bütçe Finansman ı Yerel Kaynaklar D ış Yard ım Borçlanma Cari Harcamalar Savunma Harcamalar ı Yat ı r ım Harcamalar ı Not: Ankara'da ödenen yat ı r ım harcamalar ı yukar ıdaki rakamlara dahil edilmemi ştir. Kaynak: Ekonomi ve Maliye Bakanl ığı Devlet Plânlama Örgütü

43 Tablo 19 ıllar Itibariyle Bütçe Aç ıkları Milyar A. Bütçe Aç ığı 1975 y ılı aç ığı yıl ı aç ığı y ıl ı açığı y ılı aç ığı y ıl ı aç ığı y ılı aç ığı y ıl ı aç ığı y ıl ı aç ığı y ılı aç ığı yı l ı aç ığı y ılı aç ığı y ılı aç ığı y ılı aç ığı y ılı aç ığı sonu birikmi ş bütçe ç ığı 92.6 G.S.M.H. Yüzdesi Kaynak: Ekon ı mi ve Maliye Bakanl ığı Devi t Plânlama örgütü 42

44 Tablo 20 T.C. Ziraat Bankasından sağlanan Kredilerin (faizler hariç) y ıllar itibariyle dökümü Milyar IL Kaynak: Ekonomi ve Maliye Bakanl ığı Devlet Planlama Orgütü 43

45 b) Parasal Geli şmeler Kuzey K ıbr ıs Türk Cum uriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti aras ında imzalanan Ekonomik İşbirli ği Protokol - Para, Kambiyo, Bankac ılık Bölümü alt ında yer alan maddeler peyder pey uygula a alan ına konulmaktad ı r. 26/1987 say ılı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Bankalar (De ği şiklik) Yasas ı 1 Haziran 1987, 35/1987 sa ılı yeni Merkez Bankas ı Yasas ı 26 Haziran 1987 ve 22/1987 say ıl ı Para ve Kam iyo İşleri (De ği şiklik) Yasas ı ise 1 Kas ım 1987 tarihinden itibaren yürürlüğe onmuştur. 22/1987 say ılı yasa ile deği şik şekliyle 38/1982 say ıl ı Para ve Kam Diyo İşleri Yasas ı alt ında verilen yetkilere dayan ılarak Bakanlar Kurulunca yap ılan 'ara ve Kambiyo İşleri Tüzüğü de 2 Kas ım 1987 tarih ve 116 say ılı Resmi Gazeted- yay ımlanarak ayni gün yürürlü ğe girmi ştir. Böylece öngörülen yeni düzenlemeler için gerekli alt yap ı haz ırlanm ış bulunmaktad ır. 44

46 3. Ticaret, Pazarlama ve Ödemeler Dengesi a) Ticaret ve Pazarlama Toptan ve perakente ticaret K.K.T.C. ekonomisinde önemli bir yeri ş gal etmektedir. Bu sektörden doğan katma değ 1988'de milyon TL olarak gerçekle cari fiyatlarla 1987'de milyon 'IL ve şmi olarak tahmin edilmektedir. Istihdam aç ş, 1989'da ise milyon TL ticaret sektöründe çal ısından bak ışanlar ıldığı nda toptan veperakente da ise 4880 tahmin olunmu 1987'de 4651 ve 1988'de 4691 olarak saptanm ş tur. Bu suretle ki şi ış, 1989' başına katma de ğer çmilyon TL ve 1988'de 18.1 milyon 'IL ve 1989'da 28.4 milyon Ti, 1987'de 11.1 ıkmaktadı r. şeklinde ortaya Tablo 21 incelendi ğinde y ıllar ı itibariyle d ışal ı m ın %41-49 aras ındaki bölümünün Türkiye'den ve %51.59 aras ı ndaki bölümünün di ğer ülkelerden, d ış sat ı m ın ise %5-22 aras ı ndaki bölümünün Türkiye'ye %78-95 aras ı ndaki bölümünün ise di ğer ülkelere yap ıldığını görürüz. D ışal ı mlar ı m ı zda Türkiye birinci s ırayı al ırken onu Birle şik Krall ık, Birle şik Krall ık dışı ndaki Avrupa Ortak Pazar Ülkeleri ve Uzak Do ğ u Ülkeleri izlemi ş, dışsat ımlar ı rn ı zda ise en büyük pay Birle ş ik Krall ığ a daha sonra Türkiye ve di ğer Avrupa Ortak pazar Ülkelerine gitmi ş tir (Tablo 22). Tar ım ürünleri dışsat ımlar ı m ızın %56 ile %78 aras ında deği şen bir oran ını oluştururken %22 ile %43 aras ında de ği şen bir oran ı da sanayi ürünlerinden olu şmuştur. D ışal ımda ise yaklaşık %10 tar ımsal ürünlere kar şıl ı k %90 sanayi ve mineral ürünleri görülmektedir (Tablo 23 & 24). D ış ticaret aç ığı m ız dolar baz ında yı lda 166 milyon ABD $'na y ükselmi ştir döneminde d ışsat ı m ın d ışal ı m ı kar şılama oranının %24 ile %47 aras ında deği şti ğ i görülmektedir (Tablo 25,?. D ış ticaretimizin geli şmesinde ula şım ve haberle ş Politik ve ekonomik nedenlerle K.K.T.C. deniz ve hava me limanlar en büyük etkenlerdendir. ticarette mevcut ko şullar ın gerektirdi ği ş ı na uluslararası latimmaktadı rd ış dünya ile haberle ekilde düzenli uçak ve gemi seferleri yap Bütün bunlara şme imkânlar ı m ız da arzu edilen ı- karşın çok düzeyde de durumun sayıda yabanc ı ülke ile ticari ili ğildir iyileştirilmesi yönünde çal ş ış kiler tesis edilmi malar sürdürülmektedir. ş olup 45

47 o. Tablo 21 K.K.T.C.Inin Türkiye ve Di ğ er Ülkelerle olan D ış Ticareti Milyon ABD $ (Ocak-Mart) Kaynak: Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı Devlet Plânlama örgütü

48 Tablo 22 Ülkeler itibariyle D ış Ticaret Ülkeler I. Türkiye II. Di ğer Ülkeler 1.Birle şik Krall ık 2.Di ğer AET ülkeleri 3.Orta Doğu islâm Ülkeleri 4.Uzak Doğu Ülkele.5.Di ğer Kaynak : Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı Devlet Plânlama Örgütü D ış al ım Değer 1987 % D ış sat ı m Değer D ış alı m Değer % Diş % sat ı m Değer Milyon ABD $ 1989 (Ocak-Mart) D ış % D ış % al ım sat ı m Değer Değer I '

49 Tablo 23 D ışsat ımm Yapısı Milyon ABD $ 1989 Ocak-Mart Tar ım Ürünleri a) N arenciye b) Patates e) Canl ı Hayvanlar d) Di ğer Tar ı m Ürünleri 2. Sanayi Ürünleri a) işlenmi ş Tar ı m b) Di ğer Sanayi Ürünleri Kaynak. Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı Dvlet Plânlama Örgütü

50 Tablo 24 Mal Gruplarına Göre D ış Al ım Milyon ABD $ Grup 1986 % % Yiyecek ve Canl ı Hayvan 2. içkiler ve Tütün 3. Yak ıttan gayri yanmayan hammadde 10.Mineral yak ıtlaş yağlayıcı madde ve ilgili olanlar (Ocak-Mart) Hayvan ve Sebze ya ğlar ı Kimyevi Maddeler Hammaddesine göre tasnif edilenler Makine ve Nakliye Araçlar ı Çe şitli Mamuller , , TOPLAM Kaynak: Ticaret ve Sanayi Bakanl ığı Devlet Plânlama Drgütü

51 ,4440,4444~4,044.44,g , ~ , r, Tablo 25 D ış Ticaret Y ıllar D ış Alim D ış Sat ı m , Ai 36.8 Ocak-Mart İ Milyon ABD $ D ışsat ı m ın D ışal ım' Kar ılama Oran ı %39.4 %47.1 %35.4 %32.9 %28.2 %28.3 %32.3 %33.9 %24.9 %24.0 %

52 b) ödemeler Dengesi 1987, 1988 ve 1989 y ıllar ında ticaret aç ığı 166 milyon ABD dolar ı olarak görülmektedir. Genelde dışsat ı mlar ı m ız dışal ımlar ı m ızın yüzde 31'ini kar şılayabilmi ştir dönemi dış ticaretini gösteren Tablo 25 incelendi ğ inde en iyi performans ın, ihracat ın, ithalât ın %47.1'ini kar şıladığı 1980 yılı nda, en kötü performans ın ise ithalât ın sadece %24.0'ünü kar şılayabildi ği 1988 y ıl ında olduğu görülür. Görünmeyen İşlemlerde Turizmin katk ıs ı 1987'de milyon ABD dolar ından 1988'de milyon ABD dolar ı na yükselmi ş ve 1989'da milyon ABD dolar ına ulaşacağı tahmin olunmaktad ır. Di ğ er görünmeyenlerin de katk ıs ıyla Cari İşlemler Dengesindeki aç ık 1987 yıl ı ndaki 20.7 milyon ABD dolar ından 1988 y ı l ında 8.8 milyon ABD dolar ına düşmüş ve bu aç ığın 1989 yıl ında 5.4 milyon ABD dolar ı- na ineceği tahmin olunmu ştur y ıl ında K.K.T.C.'ye gelen turist say ısı rakam ı ile en yüksek düzeydedir. Bunun %75.6's ı Türkiye'den % ü ise di ğer ülkelerdendir y ıl ının ilk alt ı ayl ı k döneminde gelen turist say ıs ı toplam olup, 86651'i Türkiye'den ve 25529'u di ğ er ülkelerdendir. Di ğer Görünmeyen İşlemler Kalemi yurt d ışı ndan gelen havale, Türk Bar ış Gücünün K ıbr ıs'taki harcamalar ı ve Birle şmi ş Milletler Bar ış Gücü ve Ingiliz Üs Bölgesinde çal ışanlar ın kazançlar ından, sivil uçak kiralamas ı için yap ılan ödemeler, yabanc ı ülkelerde okuyan öğrencilerin masraflar ı, yabanc ı ülkelerde tedavi olanlar ın harcamalar ı ve Hükümet görevlileri ile d ış temsilciliklerin harcamalar ı ç ıkt ıktan sonra kalan miktar ı göstermektedir. 51

53 52.."*.wıt.,40 4«,14.4,mepoommd. 4 -,, 5,1 Tablo 26 ts emeler Dengesi Mil on ABD $ Değişme % * * I. Cari İşlemler A. D ış Ticaret 1. D ışsat ı m D ışsal ı m D ış Ticaret Dengesi B. Görünmeyen İşlemler 1. Turizm (net) Diğer Görünmeyenler (net) 41.7 Görünmeyen İşlemler Dengesi Cari i şlemler Dengesi II. Sermaye Hareketleri 1. TC Yard ım ve Kre - dileri Di ğer D ış Yardımlar Bedelsiz D ışal ı m K ısa Vadeli Di ğer Sermaye Hareketleri Sermaye Hareketleri Dengesi Genel Denge I,11. Rezerv Hareketleri / (- Art ış +Azal ış) IV. Net Hata= ve Noksan * Gerçekle şme T. mini Kaynak: Devlet Prnlama Örgütü

54 Tablo 27 Türkiye ve Di ğ er Ülkelerden Gelen Turistler Y ıllar T.C.den Turist % Payı Di ğer Ülkelerd ( ( 6 ay Ocak - Haziran) urist % Payı Toplam Kaynak: Ula şt ırma Bay ınd ırltk ve Turizm Bakanl ığı Devlet Plânlama Örgütü

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1989. No.7 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1989 No.7 YÖNETIM KURULU Başkan: Demirhan Sayıner Başkan Yardımc ısı: Süleyman Ali Yönetim Kurulu Üyeleri: Onur Borman Ertuğ rul Güven Necdet

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ocak 1969 No. 6 ÖNSÖZ Bültenin bu say ıs ında Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyetinde Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri, ülke Ekonomisi, Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı .1 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Kas ım 1992 No: 20 İÇ İ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1988 No. 4 ÖNSÖZ say Bültenimizin 31 Mart 1988 ıs ı nda, KKTC Merkez Bankas tarihinde sona eren üç ayl ın ı n üç ayl ı ı k döneme ili k Kâr

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Haziran 1996 No 24 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Haziran 1996 No 24 K.K.T.C. MERKEZ BANKASI YÖNETIM KURULU Demirhan SAYINER Başkan Esat TEZEREN Başkan Yard ımc ısı Kas ım ŞAHO Ğ LU Ba şkan Yard ımc

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. May ıs 1995 No: 23 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1995 No: 23 I. BÖLÜM Teftiş ve İnceleme Kumlu IÇINDEKILER II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankacılık Faaliyetleri III. BÖLÜM Ekonomik

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1989 No.9 ÖNSÖZ 26 Haziran 1987 tarih ve 66 say ı l ı Resmi Gazetede yay gün yürürlü ımlanarak ayni ğe giren 35/1987 say ı l ı Kuzey K ıbr Bankas

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1988 No. 3 Ba şkan Başkan Yard ı mc ılar ı Yönetim Kurulu Üyeleri YÖNETIM KURULU Demirhan Say ıner Ayd ın Aytaç (görevinden ayr ı ld ı ) Süleyman

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Eylül 1991 No: 16 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül 1991 No: 16 İÇ İ NDEKİ LER Sayfa I. BÖLÜM Bankalar ın Denetimi 3-10 Il. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 11-42 III.

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Şubat 1992 No: 17 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Şubat 1992 No: 17 İÇİ NDEK İ LER Sayfa I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava 3 II. BÖLÜM K.K.T.C.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `").; "

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Temmuz 1998 No: 26 Z;, `).; Z;, `").; " Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Temmuz 1998 No: 26 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı ve Bankac ıl ık Faaliyetleri İÇİNDEKİLER Sayfa 3-48 II. BÖLÜM Ekonomik Geli şmeler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2010-2013 TAHMİN DÖNEMİ: 2014-2017

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. YILLIK EKONOMÝK RAPOR 2007 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2008 YILI GENEL EKONOMİK HEDEFLERİ...1

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2007- II A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2008 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2008 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2008 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Haziran 2010 YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ık 1987 No. 2 ÖNSÖZ K.K.T.C. Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesi alt ında ç ıkar ılan bu bültenin temel amac ı genelde Kuzey K ıbr ı s Türk

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK)

ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK) KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM 2016-2018 (TASLAK) İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNDE GELİŞMELER... 2 1.1 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1.1.1 Büyüme...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÖSTERGELER CARİ AÇIK:

GÖSTERGELER CARİ AÇIK: Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: Yıllık cari açık (Milyon$) 2009 Ocak 50.115 16.569 38.218 Şubat 54.041 18.444 34.612 Mart 59.422 21.458 31.514 Nisan 62.831 24.188

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT

ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_2015 UBAT ÖZEL SEKTÖR DI BORCU_ UBAT Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Söz konusu veriler, özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2009 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2009 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2009 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Nisan 2012 YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar.

Martta, ilk iki ayın toplamından daha fazla döviz geldi. (Milyon Dolar) Ocak Şubat Mart Ocak- Ocakvar. TÜRKİYE NİN GÖSTERGELERİ > > HABER Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ AÇIK: İlk çeyrekte ithalat 56, ihracat 32, cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNE BAKIŞ

DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNE BAKIŞ KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNE BAKIŞ EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA GERÇEKLEŞME VE TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 2013 YILI I.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA GERÇEKLEŞME VE TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA GERÇEKLEŞME VE TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA GERÇEKLEŞME VE TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 2012 YILI 1. ÇEYREK EKONOMİ ÖZET RAPORU VE GSYİH (BÜYÜME) TAHMİNİ GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2010 TAHMİN

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELİŞMELERE ÇANAKCI. Hazine Müsteşarı. 11 Ağustos A TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİNDEKİ SON GELE İLİŞKİN İŞKİN N DEĞERLENDİRMELERERLENDİRMELERRMELER İbrahim ÇANAKCI Hazine Müsteşarı 11 Ağustos A 2003 I. MAKROEKONOMİK K GELİŞ A. Büyüme B. Enflasyon C. Ödemeler Dengesi

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi

İçindekiler. İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi. İSO Sanayi Girdi Fiyatları Endeksi İçindekiler İSO Sanayi Gelişim ve Girdi Fiyatları Endeksi... 1 Reel Kesim ve Tüketici Güven Endeksi... 2 Büyüme... 2 Fiyatlar... 3 Sanayi Üretim Endeksi... 4 İmalat Sanayi Ciro ve Sipariş Endeksi... 5

Detaylı

KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM

KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM 2017-2019 ARALIK 2016 - LEFKOŞA İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNDE GELİŞMELER... 2 1.1 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER...

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ ORTA VADELİ PROGRAM 2017-2019 (TASLAK) İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. DÜNYA VE KKTC EKONOMİSİNDE GELİŞMELER... 2 1.1 DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1.1.1 Büyüme...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2135-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN (Önerge No:2267/2014) Bakanlar Kurulu, 24.11.2014 tarih ve 88/2014 sayılı Sosyal Sigortalar Dairesi İdare Meclisi

Detaylı