EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 245 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa: /6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3, 8, 75, 77) Madde 3 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Umumi zabıta teşkilatı silahlı ve silahsız olmak üzere iki kısma ayrılır. Silahlı kısmı polis ve jandarma ve silahlı hususi zabıta kuvvetleri teşkil eder. Silahsız kısım, istihbarat ve muamelat memurları ile silahsız hususi zabıta memurlarıdır. Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir. Madde 8 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis, idari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır. Belediye zabıtası işleri, lüzum görülen yerlerde, idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu Kanun hükümlerine tabi tutulur. Madde 75 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikiyle ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve Vekilin tasdikiyle; Vilayet inzıbat komisyonlarının kararları valinin tasvibi ve Vekaletin tasdikiyle, Vilayet polis divanları tarafından verilen kararlar valilerin tasdikile; Polis Enstitüsü ve polis mekteplerindeki polis divanlarından stajiyerler ile polisler hakkında verilen kararlar Enstitü veya mektep müdürlerinin tasdikiyle; Tekemmül eder. Madde 77 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Muamelat memurları inzıbati suçlardan dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzıbat komisyonlarına veya polis divanına sevkolunurlar.

2 /9/1943 tarih ve 4489 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34) Madde 34 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek mekteplerden veya Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursundanmezun olup da, meslekte fiilen çalışanlar arasında açılacak müsabaka imtihanla-rında muvaffak olanlardan, her sene ihtiyaç nisbetinde, Avrupaya staj için memur gönderilebilir. 3-13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 24) Madde 24 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orta mektep mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veya orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk mektep mezunları tercihan polisliğe alınırlar. Yukarı fıkradaki şeraiti haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsaba-kalarda polisliğe kafi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar da polis memurluğuna kabul edilirler. Ancak bu suretle alınanların terfi edebilmeleri polis memur- luğunda altı sene hizmet etmiş olmalarına bağlıdır. 4-8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 56,57) Madde 56 son fıkra - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu gibiler hakkında 1683 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. Madde 57 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet polis memurlarından 12 nci meslek derecesinden 6 ncı meslek derecesine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet ifa edenlerden tekaütlüğünü isteyenler hakkında 1683 numaralı kanunun 5 inci maddesi hükmü tatbik olunur. Meslekten yetişmiş emniyet müdürleri de bu haktan istifade ederler. 5-15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 26,30) Madde 26 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların hukuk ve Siyasal Bilgiler Okulu mezunu olmaları şarttır. Ancak ihtısaslarından istifade edileceği vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler. Liseden veya yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteplerden mezun emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesile daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilir- ler. Madde 30 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakıyetle bitiren lise mezunları birinci sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtısas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakıyetle bitirenler, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.

3 /1/1960 tarih ve 7410 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 90) Madde 90 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Meslek memurlarının hizmet esnasında ve tekaütlüklerinde her türlü zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve varidatı sandığa dahil olanlar tarafından temin edilmek üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulabilir. Bu Sandığa ait esaslar nizamname ile tesbit edilir. 7-28/12/1972 tarih ve 1649 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,14,23) Madde 4 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzereiki kısımdır. Her iki kısmın ayrıca teknik kolları vardır. Madde 14 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Muamelat memurları, beş derecedir. Bu memurlar yazı, hesap, levazım işlerinde hizmet ederler. Polis hak ve salahiyetini haiz değildirler. Muamelat memurla- rının dereceleri, mesleğe kabul şartları nizamname ile tayin edilir. Madde 23 bent (D) - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) D) Gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak. 8-19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 82,85,86) Madde 82 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek inzıbati cezalar şunlardır : 1 - İhtar: Memuru vazifesinde dikkate davettir. 2 - Tevbih: Memurun muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir. 3 - Maaş kat'ı: Memurun 15 günlüğüne kadar maaşının kesilmesidir. 4 - Kıdem tenzili: Yalnız terfiine müessir olmak üzere memurun kıdeminden üç aydan bir seneye kadar indirmektir. 5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi: Yalnız terfie müessir olmak üzere kanunen terfi için muayyen olan müddet kadar nasbın geri alınmasıdır. 6 - Meslekten ihraç: Memurun emniyet teşkilatı hizmetlerinde bir daha kullanılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. Bu cezayı görecek olanların sicillerinde hafifletici sebepler mevcut olduğu takdirde cezaları valilerin veya Emniyet Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine Dahiliye Vekili tarafından bir derece tenzil edilebilir. 7 - Memuriyetten ihraç: Bu ceza, Memurin Kanununun umumi hükümleri dairesinde tatbik edilir. Madde 85 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri hangi makamlar tarafından hangi zamanlarda ve ne suretle tutulacağı ve siciller ile mahrem dosyaların tesbit ve tasnif usulleri Emniyet Teşkilatı Sicil Nizamnamesi ile tayin edilir.

4 248 Madde 86 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1475 sayılı kanunun hükümlerinden başka aşağıdaki hallerde dahi mükafat verilir : A - Memleketin emniyet ve asayişi ve Devletin menfaatleri ve efradın mal, can ve iffetini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere emsal hasılı üzerinden bir maaş nisbetinde, B - Fevkalade ahvalde hayatını tehlikeye koyarak büyük yararlıklar gösterenlere emsal hasılı üzerinden iki maaştan bir senelik maaş miktarına kadar. 9-3/11/1930 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 86) Madde 86 bent (C) - (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun hükmüdür.) C) B fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedenlerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı katı para olarak kanuni mirasçılarına ödenir. Sağ ana ve baba ölenin füruu ile içtima ettiği hallerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmidört katı, ana ve babasına oniki katı para olarak verilir. Bu madde hükmü geriye yürür. 10-1/4/1981 tarih ve 2445 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : Ek 7,Ek 11) Ek Madde 7 (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde 4 hükmü olup, ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.) Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis Disiplin Kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile; C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile kesinleşir. İl Polis Disiplin Kurullarınca verilen ve Valinin önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma kararlarından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır. Bakan, yukarıdaki (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerini Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna gönderebilir. Bu yol ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararlar da kesindir. Ek Madde 11 (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde 8 hükmü olup, ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramazlar spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Emni-

5 249 yet Genel Müdürlüğünce kurulan vakıflar dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye olamazlar. Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılırlar /11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50) Madde 18 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ankara Polis Enstitüsü, mesleki ilk, orta ve yüksek tahsil sınıfları olmak üzere üç kısmı ihtiva eder: Mesleki ilk tahsil kısmı, polis memurları yetiştirir. Mesleki orta tahsil kısmı, polis komiserleri yetiştirmeye mahsustur. Mesleki yüksek tahsil kısmı, emniyet amirleri yetiştirmeye mahsustur. Kısımlarda mütehassıslar yetiştirmek için kurslar açılır. Enstitünün idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri Nizamname ile tayin edilir. Madde 27 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek tahsil görmüş veya ecnebi memleketlerdeki yüksek polis ihtısas tahsilini veya kurslarını muvafakkiyetle bitirmiş olanlardan Devlet memurluğuna bidayetten girecekler doğrudan doğruya komiser muavinliğine stajiyer olarak tayin ve Polis Enstitüsü ihtısas kursuna gönderilir. Madde 28 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yukardaki maddede yazılı olanlardan ihtısas kursunu başaranlar, kursu bitirir bitirmez komiserliğe tayin olunurlar. Bu şekilde mesleğe girenlerden 2,5 sene olan staj müddetini muhtelif komiserlik derecelerinde veya Emniyet Umum Müdürlüğünce tayin edilecek vazifelerde ikmal edenler muvafık sicil aldıkları takdirde doğrudan doğruya sekizinci meslek derecesindeki vazifeye tayin olunabilirler. Staj devresinde muvafık sicil alamıyanların staj müddetleri, diğer bir emniyet müdürlüğü kadrosunda istihdam olunmak suretile bir sene daha uzatılır. Yine muvafık sicil alamazlarsa muvafık sicil alıncaya kadar terfileri geciktirilir. Madde 29 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu kanundaki şartları haiz bulunan lise mezunları polisliğe tayin edilerek Polis Enstitüsünün orta ve yüksek kısımlarına gönderilirler. Bu kısımları muvaffakıyetle ikmal edenler komiser muavinliğine tayin edilirler. Bu kısımları muvafakıyetle bitiremiyenler karakollarda polis memuru olarak vazife görürler. Madde 30 (15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanunun hükmüdür.) Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakiyetle bitiren lise veya Polis Koleji mezunu olanlar başkomserliğe veya ikinci sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, muvafık sicil almak şartiyle, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Madde 31 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğü, memleket dahilindeki yüksek tahsil mekteplerine hersene ihtiyaç nisbetinde talebe gönderebilir.

6 250 Bunun için aşağıdaki şartlara riayet edilir: A - Bu kanunda polis olabilmek için muayyen olan şartları haiz bulunmak (Boy ve yaş haddi müstesnadır.) B - Lise mezunu olmak, C - Yapılacak müsabakada kazanmış olmak, D - Aşağıdaki maddede yazılı şartlara göre tanzim ve noterlikçe tasdik edilmiş kefalet senedi vermek. Yukarıdaki şartları haiz olanlardan meslek dahilinde bulunanlar tercih edilir. Madde 32 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğü hesabına yüksek tahsile gönderilenler, Umum Müdürlüğün göstereceği yer ve vazifelerde sekiz sene müddetle hizmet etmeye mecburdurlar. Bunlar tahsillerini terkettikleri veya sekiz seneden evvel emniyet teşkilatı hizmetinden ayrıldıkları veya ayrılmalarını icap ettirecek harekette bulundukları takdirde tahsil için kendilerine yapılan masraflar (58) inci madde mucibince tazmin ettirilir. Madde 33 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek mekteplere gönderilmiş olan talebeler mektebin tatil zamanında Emniyet Umum Müdürlüğünce teklif ve Vekaletçe tasvip olunacak yerlerde polis memurluğu ve komiser muavinliği hizmetlerinde staj görürler. Bunlardan tahsillerini bitirenler 27 ve 28 inci madde hükümlerine tabi tutulurlar. Meslekten yüksek tahsile gönderilenler tahsillerini ikmalden sonra Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği vazifelerde bir sene daha staj görürler. Madde 50 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsüne gönderilen polis memurları ile komiserlerin memuriyetlerine mahsus maaşları tam olarak verilir.

7 /1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 55) Madde 55 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Terfide esas, sırasile liyakat ve kıdemdir. Terfi için bir derecede en azüç sene hizmet etmiş olmak şarttır. Terfiin şekli ve icra tarzı, bu esasa göre yapılacak nizamnamede tesbit edilir /8/1988 tarih ve 341 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 7,16,17,63.) Madde 7 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet makamları, vilayetlerde emniyet müdürü, kazalarda emniyet amiri veya emniyet komiseri ve polis teşkilatı bulunan nahiye ve iskele ve istasyonlarda emniyet komiserleridir. Bu memurlar vilayet, kaza ve nahiyelerle bulundukları yerin emniyet ve asayişine mütaallik işlerini idare ederler. Kaza, nahiye, iskele ve istasyonlarda müstakilen vazife gören her hangi derecedeki komiserler bu vazifede bulundukları müdddetçe emniyet komiseri unvanını alırlar. Bunların maaşları esas dereceleri maaşlarıdır. Madde 16 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğünün merkez teşkilatı aşağıda gösterilmiştir : A) Umum Müdürlüğe bağlı makamlar: 1 - Umum Müdür Muavinlikleri, 2 - Teftiş Heyeti Reisliği, 3 - Dört Daire Reisliği, 4 - Hukuk İşleri Müdürlüğü (Bir bürodur), 5 - Önemli İşler Müdürlüğü (Üç büroyu havidir), 6 - Arşiv Müdürlüğü (Üç büroyu havidir), 7 - Tercüme bürosu. B) Birinci daire üç ve diğer daireler ikişer şubeden teşekkül eder. Dördüncü dairenin ayrıca laboratuvarları vardır. C) Birinci şube dört, ikinci şube iki, üçüncü şube üç, dördüncü şube iki, beşinci şube iki, altıncı şube üç, yedinci şube iki, sekizinci şube bir, dokuzuncu şube iki büroya taksim edilir. Daireler, birbirinden numara ile tefrik edilir ve görecekleri işler Umum Müdürlük Arşivinde saklanacak vazife taksimi cetvelinde tasrih edilir. Madde 17 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Müdürlüklerinde dereceleri aşağıda yazılı muavin şube müdürü ve şefleri bulundurulur: A) Ankara ve İstanbul vilayet Emniyet Müdürlüklerinde ikinci sınıf emniyet müdürü derecesinde müdür muavin ile üçüncü sınıf emniyet müdürü derecesinde şube müdürleri, B) Birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinde, dördüncü sınıf emniyet müdürü veya birinci, ikinci sınıf emniyet amiri derecesinde müdür muavini ve şube müdürleri,

8 250-2 C) Üçüncü, dördüncü sınıf emniyet müdürlüklerinde icabına göre birinci ve ikinci sınıf emniyet amiri veya başkomiser veyahut komiser derecesinde şube müdür veya şefleri, Ç) Kaza emniyet amirliklerinde her derece komiserlerden şube şefleri bulundurulabilir. Madde 63 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sıhhi sebeplerden dolayı tedavi ve istirahat için mezuniyet alanlar hakkında umumi kanun hükümleri tatbik olunur /1/1989 tarih ve 3518 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 16) Madde 16 (26/8/1988 tarih ve 341 sayılı KHK'nin hükmüdür.) Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. A) Merkez Teşkilatı; a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Hukuk Müşavirliği, c) Daire başkanlıklarından meydana gelir. Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir. B) Taşra Teşkilatı; İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir. Emniyet Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir /6/1989 tarih ve 374 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19, 23, 24, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 92) Madde 19 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Lüzum görülen vilayetlerde, polis yetiştirmek için polis mektepleri açılır. Mekteplerin idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin edilir. (15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanunun hükmüdür.) Lise derecesindeki polis kolejine liseler hakkındaki kanun ve nizamlara tabi olarak orta mektep mezunları alınırlar. Polis kolejini muvaffakiyetle biterenler polis memurluğuna tayin olunurlar. Polis koleji mezunları on beş sene fiilen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu müddetten evvel istifa edenler meslekte hiç bir hak taleb etmeyerek Devletçe tahsilleri için kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecburdurlar. Madde 23 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mesleğine girmek için : A) Türk olmak, B) Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak, C) 30 yaşından yukarı olmamak Ç) 1.64 santimetreden kısa boylu olmamak.

9 250-3 D) (28/12/1972 tarih ve 1649 sayılı Kanunun hukmüdür.) Yönetmelikle tespit edilecek sağlık şartlarına uygun bulunmak. E) Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak. F) Süfli işlerle iştigal etmiş olmamak. G) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir suç ile mahkum olmuş bulunmamak. H) Ecnebi kız ve kadın ile evli olmamak veya yaşar bulunmamak lazımdır. Madde 24 (13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orta okul mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veyaorta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk okul mezunları yeğlikle polisliğe alınırlar. Yukarıki fıkradaki şartları haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsabakalarda polisliğe yeter bilgi ve yeterliği olduğu anlaşılanlar da polis memurluğuna kabul edilirler. Bunların yükselmeleri 3656 sayılı kanun ve ekleri hükümlerine göre yapılır Madde 25 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polisliğe alınmış olanlar Polis Enstitüsü ilk tahsil kısmını veya polis mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar stajyer olarak vazife görürler. (15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanunun hükmüdür.): Bunlardan bir sene zarfında enstitü veya mektebe sevk edilmeyenler arasında iyi sicil alanlar polis memurluğuna tayin edilebilirler. Madde 42 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini bitiren memurlar üç sene hizmet etmedikçe istifa edemezler. İstifa edenler hakkında (58) inci madde hükmü tatbik olunur. Madde 44 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsünün ilk kısmına ve polis mekteplerine girecek olanların muameleleri, emniyet müdür ve amirlikleri intihap heyetleri tarafından ikmal edildikten sonra dosyaları Emniyet Umum Müdürlüğüne gönderilir. Bu dosyalar, Emniyet Umum Müdürlüğünce tetkik edilerek kabule şayan görülenler mekteplere tevzi edilir. Madde 45 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mekteplerini muvaffakiyetle ikmal edenlerin emniyet teşkilatı kadrosundaki münhallere tevzi ve tayin edilmeleri Vekalete aittir. Madde 46 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mekteplerinde ve Polis Enstitüsünün ilk kısmında tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenler, polis asli sınıflarına tayin olunurlar. Muvaffakiyetle bitiremiyenlerin alakaları kesilir. Madde 48 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mekteplerine ve Polis Enstitüsüne tahsil için gönderilenlerin iaşe masrafları mektep veya Enstitüce temin edilir.

10 250-4 Madde 49 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) 25 inci madde mucibince mektebe gönderilmek üzere istihdamlarına cevaz verilen stajyerler mektebe gönderilinceye kadar polis memurluğu maaşını ücret olarak alırlar. Mektebe gönderildikten sonra talebeye yapılan muamele bunlar hakkında da tatbik olunur ve ücretleri kesilir. (16/12/1940 tarih ve 3939 sayılı Kanunun hükmüdür.) : Ancak bunlardan ortamektep mezunu olanların stajyer ücretlerinin verilmesine devam olunarak mektep ve enstitüdeki iaşe masrafları bu ücretlerden kesilir. Madde 58 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Mesleğe stajyer olarak giren polisler mektebi bitirdikten sonra üç sene mec- buri hizmete tabidirler. Bu müddeti ikmal etmeden istifa edenlerden alınacak tazminat hakkında umumi hükümler tatbik olunur. Madde 92 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsü ilk kısmından ve polis mekteplerinden her sene çıkan stajyer polislerden münasip miktarı, Emniyet Umum Müdürlüğünce tefrik edilerek staj gör- mek üzere Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetlerine gönderilir /5/1991 tarih ve 3748 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veye değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 55.) Madde 55 (14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin hükmüdür.) Polis amirlerinin rütbeleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü olup, terfide esas, sırası ile liyakat ve kıdemdir. Polis amirleri tahsil durumları itibariyle 4 yıl ve daha yukarı yüksek öğrenim (A), diğer yüksek öğrenim (B), Lise (C), Orta (D) gruplarına ayrılır. Bun- ların rütbelerdeki bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Rütbesi (A) Grubu (B) Grubu (C) Grubu (D) Grubu Komiser Yardımcısı Komiser Başkomiser 6 6 Yaş haddi Yaş haddi Emniyet Amiri 6 Yaş haddi Emniyet Müdürü Yaş haddi Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde dikkate alınan bekleme süresinde fiili çalışma esas olup, mer'i mevzuata göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan TODAİE, master, doktora, avukatlık stajı ve askerlik gibi se-bepler dolayısıyla geçen süreler rütbe kıdeminde gözönüne alınmaz. Ancak, rütbelerindeki bekleme süresi içinde üst öğrenimi bitirenler, bulundukları rütbede üst öğrenim için öngörülen süreye tabi olurlar. Rütbe beklemesüresinden fazla süreler üst rütbeye terfide değerlendirilmez. Yukarıda belirtilen süreler sonunda rütbe terfiinin sağlanabilmesi için, açılacak sınavlarda başarılı olunması gereklidir. Rütbe terfiinin şekli ve icra tarzı çıkartılacak yönetmelikle tesbit edilir.

11 /3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 13,55,) Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri Madde 13 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet polis memurlarının meslek dereceleri ve unvanları aşağıda gösterilmiştir: Meslek dereceleri Memuriyetin nev'i Emniyet Umum Müdürü 2 Emniyet Umum Müdür Muavinleri, Emniyet Polis Teftiş Heyeti Reisi 3 Ankara, İstanbul Vilayetleri Emniyet Müdürleri Umum Müdürlük Daire Reisleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri Emniyet Polis Müfettişleri, Emniyet Başmüfettişleri ve Müfettişleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri Ankara Polis Enstitüsü Müdürü 4 Umum Müdürlük Şube Müdürleri İkinci Sınıf EmniyetMüdürleri Birinci Sınıf Em- niyet Polis Müfettişleri Emniyet Müfettişleri Ankara ve İstanbul Emniyet Müdür Muavinleri Polis Mektepleri Müdürleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri. 5 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri Emniyet Umum Müdürlüğü Şube Müdür Muavin leri İkinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişleri Emniyet Müfettişleri Ankara Polis Enstitüsü Müdür MuaviniAnkara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavir Muavinleri. 6 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri Üçüncü Sınıf Emniyet PolisMüfettişleri, Emni- yet Müfettişleri Birinci ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri Şu- be Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri 7 Birinci Sınıf Emniyet Amiri Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri ve Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri 8 İkinci Sınıf E mn iyet Amiri, Emn i yet Müfettişleri, Emn iyet Müdü rlü kleri Mü dür Muavinleri ve Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri, Ankara Polis Enstitüsü Dahiliye Müdürü Polis Mektepleri Dahiliye Müdürleri 9 Başkomiserler Emniyet Müfettiş Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri ve Kaza Emni- yet Amirlikleri Şube Şefleri. 10 K o m i s e r l e r, E m n i y e t M ü f e t t i ş M u a v i n l e r i, E m n i y e t M ü d ü r l ü k l e r i v e K a z a E m n i y e t Amirleri Şube Şefleri. 11 K o m i s e r M u a v i n l e r i, K a z a E m n i y e t A m i r l i k l e r i, Ş u b e Ş e f l e r i s i v i l b a ş m e m u r l a r (Dedektif) 12 Polisler, sivil memurlar (Dedektif) Madde 55 29/5/1991 tarih ve 3748 Sayılı Kanunun Hükmüdür.) Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri ve emniyet müdürü olup, terfide esas liyakat ve kıdemdir. İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler komiser yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

12 250-6 Polis amirleri; polis akademisi mezunları, polis akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yükseköğ-retim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık komiser yardım- cılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B) grubunu oluştururlar. Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Rütbeler (A) (B) Komiser yardımcısı 3 5 Komiser 3 6 Başkomiser 4 Yaş Haddi Emniyet amiri 4 Emniyet müdürü Yaş Haddi Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır. Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak; polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışımisyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten veya memuriyetten men cezaları, ceza süresi kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir. Rütbelerde zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, açılacak sınavlarda başarılı olmak ve yönetmelikle belirlenen yeterlik notunu tutturmak şarttır. (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni grupdaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri üst rütbede dikkate alınmaz. Üst rütbeye terfi edecek Emniyet amirlerinin sayısı Emniyet Şube Müdürü ve İlçe Emniyet Şube Müdürü boş kadrolarının % 20'sini geçemez. Diğer rütbelerde terfi edeceklerin sayısı, bu rütbelerde bulunan boş kadro sayısının % 30'unu geçemez. Rütbe terfiinin şekli, icra tarzı ve yapılacak sınavlar ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir /7/1993 tarih ve 490 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 19.) Madde 19 fıkra bir (17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az 1 yıl süreli mesleki eğitimöğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir.

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1) 4391 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 926 Kabul Tarihi : 27/7/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/8/1967 Sayı : 12670 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 6 Sayfa :

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU 11449 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU Kanun Numarası : 6191 Kabul Tarihi : 10/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) 4121 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 633 Kabul Tarihi : 22/6/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve

Detaylı

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2)

SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) 3163 SİVİL SAVUNMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 7126 Kabul Tarihi : 9/6/1958 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1958 Sayı : 9931 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 39 Sayfa : 1098 Bu Kanun ile

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU 6189 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 2937 Kabul Tarihi : 1/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/11/1983 Sayı : 18210 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ 4243 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/12/2003, No :2003/6667 Dayandığı Mevzuatın Tarihi : 19/6/1994, No:540

Detaylı

HARCIRAH KANUNU (1) * * *

HARCIRAH KANUNU (1) * * * 2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası : 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı : 8637 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) 887 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı