AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara, Kasım 2005 Ankara, November

2 HAZIRLAYAN (PREPARED BY) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tercüme Koordinasyon Birimi 2

3 A to abandon Abandoned matter Abandoner to abbreviate Abbreviated formulas to abdicate Ab ovo to abide faithfully to abolish to abolish customs duties Terk etmek, bırakmak Terk edilmiş mülkiyet Fariğ, başkasına mal bırakan kimse Kısaltmak, özetlemek, kırpmak Kısa formüller; kısaltılmış ifadeler Yönetimden çekilmek Başlangıçtan itibaren Sadakatle bağlı kalmak Kaldırmak, lağvetmek Gümrük vergilerini kaldırmak abolish: lağvetmek, kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı) amend: tadil etmek (bir şeyi iyileştirmek, ıslah etmek veya daha doğru ve eksiksiz hale getirmek amacıyla) annul: iptal etmek (seçim), feshetmek (sözleşme) annulment: iptal (evlilik veya kontratın bütün sonuçlarıyla iptal edilmesi) cancel: iptal etmek (belge, organizasyon, politika, borç) dissolve: infisah etmek (kurum, kuruluş, meclis) nullify: hükümsüz kılmak (hukuki bir kararı veya usulü) postpone: tehir etmek, ertelemek (bir faaliyeti) repeal: yürürlükten kaldırmak (yasal/idari düzenleme) suspend: askıya almak Abolition Abolition of obstacles to freedom of movement Abolition of privileges Abolition of restrictions Lağvetme, ilga etme, yürürlükten kaldırma, iptal etme Dolaşım özgürlüğünü / serbestisini kısıtlayan engellerin kaldırılması İmtiyazlara son verme Kısıtlamaların kaldırılması 3

4 Abolition of the social policy protocol Abridged to abrogate Absence Absence of an opinion Absence of concurrence Absence of customs protection Absence of majority Absence of a text Absolute Absolute majority Absolute minority Absolute monarchy Absorption to abstain Member States shall abstain from to abstain from any measure Abstention Abstention vote Constructive abstention Positive abstention Abundance Abuse Sosyal protokolün kaldırılması Kısaltılmış Ilga etmek, iptal etmek, kaldırmak Yokluk, bulunmayış, gıyap, gaiplik Görüş yokluğu Rekabetin olmaması Gümrük korumasının yokluğu Çoğunluğun olmaması Hükmün ya da nassın yokluğu Mutlak Salt çoğunluk Mutlak azınlık Mutlak monarşim Emme; hazmetme Çekimser kalmak, kaçınmak Üye Devletler den kaçınırlar Her türlü tedbirden kaçınmak Çekimserlik Çekimser oy Yapıcı çekimserlik Lehte çekimserlik Zenginlik, bolluk Kötüye kullanma, istismar etme, kötü muamelede bulunma 4

5 Abuse of dominant position Abuse of right Child abuse Spousal abuse to accede to accede to a treaty Accelerator Acceptance Access Acceptance of appointment Access to information Equal access Principle of equal access Right to access Accession Accession criteria (Copenhagen Criteria) Accession negotiations Accession of new members to the European Union Accession Partnership Accession to an agreement Accession to a convention Accession to a treaty Application for accession Hâkim durumun kötüye kullanılması; egemen durumun haksız kullanımı Hak ihlali Çocukların istismar edilmesi Eşlerin birbirine kötü davranması Razı olmak; iş başına gelmek; katılmak Anlaşmaya taraf olmak Hızlandırıcı Kabul Görevin kabul edilmesi Erişim Bilgiye erişim Eşit katılım Eşit giriş ilkesi Girme / katılma / erişim hakkı Katılım Katılım kriterleri Katılım müzakereleri Avrupa Birliği ne yeni üyelerin kabulü Katılım Ortaklığı Anlaşmaya taraf olma Sözleşmeye taraf olma Antlaşmaya taraf olma Katılım başvurusu 5

6 Conditions of accession Instrument of accession to accomplish to accommodate Accommodation Accommodation facility to accompany Accord Accorded advantages By common accord Common accord In accordance with to accord advantages to accord a right to accord a treatment to accord priority treatment to alter in accordance with the provisions set out below Account Account being taken Account expert Account holder Annual account Brokerage account Katılım şartları Katılım belgesi İcra etmek Uzlaştırmak; kalacak veya yaşayacak yer temin etmek; yeni koşullara uyum sağlamak Konaklama Konaklama imkânları Eşlik etmek Mutabakat, razı olma, anlaşma, uygunluk Tanınan avantajlar Ortak rızayla, ortak mutabakatla Ortak rıza Uygun olarak, uyarınca Avantaj tanımak Hak tanımak Anlaşmaya varmak Öncelikle ele almak / öncelikli muamelede bulunmak Aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Hesap, mevduat Tutulmakta olan hesap Hesap uzmanı Hesap sahibi Yıllık mali tablo Komisyonculuk hesabı 6

7 Clearance Of accounts Closure of accounts Consolidated account Consolidated accounts Current Account Current accounts Current account balance Current call account Dealing own account European Unit of Account Joint Account Agreement Notes on the accounts Operating accounts Profit and loss account Public Accounts Bulletin Stores account Trade on own account Unit of account Accountability Accountant Field Accountant Government Accountant Public debt accountant Accounting Hesapların ibrası Hesapların kapanması Konsolide mali tablo Konsolide hesaplar / konsolide mali tablolar Cari / vadesiz hesap Cari İşlemler Cari işlemler dengesi Cari ve ihbarlı hesap Kendi hesabına işlem yapma Avrupa Hesap Birimi Müşterek Hesap Sözleşmesi Mali tablo dipnotları İşletme / işletim / faaliyet hesapları Kâr-zarar hesabı Kamu Hesapları Bülteni Stok kaydı Kendi hesabına işlem Hesap birimi Hesap verebilirlik Sayman Taşra saymanı Sayman Kamu borçları saymanı Muhasebe 7

8 Accrual based accounting Accounting data network Accounting officer Accounting year Cost accounting European Integrated Accounting System Fair value accounting Farm Accounting Data Network (FADN) General Directorate of Accounting to accredit Accreditation International Accreditation Forum(IAF) International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Accruals Accrual based accounting Accruals and deferred income to accrue Customs duties accrued on the product Accumulation Accuracy Acidification Acoustic Acoustics Acquiescence Tahakkuk bazlı muhasebe Muhasebe veri ağı Sayman Mali yıl Maliyet muhasebesi Avrupa Entegre Muhasebe Sistemi Gerçek değer muhasebesi Çiftlik Muhasebesi Veri Ağı Muhasebat Genel Müdürlüğü Güven belgesi vermek Akreditasyon Uluslar arası Akreditasyon Forumu Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Örgütü Tahakkuklar Tahakkuk bazlı muhasebe Gider tahakkukları ve ertelenmiş gelirler Tahakkuk etmek, çoğalmak, birikmek, eklenmek Mala tahakkuk eden gümrük vergileri Birikim; toplama Doğruluk Asitleşme İşitsel, akustik Ses bilimi, akustik Göz yumma, kabullenme 8

9 Acquired Acquis Acquis Communautaire Community acquis Employment acquis Union acquis Acquisition Acquisition cost Acquisition of shares Acquittal Act Act of congress Act declared void Act of law Acts of the council Act of the parliament Act of sovereignty Action for failure to act Additional act Authentic act Clair Act Theory Community acts Contested act İktisap edilen Müktesebat Topluluk Müktesebatı Topluluk müktesebatı İstihdam müktesebatı Avrupa Birliği Müktesebatı Edinim / kazanım / iktisap; şirket hisselerinin ele geçirilmesi; devralma İktisap / edinim maliyeti Hisselerin iktisabı Beraat, aklanma, ibra Hareket, fiil /eylem; işlem; belge; kanun /yasa Kongre kararları İptal edilen hukuki tasarruf / Hükümsüz ilan edilen tasarruf, işlem Kanun hükmü Konsey tasarrufları / işlemi Parlamento kararı Otorite gösterisi Hareketsizlik davası Ek senet / ek anlaşma Resmi akit; mevsuk iş Açık Belge Teorisi Topluluk işlemleri İtiraz edilen hukuki tasarruf / itiraz edilen işlem 9

10 Complementary act Dissatisfactory act Empowering act Failure to act Final act Legislative act Lend and Lease Act Original acts Ratification Act Single European Act to fail to act to review the legality of acts of the Council Action Action Committee for a United States of Europe Action for compensation Action for failure to act Action for infringement Action Programme Action Plan Action Plan for the Mediterranean Administrative action Amendment of legal action Tamamlayıcı faaliyet Hoşnutsuzluğa yol açan davranış Yetki kanunu Hareketsizlik, işlemden kaçınma Son senet Teşrii tasarruf Ödünç verme ve Kiralama Yasası Asıl belgeler; temel işlemler Onay Kanunu Tek Avrupa Senedi / Avrupa Tek Senedi Hareketsiz kalmak, savsaklamak Konsey tasarruflarının / işlemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemek Eylem; dava; davranış, tutum Avrupa Birleşik Devletleri için Eylem Komitesi Tazminat davası Hareketsizlik/eylemsizlik davası İhlal davası Eylem Programı Eylem Planı Akdeniz Eylem Planı İdari eylem Davanın ıslahı 10

11 Stimulation Action Programme Cases that require immediate action Common action Concerted action Concerted economic action Consolidation of legal action Direct action Environmental Action Programme to bring an action (before the court) to bring an action for an infringement to file a legal action Financial Action Task Force ( FATF) Food safety action plan Improper action Indirect action Joint Action Social action programme to proceed by common action Transfer of legal action Waive from legal action to activate Activity Activity schedule Branch of activity Stimülasyon Eylem Programı Acil önlem gerektiren durum Ortak hareket, ortak eylem Anlaşmalı eylem, anlaşmalı davranış, uyumlu eylem Uyumlu ekonomik eylem Davanın birleştirilmesi Doğrudan hareket Çevresel Eylem Programı Dava açmak İhlal nedeniyle dava açmak Dava açmak Mali Eylem Görev Gücü Gıda güvenliği eylem planı Aykırı / uygunsuz davranış Dolaylı hareket Ortak Eylem Sosyal eylem programı Ortak eylemde bulunmak Davanın nakli Davadan feragat Etkinleştirmek Faaliyet Faaliyet planı Faaliyet dalı 11

12 Categories of economic activity Computerized Customs Activities Level of activity Principal activity Processing activity Sphere of activity Ekonomik faaliyet kategorileri Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Faaliyet seviyesi; iş hacmi Ana / asli faaliyet İşleme Faaliyetleri Faaliyet alanı active: faal, etkin activity: faaliyet / etkinlik effective: etkili/müessir effectiveness: etkililik efficiency: etkililik / müessiriyet efficient: etkili, müessir productive: verimli Actually Adaptation to add Added value Addendum Addition Additional Additional protocol Additional tax Additive Address Correspondence address This decision is addressed to the Member States Fiilen Uyarlama Katmak, ilave etmek, eklemek, toplamak Katma değer İlave, ek, zeyil Toplama, ekleme, ilave Ek, ilave, katma, fazladan, eklenilen Katma protokol Ek vergi Katkı maddesi i. Adres; f. Hitap etmek Tebligat adresi Bu karar Üye Devletlere yöneliktir. 12

13 Addressee to adhere Adhesion Adhesion Treaties Application for adhesion Ad hoc Ad hoc committee Ad hoc working group to adjourn to adjourn a sitting Adjudication Adjurn sine die Adjustment Adjustment of borders Rate of adjustment Structural adjustment to administer Administration Local administrations Public administration Special provincial administration Administrative Muhatap Bağlı kalmak İltihak, katılma Topluluğa Katılma Antlaşmaları Topluluğa katılma istemi Planlanmadan; belirli bir amaç için yapılmış, belirli bir amaç için düzenlenmiş Geçici komite Ad hoc çalışma grubu Ertelemek; ara vermek Oturumu ertelemek Hüküm; karar verme Belirsiz bir tarihe ertelemek Düzeltme, düzenleme, ayarlama Sınırların ayarlanması, yeniden düzenlenmesi Tanzim oranı Yapısal uyum Yönetmek / idare etmek İdare Mahalli idareler Merkezi hükümet İl Özel İdaresi İdarî 13

14 Administrative action Administrative arrangements Administrative competence Administrative control Administrative expense Administrative reform Common Transit and Single Administrative Document (SAD) Local Administrative personnel Single Administrative Document Admission Admission of financial instruments to trading Temporary admission to adopt has adopted this regulation hereby adopts this resolution İdarî eylem İdarî düzenlemeler Yönetim yetkisi İdarî kontrol İdarî gider İdarî reform Ortak Transit ve Tek İdarî Belge Yerel Yönetim personeli Tek İdarî Belge Kabul, izin, giriş, kabul izni; itiraf, ikrar Finansal araçların işlem görmeye kabulü Geçici ithalat rejimi; Geçici kabul Kabul etmek, kabul kararı vermek; kanunlaştırmak; evlat edinmek...işbu tüzüğü kabul etmiştir....işbu ilke kararını kabul etmiştir. When Member States adopt these measures.. Üye Devletler bu önlemleri kabul ettiğinde... Adoption Ad referandum Kabul etme; kanunlaştırma; evlat edinme Koşullu imza 14

15 Adulteration Ad valorem Ad valorem tax Advance Advance-fixing certificate Fix in advance Advanced Advanced technology Advanced treatment Basic and advanced vocational training Advantage Accorded advantages Mutual advantage to accord advantages to involve an advantage Advertisement Advertising spots Board of advertisement Commercial advertisement Comparative Advertising Misleading advertisement Secret advertisement Subliminal advertising Tağşiş, aldatma, kandırma Değer esasına göre Değer esaslı vergi, katma değer vergisi Avans, ön ödeme; ilerleme, iyileşme, düzelme Ön izin belgesi, ön tespit sertifikası İleriye dönük belirleme İleri, gelişmiş İleri teknoloji İleri arıtma Temel ve ileri düzeyde mesleki eğitim Fayda, yarar, avantaj Tanınan avantajlar Karşılıklı yarar Avantaj tanımak Bir avantaj içermek Reklâm Reklâm spotları Reklâm Kurulu Ticari reklâm Karşılaştırmalı reklâm Aldatıcı / yanıltıcı reklâm Gizli reklâm Bilinçaltıyla algılanmak üzere hazırlanan reklam 15

16 Surreptitious Advertising Adviser Financial adviser Investment adviser Advisory Advisory commission Advisory Committee Advisory Committee on Banking Advisory Committee on Foodstuffs Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions Aegis Advisory jurisdiction Advisory opinion Advisory services Under the aegis of Aerial Aerial photography Aeroplane Civil subsonic jet aeroplanes Emission from aeroplane Aerospace Aerospace Industry Affair Current affairs programme (media) Gizli reklâm Danışman, müşavir Mali müşavir Yatırım danışmanı İstişari Danışma komisyonu Danışma Komitesi, istişari komite Bankacılık Danışma Komitesi Gıda Danışma Kurulu Sınırlayıcı Uygulamalar ve Hakim Durumlar Danışma Kurulu Tavsiye kararı İstişari görüş Danışmanlık hizmetleri Himaye Koruyuculuğunda, himayesinde veya desteği ile Hava ile ilgili, havadan Havadan alınan fotoğraf Uçak Ses hızının altındaki sivil jet uçakları Uçaktan kaynaklanan emisyon Uzay boşluğuyla ilgili Uzay gemileri ve bunların teçhizatlarını imal eden sanayi kolu İş; ilişki; olay Güncel haber programı 16

17 General Affairs Council Justice and Home Affairs Political Affairs Committee Union Minister for Foreign Affairs Affiliate Affiliated enterprise Affiliate member Afforested Agence Europe Agency Euratom Supply Agency European Agency for Safety and Health at Work European Environment Agency European Maritime Safety Agency European Productivity Agency European Space Agency Intervention agency Paying agency Specialised agency Genel İşler Konseyi Adalet ve İçişleri Siyasi İşler Komitesi Birlik Dışişleri Bakanı Grup şirketleri Bağlı işletme Bağlı üye Ağaçlandırılmış Avrupa Ajansı Kurum, ajans, daire, birim Euratom Tedarik Ajansı Avrupa İş Güvenliği ve Sağlığı Ajansı Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı Avrupa Verimlilik Ajansı Avrupa Uzay Ajansı Müdahale kurumu Ödeme kuruluşu Uzmanlaşmış kurum 17

18 Agenda Agenda items Agenda setting Adopted agenda Annotated agenda Political agenda Provisional agenda Agent Causal agent Hazardous chemical agent Paying Agent Tied agent Agglomeration to agree has agreed as follows.have agreed on the following provisions (in international conventions) to agree to a right Agreement Accession to an agreement Agreement on Agriculture Agreement on pre-shipment inspection Agreement on trade related Aspects of Intellectual property Association Agreement Gündem Gündem maddeleri Gündemi belirleme Onaylanmış gündem Ayrıntılı gündem Siyasi gündem Geçici gündem Görevli, temsilci, acente, mümessil, vekil, ajan Etmen Tehlikeli kimyasal ajanlar Ödeme Kurumu Temsili ajans / acente Bağlantı noktası, halter Anlaşmak, mutabakata varmak; kararlaştırmak Aşağıdaki gibi anlaşmıştır. Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmıştır. (uluslar arası sözleşmelerde) Bir hakkın varlığı konusunda mutabakata varmak Anlaşma, sözleşme Anlaşmaya taraf olma Tarım Anlaşması Sevkıyat öncesi kontrole ilişkin anlaşma Fikri Mülkiyetlerin Ticaretle Bağlantılı Yönleri Hakkındaki Anlaşma Ortaklık Anlaşması 18

19 Bilateral agreement Card acceptor agreement Carrying of an agreement Categories of agreements Collective labour agreement to conclude an agreement Economic agreement EC-Turkey Association Agreement Energy sales and treasury guarantee agreements Enhanced relationship agreement to enter into an agreement Europe Agreement Exclusive distribution agreement Exclusive purchasing agreement Executive agreement Franchise agreements Free trade agreement Financing Agreement Forward rate agreement İki taraflı anlaşma / İkili anlaşma Üye işyeri anlaşması Bir anlaşmanın uygulanması Anlaşma kategorileri Toplu iş sözleşmesi Anlaşma yapmak Ekonomik anlaşma AT-Türkiye Ortaklık Anlaşması Enerji satış ve hazine garantisi analaşmaları Geliştirilmiş işbirliği anlaşması Anlaşma imzalamak Avrupa Anlaşması Tek elden dağıtım anlaşması Tek elden satın alma anlaşması Yürütücü anlaşma, yürütme anlaşması Franchising anlaşmaları Serbest ticaret anlaşması, serbest mübadele anlaşması Finansman Anlaşması Vadeli kur anlaşmaları General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Gentleman s agreement Inter-enterprise agreement Interim agreement Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Centilmenlik anlaşması Şirketler / teşebbüsler / işletmeler arası anlaşma Geçici anlaşma 19

20 International co-production agreements Joint account agreement KEYMARK Agreement Maintenance of agreements Monetary agreement Multi-fiber agreement Multilateral agreement Novation agreement Partial European Agreements Peaceful agreement Plurilateral agreements Preferential agreement Proposed agreement Public Service Concession Agreement Uluslar arası ortak yapım sözleşmeleri Müşterek hesap sözleşmesi Avrupa Anahtar Markası Anlaşması Anlaşmanın yürürlükte kalması Para anlaşması Çok elyaflılar anlaşması Çok taraflı anlaşma Yenileme sözleşmesi Avrupa Kısmi Anlaşmaları Sulh anlaşması Çoklu anlaşmalar Tercihli (ticaret) anlaşma Önerilen anlaşma Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi Quadripartite Agreement about West Berlin Batı Berlin Hakkında Dörtlü Anlaşma Ratification of an agreement Readmission agreement to renew agreements Schengen Agreement Social policy agreement Specialisation agreement Subsidiary agreement Supplementary agreement Vertical agreement Anlaşmanın onaylanması Yeniden kabul anlaşması Anlaşmaları yenilemek Schengen Anlaşması Sosyal politika anlaşması / sosyal anlaşma Uzmanlık anlaşması Tali / ek / yan anlaşma Ek anlaşma Dikey anlaşma 20

21 Aggregate Aggression Agricultural Agricultural and forestry tractors Agricultural combat research institutes Agricultural currency unit Agricultural cooperation Agricultural markets Agricultural meteorology Agricultural prices Agricultural quarantine directorates Agricultural surplus Common Agricultural Policy Common Organisations of the Agricultural Markets (COMs) Interventions on the agricultural market Non agricultural products Processed agricultural goods Agriculture Aid Agreement on agriculture Agriculture of mountain Agriculture sales cooperatives Sustainable agriculture Yekûn, toplam Saldırı Tarımsal, zirai, tarımla ilgili Tarım ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler Zirai mücadele ve araştırma enstitüleri Tarım hesap birimi Tarım alanında işbirliği Tarımsal piyasalar Tarımsal meteoroloji Tarım fiyatları Zirai karantina müdürlükleri Tarımsal ürün fazlası Ortak Tarım Politikası Ortak Tarım Piyasaları Düzeni Tarım piyasasına müdahaleler Tarım dışı ürünler İşlenmiş tarım ürünü Tarım Tarım anlaşması Dağ tarımı Tarım satış kooperatifleri Sürdürülebilir tarım Yardım 21

22 Aid for agricultural development Aid in kind Aid monitoring Aid policy Aid recipient Aid system Aid to employment (Employment Aid) Categories of aid Development aid Economic aid Financial aid Horizontal state aid Humanitarian aid / assistance National aid National aid coordinator Pre-accession aid to provide non-repayable aid Public aid State aid Untied aid initiative Aide memoire Air Airborne Airborne troops Tarımsal kalkınma yardımı Aynî yardım Yardımları izleme Yardım politikası Yardım alan kimse Yardım sistemi İstihdam yardımı Yardım kategorileri Kalkınma yardımı / Gelişmeye yardım Ekonomik yardım Mali yardım Yatay devlet yardımı İnsani yardım Ulusal yardım Ulusal mali yardım izleme koordinatörü Katılım öncesi yardım Geri ödemesi olmayan yardım sağlamak Devlet yardımı Devlet yardımı Bağımsız yardım girişimi Diplomatik muhtıra Hava Uçakla taşınan kara kuvvetleri Hava yoluyla nakledilen birlikler 22

23 Air to ground missile Air pollution measurement vehicle Air raid Airspace Air transport Aircraft Aircraft carrier Air/ Aircraft fleet Marginally compliant aircraft Airport Alien Domination Aligned Alignment Legislative alignment Level of alignment Allegation to allege Alleged infringement of an obligation Allegiance Alleviating poverty to allocate Allocated appropriation Allocation Allocation key Havadan karaya füze Hava kirliliği ölçüm aracı Hava saldırısı Hava sahası Hava taşımacılığı Uçak Uçak gemisi Hava filosu Marjinal uygunluğa sahip hava aracı Hava limanı Yabancı egemenliği Hizalanmış Uyum, uyumlaştırma Mevzuat uyumu Uyumlulaşma düzeyi İtham, iddia; ithamname İddia etmek; itham etmek Yükümlülük (borç) ihlali davası Mensubiyet Yoksullukla mücadele Tahsis etmek, dağıtmak, pay etmek Tahsis edilen ödenek Ödenek, tahsisat, dağıtım Dağıtım anahtarı 23

24 Allocation of funds Allocation of resources (resource allocation) Cost allocation Allowance Annual allowance Family Allowance Investment allowance Subsistence allowance to allow for to alter to alter the time limit Alteration Ambassador Ambassador at large Ambassador designate Ambassador plenipotentiary Ambient Ambient air Ambient temperature Ambiguous Unambiguous Amendment Amendment of a provision Amendment of legal action Fon tahsisatı, fonların tahsisi Kaynak tahsisi Maliyet dağıtımı Tahsisat, ödenek, nafaka, aylık bağlama, istihkak, tahsis Yıllık ödenek Aile yardımı Yatırım indirimi Sosyal yardım, geçinme ödemesi Hesaba katmak Değiştirmek, tadil etmek Süre sınırını değiştirmek Değişiklik Büyükelçi, sefir Özel elçi Atanmış elçi Yetkili elçi Çevre, muhit, ortam; çevreleyen Ortam havası Çevre sıcaklığı Anlamı belirsiz, muğlâk Anlamı açık Değiştirme, tadil; değişiklik, tadilat Bir hükümde değişiklik Davanın ıslahı 24

25 Amendment of the Founding Treaties Amendment to a Treaty Pass the amendment Amiability Amnesty Amnesty International Amount Amount of a compensation Amounts devoted to carrying out the programme Compensatory amount Correction amount Invoice amount Minimal amount Monetary compensation amount Up to the amount of their share of capital Analysis Analysis of the objectives Analysis of the strategies Cost-benefit analysis Depth analysis DNA analysis Gender Analysis Input- output analysis Kurucu Anlaşmaların tadilatı Antlaşmanın değiştirilmesi, antlaşmanın tadili Değişikliği onaylamak Dostane tutum Af Uluslar arası Af Örgütü Tutar, meblağ, miktar, yekûn Tazminat tutarı Programın gerçekleştirilmesi için ayrılan miktar Telafi edici tutar Düzeltici tutar Fatura bedeli Asgari tutar Parasal fark giderici miktar Kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar Çözümleme, tahlil, analiz Hedeflerin analizi Stratejilerin analizi Fayda maliyet analizi Derin analiz DNA incelemesi Cinsiyet analizi Girdi-çıktı analizi 25

26 Methods of sampling and analysis Overall analysis Problem analysis Stakeholder analysis SWOT Analysis Anchovy Ancillary products Animal Animal health Animal health and surveillance Animal health certificate Animal holdings Animal husbandry Animal identification code Animal identification system Animal origin Animal passport Animal waste Animal welfare Animal welfare policies Bovine animal Domestic animals Epidemic animal diseases Rearing animals Numune alma ve tahlil yöntemleri Kapsamlı analiz Sorun analizi Paydaş analizi SWOT Analizi Hamsi Yardımcı ürünler Hayvan Hayvan sağlığı Hayvan sağlığı ve zabıtası Hayvan sağlığı sertifikası Hayvancılıkla uğraşan işletmeler Hayvancılık Hayvan tanımlama kodu Hayvan kimlik sistemi Hayvan menşeli Hayvan pasaportu Hayvansal atık Hayvan refahı Hayvan hakları politikası Büyükbaş hayvan Yerli / evcil hayvanlar Salgın hayvan hastalıkları Yetiştirme amaçlı hayvanlar 26

27 to announce Announcement Commercial announcement to annul Anthrax Anti-dumping Anti-poverty programme Anxious to (in resolutions) Apparatus Appeal Board of Appeal Court of Appeal Duyurmak, ilan etmek Duyuru, bildiri, haberi tebliğ, ilan Ticari ilan Fes etmek, iptal etmek Antraks, şarbon Anti damping Yoksullukla mücadele programı Arzu ederek, isteyerek (ilke kararlarında) Cihaz Temyiz Temyiz Kurulu Temyiz Mahkemesi Intermediate Courts of Appeal Appearance Original appearance Appellate Appellate review Appliance Appliances burning gaseous fuels Gas appliances Household appliances Labelling of household appliances Lifting and mechanical handling appliances Applicable İstinaf Mahkemeleri Görünme, görünüm, görünüş Orijinal görünüm İstinaf yoluyla, temyize ait Temyiz incelemesi Alet Gaz yakan aletler Gaz yakan aletler Ev aletleri Ev aletlerinin etiketlendirilmesi Kaldırma ve mekanik taşıma araçları Uygulanabilir, uygulanması mümkün 27

28 Applicable international instruments Uygulanması mümkün uluslar arası belgeler / tatbik edilebilir uluslar arası diplomatik dokümanlar to make applicable Applicant Application Application for accession Application for adhesion Application of procedures Application of the polluter pays principle Scope of application to apply to apply (make) reduction to apply in its entirety to apply mutates mutandis It shall apply from to Appointment Acceptance of appointment Letter of appointment Appraisal Appraisal phase Apprentice Approach Balanced approach Coordinated approach Uygulamaya koymak Başvuru sahibi Uygulama, tatbik etme; başvuru Katılım başvurusu Topluluğa katılma istemi Usulün uygulanması Kirleten öder ilkesinin uygulanması Uygulama alanı Uygulamak, başvurmak İndirim uygulamak (yapmak) Bütünü ile uygulamak Kıyas yolu ile uygulamak den e kadar uygulamada kalır Tayin, görevlendirme, ata(n)ma Görevin kabul edilmesi Tayin beratı; işe alma mektubu Ön değerlendirme Ön değerlendirme aşaması Çırak Yaklaşım Dengeli yaklaşım Koordine / eşgüdümlü yaklaşım 28

29 Integrated approach Joint approach Logical Framework Approach (LFA) Modular approach New approach directive Precautionary approach Appropriate Appropriate supervision If appropriate As appropriate Where appropriate Appropriation Appropriations Approval Prior approval Type approval laboratory Unanimous approval Bütünsel yaklaşım Ortak yaklaşım Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Modüler yaklaşım Yeni yaklaşım direktifi İhtiyatlı yaklaşım Uygun, münasip Uygun denetim Gerekli görüldüğü taktirde Uygun görüldüğü şekilde Uygun olduğu hallerde Ödenek Gider, sarf, tasarruf, ödenek, ödeme emri verilen krediler Onay Ön onay Tip onay laboratuarı Oybirliği ile onay, oybirliği ile uygun bulma approval: onay, tasdik, tasvip assent: uygun görüş/muvafakat endorsement: tasdik, doğrulama; onaylama ratification: onay (uluslararası an(t)laşmalarda) to approve Approving (in recommendations) Onaylamak, tasdik etmek, uygun bulmak, tasvip etmek, kabul etmek Onaylayarak, tavsiye ederek (tavsiye kararlarında) 29

30 approves Approximation Approximation of laws Approximation of legislation Approximation of policies Aquaculture Arbitrary Arbitrary arrest Arbitrary detention Arbitrary liability Arbitrary regime Arbitration Arbitration clause Arbitration committee Arbitration committee for consumer problems Arbitration procedure Award (decision) of an arbitration board Court of arbitration Decision of an arbitration board Grant of licences by arbitration International arbitration Political arbitration Pre-court settlement body (arbitration) Onaylar, uygun bulur, tasvip eder Yakınlaştırma / yaklaş(tır)ma Kanunların birbirine yakınlaştırılması Mevzuatın yakınlaştırılması Politikaların birbirine yakınlaştırılması Su ürünleri yetiştiriciliği / akuakültür Keyfi, takdiri, despotik Keyfi tutuklama Keyfi tutuklama Keyfi yükümlülük Keyfi yönetim Hakemlik müessesesi / tahkim Tahkim şartı / tahkim hükmü, tahkim klozu Tahkim komitesi Tüketici sorunları hakem heyeti Tahkim süreci; tahkim usulü Tahkim kurulu kararı Tahkim mahkemesi Tahkim kurulu kararı Tahkim yolu ile lisans verilmesi Uluslar arası tahkim Siyasi tahkim Duruşma, yargılama öncesi çözüm organı (tahkim) 30

31 to refer disputes to arbitration Arbitrator Area Area of freedom Area of freedom, security and justice Area of separation Base area Balance area Coastal area Cultivated area Customs area European Economic Area (EEA) European Research Area Favoured Area Free Trade Area Harmonized area Indoor area Material balance area Non harmonized area Radiological emergency area Sovereign base area Specially protected environment area Underdeveloped area Wildlife protection areas İhtilafları mahkemeye havale etme Hakem, uzlaştırıcı, arabulucu Konu; alan; faaliyet alanı; bölge Özgürlük alanı Özgürlük, güvenlik ve adalet alanı Tecrit alanı Zemin alanı Denkleştirme alanı Kıyı bölgesi Ekiliş alanı Gümrük alanı Avrupa Ekonomik Alanı Avrupa Araştırma Alanı Kayrılan alan Serbest Ticaret Alanı; Serbest Mübadele Bölgesi Harmonize alan Bina alanı Maddenin dengeye geleceği bölge Harmonize edilmemiş alan Radyolojik acil durum alanı Egemenlik bölgesi Özel çevre koruma alanı Az gelişmiş bölgeler Yaban hayatı koruma alanları 31

32 Armistice Arrangement Administrative arrangement Arrangements having similar effect Autonomous arrangements Bilateral arrangement Customs arrangement Duty relief arrangement Exchange arrangement Land arrangement Legal arrangement Legislative arrangement Order execution arrangement Preferential Commercial Arrangements Provisional arrangements Suspensive arrangement Art Original work of art Mütareke Düzenleme; anlaşma; plan, tanzim İdari düzenleme Eş etkili düzenlemeler Otonom düzenlemeler İki taraflı anlaşma Gümrük düzenlemesi Gümrük muafiyet düzenlemesi Kambiyo rejimi Arazi düzenlemesi Yasal / hukuki düzenleme Mevzuat düzenlemesi Emir gerçekleştirme sistemi Avrupa Topluluğu Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Geçici düzenlemeler Erteleyici düzenleme Sanat; sanat eseri Özgün eser 32

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT

GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT GÜNCELLENMİŞ MÜFREDAT BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl / 1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law LAW10 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General Theory of Constitutional Law 5 LAW105 Medeni Hukuka Giriş

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU BİRİNCİ SINIF 1. Yarıyıl/1. Term LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi /General Theory of Constitutional

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Kollektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Direktif UCITS Direktifi

Kollektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Direktif UCITS Direktifi Kollektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Direktif Direktifi Directive on Undertakings for Collective investment in Transferable Securities - Directive Dr. Matthias Hoeninger, Federal Ministry of Finance

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Emeklilik Politikası Reformu Finlandiya da Politika Oluşturma Örneği

Emeklilik Politikası Reformu Finlandiya da Politika Oluşturma Örneği Emeklilik Politikası Reformu Finlandiya da Politika Oluşturma Örneği AB Eşleştirme Projesi, Ankara 6. Ders Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Hedefler Sürdürülebilirliği

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

7. ÇP Finansal Kurallar

7. ÇP Finansal Kurallar 7. ÇP Finansal Kurallar Sema KARAARSLAN Yasal ve Finansal Konular Ulusal Đrtibat Noktası 3 Mart 2010 TÜBĐTAK 7. ÇP de Terminoloji Grant Agreement : Komisyon ve koordinatör arasında imzalanan kontrat. Konsorsiyum

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu Kontrol Formu/ Checklist for Management Systems Certification Bodies 1) (ISO/IEC 17021-1:2015 e göre/ according to ISO/IEC 17021-1:2015) Belgelendirme Faaliyeti/

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce - Türkçe) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION BASIC TERMS (English - Turkish) Ankara, Aralık 2003 Ankara, December 2003 ISBN 975-19-3520-2 A V R U P A B İ R

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 A to abolish abolition of obstacles to freedom of movement abolition of restrictions to abolish

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ

TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL TERİMLER SÖZLÜĞÜ (İngilizce-Türkçe) Ankara, Ekim 2003 ISBN xxx-xx-xxxx-x A V R U P A B İ R L İ Ğ İ T E M E L T E R İ M L E R S Ö Z L Ü Ğ Ü Her Hakkı

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Prospectus Directive İzahname Direktifi. Wolf von Kopp - Colomb, BaFin

Prospectus Directive İzahname Direktifi. Wolf von Kopp - Colomb, BaFin Prospectus Directive İzahname Direktifi Wolf von Kopp - Colomb, BaFin 1 European Background Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bibliography. Asktaxguru at

Bibliography. Asktaxguru at Bibliography Askguru at http://www.askguru.com/398-what-areconstructive-dividends.html (Last Access: 15 September 2011). Atesagaoglu, E. Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, XII

Detaylı