Altý Sayý, Üye YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz."

Transkript

1 AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, Üye 6 aydýr büyük bir emek ve amatör ruhla dar bir kadro tarafýndan hazýrlanan ve eksik ve kusurlarýna raðmen sizlerin beðenisini kazanan bültenimiz artýk her ay ilgi alanlarý çeviri, dilbilim, çeviribilim, tercümanlýk olan beþ bin üyeye ulaþýyor. Haziran sayýmýzla birlikte sizlerden gelen yazý ve makalelere daha fazla yer vermeyi planlýyoruz. Yaþadýðýnýz deneyimleri, çeviri yazýlýmlarý ile ilgili bildiklerinizi, dilbilim ve çeviribilim alanýndaki geliþmeleri, sözlük çalýþmalarýný, dil öðrenme alanýndaki yenilikleri... velhasýl her türlü konuyu akademik kurallara baðlý olmadan deneme tarzýnda ele alacaðýnýz yazýlarýnýz bültenimize renk katacaktýr. Özellikle sitemizde irtibat bilgileri bulunan ve farklý ülkelerde yaþayan tercümanlarýn bulunduklarý ülkelerde yaþadýklarý deneyimleri anlatan yazýlarýný merakla bekliyoruz. Sitemizde hizmete giren FORUM sayfasýnýn zaman içinde tercüme sektörüne yeni bir soluk getireceðini düþünüyoruz. Sizler de FORUM'a üye olarak kendinizi tercüme sektörüne tanýtabilir, her türlü duyurunuzu FORUM vasýtasýyla yapabilirsiniz.. Sitemizde yeni hizmete giren SÖZLÜK de önümüzdeki aylarda yeni yüzüyle daha kullanýþlý olacak ve bu þekilde sizlere daha kapsamlý bir sözlük hizmeti verebileceðiz. Yeni sayýda görüþmek üzere... NAHOÞ ÇEVÝRMEN sayfa 8 de... þiþkin egomun arkasýnda... SÝSÝFOS VE BOK BÖCEÐÝ sayfa 2 de forum açýldý. Üye oldunuz mu?,., BÜYÜK HUKUK SAVAÞI:,, V RGÜL'ÜN DEÐERÝ,,,, sayfa 17 de 200 ÜLKEDE YEMÝNLÝ TERCÜMAN Kitap Köþesi Çeviri alanýnda yayýmlanmýþ kitaplarý tanýtmaya devam ediyoruz. Bu hafta 3 kitap tanýtýyoruz... sayfa 7 de

2 Sisifos ve Bok Böceði Nehirde sürüklenen bir çöpün nehrin sürüklenme gücüne direnmesi Yaðan yaðmurun tanelerini toplamaya çalýþmak Güneþin ilânihâye doðudan doðup batýdan batacaðýný sanmak Yerde kuramadýðýný Ay da, Mars ta kurabileceðini hayâl etmek Her kýþýn sonunda bir bahar beklemek Ayný masala defalarca inanmak, kanmak, aldanmak Ayný delikten onlarca kez ýsýrýlmak Ayný hatayý usanmadan tekrarlamak Yakýþmýyor bize denizin sýðýnda taþ sektirip yelkeni keþfedememek Hoþ durmuyor iksiri asýrlar evvel bulunmuþ hastalýða halâ çare aramak Bizim avuntumuz harabelerde gezginleri dolaþtýrmak olamaz Sezar ýn fetihlerden muzaffer dönüþünü alkýþlamýþ eller, alkýþ tutamaz idea fakiri bezirgânlarýn çýðýrtkanlýklarýna Kaos çözüm olamaz avucuna pislik bulaþtýrmak istemeyene Taþýn altýna elini bir koyup bir çekenden, hata olur tüm gövdesini altýna koyacaðýný beklemek taþýn Þimdilerde yýkýk duran taþlarýn harcýna ter akýtmamýþtan, saflýk olur beklemek Mýsýr dan taþ getirtip tehlikelerden korumak istediði kýzýna kule yapmasýný Yangýna su taþýmamýþtan, beklenir mi diktiði binaya yangýn merdiveni yaptýrmasý? Rûmi den nefes almayan, Nasreddin e kafa yormayan çalar mý maya göle? Kar yaðmadan rüyasýnda kardanadam görmeyen, sürer mi önden giderek atýný Moðolistan a? Yusuf görünce býçaklarýyla ellerini kesen, güzel görünce hiç direnemeyen biz, kandan irinden, boktan çamurdan birikmiþ bir pislik kümesi görünce nasýl sarýlýrýz ona? Nasýl itmeye çalýþýrýz onu hedefsizce? Nasýl inat deriz bu pislikle birlikte sürüklenmenin adýna? Neden inat etmeyiz ütopya gibi duran ama ulaþýlmýþ makro hedeflere ulaþmak için de, hiç ulaþýlmamýþ ama ulaþýlsa bile küçücük bir kar tanesi kadar su çýkarmayacaðý belli mikro illüzyonlarý izlemek için kuyrukta bekleriz? Sýra gelmez bu kuyrukta, daha beklerken telef olmaya can atmak da neyin nesi? Sisifos un elbet var bir farký bok böceðinden O, yasak elmaya yan gözle bakmanýn ebedi cezasýný çekiyor. Elma halâ yerinde ve kýpkýzýl! Sisifos ise bir daha güneþin batýþýnýn kýzýlýný göremeyecek, karýncanýn ayak seslerini duyamayacak kadar meþgul.. Bok böceðine gelince, o bile adýnýn Sisifos ile birlikte anýlmasýný istemiyor artýk! Sisifos, artýk -varsa- onurunla ezil o taþýn altýnda! Abdullah Erol 2

3 Ýsveççe, Danca, Norveççe, Almanca Tercüman BÝR TERCÜMAN Martin Armaðan Þengider 1952 senesinde Ýstanbul'da dünyaya geldi. Babasýnýn görevi dolayýsýyla gittiði Karadeniz Ereðlisinde Lise eðitimimi tamamladýktan sonra 1969 Ekim ayýnda Ýsveç'e gitti. Orada ilk olarak bir sene Ýsveççe kursa gittikten sonra, sýrasýyla Matematik Fakültesi, Halkla Ýliþkiler Fakültesi, Sosyoloji Fakültesi, Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi, Týp Üniversitesi Psikoloji Fakültesini bitirdi. Þ u a n d a h a l e n H u k u k S o s y o l o j i F a k ü l t e s i n d e Fakültesi son sýnýfýnda bir tek ö ð r e t i m ü y e s i d i r. Ay n ý dersi var ve bu sene de onu zamanda evlilik konusunda bitirecek. Ýsveç'in okuma danýþmanlýk bürosu (Alman bir þartlarý (Türkiye ve Türkiye'de Sosyologla beraber) var. ki okumak isteyen gençler Orada terapi verme olanaðý açýsýndan) biraz farklý olduðu var, En önemlisi de üç ve orada hem çalýþýp hem arkadaþý ile birlikte madde okumak buradaki gibi zor baðýmlýlarý rehabilitasyon olmadýðý için çeviri hayatýna merkezi var. öðrencilik yýllarýnda ekstra gelir için yaptýðý bir iþ olarak Bunlardan hariç olarak da baþladý. Zamanla talep zaman buldukça mahkemede yoðunluðu arttý ve bu sayede jüri üyesi olarak görev yapýyor. burs almadan okuma fýrsatý Türkiye'ye, Türkiye'nin ve Türk buldu. halkýnýn sosyal yapýsýnýn deðiþimini inceleyen kýrsal Lisan bilmediði için Ýsveç'e ilk kesimle þehirleri ve varoþlarý gittiði yýl bulabildiði bütün iþleri karþýlaþtýran sorunlarýn denedi. Daha sonra 1976'da geleceðini inceleyen ve L i s e d e M a t e m a t i k çözümler sunan bir kitap öðretmenliðiyle esas çalýþma yazmak için geldi ve burada bu hayatý baþladý. Sonralarý çalýþmalarýmý yaparken ayda Sosyal Yardým Bakanlýðýnda iki kere Ýsveç'e giderek Müdür Yardýmcýlýðý, Müdürlük, seminerlerimi veriyor. Bundan Genel Müdür Yardýmcýlýðý önceki evliliðinden olan 8 ve 10 yaptý. Adalet Bakanlýðýnda yaþlarýnda iki oðlu da Ýsveç'te Danýþman olarak çalýþtý ve þu bulunuyor. Spor yapmayý ve anda dokuz yýldan bu yana futbolu seviyor. ARMAÐAN ÞENGÝDER msn: Cep: Tel :

4 re Þu ana kadar yazýþmalarda "re your dated 6 March" þeklinde geçen re sözcüðünün "regarding" sözcüðünün kýsaltýlmýþ þekli olduðunu düþünüyordum. Aslýnda öyle deðilmiþ! Concise Oxford English Dictionary sözlüðüne göre: re, prep. in the matter of (as the first word of a heading, esp. of a legal document). 2 colloq. about, concerning. [Latin, ablative of res 'thing'] re, edat. konusunda (bir baþlýðýn, özellikle bir hukuki belgenin ilk sözcüðü olarak). 2 konuþma dili. hakkýnda, ile ilgili olarak. [Latince res 'þey' sözcüðünün den hali] Scrabble oyunu sýrasýnda biraz tumturaklý kelimeler dizmeye çalýþýrken öðrendiðim bir konu. Kaynak: Birleþmiþ Milletlerin Resmi Dilleri Uluslararasý kurum ve kuruluþlar eriþilmez olmamak ve dil engellerini aþabilmek için etkili yöntemler geliþtirmek durumundadýr. Dünyadaki hemen her ülke BM'de temsil edildiði için, BM'nin dünyanýn mikro evreni olduðunu söylersek mübalaða etmiþ sayýlmayýz. Kuruluþ hükümetler-arasý toplantý ve dokümanlarýnda altý lisan kullanmaktadýr: Arapça, Çince, Ýngilizce, Fransýzca, Rusça ve Ýspanyolca; Genel Sekreterlik çalýþma dilleri olarak Ýngilizce ve Fransýzca kullanmaktadýr. Formal bir toplantýda resmi bir dilde yapýlan konuþma ve verilen beyanatlar BM tercümanlarý tarafýnda eþzamanlý olarak kurumun diðer resmi dillerine tercüme edilir. Bir delegenin resmi diller dýþýndaki bir lisanda konuþmak istemesi durumunda, yapacaðý konuþmayý resmi dilerden birine tercüme etmesi için bir tercüman saðlamak durumundadýr. Konuþmasý daha sonra bir ara sistem sayesinde diðer dillere tercüme edilir. Dokümanlar altý resmi dilde hazýrlanýr ve tüm bu dillerde çevrilmiþ belgeler hazýr durumda olduðunda eþzamanlý olarak daðýtýlýr. 4

5 GÜZEL KONUÞMA Akciðerlerden çýkan hava gýrtlaktan geçerken ses Eðer dilimizin kaslarýnýn t e l l e r i n d e t i t r e þ i m l e r dilimize rahat bir þekilde oluþturur, bu titreþimlerle h a k i m o l m a s ý n ý gýrtlak yapýsýna göre saðlayamazsak özellikle deðiþik þekillerde çok zayýf d i l i m i z i k u l l a n a r a k sesler oluþur. Bu sesler çýkardýðýmýz seslerin bozuk diðer ses organlarýyla çýktýðýný görürüz. Deðiþik yoðrulur, titreþimlerle milletlerin dillerindeki rahatlýkla iþitilebilecek fonetik özellikler farklý dil kadar büyür ve kimlik yeteneklerini gerektirebilir. kazanýr. Herkesin ses Örneðin Japonca tsu sesi, organlarýnýn yapýsýnýn Ý n g i l i z c e t h e s e s i, farklýlýðý ölçüsünde farklý Arapça'daki peltek z sesleri veya ses kimlikleri vardýr. Burada önce ses Türkçe fonetiðinde bulunmaz. Bu sesleri çýkarabilmek organlarýmýzýn istediðimiz sesi çýkarabilecek yeteneðe için de o milletlerin fonetikleri çerçevesinde dilimizi ulaþmasýný saðlamalýyýz. geliþtirmemiz gerekir. Eðer dilimizin kullanýmýnýn genel anlamda geliþtirilmesini saðlamayý baþarýrsak, bu Ses organlarýnýn eðitimi diksiyonun altyapýsýný yeteneðimiz yabancý dil öðrenirken telaffuzoluþturur. Ses organlarý eðitimsiz olduðunda diksiyon pronounciation sorununu çok kolay aþmamýzý çalýþmalarýnýn her aþamasýnda týkanýklýklar saðlayacaktýr. oluþacaktýr. diksiyon çalýþmalarýnýn kendisi de dolaylý þekilde ses organlarýnýn geliþimine yol açar. Ana ses Türkçe'de dil tembelliðinin en fazla olumsuz etkilediði organlarýný tek tek ele alalým ve geliþtirilmeleri için sesler þunlardýr: c, ç, d, j, l, n, r, s, þ, t, z Eðer bu alýþtýrmalar yapalým. seslerden herhangi birini çýkarmakta güçlük çekiyorsanýz veya seste boðukluk, oluþuyorsa dil egzersizleri üzerinde yoðunlaþmanýz gerekecektir. Dil Dilimiz ünlüleri hariç tutarsak diðer tüm seslerin çýkarýlmasýnda mutlaka kullandýðýmýz çök önemli bir ses organýmýzdýr. a,e,ý,i,o,ö,u,ü den oluþan ünlülerin dilimiz sabit dururken seslendirilmeleri mümkündür. Sadece farklý ünlülerde çene ve aðýz içinin aldýðý pozisyonun deðiþimine paralel olarak deðiþik pozisyonlar alabilir. Ancak dil özellikle bazý seslerin ç ý k a r ý l m a s ý n d a e n ö n e m l i fonksiyonlarý icra eder. Dil aðýz içinde çok rahat hareket edebilmelidir. Dilin ön alt diþlerin köküne, ön alt diþlerin üst bölümüne, ön üst diþlerin köküne, k ý v r ý l a r a k ü s t d u d a ð a dokunabilmesi gerekir. Dilin ucu r a h a t l ý k l a k a s ý l a b i l m e l i v e kývrýlabilmelidir. Dilin aðýz içinde sað ön ve arka yönde, sað ve sol yönde veya ucundan kývrýlarak geriye doðru hareketi rahat olabilmelidir. Alýþtýrma: DÝLÝ GELÝÞTÝRME ÇALIÞMASI Aþaðýdaki alýþtýrmalarý dilinizi yöneten aðýz içi aslarýnýzý iyice yoracak kadar uzun süre ve abartýlý olkarak tekrar ediniz. -Dilinizi aðzýnýzda sakýz çiðner gibi hýzla çiðneyiniz. - D i l i n i z i a ð z ý n ý z ý n i ç i n d e, ç e n e l e r i n i z i n d ý þ ý n d a n, dudaklarýnýzýn altýndan dairesel hareketlerle hýzla dolaþtýrýnýz. - D i l u c u n u ö n a l t d i þ l e r e dayandýrarak aðýz içinde köklerden ileri geri hareket ettiriniz. -Dilinizi iyice dýþarý çýkarýnýz. Ýterek uzun süre dayanýnýz. -Dilinizi yuvarlatýp daralttýðýnýz dudaklarýnýz ve çeneleriniz arasýndan içeri-dýþarý hareket ettiriniz. -Dilinizin ucunu ön alt diþlerinize dayandýrýnýz ve dilinizi kökünden içeri dýþarý hýzla hareket ettiriniz. 5

6 Çene Alýþtýrma: ÇENE ÇALIÞMASI Dudak seslendirilen seslerde sorun yaþarlar. Türkçe'de aðýrlýklý olarak dudaðýn kullanýmýna dayandýrýlan sesler Güzel konuþmada çenenin rolü çok önemlidir. Tüm þunlardýr: b, f, m, o, ö, p, u, ü, v, Bu seslerde bulanýklýk dillerdeki tüm harfler çenenin kullanýmýyla veya anlaþýlma güçlü oluþturan bir konuþma biçimine seslendirilirler. Konuþma esnasýnda çene hýzla sahipseniz bunun mutlaka dudak tembelliðinden birbirinden farklý hareketleri ard arda gerçekleþtirmek kaynaklandýðýný düþünebilirsiniz. Bununla birlikte zorundadýr. Çene açýlýr, kapanýr, daralýr, geniþler. Alt dudaklar diðer seslerde de belli pozisyonlar alýrlar. Bu çene ileri ve geri hareket eder. Aðzýmýzýn üst yönüyle örneðin ý, i, gibi sesleri çýkarýrken dudaðýn bölgesinde bulunan diþlerin baðlý olduðu kemik yapýsý katkýsý dikkate alýnmalýdýr. Bu sesler dudak olmaksýzýn sabittir. dolaysýyla tüm bu hareketler alt çeneyi da seslendirilebilirler ama istenen kalitede yöneten kaslar tarafýndan gerçekleþtirilirler. Dikkat seslendirilmeleri mümkün olmaz. dudak egzersizleriyle edelim: ýýý sesini çýkardýðýmýzda çene geriye doðru dudak kaslarýmýzýn istenen her hareketi dudaklarýmýza çýkmaya zorlanýr. aaa sesini çýkardýðýmýzda rahatlýkla yaptýrmasýný saðlamamýz gerekiyor. hizasýndan aþaðýya doðru açýlýr. Üüü sesini çýkardýðýmýzda ileriye doðru geçmeye zorlanýr. ^ne dediðinizde daralýp birden açýlýr. Sen dediðimizde Alýþtýrma: DUDAK ÇALIÞMASI önce kapanýr, sonra açýlýr ve sonra yine kapanýr. Tüm a) Nefesinizi aðzýnýzdan kuvvetle verirken poffff deyin. bu son derece karmaþýk ama gerçekten karmaþýk Hava dudaklarýnýzý basýnçla itsin. Basýncýn dudak hareketleri inanýlmaz bir hýzla gerçekleþtirir.çenemizin kaslarýnýzý þiddetli zorlamasý saðlayýn. kullanýmýnda sorunlarla karþýlaþabiliriz. Çene kaslarý b) Sýký sýký kapalý ve diþlerinize yakýn -çeneniz kapalýya geliþtirilmemiþ ve kondisyonsuz olduðunda deðiþik yakýn- tuttuðunuz dudaklarýnýzdan üflediðiniz havanýn hareketleri düzenli olarak ve sorunsuz þekilde dudaklarýnýzý kuvvetle üfürerek çýkmasýný saðlayýn. yapamayýz. Bu durumda bazý çene hareketleri c) Dudaklarýnýzý kapatýp ileri uzatýn ve dairesel kaybolur ve bu kayboluþ seste de kayýp oluþturur. hareketlerle hýzla döndürün. Aþaðý yukarý, saða sola Diðer önemli sorun çene darlýðý dýr. Türkiye hareket ettirin. toplumunda yaygýn bir çene darlýðý olduðu d) Çenenizi kapatýn ve hýzla mý, mu, mý, mu deyin. söylenmektedir. Dar çene açýk ve yuvarlak sesleri Ardýndan ayný þekilde þu sesleri tekrar edin: fe, ve, pe, bozuk seslendirir. Örneðin aa, ýý gibi anlaþýlabilir. be, u, ü, o, ö. Abartý yapmanýz ve dudak kaslarýnýzý Ooo, uuu gibi anlaþýlabilir. Eðer çenemizi yeterince yoruncaya kadar çalýþmayý sürdürmeniz önemlidir. saðlýklý kullanamýyorsak tüm seslerin çýkarýlmasýnda e) Bir kalemi yatay olarak dudaklarýnýzda tutup Benim sorunlar yaþayabiliriz. memleketim. Bir ben vardýr bende benden içeri deyin. Dudaklarýnýz iyice yorulduðunda dudaklarýnýzý gevþetin ve kapalý tutarak havayý dýþarý itin. Hava püfürdeyerek, dudaklarýnýzý titreþtirerek dýþarý çýksýn. Aþaðýdaki alýþtýrmalarla çene açýklýðýný saðlama ve çenemizin her hareketi rahatlýkla yapmasýný temin Yazar: Muhammet Bozdað etme amaçlanmýþtýr. Tüm egzersizleri aþýrý abartý ile Kaynak: gerçekleþtirmelisiniz. a) Elinizi alt çenenize dayayarak çak çak diye baðýrýn. Aþaðýya itilen çenenizin yukarýya itilmesini saðlayýn. Böylece çenenizi aþaðýya iten kaslarýnýzýn güçlenmesini saðlayýn. b) Ýki elinizin içiyle yanak kemiklerinize masaj yapýn. Avuçlarýnýzý alt çenenize doðru çekip çenenizi açýn. c) Yumruk yapýlmýþ iki ellerinizle çenenizin altýndan bastýrýn. Alt çenenizi açýn, baþýnýzý geri itin ve alt çenenizi kapatýn. Tekrar çenenizi açýn ve baþýnýzý daha geriye itin. Tekrar yapýn. d) Çenenizi hýzla iyice açýp kapatýn. Hýzlanýn. e) Çenenizi hýzla ileri, geri hareket ettirin. f) Çenenizi dairesel hareketlerle hýzla döndürün. Dudaklarýn kullanýlmamasý durumunda bazý seslerin çýkarýlmasý kesinlikle mümkün deðildir. Dudak tembelliði olan kiþiler özellikle dudaklarýn kullanýmýyla 6

7 F. Sakine ERUZ Multilingual Yabancý Dil Yayýnlarý Yayýn Yýlý: Hm. 332 sayfa 15x21cm Karton Kapak Dili: TÜRKÇE Dr.Mine Yazýcý Multilingual Yabancý Dil Yayýnlarý 255 Sayfa 14x20cm 2.Hamur Ciltsiz Dili: TÜRKÇE Çeviriden Çeviribilime Yüzyýlýmýz Penceresinden Çeviribilimsel Geliþmelere Bir Bakýþ Elinizdeki kitap, genç bir bilim dalý olan çeviribilimin oluþum öyküsünü anlatýyor. Aslýnda insanlýk tarihi kadar eski olan çeviri etkinliði, ilkin 20. Yüzyýlýn ortalarýnda akademik bir eðitim olarak üniversitelere giriyor. Çeviribilim özgün kuram ve yöntemlerini seksenli yýllarda pekiþtiriyor. Avrupa'da ve bütün dünyada lisans, yüksek lisans ve doktora eðitimi veren çevirin bölümlerinin kurulmasý bu tarihlere rastlýyor. Türkiye'de ise çeviri etkinliðinin Cumhuriyet'in kuruluþundan da çok öncelere dayanan bir geçmiþi var. Dünyada ve Türkiye'de çeviri eðitimini, son otuz yýla yoðunlaþarak Türkiye'de çeviribilimin oluþumunu, çeviri bölümlerini, akademik çeviri etkinliðini, çeviri bölümü öðrencilerinin donamýný, mezunlarýn çalýþma alanlarýný ve çeviribilimsel kaynaklarý irdeleyen bu kitap Türkiye'de çeviribilime ve çeviribilimin uygulama alanlarýna günümüz penceresinden bakarak okurlarý çeviri ve çeviribilim üzerine bilgilendiriyor. Çeviri Etkinliði "Çeviri etkinliði" adlý bu yapýtta, çeviri yayýnlarýn erek kültüründe bilgi üretimine katkýsý tarihsel bir baðlam içersinde ele alýnmýþ ve bu arka plan bilgiye dayalý olarak çeviri yayýnlar konusundaki bilimsel geleneðin çaðdaþ disiplinlerarasý yöntemle nasýl geliþtirilebileceði üzerinde durulmuþtur. Araþtýrmada bilimsel geleneðin oluþumunda çeviri etkinliðinin çeviri yayýnlar aracýlýðýyla incelenmesinin tek baþýna yeterli bir ölçüt olmayacaðý göz önünde bulundurularak, disiplinlerarasý bir incelemeye girilmiþtir. Bu þekilde bilimsellikte sistemlilik kazanmanýn önemine dikkat çekmek üzere, tarihteki ve ülkemizdeki kütüphanecilik anlayýþýnýn bilginin dizgeselleþmesindeki rolü de vurgulanmak istenmiþtir. Tükiye de Tercüme Müesseseleri Bu çalýþma Lale devrinden, Hasan Ali Yücel dönemine kadar devlet tarafýndan tesis edilen tercüme heyetleri, müesseseleri, encümenleri üzerinde durmaktadýr. Efkar-ý umumiyenin görüþ ufkunu Doðudan ve Batýdan eserler tercüme ederek geniþletmek maksadýyla devletin ciddi bir þekilde ele aldýðý bu faaliyet baþarýlý olmuþ mudur? Tercüme hareketi hangi alanlarda yoðunlaþmýþtýr? Tesis edilen müesseselerde kimler görev almýþtýr? Tercüme edilen eserler nelerdir? Devletin bu konudaki politikalarý hangi düþünceye göre oluþturulmuþtur? Elinizdeki kitap bütün bu sorularý tartýþmaya açmakta ve cevaplamaya çalýþmaktadýr.(arka Kapak) Taceddin KAYAOÐLU Kitabevi Yayýnlarý Yayýn Yýlý: Hm. 395 sayfa 14x20cm Ciltsiz Dili: TÜRKÇE 7

8 Traduttore Traditore / Translator is a Traitor / Nahoþ Çevirmen Laurence bana tercümanlar þaka yaptýklarý zaman neler olabileceðini gösteren bir yazý gönderdiðin için teþekkürler. Sarkozy, aslýnda "I invite the French people to rally behind me" <Fransýz halkýný arkamda olmaya davet ediyorum> diyor. Tercüman gerçekten berbat (cümle de öyle, tuh olsun), ben böyle bir þeyi ASLA yapmazdým. Ama çok komik. Çevirmen haindir Çeviri ve Redaksiyon Sitemin okuyucularýndan çeviri ve serbest tercümanlýk konularýnda sýkça alýyorum. Bunlardan bir kýsmýný, benim verdiðim cevaplarla birlikte, sizinle paylaþmak isterim, zira sizlerin de ilgisini çekebilir. Antonia mesajýnda þunlarý yazmýþ: Rennes'de bir çeviri kursuna baþlamak için testlere giriyorum ve benden bir belgenin redaksiyonunu yapmam istendi. Yazým hatalarý, dizgi hatalarý gibi çeþitli sorunlarý belirtmemin ve belgenin genel anlamda kalitesini kontrol etmemin istendiðini biliyorum. Ancak, ne kadar kusursuz olmam gerektiðini bilmiyorum. Kötü çevrilmiþ cümleleri yeniden yazmam gerekir mi? Satýr satýr mý çalýþmam gerekir? Kýsaca, redaksiyon konusunda uyulmasý gereken norm veya kurallar olup olmadýðýný bilmek istiyorum. Redaksiyon müþteriden müþteriye çok farklýlýk gösterebilecek bir kavram, dolayýsýyla sizden ne yapmanýzýn beklendiði ile ilgili tam bilgi almanýzý öneririm. Genel olarak redaksiyon için, 'önceden yapýlan kontrollerde aðdan kaçmýþ hatalarý ortadan kaldýran bir sonlandýrma sürecidir' diyebiliriz. Belge, üslubu ve kaynak metne sadakati bakýmýndan düzeltilmiþtir, dolayýsýyla sizin göreviniz sunum, yazým, imla ve noktalama anlamýnda bir hata olmamasýný saðlamaktýr. Bu hatalarý önlemek zordur zira bu hatalar bir metin üzerinde saatlerce derinlemesine çalýþan kiþiye görünmez olurlar. Zayýf cümle yapýlarýna rastlamayabilirsiniz ancak çevirinin üslubunu uygun bulmayabilirsiniz, ki bu durumda müþterinize danýþarak ne yapmanýz gerektiðini sormalýsýnýz. Kaynak: Çevirmen Haindir Kaynak:http://www.nakedtranslations.com/en/ (Çevirmenin Notu: TV Altyazýsý Bu rüyayý gerçekleþtirmek için (Fransýz halkýný) þiþkin egomun arkasýnda olmaya (davet ediyorum) 8

9 BÝR YEMÝNLÝ TERCÜMANIN HÝKAYESÝ Melek Erdem / Hollandaca-Fransýzca-Ýngilizce-Türkçe Yeminli 1982 yýlýnda Belçika'nýn a ç ý k l a m a l a r ý o k u r d u m, hastanedeki stajlarýmda sözlü Antwerpen þehrinde doðdum. t e l e v i z y o n d a F r a n s ý z ve yazýlý tercümeler yaptým. Annemin de Belçika'da doðup kanallarý, Fransýzca çizgi En son yýlýnda büyümüþ, eðitimini bu ülkede filmler seyrederdim. Þiveyi Belçika'da özel bir þirket için t a m a m l a m ý þ o l m a s ý n ý n taklit etmeye çalýþýrdým. dergi çevirileri yaptým. saðladýðý avantajla 2 dilde Nitekim bu konuda basarili da Kýsacasý, Belçika'da yaþamýþ yetiþtirildim: Türkçe ve oldum. Hollandaca ise; olduðum süre içinde boyunca Hollandaca. Dolayýsýyla, yaþadýðýmýz bölgenin Flaman sürekli bu 4 dil ile iç içe oldum, böylece 2 anadile sahip bölgesi olmasý sonucu, (evde, sürekli kullandým dördünü de; oldum. 3 yaþýnda Anaokuluna dýþarýda, okulda,...) sürekli gerek günlük yaþamýmda baþladým. Anaokulun üçüncü kullandýðým bir dil olmuþtur. gerekse iþ hayatýmda, gerek sýnýfýndan ilk okulun altýncý Ýngilizce diline merakým ise tercümelerimde, gerekse de sýnýfýna kadar haftanýn belirli orta öðrenimimin günleri Türkçe dilinde eðitim 1 c i s ý n ý f ý n d a aldým. Týpký anaokulu gibi, ilk Ýngilizce dersinin öðretimimi de büyük baþarý ile baþlamasý ile t a m a m l a d ý m. O r t a geliþti. Bu dili o öðrenimimin ilk 3 senesini k a d a r ç o k (Türkiye'de Ortaokul düzeyi) sevdim ki, en iyi Koninklijk Atheneum Wilrijk'te, þekilde þivesi ile son 3 senesini (Türkiye'de b i r l i k t e Lise düzeyi) ise Koninklijk ö ð r e n e b i l m e k A t h e n e u m B e r c h e m ' d e i ç i n e l i m d e n (Kraliyet Lisesi), Matematik- gelen her þeyi Latince bölümünde okudum. yaptým: kitaplar Öðrenimimi sýnýf birinciliði ile o k u d u m, tamamladým. Akabinde televizyon da a k a d e m i y ý l ý n d a diziler, filmler Universiteit Antwerpen'e seyrettim, bu dili bilen aile ve çevrem için yaptýðým (Anvers üniversitesi) kaydýmý herkesle Ýngilizce konuþtum... tercümelerde. yaptýrdým. Týp Fakültesi Týbbi ve neticede bu dili hakkini Bilimler Bölümünün 1ci vererek konuþmayý öðrendim. 2007'nin Nisan ayýnda eþimle sýnýfýný yine baþarý ile 2000 yýlýnda Kadans bvba birlikte Türkiye'ye kesin dönüþ okuduktan sonra eðitimimi tercüme bürosu için sözlü ve yaptýk ve artýk hayatýmýzý dondurmak zorunda kaldým. yazýlý olarak Hollandaca- burada, Ýzmir'de sürdürme Yabancý dillere tutkum ta Fransýzca-Ýngilizce-Türkçe kararý aldýk. Geçtiðimiz çocukluk yýllarýma dayanýyor. t e r c ü m e l e r y a p m a y a günlerde Ýzmir 5. Noter'de 4 yaþýnda iken, Fransýzca'yý baþladým. Ayný zamanda, yeminli tercümanlýk kaydýmý henüz bilmeden, oyuncak Üniversitede öðrenci olarak yaptýrdým. Ve artýk bende bu kitapçýklarýndaki Fransýzca çalýþtýðým bölümlerde ve piyasanýn içine girdim... 9

10 »Okuma Üzerine «Bir insan ne kadar hýzlý düþünüp anlayabiliyorsa, o kadar hýzlý okuyabilir." 16. asýrda, Avrupa'da, bir senede telif edilen kitap sayýsý, en iyimser tahminlere göre, 1000 civarýndaydý. Günümüzde, dünya genelinde, bir günde telif edilen kitap sayýsý birkaç bine ulaþmýþtýr. Bu çeþitlilik, bizleri ister istemez seçici ve hýzlý olmaya mecbur etmektedir. Hýzlý okuma düþünmeyle iç içedir. Bu melekeyi pratik yaparak kazanmak mümkündür, fakat okuma temelde bir idrak meselesidir. Verimli okumanýn anahtarý, göz jimnastiði yapmak deðil, bilgidir. Ýdrak tahmine dayanýr. Tahmin ise ilk plânda ihtimali düþük alternatifleri eleyerek bir neticeye ulaþmaktýr. Ýyi okuyucu, maksimum oranda tutarlý tahmin y a p a b i l e n d i r. O k u m a müddetince tahminlerimiz ortaya çýkar, birbirine destek verir ve böylece konu idrak edilmiþ olur. Öte yandan, eðer okunan þey bizim için bir mana ifade etmiyorsa, idrak iþlemi d u r u r. B u y ü z d e n, tahminlerimizle metin içindeki bilgiler paralel oldukça, idrakimiz çok daha rahat ve hýzlý olur. Ayný zamanda, bilgi birikimimizle tahminlerimizdeki tutarlýlýk arasýnda doðru bir orantý vardýr. Ýyi okuyucu mana için okur. Kelimelerin, harflerin, noktalarýn þifrelerini çözerken bilgisayar gibi davranmaz. Gözünün herþeyi beyne iletmesine izin vermez. Çünkü, beynin göze ilettikleri, gözün beyne ilettiklerinden daha önemlidir. Gözün görme hýzý, beynin iþleyiþ kapasitesine göre son derece yavaþ olduðundan göz, resmettiði materyalle çoðu zaman, insan beynini meþgul edemez. Okurken zaman zaman dalmamýz ve farklý þeyler düþünmemiz bu sebeptendir. Bu yüzden, göz hareketleri kontrol altýna alýnmalý, ritmik atlamalarla arada kalan kelimelerin farkedilip anlaþýlmasýna alýþýlmalýdýr. Bu atlamalar mümkün olduðunca uzatýlmaya, yani görme ve idrak sahalarý olabildiðince geniþletilmeye çalýþýlmalýdýr. Zihnin gözün gönderdiði mesajlara uyum saðlayýp boþ kalmamasý temin edilmelidir. Ýdrak gözleri kontrol etmeli, göz hareketleri idrakin önüne geçmemelidir. Aksi takdirde yazarýn niyeti anlaþýlamaz ve mevzuya nüfuz edilemez. Kelimeler görülür, fakat metin "okunmaz". (Erman, 1993: 68-70). Bir eserde, anafikir tesbit edildiði an, tek tek kelimelerin tesbitine gerek yoktur. Kelimeleri, harfleri okumadan okuruz; anafikri de kelimelere takýlmadan idrak etmeye alýþmalýyýz. Zaten bir metindeki imaj ve mesajlarý ayný anda idrak edemeyiz. O halde imajlardan çok, mesajlara konsantre olmaya alýþmalýyýz (Nystrand, 1982: 78). Unutmayalým: Nasýl bakarsak öyle görürüz. Mana peþinde olmadýkça sadece "þekiller" görürüz. Halbuki bir metin sadece kelime ve cümlelerden oluþan bir yapý deðildir. Kelime ve cümleler, manalarý zihinde uyandýran birer sinyal vazifesi görürler (de Beaugrande ve Dressler, 1981: 33). "Yeþil" kelimesi kýrmýzý harflerle de yazýlsa onun manasýný 10

11 deðiþtirmez. Hýzlý okumada, görülen þeyler ne nuranî eserler göz atýlarak, üstünkörü, iþ olsun diye kadar dolambaçlý, gereksiz veya yanlýþ olsa da veya zihinde baþka mefhum ve gayeler cirit atarken dikkat, mana ve muhtevaya odaklanmalýdýr okunmaz. Bu tür eserlerin her bir okunuþu orijinal bir (Glucksberg, 1986: 308). vukuf kazandýrabilir (de Beaugrande, 1978: 30; Birisini anlamak için onun kelimelerini anlamak Hatim ve Mason, 1990: 224). Zihnî dünyaya ve yetmez, onun düþüncesini ve niyetini de anlamak semantik alanlara istikrar kazandýrmalarý, mana gereklidir (Vygotsky, 1974: 151). Bu da ancak k ü m e l e r i v e k a v r a m ç e r ç e v e l e r i n i bahsedilen mevzularý, mana kümeleri halinde saðlamlaþtýrmalarý, nefisleri terbiye, ruhlarý tekmil zihinde özetleyerek yazarýn "ne demek istediðini" ve kalpleri tenvir etmeleri açýsýndan bu eserler bulmakla olur (Adams, 1986: 40). "Satýr aralarýný sürekli mütalaa edilmelidir. okuma"nýn anlamý da budur.bir metinde iki çeþit Bir eseri okumadan önce belli beklentiler içine bilgi vardýr: görülen bilgi ve görülmeyen bilgi. girilmelidir. Bu da ön hazýrlýklarla olur. Zihinde, kitap Görülen bilgi metnin kendisidir. Görülmeyen bilgi hakkýnda "kim, nerede, ne zaman, niçin, neler ise, metinle iliþkisi olan bütün bilgi birikimi ve yazmýþ?" þeklinde bir çerçeve oluþmalýdýr. tecrübelerdir. Þu halde, ne kadar çok görülmeyen Tercüme yapmak, yazmak, not almak, anlatmak gibi bilgimiz varsa o kadar az görülen bilgiye ihtiyaç gayelerle aktif okuma idraki artýrýr. Gayesiz okuma duyarýz (Adams, 1986: 24-5). sokakta dolaþmaktan farksýzdýr. Ayný anda hem harf, hem de kelimeleri bir arada Üç tür okumanýn mevcut olduðu söylenir: göremeyiz. Beyin bir anda, ancak bir soruya cevap verebilir. Okuduðumuz kelimeler ve mana, 1. Okumuþ olmak için okumak hep böyle bir soru-cevap alýþ veriþine dayanýr. 2. Öðrenmek için okumak Kelimelerin manasýna odaklaþtýrýlan dikkat, 3. Anlatmak için okumak (ki en verimlisi budur). þekillere takýlmayý önleyebilir. Okurlara yapýlan üç tavsiye de þu þekildedir: Okumak, lokantada bir menüye göz gezdirmeye benzer. Menünün her tarafýný okumaz, sadece 1. Hýzlý ol. ihtiyacýmýz olan þeyleri arayýp buluruz (Smith, 2. Ýhtiyacýn olaný seç. 1971). 3. Önceki bilgilerini kullan. Bununla birlikte, her metin ayný teknikle Kaynak: Yusuf Alan, Lisan ve Ýnsan. Ýzmir: TÖV okunmaz. Gazete gibi okunmayacak kitaplar vardýr; kitap gibi okunacak dergiler de. Evet, bazý Tercümanlýkla ilgili bir ipucu Geçen hafta ofis dýþýnda tercümanlýk présentation, euh, nous allons prendre 5 yapýyordum ve günlerim güzel geçti. Ýþ zordu, minutes, euh, disons, 10 minutes, allez, euh günler uzundu ve gürültülü bir sürü katýlýmcýya (Bu ilginç sunum için teþekkürler, beþ dakika, teknik sunumlar yapýlýyordu; karaoke ve uzun eee, veya 10 dakika, neden olmasýn, eee ) otobüs seyahatleri de iþin cabasý. Ama yerel Ben: Bu ilginç sunum için teþekkürler, 10 medyada bile haber olmuþtum (tamam itiraf dakika mola veriyoruz. ediyorum, medyaya çýkan sesimdi), eðlenceli geçiyordu her þey. Bir altýn kuralý hatýrladým: Konuþmacý: pour une rapide séance de tercümanlýk yaparken, karþýdaki kiþinin ne questions-réponses. ( birkaç soru cevap için söyleyeceðini tahmin edip cümlelerini ayýrabiliriz). tamamlamadan onlarýn vereceklerini Ben, korku ve panik içinde: ÖZÜR DÝLERÝM, düþündüðünüz mesajý vermeye baþlamayýn. BU 10 DAKÝKA SORU CEVAP ÝÇÝN OLACAK, Þaþýrdýnýz mý? Þöyle bir olay oldu: çok özür dilerim, ben öyle istedim sanýrým. Konuþmacý: Merci pour cette intéressante Millet gülmekten kýrýldý. Uff! 11

12 Ural - Altay'ý Sorgulamak Türkçe'nin Kökenleri Üzerine Küçük Bir Ýnceleme Ural-Altay dil ailesi hâlâ bir hipotezdir, henüz bilimsel geçerlilik kazanmýþ bir kuram deðildir. Birçok kültürel ve politik güdüyle de önem kazanan bu sav, temelinde iki farklý dil ailesi olan Ural ve Altay dillerinin ortaklýðýný ortaya çýkarmayý hedeflemektedir. Ancak 19. yüzyýl baþýnda ortaya atýlan bu kuram, bir tarafýyla "patolojik bilim"in güzel bir örneði sayýlabilir, çünkü temelinde bilimsel kaygýlar deðil, Finler'i Avrupalýlardan koparmak gibi politik güdüler yatmaktadýr. Bununla birlikte Ural-Altay savýný destekler nitelikte görünen bazý bilimsel veriler de yok deðildir. Bilimsel deðil, kültürel ve savý pekiþtirmek isteyenlerin her 'ýrksal' yaklaþýmlar þeyden önce bir þeyler "iddia ÝzEdebiyat yazarlarýndan Oðuz etmeyi" býrakýp, bu konuda ciddi D ü z g ü n " F i n c e T ü r k ç e a r a þ t ý r m a l a r y a p m a l a r ý Benzerliði" adlý yazýsýnda Fince gerekiyor. Bu araþtýrmalar ve Türkçe'nin ayný dil ailesine ait yapýlýncaya dek de Türkleri o l d u k l a r ý n ý ö n e sürmektedir. Bunu da bir sözcükler dizini eþliðinde, ses ve sözcük yapýsýndaki benzerliklerinden yola çýkarak yapmaktadýr. Bu iddia -yani Türkçe v e F i n c e ' n i n k ö k e n l e r i n i buluþturma çabasýa s l ý n d a u z u n zamandýr ortadadýr ve arkasýnda önemli m i k t a r d a p o l i t i k - kültürel güdü yatýyor o l s a, b i r t ü r l ü gündemden tamamen d ü þ m e m e s i n i saðlayan bazý bilimsel verilerle de ayakta tutuluyor. Yine de b u g ü n k ü " A v r u p a l ý l a r l a " günümüzde bu konuya merak baðdaþtýrmak (yada karþý taraf saran birinin ilk karþýlaþacaðý durumunda, bu baðý ortadan þey, bu konuyla ilgili kaleme kaldýrmak) için yapýlan politik alýnmýþ çalýþmalarýn yetersizliði "dilbilim çalýþmalarýyla", bilimsel olacaktýr; dolayýsýyla bu iddialý kaygýlarla yapýlan gerçek araþtýrmalarý birbirinden titizlikle ayýrmak gerekiyor. F i n c e v e T ü r k ç e ' n i n benzeþmesine gelince, her þeyden önce dillerin kökenleri üzerine bugüne dek bilinenlere bir göz atmak gerekiyor. Öncelikle iki kökendaþ dil arasýndaki baðý sözcük (ve harf) benzerliklerinden yola çýkarak bulmak insaný yanýltabilir. Bu baðlamda Fince'nin birçok açýdan T ü r k ç e ' d e n ç o k Ý s v e ç ç e ' y e y a d a Norveççe'ye benzediðini görürüz. Ancak kayda deðer bir benzerlik dilbilimsel alanda kendini gösteriyor. Fince'nin de Türkçe gibi son-ekli bir dil olmasý bunlarýn arasýnda en belirgin faktördür. Ses uyumu faktörü de önemli bir noktadýr; ancak baþka dillerde de ses uyumu bulunmaktadýr (örn. Farsça) Yumuþama ise daha az belirleyici olan bir faktördür, zira birçok Hint Avrupa dilinde bile yumuþama kuralý 12

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

6.000. YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük www.sozlukcell.com BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI

6.000. YeminliTercuman.com. Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman. Ýngilizce<>Türkçe Sözlük www.sozlukcell.com BÜLTEN KELÝMELERÝN BAÐLAMI AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 8 Yeni Baþlayanlar BÜLTEN TEMMUZ 2007 Andlý Tercüman & Neo Yeminli Tercüman 6.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz.

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı