BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR"

Transkript

1 BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Beliğ İsmail. Anıl Matbaacılık. Ankara. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim, Ülkü Ayan Özsoy (2000). Safranbolu Meşhurları. Ankara. Anıl Matbaa ve Cilt Evi. Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1993). Van Kütüğü. "Van Meşhurları 1900 Doğumlulara Kadar". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yay.. Ankara: s Abdullah Ercan (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorum Şairleri. Hitit festivali Komitesi. Çorum. Abdurrahman b. Ahmed el-câmî (1289) Nefehâtü'l-Üns. Abdurrahman Hibrî (1996). Enisü l-müsâmirîn. Edirne Tarihi. Çev. Ratip Kazancıgil. Edirne. Türk Kütüphaneciler Derneği. Edirne Abdurrahman Hibrî (1999). Enisü l-müsâmirîn. Edirne Tarihi. Çev. Ratib Kazancıgil. Edirne Valiliği. Edirne Abdülaziz Mektubîzâde. Terâcim-i Ahvâl-i Ulemâ ve Meşâyıh (Devhatü l-meşâyih in Son Zeyli.) Abdülkadiroğlu Abdülkerim (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. AKM Yay.. Ankara. Abdülkadiroğlu. Abdülkerim-Ayla Güçlü (2005). Gaziantep Meşhurları. Anıl Matbaacılık. Ankara. Abdürrezzak Esad Efendi. Menâkıb-ı Emir Buharî (Hediyyetü l Asdıkâ fî Menâkıbı Emîr Buhârî ). (Süleymaniye Ktb.) Nu. 3622/9 Abdürrezzak, Tuhfetü z-züvvâr. Açıkgöz, Namık (1982). Riyazü'ş-Şuara. Riyazî Mehmet Efendi. Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Ağar, M. Emin (hzl.) (2002). Regâyibü l-menâkıb. (Sadreddin Konevî nin Menkıbeleri). Şeyh Musa Es- Sadri. Anka Yay.. Ahmed Cevdet (yy). (1314). Tezkire-i Latîfî. Ahmed Cevdet Paşa (1307). Kırım ve Kafkas Tarihçesi. Ahmed Nazif. Riyâzu n-nukabâ. Süleymaniye Kütüphanesi. Hacı Mahmut Ahmed Rıfat (1299/1881). Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiye 7 C.. Maarif Nezaret-i Celilesi Ruhsatıylı. Ahmed Rıfat (2004). Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiye 7 C. Kaşgar Neşriyat. Ankara. Ahmed Rıfat (yty). Ravzatü l-aziziyye. Ahmed Rif at (1998). Devhatu n-nukabâ. Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşrâflar. (hzl.) Hasan Yüksel-M. Fatih Köksal. Dilek Matbaacılık. Sivas. Ahmed Rifat Efendi (yty). Devhatü'l-Meşâyih maa zeyl. İstanbul; Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi. 22 Sel 2082 Ahmed Rifat.(1283). Verdü l-hadâik. Karahisari Esad Efendi nin Litografya Destgahı. Bu bibliyografya çalışması, divan edebiyatıyla ilgili, ansiklopediler, ansiklopedi niteliğindeki eserler, bibliyografyalar, edebiyat tarihleri, mecmualar, tarihler, tezkireler, Şakâ iku n-nu mâniyye çevirileri ve zeyilleri, evliya tezkireleri, menakıbnameler, vefeyatlar ile mevki sahiplerine göre hazırlanmış eserlerleri kapsamaktadır. 1

2 Ahmedî Tacüddin İbrahim bin Hıdır el-amasyavî (yty). Dastan ve Tevarih-i Mülûk-ı Âl-i Osman. hzl. Nihal Çiftçioğlu Atsız. Türkiye Yayınevi. Ak, Mustafa Necati (1962). Behcetü l-esrâr Menakıb-ı Abdülkadir Geylanî. Seyyid. Ali Nurbahş. Yeni Matbaa. Akar, Betül (2011). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ndeki R Numaralı Şiir Mecmuası (9-176b) nıntranskripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. Tarih Vakfı Yay.. Akbulut, Ömer (1970). Trabzon Meşhurları Bibliyografyası. Ankara. Akbulut, Ömer (1970). Trabzon Şairleri. Hammamizade İhsan. İlmi Kalkındırma Cemiyeti. Trabzon Akça, A. Kemal (1940). Sille nin Halk Şairleri. Konya Halkevi. Akdağ, Ülkü (2011). Milli Kütüphane deki 06 Hk 436 Numaralı Şiir Mecmuası. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç). Konya: Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akkuş, Mehmet-Ali Yılmaz (hzl.) (2006). Sefinetü l-evliya C. 4.. Osmanzade Hüseyin Vassaf. Kitapevi Yay.. Aktan, Bilal-Mustafa Güneş (hzl.) (2011). Menâkıb-ı Ak Şemseddin (Tuhfetü l-ihvân). Abdürrezzak. Menâkıb-ı Akşemseddin. H Yay.. Aktepe, M.Münir (hzl.) (1993). Vak anüvis Ahmed Lütfî Efendi Tarihi. TTK Yay.. Ankara. Akün, Ömer Faruk (1990). Bir Türk Edebiyat Tarihi Yazmak Mümkün Müdür?. Dergâh. C.1, S.1, s Akün, Ömer Faruk (1994). Divan Edebiyatı C. 9. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: s Alaybeyizade Mehmed Emin. Vefeyât-ı Pür-iber li Üli l-elbâbı men Ihteber. Ali Âli. Tuhfetü l-mücâhidîn Behcetü z-zâkirîn. Ali b. Bâlî-Ali Manık. El-Ikdü l-manzum fi Zikri Efâdıli r-rum. Ali Cevad (1313). Memâlik-i Osmaniyye Tarih ve Coğrafya Lugati. Mahmud Bey Matbaası. Ali Ekrem (H / M ). Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye. Cüz I, İstanbul: (Taşbasması). Ali Emiri. Yanya Vilayeti Osmanlı Şairleri. (Yanya Vilayeti Mecmuası ve Yanya Vilayeti Salnamesi isimli yayınlanmış iki kitap var; yazar bilgisi yok.) Ali Reşad-Ali Seydi-Mehmed İzzet- A. Feuillet (hzl.) (1332/1913). Musavver Dâiretü l-maarif. Ali Suavi (1870). Kâmusu l-ulûmi ve l-maarif. 5 forma yayınlanabilmiştir. Bu ansiklopedi. Ali Suavi'nin Paris'te 1870 yılında çıkardığı Ulûm (Bilimler) gazetesinin ekidir. Alî Sürûrî. Bazı Hatırat. 06 Mil Yz A Alkan, Mustafa (2008). Mecmu'a Milli Kütüphane 2727 [Sübha-i Sıbyân, Tuhfe-i Şâhidî, Tuhfe-i Vehbî, Aruz Risalesi vs.] (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Alpaslan, Yaşar-Serdar Yakar (2009). Muhtelif Cönklerden Maraş Halk Şairlerine Ait Şiirler. Ukde Yay.. Kahramanmaraş. Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri. Dizgi Yay.. Şanlıurfa. Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mûcib. AKM Yay.. Ankara. Amasyalı İbrahim b. Ahmed El-Hadâik. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi. Ankara. Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi. Ankara. Aramaz, Safure (2004). Mecmu'a-i Eş'âr ve Fevâ'id (TDKA. 102) (İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kudret Altun). Kayseri: Erciyes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2

3 Arıkan, Fatma Betül (2011). Ali Emirî Manzum 718 Numaralı Lugaz Mecmuası nın (50a-90b) Çevriyazımı ve İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Üzeyir Aslan). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Arısoy, Mehmet Emin (1961). Şiirde Bor ve Bor Şairleri. Tuğrul Matbaası. Niğde. Arseven, Celal Esad (1983). Sanat Ansiklopedisi I-V, C.. MEB Basımevi. Arslan, Mehmet (1994). Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdeba: Mehmet Siraceddin. Dilek Matbaacılık. Sivas. Arslan, Mehmet (hzl.) (2010) Osmanlı Saray Tarihi. Tayyarzade Ata 4.C.. Kitapevi Yay.. Arslan, Mehmet (2012). Sâkî-Nâmeler. Kitabevi Yay.. Arslan, Mehmet (2011). Tayyarzade Ata, Enderun Tarihi (Ata Tarihi), Kitapevi Yay.. Arslan, Mehmet-Mehtap Erdoğan (hzl.) (2009). Kerbelâ Mersiyeleri. Grafiker Yay.. Ankara. Arslanoğlu, İbrahim (1961). Divriği Şairleri. Ekin Kitapevi. Asım Efendi (1305). Kamus Tercümesi C. I-IV. Cemal Efendi Matbaası. Aşık Çelebi. Tetimmetü ş-şakâıku n-numaniyye. Aşkun, Vehbi Cem (1937). Merzifon Şairleri. Utku Basımevi. Merzifon. Aşkun, Vehbi Cem (1948). Sivas Şairleri. Sivas Halkevi. Sivas. Aşkun, Vehbi Cem (1956). Terzi Baba ve Erzincan Şairleri. Balıkesir. Atalay, Besim (1924, 1991). Bektaşilik ve Edebiyatı. İstanbul; 2. baskı. Vedat Atila. Ant Yay.. Anadolu Matbaacılık. Atalay, Besim (trc.) ( ).Kaşgarlı Mahmud, Dîvanü Lugati't-Türk C. I-IV. Ankara. Ateşoğlu, Lokman (2003). Mecmu'a-i Kasa'id-i Türkiyye (1-107). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin Gümüş). Niğde: Niğde Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Atik Gürbüz, İncinur (2011). Mecmûa-i Letâif. Doktora Tezi. (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak) Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Atlansoy, Kadir (1998). Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri. Asa Yay.. Bursa. Atlansoy, Kadir (1998). Edebiyat Tarihinin Kaynağı Olarak Bursa Vefeyatnameleri I. Mehmed b. Sadi nin Bursa Vefeyatı, Osmanlı Araştırmaları, XVIII, İstanbul: s Atsız, Hüseyin Nihal (2011). Türk Edebiyatı Tarihi (En Eski Çağlardan Başlayarak Büyük Selçukluların Sonuna Kadar). Ötüken Neşriyat. Avni, Ahmet (Çev.). (1915). Menâkıb-ı Hazret-i Mevlanâ. Arşak Garoyan Matbaası. Avni, Hüseyin (1934). İzmir Şairleri Antolojisi. İzmir Cumhuriyet Basımevi. İzmir. Ayar, Nurgül (2011). Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 567'deki Lügaz Mecmuası (vr , Metin İnceleme). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Üzeyir Aslan). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Aydıner, Mesut (hzl.) (2007). Subhî Tarihi. Kitapevi. Aydıner, Mesut (hzl.) (2003). Ravzatü l-küberâ, Tahlil ve Metin, Müminzâde Seyyid Ahmed Hasib Efendi, TTK Yay.. Ankara. Aygün, Özcan (hzl.) (2012). Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Abdülhalim Memduh, Kriter Yayınevi, İstanbul; Târih-i Edebiyat-ı Osmaniye, İstanbul, Abdülhalim Memduh, Mahmutbey Matbaası, 1306 [1888]. Aykut, Şevki Nezihi (2004). Hasan Beyzade Tarihi, TTK Yay..Ankara. Ayntablı Mehmed Münib. Devhatü l-meşâyih Zeyli. Aytaş, Gıyasettin (editör) (2010). Hacı Bektaş Velî Külliyatı. Editör: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yay..Ankara. Ayuysal, Veliye (2006). Hüseyin Ayvansarayi'nin Eş'arname-i Müstezad Adlı Eseri (50a-100b). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Nihat Öztoprak). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ayvansaraylı Hafız Hüseyin (2012). Vefayât-ı Ayvansarayî. Tıbyan Yay..İzmir. 3

4 Azap, Samet (2010). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme- Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç). Konya: Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara Vizyon Yayınevi Yay..Ankara. Bağdadlı İsmail Paşa ( ). Keşfü'z-Zünûn Zeyli I-II. MEB Yay.. Bağdatlı Abdülfettah Şefkat. Hadîkatü l-vüzerâ Zeyli. Köprülü Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. Nu. 389/1. Bahadır, Savaşkan Cem (2006). Pervâne Beg Mecmu'atü'n-Nezair (261a-291a) Transkripsiyonlu, Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Öztoprak). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Bakırcı Raşid Mehmet. Zübdetü l-vakayı der-belde-i Bursa. Ali Emirî Efendi (Millet Ktb.) 89. Baldırzâde Mehmed Efendi. Vefeyâtnâme. 06 Mil Yz A 8340; İÜ TY Baldırzade. Tercüme-i Şakayık-ı Numaniyye-i Baldırzade. İstanbul Üniversitesi. TY Baldırzade. Zeyl-i Şakayık-ı Baldırzade, Bayezıt Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi Bölümü. Nu Baldırzade, Bursa da Olan Evliyaullah. Süleymaniye Kütüphanesi. Hacı Mahmut Bölümü Bölümü. Nu Banarlı, Nihat Sami (1948, , 1987). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi C. I-II.. MEB Yay.. Bardakçı, Ramazan (2002). Bir Şiir Mecmuası ve Divan Şiirinde Mazmun Kavramı. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir Gürer). Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Baş Çetinkol, Fatma (2004). Pervâne Beg Nazire Mecmuası Mecmuatü n-nezair. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Bilgin). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Başer, Tuğba (2004). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (557a-580b). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Orhan Bilgin). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Başpınar, Fatih (hzl.) (2012). Ziyâret-i Evliya, Hocazade Ahmed Hilmi. Hacegan. Başpınar, Fatih (2003). Pervâne Beg Mecmuası (315a-340a Varaklar) Transkripsiyonu. Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zuhal Kültüral). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Baykal, Bekir Sıtkı (hzl.) (1992). Peçevi Tarihi. KB Ankara. Baykal, İsmail (1953). Enderunlu Sanatkârlar ve Hocaları, Enderun Mektebi Tarihi. İstanbul Fethi Derneği. Bedirhan, Muhammed (sad.) (2011). Menâkıb-ı Şa baniyye. Ömer Fuadî. Hz. Pir Şaban-ı Veli:Menkıbeleri. Nefes Yay.. Behar, Cem (hzl.) (2010). Şeyhülislam'ın Müziği, Şeyhülislâm Es'ad Efendi (Atrâbü l-âsâr fi Tezkireti Urafâ-yı Edvâr. Şeyhülislam Mehmed Esad. Yapı Kredi Yay.. (bk. Atrabü l-âsâr fî Tezkireti Urefâi l-edvâr.) Bekir Kayabaşı (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü l-eşârı. Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi. Malatya. Belgradlı Münirî. Silsiletü l-mukarrebîn ve Menâkıbü l-müttekîn. Şehit Ali Paşa (Süleymaniye Ktb.). Nu. 2819/3. Belgratlı Mehmed Hâkî. Hadâiku r-reyhân. Muhtesibzâde. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi. 34 Ha 230. Beygü, Abdurrahim Şerif (1936). Erzurum Tarihi, Anıtları, Kitabeleri. Bozkurt Basımevi. Beysanoğlu, Şevket (1978). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Diyarbakır ı Tanıtma Turizm Drn. Yay..Diyarbakır. Beyzade Mehmed Bahaeddin. Eser-i Bahaî. Bezirci, Asım (1968). Dünden Bu Güne Türk Şiiri (Antoloji). May Yay.. 4

5 Bilge, Rifat-Mahmud Kemal İnal ( C.). Hediyyetü l-ârifin Esmâ ü'l-mü'ellifin ve Âşârü'l- Musannifin I. Bağdatlı İsmail Paşa, MEB. (2. C. İçin bk. İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl) Bilgin, Orhan (1992). Merzifonlu İki Şair: Sabrî-Hıfzî. Enderun Kitapevi. Bilgin, Üzeyir (2002). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (131a-164a) Transkripsiyonlu Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Özdemir). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Boran Celal, Tahsin (1934). Edebiyat Tarihi Dersleri. Yay. Mustafa Asım İnal. Boratav, Pertev Naili (1969). Türk Halk Edebiyatı. Gerçek Yay.. Boratav, Pertev Nailî-Halil Vedat Fıratlı (2000). İzahlı Halk şiiri Antolojisi. Tarih Vakfı Yurt Yay.. Boysak, Nail (2007). Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi`ndeki 1479, 1591, 2752, 3005 Numaralı Şiir Mecmualarının Tanıtımı ve 2752, 3005 Numaralı Mecmuaların Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bozaslan, Uysal Seda (2012). Enderunlu Mehmet Âkif in Mir ât-i Şi r Adlı Tezkiresinin Muhtasar Bir Nüshası. Turkish Studies-International Periodical for The Languages. Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 7/3. Summer p Bozdağ, Hakan (2003). Mecmua-i Kasâ'id-i Türkiyye ( Varaklar). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ziya Avşar). Niğde: Niğde Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bozkurt, Firuze (2007). XV. Yüzyıla Ait Bir Şair Mecmuası. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin Gümüş). Niğde: Niğde Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bozkurt, Zeynep (1991). Mecmu'a-i Ebyat. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Cemal Kurnaz). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursalı Eşrefzade Şeyh Ahmed Ziya. Gülzâr-ı Sulehâ Vefeyât-ı Urafâ. Ankara Milli Kütüphane. 06 Mil Yz FB 176 (Müellif hattı); Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. Arşiv Nu. 8926; Kahire- Mısır m Tarihi Türkî 131. Bölükbaşı, Rıza Tevfik (1920). Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Kütüphanesi. Türkiye Maarif-i Umumiye Nezareti Matbaa-ı Amire. Browne, E. (1920). A History of Persian Literature under Tartar Dominion. Cambridge. Bursalı Mehmed Tahir Bin Rifat (1994). Aydın Vilayetine Mensub Meşayih, Ulema, Şuara, Müverrihin ve Etibbanın Teracim-i Ahvali. hzl. M Akif Erdoğdu. Akademi Kitabevi. İzmir. Bursalı Tahir (1944). Aydın Şairler ve Müellifleri. hzl. Kemal Özkaynak. Aydın Halkevi Dil ve Edebiyat Şubesi Neşriyatı. Aydın. Bursalı Tahir (1307). Kibâr ve Meşâyıh-ı Aliyyeden Oniki Zâtın Terâcim-i Ahvâli. Bursalı Tahir (1318). Meşâyıh-ı Osmaniyyeden Sekiz Zâtın Terâcim-i Ahvâli. Kitaphane-i İslam. Bursalı Mehmed Tâhir ( ). Osmanlı Müellifleri C. I-III. Bursalı Tahir ( ). Ulemâ-yı Osmaniyyeden Altı Zâtın Terceme-i Hâli., Tüccarzade İbrahim Hilmi. Büyük, Sonay (2009). Hüseyin Ayvansarâyî nin Eş ârnâme-i Müstezâd Adlı Eseri (100b-150a) İnceleme- Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Öztoprak). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. C. Brockelmann ( ). Geschichte der Arabischen Litteratur Supplementband. C. I-III. Leiden. Cahit Öztelli (1973, 1995). Bektaşi Gülleri. Milliyet Yay.. Özgür. Yay.. Camiü l-meşayihîn. Süleymaniye Kütüphanesi. Esat Efendi Bölümü. Nu Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Akçağ Yay..Ankara. Canım, Rıdvan (2000). Tezkiretü'ş-Şuara ve Tabsıratü'n-Nüzemâ. AKM Yay..Ankara. Canpolat, Mustafa (1982). Ömer bin Mezid Mecmuatü n-nezair. TDK Yay..Ankara. Cemaleddin (1314/1897). Osmanlı Tarih ve Müverrihleri, İkdam Matbaası.Dersaadet. Cevdet Tarihi (1976). Tarih-i Cevdet. tertip ve tanzim: Mümin Çevik. Üçdal Neşriyat. 5

6 Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara. Coşkun, Menderes (2002). Manzum Bir Şairler Tezkiresi, Hasib in Silkü l-le âl-i Al-i Osman ındaki Şair Biyografileri. Bizim Büro Yay.. Ankara.. Coşkun, Menderes (2002). Manzum ve Mensur Hac Seyahatnâmeleri ve Nâbî nin Tuhfetü l- Harameyn i. KB. Ankara. Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Türkkad Yay..Ankara. Cunbur, Müjgân (1982). Menakıb-ı Hünerveran. (Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları) Gelibolulu Mustafa Âlî. KTB Yay..Ankara. Cunbur, Müjgan (1982). Menâkıb-ı Hünerverân. Gelibolulu Mustafa Âlî. KTB Yay..Ankara. Cunbur, Müjgan (1999). Son Asır Türk Şairleri, İbnülemin Mahmud Kemal İnal. AKM Yay..Ankara. Cunbur, Müjgan (2003). Menâkıb-ı Hünerverân, Gelibolulu Mustafa Âlî. Büyüyen Ay Yay.. Cunbur, Müjgan vd (1999). Son Asır Türk Şairleri, İbnülemin Mahmut Kemal İnal. AKM Yay..Ankara. Çabuk, Vahid (1989). Solakzade Tarihi. KB. Ankara. Çağatay, Neşet (hzl.) (1992). Netâyicü l-vukuat, Mustafa Nuri Paşa. AKDTYK. Ankara. Çankırılı Ahmet Talat (1932). Çankırı Şairleri. Çankırı Matbaası. Çankırı. Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. AKM Yay..Ankara. Çavuşoğlu, Ali (hzl.) (1999). Osmanlı Şiir Tarihi (History of Ottoman Poetry C. I- II.. E. J. Wilkinson Gibb. Akçağ Yay..Ankara. Çaylak, Özkan (2010). Mecmu'a-i Eş'ar (Hamidiye1186) 1b-50a Yapraklarının Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Zülfe). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Çelebioğlu, Âmil (1999). Türk Edebiyatı'nda Mesnevi: XV. yy'a Kadar. Kitapevi Yayınları. Çelebioğlu, Âmil (1998). Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları. MEB Yay. Ankara. Çelen, Mehmet vd (hzl.) (2011). Türk Edebiyatı Tarihi. İsmail Hikmet Ertaylan. TTK Yay..Ankara. Çelik, Metin (hzl.) (2012). Menâkıb-ı Ak Şemseddin, Şeyh Enisî, Akşemseddin Hazretleri ve Yakın Çevresi, Menakıb-ı Akşemseddin Göynüklü Emir Hüseyin Enisi. Özgü Yay.. Çetiner, Bedrettin (sad.) (1982). Meşâhirü n-nisâ, Hacı Mehmed Zihnî, Şamil Yay.. Çetinkaya, Ülkü (2001). Bir Şiir Mecmuası Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. İsmail Ünver). Ankara: Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çınar, Reyhan (2007). Hüseyin Ayvansarâyî'nin Eş'ârnâme-i Müstezâd Adlı Eseri (1b-49b) Metin- İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Nihat Öztoprak). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Tezkiretü ş-şuara. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep. Çiftçi, Cemil (2000). Maraşlı Şairleri Alimler ve Yazarlar. Kitapevi Yay.. Çiftçi, Ömer. Fatîn Davud-Hâtimetü l-eş âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr. Çiftçioğlu, N.Atsız (1949). Osmanlı Tarihleri. Türkiye Yayınevi. (1-Dâstân ve Tevârih (Ahmedi) 2-BetcetütTevârih (Şükrullah) 3-Tevârih-i Âl-i Osman (Âşıkpaşaoğlu Aşık) 4- Osmanlı Sultanları Tarihi (Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa) 5-Câm-ı Cem-Ayin (Bayatlı Mahmud Oğlu Hasan). Çifti, Ömer. Tezkire-i Hâtimetü l-eş'âr, Fatin Davud, ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/ /h/metin.pdf. Çobanoğlu, Özkul (2007). Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve 3F Yay.. Çöğenli M. Sadi-Recep Toparlı (1990). Halim Giray. Gülbin-i Hanân. Erzurum. Dalboy, Zeki (hzl.) (1935). Sille Halk Şairleri. Konya Halkevi. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası. Demirkazık, H. İbrahim (2002). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (67b-100b). Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahşan Gürel). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. 6

7 Dengi, Zeynep (hzl.) (1942). Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, İbrahim Necmi Dilmen, DTCF Yay..Ankara. Derin, Fahri Ç. (hzl.) (1978). Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhir-i Ricâl. Ayvansaraylı Hafız Hüseyin. İstanbul Ünv. Edb. Fak. Yay.. Derman, Uğur (1966). Kardeş İki Hattatımız Ömer Vasfi Efendi, Neyzen Emin Efendi. Kemal Matbaası. Derviş Hasan, Baz-ı Menakıb-ı Meşayih-i Salife. Millet Ktp.. Ali Emirî Şeriyye. Nu Deveci, Nurullah (2010). Mecmu'a-ı Eş'ar (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım). Milli Kütüphane Yz. A4022. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Ziya Avşar). Yozgat: Bozok Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Devhatü l-vüzerâ, Nazmîzâde Hüseyin Murtazâ. Dilaver Ağazâde Ömer Vâhid (1271/1855). Hadîkatü l-vüzerâ Zeyli. Ceride-i Havadis. Dilaver Ağazâde Ömer Vâhid. Hadîkatü l-vüzerâ Zeyli. İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Tarih-Coğrafya Yazmaları. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 2440/2 Dilmen, İbrahim Necmi (1338). Tarih-i Edebiyat Dersleri. Matbaa-i Âmire. Donuk, Suat (2011). Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 Numarada Kayıtlı Mecmuai Eş'âr İsimli Şiir Mecmuası (1a-70b). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Duran, Ramazan (2008). Pervâne Beg Nazîre Mecmuası (230a-260b) (İnceleme-Metin-Sözlük- Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ziya Avşar). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Duyar, Hidayet (2007). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'ndeki 11452, 12548, Numaralı Şiir Mecmualarının Tanıtımı ve Numaralı Mecmuanın Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Emine Yeniterzi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dünkü ve Bugünkü Ayaşlı Şairler (1948). Yayınlayan: Ayaş Kültür Derneği. Ankara. Ebuzziya Tevfik (1308/1891). Numûne-i Edebiyat-ı Osmaniye. Matbaa-i Ebüzziya. Eckmann, Janos (1971). Gedâî, The Divan of Gedâî. Bloomington. Indiana University. Edirne nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı (1993). TTK Yay..Ankara. Ekici, Ayşegül (2011). Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ndeki E. H Numaralı Şiir Mecmuası. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Emine Yeniterzi). Konya: Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elçin, Şükrü (1998). Gevherî Divanı: İnceleme-Metin-Dizin-Bibliyografya, AKM Yay..Ankara. Emir Sultan Müderrisi Bursalı Sahhaf Süleyman Halis. Vefeyât-Name. Encyciopedie de l'lslam ınouvelleeditional (Fr.). Leiden Encyciopedie de l'lslam Supplement (Fr.). Leiden Eraydın, Selçuk (1981). Tasavvuf ve Tarikatler. MÜ İlahiyat Fak. Vakfı. Erbay, Mustafa (Çev.) (1993). Hacım Sultan Velâyetnamesi. Derviş Burhan. Velâyetname-i kolu açık Hacım Sultan. Ayyıldız Yay..Ankara. Erdağı, M. Sadık (Yay.) (2002). Rıza Tezkiresi (Tıpkıbasım). Kalkan Matbaası. Ankara. Erdem, Sadık (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ sı. AKM Yay..Ankara. Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. S.55 (Ağustos 1988). s Eren, İdris (2002). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (291a-316a) Transkripsiyonlu Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Özdemir). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ergin, Sebahat (2010). Mecmuatü l-eş ar (İncelemeMetin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ertek-Morkoç). Manisa: Celal Bayar Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ergun, Saadettin Nüzhet ( ). Türk Şairleri I-IV. C. Bozkurt Matbaası. 7

8 Ergun, Sadettin Nüzhet (1931). Tanzimata Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı Tarihi ve Nümuneleri. Sühulet Ktp. Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). On Yedinci Asırdan Beri Bektaşî-Kızılbaş. Alevi Şairleri ve Nefesleri 2. C.. Maarif Kütüphanesi. Kenan Matbaası. Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşi Şairleri. İstanbul Maarif Vekâleti. Ergun, Sadettin Nüzhet-Mehmet Ferit (2002). Konya Vilayeti Halkıyat ve Harsiyatı. sad. Hüseyin Ayan. Konya Valiliği İl Kültür Müd.. Konya. Erk, H. Basri (1947). Erzurumlu Bilginler. Işıl Matbaası Erol, Ahmet (1970). Şiirlerle Tekirdağ. İstanbul Halkevi. Erpik, Arzu (2009). Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 3849 Numarada Kayıtlı Mecmu a-i Eş ar ın 40b- 80a Yapraklarının Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Zülfe). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ersoylu, Halil (hzl.) (2001). Menâkıb-ı Mevlanâ (manzum), Lokmanî Dede. TDK Yay.. Ertek-Morkoç, Yasemin (2003). Eğridirli Hacı Kemal'in Câmiü'n-Nezâir'i (Metin ve Mecmua Geleneği Üzerine Bir İnceleme) (3 C.). Doktora Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Nezahat Öztekin). İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzi, İhsan (hzl.) (1987). Hadîkatü l-cevâmî. Ayvansaraylı Hafız Hüseyin. Camilerimiz Ansiklopedisi. açıklama ve ilaveleriyle yayın. Tercüman. Eski, Mustafa (hzl.) (1990). Kastamonu Şairleri. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Kastamonu Meşâhiri. yayına. Kastamonu Eğitim Yüksekokulu. Evliya Çelebi (1259 /1842/3). Seyahatname. (Müntahabat-ı Evliya Çelebi). Evliya Çelebi (1279/1862). Seyahatname. Tabhane-i Amire. Evliya Çelebi (1262/1846). Seyahatname. Darü l-tıbaa el-amire. Bulak. Evren, Afif (1937). Konyalı Bazı Muharrirler, Şairler, Hattatlar, Konya Babalık Basımevi. Konya. Faik Reşad (1306). Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhir. Asır Matbaası. Faik Reşat (yty). Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye. Zarafet Matbaası. Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü l-eş'âr. Feridüddin Atar. Tezkiretü l-evliya (1984, 2002, 2007). Erkam Yay.. Fevzi, Mehmed Mazhar (1978). Haber-i Sahih, La Türki Şark Matbaası, Fındıkoğlu Ziyaeddin (1927). Erzurum Şairleri. Sanayi-i Nefise Matbaası. Fırat, Ahmed Subhi (hzl.) (1985). Eş-Şakâiku'n-Nu'mâniye fî Ulemâi'd-Devleti'l-Osmâniye. Taşköprîzâde İsâmeddîn Ebulhayr Ahmed Efendi. İÜ. Edebiyat Fak. Yay.. Firûzâbâdi Ebü't-Tâhir (1406/1986). El-Kâmûsü'l-Muhît. Beyrut. Flügel, Gustav (nşr Vetre) ( ). Kaşf al-zunûn Lexicon Bibliographicum et Encyclopaedicum, London, C. I-VII, Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. AKM Yay..Ankara. Gılıç, Naci (2004). Mecmua-i Kasâ'îd-i Türkiyye'nin İçerik Yönünden Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ziya Avşar). Niğde: Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gıynaş, Kamil Ali (2009). Milli Kütüphanedeki Yz A 803 Numaralı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. SemraTunç). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gibb, E.J.W. ( ). A History of the Ottoman Poetry I-VI C. Brıll. London. Gökalp, Haluk (2009). Eski Türk Edebiyatı nda Manzum Sergüzeştnameler. Kitapevi Yay.. Gökyurt, Aygül (2004). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (603b-624b) Transkripli. Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Sebahat Deniz). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Gölpınarlı, Abdülbaki (hzl.) (1995). Hacı Bektaş-ı Velî, Vilâyetname. İnkılap Kitapevi. Gölpınarlı, Abdülbaki (1955). Divan Şiiri, XV-XX. Yüzyıllar (Beş Kitap). Varlık Yay.. Gölpınarlı, Abdülbaki (2004). Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi. İnkılab Kitabevi. 8

9 Gönensay, Hıfzı Tevfik (1944). Başlangıçtan Tanzimata Kadar Türk Edebiyatı Tarihi. Remzi Kitapevi. Gönensay, Hıfzı Tevfik (1949). Türk Edebiyatı Tarihi (Tanzimattan Zamanımıza Kadar). Remzi Kitapevi. Gönensay, Hıfzı Tevfik-Nihat Sami Banarlı (1944). Türk Edebiyatı Tarihi (Tanzimata Kadar). Remzi Kitapevi. Gönül, Behçet (1945). İstanbul Kütüphanelerinde al-şakayık al-numaniya Tercüme ve Zeyilleri VII-VIII. TM. Gövsa, İbrahim Alaaddin (1945). Türk Meşhurları Ansiklopedisi. Yedigün Neşriyat. Gövsa, İbrahim Alaaddin (1960). Türk Meşhurları Ansiklopedisi. Ekicigil Yayınevi Gözükara, Ahmet (2004). Pervâne Beg Mecmu'atü'n-Nezâ'ir (yk. 464b-488a). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Güler, Saim (2006). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (230b-261a). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Sebahat Deniz). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Gül-i Zîbâ Zeyl-i Hadîkatü'l-Vüzera. Şehrî-zâde Ebu'l-Mehâmid Muhammed Saîd. H ; Hazine. Nu Gülşen-i Aziz. Abdüllatif Fazlî b. Seyyid Mehmed Şakir. Ali Emîri Şer'iyye Bölümü. Nu (Yazmalar.gov.tr de Gülzar-ı Aziz) Gültekin, Hasan (2000). Mecmua-i Nezâyir (Transkripsiyonlu Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Solmaz). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güncüoğlu, Süleyman Faruk. Selahaddin Alpay (hzl.) (2006). Esmârü t-tevârih. Mehmed Şemi Molla. Tarihin Meyveleri: Kronolojik Kainat Tarihi. Tarih Düşünce Kitapları, Gündoğdu, Betül (2002). PervâneBeg Nazire Mecmuası (30a-67b) (Edisyon Kritikli ve Transkripsiyonlu Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahşan Gürel). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Gündoğdu, Raşit (2005). Uşşâkizâde Tarihi. Uşşâkizâde es-seyyid İbrahim. Çamlıca Basım Yayın. Gündüz, İrfan (1995). Tomar-ı Turuk-ı Aliye (Tarikatler ve Silsileleri). Ebu Rıdvan Sadık Vicdânî. Enderun Kitapevi. Gündüz, Emrah (2010). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki Numaralı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Emine Yeniterzi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Güner, Galip-Nurhan Güner (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. Ankara. Güner, Hamza (1967). Kütahyalı Divan Şairleri, Halk Şairleri Tekke Şairleri, Âşık ve Ozanlar, Kütahya İl Basım Evi. Kütahya. Güner, Nizamettin (1960). Aydın Lisesi Şairleri. Aydın. Güneş, Mustafa-Kadir Güler (2003). Kütahyalı Gaybi Sun'ullah ve Şiirleri. Bizim Büro Basımevi. Kütahya. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. Gürbüz, Mehmet (2011). Kâbilî nin Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş âr Adlı Şiir Mecmuası. Doktora Tezi (Danışman: Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gürsel, Mahmut Selim (1998). Tezkire-i Makâmat, Ali İzzeddin, Çorum da Yatan Meşhur Yatırlar. Gürsel Yayınevi. Çorum. Gürsoy Naskali, Emine (hzl.) (1987). Tezkiretü l-evliya. (Attar ın eserinden çeviri). Sinan Paşa. KTB Yay..Ankara. Güven, Ahmet Emin (1993).Kayserili Mehmet Emîn Efendi (Rûzî). Erciyes Üniversitesi Yay Güven, Ahmet Emin (2011). Kayserili Çağdaş Üç Şairimiz Kâmî-Remzî-Gâlib. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay..Kayseri. 9

10 Güven, Ahmet Emin (1993). Şair Kâmî Müftüzâde Mehmed Said Efendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (1993). Şair Rûzî. Mehmet Emin Efendi. Hür Efe Matbaası. İzmir. Güven, Ahmet Emin (1994). Şair Emin, Zıllîzâde Haci Emin Efendi. Ahmet Emin Güven. Erciyes Üniversitesi Kültür Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (1999). Şair Hisarcıklızâdeler. Erciyes Üniversitesi Kültür Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2001). Şair Beliğ Abdurrahman Hilmi bin Ali Nisârî Kayserili. Erciyes Üniversitesi Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2001).Şair Beliğ, Abdurrahman Hilmî Efendi. Erciyes Üniversitesi Kültür Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2005). Şair Remzî Dîvânçesi, Mehmet Remzî Efendi. Erciyes Üniversitesi Kültür Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2007). Şair Süleyman Hayri Bey. Tavlusunlu. Erciyes Üniversitesi Kültür Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2009). Şair Şeyh İbrahim Efendi. Kayseri Ens. Drn.. Kültür Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri'de Yazma Mecmualar ve Muhtevalarından Seçmeler. Erciyes Üniversitesi Yay..Kayseri. Güven, Ahmet Emin (2006). İki Şairimiz Âlim-Hilmî. Erciyes Üniversitesi Kültür Yay..Kayseri. Güzel, Bilal (2012). Nuhbetü'l-Asar min-ferâidi'l-eş'âr. Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Habib İranlı. Hat ve Hattâtîn. Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi. 22 Sel Habibî. Vuslatnâme (manzum). Türk Dil Kurumu Ktp.. TürkçeYazmaları. Yz. A 372 Hacıbeyzade Ahmed Muhtar (1311). Şair Hanımlarımız. Matbaa-yı Safa ve Enver. Hadâiku l-beyân fi Tercemeti Şakâikı n-nu man. İstanbul Ünv. Ktp. Hakkakzâde Mustafa Hilmi. Mîzânü l-hat alâ vad i Üstâzi s-selef. H AE Trh 812/1. Halıcı Feyzi (1982). Âşık Şem'î Hayatı ve Şiirleri. KTB Yay..Ankara. Halim Giray. (1287). Gülbin-i Hanân Güîbün-i Hânân İstanbul'da basılmış (1287), ikinci baskısı da yine İstanbul'da Ârifzâde Hilmi'nin önsözü ile Osman Cûdî tarafından gerçekleştirilmiştir (1327). Cûdî esere haşiyeler ilâve ederek bilgileri daha da zenginleştirmistir. Eserin farklı bir nüshası Bibliotheque National'-de bulunmaktadır. Cûdî baskısı, M. Sadi Çöğenli ve Recep Toparlı tarafından bir giriş ve indeks ilâvesiyle tıpkıbasım olarak yeniden neşredilmiştir (bk. Öğenli). Hamîd Vehbî ( ). Meşâhir-i İslam 4 C.. Mihran Matbaası. Hammer-Purgstall ( ). Geschichte der Osmanichen Dichtkunst, 4 C.. Peşte. Hammer, Joseph von (1991). Osmanlı Tarihi. (Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târihi). (trc. Mehmed Atâ). Bugünkü Dile Özetleyerek Yeniden Yazan Prof. Dr. Abdülkadir Karahan. MEBYay. Harita-i Kapudan-ı Derya Mehmed İzzet. Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi. 22 Sel, 1785; Almanya Milli Kütüphanesi TürkçeYazmaları. Ms.or.quart Hayrettin, Mehmet (1912). Tarih-i Edebiyat Dersleri. Konya Vilayeti Matbaası. Konya. Hayrullah Efendi. Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tarihi (1971). sad. Zuhuri Danışman. Son Havadis Yay.. Hezarfen, Ahmet (1999). Vak anüvis Ahmed Lütfî Efendi Tarihi. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı: Yapı Kredi Kültür Sanat Yay.. Hızlı, Mefail-Murat Yurtsever (hzl.) (2000). Ravza-i Evliya, Baldırzade Selisî Şeyh Mehmed. Arasta Yay..Bursa. Hiciv Edebiyatı Antolojisi (1955). Dizerkonca Matbaası. Horata, Osman (2009). Has Bahçede Hazan Vakti. Akçağ Yayınları. Ankara. Hüsâm ed-dîn Bursavî. Menâkıb-ı Hazret-i Üftâde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Türkçe Yazmaları. Nu Hüseyin Ayvansarâyî (1281). Hadîkatü l-cevâmi, C. I-II. İbnülemin Mahmud Kemâl ( ). Son Asır Türk Şairleri. Türk Tarih Encümeni Yay.. 10

11 İbnülemin Mahmud Kemâl (1988). Son Asır Türk Şairleri. Dergâh Yay.. 3. Baskı. İbrahim Nailî. Hadîkatü r-rüesâ. İhsanoğlu, Ekmeleddin (hzl.) (2010). Sullemü l-vüsûl ilâ Tabakati l-fuhûl. Kâtip Çelebi, Ircıca. İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl-Bilge, Rifat-İnal, ( C.). Hediyyetü l-ârifin Esmâ ü'l-mü'ellifin ve Âşârü'l-Musannifin I. Bağdatlı İsmail Paşa, MEB. (1. C. İçin bk. Bilge, Rifat) İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin, İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1940). Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar. Maarif Vekâleti. Ankara. İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1958). Hoş Sada. Türkiye İş Bankası Kültür Yay.. İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1970). Son Hattatlar. MEB. Ankara. İnce, Adnan (2005). Tezkiretü ş-şuara - Salim Efendi. AKM Yay..Ankara. İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. KB Yay..Ankara. İpşirli, Mehmet (2007). Târih-i Naimâ Ravzatü l-hüseyn fi Hülasati Ahbari l-hafikayn. TTK Yay..Ankara. İpşirli, Mehmet (1999.) Tarih-i Selanikî, Selanikî Mustafa, TTK Yay..Ankara. İsen, Mustafa (1990). Latifî Tezkiresi. KB Yay..Ankara. İsen, Mustafa (1994). Künhü l-ahbar ın Tezkire Kısmı. AKM Yay..Ankara. İsen, Mustafa (2010). Tezkireden Biyografiye. Kapı Yay.. İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Tezkire Heşt Behişt. Sehî Bey. Akçağ Yay..Ankara. İsen, Mustafa (1983). Edebiyat Tarihi Açısından Künhü l-ahbar ın Önemi. TDEAD. II. Prof. Dr.Harun Tolasa Özel Sayısı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. İzmir. İsen, Mustafa (2009). Varayım Gideyim Urumeli ne. Kapı Yay.. İsen, Mustafa. Ali Fuat Bilkan (1997). Sultan Şairler. Akçağ Yay..Ankara. İsen, Mustafa-Ali Fuat Bilkan-Tuba Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanı. Kapı Yay.. İsen, Mustafa (2012). Klasik Türk Edebiyatında Mersiyeler, Dile Duran Ölüm. İsen, Mustafa-Osman Horata-Muhsin Macit-Filiz Kılıç-İ. Hakkı Aksoyak (2012). Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Grafiker Yay..Ankara. İslâm Ansiklopedisi I-XIII. İslâm-Türk Ansiklopedisi I-II. İsmail Beliğ (1302/1884). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Bursa Hüdavendigâr Vilayeti Matbaası. İsmail Fennî Ertuğrul (1341, 2. Baskı 1925.). Lügatçe-i Felsefe. Matbaa-i Amire İsmail Paşa (1951). Hediyyetü l-arifîn, Esmâü l-müellifin ve Âsârü l-musannifîn. İsmâîl Sâdık Kemâl b. Muhammed Vecîhî Paşa (1284/1867). Âsâr-ı Kemâl (Şerhu'l-Esmâi'l-Hüsnâ). İspirli, Serhan Alkan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Salkımsöğüt Yay..Ankara. İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Tetkikleri Ens. Dergisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Ens. Dergisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Mecmuası. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Kaçar, Mücahit (2004). "Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebinin Fihrist-i Şâhân ı ve Diyarbakırlı Şairler Lebib ve Mülhem Efendinin Zeyilleri". İlmî Araştırmalar Dergisi. S.17. s Güz/2004. Kaçar, Mücahit (2009). "Solakzâde Hemdemî nin Fihrist-i Şâhân ına Nazîr in Zeyli". İÜEF Tarih Dergisi. S.47. s Kalaidü Ukidü d-düreri ve l-gurer Çevirisi. Ahmed b. Abdullah. Hacı Mahmud Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu (Eser, İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan b. Sabitin menakıbına dairdir.) 11

12 Kalpaklı, Mehmet (1999). Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler. Yapı Kredi Yay.. Kara, Mustafa-Kadir Atlansoy (1997). Yâdigâr-ı Şemsî. (Bursa Dergâhları). Mehmet Şemseddin. Uludağ Yay..Bursa. Karaalioğlu, S. Kemal ( ). Türk Edebiyatı Tarihi I-V. İnkılab Yayınevi. Karada, Selman (2011). Milli Kütüphane 2860 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme- Transkripsiyonlu Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol Çöm). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karagöz, Özgür (2004). Pervâne Beg Mecmu'atü'n-Nezâ'ir (489a-512a) (Transkripsiyonlu Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Karal, Enver Ziya (1980). Osmanlı Tarihi C. V-VII. TTK Yay..Ankara. Karaman, Muhammet (2008). Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 3849 Numarada Kayıtlı Mecmû a-i Eşârın 1b/40a Yapraklarının Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Ömer Zülfe). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. Enderun Kitapevi. Kartal, Ahmet (1999). "Sâdıkî-i Kitapdar'ın Mecmau'l-Havas İsimli Tezkiresi ve Onda Yer Alan Anadolulu Şairler". Türk Kültürü. S Yıl: XXXVII. Aralık. Ankara. Kasır, Hasan Ali (1999). Erzurum Şairleri. Dergah Yay. Erzurum Kitaplığı. Kaşeli, Ali Rıza (tercüme ve açıklama) (2011). Ravzu r-reyâhin fi Menâkıbı s-sâlihîn Çevirisi. Abdullah b. Esadi l-yafıî. Salihlerin Hikâyeleri. İlk Harf Yay.. Kaşgarlı Mahmud, Dîvânü Lugati't-Türk. [nşr. Kilisli Muallim Rifat) (1334/ ). Matbaa-i Amire Katip Çelebi, Fezleke. Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi. 22 Sel Kavaklıyazı, Ahmet (2010). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi`ndeki Numaralı Mecmuanın Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Emine Yeniterzi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kavruk, Hasan (1998). Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, MEB Yay.. Kaya, S. Ahmet (hzl.) (2006). Urfa Şairleri, Mehmed Fazıl, Cumhuriyet Dönemi Urfa Şairleri. Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Turizm Müd. Kaya, Bilge (2003). Hisâlî Hayatı-Eserleri ve Metâliü n-nezâir Adlı Eserin Birinci Cildi (İnceleme-Metin). Doktora Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kaya, Hasan (2002). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (165a-199b) Transkripsiyonlu ve Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Özdemir). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Kaya, Tufan (2007). Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesindeki Numaralı Şiir Mecmuasının Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semra Tunç). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kayaev, Ali (2012). Teracim-i Ulema-yı Dagıstan. (hzl. Hasan Orazayev-Tuba Işınsu-Durmuş). Ankara. Kayra, Cahit (1987). Vakayi-i Letâif-i Enderun (Tarih-i Enderun). Hafız Hızır İlyas. Güneş Yay.. Kazancıgil, Ratip (hzl.). (2000) Riyâz-ı Belde-i Edirne, Bâdî Ahmed. Edirne Valiliği Yay..Acar Matbaası. Kazım Yedekçioğlu (hzl.) (1956). Kayserili Genç Şairler Antolojisi. Yeni Erciyes Dergisi. Kayseri. Keklik, Saadettin (2003). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (340b-368a) Transkripsiyonlu Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Demirel). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Kemal Eraslan (hzl.) (1979). Nesâyimü l-mahabbe (Çağatayca). Ali Şir Nevaî. Nesâyimü l Mahabbe min Şemâyimi l-fütüvve. Ali Şir Nevai, İÜ. Edebiyat Fakültesi. Kemal Eraslan (hzl.) (2001). Mecalisü'n-Nefâyis. Ali Şîr Nevayî. TDK Yay..Ankara. 12

13 Kemaleddin, Mehmed (Çev.) (1985). Mevzuâtü l-ulûm. Taşköprülüzade Ahmed Mustafa. Dârü l- Kutubü l-ilmiyye. Beyrut. Kılcı, Mehmet (2001). Enderunlu Mehmet Âkif: Mir ât-i Şi r. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana. Kılıç, Filiz (2010). Meşâirü'ş-Şuara, İnceleme-Metin. İstanbul Araştırmaları Ens.. Kılıç, Filiz (1988).Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr. Kıran, Fatih (2011). Klâsik Türk Şiirine Ait Bir Mecmua-i Eş âr. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin Gümüş). Niğde: Niğde Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kilârî Ahmed Refi (1956). Enderunlu Şairler, Hattatlar ve Musiki Sanatkarları Tezkiresi. bk. Rıfkı Melul Meriç Hicrî 1331 Tarihli Sanatkârlar Manzum Tezkiresi (İstanbul Enstitüsü Dergisi. S. 12.). Kilisli Muallim Rıfat (tashih ve tertib eden) (1938). Gülzâr-ı Savâb, Nefeszâde İbrahim, Güzel Sanatlar Akademisi Yay.. Kilisli Muallim Rifat-Şerefeddin Yaltkaya (nşr.) ( / ). Keşfü'z-Zunûn an Esâmi't-Kütüb ve'l-fünûn C. I-II., Kâtip Çelebi, Kilisli Rifat Bilge. Şerefeddin Yaltkaya (nşr.) (1387/1967). Îzâhu'l-Meknûn fi'z-zeyl 'alâ Keşfi'z-Zunûn an Esâmi'l-Kütüb ve'l-fünûn. Bağdatlı İsmail Paşa C. I-II, İstanbul, Tahran. Klasik Türk Edebiyatında Biyografi, Prof. Dr. Mustafa İsen Adına Uluslararası Sempozyum (2011). AKM Yay..Ankara. Koca Nişancı Celâl-zâde Mustafâ Tevkî'î. Cevâhirü'l-Ahbâr fî Fezâ'ilu'l-Ahyâr. Nuruosmaniye Ktb. Nu Kocatürk, Vasfi Mahir (1964). Büyük Türk Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan Bugüne Kadar). Edebiyat Yayınevi. Ankara. Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Edebiyat Yayınevi. Ankara. Kocatürk, Vasfi Mahir (1967). Türk Edebiyatı Antolojisi. Ankara. Koçoğlu, Turgut (2004). Şefîk-nâme, Şefîk-nâme Şerhi ve Edhem ü Hümâ Mecmuası (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-TıpkıBasım). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Atabey Kılıç). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Korkmaz, Esat (1995). Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî. Abdulbaki Gölpınarlı. İnkılab Kitabevi. Korkmaz, Esat (hzl.) (2011). Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî (Velâyetname). Can Yay.. Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Geçit Yay..Kayseri. Köksal, M. Fatih (2011). Mevlid-Nâme. Diyanet Vakfı Yay..Ankara. Köksal, M. Fatih (2001). Edirneli Nazmî Mecmaü n-nezâ ir (İnceleme-Tenkitli Metin) (3 C.). Doktora Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Osman Horata). Ankara: HacettepeÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Köprülü, M. Fuad (1934). Eski Şairlerimiz Divan Edebiyatı Antolojisi, Resimli Ay Matbaası, Köprülü, Mehmed Fuad (1989). Edebiyatı Araştırmaları I. Köprülü, Mehmed Fuad (1989). Edebiyatı Araştırmaları II. Köprülü, Mehmet Fuat (1331). Millî Tetebbular Mecmuası. İstanbul C.I-V. Köprülü, Mehmed Fuad (1981). Türk Edebiyatı Tarihi. Ötüken Yay.. Köprülü, Mehmed Fuad (1986). Türk Edebiyatı Tarihinde Usul. Edebiyat Araştırmaları-1. TTK Basımevi. Ankara. Köprülüzâde Mehmed Fuat ( ). Türk Edebiyatı Tarihi. Matbaa-ı Âmire. Köprülüzâde Mehmet Fuat (1329). Türk Edebiyatı Tarihinde Usul. Bilgi Mecmuası. Sayı:1. Köprülüzâde Mehmet Fuat (1330). Türk Tarih-i Edebiyatı Dersleri. Köprülüzâde Mehmet Fuat-Şahabettin Süleyman (1914). Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı. Şirket-i Mürettibiye Matbaası. Köprülüzâde Mehmet Fuat-Şahabettin Süleyman (1916). Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı. Tefeyyüz Kitabhanesi. Köstendilli Süleyman Şeyhi (2007). Bahrü l-velâye (1001 Sufi). sad. Dr. Semih Ceylan-Sezai Küçük. Mavi Yay.. 13

14 Köymen, Mehmet Altay (1984). Neşrî Tarihi. KTB Yay..Ankara. Kip, Nevres (2011). Millet Kütüphanesi Ali Emirî Kitaplığı Manzum 719 Numaralı Lugaz Mecmuasının (80b-121b) Çeviriyazımı ve İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Hakan Taş). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Kula, Ayşe (2004). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (534a-557a). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Sebahat Deniz). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Kurnaz, Cemal (hzl.) (2000). Osmanlı Şairleri, Muallim Naci. Akçağ Yay..Ankara. Kurnaz, Cemal (hzl.) (2004).Osmanlı Şairleri, Muallim Naci, hzl. MEB. Yay.. Kurnaz, Cemâl (1997). Anadolu'da Orta Asyalı Şairler. KB Yay..Ankara. Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu l-kütüb ve Esami-i Müellifin. Bizim Büro Yay..Ankara. Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman, Bizim Büro Yay..Ankara. Kurt, Yılmaz (hzl.) (2008). Kurumlarıyla Osmanlı Tarihi, Mustafa Nuri Paşa C. I-IV. Birleşik Yay..Ankara. Kurtoğlu, Orhan (hzl.) (2006). Tezkire-i Şuarâ-yı Cezire-i Girid. Akçağ Yay..Ankara. Kut, Günay (1978). Heşt-Behişt, The Tezkire by Sehî Beg. Harvard. Kutlar, Fatma Sabiha-Ülkü Çelik Şavk (Basılmak üzere olan çalışma.). Sâdıkî-i Kitapdar Mecmau'l- Havas. Kutlar, Fatma Sabiha-Müjgân Çakır-Hanife Koncu (2012). Mehmet Tevfik Kâfile-i Şuara. Kutlu Şemseddin (hzl.) (1975). Eslâf, Faik Reşad. Tercüman 1001 Temel Eser. Kutluk, İbrahim (hzl.) ( ). Tezkiretü'ş-Şu'ara. Kınalızâde Hasan Çelebi. TTK Yay..Ankara. Küçükçelebizâde Asım (1282/1153). Çelebi Tarihi. (bk. Tarih-i Çelebizâde) Kütükoğlu, Bekir (1994). Son Devir Osmanlı Biyografik Kaynakları. Vekayinüvis Makaleler. İstanbul Fetih Cemiyeti. İstanbul: s Laçin, Hava (2011). Millet Kütüphanesi Ali Emirî Kitaplığı Manzum 719 Numaralı Lugaz Mecmuasının (39b-80a) Çeviriyazımı ve İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Hakan Taş). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Lâmi'î Çelebi (1995). Nefehâtü'l-Üns min Hadarati'l-Kuds. Editör Süleyman Uludağ- Mustafa Kara. Marifet Yay.. Levend, A. Sırrı (1958). Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul Enstitüsü- İş Bankası. Levend, A. Sırrı (1973). Türk Edebiyatı Tarihi I-Giriş. Ankara. Levend, Agah Sırrı (1938). Edebiyat Tarihi Dersleri (1. C). Kanaat Kitapevi. C.I-II C.III. Lugal Necati (çev.) (1977). Devletşah Tezkiresi I-IV C. Tercüman 1001 Temel Eser. M. Şemseddin Sami ( / ). Kâmûsü'l-Alam C. I-VI. M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsü'l-Alam C. I-VI. Kaşgar Neşriyat. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Mecdi Mehmed Efendi. Hadâiku ş-şakâyık. Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi. 34 Atf Mecma-i Vefeyat-ı Meşayih. Esad Efendi. (Süleymaniye Kütüphanesi). Nu Mehmed Fuad Köprülü (2009). Türk Edebiyatı Tarihi. Akçağ Yay..Ankara. Mehmed b. Şeyh Osman b. Şeyh Ömer. Esâmî-i Mesâlik-i Tarîkatiyyu l-mü minîn. Mehmed Dâî. Yahya Efendi Menâkıbı (manzum). Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi TürkçeYazmaları. Nu.:530. Mehmed Fuad Köprülü (1966?) Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar. Akçağ Yay..Ankara. Mehmed İzzet (1319). Rehber-i Umûr-ı Beytiyye. Feridiye Matbaası. Mehmed Raşid (1865). Raşid Tarihi. Matbaa-i Amire. Mehmed Süreyya ( / ). Sicill-i Osmânî I-IV. Matbaa-i Âmire. Mehmed Şakir. Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhir-i İslamiyye. Mehmed Şemi Molla (1267). Esmârü l-hadâik. Takvimhane-i Âmire Matbaası. 14

15 Mehmed Şemseddin (1997). Bursa Dergâhları, Yadigâr-ı Şemsî I-II. (hzl. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy). Bursa. Mektûbîzâde Abdülaziz. Terâcim-i Ahvâl-i Ulemâ ve Meşâyıh. (Devhatü l-meşâyih in Son Zeyli.) Menâkıb-ı Molla Hünkâr-ı Konevî. Nuruosmaniye Ktb.. Nu Menâkıb-ı Şeyh Nasûhî-i Üsküdârî (Mecmua-i Fevâid). Ali Emirî Efendi (Millet Ktb.) Nu Menâkıb-ı Şeyh Vefâ (Tuhfetü l-ahbâb). Abdürrezzak. İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Tarih-CoğrafyaYazmaları. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 3622/11 Mengi, Mine (1999). Eski Türk Edebiyatı Tarihi: Edebiyat Tarihi - Metinler. Akçağ Yay.. Ankara. Menteş, Deniz (2002). Kütahya Vahid Paşa Kütüphanesi ndeki Yazma Bir Cönk-Mecmua. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güneş). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Meriç, Rıfkı Melül (1963). Edirne nin Tarihi ve Mimarî Eserleri Hakkında. Mermer, Ahmet-Ahmet Selahattin Hidayetoğlu-Mustafa Erdoğan-Neslihan Koç Keskin (2009). Osmanlı Şiirinde Mevlana Övgüleri ve Mevlevilik Unsurları. Türkiye Diyanet Vakfı Yay..Ankara. Meydan-Larousse. İstanbul, C. I-XII. Mollazade Süleyman Şeyhi (Çev.). Zübde-i Nefahâtü l-üns. Muallim Naci (1308). Esamî. Mahmut Bey Matbaası. Muhiddin, Mehmed (1982). Menâkıb-ı İbrahim-i Gülşenî ve Şemlelizade Ahmed Efendi Şîve-i Tarikat-i Gülşeniye. TTK Yay..Ankara. Muhitü l-maarif (1330). hzl. Emrullah Efendi nin bşk. bir kurul. Hürriyet Matbaası. Mustafa Utku (hzl.) (2011). Menâkıb-ı Emir Sultan, Nimetullah, Emir Sultan Hazretlerinin Menkıbeleri. (Bu isimde üç eser var, hangi müellifin olduğu bilgisi yok) Uludağ Yay..Bursa. Müderris Amasyalı Abdî. Tezkire-i Abdî. Müderrisoğlu, Mehmet Emin (1956) Akhisarlı Türk Büyükleri ve Eserleri. Piyasa Matbaası. İzmir. Müezzinzâde Hacı Ahmed Efendi nin Oğlu Eğinli Süleyman. Mir at-i Hattâtîn. (müellif hattı). Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları. Y Müstakîmzâde Süleymân Sadeddin (1978). Devhatü l-meşayıh: Osmanlı Şeyhülislâmlarının Biyografileri. Çağrı Yay.. Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü n-nisâb fi n-nisbi ve l-künâ ve l-elkâb. (Tıpkı Basım). Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Ankara. Müstakimzade Süleyman Sadeddin. Ayasofya Vaizleri. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1716/2. Müstakimzade Süleyman Sadeddin. Menakıb-ı Melamiye-i Bayramiye. (A.S.Levent in Edebiyat Tarihi nde adı Menâkıb-ı Mevleviyye-i Şuttâriyye-i Bayramiyye dir.) Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi. 06 HK Müstakimzade Süleyman Sadedin. Meşâyıh-Nâme-i İslam. Esad Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu. 1684/2; Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları. 9098/6. Mütercim Âsım. Âsım Tarihi, bk. Tarih-i Çelebizâde. Müverrih-i Osmaniyyeden Âlî ve Kâtip Çelebilerin Terceme-i Halleri. Bursalı Tahir. Narlı Şeyhi Mehmed Fahreddin. Gülzâr-ı İrfân. 34 Ae Şeriyye Necatigil, Behçet (2007). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. Varlık Yay.. Necefzade, Yakup Kenan (çev.) (1967). Semerâtü l-fuad fi l Mebdei ve l-meâl. Sarı Abdullah. Gönül Meyvaları. Osmanlıca dan bugünkü dilimiz sade Türkçeye. Neşriyat Yurdu. Nev izade Atayi. Hadâiku l-hakaik fi Tekmileti ş-şakâyik. Nüzhet Ömer b. Abd-Allâh. Menkabe-i Evliyaiyye fi Ahvâl-i Rızaiyye. İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Tarih-CoğrafyaYazmaları. Hacı Mahmud Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu Oğraş Rıza (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz u: İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin. Emirdağ Ofset Tesisleri. Afyon. 15

16 Oğraş, Rıza (2001). Esad Mehmet Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz u. Burdur. Oğraş, Rıza. Esad Mehmet Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz u. ekitap.kulturturizm. gov.tr. Oğuz, Öcal (1994). Yozgatlı Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü. KB Yay..Ankara. Oğuzkan, A. Ferhan (1949). Türk Edebiyatı Tarihi (Tanzimata Kadar). Şaka Matbaası. Okuyucu, Cihan (1995). Cevâhirü l-ebrâr min Emvâci l-bihâr (Menâkıb-ı Evliya Çevirisi). Hazinî, (Yesevi Menakıbnamesi). Erciyes Ünv. Gevher Nesibe Tıp Tarihi Ens. Yay..Kayseri. Olcay, Osman Fevzi Amasya Meşâhiri. Üniversite Kütüphanesi. Nu Olcay, Selahettin (trc.) (1965).Tezkiretü'l-Evliyâ Tercümesi (İnceleme-Metin-İndeks). Ebu'l-Leys Semerkandî. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. Olcay, Selahattin (trc.) (1965). Tezkiretü l-evliya (tercümesi) (İnceleme-metin- indeks). AÜ DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Ens.. Olgun, Tahir (1931). Türk Edebiyatına Dair Manzum Bir Muhtıra. İstanbul İttifak Matbaası. Onay, Ahmet Talat (1930). Çankırı Şairleri : Çankırı Tarih ve Halkiyatı Notlarından I, Çankırı Matbaası, Çankırı. Oral, Zeki (1948). Malatya Kitabeleri ve Tarihi, Türk Tarih Kurumu Bildiriler C. III. Ankara: s Owens, G. Meredith (hzl.) (1971). Meşâirü'ş-Şuara, Âşık Çelebi. Londra. Oy, Aydın (1995). Tezkire-i Şuara, Ahmed Lütfi, Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler. Tekirdağ Valiliği. Tekirdağ. Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri 5 C. Çağrı Yay.. Özcan, Abdülkadir (1989). Mecdî Mehmed Efendi, Hadâiku ş-şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). Çağrı Yay.. Özcan, Abdülkadir (1989). Nev îzâde Atâî, Hadâiku l-hakaik fî Tekmileti ş-şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). Çağrı Yay.. Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü l-fudalâ, I ( önsöz ve indeks ile tıpkıbasım ). Çağrı Yay.. Özcan, Abdülkadir (1989). Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü ş-şakaik fî Hakk-ı Ehli l-hakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). Çağrı Yay.. Özdemir, Fadime (2004). Abdü'l-Bâkî bin Mehmed er-rodosî. Mecmu'a-i E'şâr ve Fevâ'id (TDKA. 390) (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Atabey Kılıç). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özkırımlı, Atilla (1984). Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. Özlü, Ziya Kılıç (1948). Hatay Halk Şairleri. Özön, Mustafa Nihat (hzl.) (1947). Silahdar Tarihi, On Yedinci Asır Saray Hayatı. Akba Kitapevi. Ankara.. Özön, Mustafa Nihat (1930). Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi. Maarif Vekaleti. Özön, Mustafa Nihat (1945). Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi. MEB. Ankara. Öztuna, Yılmaz ( ). Türk Musikisi Ansiklopedisi I-II C. KTB Yay..Ankara. Öztuna, Yılmaz (2006).Türk Musikisi (2 C.) Ansiklopedik Sözlüğü. Orient Yayınları. Öztürk-Fidan, Gülşah, Gaye (2006). Mevlana Müzesi'nde Bulunan Bir Mevlevi Şiirleri Mecmu'ası (Mecmu'a-i Eş'ar). Yüksek Lisans Tezi. (Doç. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Öztürk, Furkan. Tezkire-i Şuara. Tamamlanmak üzere olan çalışma. Öztürk, Nejdet (1991). Tevarih-i Âl-i Osman, Hadidi. Marmara Üniversitesi Yay.. Öztürk, Sibel (2010). Mecmu a-ı Eşar (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: Doç. Dr. Ziya Avşar). Yozgat: Bozok Üniversitesi. Öztürkçü, İbrahim (2004). Pervâne Beg Mecmuası 580b-603a Transkripsiyonlu Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Dr. Nejat Sefercioğlu). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Pakalın, Mehmet Zeki (1940). Son Sadrazamlar ve Başvekiller I-V, C.. Ahmet Said Matbaası. Pakalın, Mehmet Zeki (1946). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü C. I-III. MEB Ankara. 16

17 Pakalın, Mehmet Zeki (2009). Sicill-i Osmânî Zeyli, Son Osmanlı Büyükleri Ansiklopedisi). TTK Yay..Ankara. Paksoy. Kezban (2006). Mecmua-i Fevaid (Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi-254) (İnceleme-Metin- Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Atabey Kılıç). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Parmaksızoğlu, İsmet (1952). Sefinetü l-vüzerâ. Kazasker Mehmed Hafîd. Şirket-i Mürettibiyye. Parmaksızoğlu, İsmet (1979). Tâcü t-tevârih. KB Yay..Ankara. Parmaksızoğlu, İsmet (sad.) ( ). Nusretnâme, Silahdar Mehmed Ağa. MEB. Ankara.) (fasikül şeklinde). Pehlivan, Mahmut (2004). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (439b-464a). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahşan Gürel). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. Bellek Yay.. Polat, Cavit (2009). Maraş Bibliyografyası. Ukde Yay..Kahramanmaraş. Ravzatü l-müflihun. Gazzî-zade Şeyh Abdüllatif. Bursa EEK, Orhan, Recaizade Mahmut Ekrem (1888). Kudemadan Birkaç Şair. Matbaa-i Ebuzziya. Resmî Ahmed. Halîfetü r-rüesâ. Edirne Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi. 22 Sel Reşehatü Ayni l-hayat. Kaşifî Hüseyin Vaiz ın oğlu Seyfiyüddin Ali. Rıfat, Osman (1989). Edirne Sarayı. yayınlayan: Süheyl Ünver. TTK. Ankara. Rıza, Orhan (1934). Türk Edebiyatı Tarihi (Kaynaklardan Bugüne Kadar). Riyâhî, Muhammed Emîn (1995). Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı. İnsan Yayınları. Robischon, D. (1969). Hadikatü l-vüzerâ. (der Garten der Wesire) Osmanzade Taib Ahmed. Freiburg. Robischon, D. (1969). Hadikatü l-mülûk (der Garten der Wesire) Osmanzade Taib Ahmed. Freiburg. Robischon, D. (1970) Verdü l-hadâik, Werd-ül Hadiq. Freiburg. Rodosî zâde Mehmed b. Mehmed Ayaslogî. Terceme-i Vefeyatul-Ayân fî Enbâi Ebnâiz-Zemân. 19 Hk Rypka, J. (1968). History of İranian Literature. D. Reidel Publishing Company. Dordrecht. Holland. Sakaoğlu, Saim, Ali Berat Alptekin (2002). Ercişli Emrah Bibliyografyası. KB Yay.. Ankara. Sâkıb Mustafa Dede (1283 /1866 or 67). Hâzâ Kitâb-ı Sefine-i Nefise-i Mevleviyan. Matbaa-i Vehbiye. Egypt. 3 v. in 1. Salih Zeki (1315) Kamus-ı Riyaziyat. Kitapçı Karabet. Sarı Abdullah. Cevheretü l-bidâye ve Dürretü n-nihâye. Eserin yazma nüshaları Millet Kütüphanesi (Emirî, Nu. 858). İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi (TY. Nu. 3728) ve Kahire de bulunmaktadır. Sarı, Mehmet (hzl.) (1990). Osmanlılar Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri, Bursalı Tahir, KB Yay..Ankara. Sarı, Mehmet-Ahmet Karaman (1999). Karesi Meşâhiri, İsmail Hakkı Uzun Çarşılı. Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı. Balıkesir. Satoğlu, Abdullah (1962). Kayseri Şairleri. Başlangıçtan Bugüne Kadar. Kayseri. Savaşçı, Fethi-Bengi Sukaya (1958). Ödemiş Şairleri. Radyo Gazetesi Basımevi. İzmir. Schmidt, Jan (1987). Mustafâ Âlî s Künhü l-ahbâr and İts Preface According to The Leiden Manuscript. Nederlands Historisch-Archaelogissch Instituutte. Seçkingüleryüz, Özlem (2008). Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4078 Numarada Kayıtlı 16. Yüzyıla Ait Bir Şiir Mecmuası (51a-100b) (Çeviriyazılı Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Üzeyir Aslan). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Sefîne-i Rüesâ. Süleymân Fâik b. Alî es-sâkızî. Mektebetül-Evkâfil-Amme Türkçe Yazmaları Semiha Nurdan (hzl.) (2009). Takvimü t-tevârih. Katip Çelebi. İndeksli tıpkıbasım. TTK Yay..Ankara. 17

18 Serin, Rahmi (Çev.) (2005). Silsilenâme-i Tarîk-ı Celvetî. Şeyh İsmail Hakkı Celvetî. Allah Dostları. İsmail Hakkı Bursevî. Pamuk Yay.. Sevinç, İbrahim (2001). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (1a-29b) Transkripsiyonlu. Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Sevük, İsmail Habib (1924). Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi. Maarif Vekaleti. Ankara. Seyit Hasan Taib (1323). Hatıra Yahut Mirat-ı Burusa. Bursa. Seyyid Abdülzade Mehmed Tahir (1890). Mahzenü l-ulûm. Sergis Orpilyan. İstanbul Şirket-i Mürrettibiyye Matbaası. Seyyid Hasib-i Üsküdârî. Vefeyât-ı Ekâbir-i İslamiyye. Millet Ktp., Ali Emîrî, T Silkü l-leâl-i Âl-i Osmanî. Mü minzâde Hasib. Hâlet Efendi (Süleymaniye Ktb.) Nu Solakzade Mehmed Hemdemî (1335). Fihrist-i Şahan. Ali Şükrü Matbaası. Solmaz, Süleyman. Gülşen-i Şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr. Solmaz, Süleyman (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. AKM Yay..Ankara. Soyer, İsmail Murat (2002). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (366b-391a) Transkripli Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahşan Gürel). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Sungurhan, Aysun. Beyanî-Tezkiretü ş-şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr. Sungurhan, Aysun. Kınalızade Hasan Çelebi-Tezkiretü ş-şuara. ekitap.kulturturizm.gov.tr. Suyolcuzâde Mehmed Necib (1942). Devhatü l-küttâb. tashih ve tertib eden: Kilisli Muallim Rıfat. Güzel Sanatlar Akademisi. Süleyman Faik (1269/1853). Halîfetü r-rüesâ veya Sefinetü r-rüesâ. Zeyl. Takvimhane-i Amire. Süleyman Faik. Sefinetü ş-şuara. Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi. Nu.06 Hk Süleyman İzzî (1199/1785). İzzî Tarihi. Müteferrika basımı. İstanbul Süleyman, Faik. Devhatü l-meşâyıh Zeyli nin Zeyli. Hüseyin Kocabaş Kitaplığı Türkçe Yazmaları. S.H.M.H.K.Yaz. 201 Sürmel, Emire (2003). Mecmu'a-i Kasaid-i Türkiye (İnceleme-Metin) ( ). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nevin Gümüş). Niğde: Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Süzen, Mustafa (2001). "Asar-ı Kemal". Muhtevası, Edebiyatımızdaki Önemi ve Yunus Emre'ye Yazılmış Bir Şiir, VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri. Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları. Eskişehir: s Şahabettin Süleyman (1328/1910). Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye. Sancakcıyan Matbaası. Şahin, Özlem (2008). Mecmua-i Eş âr ve Fevâid-Türk Dil Kurumu Kütüphanesi a/418 (İnceleme-Metin- Sözlük-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç). Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri 550 Yıllık Âlim ve Şairleri. Gaziantep Halk Fırkası Basımevi.Gaziantep. Şarkiyat Mecmuası Şehrizâde Mehmed Said. Gülşen-i Mülûk. Şemseddin-i Sivasî. Menâkıb-ı İmam-ı A zam (manzum). Tokat İl Halk Kütüphanesi. 60 Hk 36. Şener, Kısmet Gül (2002). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (392a-415b). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rahşan Gürel). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Şentürk, M. Hüdai (hzl.) (2003). Künhü l-ahbar. TTK Yay..Ankara. Şentürk, Ahmet Atilla-Ahmet Kartal (2007). Eski Türk edebiyatı Tarihi. Dergâh Yay.. Şevkî-i Kadim. Menâkıb-ı Emir Sultan. Hüsrev Paşa Ktb.. Nu Şeyh Mehmed Nazmî. Hediyyetü l-ihvân. Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi TürkçeYazmaları. Nu Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü l-fuzelâ. 18

19 Şeyhoğlu, Hasan Hacı (2002). Çankırı Tarih ve Halkiyyatı (zeyil), Çankırı Tarih ve Halkıyat: Ahilikten Kalma Esnaf ve Sohbet Teşkilatı. Okuyan Adam Yay..Ankara. Şirin, Sezgin (2008). Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı 3849 Numarada Kayıtlı Mecmu'a-ı Eş'ar ın (80a-120a) Yapraklarının Tenkitli Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Dr. Hakan Taş). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Tahiroğlu, Abdullah Öztemiz Hacı (1963). Türk Edebiyatında Dinî ve Ahlakî Şiirler (Antoloji). Bedir Basımevi. Talibî-i Kefevî. Tevârih-i Âl-i Osman. Fatih (Süleymaniye Ktb) Nu. 5424/6. Taneri, Aydın (1977). Menâkıbü l-ârifîn ve Merâtibü l-kâşifîn. Belli değil, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı (Menakıbü l-ârifin in değerlendirilmesi). Bilge Yay..Konya. Taneri, Semay (Çev.) (1982, 2008). Osmanlılarda Şiir. Dora D'istria. Havas Yay.. İstanbul; Nesnel Yayınlar. Târihi Osmânî Encümeni Mecmuası Taştan, Erdoğan (2001). Pervâne Beg Nazire Mecmuası (199b-230b) Transkripsiyonlu, Edisyon Kritikli Metin. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Tahir Üzgör). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Tatcı, Mustafa (1991). Âşık Yunus ve Diğer Yunusların Şiirleri. KB Yay..Ankara. Tatcı, Mustafa (hzl.) (2003). Osmanlı Müellifleri. Bursalı Mehmed Tâhir. Bizim Büro Yay..Ankara. Tayşi, Mehmet Serhan (1980). Lemezât-ı Hulviyye ez Lemehât-ı Ulviyye. Hulvî Cemâleddin Mahmud. Lemezat: Ağız Tadı. Tercüman 1001 Eser. Terâcim-i Meşâhir-i İslam. Belli değil. Tezcan, Nuran-Semih Tezcan (2011). Evliya Çelebi. KTB Yay..Ankara. The Encyclopaedia of İslam (new edition). Leiden The Encyclopaedia of İslam Firstedition. I-V. Leiden The Encyclopaedia of islam Supplement. (İng). Leiden Tilgen, Nurullah (1950). Eyüplü Hattatlar. Aydınlık Basımevi. Timurtaş, F. Kadri (2005). Tarih İçinde Türk Edebiyatı. Akçağ Yay..Ankara. Tokluoğlu, Faik (1964). Tire de Yetişen Âlim, Şair, Mütefekkir ve Mutasavvıflar. İzmir. Toparlı, Recep (hzl.) (1997). Sivas Şehri. İsmail Hakkı Uzunçarşılı-Rıdvan Nafiz Edgüer. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi. Tulum, Mehmet Mâhur (hzl.) (2009). Menba u l-ebhâr fî Riyâzi l-ebrâr. İyilerin Bahçesindeki Suların Kaynağı. Hazînî. Tulum, Mertol (hzl.) (1977). Târîh-i Ebü l-feth, Tursun Bey. İstanbul Fetih Cemiyeti Yay.. Turan, Ahmet Nezihi (hzl.) (2000). Hamîletü l-küberâ: Darüssaade Ağaları, Ahmed Resmî. Kitapevi. Turhan, Şeref (1963). Maraşlı Şairler Antolojisi. Şeref Basımevi Yay.. Türk Ansiklopedisi. Ankara I-XXXIII. C. Türk Dili (Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı). Nu Aralık C. XIX. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. Ankara Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. Türk Dili. Ankara Türk Kültürü. Ankara Türk Tarih Kurumu Belleten. Ankara. Türk Tarihi Encümeni Mecmuası. Türkben, Hakan (2008). Fahrî Dede ve Mecmuası. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Sevgi). Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türkiye Yazmaları Toplu Katalogu. Ankara Türkmen, Ahmed Faik (1939). Hatay Şairleri. 5 C. Hatay Mufassal Tarihi. 3.C.. Antakya İktisat- Basımevi. 19

20 Uçman, Abdullah (1999). Mufassal Kamus-ı Felsefe, hzl. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mufassal Kamus-ı Felsefe nin âlem maddesi. Uçman, Abdullah (hzl.) (1982). Rıza Tevfik in Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri. KTB Yay..Ankara. Uçman, Abdullah (hzl.) (2012). 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmed Hamdi Tanpınar. Dergah Yay.. Uğur Ali (1986). Vakâyiül-Fuzelâ. The Ottoman Ulema in the mid-17 th Century: an Analysis of the Vakâyiü l-fuzela of Mehmed Şeyhî Efendi. Klaus Schawarz Verlag, Berlin. Ulu, Şükrü Erdoğan (1950). Darende Şairleri Antolojisi, Güney Matbaacılık, Ankara. Uludağ, Süleyman-Mustafa Kara (hzl.) (2011). Nefahâtü l-üns, Câmî, tercüme ve şerh: Lamiî Çelebi, Pinhan Yay.. Unat, Faik Reşit (1999) Patrona Halil İhtilali Hakkında Bir Eser:Abdi Tarihi. TTK Yay..Ankara. Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. Tefeyyüz Kitabevi. Uyanıker, Nursel (2006). Pervâne Beğ Mecmuası'nın İlk Yüz Varağında (1a-100b) Halk Kültürü le İlgili Unsurlar (Atasözleri-Deyimler-Halk İnanışları). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Sebahat Deniz). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Uyar, Veli Sabri ( ). Konyalı Bilginleri, Konya Bilginleri. Konya. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1932). Kütahya Şehri. Maarif Vekaleti. Ankara. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı ( ). Osmanlı Tarihi: Osmanlı Tarihi C. I-IV.. Ankara. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1965). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı. TTK Basımevi. Ankara. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1970). Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal. TTK Basımevi. Ankara. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1984).Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları. I-II. TTK Basımevi. Ankara. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988). Saray Teşkilâtı: Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı. TTK Yay..Ankara. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1927). Kitabeler. İstanbul Maarif Vekaleti. Üçok, Coşkun (trc.) (1982).Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Franz Babinger. KB. Yay..Ankara. Ün, Cumhur (1996). Edirneli Nazmî Mecmau n-nezâir 1-50 Varakların Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kâşif Yılmaz). Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Vakıflar Dergisi. Vâsıf Tarihi. Ahmed Vâsıf Yahyâ b. Bahşî. Menâkıb-ı Cevâhir li-hakk-ı Emîr Sultân. Ali Emirî Efendi (Millet Ktb.) Nu Yalçın, Ömer (2010). Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı 3849 Numarada Kayıtlı Mecmu'a-ı Eş'arın (vr. 121b-156a). Metin ve İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Hakan Taş). İstanbul: Marmara Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Yaltkaya, Şerefettin-Rıfat Bilge (hzl.) (1971). Keşfü z-zünûn an Esâmi l-kütübi ve l-fünûn. Katip Çelebi. MEB. Yavuz, Kemal-Yekta Saraç (2007). Osmanoğulları Tarihi, Âşık Paşazade, çeviri ve günümüz diline aktarım. Besiktaş. İstanbul Koç Kültür Sanat Tanıtım. Yavuz, Orhan (hzl.) (1988). Tezkiretü l-evliya, Feridüddin Attar. KTB Yay..Ankara. Yavuz, Mehmet Sait (2010). Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4078 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuasının (vr İnceleme ve Metin). Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Üzeyir Aslan). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Yazıcı, Tahsin (2008). Menâkıbu l-arifîn, Eflaki Dede, Kabalcı Yay.. Yazıcı, Tahsin (Çev.) (2011). Menâkıb-ı Sipehsâlar, Sipehsâlâr Mecdüddin Feridun. Pinhan Yay.. Yenisey, Fazıl (1946). Bektaşi Kadın Şairlerimiz. Pazar Neşriyat Yurdu. İzmir. Yıldırım, Ali (2006). Divan Edebiyatında Mahlas ve Mahlas-nâmeler. Akçağ Yay..Ankara. Yılmaz, Ali-Mehmet Akkuş (sad.) (1986) Hüseyin Hüsameddin Yaşar (Abdi-zade). Amasya Tarihi 1 C.. Amasya Belediyesi Kültür Yay.. Amasya. Yılmaz, Kâşif (2001). Güftî ve Tesrifâtü'ş-Şuara'sı. AKM Yay..Ankara. 20

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKÇENİN BİYOGRAFİ KAYNAKLARI. Prof. Dr. Mustafa İSEN

TÜRKÇENİN BİYOGRAFİ KAYNAKLARI. Prof. Dr. Mustafa İSEN TÜRKÇENİN BİYOGRAFİ KAYNAKLARI Prof. Dr. Mustafa İSEN Zaman zaman çeşitli kültürel ortamlarda bizde biyografi ile ilgili çalışmaların eksikliğinden söz edilir. Meseleye günümüz olarak bakıldığında bu doğrudur

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI (1926-1992) Prof. Dr. Haluk İpekten, 1926 da Kırklareli nin Saray kazasında doğdu. 1949 yılında Vefa Lisesi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN:

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. ISSN: HİKMET YURDU DÜŞÜNCE-YORUM Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi DOI NUMBER: 10.17540 Hakemli Bilimsel Dergi İmtiyaz Sahibi Ali Duman-Abdurrahman Kasapoğlu Yazı İşleri Abdurrahman Kasapoğlu-Mustafa Bulut-İbrahim

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Şeyhülislamlar kaynakçası

Şeyhülislamlar kaynakçası Şeyhülislamlar kaynakçası Sayıoğulları, R. S. (1991). Türk Ta'lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi. (). "Osmanlı Devleti'nin Değerli Şeyhülislamlarından Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi".

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Osman HORATA Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Mustafa İSEN Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman HORATA Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof.

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ 1953 yılında Adapazarı nda doğan Mustafa İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. Mezuniyetten

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK. Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sahibi: Mevlânâ Düşüncesi Araştırmaları Derneği adına Mehmet Veysî DÖRTBUDAK Editör: Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Gürol PEHLİVAN Yabancı Dil Danışmanları Prof. Dr. Metin EKİCİ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Kırıkkale de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale de, lise eğitimini ise Ankara da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU

fl0ral EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) PUAN TÜRÜ KONTEN JAN YERLEŞ EN DAL ADI BOŞ MİN. PUAN MAX. PUAN DAL KODU DAL KODU 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Kurumları ve Kodları A 010 İstanbul, Adli Tıp Kurumu D 010 Adana, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D 020 Ankara, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI OGM ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI YER ANKARA / KIZILCAHAMAM ÇAM HOTEL TARİH 15-17 ARALIK 2015 S. NO ADI SOYADI UNVANI BİRİMİ 1 İsmail ÜZMEZ Genel Müdür Genel Müdürlük 2 M. Zeki

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 14 Sayı 1 Ocak-Haziran 2014 T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 (14/1) Ocak-Haziran

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı

SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı SAĞLIK MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI ( PUANLARI VE PUAN TÜRLERİNİ DİKKATE ALMAYINIZ ) Program Adı Puan Genel Yerleşen Türü Kontenjan Aday Sayısı Min Puan Mesleki

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı