MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN"

Transkript

1 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PURCHASES VIA REPRESENTATIVES IN FOREIGN COUNTRIES (2012)

2 İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS 1. GENEL GENERAL 2. ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR DEFINITIONS 3. KAPSAM SCOPE 4. KATILABİLME ŞARTLARI COMPETENCE FOR BIDDING 5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ PREPARATION AND SUBMITTAL OF PROPOSALS 6. ALTERNATİF TEKLİFLER ALTERNATIVE PROPOSALS 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PROPOSALS 8. GARANTİ WARRANTY 9. PAKETLEME VE SEVKİYAT PACKING AND SHIPMENT 10. MUAYENE VE KESİN KABUL INSPECTION AND FINAL ACCEPTANCE 11. ÖDEME PAYMENT 12. MÜCBİR SEBEP FORCE MAJEURE 13. RESİM, VERGİ VE MASRAFLAR TAXES, DUTIES, LEVIES AND EXPENSES 14 MÜTEFERRİK HUSUSLAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ MISCELLANEOUS ISSUES AND SETTLEMENT OF DISPUTES - 1 -

3 1. GENEL GENERAL Bu idari şartname Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Yurt Dışı Temsilcilikler (irtibat noktaları madde 14.3 te olduğu gibidir) marifeti ile İdarenin acil ihtiyaç duyduğu ve yurtdışı kaynaklardan derhal temin edilmesi gereken malzeme veya hizmetlerin tedariki için kullanılacaktır. Bu nedenle, Teslim Süresi en önemli değerlendirme kriterlerinden biridir. Teslim Süresi-Fiyat-Kalite değerlendirmesi buna uygun olarak yapılacaktır. İhtiyacın ivediliğine bağlı olarak teslim süresi 120 günü aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat dışı unsur olarak teslim süresi kullanılacaktır. Th is Admi nistrative Spec ification appli es to Turkish Coast Guard Co mmand s (TCGC) ur gent requireme nts (includes goo ds and services) that TCGC needs to proc ure immedi ately or in a sh ort period of time from foreign sources via TCGC s Attaché/Liaison Offices ( please find t he poi nt of cont acts of our Attaché/Liaison Offices listed in article 14.3 of this d ocument ). Therefore, del ivery ti me is one of the major evaluation criteria. The de livery time p rice quality trade-off will be made accordingly. The proposals which have delivery times over 120 days shall not be evaluated depending on t he urge ncy of the need. The econo mically most adventageous proposal shall be determined o n the delivery times besides the prices. 2. ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR DEFINITIONS İdare İstekli Yüklenici Teklif : Sahil Güv enlik Komutanlığı : İdare tarafından acil ol arak alınacak mal v eya hizmetler i karşılamak üze re tek lif v eren/a lınan üretici, teda rikçi v eya hizmet sunucusu : Teklifi ka bul edilen istekli : İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/v eya bilgiler. Administration: Turkish Coast Guard Command. Bidder: The ma nuf acture r, suppli er or service provider submitting proposals for the acquisition. Cont ractor: The bidd er who is a wa rded th e tender. Prop osal: The price proposal and other d ocuments to be evaluated in scope of the tender. 3. KAPSAM SCOPE 3.1. Malzeme/hizmetlerin tanımı ve miktarları: EK A da olduğu / adresinde yayınlandığı gibidir Teklif edilen malzemeler orijinal ve yeni üretim olacaktır İhtiyaç miktarından farklı miktarda verilen tekliflerin (En az sipariş miktarı, tutarı v.b.) değerlendirilmesinde idare serbesttir Descripti on and quantity of the items: As stated in the Annex A list/at Items offered will b e o rigin al, Factory Ne w (FN), Ne w Manufacture d (NM) The Administration is at liberty to rej ect any offer which has different q uantities than requeste d. 4. KATILABİLME ŞARTLARI COMPETENCE FOR BIDDING Bu alıma yerli istekliler hariç tüm istekliler teklif verebilir. All bidders, except for domestic bidders, can participate in the bidding. 5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ PREPARATION AND SUBMITTAL OF PROPOSALS Teklif Verme Zamanı; 5.1.Teklifler en geç... günü (bu tarih her bir alım için adresinden öğrenilecektir) madde 15.3 te belirtilen ilgili Ataşelik/İrtibat Subaylıklarında bulundurulacaktır. İstekliler tekliflerini aşağıdaki adrese gönderebilir/teslim edebilirler. Son teklif verme tarihinden sonra idareye ulaştırılan teklifleri değerlendirmeye alıp almamakta İdare serbesttir. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIGI TEDARIK DAIRE BASKANLIGI BAKANLIKLAR ANKARA-TURKEY Tel: Belgegeçer:

4 5.2.Belgegeçerle gönderilen teklifler de değerlendirmeye alınacaktır. 5.3.PDF formatında imzalanmış olarak e-posta adresine gönderilen teklifler de değerlendirmeye alınacaktır. 5.4.İstekliler alım konusu işin tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kısmına da teklif verebilirler. 5.5.Teklifler İngilizce veya Türkçe olarak teslim edilecektir. 5.6.İstekliler alım konusu işle ilgili açıklama isteyebilir. Uygun görülmesi halinde İdare tarafından açıklama yapılır. 5.7.Geçici ve kesin teminat alınmayacaktır. 5.8.Peşin ödeme talebinde bulunan isteklilerin teklifleri, yalnızca madde 11.3 te belirtilen Avans Teminat Mektubunu sipariş aşamasında İdareye sunacaklarını taahhüt etmeleri halinde, değerlendirmeye alınacaktır. 5.9.Teklifler aşağıdaki bilgileri içerecektir Dosya numarası Milli/NATO stok numarası (varsa) İmalatçı kodu ve parça numarası Tanımı Miktarı ve dağıtım birimi Malzemenin durumu (Fabrika Çıkışlı, Yeni Üretilmiş) Birim fiyat (Kesin ve Sabit fiyat) Toplam fiyat (FOB/FCA INCOTERMS 2000 olarak) Para Birimi (Çevrilebilir) Teslim süresi ve eğer varsa kısmi sevkıyat için teslimat programı Teklif geçerlilik süresi Kalem numarası Ödeme adresi-banka bilgileri Garanti süresi Teslim limanı İhtiyacın teknik şartname ile tanımlanması durumunda, teklif veren firmalar bu teknik şartnamenin tüm maddelerini tek tek cevaplandıracaklardır Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Yükleniciler resmi siparişin kabul edilmesinden sonra söz konusu alıma ilişkin bilgi ve belgeleri ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceklerdir Havayolu ile yapılacak sevkıyatlarda Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY A.O.) veya yetkili acenteleri kullanılacaktır. İstek sahibi teklifini tanzim ederken adresinden en uygun yükleme limanını belirleyecek ve teklifini buna göre hazırlayacaktır İHRAÇ LİSANSI ABD den ihraç edilecek malzemeler için; S.G.K.lığının ABD de konuşlu yetkili taşıma şirketi ITAR kategori 6 ve 8 kapsamındaki malzemeler (gemi ve uçak/helikopter yedek parçaları) için İhraç Lisansı na sahiptir. Bu kapsamda olmayan kriptografik, silah sistemleri, cephane gibi malzemeler için İhraç Lisansı alınması firma sorumluluğundadır ve bu husus teklifte açıkça belirtilmelidir Diğer Ülkelerden ihraç edilecek malzemeler için; Eğer gerekiyorsa zamanında ihraç lisansı alma sorumluluğu firmalardadır İhraç lisansı alınması maksadıyla son kullanıcı belgesine ihtiyaç duyulması halinde bu husus firma teklifinde belirtilecektir. Deadline for Submittal of Prop osals; 5.1. The proposals shall b e forwarded t o the rel ev ant Attaché/Lia ison Office, stated in article 15.3, before (dat e) (this date wi ll be av aila ble at gk.tsk.tr for each procurement). The Bi dd ers may also forward/submit their prop osals to the address belo w. The Administration is free to honor the submittals arriv ed after the announced de adline. SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIGI TEDA RIK DAIRE BASKANLIGI BAKANLIKLAR ANKARA-TURKEY Phone: Fax:

5 5.2. Offers can also be sub mitte d by fax Bidde rs may also send th eir PDF fo rmatted and sig ned p roposals to TCG Procurement Department s official e- mail address 5.4. Bidde rs may bid for the whole or a part of the work within the scope of this tender Proposals shall be submitt ed in English or Turkish Bidders may request explanation a bout the work. In case the administ rati on d eems such req uest as acceptable, an explanati on will be issued Bid Bond or Performance B ond is not re quested for thi s tender Th e proposals requ esting prepayment shal l o nly be accepted if it is stat ed in the proposal that the Cont ractor will sub mit Advance Payment Bond before the pu rchase order in accordance with article Th e p roposals shall include the foll owing statement: Tender number National/NA TO stock number(if any) Manufacturer s code and part number Descripti on Qu antity and unit of issue Condition of the ite m (FN: Factory New, NM: New Manuf actured ) Unit p rice (Fir m-fixed Price) Tot al price (FOB/FCA INCOTERMS 2000) Curre ncy (Convertible) Delivery period and delivery schedule for parti al ship ment, if any P roposal vali dity time Line Item no Payment address and b ank info rmation W arranty period Delivery Port In case the requi rement is defined by technical specificatio ns, the Bid ders respond to each and every article of the technic al specifications The prop osals, for wh atever reason, can not be withdrawn or changed after submittal Contractors shall not disclose th e inf ormati on and/or documents in t he scope of this tender to any irrelevant pe opl e, institutions or organi zati ons afte r fo rmal p urchase o rder confi rmation For shi pments via airway, Contractors shall use Turkish Airlines (THY A.O.) and authori zed agents of Turkish Airlines. Bidders must visit and determine the most suitabl e ai rport, and prepare their bids accordingly EXPORT LI CENSE For th e items that will be exporte d from the U.S.A.; TCGC s authori zed Freight Forwarde r(f/f) company in the U.S.A. has Export License fo r ITA R category 6 and 8 items (ship and ai rcraft/helicopter spare parts.) Export License is the responsibility of the Contractor fo r items such as cryptograp hic, weapon systems, and ammunition that are not classified unde r ITAR cate gory 6 and 8 and these items shall clearly be stated in proposal of th e bidder For the items that will be exported f rom countries other than t he U.S.A.; getting expo rt license in time is the responsibility of the Contractor, if needed In case End User Certific ate is requi red for Export license procedu res, this must be stated in proposal of the bidder. 6. ALTERNATİF TEKLİFLER ALTERNATIVE PROPOSALS Alternatif teklifler yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilecektir EK A listedeki malzemelerden; üretimden kaldırılması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle parça numarası değiştirilenler için EK B de örnek formu verilen belgenin teklif mektubu ile İdareye teslim edilmesi halinde bu tür teklifler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak, İdare bu tür teklifleri kabul edip etmemekte serbesttir İstekliler, örnek formu EK B de verilen Parça Numarası Değişikliği Teyidi belgesini ve/veya aynı bilgileri içeren üretici firma tarafından tanzim edilen belgeyi teklif ile birlikte İdareye verecektir. Bu belge EK A malzeme listesinde belirtilen ilgili üretici firma tarafından tanzim edilmiş ve imzalanmış, ve teklif edilen parça numarasının ihtiyaç duyulan parça numarasının şekil/ölçü/yapısallık, uyumluluk ile fonksiyonellik bakımlarından aynı özellikleri taşıdığını teyit edecektir Son teklif verme tarihinden sonraki herhangi bir aşamada EK A listedeki malzemelerden; üretimden kaldırılmış olması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle parça numarası değiştirilenler için parça numarası değişikliğine ilişkin üreticiden - 4 -

6 teyitli firma talepleri diğer teklifler de göz önünde bulundurularak kabul edilebilecektir. Yukarıdaki hususlara ilişkin sunulan belgenin kabul edilmesi, malzemenin muayenesi sırasında aksine tespitler nedeniyle reddedilmesine engel olmayacaktır. Altern ative proposals will be accepted onl y under belo w conditi ons: 6.1. Th e proposals for th e items in Annex A list with replaced part numbe rs due to the reasons such as; modification, obsolescence or bein g superseded, will be evaluated only if the document given in Annex B is submitted along with the prop osal. The Ad ministration reserves its rig ht whethe r to hon or or rej ect such proposals Th e bidders, who bid for the items with replaced part numbe rs, shall submit the P art Number Confirmati on Letter document i n th e fo rmat given in A nnex B and/o r su bmit t he docu ment, which is prepared and signed by the relevant manufacturer, including the sa me information in the doc ument given in Annex B alon g with their proposals. This docume nt should b e prepared and signed by the relev ant manufacturer given in the Annex A list and state that the pro posed part nu mber is in the same form, fit and function with the requested part number Th e confirmations taken fro m the manufactur er giv en in the Annex-A list in cases of part number chang es due to the reasons such as; modificatio n, obsolescence or bein g superseded may be accepted after th e deadl ine for su bmittal of proposals, only i f it is determined by the Administration taking into account other proposals. The accept ance of the confirmati on will not p revent the rejection of th e item at the inspection because of the rejection issues. 7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF PROPOSALS 7.1.Malzemelerin fiyatının ve teslim süresinin yanı sıra, garanti süresi, malzeme için verilen ürün kalite belgesi ve standardizasyonun sağlanması gibi hususlar da değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulabilecektir. 7.2.Herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bütün tekliflerin reddedilmesi ve alımın tümünün veya bir kısmının iptal edilmesinde İdare serbesttir. 7.3.Bu idari şartnamenin kapsamı Türkiye de üretimi bulunmayan ve acil ihtiyaç duyulan malzemelerin yurtdışı isteklilerden FOB/FCA/CIF teslim usulüne göre tedarik edilmesidir. Bu kapsam haricindeki tekliflerde madde 7.1 deki kriterler göz önünde bulundurularak ihtiyacın yurtdışı alım işlemlerine devam edilmesine veya alımın iptal edilmesine İdare tarafından karar verilir Verilen tekliflerde teslim süresi olarak Malzeme Stokta gibi ibareler yazılmayacak olup, teslim süresi mutlaka gün olarak belirtilecektir W arranty period, condition and qual ities of the products, standardi zation issues are important i nputs for the evalu ation as well as the delivery time and the price of the ite m(s ) Th e Administration is free to refuse all proposals and cancel the whole or part of the tende r with out taking any obli gation Th ese A dministr ative Specifications designed to procure the goods/services that are u rgently needed but not manufactured in Turkey, fro m the Bidders abroad on FOB/FCA basis. For the proposals not in this scope (I n case domestic bi dders submit a proposal), t he Ad ministrati on will d eci de whether to conti nue with the foreign acquisition or cancel the tender consideri ng the criteria stated in art icle 7.1 of this document Delivery times offe red by the bidders shall not feature terms such as in stock, but shall be stated in days. 8. GARANTİ WARRANTY 8.1.Satın alınan malzemeler her türlü arızaya ve üretim hatasına karşı Türkiye de yapılacak kesin kabul tarihinden itibaren en az 12 (oniki) ay süre ile garantili olacaktır. Ancak satıcı tarafından garantinin 12 aydan daha kısa süre verilmesi ve/veya garanti süresi başlangıcının FOB/FCA/CIF teslimden geçerli olmak üzere teklif edilmesi durumunda idare tarafından alımın yapılıp yapılmayacağına karar verilecektir. 8.2.Garanti kapsamında arıza yapan ya da üretim hatası olduğu tespit edilen malzemenin Yükleniciye yazılı olarak bildirilmesinden itibaren tekrar Türkiye de kabul edilmesine kadar geçen süre malzemenin garanti süresine ilave edilecektir. 8.3.Arızalı ve/veya hatalı malzemenin Yükleniciye gidiş gelişinde ve malzemenin İdareye CIF teslimine kadar geçen süre zarfında tüm masraflar ve sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır Th e items to be purc hased shall be guarantee d for at least 12(twelve) months against any breakdowns, prod uction d efects starting from the fi nal accept ance in Tu rkey. However, administratio n is free to refuse proposa ls i n case bidd er sub mits pr oposals stating that guarantee p eri od is less than 12 (twelv e) months and/or beginning date of guarantee per iod is FOB/FCA/CIF del ivery date During warranty, the per iod fro m the date of written notification of the breakdown/def ect to the Cont ractor until the dat e of acceptance of th e repa ire d/re place d it em(s) in Turkey sh all be ad ded to the warra nty pe rio d

7 8.3. Fo r the defective items, al l costs incurred d uri ng shi pping to an d shippi ng f rom Cont ractor and costs incurred until the CIF de livery of the items to th e TCGC shall be born e by the Contractor, and the Cont ractor shall also bear the responsibility of the item(s ) during this period. 9. PAKETLEME VE SEVKİYAT PACKING AND SHIPMENT 9.1.Teslim süresi için başlangıç günü İdarenin 14.3 maddesinde belirtilen Yurtdışı Temsilciliklerinden biri tarafından yazılı siparişin verildiği gündür. Yüklenici siparişi aldığı günden itibaren 3 iş günü içinde siparişi aldığını teyit edecektir. 9.2.Malzemeler Yüklenici tarafından uluslar arası deniz/hava ihraç malzemeleri paketleme standartlarına uygun, herhangi bir hasar veya kaybolmaya mani olacak şekilde ambalajlanacak ve sevk edilen malzemenin özellik arz eden durumları göz önünde bulundurulacaktır. Aşağıdaki bilgiler sevk edilen kutuların en az iki tarafına okunaklı bir şekilde yazılacaktır Dosya numarası Sözleşme numarası (eğer yapılmış ise) Yüklenicinin adı ve adresi Kutunun net ve brüt ağırlıkları Kutu sıra numarası (örneğin 3/5, toplam beş kutunun üçüncü kutusu anlamına gelir) ASKERİ MALZEME ibaresi Malzemeyi alacak olanın adresi (madde 9.5) Paket listesi 9.3.Malzemelerin sevkıyatı hava veya deniz yolu ile yapılacaktır. Yüklenici, tehlikeli malzemelerin uygun sevkıyat şekline karar verecektir Sevkıyat hava yolu ile yapıldığı taktirde; FCA teslim limanından İdarenin anlaşmalı olduğu THY A.O. ile yapılacaktır. THY A.O. ile yapılamadığı durumlarda/ limanlarda THY A.O. transfer vermek suretiyle kendi konşimentosu ile başka bir havayolu ile yaptırılabilecektir Malzemelerin FCA havaalanında teslim alınarak sevkıyat yapılana kadar geçen süredeki işlemleri için THY A.O. veya yetkili acenteleri kullanılacak ve Due Carrier/Due Agent ücretleri İdare (yakıt ve güvenlik masrafları dahil) tarafından ödenecektir Tanzim edilecek konşimentolarda THY A.O. na ait imza ve tasdik bulunacaktır Düzenlenecek sevk konşimentosunun (AWB) üzerine Navlun ücreti Türkiye de Türk Parası olarak ödenecektir. şeklinde not yazılacaktır Nakliye bedelleri yalnızca THY A.O. tarafından SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI adına düzenlenecek taşıma faturaları karşılığında S.G. İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI / S.G. HAVA KOMUTANLIĞINCA ödenecektir Konşimentoların gemi malzemeleri için S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/İstanbul, hava malzemeleri için S.G. Hava Komutanlığı/İzmir adına düzenlenmesi zorunludur Aksi belirtilmediği sürece sevkıyatlar, gemi malzemeleri için S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı Büyükdere/ İstanbul/ Türkiye, hava malzemeleri için S.G. Hava Komutanlığı/Gaziemir/İzmir/Türkiye adresine yapılacaktır Malzemenin sevke hazır olduğu tarihte 5.12 maddesinde belirtilen FCA limanlarına THY A.O. na ait uçaklar uğramıyorsa veya yükü alamıyorsa, bu durum Yüklenici tarafından anılan şirketin büro veya acentelerinden, bulunmadığı takdirde hava limanı idaresinden alınacak resmi bir belge ile tevsik edilecek ve İdarenin talimatına göre işlem yapılacaktır ABD den tedarik edilen malzemeler Hava Kuvvetleri Komutanlığının planlı ABD kurye uçakları ile de sevk edilebilecektir Sevkıyat Deniz yolu ile yapıldığı taktirde: Düzenlenecek sevk konşimentosunun (B/L) üzerine NAVLUN ÜCRETİ TÜRKİYE DE TÜRK PARASI OLARAK ÖDENECEKTİR şeklinde not yazılacaktır Nakliye bedelleri SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI adına düzenlenecek taşıma faturaları karşılığında S.G. İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞINCA / S.G. HAVA KOMUTANLIĞINCA ödenecektir Aksi belirtilmediği sürece, Konşimentoların, gemilere ait yedek parçalar için S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı, uçak/helikopterlere ait yedek parçalar için S.G. Hava Komutanlığı adına düzenlenmesi zorunludur

8 ABD den sevk edilecek malzeme için Yükleniciler tüm masrafları (F/F e ödenmesi gereken hizmet bedeli dahil) kendilerine ait olmak üzere MSB.lığına Freight Forwarder (F/F) hizmeti veren şirketin hizmetlerini tercihen kullanabilirler. Şirketin adresi aşağıda belirtilmiştir. UTI, UNITED STATES, Inc International Center Blvd. Suite:1000 Springfield Gardens, New York P.O.C.:Mr. Yusuf RECBER PHONE : FAX : yrecberqgo2uti.com Yusuf RECBER-FSO and Compliance Manager 9.4.Türkiye deki Teslim Limanı: Hava Limanı: Atatürk Hava Alanı/İstanbul/Türkiye Adnan Menderes Hava Alanı/İzmir/Türkiye Deniz Limanı: Haydarpaşa Deniz Limanı / İstanbul / Türkiye Alsancak Deniz Limanı / İzmir / Türkiye 9.5.Türkiye deki teslim birliği adresi: S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/Büyükdere/İstanbul/Türkiye S.G. Hava Komutanlığı/Gaziemir/İzmir/Türkiye 9.6.Eğer tehlikeli madde sevk edilecekse, Yüklenici IATA/IMO standartlarına uygun paketleme malzemesi ve markalamayı kullanacaktır. Orijinal Shipper s Declaration of Dangerous Goods formu hazırlanacak ve kutunun dışına emniyetli bir şekilde konacaktır. 9.7.Yüklenici, malzemeleri sevk ettiğinde aşağıdaki belgeleri derhal ilgili Yurtdışı Temsilciliğe teslim edecektir Sevk Faturası (1 asıl ve 3 kopya)(tüm sayfalar Yüklenicinin imza yetkisi olan personeli tarafından imzalanmış olmalıdır) Konşimento (1 asıl ve 1 kopya) ( Temiz yüklenmiştir ibaresi ile birlikte) Paket Listesi (1 asıl ve 1 kopya) Havacılık malzemeleri için 1 Asıl ve 1 Kopya FAA/JAA (Uçuşa Uygunluk Belgesi) (ABD den tedarik edilen malzemeler için FAA Onay Belgesi) 9.8.Yüklenici malzemelere ilişkin Konşimentoyu aldığında sevk fatura fotokopisiyle birlikte derhal ve numaralı belgegeçer/ e-posta adresine gönderecektir. 9.9.Raf ömürlü malzemelerin sevkıyatlarında üretim tarihi ile konşimento düzenleme tarihi arasında geçecek süre malzemenin raf ömrünün ¼ ünü geçmeyecektir. 9.1.The starting date for d elivery ti me is the d ay that our Attaché / Liaison Office (listed in article 15.3 of this document) gives the official written pu rchase orde r. The Contractor shall send an order confi rmation within 3 (th ree) working da ys of receipt of ord er. 9.2.The goods s hall be packed by the Contractor i n accordance wit h Int ernati onal sea/air expo rt packing standards by taking special features into c onsid eration and shall be protected against any loss and da mage. Following info rmation shal l be marked le gibly o n at least two sides of the boxes: Tender no Cont ract number (if any) Name and address of the Contractor Net and gross wei ght of the box Box nu mber that indicates the box order numb er and total numb er of boxes (for example 3/5 indicates that particular box is the 3rd box of total 5 boxes.) The ph rase ASKERİ MALZEME (Milita ry Equipment) Consig nee s address (see 9.5) Packing list 9.3.The items shall be transpo rte d by airpl an e or sea vessels. The Contractor will decide the proper transport aion way for the hazard ous items In case th e transpo rtation is carried o ut by airpl ane; Transpo rtatio n sh all be carri ed out fr om FCA delive ry po rt by Turkish Airli nes airplanes. In such cases/delivery ports that transportation can not be carr ied out by Turkish A irlines ai rplanes, it can be carri ed out by other airline compani es with th eir own AWB s transferred from Turkish Airlines

9 For carryin g out p rocedures during the period starting fro m delivery of items at FCA airport until ship ment of it ems, Turkish Airl ines and authori zed agents of Tu rkish Airlines shall be used and Due Carri er/due Agent charges (including fuel and security costs) will be paid by Administration The Signatu re and app roval of Turkish Ai rlin es shall be p resented on the airway bills (AWB) The annotatio n with the wording "Navlun ücreti Türkiye'de Türk parası olarak öden ecektir (Freig htage shall be paid i n Turkish currency in Tu rkey) shall be writte n on the AW B Transpo rtatio n fee s shall be paid only against the transportation invoice by Turkish Coast Guard Supply Center Command and Turkish Coast Gu ard Aviation Co mmand, which will be prepare d by Turkish Airlines and stati ng that the deliveri es are f or Turkish Coast Guard Command On the Air Way Bills, S.G. İkmal Merkezi K omutan lığı/istanbul/türkiye for the ship spares and S.G. Hava Ko mut anlığı/izmi r/türkiye for the aviation spares shall be indicated as the consign ee Unless otherwise stated, items shall b e shipped to S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/İstanbul/Türki ye fo r the ship sp ares and S.G. Hava Ko mutanlığı/i zmi r/tü rkiye for the aviation spares In case the airplan es of Tu rkish Ai rlin es do not call at the FCA air ports mentioned in articles 5.12 or can not accept carg o a s of the date of which the ite ms are ready for shipment, the Contractor shall verify this situation by submitting a f orma l docume nt prepare d by local office of Turkish airlin es (or i ts agencies) o r the airport administr ation and the Contractor shal l act according to the Administration s instructions For the items procu red fro m the U.S.A, Tu rkish Air Force Co mmand Carriers may be used In case th e transpo rtation is carried o ut by sea vessels; An annotation with the word ing "Navlun üc reti Türkiye de Türk parası ola rak ödenecek tir (Freig htage shall be paid i n Turkish cu rrency in Tu rkey)" shall be written on the Bill of Lading (B/L) Tr ansport ation fees shall be paid by Turki sh Coast Guard Supply Center Comma nd and Turki sh Coast Guard Aviation Command, only ag ainst the t ransportation inv oice, which states that the deliveri es are for Turkish Coast Gua rd Command. The Signature and app rov al of Administration s contracted out maritime ship ping company shall be on the bill of ladin gs (B/L) If not indicated otherwise; for the Bill of Ladings, S.G. İkmal Me rke zi Komutanlığı/İstanbul/Türki ye fo r the ship sp ares and S.G. Hava Ko mutanlığı/i zmi r/tü rkiye for the aviation spares shall be in dicated as the consignee The items to be shipped f rom the USA may be delivered to the wareh ouse of MOD s (Mi nistry of National Defense ) contracted Freight For warder (F/ F) as an option provi ded that all related costs to be born by the Contractor. The ad dress of this Co mpany is given bel ow. UTI, UNI TED STATES, Inc Inte rnational Center Blvd. Suite:1000 Sprin gfiel d Gardens, New York P.O.C.:Mr. Yusuf RECBER PHONE : FAX : e-mai l :yrecberqgo2uti.com Yusuf RECBER- FSO an d Compliance Manager 9.4.Delivery Ports in Turkey: Air ports: Atatürk Hava Alanı/İstanbul/ Turkey Adnan Menderes Hava Alanı/İ zmir/ Turkey Mariti me Ports: Hayda rpaşa Deni z Li manı / İstanbul / Tu rkey Alsancak Deni z Limanı / İzmir / Turkey 9.5.Delivery Address in Turkey: S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı/Büyükdere/İstanbul/ Turkey S.G. Hava Komutanlığı/Gazi emi r/izmi r/ Turk ey 9.6. If HAZ-MA T is bein g shipped, the Contractor must use prope r packaging materials and marking accordi ng to IATA/IMO regulations. The ori ginal Shi pper s Declaration of Dan gero us Goods form shall be prepared and securely put outside of the box Th e Contractor sh all submit the following documents immediately afte r shipme nt of the items t o the relevant Attaché/Liaison Office Invoice (1 ori ginal and 3 c opy) (Each p age must be signed by the authori zed person of the Cont ractor) Bill of Lading or Air Waybill (1 ori ginal and 1 copy of Bill of Lading o r Air W aybill) with clean onboard inscription Packing List (1 original and 1 copy) Certificate of serviceability/compliance for flight (FAA/JAA) (1 original and 1 copy ) if the purchased item(s) is/are (an) aviation equi pment. (For the items procured from the U.S.A, FAA certificate.) 9.8. Th e Contractor shall fax the AWB and a copy of the invoice to the fax number and and to teda immediately after receiving the airway bill

10 9.9. In case the ite m to b e del ivered has a shelf life, the p eri od between t he production date and Bill of Lading d ate shall not exceed ¼ of the shelf life of the item. 10. MUAYENE VE KESİN KABUL INSPECTION AND FINAL ACCEPTANCE TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi gereği yapılması gereken, malzemenin NİTELİKLERİNE UYGUNLUĞU nun tespiti; malzemenin fiziki şartlarına uygunluğunun kontrolü ile stok numarası (NSN), parça numarası, üretici kodu (CAGE) vb. gibi idari şartname/sözleşmede belirtilen hususların doğruluğunun teyidi ile gerektiğinde fonksiyon tespitini de kapsar Malzemelerin Türkiye de gümrükten çekilmesini müteakip, İdare tarafından oluşturulacak heyetçe, bu idari şartname, varsa ilgili teknik şartname (varsa prospektüs, şema v.b. dahil), hususlar ile karar, değerlendirme sonuç raporu, proforma fatura, sevk faturası, varsa stok ve/veya parça numarası değişikliğine ilişkin madde ve te belirtilen idarenin uygun görme yazısı esas alınarak İdarenin uygun göreceği yerde muayene ve tesellüm işlemleri yapılacaktır Malın İdare tarafından oluşturulacak muayene komisyonu tarafından yapılan muayenesi ve/veya testi sonunda ret kararı verilmesi durumunda, İdare tarafından tespit edilen hata, noksanlık ve işletme kusurları Yükleniciye tebliğ edilecek ve bunların giderilmesi için veya Yüklenicinin talebi üzerine malzemenin ikinci muayenesine (itiraz muayenesi) sevki için, muayene sonucunun kendisine tebligatı yapıldıktan sonra 20 (yirmi) günlük bir süre verilecektir. Tanınan süre içerisinde söz konusu eksik/aksak hususlar giderilmediği veya birinci muayene sonucuna itiraz edilmediği taktirde birinci muayene sonucunda verilen rapor taraflar için kesin olacaktır Yüklenicinin birinci muayene sonucunda ortaya çıkan eksik/aksak hususları gidermesi veya birinci muayene sonucuna itiraz etmesi halinde itiraz muayenesi yapılacaktır. Bu muayene sonucunda verilecek rapor taraflar için kesin ve delil sözleşmesi niteliğindedir İdare, reddedilen malzemeleri her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere Yüklenici tarafından bildirilen yurt dışı iade adresine sevk edecektir. İade işlemi malzemenin İdarenin ülkesine sevk edildiği sevk vasıtası ile yapılacaktır. Yüklenici bu hususun kendisine tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade adresini İdareye yazılı olarak bildirmez ise; İdare bu malzemelerin tabi tutulacağı işlem hakkında karar vermekte serbest olacaktır. Böyle bir durumda Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır Malzemenin değiştirme ve arızanın giderilmesi maksadıyla yapılacak tüm masraflar, Yükleniciye ait olacak, malzemenin Türkiye de reddedilmesi ve hata, noksanlık veya işletme kusurlarının Yüklenicinin ülkesinde giderilmesi halinde malzeme İdareye CIF olarak sevk edilecektir Yüklenici veya kanunî vekili muayenelerde bulunabilir. Bulunmadığı taktirde muayeneler sonunda tanzim edilecek raporu peşinen ve aynen kabul etmiş sayılır Numune alınarak yapılan muayenelerde eksilecek türde olan malzemeler için (su, likit, yağ vb.) Yüklenici numune için ihtiyaç duyulan miktar kadar malzemeyi fazladan göndermeyi taahhüt edecek, muayenede eksilen miktarı ücretsiz olarak tamamlayacaktır Malzeme Yüklenici tarafından alım aşamasında teklif edilen ve İdare tarafından kabul edilen stok numarası (NSN), üretici (CAGE)/dizayner kodu, parça numarası ile teslim edilecektir. Ancak; Üretici (CAGE)/dizayner kodunda sadece ülkelerin resmi kurumları yer alan malzemelerin (Örneğin; U.S.Navy Comm.v.b.) resmi kurumlara daha önce bu malzemeleri tedarik etmiş olan satıcılardan temin edilebileceği belgelendirildiğinde, EK A listede belirtilen üretici/dizayner kodu dikkate alınmayacaktır Malzemelerden uluslararası bir stok numarası (NSN) ile tanımlanamamış olanların muayenesinde stok numarası dikkate alınmadan üretici (CAGE)/dizayner kodu ve parça numarası kontrolü yapılacaktır Son teklif verme tarihinden sonraki herhangi bir aşamada, teslimi taahhüt edilen malzemelerden; üretimden kaldırılmış olması, eskisinin yerine yeni parça numaralı malzeme üretilmesi, malzemenin modifikasyona uğraması gibi nedenlerle stok/parça numarası değiştirilenler için parça no ve/veya stok no değişikliğine ilişkin üreticiden teyitli firma talepleri diğer teklifler de göz önünde bulundurularak rekabeti önleyici ve eşitliği zedeleyici şartların oluşmadığının tespit edilmesi ve İdare tarafından uygun bulunması halinde kabul edilebilecektir İstekli tarafından teslimi taahhüt edilen malzemenin EK A daki ilgili stok numarası altında bulunan herhangi bir üretici/dizayner kodu ve karşılığı parça numarası ile teslim edilmesi ve İdare tarafından uygun bulunması halinde kabul edilebilecektir Hizmet alımlarında; hizmetin hitamında İdare tarafından düzenlenecek Hizmet Kabul Onayına istinaden kesin kabul işlemleri tamamlanacaktır Feat ure Conformity of th e item(s) is/are determined by the checking oth er specifications (like stock nu mber, part number, cage code, etc. stated in a dministrativespecifications/c ontract) and if necessary, additional the contro llin g p hysical conformity of the item(s)

11 10.2.After clearing the ite ms from custo ms in Tu rke y, a committee assigned by the Administration shal l perfor m inspection and acceptance procedures of the items, at a location whi ch the TCGC designat es, in accordance with this administrative specificati ons, profor ma/shipping invoice, the A dministration s statement against conf ormity of the item(s) (pl eas e see article and ), tender evaluation report, tender resolution report and the rel evant te chnical documents (such as technical specificatio ns, prosp ectuses, diagr ams, etc.), if any If the items a re rej ected in conseque nce of the i nspection performed by the co mmittee assigned by the Admi nistration, then the Administrati on will notify the Contracto r of the defects, deficiencies and the operational failures found in regards to the unaccepted material and will notify that 20 (twenty) days of time limit is determined by Administration to the Contractor for t he removal of the probl ems o r for the second i nspectio n if it is requested by the Contractor. If the Contracto r does not correct these probl ems within the req uired p eri od or does not request a second i nspection, then the inspection will be binding for both sides If the Contracto r obj ects to the resu lt of t he first inspection, th en the seco nd i nspection will be done accordi ngly and th e result of the second inspection will be binding fo r both sides The Administratio n shall ship the rejected ite ms to the return addr ess in any other count ry preferred by the Contractor and al l expenses regardi ng the shipment and i nsurance shall b e borne by the Contractor. The ite m shall be returned via the same type of transportati on ve hicle by which the item is ship ped to Admi nistration s country. If the Contracto r does not notify the return address within 10 (ten) days starting from the notification date of rejection, the Administrat ion is free to deci de what to do rega rdi ng the rejected item. In this case, the Cont ractor sh all not clai m any right All expenses reg arding the repl acement or co rrection of the item(s) sha ll be borne by the Contractor. If the defects, deficie ncies and the operati onal failures fo und in reg ards to the unaccepted item(s) is corrected o utside Tu rkey, the item(s) shall be d elivered according to CI F method to the TCGC The Contractor or i ts authori zed re present ative may attend to the inspections. Ot herwise the Cont ractor shall be d eeme d to exactly accept the report to be arra nged as a res ult of the inspectio n The Cont ractor shall guarantee to deliver extra amou nt of items necessary for insp ections ma de by sampling the materials such as water, oil etc. The Contractor sha ll compl ete th e quantity that is consumed during i nspection without any charge The Contractor shall deliver the it em(s) with the same Part Number, Cage Code a nd Stock Numbe r as quoted and accept ed by the Administration i n the ten der. However; In case the cage code of the ite m(s) describe s a government entity or office, the cage codes listed in Annex-A shal l not be taken into consi der ation in the inspection. The inspection shall be made in accordance with those government e ntities procure ment history of the item(s) The i nspectio n fo r the items which do not have a Nati onal Stock Number wi ll be made by checking the quoted and accepted Part Numbe r an d Cage Code In any phase after the date of bidding, from t he goods which a re given undertaking, firm prop osals confirme d by manufacture r in re lated to the ch ang e of pa rt/stock nu mber of the goo ds owin g to the reas ons such as; mo dification, o bsolescence or being superseded ca n be accepted in the event of not violating the competition and the integrity conditio ns of the tender and bei ng founded acceptabl e by the admi nistration considering as well as the other proposals The items that th e Contractor is obli gated to deliver, can be delivered with any of the cage co des and part n umbe rs listed u nder the Stock Numbers i n Annex-A, and this issue isn t accept ed as a direct reaso n for rejection For the service purchases, final acceptance shall be made according to the S ervice Acceptance For m. 11. ÖDEME PAYMENT 11.1.Ödeme Türkiye deki kesin kabulden sonra İdare tarafından ilgili Yurtdışı Temsilciliğe verilecek yazılı talimat ile yapılacaktır Hizmet alımlarında ödeme madde a göre düzenlenecek hizmet kabul onayına istinaden ve madde 11.1 e uygun olarak yapılacaktır Kazandıkları bedel karşılığı olarak EK C deki formda ve EK Ç de listelenen bankalardan herhangi biri tarafından verilmiş Avans Teminat Mektubu nu İdareye sunan Yüklenicilere peşin ödeme yapılacaktır The payment shall be made after Final Accept ance in Turkey. Admi nistration s Attaché / Liaison Office shall make the pay ments upon writte n instruction of A dmi nistration For the service p urchases, payment shall be made in the same met hod stated in th e article and in resp ect of articl e 10.10, Service Acceptance Form Prepayment can only be made if the cont ractor sub mits an Advance Payment Bond for the a wa rded total price, in the format specified in Annex-C and received fro m one of the Banks listed in Annex-Ç

12 12. MÜCBİR SEBEPLER FORCE MAJEURE 12.1.Taraflar, yürürlükteki mevzuatta tanımlanan mücbir sebep hallerinden dolayı yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediği takdirde kusurlu olmayacaktır Yüklenici, İdareden resmi siparişin alınmasını müteakip malzemelerin bir bölümünün/tamamının üretimden kalkması nedeniyle teslim edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, malzemelerin üretimden kalktığını bildiren üretici firmalardan alacağı teyit yazısını İdareye verecektir Th e p arties shall not be in default because of any failure to perform due t o the events of Force Majeu re In case it is determined that the whole or a pa rt of the items cannot be delivered to the Contractor (by the manufacturers) afte r receipt of t he formal purchase order from the Ad ministration, the Contractor shall notify the Administr ation that the items were o bsole te/out of prod uction and prove such situation with a written document (or iginal copy) obt ained fro m the manufacturers of the items. 13. RESİM, VERGİ VE MASRAFLAR TAXES, DUTIES, LEVIES AND EXPENSES 13.1.Malzemelerin FOB/FCA/CIF (INCOTERMS 2010 ) teslimine kadar tahakkuk edecek (Due Agent, Due Carrier masrafları dahil) teklif hazırlanması, muayene, paketleme, taşıma v.b. ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve diğer tüm masraflar Yükleniciye; FOB/FCA/CIF (INCOTERMS 2010 ) tesliminden sonraki nakliyat, sigorta, gümrük, vergi masrafları ve diğer masraflar İdareye aittir. Teminat Mektupları hazırlanması (gerektiğinde) için gerekli tüm masraflar (Türkiye içindeki ve dışındaki) Yükleniciye aittir ABD den sevk edilecek malzemenin madde e göre İdarenin F F ine teslim edilmesi durumunda F/F hizmet bedeli Yüklenici tarafından ödenecektir Yurtdışında muayene ve/veya testlere gerek duyulması halinde, muayene ve testlere ilişkin her türlü masraflar (İdare heyetinin yol, iaşe ve ibate masrafları hariç) Yükleniciye aittir All taxes, duties, levies a nd other expenses until FOB/FCA (INCOTERMS 2000) delivery of the items that may incur r elated to the preparation of proposals, inspection, packing, handling, inland shi pping, et c. shall be borne by the Contractor; whereas insurance, tra nsportation, customs, tax expenses subseq uent to FOB/ FCA (INCO TERMS 2000) d elivery shall be assume d by the Administration. All expenses (either in Turkey or in foreign cou ntries) for Perfo rmance Bonds or Advance Pay ment Bonds (when requested) s hall be borne by the Contractor Th e ite ms to be shipped from the USA may be delivered to the warehouse of Admin istration contracted Freight Forwarde r (F/ F) provided t hat all related costs to be born by the Contractor (see article ) All expenses rel ating to the inspection and/or tests of the items (if required) shall be borne by the Cont ractor (except travel, per-die m an d lodging expe nses of the Administ ration s staff). 14. MÜTEFERRİK HUSUSLAR VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Teklif veren istekliler bu alıma ait bilgileri gizli tutacağını alınan malzemeler konusunda üçüncü taraflar ve yetkisiz kişilere açıklamayacağını kabul etmiş sayılır Anlaşmazlıkların çözümünde T.C.Ankara Mahkemeleri yetkilidir İdarenin, Ataşe/İrtibat Ofisleri aşağıda belirtilmiştir Bu şartnamenin Türkçe ve İngilizce metinleri arasında farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır Th e bidd ers shall be dee med accept ed not to disclose any information a bout this tender to any irrelevant third pa rty Ankara/Turkey courts are competent for the settlemen t of disputes Attaché/liaiso n offices of the administration are as follows: If any diffe rence between Turkish a nd E nglish Administrative Specifications occ urs, then the arcticles and the statements of the Turkish Ad min istrative Specification wil l be vali d. KOBLENZ-ALMANYA : VAŞİNGTON-A.B.D.: BNB./LCDR. ZAFER ÇELİMLİ YB./CDR. CEM GÜLHAN - BNB./LCDR. UFUK CANÖZ TURKISCHE VERBINDUNGS STELLE TURKISH EMBASSY BEIM BWB POSTFACH OFFICE OF THE DEFENSE ATTACHÉ 7360 D KOBLENZ/DEUTSCHLAND NAVAL PROCUREMENT OFFICE

13 TEL : FAX : / İşbu şa rtna me, bu madde dahil 15 maddeden i barettir MASSACHUSETTS AVE. N.W. WASHINGTON D.C USA TEL : OR 1870 FAX : This Admi nistrative Specifi cation consists of 15 (fifteen) articles included this artiicle. EKLER : EK A (Satın Alınacak Malzeme Listesi) EK B (Parça Numarası Teyit Belgesi) EK C (Avans Teminat Mektubu Formu) EK Ç (Teminat Verilebilecek Bankaların Listesi) ANNEXES Annex A Annex B Annex C Annex Ç : List of Items/Services to Be Procur ed : Part Number Confi rmatio n Letter : Advance Payment Bond : List of Banks for the Bond Svl.Me.Ataşe Uzm.F.DEMİRKAYA KOÇ Ted.D.Bşk.Vek.Bnb.M.BAYRAM Loj.Bşk.Alb.H.GÜREL O N A Y 19 / Ekim / 2012 (İMZALI) İhsan ÖZDEMİR Dz.Kur.Kd.Alb. Kurmay Başkanı

14 EK-A ATAŞE ALIMI MALZEME LİSTESİ SIRA NO SİPARİŞ NO MALZEMENİN TANIMI STOK NUMARASI PARÇA NUMARASI ANA SİSTEM CİHAZ TANIMI ANA CİHAZIN PARÇA NUMARASI D/B MİKTARI

15 STOK/PARÇA NUMARASI TEYİT BELGESİ EK B (ÜRETİCİ FİRMANIN LOGOSU) Adres : Tel : Faks : Tarih : / / 2009 XYZ TİC.A.Ş. (Üretici firmanın adı ve adresi buraya yazılacaktır) S.G.K.lığı İhale Dosya Numarası: (SG , SG vb.) Firmamız tarafından üretilen aşağıdaki stok/parça numaraları karşılarında belirtilen nedenlerle değiştirilmiştir. Yeni stok/parça numaralı malzemelerin eski stok/parça numaralı malzemelerle şekil/ölçü/yapısallık, uyumluluk ve fonksiyonellik bakımından tamamen uygun olduklarını teyit ederiz. ESKİ P/N ESKİ S/N YENİ P/N YENİ S/N DEĞİŞİKLİĞİN NE OLDUĞU DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ (İmza) Ad SOYAD Unvan/Görev (Üretici Yetkilisi) 1

16 EK C AVANS TEMİNAT MEKTUBU / / No:... İdarenizce yapılan ihale sonucunda [işin adı] işini taahhüt eden yüklenici [yüklenicinin adı] nın 4734 sayılı kanun ile bu kanunun 3.b istisna alımları maddesine istinaden çıkarılan 29 Nisan 2004 gün ve 2004/7388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu avans teminat tutarı [avans teminat tutarı] ¹ [bankanın veya özel finans kurumunun adı] garanti ettiğinden, bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde, Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi [bankanın veya özel finans kurumunun adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [banka/özel finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu garanti, avans ödemesinin yapıldığı tarihte başlayacaktır. (Teminat Mektubu Süresiz olduğu taktirde) Bu teminat mektubu süresiz olup, tarafınızdan yazılı talimat gönderilmediği takdirde geçerliliğini koruyacaktır. (Teminat Mektubu Süreli olduğu taktirde) Bu teminat mektubu../../.² tarihine kadar geçerli olup, geçerlilik süresi tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı ya da mektup elimize ulaştırılmadığı takdirde dönemler halinde tarafımızdan uzatılacaktır. İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; tazmin tarihinde geçerli Merkez Bankası Döviz Satış kuru üzerinden ödeme yapılacaktır.³ [bankanın veya özel finans kurumunun adı] [banka/özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi [banka/özel finans kurumu] Yetkililerinin İsim, unvan ve imzası NOT: 1-a) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 1-b) İdari şartnamenin Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi başlıklı maddesinde yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyeceklerdir. 2- Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı. [İlgili Yabancı Para Birimi] olarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecek, ancak, teminat mektubu yabancı para birimi üzerinden düzenlenmekle birlikte, idarenin mali mevzuatı gereği ancak Türk parası cinsinden tahsilatın yapılabildiği durumlarda is, bu paragrafın yerine İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin halinde geçerli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. ¹ Yabancı para birimi cinsinden verilecek teminat mektuplarında buraya ilgili para birimi yazılacaktır. ² Bu tarih mahsup süreleri göz önünde bulundurularak idarece belirlenmelidir. ³ Yabancı para birimi ile verilen teminat mektuplarında bulunacaktır. 2

17 BANKA VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI LİSTESİ LIST OF BANKS AND PRIVATE FINANCE INSTUTIONS EK-Ç S.No Türü / Type Adı / Name 1. Kamu Yatırım / Public Investment İLLER BANKASI 2. Kamu Yatırım / Public Investment İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 3. Kamu Yatırım / Public Investment TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 4. Kamu Yatırım / Public Investment TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 5. TMSF Bünyesindeki Banka BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş. 6. Özel Yatırım / Private Investment AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 7. Özel Yatırım / Private Investment DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. 8. Özel Yatırım / Private Investment GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. 9. Özel Yatırım / Private Investment NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 10. Özel Yatırım / Private Investment TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 11. Özel Yatırım / Private Investment BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 12. Özel Yatırım / Private Investment CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 13. Özel Yatırım / Private Investment MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. 14. Özel Yatırım / Private Investment TAİB YATIRIM BANKASI A.Ş. 15. Kamu Ticaret / Public Commercial T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 16. Kamu Ticaret / Public Commercial TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 17. Kamu Ticaret / Public Commercial TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 18. Özel Ticaret / Private Commercial ADABANK A.Ş. 19. Özel Ticaret / Private Commercial AKBANK T.A.Ş. 20. Özel Ticaret / Private Commercial ALTERNATİFBANK A.Ş. 21. Özel Ticaret / Private Commercial ANADOLUBANK A.Ş. 22. Özel Ticaret / Private Commercial ŞEKERBANK T.A.Ş. 23. Özel Ticaret / Private Commercial TEKSTİL BANKASI A.Ş. 24. Özel Ticaret / Private Commercial TURKISH BANK A.Ş. 25. Özel Ticaret / Private Commercial TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 26. Özel Ticaret / Private Commercial TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 27. Özel Ticaret / Private Commercial TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 28. Özel Ticaret / Private Commercial YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 29. Özel Ticaret / Private Commercial ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 30. Özel Ticaret / Private Commercial CITIBANK A.Ş. 31. Özel Ticaret / Private Commercial DENİZBANK A.Ş. 32. Özel Ticaret / Private Commercial DEUTSCHE BANK A.Ş. 33. Özel Ticaret / Private Commercial EUROBANK TEKFEN A.Ş. 34. Özel Ticaret / Private Commercial FİNANSBANK A.Ş. 35. Özel Ticaret / Private Commercial FORTİS BANK A.Ş. 36. Özel Ticaret / Private Commercial HSBC BANK A.Ş. 37. Özel Ticaret / Private Commercial ING BANK A.Ş. 38. Özel Ticaret / Private Commercial MILLENNIUM BANK A.Ş. 39. Özel Ticaret / Private Commercial TURKLAND BANK A.Ş. 40. Özel Ticaret / Private Commercial ABN AMRO BANK N.V. 41. Özel Ticaret / Private Commercial BANK MELLAT 42. Özel Ticaret / Private Commercial HABİB BANK LİMİTED 43. Özel Ticaret / Private Commercial JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION 44. Özel Ticaret / Private Commercial SOCIETE GENERALE S.A. 45. Özel Ticaret / Private Commercial UNICREDIT BANCA Dİ ROMA (*) 46. Özel Ticaret / Private Commercial WESTLB A.G. 47. Katılım Bankası AL BARAKA 48. Katılım Bankası TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 49. Katılım Bankası ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 50. Katılım Bankası KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 51. Katılım Bankası TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 3

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ YURT DIŞINDA YAPTIRACAĞI ONARIMLARA VE OVERHOLLERE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ YURT DIŞINDA YAPTIRACAĞI ONARIMLARA VE OVERHOLLERE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ YURT DIŞINDA YAPTIRACAĞI ONARIMLARA VE OVERHOLLERE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) 1. GENEL: Bu idari şartname Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) tarafından yabancı ülkelerdeki

Detaylı

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2011) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI

SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞI TEDARĐK DAĐRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSĐLCĐLĐKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA ĐLĐŞKĐN ĐDARĐ ŞARTNAME ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL 2. ŞARTNAMEDE YER ALAN TANIMLAR 3. KAPSAM

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF MOBİLE / FİXED TACTİCAL AİR NAVİGATİON SYSTEMS PROJECT Request for

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞININ YURT DIŞINDA YAPTIRACAĞI ONARIMLARA ĐLĐŞKĐN ĐDARĐ ŞARTNAME

SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞININ YURT DIŞINDA YAPTIRACAĞI ONARIMLARA ĐLĐŞKĐN ĐDARĐ ŞARTNAME SAHĐL GÜVENLĐK KOMUTANLIĞININ YURT DIŞINDA YAPTIRACAĞI ONARIMLARA ĐLĐŞKĐN ĐDARĐ ŞARTNAME 1. GENEL: Bu idari şartname Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Tedarik Daire Başkanlığı (TDB) tarafından yabancı ülkelerdeki

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Name of Project/System: The Scope of the Program/System:

Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Name of Project/System: The Scope of the Program/System: Delivery Conditions and Required Documents for Receipt of RFP: PROCUREMENT OF INSTRUMENTED LANDING SYSTEM (ILS) PROJECT Request for Proposal (RFP)

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK

GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK GIDA ÜRÜNÜ (BULGUR VE PĠRĠNÇ) SATIN ALINACAKTIR ANKARA TED.BLG.BġK (MSB) MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAġKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEġARLIK BULGUR VE PİRİNÇ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE

.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE 1 Teminat mektupları ile ilgili olarak aşağıdaki gibi işlemler yapılmalıdır: ŞUAN TEİAŞ A DUY KAPSAMINDA TEMİNAT MEKTUBU OLANLARIN BANKAYA HİTABEN YAZACAĞI DİLEKCE ÖRNEĞİ.BANKASI..ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ NE Şubenizce

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY 1. CUSTOMS CLEARANCE A. IMPORT HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY -1- Import Customs Clearance With Carnet Ata A ) Temporary Import Clearance In

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ANNOUNCEMENT FOR THE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) FOR THE PRIMARY TRAINER AIRCRAFT (BEU) PROGRAM Project: Scope of the Project: Primary Trainer Aircraft (BEU) BEU program shall include: The production and

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU KURUM KİMLİĞİ KLAVUZU A. TEMEL İLKELER 1. Yeni Temmer Logotaypı 2. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları Process (CMYK) Renkler C M Y K : 0 : 0 : 0 : 100 C M Y K : 0 : 0 : 0 : 60 RGB (Web) Renkler R G

Detaylı

3.5. TÜRKİYE'deki Teslim Limanı / Delivery Port In Turkey : Hava Limanı : ESENBOĞA HAVALİMANI ANKARA/TÜRKİYE Airport : ESENBOGA AIRPORT ANKARA/TURKEY

3.5. TÜRKİYE'deki Teslim Limanı / Delivery Port In Turkey : Hava Limanı : ESENBOĞA HAVALİMANI ANKARA/TÜRKİYE Airport : ESENBOGA AIRPORT ANKARA/TURKEY HK15-D7-028 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR ADMINISTRATIVE/ TECHNICAL CONDITIONS REGARDING PURCHASE OF PROJECT NUMBER HK15-D7-028 1. Adı CT7-9C Motoru Yedek Malzeme Alımı Purchase

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/16082 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Kırmızı Et 1 Dana Kısa But (Orta Kemikli) 2 Dana Kontrfile A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi : Bağlı

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

HK16-D7-060 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR ADMINISTRATIVE/ TECHNICAL TERMS REGARDING PROCUREMENT OF MATERIAL WITHIN THE

HK16-D7-060 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR ADMINISTRATIVE/ TECHNICAL TERMS REGARDING PROCUREMENT OF MATERIAL WITHIN THE HK16-D7-060 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR ADMINISTRATIVE/ TECHNICAL TERMS REGARDING PROCUREMENT OF MATERIAL WITHIN THE SCOPE OF PROJECT NO.HK16-D7-060 1. Adı : Muhtelif Rapier

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

HASSAS YAKLAŞMA RADARI (PAR) TEDARİK PROJESİ

HASSAS YAKLAŞMA RADARI (PAR) TEDARİK PROJESİ Proje /Sistem Adı: Proje /Sistem Kapsamı: Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) Teslim Şartları ve İstenilen Belgeler: HASSAS YAKLAŞMA RADARI (PAR) TEDARİK PROJESİ Türk Silahlı Kuvvetleri nin uçuş faaliyetlerinde

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

Mobil / Sabit TACAN Tedariki Projesi

Mobil / Sabit TACAN Tedariki Projesi Proje /Sistem Adı: Proje /Sistem Kapsamı: Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) Teslim Şartları ve İstenilen Belgeler: Mobil / Sabit TACAN Tedariki Projesi Türk Silahlı Kuvvetleri nin uçuş faaliyetlerinde kullanılacak

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MİKRODEV MARKA

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 İhalenin adı Elektrik Enerjisi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası1

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS

HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS 1. Adı ve Miktarı: 6 kalem (11 Adet) Komuta Kontrol Uçakları Yedek Malzeme Bakım/Onarım Hizmet Alımı Name and Quantity:

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir.

* İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve mühürlenecektir. İŞ BİTİRME BELGESİ (ALT YÜKLENİCİ) Sayı : Tarih: 1 İdarenin adı 2 Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası 3 Esas işin tanımı 4 Yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı 5 Alt yüklenicinin adı

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/142266 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR PERSONEL TAŞIMA

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017 Rapor Kodu: DT13 Şubat 2018 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

HK15-D7-042 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR HK15-D7-042 PROJECT NUMBER TECHNICAL CONDITIONS

HK15-D7-042 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR HK15-D7-042 PROJECT NUMBER TECHNICAL CONDITIONS HK15-D7-042 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR HK15-D7-042 PROJECT NUMBER TECHNICAL CONDITIONS 1. Adı : El Telsizi Bataryası Alımı Description : Purchase of Handheld Radio Battery

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

e-ledger Fields (e-defter Alanları)

e-ledger Fields (e-defter Alanları) e-ledger Fields (e-defter Alanları) Table 1: Field information of the text document (Tablo 1:Yazı Metninin Alan Bilgileri) *Bulut, Lokal Table 2: Field information of the contents in the text document

Detaylı

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX Elenco delle Banche presenti in Turchia Aggiornamento al 30 Novembre 2016 Banche d'investimento statali 1 İLLER BANKASI KIZILIRMAK MAHALLESİ (312) 508 70 00 (312) 508 73 99 UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

4.2. Yerli istekliler için For domestic tenderers; 4.3. Serbest Bölgeden teklif veren istekliler için teslim yeri

4.2. Yerli istekliler için For domestic tenderers; 4.3. Serbest Bölgeden teklif veren istekliler için teslim yeri HK17-D7-008 PROJE NUMARALI MALZEME ALIMINA YÖNELİK İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR ADMINISTRATIVE/ TECHNICAL TERMS REGARDING PROCUREMENT OF MATERIAL WITHIN THE SCOPE OF PROJECT NO. HK17-D7-008 1. Adı : Tablet Bilgisayar

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/ İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/592941 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı