TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr."

Transkript

1 TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kur urulu ulu Baþkan Baþkan Yrd. Sekreter Muhasebe Üyeler Yedek Üyeler : Mine Eray : Engin Uludamar : Sami Yýldýrým : Murtaza Muhammedi : Fevzi Durmaz, Abdullah Çillem, Hürol Daltaban : Ertan Arýkan, Rasim Ufacýk Editör Yazý ve Danýþma Kurulu Tasarým Uygulama Çevirmen Reklamlar Yazýþma Adresi Ýnternet Not : Dernek Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mine Eray : Ayla Albayrak, Hanna Süral, Zeki Süral, Ýhsan Yüz : Ayla Albayrak, Ýhsan Yüz : Hanna Süral : Derya Ford, Zeki Süral : Suomen Turkkilainen Yhdistys Ry Finlandiya Türk Derneði PL288, Helsinki : : 29 Mart 2004 tarihinde yapýlmasý gereken yönetim kurulu deðiþliði, yeterli çoðunluk saðlanamadýðý için gerçekleþtirilememiþtir. Yeni yönetim kurulu seçimi için derneðimizin tüzüðü gereðince 24 Nisan 2004 tarihinde yapýlacaktýr. ÝÇÝNDEKÝLER 3 - Önsöz / 4. Pääkirjoitus 5 - Kurban Bayramý Nisan Çocuk Bayramý Deðiþen Yabancýlar kanunu 13 - Helsinki de Türkiye nin üye adaylýðý neden Bulmaca 16 - Fýkralar 17 - Aile Yapýlarý 19 - Þiirler 21 - Yemek Tarifleri Nisan 1920 ye geliþ 2 Türk Sözü

2 ÖNSÖZ eðerli okuyucularýmýz, geçen yaz ve sonbahar döneminden sonra dergimizin yeni sayýsý ile sizlere ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. DDergimizin basýmýný yine reklam veren kuruluþlarýn maddi destekleri sayesinde gerçekleþtirebildik. Kendilerine bu konuda minnettarýz. Dergimizin bir önceki sayýsýnýn yayýnlanmasýndan sonra sizlerden gerek olumlu, gerek olumsuz güzel eleþtiriler aldýk. Onlara göre derginin içeriðinde bazý deðiþiklikler yaptýk. Bu konuda bizlere getirdiðiniz öneriler, yaptýðýnýz deðerlendirmeler bizim için önem taþýyor. Ayný duyarlýlýðý bu sayýmýz için de göstermenizi rica ediyoruz. Lütfen unutmayýn sizler sayesinde var olmaya devam edeceðiz. Bu önsözde sizler ile paylaþmak istediðim en önemli konu, derneðimizin üyelik þartlarýdýr. Bildiðiniz gibi, þu an için derneðimizin en büyük gelir kaynaðý sizlerden topladýðýmýz üyelik aidatlarýdýr. Bu konuda gecen yýl elimize gecen her fýrsat da sizleri gerek sözel gerek yazýlý olarak aydýnlattýk ve üyelik aidatlarýný yatýrmanýzý hatýrlattýk. Sonuç olarak aktif üye listesine sadece 30 Mayýs 2003 tarihine kadar aidatlarýný yatýran üyelerimizi kaydettik. Bu tarihten sonra her aidat yatýran üyeyi yeni üye kabul edip üyelik baþvuru formu ile kabul ettik. Yönetim kurulu kararý ile eski listelerde adý geçen ancak üyelik aidatlarýný yatýrmayan diðer arkadaþlarýn üyeliklerini ise askýya aldýk. Derneðin faaliyetlerinin saðlam bir alt yapýda sürdürülmesi için baþka çaremiz kalmadý. Bu karar gereði 29 kasým 2003 tarihinde yapýlan dernek ara genel kurulunu ve 27 Mart 2004 tarihinde yapýlan seçimleri sadece üyelik aidatlarýný yatýran üyelere haber verdik. Bu yaklaþýmdaki amacýmýz kimseyi dýþlamak, ya da faaliyet dýþý býrakmak deðil, sadece sorumluluklarýný yerine getiren üyelerimiz ile daha saðlam temeller çevrecesin de varlýðýmýzý sürdürebilmektir. Derginin bir önceki sayýsýnda da yazdýðým gibi derneðimiz 23 yýllýk bir geçmiþe sahiptir. Sosyal iliþkiler kurmak amacýyla kurulmuþtur, bu çerçevede faaliyetlerine devam etmektedir. Bu konuda en büyük mutluluðum etrafýmýzda giderek aktif rol almak isteyen arkadaþlarýmýzýn sayýsýndaki artýþ dýr. Faaliyetlerimiz sadece Finlandiya da yaþayan Türklere deðil, Türk kültürü ile ilgilenen, yakýndandýr tanýmak isteyen herkese açýktýr. Bu konuda sizlerden ricamýz eðer yakýn çevrenizde bu yaklaþýmda tanýdýklarýnýz, arkadaþlarýnýz yada yakýnlarýnýz var ise, onlara derneðimizin faaliyetlerinden haberdar etmeniz ve de bizler ile iliþkiye geçmelerini saðlamanýzdýr. Dergimizin ilk sayfasýnda su an için dernek yönetim kurulunda olan, dernek faaliyetlerinde aktif olarak rol alan arkadaþlarýmýzýn isimleri ve dernek iletiþim adresi mevcuttur. Göstereceðiniz ilgi, hassasiyet, anlayýþ için þimdiden teþekkür ediyorum. Hepinize esenlikler dileklerimle. Dernek Yönetim Kur urulu ulu Adýna Baþkan Dr.. Mine Eray 3 Türk Sözü

3 ESIPUHE Hyvät lukijat. Olemme iloisia saadessamme ojentaa teille viime kesän ja syyskauden jälkeen lehtemme uuden numeron. Painatimme taas lehtemme niillä varoilla, jotka saimme mainostajien tahoilta. Olemme heille tästä kiitollisia. Lehtemme viime numeron ilmestymisen jälkeen saimme teiltä niin positiivista kuin negatiivistakin palautetta. Sen perusteella teimme joitakin muutoksia lehden sisältöön. Kaikki siihen liittyvät ehdotukset ja tekemänne arvioinnit ovat meille tärkeitä. Toivomme, että olette jatkossakin yhtä aktivissi. Älkää unohtako, että jatkamme olemassaoloa teidän ansiostanne. Tärkein aihe, jonka haluan jakaa kanssanne tässä esipuheessa, on yhdistyksemme jäsenyysehdot. Kuten tiedätte, tällä hetkellä yhdistyksemme suurin tulonlähde on teiltä saamamme jäsenmaksut. Aina kun vain saimme tilaisuuden, annoimme teille viime vuonna tietoa tästä asiasta niin sanallisesti kuin kirjallisesti ja muistutimme teitä maksamaan jäsenmaksunne. Lopulta kirjasimme aktiivisten jäsenten luetteloon vain ne jäsenet, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa 30. toukokuuta 2003 mennessä. Sen jälkeen hyväksyimme jokaisen jäsenmaksun maksaneen uudeksi jäseneksi hänen täytettyään liittymislomakkeen. Hallituksen päätöksestä jäädytimme niiden henkilöiden jäsenyyden, joiden nimi on vanhoissa listoissa, mutta jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan. Jotta voisimme jatkaa yhdistyksen toimintaa vankalta pohjalta, meillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Päätöksestä johtuen ilmoitimme vain jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille 29. marraskuuta 2003 olleesta yhdistyksen vuosikokouksesta ja 27. maaliskuuta 2004 olleista vaaleista. Meillä ei ollut tarkoitus syrjiä tai jättää ketään tapahtumien ulkopuolelle, vaan jatkaa olemassaoloamme terveemmältä perustalta niiden jäsenten kanssa, jotka olivat täyttäneet velvollisuutensa. Kuten kirjoitin lehden aikaisemmassa numerossa,yhdistyksellämme on 23-vuotinen historia. Se perustettiin sosiaalisten suhteiden luomista varten ja jatkaa tältä pohjalta toimintaansa. Suurin ilonaiheeni tässä suhteessa on ympärillämme kasvava aktiivisen roolin haluavien ihmisten määrä. Toimintamme ei koske ainoastaan Suomessa asuvia Turkkilaisia, vaan myös niitä, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat tutustua turkkilaiseen kulttuuriin. Tässä suhteessa toivon teiltä, jos lähipiirissänne on tällaisia ystäviä tai tuttavia, että kertoisitte heille yhdistyksemme tapahtumista ja tutustuttaisitte meidät heihin. Lehtemme ensimmäisellä sivulla on tällä hetkellä yhdistyksen hallituksessa tai toiminnassa aktiivisessa roolissa olevien henkilöiden nimet ja yhdystyksen osoite. Kiitän jo etukäteen osoittamastanne kiinnostuksesta, herkkyydestä ja ymmärryksestä. Toivotan kaikille mukavaa kevään jatkoa. Yhdistyksen hallituksen puolesta puheenjohtaja Mine Eray 4 Türk Sözü

4 Kurban Bayramý Kutlamasý 2004 Bu yýl derneðimizin Kurban Bayramý kutlamasý 25 Ocakta Ravintola Fiesta da düzenlendi. Tüm katýlanlara ve bu keyifli toplantýyý hazýrlamakta yardým edenlere teþekkür ederiz! Mine Eray, Nuran Yiðitbaþýoðlu Süheyla Erap Kutalp Yavuz, Atilla Gökdeniz 5 Türk Sözü

5 Çetin Soner, Rasim Ufacýk, Ertan Arýkan Ülkü Ülker, Zeki ve Hanna Süral, kucakta Ege Nazan Bulun, Serap Madazlý, Derya Ford Hazal Özen, Tülin Özen, Bahar Þahin 6 Türk Sözü

6 SÝZÝN BÜR ÜRONUZ Hukuki ; boþanma, boþanma tenfiz, mal taksimi anlaþmazlýklarýnda, arsa ve ev alým satýmlarýndaki problemlerinizde, Finlandiya daki Yabancýlar Þubesinin ( UVI ) verdiði kararlarý incelemede, oturma müsadesindeki problemleriniz, iþ yerinizdeki anlaþmazlýklar vb. gibi konularda, Ticar icari i ; alým satým anlaþmalarý, iþ anlaþmalarý, firma kurulumu, Konsolosluk; Askerlik erteleme, dövizle askerlik, vatandaþlýkdan çýkma ve vatandaþlýða girme, nüfus cüzdaný, pasaport deðiþtirme ve geçerlilik süresini uzatma vb. gibi kunularda muracat formlarýný doldurmada, dilekçe yazmada, hertürlü konuda vekaletname hazýrlamada, Ter ercüme; Finceden ----> Türkçe ve Ýngilizceye, Türkçeden ----> Fince ve Ýngilizceye, Ýnternet; net; Alan adý kayýtlarý (.com.org. net.biz.info.name.fi) web sayfasý tasarýmý, e-posta serevisi, ircd servisi. Kiþisel bilgisayarlarýn genel bakým ve onarýmlarý. Ýþletim sistemleri (WindowsX, Linux) teknik arýzalarýn tamiratý. Daha fazla bilgi için Tercüme ve Danýþmanlýk Bürosu Adres: Puistokatu 3b D 76, Helsinki Giriþ:Raatimiehenkatu 1 D Tel: / Fax: Çalýþma saatleri : P.tesi- Cuma 08:30-12:30 SEVGÝLÝ OKUYUCULARIMIZ! SÝZLERE DAHA ÇABUK ULAÞMAK ÝÇÝN BÝZE YARDIMCI OLUN! ELEKTRONÝK POSTA ADRESLERÝNÝZÝ ADRESINE BÝLDÝRÝN VE ÝKAMETGAH ADRESÝ DEÐÝÞÝKLÝKLERÝRÝNDEN BÝZÝ ZAMANINDA HABERDAR EDÝN. 7 Türk Sözü PUB & SEURUSTELU USTELU RAVINT VINTOLA VUODESTA 2000 SOUKAN OSTOSKESKUS Soukantie 14 Espoo Puh:

7 8 Türk Sözü 23 Nisan Çocuk Bayramý Þenlikleri Nuorisoasiainkeskus, 2003 Finlandiya Türk Derneði ve Suomi-Turkki Kulttuuriseura ry.

8 ÝSLAMD SLAMDA ÝLÝME VERÝLEN ÖNEM Dinimizin ilk emri ve Kuranýn ilk ayeti ÝKRA OKU diyerek baþladý. Ýslam dini ilim öðrenmeyi (kadýn erkek ayrýmý yapmadan) bütün Müslümanlara farz kýldý. Buna raðmen günümüzde kýz çocuklarýný okutmayan ve okula göndermeyen ailelerin varlýðý bir gerçektir. Halbuki peygamberimiz bir hadisinde ilim öðrenmek erkek ve kadýn bütün Müslümanlara farzdýr demiþtir. Aslýnda çocuðu büyüten ve terbiye eden daha ziyade annedir. Annenin çocuk üzerindeki etkisi babadan fazladýr. Anne ne kadar bilgili olursa çocuðunu da ona göre terbiye eder. Taha süresinde [ayet: 114] Allah Teala, peygamberimize Rabbim, benim ilmimi artýr diye dua kýl diyor. Peygamberimiz de bu emir gereði Allah tan her zaman ilim istiyor ve þöyle dua ediyordu: Rabbim, ilmimi ve anlayýþýmý (sezgi gücümü) artýr. Allah ýn varlýðýný ve birliðini anlamak, yerlerin ve göklerin nasýl yaratýldýðýný bilmek, kâinat sýrlarýný incelemek, insanýn ne denli üstün ve þerefli bir varlýk olduðunu bilmek ancak ilimle mümkündür. Allah ýn emirlerini yerine getirmek, yasaklardan kaçýnmak ilim öðrenmekle olur. Dinimizin emir ve yasaklarýný bilmesek onlarý nasýl kendi hayatýmýza uygulayabiliriz? O bakýmdan yüce kitabýmýz Kuranda kullarý içinden ancak öðrenmeleri gereklidir. Müslümanlar Ýslam ýn bu konudaki emirlerini iyi anladýklarý zamanlarda âlimler, Allah tan (gereðince) korkar diye buyurulmuþtur [Fatir süresi : 28]. Yine Zümler süresinde [ayet: 9] Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doðrusu ancak akýl sahipleri bunlarý hakkýyla düþünür. denilmiþtir. Ýnsanlarýn dünya ve ahiret mutluluðu için ilim dünyanýn en medeni ve en ileri milletleri oldular. Pek çok yeniliklere ve keþiflere imzalarýný attýlar. Matematik, fizik, kimya, astronomi, týp v.b. alanýnda pek çok icatlar ve yenilikler ortaya koydular. Burada isimlerini sayamayacaðýmýz yüzlerce ve binlerce Ýslam âlimi çok büyük gayretlerle ilim, teknik ve medeniyet alanýnda yaptýklarý katkýlarla insanlýða son derece faydalý hizmetler sundular. Bu tarihî bir hakikattir. Bir de bugünkü Ýslam dünyasýna bakacak olursak maalesef Ýslam dünyasýnýn bu alanda çok geri kaldýðýný görüyoruz. Ýslam memleketlerinde öylesine çok problemler var ki Müslümanlarýn neredeyse din öðrenmeye bile vakit kalmamýþ. Peygamber bir hadisinde Dünyayý isteyen ilim öðrensin. Hem dünyayý hem de ahireti isteyen yine ilim öðrensin demiþtir. Baþka bir hadisinde de peygamberimiz iki günü eþit geçen kiþi ziyandadýr diyor. Yani Müslüman her gün ilmini artýrmalý, yeni ilimler öðrenmelidir. Bir filozofun dediði gibi çok ilim insaný Allah a yaklaþtýrýr. Az ilim ise insaný Allah tan uzaklaþtýrýr. 9 Türk Sözü

9 Ýnsanoðlu okudukça, bilgisi arttýrdýkça daha çok Allah a yaklaþýr ve imaný kuvvetlenir. Ýlimden maksat da insandaki bu imaný artýrmaktýr. Kutsal kitabýmýz Kuranda Allah, dünyayý, kâinatý ve kendimizi incelememizi öðütlüyor. Bunlar Allah ýn büyük eserleridir. Bu eserleri iyi anladýðýmýz ve iyi incelediðimiz zaman Allah ýn büyüklüðünü daha iyi anlarýz. Peygamberimiz bir hadisinde kendini bilen, Rabbini de bilir diyor. Ýnsana baktýðýmýz zaman, insan kadar mükemmel bir varlýðý Allah tan baþka hiçbir kudretin yaratamayacaðýný anlarýz. O Sufi þair Yunus Emre de ne güzel söylemiþtir: Ýlim, ilim bilmektir ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktýr. Ýlim bize kim olduðumuzu öðretmelidir. Biz nereden geldik? Bizi kim, niçin yaþatýyor? Yediðimiz-içtiðimiz sayýsýz nimetleri bize kim veriyor? Sonunda biz nereye gideceðiz? Ýþte bu ve buna benzer sorularýn cevabý ancak ilimle mümkündür. Bu sorularýn cevabýný verebilirsek rahatlarýz, sükunete kavuþuruz. Dünyada mutlu olduðumuz gibi ahirette de mutlu oluruz. Abdurrahman Kaya Finlandiya Ýslam Cemaati hocasý ve E.T. geldi * En iyi hizmet * En uygun fiyatlar ÝSTANB ANBUL Baþlayan fiyatlarla ÝZMÝR / ANKARA Baþlayan fiyatlarla Fiyatlarýmýzýn içine vergi dahildir. Ismail ( Ismo) Ekim Fiyatlarýmýzýn içine vergi dahildir. 10 Türk Sözü ANKARA ve ÝZMÝR e uygun fiyatla uçak bileti Ayrýntýlý bilgi için büromuzu arayýn! DETUR, AURINKOMATKAT ve SILJA LINE biletlerini bizden ayýrtabilirsiniz. E.T.. - TOURS Pohjoinen Rautatiekatu 17, Helsinki - Finland Tel. el Gençler! Daha pahalý fiyata ve hatta ayný fiyata yabancýdan almayýn, bizi destekleyin!

10 MUUTTUVA ULKOMAALAISLAINSÄÄDÄNTÖ Eduskunnan käsiteltävänä on tätä kirjoitettaessa ehdotus uudeksi ulkomaalaislaiksi. Sen on suunniteltu tulevan voimaan toukokuun alusta. Käsittelen seuraavassa uuden lain eräitä kohtia EU:n ulkopuolelta tulevien kannalta katsottuna olettaen, että käsiteltävänä oleva lakiehdotus toteutuu ehdotetussa muodossa. Uusi laki on vanhaa laajempi käsittäen yli 200 pykälää ja sisältäen säännöksiä menettelyistä, jotka aiemmin ovat olleet vain hallintokäytännön varassa. Maahantulon edellytyksiä koskevat säännökset säilyvät sisällöltään pääosin ennallaan. Oleskelulupien myöntäminen ulkomailla siirretään Suomen ulkomaan edustustoilta Ulkomaalaisvirastolle. Suomen ulkomailla olevat edustustot myöntävät siten uuden lain voimaantultua vain viisumeja. Oleskelulupahakemukset jätetään kuitenkin tulevaisuudessakin Suomen edustustoon hakijan asuinmaassa. Käsittelen seuraavassa hieman tarkemmin paria osaaluetta. Oleskeluluvat Uuden lain mukaan oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen lupa myönnetään joko tilapäistä tai jatkuvaluonteista Suomessa oleskelua varten. Erottelulla on merkitystä lähinnä Kela:n luokittelun kannalta. Jatkuvaluonteisen luvan saajalla oletetaan olevan tarkoitus hakea myöhemmin pysyvä oleskelulupa. Tilapäinen oleskelulupa myönnetään henkilölle, joka on hyväksytty opiskelemaan ammattia tai tutkintoa varten. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi. Hakijan edellytetään saavan toimeentulonsa ilman viranomaisten apua. Jos viranomaisten mielestä hakija voi joutua oleskeluluvan saamisen jälkeen turvautumaan sosiaaliapuun Suomessa, lupaa ei myönnetä. Yhden vuoden määräaikaisen oleskeluluvan päättyessä voidaan hakea jatkolupaa, joka myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi. Jatkolupa voidaan myöntää vaikka hakija on tilapäisesti turvautunut sosiaaliapuun. Pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää kun hakija on oleskeluluvan saatuaan oleskellut Suomessa neljä vuotta ja hänelle voitaisiin myöntää jatkolupa. Kun ulkomaalaiselle on myönnetty jatkuva tai pysyvä oleskelulupa, myönnetään hänen puolisolleen tai alle 18 vuotiaalle naimattomalle lapselleen jatkuva oleskelulupa. Tällaisen perheenjäsenen toimeentulon on kuitenkin oltava turvattu kuten edellä on sanottu. Avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhdessä kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi, sovelletaan aviopuolisoja koskevia määräyksiä. Ulkomaalaisen työnteko Suomessa Suomeen työn vuoksi tulevalta ulkomaalaiselta vaaditaan uuden lain mukaan vain yksi lupa, työntekijän oleskelulupa. Työntekijän oleskelulupa myönnettäisiin kaksivaiheisesti. Työvoimatoimisto harkitsisi ensin luvan myöntämisen työvoimapuoleen liittyvät edellytykset, joilla tarkoitetaan työvoimatilannetta Suomessa, hakijan ammattitaitoa, terveyden tilaa ja kykyä tulla taloudellisesti toimeen (elinkeinonharjoittajan eli yksityisyrittäjän oleskeluluvan liiketaloudelliset edellytykset harkitsisi työvoima- ja elinkeinokeskus). Tämän jälkeen Ulkomaalaisvirasto myöntäisi luvan, jollei sen myöntämiselle olisi yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyviä esteitä. 11 Türk Sözü

11 Työvoimatoimisto voi edellyttää työnantajalta selvitystä siitä, että työnantaja on kelvollinen toimimaan työnantajana. Kyseeseen tulee silloin mm. se, miten työnantaja on huolehtinut omista velvoitteistaan (verojen tilitykset, palkkaus, työolosuhteet ym.). Työntekijän oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti ensin yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen työntekijällä on mahdollisuus hakea jatkolupaa. Jos jatkolupa koskee samaa työnantajaa tai samaa ammattialaa, työvoimatoimisto ei enää tutki onko olemassa sellaisia muita työnhakijoita, joiden työmahdollisuuden jatkolupa estäisi. Uusi työntekijän oleskelulupa ei ole enää sidottu alkuperäiseen työnantajaan sen jälkeen kun lupa on saatu. Työntekijä voi siten vaihtaa työpaikkaa, jos uusikin työpaikka on samalla alalla kuin mihin lupa oli saatu. Uusi laki velvoittaa työnantajan noudattamaan entistä tarkemmin työntekijän suojaksi annettuja määräyksiä (mm. palkkalaskelma on aina annettava viimeistään palkanmaksun yhteydessä). Työsuojeluviranomaisille annetaan valtuudet tarkastaa, että työnantajat noudattavat määräyksiä. Yhteenvetona totean, että työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan saaminen tulee jatkossa olemaan tarkemmin kontrolloitua, mutta kun lupa on saatu, jatkoluvan saaminen on yksinkertaisempaa, jos työtä on saatavilla samalta alalta. Vastaavasti maasta voidaan karkottaa oleskeluluvan haltija, joka on syyllistynyt rikokseen, josta olisi voitu tuomita yli yhden vuoden vankeuteen tai henkilö on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin (jotka yksittäistapauksina voivat vähäpätöisiä). Uusi laki selventää vanhan lain mukaista käytäntöä. Siten hakijalla on parempi mahdollisuus jo hakemusta harkitessaan selvittää, ovatko edellytykset luvan saamiselle olemassa. Ravil Asis Asianajaja, Helsinki Sizlere tarihi Safranbolu evlerinin gazlambasý ýþýðý altýnda, usta ahcýlarýmýzýn özenle hazýrladýðý kebap, pizza, falafel, büftek, tavuk ve makarna türü yemek çeþitlerimizle küçük Safranbolu iþletmemizde hizmet vermekten kývanç duyarýz. Kuunkatu 6 Olari - Espoo Kuitinmäen Liikekeskus Tel : Türk Sözü

12 Helsinki de Türkiye nin Üye Adaylýðý Neden Ýstendi? LLüksembourg toplantýlarý sýrasýnda, Türkiye nin üye adaylýk baþvurusu, neden bütün üyelerin katýlýmý ile reddedildi de, iki yýl sonra yapýlan Helsinki toplantýlarýnda oybirliði ve büyük bir istekle kabul edildi? Bu soru düþünen her beyinde çöreklenmiþ durumda. Genellikle hiç de doyurucu olmayan þu cevaplar veriliyor: Lüksembourg ile Helsinki toplantýlarý arasýndaki dönemde Almanya da iktidar, Yunanistan da Dýþiþleri Bakaný deðiþti. Bu sebeple politika deðiþtirdiler. Gösterilen diðer bir gerekçe: Türkiye yi reddetmenin hata olduðunu anladýlar, Helsinki de düzelttiler. AB gibi bir kuruluþ, hatta uluslar üstü bir kurum, Türkiye gibi büyük bir ülke ile ilgili politikalarýný Almanya da iktidar deðiþtiði için deðiþtirmiþ olamaz. çünkü bu konu onlar için de, partiden partiye deðiþiklik gösteren bir siyasi tercih olmayacak kadar önemlidir. Yunanistan da bakan deðiþti. Fakat Türkiye ye terörist ihraç eden Hilarion PKK kampý hala duruyordu. Depremi gerekçe göstermek ise olayý gerçekten hafife almaktýr. Bize göre Lüksembourg ve Helsinki toplantýlarý arasýndaki dönemde Türkiye nin uyguladýðý baþarýlý politika AB nin yöntem deðiþtirmesinde etkili olmuþtur. Gerçekte; AB politikasý deðiþmiþtir denmesi için henüz çok erken. Yukarýda açýklanan sorunlarý istedikleri yönde çözüme kavuþturmak ve Türkiye nin diðer sistemler içerisine girmesini önlemek için yol, yöntem deðiþtirilmiþ, Türkiye yi dýþta býrakma yerine üye adaylýðý ile etki altýnda tutma yeðlenmiþtir. Türkiye Lüksembourg da üye adaylýðýnýn reddedilmesi üzerine sorunlarýný AB ile görüþmeyeceðini açýklamýþtýr. Bu dönemde Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan; Yunanistan ýn açýkça, diðer AB üyelerinin dolaylý olarak destekledikleri PKK ya büyük darbeler vurulmuþ, Apo sýnýrlarýmýzýn dýþýnda dahi barýnmasýna fýrsat verilmeyerek yakalanmýþ ve terör yok olma noktasýna getirilmiþtir. AB üyelerinden bazýlarýnýn Türkiye yi bölme heves ve planlarý uygulama kaybetmiþti. Türkiye deki bölücü kiþi ve çevreleri harekete geçirmeleri gerekiyordu. Bunun için Türkiye ye üye adaylýðý verilerek, Türkiye sathýnda çalýþma olanaðý kazandýlar. Türkiye bir gün üye olursa, 70 milyonun baskýsýndan kurtulmak için daha önce bölünmeli, Yugoslavya ya benzetilmeliydi. AB ne katmaya çalýþtýklarý bütünü ile Kýbrýs Adasý; Ege Denizi ve Ýstanbul un Ortodoks dünyasýnýn merkezi yapýlmasýna olanak saðlayacak olan Fener Rum Ortodoks kilisesi konularýnda da Türkiye ile görüþülememesi; düþündükleri yöndeki geliþmelerin durmasýna sebep olmuþtur.... Avr vrupa Bizi Ne Kadar Ýstiyor? Avrupa Birliði ne üyelik adaylýðýmýz ile ilgili daha açýk kalpli davrananlar da var. Bunlarýn arasýnda da Fransa nýn günümüzde de politik etkinliðini sürdüren eski Cumhurbaþkanlarýndan Giscard d Estaing de bulunuyor: Türkiye ye gerçek durum söylenmiyor. Türkiye nin adaylýðýný kabul edelim, diyenlerin gerçek eðilimi, Türkiye nin AB ye asla üye olamayacaðý yönünde. Onlarýn Türkiye ile iliþkilerini baþýndan beri dürüstlük ve vakar içinde sürdürmediklerini görüyorum. (Hürriyet, 21 Aralýk 1999, s.8, Zeynep Atikkan) Türkiye nin AB Üyeliðinin istenmediði konusu bundan daha açýk nasýl anlatýlýr? Bir önceki sayfalarda belirtildiði gibi, Türkiye nin adaylýðýný ister gibi görünen çevreler, gerçekte Kýbrýs, Ege, Ortodoks Kilisesi, Türkiye nin bölünmesi konularýnda AB politikalarýný kabul ettirebilmek için adaylýðý yem olarak kullanýyorlar. G. D Estaing in sözünü ettiði dürüstlük ve vakar eksikliði tanýmlamalarý bizim kullanamayacaðýmýz kadar aðýr, fakat doðrudur. Fransa eski Cumhurbaþkaný V. G. D Estaing konuyu ikinci defa gündeme getirdi: Yetenekleri ya da önemi ne olursa olsun, Türkiye nüfusunun ve topraðýnýn ana kýsmý Avrupa dýþýnda bir ülke idi., Avrupalý yöneticilerin büyük bölümü Türkiye nin bu projede yerinin olmadýðýný biliyorlar ve bir araya geldiklerinde kendi aralarýnda bunu dile getiriyorlar. Katýlýmý halinde Türkiye Birliðin ikinci büyük ülkesi olacak. Bu bile durumun yarattýðý paradoksu gözler önüne seriyor. Bu durumda bu tür bir katýlýmýn referanduma götürülmemesi 13 Türk Sözü

13 çok zor olur., Yunanistan bu fýrsatý ikili sorunlarýný çözmek için kullandý. (Milliyet, 16 Nisan 2000, s. 21)... CSU(Alman Hýristiyan Sosyal Birlik Partisi) Avrupa sözcüsü yýllýk toplantý sonucunu þöyle açýklamýþtýr: Türkiye nin AB ye tam üye olmasý, birlik için çok ciddi bir tehlike. Bu nedenle Türkiye nin AB ye alýnmasýna karþý çýkýyoruz. Ancak Türkiye Avrupa için stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle Türkiye nin Avrupa dan kopmamasý ve baþka bir sisteme yönelmemesi için de özel bir formül bulunarak Avrupa nýn yanýnda tutulmasýný istiyoruz. (Celal Özcan - dha) aralýk 1999 günü Türkiye nin üye adaylýðýný kabul etmesini izleyen günlerde ilginç yorumlar yapýldý ve ilginç geliþmeler oldu. Yunan hükümet sözcüsü Dimitri Repas: Yunan hükümeti isteklerini elde etti; Baþbakan Simitis: Kýbrýs ýn tam üye olmasý için, adadaki sorunun çözümü gerekiyor tartýþmasý artýk sona ermiþtir demiþler.... Sabah gazetesinin Rum asýllý muhabiri, Yunanistan ýn Türkiye nin üye adaylýðý için üç þartý vardý: 1. Ege kaynaklý sorunlar, belirli bir tarihe kadar Lahey e götürülmelidir. 2. Kýbrýs ýn AB üyelik müzakereleri Türkiye tarafýndan engellenmemelidir. 3. Türkiye insan haklarý, anayasa deðiþikliði, demokratik ilkeleri içeren bir yol haritasý izlemelidir. demiþ ve Yunanistan ýn her üç konuda kazandýðýný açýklamýþtýr. SUAT ÝLHAN AVR VRUP UPA BÝRLÝÐÝNE NEDEN HAYIR Ötüken Neþriyat, Ýstanbul, 2001, 2. baský O Helsinki de her gün sabah 6 ya kadar hizmetinizdeyiz. 14 Türk Sözü

14 ÇOCUK KÖÞESÝ...çocuk köþesi...çocuk köþesi..çocuk köþesi..çocuk köþesi..çocuk köþesi.. Kolay gelsin, çocuklar! :-) 15 Türk Sözü

15 FIKRALAR... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... TÝYATR TRO Temel Fadime yle tiyatro giþesine gitmiþ: - Pize içi pilet lütfen. - Leyla ile Mecnun için mi? - Hayir Fadime yle penum içun. AKILLI ÝNSAN Bir bilgeye sormuþlar : Bir insanýn zekasýný nereden anlarsýnýz? Konuþmasýndan diye cevap vermiþ. Ya hiç konuþmazsa? demiþler; O kadar akýllý insan yoktur ki... YARA ARATICI AVUKA VUKAT Avukat hýrsýzlýkla suçlanan müvekkilini yaratýcý bir savunma ile hapisten kurtarmak istemektedir. Avukat Yargýca hitaben; - Müvekkilim, arabanýn camýndan içeri sadece kolunu sokup çantayý almýþtýr. Müvekkilimin kolu, müvekkilimin bizzat kendisi deðildir. Sadece bir kol tarafýndan iþlenen bir suç için niye bütün bir kiþiyi cezalandýrýyorsunuz? diye sorar... Yargýç, gülümseyerek; - Peki o zaman ayný mantýkla gidiyorum ve müvekkilinizin kolunu 1 yýl hapse mahküm ediyorum. Müvekkiliniz isterse ona eþlik edebilir der. Müvekkil gülümser. Avukatýn yardýmýyla müvekkilin takma kolunu çýkartýrlar ve dönüp giderler... ÝKÝ KERE ÝKÝ Lazýn oðlu, yüzünde üzgün bir ifade ile okuldan gelmiþ. Babasý durumu görünce sormuþ: - Ne oldu? - Matematik dersinden zayýf aldým. - Niye? - Öðretmen 2 kere 2 kaç eder dedi, ben de 6 dedim. - Eeee oðlum, 2 kere 2 dört eder, hadi bilemedin beþ eder. 6 da nerden çýktý? HAVAALANI AALANI Genç iþ adamý uçaða binmek üzere havaalanýna gelir ve bilet kontrolü yapýlan masaya giderek, elindeki valizleri teslim eder. Görevli; Biletinizi alabilir miyim? der. Adam biletini verir ve ekler; Biletimden göreceðiniz gibi New York a gidiyorum. Ancak, verdiðim yeþil valizin Londra ya, mavi olanýn da Paris e gitmesini istiyorum. Görevli kýz þaþkýnlýkla ; Özür dilerim, ancak bunu yapmam mümkün deðil. Bunun üzerine genç adam; Bunu duyduðuma çok sevindim. Geçen sene yapmýþtýnýz da! SOBAD ADAKÝ AKÝ HÝKMET Fizikçi, matematikçi, kimyacý, jeolog ve antropologdan oluþan bir heyet bir araþtýrma için arazide bulunmaktadýr. Birden yaðmur bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram etmek için biraz ayrýlýr. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanýr. Soba yerden 1 metre kadar yukarýda, altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle kurulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþlar. Kimyacý, adam sobayý yükselterek aktivasyon enerjisini düþürmüþ, böylece daha kolay yakmayý amaçlamýþ. Fizikçi, adam sobayý yükselterek konveksiyon yoluyla odanýn daha kýsa sürede ýsýnmasýný saðlamak istemiþ. Jeolog, burasý tektonik hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir deprem anýnda sobanýn taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ. Matematikçi, sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece de odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ. Antropolog, adam ilkel topluluklarda görülen ateþe tapmanýn daha hafif biçimi olan ateþe saygý nedeniyle sobayý yukarýya kurmuþ. Bu sýrada ev sahibi içeri girer ve ona sobanýn yukarýda olmasýnýn nedenini sorarlar. Adam cevap verir: Boru yetmedi. 16 Türk Sözü

16 Helsinki Üniversitesi Devlet Bilimler Fakültesi sosyoloji bölümü için 2003 yýlýnýn ilkbaharýnda bir öðrenci arkadaþým ile beraber aile ile ilgili Kan baðý farklý bir baðdýr. Aile baðlarýnýn ve akrabalýðýn Fin-Türk ailelerinin ve kadýn çiftlerinin sosyal aðlarýndaki oluþmasý. 1 adýnda bir araþtýrma yaptýk. Araþtýrma için dört ayrý çocuklu Fin-Türk çifti 2 ile görüþtüm. Eþlerle ayrý ayrý, yani toplam olarak sekiz görüþme yaptým. Araþtýrma sorusu olarak aile ve sosyalliðin birbirine baðlanmasýný yani aile baðlarýnýn somut olarak nasýl oluþtuðunu, neyin yaptýðýný ve engellediðini sorduk. Bu soruyu sosyal aðlarý çerçevesinden yaklaþtýk. Kiþinin sosyal aðý sosyal iletiþiminden oluþur; yani kiþinin günlük hayatýnda muhatap olduðu insanlardan, örneðin aile ve akraba mensuplarýndan, arkadaþlardan, tanýdýklardan, iþ arkadaþlarýndan ve komþulardan. Aileyi ve sosyal aðýný uygulamalar ve etkinlikler çercevesinden araþtýdýk. Böylece konumuzu günlük alýþkanlýklarý ve soyal iliþkilerini ele alarak inceledik. Somut olarak, hangi etkinlikler sonucunda kiþilerin oluþturduðu beraberliðinden aile oluþur, hangi sosyal iliþkiler ailelerin günlük hayatýnda önemlidir ve aile mensuplarý beraber ne yapýyorlar. Hedefimiz, Fin-Türk (iki kültürlü) aileleri ve kadýn çiftlerin oluþturduðu aileler, toplumumuzda marjinal, alýþýlmýþýn dýþýnda olduðu düþünülmektedir. Bu tür ailelerin, genel olarak aileler hakkýnda ne ifade edebildiklerini bilmek istedik. Aile baðlarý ve akrabalýk için hangi unsurlar, aile alýþýlmýsýn dýþýnda olsa bile, yok olmayýp ailenin merkezinde yer alýr. Bu aile baðlarýný yapan ve engelleyen unsurlarýn marjinal ailelerde daha sade bir þekilde görünebileceðini düþündük. 17 Türk Sözü Çocuk doðduðu zaman ailenin hergünlük hayatýnýn deðiþip sosyal iliþkilerin daha fazla diðer çocuklu ailelere ve akrabalara yöneldiðini varsayýlarak yola çýktýk. Ancak marjinal ailelerde bu tür sosyal iliþkiler, aile dýþýndakilerin ön yargýlý olma ihtimalinden veya akrabalarýn uzakta olduðundan dolayý o kadar net ve açýk þekilde gerçekleþemez. Böylece ailelerin bu duruma deðiþik þekillerde uyum saðlamalarý gerekmektedir. Uyum saðlama yöntemleri olarak ailenin normalliðini ve anne babalýðýný vurgulayarak aile baðlarýný oluþturmak, boþ zamanýný ailenin zamaný olarak gerçekleþtirmek ve iki deðiþik kültürü taþýyan ailenin kendi karma kültürü olarak birleþtirmektir. Aile, bilinçli veya bilinçsiz, bir proje haline geliyor. Bu projede aile içindeki tüm etkinlikler sürekli tartýþýlýr, konuþulur, anlaþýlýr ve karar verilir. Ama bu görüþmeler sýnýrsýz deðil, onlar birçok þarta baðlýdýr. Akrabalýk ve aile baðlarý özeldir. Baþka hiç bir sosyal bað onlar gibi olamaz. Akrabalýk yok olamaz, her zaman vardýr. Bir insanýn annesi, onunla görüþülmese bile hep onun annesidir, ama arkadaþlýk görüþülmese yok olur gider. Onun için ailelerde serbestçe bütün etkinlikler görüþülemez. Aile baðlayýcý bir unsurdur. Ayni þekilde kültürdeki inançlar ve anlamlar da insanlarýn birbiriyle olan iliþkilerine ve böylece sosyal aðýnýn oluþmasýna etkiler. Sosyal iliþkiler tesadüfen veya baþka insanladan baðýmsýz oluþmaz. Onlarý birçok þart etkiler. Daha da genel olarak bu araþtýrma, bireyin iþlevselciliðinin ve toplumsal sosyal yapýnýn etkileþmesi hakkýnda bir görüþ sunuyor. Ýnsanlar kendi hayatýyla ilgili kararlar alýyor (sýký þartlar çerçevesinde olsa bile), onlarýn dýþýnda bir yapý bunu belirlemez. Bireyler sosyal dünyayý kendi seçimleri ve anlaþmalarý ile yaratýrlar. Hanna SÜRAL 1 Fince: Veriside on eri side Perheyhteis yyden ja sukulaisuuden muotoutuminen suomalais-turkkilaisten pariskuntien ja naisparien verkostoissa. 2 Eþlerden biri Finli biri de Türk AÝLE YAPILARI

17 JÄRVENPÄÄN MÝ LANO Altý yýldýr profosyonel hizmet anlayýþý, ürünlerindeki kalitesiyle, Järvenpää sakinlerinin güvenini kazanmakla onur duyuyor. == MILANO == T:mi Halil YILDIZ Helsingintie Järvenpää Tel : KYLMÄSEPÄT OY Palvelemme kylmäasioissa Buzdolabi tamiri Klima Servisi Jukka Grönroos : Muhittin Sönmez : Adresimiz: Ojakärsämäntie TUUSULA JULKISIVUREMONTTI ALKAA SIKSI TARJO ARJOAMME AMME : LEHMÄNTALJ ALJAT (lattialle tai seinään) % ITALIALAISET KLASSISET HUONEKALUT TILAUKSEST UKSESTA % COMODINO (Palvelemme suomen ja ruotsin lisäksi englannin, ranskan ja italian kielellä) Albertink 32 (Bulevardin kulma) Puh Avoinna arkisin 12-18, la Türk Sözü

18 ÞÝÝRLER... þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler... ÝSTANB ANBUL TÜRKÜSÜ Kasýmpaþa kýyýlarý tersane Bir kýz sevdim alimallah bir tane Herdem sevdalýya kýz mýz bahane Top çiçeðim deste gülüm Caným Ýstanbullum Aman aman bahane. Gittim baktým þýkýr þýkýr Balýkpazarý Üç tek attým sarhoþ oldum ayak üzeri Üç doluya üç tanecik badem þekeri Top çiçeðim deste gülüm Caným Ýstanbullum Aman aman badem þekeri. Oktay Rifat ÝSTANB ANBUL UL U U DÝNLÝYOR ORUM Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Önce hafiften bir rüzgar esiyor; Yavaþ yavaþ sallanýyor Yapraklar, aðaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, Sucularýn hiç durmayan çýngýraklarý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Kuþlar geçiyor, derken; Yüukseklerden, sürü sürü, çýðlýk çýðlýk. Aðlar çekiliyor dalyanlarda; Bir kadýnýn suya deðiyor ayaklarý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Serin serin Kapalý Çarþý; Cývýl cývýl Mahmutpaþa; Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan, Güzelim bahar rüzgarýnda ter kokularý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Baþýnda eski alemlerin sarhoþluðu, Loþ kayýkhaneleriyle bir yalý; Dinmiþ lodoslarýn uðultusu içinde Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Bir yosma geçiyor kaldýrýmdan; Küfürler, þarkýlar, türküler, laf atmalar. Bir þey düþüyor elinden yere; Bir gül olmalý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Bir kuþ çýrpýnýyor eteklerinde; Alnýn sýcak mý deðil mi, biliyorum; Dudaklarýn ýslak mý deðil mi, biliyorum; Beyaz bir ay doðuyor fýstýklarýn arkasýndan Kalbinin vuruþundan anlýyorum; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Orhan Veli Kanýk ( ) 19 Türk Sözü

19 ÞÝÝRLER... þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler... MENZÝL Evvel sen de yücelerden uçardýn. Þimdi enginlere indin mi, GÖNÜL? Derya, deniz, dað, taþ demez geçerdin. Karada MENZÝLÝNÝ aldýn mý, GÖNÜL? Yiðitliðin elden gitti yel gibi. Damaðýmda tadý kaldý bal gibi. Hoyrat eli deðmiþ gonca gül gibi. Bozulmuþ baðlara döndün mü, GÖNÜL? Hasta oldun yataðýný istersin. Kadir mevlam saðlýðýný göstersin. Cenneti âlâdan bir köþk dilersin. Boynunun farzýný kýldýn mý, GÖNÜL? Karacaoðlan der ki söyle sözünü. Hakka teslim eyle kendi özünü. El içinde karalama yüzünü. Yolun doðrusunu buldun mu, GÖNÜL? 20 Türk Sözü Karacaoðlan

20 YEMEKLER... yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler... yemekler...yemekler... Þam tatlýsý 2 bardak irmik 2 bardak un 2 bardak þeker 2 bardak yoðurt ½ bardak çiçek yaðý 1 tatlý kaþýðý soda Þerbet: 4 bardak þeker 5 bardak su Hazýrlanýþý: Tüm mamüller iyice karýþtýrýlýr. Yuvarlak bir tepsi veya kalýp yaðlanýp hamur içine dökülür. Üzerine ceviz veya fýstýk sýralanýr. Fýrýnda 175 C derecede üstü pembeleþinceye kadar piþirilir (aþaðý yukarý 30 dak.). Tepsi fýrýndan çýkarýnca sýcakken üzerine bir çay bardaðý kadar su serpilir. Þerbet tencerede þurup olana kadar kaynatýlýr. Soðumaya býrakýlýr. Ilýk bir tatlýnýn üstüne biraz ýlýkken yavaþ yavaþ dökülür. Tatlý iyice þurubunu çektikten sonra servis yapýlýr. Niþastalý kurabiye 200 gr margarin ½ kg niþasta 1,5 bardak pudra þekeri 1 çay kaþýðý vanilya þekeri 3 yumurta 1 bardak un ½ kaþýk soda Hazýrlanýþý: Margarin oda sýcaklýðýnda yumuþatýlýr. Tüm mamüller iyice yoðurulur. Kurabiyelere ceviz büyüklüðünde istenilen þekil verilir ve tepsiye dizilir. Fýrýnda 175 C derecede pembeleþinceye kadar piþirilir (aþaðý yukarý 30 dak.) Soðuduktan sonra istenilirse kurabiyelerin üstüne pudra þekeri serpilir. 21 Türk Sözü

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

yollarla elde edilmiş ve geçerliliği kabul

yollarla elde edilmiş ve geçerliliği kabul Sürekli gelişmekte olduğu için kesin bir tanımı yoktur. Bilim, bilim insanlarınca belli yollarla üretilmiş bilgi birikimi olarak tanımlanabilir. Bilim güvenilir bilgi kaynağıdır. Bilim yöntem olarak düşünüldüğünde

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kurulu Baþkan : Mine Eray Baþkan Yrd. : Engin Uludamar Sekreter : Zeki Süral Muhasebe : Gülseren Kaya Üyeler : Ertan Arýkan, Murat

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı