Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu"

Transkript

1 SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo jik ne den le ri an la tı lı yor. Dün ya da ki ve ül ke miz de ki kar şı dev rim ci tas fi ye ku şatma sı kar şı sın da, her za man kin den da ha faz la ken di mi ze gü ven duy ma mız ge re ken bir sü reç ten geç ti ğimiz göz önün de tu tu lur sa, ya zı, öz gü ven duy gu suy la, dev rim ci ça lış ma ya, dev rim ci pra ti ğe tu tar lı lık la, gü cü mü zün mis liy le ken di mi zi or ta ya koy ma mı zı vur gu lu yor. Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu baş lık lı ikin ci ya zı mız, Tür ki ye de si ya sal is la mı bir ol gu ola rak tah lil et mek te, dev let le iliş ki le ri ni, ge li şim sü re ci ni ve ge li nen aşa ma da ki ge ri le me si ni de ğer len dir mek te dir. Si ya sal is la ma kar şı mü ca de le gö rev le ri nin vur gu lan dı ğı ya zı, gün cel bir ça lış madır. Üçün cü ya zı mız, A. Öca lan ve UKKTH nin In ka rı baş lı ğı nı ta şı yor. UKKTH yi, özel ola rak da Kürt ulu su nun ken di ka de ri ni ta yin hak kı nı yad sı ma sı, A. Öca lan ın ye ni tas fi ye ci çiz gi si nin te mel be lir le yen le rin den bi ri si ola rak önem ta şı yor. Ge çen sa yı mız da ya yım la dı ğı mız Pro pa gan da cı ya Not lar baş lık lı ya zı nın ikin ci bö lü mü nü bu sa yı mız da ya yım lı yo ruz. Baş lı ca ola rak, pro pa gan da cı nın eği ti mi, ha zır lık ve fa ali ye ti kap sa mın da ki so run la ra kı sa de ğin me ler de bu lu nan ya zı, pro pa gan da cı ya not lar ola rak iş lev gör mek te dir. EMEP 2. Kong re si ve De rin le şen Re for mizm ya zı sı, Kürt so ru nun da ve Kür dis tan ulu sal kurtu luş dev ri mi kar şı sın da EMEP li re for mist le rin ta vır la rı nı teş hir et mek te dir. EMEP li ler de, Kürt ulu sal kur tu luş çu dev ri min ba şa şa ğı edil me sin den me det um mak ta dır lar. KARDEMIR AŞ den ISDEMIR e ya zı mız bu sa yı mız da ki Ta rih Bi lin ci nin ko nu su. Fa şizm ve ser ma ye nin özel leş tir me sal dı rı sı nın yo ğun laş tığı günümüz de Kar demiş AŞ deneyimini kısaca da ol sa özet lemek, ben zer bir süreç ten geç mek te olan Is demir in ve diğer lerinin kar şı kar şıya bulun duğu sorun ları gör mek bakımın dan önem lidir. Son yazımız bir çeviri. Par ti In şasının Gün cel Sorun ları baş lık lı bu yazı, Komünist En ter nasyonal der gisinin, 1 Kasım 1933 tarih li Al man ca 18. sayısın dan çev ril miş tir. Yeni bir sayıda buluş mak üzere!... SINIF PUSULASI Sınıf Pusulası /11

2 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek GÜ CÜ MÜ ZE DA YA NA RAK DEV RİMİ ÖR GÜT LE MEK Top lum sal ha ya tın gün lük akı şı ve sey ri için de bel li ko şul lar al tın da, bir ta kım kar şı lık lı iliş ki bi çim le ri ni, bel li bir fa ali ye tin so nuç la rı nın inan dı rı cı lı ğı nı ta nım la mak, bü tün bun la rı ye ni bir fa ali ye tin baş lan gı cı nın dü ğüm nok ta la rı yapmak için sık ça gü ven, gü ven lik ve ken di gü cü ne gü ven ya da öz gü ce gü ven gi bi kav ram la ra başvu ru lur. Bu gü ven kav ra mı du rup du rur ken ha yatı mı za gir me di. Yi ne kim se ken di key fin ce de icat et me miş tir. Gü ven kav ra mı bü tün di ğer kav ramlar gi bi ken di si ni eşit le yen bir içe ri ğe sa hip nesnel bir ol gu dur. Ege men sı nıf ola rak ör güt lü bu lu nan burju va zi, üre tim araç la rı üze rin de ki özel mül ki yeti ni de vam et tir mek için, onu te mi nat al tı na alan ön lem ler ge liş ti rir. O ne den le dev let de ni len ol gu, sü rat le dev re ye so ku lur. Bur ju va zi, dev let ola rak da ör güt le ne rek iş çi sı nı fı nı sö mür me yi ve üre tim araç la rı üze rin de ki özel mül ki ye ti ni gü ven ce ye al mış tır. Fab ri ka tör, pla za cent rumla rın da bü yük lüks için de dir. Dı şar ıda si lah lı güç le ri onu çe lik zırh lar la ko ru ma al tı na al mıştır. Ken di ofis le rin de bur ju va zi böy le ce bü yük bir gü ven içe ri sin de ça lış ma sı nı sür dür mek te dir. Bur ju va zi ge nel ola rak, ka pi ta list sö mü rü yü ör güt lü bü rok ra tizm ve mi li ta rizm le gü ven lik al tı na al mış tır. Sınıf Pusulası /2 Ta rih sel ola rak bu gün için bü tün üre tim araç la rı bur ju va zi nin elin de dir. O gü cü nü bu radan alı yor. Bu güç le ezi len ve sö mü rü len bü yük ço ğun lu ğun kar şı sı na çı kı yor. Bur ju va zi nin kendi si ne gü ve ni ni sağ la yan bu mev cut top lum sal ko nu mu dur. Ar dı şık ge len üre tim sü reç le ri, bir avuç in san le hi ne bü yük ço ğun lu ğu üre tim araç la rın dan dış ta la mış, bur ju va zi için de ki re kabet bu sü reç le ri hız lan dır mış, sı nıf sal fark lı lık la rı bü yüt müş ve her ge çen za man için de mülk süz ler or du su art mış tır. Bü tün zen gin lik ler bir avuç in san da te kel leş miş tir. Sö mü rü cü ege men sı nıf ola rak bur ju va zi, çok kü çük bir azın lık tan meyda na gel miş ol ma sı na rağ men, ezi len ve sö mü rülen bü yük ço ğun luk kar şı sın da ken di ne bu den li gü ven me si nin ne de ni, eko no mik ve as ke ri gü cüdür. O, ken di ni şim di lik gü ven ce ye al mış tır. Ge liş tir di ği is tih ba rat ör güt le ri bu gü ven li ğin esas lı un sur la rı dır. Ta ri hin bur ju va zi ye ka zan dırdı ğı yö net me alış kan lı ğı, tec rü be si ve ye te ne ği onun ken di si ne gü ven me si ni sağ la yan nes nel bir baş ka ola nak tır. Bu ola nak ay nı za man da bur juva zi ye ge niş, in san kit le le ri ni ken di si ya se ti ne ka zan dır ma, ken di dü zen le ri ni yık mak tan alı koyma gi bi ikin ci bir ola nak da sağ lı yor. Bü tün bu nes nel ge liş me ler ve iliş ki ler sis te mi, bur ju va zinin gü ven kay nak la rı dır. Mev cut top lum ken di si

3 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek ni var eden im kan la rı ko ru du ğu mü ddet çe, bur juva zi ik ti da rı nı de vam et tir di ğin de de o, gü ven likte his se der ken di si ni. Ka pi ta list sö mü rü sis te mi ken di si ni gü vence ye al mak için top lum sal ha ya tın bü tün bi ti şik alan la rın da ör güt le nir, sü rek li ve da ima ka pi ta lizmin ebe di li ği ni ve in san so yu için en ge liş kin ve en ya rar lı top lum sal sis tem ol du ğu nu pro pa gan da ya par. Bu nun la bü tün bir top lum da ide olo jik, ta rih sel ve si ya sal bir ruh sal ve bi linç bi çim lenme si el de eder. Ke za ka pi ta list sis te min ken di si için bes le di ği ve bü yüt tü ğü bil gin ler ve bi limsel araş tır ma-in ce le me ko lek tif le ri, yap tık la rı üre tim ler so nu cu el de et tik le ri bi lim sel bul gular ı ka pi ta lizm ve bur ju va zi nin hiz me ti ne su narak sis te min be ka sı nın ih ti yaç la rı nı kar şı la mış olur lar. Bü tün bu bi lim sel araş tır ma lar ve baş ka ça lış ma lar, bur ju va zi nin he ge mon ya sı nı kur ma, yay ma ve pe kiş tir me amaç la rı na bağ lı yü rü tü lür. Bur ju va zi, üre tim araç la rı gi bi top lu mun be yin gü cü nü, be yin üre ti mi ni de te ke li ne al mış tır. Bu ala nı da ken di özel mül ki ye ti ne al mış tır. Bu nun la ide olo jik cep he yi gü ven lik al tı na al mış tır. Bur juva zi, ku ru lu dü zen için üre tim ya pan bi lim adam la rı na ge rek li bü tün mad di ve ma ne vi olanak la rı ve or ta mı en son nok ta sı na ka dar sun makta dır. Do la yı sıy la bur ju va bi lim ada mı ge liş tir di ği tez ler ve bu luş la rı, ken di dün ya gö rü şü açı sın dan bir te me le oturt tu ğun dan, id dia la rı, tez le ri ve bu luş la rı hak kın da ken di ne son suz bir gü ven duy mak ta dır. Bun lar gö re ce ba ğım sız bi lim sel bul gu lar ol du ğun dan, do ğal ola rak bel li bir gü ven ze mi ni ne de sa hip tir ler. Bi lim ada mı han gi alan da olur sa ol sun yap tı ğı üre ti mi bü tün top luma, top lu mun ezi len-sö mü rü len sı nıf ve ka te go rile rin içi ne ta şın ma sın da ve on la rda ken di le hi ne so nuç lar el de et me si ne ve ya rat ma sın da ken di öz gü cü ne inan mak ta ve gü ven mek te dir. Onun için da ha yük sek ses le ba ğı ra bil mek te ve ürün leri ne da ha yük sek bir ka rar lı lık la sa hip çı ka bilmek te dir. Bur ju va zi nin si ya sal ana list le ri açı sın dan da du rum böy le dir. Bir ana list ne den li dün ya da, böl ge sin de ve ül ke sin de ki si ya sal odak lan ma la rı, on la r üze rin de yük sel di ği eko no mik te mel le riy le bir lik te ir de le ye bi lir se, o den li ken di dü şün ce le ri ve ön gö rü le ri hak kın da tam bir öz gü ven le yaz ma ve ko nuş ma ola nak la rı na sa hip ol ma duy gu sun da his se der ken di si ni ve bu duy gu ile ko nu şur. Onun dü şün ce le ri nin, ya nıl gı nın ve saf sa ta nın alet le ri ha li ne ge le bil me si için bur ju va zi nin bil gi, ol gu, bi lim sel bu luş la rı, bi lim sel tek nik ge liş me le ri ger çek li ğin ve ha ki ka tın alet le ri ol ma ma sı nı ba şa rma sı ge re ki yor. Bur ju va si ya set uz man la rı, bu du ru mu ba şa ra bil mek için dün ya öl çe ğin de po li tik den ge le rin yö nü nün ne re ye doğ ru ev ril diği ni, han gi den ge le rin ola sı yer de ğiş tir me le ri ni, bir bir le ri ne akış la rı nı, bü tün ge liş me po tan si yelle ri ni tah lil eder ler ki, bü tün bir si ya sal ör gü nün bi lin me si ni ve ege men lik al tı na alın ma sı nı ba şara bil sin ler. Ya ra lı at a oy na ma mak için bu nu yap mak zo run da lar. Bu nu ba şar dık la rı için dir ki, yö ne ti len ço ğun luk kar şı sı na ken di si ne gü ve nerek çı ka bi li yor lar. Bur ju va zi, ta ri hin ona ka zan dır mış ol du ğu yö net me de ne yi, bil gi si ve alış kan lı ğı sa ye sin de her so mut si ya sal du rum da, bir di zi ve bir bi rinden de ği şik si ya sal sa vaş tak ti kl eri ge liş ti rir. Bu ola na ğı bur ju va zi ye ve ar tık onun ay rıl maz or ganik bir par ça sı olan ide olog la rı ve si ya set uz manla rı, da ha ge nel bir ifa dey le sis te min ye ti ş tir di ği be yin gü cü or du su, bi lim ada ml arı su nu yor. Sö mü rü yü, ay rı ca lık la rı, bar bar lı kl arı ve po li tik bas kı yı en iyi şe kil de bun lar kut sa mış lar ve giz lemiş ler dir. Ezi len çoğ un lu ğun, ege men ler ce yö netil me si ni ko lay laş tır ma yı bur ju va zi nin bu ke si mi, ya ni bil gi nler de sağ la mış lar dır. Bü tün ay rı calık la rı, bun la rı ta nım la yan bü tün kav ram la rı ku ru lu dü ze nin çı kar la rı için boz muş lar, ya nıl sama lar ya rat ma yı ba şar mış lar, ken di güç le ri ne gü ven ya da ken di le ri ne gü ven me nin ne den sel lik bağ lan tı la rı nı güç len dir miş ler dir vs. Bu gü ve nin kof ve ge çi ci olu şu da bu nes nel ger çek lik te yatmak ta dır. Zi ra, bur ju va zi nin güç lü gi bi gö rü nen bü tün kav ram ve ka te go ri le ri ya nıl gı ve saf sata nın alet le ri dir. Kum üze rin de in şa edil miş lerdir. As ke ri sa vaş sa na tı açı sınd an, yığ ı nak ta ha ta yap ma mak mu ha re be yi ka zan ma nın ya rı ya ka dar olan bö lü mü dür be tim le me si, za fe rin gü ven ce si ni an la ttı ğı için çok önem li dir. Za fer le or ta ya ko nu lan pla nın doğ ru dan iliş ki si ni an latmak ta dır. Bur ju va zi bu alan da da ta rih bo yun ca çok as ke ri stra te jist bü yüt müş tür. Ege men le rin bu sis tem li fa ali ye tin den ötü rü, ta rih te çok az sa yı da bil gin ger çe ğe yak la şa bil miş tir. An cak çok az Sınıf Pusulası /3

4 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek sa yı da ki ger çek bi lim ada mı, ege men le rin ni çin bi ze kar şı bu ka dar so ğuk dav ra nı yor sun so ru suna, siz çok zen gin si niz di ye bil miş tir. Bu du rum de ğiş me di ği mü ddet çe ege me nler, gü ven içe risin de dir ler. Gü ven lik için de ol ma la rı, on la ra da ha çok kâr, da ha çok im ti yaz, da ha çok sö mü rü ve da ha çok po li tik bas kı yap ma la rın da gü ven kayna ğı olu yor. Bü tün in san lık ta ri hi bo yu nca ege men le rin ken di l eri ne duy du kla rı gü ven, gü cü nü mad di varlık la rın dan al mış tır. Çağ daş ta rih te ve gü nü müz de de bur ju va zi, ken di si ne gü ve ni top lu mun bü yük ço ğun lu ğu nu sö mü re rek el de et ti ği eko no mik gü cün den alı yor. Do la yı sıy la ge rek bur ju va zi nin ken di ne, bu gün kü top lums al ko nu mu na duy du ğu gü ven ol sun, ge rek ka pi ta liz mi kut sa yan bur ju va bi lim adam la rı nın ile ri sür dük le ri id dia ve tez le rine du y du kla rı gü ven ol sun, hep si nin do ğal te me li in sa nal ya ban cı laş ma ya da ya nır ve son tah lil de bu do ğa ka nu nla rı na da açık ça ay kı rı dır. O ne denle ge çi ci dir. Ta ri hin iler le yi şi, in sa nın tek rar gerçek in san ol ma sı yö nün de ola cak tır. Ama gü nü mü zün top lu mu ve ha re ke ti içinde, in sa n so yu nun ge le ce ği ni tem sil et mek id diasın da olan ko mü nist le rin ken di id di ala rı na, kendi pa ra dig ma la rı na ve ku ru lu ka pi ta list sis te mi yı ka ca kl arı na ve üre tim araç la rı nı bü tün top lumun ko lek tif mül ki ye ti ne dö nüş tü re cek le ri ne da ir ken di le ri ne duy duk la rı gü ven gü cü nü ne re den alı yor? Ko mü nist le rin dün ya gö rüş le ri dev rim ci dir. Do ğa ve top lum sal ge liş me le rin bi lim sel be tim leme le rin den oluş mak ta dır lar. Marks-En gels, Ko mü nist Ma ni fes to da, ko mün ist le rin te orik öner me le ri, şu ya da bu söz de dün ya re form cu su ta ra fın dan icat edil miş ya da bu lun muş dü şün cele re ve il ke le re hiç bir ba kım dan da yan maz. Bu nlar yal nız ca va r o lan sı nıf sa va şı mı nı n, göz leri mi zin önün de olu şan ta rih sel bir ha re ke tin gerçek iliş ki l eri nin gen el an la tı mla rı dır. Va r o lan mül ki yet iliş ki le ri nin or ta dan kal dı rıl ma sı, ko müniz mi ken di ne öz gü bi çim de ta nım la yan bir şey de ğil dir de miş ler di. Göz le ri mi zin önün de olu şan ta rih sel ha re ke tin ger çek il şi ki le ri nin, bi zim kendi mi ze gü ve ni mi zin mad di ve bi lim sel te me li ni oluş tu ran ta ra fı nı da bir lik te yaz dık la rı Kut sal Ai le ese rin de pro le tar ya ve zen gin lik kar şıt şey ler dir. Kar şıt şey ler ola rak bir bü tün lük oluş turur lar. Her iki si de özel mül ki yet dün ya sı nın oluşum la rı dır... Özel mü lki yet ola rak, zen gin lik olarak özel mül ki yet, ken di öz va ro lu şu nu sür dürmek zo run da dır. Ve bun dan ötü rü ken di kar şı tının, pro le tar ya nın va ro lu şu nu da sür dür mek zo run da dır. Ken di do yu mu nu ken din de bu lan özel mül ki yet, çel iş ki si nin olum lu ya nı dır. Ter sine, pro le tar ya, pro le tar ya ola rak, ken di ken di ni kal dır mak ve böy le ce ba ğım lı bu lun du ğu, onu pro le tar ya du ru mu na ge ti ren kar şı tı, ya ni özel mül ki ye ti de kal dır mak zo run da dır. Pro le tar ya çe liş ki nin olum suz yö nü, çe liş ki nin yü re ğin de ki ta sa, yo k o lan ve ken di ken di ni yo k e den özel mül ki yett ir di ye ta nım la dık tan son ra, ka pi ta lizmin in sa nı ken di özü ne ya ban cı laş tır ma sı nı, in sanın na sıl tek rar dan in san la şa ca ğı nı da, açık lama sı olu yor. Var lık lı sı nıf ile pro le ter sı nıf, ay nı in sa nal ya ban cı laş ma yı tem sil eder ler. Ama bi rinci si bu ya ban cı laş ma için de ken di si ni ken di yerin de; bu ya ban cı laş ma da bir doğ ru la ma bu lur, bu ken di nin ya ban cı laş ma sın da ken di öz erk li ği ni gö rür ve on da in sa nal bir va ro luş gö rü nü şü ne ka vu şur; ikin ci si, ken di ni bu ya ban cı laş ma için de yı kı ma uğ ra mış du yar, ve bu ya ban cı laş ma da ken di erk siz li ği ni ve in san dı şı bir va ro luş ger çekli ği ni gö rür. O, He gel in bir de yi mi ni kul lan mak ge re kir se, al çal ma için de, bu al çal ma ya kar şı bir baş kal dır ma dır onun in sa nal do ğa sı nı ya şam daki du ru mu na kar şıt kı lan, bu do ğa nı n açık, ke sin, bü tün sel yad sı ma sı nı oluş tu ran çe liş ki nin, onun zo run lu ola rak gö tür dü ğü bir baş kal dır ma. (Kutsal Ai le, sf 57 58) şek lin de öz lü bir bi çim de özet li yor lar dı. Bu çe liş ki li du rum için de, çe liş kinin bağ rı nda özel mü lki yet sa hi bi, bur ju va zi ken di ye ri nin sa vu nu cu su, ko ru yu cu su tu tu cu-geri ci ku tup tur. Pro le tar ya ise yı kı cı ve dev rim ci ta raf tır. Biz le rin dev ri mi ör güt ler ken ken di mi ze duy du ğu muz gü ven, ta ri hin ve top lu mun ge liş me ya sa la rı nı yo rum la yı şı mız la doğ ru dan kuv vet li bir iç ba ğın tı lı lık içe ri sin de dir. Mo dern top lu mun ken di bağ rı nda ta şı dı ğı an ta go niz ma nın onu ka çı nıl maz bir zo run lu luk ola rak sü rük le ye ce ği ta rih sel du rak la rı bi lim sel ola rak, ta rih sel ma terya list bir ba kış açı sıy la açık la dı ğı mız dan ve inandı ğı mız dan, bu ta rih sel yü rü yü şe hız ve iv me ka zan dır mak için ira di et ken ola rak bu ta rih sel yü rü şün için de yer alı yo ruz. Top lum la rın ge li şim Sınıf Pusulası /4

5 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek ya sa la rı nı in ce ler ken, on la rı yo rum lar ve an lamlan dı rır ken ve en so nun da in san lık, do ğa ha li nde ki baş lan gıç nok ta sı na bü tün bi lim le rin ona ka zan dır dı ğı ola na klar la ve ta rih sel ge liş meye uy gun ola rak, en zen gin ve en ge liş kin bir iç dü zen le niş le ulaş ma sı ka çı nıl maz bir zo run lu luktur der ken, top lum sal ta ri hin bu ken di li ğin den ve do ğal iler le yi şi için de, bi linç li in san ey le mi nin, ta rih sel ge liş me nin te mel bir öz ne si ola rak gö rülme si ge re k ti ği de ay nı de re ce de mut lak bir zo runlu luk tur. Zi ra Le nin, ta rih, ak tif ki şi ler olan bi rey le rin ey le min den olu şur der ken, top lum sal ge liş me ve dö nü şüm le rin bu öz gün un sur la rı na vur gu ya pı yor du. Ka pi ta liz min, ge liş me si nin belli bir aşa ma sın da ken di si ni va r e den im kan la rı tü ke te rek baş ka bir top lum sal sis te me dö nü şe ce ği ger çe ği ni da ha iyi kav ra mak için Karl Marks a baş vur mak ta her za man ol du ğu gi bi ya rar var dır. O, bü tün ön ce ki dö nü şüm sü reç le ri ni özet le dik ten son ra, bu dö nü şüm sü re ci nin bü tün avan ta jl arı nı sö mü ren ve te kel le ri ne alan bü yük ser ma ye sa hiple ri nin sa yı la rın da ki sü rek li azal may la bir lik te, se fa let, bas kı, kö le lik, soy suz laş ma, sö mü rü de ala bil di ği ne ar tar; ama ge ne bu nun la bir lik te, sa yı la rı sü rek li ar tan, ka pi ta list üre tim sü re ci nin ken di me ka niz ma sı ile eği ti len, bir leş ti ri len ve ör güt le nen iş çi sı nı fı nın baş kal dırm ala rı da ge nişler, yay gın la şır. Ser ma ye te ke li, ken di siy le birlik te ve ken di ege men li ği al tın da fış kı rıp boy atan üre tim tar zı nın ayak ba ğı olur. Üre tim araç la rı nın mer ke zi leş me si ve eme ğin top lum sal laş ma sı en so nun da, bun la rın ka pi ta list ka buk la rıy la bağ daşma dık la rı bir nok ta ya ula şır. Böy le ce ka buk parça la nır. Ka pi ta list özel mül ki ye tin ça nı çal mış tır. Mülk süz leş ti ren ler mülk süz leş ti ri lir ler. Ka pi ta list üre tim tar zı nın ürü nü olan ka pi ta list mülk edin me tar zı, ka pi ta list özel mül ki ye ti ya ra tır. Bu, mülk sa hi bi nin eme ği ne da ya nan ki şi sel özel mül ki yetin ilk yad sı ma sı dır. Ama ka pi ta list üre tim bir do ğa ya sa sı nın ka çı nıl maz zo run lu lu ğu ile ken di yad sın ma sı nı do ğu rur. Bu, yad sı ma nın yad sın ması dır. Bu üre ti ci için özel mül ki ye tin ye ni den ku rul ma sı de ğil dir, ama ona, ka pi ta li st dö nem de edi ni len el bir li ği ve top rak ile üre tim araç la rı nın or tak sa hip li ği te me li ne da ya nan bi rey sel mül kiye ti sağ lar. Ki şi sel emek ten do ğan da ğı nık özel mül ki ye tin ka pi tal ist özel mül ki ye te dö nüş me si, ha len top lum sal laş mış üre ti me fi ilen da ya nan ka pi ta list özel mül ki ye tin top lum sal mül ki ye te dö nüş me sin den kuş ku suz kı yas lan ma ya cak ka dar da ha uzun sü re li, da ha şid det li ve çe tin bir sü reçtir. Bi rin ci du rum da, halk yı ğın la rı nın bir kaç gas p e di ci ta ra fı ndan mülk süz leş ti ri lme si söz ko nu suy du; ikin ci sin de ise, bir kaç gasp çı nın halk yı ğı nl arı ta ra fın dan mülk süz leş ti ril me le ri söz ko nu su dur. (Ka pi tal, Cilt 1, syf ) Top lum la rın bu do ğal ve zo run lu ge liş me si, gö rül dü ğü gi bi top lum da ki bü tün bi rey, ta ba ka ve sı nıf la rın is tem ve ira de le rin dı şın da nes nel bir ge liş me dir. Is tem ve ira de ler bu ken di li ğin den ve do ğal sey ri ve i ler le yi şi, an cak ve an cak hız lan dıra bi lir, ya vaş la ta bi lir ya da ge cik ti re bi lir. Baş ka bir akıl yü rüt me yo lu, do ğa ve top lum la rın ge lişme ya sa la rı nı, onun bağ rı nda ki çe liş me yi kavra ma mak tır. Eğer ka pi ta lizm, top lum la rın ge lişme si nin en son nok ta sı ol say dı, onun bu gün kü kü re sel leş me dü ze yin de yok sul luk ve se fa let di ye bir ol gu nun ol ma ma sı ge re kir di. Yok sul luk ve se fa le tin ye rin de eşit lik ve ada let olur du. Bu gün dün ya öl çe ğin de iki mil yar in san yok sulluk sı nı rı nın al tın da, se fa let için de ya şı yor. Bir ki şi nin ka pı sın da on bin ler ce in san ka rın tok lu ğuna ya şı yor. Biz, bu nes nel ol gu la rın mut la ka bir gün ka pi ta list özel mül ki yet ka bu ğu na sığ ma yaca ğı na, onu pa ram par ça ede cek ta rih sel du ra ğa ula şı la ca ğı na bi lim sel inanç duy du ğu muz için ka pi ta liz me ve bur ju va zi ye sal dı rır ken ken di mi ze gü ve ni yo ruz. Bi li yo ruz ki, bu top lum sal ge li ş meyi dur dur mak bur ju va zi nin ira de si nin sı nır la rı na da hil ol say dı, o, ken di me zar ka zı cı sı pro le tarya yı ya rat maz dı. O ka pit al ist ola rak ya şa ma sı için, ka pı sın da on lar ca üc ret li kö le bek let mek zo run da dır. So runu ba sit leş tir ir sek, bu on lar ca kö le mut la ka bir gün, ken di ka pit a list le riy le, efen di le riy le eşit siz ve ada let siz bir iliş ki ağı içe ri sin de ol duk la rı bi lin ci ne va ra cak ve efen di le ri nin gırt la ğı na ya pışa cak tır. Bu yol, top lum lar ın şaş maz ge liş me ka nu nu dur. Bi zim ro lü müz, bu üc ret li kö le ler or du su nun, ken di ta rih sel/top lum sal ko num lar ı nın bi lin ci ne ka vuş ma la rı nı sağ la mak tır. Üc ret li kö le le ri bi linç len dir mek, uyan dır mak, dü ze ne koy mak (ör güt le mek) ve bur ju va zi ye kar şı sa vaş yo lu na sok mak tır. On la rı, sa vaş yo lu na sok ma nın bi çim, yön tem ve araç la rı on lar ca çeş it li lik gös tere cek tir. Bi zim ken di mi ze gü ve ni mi zin mad di Sınıf Pusulası /5

6 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek te me li çok güç lü dür. Onu, dos doğ ru, pro le tar yanın var lı ğı, üc ret li kö le le rin var lı ğı bur ju va zi için ne ka dar ge rek li ve mut lak ise, pro le tar ya nın, üc ret li kö le le rin bur ju va zi ye kar şı za fe ri nin de o ka dar mut lak ol du ğu bi lim sel ola rak, ta rih ve te ori ta ra fın dan ta nıt lan mış ger çe ğe da yan dı rı yoruz. Ko mün ist le rin ken di le ri ne gü ven le ri nin bi lim sel te me li ni Marks ve En gels, ko mü niz min il kel eri ni for mü le et ti kle ri o dev eser le ri Ko münist Ma ni fes to da, Mo dern sa na yi nin ge liş me si, bur ju va zi nin aya klar ın ın al tın dan biz zat ürü nle ri, ona da ya na rak üret ti ği ve mülk edin di ği te me li çe ker alır. ½u hal de, bur ju va zi nin üret ti ği, her şey den ön ce ken di me zar ka zı cı la rı dır. Ken di sinin dev ril me si ve pro le tar ya nın za fe ri ay nı öl çü de ka çı nıl maz dır. (Ko mü nist Ma ni fes to, Syf. 125) ola rak izah et miş ler di. Bi zim ya şa dı ğı mız ta rih sel ko şul lar da, top lum da ki ve do ğa da ki bi lim sel ge liş me ler den ha ber siz ola rak ken di ya şa dık la rı ko şul la r da ile ri sü rü len bu gö rüş ler, son ra dan bir di zi ta rih sel ve top lum sal ol gu yla ka nıt lan mış ve bu te me li hiç bir za man bur ju va zi çü rü te me miş tir. Bü tün yüz yıl lar bo yun ca do ğa da, top lum da ve bi lim sel tek no lo jik ge li şm ede ya şa na nl arın hep si, Marks-En gels in ma te ryal ist di ya lek tik dü şün ce sis tem le ri nin te me li ni da ha da güç len diren nes nel ol gu lar dır. Bur ju va zi, ka çı nıl maz ta rihsel ge liş me yi ge cik tir mek için, sis tem li bir bi çimde ve da ima yü rüt mek te ol du ğu ide olo jik mü cade le nin oda ğı na, bi lim sel sos ya liz min en ku vvet li ve ken di si için en teh li ke li çe kir de ği ni par ça la mayı koy du. Onun, bur ju va zi nin me zar ka zı cı sı nın öl dü ğü ne en baş ta pro le ta rya yı ve bü tün ezi len ve sö mü rü len in san lık ai le si ni inan dır mak için çok kap sam lı ide olo jik, po li tik ve pra tik bü tü nlük lü sal dı rı cep he le ri aç tı. Üre tim araç la rı nın ka pi ta list özel mül ki ye ti nin bur ju va zi ye sağ la dı ğı her tür lü ola na ğa rağ men o, top lum la rın bağ rın da, onun ta sa sı ola rak var olan pro le tar ya nın, öl dü ğü mar ta va lı nı bi lim sel ola rak is pat la ya ma mış tır. Iş te, ko mü nist le rin ken di dün ya gö rü şl eri ne, id diala rı na ve pra tik ola rak dün ya yı de ğiş tir me ye ko yul ma la rın da ken di le ri ne duy du kla rı gü ve nin mad di te me li, bü tün ta rih sel ge liş me le rin on lar ın söy le dik le riy le uyum lu bir ge liş me gös ter me sinde dir. O ne den le dir ki, em per ya list ka pi ta liz min bü yüt tü ğü ve hiz me ti ne koş tu ğu bi lim ada mları, ye ni bir bin yı la gi rer ken, bur ju va zi ye esas lı uya rı lar da bu lun du lar. Ge lir da ğı lı mın da her ge çen gün ar tan oran da bü yü yen ada let siz lik, aç la rın bur ju vaz inin ar tan ser ve ti ne göz di kme sine yol aça bi lir de di ler. O ne den le bu alan da alınma sı ge re ken ön lem le rin za man kay bet me den alın ma sı ge rek ti ği ne vur gu yap tı lar. Ama bö lüşüm de ada let öl çü le ri, bur ju va zi nin var lık ne denle riy le bağ daş mı yor. Do la yı sıy la, ön lem ler, burju va zi nin iş le ri ni ge çi ci ola rak ko lay laş tı ra bi lir. Ta rih, do ğal ya ta ğın da akı şı nı sür dür me ye de vam eder. Her ge çen gün ezi len, sö mü rü len ve top lumsal ada let siz lik le rin pen çe sin de acı çe ke nle rin sa yı sı da ha da art mak ta dır. ½im di bur ju va zi, bü tün aç or du la r ın bi linç len me le ri ni, ör güt lenme le ri ni ve onun ser ve ti ne göz d ik me si ni hi le ve al dat ma lar la, po li tik zor un çok de ği şik bi çim leriy le ge cik tir me te la şı ya şı yor. Bur ju va zi de ken di ta rih sel va r olu şun dan bi li yor ki, na sıl ki on se ki zin ci yüz yıl da fe odal aris tok ra si bur ju va zi nin yük se li şi ni ön le ye me diyse, fe odal top lu m, ken di si ni var eden im kan la rı tü ke te rek ka pi ta list top lu ma dö nüş tüy se, ka pi talist top lum da bağ rın da bü yüt tü ğü mo dern pro letar ya nın bü yük ta rih sel ey le miy le sö mü rü ve ay rı ca lık la rın ol ma dı ğı bir top lum sal sis te me dö nü şe cek tir. Ar tık pro le tar ya da ger çek ten kendi ken di ni yi tir miş in san, ken di öz du ru mu nun özet le di ği tüm in san dı şı ya şam ko şu ll arı nı kaldı ra rak in sa nal kur tu lu şu ger çek leş ti re cek tir. Gün cel top lu mun, der Marks ile En gels tüm ya şam ko şu lla rı, en in san dı şı yan la rıy la p ro le tarya nın ya şam ko şul la rın da yo ğun laş mış bu lu nur. (Kut sal Ai le) Bu nes nel du rum, ta rih sel ge li şi mi içe ri sin de, pro le tar ya nın, ta rih sel ola rak ne yi yap mak zo run da ka la ca ğı bi lin ci ne ulaş ma sı nı da bü tün bi li mle rin ge li şim man tı ğı ka dar so mut ve nes nel kı la cak tır. O hal de biz ko mün ist ler, söy le dik le ri miz de, dün ya gö rüş le ri miz de, bu bi lim sel ve ta rih sel ol gu lar la is pat lan mış ol ma mı zın ya nı sı ra hak lı yız da. Pro le tar ya nın bi lim sel ko nu mun dan yo la çıktı ğı mız için, onun ye rin de du ra rak te orik pa ra digma la rı mı zı ol uş tur du ğu muz için her ge çen gün ve her yön de bü yü ye ce ğiz ve ge li şe ce ğiz. Bu na inan dı ğı mız dan ötü rü ken di mi ze gü ve ni yo ruz. Bu inanç gü ve ni mi zin te me li dir. Gün cel top lu mun ken di iç kin ve zo run lu ge liş me si, bi ze bu gü ven Sınıf Pusulası /6

7 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek ce yi ve ri yor ve o ne den le gü ven içe ri sin de sos yaliz min ge le cek ol du ğu nu yük sek ses le ba ğı rı yoruz. Biz, ger çek li ğin du rak la rın da bek le mek te yiz Bi zim dün ya gö rü şl eri mi zi an la ta n bü tün kav ram ve ka te go ri ler, en ka lın çiz gi ler le her tür lü bur ju va ve kü çük bur ju va dün ya gö rü şün den, olan la rın kav ram ve ka te go ri le rin den te mel den ay rıl mak ta dır lar. Ben zer olan la rın ben zer li ği ise yal nız ca bi çim sel ve gö rü nüş te dir. Bu rju va zinin ge liş tir di ği kav ram ve ka te go ri ler, pro le tar yayı al dat ma nın, ya nıl gı nın ve saf sa ta nın alet leri yken, bi lim sel sos ya liz min kav ram la rı zo runlu lu ğu için de ta rih sel ve top lum sal ge liş me nin iç ör gü sü nü ay rış tı ra rak ha ki ka tın iş gö ren alet le ri dir. Her nes ne nin özel lik le ri ni nes ne nin ken di sin den çı kar ta rak öğ ren di ği miz den, ta ri hin ve top lu mun iler le me de du rak sa ma lar ya şa ma sı, ge ri le me ler ya şa ma sı, biz ko mü nist ler için iza hı ola nak lı ol ma yan ge liş me ler de ğil dir. Ko mü nistler açı sın dan te ori nin bü tün bir man tık ör gü sü nün için de, böy le si an la rın ve ge liş me le rin içe ril miş ol du ğu her açı dan çok açık tır. O ne den le ger çek ko mün ist ler, bü tün za ma nlar da ve çağ lar da ideal le rin de, dün ya gö rüş le ri nde, pra tik dev rim ci tak tik plan la rın da te re ddüt e düş me mişl er dir, du rak sa ma mış lar dır. Ka pi tal ist özel mül ki yet dün ya sı na, onun ya rat tı ğı ağır sö mü rü ye, sı nıf sal ay rı ca lı kla ra, im ti yaz la ra ve eşit siz lik le re kar şı ve ri li za man ve ve ri li ko şul lar içe ri sin de sa vaşmış lar dır. Bu gün dün ya da ve tek tek ül ke ler de ki ko mü nist ler, ha re ke tin yük se li şi nin ih ti yaç la rı yön le riy le bü yük zor luk la rla kar şı kar şı ya dır lar. Dün ya öl çe ğin de bir iş çi-emek çi rüz gâ rı hız lı es mi yor. Bur ju va zi nin he ge mon ya sı bü tün dü nya in san lık ai le si nin her zerr e ci ğin de de ne tim sağ lıyor. Bur ju va he ge mon ya ge ri le ti le bil miş de ğil dir. Ulus la ra ra sı bur ju va zi, tek tek ül ke ler de ge ri cifa şist re jim le re kar şı mü ca de le eden an ti fa şist ve an ti ka pi ta li st mü ca de le le ri tas fi ye et mek için ye ni ye ni stra te jik pla nlar ha zır lı yor, ye ni den ge ler ku ru yor vs. Ye ni bir yüz yı lın baş lan gı cın da si sin ka ranlık nok ta la rı nın da ğıl ma ya baş la dı ğı na işa ret eden ol gu lar ço ğa lı yor. Ama ko mün ist te ori nin bi limsel ola rak anl adı ğı ve açık lad ığı top lum la rın ge lişme man tı ğı nı kav ra yan lar, hiç bir za man ken di ide al le ri ne da ir şüp he ye düş mez ler. Ken di hak lılık la rı nı tar tış ma lı ha le ge tir me den, en zor ve en ağır ko şul lar al tın da ka pi ta list özel mül ki ye te ve sö mü rü ye kar şı mü ca de le ye de vam eder ler. Çünkü biz ko mün ist ler, bü yük in san top lu luk la rı nın çı kar la rı nı sa vu nu yo ruz. Bü yük in san top lu luk ları nın bi zim ya nı mız da sa va şa tu tu şa cak la rı mutlak olan dır. Ama bü tün bu ta rih sel ve top lum sal ge li şme le rin mut la ka pro le tar ya ve bi zim id di aları mı za uy gun ge li şe ce ği ne, bir do ğa ya sa sı nın ka çı nıl maz ge li şi mi ola rak inan ma mız için, ko mü nist te ori nin do ğa, top lum ve ta ri he da ir açık la ma la rı nı bü tün ay rın tı la rıy la bil mek ve kavra mak tan geç ti ği ni bir an ak lı mız dan uzak tut mama lı yız. Bu nu, çok yü zey sel bil di ği miz du rum da, özel lik le top lum sal fe la ket gü nl erin de diz le rimi z tit re me den ayak ta ka la bil me miz ola nak sız de ğil se de rast lan tı la ra kal mış ka dar zor dur. Bü tün za man lar da ve çağ la rda ka pi ta liz me ve bur ju va zi ye kar şı sa vaş ma nın asıl te mi na tı, mo dern pro le tar ya nın dün ya gö rüş le riy le do nanmak tır. Ki şi ye can lı lık ve ren, inan cı na ve bu inancın ona ka zan dır dı ğı gay ret, an cak bil gi sa ye sinde, her han gi bir bil gi sa ye sin de de ğil, ko mü nist bi li min bil gi si sa ye sin de ola nak lı olur. Bu ra da mo dern pro le tary a nın or ga nik bir par ça sı ve bü yük öğ ret me ni, ko mü nist bi li min ge liş ti ri ci si Le nin in bir uya rı sı nı anım sa mak ve onun üze rin de tek rar tek rar dü şün mek önem li bir dev rim ci gö rev ol u yor. Le nin, Ko mü nist bi li min özet ve son uç la rı nı bil mek le ko mü nist olu na maya ca ğı nı söy le miş tir. Bu kü çük cüm le cik içe ri sinde cilt ler dol du ra cak bü yük lük te dev rim ci fi kir ler sak lı bu lun mak ta dır. Bel ki, dün ya da ve ül ke mizde iş le rin uza ma sı yla ya da dev rim le rin ye nil gi al dı ğı ta rih sel sü reç ler de, dev rim saf la rın dan burju va zi nin saf la rı na çe ki len ve ka pit al iz min sonsuz lu ğun dan bah se den le rin sü rük len di kl eri ko num la rın ne den sel lik ba ğı, ta rih sel kök le ri, on la rın bü tün bir ko mün ist bi lim in iç ör gü sünün tam bil gi si ne sa hip ola ma yış la rı ndan dır. En gels bir yer de; ama bü tün dün ya lar ve bü tün çağ lar için bir hu kuk fel se fe si haz ır la ma ya gi ri şildi ği za man, ne de ol sa, ta rih te, Al man ya nın Prusya hu ku ku nun çi çek len di ği kü çük kö şe sin den bam baş ka bir rol oy na mış bu lu nan Fran sa, In gilte re ve Bir le şik De vlet ler gi bi ül ke ler de hu ku kun du ru mu üze ri ne de bir şey ler bil mek ge re kir di de di ğin de, ile ri sü re ce ği niz tez hak kı nda o gü ne Sınıf Pusulası /7

8 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek ka dar ile ri sü rül müş ve ya şan mış bü tün şey le ri bil mek zo run da ol du ğu mu zu an lat mak is tem iş tir. Her han gi bir bur ju va ide olo ğu nun kar şı sı na doğ ru dan gel di ği miz de ya da onun tez le riy le yüz yü ze gel di ği miz de ken di mi ze tam bir gü ven içe risin de, onun tez le ri ni çü rü te bil me miz için, ko münist bi li min ol gul ara ve şey le re da ir gel iş tir di ği bü tün yo rum ve açık la mal arı ve bun la rın ger çek iç ba ğın tı la rı nı di ya lek tik ol arak açık la ya bi le cek bil gi ve kav ra yı şa sa hip ol ma mız, bur ju va dü şünce ye kar şı sa vaş ma ye te ne ği mi zi güç len di ren bir ge rek li lik tir. Bu ger çek du ru mu ya ka la ya ma dı ğımız da, bur ju va dü şün ce ve tez le rin kar şı sı na ya hiç çı ka ma yız ya da ken di mi ze gü ven siz bir ruh ha liy le çı ka rız. So nuç, hak lı olan biz ol ma mı za rağ men o an ki ka mu oyu nez din de inan dı rı cı olama mış ve ye nil miş olan biz ola ca ğız. Bi zim ta rihsel ola rak ha k et me di ği miz de bu dur. Ya ni biz ko mü nist le rin gü ven ve gü ven lik zıh rı, pro le tarya nın dün ya gö rü şü nün ya şa yan can lı ru hu nu, pro le tar ya da va sı nı özüm le mek ve ko mün ist bi limin en ge niş bil gi si ne sa hip ol mak tır. Bu bü yük dev rim ci si la hın biz le re ka zan dır dı ğı gü ven ara cılı ğıy la da ha ye ni, da ha çe şit li lik gös te ren ve da ha kap sam lı ve zen gin içe rik li si lah la ra sa hip ola bile ce ğiz. In san lık ta ri hi nin, top lum la rı n ge liş me ka nun la rı nın, do ğa nı n baş lan gıç ta in sa nla r a ra sına koy du ğu eşi t lik e do ğru, in sa nın kur muş bu lun du ğu eşit siz lik i or ta dan kal dır ma ya doğ ru ge liş me si, ge li şe ce ği bir do ğa ya sa sı ka dar mut lak ve ke sin ol du ğun dan gün cel du rum da bu nun hızlan dı rı cı bi linç li öğ e si, ya ni ira di fak tö rü ola rak sü re ce da hil olan ve pro le tar ya nın ye rin de du ran ko mü nist ler, özel mül ki ye tin pro le tar ya yı ya rata rak ken di ne kar şı ver di ği yar gı ka ra rı nı, uy gulu yo ruz. Tıp kı üc ret li eme ğin, baş ka sı nın zen gin li ği ve ken di öz se fa le ti ni ya ra ta rak, ken di ne kar şı ver di ği yar gı ka ra rı nı da uy gu la dı ğı gi bi. Eğer pro le tar ya za fe ri ka za nır sa, bu hiç de top lu mun mut lak ya nı du ru mu na gel di ği an la mı nı ta şı maz. Çün kü o za fe ri an cak hem ken di ken di ni hem de ke ndi kar şı tı nı kal dı ra rak ka za na bi lir... (Kut sal Ai le) Bu ger çek ne den den yo la çık tı ğı mız için, ken di miz de mu ci ze ler ya ra ta cak ka dar ener ji ta şıyo ruz. Onun için kar şı dev ri min be yaz gün le rin de di ren gen ve sa bır lı yız. Marks-En gels bu top lumsal ge li şme ya sa la rı na bü tü nüy le ege men ol du kları için, hiç za man ge çir me den bü tün Av ru pa yı kap sa ya cak şe kil de pro le tar ya nın, ka pi tal ist özel mül ki ye te kar şı sa vaş ara cı Ko mü nist En ter nasyo na li kur ma ha zır lık la rı na baş la dı lar. Eğer Marks-En gels in inan dı kl arı bi lim sel dün ya gö rüş le ri ol ma say dı, on lar her ül ke de an cak bir avuç olan ve ge li şim le ri hâ lâ ya rı yo lun ba şın da bi le ol ma yan ko mü nist ler le ko ca man ka pi ta li st özel mül ki ye te, bur ju va zi ye ve onun dev let ol arak ör güt len miş gü cü ne na sıl kar şı ko ya bi lir ler di. Dün ya da ki bü tün dev rim le rin kü çük grup lar la ve kü çük olay lar la baş la mış ol ma sı nın bi lim sel sır rı da bu ra da dır. Pa ris iş çi sı nı fı ko mü nü, bu ge lişme nin ürü nü ol du. Alt mış beş mil yo n lu bir nü fus yo ğun lu ğunun ya şa dı ğı üzer in de bu lun du ğu muz ka ra par çasın da, özel mül ki ye te, bur ju va zi ye ve tüm bur juva zi nin or tak iş le ri ni yö ne ten bir ko mi te den baş ka bir şey ol ma yan dev le ti pa ram par ça ede rek iş çi sı nıf ının, emek ci mil yo nla rı n, Kürt ve po li tik zor ba lık al tın da olan di ğer azın lık lar dan iş çi ve emek çi le rin or tak iş le ri ni yö ne ten bir dev rim ci yö ne tim kur ma yı amaç lı yo ruz. Bu nu ar zu la mayan iş çi ve emek çi sa yı sı çok az dır. Tür ki ye de bur ju va zi nin ve ka pit al ist özel mül ki ye tin gün cel im pa ra tor lu ğu nu yık ma kta bi ze gü ven ve ren, elimi zi ça buk tut ma mı za ola nak ve ren bu nes nel ze min dir. O ne den le ken di gü cü mü ze duy du ğumuz gü ve nin te me li sağ lam ve dev rim ci dir. Türki ye nin mad di top lum sal ger çe ği, uzun e rim li ve sa bır lı, inanç lı ve yıl maz bir kav ga yü rüt me ye, adım adım top lum sal dev ri mi sür dür me ye gü venlik li kı lı yor bi zi. Bu gü ne de ğin bin ler ce dev rim ci ve ko mü nist ken di ko num lar ının hak lı lı ğı na inana rak tan rı yı ve ölü mü ya ra tan kor ku ya en ufak bir ta viz ver me den so kak lar da, hüc re ev le rin de ve mey dan lar da bur ju va zi ye ve kar şı dev ri min mi lita rist güç le ri ne kar şı sa vaş tı. Ki mi si bu kav ga da be re ket li top rak la rı ku cak la dı. On la ra bu güç ve ener ji yi ve ren, inanç la rı na duy du kl arı son suz gü ven dir. Kı zıl de re de, Var tinik te, Nur hak ta ve da ra ğaç la rın da, ölüm oruç ların da, kal leş iş ken ce tez gah la rın da, da ha bin ler ce cep he de kü çük çap lı si lah lar la, zırh lı araç lar ve da ha mo dern si lah lar la do nan mış düş man kuv vetle ri kar şı sın da hiç aman di le me yen dev rim ci cü re ti ola nak lı kı lan şey, onl arın ken di dü şün ce ve Sınıf Pusulası /8

9 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek inan çla rı na duy du kl arı son suz gü ven di. Hak lı ol duk la rı na bi lim sel ol arak ina nı yo rlar dı ve gü veni yor lar dı. Da ra ğaç la rın da, in san lı ğın dev rim ve sos ya lizm öz lem le ri te tik le ni yor du. Bu mi ras bu gün ka pi ta list özel mül ki ye te kar şı sa va şan bizle rin en bü yük kuv vet kay nak la rın dan dır yı lın da bir avuç Kürt yurt se ve ri genç, Kürt ulu su nun dev let ba ğım sı z lı ğı ere ğiy le yo la ko yul duk la rın da, yüz yıl lar ca ve bü tün ta rih bo yun ca hiç bir za man ba ğım sız bir dev le ti ol mamış Kürt ulu su nun ve Kürt yok sul köy lü sü nün ba ğım sız lık ar zu su nu ör güt le me ye ve ko or di ne et me ye ça lış tı ğı için hak lıy dı. Bun dan ötü rü, bir top lum sal güç ola ca ğı na da ir ken di si ne gü ven du yu yor du. Te orik, pra tik ve ta rih sel ol arak hak lı olan, hak lı lı ğı bi lim sel ola rak is pat lan mış olan ken di si ne gü ve ni yor da. O an, gü cü nün ve ola naklar ının bü yük lü ğü ya da kü çük lü ğü nü faz la önem se me den gü cü nü hak lı lı ğın dan alı yor ve bu nun gü ven ce si al tın da dır. Dev ri mi ör güt le me id di asın da olan, bel li bir prog ram ve il ke ler te me li üze rind e ör güt le nen, her top lum sal olu şum, amaç la rı na ulaş ma ça lışma sı yü rü tür ken do ğal ola rak ve nes nel ol arak ken di öz gü cü ne gü ven ir. O, dü şün müş, ta ri hi ve top lum sal ge liş mel eri ara ş tı ra rak or ta ya bir toplum sal pro je koy mu ş tur. Bu nu ne den li, ta rih te in san fa ali ye ti nin or ta ya çı kar dı ğı ürün le ri tam ola rak in ce le miş, sı nıf lan dır mış ve ken di toplums al pro je si için ya rar lı olan la rı bü tün kı la bilmiş se, o ka dar da ken di id di ala rı na ina nı yor ve gü ve ni yor de mek tir. Ko mü nist le rin prog ra mı ve il ke le ri, pro letar ya nın ne yap ma sı ge rek ti ği so ru sun dan, nes nel ger çek li ğin dan çık tı ğı için, ge le cek ko mü nist ufukla ra pu pa yel ken yü rü me ye ola nak ve ren en sağlam, en doğ ru ve en bi lim sel id di alar dır. Pro le terya nın ta rih sel ro lü nü ken di l erin de iç kin kı lan ko mün ist ler, bü tün dün ya lar da ve çağ lar da ge le ce ği tem sil edi yor lar. Top lum da yal nız ca ve yal nız ca ko mün ist ler, pro le tar ya nın yer in de durduk la rın dan ge le ce ği tem sil edi yor lar. Do la yı sıyla dev ri mi ör güt le me de de yal nız ca ve yal nız ca sa vun du kla rı pro le tar ya nın dü nya gö rüş le ri nin doğ ru lu ğu na ve hak lı lı ğı na ina nır lar. Ya şam ko şull arı her ge çen gün pro le tar ya nın ya şam ko şu ll arına yak la şan top lum sal ta ba ka la rı, pro le tar ya nın dün ya gö rüş le ri et ra fın da ör güt le ye rek dev ri me yü rür ler. Ko mün ist ler, dev ri mi ör güt le me ye ko yul duk la rı her du rum da, ken di ül ke le rin de o an ki ta rih sel, top lum sal ve si ya sal di zi liş le ri ve den ge le ri de mut la ka tah lil eder ler. Pro le tar ya ile sö mü rü cü bü yük burj u va zi ara sın da ka lan alt ve or ta ta ba ka la rın po li tik tem sil ci le ri nin de ener ji leri ni bü yük bur ju va zi ye yö nelt mek, on la rın ar ka ladı ğı yı ğı nla rı pro le tar ya nın dü nya gö rüş le ri ne ka zan mak için özen li ve dik kat li bir mü ca de le yü rü tür ler. Bu gün Tür ki ye ve Kür dis tan dev ri minin güç le ri ni bir leş tir me ye ça lı şır ken de asıl olarak ken di öz gü cü mü ze gü ven me li yiz. Gü ve ni yoruz. Ama bü tün bu nla rı ya pa bil mek ve ba şa rabil mek için, ta irh sel ro lü nü ken di miz de içer di ğimiz mo dern sı nı fın, pro le tar ya nın için de oluş mamız ve bü yü me miz de bir do ğa ya sa sı ka dar ge rek li ve zo run lu dur. Dev ri mi ör güt le mek için bir yı ğın ör gü tü ge re ki yor. Yı ğın ör gü tü de ka pit al iz min bir ara ya top la dı ğı in san kit le le rin de ya ra tı la bil ir. Bir le ş ik dev ri min in san kit le le ri ni tas nif et ti ği miz de, sa na yi nin bir ara ya top la dı ğı ve bir ko ca man sı nı fı oluş tu ran in san kit le le ri, iş çi kit le le ri on mil yo nu aşı yor. Ve bu nun saf la rı da gi de rek bü yü yor. Ko mün ist ön cü nün ka rar ve di rek tif le ri nin kar şı lık ve ya şam bu la bi lme si için iş çi sı nı fı kit le le ri ni ku cak la ya bil miş sen di ka lar gi bi araç la ra, yı ğın ör güt le ri ne sa hip ol ma sı ya da on la rın üze rin de doğ ru dan bir et ki ye sa hip ol ma sı ge re ki yor. Bu gö rev er te le ne mez. Er te lenme si du ru mu nda, da ha yıl lar ca ara ta ba ka lar la oya lan mak tan kur tu la ma ya cak. Ko mü nist ön cü, her han gi bir dev rim ci si yasal ey le mi ger çek leş tir me yi gö rev ola rak önü ne ko yd uğun da, bu nu ger çek leş tir me de de asıl ola rak pro le tar ya nın ye rin de du ra rak dü şü nür, ya ni o işi yap mak ta ken di öz gü cü ne da ya nır ve gü ve nir. Böy le dav ran dı ğı öl çü de, mü ca de le ar zu su içinde olan iş çi kit le le ri ken di saf la rı na çe ke bi lir. Ör ne ğin her pra tik si ya sal gün dem de bur ju va zi ile pro le tar ya ara sın da ki sı nıf ve ta ba ka la ra ka r şı lık dü şen po li tik ör güt le me ler le so mut gün cel ta lep ler et ra fın da it ti fak yap ma ya, bü tün sı nıf ve ta ba kla rın tem sil ci le rin den da ha faz la di kkat li ve özen li dir. Ama hiç bir za man bu gü nün ha re ke ti için de ge le ceği tem sil et ti ği ni unut maz. Mü tte fik ler i ne ey le min ya da iş in ay rı ntı lan dı rıl mış plan ve bu pla na bağ lan mış so mut pra tik ha zır lık la rıy la çı kar. Sınıf Pusulası /9

10 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek Böy le dü şün me si, dav ran ma sı ve ko num lanma sı, onun eli-ko lu bağ lı kal ma sı nı ön le me nin de te mi na tı dır. Öy le ki, mü tte fik le riy le, bu gün bü yük bur ju va zi ye kar şı mü ca de le de ken di mül ki yet çı kar la rı için mü ca de le eden ler le an la şa ma dı ğı, bir tak tik bir lik el de ede me di ği du rum da, da ha ön ce ya p mış ol du ğu ken di ha zır lık ve pla nl arı nı ger çek leş ti r mek için du rak sa ma dan iş e ko yulur. Bu gü ne ka dar ki de ney ler gös ter di ki, or tak lık ya da tak tik bir lik içi ne gi ril di ğin de, ko mün ist ön cü ken di siy le bü tün di ğer le ri ara sın da ki bel irgin ay rım çiz gi le ri ni ba zen mat laş tır dı. Ken di kap sam lı ha zır lık ve pla nla rıy la, dü şün ce ve ö neri le riy le or tak la rı nın kar şı sı na çık ma sı ge re kirken, ge nel lik le on lar la bir lik te pra tik plan lar ha zır la ma yo lu nda yü rü dü. Bu aşı rı za man ve ener ji kay bı ol du. Ko mü nist ön cü nün va r o lan tu tar lı it ti fak po li ti ka sı, böy le ce pra tik te ya şam bul mak ta zor luk lar la kar şı kar şı ya gel di. Her ge liş me yi bir lik te de ğer len dir mek ve pra tik plan yap mak pek çok so mut du rum da hiç bir şey yap ma mak la so nuç lan mış tır. Ya da iş iş ten geç tikten son ra bir şey ler ya pıl mış tır. Bu söy le nen ler, hiç bir bi çim de ko mü nist le rin it ti fak yap tı ğı güçler le bir lik, pra tik ey lem, ka rar ve plan lar yap ması nı dış ta la mı yor. Ak si ne, bun la rın da ha mü kemmel ol ma sı ge rek ti ği ne ya pıl mış vur gu lar olu yor. Ko mü nist ön cü ol ma id di asın day san, her han gi bir si ya sal ge liş me kar şı sın da ya da dosdoğ ru o an yap ma yı ge rek li ve zo run lu ola rak gör dü ğün pra tik dev rim ci et kin li ği, de yim uy gunsa ken di dı şın da kim se nin ol ma dı ğı tek ba şı na bu iş i yap mak zo run da ol du ğun var sa yı mın dan yo la çı kar sın. Bu, hiç bir za man nes nel ger çe ğin gö rül me di ği an la mı na gel mez. Bu, hiç bir za man de vri min iri li ufak lı güç le ri ni or tak pay da lar da bir leş tir mek dü şün ce si ne sırt dön mek an la mı na gel mez. Bü tün bu nlar ın ak si ne, söz ko nu su güç lerin da ima hız lı ha re ket et me le ri nin, da ha ko or dine li dav ran ma la rı nın ve son uç ta so ru na ye rin de ve za man ın da mü da ha le et me le ri nin ko şul la rı nı pek çok açı dan ha zır la na rak el ve riş li du ru ma ge tir me yi sağ lar. Ak si bir akıl yü rüt me, ön cü lük fik ri ve id di asıy la as la bağ daş maz. Bu nun ideo lo jik te me li ni Marks-En gels ta Ko mü ni st Ma ni fes to da çok açık bir bi çim de an lat tı lar ve or ta ya koy dul ar. On lar; bu gün burju va ziy le kar şı kar şı ya ge len bü tün sın ıf lar içe risind e yal nız ca pro le tar ya ger çek ten dev rim ci bir sı nıf tır. Öte ki sı nıf lar mo dern sa na yi kar şı sın da erir ler ve ni ha yet yok olur lar; pro le tar ya ise onun özel ve te mel ürü nü dür. Alt-or ta sın ıf, kü çük imalat çı, dük kan cı, za na at çı, köy lü, bü tün bu nlar, or ta sı nı fın par ça la rı ol arak var lık la rı nı (var lık ları, özel mül ki yet le ri dir-sp) yo k ol mak tan kur tarmak için bur ju va zi ye kar şı sa va şır lar. Bun lar, şu hal de dev rim ci de ğil, tu tu cu dur lar. Hat ta ge ri cidir ler, çün kü ta ri hin te ker le ği ni ge ri sin ge ri ye dön dür me ye ça lı şır lar. (Aç, SP) (Ko mü nist Ma ni fes to, Syf. 123) Bu ra da net olan, hiç kim senin tar tış ma ko nu su yap ma ya şan sı bu lun may an te mel bir dü şün ce var dır. Bu gün, bi zim üze rin de dev rim yap mak için yo la ko yul du ğu muz ka ra par ça sın da da pro le tar ya nın dı şın da iş bir lik çi te kel ci bur ju va zi ye kar şı pro le tar ya nın ya nın da sa vaş mak is te yen bü tün sı nıf ve ta ba ka lar, ka pital ist özel mül ki ye tin pro le tar ya kar şıt ku tu bun da dur mak ta dır lar. On lar, ken di var lı kla rı nı, ya ni özel mül ki ye tle ri ni ko ru mak için mü ca de le ye atılı yor lar. Pro le tar ya, bur ju va zi nin var lı ğı na son ver mek le ken di var lı ğı na da son ver mek için sa va şa atı lı yor. Onun için, pro le tar ya ile iş bir lik çi te kel ci bur ju va zi ara sın da ka lan alt ve or ta ta baka la rın po li tik tem sil ci si ko nu mun da ki ör güt ve par ti le rle it ti fak yap ma du rum la rı nda ol sun, ko mün ist ön cü nün pro le tar ya nın dı şın da, dev ri mi ör güt le mek için için de ça lış ma yap ma sı a çı sın dan ol sun, bu ara ta ba ka la rın ta rih sel, top lum sal ve gün cel si ya sal ko num la rı nı as la gö zar dı et me meli dir. Pro le tar ya nın amaç la rı na bağ lan ma la rı, her za man çok zor lu olan bu or ta ta ba ka la rı n gü ve nirli ği, pro le tar ya nın so mut sü reç le rin diz gin ler ini eli ne al ma dü zey ve de re ce si ne doğ ru dan bağ lı dır. Bu te mel dü şün ce bi zi te mel bir so nu ca gö tü rüyor: en son tah lil de pro le tar ya na sıl ki, mo dern sa na yi nin özel ve te mel bir ürü nü ol du ğun dan in san lı ğın, in san dı şı lı ğı aşa rak in san laş ma sı nın ger çek ve tek tem sil ci si ise, bu ön cü sı nı fın ön cü kur ma yı da dev ri mi ör güt le me de asıl ol arak kendi öz gü cü ne gü ve ne cek tir. Ken di öz gü cü ne da yana rak dev ri mi ör güt le ye cek tir. Pro le tar ya nın ta rih sel ko nu mu ile biz ko mü nist le rin ni hai amaçla rı ara sın da ki ta rih sel ve te orik ke siş me nok ta ları bun lar dır. Sınıf Pusulası /10

11 Gücümüze Dayanarak Devrimi Örgütlemek So ru nun özü, pro le tar ya nın gün cel top lumun da, ge le cek dev rim ci sı nı fı ol ma sı dır. Iş çi ha re ke tin de her za man, ba şın dan be ri, özel mül kiye te kar şı bir mü ca de le ar zu su var dır. So run, bu nu bi linç li bir ha le ge tir mek ve bu ar zu yu du yan la rın, hem ör güt le me nin ve ko or di ne edilmiş ey le mi nin ge rek li li ği ni, hem de ge nel si ya si du ru mu he sa ba kat ma la rı nı sağ la mak tır. (Le nin) Bu öz lü dü şün ce, pro le tar ya yı ör güt le me ve ey lemi ni yö net me gö re vi ni baş ka hiç kim se ye de ğil, dos doğ ru ko mün ist le rin omuz la rı na yük lü yor. Baş ka la rı na, or ta-alt ta ba ka la rın si ya sal tem sil cile ri ne bı ra kıl ma sı za ten eş ya nın ta bi atı na ay kı rı ola cak tır. Dev ri mi ör güt le me yi bu gün kü top lumun ger çek tek dev rim ci sı nı fı pro le tar ya nın dı şın da ör güt le me yi ta sav vur et mek, ta ri hin te ker le ği ni ge ri sin ge ri ye dön dür me ye ça lış maktan baş ka bir an la ma gel mez. Bu gün dev rim ci ha re ket ve iş çi sı nı fı ha reke ti, ha re ket len me nin işa ret le ri ni ver se de hâ lâ bir dur gun luk dö ne mi ya şı yor. Ser ma ye dü ze ni ve bur ju va zi, ser gi le me ye ça lış tı ğı is tik rar gö rüntü sü nü boz ma mak için çır pı nı yor. Bü tün giz le me ça ba la rı na kar şın ken di için de ki çe liş ki ve çı kar da laş ma la rı nı giz le ye mi yor. Alt or ta ta ba ka dev rim ci li ği can çe ki şi yor. Zi ra bü yük bur ju va ziye kar şı ken di var lık la rı nı, çı kar la rı nı ko ru ma kud re ti bi le gös te re mi yor. Bü tün ön ce ki sa yı la rımız da, de ği şik içe rik li ve ko nu lu tah lil ya zı la rımız da an lat ma ya ça lış tı ğı mız bu si ya sal kon jonktür de dev rim ci lik yap mak, dev ri mi ör güt le me ye ça lış mak zor lu bir gö rev dir de dik. Bu zor gün lerde pra tik de vrim ci ça lış ma yü rüt mek bü tü nüy le ken di öz gü cü mü ze, ide olo ji mi ze, prog ram ve ko mü nist il ke le ri mi ze bi lim sel inanç ve bağ lı lık la müm kün dür. Biz bi li yo ruz ki, ge ce nin en ka ran lık an ı kı zıl ay dın lık la ra en ya kın olan an dır. Bu bi linç le pra tik de vrim ci ça lış ma yü rü tü yo ruz. 12 Ey lül ün ka ran lık gün le ri nin ar dın dan, K. Kür dis tan da ki ser hıl dan la rın ve 1989 ba harın da ki iş çi sı nı fı ey lem dal ga sı nın, 1995 Ga zi hal kı nın baş kal dı rı sı nın, Ma yıs ve Ölüm Oru cu di re ni şi gi bi bü yük dev rim ci ge liş me le rin ya şan ca ğı nı hiç bir söz de dün ya re form cu su ha yal ede mez di. Yok sul luk ve se fa let sür dük çe bu na ka rşı ayak lan ma lar da onun ka dar ke sin dir. Iş te yok sul luk ve se fa let her ge çen gün da ha da katme r le ş iyor. In sa nal duy gu açı sın dan bi le bu, her an ayak lan dı rı cı bir ol gu dur. Ko mü nist ler, sö mü rge ci fa şist dik ta tör lü ğün ka yıp sal dı rı la rı na ken di öz güç le riy le kar şı dur du lar ve bu nu dün ya öl çeğin de ge nel leş ti rme yi ba şar dı lar. Salt bu ol gu bi le, bu gün, bu zor gün ler de dev ri mi ör güt le mekte inat et mek için ken di öz gü cü mü ze gü ven memiz açı sın dan bü yük bir pra tik ders tir. Bir do ğa ya sa sı ka da r ke sin ol du ğu na inan dı ğı mız dev rimci ge liş me le ri el de et mek, an cak pra tik dev rim ci ça lış may la olur. Onun için güç le ri mi zin mis li üze rin de ça lış ma lı yız. Le nin, He gel in bir te mel dü şün ce si ni çö züm ler ken işin özü di ye ta nım la dı ğı pa sa jı şöy le yo rum lu yor: iyi, dış ger çek li ğin şart koş tu ğu bir is tek tir. Ya ni iyi den in san pra ti ği kas te dil mek te, ki o da, dış ger çek lik ta ra fı ndan 1- ½art ko şu lan is tek tir 2- Pra tik bil gi nin (te orik) üs tün de dir, çün kü sa de ce ev ren sel olan ın de ğil, ay nı za man da do la yım sız ger çe ğin de üs tün de ğeri ne sa hip tir. Iş te top lu m la rın do ğal ge liş me seyrin de in san ey le mi nin dö nüş tü rü cü gü cü bu den li açık ola rak or ta ya ko nul muş tur. Do ğa nın ge liş me ka nun la rı ve do ğa da ki ge liş me ler bi lim sel tek nik ge liş me le rin or ta ya çı kar dı ğı ger çek lik ler ve di ya lek tik ma ter yal ist dü şün ce nin bi lim sel ola rak ta nıt la dı ğı, ka pi ta list top lu mun çe liş ki ve ça tışma la rı nın ka çı nıl maz ola rak ula şa ca ğı nok ta lar; ege men sı nıf ola rak ör güt len miş bur ju va zi nin ve onun ka pi ta list top lu mu ayak ta tut mak için oluştur du ğu bü tün me ka niz ma la rın ken di le ri ne duydu ğu gü ve nin ge çi ci ve hak sız ol du ğu nu, in sa nın in san ta ra fın dan sö mü rül me si ne, im t iya zla ra, eşit siz li kl ere ve son ol arak in sa nın ken di özün den uzak la şa rak in san dı şı lı ğa itil me si ne kar şı mü cade le eden biz le rin ken di ide al le ri mi ze inan cı mızın bi lim sel ol du ğu nu, ken di öz gü cü mü ze duydu ğu mu z gü ve nin de dev rim ci ol du ğu nu ka nıt lamış tır. Ka pi ta list özel mül ki yet dün ya sı nın in san so yu nu sü rük le miş ol du ğu bü yük çö küş ve fe lake te kar şı sa vaş mak gi bi her açı dan hak lı bir ze min den kal kış ya pı yo ruz. In san lık ta ri hi ve çağ daş ta rih yas la na ca ğı mız kuv vet kay na kl arıy la do lu dur. O ne den le hep tek ba şı mı za da kal sak, ba zı an lar da bü tü nüy le ha re ket siz de kal sak ide alle ri mi zin mut la ka ger çek ola ca ğı na sar sıl maz bir i nanç la gü ven du yma lı yız di yo ruz. Bu nlar nes nel ger çek ler dir. Ta rih ten ve top lum sal ta rih ten so yutlan mış lar dır. Bi lim sel sosy al iz min ka te go ri l eri, Sınıf Pusulası /11

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 İçindekiler TKP nin Tarihi Mirası Sayfa 5 1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 Birlik Devriminin Dersleri, Partinin Kuruluşu ve Gelişimi Sayfa 33 Komünist Partinin Bolşevikleştirilmesi

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE

SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE SİYASAL GELİŞMELERİN YÖNÜ ve DEVRİMCİ MÜDAHALE Si ya sal is tik rar sız lık, iç ik ti dar mü ca de le si, si ya sal par ça lan ma ve ça tış ma içe ri sin de de be lenen Türk ege men sı nıf la rı nın si

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

İçindekiler Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı. Büyüyen Partinin Kadro ve Örgüt Sorunları

İçindekiler Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı. Büyüyen Partinin Kadro ve Örgüt Sorunları İçindekiler 1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Büyüyen Partinin Kadro ve Örgüt Sorunları Büyük Ekim Devrimi 79 Yıl Sonra da Dünya Proletaryasının Savaş Bayrağıdır Ekim Devrimi nden XIX. Parti

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Proleter Doğrultu. İki aylık Devrimci Sosyalist Teorik ve Politik Dergi. Eylül-Ekim Sayı: 12. Sun Yayıncılık Adına Sahibi: Gülseren Olgun

Proleter Doğrultu. İki aylık Devrimci Sosyalist Teorik ve Politik Dergi. Eylül-Ekim Sayı: 12. Sun Yayıncılık Adına Sahibi: Gülseren Olgun İçindekiler İşçi Sınıfının Nesnel Durumu Sayfa 5 Coğrafyamızda Burjuva Sendikacılığı ve Sınıf Sendikacılığı Hareketi Sayfa 55 İşçi sınıfı Hareketine Öncü Politik Müdahalenin Bazı Sorunları Sayfa 77 Oportünist

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele S I N I F PUSULASI İki Aylık Teorik Dergi Ağustos-Eylül 1999 Fiyatı: 500.000 TL (kdv dahil) Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele Türk fiovenizminin

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Özgür Tektaş Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Özgür Tektaş Yayın Türü: Yaygın Süreli Yönetim Yeri:

Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Özgür Tektaş Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Özgür Tektaş Yayın Türü: Yaygın Süreli Yönetim Yeri: 29 Şubat-Mart 2008 Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi: Özgür Tektaş Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Özgür Tektaş Yayın Türü: Yaygın Süreli Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Çakırağa Camii Sok.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri. 75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet. Kadro Politikasında İnsan Tanıma. Kosova: Unutulmuş Bir Halkın Dramı

Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri. 75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet. Kadro Politikasında İnsan Tanıma. Kosova: Unutulmuş Bir Halkın Dramı İçindekiler Sınıf Hareketinin Gelişim Özellikleri Sayfa 5 Ateşkes, Barış ve Politik Çözüm Sorunları ve Parti Tavrı Sayfa 24 75. Yılında Cumhuriyet Hangi Cumhuriyet Sayfa 36 Kadro Politikasında İnsan Tanıma

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

İçindekiler. Aydınlık Revizyonizminin Gerici İktidar Stratejisi. Sayfa Yılında Ekim Devrimi. Sayfa 24. Antimarksist MZD Üzerine Düşünceler

İçindekiler. Aydınlık Revizyonizminin Gerici İktidar Stratejisi. Sayfa Yılında Ekim Devrimi. Sayfa 24. Antimarksist MZD Üzerine Düşünceler İçindekiler Aydınlık Revizyonizminin Gerici İktidar Stratejisi Sayfa 5 80. Yılında Ekim Devrimi Sayfa 24 Antimarksist MZD Üzerine Düşünceler İrfan Çelik Sayfa 46 Ekim Devrimi nden XIX. Parti Kongresi ne

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu?

İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu? İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu? Doç.Dr. M. Ali KİRMAN a a Din Sosyolojisi AD, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı