ENDÜLÜS YAHUDİLERİ VE İSLAM KÜLTÜR VE BİLİMİNİN AVRUPA YA GEÇİŞİNDE OYNADIKLARI ROL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜLÜS YAHUDİLERİ VE İSLAM KÜLTÜR VE BİLİMİNİN AVRUPA YA GEÇİŞİNDE OYNADIKLARI ROL"

Transkript

1 stem Yıl:7 ayı: s NDÜLÜ YAHUDLR V LA KÜLÜR V BLNN AVRUPA YA GÇŞND OYNADIKLARI ROL Dr. Şevket YILDIZ Uludağ Üniversitesi lahiyat Fakültesi ÖZ Avrupa da XII. yüzyılda, bizzat papaların ve Hıristiyan kralların teşvik ve destekleriyle slam dünyasının bilimsel birikimi incelenmeye başlanmış ve ileri gelen rahiplerin öncülüğünde tercüme enstitüleri kurulmuştur. Daha sonra Avrupa üniversitelerinin kuruluşuna ön ayak olacak olan bu çeviri enstitülerinde çok sayıda mütercim görevlendirilmiştir. XII. asırda oledo da XIII. asırda ise eville de kurulan çeviri okullarında başta felsefe, astronomi ve tıp alanlarında olmak üzere başlıca eserler Arapça dan Latince ve diğer Avrupa dillerine çevrilmiştir. spanya da parlayan çeviri faaliyetleri ndülüs kültürü ile doğrudan ilişkilidir. ndülüs kültür ve medeniyeti, Avrupa da başlayan çeviri hareketinin merkezi ve bilimsel hareketliliğin beşiği olmuştur. Uzun süreden beri Arapça konuşup yazarak ndülüs kültürü içerisinde önemli bir yer edinen âlimler reconquista döneminde spanya krallarının başlattığı çeviri hareketinin en önemli aktörleri olmuşlardır. ndülüs te yetişen üslüman, Yahudi ve Hıristiyan bilim adamları da kilisenin öncülük ettiği bu tercüme bürolarında görev yapmışlardır. Anahtar Kelimeler: ndülüs, Yahudi, ütercim, Avrupa, Çeviri. ABRAC he Jews of al-andalus and heir Role in ransferring the Islamic Culture and cience to urope In 12 th century, scientific accumulation of Islamic world started to be examined in urope with special encouragement and support from Popes and Christian kings, and clergymen pioneered in founding translation institutes. any translators were employed in these institutes which would lead to te first uropean universities. In these institutes founded in 12th and 13th centuries in oledo and eville respectively, basic sources of philosophy, astronomy and medicine were mainly translated from Arabic to Latin and other uropean languages. hese activities which started in pain had close connection with Andalusia culture. Andalusia was centre of the translation activities and cradle of scientific studies for urope. he most important actors of translation which was started by panish kings during the reconquista were scholars who had been speaking and writing in Arabic in Andalusia. any uslim, Jewish and Christian scholars were employed in these institutes which were pioneered by Church. Key Words: Al-Andalus, Jews, ranslator, urope, ranslating.

2 52 Dr. Şevket Yıldız GRŞ edeniyetler arasında tarih boyunca alışverişler olmuştur. Belirli aracı grupların katkılarıyla bazı dönemlerde daha da yoğun olan bu alışverişler yeni medeniyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fenikeliler, ezopotamya ve ümer medeniyetlerinin birikimlerini Yunan medeniyetine taşıyarak antik medeniyetin ortaya çıkışında aracılık etmiştir. Aynı şekilde üryaniler Antik medeniyetin (Yunan-Hint-Fars) birikimini slam medeniyetine taşımışlardır. X-XIII. asırlarda Avrupa da gerçekleştirilen çeviri hareketinde ise bu sefer Yahudilerin rol aldığı görülmektedir. ndülüs kültür ve medeniyeti, söz konusu çeviri hareketinin merkezi ve bilimsel hareketliliğin beşiği olmuştur. slam medeniyeti ile Avrupa nın en sağlam, en köklü, en geniş ve en uzun süreli ilişkisinin kurulduğu ndülüs köprüsünün vazgeçilmez unsuru olan Yahudi mütercimler, yaptıkları çevirilerle slam medeniyetinin kendinden önceki medeniyetlerden alıp özümsediği ve geliştirdiği bilimsel birikimi (Yahudi filozof ve bilim adamlarının katkılarıyla birlikte) Avrupa ya nakletmişler ve bu sayede Rönesans ın ortaya çıkışını hazırlamışlardır. Avrupa, büyük ölçüde, Yahudi mütercimler sayesinde slam bilim ve medeniyetini tanıma imkânını elde etmiştir. Bu çalışmada; spanya da Vizigot krallarının yoğun baskılarının ardından VIII. asrın başlarında üslümanların gelişiyle büyük bir rahatlığa kavuşarak kültürel ve bilimsel çalışmalarıyla Ortaçağ Avrupa sına önemli katkıları olan ve gerek çevirileriyle gerekse de tercümanlık yaparak üslüman Araplarla Hıristiyan Avrupa arasında bilgi alışverişini sağlayan ndülüslü (spanyol/portekiz) Yahudi düşünür ve bilim adamlarının faaliyetleri ve bu çalışmaların önemi üzerinde durulmuştur. I-PANYA ÇVR HARK V AVRUPA DA ÖZGÜR V BLL DÜŞÜNCNN OLUŞUUNA KAKII 13/200 a) edeniyetlerin Oluşumunda Çeviri Faaliyetinin Rolü XVIII. Yüzyılın başlarında Avrupa da kullanılmaya başlayan Civilization ve akabinde ona eklenen Culture kelimeleri önceleri insanlık tarihinin maddi ve manevi ortak mirasını ifade etmek için kullanılırken XIX. Yüzyılın başlarında her hangi bir toplumun ortak yaşamını belirten karakteri gösterir hale gelmiştir. Yani uygarlıklardan bahsedilmeye başlanmıştır. Kavram, bugün her iki anlamıyla da kullanılmaktadır. Bu çalışmada da civilization ve culture kelimelerinin anlamı ve tanımı ile ilgili devam eden tartışmalara girmeden, insanlık tarihinin ortak ürünü olan bir Civilization (medeniyet) ve yine bu tek büyük medeniyete eklemlenerek onu geliştiren Civilizations (medeniyetler) in özel olarak da Batı medeniyetinin oluşum süreci ve bu süreçte çeviri faaliyetlerinin rolü üzerinde durulmaktadır. edeniyetlerin oluşumunda en esaslı unsurlardan birisi şüphesiz çevirilerdir. Yeni ortaya çıkan düşünce veya hareketler, ancak, kendisinden önceki me-

3 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 53 deniyetlerin mirasını alıp hazmedebildiği sürece yeni bir medeniyet ortaya çıkarabilme şansını yakalarlar. Braudel, medeniyetlerin tarihinden bahsederken medeniyetlerin geçmişi, kendi özgünlüklerini ve özerkliklerini kaybetmeksizin, birbirleriyle yıllar boyunca olan sürekli alışverişlerin tarihinden ibarettir 1 der. Dolayısıyla medeniyetler arasındaki alışverişi temelde iki sürece ayırabiliriz: Birincisi, ötekini tanıma ve anlama süreci. kincisi ise, önceki mirasın yeni düşünceye adaptasyonu süreci. Birinci sürecin yani, ötekini tanıma ve anlama sürecinin en önemli unsuru şüphesiz çeviri faaliyetidir. Zira, medeniyetler oluşum sürecinde bir çeviri hareketine ihtiyaç duyarlar. Nitekim, antik Yunan ve slam medeniyetlerinin ortaya çıkışında da bu durum rahatlıkla görülebilir. Antik Yunan medeniyetinin oluşum sürecinde ümer, ısır ve Fenike medeniyetlerinden bir çok çeviriler yapılmıştır. Özellikle matematik ve astronomi ile ilgili bir çok ilim ve teknik Hititler vasıtasıyla Anadolu üzerinden; Fenikeliler vasıtasıyla da deniz yoluyla Yunanlılara intikal etmiştir. Yunan medeniyetinde parlayan bilim ve felsefe hareketinin arka planında şüphesiz bu çeviriler vardır. Çeviriler yoluyladır ki, biz bugün bir çok bilimin kaynağını ısır ve ümer medeniyetlerine kadar götürüyoruz. Diğer bir ifadeyle çeviriler sayesinde bilimsel çalışmalar gelişerek devam eden bir süreç oluşturmuşlardır. 2 Bu süreci özellikle slam ve Batı medeniyetleri için ayrıntılı bir şekilde gözlemleyebiliriz. slam toplumunun X. asırda görkemli bir medeniyet olarak ortaya çıkışında da Yunan, Hint ve Fars medeniyetlerinden yapılan çeviriler çok önemli bir etkiye sahiptirler. 3 Yunanlıların ısır ve ümer den alarak geliştirdikleri ve yeni ortaya koydukları ilimleri üslümanlar neredeyse bütünüyle almışlar ve kendi kültürlerine adapte etmişlerdir. 4 Başta üryani mütercimler (Yakubî ve Nasturî) olmak üzere Hint, Fars ve Arap kökenli mütercimler tarafından Felsefe, ıp, Astronomi ve atematik ile ilgili birçok eser Arapça ya çevrilmiştir. Abbasi halifelerinin bizzat emir ve destekleriyle IX. asırda başlayan büyük tercüme hareketi XII. asra kadar devam etmiş ve hemen hemen tarih içinde oluşan bilimin tüm mirası slam medeniyetine kazandırılmıştır. 5 Abbasi halifesi e mun un 830 da kurduğu Beytül-Hikme çeviri okulunda bir çok mütercim çalışmıştır. adece shak b. Huneyn b. shak ın başkanlığındaki çeviri kurulu 100 kadar mütercimden oluşuyordu. Bu dönemde Yuhanna b. aseveyh, atta b. Yunan, Yuhanna b. Haylan, Huneyn b. shak, abit b. 13/20 1 Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, (çev.. Ali Kılıçbay), mge Kitabevi, Ankara, 2001, s ckeon, Richard, he Organization of ciences and he Relations of Cultures In the welfth and hirteenth Centuries, he Cultural Context of edieval Learning, (ed. John mery urdoch and dith Dudley ylla), D.Reidell Publishing Company, Boston, 1975, Volume XXVI, s Özdoğan,. Akif, Abbasiler Dönemi ercüme Faaliyetlerinin Arap debiyatına tkisi, Nüsha, yıl: V, sayı: 16, Kış 2005, s Gabrieli, F., lmî ve debî esirlerin Batı Avrupa ya ntikali,(çev.lhan Kutluer), slam arihi Kültür ve edeniyeti, (ed. P..Holt, A.K..Lambton, B.Lewis), Kitabevi, stanbul, c. IV, s Hill, Donald R., Islamic cience and ngineering, dinburgh University Press, 1993, s

4 54 Dr. Şevket Yıldız Kurre, Kosta b. Luka, Kenike el-hindî, Kindî, Fârâbî ve diğer mütercimler tarafından Aristo ve şerhleri, uklidis, Galien, Hippokrate, Plotin ve Ptolemeous a ait bir çok eser Yunanca ve üryanice den Arapça ya çevrilmiştir. 6 Yoğun tercüme hareketi neticesinde klasik bilimleri edinerek geliştiren ve yeni yeni bilimler ortaya koyan üslüman Arap, ürk, ranlı ve Hint- bilim adamları yetişmiştir. Bunlar arasında Avrupa nın da yakından tanıdığı Râzî, Fârâbî, bn ina, Gazali ve bn Rüşd gibi filozoflar; drisî, bn Havkal, Ferganî ve Birunî gibi coğrafyacılar; aberî ve bn Haldun gibi tarihçiler sayılabilir. 7 13/200 b) Avrupa Çeviri Hareketinin erkezi: spanya slam dünyasındaki çeviri hareketini takiben dünyanın başka bir bölgesinde başka bir medeniyetin oluşumu için yeni bir çeviri hareketinin ortaya çıktığını görüyoruz. Kastettiğimiz şey, Latin Avrupa da X. asırda başlayıp XII. asırda zirvesine ulaşan ve XVI. asra dek süren yoğun tercüme faaliyetidir. Önce spanya ve icilya da başlayan bu tercüme hareketi daha sonra talya ve Fransa ya geçmiş, oradan da tüm Avrupa ya yayılmıştır. Avrupa da özgür ve bilimsel düşüncenin ortaya çıkışında söz konusu çeviri faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 8 Nitekim Watt bu konuda, Avrupa yı Ortaçağın karanlığından (uyuşukluk, bilgisizlik ve tutuculuktan) aydınlığa çıkaran en önemli faktörün söz konusu çeviri faaliyetleri ve onun neticesinde oluşan özgür düşünce ve bilimsel hareketlilik olduğunu belirtir. 9 Haskins, üslümanlar ile Hıristiyan Avrupa arasındaki en uzun soluklu bağlantının spanya da yıllarında yapılan çevirilerle oluştuğunu belirtirken söz konusu tercüme faaliyetlerinin önemini ortaya koymaktadır. 10 X-XIII. yüzyıllarda gerçekleştirilen bu bilimsel çalışmalar Rönesans ın alt yapısını oluşturmuştur. Bacon dan Descartes e kadar Aydınlanma döneminin filozof ve bilim adamları söz konusu çeviri döneminden ilhamını almıştır. Dolayısıyla bu çevirilerin modern Batı medeniyetinin köklerini oluşturan en önemli unsurlardan birisi olduğu söylenebilir. Avrupa da IX., X. ve XI. asırlarda Arapça dan Latince ye bir takım çeviriler yapılmış olmakla birlikte asıl çeviri hareketi XII. asırda gerçekleşmiştir. Çevirilerin ilk olarak başladığı ve yoğun çeviri faaliyetinin olduğu yer spanya dır. Çeviri hareketinin spanya da ve XII. asırda başlamasının anlaşılabilir bir nedeni vardır. Her şeyden önce, Avrupa halkları içinde üslümanlarla uzun süre bir arada 6 Watt, W. ontgomery, he Influence of Islam on edieval urope, dinburgh University Press, 1972, s Ülken, Hilmi Ziya, slam edeniyetinde ercümeler ve esirleri, Vakıf Basımevi, stanbul,1948, s Castiglioni, Arturo, he Contribution of he Jews to edicine, he Jews: heir History, Culture and Religion, (d. Louis Finkelstein), Volume 1, Harper and Brother Publishers, New York, 1960, s Watt, age., s Haskins, Charles H., Arabic cience in Western urope, Isis Vol: 7, No: 3, 1925, s. 479.

5 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 55 yaşayan ve onlarla yakın münasebetler kuran ülke spanya dır. Bu yakınlaşma neticesinde de spanyolların slam ve üslümanlarla ilgili imajı diğer Avrupa ülkelerindeki Hıristiyanların bakışından farklı olmuştur. 11 Nitekim, Rönesans öncesine dek Avrupa nın slam a bakışı genellikle olumsuz bir tablo 12 çizerken, spanya aynı dönemde diğerlerinden farklı olarak slam hakkında olumlu bir yaklaşım içinde olmuştur. Dolayısıyla, Avrupa da, slam ı Hıristiyanlığın muarızı ve sapık bir din şeklinde gören yaklaşımın yerini hayranlık ve ilgiye bırakmasında spanya daki olumlu imajın ve bu imajı pekiştiren çeviri faaliyetlerinin büyük etkisi vardır. 13 spanya dışında Bizans ve Haçlı seferleri de ilk çeviri hareketleri içerisinde zikredilmekle birlikte hiç birisi spanya da ortaya çıkan çeviri hareketinin özellikleri ve etkileri ile kıyaslanamaz. Nitekim, Bizanslı yazarların slam dünyası ile ilgili sınırlı sayıdaki çeviri ve telifleri Latin Avrupa yı etkileyecek bir duruma gelmemiştir. 14 Haçlı seferlerinde ise, Avrupa üslümanlarla fiilî olarak karşılaşmış olsa da bu seferler sırasında büyük bir bilimsel hareketlilik yaşanmamıştır. 15 Diğer taraftan, daha çok Kuzey Afrika (unus) ile ilişkisi olan alerno tıp okulunun ilk mütercimi Constantinus Africanus un bile ndülüslü alimlerin cazibesine kapıldığı söylenir. spanyol mütercimlerin de katılmasıyla daha da büyüyen alerno okulu Avrupa tıbbında şüphesiz önemli bir yere sahip olmuştur. spanya çeviri okulları Avrupa da en uzun süreli, en yoğun ve en geniş etkiye sahip çeviri faaliyeti olmakla diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrılır. lk mütercimler ya doğrudan ya da dolaylı olarak, bir şekilde, ndülüsle ilgili olmuşlardır. Her şeyden önce çeviri döneminin en seçkin ve en üretken mütercimleri ndülüs te yetişmiştir. 16 talya ve Fransa da kurulan çeviri okullarında ndülüs ten gelen ya da getirilen üslüman/yahudi/hıristiyan mütercimler görevlendirilmiştir. Avrupa ülkelerinden birçok talebe ndülüs e gelerek Arapça eğitimi almışlar ve ndülüs medreselerinde eğitim gören bu öğrenciler daha sonra açılan ilk Batı üniversitelerinde öğretmen olmuşlardır. Ayrıca bir kısmı, ülkeleri- 11 spanyol Hıristiyanları üslümanların okullarına slam ı çürütmek ve küçümsemek maksadıyla değil ndülüs kültürüyle yetişmeleri için çocuklarını göndermişler ve daha çok Kurtuba da Arapça öğrenen bu öğrenciler daha sonra kendi bölgelerinde çeviri ve teliflere girişmişlerdir. Bkz. Akîkî, Necip, el-üsteşrikûn, Dâru l-aârif, ( Genişletilmiş 3. baskı), ısır 1964, I, s ckeon, agm., s. 151.; ezgin, Fuat, Kadiyyetu seri l-ulûmi l-arabiyye ve l-slamiyye fi n- Nahdati l-avrubiyye, uhadarât fi arihi l-ulûmi l-arabiyye ve l-slamiyye, Almanya, Frankfurt, 1984, c. I, s Nitekim bu konuda Albert Hourani slam hakkındaki imajlarla bilimsel çalışmalar arasında paralel bir ilişki olduğunu söylemektedir. Hourani, Albert, Batı Düşüncesinde slam, (çev. ehmed Kürşad Atalar), Pınar yy., stanbul, 1996., s Ayrıca bkz. Watt, age, 58; Hüseyin, Âsaf, Oryantalizmin ideolojisi,(çev. Bedirhan uhib), Oryantalistler ve slamiyatçılar (ed. Asaf Hüseyin, Robert Olson, Cemil Kureşî), nsan yy., stanbul, 1989, s ezgin, slam Kültür Dünyasının Bilimler arihindeki Yeri, ÜBA, Ankara 2004, s /20 15 Watt, Haçlı seferlerinden Batı dünyasına sadece birkaç tercüme eserin geçtiğini belirtiyor. Bkz. Watt, age., s Burnett, Charles, he ranslating Activity In edieval pain, he Legacy of Islamic pain, s

6 56 Dr. Şevket Yıldız ne dönerlerken yanlarında götürdükleri Arapça eserleri kendi dillerine çevirmişlerdir. 13/200 c) ndülüslü Yahudi ütercimler Yunan, slam ve Batı medeniyetlerinin oluşum sürecinde ortaya çıkan çeviri hareketlerinin ortak özelliklerinden birisi belirli bir grubun çeviri faaliyeti yapmasıdır. Diğer bir ifadeyle özellikle belirli bir grubun aracılık rolünü üstlenmesidir. Antik dönemde ısır ve ümer medeniyetlerinin bilgi birikimlerinin Yunanlılara kazandırılmasında Fenikeliler aracılık yapmışlardır. Aynı şekilde Yunan bilgi birikiminin slam dünyasına aktarılmasında da üryani mütercimler önemli rol almışlardır. Avrupa da başlayan çeviri hareketinde ise bu sefer Yahudi mütercimler benzer aracılık rolü yapmışlardır. şte bu makalede yukarıda bahsedilen aracılardan sonuncusu üzerinde durulacaktır. slam medeniyeti ile Avrupa nın en sağlam, en köklü, en geniş ve en uzun süreli ilişkisinin kurulduğu ndülüs köprüsünün vazgeçilmez unsurlarından birisi Yahudi mütercimlerdir. Hatta belki de, Avrupa Yahudi mütercimler sayesinde slam bilim ve medeniyetini tanıma imkânını elde etmiştir denilebilir. 17 Yunan-Hint bilim ve felsefesi de yine büyük ölçüde aynı mütercimler vesilesiyle Arapça dan Latince ye ve yerel Avrupa dillerine nakledilmiştir. üslümanlar tarafından fethedilmesiyle birlikte spanya, Yahudiler için merkezî bir yer olmuş ve Bâbil, sahip olduğu merkezî konumunu Ortaçağ ın sonlarına kadar ndülüs e bırakmıştır. Çok kısa sürede ndülüs medeniyetinin bir parçası haline gelen spanya Yahudileri, Ortaçağ boyunca Avrupa ve tüm dünyadaki Yahudileri etkileyecek gelişmelere ve yeniliklere öncülük etmişlerdir. Kitâb-ı ukaddes yorumlarından brani debiyatına kadar Ortaçağ Yahudi literatürünü belirleyen en önemli kişiler ya spanya da yaşamışlar ya da bir şekilde spanya ile ilişkileri olmuştur. Ortaçağ Yahudi kültürü, spanya da oluşmuş ve oradan başta Fransa ve talya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. spanya Yahudilerinin etkileri sadece Avrupa daki Yahudi cemaatleriyle sınırlı kalmamış, beraberlerinde ndülüs kültürünü de tüm Avrupa ya taşımışlardır. 18 II-PANYA BL OKULLARI V NDÜLÜ YAHUDLRNN BLL FAALYLR a) X. ve XI. Asırlar: ndülüs Yahudilerinin Bilimsel Faaliyetleri leri X. asra dek Yahudilerde bilimsel ilginin pek fazla bulunmadığı kabul edilir. Nitekim daha öncesinde bilinen tek Yahudi bilim adamı ısırlı Astronomi alimi essahalla ( ) olup aynı zamanda Arapça yazan ilk Yahudi alimidir. X. asra gelindiğinde slam topraklarında yaşayan Yahudilerin neredeyse tümü 17 horndike, Ortaçağda hiçbir Batılı ya da Hıristiyan ın, bir Yahudi nin yardımı olmaksızın Arapça bir kitabı Latince ye çevirmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Bkz: horndike, Lynn, John of evile, peculum, Vol. 34 No. 1, Ocak 1959, s Haskins, agm., s

7 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 57 Arapça konuşur olmuşlar ve Aramice yerini Arapça ya bırakmıştır. Bununla birlikte Doğu slam dünyasında yaşayan Yahudiler arasında daha ziyade almud çalışmaları yapılırken Yahudilikteki büyük bilimsel hareket (ısır ve unus taki müstakil çalışmalar sayılmazsa) 19 ndülüs te ortaya çıkmıştır. Fetih sonrasında kısa sürede Arapça öğrenen Yahudi öğrenciler X. yüzyıldan itibaren üslüman öğrencilerle birlikte ndülüs medreselerinde okumaya başlamışlardır. 20 branice, IX. yüzyıldan XII. yüzyılın sonuna kadar Arapça nın etkisi 21 altında kalmış ve Yahudi yazarlar Arapça dan çok sayıda kelime almışlardır. Yahudi mütercimler bir taraftan üslüman ve Yunan bilim adamlarına ait eserleri branice ye çevirirken diğer taraftan da Yahudi cemaatine hitap eden Kitap ve risaleleri Arapça olarak kaleme almışlardır. 22 ndülüs te ilk bilimsel faaliyetler X. asırda Kurtuba Yahudileri arasında ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki bilimsel çalışmaların başlamasında ve devam etmesinde en önemli katkısı olan kişi şüphesiz Hasdai b. haprut tur. XI. asırda Yahudilerin bilimsel faaliyetleri artarak devam etmiştir. Bu asrın önde gelen Yahudi bilim adamları arasında yine bir Kurtubalı olan amuel ha-nagid vardır. X. ve XI. asırlarda ndülüs Yahudilerinin gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetler bu iki önemli isim üzerinde kısaca ele alınacaktır. Hasdai b. haprut ve Kurtuba Bilim Okulu Hasdai bn haprut ( ), Kurtuba hilafet sarayında çalışan en meşhur Yahudilerdendi. 23 arayda doktorluk, tercümanlık ve gümrük müfettişliği yapmıştır. Latince yi bilmesi Hıristiyan dünyası ile ilişkilerde önemini artırmıştır. Kendisine yabancı devletlerle anlaşma yetkisi verilmiş, resmen değilse bile fiilen vezir konumunda olmuştur. Roma imparatoru I. Otto nun gönderdiği elçilerle resmi müzakereyi Hasdai yapmıştır. Kurtuba sarayında önemli bir yeri olan Hasdai, Hazar hakanıyla da mektuplaşmış, Yahudi bilim adamalarını korumuş ve litürjik şiirler yazmıştır. Hasdai ın en büyük teşebbüsü dünyanın en önemli almud akademisini kurmasıdır. III. Abdurrahman döneminde esir olarak ndü- 19 Nitekim, X. asırda spanya dışında yaşayan Yahudiler arasında da bilimsel ilginin bulunduğuna dair iki örnek vardır. Bunlar ikisi de ısırlı olup Kayravan da yaşayan saac ibn Amran(ö.908) ve talebesi saac Judeus( ) dur. Judeus un talebesi olan Constantinus Africanus onun tıpla ilgili Arapça yazdığı eserleri alerno da Latince ye çevirmek suretiyle Latin Avrupa ya ilk Arapça tıp eserlerini kazandırmış oldu. Bkz. inger, Charles, cience and Judaism, he Jews: heir History, Culture and Religion, (d. Louis Finkelstein), Volume 1, Harper and Brother Publishers, New York, 1960, s cheindlin, Raymond P., he Jews in uslim pain, he Legacy of uslim pain, Volume 1, Brill, Leiden, s Arapça nın etkisi sadece branice de değil spanyolca üzerinde de oldukça fazladır. ndülüs te yaşayan spanyollar zamanla spanyolca metinleri Arap alfabesi ile yazmaya başlamışlar ve bunun sonucunda Anadolu ürkleri ndeki Osmanlıca ya benzer şekilde ndülüs te de Aljamiado denilen bir yazı geleneği/dili oluşmuştur. Bkz: Hegyi, O, inority and Restricted Uses of the Arabic Alphabet: he Aljamiado Phenomenon, Journal of the American Oriental ociety, Vol. 99, No. 2, Nisan-Haziran 1979, s Galanti, Avram, branice nin Gelişmesine Arapça nın Katkısı, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, (Çev. Nurettin Ceviz, usa Yıldız),Yıl: 5, ayı: 16, Kış 2005, Ankara, s cheindlin, agm., s /20

8 58 Dr. Şevket Yıldız 13/200 lüs e getirilmiş olan ura akademisinin seçkin bilginlerinden oşe bn Honeh, Yahudi cemaati tarafından satın alınmış ve yeni kurulan almud akademisinin başına getirilmiştir. Hasdai ın yardımlarıyla Kurtuba da Hahambaşı olan oşe ibn Honeh, doğudan almud kopyaları getirtmiş ve işna Arapçaya tercüme edilmiştir. Bütün bu çalışmalar neticesinde Kurtuba, Yahudi ilimlerinde öne çıkmış ve Babil cemaatiyle bağlar gevşetilerek bağımsız hale gelmiştir. 24 Kurtuba -aynı zamanda ndülüs- Yahudi bilim okulunun ilk ve büyük şahsiyeti Hasdai bn haprut ( ) tur. Hasdai, Bizans imparatoru nun ndülüs halifesine hediye olarak gönderdiği Dioscorides in On ateria edica sını yine mparatorun görevlendirdiği papaz Nicholas ile birlikte Yunanca dan Arapça ya çevirmiştir. Hasdai ın gayretleriyle branice bir ilim dili haline gelmiş ve slam alimlerinden ilim tahsil eden mütehassıs Yahudi alimleri yetişmiştir. 25 Hasdai ın başlattığı bu çeviri faaliyeti öğrencileri tarafından da takip edilmiştir. Nitekim, öğrencilerinden Almerialı Jonah ibn Biklarish 1080 de Yunanca- Latince-Aramice-spanyolca-Farsça olmak üzere 5 dilde bir ilaç sözlüğü yazmıştır Huesca doğumlu olup ndülüs kültürüyle yetişen Jonah ın çağdaşı oses ephardi (1106 da vaftiz olarak Petrus Alfonsi adını aldı), önce I. Pedro nun sonra ngiltere ye giderek I. Henry nin hekimi oldu. Arapça kaynaklardan istifade ederek iki Astronomi eseri yazan Petrus, ngiltere de Arapça öğrenimini başlatmış ve Astronomi çalışmalarını etkilemiştir. 26 XI. yüzyılda yaşamış ndülüs Yahudi bilim adamlarının önde gelenlerinden birisi de amuel Ha-Nagid tir. amuel Ha-Nagid ( ) in 27 inanılmaz kariyeri, ndülüs te Yahudilerin yüksek konumlarını gösteren en büyük örnektir. Cordoba da doğan amuel, Yahudilikle ilgili genel eğitimini alırken bir yandan da Arapça ve Kur ân öğrenmiş, Canoch ben oses in yanında Halakah öğrenimi görmüştür. Kendi köşesinde şiir yazarken Arapça yazı sitili Gırnata veziri tarafından beğenilmiş ve orada çalışması teklif edilmiştir. amuel, 1020 yılına dek vergi toplayıcılığından başlamış, sekreterlik ve vezir yardımcılığı yaptıktan sonra vezir olarak atanmıştır. 28 avaif-i ülûk döneminin en ünlü siması olup Arapça dan şiirler çeviren ve şiirlerinde Arapça ve Yahudiliği birleştiren amuel, aynı zamanda Kuran kritiğinde de bulunmuş ve bn Hazm la polemiğe girmiştir. 29 Reconquista hareketi ile XII. yüzyılda spanya topraklarını yeniden ele geçi- 24 roğlu, Ahmet Hikmet, Osmanlı Devletinde Yahudiler, Alperen Yayınları, Ankara 2000, s Watt, age., s inger,agm., s amuel ile ilgili bkz. Wasserstein, David J., amuel ibn Naghrila ha-nagid and Islamic Historiography in Al-Andalus, Al-Qantara, 14:1, 1993, p Nagdela, 20 yaşında alaga ya yerleşmiş, mektup tercüme ve yazımıyla uğraşmıştır. Habbus un veziri bulkasım onu fark ederek danışman yapmış ve ölmeden önce sultan Habbus a onu tavsiye etmiştir. Daha sonra Habbus un müşavir ve sekreteri olan Nagdela brani edebiyatına savaş şiirleri yazarak katkıda bulunmuştur. roğlu, age., Akîkî, age., I, 95.

9 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 59 ren Hıristiyan Krallar 30 mevcut durumdan 31 istifade etmeyi bilmişler ve Arapça bilen Hıristiyan ve Yahudi ilim adamlarından tercüme ekipleri kurarak onlara her türlü desteği vermişlerdir. 32 Daha önce üslüman yöneticilerin Hıristiyan halkla ilişkilerinde aracılık yapan Yahudiler bu sefer de Hıristiyan yöneticilerin üslüman ilim ve kültürünü öğrenmesinde aracılık vazifesini üstlenmişlerdir. b) XII. Asır: Büyük Çeviri Devri ve Büyük Yahudi Alimler XII. yüzyıl yalnızca spanya da yaşayanlar için değil tüm dünyadaki Yahudiler açısından altın devir olarak nitelendirilir. Çünkü bu devir bilimsel çalışmalarda Yahudi tarihinin en parlak devridir. Yahudi bilim adamları bu dönemde tercüme faaliyetinden ayrı olarak bir çok Arapça ve branice orijinal eser yazmıştır. Hem Yahudi dünyasını hem de Avrupa yı etkileyen büyük filozof ve bilim adamları bu devirde yetişmiştir. inger bu dönemin önemine atfen bir daha bn Daud gibi bir bilim adamı ve bn eymun gibi bir filozof yetişmedi 33 demiştir. Bu dönemin en önemli Yahudi Düşünür ve bilim adamları arasında Abraham Bar Hiyya(ö.1150), Abraham bn zra ( ), bn Davud ( ) ve oses ben aimon ( ) sayılabilir. Avrupa da XII. yüzyılda, bizzat papaların ve Hıristiyan kralların teşvik ve destekleriyle slam dünyasının bilimsel birikimi incelenmeye başlanmış ve ileri gelen rahiplerin öncülüğünde tercüme enstitüleri kurulmuştur. ndülüs te yetişen Yahudi bilim adamları da kilisenin öncülük ettiği bu tercüme bürolarında görev yapmışlardır. Daha sonra Avrupa üniversitelerinin kuruluşuna ön ayak olacak olan bu çeviri bürolarında azımsanmayacak sayıda Yahudi mütercim görevlendirilmiştir. 34 Bu asırda gerçekleşen çeviri faaliyetleri arasında oledo Çeviri Okulu çevrilen eserlerin sayısı, çalışan mütercimler ve etkileri açısından spanya çeviri hareketinin merkezi olmuştur. oledo Çeviri Okulu ve Yahudi ütercimler Cluny başrahibi Aziz Peter 35, 1142 de oledo da Başrahip Raymond Lull 30 Hıristiyan spanya Kralları slam kültürü ile yakından ilgileniyorlardı. Aragon kralı I. Pedro sadece Arapça yazmaktan hoşlanırdı. VI. Alfonso da Arapça yazıyı kullanmayı tercih etti. oledo yu bir ilim merkezi haline getirerek iki dinin imparatoru olarak anıldı. slam ve Hıristiyan kültürlerini bir arada yaşatma hedefini güden X. Alfonso( ) ise 1269 da ürsiye de bir Yüksek Araştırma nstitüsü kurdu. Daha sonra eville ye taşınan bu enstitüde üslüman, Hıristiyan ve Yahudi alimlerinden oluşan bir çeviri ve bilim heyeti oluşturdu ve burada başta Arapça olmak üzere bir çok dilden spanyolca ya çeviriler yapıldı. Bkz. Akikî, I, XII. asra gelindiğinde ndülüs mevi Devleti nin hakim olduğu yerlerde üslümanı, Hıristiyanı ve Yahudisiyle Arapça konuşan ve Arapça yazan ortak bir ndülüs kültürü oluşmuştu. Diğer bir ifadeyle ndülüslülük ortak bir kimlik haline gelmişti. Bkz. Burnett, agm., s ezgin, uhadarat, I, /20 33 inger, agm., s Glick., age., s Cutler, Allan, Peter he Venerable and Isam, Journal of American Oriental ociety, Vol.86, No.2, (Apr-June 1996), ; Peter the Venerable ve ilk çeviri faaliyetleri hakkında ayrıca bkz. ndress, Gerhard, An Introduction to Islam, (çev. Carole Hillenbrand), dinburgh University Pres, 1994, s. 6-8.

10 60 Dr. Şevket Yıldız 13/200 ( ) un garantörlüğünde ve Kastilya kralı VII. Alfonso nun desteğiyle bir çeviri ekibi kurdu. evillalı John ve Dalmaçyalı Hermann gibi Yahudi mütercimlerin de bulunduğu bu ekip Kettonlu Robert in adıyla yayınlanan ilk Kur ân çevirisini yaptı. 36 Önce Arapça dan branice ye ve Kastilya spanyolca sına, oradan da Latince ye çevrilen bu Kur ân, 4 asır boyunca Batı da kullanıldı. Peter in başkanlığındaki bu ekip Kur ân çevirisi dışında da bir çok çeviri yaptı. Bu çeviriler Ortaçağ Avrupa sının slam la ilgili bilgilerinin temelini oluşturmuştur. 37 üslüman, Yahudi ve Hıristiyan mütercimler oledo da atematik, Astronomi, ıp, Kimya, abiat, arih, Psikoloji, antık ve iyaset konularındaki eserlerin başlıcalarını Latince ye çevirdiler. Aristo nun Organon şerhleri ve özetleri (Kindî, Farabî, bn inâ, Gazâlî ) bu çevirilerin en meşhurlarındandır. Aynı zamanda uclid, Batlamious, Calinos ve pigrad ın eserleri ile Harezmî, Fergânî, Bettânî ve Bitrûcî şerhleri de bunlar arasındadır. 38 üslüman ve Yahudi mütercimler tarafından oledolu ez-zerkâlî nin ziclerine dayanarak hazırlanan oledo zicleri yine aynı asırda Latince ye çevrilmiştir. 39 Çoğunluğu Yahudi olan mütercimlerin en meşhurları arasında; Gonzalez, Yuhanna b. Davud el-sbanî, Yuhanna el-şbilî, Robert of Chester, Herman Alemanus, Ugo di antalla ve Platon di ivoli sayılabilir. 40 XII. yüzyılda yaşamış ndülüslü Yahudi alimlerin başlıcaları arasında Abraham ibn Daud ( ) 41, usa b. e mûn (aimonides)( ) 42, Judah Ha-Levi ( ), Abraham Bar Hiyya(XII. Yüzyıl başları) ve Abraham bin zra( ) sayılabilir. 43 Bu mütercimler, başta Aristo, Ptolemy, uclid, bn ina ve bn Rüşd olmak üzere, Yunan fizikçilerin ve üslüman Astronomların eserlerini çevirmişlerdir. ercüme bürosu, okullar ve kütüphaneler sayesinde oledo, iki asır boyunca ngiltere, Almanya, Fransa ve talya daki ilim talipleri için cazibe merkezi oldu. Daha sonra bu çeviri hareketi Pireneler yoluyla Güney Fransa ya, Narbonne, Beziers, oulouse, ontpellier ve arseilles e yayılmıştır. Bu bölgelerde Yahudi 36 Burman, homas., afsîr and ranslation: raditional arabic Quran xegesis and he Latin Qurans of Robert of Keton and ark of oledo, peculum, vol.73, no.3, Jul.1998, pp Cardini, Franco, Avrupa ve slam, (çev. Gürol Koca), Literatür Yayınları, stanbul, 2004, s Hill, age., s Hitti, Philip K., iyasi ve Kültürel slam arihi, (çev. alih uğ), stanbul, 1980, s Dannenfelt, age., s Bkz: ingerman, agm., s XII. asırda yaşamış olan John, bazı yazarlarca farklı isimlerle anılmış, diğerlerine göre ise biri evileli biri de oledolu olmak üzere iki ayrı John vardır. Buna göre Johannes Hispanos Gundissalvi ile beraber felsefi eserleri çevirirken, evileli John ise astrolojiye dair eserleri çeviren kişidir. Konu ile ilgili ayrıca bkz. horndike, agm., s ; Gabrieli, agm., s Zağferanî, Haîm, Yehûdü l-ndelüs ve l-ağrib, (Fransızca dan çeviren Ahmed Şahlan), arsam, Ribat 2000, I, ; Watt, Altmann, Alexander, Judaism and World Philosophy, he Jews: heir History, Culture and Religion, (d. Louis Finkelstein), Volume 1, Harper and Brother Publishers, New York, 1960, s

11 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 61 çevirmenler daha geniş bir sayıya ulaşmış ve daha aktif hale gelmişlerdir. 44 Raymond Lull un gayretleri sonucunda Viyana konsülü, Paris, Oxford, Bologne ve alamanca üniversitelerinde Yunanca, branice ve Arapça kürsüleri kurulmasına karar vermiştir. 45 outhern, XIII. yüzyılda üslüman yazarların Batılı ilahiyatçılar üzerinde yaptığı felsefî etkinin oluşturduğu değişimi büyük ölçüde oledolo çevirmen grubuna bağlamaktadır. Yazara göre, Batı yı Yunan felsefe ve bilim geleneği ile ilk defa tanıştıranlar da yine aynı kişilerdi ve yaptıkları çeviriler XIII. asırda Avrupalıların görüşünü bütünüyle değiştirmişti. onuç olarak outhern, Ortaçağ boyunca Batı da görülebilecek her önemli yeniliğin köklerinin spanya ya dayandığını söylemektedir. 46 c) XIII. Asır: Yahudi ütercimler Hıristiyan Kralların Hizmetinde Kastil ve Aragon krallarının oluşturduğu tercüme kurulları çok önemli çeviriler yapmışlardır. ndülüs te üslüman idarecilerin yanında çalışan Yahudiler bu sefer de Hıristiyan yöneticilerin idaresinde görev almışlardır. Bunlar arasında; Joseph Ferrizuel VI. Alfonso ya, saac ben Zadok X. Alfonso ya ve heshet Benveniste ise II. Pedro ya hizmet etmişlerdir. 47 Bu konuda en önde gelen kral ise Kastilya kralı X. Alfonso dur. Alfonso X(he Wise)( ) 1284) ve eville Çeviri Okulu X. Alfonso ( ) ürsiye de bir yüksek araştırma enstitüsü kurdu (1269). Burası için üslüman, Hıristiyan ve Yahudi alimlerinin ileri gelenlerini seçerek görevlendirdi. 48 Daha sonra bu enstitüyü şbiliye ye nakledip ilim adamlarının sayısını artırdı. Bizzat kendisi tercüme ve telif faaliyetlerini takip etti. Bunun sonucunda; ncil, Kur ân, almut, Kabbala, Aristo dan intihal edilmiş ırru l- srâr, Kelile ve Dimne, lfü Leyle ve Leyle (X. Alfonso nun kardeşi Don Federik bu eseri 1253 te Kadınların uzakları ve Hileleri ismiyle tercüme ettirdi) isimli eserleri spanyolca ya tercüme ettirdi. Kendi ismiyle anılan bir genel tarih yazdırdı. Astronomi ilmi ile ilgili eserlerin tasnifi için bir büro kurdurdu. 49 Alfonso nun isteğiyle Judah ben ose Kohen ve saac ibn id isimli iki Yahudi bilim adamı tarafından XI. Yüzyılda yaşamış Kurtubalı Astronomi alimi bu l- Kasım aîd el-ndelüsî ( ) nin 50 eserine dayanarak Astronomi cetvelleri hazırlanmıştır. Alfonsine ables adı verilen bu cetveller yine bir Yahudi mütercim tarafından spanyolca ya çevrilmiştir. Bu Astronomi cetvelleri Galileo 44 Haskins, agm., s /20 45 Dannenfelt, age., s outhern, Richard W., Ortaçağ Avrupasında slam Algısı, (çev.ahmet Aydoğan), Yöneliş, stanbul, 2000, s cheindlin, agm., s Burnett, agm., s el-akîkî, age., I, aid in Astronomi ile ilgili çalışmaları için Bkz. Julio amso ve Hamid Berrani, World Astrology In leventh Century Al-Andalus, Journal of Islamictudies, X/3 (1999), s

12 62 Dr. Şevket Yıldız ve Kepler için başvuru kaynağı olmuşlardır. 51 X. Alfonso döneminde Latince ve diğer dillere de çeviriler yapılmasına rağmen daha çok Arapça dan spanyolca ya yapılan çeviriler öne çıkmıştır. 52 Bu çalışmalar sonucunda 1281 de Barcelona da Arapça ve branice araştırmaları başladı. Akabinde, Honorius IV Paris Üniversitesinde Arapça ve diğer diller için bir enstitü kurulmasını istedi. 53 Ayrıca diğer Kastil ve Aragon kralları tarafından da bir çok Yahudi, bilim danışmanı, mütercim veya tercüman olarak görevlendirilmiştir. Barcelonalı Yahudi Astruc Bonsenior, Jaime I in mütercimi ve tercümanı olarak atanırken oğlu Judah Bonsenior da Alfonso III ve Jaime II tarafından aynı iş için görevlendirilmiştir. Judah, Jaime II nin isteği üzerine Arapça ticari belgeleri spanyolca ya çevirmiştir. Akdenizle ilgili haritaların yapımında Yahudi haritacılardan büyük ölçüde istifade edilmiştir. Özellikle de ayorka harita okulunda çalışan Yahudiler yeni haritaların hazırlanmasında önemli bir etkide bulunmuşlardır. 54 XIII. asrın ortalarından itibaren Arapça rahip okulları yaygınlaştı. Bu okulların başlıcaları şunlardır: evile (1250), ayorka (1255), Barcelona (1259), Belensiye (1281) ve Canifa (1291). 55 spanya çeviri okulları ve Arapça eğitimi veren Katedral okulları XIII. Yüzyılda üniversitelere dönüşmüş ya da üniversitelerin kurulmalarına öncülük etmişlerdir. ber yarımadasında başlıca Palencia, Valladolid, alamanca, Lerida ve Coimbra gibi merkezlerde kurulan üniversitelerin önde gelenleri şunlardır: oledo (1208), Balma (1280), Lisbon (1290), Lerida (1300) ve Beledül-Velîd Üniversitesi (1304) /200 XIV-XVI. XVI. Asırlarda spanya da Yahudi ütercimler Ve Çeviri Faaliyetleri XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Yahudi bilimsel düşüncesi uzun sürecek bir çöküş dönemine girmiştir sürgünlerinin de bu çöküşte önemli etkisi vardır. Artık branice-arapça unsuru Latin düşüncesindeki önemini yitirdi. Bununla birlikte brani-arap literatürünün etkisi Batı düşüncesinde XVI. Yüzyıla kadar devam etti. XV. Yüzyılda az sayıda da olsa Yahudi bilim adamı yetişti. Bunlar arasında Padualı lijah Delmedigo ( ), Lisbonlu Judah Verga (ö.1490) ve 1466 da Hıristiyan olan Girgentili Guglielmo Raimondo Arapça ve branice den bir takım çeviriler yapmışlardır. 57 XIII. yüzyıl sonlarına doğru spanya Hıristiyan krallarının Yahudilere pek fazla ihtiyacı kalmadı. lk başta üslüman yöneticiler için Hıristiyan dünya ile aracılık(daha çok tercümanlıkla sınırlı olsa da) yapan Yahudiler yaklaşık bir asır 51 inger, agm., s Watt, age., Dannenfelt, age., s inger, agm., s Akikî, age., I, inger, agm. s inger, agm., s

13 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 63 kadar da Hıristiyan krallara slam bilim ve kültürünü tanımalarında yardımcı olmuşlardı. Arapça dan bir çok eseri Avrupa dillerine çeviren Yahudi mütercimlere eskisi kadar ihtiyaç kalmayınca ndülüs Yahudileri spanya dışına göç ederek, talya, Fransa, Almanya ve ngiltere ye yerleşmişler ve orada bilimsel faaliyetlere devam etmişlerdir. 58 Bununla birlikte, XVI. yüzyılda ber yarımadasında da bazı Yahudi Bilim adamlarının isimlerine rastlıyoruz. Bunlar arasında spanya da Astronomi eğitimi almış ve John II nin yanında (Lisbon da) Astronomi uzmanı olarak kalmış olan Abraham Zacuto ( ) yu gösterebiliriz. Onun astronomi ile ilgili eserleri Vasco de Gama nın keşiflerine yardımcı olmuştur. Yine II. John un yanında çalışan Yahudi alimlerden birisi de Joseph Vecinho dur. Vecinho Colombus un Batı keşifleriyle ilgili kurduğu 5 kişilik ekibin başkanlığını yapmıştır. Lisbon da tıp ve alamanca da atematik eğitimi gören Pedro Nunes( ) kraliyet kozmografi uzmanı olup bilimsel denizciliğin kurucusu kabul edilmektedir. 59 III-AVRUPA BL OKULLARINDA YAHUD BL ADALARI ALARI V ÇVRLR uvahhidlerin iktidara gelmesiyle birlikte ndülüs Yahudilerinin altın çağı bitmiştir. Zira, uvahhidlerin Yahudilere karşı tavrı, ndülüs Yahudi kültürünün akışını kesmiştir. ndülüs ten bir çok Yahudi XIII. asırda başta talya ve Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine göç etmiş ve üslümanlara karşı olumlu tavır yerini Hıristiyanlara bırakmıştır. ürgün ve başka nedenlerle spanya dışına göç eden Yahudiler gittikleri yerlere ndülüs kültürünü de taşımışlardır te Roma imparatoru olan II. Frederick, üslümanlarla yakın ilişkilere girmiş, Palermo daki Arapça hocalarından eğitim almış ve bn Rüşd e (Averroes) hayranlık duyan bir kişiydi. slam felsefe ve bilimlerini Avrupa ya tanıtmak amacıyla 1224 te Napoli krallığından alerno da bir üniversite kurdurdu. 60 Buraya Hıristiyan ve Yahudi mütercimler atayarak Latince ve branice çeviriler yapılmasını sağladı. 61 t. homas da bu üniversitede eğitim görmüştür. Razi nin Kitâb el Hâvî isimli eseri Napoli kralının emriyle Feragut (Ferec bin alim) adlı bir Yahudi tarafından 25 cilt olarak Liber de Continens adıyla Latince ye çevrildi. üslüman bilimi talya yoluyla Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine girdi. 62 Yine bu dönemde Batı da üniversitelerin kurulmasıyla 63 Yahudilerin bilimsel çalışmaları da ayrı bir önem kazanmış ve Arapça veya Doğu Dilleri kürsülerinde görevler almışlardır. Ayrıca XIII. asırdan itibaren Yahudilerin bilimsel çalışmaları 58 cheindlin, agm., s /20 59 inger, agm., s Hill, age., s tasolla, aria G., Frédéric II et le onde usulman, Islamochristiana, 25 (1999), s Ülken, agm., s Avrupa da ilk üniveristeler Paris, ontpellier, alerno, Bologna, Padua, Naples, Rome, Oxford ve Cambridge de açılmıştır. Bkz. inger, agm, 1392.

14 64 Dr. Şevket Yıldız 13/200 Akdeniz dışına da taşmış ve Almanya, ngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerine ulaşmıştır. XII. yüzyılda başlayan büyük çeviri devri XIV. yüzyıla yaklaşırken sona ermiş olsa da Arapça önemini iki asır daha korumuş ve Arapça ve branice den bir çok çeviri yapılmıştır. 64 Önceleri spanya ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşayan Yahudi bilim adamları eserlerini Arapça yazarken, Almanya, Güney Fransa ve Kuzey talya gibi Avrupa ülkelerine yoğun göçlerin yaşandığı XII. yüzyıldan itibaren branice yazmaya başlamışlar ve Arapça yazılmış eserleri bir yandan branice ye çevirirken diğer yandan da Latince ye çevirmişlerdir. 65 Arapça dan branice ye çevrilen eserler daha sonra oradan Latince ye çevrilmiştir. Nitekim Yahudi mütercimlerin, branice den Latince ye yapılan çevirilerde Arapça yerine branice kavramları kullanmaları çevirilerin sıhhati konusunda bazı şüphelerin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. 66 Latince ye çevrilenler arasında ise; Vigilia super eroris reportas in textibus civilis, de motu spheare celestis, de colliget sayılabilir. branice ye çevrilenlere örnek olarak da; Fasl el-akâl ve el-acisti yi gösterebiliriz. Hem Latince hem de branice ye çevrilen eserlerden bazıları ise şunlardır: ehafüt et-ehafüt, enâhic el-dille, heriaque. 67 evrat şarihlerinden birisi olup Londra da (1158) branice müderrisliği yapan bn âcid( ), yıldızlarla ilgili iki risaleyi ve Harezmî nin Zîc i üzerine yazılmış Bîrûnî şerhini terceme etmiş ve atematikle ilgili iki kitap tasnif etmiştir. ndülüs ten Güney Fransa ya giden bn ibbon(ö.1190), arsilya da 30 kadar kitabı Arapça dan branice ye çevirmiştir. n meşhurları şunlardır: Öklid in Kitâbü l-usûl ü, bn inâ nın Kânûnu s-ağîr i, Râzî nin iryâk i ve bn eymûn un üç eseri. Bir çok Arap Astronomi risalesi branice ye çevrilmiştir. Arap ıp kitapları asırlarca Avrupa üniversitelerinde okutulmuştur. arsilya da Râzî nin Kitâbü l-ansûrî si terceme edilmiştir(1264). artin de (1362) Yunanca, üryanice, Arapça ve branice den Fransızca ya yaptığı tercemeleri ile meşhurdur. 68 Levi bn Gershon ( , Bagnols/France), Aristo ve bn Rüşd ün eserlerine yazdığı şerhleriyle meşhur olmuştur. Felsefe tarihi üzerine yazdığı ilhamot Adonai, ("he Wars of God") adlı eseri önemli astrolojik bilgiler içermektedir. atematik üzerine de Book of Numbers ı yazmıştır. Arapça dan Latince ye yapılan çeviriler, Avrupa düşüncesinde Avicennism (bn inacılık) akımının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu akımın Avrupa daki en 64 inger, agm., s ingerman, Robert, Jewish ranslation History, John Benjamins Public Company, Amsterdam/Philadelphia, 2002, XIV. 66 eisami, Julie cott, Arabic Culture and edieval uropean Literature, Journal of he American Oriental ociety, Vol: 11, No: 2, Nisan-Haziran 1991, ; ezgin, age., s Ülken, agm., Akîkî, age, I,

15 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol 65 önemli temsilcisi de Auvergneli William dır. 69 bn ina nın eserleri Avrupa için temel bir önem taşımıştır. bn ina nın Şifâ sı XIII. Yüzyılda, Kanun u ise XIV. yüzyılda Avrupa üniversitelerinin vazgeçilmez eseri olmuştur. 70 Cardini, bn inâ nın Hipokrat ve Galen den sonra Batı daki en önemli yazar olduğunu ve bn ina olmadan Aquinolu homas ve Buenaventura da Bognoregio nun yazılarının anlaşılamayacağını söylüyor. 71 XIII. yüzyılın ortalarından itibaren spanya ve icilya önemini yitirirken Kuzey talya ve Fransa entelektüel cazibe merkezi olmuştur. Bu dönemde Padua okulu talyan felsefe ve tıbbına damgasını vurmuş ve bilimsel çalışmalar oradan ontpellier e yayılmıştır. spanya dan göç eden Yahudi bilim adamlarının talya ve Fransa ya yerleşmesiyle buralardaki bilim okulları en parlak devirlerini yaşamışlardır. Padualı Yahudilerden Bonacosa, bn Rüşd ün külliyatını Arapça dan Latince ye çevirmek suretiyle talyan tıp okuluna kazandırmıştır. Bir diğer Padualı Yahudi Jacop of Capua ise bn Zühr (Avenzoar) ün eysir adlı eserini branice den, Kelile ve Dimne yi de Arapça dan Latince ye çevirmiştir. Jacop un oğlu amuel in bir Arap tıp alimine ait branice den Canones Generales adıyla Latince ye çevirdiği czacılıkla ilgili eser, Rönesans ve modern dönem eczacılığını etkilemiştir. Diğer taraftan, Babası iyi bir Arapça-Latince mütercimi olan arseillesli Abraham ben hemtob ben saac, 1290 yılında Hıristiyan arkadaşı Genoalı imon Cordo ile birlikte Arapça kaynaklardan faydalanarak Latince erapion Junior adlı bir ilaç listesi hazırlamış, bu eser de modern eczacılığı etkilemiştir. 72 ıp uygulamasında oldukça ileri seviyeye ulaşmış olan Avignon da Yahudi tabipler aktif idiler. ontpellier de de XII. yüzyıl başlarından itibaren bir çok Yahudi hekim vardı. ontpellier, XIII. Yüzyılda Bologna ve Padua dan tıp geleneği alarak daha önemli bir tıp merkezi konumuna yükseldi de Bologna dan ontpellier e gelen John of Brescia, Jacob ben akir (ö.1308) ile birlikte Arapça dan bir çok eseri branice ye çevirmiştir. Daha sonra Latince ye çevrilen daha çok astronomi ile ilgili bu eserler Dante, Copernicus ve Kepler tarafından kullanılmışlardır. XIV. yüzyılın ilkyarısında Fransız Yahudileri felsefe ve bilim çalışmalarında önemli rol oynadılar. Bunlar arasında Astronomi ile ilgili eseri Papa VI. Clement tarafından Latinceye çevirtilen Gersonides ( ) ve Hasdai Crescas sayılabilir. 73 Yahudi bilim adamları XVI. yüzyılda da ıp, Astronomi ve atematik alanlarında bazı çevirilerde bulunmuşlardır. Örneğin, mparator aximillian ın hekimi 69 Ülken, agm., s /20 70 slam felsefesinin Batıya etkisi ile ilgili ayrıca bkz. Şerif,.., uslim Philosophy and Western hought kbal, c. VIII, s. 1, Lahor 1959, s Ülken, agm., s inger, agm., s inger, agm., s

16 66 Dr. Şevket Yıldız olan Alman Yahudisi Paolo Ricci 1519 da Albucasis in tıpla ilgili eserini çevirmiştir. Papa X. Leo ve X. Alexander a hekimlik yapan Bonet de Lattes, Alexander X için Astronomi aletlerini tasvir etmiştir. Ortaçağ Yahudi mütercimlerinin sonuncularından sayılan spanyol asıllı Jocob ontino (ö.1549), sürgünle talya ya gelerek Bologna ve Padua tıp kullarında eğitim görmüştür. Daha sonra Papa III. Paul a hekim olan ontino hayatını bn ina, bn Rüşd, aimonides ve Gersonides in eserlerini Latince ye çevirmekle geçirmiştir. XVI. yüzyılın sonlarından XIX. Yüzyıla kadar Yahudiler bilimsel çalışmalarda tam bir durgunluk yaşar. Bu üç asır içerisinde hekimlik dışında bilim literatüründe Yahudilerin ismi geçmez. Hekimlik yapanlar arasında; icilya kralının hekimi Judah Abrabanel ( ), 1490 da Rusya ya giderek bir yerel prense hekimlik yapan Veniceli Leo, Ferdinand ve V.Charles e hekim olan Villaloboslu Francisco Lopez( ), Lisbon dan ngiltere ye giden Dionysius Brudo( ) ve Hector Nunez gibi isimler sayılabilir. 74 ONUÇ 13/200 XII. asırda spanya da parlayan çeviri faaliyetleri ndülüs kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Uzun süreden beri Arapça konuşup yazarak ndülüs kültürü içerisinde önemli bir yer edinen Yahudiler çeviri hareketinin en önemli aktörleri olmuşlardır. üryani mütercimlerin Yunan mirasını slam medeniyetine aktarmada oynadıkları rolün bir benzerini Yahudi mütercimler oynamışlardır. Yahudi alimler yaptıkları çevirilerle slam bilgi birikimini Avrupa ya taşımışlardır. Diğer taraftan Yahudi alimler yalnızca Arapça dan Latince ye çeviri yapmakla kalmamışlar Arapça ve branice bir çok eser yazmak suretiyle felsefe ve bilim mirasına katkıda bulunmuşlardır. Dolayısıyla Rönesans aydınları, Yunan ve üslüman düşünürlerinin yanında bn Daud ve bn e mûn gibi Yahudi düşünürlerini de tanımışlar ve görüşlerinden etkilenmişlerdir. ndülüs kültür ve medeniyeti, Avrupa da başlayan çeviri hareketinin merkezi ve bilimsel hareketliliğin beşiği olmuştur. Bir çok Avrupa tarihçisinin de işaret ettiği gibi modern Avrupa nın kuruluşunda söz konusu çeviri faaliyetlerinin önemli bir rolü olmuştur. Avrupa nın Ortaçağ ın karanlığından çıkışında ve doğmaların yerini akıl ve bilimin almasında ndülüs medeniyetinin oluşturduğu özgür düşünce atmosferinin itici bir gücü olmuştur. Rönesans ve Reform hareketleri için spanya ve daha sonra talya kaynaklı bilimsel çalışmalar elverişli ortamı oluşturmuş ve Aydınlanma döneminin filozofları üslüman alimlerin telif ve şerhleri ile yetişmişlerdir. Kaynaklar:» Akîkî, Necip, el-üsteşrikûn, Dâru l-aârif, ( Genişletilmiş 3. baskı), ısır 1964, I-III.» Altmann, Alexander, Judaism and World Philosophy, he Jews: heir History, Culture and Religion, (d. Louis Finkelstein), Volume 1, Harper and Brother Publishers, New York, 74 inger, agm., s

17 ndülüs Yahudileri ve slam Kültür ve Biliminin Avrupaya Geçişinde Oynadıkları Rol , s » Braudel, Fernand, Uygarlıkların Grameri, (çev.. Ali Kılıçbay), mge Kitabevi, Ankara, 2001.» Burman, homas., afsîr and ranslation: raditional arabic Quran xegesis and he Latin Qurans of Robert of Keton and ark of oledo, peculum, vol.73, no.3, Jul.1998, s » Burnett, Charles, he ranslating Activity In edieval pain, he Legacy of Islamic pain, (ed. alma Khadra Jayyusi), Volume 1, Brill, Leiden 1994, s » Cardini, Franco, Avrupa ve slam, (çev. Gürol Koca), Literatür Yayınları, stanbul, 2004.» Castiglioni, Arturo, he Contribution of he Jews to edicine, he Jews: heir History, Culture and Religion, (d. Louis Finkelstein), Volume 1, Harper and Brother Publishers, New York, 1960, s » Cutler, Allan, Peter he Venerable and Isam, Journal of American Oriental ociety, Vol.86, No.2, (Apr-June 1996), » Dannenfelt, Karl H., he Reneissance Humanists and Knowledge of Arabic, tudies in the Reneissance, Vol. 2, 1995, » ndress, Gerhard, An Introduction to Islam, (çev. Carole Hillenbrand), dinburgh University Pres, 1994.» roğlu, Ahmet Hikmet, Osmanlı Devletinde Yahudiler, Alperen Yayınları, Ankara 2000.» Gabrieli, F., lmî ve debî esirlerin Batı Avrupa ya ntikali,(çev.lhan Kutluer), slam arihi Kültür ve edeniyeti, (ed. P..Holt, A.K..Lambton, B.Lewis), Kitabevi, stanbul, c. IV, s » Galanti, Avram, branice ni Gelişmesine Arapça nın Katkısı, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, (adeleştiren Nurettin Ceviz, usa Yıldız),Yıl: 5, ayı: 16, Kış 2005, Ankara, s » Glick, Leonard B., Abraham s Heirs, Jews and Christians in edieval urope, yracuse University Pres, New York 1999.» Haskins, Charles H., Arabic cience in Western urope, Isis Vol: 7, No: 3, 1925, s » Hegyi, O, inority and Restricted Uses of the Arabic Alphabet: he Aljamiado Phenomenon, Journal of the American Oriental ociety, Vol. 99, No. 2, Nisan-Haziran 1979, s » Hill, Donald R., slamic cience and ngineering, dinburgh University Press, 1993, s » Hitti, Philip K., iyasi ve Kültürel slam arihi, (çev. alih uğ), stanbul, 1980, III.» Hourani, Albert, Batı Düşüncesinde slam, (çev. ehmed Kürşad Atalar), Pınar yy., stanbul, 1996.» Hüseyin, Âsaf, Oryantalizmin ideolojisi,(çev. Bedirhan uhib), Oryantalistler ve slamiyatçılar (ed. Asaf Hüseyin, Robert Olson, Cemil Kureşî), nsan yy., stanbul, 1989, » Julio amso ve Hamid Berrani, World Astrology In leventh Century Al-Andalus, Journal of Islamic tudies, 10.3 (1999), pp » ckeon, Richard, he Organization of ciences and he Relations of Cultures In the welf and hirteenth Centuries, he Cultural Context of edieval Learning, (ed. John mery urdoch and dith Dudley ylla), D.Reidell Publishing Company, Boston, 1975, Volume XXVI, s » eisami, Julie cott, Arabic Culture and edieval uropean Literature, Journal of he American Oriental ociety, Vol: 11, No: 2, Nisan-Haziran 1991, » Özdoğan,. Akif, Abbasiler Dönemi ercüme Faaliyetlerinin Arap debiyatına tkisi, Nüsha, yıl: V, sayı: 16, Kış 2005, s » cheindlin, Raymond P., he Jews in uslim pain, he Legacy of uslim pain, (ed. alma Khadra Jayyusi), Volume 1, Brill, Leiden 1994, » ezgin, Fuat, slam Kültür Dünyasının Bilimler arihindeki Yeri, ÜBA, Ankara 2004.» ezgin, Fuat, uhadarât fi arihi l-ulûmi l-arabiyye ve l-slamiyye, Almanya, Frankfurt, 1984, c. I, s » inger, Charles, cience and Judaism, he Jews: heir History, Culture and Religion, (d. Louis Finkelstein), Volume 1, Harper and Brother Publishers, New York, 1960, s » ingerman, Robert, Jewish ranslation History, John Benjamins Public Company, Amsterdam/Philadelphia, 2002.» outhern, Richard W., Ortaçağ Avrupasında slam Algısı, (çev.ahmet Aydoğan), Yöneliş, stanbul, /20

18 68 Dr. Şevket Yıldız» tasolla, aria G., Frédéric II et le onde usulman, Islamochristiana, 25(1999), » Şerif,.., uslim Philosophy and Western hought kbal, c. VIII, sayı. 1, Lahor 1959, s » horndike, Lynn, John of eville, peculum, Vol. 34 No. 1, Ocak 1959, s » Ülken, Hilmi Ziya, slam edeniyetinde ercümeler ve esirleri, Vakıf Basımevi, stanbul, 1948, s » Ülken, Hilmi Ziya, slam Düşüncesinin Batıya tkisi, (çev. ahmut Alper uğsuz), slam Düşüncesi arihi, (ed... Şerif/urkish ed. ustafa Armağan), nsan yy., stanbul, 1991, c. IV, s » Wasserstein, David J., amuel bn Naghrila ha-nagid and Islamic Historiography in Al- Andalus, Al-Qantara, 14:1, 1993, p » Watt, W. ontgomery, he Influence of Islam on edieval urope, dinburgh University Press, 1972.» Zağferanî, Haîm, Yehûdü l-ndelüs ve l-ağrib, (Fransızca dan çeviren Ahmed Şahlan), I-II, arsam, Ribat /200

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt I

İslam da Bilim ve Teknik. Cilt I İslam da Bilim ve Teknik Cilt I İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI Fulya Mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No: 23, 80280 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: 0212 317 77 00, Faks: 0212 274 58 40,

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ

MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ MEDENİYETLERİ KARŞILAŞTIRMAK: GEORGE MAKDİSİ ÖRNEĞİ 31 Mart 2012 Oturum Başkanı Eyyüp Said Kaya Konuşmacılar Ali Hakan Çavuşoğlu H. Tuncay Başoğlu Harun Yılmaz Hazırlayan Harun Yılmaz Medeniyet Araştırmaları

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59 NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses Öz Niyazi Berkes, yazılı basın ve diğer kitle iletişim araçlarına yönelik

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 3, p. 243-261, June 2012 MEZOPOTAMYA VE SURİYE NİN FETHİ NİN ABBASİLERDEKİ TERCÜME DEVRİNE KATKISI

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak

Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (19) 2010 / 1 : 19-38 Wealth of Nations ı Türkçe den Okumak Neşe Erim Bengü Doğangün Yasa Özet: Ulusların Zenginliği nin yayınlandığı 1776 yılından

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Jack Goody, Renaissances: The One or The Many? Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 332 s.

Jack Goody, Renaissances: The One or The Many? Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 332 s. OSMANLI ARAŞTIRMALARI Jack Goody, Renaissances: The One or The Many? Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 332 s. Yeniden Doğuş anlamında ifade edilen Fransızca kökenli Rönesans terimi, genellikle

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ

DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Sayı/Number: 29 Yıl/Year: 2013 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, 29, 109-132 DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN TARİHİ Resul ÇATALBAŞ DİYARBAKIR DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN

Detaylı

ISSN 1304-5482. Yasin AKTAY. Kadir ALBAYRAK. -Mefer? Mustafa ALICI. -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT. Hakan OLGUN.

ISSN 1304-5482. Yasin AKTAY. Kadir ALBAYRAK. -Mefer? Mustafa ALICI. -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT. Hakan OLGUN. Yasin AKTAY ISSN 1304-5482 Kadir ALBAYRAK - -Mefer? Mustafa ALICI -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT Hakan OLGUN 3 8 Mehmet ALICI - inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN:

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Dünya Tarihi. Ünite 1. 2. 3. 4.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Dünya Tarihi. Ünite 1. 2. 3. 4. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Dünya Tarihi Ünite 1. 2. 3. 4. 5 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1078 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler

Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler MUSTAFA ERDEM o 5 Dini Araştırmalar, Ocak- Nisan 1999, c. 1, s. 3 Misyonerlik ve Kırgızistan' da Misyoner Faaliyetler Mustafa Erdem* Misyonerlik kelimesi, Latince "missio" kelimesinden türemiştir. İngilizce

Detaylı

Doğruluğu Tartışmalı Bir Tartışma: 1660 Yangını İstanbul un İslâmlaşmasına Etki Etti mi?

Doğruluğu Tartışmalı Bir Tartışma: 1660 Yangını İstanbul un İslâmlaşmasına Etki Etti mi? Doğruluğu Tartışmalı Bir Tartışma: 1660 Yangını İstanbul un İslâmlaşmasına Etki Etti mi? Kenan Yıldız İSAM Kütüphanesi İstanbul, fetihle birlikte tarihteki yerini bir İslâm şehri olarak sabitlemiştir.

Detaylı

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ *

Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XIII/1-2009, 303-322 Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Dîni Yapısına Kısa Bir Bakış Dr. Ömer YILMAZ * Özet Günümüzde Avrupa Birliği 27 ülkeden oluşan başlangıçta ekonomik,

Detaylı

Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 5, Sayı: 18 ss.39-60, 2009 Uluslararası Hukukun Temelleri ve Francisco De Vitoria Ertuğrul UZUN * - Elif UZUN ** Özet İspanyol ilahiyatçı Francisco de Vitoria, modern

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı

İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda. Geleneksel İSAM İftarı Gerçekleşti. TDV İslâm Ansiklopedisi nin 40 ve 41. Ciltleri Tamamlandı YIL: 8 / SAYI: 35-36 - İSAM Yayınları 30. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür A.Ş. nin ortaklaşa düzenlediği 30.

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı