MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN"

Transkript

1 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PURCHASES VIA REPRESENTATIVES IN FOREIGN COUNTRIES (2012)

2 İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS 1. GENEL GENERAL 2. ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR DEFINITIONS 3. KAPSAM SCOPE 4. KATILABİLME ŞARTLARI COMPETENCE FOR BIDDING 5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ PREPARATION AND SUBMITTAL OF PROPOSALS 6. ALTERNATİF TEKLİFLER ALTERNATIVE PROPOSALS 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PROPOSALS 8. GARANTİ WARRANTY 9. PAKETLEME VE SEVKİYAT PACKING AND SHIPMENT 10. MUAYENE VE KESİN KABUL INSPECTION AND FINAL ACCEPTANCE 11. ÖDEME PAYMENT 12. MÜCBİR SEBEP FORCE MAJEURE 13. RESİM, VERGİ VE MASRAFLAR TAXES, DUTIES, LEVIES AND EXPENSES 14 MÜTEFERRİK HUSUSLAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ MISCELLANEOUS ISSUES AND SETTLEMENT OF DISPUTES - 1 -

3 1. GENEL GENERAL Bu idari şartname Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yurt Dışı Temsilcilikler (irtibat noktaları madde 14.3 te olduğu gibidir) marifeti ile İdarenin acil ihtiyaç duyduğu ve yurtdışı kaynaklardan derhal temin edilmesi gereken malzeme veya hizmetlerin tedariki için kullanılacaktır. Bu nedenle, Teslim Süresi en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir. Teslim Süresi-Fiyat-Kalite değerlendirmesi buna uygun olarak yapılacaktır. İhtiyacın ivediliğine bağlı olarak teslim süresi 120 günü aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsur olarak teslim süresi kullanılacaktır. Th is Admi nistrative Spec ification appli es to Turkish Coast Guard Co mmand s (TCGC) ur gent requireme nts (includes goo ds and services) that TCGC needs to proc ure immedi ately or in a sh ort period of time from foreign sources via TCGC s Attaché/Liaison Offices ( please find t he poi nt of cont acts of our Attaché/Liaison Offices listed in article 14.3 of this d ocument ). Therefore, del ivery ti me is one of the major evaluation criteria. The de livery time p rice quality trade-off will be made accordingly. The proposals which have delivery times over 120 days shall not be evaluated depending on t he urge ncy of the need. The econo mically most adventageous proposal shall be determined o n the delivery times besides the prices. 2. ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR DEFINITIONS İdare İstekli Yüklenici Teklif : Sahil Güv enlik Komutanlığı : İdare tarafından acil ol arak alınacak mal v eya hizmetler i karşılamak üze re tek lif v eren/a lınan üretici, teda rikçi v eya hizmet sunucusu : Teklifi ka bul edilen istekli : İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/v eya bilgiler. Administration: Turkish Coast Guard Command. Bidder: The ma nuf acture r, suppli er or service provider submitting proposals for the acquisition. Cont ractor: The bidd er who is a wa rded th e tender. Prop osal: The price proposal and other d ocuments to be evaluated in scope of the tender. 3. KAPSAM SCOPE 3.1. Malzeme/hizmetlerin tanımı ve miktarları: EK A da olduğu / adresinde yayınlandığı gibidir Teklif edilen malzemeler orijinal ve yeni üretim olacaktır İhtiyaç miktarından farklı miktarda verilen tekliflerin (En az sipariş miktarı, tutarı v.b.) değerlendirilmesinde idare serbesttir Descripti on and quantity of the items: As stated in the Annex A list/at Items offered will b e o rigin al, Factory Ne w (FN), Ne w Manufacture d (NM) The Administration is at liberty to rej ect any offer which has different q uantities than requeste d. 4. KATILABİLME ŞARTLARI COMPETENCE FOR BIDDING Bu alıma yerli istekliler hariç tüm istekliler teklif verebilir. All bidders, except for domestic bidders, can participate in the bidding. 5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ PREPARATION AND SUBMITTAL OF PROPOSALS Teklif Verme Zamanı; 5.1.Teklifler en geç... günü (bu tarih her bir alım için adresinden öğrenilecektir) madde 15.3 te belirtilen ilgili Ataşelik/İrtibat Subaylıklarında bulundurulacaktır. İstekliler tekliflerini aşağıdaki adrese gönderebilir/teslim edebilirler. Son teklif verme tarihinden sonra idareye ulaştırılan teklifleri değerlendirmeye alıp almamakta İdare serbesttir. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIGI TEDARIK DAIRE BASKANLIGI BAKANLIKLAR ANKARA-TURKEY Tel: Belgegeçer:

4 5.2.Belgegeçerle gönderilen teklifler de değerlendirmeye alınacaktır. 5.3.PDF formatında imzalanmış olarak e-posta adresine gönderilen teklifler de değerlendirmeye alınacaktır. 5.4.İstekliler alım konusu işin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kısmına da teklif verebilirler. 5.5.Teklifler İngilizce veya Türkçe olarak teslim edilecektir. 5.6.İstekliler alım konusu işle ilgili açıklama isteyebilir. Uygun görülmesi halinde İdare tarafından açıklama yapılır. 5.7.Geçici ve kesin teminat alınmayacaktır. 5.8.Peşin ödeme talebinde bulunan isteklilerin teklifleri, yalnızca madde 11.3 te belirtilen Avans Teminat Mektubunu sipariş aşamasında İdareye sunacaklarını taahhüt etmeleri halinde, değerlendirmeye alınacaktır. 5.9.Teklifler aşağıdaki bilgileri içerecektir Dosya numarası Milli/NATO stok numarası (varsa) İmalatçı kodu ve parça numarası Tanımı Miktarı ve dağıtım birimi Malzemenin durumu (Fabrika Çıkışlı, Yeni Üretilmiş) Birim fiyat (Kesin ve Sabit fiyat) Toplam fiyat (FOB/FCA INCOTERMS 2000 olarak) Para Birimi (Çevrilebilir) Teslim süresi ve eğer varsa kısmi sevkıyat için teslimat programı Teklif geçerlilik süresi Kalem numarası Ödeme adresi-banka bilgileri Garanti süresi Teslim limanı İhtiyacın teknik şartname ile tanımlanması durumunda, teklif veren firmalar bu teknik şartnamenin tüm maddelerini tek tek cevaplandıracaklardır Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Yükleniciler resmi siparişin kabul edilmesinden sonra söz konusu alıma ilişkin bilgi ve belgeleri ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceklerdir Havayolu ile yapılacak sevkıyatlarda Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY A.O.) veya yetkili acenteleri kullanılacaktır. İstek sahibi teklifini tanzim ederken adresinden en uygun yükleme limanını belirleyecek ve teklifini buna göre hazırlayacaktır İHRAÇ LİSANSI ABD den ihraç edilecek malzemeler için; S.G.K.lığının ABD de konuşlu yetkili taşıma şirketi ITAR kategori 6 ve 8 kapsamındaki malzemeler (gemi ve uçak/helikopter yedek parçaları) için İhraç Lisansı na sahiptir. Bu kapsamda olmayan kriptografik, silah sistemleri, cephane gibi malzemeler için İhraç Lisansı alınması firma sorumluluğundadır ve bu husus teklifte açıkça belirtilmelidir Diğer Ülkelerden ihraç edilecek malzemeler için; Eğer gerekiyorsa zamanında ihraç lisansı alma sorumluluğu firmalardadır İhraç lisansı alınması maksadıyla son kullanıcı belgesine ihtiyaç duyulması halinde bu husus firma teklifinde belirtilecektir. Deadline for Submittal of Prop osals; 5.1. The proposals shall b e forwarded t o the rel ev ant Attaché/Lia ison Office, stated in article 15.3, before (dat e) (this date wi ll be av aila ble at gk.tsk.tr for each procurement). The Bi dd ers may also forward/submit their prop osals to the address belo w. The Administration is free to honor the submittals arriv ed after the announced de adline. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIGI TEDA RIK DAIRE BASKANLIGI BAKANLIKLAR ANKARA-TURKEY Phone: Fax:

5 5.2. Offers can also be sub mitte d by fax Bidde rs may also send th eir PDF fo rmatted and sig ned p roposals to TCG Procurement Department s official e- mail address 5.4. Bidde rs may bid for the whole or a part of the work within the scope of this tender Proposals shall be submitt ed in English or Turkish Bidders may request explanation a bout the work. In case the administ rati on d eems such req uest as acceptable, an explanati on will be issued Bid Bond or Performance B ond is not re quested for thi s tender Th e proposals requ esting prepayment shal l o nly be accepted if it is stat ed in the proposal that the Cont ractor will sub mit Advance Payment Bond before the pu rchase order in accordance with article Th e p roposals shall include the foll owing statement: Tender number National/NA TO stock number(if any) Manufacturer s code and part number Descripti on Qu antity and unit of issue Condition of the ite m (FN: Factory New, NM: New Manuf actured ) Unit p rice (Fir m-fixed Price) Tot al price (FOB/FCA INCOTERMS 2000) Curre ncy (Convertible) Delivery period and delivery schedule for parti al ship ment, if any P roposal vali dity time Line Item no Payment address and b ank info rmation W arranty period Delivery Port In case the requi rement is defined by technical specificatio ns, the Bid ders respond to each and every article of the technic al specifications The prop osals, for wh atever reason, can not be withdrawn or changed after submittal Contractors shall not disclose th e inf ormati on and/or documents in t he scope of this tender to any irrelevant pe opl e, institutions or organi zati ons afte r fo rmal p urchase o rder confi rmation For shi pments via airway, Contractors shall use Turkish Airlines (THY A.O.) and authori zed agents of Turkish Airlines. Bidders must visit and determine the most suitabl e ai rport, and prepare their bids accordingly EXPORT LI CENSE For th e items that will be exporte d from the U.S.A.; TCGC s authori zed Freight Forwarde r(f/f) company in the U.S.A. has Export License fo r ITA R category 6 and 8 items (ship and ai rcraft/helicopter spare parts.) Export License is the responsibility of the Contractor fo r items such as cryptograp hic, weapon systems, and ammunition that are not classified unde r ITAR cate gory 6 and 8 and these items shall clearly be stated in proposal of th e bidder For the items that will be exported f rom countries other than t he U.S.A.; getting expo rt license in time is the responsibility of the Contractor, if needed In case End User Certific ate is requi red for Export license procedu res, this must be stated in proposal of the bidder. 6. ALTERNATİF TEKLİFLER ALTERNATIVE PROPOSALS Alternatif teklifler yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilecektir EK A listedeki malzemelerden; üretimden kaldırılması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle parça numarası değiştirilenler için EK B de örnek formu verilen belgenin teklif mektubu ile İdareye teslim edilmesi halinde bu tür teklifler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak, İdare bu tür teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir İstekliler, örnek formu EK B de verilen Parça Numarası Değişikliği Teyidi belgesini ve/veya aynı bilgileri içeren üretici firma tarafından tanzim edilen belgeyi teklif ile birlikte İdareye verecektir. Bu belge EK A malzeme listesinde belirtilen ilgili üretici firma tarafından tanzim edilmiş ve imzalanmış, ve teklif edilen parça numarasının ihtiyaç duyulan parça numarasının şekil/ölçü/yapısallık, uyumluluk ile fonksiyonellik bakımlarından aynı özellikleri taşıdığını teyit edecektir Son teklif verme tarihinden sonraki herhangi bir aşamada EK A listedeki malzemelerden; üretimden kaldırılmış olması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle parça numarası değiştirilenler için parça numarası değişikliğine ilişkin üreticiden - 4 -

6 teyitli firma talepleri diğer teklifler de göz önünde bulundurularak kabul edilebilecektir. Yukarıdaki hususlara ilişkin sunulan belgenin kabul edilmesi, malzemenin muayenesi sırasında aksine tespitler nedeniyle reddedilmesine engel olmayacaktır. Altern ative proposals will be accepted onl y under belo w conditi ons: 6.1. Th e proposals for th e items in Annex A list with replaced part numbe rs due to the reasons such as; modification, obsolescence or bein g superseded, will be evaluated only if the document given in Annex B is submitted along with the prop osal. The Ad ministration reserves its rig ht whethe r to hon or or rej ect such proposals Th e bidders, who bid for the items with replaced part numbe rs, shall submit the P art Number Confirmati on Letter document i n th e fo rmat given in A nnex B and/o r su bmit t he docu ment, which is prepared and signed by the relevant manufacturer, including the sa me information in the doc ument given in Annex B alon g with their proposals. This docume nt should b e prepared and signed by the relev ant manufacturer given in the Annex A list and state that the pro posed part nu mber is in the same form, fit and function with the requested part number Th e confirmations taken fro m the manufactur er giv en in the Annex-A list in cases of part number chang es due to the reasons such as; modificatio n, obsolescence or bein g superseded may be accepted after th e deadl ine for su bmittal of proposals, only i f it is determined by the Administration taking into account other proposals. The accept ance of the confirmati on will not p revent the rejection of th e item at the inspection because of the rejection issues. 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PROPOSALS 7.1.Malzemelerin fiyatının ve teslim süresinin yanı sıra, garanti süresi, malzeme için verilen ürün kalite belgesi ve standardizasyonun sağlanması gibi hususlar da değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulabilecektir. 7.2.Herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bütün tekliflerin reddedilmesi ve alımın tümünün veya bir kısmının iptal edilmesinde İdare serbesttir. 7.3.Bu idari şartnamenin kapsamı Türkiye de üretimi bulunmayan ve acil ihtiyaç duyulan malzemelerin yurtdışı isteklilerden FOB/FCA/CIF teslim usulüne göre tedarik edilmesidir. Bu kapsam haricindeki tekliflerde madde 7.1 deki kriterler göz önünde bulundurularak ihtiyacın yurtdışı alım işlemlerine devam edilmesine veya alımın iptal edilmesine İdare tarafından karar verilir Verilen tekliflerde teslim süresi olarak Malzeme Stokta gibi ibareler yazılmayacak olup, teslim süresi mutlaka gün olarak belirtilecektir W arranty period, condition and qual ities of the products, standardi zation issues are important i nputs for the evalu ation as well as the delivery time and the price of the ite m(s ) Th e Administration is free to refuse all proposals and cancel the whole or part of the tende r with out taking any obli gation Th ese A dministr ative Specifications designed to procure the goods/services that are u rgently needed but not manufactured in Turkey, fro m the Bidders abroad on FOB/FCA basis. For the proposals not in this scope (I n case domestic bi dders submit a proposal), t he Ad ministrati on will d eci de whether to conti nue with the foreign acquisition or cancel the tender consideri ng the criteria stated in art icle 7.1 of this document Delivery times offe red by the bidders shall not feature terms such as in stock, but shall be stated in days. 8. GARANTİ WARRANTY 8.1.Satın alınan malzemeler her türlü arızaya ve üretim hatasına karşı Türkiye de yapılacak kesin kabul tarihinden itibaren en az 12 (oniki) ay süre ile garantili olacaktır. Ancak satıcı tarafından garantinin 12 aydan daha kısa süre verilmesi ve/veya garanti süresi başlangıcının FOB/FCA/CIF teslimden geçerli olmak üzere teklif edilmesi durumunda idare tarafından alımın yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir. 8.2.Garanti kapsamında arıza yapan ya da üretim hatası olduğu tespit edilen malzemenin Yükleniciye yazılı olarak bildirilmesinden itibaren tekrar Türkiye de kabul edilmesine kadar geçen süre malzemenin garanti süresine ilave edilecektir. 8.3.Arızalı ve/veya hatalı malzemenin Yükleniciye gidiş gelişinde ve malzemenin İdareye CIF teslimine kadar geçen süre zarfında tüm masraflar ve sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır Th e items to be purc hased shall be guarantee d for at least 12(twelve) months against any breakdowns, prod uction d efects starting from the fi nal accept ance in Tu rkey. However, administratio n is free to refuse proposa ls i n case bidd er sub mits pr oposals stating that guarantee p eri od is less than 12 (twelv e) months and/or beginning date of guarantee per iod is FOB/FCA/CIF del ivery date During warranty, the per iod fro m the date of written notification of the breakdown/def ect to the Cont ractor until the dat e of acceptance of th e repa ire d/re place d it em(s) in Turkey sh all be ad ded to the warra nty pe rio d

7 8.3. Fo r the defective items, al l costs incurred d uri ng shi pping to an d shippi ng f rom Cont ractor and costs incurred until the CIF de livery of the items to th e TCGC shall be born e by the Contractor, and the Cont ractor shall also bear the responsibility of the item(s ) during this period. 9. PAKETLEME VE SEVKİYAT PACKING AND SHIPMENT 9.1.Teslim süresi için başlangıç günü İdarenin 14.3 maddesinde belirtilen Yurtdışı Temsilciliklerinden biri tarafından yazılı siparişin verildiği gündür. Yüklenici siparişi aldığı günden itibaren 3 iş günü içinde siparişi aldığını teyit edecektir. 9.2.Malzemeler Yüklenici tarafından uluslar arası deniz/hava ihraç malzemeleri paketleme standartlarına uygun, herhangi bir hasar veya kaybolmaya mani olacak şekilde ambalajlanacak ve sevk edilen malzemenin özellik arz eden durumları göz önünde bulundurulacaktır. Aşağıdaki bilgiler sevk edilen kutuların en az iki tarafına okunaklı bir şekilde yazılacaktır Dosya numarası Sözleşme numarası (eğer yapılmış ise) Yüklenicinin adı ve adresi Kutunun net ve brüt ağırlıkları Kutu sıra numarası (örneğin 3/5, toplam beş kutunun üçüncü kutusu anlamına gelir) ASKERİ MALZEME ibaresi Malzemeyi alacak olanın adresi (madde 9.5) Paket listesi 9.3.Malzemelerin sevkıyatı hava veya deniz yolu ile yapılacaktır. Yüklenici, tehlikeli malzemelerin uygun sevkıyat şekline karar verecektir Sevkıyat hava yolu ile yapıldığı taktirde; FCA teslim limanından İdarenin anlaşmalı olduğu THY A.O. ile yapılacaktır. THY A.O. ile yapılamadığı durumlarda/ limanlarda THY A.O. transfer vermek suretiyle kendi konşimentosu ile başka bir havayolu ile yaptırılabilecektir Malzemelerin FCA havaalanında teslim alınarak sevkıyat yapılana kadar geçen süredeki işlemleri için THY A.O. veya yetkili acenteleri kullanılacak ve Due Carrier/Due Agent ücretleri İdare (yakıt ve güvenlik masrafları dahil) tarafından ödenecektir Tanzim edilecek konşimentolarda THY A.O. na ait imza ve tasdik bulunacaktır Düzenlenecek sevk konşimentosunun (AWB) üzerine Navlun ücreti Türkiye de Türk Parası olarak ödenecektir. şeklinde not yazılacaktır Nakliye bedelleri yalnızca THY A.O. tarafından SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI adına düzenlenecek taşıma faturaları karşılığında S.G. İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / S.G. HAVA KOMUTANLIĞINCA ödenecektir Konşimentoların gemi malzemeleri için S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/İstanbul, hava malzemeleri için S.G. Hava Komutanlığı/İzmir adına düzenlenmesi zorunludur Aksi belirtilmediği sürece sevkıyatlar, gemi malzemeleri için S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı Büyükdere/ İstanbul/ Türkiye, hava malzemeleri için S.G. Hava Komutanlığı/Gaziemir/İzmir/Türkiye adresine yapılacaktır Malzemenin sevke hazır olduğu tarihte 5.12 maddesinde belirtilen FCA limanlarına THY A.O. na ait uçaklar uğramıyorsa veya yükü alamıyorsa, bu durum Yüklenici tarafından anılan şirketin büro veya acentelerinden, bulunmadığı takdirde hava limanı idaresinden alınacak resmi bir belge ile tevsik edilecek ve İdarenin talimatına göre işlem yapılacaktır ABD den tedarik edilen malzemeler Hava Kuvvetleri Komutanlığının planlı ABD kurye uçakları ile de sevk edilebilecektir Sevkıyat Deniz yolu ile yapıldığı taktirde: Düzenlenecek sevk konşimentosunun (B/L) üzerine NAVLUN ÜCRETİ TÜRKİYE DE TÜRK PARASI OLARAK ÖDENECEKTİR şeklinde not yazılacaktır Nakliye bedelleri SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI adına düzenlenecek taşıma faturaları karşılığında S.G. İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞINCA / S.G. HAVA KOMUTANLIĞINCA ödenecektir Aksi belirtilmediği sürece, Konşimentoların, gemilere ait yedek parçalar için S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı, uçak/helikopterlere ait yedek parçalar için S.G. Hava Komutanlığı adına düzenlenmesi zorunludur

8 ABD den sevk edilecek malzeme için Yükleniciler tüm masrafları (F/F e ödenmesi gereken hizmet bedeli dahil) kendilerine ait olmak üzere MSB.lığına Freight Forwarder (F/F) hizmeti veren şirketin hizmetlerini tercihen kullanabilirler. Şirketin adresi aşağıda belirtilmiştir. UTI, UNITED STATES, Inc International Center Blvd. Suite:1000 Springfield Gardens, New York P.O.C.:Mr. Yusuf RECBER PHONE : FAX : yrecberqgo2uti.com Yusuf RECBER-FSO and Compliance Manager 9.4.Türkiye deki Teslim Limanı: Hava Limanı: Atatürk Hava Alanı/İstanbul/Türkiye Adnan Menderes Hava Alanı/İzmir/Türkiye Deniz Limanı: Haydarpaşa Deniz Limanı / İstanbul / Türkiye Alsancak Deniz Limanı / İzmir / Türkiye 9.5.Türkiye deki teslim birliği adresi: S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/Büyükdere/İstanbul/Türkiye S.G. Hava Komutanlığı/Gaziemir/İzmir/Türkiye 9.6.Eğer tehlikeli madde sevk edilecekse, Yüklenici IATA/IMO standartlarına uygun paketleme malzemesi ve markalamayı kullanacaktır. Orijinal Shipper s Declaration of Dangerous Goods formu hazırlanacak ve kutunun dışına emniyetli bir şekilde konacaktır. 9.7.Yüklenici, malzemeleri sevk ettiğinde aşağıdaki belgeleri derhal ilgili Yurtdışı Temsilciliğe teslim edecektir Sevk Faturası (1 asıl ve 3 kopya)(tüm sayfalar Yüklenicinin imza yetkisi olan personeli tarafından imzalanmış olmalıdır) Konşimento (1 asıl ve 1 kopya) ( Temiz yüklenmiştir ibaresi ile birlikte) Paket Listesi (1 asıl ve 1 kopya) Havacılık malzemeleri için 1 Asıl ve 1 Kopya FAA/JAA (Uçuşa Uygunluk Belgesi) (ABD den tedarik edilen malzemeler için FAA Onay Belgesi) 9.8.Yüklenici malzemelere ilişkin Konşimentoyu aldığında sevk fatura fotokopisiyle birlikte derhal ve numaralı belgegeçer/ e-posta adresine gönderecektir. 9.9.Raf ömürlü malzemelerin sevkıyatlarında üretim tarihi ile konşimento düzenleme tarihi arasında geçecek süre malzemenin raf ömrünün ¼ ünü geçmeyecektir. 9.1.The starting date for d elivery ti me is the d ay that our Attaché / Liaison Office (listed in article 15.3 of this document) gives the official written pu rchase orde r. The Contractor shall send an order confi rmation within 3 (th ree) working da ys of receipt of ord er. 9.2.The goods s hall be packed by the Contractor i n accordance wit h Int ernati onal sea/air expo rt packing standards by taking special features into c onsid eration and shall be protected against any loss and da mage. Following info rmation shal l be marked le gibly o n at least two sides of the boxes: Tender no Cont ract number (if any) Name and address of the Contractor Net and gross wei ght of the box Box nu mber that indicates the box order numb er and total numb er of boxes (for example 3/5 indicates that particular box is the 3rd box of total 5 boxes.) The ph rase ASKERİ MALZEME (Milita ry Equipment) Consig nee s address (see 9.5) Packing list 9.3.The items shall be transpo rte d by airpl an e or sea vessels. The Contractor will decide the proper transport aion way for the hazard ous items In case th e transpo rtation is carried o ut by airpl ane; Transpo rtatio n sh all be carri ed out fr om FCA delive ry po rt by Turkish Airli nes airplanes. In such cases/delivery ports that transportation can not be carr ied out by Turkish A irlines ai rplanes, it can be carri ed out by other airline compani es with th eir own AWB s transferred from Turkish Airlines

9 For carryin g out p rocedures during the period starting fro m delivery of items at FCA airport until ship ment of it ems, Turkish Airl ines and authori zed agents of Tu rkish Airlines shall be used and Due Carri er/due Agent charges (including fuel and security costs) will be paid by Administration The Signatu re and app roval of Turkish Ai rlin es shall be p resented on the airway bills (AWB) The annotatio n with the wording "Navlun ücreti Türkiye'de Türk parası olarak öden ecektir (Freig htage shall be paid i n Turkish currency in Tu rkey) shall be writte n on the AW B Transpo rtatio n fee s shall be paid only against the transportation invoice by Turkish Coast Guard Supply Center Command and Turkish Coast Gu ard Aviation Co mmand, which will be prepare d by Turkish Airlines and stati ng that the deliveri es are f or Turkish Coast Guard Command On the Air Way Bills, S.G. İkmal Merkezi K omutan lığı/istanbul/türkiye for the ship spares and S.G. Hava Ko mut anlığı/izmi r/türkiye for the aviation spares shall be indicated as the consign ee Unless otherwise stated, items shall b e shipped to S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/İstanbul/Türki ye fo r the ship sp ares and S.G. Hava Ko mutanlığı/i zmi r/tü rkiye for the aviation spares In case the airplan es of Tu rkish Ai rlin es do not call at the FCA air ports mentioned in articles 5.12 or can not accept carg o a s of the date of which the ite ms are ready for shipment, the Contractor shall verify this situation by submitting a f orma l docume nt prepare d by local office of Turkish airlin es (or i ts agencies) o r the airport administr ation and the Contractor shal l act according to the Administration s instructions For the items procu red fro m the U.S.A, Tu rkish Air Force Co mmand Carriers may be used In case th e transpo rtation is carried o ut by sea vessels; An annotation with the word ing "Navlun üc reti Türkiye de Türk parası ola rak ödenecek tir (Freig htage shall be paid i n Turkish cu rrency in Tu rkey)" shall be written on the Bill of Lading (B/L) Tr ansport ation fees shall be paid by Turki sh Coast Guard Supply Center Comma nd and Turki sh Coast Guard Aviation Command, only ag ainst the t ransportation inv oice, which states that the deliveri es are for Turkish Coast Gua rd Command. The Signature and app rov al of Administration s contracted out maritime ship ping company shall be on the bill of ladin gs (B/L) If not indicated otherwise; for the Bill of Ladings, S.G. İkmal Me rke zi Komutanlığı/İstanbul/Türki ye fo r the ship sp ares and S.G. Hava Ko mutanlığı/i zmi r/tü rkiye for the aviation spares shall be in dicated as the consignee The items to be shipped f rom the USA may be delivered to the wareh ouse of MOD s (Mi nistry of National Defense ) contracted Freight For warder (F/ F) as an option provi ded that all related costs to be born by the Contractor. The ad dress of this Co mpany is given bel ow. UTI, UNI TED STATES, Inc Inte rnational Center Blvd. Suite:1000 Sprin gfiel d Gardens, New York P.O.C.:Mr. Yusuf RECBER PHONE : FAX : e-mai l :yrecberqgo2uti.com Yusuf RECBER- FSO an d Compliance Manager 9.4.Delivery Ports in Turkey: Air ports: Atatürk Hava Alanı/İstanbul/ Turkey Adnan Menderes Hava Alanı/İ zmir/ Turkey Mariti me Ports: Hayda rpaşa Deni z Li manı / İstanbul / Tu rkey Alsancak Deni z Limanı / İzmir / Turkey 9.5.Delivery Address in Turkey: S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/Büyükdere/İstanbul/ Turkey S.G. Hava Komutanlığı/Gazi emi r/izmi r/ Turk ey 9.6. If HAZ-MA T is bein g shipped, the Contractor must use prope r packaging materials and marking accordi ng to IATA/IMO regulations. The ori ginal Shi pper s Declaration of Dan gero us Goods form shall be prepared and securely put outside of the box Th e Contractor sh all submit the following documents immediately afte r shipme nt of the items t o the relevant Attaché/Liaison Office Invoice (1 ori ginal and 3 c opy) (Each p age must be signed by the authori zed person of the Cont ractor) Bill of Lading or Air Waybill (1 ori ginal and 1 copy of Bill of Lading o r Air W aybill) with clean onboard inscription Packing List (1 original and 1 copy) Certificate of serviceability/compliance for flight (FAA/JAA) (1 original and 1 copy ) if the purchased item(s) is/are (an) aviation equi pment. (For the items procured from the U.S.A, FAA certificate.) 9.8. Th e Contractor shall fax the AWB and a copy of the invoice to the fax number and and to teda immediately after receiving the airway bill

10 9.9. In case the ite m to b e del ivered has a shelf life, the p eri od between t he production date and Bill of Lading d ate shall not exceed ¼ of the shelf life of the item. 10. MUAYENE VE KESİN KABUL INSPECTION AND FINAL ACCEPTANCE TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereği yapılması gereken, malzemenin NİTELİKLERİNE UYGUNLUĞU nun tespiti; malzemenin fiziki şartlarına uygunluğunun kontrolü ile stok numarası (NSN), parça numarası, üretici kodu (CAGE) vb. gibi idari şartname/sözleşmede belirtilen hususların doğruluğunun teyidi ile gerektiğinde fonksiyon tespitini de kapsar Malzemelerin Türkiye de gümrükten çekilmesini müteakip, İdare tarafından oluşturulacak heyetçe, bu idari şartname, varsa ilgili teknik şartname (varsa prospektüs, şema v.b. dahil), hususlar ile karar, değerlendirme sonuç raporu, proforma fatura, sevk faturası, varsa stok ve/veya parça numarası değişikliğine ilişkin madde ve te belirtilen idarenin uygun görme yazısı esas alınarak İdarenin uygun göreceği yerde muayene ve tesellüm işlemleri yapılacaktır Malın İdare tarafından oluşturulacak muayene komisyonu tarafından yapılan muayenesi ve/veya testi sonunda ret kararı verilmesi durumunda, İdare tarafından tespit edilen hata, noksanlık ve işletme kusurları Yükleniciye tebliğ edilecek ve bunların giderilmesi için veya Yüklenicinin talebi üzerine malzemenin ikinci muayenesine (itiraz muayenesi) sevki için, muayene sonucunun kendisine tebligatı yapıldıktan sonra 20 (yirmi) günlük bir süre verilecektir. Tanınan süre içerisinde söz konusu eksik/aksak hususlar giderilmediği veya birinci muayene sonucuna itiraz edilmediği taktirde birinci muayene sonucunda verilen rapor taraflar için kesin olacaktır Yüklenicinin birinci muayene sonucunda ortaya çıkan eksik/aksak hususları gidermesi veya birinci muayene sonucuna itiraz etmesi halinde itiraz muayenesi yapılacaktır. Bu muayene sonucunda verilecek rapor taraflar için kesin ve delil sözleşmesi niteliğindedir İdare, reddedilen malzemeleri her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından bildirilen yurt dışı iade adresine sevk edecektir. İade işlemi malzemenin İdarenin ülkesine sevk edildiği sevk vasıtası ile yapılacaktır. Yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade adresini İdareye yazılı olarak bildirmez ise; İdare bu malzemelerin tabi tutulacağı işlem hakkında karar vermekte serbest olacaktır. Böyle bir durumda Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır Malzemenin değiştirme ve arızanın giderilmesi maksadıyla yapılacak tüm masraflar, Yükleniciye ait olacak, malzemenin Türkiye de reddedilmesi ve hata, noksanlık veya işletme kusurlarının Yüklenicinin ülkesinde giderilmesi halinde malzeme İdareye CIF olarak sevk edilecektir Yüklenici veya kanunî vekili muayenelerde bulunabilir. Bulunmadığı taktirde muayeneler sonunda tanzim edilecek raporu peşinen ve aynen kabul etmiş sayılır Numune alınarak yapılan muayenelerde eksilecek türde olan malzemeler için (su, likit, yağ vb.) Yüklenici numune için ihtiyaç duyulan miktar kadar malzemeyi fazladan göndermeyi taahhüt edecek, muayenede eksilen miktarı ücretsiz olarak tamamlayacaktır Malzeme Yüklenici tarafından alım aşamasında teklif edilen ve İdare tarafından kabul edilen stok numarası (NSN), üretici (CAGE)/dizayner kodu, parça numarası ile teslim edilecektir. Ancak; Üretici (CAGE)/dizayner kodunda sadece ülkelerin resmi kurumları yer alan malzemelerin (Örneğin; U.S.Navy Comm.v.b.) resmi kurumlara daha önce bu malzemeleri tedarik etmiş olan satıcılardan temin edilebileceği belgelendirildiğinde, EK A listede belirtilen üretici/dizayner kodu dikkate alınmayacaktır Malzemelerden uluslararası bir stok numarası (NSN) ile tanımlanamamış olanların muayenesinde stok numarası dikkate alınmadan üretici (CAGE)/dizayner kodu ve parça numarası kontrolü yapılacaktır Son teklif verme tarihinden sonraki herhangi bir aşamada, teslimi taahhüt edilen malzemelerden; üretimden kaldırılmış olması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle stok/parça numarası değiştirilenler için parça no ve/veya stok no değişikliğine ilişkin üreticiden teyitli firma talepleri diğer teklifler de göz önünde bulundurularak rekabeti önleyici ve eşitliği zedeleyici şartların oluşmadığının tespit edilmesi ve İdare tarafından uygun bulunması halinde kabul edilebilecektir İstekli tarafından teslimi taahhüt edilen malzemenin EK A daki ilgili stok numarası altında bulunan herhangi bir üretici/dizayner kodu ve karşılığı parça numarası ile teslim edilmesi ve İdare tarafından uygun bulunması halinde kabul edilebilecektir Hizmet alımlarında; hizmetin hitamında İdare tarafından düzenlenecek Hizmet Kabul Onayına istinaden kesin kabul işlemleri tamamlanacaktır Feat ure Conformity of th e item(s) is/are determined by the checking oth er specifications (like stock nu mber, part number, cage code, etc. stated in a dministrativespecifications/c ontract) and if necessary, additional the contro llin g p hysical conformity of the item(s)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI Bu Antlaşmaya taraf Devletler UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) [CISG] THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION, BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER

İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER İHRACATTA KULLANILAN ULUSLARARASI BELGELER Hazırlayan Esin ŞEN 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA KULLANILAN ULUSLAR ARASI BELGELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ

Detaylı

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS

APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS APPLE TEKNOLOJI VE SATIŞ LIMITED ŞIRKETI PURCHASE AGREEMENT PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS This Purchase Agreement ("Agreement") contains Apple's standard Purchase Order Terms and Conditions and shall

Detaylı

DOMOTEX HANNOVER DE BAŞARININ ANAHTARI ELINIZDE İHİB TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR

DOMOTEX HANNOVER DE BAŞARININ ANAHTARI ELINIZDE İHİB TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR DOMOTEX HANNOVER DE BAŞARININ ANAHTARI ELINIZDE İHİB TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR Bu kitapçık İstanbul Halı İhracatçıları Birliği üyesi firmalarımızın her yıl Ocak ayında Almanya nın Hannover şehrinde yapılan

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397 TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20120859 KİK KAYIT NUMARASI : 2012 / 192397

Detaylı

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da dış ticaret kuruluşlarının

Detaylı