Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta Sektörüne Yenilikçi Servis Modellerini Sunuyor Yurtdýþý Sermayeli Þirketlerin Konsolidasyon ve Raporlama Ýhtiyaçlarý için: Double Booking Çözümü Sayfa>4 Ender Öcal Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Müdürü, SFS Alternatif Daðýtým Kanallarýnda inet ile Gelen Baþarý: Doðalgaz Sigortacýlýk Projesi Sayfa>8 Esin Kuyucu Proje Müdürü, SFS Dünyada Risk Tabanlý Sermaye Standartlarý ve Strateji Sayfa>15-17 Karpagam S. Genel Müdür, Sigortacýlýk Servisleri, HCL

2 BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? AIG Sigorta'nýn ve Aviva Sigorta'nýn tüm banka ve acente iliþkileri de dahil olmak üzere merkez, bölge ve kanal operasyonlarýný 15 yýldýr SFS çözümleri ile yönettiklerini SFS'nin sigorta acentelerine, kendi otomasyonlarý, sigorta þirketleri tarafýndan verilen real-time acente sistemleri ve bu sistemler arasýnda entegrasyonu saðlayan sigorta servis aðý olmak üzere 3 aþamalý çözüm saðlayan dünyadaki tek þirket olduðunu SFS'nin innovasyon olarak kabul görmüþ Ürün Geliþtirme Tasarýmcýlarý ile Sigortacýlýk Çözümleri nin Köln Uygulamalý Bilimler Üniversitesi nde ders olarak okutulduðunu Dünyadaki ilk SOA bazlý sigorta aðlarýndan biri olarak inet'e 15 sigorta þirketinin ve onlarca sigorta aracýsýnýn baðlý olduðunu SFS nin Fiba Sigorta ya kuruluþunda beri hizmet verdiðini ve Fiba Sigorta nýn tüm acente, banka ve anlaþmalý servisleri ile realtime online olarak sistemi kullandýðýný 5 milyar dolara yakýn ciro, 18 ülkede çalýþan ile dünyanýn en büyük teknoloji firmalarýndan HCL'nin, dünya çapýnda incelemeler sonunda, global pazarlarda sigortacýlýk uygulamalarý alanýnda iþ ortaðý olarak SFS yi tercih ettiðini Azerbaycan ýn en büyük sigorta þirketlerinden Standard Insurance'ýn sigortacýlýk çözümlerinde SFS'yi tercih ettiðini Hollanda'nýn en büyük underwriter þirketlerinden ve aracýlarýndan AGEA Grup'un SFS'yi tercih ettiðini SFS'nin iþtiraði SFSDEV'in Kurumsal Masraf Yönetimi çözümlerinin HSBC, HSBC Yatýrým, AXA OYAK, AXA OYAK Hayat, Aviva Sigorta ve Ankara Sigorta gibi birçok firmada baþarý ile kullanýldýðýný SFS'nin iþtiraði SFSMAN'ýn insan kaynaklarý çözümlerinin baþta Vodafone ve Vestel'in tüm firmalarý olmak üzere onlarca kurumda baþarý ile kullanýldýðýný

3 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 01 Genel Müdür Mesajý Ercan Turfan Genel Müdür SFS Deðerli SFS Çalýþanlarýmýz ve Müþterilerimiz, Teknolojinin tabii ki insan aklýnýn yerini almasý mümkün deðil. Ancak insan aklý ile beslenen teknoloji, insan emeðini en aza indirgeyip onun aklýný daha verimli kullanabilmesini saðlayabiliyor. Bardaðý dolu tarafýndan gören olumlu insanlar, teknolojinin kazandýrdýðý zamanla, sevdiklerine ve doðaya daha yakýn olduklarýný söylüyorlar. Öyle ya, eskiden saatler kaybedilen banka þubelerindeki birçok iþlemi, çok az bir sürede halletmemiz mümkün artýk. Biz bu zamanlarýmýzý doðru yerlerde kullanmýyorsak, suçu sanýrým teknolojide aramamak lazým. Özetle, aslýnda teknoloji, insanlara onu diðer canlýlardan ayýran en önemli iki özelliðini, aklýný ve sevgisini daha iyi kullanabilme imkaný veriyor. Dünyanýn en önemli ülkelerinde bilgi teknolojisi, ülke stratejileri arasýna yerleþmiþ durumda. Dünyada hiçbir alanýn, bilgi teknolojisi alaný kadar hýzlý büyümediði, bu alandaki geliþmelerin tüm sektörleri geliþtirdiði de bilinen gerçekler arasýnda. Kiþiye özel ilaçlarýn kiþilerin DNA özelliklerine göre verileceði günlere yaklaþýyoruz. Dünyanýn en önemli projelerinden gen teorisinin tam olarak analiz edildiði Genom projesinde yer alan 18 ülke arasýnda ne yazýk ki Türkiye yok. Google gibi birçok firma gen haritalarýna, biyoteknoloji alanýna yatýrým yapýyor. Türkiye de yazýlým alaný, ülkemiz insanlarýnýn yabancý hayranlýðý, moda ve pazarlama ile büyütülmüþ ürünlere olan yatkýnlýðý, kendi yapma ve paylaþmama kültürü gibi kalýplaþmýþ davranýþlar yüzünden ne yazýk ki geri kalýyor. Almanya da SAP firmasýný SAP haline getiren yine Alman firmalarý. Yazýlýmýn CD kopyalamaktan baþka maliyeti olmadýðýný düþünen zihniyetlerin, yaklaþýk kiþi ile hizmet veren bir firmanýn maaþlarý için bile ayda bin dolar ücretler ödemesi gerektiðini düþünmesi gerekiyor. Bunu üstlenen firmalar, büyük sorumluluklar ve zorluklarla ilerliyor. Kendi yazýlýmlarýný gerçekleþtirmek, hatta onlarý ihraç etmek zorunda olan Türkiye nin, öncelikle yazýlýmlarýn ciddi geliþtirme ve servis maliyetleri olduðunu iyi anlamasý gerekiyor. Ne yazýk ki en kültürlü olduðunu düþündüðünüz yöneticiler bile bu kültüre henüz ulaþmýþ deðiller. Ýnþaatlarýný inþaat mühendislerine, mimarlara teslim eden büyük firmalar, yazýlýmlarýný kendi bünyesinde geliþtirirlerken yazýlýmlarýn da bina yapýmý gibi mühendislik ve mimarlýk çalýþmasý gerektirdiðinin farkýnda deðiller. Depremde sorunlar yaþasakta ilkokul mezunu müteahhitimizin yaptýðý eve de ev diyoruz. Bir inþaat firmasýný müteahhitle karþýlaþtýran ve bunu tartýþan bir müþteriye bu inþaat firmasýnýn hizmet verebilmesi mümkün mü? 1 milyar dolar ciro seviyesini yakalamýþ yazýlým firmasý olmayan ülkemiz, anlayýþ deðiþikliði olmadýðý sürece bu tip firmalar oluþturamayacak. Dünya ile karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça genç nüfusa sahip ülkemiz, yazýlým ve biyoteknoloji alanlarýna önem verse, ülkenin ilerideki konumunu farklýlaþtýrabilirdi. Hiçbir alan bu kadar hýzlý büyümez iken, bu alanlardaki ilerlemelerin büyük bir güç oluþturduðunu ve tüm sektörleri geliþtirdiðini unutmayalým. Yazýlýmlar, bilginin taþýnmasýný, artarak korunmasýný sistematik olarak saðlayabiliyor. Sigorta sektöründeki firmalar ile teknoloji firmalarýnýn iþbirliði ve ortak sinerjileri, sigortacýlýk alanýnda dünyaya hizmet vermemizi saðlayabilecek ürün ve servisleri oluþturabilir. Amerika ve Avrupa da birçok sigorta þirketinin uygulamalarýný yakýndan tanýdýðýnýzda, Türk sigortacýlarýnýn birikimlerinin ve yazýlým alanýnda yapýlan çalýþmalarýn dünyadakilere göre oldukça ileri seviyelerde olduðunu görebiliyorsunuz. SFS olarak misyonumuz, sigorta sektöründe ülkemizin yazýlým ve sigortadaki gücünü, parasal ölçeklerimiz dünyaya göre küçük olsa da, entelektüel ölçeklerimizle daha güçlü olduðumuzu, olabileceðimizi kanýtlamaktýr. Aklýn ve sevginin birlikte oluþturduðu deðerlerin maddi deðerlerden daha önemli ve saygýn hale geldiði bir ülke ve dünya hayali ile... Saygý ve sevgilerimi sunarým. Ercan Turfan Genel Müdür SFS

4 02 >ÝÇÝNDEKÝLER 03 Ekim 2008 SFS ile Mevcut Süreçlerimizi Yeniden Kurgulayarak Ýþleyiþin Daha Efektif Hale Gelmesini Saðladýk. Karpagam S. Genel Müdür, Sigortacýlýk Servisleri, HCL Dünyada Risk Tabanlý Sermaye Standartlarý ve Strateji Sayfa>15-17 SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta Sektörüne Yenilikçi Servis Modellerini Sunuyor Sayfa>18 Metin Akgün Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Ray Sigorta Sayfa>10-11 StraMar Activity ile Etkin Süreç Yönetimi Mümkün! Sayfa>20 Ön Satýþ Sisteminde Büyük Yenilik Sayfa>22 Ücretsizdir. adýna Ýmtiyaz Sahibi Ercan Turfan Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Gökçe Ýlsever SFS ile Muhasebe Verilerinin Ýkincil Muhasebe Sistemine Senkronizasyonu ve Raporlamasý artýk çok hýzlý ve kolay! Sayfa>4-5 Ankara Sigorta, inet in Enerji Daðýtým Þirketi Servisleriyle poliçe üretimini daha da arttýracak Sayfa>8 SFS den Haberler Sayfa>12-13 Tayfun Özçay IT Direktörü, Ray Sigorta Ray Sigorta Projesi, SFS ve RAY Sigorta dan oluþturulan proje ekibinin uyumlu ve özenli çalýþmasý sonucu 6 Aydan daha kýsa sürede baþarýyla tamamlanmýþtýr. Sayfa>6-7 Fiba Sigorta Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Sn. Kemal Beceren ile gerçekleþtirdiðimiz söyleþide Microsoft SQL 2005 e geçiþleri, Bilgi Ýþlem Departmaný nýn 2009 hedefleri ve SFS ile çalýþmalarý hakkýnda görüþlerini aldýk. Sayfa>8-9 Global Sigortacýlýk Teknolojilerinde Dev Ýþbirliði Sayfa>14 Müþteriye Özel Hasar Servis Hizmetleri Sayfa>23 Ýbrahim Baycan DONE Sigorta Genel Müdürü Ciddi zaman tasarrufu, hatasýz muhasebe sistemi Sayfa>26 Dr. G. Þebnem Uralcan Bilgi Teknolojileri Üretenler Eðitimde Ortak Çalýþmalý! Sayfa>28-29 SFS Kurum Ýçi Ürün Eðitimleri Sayfa>31 Banka Sigortacýlýðý mý? Bankalara organize zulüm mü? Sayfa>24-25 Pamuk Beyinler Sayfa>27 Nasýl Rekabet Edelim? Sayfa>30 Aramýza yeni katýlanlar Sayfa>32 Ali Erül Uður Ergün Sabancý Üniversitesi Yönetici Geliþtirme Birimi Yönetim Danýþmaný, Eðitmen Editör Gökçe Ýlsever Reklam Sorumlusu Gökçe Ýlsever Muhabirler Banu Turgut Ender Öcal Engin Özaydemir Gökçe Ýlsever Özlem Yeniocak Þule Þentürk Tasarým Jaws Kadýköy / Ýstanbul Tel Faks Baský+Cilt Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Mart Plaza, Merkez Mah. Ceylan Sokak No.24 Nurtepe / Kaðýthane / Ýstanbul Tel: PBX Faks: Yayýnlayan Saðlam Fikir Sokak No:5 Esentepe Ýstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Yerel süreli yayýn Baský: Ekim 2008 Bu dergideki yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir. Dergide yayýnlanan reklamlarýn içeriði ile teknik ve ticari öz niteliklerine iliþkin bilgilerin doðruluk ve geçerliliðinin sorumluluðu reklamý veren kuruluþa aittir.

5 04 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 05 Ender Öcal Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Müdürü, SFS SFS nin WinFinancials Double-Booking Ürününde Geliþtirilen Finansal Sistemi kullanan Aviva Sigorta'nýn operasyon yükünde kýsa sürede azalma saðlandý Günümüzde dönemsel finansal raporlar, þirket stratejilerini belirlemekte aktif olarak kullanýlmaktadýr. Bu gerçek, finansal raporlamayý þirketlerin geleceðini direkt olarak etkileyen karalarýn alýnmasýnda rol alan önemli bir süreç haline getirmiþtir. Dolayýsýyla, özellikle muhasebe kayýtlarýnýn doðru ve tam tutularak, raporlanýp analiz edilmesi organizasyonlarýn ihtiyatlý yönetimi ve iç, dýþ denetimi açýsýndan öncelik arz etmektedir. Yabancý þirketler ve/ya yabancý ortaðý olan þirketler, yurtdýþý ortaklarýna dönemsel finansal raporlaý hazýrladýklarýndan, bu süreç tekrarlanmaktadýr. Yerli firmalarda da þirket içi veya Hazine Müsteþarlýðýna raporlar dönemsel olarak hazýrlanmakta ve büyük önem taþýmaktadýr. Bu noktada finansal raporlarýn doðruluðu, hýzlý ve hatasýz hazýrlanabilmesi kýsa ve uzun vadeli hedeflerin çok daha gerçekçi üretilmesini saðlar. 16 senedir sigorta sektörüne hizmet veren SFS, sektörde SFS ile Muhasebe Verilerinin Ýkincil Muhasebe Sistemine Senkronizasyonu ve Raporlamasý artýk çok hýzlý ve kolay! finansal raporlamalarda yaþanan sorunlarý ve zaman kayýplarýný deðerlendirerek SFS Finansal Sistemlerinde yepyeni bir altyapý sistemi geliþtirdi. Çalýþanlarýn günlük iþ temposu içinde en az zamaný harcayarak, en doðru ve güvenilir raporlarýn hazýrlanmasýný saðlamayý hedefleyen SFS, geliþtirdiði finansal sistemi ilk kez Aviva Sigorta da uygulamaya koydu. Bu sistem sayesinde, farklý standartlarda finansal rapor hazýrlayan ve farklý muhasebe defterleri tutma zorunluluðu olan þirketler, elle girilen ya da diðer SFS modülleri tarafýndan anlýk ya da gün/ay sonlarýnda oluþturulan mevcut muhasebe verilerini, kesilebilecek yeniden düzenleme ve sýnýflandýrma fiþleri (adjustment & reclassifcation) ile farklý raporlama standartlarýna uygun hale getirilebileceklerdir. SFS finansal sistemlerinde uygulanan bu yeni açýlým ile yurtdýþý ortaðý, SPK ve Hazine Müsteþarlýðý için raporlar üretebilmek için ikincil bir muhasebe sistemine (WinFinancials Double- Booking) hýzlý bir þekilde aktarýmlarýn yapýlabilmesi ve ikincil þirketlerden de geçmiþe yönelik raporlar üretilebilmesi saðlanmýþ ve kolaylaþtýrýlmýþtýr. Aviva ile gerçekleþtirilen yeni yaklaþýmýn diðer birkaç özelliði þöyledir; Ayný ortamda birden fazla ikincil muhasebe þirketi olabilir.veriler ikincil þirkette özet olarak tutulabilir. Örneðin 100 satýrlýk bir fiþ ikincil þirkette sadece 5 satýra indirilebilir Ay kapamalar birbirinden baðýmsýz olarak birincil ve ikincil muhasebe þirketlerinde farklý zamanlarda yapýlabilir Birincil þirkette deðiþen veri ikincil þirkete senkronizasyon sýrasýnda fark fiþi olarak oluþturulur. Verilerin ikincil muhasebe þirketine senkronize edildikten sonra deðiþikliðe uðrayan bir fiþ olursa sadece bu deðiþiklikler yansýtýlabilir. Ýstenen tarih aralýðý ya da sadece bir fiþ için senkronizasyon yapýlabilir. Oldukça hýzlý bir þekilde yapýlan senkronizasyon ardýndan sadece yeniden düzenleme ve sýnýflandýrma fiþleri (adjustment & reclassifcation) kesilir ve raporlar üretilir. Senkronizasyon iptali sistem tarafýndan detaylý olarak takip edilir. Sadece senkronizasyon sonucu gelen veriler iptal edilir. Örneðin senkronizasyon iptali sýrasýnda Ýkincil þirkete kesilmiþ yeniden düzenleme sýnýflandýrma fiþlerinin iptali yapýlmaz Ýkincil þirket birincil þirketin tüm raporlama yetilerine sahiptir. Birincil þirket ile ikincil þirketlerin raporlarý örneðin bilançolarý farklý görünüm ve içerikte olabilir. Senkronizasyon sýrasýnda oluþabilecek fark fiþleri asýl fiþlerin ardýndan raporlanabilir, yeniden düzenleme ve sýnýflandýrma fiþleri ayrý raporlanabilir. Tüm veri bütünlüðü kontrolleri SFS Finansal Sistemleri tarafýndan hýzlý ve güvenli olarak yapýlabildiði için, bir kere yapýlan senkronizasyon tekrar yapýlmak zorunda olmadýðý için ve senkronizasyon daha hýzlý olduðu için, yeni yapý Aviva Sigorta da ay kapanýþý ve finansal raporlamaya iliþkin mevcut operasyonel yükleri azaltmýþtýr.

6 06 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 07 Ray Sigorta Projesi, SFS ve RAY Sigorta dan oluþturulan proje ekibinin uyumlu ve özenli çalýþmasý sonucu 6 Aydan daha kýsa sürede baþarýyla tamamlanmýþtýr. Tayfun Özçay IT Direktörü, Ray Sigorta Özlem Yeniocak Çelikten Yazýlým Uygulama Süreç Müdürü,SFS Ulusal taþýmacýlýk þirketlerinin giriþimleri ile 1958 yýlýnda kurulan Ray Sigorta, 1992 yýlýnda alýnan özelleþtirme kararý ile Doðan Holding bünyesine katýlmýþtýr yýlýnda Orta ve Doðu Avrupa'nýn en büyük sigorta gruplarýndan biri olan Avusturya merkezli Vienna Insurance Group (VIG) tarafýndan satýn alýnan Þirketin mevcut ortaklýk yapýsýný %74.26'lýk hisse ile VIG, %20 oranýnda hisse ile Doðan Holding ve ÝMKB'de iþlem gören %5,74 halka açýk pay oluþturmaktadýr. Türkiye sigorta sektörünün önde gelen kuruluþlarýndan olan Ray Sigorta; 8 bölge ofisi, 500'ün üzerinde acente, yaklaþýk 40 broker ve 2 banka ile sektörde hizmet vermeye devam etmektedir. Önceki Sistem ve Sorunlar 2 farklý teknolojinin kullanýldýðý birbirinden farklý arka ofis ve ön ofis sistemleri bulunmaktaydý. Bu iki sistem arasýnda entegrasyon sorunlarý yaþanýyordu. Bir sistemdeki iþlemler bazý durumlarda diðer sistemde görüntülenemiyordu. MIS ve karlýlýk doðru þekilde görülemiyordu. Sorunsuz bir kapatma sistemi olmadýðýndan mali durum ve rakamlar deðiþebiliyordu. Müþteri izleme sistemi ön ofiste uygulanýyor ancak arka ofiste uygulanmýyordu. Yeni ürünler, fiyatlandýrma ve risk seçimi için yeni iþletme kurallarý kolayca uygulanamýyordu. Hýzla deðiþen yasal düzenlemeler ve pazarlama departmaný deðiþiklik yönetimi beklentileri nedeniyle dahili programlama çalýþmalarý, pazara zamanýnda yanýt vermek için yeterli olmuyordu. SFS Entegre Sistemi 6 aydan kýsa bir sürede SFS arka ofis ve ön ofis entegre sistemi þirkette kullanýma alýndý. Bu proje döneminde Ray Sigorta, þirketteki hemen hemen tüm ürünleri, fiyatlarý ve süreçleri deðiþtirmeyi baþardý. IT Direktörü Tayfun Özçay, proje süresince her departmandan konuyla ilgili en yetkin isimleri Proje ekibine alarak projenin baþarýsýna büyük katký saðladý. Proje adý acentelerin de katýldýðý bir isim yarýþmasý ile RAYPORT olarak belirlendi. Belirli kanal segmentlerine veya kanallara, müþteri segmentlerine ve Kýbrýs gibi belirli coðrafyalara yönelik kiþiselleþtirilmiþ ürünler de dahil olmak üzere 22 yeni ürün geliþtirildi. 1 milyonun üzerinde güncel poliçe ile birlikte hasarlar, tahsilatlar, reasürans ve muhasebe gibi diðer iþlemler eski sistemden dönüþtürüldü. SFS inet motorlarýna uygun olarak dönüþtürülen tüm verilerde, yeni sistemde veri bütünlüðünü ve doðruluðunu saðlamak amacýyla kalite kontrolü ve iyileþtirme yapýldý. Dönüþtürülen poliçelerde otomatik ve manuel yenilemelerin yapýlabiliyor olmasý baþarýyý göstermektedir. Tüm daðýtým kanallarýný, iþletme hatlarýný ve departmanlarý kapsayan uçtan uca süreçler SFS web tabanlý sistemleri aracýlýðýyla kullanýlabilir kýlýndý. Reasürans ve hasar reasürans da dahil olmak üzere tüm modüllerden genel muhasebe makbuzlarý oluþturuldu. SFS karlýlýk, yönetim bilgileri sistemi ve SFS izleme sistemleri ile tüm MIS verileri farklý boyutlarýyla saðlandý. Ayný zamanda fiyat tahminleri için MIS ile entegre SAS uygulamasýný kullanýma alýndý. Acenteler ve Brokerler Ray Sigorta, Türkiye'nin farklý illerinde 500'ün üzerinde acente ve yaklaþýk 40 brokere sahiptir. Satýþlarýn büyük kýsmý bu acenteler ve brokerler aracýlýðýyla yapýlmaktadýr. Bu kanallar, SFS web tabanlý kanal iliþkileri yönetim sistemini kullanarak þirket ile iþbirliði içinde çalýþabilmektedir. SFS tasarým aracý ile özel komisyon, kanal promosyon ve fiyatlandýrma stratejileri kolayca tanýmlanabilmekte, uygulanabilmekte ve acenteler için özel ürünler kolayca oluþturulabilmektedir. Web tabanlý sistem ile kanallar, þirketin hasar ve tahsilat süreçlerine dahil olabilmektedir. Banka Sigortacýlýðý Fortis Bank ve Ray Sigorta arasýnda sýký bir iþbirliði bulunmaktadýr. Gerçek zamanlý çevrimiçi risk seçimi, teklif ve komisyon yönetimi, poliçe ve zeyilname üretme iþlemleri gerçekleþtirilebilmektedir. SFS ödeme entegrasyonu aracý ile farklý bankalarla ödeme entegrasyonu olanaðý bulunmaktadýr. SFS SOA (Service - Oriented Architecture; Servis -Tabanlý Mimari) sistemleri, Fortis Bank sistemi (müþteri banka hesaplarý) ile SFS sistemi arasýnda tahsilat entegrasyonu saðlamaktadýr. Alternatif Daðýtým Kanallarý Arka ofis ile entegre SFS web tabanlý ön satýþ ve satýþ sistemi ile benzin istasyonlarý ve seyahat acenteleri, son derece hýzlý bir þekilde poliçe kesebilmektedir. Ray Sigorta, SFS Pazarlama Portföy Tasarýmcýsý aracýný kullanarak, programlama yapmadan bu alternatif kanallara özel ürünler ve fiyatlandýrma stratejileri oluþ-turabilmektedir. Sistem, SFS SOA tabanlý entegrasyon hizmetleri sayesinde TRAMER ve DASK ile gerçek zamanlý baðlantý kurarak çalýþmaktadýr. Farklý bankalarla entegre olarak alýnan gerçek zamanlý provizyonlar sayesinde, kredi kartlarýnýn yaný sýra taksitli kartlarda da herhangi bir tahsilat sorunu ya da maliyet söz konusu olmamaktadýr. SFS sistemi ile tüm banka, müþteri ve alternatif daðýtým kanallarý mali bilgiler entegrasyonlarý otomatik olarak gerçekleþtirilmekte, hesaplar iþlemin hemen ardýndan kanal tarafýndan görülebilmektedir. Internet Satýþlarý ve Çaðrý Merkezi Hizmeti Ray Sigorta, SFS çözümleri aracýlýðýyla çaðrý merkezi ile entegre edilmiþ SAP portallarý üzerinden çalýþan bir internet satýþ web sitesine sahiptir. Web sitesi SAP portalý, SFS web hizmetleri ile entegre bir þekilde çalýþmaktadýr. Yakýn zamanda birçok web sitesinde bu teknolojiyi kullanarak çalýþacaktýr. Müþteriler, Ray Sigorta Web Sitesinde poliçelerini, zeyilnamelerini ve hasarlarýný arayabilmekte ve görüntüleyebilmektedir. SFS Ýzleme Web Hizmeti, Internet'te yayýmlanacak olan bilgileri yönetebilmemizi saðlamaktadýr. Yeni Ürün Geliþtirme Ray Sigorta, SFS Tasarým aracýný kullanarak programlama yapmadan yeni ürünler oluþturabilmekte ve mevcut ürünleri deðiþtirebilmektedir. Belirli acentelere ve müþteri segmentlerine yönelik ürünler kolayca oluþturulabilen ürünlerin pazara sunulma süresi oldukça kýsadýr. Entegre Hasar Ýliþkileri Yönetimi Destek þirketleri, hasar uzmanlarý ve oto servisleri de dahil olmak üzere kanallar ile müþterinin iþbirliði ile tamamlanan hasar süreçleri, tek bir müþteri tabanlý sistem üzerinden yürütülebilmektedir. Hýzlý ve otomatik olarak atanan hasar uzmanlarý tarafýndan skorlama iþlemleri hýzlý bir þekilde tamamlanabilmektedir. Ödeme iþ akýþlarý ile otomatik uzman ve hasar dosya yöneticisi atamalarý, süreçlerin tamamlanma sürelerini ve maliyetlerini azaltmaktadýr. Kanallar ve müþteriler için otomatik SMS, e-posta ve faks etkileþimleri oluþturulmaktadýr. Hasar hukuk izleme sistemi ile tüm faiz hesaplamalarý ve diðer hesaplamalar gerçekleþtirilmektedir. Belirli kurallara göre çalýþan bir dolandýrýcýlýk belirleme mekanizmasý bulunmaktadýr. Sistem, bildirimlerden kurtarma ve rücu ihbarlarý kadar hasar süreçlerinin tüm aþamalarýnda kullanýlmaktadýr. Hasar reasüranslarýnýn yaný sýra hasar ve hasar reasürans muhasebeleri de otomatik olarak yapýlmaktadýr. Otomatik hasar durumu izleme mekanizmasý, izlemeyi hýzlandýrmakta ve süreci kolaylaþtýrmaktadýr. SFS sistemi aracýlýðýyla tüm hasar ve bekleyen raporlarý farklý boyutlarda oluþturulmaktadýr. Hasar Skorlama Müþteriler için entegre hasar skorlama, hasar üzerinde tam kontrol saðlamaktadýr. Farklý modüllerden çeþitli kriterlere dayanan skorlama kurallarý, programlama ihtiyacý olmadan tanýmlanabilmektedir. Hasar puanlarý, hasar ve yenileme kararlarýnda kullanýlabilmektedir. Hasar uzmanlarý ve hasar dosyasý yöneticileri de skorlara otomatik atamalar için ulaþabilmektedir. Entegre Teklif ve Poliçe Yönetimi Teklif yönetiminde saha tabanlý onaylama yapýlmaktadýr. Ray Sigorta, satýþ noktasýna dönmeden % 100 doðru teklifler ve poliçeler oluþtura-bilmektedir. Her teklif, SFS sisteminde tanýmlanan risk seçimi kurallarýna göre kontrol edilmekte ve poliçe olarak kabul edilmektedir. Teklif ve poliçe tabanlý yetkilendirme sistemi, kurallarýn dýþýnda bir teklif geldiðinde gerekli iþ akýþlarýný ve kanallar, bölge ofisleri ve genel müdürlükteki departmanlar arasýndaki etkileþimi saðlamaktadýr. Teklif çýktýlarý, yasal düzenleme çýktýlarý ve poliçe çýktýlarý (lazer yazýcýlarla), SFS tasarým araçlarý ile oluþturduðumuz ve deðiþtirebileceðimiz þablonlarla alýnabilmektedir. Ürünler için tüm zeyilname türleri, gerçek zamanlý web tabanlý bir sistem ile iþleme tabi tutulmaktadýr. Esnek poliçe yönetimi raporlarý ile üretim analiz edilebilmektedir. Müþteri Tabanlý Sistem SFS sisteminin müþteri tabanlý mantýðý, ayný müþterinin tüm ürünlerini hýzlý bir þekilde görüntüleyebilmemizi saðlamaktadýr. Tüm poliçeler, zeyilnameler, hasarlar ve tahsilat bilgileri tek bir müþteri görünümünde görüntülenebilmektedir. Çift müþteri kontrol sistemi ve TRAMER ile entegre müþteri kimlik kontrolü iþlemi, çift müþteri kaydý oluþturulmasýný engellemektedir. Fiyatlandýrma kurallarý, risk seçimi kurallarý, hasar kurallarý, iskonto kurallarý, komisyon kurallarý vs. SFS Tasarým aracý sayesinde üretim, hasar gibi farklý modüllerde müþteri bilgileri kullanýlarak ve programlama yapýlmadan tanýmlanabilmektedir. SFS çözümü ile kamu çalýþaný iskontolarý, yaþa göre kasko fiyatý deðiþikliði, müþterinin araç sayýsý gibi bilgiler kullanýlabilmektedir. Bir acenteden teklif almýþ müþterilerin bir baþka acenteden teklif almasýna Genel Müdürlük onayý olmaksýzýn izin verilmemektedir. Entegre Reasürans ve Hasar Reasürans Sistemi Tüm anlaþmalar bütün kurallarý ile sisteme girilmektedir. Sistem bütün otomatik reasürans daðýtýmýný gerçekleþtirmekte, daðýtýmlarda deðiþikliklere izin vermekte ve deðiþiklikleri kaydetmektedir. Hasar reasüransý, daðýtýma göre sistem tarafýndan otomatik olarak iþleme tabi tutulmaktadýr. Tüm reasürans iþlemleri izlenmekte ve prim ve komisyon hesaplamalarý sistem tarafýndan yapýlabilmektedir. Reasürans ve hasar reasürans raporlarý tüm boyutlarýyla alýnabilmektedir. Tüm reasürans ve hasar reasürans makbuzlarý sistem tarafýndan otomatik olarak oluþturulmaktadýr. Entegre Tahsilat Sistemi SFS sistemi ile poliçe tabanlý ve müþteri tabanlý tahsilat süreçleri, farklý ödeme yöntemleriyle yürütülmektedir. Türkiye'de taksitli kartlarýn (müþteriye çevrimiçi kredi veren kartlar) kullaným oraný çok yüksektir. SFS Ödeme Entegrasyonu aracý ile taksitli kartlar için, bankalar ile entegre bir biçimde otomatik provizyon alýnabilmekte ve poliçeler, farklý kanallarca taksitli olarak satýlabilmektedir. Banka hesaplarý, müþteri hesaplarý ve kanal hesaplarý ile ilgili tüm mali iþlemler poliçenin kesilmesinin ardýndan otomatik olarak gerçekleþtirilmektedir. Kanallar tahsilat sürecine dahil olabilmekte ve web tabanlý self servis sistem aracýlýðýyla tahsilat raporlarý alabilmektedir. Kanal Kontrolü ve Promosyon Sistemleri Kanallarýn farklý ürünler ve ürün gruplarý ile ilgili hedefleri sistem aracýlýðýyla izlenmekte ve karlýlýk, hedefler ve gerçekleþenler bilgilerini içeren MIS raporlarý oluþtu-rulabilmektedir. Kanal Monitörü, þirketin kanallarý ile ilgili operasyonel bilgileri ve MIS bilgilerinin izlenebilmesini saðlamaktadýr.

7 08 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 09 SFS ile çalýþan Ankara Sigorta, inet ile yepyeni bir projeye imza attý: Doðalgaz Sigortasý Projesi Ankara Sigorta, inet in Enerji Daðýtým Þirketi Servisleriyle poliçe üretimini daha da arttýracak Esin Kuyucu Proje Müdürü, SFS Avrupa nýn en büyük seyahat firmasý Amadeus, Türkiye nin en büyük özel havayolu þirketi Pegasus tan sonra Ankara Sigorta da inet Sigorta Þirketi Servislerinden yararlanmaya baþladý. Ankara Sigorta, inet Sigorta Þirketi Servislerinden Enerji Daðýtým Þirketi Servisleri sayesinde, doðalgaz projelerinin kabul sürecinde, eþ zamanlý olarak doðalgaz poliçelerinin üretimi Banu Turgut Müþteri Ýliþkileri Bölüm Müdürü, SFS Fiba Sigortanýn büyüklüðü hakkýnda (acente kullanýcý sayýsý) bilgi verebilir misiniz? Fiba Þirketler Grubu'nun genç ve dinamik üyesi Fiba Sigorta, sigortacýlýk sektöründe standartlarý yükseltmek hedefi doðrultusunda "Ýleri Sigortacýlýk" anlayýþýyla yola çýkarak 2002 yýlý baþlarýnda, 5 Milyon YTL kuruluþ gerçekleþtirmeye baþladý. Sistemde tek ya da toplu olarak üretilen poliçeler Ankara Sigorta üretim sistemine ayný anda entegre olarak üretim ve risk raporlarýna yansýtýlýyor. Þirketimiz, bilgi iletiþiminde bulunduðu firmalarýn sistemleriyle entegrasyonunda inet servislerini tercih ediyor Ankara Sigorta Bilgi Ýþlem Müdürü Tufan Tekin proje ile ilgili, Þu anda çalýþmakta olduðumuz, doðalgaz projelerini çizen Teknologos Þirketi ayný zamanda projelerin daðýtýmýný yapan yazýlýmý da kendileri hazýrlýyorlar. Firmanýn bayilik verdiði þirketler, projenin doðalgaz sigortasýný da düzenleyebiliyor. Bayiler teknik anlamda hem çizim hem de sigortacýlýk hizmeti sunuyor. Onlarýn kendi programlarýndan çizdikleri proje onay görmüþse, tek tuþla bizden poliçe üretmelerini SFS nin yenilikçi hizmeti olan inet Sigorta Þirketi Servisleri ile saðlýyoruz. Þirketimiz, bilgi iletiþiminde bulunduðu banka ve acentelerin sistemleriyle entegrasyonunda ve veri entegrasyonunda da inet servislerini tercih ediyor. Örneðin merkezden acentelerimize üretim ve/ya tahsilat verilerini bu sistemi kullanarak entegre ediyoruz. Bu proje ile poliçe üretimimizin daha da artacaðý düþüncesindeyim. Þu ana kadar inet ile yaptýðýmýz entegrasyon projelerinin güvenli, hýzlý ve problemsiz bir þeklide gerçekleþmesi inet e olan güvenimizi arttýrdý. inet servislerini farklý projelerimizi de hayata geçirmek için kullanacaðýz. þeklinde görüþlerini belirtti. Fiba Sigorta Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Sn. Kemal Beceren ile gerçekleþtirdiðimiz söyleþide Microsoft SQL 2005 e geçiþleri, Bilgi Ýþlem Departmaný nýn 2009 hedefleri ve SFS ile çalýþmalarý hakkýnda görüþlerini aldýk. sermayesiyle faaliyetine baþlamýþ, daha sonra sermayesini 40 Milyon YTL ye yükseltmiþtir. Müþterilerine kaliteli ve farklý hizmet çözümleri sunmayý amaçlayan Fiba Sigorta; teknolojik altyapýsý, deneyimli kadrosu, yaygýn anlaþmalý servis aðý ve yetkin acente örgütü ile sektörüne yepyeni bir anlayýþ getirmekle birlikte, müþteri ihtiyaçlarýný gözeterek oluþturduðu ürün yelpazesi, müþteri merkezli hizmet anlayýþý ile sektöründe ilklerin de öncüsü olmuþtur. Þirket'in altý Bölge Müdürlüðü, üç ayrý ilde temsilciliði bulunmakta olup her geçen gün ülke çapýnda yaygýnlýðý artmaktadýr Haziran sonu itibariyle, 280 çalýþaný ve ülke genelinde 73 ilde 666 acente ve 411 þube ile faaliyetlerini sürdüren Fiba Sigorta, müþterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlarýný çözümleyebilmek ve kolaylýklar sunmak için çalýþmaktadýr ilk yarýsý için toplam prim üretimi incelendiðinde, Fiba Sigorta % 21 deðiþim oraný ile sektörden daha fazla büyümüþtür. Geçen sene ilk 6 aylýk dönemde pazar payý %2,88 olan Fiba Sigorta pazar payýný %3,13 e yükselterek, 2008 yýlý ilk 6 aylýk sonuçlarýna göre üretim sýralamasýnda 11. olmuþtur. SFS ile çalýþmalarýnýz hakkýnda bilgi verir misiniz? SFS nin özellikle üretim modülü oldukça parametrik. Bu da bizim için sektörde farklýlýk yaratmamýzý destekleyen ve kolaylaþtýran bir durumdur. Bu sayede yeni ürün yaratma ve mevcut ürünlerin özelliklerini deðiþtirme konusunda yazýlým deðiþikliðine gerek duymadan tamamen uygulamanýn mevcut olanaklarýný kullanarak kendi deneyimli kadromuzla baþarýlý geliþtirmeler yapabiliyoruz. SFS yi Bilgi Ýþlem departmanýmýzýn bir uzantýsý olarak görüyoruz, ve bu yaklaþýmýmýzla ileride kendileriyle çok baþarýlý projelere imza atacaðýmýzý düþünüyorum. Neden MICROSOFT SQL? Kuruluþ yýllarýnda fayda maliyet analizi yapýldýktan sonra, veritabaný olarak gereksinimlerimize uygun olan çözüm olduðu düþünülerek MS SQL Server 2000 seçilmiþtir. Kuruluþumuzdan bu yana veritabaný için kullandýðýmýz sunucularýmýzda gerek duyulan donaným upgradeleri yapýlarak bu yýlýn ilk yarýsýna kadar ayný versiyon veritabaný kullanmaya devam ettik. Ancak 2007 ortalarýndan sonra veritabanýna baðlý olarak yaþadýðýmýz dönemsel performans sýkýntýlarý ve buna baðlý olarak yaþanan uygulama sýkýntýlarý bizleri yeni bir arayýþa yönlendirdi. MICROSOFT SQL 2005 e nasýl ve ne kadar sürede geçtiniz? SFS den nasýl destek aldýnýz? Dört aylýk ön hazýrlýk ve planlama döneminin ardýndan, iki aylýk yoðun bir test dönemi boyunca MS SQL Server 2005 i bütün süreçlerimizde deneme fýrsatýmýz oldu. Planlama ve test süresince sistem yöneticiliðimizi yapan 3.parti firmamýzdan destek aldýk. Uygulamada çýkabilecek problemleri test süresince çözmek ve geçiþ sýrasýnda oluþabilecek hatalarýn giderilmesi için SFS den destek aldýk. Canlý kullanýma geçiþ iþlemini bir tam günden az bir zamanda tamamladýk. MICROSOFT SQL 2005 in Fiba sigortaya getirileri neler oldu? Mevcut veritabanýmýzýn büyüklüðü 1,1 TB civarýnda olup, her geçen gün hýzla artmaya devam etmektedir. Bu büyüklükte bir veritabanýný SQL Server 2005 üzerinde çok daha etkin, güvenilir ve performanslý olarak yöneteceðimizi gözlemledik. Birçok süreçte eski veritabanýna oranla çok daha hýzlý ve verimli olduk. Veritabaný kaynaklý problemlerin hemen hemen tamamýna yakýnýný ortadan kaldýrdýk. Oldukça yoðun geçen ay kapanýþ dönemlerindeki performansýmýzý, çalýþan uygulamanýn özelliðine göre %30 ila %300 oranlarý arasýnda arttýrdýk ve ay kapanýþ sürelerini kýsalttýk. Ayrýca SQL 2005 ile hem iç hem de dýþ müþterilerimiz istedikleri raporlara ve datalara çok daha hýzlý ulaþabilir oldular. Mevcut sistem performans artýþýndan bahseder misiniz? SQL Server 2000 den 2005 e geçiþle eþ zamanlý olarak veritabaný sunucumuzla ilgili de deðiþiklikler yaptýk. Çift çekirdekli 4 CPU dan dört çekirdekli 4 CPU lu sunucuya geçiþ yaptýk. Bununla birlikte sunucumuzun hafýzasýný 8 kat arttýrdýk. Hem donaným deðiþiklikleri hem de veritabaný versiyon deðiþikliði sayesinde daha önce de belirttiðim gibi bazý uygulamalarda %30, bazýlarýnda %300, ama genel olarak %40 50 civarýnda bir performans artýþý gözlemledik. Mevcut bilgi iþlem kadronuzun büyüklüðünden bahseder misiniz? Mevcut Bilgi Ýþlem kadromuzda þu anda 17 çalýþanýmýz bulunmaktadýr, sene sonuna bu sayýyý 22 ye çýkartmayý hedefliyoruz. Mevcut kadroda 5 çalýþanýmýz SFS modüllerine destek ve ürün uyarlama çalýþmalarýný gerçekleþtiriyor. Departmanýmýz Bilgi Teknolojileri Müdürlüðü, Ýþ Zekasý ve Uygulama Geliþtirme Müdürlüðü olmak üzere iki ana müdürlükten oluþmaktadýr. Bilgi Teknolojileri Müdürlüðümüzde, BT Yazýlým Bölümü ve BT Donaným Bölümü olmak üzere iki bölümümüz faaliyet göstermektedir. Ýþ Zekasý ve Uygulama Geliþtirme Müdürlüðümüz ise Web Teknolojileri Bölümü ve Ýþ Zekasý Bölümleri nden oluþmaktadýr. Gelecek projelerinizden bahsedebilir misiniz? 2007 sonunda baþlayýp 2008 yýlý içinde devam eden yatýrýmlarýmýzla, birçok uygulama, web ve veritabaný sunucularýmýzý upgrade ettik. Bunun yanýnda mevcut SAN (Storage Area Network) storage ortamýmýzýn kapasitesini önemli oranda artýrdýk. Bunun yanýnda uygulamalarýmýzýn bazýlarýný sanal sunucular üzerine taþýdýk ve sanal sunucu ortamýyla bu þekilde tanýþmýþ olduk. Zaten çok karmaþýk olmayan ortamýmýzý, çok daha basitleþtirebileceðimiz projeleri 2009 yýlý içinde tamamlayacaðýz ve bu sayede hem iç hem de dýþ müþterilerimize daha iyi hizmet vereceðiz. Bunu yapabilmek için sunucu sanallaþtýrma iþlemini yaygýnlaþtýrýp tüm uygulama, web ve test sunucularýmýzý sanal sunucular üzerine taþýyýp hem toplam fiziksel sunucu sayýmýzý azaltarak hem de sunucu ve uygulama yönetimini basitleþtirerek þirketimize katma deðer yaratacaðýz. Bunun yanýnda Disaster Recovery de 2009 yýlý içinde gündemimizde olacak bir baþka konu olacaktýr. Yazýlým alanýnda ise 2009 yýlý ilk yarýsýnda ana sigortacýlýk yazýlýmýmýzýn versiyon güncellemesini yapacaðýz. Bunun yanýnda hem dýþ hem de iç müþteriye yönelik 5-6 adet büyük projeyi gündemimize aldýk.

8 10 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 11 SFS ile Mevcut Süreçlerimizi Yeniden Kurgulayarak Ýþleyiþin Daha Efektif Hale Gelmesini Saðladýk. Metin Akgün Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý, Ray Sigorta Þule Þentürk Ürün Yöneticisi, SFS Türk Sigorta Sektörünün mevcut durumunu ve gündemini kýsaca deðerlendirebilir misiniz? 2008 yýlý baþlarýnda ABD de ortaya çýkan mortgage krizi ile baþlayan ve gittikçe yayýlýp derinleþerek tüm dünyayý etkileyen finansal piyasalar ile ilgili sorunlar artýk reel sektörleri de içine alarak bir çok ülke ekonomisini 2009 da da zora sokmaya devam edecek görünmektedir. Ülkemizde de kendisini hissettirmeye baþlayan bu sýkýntýlý geliþmelerin, her ne kadar geçmiþte bu tür sýkýntýlardan Sigorta Sektörü daha SFS Ürün Yöneticisi Þule Þentürk ün sorularýný yanýtlayan Ray Sigorta Genel Müdür Yardýmcýsý Sn. Metin Akgün, SFS Programýna geçiþle mevcut süreçlerini yeniden kurgulayarak iþleyiþi daha efektif hale getirdiklerini ifade etti. geç ve daha düþük oranda etkilenmiþ olsa dahi sektörümüzün özellikle gerçek büyüme hýzýný düþüreceðini, son aylarda hissedilmeye baþlanan durgunluðun daha da artabileceðini düþünüyorum. Bu geliþmelere paralel olarak önümüzdeki dönemde Sigorta Þirketlerinin büyük çoðunluðunun ana gündemini, giderlerini kýsmaya çalýþarak asgariden durumlarýný muhafaza etme yolunda fiyata dayalý pirim yazma rekabeti içinden en az hasarla çýkmaya çalýþmak oluþturacaktýr. Ayrýca sektörümüzün hayat ve bireysel emeklilik bölümlerinin ekonomideki bu olumsuz geliþmelerden daha fazla etkileneceði dikkate alýnýr ise gündemlerinin daha da zorlu geçeceðini düþünüyorum. Kuruluþunuz ve önümüzdeki döneme ait hedefleriniz hakkýnda kýsa bilgiyi bizimle paylaþýr mýsýnýz? 50 yýllýk bir geçmiþi ve devlet kuruluþu geleneði olan Ray Sigorta, 1992 yýlýnda özelleþmesi ile birlikte ilk köklü yapýsal deðiþimleri gerçekleþtirerek serbest rekabete dayalý çalýþan ve büyüyen bir þirket haline gelmiþ, 2006 yýlýndan itibaren ikinci köklü yapýsal deðiþimleri yaparak önemli adýmlar atmýþtýr yýlýnda çoðunluk hisseleri Vienna Ýnsurance Group un (V.I.G.) ana sermayedarý TBIH Financial Services tarafýndan satýn alýnan Ray Sigorta, V.I.G. iþtiraki haline gelmiþtir. Ray Sigorta olarak ana hedefimiz; kazan-kazan ilkesi ile acentelerinin yaný sýra diðer alternatif satýþ kanallarýnda da sürdürülebilir bir þekilde karlý ve büyüyen bir þirket olmaktýr.bu baðlamda 2006 yýlý ikinci yarýsýndan itibaren, baþta ana bilgi iþlem sistemi olmak üzere veri madenciliði, iþ zekasý, operasyon ve satýþlarda internet ve web kullanýmý gibi bir çok alanda önemli adýmlar atýlmýþ ve yatýrýmlar gerçekleþtirilmiþtir. Hasar faaliyetleri açýsýndan ise 2008 yýlýnýn Ray Sigorta ve Hasar Departmaný olarak pek çok yeniliði gerçekleþtirdiðimiz önemli bir dönemdir yýlýnda, bu sene devreye aldýðýmýz SFS yazýlýmýnýn avantajlarýný kullanarak ve kurulan yazýlýmýn ortaya çýkan yeni ihtiyaçlara göre geliþtirilen deðiþiklik ve ilave modüllerini de devreye alarak teknolojik alt yapýmýzý daha iyi hale getirmek sureti ile sektörde fark yaratacak yeni projeler gerçekleþtirmek ve atýlým yapmak istiyoruz. Bu yýl ayrýca yabancý ortaðýmýzýn da deneyimlerinden daha çok faydalanacaðýz. Bu hususu da gücümüze katký saðlayacak bir etken olarak görüyoruz. SFS yi tercih etmenizde neler rol oynadý? Öncelikle bize özgü bir sistemin oluþturulmasý çok yararlý oldu. Tüm birimlerin ayný yazýlýmý kullanacak olmasý da çok önem taþýmaktaydý. SFS deki öncelikle hasar dosya yöneticisi süreci, aktivite iþlevi, esnek raporlama fonksiyonlarý, eksper ve çalýþanlarýmýzý kapsayan performansa dayalý çalýþma modeli uygulama imkaný bizi cezbeden özelliklerdir SFS sisteminin kurulmasý çalýþmalarýna 2007 yýlýnda baþladýk ve 2008 yýlý Þubat ayý baþýnda da tamamen SFS sisteminin kullanmaya baþladýk. SFS eski yazýlým sistemimize göre bize birçok açýdan yeni kolaylýklar ve avantajlar saðladý. Bununla birlikte her yenilikte olduðu gibi SFS ye geçiþ için pek çok kiþinin ekstra çaba ve emek harcamasý da gerekli oldu. Þu an SFS nin yeni fonksiyonlarýný devreye alma ve mevcut fonksiyonlarýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ben önümüzdeki dönemde SFS nin faydalarýný daha çok yaþayacaðýmýzý ve bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da sistemin daha efektif ve yeterli olabilmesi için þirketimiz kullanýcý personeli tarafýndan yapmakta olduðumuz çalýþmalarýn ve önerilerin SFS için de yazýlýmýnýn geliþtirilmesi açýsýndan ileriye yönelik olarak çok faydalý olacaðýný düþünüyorum. SFS ile çalýþmaya baþladýðýnýzdan beri iþ süreçlerinizde ne gibi avantajlar yaþadýnýz? Öncelikle SFS programýna geçiþimizle birlikte mevcut süreçlerimizi yeniden kurgulayarak iþleyiþin daha efektif hale gelmesini saðladýk. Dosya yöneticisi sistemine geçmekle birlikte kiþilerden ziyade sisteme dayalý bir süreç yönetmeye baþladýk. Ayrýca otomatik eksper atama, otomatik bilgilendirme fonksiyonlarý da süreçlerimizi kýsaltan özellikler oldu. SFS programýna geçiþle birlikte uygulamaya baþladýðýmýz yeni iþ yapýþ ve takip sürecimizde gerek personel, gerekse eksper performanslarýmýzý çok daha efektif bir þekilde ölçme olanaðýna kavuþtuk. Bununla birlikte iþ ortaklarýmýzla web üzerinden ortak bir platformda süreçlerimizin yürütülebilmesi açýsýndan gerekli altyapýyý da SFS programýna geçerek saðlamýþ olduk. SFS sisteminin kurumunuza fayda saðlayan en önemli özellikleri nelerdir? SFS programýna geçiþimize müteakip ihtiyacýmýz olan verileri daha kapsamlý, detaylý ve istediðimiz þekilde alabilmeye baþladýðýmýzý söyleyebilirim. Bu mevcut durumumuzu doðru deðerlendirebilmemiz ve ilerisi için daha saðlýklý kararlar alabilmemiz açýsýndan çok önemli bir husus. Özellikle dönem kapanýþlarý için hasar bölümündeki arkadaþlarýmýzýn iþbirliði ile hazýrlanan raporlama modülleri bu bakýmdan iþimizi oldukça kolaylaþtýrdý. Performans ölçümleme modellerimiz için bu raporlar bize büyük fayda saðlamaktadýr. RAY Sigorta, SFS sayesinde önceki sistemde yapamadýðý ne gibi faaliyet ve süreçleri gerçekleþtirebilir oldu? Birlikte hangi projelere imza atýldý? Hasar faaliyetleri açýsýndan bakarsak, ana baþlýklarý ile sayabileceðim hususlar þöyledir; Elektronik hasar ödeme onay süreçleri Verinin istenilen þablonda, esneklikte bilgiye dönüþmesi Eksper katsayý sistemi Tedarikçi yapýsý Dosya ekip atama yapýsý Ekip performans deðerlendirme sistemi oluþturulabilmesi Eksper performans takip sistemi oluþturulabilmesi Hasar, sigorta þirketlerinin müþterileri ve acenteleri ile buluþtuðu noktadadýr. Bu buluþmanýn gecikmesiz ve sorunsuz yürütülmesi, müþteri memnuniyetinin saðlanmasý RAY Sigorta için önemli bir hedef. SFS sistemlerinin bu hedefin gerçekleþmesine nasýl bir katkýsý oldu? Rayport ile birlikte süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik ve iþ akýþlarýmýzda devrim sayýlabilecek revizyonlar yaptýk. SFS yazýlým sistemlerinin uygulamaya geçiþiyle birlikte, otomatik eksper atama sistemi sayesinde, hasar ihbarý alýndýðý anda müþterilerimizin eksperlerini beklemeden öðrenmesini, buna paralel eksperlerimize de anlýk iletilerin gitmesiyle daha hýzlý hizmet verebilme gücümüzü arttýrmýþ olduk. Ek olarak hasar dosyalarýndaki durum deðiþikliklerinin müþterilerimize güncel olarak ve SMS yoluyla gönderilmesi, web sitemiz ile entegrasyon kabiliyeti sayesinde bekleme ve aksiyon alma süresinin kýsaldýðýný düþünüyoruz.

9 12 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 13 Azerbaycan da SFS Sponsorluðu SFS DEN HABERLER SFS-MAN ürünü E-Performans, Kuzey Kýbrýs tan sonra Kazakistan da da performans deðerlendirme için kullanýlýyor Azerbaycan ýn en büyük þirketlerinden Standard Insurance a hizmet veren SFS Grubu, ülkede ilk kez düzenlenen Uluslararasý Sigortacýlýk Forumuna sponsor oldu Temmuz 2008 tarihinde Bakü de gerçekleþtirilen ve tüm sigorta sektörü Üst Düzey Yöneticileri nin katýldýðý Uluslararasý Sigortacýlýk Forum unda SFS Yönetim Kurulu Baþkaný Gültekin Günal, sektörü deðerlendiren bir konuþma yaptý. Hindistan da SFS Vitrini SFS Uzmanlýk Merkezi Hindistan da operasyona geçti SFS, Hindistanlý ortaðý HCL ile Uzmanlýk Merkezi (Competence Center) kurmak için kollarý sývadý. Halihazýrda Türkiye de aktif olarak kullanýlan ve bir sigorta þirketi veya broker ortamýný simule edebilen SFS Uzmanlýk Merkezinin Hindistan da da kurulmasý ile farklý kurumlara ulaþmak hedefleniyor. Yeni merkezin yönetimi tamamen HCL tarafýndan yürütülürken, SFS 2008 Haziran ayýnda HCL ekibine kapsamlý bir eðitim vererek projenin ilk adýmlarýný attý. Konfigürasyonun ve dokümantasyon çalýþmalarýnýn tamamlanmasý ardýndan SFS Hindistan Competence Center faaliyete geçti. Onsekiz senedir Türkiye nin saygýn holding ve þirketlerine Ýngilizce / Almanca/ Türkçe olarak 3 farklý dilde Ýnsan Kaynaklarý Yönetim Yazýlýmlarý hizmeti veren SFS-MAN, yazýlýmlarýný Rusçaya çevirerek Kazakistan da faaliyet gösteren Borusan Makine tarafýndan da kullanýlmaya baþlandý. SFS-MAN yazýlýmlarýný tercih eden Borusan Makine Kazakistan, bütün çalýþanlarýnýn deðerlemelerini Ýngilizce ve Rusça olarak E-Performans sistemi ile takip edebiliyor. E-Performans bugüne kadar 100'ü aþkýn saygýn kurumda Hedef Bazlý, Yetkinlik Bazlý, 180 ve 360 derece olarak, Proje Performansý olarak veya Balans Skor Kart uygulamalarý olarak performans deðerleme çalýþmalarýnda baþarý ile kullanýldý. SFS-MAN ýn 14 Ýnsan Kaynaklarý Yönetim modülünden birisi olan E-Performansýn yanýnda Anketevi ve ÝNKA ürünleri de en çok tercih edilen çözümler olarak öne çýkýyor. SFS-MAN ýn müþterileri arasýnda Alarko Holding, Zorlu Holding, Vestel Grup, Finansbank, Akbank, Arap Türk Bank, Koç Allianz, Baþak Groupama, Aviva Sigorta, AvivaSA, Ankara Sigorta, Marsh Sigorta, Metro, Vakko, Park Bravo, Peugeot, Honda, Mercedes Chrysler, Turkcell, Vodafone, Petrol Ofisi, Acýbadem, Medicana, Hisar Hastaneleri, Sütaþ, Vepa, Korozo, CMS, Deka, AFM Sinemalarý, Price Water House Coopers, Pernet, Mustafa Nevzat Ýlaç ve Servier yer almaktadýr. Kuruluþundan beri SFS ile çalýþan Fiba Sigorta MS SQL 2005 e geçti Sigorta sektörünün önde gelen þirketlerinde baþarýyla hayata geçirilmiþ olan SFS çözümleri þirketlere kendi tercih ettikleri veritabaný üzerinde çalýþabilme esnekliði sunuyor. Kuruluþundan beri SFS ile çalýþan ve rekabetin gün geçtikçe arttýðý sigorta sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çýkan Fiba Sigorta, bu esneklik sayesinde veritabanýnýn yeni versiyonuna geçiþini hýzla gerçekleþtirdi. SFS nin desteði ile hedeflenen zamanda baþarý ile tamamlanan bu geçiþ, Fiba Sigorta ya önemli performans artýþý sunarak yeni bir rekabet avantajý kazandýrdý.

10 14 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 15 Dünyada Risk Tabanlý Sermaye Standartlarý ve Strateji Global Sigortacýlýk Teknolojilerinde Dev Ýþbirliði Karpagam S. Genel Müdür, Sigortacýlýk Servisleri HCL Yazar Hakkýnda Karpagam S.; sigorta, bankacýlýk ve BT alanlarýnda 20 yýlýn üzerinde deneyime sahiptir. Sigorta alanýnda sigortalama, derecelendirme, poliçe yönetimi, hesap yönetimi, risk deðerlendirme, portföy planlama ve genel sigorta hasar yönetimi operasyonlarý konularýnda geniþ deneyim sahibidir. Dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL uluslararasý sigortacýlýk pazarýnda iþbirliði için SFS yi seçti. F.Mert Erkut Ýþ Geliþtirme Grup Müdürü, SFS Kurumsal yapýsý, 16 senelik sektör tecrübesi ve 100 ün üzerindeki uzman personeli ile SFS, sigortacýlýk yazýlým sistemlerinde Türkiye nin önde gelen çözüm þirketi. Sistemleri üzerine yaptýðý 10,000 adam/ay a varan yatýrýmý ile bugün uluslararasý þirket ve çözümlerle rahatlýkla rekabet eden, hatta bu rekabette çoðu zaman öne çýkan bir konuma ulaþan SFS, uluslararasý sigorta oyuncularýnýn da dikkatini çekiyor. 18 ülkede 170 þehirde ofisleri, 300 den fazla hizmet merkezi, 45,000 nin üzerinde çalýþaný ve 5 milyar dolar a ulaþan cirosu ile dünyanýn ve Hindistan ýn önemli teknoloji firmalarýndan biri olan HCL de uluslararasý sigortacýlýk pazarýnda iþbirliði için SFS yi seçti. Bu iþbirliði HCL ye global sigortacýlýk pazarýndaki müþterilerine bütünleþik, uçtan uça çözümler sunma fýrsatý verirken SFS ye de uluslararasý müþteri adaylarýna, özgün sigortacýlýk yönetim çözümlerini güçlü, uluslararasý bir yapý ve lokal deneyimler ile sunma imkaný veriyor adam/yýla yakýn sigorta teknolojileri tecrübesini bünyesinde barýndýran ve global sigorta sektörüne tüm branþlarda hizmet götüren HCL global ürün mühendisliði, teknoloji ve uygulama hizmetleri, BPO (Business Process Outsourcing), altyapý hizmetleri, donaným, sistem entegrasyonu ve telekomünikasyon alanlarýnda hizmet veriyor. Bünyesinde 1,500 den fazla sigorta teknolojileri uzmanýný barýndýran þirket bugün itibariyle 9 ülkede ve 30 dan fazla sigorta kurumunda 125 ten fazla sigortacýlýk projesini yönetiyor. Ortaklýk 360 Derece Ýþbirliði Modeli ile Hayata Geçiyor. HCL ve SFS, kurduklarý ortak yapý ile, global pazar ve müþterilerde uygulamak üzere aþaðýdaki ortak faaliyetleri kapsayan 360 derece bir iþbirliði modelini hayata geçirmekte; Ar-Ge Ürün Mühendisliði Yeni Çözüm Geliþtirme Fonksiyonalite Geliþtirme Uçtan Uca Çözüm Uyarlamasý SaaS (Software as a Service) Modellemeleri Yeni Teknoloji Adaptasyonu Son Müþteri Hizmetleri Ürün Yaþam Döngüsü Yönetimi Müþteri Bazlý Özelleþtirme Yerelleþtirme Deployment (Kurulum) Hosting Kullanýcý Eðitimleri Global Deneyim Baþarýsý Kanýtlanmýþ Çözümler ile Bütünleþiyor HCL ile SFS uluslararasý sigorta kurumlarýna akýllý sigortacýlýk yönetim çözümlerini beraber sunmakta. Ýþbirliðinin temelini HCL teknolojisini, uzmanlýðýný ve global uyarlama deneyimini SFS nin çözümleri ile bütünleþtirmek oluþturuyor. Bu kombinasyon, denenmiþ ve baþarýsý kanýtlanmýþ sigortacýlýk sistemlerini, uluslararasý sektör ve sigortacýlýk uzmanlýðý ile birleþtirerek ortak müþterilere komple bir çözüm sunulmasýna hizmet edecek. SFS ve HCL beraber, en kapsamlý sigortacýlýk çözümlerini geliþtirecek, müþterilerine sunacak, uyarlayacak ve desteðini verecekler. Bu iþbirliðinin müþterilere yansýmasý, baþarýsý kanýtlanmýþ çözümlere, uluslararasý bir yapý, düþürülmüþ maliyetler, kýsalmýþ uyarlama süreleri, tecrübeli yerel proje ekipleri ve lokal güçlü destek ile sahip olabilme yönünde olacak. HCL nin müþterilerine dönüþüme açýk deðer katma kararlýlýðýnda SFS ile sigortacýlýk çözümleri uzmanlýðý ve tecrübesi alanlarýnda gerçekleþtirdiði güç birliði önemli yer tutmakta. Bu güç birliði, her iki þirketin büyük ölçekli uçtan uca çözümler sunma yeteneklerini arttýracak, geliþmiþ pazarlarda önemli rekabet avantajý saðlarken, geliþmekte olan pazarlara yayýlmak için yeni fýrsatlar doðuracak. HCL ve SFS ilk ortak projelerini Hollanda, Hindistan, Amerika ve Ýngiltere de gerçekleþtiriyor olacaklar. Sigortada Risk Tabanlý Sermaye Sigorta þirketlerinin zaman zaman karþýlaþtýklarý ödeme güçlüðü, düzenleyici kurumlar için risk yönetimi yöntemlerinin tekrar deðerlendirmesini zorunlu kýlmýþtýr. Global anlamda yasal çerçevenin bir parçasý olarak sigorta denetçileri, sigortacýlarýn yeterli þekilde sermayelendirilmiþ olmalarýnýn ve daha az hata riskiyle güvenli bir biçimde çalýþmalarýnýn saðlanmasý amacýyla yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) standartlarý geliþtirmektedirler. Bu tartýþmalarýnsonucu olarak anlaþýlan faktörlerden bir tanesi risklerin çeþitli, karmaþýk ve dinamik olduðu ve tümüne uygun genel bir formülün bulunmadýðýdýr. Bu analizde genel sigorta þirketlerinin yüz yüze olduðu riskler, düzenleyici kurumlar tarafýndan yükümlülük karþýlama yeterliliðini izlemek amacýyla kanunlaþtýrýlan risk tabanlý sermaye standartlarý ve ilgili ilkeler ve çýkarýmlar tartýþýlmaktadýr. Riski Tanýmlamak Risk, süreç ya da olayýn beklenen sonucu ile ilgili belirsizlik, volatilite veya deðiþkenlik olarak tanýmlanýr. Risk, Belirsizlik ve Kar adlý kitabýnda F. H. Knight, ölçülebilir ve nicelenebilir olarak nitelendirdiði risk ile ölçülemez ve nicelenemez olarak nitelendirdiði belirsizlik kavramlarýný farklýlaþtýrýr. Sigorta sektöründe risk yönetimi, nicelenebilir ve ölçülebilir risklerin yönetimini ifade eder. Hayat dýþý alanlarda çalýþan sigorta þirketlerinin karþý karþýya olduðu riskleri sýralamak amacýyla birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Bu noktada 3 temel risk grubunun varlýðý kabul edilmektedir; Primle Risk Hasar Riski Yatýrým Riski Prim Riski Primle iliþkili risk; ürün tanýmlama, fiyatlandýrma, sigortalama ve tek ya da toplu olarak satýþ süreçlerindeki riskleri içerir. Aþaðýda sigorta þirketlerinin karþý karþýya olduklarý bazý sigortalama riskleri verilmiþtir; Hatalý ürün tanýmý Ürünün pazar için uygun olmamasý Yanlýþ ürün fiyatlandýrma Olumsuz þartlar ve koþullar Ürün rekabet gücünün yeterli olmamasý Sigortalamada fazla taviz Ters seçim Uygun olmayan iskontolar Pazar, ekonomi, yasal çerçeve ve mahkeme kararlarýnda deðiþiklik Planlanan satýþ hacmine ulaþamama Yetersiz reasürans Reasürans tutarlarýný alamama Hasar Riski Hasar riskleri; hasar bildirimi, hüküm, anlaþma, hakký mahfuz tutma, dava ve tazmin etme gibi hasar süreçleri ile ilgili risklerdir. Bunlar arasýndakiler: Artan kaza hasarlarý Yüksek hasar frekansý Hileli hasarlarda artýþ Bildirimde gecikmeler Hasarlarý ters etkileyen mahkeme kararlarý Gizli hasarlar Felaketler Reasürör hatalarý Risk birikimi Masraf riski Yatýrým Riski Yatýrým riski, genel sigortacýnýn varlýklarýnýn deðerlerinde veya bilanço dýþý risklerinde olumsuz yöndeki deðiþikliklerdir. Bunlar arasýnda þu riskler bulunmaktadýr; Likidite Riski Pazar Riski Kredi Riski Nakit Akýþý Sermaye Güvenliði Sigorta riskleri bu riskleri aþaðýdaki yöntemlerle yönetirler: Çeþitlendirme: - farklý ülke, para birimi, sektör, sýnýf, varlýk Reasürans Varlýklarý döviz kuru riskinden koruma Ýyi bir Bilgi Yönetim Sistemi (MIS) Ýç kontrol mekanizmalarý Risk, Sermaye ve Yükümlülük Karþýlama Yeterliliði (Solvency) Yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency), bir kuruluþun vadesi gelen yükümlülüklerini karþýlama yeteneðidir. Yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) aktiflerin öngörülmeyen borçlarý da kapsayacaðý þekilde,aktiflerin pasiflerden fazlalýðý þeklinde ölçülür. Ödeme sermayesi, öngörülemeyen kayýplara karþý bir tampon görevi görür. Sigorta þirketlerinin karþýlaþacaðý öngörülemeyen yükümlülüklerin büyüklüðü sigortalanan iþ sýnýfý, iþ sepeti, þirket büyüklüðü ve stratejisi, yönetim uygulamalarý, coðrafi yayýlma ve diðer dýþ etkenlere göre deðiþir. Sigorta iþi ile ilgili bu hususlar, tek tek ve toplu olarakbirçok riskin nedenidir. Risk ve sermaye arasýndaki iliþki ve sigorta þirketlerinin risk profilinde bir süredir gerçekleþen deðiþiklikler, mevcut yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) standartlarýnýn gözden geçirilmesini ve gerçek duruma uygun þekilde revize edilmesini gerekli kýlmýþtýr. Risk Tabanlý Sermaye Standartlarý Farklý ülkelerde düzenleyici kurumlar tarafýndan kanunlaþtýrýlmýþ yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) standartlarý aþaðýda özetlenmiþtir. ABD: ABD'de Risk Tabanlý Sermaye (RBC), hayat dýþý alanlarda çalýþan sigorta þirketleri için yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) standardýdýr. Risk katsayýlarý þirketin kendi deneyimi temel alýnarak ve sigorta riskine vurgu yapýlarak karara baðlanýr. RBC'nin üzerine kurulduðu temeller Devamý arka sayfada >

11 16 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 17 Metnin Devamý varlýk riski, kredi riski, kayýp rezerve riski ve yazýlan prim riskidir. Risk sermayesini belirlemek amacýyla yukarýdaki kategorilere bir katsayý atanýr. Daha sonra her risk kategorisi, kategoriler arasýnda eþdeðiþkenliði dikkate alan bir formüle göre birleþtirilir ve RBC'ye ulaþýlýr. RBC, þirketin yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) belirlenmesi amacýyla reel düzeltilmiþ sermaye ile karþýlaþtýrýlýr ve düzenleyici kurumlarca erken müdahale için yol iþareti iþlevi görür. Kanada: Kanada'da yükümlülük karþýlama yeterlilik (solvency) sermayesi riskin üç bileþeni ile belirlenir; ödenmemiþ hasarlar ile kazanýlmamýþ primler, yazýlan primler ve gerçekleþen hasarlar. Tanýnan sigorta istihkaký ile yükümlülük arasýndaki marj üçünün arasýnda en yükseði olacaktýr. Kazanýlmamýþ primler ve ödenmemiþ hasarlarýn %15'i Son 12 ayda brüt prim hacminin %15'i Son üç yýlda gerçekleþen ortalama brüt hasarýn %22'si Her bir durumda, brüt hacim gereksiniminin %50'sine kadar reasürans düzeltmesi yapýlýr. Ýngiltere: Ýngiltere'de FSA (Financial Services Authority), sigortacýlarýn Minimum Sermaye Gereksinimi (MCR) ve Geliþmiþ Sermaye Gereksinimi (ECR) deðerleri hesaplamasýný gerekli kýlmaktadýr. Genel sigortacýlar için MCR, Genel Sigorta Sermaye Gereksinimi (GICR) ile AB tarafýndan belirlenen ve Minimum Garanti Fonu (MGF) adý verilen bir mutlak tutar arasýndan daha yüksek olanýdýr. GICR; prim miktarý, hasar miktarý ve ileri sürülen miktar arasýndan daha yüksek olanýdýr; burada: Prim miktarý, son yýl yazýlan ilk 50 milyon Euro primin % 18'i ile son 3 yýlda gerçekleþen net/brüt hasarýn %16'sýnýn çarpýmýdýr (minimum %50) Hasar miktarý, 3 yýllýk ortalama gerçekleþen ilk 35 milyon Euro hasarýn % 26'sý ile son 3 yýlda gerçekleþen net/brüt hasarýn %23'ünün çarpýmýdýr (minimum %50) Geliþmiþ Sermaye Gereksinimi (ECR) riske daha duyarlýdýr ve iki kategorideki riskler dikkate alýnýr: Kredi ve pazar riskini de içeren varlýk ile iliþkili risk Teknik provizyon risk faktörleri ve yazýlan net prim risk faktörlerinden oluþan sigorta ile iliþkili risk Ýþ koluna göre kayýp oraný volatilitesi, iþ sýnýfý temelinde ek rezerv taþýma ihtiyacý nedeniyle dahil edilmiþtir. Testleri yapýlmýþ olan ECR þu anda yalnýzca bir raporlama gereksinimidir. Buna ek olarak sigortacýlarýn, risk profillerine göre ferdi sermaye deðerlendirmesi (ICA) yapmalarý gerekli kýlýnmakta ve FSA, tahmine göre Ferdi Sermaye Rehberini (ICG) vermektedir. Avrupa - Solvency II: Solvency II kapsamýnda iki sermaye gereksinimi seviyesi söz konusudur; Solvency Sermaye Gereksinimi (SCR) ve Minimum Sermaye Gereksinimi (MCR). SCR bir hedef sermaye seviyesi iken MCR bir minimum eþik seviyesidir. SCR, Standart Yaklaþým veya iç modeller kullanýlarak hesaplanabilir. Standart Yaklaþým, SCR ile iç modellerin karþýlaþtýrýlmasýnda ölçüt noktasý olacaktýr. Solvency II üzerinde çalýþmalar devam etmekte olup iç modeller ve SCR de hala müzakere edilmektedir. Avustralya - ICA: Avustralya'da sigorta þirketi risk profili ile baðlantýlý olan Minimum Sermaye Gereksinimi, iç modele veya minimum eþik seviyelerine tabi makul bir standart aracýlýðýyla belirlenebilir. Burada deðerlendirilen risk faktörleri: Sigorta Riski Yatýrým Riski Konsantrasyon Riski Sigorta riskinin iki bileþeni bulunmaktadýr; Ödenmemiþ Hasar Riskine göre bir yükümlülük ve Prim Yükümlülükleri Riskine göre bir yükümlülük. Ödenmemiþ Hasar Sermaye Yükümlülüðü, sigortalýnýn çalýþtýðý tüm iþ sýnýflarýnda, her bir sýnýf için net ödenmemiþ hasar yükümlülükleri ile ilgili sýnýf için belirlenen uygun Bekleyen Hasar Sermaye Katsayýsýnýn çarpýmlarýnýn toplamýdýr. Prim Yükümlülüðü Sermaye Zorunluluðu, sigortalýnýn çalýþtýðý tüm iþ sýnýflarýnda, her bir sýnýf için net prim yükümlülükleri ile ilgili sýnýf içinbelirlenen uygun Prim Yükümlülüðü Sermaye Katsayýsýnýn çarpýmlarýnýn toplamýdýr. Þu anda tüm iþ sýnýflarý üç grupta toplanmýþtýr. Toplam Sigorta Riski Sermaye Yükümlülüðü, iki bileþenden her birinin sermaye yükümlülüðünün toplamýdýr. Yatýrým riski, genel sigortacýnýn varlýklarýnýn deðerlerinde veya bilanço dýþý risklerinde olumsuz yöndeki deðiþikliklerdir. Yatýrým Riski Sermaye Yükümlülüðü, tüm varlýklar ve belirli bilanço riskleri için, her bir yatýrým ile ilgili Yatýrým Sermaye Katsayýsýnýn çarpýmýnýn toplamýdýr. Konsantrasyon Riski Sermaye Yükümlülüðü, risklerin tek bir alandaki tek bir felaket olayýnda birikmesi ile ilgilidir. Konsantrasyon Riski SermayeYükümlülüðü, sigortacýnýn Maksimum Olay Retansiyonu (MER) ile, ikame reasürans tutarýnýn sigortacý tarafýndanönceden ödenmediði durumlarda, felaket reasürans tutarýnýn tek ikamesinin maliyetinin toplamýdýr. Yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) standartlarýndaki ortak özellikler: Ödeme sermayesi iki katman olarak belirlenmiþtir; 1. katmanda minimum mutlak gerekli sermaye miktarý yer alýrken 2. katmanda risk tabanlý bir sermaye gereksinimi bulunur. Prim Riski, Hasar Riski ve Yatýrým Riski yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) hesabýnda dikkate alýnan üç temel risk grubudur. Mevcut risk niceleme formülü ampirik verilere dayanýr, sadedir ve faydalý bilgiler saðlar. Faktör tabanlý yöntem en yaygýn yöntemdir. Ortak standartlara ek olarak þirketler, modellerin yasal düzenleyiciler tarafýndan kabulüne baðlý olarak, riskin ölçülmesi ve izlenmesi için kendi iç modellerini geliþtirebilmektedirler. Risk portföy sýnýfýna göre ek sermaye hesabý için ülkeler arasýnda yasalaþtýrýlmýþ herhangi bir ortak standart bulunmamaktadýr. Ýþ sýnýfý ek risk sermayesi, sigortalanan iþin sýnýfýna göre sýfýr ile yüzdeye dayalý arasýnda deðiþir. Bu önlemler riski azaltýp sigorta þirketlerinin risk profiline uygun þekilde sermaye tabaný saðlarken sigorta þirketlerinin çözüm üretmesi gereken Ýlkeler ve Çýkarýmlar Sigorta þirketlerinin hatalarý diðer sektörlere göre daha yüksek maliyetlidir ve yeterli önlemlerin alýnmasýna raðmen, sigorta sektöründe yükümlülük karþýlama yetersizliði (insolvency) yaygýn bir durumdur. Risk tabanlý sermaye, daha önceki mutlak taahhüt edilmiþ sermayeye göre ileriye bir adýmken kendi zorluklarýný da içinde barýndýrmaktadýr. En büyük zorluk, risklerin doðru bir biçimde ölçülmesidir. Beklenen kayýplar, istatistiksel deðerlemelere göre deðiþebilir niteliktedir. Yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) ile ilgili sorun yaratan temel husus beklenmeyen kayýplardýr. Sektörün endiþe duymasý gereken konu, deðiþken ve birbiri ardýna gerçekleþen risk faktörlerinin çeþitliliðidir. Tahminlerin Doðruluðunun ve Yeterliliðinin Saðlanmasý Mevcut risk hesaplama yöntemi; tahsil edilmemiþ prim rezervi (UPR), kayýp rezervi ve gerçekleþmiþ ancak bildirilmemiþ (IBNR) bilgileri ile ilgili tahminlerin doðruluðunu farz eder. Sorun, tahmin ile gerçekleþen arasýndaki hata/sapma marjý geniþlediðinde söz konusu olmaktadýr. Temel tahminin yanlýþ olmasý durumunda doðal olarak tahmini bilinen yükümlülüklere dayanan ek risk provizyonu da doðru olmayabilir ve iki seviyede yetersiz rezervleme ve sermaye eksikliði söz konusu olur. Geçmiþte yetersiz rezervleme, sigorta dünyasýndaki yükümlülük karþýlama yetersizliðinin (insolvency) büyük çoðunluðunun temel nedeni olmuþtur. A.M. Best'in yükümlülük karþýlama yeterliliði (solvency) üzerine raporuna göre ödeme güçlüklerinin %27'sinin nedeni tanýmlanamayan riskler ve %22'sinin nedeni ise yetersiz prim ve rezervler olarak belirlenmiþtir. Büyük sigortacýlar tarafýndan bugünlerde rezerv tahminlerinin tekrar validasyonu, sektörün zayýflýðýný göstermektedir. Sermaye yeterliliðinin saðlanmasý için rezervlerin geriye doðru test edilmeleri gereklidir. Afet Kaybý - Karmaþýk Bir Zorluk Afet kayýplarýnýn öngörülebilmesi amacýyla afet modelleri sektörde yoðun þekilde kullanýlmaktadýr. Bu modeller, gelecekteki olaylarýn öngörülmesine yönelik olarak afet olaylarý ile ilgili geçmiþ verilere ve kayýp verilerine dayanýr. Bu veriler hatalar içermekte, yeterli veya tam sayýlamamaktadýr. Örneðin deprem verilerinde yer, zaman, þiddet ve yaþanýlan kayýp gibi konularda hatalar bulunmaktadýr. Ayný zamanda hasar hesaplamalarý ile ilgili oldukça geniþ belirsizlikleri söz konusudur. Afet yaþanmýþ alanlarda; artan nüfus yoðunluklarý, mega kentlerin geliþmesi ve emlak deðerlerindeki artýþ gibi nedenlerle bir süredir yapýsal deðiþiklikler yaþanmýþtýr. Bu, olay baþýna hasar þiddeti ve frekansýnýn artmasý ile sonuçlanmýþtýr. Afet kayýplarýnýn frekansý artmýþtýr ve afetler arasýnda geçen süreler azalmaktadýr. Son yýllarda yüksek etkili, düþük olasýlýklý olaylara ve olasýlýk tahminlerini bozan olaylara tanýk olunmuþtur. Ýklim deðiþikliðinin sigorta sektörüne olumsuz bir etkisi olacaðý öngörülmektedir. Sel hasarlarý tüm dünyada daha sýk görülmektedir. Aþýrý yaðýþtan kaynaklanan seller, dünyanýn birçok kýsmýnda yýllýk olarak gerçekleþir hale gelmiþtir. Terör Vurduðunda 11 Eylül sonrasýnda sektör, bir anda terörizmden kaynaklanan korkular ve olasý kayýplarla karþý karþýya kalmýþtýr. Terörist faaliyetler yayýlýrken kayýp daðýlýmý da deðiþmiþtir. Teröristlerin tercih ettiði noktalar genellikle trenler, alýþveriþ merkezleri, turistik bölgeler ve iþ merkezleri gibi birikme riski yaratan kalabalýk, yoðun nüfuslu alanlardýr. Londra, Ýspanya ve Mumbai gibi þehirlerdeki bombalamalar yüzlerce ölüme, binlerce yaralanmaya neden olmuþtur. Herhangi bir bölge bu durumdan arýnmýþ görünmemekte, bu da risk düþürme anlamýnda coðrafi daðýlýmýn bir araç olarak yeterliliðinde soru iþaretlerine yol açmaktadýr. Geçmiþe dair verilerin bulunduðu felaket kayýplarýnýn aksine sektör, terörizmden kaynaklanan olasý maksimum kayýplarýnýn tahmini konusunda uzmanlýða sahip deðildir. Birikme Riski Mega þirketler, tek bir çatý altýnda binlerce çalýþana sahiptir. Alýþveriþ merkezleri, spor olaylarý ve sergiler binlerce insaný çekmektedir. Kayba neden olacak her türlü olay emlak, mesuliyet, kiþisel kaza, saðlýk ve hayat sigortasý gibi birçok farklý portföy üzerinde eþzamanlý etkiye sahip olacak, böylece sektör üzerindeki etki beklenenden çok daha büyük gerçekleþecektir. Birikme riski doðru bir þekilde planlanmalý ve uygulanmalýdýr. Ýç Pratiklerde Deðiþiklik Þirket iþleyiþinde politika veya prosedür deðiþiklikleri, riskte gerçek bir deðiþiklik söz konusu olmadan risk profilinde deðiþikliðe yol açabilir. Örneðin, sigorta süresinin dolmasýnda çok sonra bildirilen ve ödenen hasarlarda iskonto yapmama uygulamasýnýn iskonto yapma þeklinde deðiþtirilmesi veya iskonto oranlarýndaki deðiþiklikler risk profilini ve gerekli sermayeyi deðiþtirebilir. Sigorta sektörü, riski yukarýdaki tehlikelerden arýndýrmakla yükümlüdür. Sonuç ve Ýleriye Bakarken Yukarýdaki tüm riskler için sermaye saðlamak pek makul olmayabilir; ancak sigorta þirketleri, gerçekleþen risklerin etkilerinin hafifletilmesine yönelik bir çerçeveye sahip olmalýdýr. Kayba neden olayýn gerçekleþmesi ile tepki arasýndaki zaman aralýðý minimum seviyeye indirilmelidir. Yükümlülüklerin karþýlanmasý için gerekli olmasý halinde ek sermaye getirme yeterliliðine ve hýzlý yanýt sürelerine vurgu yapýlmalýdýr. Þirket yönetimleri, riskteki yapýsal deðiþikliklerin görselleþtirilmesinde proaktif davranmalý ve ayný konu için yeterince hazýrlanmalýdýr. Sigorta þirketleri, felaket ve kriz durumlarý için bir iþ sürekliliði planýna sahip olmalýdýr. Peter Bernstein'dan alýntý yaparsak: "Risk yönetiminin özü, sonucu üzerinde bir miktar kontrol sahibi olduðumuz alanlarý maksimum seviyeye çýkarýrken kesinlikle sonuç üzerinde kontrol sahibi olmadýðýmýz ve etki ile neden arasýndaki iliþkiyi göremediðimiz alanlarý minimum seviyeye indirmekte yatar." Sektörün þu anda dikkatle eðildiði noktalar, riskin nicelenebileceði ve izlenebileceði alanlardýr. Bu, þirket seviyesinde önemli ölçüde gerçekleþtirilebilirken sektör daha etkin bir þekilde belirsizlikleri yönetebilmelidir.

12 18 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta Sektörüne Yenilikçi Servis Modellerini Sunuyor deneyimleriyle zenginleþtirdiði yenilikçi tahsilat servisi Collection Plus þirketlere güvenilir, kolay ve çoklu tahsilat süreç modelleri saðlýyor. SFS Yönetim Kurulu Baþkaný Gültekin Günal; Etkinlikle sigorta sektörünü verimlilik ve karlýlýða giden yolda buluþmaya davet ediyoruz, bu özellikle yaþanan küresel kriz ortamýnda son derece önemli bir çaðrýdýr ifadesiyle etkinliðin önemini vurguluyor. Gökçe Ýlsever Kurumsal Ýletiþim Uzmaný, SFS Dünya devi teknoloji þirketi HCL iþbirliðiyle ile dünya pazarlarýna açýlan SFS, Sigortacýlýkta Yenilikçi Servislerin Karlýlýða Etkisi ana temasý kapsamýnda yenilikçi servis modellerini küresel trendler ve SFS müþterilerinin sunumlarýyla 4 Kasým 2008 saat 14:30 da Ceylan Intercontinental da sektöre sunacak. SFS ayný etkinlik kapsamýnda.17. Yýlýný da Senfoni Orkestrasý eþliðinde kutluyor olacak. Etkinlik dahilinde Yenilikçi Hasar Servisi Claim Plus ve Yenilikçi Tahsilat Servisi Collection Plus, þirketlerin verimliliðini ve dolayýsýyla karlýlýðýný artýran iki önemli ve hayata geçirilmiþ model olarak sektörün deðerlendirmesine sunulacak. Sektörün temel performans ölçütlerinden biri olan Hasar/Prim Oraný, bir yanda satýþ odaklýlýðýný iþaret ederken diðer yanda verimli hasar süreçlerini gerektiriyor. SFS nin dünya örneklerini müþteri deneyimleriyle birleþtirerek geliþtirdiði yenilikçi hasar servisi Claim Plus þirketlere gerçek zamanlý izlenebilir hasar yönetimi ve etkinliði saðlýyor. Þirket performansýnýn bir baþka önemli bir göstergesi olan tahsilat performansý, artan ve çeþitlenen ödeme araçlarýyla farklý modelleri zorunlu kýlýyor. SFS nin özellikle banka sigortacýlýðý Etkinlikte AIG Sigorta, Ankara Sigorta, Aviva Sigorta, Fiba Sigorta ve Ray Sigorta nýn üst düzey yöneticileri hasar ve tahsilat süreçlerinde gerçekleþtirdikleri operasyonel verimlilik ve karlýlýk modellerini sektör katýlýmcýlarýyla paylaþacak. Dünya sigorta pazarýnda SFS yi iþ ortaðý olarak seçen HCL'nin Finansal Servisler Baþkaný da Küresel Sigorta Sektöründe Verimlilik ve Karlýlýk Trendleri ve SFS ile Geliþen Ýþbirliði Modeli ni aktaracak. SFS HCL iþbirliðinin temelini HCL nin küresel deneyimi ile SFS çözümleri ve uzmanlýðýnýn birleþimi oluþturuyor. SFS ve HCL, denenmiþ ve baþarýsý kanýtlanmýþ SFS çözümlerini küresel sigorta sektörüne sunuyor. HCL Hakkýnda:18 ülke ve 170 þehirde ofisleri, 300 den fazla hizmet noktasý, çalýþaný ve 5 milyar dolara yakýn cirosu ile dünyanýn ve Hindistan ýn önemli teknoloji firmalarýndan biri olan HCL, adam/yýla yakýn sigorta teknolojileri tecrübesi ile küresel sigorta sektörüne tüm branþlarda hizmet veriyor. SFS Hakkýnda: 17 yýldýr sigorta sektörüne odaklanan SFS Þirketler Grubu, Türkiye de, Hollanda da ve Azerbaycan da sigorta þirketlerine hizmet veriyor. AIG, Aviva, Fiba, Ray, Ankara, Hür gibi çok sayýda sigorta þirketinin komple sigortacýlýk sistemini saðlayan grup, Axa, Alarko Holding, Zorlu Holding, Vestel Grup, Baþak Groupama, Marsh Sigorta, Metro, Vakko, Mercedes Chrysler, Turkcell, Vodafone, Petrol Ofisi, Acýbadem, Price Water House Coopers gibi Türkiye nin sayýlý firmalarýna farklý alanlarda çözümler saðlýyor.

13 20 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 21 StraMar Activity ile Etkin Süreç Yönetimi Mümkün! Gartner ve Celent büyük ölçekli þirketlerin outsource kullanýmlarýný arttýracaðýný ve iç yazýlým geliþtirme ihtiyaçlarýný karþýlarken de hazýr bileþenlere yöneleceðini öngörüyor. Çok uluslu þirketler uluslararasý çalýþanlarýyla ortak bir süreç üzerinde çalýþabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyuyorlar. StraMar Activity var olan sistemlerle kolay entegre olabilen modüler yapýsý, SFS nin yýllar öncesinden tasarladýðý faklý diller, farklý para birimleri, birden fazla þirketle çalýþabilmeyi saðlayan güçlü altyapýsý ile böyle bir ortamý saðlýyor. Cüneyt Gültaþ Ürün Yönetimi Süreç Müdürü, SFS Tüm organizasyonlar günümüzün artan rekabet ortamýnda müþterilerine daha iyi hizmet sunabilmek, maliyetlerini düþürmek ve karlýlýklarýný arttýrabilmek için etkin bir süreç yönetimi uygulamak durumundalar. Bu amaçla yapýlacak çalýþmalarýn baþarýya ulaþabilmesi için þirketlerin süreç yönetimi konusundaki çalýþmalarýnýn operasyonel bilgi sistemleri ve teknoloji ile desteklenmesi gerekiyor. StraMar Activity, etkin bir süreç yönetimi için þirketlerin ihtiyaç duyduðu tüm yönetim araçlarýný ve teknolojiyi mevcut bilgi sistemleriyle entegre olacak þekilde sunuyor. 1. Girdi 2. Süreç 4. Geri Bildirim 3. Çýktý Süreç yönetimi için hazýrlanan bu tarz çözümler öncesinde küçük-büyük her þirket, iþ süreçlerini farklý yöntemlerle ve farklý araçlarla yönetiyordu. Fakat süreç yönetiminin etkin bir biçimde yapýlabilmesi için ilk olarak süreçlerin net olarak tanýmlanmasý ve daha sonra da belirli performans göstergeleri ile ölçülmesi ve bu ölçüm sonuçlarýna göre süreçlerin sürekli iyileþtirmeye tabi tutulmasý gerekir. Bunun yapýlabilmesi için de operasyonel bilgi sistemlerinden elde edilen verilerin süreçler içerisinde kullanýlmasý ve sürecin çýktýsý olarak üretilen verilerin bilgiye dönüþtürülerek geri bildirimi, bu geri bildirimler sonrasý yapýlacak deðerlendirmeler yoluyla da süreçlerin sürekli iyileþtirilmesi saðlanmalýdýr. SFS yazýlým altyapýsýnýn kural tabanlý mimarisi iþ süreçlerinin kolaylýkla müþteri ihtiyacýna göre uyarlanabilmesini ve yazýlým deðiþikliðine ihtiyaç duymayacak þekilde deðiþim yönetiminin uygulanmasýna olanak vermektedir. StraMar Activity ile kurallar olay bazýnda tanýmlanabilmekte, bir aktivitenin oluþmasý, güncellenmesi, tamamlanmasý, onaylanmasý, reddedilmesi gibi durumlarda yapýlmasý gereken iþler bu kurallarla tanýmlanmaktadýr. Yapýlmasý gereken iþler bir kullanýcýya iþ atanmasý, konu hakkýnda bir kullanýcýnýn ve/ya SMS yoluyla bilgilendirilmesi olabileceði gibi herhangi bir dýþ sisteme bilgi gönderilmesi de olabilir. Tüm SFS ürünleriyle entegre çalýþan StraMar Activity, bir sürecin baþýndan sonuna kadar her aþamasýnda harici sistemlerle de etkileþimde bulunabilen açýk bir sistemdir. Esnek entegrasyon altyapýsý iþe iþlemekte olan sürecin herhangi bir aþamasýnda iç veya dýþ sistemlere bilgi gönderebilmekte ve dahili veya harici sistemlerde oluþabilecek belirli olaylarda yeni bir sürecin tetiklenebilmesine de olanak vermektedir. Örneðin bir hasar bildirimi yapýldýðýnda hasar sistemi otomatik olarak bir süreci tetikleyebilmektedir. Benzer þekilde otorizasyon talepleri de üretim sistemi ile entegre çalýþmaktadýr. Bu tür entegrasyonlar süreç içinde bir kez tanýmlandýktan sonra farklý süreçlerde defalarca kullanýlabilmektedir. Süreç tasarýmcýsýnda hangi olay gerçekleþtiðinde hangi þarta baðlý olarak hangi entegrasyonun yapýlacaðýnýn seçilmesi yeterlidir. Stramar Activity nin Avantalarý Ýþ süreçlerinin tanýmlanmasý ve iþletilmesi sonrasýnda ikinci adým bu süreçlerin periyodik olarak ölçülmesi ve sürekli iyileþtirilmesidir. Organizasyonlar mevcut iþ süreçlerini Aktivite ve Süreç Monitörleri ile kolaylýkla izleyebilmekte, süreç ölçümleri ile verimliliklerini ölçüp süreçlerini bu sonuçlara göre yönetebilmektedir. Farklý kullanýcýlarýn iþ süreçleri üzerinde farklý bakýþ açýlarý vardýr. Örneðin departman müdürü günlük operasyonlarýn düzgün bir þekilde yürüdüðünü görmek isterken Genel Müdür daha geniþ bir bakýþ açýsýyla þirketin tüm süreçleri hakkýnda genel bilgi sahibi olmak ister. Aktivite ve Süreç Monitörleri farklý kullanýcýlar ve kullanýcý gruplar için farklý görünümler saðlar. StraMar Activity, tek bir sürece herkes tarafýndan her yerden her türlü yöntemle ulaþýlabilmesi temeli üzerine kurulmuþtur. Tek bir süreç içerisinde müþteriler, kanallar, çalýþanlar, servis saðlayýcýlar gibi farklý unsurlar dahil olabilmekte, bu unsurlar faklý lokasyonlardan evlerden, ofislerden veya mobil olarak her yerden, , faks, SMS gibi farklý yollarla bu sürece katýlabilmektedir. Sürecin Ýþleyiþi StraMar Activity çözüm mimarisinin merkezinde bulunan tüm temaslar veritabaný, þirket içi aðlarda kullanýlmakta olan hub cihazlarýna benzetilebilir. Burada müþterinin özlük bilgileri dýþýnda müþteri ile ilgili þirket bünyesinde gerçekleþtirilen her türlü aktivite ve her türlü temas bilgisi tutulmaktadýr. Müþteri dýþýnda satýþ kanallarý, servis saðlayýcýlar, satýcýlar gibi etkileþimde bulunulan her türlü unsur da ayrýca takip edilebilmektedir. Bu að daðýtým merkezinin soketlerine telefon, faks, , SMS gibi iletiþim araçlarý kolaylýkla baðlanabilimekte, SFS tasarýmcýlarý ile süreçler süreç yöneticileri tarafýndan yazýlým deðiþikliðine gerek kalmadan deðiþtirilebilmektedir. StraMar Activity SFS Entegratörleri ile Temel Sigortacýlýk Sistemi ve her türlü diðer dýþ sistemlerle de entegre çalýþabilecek bir yapý sunmaktadýr. StraMar Activity Baþarý Öyküleri Ankara Sigorta Hasar Ödeme Onay Süreci - Hasar Ödeme Süreci hasar bildiriminden müþterinin hesabýna ödemenin yapýlmasýna kadar baþtan sona uygulanmýþtýr. Aviva Sigorta Kurumsal Satýþ Süreci - Kurumsal satýþ süreçleri baþtan sona uygulanmýþtýr. Aviva Sigorta Çok Seviyeli Otorizasyon ve Risk Seçim Süreçleri - Bir acenteden teklif verilmesinden risk seçimine ve merkezden otorizasyon verilmesine kadar baþtan sona otorizasyon süreci uygulanmýþtýr. Aviva Hayat Emeklilik Satýþ, Pazarlama ve Servis Süreçleri - Satýþ, pazarlama ve servisi içeren tüm ön ofis süreçleri 6 yýl boyunca kullanýlmýþtýr. SFS SLA ve Yazýlým Hizmetleri Süreçleri - SFS olarak yazýlým hizmet süreçleri ve SLA anlaþmalarýnda kullanmaktayýz. Baþarý hikayelerimizden görüleceði gibi StraMar Activity farklý iþ süreçlerinin implementasyonunda kullanýlabilmektedir. Bu örneklerin hepsi birbirinden baðýmsýz, farklý çalýþma alanlarýnda, farklý branþlarda ve de farklý sektörlerde uygulanmýþ çözümlerdir. Tümünde kullanýlan yazýlým ayný olmakla birlikte implementasyonun gerçekleþtiði þirketin ihtiyaçlarýna göre uyarlanmýþtýr.

14 22 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 23 Ön Satýþ Sisteminde Büyük Yenilik Müþteriye Özel Hasar Servis Hizmetleri StraMar E-Channel ProSales ürününe Sanal POS özelliðini ekleyerek müþterilerimizin satýþlarýný artýrmayý ve pazarda çok daha avantajlý bir konuma getirmeyi hedefledik diyen SFS Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Müdürü, Ayhan Demirol, projenin avantajlarýný anlattý Ayhan Demirol Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Müdürü, SFS Müþterilere satýþ öncesi ürün ve fiyat alternatifleri sunarak hýzlý bir þekilde teklif verilmesini saðlayan Ön Satýþ Sistemi sayesinde þirketlerin merkez, bölge, acente, satýþ temsilcileri, çaðrý merkezi, banka vb. bütün satýþ kanallarý profesyonel satýþ maliyetlerini düþürerek teklif sürelerini kýsaltmakta, satýþ ve karlýlýða odaklanabilmektedirler. Bu teklifler müþterinin onayý ile poliçeleþtirilerek, bilgilendirme formu ve ödeme planý ile birlikte yeniden müþteriye sunulmaktadýr. Stramar ProSales ürününde büyük bir yenilik yapan SFS, Ön Satýþ Sisteminin teklif giriþ programýna Sanal POS özelliðini ekleyerek sisteme bir fonksiyon daha eklemeyi baþardý. Herhangi bir POS cihazýna gerek kalmadan müþteri kredi kartý hesabýndan online olarak provizyon alýnmasýný saðlayan Sanal POS sistemi sayesinde SFS müþterileri rekabette çok daha avantajlý duruma geçtiler. E- Agent ürünlerinde 2005 yýlýndan itibaren kullanýlan Sanal POS, 2008 Nisan ayýndan itibaren Ray Sigorta da StraMar E-Channel ProSales ürünlerinde kullanýlmaya baþlandý. Ön Satýþ sisteminin þirketlere saðladýðý baþlýca avantajlar þunlardýr; StraMar Teklif Giriþi ne yandaki ekran eklenmiþtir. Burada Taksitli Kart Ödemesi seçeneðinin seçilmesi durumunda üye iþyeri (Kart Adý), taksit sayýsý(ödeme Türü) ve kredi kartý bilgileri sisteme girilir. Müþterinin teklifi onaylamasý ile, poliçe primi otomatik olarak müþteri kredi kartýna iþlenir. Taksitli Kart Ödemesi seçilmemesi durumunda kredi kart bilgileri sisteme girilmez ve tahsilat iþleyiþi manüel takip edilir. Teklif süreçleri kýsalýr. Teklif kalitesi artar. Satýþ operasyonu maliyetleri düþer. Müþteri ve kanal bazýnda özel hizmet verilebilir. Ýletiþim ve dokümantasyon giderleri azalýr. Satýþ süreçleri real-time yürütülür, izlenir ve analiz edilir. SFS nin Ön Satýþ Sistemiyle saðlanan ek avantajlar þunlardýr; Trafik, DASK ve seyahat gibi ürünlerin StraMar ön satýþ ekranlarýndan Sanal POS lu olarak kýsa sürede poliçeleþtirilmesi, Sanal POS özelliði ile operasyonel yükün azaltýlmasý, Online Banka Entegrasyonu sayesinde POS cihazý olmadan farklý bankalardan provizyon alýnmasý ve bu sayede her bir banka için ayrý WEB POS / POS kullaným ihtiyacýnýn ortadan kaldýrýlmasý, Müþteri kredi kartý hesabýna bloke konulmasý sayesinde müþteri tahsilatý banka garantisi altýna alýnarak tahsilat sürecine olan ihtiyacýn ortadan kaldýrýlmasý, Ön satýþ kanallarýnda Sanal POS ile tahsilat yapýlabilmesi, Sanal POS özelliðinin StraMar ön satýþ ekranlarýna eklenmesi ile StraMar Ön Satýþ kanallarýnýn direk satýþ yapabilmesi. Ecevit Cam Hasar ve Reasürans Yönetim Sistemleri Bölüm Müdürü, SFS SFS, kural tabanlý sistemi ile acente, müþteri, poliçe ve dosya bazýnda hasarlarý skorladý. Günün þartlarýna uyabilen, müþteriye göre servis hizmetini farklýlaþtýrabilen, müþteri odaklý, hýzlý iþleyen hasar servisleri oluþturmanýn gereði olarak gördüðü skorlama alt yapýsýný, Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi ne kazandýrdý. Sistem sayesinde her þirket, skorlamanýn neye göre ve hangi koþullarla oluþturulacaðýna karar vermekte ve hiç bir yazýlým deðiþikliðine ihtiyaç duymadan kendine özel tanýmlamalar yapabilmektedir. Dosya inceleme aþamalarýnda tüm detaylarý ile skor tarihçesi ve her bir skor tarihçesini oluþturan parametrelerin puan deðerleri görüntülenebilmektedir. Tarih Dosya Skor Listesi Kullanýc Kodu Puan Renk Sistemin Baþlýca Avantajlarý Skorlamayý oluþturan skor parametre tanýmlarýnda; kuralýn ne olduðu, deðeri, kuralýn deðer aralýklarýna göre puan karþýlýðý ve puanýn skora olan etkisi, toplam veya çarpan olarak tanýmlanmaktadýr. Skor etki özelliði toplam olan skor parametrelerinin toplanmasý, skor etki özelliði çarpan olan skor parametrelerinin de toplam skor ile çarpýlmasý sonucunda hasarlar skorlanmaktadýr. Hasar skoru, acente, müþteri, poliçe veya dosya bazýnda hesaplanmaktadýr. - Acente bazýnda skor üretilmiþ ise; VIP acentelerin dosyalarýna öncelik verilebilmekte, hasar tahsilat sorgulamasýnda doðrudan teminatlý kapsamýna alýnabilmektedir. - Müþteri bazýnda skor üretilmiþ ise; skoru yüksek müþterilere kiralýk araç verilebilmekte, avans ödenebilmekte, ödeme süreci hýzlandýrýlabilmektedir. - Poliçe bazýnda skor üretilmiþ ise; yenileme döneminde poliçenin otorizasyona düþürülmesi, hasarsýzlýk indiriminin korunmasý, sýfýrlanmasý, kademe düþürülmesi, kademe arttýrýlmasý formüle edilebilmekte, prim hesabýnýn hassasiyeti poliçe hasar skoru ile arttýrýlabilmektedir. - Dosya bazýnda skor üretilmiþ ise; dosyalar önem sýrasýna göre renklendirilebilmekte, müþterinin önceliðini dosyanýn skor deðeri belirlemektedir. Dosyanýn önem sýrasý yüksek renge sahip ise ödeme süreci hýzlandýrýlabilmektedir. - Sigortalanan deðer bazýnda skor üretilmiþ ise; farklý acente, müþteri ve poliçeler ile teminat altýna alýnmýþ olsa bile skor kural tanýmlarý, sigortalanan deðerin tüm tarihçesini dikkate alarak skorlama yapýlabilmekte ve buna göre dosyaya öncelik verilebilmektedir. Skor Detaylarý Soru Kodu Soru Adý Puan Hasar skoruna parametre olabilecek bilgiler sistemde var olan bilgilerden alýnabildiði gibi Birlik, TRAMER, TARSÝM vb. diðer entegre sistemlerden, sektörün tamamýnýn beslediði merkezi kayýt kuruluþlarýnýn bilgilerinden de alýnabilmekte ve en geniþ skor yelpazesinde dosyanýn karakteristiði çýkarýlmaktadýr. Skor yelpazesini oluþturan parametrelerden, %100 rücu, neticesiz, cam, zabýtlý/beyanlý hasar, DM varlýðý vb. bilgiler sistemden; hasar sayýsý, aracýn pert/çalýntý listelerinde, kara listede varlýðý vb. bilgiler de dýþ sistemlere entegre olunarak alýnmaktadýr. Elde edilen verilerle, sektörün tamamýnda sigortalanan riskin sorgulamasý yapýlabilmekte ve bu yönüyle oluþturulacak hasar skor deðerinin hassasiyeti arttýrýlmaktadýr. Acente, müþteri, poliçe, dosya, sigortalanan deðer bazýnda üretilen hasar skorlarýnýn birbiri ile olan iliþkileri tanýmlanmaktadýr. Acenteden müþteriye, müþteriden poliçeye ve poliçeden dosyaya doðru skor etki deðerleri doðrudan geçebilmektedir. Sigortalanan deðerin, teminat altýna alýndýðý tüm þirketlerdeki tarihçelerinin, merkezi kayýt kuruluþlarýnda paylaþýlmasý ile tüm iliþkiler aðý görülmeye baþlanmýþ ve bu da hasarlarýn skorlanmasýnda çok önemli bir alt yapý fýrsatý sunmuþtur. Sunulan bu alt yapý hizmetinde SFS, sektör oyuncularýnýn operasyon zamanýný düþürme ve sektörün verimliliðine katký saðlayýcý faydalara dönüþtürme felsefesi ile hareket etmektedir. Kural tabanlý metodolojinin uygulandýðý uzman SFS sistemlerinde, analitik süreçler ile skor skalasýna þüpheli hasarlarýn tespiti de dahil edilmektedir. Hýzlý, verimli çalýþan hasar akýþlarý ile üst düzey müþteri servisleri sunulmaktadýr.

15 24 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 25 Banka Sigortacýlýðý mý? Bankalara organize zulüm mü? Hakan Yurdakul Genel Koordinatör, SFS Banka Sigortacýlýðý tüm dünyada hýzla büyüyor. Türkiye gibi banka sigortacýlýðýnýn çeþitli nedenlerle yeterince büyümediði ülkelerde büyüme hýzý daha da yüksek. Bu büyümenin arkasýnda yatan temel sebepler ise þöyle sýralanýyor ; Banka Sigortacýðýnda deregülasyon trendi Artan potansiyel Sigorta þirketlerinin pazara bankalar aracýlýðýyla kolay eriþimi Geliþen pazarlarda artan sigorta bilinci Banka Sigortacýlýðýnýn bankalar için önemli bir gelir kaynaðý olmasý Müþterilerin artan oranda tüm finansal ürünler gibi sigortacýlýk ürünlerini de bankalardan almayý tercih etmeye baþlamasý Bununla birlikte bankalarla sigorta þirketleri arasýnda süren operasyon çok sayýda banka ve sigorta þirketi için sürdürülmesi zor, maliyetli süreçler yaratýyor ve her iki taraf için de karlýlýðý olumsuz etkiliyor. Bu noktada bankalarýn karþýlaþtýðý temel zorluklarý þu þekilde özetlemek mümkün; Yüksek Operasyonel Maliyet Çoklu Sigorta Þirketini Desteklemeyen Arayüz Online Fiyatlamada Entegrasyon ve Hýz Aracý Sistemi Kullanýlmamasý Banka Sistemleriyle Entegrasyon Sigorta þirketleri açýsýndan da benzer sorunlar mevcut; Yüksek Komisyonlar Offline Fiyatlamada Bakým ve Veri Güvenliði Serbest Satýþlarda Düþük Artýþ Þube Kanalýnýn Etkin Kullanýlamamasý Kýsa Süreli Kontratlarla Riskli Yatýrým Türkiye deki genel tabloya bakarsak; Bankalar sigortacýlýðýn detaylarýný bilmiyor. Bankalar zaten yoðun operasyon yüklerini sigorta operasyonlarýyla daha da artýrmak istemiyor. Bankalar satýþ organizasyonlarýnýn sigorta ürünlerini anlaþýlmaz, çözülmez ve dokunmasak iyi olur ürünler olarak algýlanmasýný istemiyor. Bankalar çalýþtýklarý her yeni sigorta þirketinde tüm yapýyý yeniden kurgulamak zorunda kalmak istemiyor. Bankalar her yeni sigorta þirketinin sistemini öðrenmek ve öðretmek istemiyor. Bankalar sigorta þirketi baðýmsýz sigorta satýþ stratejilerini oluþturmak ve bunun için de öngörebilmek istiyor. Bankalar sigortacýlýðýn bankacýlýk gibi olmasýný istiyor; kolay, hýzlý ve anlaþýlýr. Sigorta þirketleri bankalarýn sigortacýlýðý öðrenmesini istiyor. Her yeni bankada her þeye sil baþtan baþlamak istemiyor. Bankalarýn operasyonlarýna karýþmak istemiyor. Banka kanallarýnýn neden ürünlerini sat(a)madýðýný anlamýyor. Diðer sigorta þirketlerinin olmasýný istemiyor. Banka sigortacýlýðý stratejilerini oluþturmak ve bunun için de öngörebilmek istiyor. Sigorta þirketleri bankalarýn acenteler gibi olmasýný istiyor; razý, sadýk ve gerekince kendi baþlarýnýn çaresine bakan. Müþteriler bankalarýnýn anahtar çözüm sunmasýný istiyor. Detaylarý öðrenmek istemiyor. Beklemek istemiyor. Fiyatlarý hemen söylensin, poliçeler hemen oluþsun, iþ hemen bitsin istiyor. Bankalarýnýn kendilerini yönlendirmesini ve proaktif olmalarýný istiyor. Sigorta ürünleri içinde internet bankacýlýðýndan, telefon bankacýlýðýndan ve hatta ATM lerden hizmet alabilmek istiyor. Müþteriler bankalarýn acenteler gibi hýzlý ve tanýdýk, ama bankalar gibi güvenilir ve teknolojik olmasýný istiyor. Sonuç ise tüm taraflar için artan operasyonlar, düþen verimlilik ve anlaþýlmýyorum oluyor. Bu noktada öncelikle sigorta þirketlerinin Birlikte Var Olmayý (coexistance) öðrenmesi gerekiyor. Benden baþkasýna yar etmem þeklinde özetlenebilecek geleneksel sigorta þirketi yaklaþýmýnýn bankalarý tatmin etmesi imkansýz. Bankalar doðalarý gereði birden fazla sigorta þirketiyle çalýþýyor, ama her bir þirkette yeni arayüzler, yeni sistemler, hülasa sil baþtan istemiyor. Açýkçasý bankalar kolay çalýþabilecekleri ve sigortacýlýðýn incelikleri öðrenmek zorunda kalmayacaklarý modeller arzuluyor. Bu noktada saðlanan çözümlerin; Banka arayüzlerinde kullanýlabilmesi Banka networkünde çalýþabilecek inceliðe (thin) sahip olmasý Banka müþteri ve iþ bilgilerinin korumasý Banka sistemleriyle entegre çalýþmasý Kolay anlaþýlýr hýzlý ürünler içermesi Yenileme ve çapraz satýþ desteði vermesi Etkin raporlama araçlarýna sahip olmasý Ve en önemli düþük operasyonel maliyet gerektirmesi bankalar için çok önemli. Bu noktada tüm dünyada daha fazla entegrasyon içeren banka sigortacýlýðý modellerinin kýsa vadede daha baþarýlý olacaðý, orta ve uzun vadede ise çalýþan tek model olacaðý otoritelerin üzerinde uzlaþtýklarý bir husus. Bu model de bankalar finansal ürünlerin satýldýðý bir satýþ noktasý, sigorta þirketleri de bu noktalarda satýlan sigorta ürünlerinin saðlayýcýsý olarak kabul ediliyor. Bankalar birden fazla sigorta þirketini destekleyen ayný arayüzlerle sigorta ürünlerini satýyor ve ilk nokta servislerini saðlayabiliyor. SFS bankalara ve sigorta þirketlerine farklý alternatifler sunabiliyor. Bu alternatiflerle bankalarýn istedikleri arayüzlerle, süreçlerle ve ürün yapýlarýyla sigortacýlýk ürünlerini bankacýlýk sistemleriyle entegre bir þekilde satmasý mümkün oluyor. Amaç üzüm yemek olduðu sürece aklýn yolu bir. Sigorta þirketleri bankalara mümkün ve sürdürülebilir modeller önermek zorunda. SFS sektördeki 17 yýla yakýn deneyimiyle tüm taraflar için en yüksek deðeri saðlayacak bir modeli bankalara ve sigorta þirketlerine öneriyor. SFS Banka Sigortacýlýðý Alternatifleri; Arayüz Süreçler Ürün Yapýlarý Entegrasyon Entegrasyon Modelleri BANKA Banka Satýþ Yaklaþýmý Müþteri Temsilcisi Banka ve Sigortacýlýk Ürünleri Ýþbirliði Sigortacýlýk Ürünleri Müþteri SÝGORTA ÞÝRKETÝ 1 SÝGORTA ÞÝRKETÝ 2 Sigorta Þirketi Arayüzü, Banka Arayüzü Teklif, Otorizasyon, Poliçe, Ödeme, Basým, Ön Hasar, Yenileme, Zeyil, Ýnceleme&Rapor Saðlayýcý-Kanal Ýletiþimi Klasik Ürünle, Bundled Ürünler (Örn: Kredi Karþýlýðý Ürünler), Otomatik Ürünler (Örn: Pegasus) Banka Sistemleri (Muhasebe, Müþteri, Mevduat, Kredi, Ýntrnet Bankacýlýðý, IVR), Yasal Sistemler (DASK, MERNÝS, TARSÝM, TRMER, TCMB), Sigorta Þirketi Sistemleri Web Servisleri, Emülasyon, XML, Dosya Transferi 1. Munich Re Executive Bancassurance Forum International developments in bancassurance, Markus Hartwig, 26 November 2007

16 26 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 27 Ciddi zaman tasarrufu, hatasýz muhasebe sistemi Pamuk Beyinler Engin Özaydemir Kurumsal Satýþ Yetkilisi, SFS Ýbrahim Baycan DONE Sigorta Genel Müdürü Türk Sigorta Sektörünün mevcut durumu ve gündemi hakkýndaki deðerlendirmeleriniz nelerdir? Yeni Acenteler Yönetmeliði, orta ve uzun vadede sektörü ve acenteleri sizce nasýl etkiler? Sektör þu anda büyük bir hareketlilik içinde. Sektöre ciddi oranda bir yabancý sermaye giriþi oldu. Rekabet arttý, piyasa koþullarý ve buna baðlý çalýþma koþullarý sürekli bir deðiþim içine girdi. Tabi ki bu hareketlilik, sadece sektöre giren yabancýlardan ve satýn almalardan deðil, son yapýlan mevzuat deðiþikliklerinden kaynaklanýyor. Yeni acenteler yönetmeliðindeki deðiþiklikleri olumlu görüyorum. Uzun yýllar yasasý olmadan faaliyet gösteren sektörümüzün bu nedenle ciddi yapýsal ve nitelik sorunlarý birikti. Yeni yönetmelikle sektörün genel seviyesinin yükseleceðini ve çalýþan profilinin deðiþeceðini umuyorum. Sermaye yeterliliði, çalýþan yeterliliði arttýkça yükselecek olan hizmet kalitesi, sigortacýlýðý ve sigortacýyý, toplumda daha muteber hale getirecektir. SFS-Kurumsal Satýþ Yetkilisi Engin ÖZAYDEMÝR in, sorularýný yanýtlayan DONE Sigorta Genel Müdürü Sn. Ýbrahim BAYCAN, SFS ye geçmeden önceki dönemde özellikle ciddi bir operasyon zorluðu yaþadýklarýný belirttikten sonra, Bir reform yaparak SFS nin geliþtirmiþ olduðu inet Acente Servislerini ve Muhasebe modülünü kullanmaya baþladýklarýný ve böylece tahsilat takibi baþta olmak üzere tüm operasyonlarýnda ciddi bir azalma olduðunu ve kazandýklarý bu zamaný daha çok ihtiyaçlarý olan pazarlama konusuna aktarmayý baþardýklarýný ifade etti yýlýnda kurulan DONE SÝGORTA þuan Güven Sigorta T.A.Þ., Aviva Sigorta A.Þ. ve Demir Hayat Sigorta A.Þ. acenteliklerini yürütmektedir Sizin Aviva Sigorta Acenteleri Platformu (ASAP) ýn kurucu üyesi olduðunuzu biliyoruz. ASAP ýn kuruluþ amaçlarý ve faaliyetleri hakkýnda bizimle neler paylaþmak istersiniz? Öncelikle bu platformun kurulmasýnda bizden desteðini esirgemeyen Baþta Aviva Sigorta A.Þ. Yönetimi ve deðerli acente arkadaþlarýma sonsuz teþekkür ederim. A.S.A.P (Aviva Sigorta Acenteleri Platformu) nun kurulma amacý; acenteliðini yapmakta olduðumuz þirket içinde yaþanan sorunlarýn, beklentilerin tüm acenteleri tek çatý altýnda buluþturarak, þirket yönetimine bu beklentiler konusunda somut bir takým çalýþmalar aktararak acenteleri daha baþarýlý kýlacak faaliyetlerde bulunmaktýr. Bu platform ayný zamanda acenteler arasýnda sosyal dayanýþmanýn da yapýldýðý bir ortamdýr. Kurulduðumuz andan bugüne acenteler için gider kalemlerinde önemli yer tutan maliyetleri düþürmeye yönelik faaliyetlerde bulunduk. Bunlardan en önemlisi þu anda ÝÞNET tir. ÝÞNET ile Ýsteyen tüm Aviva Acenteleri ve Aviva personelini Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve tüm Aviva acenteleri ile ücretsiz konuþabilmektedirler. Bu sistem sayesinde meslektaþlarýmýza cep telefonu, þehirlerarasý ve milletlerarasý görüþmelerinde % 30 civarýnda tasarruf saðlanmýþtýr. SFS yi tercih etmenizde hangi fonksiyonlar rol oynadý? SFS nin sektöre yönelik büyük hizmetleri ve fonksiyonel çözümleri olduðunu yýllardýr biliyorum. Açýkçasý SFS ile çalýþmaya baþlayýncaya kadar ürünlerinizin bir acentenin alým gücünü aþtýðýný sanýyordum. Çünkü SFS yi her zaman büyük projelerden ve sigorta þirketlerinden tanýyorduk. Ancak bir seminer vesilesiyle acentelere hitabeden inet isimli ürününüz hakkýnda daha gerçekçi bilgiler edindim. Akabinde arkadaþlarýnýz bizi ziyaret ederek sistem ve çözümlerinizi bizimle paylaþtýlar. SFS uygulamasýný kullanmaya baþladýk, gördük ki kullanýmý çok pratik ve oldukça fonksiyonel bir ürün. SFS den önce hangi sistemi kullanýyordunuz, eski sisteminizde yapamadýklarýnýz nelerdi? Kullandýðýnýz sistem önceki dönemde yaþadýðýnýz ne gibi sorunlarý ortadan kaldýrdý? Daha önce faklý bir program kullanýyorduk. Bu programa verileri elle girdiðimizden bilgi giriþleri oldukça zaman alýyor ve girilen verilerin de yetersiz olmasý nedeniyle raporlamalar istenilen þekilde olmuyordu. SFS ile çalýþmaya baþladýktan sonra kullandýðýmýz inet Veri Bütünlüðü Servisi sayesinde verilerin büyük bir kýsmý otomatik olarak bilgisayara iþleniyor ve çok geniþ raporlamalar alýnabiliyor. En büyük sorunlardan biri de þirketler ile mutabakat yapmaktý. Artýk anlýk olarak çalýþtýðýmýz þirketler ile mutabakat yapabiliyoruz. Her þeyden önce bu program bize çok ciddi bir zaman tasarrufu ve hatasýz bir muhasebe sistemi kazandýrdý. Ali Erül 23 yýldýr sigortacýyým. Bunca yýl boyunca gerçek anlamda deðiþen ne oldu peki? Sektördeki þirket sayýsý önce hýzla arttý, son 10 yýlda ise neredeyse ayný hýzla düþtü, iþgücü niteliði önce iyileþti, sonra daha az önemsenmeye baþlandý; acente sayýsý arttý-azaldý vs. Ayný dönemde prim boyutunda mutlak ve yadsýnamayacak bir büyüme, ürün çeþitliliði ve yasal taban konusundaki somut geliþmeler dýþýnda devrimsel bir deðiþim oldu mu sorusuna ise iç rahatlýðý ile evet diyemiyorum. Sanýyorum en büyük yanýlgý deðiþim ve yeniliðin farklý olmak ve bunun iþ sonuçlarýna yansýmasý deðil de salt ürün, hizmet ya da süreçlerdeki iyileþtirme olduðu düþüncesi. Yenilikçilik (inovasyon) diye bir kavram var. En basit tanýmý ile bir iþi farklý þekilde yapmak ve bu konudaki isteklilik diye tanýmlýyorum. Biz bunu çokça yeni ürün çýkarmak, en yeni bilgisayarlarý en geliþmiþ yazýlýmlarla donatmak olarak algýladýk onlarca yýl boyunca. Bu yatýrým ve geliþim projelerini yaparken kendi doðrularýmýz, beklentilerimiz ve burnumuzun diki ile sývadýk kollarý. O kadar az düþündük ki müþteri ne istiyor, rakipler ne yapýyor, en az ilk ikisi kadar önemli olan içerideki çalýþanlar, iþ ortaklarýmýz ve tedarikçilerimizi unuttuk Kitap okumayan, gazeteye almayan, bilgisayarý ve cep telefonu ile yapýþýk yaþayan ve sayýlarý hiç de azýmsanmayacak bir kesimin görüþ, gereksinim ve beklentilerinin ne olduðunu hiç dikkate almadýk. Demografi ve ekonomideki geliþmeler ile gelecek planlarýmýzý çok da örtüþtüremedik. Internet diye bir olgunun farkýna vardýk, hemen vebsayt lar hazýrlattýk birilerine ama bu uçsuz bucaksýz sahayý iþe, iþbirliðine, paylaþýma ve verimliliðe dönüþtüremedik layýkýyla. Ne zaman baþýmýz sýkýþsa hemen fiyat indirdik, komisyon iade ettik ya da baþka ödünlerle süsledik satýþ süreçlerini. Müþteri odaklý olmayý poliçe ya da dekontlardaki rakamlar olarak gördük. Birkaç ve çok nadir örnek dýþýnda müþterisine prestij ürünü sunabilen, teminat ve klozlara olduðu kadar algýlanan deðere de ödeme yaptýrtacak ürünleri geliþtiremedik. Bu sektörün aktörleri kimler? Sigorta þirketleri, acenteler, brokerler, eksperler. 3 ayda bir yayýmlanan bu dergiyi çýkaran SFS ne yapar? Kurumlara, yani yukarýdaki aktörlere stratejik çözümler sunar. Ama sadece bunlara mý? SFS ya da bir baþkasý banka, leasing, faktoring þirketleri yanýnda otomotiv, lojistik, perakende ve parayý veren herkese ayný çözümleri sunar, sunabilir. Bu çözümlere sahip bir banka, bir otomotiv þirketi, hatta en ücra köþedeki bir gýda toptancýsý yarýn kendi ürünlerinin yanýna bir sigorta ürünü katamaz mý; katar. Daðýtým aðýný tüketiciye yönelik sigorta ürünleri pazarlamasýnda kullanmayý düþünemez mi; düþünür. Ýstediðimiz kadar münhasýran sigortacýlýk diye savunmaya kalkalým, gidiþat budur ve olacaktýr. Internetten ya da otomatlardan poliçe alýnabilen bir dünyada boya bayileri poliçe satamaz savunmalarý ile devekuþu davranýþlarý sergilemenin alemi yok bence. Peki, çözüm ne? Her þeyden önce yenilikçiliði ne köþedeki fikir üretim kutusu kadar basit ne de Nobel ödülü ulaþýlmazlýðýnda karmaþýk bir kavram olarak algýlamamak gerek. Yani yenilikçiliðin normal ve gündelik olduðu bir kültüre sahip olmasý gerek tüm kurumlarýn. Çok doðaldýr ki salt yenilikçi olmak da olmamalý hedef; karlýlýk, verimlilik, müþteri memnuniyeti ve baðlýlýk olmalý. Tüm IT, veri ambarý/madeni ve çaðrý merkezi yatýrýmlarýnýn geçmiþ sonuçlardan aksiyonlar çýkarmanýn yanýnda bugünkü eðilimlerin ve gelecekteki beklentilerin demografik ve toplumsal deðiþimlerin de göz önüne alýnarak iþimizi þekillendirmesi için yapýlmasý gerekir. Bölgesel toplantýlar, acente-broker yolculuk organizasyonlarý, pazar araþtýrmalarý, anketler vs kendi gerçeklerinde kesinlikle anlamý olan etkinlikler ama bunlarýn hiçbiri bize tüketici ne istiyor, ne bekliyor konusunda yeterli yol gösterme özelliðine sahip deðil ne yazýk ki. Tüm konvansiyonel yöntemlerin yanýna içinde teknoloji ve web olan toplumsal iletiþim ve etkileþim modellerinin de eklenmesi gerekiyor kesinlikle. Sigorta poliçesi satan gýda toptancýsý örneðinden yola çýkarak cep telefonu satan ya da otel rezervasyonu yapan sigorta aracýsý günlerinin de çok uzakta olmadýðýný öngörerek hedef müþteri kitlemize yönelik geniþ kapsamlý ürünhizmet davranýþlarý oluþturmak konusunda paçalarý sývamamýz lazým. Ve en önemlisi, çalýþanlarýmýz, iþ ortaklarýmýz, tedarikçilerimiz, rakiplerimiz, hatta diðer sektörlerle sürekli iþbirliði içinde olmamýzdýr. Bu iþbirliðini farklý bakýþ açýlarý edinme, öðrenme, geliþme, maliyet yönetimi ve fýrsat yaratma boyutunda en etkin þekilde kullanmamýz lazým. IT yatýrýmý konuþmalarý yapýldýðýnda çoðunlukla pamuk eller cebe hüznü çöker patron ve yöneticilere, iþin maddi boyutu doðaldýr hep olacak ama bundan sonra ne kadar paranýz olursa olsun pamuk ve de atýl beyinler iþ baþýna olmadan ayakta kalmanýn yolu olmayacak gibi görünüyor. Sonucu mantýksal bir yapýya baðlý olsa da yenilikçilik mantýklý düþüncenin ürünü deðildir. Albert Einstein

17 28 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 29 Öðrenmek pahalýdýr, bilmemek çok daha pahalýdýr. H.Clausen Deðiþimi yönetebilecek güce sahip olmanýn yolu eðitimden geçmektedir. Zira Sanayi döneminin bilgileri bilgi çaðýnýn bilgi yönetimine yetmemekte, yatay ve dikey entegrasyonlu eðitimlere gerek duyulmaktadýr. Baþka bir deyiþle, günümüzdeki gereksinim, eðitimi sadece þirket içi bir olay olmaktan çýkarmakta ve adeta çevre faktörü ile birlikte küreselleþtirmektedir. Bu baðlamda nasýl bir yerdeki ekonomik kriz dünyanýn her yerinde hissedilebiliyorsa, ayný þekilde bir bölgedeki eðitim sorunu dünyanýn her yerinde etkisini göstermektedir. Dolayýsýyla, eðitimde stratejik amaçlara yönelik, yatay ve dikey entegrasyon içinde ortak çalýþmalara gerek duyulmaktadýr. Bilgi Teknolojileri Üretenler Eðitimde Ortak Çalýþmalý! Dr. G. Þebnem Uralcan Çoðu zaman eðitime önem vermek amacýna yönelik söylemler, hatta stratejiler, planlar, programlar gündemi meþgul ediyorsa da gerçek anlamda ve boyutta bir eðitim gereksinimini kabullenip hayata geçiren kurum ve kuruluþlarýn sayýsý azdýr. Bunun ilk nedeni, eðitimin süreklilik gerektiren bir bilgi birikimi olmasýdýr. Zaman alýr ve önemli bir maliyeti beraberinde getirir. Harcamalarý yaptýktan epey sonra geri dönüþ olur. Bu süre içinde eðitilmiþ elemaný kaybetme olasýlýðý da vardýr. Bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde deðil, geliþmiþ ülkelerde bile eðitime yatýrým yapma kararlarý kolay verilmemektedir. 20. Yüzyýlýn ilk yarýsýnda geliþmiþ ülkelerde, bilgi teknolojilerinin ve onlarla ilgili eðitimlerin maliyetleri nedeniyle yaþanan tereddütler ve buna baðlý bilgi teknolojilerinin hayata geçiriliþi ile ilgili gecikmeler hiç de az deðildir. Ýkinci neden ise, çevre sistemleri, alt ve ara sistemler içinde yer alan ilgili tüm kurum ve kuruluþlarda da eðitimin devamlýlýðýnýn saðlanmasý kolay deðildir. Günümüzde yatay ve dikey entegrasyon içinde yer alan ilgili tüm ünitelerde eðitimin devamlýlýðý saðlanmalýdýr. Aksi halde, bilgilerde farklýlýk, eksiklik, sistemler arasý çatýþma ve tutarsýzlýklara neden olan olumsuzluklar yaþanabilir. Ýþ çevreleri, kýsa dönemde geri dönüþü olan programlarý tercih etmeye ve sadece kendi yükümlülükleri içindeki ünitelerde eðitim sorununu halletmeye alýþmýþlardýr; uzun vadeli ve entegre eðitim stratejilerine istekli deðillerdir. Ancak, günümüzde bilgi teknolojileri, küreselleþme ve deðiþim zorunluluðu, birçok kuruluþun ortak katkýlarý ile gerçekleþtirilen uzun vadeli ve entegre eðitimi de zorunlu kýlmaktadýr. Örneðin, stratejik hedeflerinde ortaklýk olan bir týp fakültesi ile mühendislik fakültesinin ortak eðitim ve araþtýrma faaliyetleri yapmak amacýyla örgütlendiðini görüyorsunuz. Ya da ayný stratejik amaca ulaþmak için, genetik mühendislerinin, sosyologlarýn, psikologlarýn, nörologlarýn, ortak laboratuar geliþtirerek eðitimde entegrasyona gittiklerini görüyorsunuz. Sigorta sektörü ile emniyet arasýndaki ortak stratejilere yönelik çalýþma olarak TRAMER i örnek verebiliriz. Türk sigorta sektörünün geliþiminde, serbest tarifeye geçiþi, deðiþimin ilk ataðý olarak görebiliriz. Yaþanan birçok zorluklara raðmen bilgi teknolojilerinin sektöre girmesi diðer bir ataktýr. Bu deðiþim sürecinde, bilgi teknolojisi geliþtirecek kuruluþlarýn önce sigorta tekniðini öðrenmeleri sonra bilgi teknolojileri ile ilgili üretimi yapmalarý; bilgi teknolojileri ile ilgili þirket elemanlarýnýn ise bu teknolojileri kýsa bir zamanda öðrenmesi sonra da birçok kullanýcýya öðretmesi; bilgi teknolojilerini öðrenerek uygulamaya koyanlarýn ise, bu teknolojilerden beklenen iþlevleri gerçekleþtirebilecek kadar iyi öðrenmesi ve uygulamasý, geri bildirim bilgilerini deðerlendirerek sisteme girdi olarak verebilmesi bu teknolojilere yapýlan yatýrýmýn geri dönüþünü saðlamasý, baþka bir deyiþe ekonomik amaçlarý gerçekleþtirmesi gerekiyordu. Bu hedeflere ancak entegre eðitim faaliyetleri ile ulaþýlabilir. Entegre eðitim stratejileri, plan programlarý bir çok kuruluþun ortak çalýþmasýný gerektirir. Ýþlevlerin yeterince iþlerlik kazanabilmesi için, tepe yöneticisinden son kullanýcýya, sigorta þirketlerinden emniyet, itfaiye, adalet, eðitim vb. sektörlere dek yatay ve dikey entegrasyon içinde sistemin tüm ilgili kurumlarýnda bilgi teknolojileri sistemlerinin etkin ve verimli kullanýmý gereklidir. Bu kollektif çalýþma bizde saðlanamadý. Sigorta sektörünün bilgi teknolojilerine olan olmazsa olmaz gereksinimini nedeniyle bilenler bilmeyenlere öðretsin yöntemiyle bilgi teknolojileri sektöre girdi. Eðer bu ataklar, önceden hazýrlanan entegre stratejik planlar, programlar ve süreci devam ettirecek geliþmelerle (KAIZEN) desteklenseydi, belki tedrici geliþmeler yerine daha hýzlý deðiþimler yaþanabilirdi. Bilgi teknolojilerinin hayata geçiriliþinde yaþanan zorluklar ve en önemlisi eðitimin basite indirgenerek klasik ve verimsiz yöntemlerle yürütülmesi nedeniyle, verimlilik ve etkinlik hedeflerinde sýkýntýlar, ciddi zaman kayýplarý yaþanmýþtýr. Sigorta sektörleri güven unsuruna önem vermek zorunda olduklarý için deðiþime çok sýcak bakan sektörler deðildir, Türk sigorta sektörü teknik ve mali yönlerden nitelik ve nicelik olarak güçlü olmamasý nedeniyle daha da muhafazakar ve dýþa kapalý tutumlar içindedir. Kolektif iþ üretme isteði yoktur. Dolayýsýyla sistemde kýsýr döngüler oluþmaktadýr. Örneðin, 1984 yýlýnda tamamladýðým doktora tezimde ve daha sonra yazdýðým yazýlarda ve kitaplarda, sistemde bir ortak politikalar merkezinin tesisi ile ilgili gereklilikten bahsetmiþtim. Bu merkezin TSRÞB olabileceði önerisini yapmýþtým. Bu ortak politikalar merkezinin yönetiminde, ortak hasar bilgi bankasý, ortak eðitim merkezi, ortak tanýtým ve reklam yönetimi, ortak dokümantasyon merkezi, ortak araþtýrma ve geliþtirme merkezi, ortak danýþmanlýk ve ihtisas komisyonlarý gibi kuruluþlarýn tesis edilebileceðinden bahsetmiþtim. Bunlarla beraber, eðitim ve tanýtým faaliyetlerine planlý programlý olarak Anadolu yu alma, sektörün eðitimi için hayati derecede önemli olan yazýlý kaynaklar hazýrlama, bir yýlý sigorta yýlý olarak ilan edip kutlama, bir sosyal sorumluluk olarak Türk halk müziði ve sanat müziði etkinliði ya da sportif faaliyetler sergileme gibi önerilere geçen yirmi dört yýl içinde birçok konuþmamda, yazýlarýmda yer verdim, sektörün ileri gelenleri ve kurumlarýyla düþüncelerimi paylaþtým. Dikkat edilirse hepsinin temelinde eðitim yer almaktadýr. Bugün bunlarýn bir kýsmý yeni hayata geçiriliyor, bir kýsmý ise henüz beklemede. Ýþte bu yýllar bir bakýma kaybolmuþ yýllardýr. Oysa, bu sorunlarýn teþhisi ve çözüm önerilerinde herkes uzlaþma içindeydi, Ancak birlikte çalýþma zihniyetinin yokluðu, maliyetin tek bir firmanýn altýndan kalkamayacaðý büyüklükte olmasý, uzun süreler Türk sigorta sektörünün atasözünde dendiði gibi adeta üzerine ölü topraðý serpilmiþ, deðiþime kapalý bir katýlýk (rigor mortis)içinde kalmasýna neden olmuþtur. SFS gibi bilgi teknolojileri ile ilgili kuruluþlar, sigorta sisteminin çevre sistemleri içinde yer alan kuruluþlardýr. Türk sigorta þirketleri için yurt içi çevrede olan örneðin SFS, Azerbaycan için yurt dýþý çevrede yer alan bir kuruluþtur. Yani küreselleþme süreci içinde olan bir kuruluþtur ve hem kendi ülkesinde hem de yurt dýþýnda müþterileri vardýr. Müþteri iliþkileri yönetimi (MÝY) gereði sorumluluklarý söz konusudur. Sigorta þirketlerine bilgi teknolojileri üreten þirketler, müþterilerileri olan sigorta þirketlerini, dünya sigorta piyasasýný, sigorta sisteminin iþleyiþini hatta yasal sýnýrlarý bilmek, bunlara uygun bilgi teknolojileri geliþtirmek ve bunlarýn uygulamada sorun yaratmayan, beklentilere cevap veren bir yapýda olmasýný, kolaylýkla ve kýsa zamanda öðrenilmesini, birkaç dilde yapýlandýrýlmasýný saðlamak zorundadýr. Sigorta þirketlerine önemli maliyetler getiren bu sistemlerin karlýlýðý, verimliliði kýsa zamanda etkilemesi için iþlevlerinin kullanýcýlar tarafýndan anlaþýlmasý ve hayata geçirilmesi gerekir. Bu beklentilerin karþýlanmasý, müþteri sadakati ile birlikte yeni müþterilerin kazanýlmasý sonucunu yaratacaktýr. Bu da SFS nin hayatiyetinin devamý demektir. Bu baþarý, bilgi teknolojisinin iþlevsel açýdan uygunluðuna olduðu kadar, bu programlarý kullanacaklarýn konuyu tam olarak öðrenmelerine de endekslidir. Ýþte bu noktada entegre bir eðitim gerekliliði ile karþýlaþýyoruz. Bu eðitimle ilgili hedef, vizyon, strateji, plan, program çalýþmalarýnýn yapýlmasý, faaliyetlerin tesadüfi geliþmeler içinde býrakýlmamasý gerekmektedir. Bu faaliyetlerin bir kýsmý sadece SFS tarafýndan yürütülürken, bir kýsmýnýn da SFS nin yan kuruluþlarý, diðer bilgi teknolojisi üreticileri ile ortak kuruluþlar, sektörün eðitim kurumlarý, diðer eðitim kuruluþlarýna yaptýrtýlmasý gerekmektedir. Ancak önemli olan, hangi noktada ve hangi kuruluþla yapýlýrsa yapýlsýn bütün bu eðitimler hem SFS nin, hem sigorta þirketinin hem de onlarýn alt ve ara sistemlerinin iþ dünyasý içindeki hayatiyetlerini etkileyecektir. Dolayýsýyla bir sosyoekonomik sorumluluk olarak bu eðitimin her aþamasýndaki geliþmeler, ilgili her birimin bilgisi, desteði ve denetimi altýnda olacak þekilde entegre olmak zorundadýr. SFS Genel Müdürü Sayýn Ercan Turfan ýn bir makalesinde piyasadaki diðer kuruluþlarý birlikteliðe davet ettiðini okumuþtum. Ýþlevsel önemi olan bir davet. Bu birlikteliðin içine ortak eðitim in de alýnmasýný önerebilirim. Sonuç olarak; bilgi çaðýnda eðitim gereksinimi, artýk tedrici geliþmelerle karþýlanamaz. Klasik yöntemleri, hedefe ulaþtýracak stratejilerden çýkarmak gerekir. Eðitimi, ilgili olduðu tüm birimler ve sistem içindeki tüm üniteler için ortak stratejiler, politikalar, plan ve programlar çerçevesinde ele almak ve deðiþimle ilgili bu projeleri çaðdaþ yöntemlerle yönetmek gerekir. Günümüzdeki sosyo-ekonomik deðiþim bunu zorunlu kýlmaktadýr.

18 30 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER 31 Nasýl Rekabet Edelim? Uður Ergün Sabancý Üniversitesi Yönetici Geliþtirme Birimi Yönetim Danýþmaný, Eðitmen Rekabetin en kolayý fiyat rekabeti, tabii yüksek maliyetlisi ve saðlýksýzý da. Buna raðmen sigorta sektörümüzde rekabet hala büyük ölçüde fiyata dayanýyor. Üründe, hizmette ve bunlarýn algýsýnda farklýlýk olmadýðýnda iþ sadece fiyata kalýyor. Bazý ürünlerde fiyat rekabeti kaçýnýlmaz. Örneðin trafik sigortasý gibi tanýmý gereði ayný olan ve yararý müþteriye deðil, üçüncü þahýslara olan bir üründe fiyat rekabeti hep ön planda olacak. Ancak zorunlu olmayan birçok sigorta türünde farklýlaþma ile fiyat rekabetinden uzaklaþmak mümkün. Farklýlaþmanýn olmadýðý yerde ise rekabetin fiyata kalmasý kaçýnýlmaz. Çoðu þirketimiz tüm potansiyel müþterilere hizmet vermek üzere kendilerini konumlandýrýyorlar. Oysa bu ayný zamanda hiçbir tüketici grubuna özel olmamak demek. Otomotiv sektöründe BMW ye baþarýsýný getiren, kendisini sportif karakterli prestij otomobiller markasý olarak konumlandýrmasý. Yani herkese hitap etmemesi. BMW nin alt, orta grup otomobil alýcýlarýna hitap etme kaygýsý yok. Bulunduðu konumda baþarýlý olma kaygýsý var. Aynýsý Skoda markasý için de geçerli. Skoda nýn da prestij müþterisine hitap etme kaygýsý yok. Hedefi ekonomik araç müþterilerinin tercihi olmak. Her iki marka da konumlarýnda baþarýlý ve karlý. Konumlandýrma pazarýn bir bölümüne hitap ederken pazarýn bir bölümüne de hitap etmemeyi, pazarýn bir bölümünden vazgeçmeyi gerektiriyor. Bu da sektörümüze cazip gelmediðinden olsa gerek sigorta sektörümüzde konumlandýrma hemen hemen hiç yok. Hiçbir þirket Baðdat Caddesinin, kendisini genç hissedenlerin ya da atýlýmcý profesyonel çalýþanlarýn veya kadýnlarýn sigorta þirketi deðil. Oysa vazgeçmenin bedeli hiç de yüksek deðil. En büyük þirketimizin pazar payý %12. Pazarýn sadece üçte birine odaklanýp buradan da üçte bir pay aldýðýmýzda bu rakama yetiþiyoruz. Ancak Turkcell gibi pazar payý %60 larda olan bir þirket pazarýn tüm bölümlerine hitap etmek zorunda. Turkcell de bunun için farklý tüketici gruplarýna hitap eden Hazýrkart, Ýþtecell, Turkcell Premium gibi farklý marka ve ürünlerle hizmet veriyor. Örneðin Turkcell Premium müþterileri kendilerine özel bir hizmet merkezi numarasýný arayarak beklemeden ve bilgisayar kayýtlarý ile boðuþmadan hizmet alabiliyorlar. Sigorta sektörümüzde ise buna benzer bir uygulama Premium Kasko müþterilerine hasar anýnda premium araç tahsis etmek olabilir. Jaguar sahibi hasar anýnda kendisine ekonomi sýnýfý bir araç deðil de Jaguar ya da lüks sýnýf baþka bir araç tahsis edileceðini bilirse o sigorta ürünü farklýlaþýr ve farklý fiyatý hak eder. Birçok tüketici her sektörde nitelikli ürün ve hizmete daha çok ödemeye hazýr olduðu gibi sigortada da hazýr. Yeter ki beklentilerini karþýlayacak ya da aþacak hizmetler sunulsun. Bir þirketin, ürünün ne olduðu kadar nasýl algýlandýðý da büyük önem taþýyor. Coca Cola uzun yýllar Coca Cola Light ile kalorisine ve yaþam tarzýna önem veren Iþýðýný Yansýtan insanlarý hedefledi ve baþarýlý oldu. Ancak Light kavramý sadece ülkemizde deðil dünyanýn çoðu yerinde Taþ Fýrýn erkeklerine hitap etmeyince yeni bir ürüne ihtiyaç doðdu. Ve ortaya özü pek farklý olmasa da algýsý çok farklý olan Zero çýktý. Maço algýyý güçlü sesi olan bir isim, siyah ambalaj ve reklamlarda Uður Yücel in mafya tiplemesi oluþturdu. Sigorta sektörümüzün de özü pek farklý olmasa da ismi, paketlenmesi ve tanýtýmý ile farklý tüketici gruplarýna hitap eden, algý ile farklýlaþan ürünler geliþtirebiliriz. Þýk bir kaðýda basýlmýþ poliçesi, nitelikli maðazalarda indirim saðlayan kartý olan ve CNBC-E dizileri arasýnda Nil Karaibrahimgil in oynadýðý reklam ile tanýtýlacak Pembe Kasko ekonomik baðýmsýzlýðýna sahip kadýnlar arasýnda sizce yüksek pay alýr mý? Bu pay da tüm kasko pazarýnda size birkaç puan kazandýrýr mý? Bu ürünün teknik karlýlýðý tüm branþýn teknik karlýlýðýndan daha iyi olur mu? SFS Kurum Ýçi Ürün Eðitimleri Ekim Ayý içerisinde gerçekleþen Özellikle Yazýlým ve Uygulama, Müþteri Ýliþkileri Bölümlerine yönelik olarak düzenlenen Ürün Eðitimlerimiz toplam 5 gün sürdü. Atilla Munlu, Emre Onur Parýltay, Sina Hýdýr,Vedat Aydýn, Onur Mekikçi, Rýza Koç, Hakan Yücel, Özlem Çelikten, Þeniz Altýparmak, Cemil Çalýþkan, Þule Þentürk, Ali Saglamdemir, Mustafa Sarýgül sunduðu eðitimlerde çalýþanlarýmýz SFS nin ürünleri olan inet Veri Bütünlüðü Servisi, Winspend Plus, StraMar, Winsure hakkýnda geniþ bilgi sahibi oldular.

19 32 SFS STRATEJÝK FONKSÝYONEL SÝSTEMLER Aramýza yeni katýlanlar Banu Özçelik IK Uzmaný SFS, sigorta sektörüne ve siz deðerli müþterilerine sürekli artan kalitede hizmet sunabilmek adýna, yeni yazýlým ve uygulama kadrolarý ile büyümeye devam ediyor. Sürekli Geniþleyen SFS Ailesi'ne Yeni Katýlan Arkadaþlarýmýz Hakan Yurdakul Genel Koordinatörümüz olarak yeniden aramýza katýlmýþtýr. Hakan Yurdakul Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslarasý Ýliþkiler Bölümü nde 1995 yýlýnda lisans eðitimini,2001 yýlýnda yüksek lisans eðitimini ve 2006 Yýlýnda Koç Üniversitesi nde yönetim alanýnda MBA eðitimini tamamlamýþtýr. Hakan Yurdakul yaklaþýk 5 yýl Esbank ta Sistem Analisti ve Proje Liderliði görevlerinde bulunmuþtur yýlýndan itibaren yaklaþýk 6 yýl SFS bünyesinde çeþitli görevlerden sonra Proje Yöneticisi olarak görev almýþ ve Grup Müdürlüðü ne kadar yükselmiþtir. Son 1 yýl uluslararasý bir ERP firmasý olan QAD de Satýþ Müdürü olarak görev almýþtýr Eray Doðan Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Birimi nde Uzmaný olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Eray Doðan Ali Saðlamdemir e baðlý olarak görev alacak olup 2005 yýlýnda Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü nden mezun olmuþtur. Eray Doðan yýllarý arasýnda ACD Bilgi Ýþlem de Yazýlým Uzmaný olarak, yýllarý arasýnda MNG Kargo Genel Müdürlüðü nde Yazýlým Geliþtirme Uzmaný olarak görev almýþtýr. Kutay Dinçer Kurumsal Pazar Araþtýrma Birimi nde Uzman Yrd. olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Kutay Dinçer 2005 Yýlýnda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü nde lisans eðitimini tamamlamýþ olup, 2008 Yýlýnda Doðuþ Üniversitesi nde Ýþletme MBA eðitimini tamamlamýþtýr. Uður Ekinci Üretim ve Altyapý Sistemleri Bölümü Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Birimi nde Uzman olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Uður Ekinci Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü nde lisans eðitimini tamamlamýþ olup, yýllarý arasýnda Argeset Yazýlým da Yazýlým Mühendisi olarak, yýllarý arasýnda Eastnets de Yazýlým Mühendisi olarak, 2008 yýlýnda Teknoloji Holding te Yazýlým Geliþtirme Uzmaný olarak görev almýþtýr. Kezban Gürcan Ünal Üretim ve Altyapý Sistemleri Bölümü Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Birimi nde Yazýlým Uzman Yardýmcýsý olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Kezban Gürcan Ünal 2007 yýlýnda Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Programcýlýðý Bölümü nden derece ile mezun olmuþtur yýllarýnda CyberSoft Yazýlým Þirketi nde Yazýlým Mühendisi olarak görev almýþtýr. Ebubekir Aksu Yönetim Bilgi ve Finansal Sistemler Bölümü Yazýlým Teknolojisi Geliþtirme Birimi nde Uzman Yardýmcýsý olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Ebubekir Aksu 2008 Yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü nden mezun olmuþtur. Seçkin Sazak Üretim ve Altyapý Sistemleri Bölümü Yazýlým Yazýlým Uygulama Birimi nde Uygulama Aday Uzmaný olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Seçkin Sazak 2008 Yýlýnda Abant Ýzzet Baysal Bilgisayar Programcýlýðý Bölümünden mezun olmuþtur. Deniz Telci Üretim ve Altyapý Sistemleri Bölümü Yazýlým Yazýlým Uygulama Birimi nde Uygulama Aday Uzmaný olarak SFS Ailesi ne katýlmýþtýr. Deniz Telci 2008 yýlýnda Çevik Bilgisayar da Sistem destek Elemaný olarak görev almýþtýr.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // Sayý 1 // Mart 2008 GLOBAL SÝGORTA SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ ÝÞBÝRLÝÐÝ SFS, uluslararasý sigortacýlýk pazarýna dünyanýn önemli teknoloji þirketlerinden HCL ile giriyor. Sayfa>4 AIG Türkiye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM

LİBERTY SİGORTA TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM TÜRKİYE DE BİRLİKTE BÜYÜYELİM Liberty Mutual Insurance Group Amerika Boston merkezli Liberty Mutual Insurance Group, kurulduğu 1912 yılından bu yana insanların daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Bireysel Kurumsal Sigortacýlýða özel e-crm çözümü 1 Neden StraMar Insurance? Türkiye de sigortacýlýk büyük bir hýzla deðiþiyor. Rekabet giderek artýyor. Sigorta þirketleri, deðiþime ayak uydurabilmek,

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

UÇTAN UCA HASAR ÝLÝÞKÝLERÝ YÖNETÝM SÝSTEMÝ SFS KURUMSAL SÝGORTACILIK ÇÖZÜMLERÝ CLAIMS Be Sure To Win Müþteri Merkezli Servis Odaklý Ýnternet ve Mobil Tabanlý Uluslararasý ve Yerel Ýhtiyaçlara Uygun www.sfs.com.tr

Detaylı

BANKA ÝÇÝN SÝGORTA YÖNETÝMÝ BANKALARA ÖZEL BANKA SÝGORTACILIÐI ÇÖZÜMLERÝ Bank Insurance Stratejik Fonksiyonel Sistemler Sigorta Þirketleri ile Tam Entegre Olun Rekabet Ýçin Banka Sigortacýlýðýnda Komple

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

www.sfs.com.tr Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigorta Þirketlerine Özel e-crm Uygulamasý Bireysel Emeklilik Þirketlerine özel e-crm Çözümü 1 Müþteri Ýliþkileri Yönetimi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Müþteriye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Laboratuar Ýþ Emri Takibi (Parti Kartý) Stok Kontrol Satýn Alma Depo Seri (Top) Takibi Reçete (Ýþletme Reçetesi) Üretim Üretim Planlama Üretim Takibi Kalite Kontrol Sevkiyat Faturalama

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

w w w. s f s. c o m. t r Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi Kurumsal Masraf Yönetim Sistemi le le Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Alýrken Kazanýn, Kullanýrken Kazanýn Neden WinSpend? 1 Neden teknolojiyi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

focus Ürün Katalogu sales channel store warehouse service www.bilgera.com.tr www.bilgera.com.tr Vizyonumuz; Geliþen dünya ekonomisine paralel olarak, güncelliðini koruyan çözümlerini mümkün olan en geniþ

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı