JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý"

Transkript

1 JMO günce Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý Salonu'nda düzenlenen TMMOB 2. Kadýn Kurultay'ýna katýlým saðlandý Ekim 2011 tarihlerinde Metalik Maden Yataklarý Seminer'i gerçekleþtirildi. Prof. Dr. Peter LAZNICKA tarafýndan verilen seminere ilgi büyük oldu. 31 Ekim-04 Kasým 2011 tarihlerinde MAPINFO Temel ve Ýleri Seviye Eðitimi yapýldý Kasým 2011 tarihlerinde Odamýz Genel Merkezinde Pressiyometre seminrei düzenlendi. 3-4 Aralýk 2011 tarihinde Ankara Barosu Eðitim Merkezi`nde gerçekleþtirile n 'Devrimci Halkçý Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katýlým saðlandý. 9 Aralýk 2011 tarihinde 'Kamusallýk Yeniden Çalýþtay'ýna katýlýndý Aralýk 2011 tarihlerinde Ortadoðo Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi`nde Sondaj Sempozyumu düzenlendi. Büyük ilgi gören sempozyumda sondaj sektörüünün sorunlarý ve çözüm önerileri tartýþýldý

2 kütüphane ve jeoloji müzesi için baðýþ kampanyasý baþladý 54 Yeni genel merkezimizin açýlýþý ile birlikte Oda kütüphanemizi yenilemek ve genel merkez giriþinde mütevazý bir Jeoloji müzesi kurmak için üyelerimizden yayýn ve materyal baðýþý bekliyoruz. Jeoloji Mühendisleri Odasý "Selçuk Bayraktar Kütüphanesi" yerli ve yabancý kitaplar (yerbilimleri, madencilik, edebiyat, ekonomi, kurs notlarý, vb.), haritalar, CD'ler, yerli ve yabancý süreli yayýnlar, çeþitli danýþma kaynaklarýndan (sözlük, ansiklopedi vs.) oluþmaktadýr. Yayýn sayýsý itibariyle orta büyüklükte sayýlabilecek bir konumda olan Kütüphanemiz sürelisüresiz, yerli-yabancý olmak üzere 15000'e yakýn kitap kapasitesine ulaþmýþtýr. Kütüphanemizden Odamýz üyeleri, kamu ve özel sektör çalýþanlarý, akademisyenler, araþtýrmacýlar, lisans ve yüksek lisans öðrencileri faydalanabilmektedir. 14 Kasým 2011 tarihinde yeni binasýna taþýnan Odamýzýn yeni kütüphanesi inþaat aþamasýnda olup, 65. Jeoloji Kurultayý'na kadar bitirilmesi planlanmaktadýr. Kütüphanemizin taþýnana kadar geçecek süreyi fýrsat bilip, bu süreçte envanterimizde olan kitaplarýn yeniden sayýmýný, eksiklerin giderilmesini saðlamaya çalýþacaðýz. Bu aþamada, yayýn sayýsýnýn çoðaltýlmasý çabalarýmýzýn hayata geçirilerek üyelerimizin kullanýmýna sunduðumuz yayýnlarýn zenginleþmesi için sizlerin de katkýsý ve desteði gerekmektedir. Bu düþüncelerle, JMO Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak bir kampanya baþlatmýþ bulunuyoruz. Tüm üyelerimizin Oda kütüphane arþivine girmesini istedikleri ellerinde bulunan her tür yayýný (kitap, CD, dergi, harita vs.) ödemeli olarak göndermelerini bekliyoruz. Böylece kütüphanemizin eksikleri tamamlanacak, daha da zenginleþecek ve bilgiler kitaplarla beraber tarih olmaktan kurtulup; halkýn, bilimin ve meslektaþlarýn yararýna sunulmuþ olacaktýr. Müze için materyal Ayrýca yeni binamýzýn giriþinde küçük de olsa mütevazý bir "Jeoloji Müzesi" kurulmasý kararý da alýnmýþtýr. Maden, mineral, doðal taþ, özellikli jeoloji haritalarý, kýsaca jeolojik özelliði ve güzelliði olan her türlü deðer, kurulacak bir komisyon tarafýndan incelendikten sonra müzede sergilenecektir. Bu konuda da sizlerin baðýþ ve katkýlarýnýzý bekliyoruz. Sizlerin göndereceði özgün materyaller, baðýþlayan üyemizin adý da belir tilerek sergilenecektir. Bu kapsamda, sergilenmeye deðer görüp göndereceðiniz örneðin adýný, cinsini, nereden alýndýðýný ve müzeye kim tarafýndan baðýþlandýðýný da belirterek, ödemeli olarak kargo ile Odamýza göndermenizi bekliyoruz. Kampanyamýza vereceðiniz katkýlardan dolayý teþekkür eder, saygýlar sunarýz. Bilimle, emekle, umutla, inatla...

3 JMO þube günceleri adana þube 'de 1999 Marmara Depremi'nin 12. Yýlý nedeni ile basýn açýklamasý yapýldý 'de Mühendis - Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü ile ilgili olarak basýn açýklamasý yapýldý tarihinde Yapý Denetim Çalýþtayý yapýldý tarihinde Danýþma Kurulu Toplantýsý ve Emek Ödülleri töreni yapýldý tarihleri arasýnda 15. Atag Çalýþtayý yapýldý tarihinde Doðan Haber Ajansý ile söyleþi yapýldý tarihinde Çukurova Üniversitesi Jeogenç toplantýsý yapýldý tarihinde 'Hayalet Fay' ile ilgili olarak Ýhlas Haber Ajansýna röportaj verildi tarihinde Adana'nýn Depremselliði ile ilgili röportaj yapýldý tarihinde üyelerimize yönelik bilgisayar programlarý eðitim çalýþmasý baþlatýldý tarihinde Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði 1. Sýnýf öðrencileri ile tanýþma toplantýsý düzenlendi. - Çeþitli tarihlerde okullarda Deprem semineri verildi. HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ tarihinde Temsilcilikte Depremin Psikolojik Etkileri ve Halkýn Bilinçlendirilmesi konusu çerçevesinde, temsilcilik yöneticileri ile Ankara'dan gelen ekip söyleþi yaptý tarihinde 'Ýnsanca Yaþam için, Eþit Özgür Demokratik bir Türkiye!' konulu mitinge katýlým saðlandý tarihinde Antakya Halkevi'nde temsilcilik yöneticileri Deprem konulu söyleþi yaptý tarihinde Antakya Belediye Meclisi bünyesinde Deprem konulu Araþtýrma Komisyonu kurulmuþ. JMO Hatay Ýl Temsilcileri bu komisyonda yer almýþtýr. Temsilciliðimiz bu konudaki hassasiyetini bildirip, birlikte hareket edilmesinin önemine deðinmiþtir tarihinde - TÜRKÝYE küçük MÝLLET MECLÝSÝ oluþumunda, ATSO da yapýlan oturumda Hatay Ýl Temsilcisi Türkiye depremlere ne kadar hazýr? ve Van depremi Hatay'da olsaydý ne olurdu? konularýnda görüþlerini katýlýmcýlara sundu. ANTALYA ÞUBE 1 Temmuz 2011 Burdur Ýl Temsilciliði ziyaret edildi. Meslek sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýda Baþkan Kutlu Taner, Yazman Suat Gedik ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaya hazýr bulundu. 4 Temmuz 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý yapýldý. Antalya Büyükþehir Belediyesi Ýmar Yönetmeliði ve 8 Haziran 2011 ve 636 sayýlý KHK ile kurulan Çevre Orman Þehircilik Bakanlýklarý hakkýnda görüþ belirtilen toplantýya Baþkan Kutlu Taner katýldý. 55

4 56 7 Temmuz 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu ve Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu olarak yapýlan basýn açýklamasýna Baþkan Kutlu Taner katýldý.636 sayýlý KHK ile TMMOB'nin iþlevsizleþtirilmesi üzerine kurgulanan düzenlemelere dikkat çekildi. 14 Temmuz 2011 Antalya Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yapýlacak olan Akvaryum Projesi'nin tanýtým toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. 8 Aðustos 2011 Antalya Büyükþehir Belediyesi Toplu Taþýma Sistemi bilgilendirme toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaya katýldý. 15 Aðustos 2011 Baþkan Kutlu Taner, Antalya Radyo Televizyonu (ART) ile röportaj yaptý. Baþta deprem ve su baskýnlarý olmak üzere doða olaylarýnýn neden afete dönüþtüðünü anlattý. 15 Aðustos 2011 Baþkan Kutlu Taner, Antalya Gerçek Gazetesinde Antalya Deprem Master Planlarý'nýn önemini belirtti. 17 Aðustos Aðustos Depremi yýldönümünde yapýlacak etkinliklerin Ýnþaat Mühendisleri Odasý Sekretaryalýðýnda düzenlenmesi kapsamýnda yapýlan organizasyonda her türlü katýlým ve katký saðlandý. 26 Aðustos 2011 Gündemde bulunan genel konularýnýn görüþüldüðü Eþgüdüm Kurulu toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. 8 Eylül 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. Görüþülen konular: a) 12 Eylül Darbesinin 31 yýlýnda yapýlacak etkinlikler b) 19 Eylül TMMOB Mühendis-Mimar-Þehir Plancýlarý Dayanýþma günü. 10 Eylül 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu olarak yapýlan 12 Eylül Basýn Açýklamasýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. 19 Eylül 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu olarak yapýlan 19 Eylül 2011 TMMOB Dayanýþma Günü basýn açýklamasýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. 26 Eylül 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. Gündem:8 Ekim 2011 TMMOB-KESK-TTB Ankara Mitingi. 27 Eylül 2011 ÝKK-KESK-TTB ortak basýn açýklamasýna Baþkan Kutlu Taner, Sayman Hüseyin Akkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaya katýldýlar. 8 Ekim 2011 Ankara'da yapýlacak Barýþ-Demokrasi ve Baðýmsýzlýk Mitingi'ne katýlým istediler. 1 Ekim 2011 Ankara'da yapýlan Þubeler Yönetim Kurullarý toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner, Yazman Suat Gedik ve Sayman Hüseyin Akkaya katýldýlar. 3 Ekim 2011 Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu toplantýsýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. Gündem: Antalya Kaleiçi Ýmar Planý Revizyon çalýþmalarý hakkýnda belediye yetkililerinin bilgilendirmesi. 5 Ekim 2011 Antalya Valiliði Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nce düzenlenen ve Kentsel Dönüþüm Projeleri için afeti de gözeterek yer seçimi konulu toplantýya Yazman Suat Gedik ve Sayman Hüseyin Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaya katýldýlar. 6 Ekim 2011 Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý'nda (ATSO ) yapýlan ve Parsel bazýnda Jeoteknik Etütler ve Asgari Ücret Tarifesi konulu toplantýya II. Baþkan Ömer Pýnar Afþar ve Sayman Hüseyin Akkaya katýldýlar. 7 Ekim 2011 Antalya Valiliði Ýl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüðü'nün düzenlendiði ve Doðrudan temin olarak kent için uygun projelere destek konulu BAKA (Batý Akdeniz Kalkýnma Ajansý) toplantýsýna Sayman Hüseyin Akkaya katýldý. 10 Ekim 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýna Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Kaya katýldý. Gündem:8 Ekim TMMOB Mitingi. 10 Ekim 2011 Antalya Gerçek gazetesinde Baþkan Kutlu Taner'in, Antalya'da hasarlý Ýl Özel Ýdare Binasý için verilen güçlendirme kararýna karþý görüþleri yayýnlandý. 11 Ekim 2011 Aydýnlýk Gazetesi'nde ve Ulusal Kanalda Baþkan Kutlu Taner'in Aksu Çayýnda yaþanan son Sel Felaketi ile ilgili görüþleri yayýnlandý.

5 11 Ekim 2011 Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulunda, Hasarlý Ýl Özel Ýdare Binasý kararýnýn tartýþýldýðý toplantýya Baþkan Kutlu Taner katýldý. 15 Ekim 2011 Antalya Þube Danýþma Kurulu toplantýsýna Antalya Adonis Otel'de 65 üyenin katýlýmý ile yapýldý. Toplantýya Merkez yönetiminden II. Baþkan Hüseyin Alan, Yazman Çetin Kurtoðlu ve Denetleme Kurulu üyesi Faruk Ýlgün katýldýlar. 19 Ekim 2011 Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu basýn açýklamasýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. Özel Ýdare Binasýnýn güçlendirilmesi yerine, neden yýkýlmasý gerektiði anlatýldý. Baþkan Kutlu Taner bölge hakkýnda zemin çekincelerini ve daha önceleri yapýlan etütler hakkýnda deðerlendirmeler yaptý. 19 Ekim 2011 Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu'nca günün ikinci basýn açýklamasý yapýldý. 19 Ekim 2011 Akdeniz Son Nokta dergisinin 11. sayýsýnda yayýnlanan araþtýrma dosyasýnda Baþkan Kutlu Taner 'de yer aldý. Antalya'da falez bandý üzerinde ve Konserve Koyu olarak bilinen bölgede yaþanan þev akmasý ve kaya kopmalarý üzerine ilgili kurumlarla beraber Odamýz görüþü açýklandý. 21 Ekim 2011 Antalya Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýya II. Baþkan Ömer Pýnar Afþar katýldý. Van Depreminin ardýndan yapýlan yardým kampanyalarýna katký verilmesi görüþüldü. Bu ortak çabadan baðýmsýz olarak þubemiz üyelerinin saðladýðý imkânlarla temin edilen 70 battaniye Van Temsilciliðimizinde katkýsý ile ilgililere ulaþtýrýldý. 23 Ekim 2011 Cumhuriyet Akdeniz gazetesinde Baþkan Kutlu Taner'in Özel Ýdare Binasýnýn oturduðu travertenler hakkýnda jeoteknik deðerlendirmesi yayýnlandý. 24 Ekim 2011 Antalya Yeni Yüzyýl gazetesi Konserve Koyunda zemin hareketleri ve falez bandýnda kaya kopmalarý hakkýnda Baþkan Kutlu Taner 'in görüþleri yayýnlandý. 27 Ekim 2011 Antalya Radyo Televizyon (ART) Haber Ötesi Programý na telefonla baðlanarak Deprem-Zemin Ýliþkisini açýkladý. 30 Ekim 2011 Posta-Hürriyet Akdeniz Gazetesi Baþkan Kutlu Taner ile röportaj yaptý. Kutlu Taner, Deprem ve Doða olaylarýna hazýrlýklý olma kapsamýnda zarar azaltmaya yönelik çalýþmalar ve Antalya'yý etkileyebilecek fay zonlarý hakkýnda geniþ açýklamalarda bulundu. 31 Ekim 2011 Baþkan Kutlu Taner Antalya Gerçek gazetesi ile yaptýðý röportajda; Antalya Körfezi açýklarýnda bulunan Hellenic-Kýbrýs yayý, Aksu Bindirmesi ve diðer Kýrýk sistemleri hakkýnda bilgiler verdi. 2 Kasým 2011 Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu toplantýsýna Sayman Hüseyin Akkaya katýldý. Gündem yerel televizyonlarda þubelerin katýlým programlarý ve genel deðerlendirme. 5 Kasým 2011 Antalya Bayram gazetesine verdiði demeçle Baþkan Kutlu Taner, Antalya kýyýlarýnda deprem üreten kýrýk sistemleri ve falez bandýnda yoðunlaþan yapýlaþmanýn yarattýðý sorunlarla ilgili görüþlerini paylaþtý. 9 Kasým 2011 Milliyet Akdeniz gazetesine verdiði demeçle Baþkan Kutlu Taner, geçmiþte deprem üretmiþ fay kýrýklarýnda sismik suskunluk ve enerji birikmelerine dikkat çekerek, yaþananlardan alýnacak derslerle geleceðin planlanmasýný istedi. 12 Kasým 2011 Antalya Akdeniz TV (ART)'de Antalya Meydaný canlý yayýn programýna Baþkan Kutlu Taner ve Ýnþaat Müh. Odasý Antalya Þube Baþkaný Cem Oðuz birlikte katýlarak Türkiye ve Antalya Deprem gerçeðini tartýþtýlar. 24 Kasým 2011 Meslek Odalarý Eþgüdüm Kurulu toplantýsýna, Antalya Büyükþehir Belediyesi Meclisinin onayýndan geçen Ýmar Yönetmeliði'nin Kepez'de yarattýðý imar deðiþikliðinin görüþülmesine Baþkan Kutlu Taner katýldý. 24 Kasým 2011 Baþkan Kutlu Taner, Antalya VTV Televizyonunda Kent ve Yaþam Programý'nda Doðal Afetler ve Afet zararlarýný azaltma süreçlerinde yapýlmasý gereken mesleki hizmetleri anlattý. 3 Aralýk 2011 DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafýndan yapýlan özel yetkili mahkemelerin ve terörle mücadele yasasýnýn kaldýrýlmasý konulu kitlesel basýn açýklamasýna Baþkan Kutlu Taner katýldý. 14 Aralýk 2011 Antalya Büyükþehir Belediyesi'nce düzenlenen Koruma amaçlý imar planlarý ve Çevre Düzenleme Projelerinin, uygulanmasý ve Denetimi konulu toplantý ve Çalýþtaya Baþkan Kutlu Taner katýldý. 57

6 58 denizli þube 5 Temmuz 2011 Serbest Bürolarýmýzýn sorunlarýyla ilgili toplantý þube toplantý salonunda gerçekleþtirildi. 17 Aðustos Aðustos depremiyle ilgili yerel medyaya basýn açýklamasý yapýldý. 23 Eylül 2011 Pamukkale Üniversitesi Yerbilimleri Kulübü (PAYEK) yönetimi Þube Baþkanýmýz Özer Tunçtürk'ü ziyaret etti. 1 Ekim 2011 Oda Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilen Þube Baþkan, Yazman ve Saymanlarýna yönelik toplantýya katýlým saðlandý. 1 Ekim 2011 PAÜ Jeoloji Mühendisliði bölümünü yeni kazanan öðrencilerimizi Þubemizde aðýrlayarak Tanýþma Kokteyli düzenlendik. 8 Ekim 2011 Emek-Barýþ-Demokrasi-Baðýmsýzlýk konulu Ankara mitingine geniþ çapta katýlým saðlandý. 15 Ekim 2011 PAÜ Jeoloji Mühendisliði bölümü öðrencileriyle Su Ada Restoran'da Geleneksel Bölüm Yemeði'mizi gerçekleþtirdik. 22 Ekim 2011 Oda Baþkaný Dündar Çaðlan, Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Arda, PAÜ Jeoloji Mühendisliði Bölüm Baþkaný Hulusi Kargý ve üyelerimizin katýlýmýyla Þube Danýþma Kurulu Toplantýsý yapýldý Ekim 2011 Genel Merkez'de büro personellerine yönelik yapýlan eðitim toplantýsýna katýlým saðlandý. 28 Kasým 2011 Denizli Belediyesi'nin Jeofizik uygulamasý ile ilgili bilgilendirme amacýyla Serbest Büro Toplantýsý yapýldý, alýnacak önlemler tartýþýldý. 2 Aralýk 2011 Þubemizin katkýlarýyla PAYEK organizasyonunda yapýlan Pamukkale travertenleri ve Laodikya gezisi 53 bölüm öðrencisiyle gerçekleþtirildi. DÝYARBAKIR ÞUBE 24 Eylül 2011 Genel Merkez Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Dündar Çaðlan ve Denetleme Kurulu Baþkaný Faruk ÝLGÜN'ün katýlýmýyla Þubemizin III. Danýþma Kurulu gerçekleþtirildi. 24 Ekim 2011 Þube Baþkanýmýz Ali Cihat Parlak Van Depremiyle ilgili ÝMC Kanalýnda Haber Programýna katýlarak bilgi verdi. 25 Ekim 2011 Van Depremi ile ilgili Þube Baþkanýmýz Ali Cihat Parlak Özgür Haber gazetesine açýklamada bulundu. 25 Ekim 2011 Van Depremi ile ilgili Þube Baþkanýmýz Ali Cihat Parlak TRT GAP Radyosu'na katýlarak açýklamada bulundu. Yapýlaþmaya ve Zemin Etütlerinin önemine dikkat çekerek depremin deðil binalarýn mal ve can kaybýna neden olduðunu belirtti. ESKÝÞEHÝR ÞUBE 11 Temmuz 2011 Simav depremi ve Simav'ýn depremselliði konusunda seminer verildi. Seminer ESOGÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Erhan ALTUNEL tarafýndan verildi. 16 Temmuz 2011 Serbest Jeoloji Mühendisliði faaliyeti gösteren büro ve þirket yetkilileri ile toplantý yapýldý. 29 Temmuz 2011 Yerel ve ulusal yazýlý basýnla Eskiþehir ve çevresindeki depremlerle ilgili ropörtaj yapýldý. 8 Aðustos 2011 Jeofizik Mühendisleri Odasý ile görüþme yapýldý. 17 Aðustos Aðustos 1999 Marmara depreminin 12. yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yapýldý. 19 Eylül 2011 Mimar Mühendis Þehir plancýlarý dayanýþma günü basýn açýklamasýna þube adýna Yazman Üye Serkan Erdoðdu ile Sayman Üye Benal Erseçen katýldý. 8 Ekim 2011 TMMOB tarafýndan Ankara'da yapýlan TMMOB mitingine katýldýk. 9 Ekim 2011 TMMOB'nin 3. Danýþma Kurulu toplantýsýna Þube Baþkaný Hüseyin Gül katýldý. 12 Ekim 2011 Jeofizik Mühendisleri Odasý Eskiþehir Bölge Temsilciliði Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Tepebaþý Belediyesi Baþkanýnýn çaðrýsý üzerine toplantýya katýldýk.

7 22 Ekim 2011 Þube 2. Danýþma Kurulu toplantýsý yapýldý. 23 Ekim 2011 Van depremi ile ilgili basýn açýklamasý yapýldý. 26 Kasým 2011 Jeolojik hizmet veren büro ve þirket yetkilileri ile toplantý yapýldý. 05 Aralýk 2011 Köy içme sularýndaki arsenik ve bor kirliliði hakkýnda basýn açýklamasý yapýldý. güney marmara þube 22 Haziran 2011 Bursa Teknik Üniversitesi rektörü odamýzý ziyaret etti. 16 Aðustos Aðustos depremiyle ilgili Mustafa Arýk basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. 16 Aðustos 2011 Mustafa Arýk Line TV' de 17 Aðustos depremiyle ilgili canlý yayýnda röportaj gerçekleþtirdi. 09 Eylül 2011 ÝKK ile birlikte yapýlan Yapý Denetim Çalýþtay' ýnda Hüseyin Alan ve Sevim Büyükak konuþmacý olarak katýldý. 19 Eylül 2011 TMMOB Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü'yle ilgili basýn toplantýsýna Mustafa Arýk katýldý. 06 Ekim 2011 Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nýn düzenlediði 1/ Ölçekli 2020 yýlý Bursa Ýli Çevre Düzeni Planýnýn Hazýrlanmasý hakkýnda düzenlenen toplantýya Mustafa Arýk ve Zeynep AKIÞ katýldý. 07 Ekim 2011 Bursa Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nýn düzenlediði 1/ Ölçekli 2020 yýlý Bursa Ýli Çevre Düzeni Planýnýn Hazýrlanmasý hakkýnda düzenlenen toplantýya Mustafa Arýk katýldý. 15 Ekim 2011 Danýþma Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. Genel baþkanýmýz Dündar ÇAÐLAN, Çanakkale Ýl Temsilcisi Selçuk BAÞARAN, Yalova Ýl Temsilcisi Dilþad BAYRAK ve üyelerimiz katýldý. 23 Ekim 2011 Line TV de 23 Ekim Van depremi hakkýnda görüþlerini bildirmek üzere Þube Baþkanýmýz Mustafa Arýk ve Jeofizik Mühendisleri Odasý Bursa Þube Baþkaný Murat ARABACI canlý yayýna katýldý. 24 Ekim 2011 Line TV de Van Depremi hakkýnda görüþlerini bildirmek üzere Mustafa Arýk canlý yayýna katýldý. 25 Ekim 2011 Mustafa Arýk ve yönetim kurulu üyelerimiz Bursa Þehircilik ve Çevre Müdürlüðü Ýmar ve Afet Ýþleri Þube Müdürü Bayram Okumuþ' u ziyaret etti. 10 Kasým 2011 Mustafa Arýk AS TV muhabirlerine Bursa depremselliði hakkýnda röportaj verdi. 14 Kasým 2011 Mustafa Arýk AS TV' de canlý yayýna katýldý ve Van Depremi hakkýndaki görüþlerini sundu. 17 Kasým 2011 Mustafa Arýk ve yönetim kurulu üyelerimiz Ýnegöl Belediyesini ziyaret ettiler ve belediyeye Jeoloji Mühendisi alýnmasý için gerekçeler sundular. 18 Kasým 2011 Mustafa Arýk, yönetim kurulu üyelerimiz ve Çanakkale Ýl Temsilcisi Selçuk Baþaran Lapseki ve Biga ve Belediyelerini ziyaret ettiler. 19 Kasým 2011 Jeoteknik Semineri düzenlendi. Þener Ceryan ve Nurcihan Ceryan üyelerimize jeoteknik hakkýnda bilgi verdiler. 20 Kasým 2011 Firma sahipleri ve Bursa Büyükþehir Belediyesinde çalýþan Jeoloji Mühendisleri ile birlikte kahvaltý yapýldý. 09 Aralýk 2011 Mustafa Arýk ve Burhan Uçaklý Gemlik Belediye Baþkaný Refik Yýlmaz' ý ziyaret etti. Gemlik' in depremselliði hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundurlar. 12 Aralýk 2011 Mustafa Arýk AS TV' de Jeotermal hakkýnda bilgi vermek için canlý yayýna katýldý. 13 Aralýk 2011 Mustafa Arýk, Burhan Uçaklý ve Muhammet BOZ Nilüfer Belediye Baþkaný Mustafa BOZBEY' i ziyaret ettiler. Son zamanlarda gerçekleþen depremler ve Nilüfer Ýlçe' sinin depremselliði hakkýnda görüþlerini bildirdiler. 59

8 istanbul þube 17 Eylül 2011 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 2011 yýlý Danýþma Kurulu toplantýsý Þubemizin Aykut BARKA toplantý salonunda gerçekleþtirilmiþtir. Planlanan etkinliklerle ilgili bilgi vermek, ortak bir program ve iþbirliði oluþturmak amacýyla düzenlenen toplantýya 22 üyemiz ve Genel Merkezden Baþkan Dündar Çaðlan, Sekreter Kazým Altaylý, Yazman Çetin Kurtoðlu katýlmýþtýr. 21 Eylül 2011 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi' nde, Akdeniz' de yaþanan münhasýr ekonomik zon gerilimi konulu bir basýn toplantýsý düzenlenmiþtir. 30 Eylül 2011 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Aykut Barka Toplantý Salonu' nda Ýstanbul Teknik Üniversitesi JeoGenç tanýþma toplantýsý yapýldý. 12 öðrencinin katýldýðý toplantýda ÝTÜ Jeoloji Mühendisliði Kulübü Baþkaný Kaan ALÇIN, katýlýmcýlara hedeflenen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi ve fikir alýþveriþinde bulunuldu. 1 Ekim yýlý içinde birçok ilde düzenlenen Yapý Denetim Çalýþtaylarýnýn verilerinin merkezileþtirilmesi için, Elektrik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi tarafýndan Ýstanbul'da ''Yapý Denetim Uygulamalarý ve Sorunlarý'' konulu bir Panel/Forum düzenlemiþtir. Panel de Jeoloji Mühendisleri Odasý'nýn konuyla ilgili görüþleri, Jeoloji Yük. Müh. Dilek Ýnkaya tarafýndan katýlýmcýlara sunulmuþtur. 7 Ekim 2011 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Aykut Barka Toplantý Salonu'nda Kaan Alçýn baþkanlýðýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi JeoGenç toplantýsýnýn ikincisi yapýldý. 15 Aralýk 2011 Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Aykut Barka Toplantý Salonu' nda Mehmet Semih ÞÝT baþkanlýðýnda Ýstanbul Üniversitesi JeoGenç toplantýsýnýn ilki yapýldý. 60 SAKARYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Sakarya Büyükþehir Belediyesi teknik iþler baþkan yardýmcýsý Ersin Kýlýç ziyaret edildi Aðustos depremi ile ilgili Ýzmir Maþukiye'de yapýlan yemekli toplantý Temsilciliðimizin üyelerine tanýþma, kaynaþma amacý ile verilen yemek Ýstanbul þube baþkaný Hüseyin Öztürk ve yönetim kurul üyesi Ýbrahim Kýrmýzý tarafýndan temsilciliðimize yapýlan ziyaret Temsilciliðimizin yönetim kurul üyelerinin toplantýsý. izmir þube AYDIN ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Aðustos 2011 Temsilcilik ofisinde Jeofizik Mühendisleri Odasý Ýl Temsilciliði ile Zemin Etüt Raporlarýnda her iki meslek gurubunun yetki ve sorumluluklarý ile ilgili toplantý düzenlenmiþtir. Eylül 2011 Jeoloji Mühendislerince hazýrlanan ürünlerde Projelerde Bir Bütünlük Saðlanabilmesi Ýçin Bilgilendirme ve Eðitim Amacý Hazýrlanan Jeoteknik Çalýþmalarda Karþýlaþýlan Sorunlar Ve Hesaplamalarda Eþgüdüm Konulu Sunum Üyelerimize Temsilciliðimiz Toplantý Salonunda Verilmiþtir Kasým 2011 Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýsý Temsilciliðimiz toplantý salonunda yapýlmýþtýr. Kasým 2011 Ýnþaat Mühendisleri Odasý Aydýn Þubesi ile Jeoloji Mühendisleri Odasý Aydýn Ýl Temsilciliði birlikte Zemin Etütleri Ve Depreme Dayanýklý Yapý Tasarýmý konularýnda konferans düzenlemiþtir. Konferansýn Can ve Mal Güvenliði Ýçin Zemin Etütlerinin Önemi bölümü JMO adýna Prof. Dr. M. Yalçýn KOCA tarafýndan sunulmuþtur.

9 Aralýk 2011 Aydýn Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyenin Jeoloji Mühendisi ile Temsilcilikte yapýlan toplantýda Parsel Bazýnda Zemin Etütleri ve Ýmara Esas Jeolojik- Jeoteknik Etütler Hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur. Deðiþik tarihlerde Temsilciliðe kayýtlý üyelerle danýþma ve deðerlendirme toplantýlarý yapýlmýþtýr. Her ay TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýlarýna temsilciliði temsilen kesintisiz katýlým saðlanmýþtýr. Deðiþik tarihlerde yapýlan AYTESKON ve KENT KONSEYÝ toplantýlarýna katýlým saðlanmýþtýr. MANÝSA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ tarihinde temsilciliðimiz Manisa il ve ilçe belediyeleriyle mesleki konulara yönelik istihare yapýlmýþtýr ve tarihleri arasýnda üyelerimizin de katýlýmýyla Netcad kursu geçekleþtirilmiþtir genel merkez yönetim kurulu üyesi Necdet Arda'nýn ve üyelerimizin de katýlýmlarýyla toplantý düzenlenmiþtir tarihinde Ýnþaat Mühendisleri Odasý Manisa Ýl Temsilciliði'nin düzenlediði 'Odalar arasý Futbol Turnuvasý'na katýlan odamýz dördüncü oldu tarihinde temsilciliðimiz Manisa il ve ilçe belediyeleriyle mesleki konulara yönelik istihare yapýlmýþtýr ve tarihlerinde odamýz Manisa kent sempozyumu düzenleme kurulunda yer almýþtýr tarihinde mesleðe yönelik güncel konularla ilgili basýn açýklamasý yapýlmýþtýr. konya þube Aðustos 2011 Geleneksel Jeoloji Gecemiz yapýldý. Üyelerimizin büyük katýlým saðladýðý gecede üyelerimize 25. Yýl, 30. Yýl ve 50 yýl emek ödülleri ile yeni görevi nedeni þubemizden ile ayrýlan personelimiz Þükrü Arslan'a plaketleri verildi. 17 Aðustos 2011 Þube Yazmanýmýz Aytekin Diken ve A. Fatih Özerdem Marmara Depremi ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. 18 Aðustos 2011 Þube Yazmanýmýz Aytekin Diken Depreme Hazýr Deðiliz baþlýðý ile Konya'nýn Sesi ve Hâkimiyet gazetelerinde yer aldý. 18 Aðustos 2011 Þube Yazmanýmýz Aytekin DÝKEN 6,5 þiddetinde sallanabiliriz baþlýðý ile Yeni Meram gazetesinde yer aldý. 20 Eylül 2011 Þube Yönetim Kurulu'muz DSÝ 4. Bölge Müdürü Mustafa Uzun'u makamýnda ziyaret ederek YAS Arama, Kullanma, Kuyu Devir belgeleri hakkýnda mevcut uygulama ile ilgili görüþmeler yapýlarak süreç hakkýnda bilgi alýnarak SJMM bürolarýnýn sýkýntýlarý dile getirilerek çözüm önerileri görüþüldü. 02 Ekim 2011 Oda Baþkanýmýz Dündar Çaðlan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Necdet Arda ile Denetleme Kurulu Üyemiz Feyyaz Kapkaç'ýn katýlýmlarý ile 02 Ekim 2011'de Þube Danýþma Kurulu toplantýmýz yapýldý. Þube Baþkanýmýz Fetullah Arýk'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Genel Baþkanýmýz Dündar Çaðlan Oda çalýþmalarý, ülke gündemi ve 01 Ekim'de Ankara'da yapýlan 'Baþkanlar, Yazmanlar, Saymanlar Toplantýsý' ile ilgili bilgi vererek sonuçlarýný deðerlendirdi. Daha sonra konuþma yapan Þube II. Baþkanýmýz Hasan Bekdik þube gelir giderleri ve rapor sayýlarý ile ilgili bilgilendirme yaptý. Bilgilendirmenin ardýndan ise üyeler bölümüne geçilerek sorun ve önerilerini dile getirdiler.

10 19 Ekim 2011 Jeogenç Tanýþma Gecesi yapýldý. ile Þubemizi temsilen adýna Þube Bþk Fetullah Arýk, 2. Bþk. Hasan Bekdik, Yazman üye Aytekin Diken ile Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Olgun katýldýlar. Bölüme yeni baþlayan öðrenciler ile diðer öðrenciler ile tanýþmasý amacý ile yapýlan geceye S.Ü. Jeoloji Müh. Bölüm Bþk Hüseyin Kurt ve bölüm öðretim üyelerimizin katýlmasý tüm öðrencileri memnun etti. 23 Ekim 2011 Konya Tv Ana haberler bültenine Van depremi ve depremler ile ilgili olarak Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arýk canlý yayýn konuðu olarak katýldý. 24 Ekim 2011 Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arýk Ülke TV- Haber Kuþaðý programýna canlý yayýn baðlantýsý ile katýlarak Van depremi, yapý denetimi, jeoloji mühendisliðinin önemine belirtti. 26 Ekim 2011 Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arýk Kon Tv Analiz-Tuðba Özdinç'in Programýna konuk olarak katýldý. Baþkanýmýz canlý yayýn konuðu olarak katýldýðý programda, Van depremi, genelinde ise yapý denetimi, jeoloji mühendisliðinin ve zemin etütlerinin önemine deðindiði. 27 Ekim 2011 Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arýk Konya Tv (20,30-22,00) Düþünce Ekseni programý Av Gökhan Tozoðlu'nun programýna konuk olarak katýldý. Baþkanýmýz canlý yayýn konuðu olarak katýldýðý programda Van depremi, genelinde ise yapý denetimi, jeoloji mühendisliðinin ve zemin etütlerinin önemine deðindiði. 22 Kasým 2011 Ýl Koordinasyon Kurulu Vali Aydýn Nezih Doðan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Þubemizi temsilen Yönt. Krl. Üyemiz Kemal Olgun'un katýldýðý ziyarette Vali Doðan Kasým 2011 tarihinde yapýlacak olan Konya Kent Sempozyumu hakkýnda bilgi verilerek davet edildi. 24 Kasým 2011 Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arýk katýldýðý ÝKK kapsamýnda 1. Konya Kent Sempzoyumu ile ilgili basýn açýklamasý yapýldý Kasým 2011 ÝKK Konya Kent Sempozyumu Kasým 2011 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. 30 Kasým 2011 Fenni Mesul Bilgilendirme Toplantýsý yapýldý. 08 Aralýk 2011 Þubemizde Ýþsiz Üye Ücretli Üye toplantýsý yapýldý. Þube Bþk Fetullah Arýk ile Yönetim Kurulu üyelerimiz Hasan Bekdik, Aytekin Diken, A. Fatih Özerdem ve Kemal Olgun katýlýmlarý ile yapýldý. Toplantýda özellikle ücretli çalýþan üyelerimizin çalýþma saatleri, çalýþma koþullarý, ücretlerinin yetersizliði ve iþsiz üyelerimizin iþ ararken karþýlaþtýðý sýkýntýlar ve bunlara Oda desteði gündeme geldi. 08 Aralýk 2011 Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arýk tarafýndan yapýlan Karapýnar Obruk oluþumlarý ile ilgili haber Kanal D, FOX Tv, Tgrt Haber, CNN Türk Tv kanallarýnda yayýnlandý. 8 Aralýk 2011 Þube Baþkanýmýz Yrd. Doç. Dr Fetullah Arýk'ýn Karapýnar ve Obruklarla ilgili röportajý Sabah Gazetesi, Posta Gazetesi ile yerel gazeteler, Akþam, Vatan, Sabah, Milliyet (internet) ve diðer internet sitelerinde yer aldý. 21 Aralýk 2011 Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve þube etkinlik alanýndaki üyelerimizin katýlýmý ile genel deðerlendirme toplantýsý yapýldý Aralýk 2011 NERCAD 5,1 GIS ile Jeoloji Uygulamalarý Sertifikalý Eðitim Programý yapýldý. 24 Aralýk 2011 Jeogenç ile kahvaltýlý toplantý yapýldý. samsun þube 21 Temmuz 2011 tarihinde ÝKK toplantýsýna katýldýk. 10 Aðustos 2011 tarihinde Özel Bürolarla toplantý yapýldý. 12 Aðustos 2011 tarihinde Tokat Ýl Temsilciliðinde toplantý yapýldý. 17 Aðustos 2011 tarihinde 17 Aðustos depremi ile ilgili basýnla söyleþi yapýlýp basýn açýklamasý yapýldý.

11 07 Eylül 2011 tarihinde Amasya Yassýçal Belediye Baþkaný Ýsmail BÜNYAT Þube II. Baþkanýmýz Kasým Öztekeþin tarafýndan ziyaret edildi. 08 Eylül 2011 tarihinde EMO'da ÝKK toplantýsý yapýldý. 19 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Lokalinde TMMOB Mühendis Mimar ve Þehir Plancýlarý Dayanýþma Günü ile ilgili basýn açýklamasý yapýldý. 24 Eylül 2011tarihinde Nükleer santrallerle ilgili Sinop'ta etkinlik yapýldý. 01 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da yapýlan Baþkan Sayman Yazman toplantýsýna katýldýk. 08 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da yapýlan TMMOB mitingine katýldýk. 09 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da yapýlan TMMOB Danýþma Kuruluna katýldýk. 10 Ekim 2011 tarihinde Samsun Mühendislik Haftasý etkinlikleri basýn açýklamasý ile baþladý. 11 Ekim 2011 tarihinde Mühendislik Haftasý etkinlikleri doðrultusunda Jeoloji Yüksek Mühendisi Cem Kýlýçoðlu Ýnþaat Mühendisleri Odasýnda 'Samsun Ýl Merkezinin Heyelan Duyarlýlýk Haritasýnýn Üretilmesi' konulu sunumunu yaptý. 11 Ekim 2011 tarihinde Özel Bürolarla toplantý yapýldý 16 Ekim 2011 tarihinde Mühendislik Haftasý Etkinlikleri doðrultusunda yapýlan futbol turnuvasýnda JMO Samsun Þube Futbol takýmý 3. lük kupasý almýþtýr. 21 Ekim 2011 tarihinde Ülkemizde meydana gelen terör olaylarý ile ilgili TMMOB ÝKK öncülüðünde basýn açýklamasý yapýldý. sivas þube 63 JEOLOJÝK-JEOTEKNÝK ZEMÝN ETÜT ÇALIÞMALARINA ÝLÝÞKÝN ESASLAR YÖNETMELÝÐÝ HAKKINDA BELEDÝYE BAÞKANI ZÝYARETÝ Sivas Þube Yönetim Kurulu Üyeleri Sivas Belediye Baþkaný Sayýn Doðan Ürgüp'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Þube Baþkanýmýz Mustafa Haste, Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüt Çalýþmalarýna Ýliþkin Esaslar Yönetmeliði'ni belediye meclisine taþýyan Sivas Belediye Baþkaný Sayýn Doðan Ürgüp'e ve bu yönetmeliði oylayan meclis üyelerine meslektaþlarým, þahsým ve odam adýna teþekkür ederim dedi. EMEK ÖDÜLLERÝ GECESÝ Geleneksel olarak düzenlediðimiz olduðumuz Emek Ödülleri Gecesi tarihinde Sivas Osmanaða Konaðý'nda gerçekleþtirildi. Meslekte 25. Yýlýný dolduran üyelerimize emek ödülleri ve odamýzýn düzenlemiþ olduðu staj yarýþmasýnda dereceye giren Jeogenç üyemize ödülleri takdim edildi. ERZÝNCAN ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNE ZÝYARET tarihinde Þube Yönetim Kurulumuzu temsilen Sayman Üyemiz Sayýn Özgür DUMAN Erzincan'a giderek üyelerimiz ve Erzincan Ýl Temsilciliði ile bire bir görüþmüþ temsilcilik çalýþmalarý ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundu. YOZGAT BELEDÝYESÝNE VE VALÝÐÝNE YAPILAN ZÝYARET tarihinde Þube Baþkanýmýz Mustafa HASTE, Þube Ýkinci Baþkanýmýz Sayýn Ender YILDIZ ve Yozgat Ýl Temsilci Yardýmcýmýz Sayýn Çelebi ALTUNTAÞ önce Yozgat Belediye Baþkaný Yusuf Baþer'i makamýnda ziyaret etmiþ Jeolojik-Jeoteknik Zemin Etüt Çalýþmalarýna Ýliþkin Esaslar Yönetmeliði'ni takdim ederek en kýsa sürede belediye meclisinden onaylanmasýný talep etmiþlerdir. Þubemize ve çalýþmalarýmýza desteklerini esirgemeyen baþkana teþekkürlerimizi ifade eden bir plaket sunulmuþtur. Daha sonra Yozgat Valisi Necati Þentürk makamýnda ziyaret edilmiþ þube ve temsilciliðimizin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verilmiþtir.

12 MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI ZÝYERETÝ 12 Haziran genel seçimlerinden hemen sonra þubemizin de içerisinde yer aldýðý Sivas'ýn kýrka yakýn sivil toplum örgütü Sivas Milletvekili Ýsmet Yýlmaz'ý 22 Temmuz 2011 tarihinde makamýnda ziyaret edilerek yeni görevinde baþarý dileklerini sundu. Ziyarete þubemizi temsilen Þube Baþkanýmýz Mustafa HASTE katýlmýþtýr. DANIÞMA KURULU TOPLANTISI tarihinde Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Sivas Þubesi Geniþletilmiþ Danýþma Kurulu toplantýsý gerçekleþtirildi. VAN DEPREMÝ Van'da meydana gelen deprem sonrasýnda, insanlarýmýzýn merak ve tedirginliklerinin, ülke genelinde yükseldiði günlerde, Jeoloji Mühendisleri Odasý Sivas Þube Baþkanýmýz Mustafa HASTE'nin Ekim 2011 tarihlerinde Tv58 ve SRT gibi ulusal yayýn yapan televizyonlarda canlý yayýnlara katýlmýþ, yerel gazetelere Van depremi ve Sivas'ýn depremselliði ile ilgili açýklamalarda bulunmuþtur. trabzon þube 31 Aðustos 2011 Ramazan Bayramý'nýn 2. günü þubemizde üyelerimiz, meslektaþlarýmýz ve TMMOB Trabzon ÝKK bileþenlerinin katýldýðý bayramlaþma organizasyonu düzenlenmiþtir Eylül 2011 tarihleri arasýnda þubemizin de içinde olduðu Trabzon TMMOB ÝKK tarafýndan TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu düzenlenmiþtir. 24 Eylül 2011 tarihinde Rize ili merkezde meydana gelen sel ve taþkýn yerinde incelenmiþ ve sonrasýnda basýna açýklama yapýlmýþtýr Ekim 2011 tarihinde Zigana Tv'de saatleri arasýnda canlý olarak yayýnlanan Objektif adlý programa katýlan þube baþkanýmýz Semih Peker bölgemizde yaþanan afetler, HESler ve bölgedeki yatýrýmlar hakkýnda jeoloji mühendisleri odasýnýn görüþlerini bildirmiþtir. 7 Ekim 2011 tarihinde günü TMMOB Trabzon ÝKK'ya baðlý meslek odalarýnda yönetici olan kadýn üyeler, þubemiz sosyal tesislerinde bir araya gelerek sorunlarýný tartýþmýþ ve 22 kasým'da Ankara'da düzenlenecek olan kadýn kurultayýna hazýrlýk için toplantý yapmýþlardýr. 8 Ekim 2011 tarihinde TMMOB tarafýndan Ankara'da düzenlenen TMMOB mitingine þube yönetimi ve üyelerimizle katýlým saðlanmýþtýr. 9 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenen TMMOB Danýþma Kurulu Toplantýsý'na þube yönetim kurulu olarak katýlým saðlanmýþtýr. 11 Ekim 2011 salý günü þube baþkanýmýz Semih Peker'in Karadeniz gazetesine vermiþ olduðu Çukurçayýr beldesindeki yerleþim alanlarýyla ilgili demeci yayýnlanmýþtýr. 16 Ekim 2011 tarihinde saat saatleri arasýnda þube baþkanýmýz Semih Peker TRT Trabzon bölge radyosu canlý yayýnýna katýlmýþ ve Çukurçayýr beldesindeki yerleþim alanlarý ve altyapý sorunlarý hakkýnda jeoloji mühendisleri odasýnýn görüþlerini bildirmiþtir. 04 Kasým 2011 tarihinde Trabzon sorunlarýnýn konuþulduðu TMMOB Trabzon ÝKK toplantýsý odamýzda gerçekleþtirilmiþtir. 07 Kasým 2011 tarihinde Trabzon-Akyazý sahilinde yapýlan deniz dolgu sahasýnýn dalgalar altýnda kalmasýndan dolayý odamýzýn yaptýðý açýklama ulusal ve yerel medyada yer almýþtýr. 08 Kasým 2011 tarihinde Kurban Bayramý'nýn 3. günü þubemizde üyelerimiz, meslektaþlarýmýz ve TMMOB Trabzon ÝKK bileþenlerinin katýldýðý bayramlaþma organizasyonu düzenlenmiþtir. 19 Kasým 2011 tarihinde þubemizin 7. Dönem 2. Danýþma Kurulu Toplantýsý Genel Merkez Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Dündar Çaðlan, Genel Merkez Sekreterimiz Kazým Altaylý, Trabzon Þube yönetim kurulu üyeleri,

13 þubemize baðlý il temsilcilerimiz, kamu kurum ve kuruluþlarýnda, üniversitelerimizdeki üyelerimiz, serbest çalýþan ve büro sahibi üyelerimiz, emekli ve iþsiz üyelerimiz ile jeogenç üyelerimizden oluþan 32 kiþilik katýlýmla gerçekleþtirildi. 19 Kasým 2011 tarihinde genel merkez yönetim kurulu baþkanýmýz dündar çaðlan, genel merkez sekreterimiz kazým altaylý, trabzon þube yönetim kurulu üyeleri, þubemize baðlý il temsilcilerimiz, kamu kurum ve kuruluþlarýnda, üniversitelerimizdeki üyelerimiz ile birliktelik yemeði gerçekleþtirildi. 25 Kasým 2011 tarihinde jeoloji mühendisleri odasý Trabzon þubemize baðlý Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeogenç örgütlülüðü tarafýndan KTÜ Jeoloji Mühendisliði bölümü amfisinde KTÜ 5. Jeogenç Buluþmasý gerçekleþtirildi. 24 Ekim 2011 tarihinde Van'da meydana gelen depremle ilgili basýn açýklamasý yaptýk. 27 Ekim 2011 tarihinde ÝKK yürütmesi ile ilgili EMO 'da toplantý yapýldý Ekim 2011 tarihleri arasýnda Þube personelimiz Ankara'da yapýlan eðitim programýna katýldý. 20 Kasým 2011tarihinde 4. Dönem II. Danýþma Kurulu Toplantýsý, Genel Merkez Yönetimi, Þube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Temsilci Yöneticilerimiz ve üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. 26 Kasým 2011 tarihinde Gerze Yaykýl'da düzenlenen 'Termik Santrale HAYIR' mitingine katýlým saðlandý. 28 Kasým 2011 tarihinde zemin etüt raporlarý hakkýnda basýn ile söyleyiþi yapýldý Aralýk 2011: Tarihinde þubemizde Laboratuar Verileri ile Bilgisayar Destekli Þev Stabilite Analizlerinin Deðerlendirilmesi konulu seminer yapýldý. 14 Aralýk 2011 tarihinde Sinop Ýl Temsilciliði ziyaret edilerek üyelerle toplantý yapýldý Aralýk 2011 tarihinde Ankara'da düzenlenen TMMOB II. Kadýn Kurultayý'na þube baþkanýmýz Gül Yüzüncü Yýlmaz katýldý. 65 KAYSERÝ ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ tarihinde Yapý Denetim Kuruluþlarý Derneði Baþkaný ve YK üyeleri Temsilciliðimizi ziyaret etti tarihinde ÝKK Komisyonu ve TMMOB ye baðlý oda baþkanlarý ve Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen Kayseri Valisini ziyaret etti tarihinde YAS Eylem Planýyla ilgili olarak DSÝ XII. Bölge Müdürlüðünde Kayseri de ve Nevþehir de çalýþan Jeo. Müh. lerde toplantý gerçekleþtirilmiþtir tarihinde Kayseri Sarýoðlan Merkezli 4.5 büyüklüðündeki depremle ilgili olarak basýn açýklamasý yapýlmýþtýr tarihinde 1999 Marmara Depremiyle ilgili olarak Kayseri Milletvekili Prof.Dr. Pelin Gündeþ Bakýr'la birlikte basýn açýklamasý yapýlmýþtýr tarihinde Kayseri'de 200 üye ve eþinin katýldýðý iftar yemeði düzenlenmiþtir tarihinde TMMOB Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý dayanýþma günü düzenlenmiþtir tarihinde Büyükþehir Belediye Baþkanýný, ÝKK adýna Oda Baþkanlarýnýn ve Ýl Temsilcimizin ziyareti tarihinde Kent Konseyi Olaðan Genel Kuruluna Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen' in katýlmasý tarihinde Ýl Temsilciðimizin YK Üyeleri Çevre ve þehircilik Ýl Müdürlüðünü ziyareti tarihinde Van-Tabanlý depremiyle ilgili basýn açýklamasý yapýlmýþtýr tarihinde Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen, Van-Tabanlý depremiyle ilgili olarak yerel televizyonlarda programlara katýlmýþ ve yerel gazetelerle röportaj yapmýþtýr.

14 tarihinde Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen Van a teknik inceleme grubuna katýlarak bölgeye gitmiþ ve incelemelerde bulunmuþtur tarihinde Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki' ye Deprem, Ýnsan ve Yapý temalý panel hakkýnda bilgi verilmiþ ve ortaklaþa panelin yapýlmasý önerilmiþtir tarihinde Van da incelemelerde bulunan Adnan Evsen, Van-Tabanlý depremi raporu oluþturarak, basýna duyurusu yapýlmýþtýr tarihinde Deprem, Ýnsan ve Yapý panel için çalýþma gurubu oluþturuldu tarihinde Van Depremi ve Kayseri de oluþabilecek depremlerle ilgili olarak yerel gazete ve yerel televizyonlara konuk olmuþtur tarihinde Kayseri Kocasinan Belediyesi Meclis salonunda ve Melikgazi Belediyesi Meclis salonunda Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen konferans vermiþtir tarihinde Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen Kayseri TV1 kanalýnda 1. Gün programýnda 3 gazetecinin soru sorduðu canlý yayýn programýna katýlmýþtýr tarihinde Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen Deprem, Ýnsan ve Yapý temalý panelin tanýtýmýný Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleþtirmiþtir tarihinde Deprem, Ýnsan ve Yapý temalý panele ait yerel TV de fragman oluþturulmuþtur tarihinde Mimarlar Odasý ve Ýnþaat Mühendisleri Odasýna panel hakkýnda bilgi verilmiþ ve davet edilmiþtir tarihinde Kayimder Derneði Baþkaný ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörüne panel hakkýnda bilgi verilmiþ ve davet edilmiþtir tarihinde Makine Mühendisleri Odasý, Or-An Kayseri Bölge Müdürlüðü ve Þehir Plancýlarý Odasýna panel hakkýnda bilgi verilmiþ ve davet edilmiþtir tarihinde Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ziyaret edilmiþ panel hakkýnda bilgi verilmiþ ve davet edilmiþtir tarihinde Deprem, Ýnsan ve Yapý panelle ilgili olarak üyeler bilgilendirildi tarihinde Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen Kayseri Demir Karamancý Lisesi'nde deprem konulu konferans vermiþtir tarihinde Kayseri Ticaret Odasý Meclis Baþkaný ziyaret edilmiþ panel hakkýnda bilgi verilmiþ ve davet edilmiþtir tarihinde Deprem, Ýnsan ve Yapý temalý panelin panelistleri Kayseri yerel TV programlarýna katýlmýþlardýr tarihinde Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý ve Ýl Temsilciliðimizin ortaklaþa düzenlediði Deprem, Ýnsan ve Yapý temalý panel gerçekleþtirilmiþtir. 677 kiþi toplantýya katýlmýþtýr. Oda 2. Baþkanýmýz Hüseyin Alan da bu panelde panelist olarak yer almýþtýr tarihinde üyelerin de katýlýmýyla gerçekleþen Deprem, Ýnsan ve Yapý temalý panele ait deðerlendirme toplantýsý yapýlmýþtýr tarihinde Ýl Temsilcimiz Adnan Evsen Zaman gazetesi ile röportaj yapmýþtýr tarihinde Yapý Denetim Derneði ile toplantý düzenlenmiþtir.

15 ZONGULDAK ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ 05 Haziran 2011 tarihinde Odamýzýn 36. yýl kuruluþu ve plaket töreni yapýldý. Jeoloji mesleðinde 25, 30, 40 ve 50. yýlýný dolduran üyelerimize düzenlenen plaket töreni ile plaketleri verildi. Bununla ilgili basýn açýklamasý yapýldý; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý Zonguldak Temsilciliði tarafýndan, mesleðinde 50 yýlýný dolduran TTK'dan emekli deðerli meslektaþlarýmýz Macit Oðuz'a ve 25. yýlýný dolduran ve halen TTK'da çalýþan Ali Baltaþ ve Ümit Gezici'ye Meslekte 25. yýl emek ödülleri, 05 Haziran 2011 tarihinde, Gün Batýmý tesislerinde düzenlenen kahvaltýlý bir törenle verilmiþtir. Temsilcilik Yürütme Kurulu olarak Ödül alan meslektaþlarýmýzý kutluyor, daha nice uzun yýllar ve baþarýlý çalýþmalar diliyoruz." 26 Haziran 2011 tarihinde 02 Temmuz Sivas Katliamý'nýn yýldönümünde Zonguldak'ta yapýlacak etkinliklerle ilgili olarak, Zonguldak Demokrasi Platformu toplantýsýna katýlým saðlandý. Toplantýya M.Ali ÖZDEMÝR ve Þaban KOÇ katýldý. 26 Eylül 2011 tarihinde Kdz Ereðli CAN HABER ile röportaj yapýldý Felaket geliyorum diyor! Ereðli'deki binalarýn birçoðu kaçak ve depremden zarar gören bina oraný yüzde 60. Ýlçede 25 bine yakýn bina var. 'Felaket geliyorum' diyor ama ne Kaymakamlýk, ne belediyeden önlem namýna hiçbir þey yok. Olasý bir afette Ereðli'nin yarýsýnýn yýkýlmasý bile içten deðil. Ýþte bu uyarýlar Jeoloji Mühendisleri Odasý'ndan geliyor. Ereðli'de yaþanacak olasý bir depremde dere yataklarýndaki evler büyük zarar görür. Acilen belediye imar planý revize edilmeli diyen Jeoloji Mühendisleri Odasý Zonguldak Ýl Baþkaný Þaban Koç, Can Haber'e deprem gerçeðini unutulmamasý gerektiðini söyledi. Koç, Ereðli'de iki depremi ay aralarýyla yaþayan binalarýn yorgun olduðuna dikkat çekerek, olasý bir depremde bazý binalarýn yýkýlabileceði uyarýsýnda bulundu. 26 Ekim 2011 tarihinde Zonguldak SUSMA Gazetesi ile Van Depremi ile ilgili olarak Depremler Kaderimiz Deðildir baþlýðý ile röportaj yapýldý Burada belediyelere çok büyük sorumluluk ve görevler düþmektedir. Kaçak yapýlaþmanýn mutlaka önüne geçmeleri gerekmektedir. Ayrýca, Jeoloji Mühendislerince Zemin ve Temel Etüt Raporu hazýrlanmamýþ, hiçbir binaya ve yapýya Ruhsat (Yapý Ruhsatý) verilmemelidir. "Zonguldak'ýn öncelikli sorunu tasman olayýdýr" Mesleki açýdan baktýðýmýzda Zonguldak'ýn öncelikli sorunu tasman olayýdýr. Van'da yaþanan depremin büyüklüðünde bir deprem yaþamamýz pek mümkün görülmemekte, ancak Yukarýda bahsettiðim her iki fayýn üreteceði depremlerde, depremin þiddeti ve büyüklüðüne göre þehrimizde ciddi sýkýntýlar yaþanabilir. Burada tasman ve kalker boþluklarý potansiyel risk olarak önümüzde durmaktadýr. Bununda önüne geçilmez bir durum olduðunu düþünmüyorum. Ýlimizde deprem güvenli binalar yapmak hiç de zor deðil. "Belediyeye Ýmar iþlerinde aktif görev alacak bir jeoloji mühendisi istihdam edilmesiyle çok önemli bir atým atýlmýþ olacaktýr" Öncelikle, Belediyeye Ýmar iþlerinde aktif görev alacak bir jeoloji mühendisi istihdam edilmesiyle çok önemli bir adým atýlmýþ olacaktýr. Bu arkadaþýmýz, TTK ile iþbirliði içinde, ilimizin tasman haritasýný çýkaracak ve buralarda gerekirse (ki gerektiðini düþünüyorum) imar tadilatýna gidilmesini yönünde çalýþma baþlatmasý gerekecektir. Son olarak, tasman bölgelerinde yapýlan çok katlý binalarýn, baþta belediyenin, yapanlarýn ve içinde oturanlarýn baþýný aðrýtacaðýný, binalarda zamanla oturmalar ve yer yer çatlaklar yaþanabileceðini söyleyebilirim." Þaban Koç, son olarak þunu ekledi "Depremler Kaderimiz Deðildir. Deprem Güvenli Binalar Yapmak Mümkündür" 31 Ekim 2011 tarihinde Kdz Ereðli Yerel gazetelerinden Önder Gazetesi ile röportaj yapýldý. 30 Kasým 2011 tarihinde Zonguldak Anadolu Ajansýna Zonguldak'ýn Depremselliði ve kentin en önemli sorunlarýndan biri olan tasman üzerine demeç verildi. 67

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1- DANIŞMA KURULLARI ODAMIZ 23. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Odamız 23 Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 17 Temmuz 2010 tarihinde Ankara da gerçekleştirildi.

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 64 1 Temmuz 2010 : Ankara Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi jeoloji mühendiliði bölümü mezuniyet törenine Dündar Çaðlan ve Özcan Dumanlýlar katýlmýþtýr. 2 Temmuz 2010 : 2 Temmuz

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ

SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI MERKEZ GENEL KURUL VE SEÇİMLERİ SİNOP MİTİNGİ ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 1MASYIS MİTİNGİ SAMSUN ŞUBE GENEL MERKEZ BAŞKANLAR KURULU 05 Nisan 2014tarihindeGenel Merkezde düzenlenen, Başkanlar kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gül Yüzüncü Yılmaz katıldı. ÜST KURUL DELEGELERİ İLE TOPLANTI 17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

5 Haziran 2012: Dünya Çevre Günü nedeniyle Adana Koza Tv ye demeç verildi.

5 Haziran 2012: Dünya Çevre Günü nedeniyle Adana Koza Tv ye demeç verildi. JMO şube günceleri adana şube 5 Haziran 2012: Dünya Çevre Günü nedeniyle Adana Koza Tv ye demeç verildi. 5 Haziran 21012: Adana nın katı atıklarının toplandığı alanda Koza Tv ye Adana nın çöp sorunları

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI MÝMARLAR ODASI ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÇEVRE MÜHENDÝSLERÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET EDİLDİ POSTA BURSA VE YENİ ASYA GAZETESİ NE RÖPORTAJ VERİLDİ HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ GÜNEY MARMARA ŞUBE DOSAB ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Demirtaş Organize Sanayi Müdürlüğü İmar Grubu nu 04.04.2014 tarihinde ziyaret etti. HOSAB MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET Şube Yönetim Kurulumuz Hasanağa Organize

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ

NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ FAALİYETLERİ 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Üye Profili Mevcut üye sayısı :42 Yeni Kayıt : Vefat Eden : SMM Üye sayısı :11 Nakil gelen üye sayısı : Nakil giden üye sayısı : YAZIŞMA

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÇORUM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU (01.01.2013 31.12.2013) DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ TESMER ÇORUM ŞUBESİ BÜNYESİNDE; ODAMIZ 3 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Enerji, Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Komisyonlarý 2. Ortak Toplantýsý Yapýldý

Enerji, Enerji Verimliliði ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Komisyonlarý 2. Ortak Toplantýsý Yapýldý Danýþtay bir kez daha Fen Adamlarý TUS Üstlenemez kararýný verdi Denizli Belediye Baþkanlýðý nýn iki ayrý yapýnýn elektrik fenni mesuliyetinin elektrikle ilgili fen adamlarýnca üstlenilmesine olanak tanýmasý

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı