RESMİ BELGELER IŞIĞINDA OSMANLININ TÜRKÇE DIŞI BASINLA İLİŞKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMİ BELGELER IŞIĞINDA OSMANLININ TÜRKÇE DIŞI BASINLA İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 RESMİ BELGELER IŞIĞINDA OSMANLININ TÜRKÇE DIŞI BASINLA İLİŞKİLERİ HAMZA ÇAKIR, Ph.D. Erciyes University (Turkey) Abstract 1440 was the year when printing press was first introduced in the West. The Turks in the Ottoman Empire had to wait for the first printed Turkish book for 239 years and for the first printed Turkish newspaper for 391 years from this date although printing press actually arrived in the Ottoman lands much sooner. Jews exiled from Portugal and France and allowed to settle in the Otttoman lands by Beyazıt II established printing houses in Istanbul, Salonika, Izmir and Edirne in the late 15th century. In these printing houses were published many books and newspapers by the minorities such as Armenians, Greeks, Jews, and some European citizens living in the ambassadorships in their own languages. The first newspaper was published by the French Embassy in It was a political newspaper and many other political and commercial newspapers followed it published mainly in Istanbul and Izmir. At first the Ottoman government showed no consideration to these newspapers and even ignored them. The Ottoman government found out about the newspapers published in European countries only in the middle of the 18th century and showed these newspapers just a political consideration. They created a translation office at the Babiali (Sublime Porte) to follow what was going on in the European newspapers. This went on that way until Tanzimat (Reorganization) period when Western press started to give scrutiny to the application of the institutional, legal, economic, social and individual rights won by the Tanzimat reforms. Then the Ottoman government, looking for ways to give up the reforms, developed a relationship with the European press and the minority press to find external supporters. Having had no press culture and no experience in keeping relations with the press, the Ottomans had to build a relationship of interest. Ottomans political, economic, and military weaknesses were abused by the foreign press, especially during the reign of Abdulhamid II. In our paper, we are trying to enlighten the details of this relation in the light of the official archives

2 Özet Batı da ilk baskı tarihini 1440 kabul edersek, İmparatorluğun asli unsuru olan Türkler, Türkçe harflerle kitap basımını 239 yıl beklerken, Türkçe ilk gazete için de 391 yıl beklemek zorunda bırakılmışlardır. Ancak Osmanlı topraklarına matbaanın gelmesi için bu kadar uzun bir süre beklenmemiştir. Portekiz ve İspanya dan sürülen Yahudileri, dönemin Padışahı II. Beyazıt ın ülkesine kabul etmesi üzerine 15. yüzyılın sonlarında İstanbul, İzmir, Selanik ve Edirne de matbaalar kurmuşlardır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde bir çok ulustan insanlar barındırıyordu. Bunlar arasında Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar gibi din ve soy bakımından Avrupalılara yakın uluslar olduğu gibi, Avrupa vatandaşları da bulunuyordu. bu Türkçe gazete bekleme sürecinde, Osmanlı ülkesinde yabancı devlet sefaretleri ve ülkede yaşayan azınlıklar kendi dillerinde bir çok gazete çıkarmışlardır. Bu bağlamda ilk gazeteyi Fransız Büyükelçiliği 1795 te yayımlamıştır. Siyasi amaçla çıkarılan bu gazetenin dışında yine siyasi ve ticari kaygılarla başta İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok gazete çıkarılmıştır. Ülke içerisinde çıkarılan bu gazetelere Osmanlı Yönetimi başlangıçta hiç itibar etmemiş ve hatta belli bir süre bu gazetelerin yayınlarını görmemezlikten gelmiştir. Osmanlı, Avrupa da yayımlanan gazetelerden ise 18. yüzyılın ortalarından itibaren haberdardı, ancak bu yayınlarla ilişkisi de sadece siyasal düzeydeydi. Bâbıâli de bir Tercüme Bürosu kurarak burada Avrupa gazetelerini olaylar düzeyinde takip ediyordu. Ne zaman ki ilan etmek zorunda kaldığı Tanzimat Fermanı nın kurumsal, hukuksal, ekonomik, toplumsal ve bireysel bağlamda ortaya koyduğu hakların ne ölçüde uygulama alanı bulduğu Batı basını tarafından gözlem altına alınınca, artık yabancı basına bir gözlemci gözüyle değil, Tanzimatla üstlendiği yeniliklerden geri adım atmanın dışa dönük taraftarlarını bulmaya yöneltti. Bu da basınla ilgili bir geleneği olmayan Yönetimi, çıkar ilişkisine sevketti. Osmanlının siyasal, hukuksal, ekonomik ve askeri alandaki zaafiyetleri, yabancı basın tarafından da Osmanlı Yönetimine karşı zaman içerisinde bir şantaj aracı olarak kullanılmaya çalışıldı. Özellikle II. Abdülhamid döneminde bu zirveye ulaştı. Biz sunumumuzda, devletin resmi arşivlerinden yola çıkarak bu ilişkilerin boyutlarını gözler önüne sermeye çalışacağız. 450

3 RESMİ BELGELER IŞIĞINDA OSMANLININ TÜRKÇE DIŞI BASINLA İLİŞKİLERİ Batı da ilk baskı tarihini 1440 kabul edersek, İmparatorluğun asli unsuru olan Türkler, topraklarında Türkçe harflerle kitap basımını 239 yıl beklerken, Türkçe ilk gazete için de resmi otorite tarafından şeriata ve devlet otoritesine zarar vereceği gerekçesiyle 391 yıl beklemek zorunda bırakılmışlardır. Ancak Osmanlı topraklarına matbaanın gelmesi için bu kadar uzun bir süre beklenmemiştir. 15. yüzyılın sonlarında İstanbul, İzmir, Selanik ve Edirne de azınlıklar tarafından matbaalar kurulmuş ve bunların kendi dillerinde kitap ve gazete çıkarmalarına da izin verilmiştir. Bu bağlamda ilk gazeteyi Fransız Büyükelçiliği 1795 te Bulletin de Nouvelles adıyla İstanbul da çıkarmıştır. Siyasi amaçla çıkarılan bu gazetenin dışında yine siyasi ve ticari amaçlarla başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok gazete çıkarılmıştır. Çıkarılan bu ilk gazeteler arasında La Gazette Française de Constantinople ( ) Le Smyrne (1 Ocak 1824-Ekim 1824) Le Spectateur Oriental (1824-Aralık 1827) Le Courrier de Smyrne (Ocak ) Le Journal de Smyrne ( ) LʹEcho de lʹorient ( ) i sayabiliriz. Ülke içerisinde çıkarılan bu gazetelere Osmanlı Yönetimi başlangıçta hiç itibar etmemiş ve hatta belli bir süre bu gazetelerin yayınlarını görmemezlikten gelmiştir. Avrupa basınının da bir çeşit Osmanlı ülkesinden haber kaynağını teşkil eden bu gazeteler, Padışah II. Mahmud un ( ) dikkatini çekmiş, Osmanlı Devleti nde köklü yenilikler gerçekleştirmek isteyen Padışah tarafından Batı yı bu yenilikçi girişimlerde ve içerideki ıslahat hareketlerinde yanında bulmak amacıyla bu gazetelerin yöneticilerine parasal destek sağlayarak dışarıda kendi lehinde bir kamuoyu oluşturmanın yollarını aramıştır. Bu bağlamda İzmir de yayınlanmakta olan iki Fransızca gazeteye ayda beşer bin kuruş vermiştir (BOA, İrade Hariciye, 1841). II. Mahmud, İç kamuoyu için ise Türkçe bir gazete çıkarmayı saltanatının ilk yıllarından beri düşünmüş olmakla birlikte Osmanlı bürokrasisinden çekinerek bunu belli bir süre ertelemek zorunda kalmıştır. Daha önce İzmir de çıkardığı Le Courrier de Smyrne isimli gazetesiyle Yunan, Rus, İngiliz ve Fransız politikalarını eleştirip, Osmanlı yanlısı kampanya yürüterek Osmanlı Devleti nin güvenini kazanmış olan Fransız asıllı Alexandre Blacque (Blak Bey) in, iç ve dış kamuoyunu etkilemek için yönetim kontrolünde bir gazetenin çıkarılması ihtiyacını dile getiren uzunca bir takririnin sadaret kaymakamı tarafından da desteklenerek bir metin halinde padişaha sunulması, artık Padişah ta düşüncenin uygulama aşamasına geçirilmesi zamanının geldiği kanaatini doğurmuştu. Hemen sadaret kaymakamının sunmuş olduğu belge üzerine padişah II. Mahmud: Uzun zamandır bir gazete çıkarmayı düşünüyordum. Ancak zamanının gelmesini bekliyordum. Şimdi ise zamanı gelmiştir. Şeriata ve resmi otoriteye zarar vermeyecek şekilde uygun bir isim bulunarak gazete çıkarılsın emrini yazmıştır (BOA, DUİT, 1830). Bu emir üzerine Takvim-i Vekayi adı verilen resmi gazete, 1831 yılında devlet eliyle iç ve dış kamuoyunu etkilemek üzere Türkçe, Fransızca, Arapça, Farsça, Ermenice ve Rumca dillerinde çıkarılmıştır. Böylece Osmanlı Türkiyesi nde Türkçe gazete, Avrupa daki gibi bir toplum gereksinimi olarak değil, siyasal iktidarın bir gereksinimi olarak ortaya çıkmıştır. 451

4 Padışah II. Mahmud tan sonra tahta geçen Abdülmecid ( ), basınla başı pek hoş olmadığından II. Mahmud un azınlık gazetelerine sağlamış olduğu parasal desteği kesmiş (BOA, İrade Hariciye, 1841) ve hatta diğer azınlık gazetelerine de ülke çıkarları için yardım edilmesi önerildiğinde, Abdülmecid: Bazı gazetelerin celb ve taltifini, diğer bazılarının yine zararlı şeyler yazabileceklerine nazaran pek de o kadar faydalı görmüyorum. Halbu ki Memâlik-i Mahrûsam da icra ve iltizam olunmakta olan muâdelât ve hakkâniyyet o gibi iftira ve yalanları bittabii cerh ve tekzîb eyleyecektir diyordu (Yerlikaya, 1994: 17). Ancak ilan etmek zorunda kaldığı Tanzimat Fermanının kurumsal, hukuksal, ekonomik, toplumsal ve bireysel bağlamda ortaya koyduğu -hiç de monarşik geleneksel yapı içerisinde alışık olunmayan- hakların ne ölçüde uygulama alanı bulduğu Batı tarafından gözlem altına alınınca Padışah Abdülmecid, bu bağlamda eleştirilere yer veren azınlık gazetelerine yönelik sansür uygulamaya başladı. Bu türden uygulamalar yeterli gelmeyince, tekrar II. Mahnud gibi para ile bu gazeteleri susturma yoluna gitti. Bu türden girişimlerle Tanzimatla üstlendiği yeniliklerden geri adım atmanın dışa dönük taraftarlarını bulmaya çalıştı (Ülken, 1992: 56). Böylece sosyal iletişimde etkin olmaya başlayan yazılı basın, yönetimin gündemine ciddi bir şekilde girmiş bulunuyordu lara gelindiğinde sadece Osmanlı başkentinde sayıları onu aşkın Fransızca gazete yayınlanmaya başlar. Bunlar 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşmasını izleyen yıllarda ortaya çıkarlar. Başka deyişle Osmanlı İmparatorluğundaki yabancı çıkarları arttıkça bu çıkarları savunan gazete sayısı da çoğalır (Alemdar, 1978: 7). Çünkü Türkçe dışı basımevleri üzerinde yönetimin kontrolü söz konusu değildir. Bu matbaalarda basılan gazetelerin bir kısmı Osmanlı aleyhinde yayınlar yaptığı gibi, bir kısmı da Batı karşısında hesap verir duruma gelmiş yönetime akıl almaz şantajlar yaparak para koparmaya çalışır. Bu şantaj işine sadece İmparatorlukta çıkan azınlık gazeteleri değil, aynı zamanda İstanbul da muhabir bulunduran dış ülke gazetelerinin bir kısmı da karışır. Daily News * in İstanbul muhabiri Mösyö Aubrine, iç ve dış kamuoyunu yönetimin isteği doğrultusunda etkilemek için gazetesinde yazılar yazdığını söyleyerek kendisine parasal destek sağlamasını ister ve padışah Abdülmecid, kendisine 4 Mart 1848 tarihinde 400 kuruş maaş verilmesini emreder (BOA, İrade Hariciye, 1848) tarihinde İstanbul gazetesi yazarı Nukes ise yine aynı Padışaha sunulmak üzere kaleme aldığı dilekçesinde, gazetesinin yayına başladığı bir yıldan beri hep Osmanlı idaresinin çıkarlarını korumaya yönelik para gözetmeksizin yazılar yazdığını, şimdi ise borç batağına saplandığını belirterek kuruş karşılıksız destek ister. Bu destek sağlanırsa yurtdışındaki gazetelere yönetimin lehinde haberler geçeceğini, aksitakdirde böyle bir çabaya girişmeyeceğini söyleyerek bir nevi şantaja başvurur (BOA, İrâde-Hâriciye, 1849). Halbu ki bu gazeteye daha önceki tarihlerde de parasal destek sağlanmıştır. Gazetenin muhabirine 1848 yılında 30 bin kuruş verildiğini görüyoruz (BOA, İrade-Hariciye, 1848). Türk dostu Edward Blacqueʹin ise istekleri hiç geri çevrilmez. Courier de Constantinople isimli gazetesinde yapacağı masraflar için önceden kendisine bağlanan kuruş maaşın peşin ödenmesini ister ve para derhal ödenir (BOA, HR-MKT, Dosya: 66, Gömlek: 11). Journal de Constantinople gazetesi ise devlet tarafından desteklenmektedir (BOA, İrade Hariciye, 1859). Diğer taraftan İzmirʹde gazetecilik yapan de Champ ise, dilekçesinde * 1846 da büyük sermayeli bir limited şirket olarak kurulan bu gazetenin başyazarlığını ünlü edip Charles Dickens yapmıştır. Önceleri tutunamayan gazete bir süre sonra Gladstone tarafından Liberal Parti nin (Whig ler) in yayın organı haline getirilmiş, Fransız-Alman savaşı dolayısıyla okuyuculara taze haber ulaştırdığından tirajı yükselmiştir. (İnuğur M. Nuri (1993). Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınları, s: 101) 452

5 12 yıldır İzmir de gazete çıkardığını, ancak gazetede sadece ticari konulara yer verdiğini, amacının gazeteyi İstanbul a taşıyarak hem iktidara hizmet etmek, hem de gazetenin içeriğini zenginleştirmek olduğunu yazar. İktidara nasıl hizmet edilir sorusuna ise; iktidarın icraatlarını kendi gazetesinde öveceğini, Fransız gazetelerini çıkaranların bazılarıyla dost olduğunu ve bu gazeteleri hükumet lehine kullanabileceğini, en az iki yabancı gazeteye abone olunmasını ve bu konuda aracı olabileceğini, Avrupa gazetelerinde iktidarın aleyhine çıkan ve halkın zihnini bulandıran haberlerin gazetesinde tekzib edileceğini ve Avrupa gazetelerine gönderilecek cevabi yazıları diplomatik üslupla ele alabileceğini söyler ve gazetesinin hem iç, hem de dış kamuoyunu etkilemesi için bu ilişkinin mutlak surette gizli tutulması gerektiğini de özenle belirtir sayın Mösyö de Champ dilekçesinde ve Mösyö de Champ ın bu isteği hükümetçe hemen kabul görür (BOA, İrade Meclis-i Vâlâ, Dosya : 843). Diğer taraftan Kirkof adında bir gazeteci, Avrupa gazetelerine yazmış olduğu cevabi yazıların Belçika ve Avusturya gazetelerinde yayımlandığını belirtmiş ve bunun karşılığında hükümetten para istemiş, para verilmezse Paris gazetelerinde yazıyı yayımlatmayacağını açıkça dile getirmiştir (BOA, HR-MKT, 1853). Alman gazetelerine Osmanlı Hükümeti lehinde yazılar yazan ve İzmirʹde oturan gazeteci Ms. Lafterʹe ise 800 kuruş maaş bağlanmıştır (BOA, İrâde Hâriciye, 1840). Olay, içerdeki azınlık basınıyla sınırlı kalmaz. Yurtdışındaki gazeteler de Osmanlının bu zaafından yararlanma yoluna gider. Özellikle Fransız basını bu işte öncü bir rol oynar. Bilindiği üzere Osmanlı Yönetimi, Avrupa da yayımlanan gazeteleri 18. yüzyılın ortalarından itibaren siyasal düzeyde takip etmeye başlamıştır. Babıali de bir Tercüme Bürosu kurarak burada Avrupa gazetelerini olaylar düzeyinde takip etmiştir. Avrupa gazetelerinde aleyhinde çıkan yazılara aldırmadığı gibi, bunları başlangıçta tekzib etme yoluna bile gitmemiştir azınlık basınında olduğu gibi. Ancak dış basın, ülkelerinde bulunan sefirler aracılığıyla Osmanlı yönetimine baskı kurarak sözde Avrupa kamuoyunda yazılarıyla Osmanlı yönetimine sahip çıkacaklarını söyleyerek açıkça rüşvet istemişlerdir. Fransa sefirimiz 1851 yılında Sadaretʹe mektup yazarak Osmanlı Devleti aleyhindeki yazıları engellemeye çalışan ve bu yolda yazılar yazan Fransız basınına ve özellikle de Débats gazetesine verilmek üzere Frank ister. Bu istek Padışahça uygun görülür ve para gönderilir (BOA, BEO-A-AMD, Dosya: 28). Osmanlı Hükümeti lehinde yazılar yazdığı gerekçesiyle İngiltere gazetecilerinden Mösyö Aubrine e maaş bağlanır (BOA, Y-A-. HUS, 1848). Diğer taraftan Tanzimatla Batı tarafından gözlem altına alınmış İmparatorluk, artık gözünü ve kulağını Batı ya dikmiş, her yaptığı icraatın Avrupa ülkelerinde nasıl karşılandığını merak eder hale gelmiştir. Bunun takip yolu ise Avrupa gazetelerinden geçmektedir. Bu durum da büyük bir şantaja dönüşmeye başlamış, Avrupa gazeteleri, Osmanlı yönetimi gazeteye abone olsun diye özellikle sık sık aleyhte yazılara yer vermeye başlamışlar ve cevap hakkı için de yüklü paralar almaya çalışmışlardır e gelindiğinde Babıali Tercüme Odası için abone olunan Avrupa gazetelerinin sadece yıllık masrafları kuruşu bulmuştu (BOA, HR-MKT, 1853). Bu rakam 1859 yılında kuruşa çıkmıştır (BOA, İrâde Kataloğu, 1959). Yine 1859 yılında sadece Droit ve Tribune gazetelerine beş aylık abone bedeli olarak kuruş (BOA, A-MKT-NZD, 1959), 1860 yılında La Nouvelle gazetesine abone bedeli olarak frank ödenmiştir (BOA, İrade-Hariciye, 1860). 453

6 Abdülaziz ayrıca bazı gazetecilere yazılarından dolayı nişanlar da vermiştir. Girit olayları sırasında Osmanlı Devleti lehinde haberler yapan İtalyan gazeteciye dördüncü rütbeden mecidiye nişanı (BOA, İrade-Dahiliye, 1869), iki Fransız gazeteciden birine üçüncü, diğerine dördüncü rütbeden mecidiye nişanı takılmıştır (BOA, İrade-Hariciye, 1866). Ancak Padışah Abdülmecid, parasal destek, rüşvet, nişan ve araya adam koyma gibi önlemlerle hem azınlık basını ve hem de dış basınla ilişkileri istediği gibi kontrol edemeyeceğini anlayınca, özellikle ülke içerisinde çıkmakta olan azınlık basınını kontrol altına almak için, çıkacak gazetelerin Takvim-i Vekayi nazırının kontrolünden geçirilerek yayımlanmasını gündeme getirmiştir. Örneğin Yanko Masurus, Rumca bir gazete çıkarmak istediğinde kendisine bu yolda izin verilebileceği söylenmiştir (BOA, İrade-Meclis-i Vala, 1842). Yine Ms. Tokezʹin Journal de Constantinople gazetesi ile İzmirʹde basılan Echo dʹorient gazetesini birleştirerek tek bir gazete olarak çıkarma isteği (BOA, İrade-Meclis-i Vâlâ, 1846) ile İtalyan mültecilerinin geçimlerini sağlamak amacıyla İstanbulʹda politik konular dışında bir gazete çıkarma talepleri aynı gerekçeye bağlanmıştır (BOA, İrade-Hariciye, 1849). Bu uygulamaya rağmen ülke içerisindeki azınlık basını kapitülasyonlardan yararlanarak istediklerini yazabiliyor ve sansür edilemiyordu. Her ne kadar gerçek dışı haberlerin gazetelerde yer almaması konusunda gazete yönetimleri uyarılmışsa da bunda başarılı olunamamıştır (BOA, HR-MKT, 1852; HR-MKT, 1853). Tanzimat Fermanı ile bu haklarını daha da genişleten azınlık basını, 1856 İslahat Fermanıyla dokunulmazlık haklarını garanti altına almışlardı. Öyle ki ülke içerisindeki azınlık basını, kendilerine verilen tüm olanaklara rağmen, yönetim aleyhinde yazılar yazmaya devam ettiklerinden bu gazete sahiplerine verilen maaşların kesilmesi ve gazetelerinin kapatılması gündeme geldiğinde, olay Heyet-i Vükelada (Bakanlar Kurulunda) görüşülmüş ve sonuçta bunun imkansız olduğu vurgulanarak çıkar yol olarak bu gazetelerin satın alınarak imha edilmesi benimsenmiştir (Kabacalı, 1990: 20-21). Bu uygulamada da etkili olunamayınca Serasker Fuat Paşa, o günlerde azınlık basını üzerinde etkili ve aynı zamanda bir gazeteci olan de Champʹı para karşılığında görevlendirmek istemiştir. de Champ, gazete yöneticileriyle görüşecek ve bunlardan gazetelerinde Osmanlı aleyhinde yazı yazmamalarını rica edecekti. Bu şahıs görevi kabul etmiş olmalı ki Sadaretʹe başvurarak yaptığı işin parasını istediğinde, Sadaret, bu işten haberdar olmadığını söyleyerek durumu 9 Eylül 1853 tarihiʹnde Fuat Paşaʹya havale etmiştir (BOA, HR-MKT, 1853). Dışarıdan ülkeye sokulacak gazetelerin ise incelenerek zararlı görülenlerin engellenmesi istenmiştir (BOA, HR-MKT, 1853). Avrupa devletlerinin koruması altında bulunan azınlık matbaalarına ve basınına bu yolla söz geçiremeyeceğini anlayan Osmanlı idaresi, hiç olmazsa bundan böyle yeni çıkacak yayınlara yasal bir sınırlama getirmek üzere ʹʹBasımnâme Nizamnânesiʹʹ adı altında 15 Şubat 1857 tarihinde doğrudan gazetelere yönelik olmasa da kitap ve broşürlerin basımına yönelik yazılı bir sansür metni yayımladığını görüyoruz. Buna göre İstanbulʹda matbaa açmak isteyenlerin durumları maarif ve zabtiye tarafından araştırıldıktan sonra, sakıncalı görülmezler ise kendilerine matbaa açma izni verilecekti. Diğer illerde oturanlar ise valiliklere başvuracaklar ve onlar için de aynı işlem yapılacaktı. Yabancı devlet uyruğunda olup da Osmanlı ülkesinde kitap basmak isteyenler, Hariciye Nezaretiʹnden bu izni alacaklardı. Presse dʹorient gazetesi sahibi Jean Petrieʹnin gazete iznini bu yolla aldığını görüyoruz (BOA. İrade-Hariciye, 1861). Nizamnameye göre, Osmanlı ülkesinde mülkçe ve devletçe zararlı kitap ve risaleleri bastırmaya cesaret eden olursa, basılan yayınlara el konulacak ve basanlar da cezalandırılacaktı. Bu nizamnâmeye rağmen sonraki yıllarda yine 454

7 çok sayıda azınlık gazetesi yayınlanmıştır. ** Sayıları artan bu gazeteler, kendilerine çizilen sınırı geçip, olur olmaz şeyleri sütunlarını aktarmaya başlayınca, bildiriler ve uyarılar basına yönelik sansür kanunu çıkarılıncaya kadar sürüp gitti. Yazılı muhalefetin artması karşısında, Fransa dan Ceza Kanunu tercüme edilirken, basınla ilgili maddeler de benimsenmiş ve böylece 1864 te Matbuat Nizamnamesi adı altında ilk Basın Kanunu hazırlanarak, gazete çıkarmak bundan böyle izne bağlanmıştı. Bu kanunla azınlıkların çıkaracağı gazeteler de resmen izne bağlanmış oluyordu. Ayrıca yabancı ülkelerde basılan ve Osmanlı Hükümeti aleyhine yayın yapan gazetelerin ülkeye girmesi yasaklanmış ve basın yoluyla işlenecek suçlardan dolayı gazetelerin kapatılabileceği de öngörülmüştür. Çok geçmeden 1867 de meşhur Âli Paşa Kararnamesi olarak bilinen Sansür Kararnamesi yayımlanmış, gerekçe gösterilmeden görülen lüzum üzerine ifadesiyle gazetelerin kapatılması dönemi başlamıştı. Yabancı hâkimiyeti ve müdahalesinin bunca arttığı bir ortamda çiçeği burnunda Osmanlı meşrutiyetçileri Abdülhamid i tahta çıkarmak için selefini alaşağı ettiler ve Belçika modeline göre bir anayasa hazırladılar. Ancak, anayasal yönetim 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu na damgasını henüz vuramayacaktı. Abdülhamid, iktidarını pekiştirince, Osmanlı meclisini kuruluşundan daha iki yıl geçmeden lağvetti, kendisini tahta çıkaranları sürgüne gönderip hapsetti ve Osmanlı saltanatı tarihinin en girift casus teşkilatından birini kurdu. Saltanatı, siyasi baskı ve sansürle eş anlamlı hale gelmişti (Brummett, 2003: 14-15). Basın bağlamında Abdülhamid, gazeteleri susturmak için 1878 de sadık adamlarından bir sansür heyeti oluşturdu ve bunu Matbuat Müdürlüğü Kalemi ne bağladı (İskit, 1939: 63). Bu tarihten başlayarak baskıcı yaklaşımın oluşturduğu düzen giderek sertleşti. Uygulanan sansür içerideki Türkçe ve Türkçe-dışı tüm basını kapsamıştı. Dışarıdan ülkeye sokulan zararlı yayınları da önlemek için Zaptiye Nezareti de sansür konusunda görevlendirilmiş ve ayrıca Dışişlerinde de Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü oluşturulmuştu de sansür siyasal olmayan dergilere de yayılmış, 1881 de Encümen-i Teftiş ve Muayene kurulmuştur. Bu Encümen, sadece gazeteleri değil, aynı zamanda kitapları, kitapçıkları, bütün süreli yayınları denetlemek üzere kurulmuştu. Yalnız gazetelerin sansürü Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) ne bağlı olan Matbuat Müdüriyeti nde yapılırdı. Her gazetenin yönetim yerine Matbuat Müdüriyeti nin sansür memurları gelir ve çıkacak yazıları okurlar, istemediklerini çıkarırlar, beğendiklerine görülmüştür diye imza koyarlardı. Matbuat Müdüriyeti, sonraları daha sıkı yollara girdi. Matbuat Müdürünün kendisi sansür işini üzerine aldı; gazeteler akşamdan sonra tüm yazıların, hatta ilanların matbaa provalarını iki takım basar, müdürün Saraçhane deki konağına gönderir ve oradan geldiği biçimde, bir harfine bile dokunmamak koşuluyla basarlardı (Tokgöz, 1993: 44). Sonraları dergilerin Encünem de denetimi kaldırıldı. Artık dergi çıkarılamıyordu. Ancak Dahilye Nezareti nden haftalık gazete imtiyazı almak gerekiyordu. Bu iş için de padışah emri gerekiyordu ki Abdülhamid de zaten bunu kolay kolay vermiyordu. Böylece Abdülaziz döneminde çıkmaya başlayan bir çok dergi kapanmak zorunda kalmıştı. Sansür için tüm bu kurumlar harekete geçirilirken Abdülhamid, Basın Kanununu istediği şekilde meclisten geçiremeyince, 1908 e kadar süren baskıcı yönetiminde bir daha basınla ilgili yasa çıkarmayarak keyfi uygulamaları seçme yoluna gitmiştir. Yalnız1888 de ve 1895 te iki ayrı Matbuat Nizamnamesi çıkartarak basılı eserleri kontrol altına almaya çalışmış ve yeri ** Ziyad Ebüzziyaʹya göre Osmanlı ülkesinde çıkan ve sayıları belirlene bilen azınlık gazetelerinin toplam sayısı 1746 dır. (Ebüzziya Ziyad (1985). Osmalı İmparatorluğu nun Türkçe Dili Dışındaki Basını, Türkiye de Yabancı Dilde Basın,. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. 455

8 geldikçe bu nizamnameleri gazeteler için de kullanmıştır. Gazetelerle ilgili keyfi sansür uygulaması, Abdülhamid korkusundan görevli memurları aşırılığa götürmüş ve bu memurları ülke içerisinde çıkan Türkçe ve Türkçe dışı basını yok etmek için bir yarışa sokmuştur. Türkçe olmayan yabancı gazeteler, Hariciye Nezareti ne bağlı Matbuat-ı Hariciye Müdürlüğü nce sansürden geçiriliyordu. Bu müdürlükte her dilden memur çalıştırılmaktaydı tarihli bir belgede İstanbul da çıkan Ermenice gazetelerin sansür memuru olarak Minas Efendi nin atandığını görmekteyiz (BOA, Hariciye-İrade, 1899). Bu memurlar, ülkede çıkan Türkçe dışı gazeteleri okuyarak rapor hazırlıyorlardı. Rapor doğrultusunda bu gazeteler süreli ya da süresiz olarak kapatılıyorlardı. 27 Ağustos 1877 tarihli Basiretçi Ali Efendi nin kapatılan gazetesini yeniden açmak için verdiği dilekçede:...geçenlerde külliyen ilğa edilmiş olan Levant Herald ve Stamboul ve Gorye Doryan ve Vakit gazeteleri merhamet-i seniyyeye nâiliyetle tekrar meydan-ı intişare çıkmış... ifadesinden İstanbul da çıkmakta olan Levant Herald, İstanbul ve Gorye Doryan gazetelerinin önce süresiz kapatıldıklarını ve daha sonra padışahın izniyle yeniden yayına başladıklarını görüyoruz. Ancak 1882 tarihinde İtalya gazetelerinde hükümet aleyhinde çıkan bir yazıyı yayınladığından dolayı Gorye Doryan gazetesi kapatılmış ve sahibi ülke dışına sürülmüştür (BOA, Y-A-RES, 1882). Stamboul gazetesinin ise bir çok kez uyarı ve kapatma cezası aldığını görüyoruz (Alemdar, 1978: 53).Moniteur de Commerce gazetesinin Zabtiye Nazırı Hafız Paşa ya verilen nişandan dolayı uygunsuz bir makale yayımlaması ve saray erkanına hakarette bulunması yüzünden gazete kapatılmış ve gazetenin sahibi hakkında soruşturma açılmıştır (BOA, Y-A-HUS, 1880) yılında muzır yayınından dolayı London News gazetesi toplattırılmıştır (BOA, Y-MTV, 1906). Ancak bu tür yurtiçinde çıkan yabancı gazeteler, dışarıdan ülkelerinin siyasal desteklerini gördüklerinden Osmanlı Hükümeti tarafından Türkçe basın kadar zarara uğramamışlardır. Örneğin İstanbul gazetesinin sıkça açılıp kapanması, Fransa Hükümeti nin Osmanlı üzerindeki baskılarıyla olmuştur. Halbuki Abdülhamid döneminde kapatılan hiçbir Türkçe gazete bir daha açılamamıştır. Abdülhamid, selefi gibi ülke içerisinde çıkan Türkçe dışı gazeteleri kapatmaktan ziyade, hükümet lehinde yazdıkları yazılar dolayısıyla bunlara büyük paralar vermiştir. Örneğin 1890 yılında Stamboul , Levant Herald , Moniteur Oriental , Turquie , Bizantis (Bozdağ, 1992:146), Agence de Constantinopleʹe 1905ʹte kuruş vermiştir (BOA, Y-PRK-HH, 1905). İnuğur ise, II. Abdülhamid döneminde yerli basını susturmak için, Tercüman-ı Hakikat, Tarik, Saadet, Musavver Malumat, Servet-i Fünun, Levand Herald, Moniteur Oriental, Byzantis, La Turquie, İstanbul gazetelerine padışahın iradesiyle hazineden kuruş arasında yardım yapıldığını söylemektedir (İnuğur, 1993: 267). Abdülhamid rahatsız eden, daha doğrusu karabasan ı haline gelen asıl dış basındı. Çünkü bu tarihlerde Avrupa basını dağılmakta olan İmparatorluk aleyhinde kışkırtıcı yayınlar yapıyordu. Özellikle 1877 Rus yenilgisi bu süreci hızlandırmıştı. Rusya Doğu Anadolu ve Besarabyaʹda yeni topraklar elde ederken, Romanya ve Bulgaristan için özerklikler tanınmış, Ermeni olayları başlatılmış, Yunanistan Tesalyaʹyı, Fransa Tunusʹu, İngiltere Kıbrıs ve Mısırʹı imparatorluktan koparmıştı. Girit için Balkan savaşına kadar sürecek bir çekişme devam etmişti. Bütün sömürgeci devletler kendi paylarına düşecek kısmın pazarlıklarını yapıyor, bu amaçla Osmanlı içindeki azınlıkları kışkırtıyorlardı. Balkanlar dünyanın en tehlikeli bölgesi haline gelmiş, Doğu Anadolu ve Suriyeʹnin de aynı duruma girmesi için de çabalar yoğunlaştırılmıştı. Avrupa ülkelerinin siyasal düzlemde uygulamaya koydukları bu harekat 456

9 planı, aynı zaman da Avrupa gazetelerinin yayınlarıyla gündemde tutuluyor, kışkırtıcı yayınlar yapılıyordu. Dünyanın her tarafında yayımlanan karikatörlerde Osmanlı Devleti, başında eli bıçaklı cerrehlar bekleyen bir yarı ölü hasta adam olarak temsil ediliyordu. Her uzvunun üzerinde bir eyaletin ismi yazılıydı ve her sömürgeci kendi parçasını kesmeye çalışıyordu (Koloğlu, 1992:44). Avrupa ülkeleri bir yandan İmparatorluğun toprakları üzerinde bu çirkin emellerini gazete ve ajanslarıyla işbirliği içerisinde yürütürlerken, bir yandan da Abdülhamidʹe hakarete varan saldırılarda bulunuyorlardı. Bu durum karşısında Abdülhamid ilk iş olarak 1882 tarihinde dış basında şahsına ve devletin parçalanmasına yönelik çıkan yazıları araştırmak ve ülkede bulunan yabancı gazete muhabirlerinin telgraflarını kontrol etmek amacıyla Artin Efendi başkanlığında Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi isminde bir birim oluşturulmuştur (BOA, Y-A-RES, 1882). Bu birimde yabancı ülkelerde çıkan gazeteler okunuyor ve Abdülhamid rejimi ve devlet aleyhindeki yazılar derlenerek bunlara yazılan cevaplarla birlikte bir rapor halinde Saray a sunuluyordu (BOA, Y-A-HUS, 1885; BOA, Y-A-HUS, 1886; BOA, Y-A-HUS, 1886; BOA, Y-A-HUS, 1886; BOA, Y-A-HUS, 1886; BOA, Y-A-HUS, 1886; BOA. Y-A-HUS, 1886). Bu birime belirli bir ödenek ayrılmış ve bu ödenek zaman zaman artırılmıştır.(boa, Hariciye-İrade, 1895). Ayrıca yurtdışı elçiliklerinde de bulundukları ülkenin basınını takip etmek üzere memur istihdamı yoluna da gidilmiştir. Bazen bu memurların maaşlarının nereden ödeneceği ise sorun haline gelmişti (BOA, Hariciye-İrade, 1892). Bu birimlerden Saray a gelen raporlar hiç de iç açıcı değildi. Abdülhamid yönetimine dış basında çok ağır eleştiriler getiriliyordu. Aslında bu eleştirilerin bir çoğu da Abdülhamid in baskıcı rejiminden ziyade, onun izlemiş olduğu dış politikadır. Yazılan tekzib metinlerine baktığımızda Ermeni, Yunan, Bulgar, Rumeli ve Balkanlarla ilgili Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerinde uygulamış oldukları siyasal baskının bir çeşit devlet politikası şeklinde basına yansımasıdır. Artin Efendi başkanlığındaki Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi nde derlenen bu haberlerin tekzib şeklinde yazılan cevapları, Avrupa gazetelerinde her zaman yayımlanmıyordu. Bunlara cevap vermek ve bir daha bu türden olumsuz haberlerin çıkmaması için dış basınla iyi ilişkiler içine girmek gerekiyordu. Bu bağlamda Abdülhamid, gazete yöneticilerine araya adamlar koyarak ulaşmaya çalışmıştır. Örneğin Times gazetesinin Osmanlı Devleti aleyhinde yazmakta olduğu olumsuz haberlerin önüne geçmek için Abdülhamid, özel görevle bir adamını Times ın yazı işleri müdürüne göndermiştir (BOA, Y-A-HUS, 1882). Daha önce bu gazetenin Abdülhamid ve hükümetine yönelik ağır eleştirilerinden dolayı ülkeye sokulması yasaklanmış, ancak İngiliz Sefareti ne gelmesine engel olunamamıştır (BOA, Y-A-HUS, 1881). Aynı şekilde Roma sefaretimizden gelen bir yazıda da İtalya da çıkan gazetelerin Osmanlı Devleti ne yönelik olumsuz yazılarının önüne geçilmesi istenmiştir (BOA, Y-A- HUS, 1883). Bu girişimlerin fazla başarılı olmadığını görüyoruz. Zira üç yıl sonra yine Times ve diğer İngiliz gazetelerinin yayınlarından hükümet rahatsız olduğunu dile getirerek Londra Sefirimiz Musurrus Paşaʹnın bu konuda harekete geçmesi istenmiştir. Musurrus Paşa göndermiş olduğu cevabi yazıda, Times gazetesi Politika Şubesi Müdürü Mösyö Kazanriʹnin ölümünden sonra gazeteyle eskisi gibi samimi bir diyaloğu olmadığını, gazete yönetiminin Mısırʹın ilhakını istediğinden dostu Lord Granvilleʹnin de devreye giremeyeceğini, bu tür yayınları önlemek için yine de girişimlerde bulunacağını yazmaktadır. Ancak geçen zaman içerisinde Musurrus Paşaʹnın İngiliz gazeteleri üzerinde etkili olamadığını görüyoruz. Zira 21 Kasım 1889 tarihli belgede, Londra da yayımlanan Daily News gazetesinin 457

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME

TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.109-131 TÜRKİYE DE EKONOMİ BASINININ ORTAYA ÇIKIŞI, GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet IŞIK 1 Şakir

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ

II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ , s.s.381-395 II. DÜNYA SAVAŞI TÜRKİYESİ NDE BİR MUHALEFET ÖRNEĞİ OLARAK TAN GAZETESİ Mithat Kadri VURAL* Özet II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye nin yaşadığı iç ve dış sorunlara karşı ülkenin tepkisini

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

TEHCİR ÖNCESİ VİLAYAT-I SİTTEDEN AMERİKA YA ERMENİ GÖÇÜ

TEHCİR ÖNCESİ VİLAYAT-I SİTTEDEN AMERİKA YA ERMENİ GÖÇÜ T. C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEHCİR ÖNCESİ VİLAYAT-I SİTTEDEN AMERİKA YA ERMENİ GÖÇÜ DOKTORA TEZİ Ahmet AKTER Danısman: Yrd. Doç. Dr. Kemal ARI İZMİR 2006

Detaylı

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE

ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE ÇİFT MECLİS SİSTEMİ ve TÜRKİYE Bülent YAVUZ * Mahmut BÜLBÜL ** Özet Demokrasi kavramından bahsedildiğinde ilk akla gelen devlet organı yasama organıdır. Demokratik ülkelerde kanun yapmak, yeni kurallar

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET

ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI. Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SÜRECİNDE TÜRK BASINI Neşe YEŞİLÇAYIR* ÖZET Türk siyasetinde 1945-1950 yılları arasındaki dönem oldukça önemlidir. Bu yıllar arasındaki gelişmelerin etkisiyle Türk basınında büyük

Detaylı

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri

1-Babıali Tercüme Odası ndaki Faaliyetleri ve Eserleri BĐR OSMANLI-ERMENĐ AYDIN ve BÜROKRATI: SAHAK ABRO (1825-1900) Giriş Sezai BALCI Osmanlı Devleti nin son döneminde yaşayan Osmanlı-Ermeni entelektüellerinden biri olan Sahak Abro hakkında iki ansiklopedi

Detaylı

19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI *

19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI * 305 19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI * ÖZET BAKTIAYA, Adil TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Günümüzde teröre karşı uluslararası iş birliği oluşturma çabalarının

Detaylı

Sir Henry G. Elliot ın İstanbul Büyükelçiliği (1867 1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı

Sir Henry G. Elliot ın İstanbul Büyükelçiliği (1867 1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı Sir Henry G. Elliot ın İstanbul Büyükelçiliği (1867 1877) Dönemindeki Bazı Büyük Siyasi Olaylara Bakışı Sir Henry G. Elliot s View towards Some the Substantial Political Events During His Istanbul Ambassadorship

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi

Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.85-111 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.85-111 Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi Eray GÖÇ Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu eraygoc@karatekin.edu.tr

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

TÜRKİYE DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ

TÜRKİYE DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ TÜRKİYE DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ YAPISAL ÖZELLİKLER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İrfan Erdoğan ANKARA Kasım 2007 İrfan Erdoğan Türkiye de Gazetecilik ve Bilim İletişimi Genel Yayın ve Dağıtım Gazi

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ ÇTTAD, V/13, (2006/Güz), s.s. 91 107 1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ Hasan Taner KERİMOĞLU Özet Bu makalede, Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı vatandaşı Rumlara karşı

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59. NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2008 Cilt : 32 No:1 39-59 NİYAZİ BERKES İN TÜRK KİTLE İLETİŞİM TARİHİNE KATKILARI Fatma Gürses Öz Niyazi Berkes, yazılı basın ve diğer kitle iletişim araçlarına yönelik

Detaylı

Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü

Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu dan ABD ye Ermeni Göçü (Elazığ / Harput İli Örneği) Erdal Açıkses* Ebru Güher** merkezlerden biri de bugün Elazığ sınırları içinde yer alan Harput olmuştur. Bu çalışmada

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi

Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Bulgaristan a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi Records sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country Arş. Gör. Hakan Anameriç Ankara Üniversitesi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ

OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 76 OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1896-1922) IV A N K A R A 2 0 0 5 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri

Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55:1 (2014), ss.101-122 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001406 Young Men s Christian Association ın Türkiye deki Faaliyetleri RESUL ÇATALBAŞ Bozok Üniv. İlahiyat

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı