EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 245 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa: /6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3, 8, 75, 77) Madde 3 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Umumi zabıta teşkilatı silahlı ve silahsız olmak üzere iki kısma ayrılır. Silahlı kısmı polis ve jandarma ve silahlı hususi zabıta kuvvetleri teşkil eder. Silahsız kısım, istihbarat ve muamelat memurları ile silahsız hususi zabıta memurlarıdır. Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir. Madde 8 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis, idari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır. Belediye zabıtası işleri, lüzum görülen yerlerde, idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu Kanun hükümlerine tabi tutulur. Madde 75 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikiyle ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve Vekilin tasdikiyle; Vilayet inzıbat komisyonlarının kararları valinin tasvibi ve Vekaletin tasdikiyle, Vilayet polis divanları tarafından verilen kararlar valilerin tasdikile; Polis Enstitüsü ve polis mekteplerindeki polis divanlarından stajiyerler ile polisler hakkında verilen kararlar Enstitü veya mektep müdürlerinin tasdikiyle; Tekemmül eder. Madde 77 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Muamelat memurları inzıbati suçlardan dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzıbat komisyonlarına veya polis divanına sevkolunurlar.

2 /9/1943 tarih ve 4489 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34) Madde 34 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek mekteplerden veya Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursundanmezun olup da, meslekte fiilen çalışanlar arasında açılacak müsabaka imtihanla-rında muvaffak olanlardan, her sene ihtiyaç nisbetinde, Avrupaya staj için memur gönderilebilir. 3-13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 24) Madde 24 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orta mektep mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veya orta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk mektep mezunları tercihan polisliğe alınırlar. Yukarı fıkradaki şeraiti haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsaba-kalarda polisliğe kafi bilgi ve ehliyeti olduğu anlaşılanlar da polis memurluğuna kabul edilirler. Ancak bu suretle alınanların terfi edebilmeleri polis memur- luğunda altı sene hizmet etmiş olmalarına bağlıdır. 4-8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 56,57) Madde 56 son fıkra - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu gibiler hakkında 1683 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. Madde 57 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet polis memurlarından 12 nci meslek derecesinden 6 ncı meslek derecesine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet ifa edenlerden tekaütlüğünü isteyenler hakkında 1683 numaralı kanunun 5 inci maddesi hükmü tatbik olunur. Meslekten yetişmiş emniyet müdürleri de bu haktan istifade ederler. 5-15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 26,30) Madde 26 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların hukuk ve Siyasal Bilgiler Okulu mezunu olmaları şarttır. Ancak ihtısaslarından istifade edileceği vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler. Liseden veya yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteplerden mezun emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Bunlar da altıncı meslek derecesile daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilir- ler. Madde 30 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakıyetle bitiren lise mezunları birinci sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtısas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakıyetle bitirenler, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.

3 /1/1960 tarih ve 7410 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 90) Madde 90 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Meslek memurlarının hizmet esnasında ve tekaütlüklerinde her türlü zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve varidatı sandığa dahil olanlar tarafından temin edilmek üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulabilir. Bu Sandığa ait esaslar nizamname ile tesbit edilir. 7-28/12/1972 tarih ve 1649 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,14,23) Madde 4 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzereiki kısımdır. Her iki kısmın ayrıca teknik kolları vardır. Madde 14 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Muamelat memurları, beş derecedir. Bu memurlar yazı, hesap, levazım işlerinde hizmet ederler. Polis hak ve salahiyetini haiz değildirler. Muamelat memurla- rının dereceleri, mesleğe kabul şartları nizamname ile tayin edilir. Madde 23 bent (D) - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) D) Gedikli erbaş ve diğer askeri okullara girecek talebenin bedeni kabiliyetleri hakkındaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak. 8-19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 82,85,86) Madde 82 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek inzıbati cezalar şunlardır : 1 - İhtar: Memuru vazifesinde dikkate davettir. 2 - Tevbih: Memurun muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir. 3 - Maaş kat'ı: Memurun 15 günlüğüne kadar maaşının kesilmesidir. 4 - Kıdem tenzili: Yalnız terfiine müessir olmak üzere memurun kıdeminden üç aydan bir seneye kadar indirmektir. 5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi: Yalnız terfie müessir olmak üzere kanunen terfi için muayyen olan müddet kadar nasbın geri alınmasıdır. 6 - Meslekten ihraç: Memurun emniyet teşkilatı hizmetlerinde bir daha kullanılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. Bu cezayı görecek olanların sicillerinde hafifletici sebepler mevcut olduğu takdirde cezaları valilerin veya Emniyet Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine Dahiliye Vekili tarafından bir derece tenzil edilebilir. 7 - Memuriyetten ihraç: Bu ceza, Memurin Kanununun umumi hükümleri dairesinde tatbik edilir. Madde 85 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri hangi makamlar tarafından hangi zamanlarda ve ne suretle tutulacağı ve siciller ile mahrem dosyaların tesbit ve tasnif usulleri Emniyet Teşkilatı Sicil Nizamnamesi ile tayin edilir.

4 248 Madde 86 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1475 sayılı kanunun hükümlerinden başka aşağıdaki hallerde dahi mükafat verilir : A - Memleketin emniyet ve asayişi ve Devletin menfaatleri ve efradın mal, can ve iffetini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere emsal hasılı üzerinden bir maaş nisbetinde, B - Fevkalade ahvalde hayatını tehlikeye koyarak büyük yararlıklar gösterenlere emsal hasılı üzerinden iki maaştan bir senelik maaş miktarına kadar. 9-3/11/1930 tarih ve 2330 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 86) Madde 86 bent (C) - (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun hükmüdür.) C) B fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedenlerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı katı para olarak kanuni mirasçılarına ödenir. Sağ ana ve baba ölenin füruu ile içtima ettiği hallerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmidört katı, ana ve babasına oniki katı para olarak verilir. Bu madde hükmü geriye yürür. 10-1/4/1981 tarih ve 2445 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları : Ek 7,Ek 11) Ek Madde 7 (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde 4 hükmü olup, ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.) Disiplin Kurulunca verilen kararlardan: A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları Valinin; polis memurları hakkında verilen meslekten çıkarma cezası kararları Valinin önerisi, Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayı ile; B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis Disiplin Kurullarının meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve Bakanın onayı ile; C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun kararları Bakanın onayı ile kesinleşir. İl Polis Disiplin Kurullarınca verilen ve Valinin önerisi ile merkeze gönderilen meslekten çıkarma kararlarından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca kesin karara bağlanır. Bakan, yukarıdaki (B) ve (C) bentleri uyarınca onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerini Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna gönderebilir. Bu yol ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alınan kararlar da kesindir. Ek Madde 11 (19/2/1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile gelen Ek Madde 8 hükmü olup, ilgili mevzuatın tek metin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.) Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramazlar spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Emni-

5 249 yet Genel Müdürlüğünce kurulan vakıflar dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye olamazlar. Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılırlar /11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 50) Madde 18 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Ankara Polis Enstitüsü, mesleki ilk, orta ve yüksek tahsil sınıfları olmak üzere üç kısmı ihtiva eder: Mesleki ilk tahsil kısmı, polis memurları yetiştirir. Mesleki orta tahsil kısmı, polis komiserleri yetiştirmeye mahsustur. Mesleki yüksek tahsil kısmı, emniyet amirleri yetiştirmeye mahsustur. Kısımlarda mütehassıslar yetiştirmek için kurslar açılır. Enstitünün idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri Nizamname ile tayin edilir. Madde 27 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek tahsil görmüş veya ecnebi memleketlerdeki yüksek polis ihtısas tahsilini veya kurslarını muvafakkiyetle bitirmiş olanlardan Devlet memurluğuna bidayetten girecekler doğrudan doğruya komiser muavinliğine stajiyer olarak tayin ve Polis Enstitüsü ihtısas kursuna gönderilir. Madde 28 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yukardaki maddede yazılı olanlardan ihtısas kursunu başaranlar, kursu bitirir bitirmez komiserliğe tayin olunurlar. Bu şekilde mesleğe girenlerden 2,5 sene olan staj müddetini muhtelif komiserlik derecelerinde veya Emniyet Umum Müdürlüğünce tayin edilecek vazifelerde ikmal edenler muvafık sicil aldıkları takdirde doğrudan doğruya sekizinci meslek derecesindeki vazifeye tayin olunabilirler. Staj devresinde muvafık sicil alamıyanların staj müddetleri, diğer bir emniyet müdürlüğü kadrosunda istihdam olunmak suretile bir sene daha uzatılır. Yine muvafık sicil alamazlarsa muvafık sicil alıncaya kadar terfileri geciktirilir. Madde 29 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu kanundaki şartları haiz bulunan lise mezunları polisliğe tayin edilerek Polis Enstitüsünün orta ve yüksek kısımlarına gönderilirler. Bu kısımları muvaffakıyetle ikmal edenler komiser muavinliğine tayin edilirler. Bu kısımları muvafakıyetle bitiremiyenler karakollarda polis memuru olarak vazife görürler. Madde 30 (15/4/1959 tarih ve 7257 sayılı Kanunun hükmüdür.) Geçen madde mucibince Polis Enstitüsünün orta ve yüksek tahsil kısımlarını muvaffakiyetle bitiren lise veya Polis Koleji mezunu olanlar başkomserliğe veya ikinci sınıf emniyet amirliğine terfiden sonra Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ihtisas kursuna gönderilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, muvafık sicil almak şartiyle, meslek dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar. Madde 31 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğü, memleket dahilindeki yüksek tahsil mekteplerine hersene ihtiyaç nisbetinde talebe gönderebilir.

6 250 Bunun için aşağıdaki şartlara riayet edilir: A - Bu kanunda polis olabilmek için muayyen olan şartları haiz bulunmak (Boy ve yaş haddi müstesnadır.) B - Lise mezunu olmak, C - Yapılacak müsabakada kazanmış olmak, D - Aşağıdaki maddede yazılı şartlara göre tanzim ve noterlikçe tasdik edilmiş kefalet senedi vermek. Yukarıdaki şartları haiz olanlardan meslek dahilinde bulunanlar tercih edilir. Madde 32 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğü hesabına yüksek tahsile gönderilenler, Umum Müdürlüğün göstereceği yer ve vazifelerde sekiz sene müddetle hizmet etmeye mecburdurlar. Bunlar tahsillerini terkettikleri veya sekiz seneden evvel emniyet teşkilatı hizmetinden ayrıldıkları veya ayrılmalarını icap ettirecek harekette bulundukları takdirde tahsil için kendilerine yapılan masraflar (58) inci madde mucibince tazmin ettirilir. Madde 33 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yüksek mekteplere gönderilmiş olan talebeler mektebin tatil zamanında Emniyet Umum Müdürlüğünce teklif ve Vekaletçe tasvip olunacak yerlerde polis memurluğu ve komiser muavinliği hizmetlerinde staj görürler. Bunlardan tahsillerini bitirenler 27 ve 28 inci madde hükümlerine tabi tutulurlar. Meslekten yüksek tahsile gönderilenler tahsillerini ikmalden sonra Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği vazifelerde bir sene daha staj görürler. Madde 50 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsüne gönderilen polis memurları ile komiserlerin memuriyetlerine mahsus maaşları tam olarak verilir.

7 /1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 55) Madde 55 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Terfide esas, sırasile liyakat ve kıdemdir. Terfi için bir derecede en azüç sene hizmet etmiş olmak şarttır. Terfiin şekli ve icra tarzı, bu esasa göre yapılacak nizamnamede tesbit edilir /8/1988 tarih ve 341 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 7,16,17,63.) Madde 7 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet makamları, vilayetlerde emniyet müdürü, kazalarda emniyet amiri veya emniyet komiseri ve polis teşkilatı bulunan nahiye ve iskele ve istasyonlarda emniyet komiserleridir. Bu memurlar vilayet, kaza ve nahiyelerle bulundukları yerin emniyet ve asayişine mütaallik işlerini idare ederler. Kaza, nahiye, iskele ve istasyonlarda müstakilen vazife gören her hangi derecedeki komiserler bu vazifede bulundukları müdddetçe emniyet komiseri unvanını alırlar. Bunların maaşları esas dereceleri maaşlarıdır. Madde 16 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Umum Müdürlüğünün merkez teşkilatı aşağıda gösterilmiştir : A) Umum Müdürlüğe bağlı makamlar: 1 - Umum Müdür Muavinlikleri, 2 - Teftiş Heyeti Reisliği, 3 - Dört Daire Reisliği, 4 - Hukuk İşleri Müdürlüğü (Bir bürodur), 5 - Önemli İşler Müdürlüğü (Üç büroyu havidir), 6 - Arşiv Müdürlüğü (Üç büroyu havidir), 7 - Tercüme bürosu. B) Birinci daire üç ve diğer daireler ikişer şubeden teşekkül eder. Dördüncü dairenin ayrıca laboratuvarları vardır. C) Birinci şube dört, ikinci şube iki, üçüncü şube üç, dördüncü şube iki, beşinci şube iki, altıncı şube üç, yedinci şube iki, sekizinci şube bir, dokuzuncu şube iki büroya taksim edilir. Daireler, birbirinden numara ile tefrik edilir ve görecekleri işler Umum Müdürlük Arşivinde saklanacak vazife taksimi cetvelinde tasrih edilir. Madde 17 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Müdürlüklerinde dereceleri aşağıda yazılı muavin şube müdürü ve şefleri bulundurulur: A) Ankara ve İstanbul vilayet Emniyet Müdürlüklerinde ikinci sınıf emniyet müdürü derecesinde müdür muavin ile üçüncü sınıf emniyet müdürü derecesinde şube müdürleri, B) Birinci ve ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinde, dördüncü sınıf emniyet müdürü veya birinci, ikinci sınıf emniyet amiri derecesinde müdür muavini ve şube müdürleri,

8 250-2 C) Üçüncü, dördüncü sınıf emniyet müdürlüklerinde icabına göre birinci ve ikinci sınıf emniyet amiri veya başkomiser veyahut komiser derecesinde şube müdür veya şefleri, Ç) Kaza emniyet amirliklerinde her derece komiserlerden şube şefleri bulundurulabilir. Madde 63 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sıhhi sebeplerden dolayı tedavi ve istirahat için mezuniyet alanlar hakkında umumi kanun hükümleri tatbik olunur /1/1989 tarih ve 3518 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 16) Madde 16 (26/8/1988 tarih ve 341 sayılı KHK'nin hükmüdür.) Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. A) Merkez Teşkilatı; a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Hukuk Müşavirliği, c) Daire başkanlıklarından meydana gelir. Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir. B) Taşra Teşkilatı; İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir. Emniyet Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir /6/1989 tarih ve 374 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19, 23, 24, 25, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 58, 92) Madde 19 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Lüzum görülen vilayetlerde, polis yetiştirmek için polis mektepleri açılır. Mekteplerin idare tarzı ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin edilir. (15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanunun hükmüdür.) Lise derecesindeki polis kolejine liseler hakkındaki kanun ve nizamlara tabi olarak orta mektep mezunları alınırlar. Polis kolejini muvaffakiyetle biterenler polis memurluğuna tayin olunurlar. Polis koleji mezunları on beş sene fiilen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu müddetten evvel istifa edenler meslekte hiç bir hak taleb etmeyerek Devletçe tahsilleri için kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecburdurlar. Madde 23 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mesleğine girmek için : A) Türk olmak, B) Fiili askerlik hizmetini yapmış olmak, C) 30 yaşından yukarı olmamak Ç) 1.64 santimetreden kısa boylu olmamak.

9 250-3 D) (28/12/1972 tarih ve 1649 sayılı Kanunun hukmüdür.) Yönetmelikle tespit edilecek sağlık şartlarına uygun bulunmak. E) Sarhoşluk ve kumarbazlık gibi fena hallerle tanınmış olmamak. F) Süfli işlerle iştigal etmiş olmamak. G) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir suç ile mahkum olmuş bulunmamak. H) Ecnebi kız ve kadın ile evli olmamak veya yaşar bulunmamak lazımdır. Madde 24 (13/2/1946 tarih ve 4868 sayılı Kanunun hükmüdür.) Orta okul mezunları ile ordu veya jandarma erbaşlığından ayrılmış olan veyaorta tahsilini bitirmemiş olduğu halde yabancı dil bilen ilk okul mezunları yeğlikle polisliğe alınırlar. Yukarıki fıkradaki şartları haiz olanlar bulunmadığı takdirde açılacak müsabakalarda polisliğe yeter bilgi ve yeterliği olduğu anlaşılanlar da polis memurluğuna kabul edilirler. Bunların yükselmeleri 3656 sayılı kanun ve ekleri hükümlerine göre yapılır Madde 25 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polisliğe alınmış olanlar Polis Enstitüsü ilk tahsil kısmını veya polis mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar stajyer olarak vazife görürler. (15/6/1938 tarih ve 3452 sayılı Kanunun hükmüdür.): Bunlardan bir sene zarfında enstitü veya mektebe sevk edilmeyenler arasında iyi sicil alanlar polis memurluğuna tayin edilebilirler. Madde 42 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini bitiren memurlar üç sene hizmet etmedikçe istifa edemezler. İstifa edenler hakkında (58) inci madde hükmü tatbik olunur. Madde 44 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsünün ilk kısmına ve polis mekteplerine girecek olanların muameleleri, emniyet müdür ve amirlikleri intihap heyetleri tarafından ikmal edildikten sonra dosyaları Emniyet Umum Müdürlüğüne gönderilir. Bu dosyalar, Emniyet Umum Müdürlüğünce tetkik edilerek kabule şayan görülenler mekteplere tevzi edilir. Madde 45 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mekteplerini muvaffakiyetle ikmal edenlerin emniyet teşkilatı kadrosundaki münhallere tevzi ve tayin edilmeleri Vekalete aittir. Madde 46 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mekteplerinde ve Polis Enstitüsünün ilk kısmında tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenler, polis asli sınıflarına tayin olunurlar. Muvaffakiyetle bitiremiyenlerin alakaları kesilir. Madde 48 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis mekteplerine ve Polis Enstitüsüne tahsil için gönderilenlerin iaşe masrafları mektep veya Enstitüce temin edilir.

10 250-4 Madde 49 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) 25 inci madde mucibince mektebe gönderilmek üzere istihdamlarına cevaz verilen stajyerler mektebe gönderilinceye kadar polis memurluğu maaşını ücret olarak alırlar. Mektebe gönderildikten sonra talebeye yapılan muamele bunlar hakkında da tatbik olunur ve ücretleri kesilir. (16/12/1940 tarih ve 3939 sayılı Kanunun hükmüdür.) : Ancak bunlardan ortamektep mezunu olanların stajyer ücretlerinin verilmesine devam olunarak mektep ve enstitüdeki iaşe masrafları bu ücretlerden kesilir. Madde 58 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Mesleğe stajyer olarak giren polisler mektebi bitirdikten sonra üç sene mec- buri hizmete tabidirler. Bu müddeti ikmal etmeden istifa edenlerden alınacak tazminat hakkında umumi hükümler tatbik olunur. Madde 92 (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Enstitüsü ilk kısmından ve polis mekteplerinden her sene çıkan stajyer polislerden münasip miktarı, Emniyet Umum Müdürlüğünce tefrik edilerek staj gör- mek üzere Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetlerine gönderilir /5/1991 tarih ve 3748 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veye değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 55.) Madde 55 (14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin hükmüdür.) Polis amirlerinin rütbeleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü olup, terfide esas, sırası ile liyakat ve kıdemdir. Polis amirleri tahsil durumları itibariyle 4 yıl ve daha yukarı yüksek öğrenim (A), diğer yüksek öğrenim (B), Lise (C), Orta (D) gruplarına ayrılır. Bun- ların rütbelerdeki bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Rütbesi (A) Grubu (B) Grubu (C) Grubu (D) Grubu Komiser Yardımcısı Komiser Başkomiser 6 6 Yaş haddi Yaş haddi Emniyet Amiri 6 Yaş haddi Emniyet Müdürü Yaş haddi Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde dikkate alınan bekleme süresinde fiili çalışma esas olup, mer'i mevzuata göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan TODAİE, master, doktora, avukatlık stajı ve askerlik gibi se-bepler dolayısıyla geçen süreler rütbe kıdeminde gözönüne alınmaz. Ancak, rütbelerindeki bekleme süresi içinde üst öğrenimi bitirenler, bulundukları rütbede üst öğrenim için öngörülen süreye tabi olurlar. Rütbe beklemesüresinden fazla süreler üst rütbeye terfide değerlendirilmez. Yukarıda belirtilen süreler sonunda rütbe terfiinin sağlanabilmesi için, açılacak sınavlarda başarılı olunması gereklidir. Rütbe terfiinin şekli ve icra tarzı çıkartılacak yönetmelikle tesbit edilir.

11 /3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 13,55,) Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri Madde 13 - (4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet polis memurlarının meslek dereceleri ve unvanları aşağıda gösterilmiştir: Meslek dereceleri Memuriyetin nev'i Emniyet Umum Müdürü 2 Emniyet Umum Müdür Muavinleri, Emniyet Polis Teftiş Heyeti Reisi 3 Ankara, İstanbul Vilayetleri Emniyet Müdürleri Umum Müdürlük Daire Reisleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri Emniyet Polis Müfettişleri, Emniyet Başmüfettişleri ve Müfettişleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri Ankara Polis Enstitüsü Müdürü 4 Umum Müdürlük Şube Müdürleri İkinci Sınıf EmniyetMüdürleri Birinci Sınıf Em- niyet Polis Müfettişleri Emniyet Müfettişleri Ankara ve İstanbul Emniyet Müdür Muavinleri Polis Mektepleri Müdürleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavirleri. 5 Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri Emniyet Umum Müdürlüğü Şube Müdür Muavin leri İkinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişleri Emniyet Müfettişleri Ankara Polis Enstitüsü Müdür MuaviniAnkara, İstanbul Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri Umumi Müfettişlikler Emniyet Müşavir Muavinleri. 6 Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri Üçüncü Sınıf Emniyet PolisMüfettişleri, Emni- yet Müfettişleri Birinci ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri Şu- be Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri 7 Birinci Sınıf Emniyet Amiri Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavinleri ve Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri 8 İkinci Sınıf E mn iyet Amiri, Emn i yet Müfettişleri, Emn iyet Müdü rlü kleri Mü dür Muavinleri ve Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri, Ankara Polis Enstitüsü Dahiliye Müdürü Polis Mektepleri Dahiliye Müdürleri 9 Başkomiserler Emniyet Müfettiş Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri ve Kaza Emni- yet Amirlikleri Şube Şefleri. 10 K o m i s e r l e r, E m n i y e t M ü f e t t i ş M u a v i n l e r i, E m n i y e t M ü d ü r l ü k l e r i v e K a z a E m n i y e t Amirleri Şube Şefleri. 11 K o m i s e r M u a v i n l e r i, K a z a E m n i y e t A m i r l i k l e r i, Ş u b e Ş e f l e r i s i v i l b a ş m e m u r l a r (Dedektif) 12 Polisler, sivil memurlar (Dedektif) Madde 55 29/5/1991 tarih ve 3748 Sayılı Kanunun Hükmüdür.) Polis amirleri rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri ve emniyet müdürü olup, terfide esas liyakat ve kıdemdir. İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler komiser yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

12 250-6 Polis amirleri; polis akademisi mezunları, polis akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yükseköğ-retim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık komiser yardım- cılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B) grubunu oluştururlar. Rütbelerde en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Rütbeler (A) (B) Komiser yardımcısı 3 5 Komiser 3 6 Başkomiser 4 Yaş Haddi Emniyet amiri 4 Emniyet müdürü Yaş Haddi Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır. Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak; polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışımisyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten veya memuriyetten men cezaları, ceza süresi kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir. Rütbelerde zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, açılacak sınavlarda başarılı olmak ve yönetmelikle belirlenen yeterlik notunu tutturmak şarttır. (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni grupdaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri üst rütbede dikkate alınmaz. Üst rütbeye terfi edecek Emniyet amirlerinin sayısı Emniyet Şube Müdürü ve İlçe Emniyet Şube Müdürü boş kadrolarının % 20'sini geçemez. Diğer rütbelerde terfi edeceklerin sayısı, bu rütbelerde bulunan boş kadro sayısının % 30'unu geçemez. Rütbe terfiinin şekli, icra tarzı ve yapılacak sınavlar ile diğer hususlar yönetmelikle belirlenir /7/1993 tarih ve 490 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 19.) Madde 19 fıkra bir (17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az 1 yıl süreli mesleki eğitimöğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir.

13 /9/2000 tarih ve 611 sayılı KHKile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları : 55) Madde 55 (3/10/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.) Terfi Madde 55 (Değişik : 3/10/ /2 md.) Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, dördüncü sınıf Emniyet Müdürü, üçüncü sınıf Emniyet Müdürü, ikinci sınıf Emniyet Müdürü, birinci sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf üstü Emniyet Müdürü olup terfide esas kıdem ve liyakattır İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler Komiser Yardımcılığı kadrosuna atanırlar. Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık Komiser Yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B), grubunu oluştururlar. Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Meslek Rütbeler Dereceleri (A) (B) Komiser Yardımcısı Komiser Başkomiser 7 3 Yaş Haddi Emniyet Amiri üncü Sınıf Emniyet Müdürü üncü Sınıf Emniyet Müdürü nci Sınıf Emniyet Müdürü inci Sınıf Emniyet Müdürü inci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Yaş Haddi Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır. Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfini bir yıl geciktirir. Rütbelerde belirlenen zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, üst rütbede boş kadro bulunmak ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil almış olmak gerekir. (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni gruptaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri, üst rütbede dikkate alınmaz.

14 250-8 Rütbelere kıdem ve liyakata göre atama yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek olanlar, sicil notlarının eşitliği halinde takdirnamesi fazla olanlar, takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise, sicil numarası daha küçük olanlar diğerine göre kıdemli sayılırlar. Kıdem sırası, personele Emniyet Genel Müdürlüğü nce her yıl topluca duyrulur ve atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Rütbe terfi esasları, rütbe ve görev unvanı işaretleri ile üniformalara ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (1) 20 12/7/2000 tarih ve 610 sayılı KHKile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19) Madde 19, fıkra bir-beş (17/1/1990 tarih ve 3600 sayılı Kanunun hükmüdür.) (Değişik birinci fıkra :29/7/1993 -KHK- 490/1 md.) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az altı ay süreli mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Ancak terörle mücadelede görevlendirilmek amacıyla personel yetiştirmek üzere özel harekat polis okulları da açılabilir ve bu okullara, askerliğini komando olarak yapanlar terhis tarihlerinden itibaren onsekiz ay içinde müracaatları halinde, sınav şartı aranmaksızın, mülakatla doğrudan öğrenci olarak alınabilir. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir. (Ek : 17/10/ /44 md.) Bu okullardan en az biri trafik polisi yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimin yapılması için Karayolu Trafiği Polis Okulu olarak tahsis edilir. Öğrencilerin iaşe, ibate, sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatındaki münhal kadrolara polis memuru olarak atanırlar. Başarılı olamayanların okulla ilişiği kesilir, ancak, bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez. Polis okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. 21 Ana. Mah.nin 31/10/2000 tarihli ve E.: 2000/69, K.: 2000/42 sayılı kararı ile iptal edilen hükümler. (Madde numaraları : Ek Madde 23, Geçici Madde 19.) Ek Madde 23 (12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK nin hükmüdür.) Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekli edilir. (1) Bu fıkrada sözü edilen Kanun, 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun olup; 22/3/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

15 250-9 Meslek derecelerinde fiilen beş yılını dolduran 1 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekliliğe sevk edilebilir. Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayıp, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süre için, en yüksek Devlet memuru aylığının, (ek gösterge dahil), 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara %60 ı, ikinci meslek derecesinde olanlara %50 si, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine ise %30 u oranında zorunlu emeklilik ek ödemesi yapılır. Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı, fatura karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800 ü aşamaz. Geçici Madde 19 (12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK nin hükmüdür.) 1 inci ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü sayısı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ek 23 üncü maddede belirlenen sayılara getirilir. Bu amaçla Yüksek Değerlendirme Kurulu yeterli sayıda toplantı yapabilir. 22 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: Ek Madde 11.) Ek Madde 11 (1/4/1981 tarihli ve 2445 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kuramaz. Spor dernekleri dışında kurulmuş derneklere üye olamazlar ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı dıışnda vakıf kuramazlar, diğer vakıf kuruluşlarının organlarında görev alamazlar. Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır 23 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: Ek Madde 19 ve 20.) Ek Madde 19 (17/6/1992 tarihli ve 3814 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Genel Müdürlüğü Dernekler Özel Denetleme Grubunda, dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcıları istihdam edilir. Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya öğrenim itibariyle bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından gün almamış olmak; erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya erteletmiş olmak, Şarttır. Denetçi yardımcılığında en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavında başarı gösterenler "Dernek Denetçisi" unvanını alırlar. Bu sınavda başarısız olan denetçi yardımcıları, yeniden yeterlik sınavına alınmazlar. Bu sınavı kazanamayanlar ile haklı bir sebebi olmaksızın sınava katılmayanlar, hiç bir şekilde denetçiliğe atanamazlar ve bunların denetçi yardımcılığı görevlerine son verilir. Görevlerine son verilen denetçi yardımcıları, İçişleri Bakanlığında durumlarına ve derecelerine uygun başka kadrolara atanırlar.

16 Dernek denetçiliği ve dernek denetçi yardımcılığıyla ilgili usul ve esaslar ile bunların eğitime tabi tutulmaları, seçilme esasları ve diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. Ek Madde 20 (10/3/1993 tarihli ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet hizmetleri sınıfından Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara-İzmir-İstanbul Emniyet Müdürlerine ödenmekte olan ek göstergeler bu Kanunun değişik 13 üncü maddesindeki 1 inci sınıf Emniyet Müdürlerine de aynen ödenir. 24 Anayasa Mahkemesinin 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/63 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: Ek Madde 23.) Ek Madde 23, fıkra iki (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.) Meslek derecelerinde fiilen beş yılını dolduran 1 inci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekliye sevk edilebilir. (1) 25 21/4/2004 tarihli ve 5145 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: Ek Madde 23, Geçici Madde 19.) Ek Madde 23 (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.) Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla Yaş şartı aranmaksızın Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekli edilir. (2) (İptal ikinci fıkra: Ana. Mah.nin 11/6/2003 tarihli ve E.: 2001/346, K.: 2003/63 sayılı kararı ile.) Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayıp, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süre için, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara % 60 ı, ikinci meslek derecesinde olanlara %50 si, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine ise % 40 ı oranında zorunlu emeklilik ek ödemesi yapılır. Emekli Sandığı, üçer aylık devreler halinde bu meblağı, fatura karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800 ü aşamaz. Geçici Madde 19 fıkra bir (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.) 1 nci ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü sayısı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ek 23 üncü maddede belirlenen sayılara getiilir. Bu amaçla Yüksek Değerlendirme Kurulu yeterli sayıda toplantı yapabilir. (1) Bu fıkrada yer alan; Yaş şartı aranmaksızın ibaresinin yürürlüğü, Ana.Mah. nin 19/6/2001 tarihli ve E. 2001/346, K. 2001/6-1 sayılı kararıyla durdurulmuş, daha sonra 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/4 sayılı Kararı ile de bu ibare hakkında verilen yürürlüğü durdurma kararı kaldırılmıştır. (2) Bu fıkrada yer alan; emekliye sevk edilebilir ibaresinin yürürlüğü, Ana. Mah. nin 19/6/2001 tarihli ve E. 2001/346, K. 2001/6-1 sayılı kararıyla durdurulmuş, daha sonra 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/4 sayılı Kararı ile de yürürlüğün durdurulması kararının devamına karar verilmiştir.

17 /4/2005 tarihli ve 5337 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 55) Madde 55 fıkra ondört (12/7/2000 tarihli ve 611 sayılı KHK nin 6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunla aynen kabul edilen hükmüdür.) Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, (...) (1) askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. 27 Anayasa Mahkemesinin 31/1/2007 tarihli ve E.:2005/51, K.:2007/12 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olan hükümlerin metinleri - (Madde numarası: 55.) Madde 55 fıkra ondört beşinci cümle (27/4/2005 tarihli ve 5337 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu sürelerin sayılması sonucu emsallerine göre kıdemli sayılanlar rütbe terfilerinde her ne sebeple olursa olsun rütbe olarak emsallerini geçemez. 28 7/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 89) Madde 89 (4/6/1937 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hastalanan emniyet teşkilatı mensuplarından ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunanların ilaç masrafları Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden tesviye olunur. Hastaneye sevkile tedavilerine lüzum gösterilenler Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere ait hastanelere yatırılır ve meccanen tedavi olunurlar. Staj maksadile yabancı memleketlere gönderilenlerin ve orada hastalananların tedavi ücretleri Devletçe verilir /6/2010 tarihli ve 5797 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 13, Ek Madde 24.) Madde 13 fıkra bir polis memuru bölümü - (10/3/1993 tarihli ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.) Meslek Rütbeler dereceleri Görev Unvanları Polis Memuru 10 Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur Ek Madde 24 fıkra iki - (26/4/2005 tarihli ve 5336 sayılı Kanunun hükmüdür.) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 29 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar. (1) Bu arada yer alan polis amiri olduktan sonra yapılan ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 11/6/2003 tarihli ve E.:2001/346, K.:2003/63 sayılı Kararı ile metninden çıkarılmıştır.

18 /2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 55.) Madde 55 yedinci fıkra - (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.)üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Merkez Emniyet Müdürlerince seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Merkez Emniyet Müdüründen teşekkül eder. (1) 31 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numarası: 85.) Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri Madde 85 (19/2/1980 tarihli ve 2261 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensupları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır /3/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun ile değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmış hükümlerin metinleri (Madde numaraları:13, 19, 27, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, Ek Madde 9, Ek Madde 24.) Madde 13 birinci fıkrasında yer alan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi bölümünün 1 inci ve 2 nci meslek dereceleri kısımlarının karşısında yer alan görev unvanları ile İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesi bölümünün 3 üncü meslek derecesi kısmının karşısında yer alan görev unvanları (10/3/1993 tarihli ve 3870 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birinci Sınıf Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Emniyet Müdürü 1 Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, (2) 2 Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Baş Müfettişi, Emniyet Müdürü Polis Akademisi Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Okulu Müdürü, Polis Koleji Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, TBMM Koruma Müdürü, Başbakanlık Koruma Müdürü, Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot (3) (4) (5) (6) (** Bu sayfada yer alan dipnotlar için numaralı sayfaya bakınız.)

19 İkinci Sınıf Emniyet Müdürü 3 (...) (7) Polis Okulu Öğretmeni ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Koleji Müdür Yardımcısı, Polis Okulu Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdür Yardımcısı, TBMM Koruma Müdür Yardımcısı, Başbakanlık Koruma Müdür Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot (4) (5) (6) (8) (1) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "Emniyet Müdürü APK Uzmanlarınca" ibaresi "Merkez Emniyet Müdürlerince", "Emniyet Müdürü APK Uzmanından" ibaresi "Merkez Emniyet Müdüründen" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK nın 14 üncü maddesi ile 1 inci meslek derecesine, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, 5 inci meslek derecesine, İlçe Emniyet Müdürü ve 6 ncı meslek derecesine, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı unvanları eklenmiştir. (3) Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü unvanları 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile metne eklenmiş daha sonra da 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla bu unvanlar metinde korunmuştur. (4) 26/4/2005 tarihli ve 5336 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, görev unvanlarından 2 nci meslek derecesine "Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü", 3 üncü meslek derecesine "Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı" ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir. (5) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, "Emniyet Müdürü APK Uzmanı" ibareleri "Merkez Emniyet Müdürü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (6) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 2 ve 3 üncü meslek derecelerine Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, 3 üncü meslek derecesine Havacılık Müdürü ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu meslek derecelerine Pilot unvanları eklenmiş ve metne işlenmiştir. (7) Bu derecede yer alan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı ibaresi 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile daha sonra da 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla metinden çıkarılmıştır. (8) Enstitü Sekreteri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi unvanları 12/7/2000 tarihli ve 610 sayılı KHK ile metne eklenmiştir. Daha sonra çıkarılan 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunla bu unvanlar metinde korunmuş buna ilave olarak aynı kanunla Emniyet Müdürü APK Uzmanı da eklenmiştir.

20 Madde 19 (Mülga: fıkra bir: 12/7/ KHK - 610/31 md. ; Mülga fıkra iki ila beş : 25/4/ /32 md.) Polis Akademisine öğrenci yetiştirmek üzere; polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi, disiplin ve bedeni kabiliyete haiz, Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı, lise seviyesinde parasız yatılı ve resmi üniformalı polis kolejleri açılır. Madde 27 (12/1/l989 tarihli ve 3518 sayılı Kanunun hükmüdür.) Emniyet Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiştirmek üzere; a) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili masrafları ile yönetmelikle belirlenecek harçlık ve diğer istihkakları Devletçe karşılanmak üzere öğrenci okutabilir. (Öğrenciler, mecburi hizmet hususunda 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler. Öğrencilerin statüleri ile ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür.) b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü, master veya doktora programlarına öğrenci gönderebilir. Madde 55 (6/4/2001 tarihli ve 4638 sayılı Kanunun hükmüdür.) Polis Amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür. Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere, kıdem ve liyakata göre yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar. (1) Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında topluca Teşkilâta duyurulur. Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder. (2) (1) 24/10/2011 tarihli ve 661 sayılı KHK nın 19 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan sicil notu ibaresi performans değerlendirme puanı ve sicil notlarının ibaresi performans değerlendirme puanlarının şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve metinden çıkarılmıştır.

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1)

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) 6611 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6385 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/4/2015 No : 2015/7685 Dayandığı

Detaylı

Dönem: 19 Yasama Yılı : 2

Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 Dönem: 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 27) Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun İki Maddesinin

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2) EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 Madde 1 Memleketin

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 Madde 1 Memleketin umumi

Detaylı

EMNĠYET TEġKĠLATI KANUNU

EMNĠYET TEġKĠLATI KANUNU 1585 EMNĠYET TEġKĠLATI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 Madde 1 Memleketin

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ RÜTBE TERFİLERİ VE DEĞERLENDİRME KURULLARININ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/7/2001 No : 2001/2785 Dayandığı Kanunun Tarihi :

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU RÜTBELERİNE YÜKSELME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27743) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

EMNĠYET HĠZMETLERĠ SINIFI PERSONELĠ RÜTBE TERFĠLERĠ VE DEĞERLENDĠRME KURULLARININ ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

EMNĠYET HĠZMETLERĠ SINIFI PERSONELĠ RÜTBE TERFĠLERĠ VE DEĞERLENDĠRME KURULLARININ ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 3873 EMNĠYET HĠZMETLERĠ SINIFI PERSONELĠ RÜTBE TERFĠLERĠ VE DEĞERLENDĠRME KURULLARININ ÇALIġMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/7/2001 No : 2001/2785 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak 1 DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİN YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukukî Dayanak Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kendi nam ve hesabına en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 1585 EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 4/6/1937 Yayımlandığı R.Gazede : Tarih : 12/6/1937 Sayı : 3629 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 18 Sayfa : 317 * * * Bu

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 30 Nisan :02 - Son Güncelleme Perşembe, 17 Şubat :13 Sağlık Bakanlığından: YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:28.4.2007-26506 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-8/2/2011-27840) (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amac Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler

681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler On5yirmi5.com 681 sayılı KHK ile milli savunma alanında yapılan değişiklikler 681 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yayın Tarihi : 7 Ocak 2017 Cumartesi

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 3) 5 Nisan 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27191 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (SIRA NO: 3) (1) 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. YANDAL EĞİTİMİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (8 Şubat 2011 Resmi Gazete) YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından:YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar 2011 yılı MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 22 İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU 4813-4819 ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (1) (2) KANUNU Kanun Numarası : 1479 Kabul Tarihi : 2/9/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/9/1971 Sayı : 13956

Detaylı

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5201 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2330 Kabul Tarihi : 3/11/1980 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/11/1980 Sayı : 17152 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > Mevzuattaki Son Değişiklikler > 2016 Mevzuattaki Son Değişiklikler

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu ndan AKP Hükümeti ne soru üstüne soru; El Nusra Cephesi isimli örgüt, bir terör örgütü müdür? Tarih : - Atadığınız bir büyükelçi El Kaide bir terör örgütü değildir

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 İlgili madde numarası için

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;

Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/03/1999-99/12647 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 14/07/1965-657 Yayımlandığı

Detaylı