TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr."

Transkript

1 TÜRK SÖZÜ : Finlandiya Türk Derneði`nin resmi yayýn organýdýr. Yönetim Kur urulu ulu Baþkan Baþkan Yrd. Sekreter Muhasebe Üyeler Yedek Üyeler : Mine Eray : Engin Uludamar : Sami Yýldýrým : Murtaza Muhammedi : Fevzi Durmaz, Abdullah Çillem, Hürol Daltaban : Ertan Arýkan, Rasim Ufacýk Editör Yazý ve Danýþma Kurulu Tasarým Uygulama Çevirmen Reklamlar Yazýþma Adresi Ýnternet Not : Dernek Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mine Eray : Ayla Albayrak, Hanna Süral, Zeki Süral, Ýhsan Yüz : Ayla Albayrak, Ýhsan Yüz : Hanna Süral : Derya Ford, Zeki Süral : Suomen Turkkilainen Yhdistys Ry Finlandiya Türk Derneði PL288, Helsinki : : 29 Mart 2004 tarihinde yapýlmasý gereken yönetim kurulu deðiþliði, yeterli çoðunluk saðlanamadýðý için gerçekleþtirilememiþtir. Yeni yönetim kurulu seçimi için derneðimizin tüzüðü gereðince 24 Nisan 2004 tarihinde yapýlacaktýr. ÝÇÝNDEKÝLER 3 - Önsöz / 4. Pääkirjoitus 5 - Kurban Bayramý Nisan Çocuk Bayramý Deðiþen Yabancýlar kanunu 13 - Helsinki de Türkiye nin üye adaylýðý neden Bulmaca 16 - Fýkralar 17 - Aile Yapýlarý 19 - Þiirler 21 - Yemek Tarifleri Nisan 1920 ye geliþ 2 Türk Sözü

2 ÖNSÖZ eðerli okuyucularýmýz, geçen yaz ve sonbahar döneminden sonra dergimizin yeni sayýsý ile sizlere ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. DDergimizin basýmýný yine reklam veren kuruluþlarýn maddi destekleri sayesinde gerçekleþtirebildik. Kendilerine bu konuda minnettarýz. Dergimizin bir önceki sayýsýnýn yayýnlanmasýndan sonra sizlerden gerek olumlu, gerek olumsuz güzel eleþtiriler aldýk. Onlara göre derginin içeriðinde bazý deðiþiklikler yaptýk. Bu konuda bizlere getirdiðiniz öneriler, yaptýðýnýz deðerlendirmeler bizim için önem taþýyor. Ayný duyarlýlýðý bu sayýmýz için de göstermenizi rica ediyoruz. Lütfen unutmayýn sizler sayesinde var olmaya devam edeceðiz. Bu önsözde sizler ile paylaþmak istediðim en önemli konu, derneðimizin üyelik þartlarýdýr. Bildiðiniz gibi, þu an için derneðimizin en büyük gelir kaynaðý sizlerden topladýðýmýz üyelik aidatlarýdýr. Bu konuda gecen yýl elimize gecen her fýrsat da sizleri gerek sözel gerek yazýlý olarak aydýnlattýk ve üyelik aidatlarýný yatýrmanýzý hatýrlattýk. Sonuç olarak aktif üye listesine sadece 30 Mayýs 2003 tarihine kadar aidatlarýný yatýran üyelerimizi kaydettik. Bu tarihten sonra her aidat yatýran üyeyi yeni üye kabul edip üyelik baþvuru formu ile kabul ettik. Yönetim kurulu kararý ile eski listelerde adý geçen ancak üyelik aidatlarýný yatýrmayan diðer arkadaþlarýn üyeliklerini ise askýya aldýk. Derneðin faaliyetlerinin saðlam bir alt yapýda sürdürülmesi için baþka çaremiz kalmadý. Bu karar gereði 29 kasým 2003 tarihinde yapýlan dernek ara genel kurulunu ve 27 Mart 2004 tarihinde yapýlan seçimleri sadece üyelik aidatlarýný yatýran üyelere haber verdik. Bu yaklaþýmdaki amacýmýz kimseyi dýþlamak, ya da faaliyet dýþý býrakmak deðil, sadece sorumluluklarýný yerine getiren üyelerimiz ile daha saðlam temeller çevrecesin de varlýðýmýzý sürdürebilmektir. Derginin bir önceki sayýsýnda da yazdýðým gibi derneðimiz 23 yýllýk bir geçmiþe sahiptir. Sosyal iliþkiler kurmak amacýyla kurulmuþtur, bu çerçevede faaliyetlerine devam etmektedir. Bu konuda en büyük mutluluðum etrafýmýzda giderek aktif rol almak isteyen arkadaþlarýmýzýn sayýsýndaki artýþ dýr. Faaliyetlerimiz sadece Finlandiya da yaþayan Türklere deðil, Türk kültürü ile ilgilenen, yakýndandýr tanýmak isteyen herkese açýktýr. Bu konuda sizlerden ricamýz eðer yakýn çevrenizde bu yaklaþýmda tanýdýklarýnýz, arkadaþlarýnýz yada yakýnlarýnýz var ise, onlara derneðimizin faaliyetlerinden haberdar etmeniz ve de bizler ile iliþkiye geçmelerini saðlamanýzdýr. Dergimizin ilk sayfasýnda su an için dernek yönetim kurulunda olan, dernek faaliyetlerinde aktif olarak rol alan arkadaþlarýmýzýn isimleri ve dernek iletiþim adresi mevcuttur. Göstereceðiniz ilgi, hassasiyet, anlayýþ için þimdiden teþekkür ediyorum. Hepinize esenlikler dileklerimle. Dernek Yönetim Kur urulu ulu Adýna Baþkan Dr.. Mine Eray 3 Türk Sözü

3 ESIPUHE Hyvät lukijat. Olemme iloisia saadessamme ojentaa teille viime kesän ja syyskauden jälkeen lehtemme uuden numeron. Painatimme taas lehtemme niillä varoilla, jotka saimme mainostajien tahoilta. Olemme heille tästä kiitollisia. Lehtemme viime numeron ilmestymisen jälkeen saimme teiltä niin positiivista kuin negatiivistakin palautetta. Sen perusteella teimme joitakin muutoksia lehden sisältöön. Kaikki siihen liittyvät ehdotukset ja tekemänne arvioinnit ovat meille tärkeitä. Toivomme, että olette jatkossakin yhtä aktivissi. Älkää unohtako, että jatkamme olemassaoloa teidän ansiostanne. Tärkein aihe, jonka haluan jakaa kanssanne tässä esipuheessa, on yhdistyksemme jäsenyysehdot. Kuten tiedätte, tällä hetkellä yhdistyksemme suurin tulonlähde on teiltä saamamme jäsenmaksut. Aina kun vain saimme tilaisuuden, annoimme teille viime vuonna tietoa tästä asiasta niin sanallisesti kuin kirjallisesti ja muistutimme teitä maksamaan jäsenmaksunne. Lopulta kirjasimme aktiivisten jäsenten luetteloon vain ne jäsenet, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa 30. toukokuuta 2003 mennessä. Sen jälkeen hyväksyimme jokaisen jäsenmaksun maksaneen uudeksi jäseneksi hänen täytettyään liittymislomakkeen. Hallituksen päätöksestä jäädytimme niiden henkilöiden jäsenyyden, joiden nimi on vanhoissa listoissa, mutta jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan. Jotta voisimme jatkaa yhdistyksen toimintaa vankalta pohjalta, meillä ei ollut muuta mahdollisuutta. Päätöksestä johtuen ilmoitimme vain jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille 29. marraskuuta 2003 olleesta yhdistyksen vuosikokouksesta ja 27. maaliskuuta 2004 olleista vaaleista. Meillä ei ollut tarkoitus syrjiä tai jättää ketään tapahtumien ulkopuolelle, vaan jatkaa olemassaoloamme terveemmältä perustalta niiden jäsenten kanssa, jotka olivat täyttäneet velvollisuutensa. Kuten kirjoitin lehden aikaisemmassa numerossa,yhdistyksellämme on 23-vuotinen historia. Se perustettiin sosiaalisten suhteiden luomista varten ja jatkaa tältä pohjalta toimintaansa. Suurin ilonaiheeni tässä suhteessa on ympärillämme kasvava aktiivisen roolin haluavien ihmisten määrä. Toimintamme ei koske ainoastaan Suomessa asuvia Turkkilaisia, vaan myös niitä, jotka ovat kiinnostuneita ja haluavat tutustua turkkilaiseen kulttuuriin. Tässä suhteessa toivon teiltä, jos lähipiirissänne on tällaisia ystäviä tai tuttavia, että kertoisitte heille yhdistyksemme tapahtumista ja tutustuttaisitte meidät heihin. Lehtemme ensimmäisellä sivulla on tällä hetkellä yhdistyksen hallituksessa tai toiminnassa aktiivisessa roolissa olevien henkilöiden nimet ja yhdystyksen osoite. Kiitän jo etukäteen osoittamastanne kiinnostuksesta, herkkyydestä ja ymmärryksestä. Toivotan kaikille mukavaa kevään jatkoa. Yhdistyksen hallituksen puolesta puheenjohtaja Mine Eray 4 Türk Sözü

4 Kurban Bayramý Kutlamasý 2004 Bu yýl derneðimizin Kurban Bayramý kutlamasý 25 Ocakta Ravintola Fiesta da düzenlendi. Tüm katýlanlara ve bu keyifli toplantýyý hazýrlamakta yardým edenlere teþekkür ederiz! Mine Eray, Nuran Yiðitbaþýoðlu Süheyla Erap Kutalp Yavuz, Atilla Gökdeniz 5 Türk Sözü

5 Çetin Soner, Rasim Ufacýk, Ertan Arýkan Ülkü Ülker, Zeki ve Hanna Süral, kucakta Ege Nazan Bulun, Serap Madazlý, Derya Ford Hazal Özen, Tülin Özen, Bahar Þahin 6 Türk Sözü

6 SÝZÝN BÜR ÜRONUZ Hukuki ; boþanma, boþanma tenfiz, mal taksimi anlaþmazlýklarýnda, arsa ve ev alým satýmlarýndaki problemlerinizde, Finlandiya daki Yabancýlar Þubesinin ( UVI ) verdiði kararlarý incelemede, oturma müsadesindeki problemleriniz, iþ yerinizdeki anlaþmazlýklar vb. gibi konularda, Ticar icari i ; alým satým anlaþmalarý, iþ anlaþmalarý, firma kurulumu, Konsolosluk; Askerlik erteleme, dövizle askerlik, vatandaþlýkdan çýkma ve vatandaþlýða girme, nüfus cüzdaný, pasaport deðiþtirme ve geçerlilik süresini uzatma vb. gibi kunularda muracat formlarýný doldurmada, dilekçe yazmada, hertürlü konuda vekaletname hazýrlamada, Ter ercüme; Finceden ----> Türkçe ve Ýngilizceye, Türkçeden ----> Fince ve Ýngilizceye, Ýnternet; net; Alan adý kayýtlarý (.com.org. net.biz.info.name.fi) web sayfasý tasarýmý, e-posta serevisi, ircd servisi. Kiþisel bilgisayarlarýn genel bakým ve onarýmlarý. Ýþletim sistemleri (WindowsX, Linux) teknik arýzalarýn tamiratý. Daha fazla bilgi için Tercüme ve Danýþmanlýk Bürosu Adres: Puistokatu 3b D 76, Helsinki Giriþ:Raatimiehenkatu 1 D Tel: / Fax: Çalýþma saatleri : P.tesi- Cuma 08:30-12:30 SEVGÝLÝ OKUYUCULARIMIZ! SÝZLERE DAHA ÇABUK ULAÞMAK ÝÇÝN BÝZE YARDIMCI OLUN! ELEKTRONÝK POSTA ADRESLERÝNÝZÝ ADRESINE BÝLDÝRÝN VE ÝKAMETGAH ADRESÝ DEÐÝÞÝKLÝKLERÝRÝNDEN BÝZÝ ZAMANINDA HABERDAR EDÝN. 7 Türk Sözü PUB & SEURUSTELU USTELU RAVINT VINTOLA VUODESTA 2000 SOUKAN OSTOSKESKUS Soukantie 14 Espoo Puh:

7 8 Türk Sözü 23 Nisan Çocuk Bayramý Þenlikleri Nuorisoasiainkeskus, 2003 Finlandiya Türk Derneði ve Suomi-Turkki Kulttuuriseura ry.

8 ÝSLAMD SLAMDA ÝLÝME VERÝLEN ÖNEM Dinimizin ilk emri ve Kuranýn ilk ayeti ÝKRA OKU diyerek baþladý. Ýslam dini ilim öðrenmeyi (kadýn erkek ayrýmý yapmadan) bütün Müslümanlara farz kýldý. Buna raðmen günümüzde kýz çocuklarýný okutmayan ve okula göndermeyen ailelerin varlýðý bir gerçektir. Halbuki peygamberimiz bir hadisinde ilim öðrenmek erkek ve kadýn bütün Müslümanlara farzdýr demiþtir. Aslýnda çocuðu büyüten ve terbiye eden daha ziyade annedir. Annenin çocuk üzerindeki etkisi babadan fazladýr. Anne ne kadar bilgili olursa çocuðunu da ona göre terbiye eder. Taha süresinde [ayet: 114] Allah Teala, peygamberimize Rabbim, benim ilmimi artýr diye dua kýl diyor. Peygamberimiz de bu emir gereði Allah tan her zaman ilim istiyor ve þöyle dua ediyordu: Rabbim, ilmimi ve anlayýþýmý (sezgi gücümü) artýr. Allah ýn varlýðýný ve birliðini anlamak, yerlerin ve göklerin nasýl yaratýldýðýný bilmek, kâinat sýrlarýný incelemek, insanýn ne denli üstün ve þerefli bir varlýk olduðunu bilmek ancak ilimle mümkündür. Allah ýn emirlerini yerine getirmek, yasaklardan kaçýnmak ilim öðrenmekle olur. Dinimizin emir ve yasaklarýný bilmesek onlarý nasýl kendi hayatýmýza uygulayabiliriz? O bakýmdan yüce kitabýmýz Kuranda kullarý içinden ancak öðrenmeleri gereklidir. Müslümanlar Ýslam ýn bu konudaki emirlerini iyi anladýklarý zamanlarda âlimler, Allah tan (gereðince) korkar diye buyurulmuþtur [Fatir süresi : 28]. Yine Zümler süresinde [ayet: 9] Deki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doðrusu ancak akýl sahipleri bunlarý hakkýyla düþünür. denilmiþtir. Ýnsanlarýn dünya ve ahiret mutluluðu için ilim dünyanýn en medeni ve en ileri milletleri oldular. Pek çok yeniliklere ve keþiflere imzalarýný attýlar. Matematik, fizik, kimya, astronomi, týp v.b. alanýnda pek çok icatlar ve yenilikler ortaya koydular. Burada isimlerini sayamayacaðýmýz yüzlerce ve binlerce Ýslam âlimi çok büyük gayretlerle ilim, teknik ve medeniyet alanýnda yaptýklarý katkýlarla insanlýða son derece faydalý hizmetler sundular. Bu tarihî bir hakikattir. Bir de bugünkü Ýslam dünyasýna bakacak olursak maalesef Ýslam dünyasýnýn bu alanda çok geri kaldýðýný görüyoruz. Ýslam memleketlerinde öylesine çok problemler var ki Müslümanlarýn neredeyse din öðrenmeye bile vakit kalmamýþ. Peygamber bir hadisinde Dünyayý isteyen ilim öðrensin. Hem dünyayý hem de ahireti isteyen yine ilim öðrensin demiþtir. Baþka bir hadisinde de peygamberimiz iki günü eþit geçen kiþi ziyandadýr diyor. Yani Müslüman her gün ilmini artýrmalý, yeni ilimler öðrenmelidir. Bir filozofun dediði gibi çok ilim insaný Allah a yaklaþtýrýr. Az ilim ise insaný Allah tan uzaklaþtýrýr. 9 Türk Sözü

9 Ýnsanoðlu okudukça, bilgisi arttýrdýkça daha çok Allah a yaklaþýr ve imaný kuvvetlenir. Ýlimden maksat da insandaki bu imaný artýrmaktýr. Kutsal kitabýmýz Kuranda Allah, dünyayý, kâinatý ve kendimizi incelememizi öðütlüyor. Bunlar Allah ýn büyük eserleridir. Bu eserleri iyi anladýðýmýz ve iyi incelediðimiz zaman Allah ýn büyüklüðünü daha iyi anlarýz. Peygamberimiz bir hadisinde kendini bilen, Rabbini de bilir diyor. Ýnsana baktýðýmýz zaman, insan kadar mükemmel bir varlýðý Allah tan baþka hiçbir kudretin yaratamayacaðýný anlarýz. O Sufi þair Yunus Emre de ne güzel söylemiþtir: Ýlim, ilim bilmektir ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktýr. Ýlim bize kim olduðumuzu öðretmelidir. Biz nereden geldik? Bizi kim, niçin yaþatýyor? Yediðimiz-içtiðimiz sayýsýz nimetleri bize kim veriyor? Sonunda biz nereye gideceðiz? Ýþte bu ve buna benzer sorularýn cevabý ancak ilimle mümkündür. Bu sorularýn cevabýný verebilirsek rahatlarýz, sükunete kavuþuruz. Dünyada mutlu olduðumuz gibi ahirette de mutlu oluruz. Abdurrahman Kaya Finlandiya Ýslam Cemaati hocasý ve E.T. geldi * En iyi hizmet * En uygun fiyatlar ÝSTANB ANBUL Baþlayan fiyatlarla ÝZMÝR / ANKARA Baþlayan fiyatlarla Fiyatlarýmýzýn içine vergi dahildir. Ismail ( Ismo) Ekim Fiyatlarýmýzýn içine vergi dahildir. 10 Türk Sözü ANKARA ve ÝZMÝR e uygun fiyatla uçak bileti Ayrýntýlý bilgi için büromuzu arayýn! DETUR, AURINKOMATKAT ve SILJA LINE biletlerini bizden ayýrtabilirsiniz. E.T.. - TOURS Pohjoinen Rautatiekatu 17, Helsinki - Finland Tel. el Gençler! Daha pahalý fiyata ve hatta ayný fiyata yabancýdan almayýn, bizi destekleyin!

10 MUUTTUVA ULKOMAALAISLAINSÄÄDÄNTÖ Eduskunnan käsiteltävänä on tätä kirjoitettaessa ehdotus uudeksi ulkomaalaislaiksi. Sen on suunniteltu tulevan voimaan toukokuun alusta. Käsittelen seuraavassa uuden lain eräitä kohtia EU:n ulkopuolelta tulevien kannalta katsottuna olettaen, että käsiteltävänä oleva lakiehdotus toteutuu ehdotetussa muodossa. Uusi laki on vanhaa laajempi käsittäen yli 200 pykälää ja sisältäen säännöksiä menettelyistä, jotka aiemmin ovat olleet vain hallintokäytännön varassa. Maahantulon edellytyksiä koskevat säännökset säilyvät sisällöltään pääosin ennallaan. Oleskelulupien myöntäminen ulkomailla siirretään Suomen ulkomaan edustustoilta Ulkomaalaisvirastolle. Suomen ulkomailla olevat edustustot myöntävät siten uuden lain voimaantultua vain viisumeja. Oleskelulupahakemukset jätetään kuitenkin tulevaisuudessakin Suomen edustustoon hakijan asuinmaassa. Käsittelen seuraavassa hieman tarkemmin paria osaaluetta. Oleskeluluvat Uuden lain mukaan oleskelulupa on joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen lupa myönnetään joko tilapäistä tai jatkuvaluonteista Suomessa oleskelua varten. Erottelulla on merkitystä lähinnä Kela:n luokittelun kannalta. Jatkuvaluonteisen luvan saajalla oletetaan olevan tarkoitus hakea myöhemmin pysyvä oleskelulupa. Tilapäinen oleskelulupa myönnetään henkilölle, joka on hyväksytty opiskelemaan ammattia tai tutkintoa varten. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti yhdeksi vuodeksi. Hakijan edellytetään saavan toimeentulonsa ilman viranomaisten apua. Jos viranomaisten mielestä hakija voi joutua oleskeluluvan saamisen jälkeen turvautumaan sosiaaliapuun Suomessa, lupaa ei myönnetä. Yhden vuoden määräaikaisen oleskeluluvan päättyessä voidaan hakea jatkolupaa, joka myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi. Jatkolupa voidaan myöntää vaikka hakija on tilapäisesti turvautunut sosiaaliapuun. Pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää kun hakija on oleskeluluvan saatuaan oleskellut Suomessa neljä vuotta ja hänelle voitaisiin myöntää jatkolupa. Kun ulkomaalaiselle on myönnetty jatkuva tai pysyvä oleskelulupa, myönnetään hänen puolisolleen tai alle 18 vuotiaalle naimattomalle lapselleen jatkuva oleskelulupa. Tällaisen perheenjäsenen toimeentulon on kuitenkin oltava turvattu kuten edellä on sanottu. Avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhdessä kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi, sovelletaan aviopuolisoja koskevia määräyksiä. Ulkomaalaisen työnteko Suomessa Suomeen työn vuoksi tulevalta ulkomaalaiselta vaaditaan uuden lain mukaan vain yksi lupa, työntekijän oleskelulupa. Työntekijän oleskelulupa myönnettäisiin kaksivaiheisesti. Työvoimatoimisto harkitsisi ensin luvan myöntämisen työvoimapuoleen liittyvät edellytykset, joilla tarkoitetaan työvoimatilannetta Suomessa, hakijan ammattitaitoa, terveyden tilaa ja kykyä tulla taloudellisesti toimeen (elinkeinonharjoittajan eli yksityisyrittäjän oleskeluluvan liiketaloudelliset edellytykset harkitsisi työvoima- ja elinkeinokeskus). Tämän jälkeen Ulkomaalaisvirasto myöntäisi luvan, jollei sen myöntämiselle olisi yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyviä esteitä. 11 Türk Sözü

11 Työvoimatoimisto voi edellyttää työnantajalta selvitystä siitä, että työnantaja on kelvollinen toimimaan työnantajana. Kyseeseen tulee silloin mm. se, miten työnantaja on huolehtinut omista velvoitteistaan (verojen tilitykset, palkkaus, työolosuhteet ym.). Työntekijän oleskelulupa myönnetään pääsääntöisesti ensin yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen työntekijällä on mahdollisuus hakea jatkolupaa. Jos jatkolupa koskee samaa työnantajaa tai samaa ammattialaa, työvoimatoimisto ei enää tutki onko olemassa sellaisia muita työnhakijoita, joiden työmahdollisuuden jatkolupa estäisi. Uusi työntekijän oleskelulupa ei ole enää sidottu alkuperäiseen työnantajaan sen jälkeen kun lupa on saatu. Työntekijä voi siten vaihtaa työpaikkaa, jos uusikin työpaikka on samalla alalla kuin mihin lupa oli saatu. Uusi laki velvoittaa työnantajan noudattamaan entistä tarkemmin työntekijän suojaksi annettuja määräyksiä (mm. palkkalaskelma on aina annettava viimeistään palkanmaksun yhteydessä). Työsuojeluviranomaisille annetaan valtuudet tarkastaa, että työnantajat noudattavat määräyksiä. Yhteenvetona totean, että työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan saaminen tulee jatkossa olemaan tarkemmin kontrolloitua, mutta kun lupa on saatu, jatkoluvan saaminen on yksinkertaisempaa, jos työtä on saatavilla samalta alalta. Vastaavasti maasta voidaan karkottaa oleskeluluvan haltija, joka on syyllistynyt rikokseen, josta olisi voitu tuomita yli yhden vuoden vankeuteen tai henkilö on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin (jotka yksittäistapauksina voivat vähäpätöisiä). Uusi laki selventää vanhan lain mukaista käytäntöä. Siten hakijalla on parempi mahdollisuus jo hakemusta harkitessaan selvittää, ovatko edellytykset luvan saamiselle olemassa. Ravil Asis Asianajaja, Helsinki Sizlere tarihi Safranbolu evlerinin gazlambasý ýþýðý altýnda, usta ahcýlarýmýzýn özenle hazýrladýðý kebap, pizza, falafel, büftek, tavuk ve makarna türü yemek çeþitlerimizle küçük Safranbolu iþletmemizde hizmet vermekten kývanç duyarýz. Kuunkatu 6 Olari - Espoo Kuitinmäen Liikekeskus Tel : Türk Sözü

12 Helsinki de Türkiye nin Üye Adaylýðý Neden Ýstendi? LLüksembourg toplantýlarý sýrasýnda, Türkiye nin üye adaylýk baþvurusu, neden bütün üyelerin katýlýmý ile reddedildi de, iki yýl sonra yapýlan Helsinki toplantýlarýnda oybirliði ve büyük bir istekle kabul edildi? Bu soru düþünen her beyinde çöreklenmiþ durumda. Genellikle hiç de doyurucu olmayan þu cevaplar veriliyor: Lüksembourg ile Helsinki toplantýlarý arasýndaki dönemde Almanya da iktidar, Yunanistan da Dýþiþleri Bakaný deðiþti. Bu sebeple politika deðiþtirdiler. Gösterilen diðer bir gerekçe: Türkiye yi reddetmenin hata olduðunu anladýlar, Helsinki de düzelttiler. AB gibi bir kuruluþ, hatta uluslar üstü bir kurum, Türkiye gibi büyük bir ülke ile ilgili politikalarýný Almanya da iktidar deðiþtiði için deðiþtirmiþ olamaz. çünkü bu konu onlar için de, partiden partiye deðiþiklik gösteren bir siyasi tercih olmayacak kadar önemlidir. Yunanistan da bakan deðiþti. Fakat Türkiye ye terörist ihraç eden Hilarion PKK kampý hala duruyordu. Depremi gerekçe göstermek ise olayý gerçekten hafife almaktýr. Bize göre Lüksembourg ve Helsinki toplantýlarý arasýndaki dönemde Türkiye nin uyguladýðý baþarýlý politika AB nin yöntem deðiþtirmesinde etkili olmuþtur. Gerçekte; AB politikasý deðiþmiþtir denmesi için henüz çok erken. Yukarýda açýklanan sorunlarý istedikleri yönde çözüme kavuþturmak ve Türkiye nin diðer sistemler içerisine girmesini önlemek için yol, yöntem deðiþtirilmiþ, Türkiye yi dýþta býrakma yerine üye adaylýðý ile etki altýnda tutma yeðlenmiþtir. Türkiye Lüksembourg da üye adaylýðýnýn reddedilmesi üzerine sorunlarýný AB ile görüþmeyeceðini açýklamýþtýr. Bu dönemde Türk Silahlý Kuvvetleri tarafýndan; Yunanistan ýn açýkça, diðer AB üyelerinin dolaylý olarak destekledikleri PKK ya büyük darbeler vurulmuþ, Apo sýnýrlarýmýzýn dýþýnda dahi barýnmasýna fýrsat verilmeyerek yakalanmýþ ve terör yok olma noktasýna getirilmiþtir. AB üyelerinden bazýlarýnýn Türkiye yi bölme heves ve planlarý uygulama kaybetmiþti. Türkiye deki bölücü kiþi ve çevreleri harekete geçirmeleri gerekiyordu. Bunun için Türkiye ye üye adaylýðý verilerek, Türkiye sathýnda çalýþma olanaðý kazandýlar. Türkiye bir gün üye olursa, 70 milyonun baskýsýndan kurtulmak için daha önce bölünmeli, Yugoslavya ya benzetilmeliydi. AB ne katmaya çalýþtýklarý bütünü ile Kýbrýs Adasý; Ege Denizi ve Ýstanbul un Ortodoks dünyasýnýn merkezi yapýlmasýna olanak saðlayacak olan Fener Rum Ortodoks kilisesi konularýnda da Türkiye ile görüþülememesi; düþündükleri yöndeki geliþmelerin durmasýna sebep olmuþtur.... Avr vrupa Bizi Ne Kadar Ýstiyor? Avrupa Birliði ne üyelik adaylýðýmýz ile ilgili daha açýk kalpli davrananlar da var. Bunlarýn arasýnda da Fransa nýn günümüzde de politik etkinliðini sürdüren eski Cumhurbaþkanlarýndan Giscard d Estaing de bulunuyor: Türkiye ye gerçek durum söylenmiyor. Türkiye nin adaylýðýný kabul edelim, diyenlerin gerçek eðilimi, Türkiye nin AB ye asla üye olamayacaðý yönünde. Onlarýn Türkiye ile iliþkilerini baþýndan beri dürüstlük ve vakar içinde sürdürmediklerini görüyorum. (Hürriyet, 21 Aralýk 1999, s.8, Zeynep Atikkan) Türkiye nin AB Üyeliðinin istenmediði konusu bundan daha açýk nasýl anlatýlýr? Bir önceki sayfalarda belirtildiði gibi, Türkiye nin adaylýðýný ister gibi görünen çevreler, gerçekte Kýbrýs, Ege, Ortodoks Kilisesi, Türkiye nin bölünmesi konularýnda AB politikalarýný kabul ettirebilmek için adaylýðý yem olarak kullanýyorlar. G. D Estaing in sözünü ettiði dürüstlük ve vakar eksikliði tanýmlamalarý bizim kullanamayacaðýmýz kadar aðýr, fakat doðrudur. Fransa eski Cumhurbaþkaný V. G. D Estaing konuyu ikinci defa gündeme getirdi: Yetenekleri ya da önemi ne olursa olsun, Türkiye nüfusunun ve topraðýnýn ana kýsmý Avrupa dýþýnda bir ülke idi., Avrupalý yöneticilerin büyük bölümü Türkiye nin bu projede yerinin olmadýðýný biliyorlar ve bir araya geldiklerinde kendi aralarýnda bunu dile getiriyorlar. Katýlýmý halinde Türkiye Birliðin ikinci büyük ülkesi olacak. Bu bile durumun yarattýðý paradoksu gözler önüne seriyor. Bu durumda bu tür bir katýlýmýn referanduma götürülmemesi 13 Türk Sözü

13 çok zor olur., Yunanistan bu fýrsatý ikili sorunlarýný çözmek için kullandý. (Milliyet, 16 Nisan 2000, s. 21)... CSU(Alman Hýristiyan Sosyal Birlik Partisi) Avrupa sözcüsü yýllýk toplantý sonucunu þöyle açýklamýþtýr: Türkiye nin AB ye tam üye olmasý, birlik için çok ciddi bir tehlike. Bu nedenle Türkiye nin AB ye alýnmasýna karþý çýkýyoruz. Ancak Türkiye Avrupa için stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle Türkiye nin Avrupa dan kopmamasý ve baþka bir sisteme yönelmemesi için de özel bir formül bulunarak Avrupa nýn yanýnda tutulmasýný istiyoruz. (Celal Özcan - dha) aralýk 1999 günü Türkiye nin üye adaylýðýný kabul etmesini izleyen günlerde ilginç yorumlar yapýldý ve ilginç geliþmeler oldu. Yunan hükümet sözcüsü Dimitri Repas: Yunan hükümeti isteklerini elde etti; Baþbakan Simitis: Kýbrýs ýn tam üye olmasý için, adadaki sorunun çözümü gerekiyor tartýþmasý artýk sona ermiþtir demiþler.... Sabah gazetesinin Rum asýllý muhabiri, Yunanistan ýn Türkiye nin üye adaylýðý için üç þartý vardý: 1. Ege kaynaklý sorunlar, belirli bir tarihe kadar Lahey e götürülmelidir. 2. Kýbrýs ýn AB üyelik müzakereleri Türkiye tarafýndan engellenmemelidir. 3. Türkiye insan haklarý, anayasa deðiþikliði, demokratik ilkeleri içeren bir yol haritasý izlemelidir. demiþ ve Yunanistan ýn her üç konuda kazandýðýný açýklamýþtýr. SUAT ÝLHAN AVR VRUP UPA BÝRLÝÐÝNE NEDEN HAYIR Ötüken Neþriyat, Ýstanbul, 2001, 2. baský O Helsinki de her gün sabah 6 ya kadar hizmetinizdeyiz. 14 Türk Sözü

14 ÇOCUK KÖÞESÝ...çocuk köþesi...çocuk köþesi..çocuk köþesi..çocuk köþesi..çocuk köþesi.. Kolay gelsin, çocuklar! :-) 15 Türk Sözü

15 FIKRALAR... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... fýkralar... TÝYATR TRO Temel Fadime yle tiyatro giþesine gitmiþ: - Pize içi pilet lütfen. - Leyla ile Mecnun için mi? - Hayir Fadime yle penum içun. AKILLI ÝNSAN Bir bilgeye sormuþlar : Bir insanýn zekasýný nereden anlarsýnýz? Konuþmasýndan diye cevap vermiþ. Ya hiç konuþmazsa? demiþler; O kadar akýllý insan yoktur ki... YARA ARATICI AVUKA VUKAT Avukat hýrsýzlýkla suçlanan müvekkilini yaratýcý bir savunma ile hapisten kurtarmak istemektedir. Avukat Yargýca hitaben; - Müvekkilim, arabanýn camýndan içeri sadece kolunu sokup çantayý almýþtýr. Müvekkilimin kolu, müvekkilimin bizzat kendisi deðildir. Sadece bir kol tarafýndan iþlenen bir suç için niye bütün bir kiþiyi cezalandýrýyorsunuz? diye sorar... Yargýç, gülümseyerek; - Peki o zaman ayný mantýkla gidiyorum ve müvekkilinizin kolunu 1 yýl hapse mahküm ediyorum. Müvekkiliniz isterse ona eþlik edebilir der. Müvekkil gülümser. Avukatýn yardýmýyla müvekkilin takma kolunu çýkartýrlar ve dönüp giderler... ÝKÝ KERE ÝKÝ Lazýn oðlu, yüzünde üzgün bir ifade ile okuldan gelmiþ. Babasý durumu görünce sormuþ: - Ne oldu? - Matematik dersinden zayýf aldým. - Niye? - Öðretmen 2 kere 2 kaç eder dedi, ben de 6 dedim. - Eeee oðlum, 2 kere 2 dört eder, hadi bilemedin beþ eder. 6 da nerden çýktý? HAVAALANI AALANI Genç iþ adamý uçaða binmek üzere havaalanýna gelir ve bilet kontrolü yapýlan masaya giderek, elindeki valizleri teslim eder. Görevli; Biletinizi alabilir miyim? der. Adam biletini verir ve ekler; Biletimden göreceðiniz gibi New York a gidiyorum. Ancak, verdiðim yeþil valizin Londra ya, mavi olanýn da Paris e gitmesini istiyorum. Görevli kýz þaþkýnlýkla ; Özür dilerim, ancak bunu yapmam mümkün deðil. Bunun üzerine genç adam; Bunu duyduðuma çok sevindim. Geçen sene yapmýþtýnýz da! SOBAD ADAKÝ AKÝ HÝKMET Fizikçi, matematikçi, kimyacý, jeolog ve antropologdan oluþan bir heyet bir araþtýrma için arazide bulunmaktadýr. Birden yaðmur bastýrýr. Hemen yakýndaki bir arazi evine sýðýnýrlar. Ev sahibi bunlara bir þeyler ikram etmek için biraz ayrýlýr. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanýr. Soba yerden 1 metre kadar yukarýda, altýndaki dizili taþlarýn üzerindedir. Sobanýn niçin böyle kurulmuþ olabileceðine dair bir tartýþma baþlar. Kimyacý, adam sobayý yükselterek aktivasyon enerjisini düþürmüþ, böylece daha kolay yakmayý amaçlamýþ. Fizikçi, adam sobayý yükselterek konveksiyon yoluyla odanýn daha kýsa sürede ýsýnmasýný saðlamak istemiþ. Jeolog, burasý tektonik hareketlilik bölgesi olduðundan herhangi bir deprem anýnda sobanýn taþlarýn üzerine yýkýlmasýný saðlayarak yangýn olasýlýðýný azaltmayý amaçlamýþ. Matematikçi, sobayý odanýn geometrik merkezine kurmuþ, böylece de odanýn düzgün bir þekilde ýsýnmasýný saðlamýþ. Antropolog, adam ilkel topluluklarda görülen ateþe tapmanýn daha hafif biçimi olan ateþe saygý nedeniyle sobayý yukarýya kurmuþ. Bu sýrada ev sahibi içeri girer ve ona sobanýn yukarýda olmasýnýn nedenini sorarlar. Adam cevap verir: Boru yetmedi. 16 Türk Sözü

16 Helsinki Üniversitesi Devlet Bilimler Fakültesi sosyoloji bölümü için 2003 yýlýnýn ilkbaharýnda bir öðrenci arkadaþým ile beraber aile ile ilgili Kan baðý farklý bir baðdýr. Aile baðlarýnýn ve akrabalýðýn Fin-Türk ailelerinin ve kadýn çiftlerinin sosyal aðlarýndaki oluþmasý. 1 adýnda bir araþtýrma yaptýk. Araþtýrma için dört ayrý çocuklu Fin-Türk çifti 2 ile görüþtüm. Eþlerle ayrý ayrý, yani toplam olarak sekiz görüþme yaptým. Araþtýrma sorusu olarak aile ve sosyalliðin birbirine baðlanmasýný yani aile baðlarýnýn somut olarak nasýl oluþtuðunu, neyin yaptýðýný ve engellediðini sorduk. Bu soruyu sosyal aðlarý çerçevesinden yaklaþtýk. Kiþinin sosyal aðý sosyal iletiþiminden oluþur; yani kiþinin günlük hayatýnda muhatap olduðu insanlardan, örneðin aile ve akraba mensuplarýndan, arkadaþlardan, tanýdýklardan, iþ arkadaþlarýndan ve komþulardan. Aileyi ve sosyal aðýný uygulamalar ve etkinlikler çercevesinden araþtýdýk. Böylece konumuzu günlük alýþkanlýklarý ve soyal iliþkilerini ele alarak inceledik. Somut olarak, hangi etkinlikler sonucunda kiþilerin oluþturduðu beraberliðinden aile oluþur, hangi sosyal iliþkiler ailelerin günlük hayatýnda önemlidir ve aile mensuplarý beraber ne yapýyorlar. Hedefimiz, Fin-Türk (iki kültürlü) aileleri ve kadýn çiftlerin oluþturduðu aileler, toplumumuzda marjinal, alýþýlmýþýn dýþýnda olduðu düþünülmektedir. Bu tür ailelerin, genel olarak aileler hakkýnda ne ifade edebildiklerini bilmek istedik. Aile baðlarý ve akrabalýk için hangi unsurlar, aile alýþýlmýsýn dýþýnda olsa bile, yok olmayýp ailenin merkezinde yer alýr. Bu aile baðlarýný yapan ve engelleyen unsurlarýn marjinal ailelerde daha sade bir þekilde görünebileceðini düþündük. 17 Türk Sözü Çocuk doðduðu zaman ailenin hergünlük hayatýnýn deðiþip sosyal iliþkilerin daha fazla diðer çocuklu ailelere ve akrabalara yöneldiðini varsayýlarak yola çýktýk. Ancak marjinal ailelerde bu tür sosyal iliþkiler, aile dýþýndakilerin ön yargýlý olma ihtimalinden veya akrabalarýn uzakta olduðundan dolayý o kadar net ve açýk þekilde gerçekleþemez. Böylece ailelerin bu duruma deðiþik þekillerde uyum saðlamalarý gerekmektedir. Uyum saðlama yöntemleri olarak ailenin normalliðini ve anne babalýðýný vurgulayarak aile baðlarýný oluþturmak, boþ zamanýný ailenin zamaný olarak gerçekleþtirmek ve iki deðiþik kültürü taþýyan ailenin kendi karma kültürü olarak birleþtirmektir. Aile, bilinçli veya bilinçsiz, bir proje haline geliyor. Bu projede aile içindeki tüm etkinlikler sürekli tartýþýlýr, konuþulur, anlaþýlýr ve karar verilir. Ama bu görüþmeler sýnýrsýz deðil, onlar birçok þarta baðlýdýr. Akrabalýk ve aile baðlarý özeldir. Baþka hiç bir sosyal bað onlar gibi olamaz. Akrabalýk yok olamaz, her zaman vardýr. Bir insanýn annesi, onunla görüþülmese bile hep onun annesidir, ama arkadaþlýk görüþülmese yok olur gider. Onun için ailelerde serbestçe bütün etkinlikler görüþülemez. Aile baðlayýcý bir unsurdur. Ayni þekilde kültürdeki inançlar ve anlamlar da insanlarýn birbiriyle olan iliþkilerine ve böylece sosyal aðýnýn oluþmasýna etkiler. Sosyal iliþkiler tesadüfen veya baþka insanladan baðýmsýz oluþmaz. Onlarý birçok þart etkiler. Daha da genel olarak bu araþtýrma, bireyin iþlevselciliðinin ve toplumsal sosyal yapýnýn etkileþmesi hakkýnda bir görüþ sunuyor. Ýnsanlar kendi hayatýyla ilgili kararlar alýyor (sýký þartlar çerçevesinde olsa bile), onlarýn dýþýnda bir yapý bunu belirlemez. Bireyler sosyal dünyayý kendi seçimleri ve anlaþmalarý ile yaratýrlar. Hanna SÜRAL 1 Fince: Veriside on eri side Perheyhteis yyden ja sukulaisuuden muotoutuminen suomalais-turkkilaisten pariskuntien ja naisparien verkostoissa. 2 Eþlerden biri Finli biri de Türk AÝLE YAPILARI

17 JÄRVENPÄÄN MÝ LANO Altý yýldýr profosyonel hizmet anlayýþý, ürünlerindeki kalitesiyle, Järvenpää sakinlerinin güvenini kazanmakla onur duyuyor. == MILANO == T:mi Halil YILDIZ Helsingintie Järvenpää Tel : KYLMÄSEPÄT OY Palvelemme kylmäasioissa Buzdolabi tamiri Klima Servisi Jukka Grönroos : Muhittin Sönmez : Adresimiz: Ojakärsämäntie TUUSULA JULKISIVUREMONTTI ALKAA SIKSI TARJO ARJOAMME AMME : LEHMÄNTALJ ALJAT (lattialle tai seinään) % ITALIALAISET KLASSISET HUONEKALUT TILAUKSEST UKSESTA % COMODINO (Palvelemme suomen ja ruotsin lisäksi englannin, ranskan ja italian kielellä) Albertink 32 (Bulevardin kulma) Puh Avoinna arkisin 12-18, la Türk Sözü

18 ÞÝÝRLER... þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler... ÝSTANB ANBUL TÜRKÜSÜ Kasýmpaþa kýyýlarý tersane Bir kýz sevdim alimallah bir tane Herdem sevdalýya kýz mýz bahane Top çiçeðim deste gülüm Caným Ýstanbullum Aman aman bahane. Gittim baktým þýkýr þýkýr Balýkpazarý Üç tek attým sarhoþ oldum ayak üzeri Üç doluya üç tanecik badem þekeri Top çiçeðim deste gülüm Caným Ýstanbullum Aman aman badem þekeri. Oktay Rifat ÝSTANB ANBUL UL U U DÝNLÝYOR ORUM Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Önce hafiften bir rüzgar esiyor; Yavaþ yavaþ sallanýyor Yapraklar, aðaçlarda; Uzaklarda, çok uzaklarda, Sucularýn hiç durmayan çýngýraklarý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Kuþlar geçiyor, derken; Yüukseklerden, sürü sürü, çýðlýk çýðlýk. Aðlar çekiliyor dalyanlarda; Bir kadýnýn suya deðiyor ayaklarý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Serin serin Kapalý Çarþý; Cývýl cývýl Mahmutpaþa; Güvercin dolu avlular. Çekiç sesleri geliyor doklardan, Güzelim bahar rüzgarýnda ter kokularý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Baþýnda eski alemlerin sarhoþluðu, Loþ kayýkhaneleriyle bir yalý; Dinmiþ lodoslarýn uðultusu içinde Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Bir yosma geçiyor kaldýrýmdan; Küfürler, þarkýlar, türküler, laf atmalar. Bir þey düþüyor elinden yere; Bir gül olmalý; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý; Bir kuþ çýrpýnýyor eteklerinde; Alnýn sýcak mý deðil mi, biliyorum; Dudaklarýn ýslak mý deðil mi, biliyorum; Beyaz bir ay doðuyor fýstýklarýn arkasýndan Kalbinin vuruþundan anlýyorum; Ýstanbul u dinliyorum, gözlerim kapalý. Orhan Veli Kanýk ( ) 19 Türk Sözü

19 ÞÝÝRLER... þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler...þiirler... MENZÝL Evvel sen de yücelerden uçardýn. Þimdi enginlere indin mi, GÖNÜL? Derya, deniz, dað, taþ demez geçerdin. Karada MENZÝLÝNÝ aldýn mý, GÖNÜL? Yiðitliðin elden gitti yel gibi. Damaðýmda tadý kaldý bal gibi. Hoyrat eli deðmiþ gonca gül gibi. Bozulmuþ baðlara döndün mü, GÖNÜL? Hasta oldun yataðýný istersin. Kadir mevlam saðlýðýný göstersin. Cenneti âlâdan bir köþk dilersin. Boynunun farzýný kýldýn mý, GÖNÜL? Karacaoðlan der ki söyle sözünü. Hakka teslim eyle kendi özünü. El içinde karalama yüzünü. Yolun doðrusunu buldun mu, GÖNÜL? 20 Türk Sözü Karacaoðlan

20 YEMEKLER... yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler...yemekler... yemekler...yemekler... Þam tatlýsý 2 bardak irmik 2 bardak un 2 bardak þeker 2 bardak yoðurt ½ bardak çiçek yaðý 1 tatlý kaþýðý soda Þerbet: 4 bardak þeker 5 bardak su Hazýrlanýþý: Tüm mamüller iyice karýþtýrýlýr. Yuvarlak bir tepsi veya kalýp yaðlanýp hamur içine dökülür. Üzerine ceviz veya fýstýk sýralanýr. Fýrýnda 175 C derecede üstü pembeleþinceye kadar piþirilir (aþaðý yukarý 30 dak.). Tepsi fýrýndan çýkarýnca sýcakken üzerine bir çay bardaðý kadar su serpilir. Þerbet tencerede þurup olana kadar kaynatýlýr. Soðumaya býrakýlýr. Ilýk bir tatlýnýn üstüne biraz ýlýkken yavaþ yavaþ dökülür. Tatlý iyice þurubunu çektikten sonra servis yapýlýr. Niþastalý kurabiye 200 gr margarin ½ kg niþasta 1,5 bardak pudra þekeri 1 çay kaþýðý vanilya þekeri 3 yumurta 1 bardak un ½ kaþýk soda Hazýrlanýþý: Margarin oda sýcaklýðýnda yumuþatýlýr. Tüm mamüller iyice yoðurulur. Kurabiyelere ceviz büyüklüðünde istenilen þekil verilir ve tepsiye dizilir. Fýrýnda 175 C derecede pembeleþinceye kadar piþirilir (aþaðý yukarý 30 dak.) Soðuduktan sonra istenilirse kurabiyelerin üstüne pudra þekeri serpilir. 21 Türk Sözü

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı