AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara, Kasım 2005 Ankara, November

2 HAZIRLAYAN (PREPARED BY) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tercüme Koordinasyon Birimi 2

3 A to abandon Abandoned matter Abandoner to abbreviate Abbreviated formulas to abdicate Ab ovo to abide faithfully to abolish to abolish customs duties Terk etmek, bırakmak Terk edilmiş mülkiyet Fariğ, başkasına mal bırakan kimse Kısaltmak, özetlemek, kırpmak Kısa formüller; kısaltılmış ifadeler Yönetimden çekilmek Başlangıçtan itibaren Sadakatle bağlı kalmak Kaldırmak, lağvetmek Gümrük vergilerini kaldırmak abolish: lağvetmek, kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı) amend: tadil etmek (bir şeyi iyileştirmek, ıslah etmek veya daha doğru ve eksiksiz hale getirmek amacıyla) annul: iptal etmek (seçim), feshetmek (sözleşme) annulment: iptal (evlilik veya kontratın bütün sonuçlarıyla iptal edilmesi) cancel: iptal etmek (belge, organizasyon, politika, borç) dissolve: infisah etmek (kurum, kuruluş, meclis) nullify: hükümsüz kılmak (hukuki bir kararı veya usulü) postpone: tehir etmek, ertelemek (bir faaliyeti) repeal: yürürlükten kaldırmak (yasal/idari düzenleme) suspend: askıya almak Abolition Abolition of obstacles to freedom of movement Abolition of privileges Abolition of restrictions Lağvetme, ilga etme, yürürlükten kaldırma, iptal etme Dolaşım özgürlüğünü / serbestisini kısıtlayan engellerin kaldırılması İmtiyazlara son verme Kısıtlamaların kaldırılması 3

4 Abolition of the social policy protocol Abridged to abrogate Absence Absence of an opinion Absence of concurrence Absence of customs protection Absence of majority Absence of a text Absolute Absolute majority Absolute minority Absolute monarchy Absorption to abstain Member States shall abstain from to abstain from any measure Abstention Abstention vote Constructive abstention Positive abstention Abundance Abuse Sosyal protokolün kaldırılması Kısaltılmış Ilga etmek, iptal etmek, kaldırmak Yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik Görüş yokluğu Rekabetin olmaması Gümrük korumasının yokluğu Çoğunluğun olmaması Hükmün ya da nassın yokluğu Mutlak Salt çoğunluk Mutlak azınlık Mutlak monarşim Emme; hazmetme Çekimser kalmak, kaçınmak Üye Devletler den kaçınırlar Her türlü tedbirden kaçınmak Çekimserlik Çekimser oy Yapıcı çekimserlik Lehte çekimserlik Zenginlik, bolluk Kötüye kullanma, istismar etme, kötü muamelede bulunma 4

5 Abuse of dominant position Abuse of right Child abuse Spousal abuse to accede to accede to a treaty Accelerator Acceptance Access Acceptance of appointment Access to information Equal access Principle of equal access Right to access Accession Accession criteria (Copenhagen Criteria) Accession negotiations Accession of new members to the European Union Accession Partnership Accession to an agreement Accession to a convention Accession to a treaty Application for accession Hâkim durumun kötüye kullanılması; egemen durumun haksız kullanımı Hak ihlali Çocukların istismar edilmesi Eşlerin birbirine kötü davranması Razı olmak; iş başına gelmek; katılmak Anlaşmaya taraf olmak Hızlandırıcı Kabul Görevin kabul edilmesi Erişim Bilgiye erişim Eşit katılım Eşit giriş ilkesi Girme / katılma / erişim hakkı Katılım Katılım kriterleri Katılım müzakereleri Avrupa Birliği ne yeni üyelerin kabulü Katılım Ortaklığı Anlaşmaya taraf olma Sözleşmeye taraf olma Antlaşmaya taraf olma Katılım başvurusu 5

6 Conditions of accession Instrument of accession to accomplish to accommodate Accommodation Accommodation facility to accompany Accord Accorded advantages By common accord Common accord In accordance with to accord advantages to accord a right to accord a treatment to accord priority treatment to alter in accordance with the provisions set out below Account Account being taken Account expert Account holder Annual account Brokerage account Katılım şartları Katılım belgesi İcra etmek Uzlaştırmak; kalacak veya yaşayacak yer temin etmek; yeni koşullara uyum sağlamak Konaklama Konaklama imkânları Eşlik etmek Mutabakat, razı olma, anlaşma, uygunluk Tanınan avantajlar Ortak rızayla, ortak mutabakatla Ortak rıza Uygun olarak, uyarınca Avantaj tanımak Hak tanımak Anlaşmaya varmak Öncelikle ele almak / öncelikli muamelede bulunmak Aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Hesap, mevduat Tutulmakta olan hesap Hesap uzmanı Hesap sahibi Yıllık mali tablo Komisyonculuk hesabı 6

7 Clearance Of accounts Closure of accounts Consolidated account Consolidated accounts Current Account Current accounts Current account balance Current call account Dealing own account European Unit of Account Joint Account Agreement Notes on the accounts Operating accounts Profit and loss account Public Accounts Bulletin Stores account Trade on own account Unit of account Accountability Accountant Field Accountant Government Accountant Public debt accountant Accounting Hesapların ibrası Hesapların kapanması Konsolide mali tablo Konsolide hesaplar / konsolide mali tablolar Cari / vadesiz hesap Cari İşlemler Cari işlemler dengesi Cari ve ihbarlı hesap Kendi hesabına işlem yapma Avrupa Hesap Birimi Müşterek Hesap Sözleşmesi Mali tablo dipnotları İşletme / işletim / faaliyet hesapları Kâr-zarar hesabı Kamu Hesapları Bülteni Stok kaydı Kendi hesabına işlem Hesap birimi Hesap verebilirlik Sayman Taşra saymanı Sayman Kamu borçları saymanı Muhasebe 7

8 Accrual based accounting Accounting data network Accounting officer Accounting year Cost accounting European Integrated Accounting System Fair value accounting Farm Accounting Data Network (FADN) General Directorate of Accounting to accredit Accreditation International Accreditation Forum(IAF) International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Accruals Accrual based accounting Accruals and deferred income to accrue Customs duties accrued on the product Accumulation Accuracy Acidification Acoustic Acoustics Acquiescence Tahakkuk bazlı muhasebe Muhasebe veri ağı Sayman Mali yıl Maliyet muhasebesi Avrupa Entegre Muhasebe Sistemi Gerçek değer muhasebesi Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı Muhasebat Genel Müdürlüğü Güven belgesi vermek Akreditasyon Uluslar arası Akreditasyon Forumu Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Örgütü Tahakkuklar Tahakkuk bazlı muhasebe Gider tahakkukları ve ertelenmiş gelirler Tahakkuk etmek, çoğalmak, birikmek, eklenmek Mala tahakkuk eden gümrük vergileri Birikim; toplama Doğruluk Asitleşme İşitsel, akustik Ses bilimi, akustik Göz yumma, kabullenme 8

9 Acquired Acquis Acquis Communautaire Community acquis Employment acquis Union acquis Acquisition Acquisition cost Acquisition of shares Acquittal Act Act of congress Act declared void Act of law Acts of the council Act of the parliament Act of sovereignty Action for failure to act Additional act Authentic act Clair Act Theory Community acts Contested act İktisap edilen Müktesebat Topluluk Müktesebatı Topluluk müktesebatı İstihdam müktesebatı Avrupa Birliği Müktesebatı Edinim / kazanım / iktisap; şirket hisselerinin ele geçirilmesi; devralma İktisap / edinim maliyeti Hisselerin iktisabı Beraat, aklanma, ibra Hareket, fiil /eylem; işlem; belge; kanun /yasa Kongre kararları İptal edilen hukuki tasarruf / Hükümsüz ilan edilen tasarruf, işlem Kanun hükmü Konsey tasarrufları / işlemi Parlamento kararı Otorite gösterisi Hareketsizlik davası Ek senet / ek anlaşma Resmi akit; mevsuk iş Açık Belge Teorisi Topluluk işlemleri İtiraz edilen hukuki tasarruf / itiraz edilen işlem 9

10 Complementary act Dissatisfactory act Empowering act Failure to act Final act Legislative act Lend and Lease Act Original acts Ratification Act Single European Act to fail to act to review the legality of acts of the Council Action Action Committee for a United States of Europe Action for compensation Action for failure to act Action for infringement Action Programme Action Plan Action Plan for the Mediterranean Administrative action Amendment of legal action Tamamlayıcı faaliyet Hoşnutsuzluğa yol açan davranış Yetki kanunu Hareketsizlik, işlemden kaçınma Son senet Teşrii tasarruf Ödünç verme ve Kiralama Yasası Asıl belgeler; temel işlemler Onay Kanunu Tek Avrupa Senedi / Avrupa Tek Senedi Hareketsiz kalmak, savsaklamak Konsey tasarruflarının / işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemek Eylem; dava; davranış, tutum Avrupa Birleşik Devletleri için Eylem Komitesi Tazminat davası Hareketsizlik/eylemsizlik davası İhlal davası Eylem Programı Eylem Planı Akdeniz Eylem Planı İdari eylem Davanın ıslahı 10

11 Stimulation Action Programme Cases that require immediate action Common action Concerted action Concerted economic action Consolidation of legal action Direct action Environmental Action Programme to bring an action (before the court) to bring an action for an infringement to file a legal action Financial Action Task Force ( FATF) Food safety action plan Improper action Indirect action Joint Action Social action programme to proceed by common action Transfer of legal action Waive from legal action to activate Activity Activity schedule Branch of activity Stimülasyon Eylem Programı Acil önlem gerektiren durum Ortak hareket, ortak eylem Anlaşmalı eylem, anlaşmalı davranış, uyumlu eylem Uyumlu ekonomik eylem Davanın birleştirilmesi Doğrudan hareket Çevresel Eylem Programı Dava açmak İhlal nedeniyle dava açmak Dava açmak Mali Eylem Görev Gücü Gıda güvenliği eylem planı Aykırı / uygunsuz davranış Dolaylı hareket Ortak Eylem Sosyal eylem programı Ortak eylemde bulunmak Davanın nakli Davadan feragat Etkinleştirmek Faaliyet Faaliyet planı Faaliyet dalı 11

12 Categories of economic activity Computerized Customs Activities Level of activity Principal activity Processing activity Sphere of activity Ekonomik faaliyet kategorileri Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Faaliyet seviyesi; iş hacmi Ana / asli faaliyet İşleme Faaliyetleri Faaliyet alanı active: faal, etkin activity: faaliyet / etkinlik effective: etkili/müessir effectiveness: etkililik efficiency: etkililik / müessiriyet efficient: etkili, müessir productive: verimli Actually Adaptation to add Added value Addendum Addition Additional Additional protocol Additional tax Additive Address Correspondence address This decision is addressed to the Member States Fiilen Uyarlama Katmak, ilave etmek, eklemek, toplamak Katma değer İlave, ek, zeyil Toplama, ekleme, ilave Ek, ilave, katma, fazladan, eklenilen Katma protokol Ek vergi Katkı maddesi i. Adres; f. Hitap etmek Tebligat adresi Bu karar Üye Devletlere yöneliktir. 12

13 Addressee to adhere Adhesion Adhesion Treaties Application for adhesion Ad hoc Ad hoc committee Ad hoc working group to adjourn to adjourn a sitting Adjudication Adjurn sine die Adjustment Adjustment of borders Rate of adjustment Structural adjustment to administer Administration Local administrations Public administration Special provincial administration Administrative Muhatap Bağlı kalmak İltihak, katılma Topluluğa Katılma Antlaşmaları Topluluğa katılma istemi Planlanmadan; belirli bir amaç için yapılmış, belirli bir amaç için düzenlenmiş Geçici komite Ad hoc çalışma grubu Ertelemek; ara vermek Oturumu ertelemek Hüküm; karar verme Belirsiz bir tarihe ertelemek Düzeltme, düzenleme, ayarlama Sınırların ayarlanması, yeniden düzenlenmesi Tanzim oranı Yapısal uyum Yönetmek / idare etmek İdare Mahalli idareler Merkezi hükümet İl Özel İdaresi İdarî 13

14 Administrative action Administrative arrangements Administrative competence Administrative control Administrative expense Administrative reform Common Transit and Single Administrative Document (SAD) Local Administrative personnel Single Administrative Document Admission Admission of financial instruments to trading Temporary admission to adopt has adopted this regulation hereby adopts this resolution İdarî eylem İdarî düzenlemeler Yönetim yetkisi İdarî kontrol İdarî gider İdarî reform Ortak Transit ve Tek İdarî Belge Yerel Yönetim personeli Tek İdarî Belge Kabul, izin, giriş, kabul izni; itiraf, ikrar Finansal araçların işlem görmeye kabulü Geçici ithalat rejimi; Geçici kabul Kabul etmek, kabul kararı vermek; kanunlaştırmak; evlat edinmek...işbu tüzüğü kabul etmiştir....işbu ilke kararını kabul etmiştir. When Member States adopt these measures.. Üye Devletler bu önlemleri kabul ettiğinde... Adoption Ad referandum Kabul etme; kanunlaştırma; evlat edinme Koşullu imza 14

15 Adulteration Ad valorem Ad valorem tax Advance Advance-fixing certificate Fix in advance Advanced Advanced technology Advanced treatment Basic and advanced vocational training Advantage Accorded advantages Mutual advantage to accord advantages to involve an advantage Advertisement Advertising spots Board of advertisement Commercial advertisement Comparative Advertising Misleading advertisement Secret advertisement Subliminal advertising Tağşiş, aldatma, kandırma Değer esasına göre Değer esaslı vergi, katma değer vergisi Avans, ön ödeme; ilerleme, iyileşme, düzelme Ön izin belgesi, ön tespit sertifikası İleriye dönük belirleme İleri, gelişmiş İleri teknoloji İleri arıtma Temel ve ileri düzeyde mesleki eğitim Fayda, yarar, avantaj Tanınan avantajlar Karşılıklı yarar Avantaj tanımak Bir avantaj içermek Reklâm Reklâm spotları Reklâm Kurulu Ticari reklâm Karşılaştırmalı reklâm Aldatıcı / yanıltıcı reklâm Gizli reklâm Bilinçaltıyla algılanmak üzere hazırlanan reklam 15

16 Surreptitious Advertising Adviser Financial adviser Investment adviser Advisory Advisory commission Advisory Committee Advisory Committee on Banking Advisory Committee on Foodstuffs Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions Aegis Advisory jurisdiction Advisory opinion Advisory services Under the aegis of Aerial Aerial photography Aeroplane Civil subsonic jet aeroplanes Emission from aeroplane Aerospace Aerospace Industry Affair Current affairs programme (media) Gizli reklâm Danışman, müşavir Mali müşavir Yatırım danışmanı İstişari Danışma komisyonu Danışma Komitesi, istişari komite Bankacılık Danışma Komitesi Gıda Danışma Kurulu Sınırlayıcı Uygulamalar ve Hakim Durumlar Danışma Kurulu Tavsiye kararı İstişari görüş Danışmanlık hizmetleri Himaye Koruyuculuğunda, himayesinde veya desteği ile Hava ile ilgili, havadan Havadan alınan fotoğraf Uçak Ses hızının altındaki sivil jet uçakları Uçaktan kaynaklanan emisyon Uzay boşluğuyla ilgili Uzay gemileri ve bunların teçhizatlarını imal eden sanayi kolu İş; ilişki; olay Güncel haber programı 16

17 General Affairs Council Justice and Home Affairs Political Affairs Committee Union Minister for Foreign Affairs Affiliate Affiliated enterprise Affiliate member Afforested Agence Europe Agency Euratom Supply Agency European Agency for Safety and Health at Work European Environment Agency European Maritime Safety Agency European Productivity Agency European Space Agency Intervention agency Paying agency Specialised agency Genel İşler Konseyi Adalet ve İçişleri Siyasi İşler Komitesi Birlik Dışişleri Bakanı Grup şirketleri Bağlı işletme Bağlı üye Ağaçlandırılmış Avrupa Ajansı Kurum, ajans, daire, birim Euratom Tedarik Ajansı Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı Avrupa Verimlilik Ajansı Avrupa Uzay Ajansı Müdahale kurumu Ödeme kuruluşu Uzmanlaşmış kurum 17

18 Agenda Agenda items Agenda setting Adopted agenda Annotated agenda Political agenda Provisional agenda Agent Causal agent Hazardous chemical agent Paying Agent Tied agent Agglomeration to agree has agreed as follows.have agreed on the following provisions (in international conventions) to agree to a right Agreement Accession to an agreement Agreement on Agriculture Agreement on pre-shipment inspection Agreement on trade related Aspects of Intellectual property Association Agreement Gündem Gündem maddeleri Gündemi belirleme Onaylanmış gündem Ayrıntılı gündem Siyasi gündem Geçici gündem Görevli, temsilci, acente, mümessil, vekil, ajan Etmen Tehlikeli kimyasal ajanlar Ödeme Kurumu Temsili ajans / acente Bağlantı noktası, halter Anlaşmak, mutabakata varmak; kararlaştırmak Aşağıdaki gibi anlaşmıştır. Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmıştır. (uluslar arası sözleşmelerde) Bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak Anlaşma, sözleşme Anlaşmaya taraf olma Tarım Anlaşması Sevkıyat öncesi kontrole ilişkin anlaşma Fikri Mülkiyetlerin Ticaretle Bağlantılı Yönleri Hakkındaki Anlaşma Ortaklık Anlaşması 18

19 Bilateral agreement Card acceptor agreement Carrying of an agreement Categories of agreements Collective labour agreement to conclude an agreement Economic agreement EC-Turkey Association Agreement Energy sales and treasury guarantee agreements Enhanced relationship agreement to enter into an agreement Europe Agreement Exclusive distribution agreement Exclusive purchasing agreement Executive agreement Franchise agreements Free trade agreement Financing Agreement Forward rate agreement İki taraflı anlaşma / İkili anlaşma Üye işyeri anlaşması Bir anlaşmanın uygulanması Anlaşma kategorileri Toplu iş sözleşmesi Anlaşma yapmak Ekonomik anlaşma AT-Türkiye Ortaklık Anlaşması Enerji satış ve hazine garantisi analaşmaları Geliştirilmiş işbirliği anlaşması Anlaşma imzalamak Avrupa Anlaşması Tek elden dağıtım anlaşması Tek elden satın alma anlaşması Yürütücü anlaşma, yürütme anlaşması Franchising anlaşmaları Serbest ticaret anlaşması, serbest mübadele anlaşması Finansman Anlaşması Vadeli kur anlaşmaları General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Gentleman s agreement Inter-enterprise agreement Interim agreement Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Centilmenlik anlaşması Şirketler / teşebbüsler / işletmeler arası anlaşma Geçici anlaşma 19

20 International co-production agreements Joint account agreement KEYMARK Agreement Maintenance of agreements Monetary agreement Multi-fiber agreement Multilateral agreement Novation agreement Partial European Agreements Peaceful agreement Plurilateral agreements Preferential agreement Proposed agreement Public Service Concession Agreement Uluslar arası ortak yapım sözleşmeleri Müşterek hesap sözleşmesi Avrupa Anahtar Markası Anlaşması Anlaşmanın yürürlükte kalması Para anlaşması Çok elyaflılar anlaşması Çok taraflı anlaşma Yenileme sözleşmesi Avrupa Kısmi Anlaşmaları Sulh anlaşması Çoklu anlaşmalar Tercihli (ticaret) anlaşma Önerilen anlaşma Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Quadripartite Agreement about West Berlin Batı Berlin Hakkında Dörtlü Anlaşma Ratification of an agreement Readmission agreement to renew agreements Schengen Agreement Social policy agreement Specialisation agreement Subsidiary agreement Supplementary agreement Vertical agreement Anlaşmanın onaylanması Yeniden kabul anlaşması Anlaşmaları yenilemek Schengen Anlaşması Sosyal politika anlaşması / sosyal anlaşma Uzmanlık anlaşması Tali / ek / yan anlaşma Ek anlaşma Dikey anlaşma 20

21 Aggregate Aggression Agricultural Agricultural and forestry tractors Agricultural combat research institutes Agricultural currency unit Agricultural cooperation Agricultural markets Agricultural meteorology Agricultural prices Agricultural quarantine directorates Agricultural surplus Common Agricultural Policy Common Organisations of the Agricultural Markets (COMs) Interventions on the agricultural market Non agricultural products Processed agricultural goods Agriculture Aid Agreement on agriculture Agriculture of mountain Agriculture sales cooperatives Sustainable agriculture Yekûn, toplam Saldırı Tarımsal, zirai, tarımla ilgili Tarım ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Zirai mücadele ve araştırma enstitüleri Tarım hesap birimi Tarım alanında işbirliği Tarımsal piyasalar Tarımsal meteoroloji Tarım fiyatları Zirai karantina müdürlükleri Tarımsal ürün fazlası Ortak Tarım Politikası Ortak Tarım Piyasaları Düzeni Tarım piyasasına müdahaleler Tarım dışı ürünler İşlenmiş tarım ürünü Tarım Tarım anlaşması Dağ tarımı Tarım satış kooperatifleri Sürdürülebilir tarım Yardım 21

22 Aid for agricultural development Aid in kind Aid monitoring Aid policy Aid recipient Aid system Aid to employment (Employment Aid) Categories of aid Development aid Economic aid Financial aid Horizontal state aid Humanitarian aid / assistance National aid National aid coordinator Pre-accession aid to provide non-repayable aid Public aid State aid Untied aid initiative Aide memoire Air Airborne Airborne troops Tarımsal kalkınma yardımı Aynî yardım Yardımları izleme Yardım politikası Yardım alan kimse Yardım sistemi İstihdam yardımı Yardım kategorileri Kalkınma yardımı / Gelişmeye yardım Ekonomik yardım Mali yardım Yatay devlet yardımı İnsani yardım Ulusal yardım Ulusal mali yardım izleme koordinatörü Katılım öncesi yardım Geri ödemesi olmayan yardım sağlamak Devlet yardımı Devlet yardımı Bağımsız yardım girişimi Diplomatik muhtıra Hava Uçakla taşınan kara kuvvetleri Hava yoluyla nakledilen birlikler 22

23 Air to ground missile Air pollution measurement vehicle Air raid Airspace Air transport Aircraft Aircraft carrier Air/ Aircraft fleet Marginally compliant aircraft Airport Alien Domination Aligned Alignment Legislative alignment Level of alignment Allegation to allege Alleged infringement of an obligation Allegiance Alleviating poverty to allocate Allocated appropriation Allocation Allocation key Havadan karaya füze Hava kirliliği ölçüm aracı Hava saldırısı Hava sahası Hava taşımacılığı Uçak Uçak gemisi Hava filosu Marjinal uygunluğa sahip hava aracı Hava limanı Yabancı egemenliği Hizalanmış Uyum, uyumlaştırma Mevzuat uyumu Uyumlulaşma düzeyi İtham, iddia; ithamname İddia etmek; itham etmek Yükümlülük (borç) ihlali davası Mensubiyet Yoksullukla mücadele Tahsis etmek, dağıtmak, pay etmek Tahsis edilen ödenek Ödenek, tahsisat, dağıtım Dağıtım anahtarı 23

24 Allocation of funds Allocation of resources (resource allocation) Cost allocation Allowance Annual allowance Family Allowance Investment allowance Subsistence allowance to allow for to alter to alter the time limit Alteration Ambassador Ambassador at large Ambassador designate Ambassador plenipotentiary Ambient Ambient air Ambient temperature Ambiguous Unambiguous Amendment Amendment of a provision Amendment of legal action Fon tahsisatı, fonların tahsisi Kaynak tahsisi Maliyet dağıtımı Tahsisat, ödenek, nafaka, aylık bağlama, istihkak, tahsis Yıllık ödenek Aile yardımı Yatırım indirimi Sosyal yardım, geçinme ödemesi Hesaba katmak Değiştirmek, tadil etmek Süre sınırını değiştirmek Değişiklik Büyükelçi, sefir Özel elçi Atanmış elçi Yetkili elçi Çevre, muhit, ortam; çevreleyen Ortam havası Çevre sıcaklığı Anlamı belirsiz, muğlâk Anlamı açık Değiştirme, tadil; değişiklik, tadilat Bir hükümde değişiklik Davanın ıslahı 24

25 Amendment of the Founding Treaties Amendment to a Treaty Pass the amendment Amiability Amnesty Amnesty International Amount Amount of a compensation Amounts devoted to carrying out the programme Compensatory amount Correction amount Invoice amount Minimal amount Monetary compensation amount Up to the amount of their share of capital Analysis Analysis of the objectives Analysis of the strategies Cost-benefit analysis Depth analysis DNA analysis Gender Analysis Input- output analysis Kurucu Anlaşmaların tadilatı Antlaşmanın değiştirilmesi, antlaşmanın tadili Değişikliği onaylamak Dostane tutum Af Uluslar arası Af Örgütü Tutar, meblağ, miktar, yekûn Tazminat tutarı Programın gerçekleştirilmesi için ayrılan miktar Telafi edici tutar Düzeltici tutar Fatura bedeli Asgari tutar Parasal fark giderici miktar Kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar Çözümleme, tahlil, analiz Hedeflerin analizi Stratejilerin analizi Fayda maliyet analizi Derin analiz DNA incelemesi Cinsiyet analizi Girdi-çıktı analizi 25

26 Methods of sampling and analysis Overall analysis Problem analysis Stakeholder analysis SWOT Analysis Anchovy Ancillary products Animal Animal health Animal health and surveillance Animal health certificate Animal holdings Animal husbandry Animal identification code Animal identification system Animal origin Animal passport Animal waste Animal welfare Animal welfare policies Bovine animal Domestic animals Epidemic animal diseases Rearing animals Numune alma ve tahlil yöntemleri Kapsamlı analiz Sorun analizi Paydaş analizi SWOT Analizi Hamsi Yardımcı ürünler Hayvan Hayvan sağlığı Hayvan sağlığı ve zabıtası Hayvan sağlığı sertifikası Hayvancılıkla uğraşan işletmeler Hayvancılık Hayvan tanımlama kodu Hayvan kimlik sistemi Hayvan menşeli Hayvan pasaportu Hayvansal atık Hayvan refahı Hayvan hakları politikası Büyükbaş hayvan Yerli / evcil hayvanlar Salgın hayvan hastalıkları Yetiştirme amaçlı hayvanlar 26

27 to announce Announcement Commercial announcement to annul Anthrax Anti-dumping Anti-poverty programme Anxious to (in resolutions) Apparatus Appeal Board of Appeal Court of Appeal Duyurmak, ilan etmek Duyuru, bildiri, haberi tebliğ, ilan Ticari ilan Fes etmek, iptal etmek Antraks, şarbon Anti damping Yoksullukla mücadele programı Arzu ederek, isteyerek (ilke kararlarında) Cihaz Temyiz Temyiz Kurulu Temyiz Mahkemesi Intermediate Courts of Appeal Appearance Original appearance Appellate Appellate review Appliance Appliances burning gaseous fuels Gas appliances Household appliances Labelling of household appliances Lifting and mechanical handling appliances Applicable İstinaf Mahkemeleri Görünme, görünüm, görünüş Orijinal görünüm İstinaf yoluyla, temyize ait Temyiz incelemesi Alet Gaz yakan aletler Gaz yakan aletler Ev aletleri Ev aletlerinin etiketlendirilmesi Kaldırma ve mekanik taşıma araçları Uygulanabilir, uygulanması mümkün 27

28 Applicable international instruments Uygulanması mümkün uluslar arası belgeler / tatbik edilebilir uluslar arası diplomatik dokümanlar to make applicable Applicant Application Application for accession Application for adhesion Application of procedures Application of the polluter pays principle Scope of application to apply to apply (make) reduction to apply in its entirety to apply mutates mutandis It shall apply from to Appointment Acceptance of appointment Letter of appointment Appraisal Appraisal phase Apprentice Approach Balanced approach Coordinated approach Uygulamaya koymak Başvuru sahibi Uygulama, tatbik etme; başvuru Katılım başvurusu Topluluğa katılma istemi Usulün uygulanması Kirleten öder ilkesinin uygulanması Uygulama alanı Uygulamak, başvurmak İndirim uygulamak (yapmak) Bütünü ile uygulamak Kıyas yolu ile uygulamak den e kadar uygulamada kalır Tayin, görevlendirme, ata(n)ma Görevin kabul edilmesi Tayin beratı; işe alma mektubu Ön değerlendirme Ön değerlendirme aşaması Çırak Yaklaşım Dengeli yaklaşım Koordine / eşgüdümlü yaklaşım 28

29 Integrated approach Joint approach Logical Framework Approach (LFA) Modular approach New approach directive Precautionary approach Appropriate Appropriate supervision If appropriate As appropriate Where appropriate Appropriation Appropriations Approval Prior approval Type approval laboratory Unanimous approval Bütünsel yaklaşım Ortak yaklaşım Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Modüler yaklaşım Yeni yaklaşım direktifi İhtiyatlı yaklaşım Uygun, münasip Uygun denetim Gerekli görüldüğü taktirde Uygun görüldüğü şekilde Uygun olduğu hallerde Ödenek Gider, sarf, tasarruf, ödenek, ödeme emri verilen krediler Onay Ön onay Tip onay laboratuarı Oybirliği ile onay, oybirliği ile uygun bulma approval: onay, tasdik, tasvip assent: uygun görüş/muvafakat endorsement: tasdik, doğrulama; onaylama ratification: onay (uluslararası an(t)laşmalarda) to approve Approving (in recommendations) Onaylamak, tasdik etmek, uygun bulmak, tasvip etmek, kabul etmek Onaylayarak, tavsiye ederek (tavsiye kararlarında) 29

30 approves Approximation Approximation of laws Approximation of legislation Approximation of policies Aquaculture Arbitrary Arbitrary arrest Arbitrary detention Arbitrary liability Arbitrary regime Arbitration Arbitration clause Arbitration committee Arbitration committee for consumer problems Arbitration procedure Award (decision) of an arbitration board Court of arbitration Decision of an arbitration board Grant of licences by arbitration International arbitration Political arbitration Pre-court settlement body (arbitration) Onaylar, uygun bulur, tasvip eder Yakınlaştırma / yaklaş(tır)ma Kanunların birbirine yakınlaştırılması Mevzuatın yakınlaştırılması Politikaların birbirine yakınlaştırılması Su ürünleri yetiştiriciliği / akuakültür Keyfi, takdiri, despotik Keyfi tutuklama Keyfi tutuklama Keyfi yükümlülük Keyfi yönetim Hakemlik müessesesi / tahkim Tahkim şartı / tahkim hükmü, tahkim klozu Tahkim komitesi Tüketici sorunları hakem heyeti Tahkim süreci; tahkim usulü Tahkim kurulu kararı Tahkim mahkemesi Tahkim kurulu kararı Tahkim yolu ile lisans verilmesi Uluslar arası tahkim Siyasi tahkim Duruşma, yargılama öncesi çözüm organı (tahkim) 30

31 to refer disputes to arbitration Arbitrator Area Area of freedom Area of freedom, security and justice Area of separation Base area Balance area Coastal area Cultivated area Customs area European Economic Area (EEA) European Research Area Favoured Area Free Trade Area Harmonized area Indoor area Material balance area Non harmonized area Radiological emergency area Sovereign base area Specially protected environment area Underdeveloped area Wildlife protection areas İhtilafları mahkemeye havale etme Hakem, uzlaştırıcı, arabulucu Konu; alan; faaliyet alanı; bölge Özgürlük alanı Özgürlük, güvenlik ve adalet alanı Tecrit alanı Zemin alanı Denkleştirme alanı Kıyı bölgesi Ekiliş alanı Gümrük alanı Avrupa Ekonomik Alanı Avrupa Araştırma Alanı Kayrılan alan Serbest Ticaret Alanı; Serbest Mübadele Bölgesi Harmonize alan Bina alanı Maddenin dengeye geleceği bölge Harmonize edilmemiş alan Radyolojik acil durum alanı Egemenlik bölgesi Özel çevre koruma alanı Az gelişmiş bölgeler Yaban hayatı koruma alanları 31

32 Armistice Arrangement Administrative arrangement Arrangements having similar effect Autonomous arrangements Bilateral arrangement Customs arrangement Duty relief arrangement Exchange arrangement Land arrangement Legal arrangement Legislative arrangement Order execution arrangement Preferential Commercial Arrangements Provisional arrangements Suspensive arrangement Art Original work of art Mütareke Düzenleme; anlaşma; plan, tanzim İdari düzenleme Eş etkili düzenlemeler Otonom düzenlemeler İki taraflı anlaşma Gümrük düzenlemesi Gümrük muafiyet düzenlemesi Kambiyo rejimi Arazi düzenlemesi Yasal / hukuki düzenleme Mevzuat düzenlemesi Emir gerçekleştirme sistemi Avrupa Topluluğu Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Geçici düzenlemeler Erteleyici düzenleme Sanat; sanat eseri Özgün eser 32

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT GENERAL FOR EUROPEAN UNION AFFAIRS AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION (ENGLISH-TURKISH)

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ..4 4. HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ..7 6.

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Çeviri Eşgüdüm Birimi AB MEVZUATININ TÜRKÇEYE ÇEVİRİSİNDE KULLANILACAK ÇEVİRMEN EL KİTABI - I Ankara, 2009 Her hakkı saklıdır Parayla Satılmaz ISBN 978-975-19-4481-8 Baskı:

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ (tedbirleri) arttırmama taahhüdü standstill commitment 13'ler Grubu Group of Thirteen, Group of 13, G13, G-13 14'ler Grubu Group of Fourteen, Group of 14, G14, G-14 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi Post-2015

Detaylı

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ

G-20 TERİMLERİ LİSTESİ access to bank information banka bilgisine erişim access to credit krediye erişim access to energy enerjiye erişim access to farmland işlenecek toprağa erişim access to financial services finansal hizmetlere

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı