DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten"

Transkript

1 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar oyunundan uyarlanan Hitman vizyona giriyor ve bu örnekte de görülebileceði gibi, para karþýlýðýnda eline namlu alan adamlar, sinema izleyicisinden epey ilgi görüyor. s8 FOTOÐRAF: MEHMET RIFAT YEÐEN Delikanlý Hamlet ten matrak tespitler KREDÝ KARTI DELÝKANLIYI BOZDU Tiyatro sanatçýsý Levent Tülek, Shakespeare in ünlü eseri Hamlet i sahneye koydu. Buraya kadar tamam. Daha öncekiler gibidir diye düþünebilirsiniz... Ama bu öyle deðil. Hamlet i, günümüze hatta günümüz Türkiye sine uyarladý Tülek. Böylece dört asýrlýk Hamlet, oldu size Hamit... Hamlet in yavuklusu Ofelya da Fulya... Hamit, Samatyalý bir delikanlý. Elinde tespihiyle dünyaya gelmiþ. Anne karnýnda bile en çok maç sonucunu merak edermiþ. Yeni doðanlar ünitesine hapsedilen Hamit i, en çok kahvehane ortamýnýn özlemi yiyip bitirmiþ. Doðmasý bir dert yiðidin, büyümesi baþka... Hamit, delikanlý doðdu doðmasýna da dünyanýn kulak memesi kývamý kaldýrabilir mi bu kadar delikanlýlýðý? Kapitalizmin çarklarýna nasýl sýkýþýr bir yiðidin mangal gibi yüreði? Harbi bir delikanlý, ilkokul üç hayat bilgisi kitabý dýþýnda ilk kez bir kitap okursa ve bu kitap da Hamlet olursa hayatýnda neler deðiþir?.. Bu Alemin Hastasýyým adlý oyunuyla, Ocak ayýndan itibaren itibaren tüm sezon boyu, Levent Tülek karþýnýzda. Bir delikanlýnýn doðumundan baþlayarak hayatýný anlatan, bir yandan da toplumdaki her türlü çarpýklýklara mizah penceresinden bakan, zaman zaman delicesine matrak, zaman zaman hüzünlü; ama týpký hayatýmýz gibi, týpký üçüncü sayfa haberleri gibi, týpký sokaklar, televizyonlar ve medya gibi, ayný bizim gibi bir oyun Bu Alemin Hastasýyým. Mehmet Rıfat Yeğen in röportajı sayfa 11 de Yedinci sanat engel tanýmaz Sinema artýk 8,5 milyon engelliyi dýþlamayacak. Bu hafta sonu baþlayan bir çalýþma ile ilk kez görme ve iþitme engelliler de bu þansý yakalayacak. 2. Uluslararasý Bursa Ýpek Yolu Film Festivali kapsamýnda görme ve iþitme engelliler için bir sinema atölyesi düzenleniyor Aralýk tarihleri arasýndaki kursa katýlan 20 sinemasever, hem bir hafta boyunca iþin püf noktalarýný öðrenecek hem de kurs sonunda bir kýsa film çekecek. Film yapýmýnda, görme engelliler iþitmeye dayalý konularda, iþitme engelliler ise görselliðe dayalý konularda görev alacak. Çalýþmanýn fikri, psikolog ve sosyologlardan oluþan Nar Proje Evi nden çýktý. s5 Ne kadar kaçsam müziðe yakalanýyorum Son zamanlarda hit olmuþ birçok þarkýnýn düzenlemesini yapmýþ Mustafa Ceceli. Þimdi Enbe nin albümünde seslendirdiði parçayla müzikseverlerin gündeminde. Henüz albümü yok; ama Unutamam þarkýsý onun yorumcu yönünü ortaya çýkarmýþ ve zamaný geldiðinde kendisinin de bir albüm yapabileceðini söylüyor. Ceceli nin amacý Türk müziðini ve enstrümanlarýný dünyaya yaymak... s9 Anneanne ile torunu buluþturan kurs: Asitane Asitane Kültür Sanat ve Dayanýþma Derneði, gençleri geleceðe en iyi þekilde hazýrlamak amacýyla kurulmuþ. Burada geleneksel sanatlardan müziðe, yabancý dil kurslarýndan plastik sanatlara kadar hemen her dalda eðitim veriliyor. Üstelik Asitane de yaþ sýnýrý da yok. Kurslara, annesiyle ve kýzýyla birlikte katýlanlarý görmek mümkün. s4

2 9 ARALIK 2007 PAZAR 2 gençlik etkinlik Her telden, her dilden festival FESTÝVAL PERA FEST (Uluslararasý Beyoðlu Buluþmasý) kültürlerarasý diyalog temasýyla baþladý. 17 Aralýk a kadar sürecek festivalde Hindistan dan Ýspanya ya farklý coðrafyalardan yüzlerce sanatçýnýn yaný sýra, etnik müzikten sinemaya ve edebiyata uzanan geniþ bir yelpaze sunuluyor. Farklý kültürler arasýndaki iletiþimi ve Beyoðlu nun kültürel çeþitliliðini yansýtmayý amaçlayan PERA FEST (Uluslararasý Beyoðlu Buluþmasý), altýncý kez Beyoðlu nu þenlendiriyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin desteðiyle, Pi Production ve Kültürlerarasý Ýletiþim Derneði tarafýndan düzenlenen festival, Eleni Karaindrou dan Esma ya, Savina Yannatou dan Ketil Bjornstad a pek çok önemli sanatçýyý ilk kez ülkemize getiriyor. Garajistanbul, Ýtalyan Kültür Merkezi, AKM ve Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi mekanlarýn ev sahipliði yaptýðý festivalde Önder Focan, Vedat Sakman, Volkan Ergen, Özcan Ulucan ýn müzik projeleri de yer alýyor. (www.biletix.com, ) BİR ALBÜM ENBE sahnede deðil CD de ENBE Orkestrasý, sahne performansý dýþýnda ilk kez bir albümle müzik dinleyicisinin karþýsýna çýktý. Albümde solist konuk sanatçý olarak Ajda Pekkan, Sultana, Aslý Güngör, Ferhat Göçer, Aytekin Kurt gibi isimler yer alýyor. Film kervanýný kaçýrmayýn! FESTÝVAL Bursa Ýpek Yolu Film Festivali önceki gün baþladý. Festivalde Almanya, ABD, Bosna-Hersek, Estonya, Fransa, Gürcistan, Ýran, Ýspanya, Litvanya, Mýsýr, Rusya ve Türkiye den uzun metrajlý, belgesel ve kýsa filmler gösterilecek. Bu sayede çok sayýda yönetmen ve oyuncu Bursa yý mekan tutacak. Film gösterimlerinin TKM, Kent Müzesi, Akpýnar Kültür Merkezi, Konak Kültür Evi, Burç Sinemasý, Çocuk Sanat Evi ve Uludað Üniversitesi nde yapýlacaðý festivalde, kýsa ve belgesel filmler ücretsiz gösterilecek. Biletler normal 3, indirimli 2 YTL. Festival 13 Aralýk ta sona erecek. ( ) Sýra dýþý yazar Oðuz Atay anýlýyor SEMPOZYUM Edebiyatýmýzýn sýra dýþý yazarý Oðuz Atay ý ( ) 30. ölüm yýldönümünde anmak için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ile Bilkent Üniversitesi ortaklaþa bir sempozyum düzenliyor. Ýletiþim Yayýnlarý nýn katkýsýyla gerçekleþtirilecek sempozyum, Aralýk 2007 tarihlerinde yapýlacak. Türk Edebiyatýnýn Oyun/bozaný: Oðuz Atay üst baþlýðýný taþýyan sempozyumda akademisyenler, eleþtirmenler, yazarlar ve Oðuz Atay ý yakýndan tanýmýþ kiþiler, onu çeþitli açýlardan deðerlendirecekler. Oðuz Atay ý ölümünün 30. yýlýnda anma etkinlikleri içinde ayrýca Ýletiþim Yayýnlarý tarafýndan bir armaðan kitap yayýmlanacak. (www.msgsu.edu.tr / ) Selim Ýleri, Boðaziçi'nde... SÖYLEÞÝ Boðaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü, 10 Aralýk Pazartesi günü 40. Sanat Yýlý Biterken Selim Ýleri baþlýklý bir etkinlik düzenliyor. Saat te senaryosunu Selim Ýleri nin yazdýðý Kýrýk Bir Aþk Hikâyesi filminin gösterimiyle baþlayacak etkinlik, yazar üzerine üç konuþma ile devam edecek. Boðaziçi Üniversitesi Natuk Birkan Binasý nda gerçekleþecek program, Ýleri nin konuþmasý ile sona erecek. Varlýk ve yokluk arasýnda bir yolcu BİR KİTAP Tren burdan geçmiyor Sevinç Çokum, Tren Burdan Geçmiyor la yakýn zamanlarýn romanlarý dizisine yaþadýðý gerçekler içerisinde tanýdýðý çehrelerden esinlenerek yeni bir örnek kattý. Eserde hayatýn özgür bir dille ortaya konuluþu, yer yer mizahla örülü olarak anlatýlýyor. Kitapblog BİR SİTE Kitap okumayý ciddiye alanlara seçimlerinde yardýmcý olmak amacýyla güzel bir site daha açýldý. Adý; Kitapblog. Kitapblog katýlýma açýk. Sizler de okuduðunuz kitaplarýn kritiðini yapabilir ve bunlarý kitapblogda yayýmlayýp baþkalarý ile paylaþabilirsiniz. (www.kitapblog.org) Aþka dönen pervaneler... GÖSTERÝ Mevlânâ nýn doðumunun 800. yýlý dolayýsýyla 11 Aralýk Salý günü saat de Ýþ Sanat Kültür Merkezi nde Bir Sýrlý Dönüþtür Bu Aþka Doðru adlý bir etkinlik gerçekleþtirilecek. Ýstanbul Müzik ve Sema Topluluðu nun sunacaðý sema gösterisi, Mevlevi bir bestekâr Sultan III. Selim in Suzidilâra makamýndaki ayini eþliðinde yapýlacak. ( ) Sýnýrlarý aþmak istiyorsan FESTÝVAL 10. Uluslararasý Ýstanbul Sinema Tarih Buluþmasý, 14 aralýk Cuma günü Lütfi Kýrdar Kongre Merkezi nde düzenlenecek açýlýþ töreniyle baþlayacak. Buluþmanýn bu yýlki temasý sýnýrlarý aþmak. Açýlýþta, Tiglon tarafýndan 2008 yýlýnda vizyona sunulacak yönetmen Sidney Lumet in Þeytan Duymadan Önce- Before The Devil Knows You re Dead adlý filmi gösterilecek. Elliyi aþkýn filmin sinemaseverlerle buluþacaðý etkinlikte geniþ bir film seçkisi sunulacak. Beyoðlu Alkazar ve Beyoðlu Sinemasý ile Fransýz Kültür Merkezi nde gösterilecek filmlerin biletleri tam 6, öðrenci ise 3 YTL den satýlacak. Fransýz Kültür Merkezi ndeki filmler ise ücretsiz izleyebilecek. (www.sinematarih.com, ) SERGÝ Ýþ Sanat Kibele Galerisi, Güven Zeyrek i, 50. sanat yýlýný bir retrospektif sergiyle aðýrlýyor. Zeyrek in 50 yýllýk sanat yaþamý boyunca ürettiði yaðlýboya resimlerden örneklerin bulunduðu sergide 130 a yakýn eser yer alýyor. Ýnsan dramýný entelektüel bir estetik çerçevesinde gerçekleþtirmeye çalýþan Güven Zeyrek, resmi öncelikle temel plastik sorunlarýn tartýþýldýðý bir alan olarak benimsiyor. Sanatçýnýn sergide yer alan eserleri insanoðlunun varlýk-yokluk ikilemi karþýsýnda direniþini konu alýyor. Zeyrek, arkaik ile çaðdaþ, ulusal ile evrensel, bireysel ile toplumsal arasýnda uyumlu birlik ve bütünlüðü arýyor yýlýnda doðan sanatçý, beraberlik kurduðu Akatünvel Grubu nun felsefesi doðrultusunda özgün çalýþmalarýný Ýzmir deki atölyesinde sürdürüyor. Sergi, 9 Þubat 2008 e kadar görülebilir. ( )

3 gençlik internet 9 ARALIK 2007 PAZAR 3 Dünyayý blog ladýlar TUBA ERTAÞ Büyük acýmýz þehitler Çikolata soslu tatlýlar... Ýçi dýþý bir buzdolaplarý Toplama masaüstleri... Seksenler, Denetim yok, kural yok, sýnýrlar geniþ. Neden mi bahsediyoruz? Okuyan, yazan, düþünen ve düþündüklerini paylaþan internet kullanýcýlarýnýn açtýðý enteresan bloglardan. Büyük acýmýz þehitler Çikolata soslu tatlýlar... Ýçi dýþý bir buzdolaplarý Toplama masaüstleri... Seksenler, yakýnsamalar ve kuðuboylarý Uður böceði desenli kurabiye den, buzdolabý içine kadar her alanda bloglar internetin renkli dünyasýnda kendine yer buluyor. yakýnsamalar ve kuðuboylarý Bunlarýn hepsi de birbirinden ilginç içerikli bloglarýn isimleri. Zira, farklý kültürlerden pek çok gencin hazýrladýðý bu bloglara girdiðiniz zaman aðzýnýz açýk kalýyor. Ve aralarýnda baðýmlýlýk oluþturanlarda olabiliyor. Keza, bu gibi bloglarýn halihazýrdaki tutkunlarýna bakacak olursak, sayýlarý azýmsanacak gibi deðil ve her geçen gün de artýyor. Bu servis, 2005 yýlýndan bu yana dünyada olduðu gibi Türkiye de de ücretsiz olarak kullanýlmaya baþlandý. Okuyan, yazan, düþünen ve düþündüklerini paylaþan internet kullanýcýlarýna, kendilerini en kolay þekilde ifade etmelerini saðlayacak bir alan sunuyor. Bir nevi, size özel yayýn alanlarý ve içeriðinin ne olacaðýna sadece sizin karar verdiðiniz. Hiçbir denetim yok, bu durum kullanýlabilecek geniþ bir alan demek. Bazý gençler eðitim, spor, edebiyat gibi alanlarda birbirleriyle yarýþýrken, hiçbir alana tabi olmadan ilginçliklerde birbirleriyle yarýþanlar da yok deðil. Hýzla çoðalýyorlar ve birbiri ardýna bloglar hazýrlayýp açýyorlar. Birçoðumuz meraktan bakýyoruz bunlara, bizden daha enteresan bir blog açan var mý diye. Zira, arkadaþlar arasýnda o blog u ilk keþfeden kiþi olmanýn keyfi var sonunda. Siz de bir blogger tutkunu musunuz? Önce dostlarýn bloglarý dolaþýlýr, diyenlerden mi? Yorumlara yine ve yeni yorumlar ekleyip, yeni isimleri ziyaret edenlerden mi, kimini her gün, kimini ara sýra týklayanlardan mýsýnýz? Ýster her gün olsun, ister ara sýra, þimdilerde bu gençler bloglarý aracýlýðýyla birbirleriyle farklý bir iletiþim içinde. Bloglarýna her yeni gün ekledikleri yazýlarý dilerlerse tüm dünyaya, dilerlerse sadece kendi arkadaþlarýna açabileceklerini biliyorlar. Ayný zamanda diðer blogculardan veya sitelerinin ziyaretçilerinden, yazýlarýna yorumlar ekleyebiliyor. Ýstediði anda, önceden eklenen yorumlarý istediði gibi düzenleyebiliyor, silebiliyor ve isterse hiç yorum yayýnlanmamasýný saðlayabiliyorlar. Halihazýrda, neredeyse akla gelen her konu hakkýnda bir blog var. Sýnýrlarýn kalktýðý bu özgür ortamda, oluþturulan bu bloglarý ziyaret ettiðinizde, siz de birbirinden ilginç görüntü ve yazýlarla karþýlaþacaksýnýz. Yüzlerce farklý konu hakkýnda pek çok blog mevcut, sýnýrlanmadan oluþturulmuþ. Ve gençler internet aracýlýðýyla kendi dünyalarýný kurmakta belki haklý ve belki de kararlý. Onlara ait bu alanda ne isterlerse onu olma haklarý olduðundan, kimisi gazeteciliðe soyunmuþ, kimisi aþçýlýða, kimisi de boþ gezenin boþ kalfalýðýna Hepsinin ortak noktasý olmuþ bu bloglar, milyonlarýn buluþtuðu, tanýþtýðý, yazýp okuduðu bir eðlence platformu. Bu eðlence sürüsünden sizlere bir demet hazýrladýk. Ýþte, ilgimizi çeken ve enteresanlýklarla dolu bazý bloglar. Haydi buyurun: Her ilgi alanýna bir blog 8 0 leri merak edenler için, seksenler.blogspot.com sizler için biçilmiþ kaftan. O yýllarda permalý saçlarýn ve vatkalý gömleklerin moda olduðunu, þimdiki plazmalarýn yerinde, üzerinde karpuz dilimli danteller olan 55 ekran televizyonlarýn bulunduðunu, bu yýllarda Dallas dizisinin ve fotoromanlarýn yayýmlandýðýný biliyor muydunuz? Seksenlerde daha baþka nelerin olduðunu merak edenler, bu blogda Rýdvan Dilmen ve Tanju Çolak ý futbolcu olarak görebilir. El atarilerine bilgisayar muamelesi yapýlmasýna þaþýrabilirsiniz. Pek çok blog dostunun yemek bloglarýnda gezinmesinin nedeni, bu pastalarýn yapýmýndaki marifetleri görmek olsa bile, gelincikler.blogspot.com a girme amacýnýz sadece bu olmayacak. Ýþtahý kabartan görüntüleriyle uður böceði desenli kurabiyelerin tadýna da bakmak isteyeceksiniz. Zira, yapýlan pastalar neredeyse birer sanat eseri niteliðinde. Ýlginç bloglardan bir diðeri, masaustum.blogspot.com. Farklý mesleklerden pek çok gencin bilgisayarlarýnýn masaüstlerini bu blogda sergilemesiyle oluþturulmuþ. Genelde bu tasarýmlarda kendi kiþilikleri ortaya konulmak istendiðinden ortaya fevkalade güzel ve oldukça farklý tasarýmlar çýkmýþ gözüküyor. Ancak dikkat edin, bu görsellerden sonra, neden ben masaüstümü böyle yapamýyorum diyerek depresyona girebilirsiniz. Gençlerin çok fazla týkladýðý bir diðer blog ise buzdolaplarýnýn içini dýþýný gösteren buzdolabý. Buzdolaplarýnýn içini dýþýný görmeye meraklý olanlara duyurulur. Bir diðer enteresan blog kusgribi.blogspot.com dur. Anlaþýlan bu korkuyu, Uður Dündar bile yýkamamýþ. Kuþ gribi hakkýnda, blogda neredeyse her þey ayrýntýlý þekilde ele alýnmýþ. Bu site ancak matematik dersinden yýlmýþ bir lise talebesi tarafýndan oluþturulmuþ olabilir. Keza, odevsayfasi.blogcu.com da kümelerden tutun da polinomlara kadar matematik üzerine pek çok notu bulma þansýnýz var. Hem de size yardýmcý olacak ek sorular eþliðinde. Bir grup üniversiteli gencin kurduðu yakinsama.blogspot.com da ise kendi yaþamlarý ve toplumsal olaylar -þehitlerimiz, bayramlarýmýz- hakkýndaki gençlerin yakýnmalarýna þahit olacaksýnýz. Son olarak, yýllar öncesine ait ilginç nesnelerin konu olduðu harikayaa adlý blogda ise, geleceði gören bir haritaya, 2000 yýllýk bir pil e, gizemli bir kurukafaya ve alüminyumdan yapýlmýþ bir kemere rastlayabilirsiniz. Yamanlar Lisesi Basketbol Takýmý, milli oyuncularla güçleniyor. Yamanlar, millî sporcularý transfer ediyor HABER VE FOTOÐRAF MUSTAFA YÜKSEL Uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda Türkiye nin kazandýðý 313 madalyanýn 128 ini alan Özel Yamanlar Lisesi, þimdi de olimpiyat þampiyonu sporcular yetiþtirmek istiyor. Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda olimpiyat madalyalarý bulunan okul, bu baþarýsýný sportif alanda da göstermek istiyor. Þu anda Özel Yamanlar Lisesi nde okuyan; basketbol, güreþ, futbol, atlý sporlar, masa tenisi ve tekvando dallarýnda 14 milli sporcu bulunuyor. Bu sporcular milli takým düzeyinde uluslararasý turnuvalara katýlýyor. Bilimdeki baþarýlarýnýn yanýna spor baþarýlarýný da eklemek isteyen Ýzmir Özel Yamanlar Lisesi, basketbolda 2008 i de atýlým yýlý ilan etti. Türkiye Liselerarasý Basketbol Þampiyonluðu na göz koyan Yamanlar, üç milli sporcuyu bünyesine kattý. Eðitim yýlýnýn baþýnda Efes Pilsen altyapýsýnda oynayan 2.10 luk Sertaç Þanlý yý (16) eðitim bursuyla Ýstanbul dan Ýzmir e getiren Yamanlar Koleji, Pýnar Karþýyaka dan 2.08 lik Furkan Aldemir (17) ve 2.12 lik Ramazan Aydýn (15) la takýmýný güçlendirdi. Lise birinci sýnýfta Furkan Aldemir Genç Milli, ikinci sýnýfta okuyan Sertaç Þanlý ile Ramazan Aydýn da Yýldýz Milli Takým da oynuyor. Üç milli sporcu, her maçta ortalama 25 sayý atýyor. Kasap, transfer edilen basketbolcularýn eðitimde diðer arkadaþlarýyla olan mesafeyi kapatmalarý için özel dersler verildiðini belirtti. Yamanlar Lisesi takýmýna katýlan Furkan Aldemir, Türkiye Yýldýz Basketbol Milli Takýmý nda gösterdiði baþarýyla Ýzmir in gururu olmuþtu. Sakarya da düzenlenen ve basketbolda ekol ülkeler Ýtalya, Fransa, Rusya, Ukrayna ve Hýrvatistan ýn mücadele ettiði 10. Hikmet Erdem Basketbol Turnuvasý nda, Türkiye Yýldýz Basketbol Milli Takýmý nýn namaðlup þampiyon olmasýnda rol oynamýþtý. Turnuva sonunda Furkan Aldemir, En Deðerli Oyuncu seçilirken turnuvanýn da en çok ribaunt alan oyuncusu ödülüne de layýk görülmüþtü. Özel Yamanlar Koleji ne basketçi kimliðiyle girmesine sevindiðini söyleyen Furkan Aldemir, Eðitim olarak diðer arkadaþlarýmla olan açýðýmý kapattým. Sporcu kimliðimle Yamanlar gibi bir okulda okumak farklý bir duygu. Maç günlerini iple çekiyorum. diyor. Takýmýnda milli oyuncularýn bulunmasýnýn avantajýný yaþadýðýný ifade eden Antrenör Erol Hindistan, Üçü de bizim göz bebeðimiz. Ayrýca üç oyuncumuz da okullarýndaki derslerinde de çok baþarýlý. Üstelik Karþýyaka nýn altyapýsýnda basketbol oynuyorlar. Üçü de bizim en büyük gücümüz olacak. Takýmýmýz da çok iyi. Bunu yaptýðýmýz maçlarda herkese gösterdik. Bu sezon Ýzmir e Türkiye Liselerarasý Türkiye Þampiyonluðu nu getirmek istiyoruz. Hesaplarýmýzý zirve için yapýyoruz. Bunu da baþaracak güce sahibiz. Okul yönetiminin bize saðladýðý desteðe de teþekkür ediyoruz. diye konuþuyor. Ýzmir Özel Yamanlar Lisesi, 2008 yýlýný basketbol yýlý ilan etti. Basketbolda liseler þampiyonluðunu hedefleyen okul, eðitim bursu ile milli sporcularýn okullarýna ve takýmlarýna katýlmasýný saðladý. En son boylarý iki metrenin üzerinde üç sporcu transfer eden Yamanlar, öðrencilerin ders açýklarýný da takviyelerle en aza indiriyor.

4 9 ARALIK 2007 PAZAR 4 gençlik eðitim Asitane, Ýstanbul un Fatih ilçesinde bulunuyor. Tel: Önce Asitane, sonra üniversite... M. RIFAT YEÐEN FOTOÐRAF KÜRÞAT BAYHAN Bulmacalarda karþýmýza çýkan Ýstanbul un eski adý sorusunun cevabý olarak bildik Asitane yi. Farsçada da devletin eþiði anlamýna geliyor. Osmanlý döneminde ilim, irfan ve sanat yuvalarý olan büyük Mevlevi dergâhlarýna veriliyordu bu isim. Þimdilerde ise gençler için, eðitime adým atýlan yer anlamýna da geliyor. Gençler, henüz üniversiteye baþlamadan, birkaç alanda ihtisas sahibi oluyor burada; ney üflerken yapýmýný da öðreniyor. Öðrenciler açýsýndan okuldaki eðitim kadar, okul öncesinde ya da okul sýrasýnda edinilen bilgilerin de önemli olduðu bir gerçek. Günümüzde sadece okulda alýnan eðitimin yeterli olmadýðýný gören bazý ebeveynlerde bu durum kaygý haline gelebiliyor. Asitane Kültür Sanat ve Dayanýþma Derneði de bu kaygýdan yola çýkarak kurulmuþ bir yer. Dernek bünyesinde sosyal bilimlerden yabancý dile, ebrudan müziðe kadar birçok alanda eðitim veriliyor. Asitane nin kurucusu Hasibe Turan, çocuklarý ilkokul çaðýna geldiðinde, gelecek adýna kendisiyle ayný endiþeleri paylaþan birkaç arkadaþýyla birlikte çýkmýþ yola. Böylece Asitane fikri çýkývermiþ. Burayý kurmaktaki öncelikli hedefleri, çocuklara hem keyifle vakit geçirecekleri hem de hayata hazýrlanabilecekleri bir mekan oluþturmakmýþ. Hasibe Turan, Zor ve donaným gerektiren hayata karþý gençleri hazýrlamak gerektiði görüþünde. Birçok ebeveyn gibi ona da sadece okulda verilen eðitimle mümkün görünmüyor bu. Asitane ye gelen her gencin geleneksel sanatlardan tutun da, sanat tarihine ve fotoðrafçýlýða kadar her alanda eðitim alabildiðini söylüyor, Turan. Tabii bu kadar çok sahada iddialý olmak, bazý fiziki þartlarý da gerekli kýlmýþ. Bunun için geniþ bir mekân bulmuþlar. Her salon, içinde yapýlan iþle ya da o mesleðin en önemli icracýsýyla adlandýrýlmýþ. Örneðin fotoðraf eðitimi alanlarýn kullandýðý karanlýk odaya Ara Güler adý verilmiþ. Daha çok, ilköğretim öğrencileri ilgi gösteriyor Asitane öðrencileri arasýnda yoðunluk ilköðretimde. Onu lise ve üniversite öðrencileri takip ediyor. Kurucusu Hasibe Turan a göre Asitane li gençler, Lise bittiðinde iki yabancý dil bilen, tarihini ve sanatýný anlamýþ, entelektüel bilince ulaþmýþ, kariyeri açýsýndan ne yapacaðýndan emin, ÖSS alanýný belirlemiþ, kendine güvenli gençler olarak üniversiteye baþlama fýrsatýný elde etmiþ oluyor. Binada ayrýca yabancý dil eðitimi verilen sýnýflarýn yanýnda, spor alaný, ebru atölyesi, kütüphane, sergi salonu gibi yerler de gençlerin kullanýmýna sunulmuþ. Onlarca dalda eðitim verecek öðretmenleri bulmak zor olmadý mý? diye soruyoruz; Turan, Çevremizde çok sayýda kabiliyetli ve en az bir iþin uzmaný insan var. Bu entelektüel insanlar, çocuklara ders verileceðini duyduðunda hemen yardýma koþtu.. diyor. Asitane de sadece çocuklara hitap edilmiyor; burada yetiþkinlere de kendilerini geliþtirmek istedikleri alanlarda dersler veriliyor. Öyle ki, bazý aileler çocuklarýyla birlikte derslere geliyor. Hatta annesini ve çocuðunu alýp Asitane ye gelenler bile var. Doðusan bunlardan biri. Nuriye ve Alparslan Doðusan, üç kýzý ve yeðenini alarak Asitane nin yolunu tutanlardan. Çiftin en büyük kýzlarý Boðaziçi Üniversitesi nde okuyor. Asitane de sosyal bilimler, fotoðrafçýlýk ve sinema dersleri alýyor. Ortanca kardeþ Zeynep, ÖSS ye hazýrlanýrken Asitane de düzenlenen seminerleri izliyor. Ailenin en küçük kýzý Zeliha ise gitar, resim, drama ve sosyal bilimler dersi alýyor. Nuriye Haným da ebru ve yabancý dil kursuna devam ediyor. Asitane de yurtdýþý gezileri de ayrýca düzenlenen etkinlikler arasýnda. Daha önce birkaç kez yurtdýþý gezisi düzenleyen dernek, öðrencileri, aileleriyle birlikte Suriye ve Makedonya nýn yaný sýra yurtiçinde Efes ve Bergama yý da gezdirmiþ. Asitane, önümüzdeki günlerde de Suriye, Filistin ve Ýsrail i kapsayacak bir gezi daha düzenleyecek. Bu geziler baþka ülkeler görme ve Asitane de öðretilen dilleri kullanma imkâný tanýyor. Almanca, Arapça, Osmanlýca dersleri de verilen dernekte, tercüme bürosu bile var. Tezhip, ebru, tekvando, drama, hüsn-i hat, ney, ud, kanun, keman, gitar gibi birçok ders veriliyor. Neticede Hasibe Turan, bu dernek sayesinde öðrencilerin üniversiteye gitmeden evvel, akademik dünyaya kendini en iyi þekilde hazýrlamýþ gençler yetiþtirmek istediklerini söylüyor. Asitane Kültür Sanat ve Dayanýþma Derneði, gençlere hemen her alanda kurs imkâný saðlýyor. Müzikten geleneksel sanatlara, yabancý dilden fotoðrafçýlýða kadar pek çok konuda eðitim veriliyor Asitane de. Kurslara en çok gençler raðbet etse de, annelere hatta anneannelere bile eðitimini alacak alan var. Gençler buradan aldýklarý eðitimle, üniversiteye her anlamda hazýr hale geliyor. Zamaneye sözler SenaiDemirci Yeter ki bu toprak kabýn içinden yakarýþ türküleri yükselsin. Yeter ki suskun ve soðuk dudaklar dua dua söze gelip ýsýnsýn. Yeter ki bu küskün ve dargýn yüze ümitten çiçekler dokunsun. Yeter ki çamurdan bedene sahici bir nefes s/insin. Elsin sen, el; varlýðýn sadece bir avuç içi Sadefinde inci neyse, dudaðýnda dua odur. Ýncinin ýþýktan uzaklýðýn beþiðinde belenmesi gibi, dua da Rabbinden uzak kalýþýnýn gurbetinde bestelenir. O na sonsuz uzaklýðýnýn kuytusunda O nun sana sonsuz yakýnlýðýný fýsýldamasý, dua incisine rahimlik eder. Bir þahdamarý yakýnlýðýndan emzirilir dua. Öyle yakýndýr ki Rabbin sana, rahmetinin sana yakýnlýðýný senin kendine yakýnlýðýnla anlatýr. Þahdamarý sende senden içeri olan, teninden de beri olan deðil midir? Öyle bir yakýnlýktýr ki bu insanýn kendisini çaðýrmasýna benzer yahut kendisinden bir þey istemesine. Kendisini çaðýran kendisine kendi çaðrýsýndan önce cevap verir. Kendisinden bir þey isteyen de kendisinden istediðini baþtan kabul etmiþtir ki öyle ister. Ýþte o sonsuz uzaklýk sadefinde, o uçsuz bucaksýz gurbet denizinin dibinde, Rabbini çaðýrmayý kendi kendine seslenmek kadar elle dokunulur hissetmelisin parmak uçlarýnda. Rabbinden istemeyi kendinden istekte bulunmak kadar gözle görülür bir inci eylemelisin dudaklarýnýn sýcaðýnda. Garip deðil mi? Ýnci karanlýkta büyüdüðü halde, ýþýða eþsiz bir pýrýltý katmaya hazýrdýr. Seni de þaþýrtmaz mý, incinin ýssýzlýkta ve sessizlikte boy attýðý halde birden varlýðýn merkezine oturmasý? Öylesine bir incidir iþte dua. Sakin ve sarsýcý. Suskun ve konuþkan. Nazlý ve sokulgan. Uzaklýðýn çocuðu ve yakýnlýklarýn anasý. Öyle önceliklidir ki dua, teninde açýk yaralar býrakýr Rabbin ki, o sancýlardan dua gülleri büyütesin. Aczinle sonsuz kudretine susamaný ister. Fakrýnla nihayetsiz rahmetine acýkmaný diler. Kendini kendine yeter sanman, önce duayý elinden alýyor ve sonsuz fakirleþtirir seni. Kendini susuz ve tok sanman, O na yakarma iþtahýný giderir, O na kulluk hevesinden yoksun býrakýr seni. Öyle hatýrlýdýr ki yakarýþýn, seni rahmetinin eþiðine gözü yaþlý, boynu bükük halde getirecek günah ve piþmanlýklarýný, rahmetinin eþiðine baþvurmaktan geri durduracak sevap ve hatasýzlýðýndan daha çok el üstünde tutar Rabbin. Öyle tatlýdýr ki yalvarýþýn, seni aff ve maðfiretinin dergâhýnda aðlatýp sýzlatan unutuþlarýný ve sürçmelerini, lütuf ve baðýþýna muhtaç olmayacakmýþsýn gibi müstaðni kýlan susturan itaatlerinden daha çok sever Rabbin. Yeter ki bu toprak kabýn içinden yakarýþ türküleri yükselsin. Yeter ki suskun ve soðuk dudaklar dua dua söze gelip ýsýnsýn. Yeter ki bu küskün ve dargýn yüze ümitten çiçekler dokunsun. Yeter ki çamurdan bedene sahici bir nefes s/insin. Yeter ki bu boþ avuçlarda dua dua kelebekler kanatlansýn. Yeter ki bu varlýk sadefinden dua incileri dökülsün. Bu varlýk sadefini o inciyi içinde taþýmak için giyindin. Bu dünya seferine o inciyi içinden taþýrmak için soyundun. Dudaðýnýn her kýpýrtýsýnda, dilinin damaðýna her dokunuþunda nice incileri kýymetsiz kýlan bir kýymet kazanýr bu toprak bedenin. Göðsünün her daralýþýnda, tereddütlerinin her kýmýldanýþýnda, incecik sýzýlarýnýn nefes nefes söylenmesinde, yanýnda, yakýnýnda, kendine olan yakýnlýktan da beride bir yakýnlýkla Rabbinin rahmetinin eþiðinde bulursun kendini. Nefesine bürüdüðün her sýzlayýþta seni hemen iþiten Semi ismiyle tanýrsýn O nu. Kalbinin kimselere söylenmez, söylense de önemsenmez her hüznüyle seni her daim önemseyen Hakîm ismiyle varýrsýn huzuruna O nun. Hata ve kusurlarýn seni ezip mahcubiyet ateþinde yaktýkça, en sessiz iç çekiþlerini ciddiye alan, ayýplamadan baðýþlayan, sonra hiç yüze vurmayan, asla baþa kakmayan, severek affeden, affettiði için adeta sevinen Afuvv isminin serinliðinde bulursun O nu. En mahrem sýrlarýný paylaþan, en utanç verici ayýplarýný þefkatiyle örtüp saklayan, en yüz kýzartýcý suçlarýný sonsuz anlayýþýnýn kucaðýnda eriten Rahîm isminin eþiðine dökersin eteðindeki taþlarý. Nasýlsa bir gün bu sadefin, bu toprak bedenin elleri çözülecek, hücreleri daðýlacak, dudaklarý eriyecek deðil mi? Öyleyse, hiç durmadan içindeki dua incisini büyütüp O nun rahmetinin deryasýna savur. Elsin sen, el; varlýðýn sadece bir avuç içi. Ellerin var sadece, bir de elindekiler; elindekiler bir bir elinden kaydýðý gibi, elin de elinde kalmayacak ki... Semaya doðru açýlan, varlýðýný duanýn ayâsýnda toplayýp söz söz yakaran Sensin. Baþka bir þey deðilsin; baþkaca önemli deðilsin ki. Baþkalarýnýn sen yokken, sen kendi yokluðunu bilmezken, varlýðýn hasretini bile çekmezken ettiði evlat duasý nýn kabul edilmiþliðisin. Bir duanýn ete kemiðe bürünmüþ halisin. Baþtan ayaða, tepeden týrnaða, hece hece, hücre hücre duasýn. Duasýn sadece, sadece duasýn.. Annen duadýr. Beþiðin duadýr. Ninnin duadýr. Servetin duadýr. Mirasýn da dua.. Ne kalýrdý ki senden geriye, duan olmasaydý?

5 gençlik sanat 9 ARALIK 2007 PAZAR 5 ESAT GÜRBÜZ Kalýplarý Kýranlar Vadisi Dünyanýn en ünlü markalarýndan birinin yönetim binasýnýn önünde durmuþ, binalarý, insanlarý, aralýk ayýna raðmen cömertçe kendisini gösteren güneþi izliyor ve düþünüyorum. Bulunduðum sokaðýn ismi; Infinity Loop. Yani sonsuz döngü. Az bilgisayardan, programcýlýktan anlayanlarýn çok iyi bildiði bir terimdir sonsuz döngü. Loop, döngü anlamýna geldiði gibi trafikte kullanýlýnca yuvarlak kavþak veya dairevi yol anlamlarý da taþýyabiliyor. Olayý ilginç kýlan ise karþýmda duran binadaki þirketin ismi; Apple. Macintoshlarýn, ipod ile iphone larýn üreticisi, yazýlým devi böyle önemli bir bilgisayar firmasýnýn adresinin sonsuz döngü anlamýna gelmesi gibi daha birçok farklý özellik ilginç kýlýyor içinde bulunduðum yeri ve çevresini. En tanýnmýþ adý ile Silikon Vadisi ndeyim. Dünyanýn en meþhur bilgisayar ve yazýlým þirketlerinin bir arada bulunduðu, San Fransisco nun güney tarafýna düþen ve 2,5 milyonu aþan nüfusu ile tek baþýna eyalet olsa ABD nin en büyük 17. eyaleti olacak olan bir bölgedeyim. Google denince, Yahoo denince, HP veya Oracle denilince nasýl aklýnýza hemen sanal alemler, web siteleri, bilgisayarlar, yazýcýlar vb. gelir. Ýþte bütün bu ünlü markalarýn yaný sýra daha yüzlercesi, bir tarafýnda bölgeyi Pasifik Okyanusu ndan ayýran, diðer tarafýnda da Kaliforniya nýn orta kýsýmlarýndan ayýran daðlarýn arasýnda kalan bu vadide toplanmýþ durumdalar. Enteresan bir yer burasý. Ýklim bütün Kaliforniya daki gibi mükemmel tanýmlamasýna uygun. Nüfusun % 40 tan fazlasý ABD dýþýnda doðmuþ ve aðýrlýkla da Asyalý veya Hintli. Yine nüfusun yarýsýna yakýný üniversite mezunu, % 90 a varan kýsmý lise mezunu. Metrekare baþýna eðitimli insan sayýsýnýn en büyük oranda olduðu yer desek yeridir. Burasý ünlü markalarýndan ziyade, her an ortaya yeni bir þeyler çýkarabilen yapýsý ve baþarý öyküleri ile ilgimi çekmiþtir. Yeni fikirlere açýk kafalar, giriþimci ruhlar, normal dýþý düþünüp kalýplardan sýyrýlan zekalar, karmaþýklýk içinde basitliði görüp çözüm üretenler, hiçbir þeye asla olmaz demeyerek bir deneyelim mantýðý ile yaklaþýp mükemmele ulaþanlar... Burada yaþayan herkes böyle olmasa da, bu sayýlanlarýn çoðunun buradan çýkmasý burayý benim için yeterince cazip kýlýyor. Bir diðer dünya markasý Stanford Üniversitesi de burada bulunuyor. Görüntüleri itibarý ile zengin olduklarý hiç anlaþýlmayan bir anne-babanýn ölen oðullarý adýna bir fakülte yaptýrmak istemeleri karþýsýnda kendilerine inanamayan rektörler sebebi ile o zaman biz de gider, bir üniversite açarýz diyerek kurulduðu anlatýlan ünversite. Bu hikayenin gerçeðe çok uymadýðý söylense de tamamen de asýlsýz olmadýðý açýk. Ýþte bu üniversitede daha hýzlý bir arama motoru nasýl olabilir? diye baþlayan bir doktora tezi oluyor yýllar önce. Yahoo varken baþka bir þey nasýl olabilir ki kalýbýndan sýyrýlýp düþünen kafalar þu anda dünyanýn en deðerli markasý haline gelen Google ýn temelini bu þekilde atýyorlar. Bir baþka sýra dýþý insan, gerçek babasýný hiç tanýmamýþ, kendisini evlatlýk alan bir ailenin yanýnda büyümüþ, bir üniversiteden mezun olmamýþ, dünyanýn en etkili yöneticilerinden Steve Job da arkadaþý SteveWozniak ile burada bir evin garajýnda ilk denemelerini yapmýþ, bir müddet sonra kendi ürettikleri Macintoshlarý çýkarmýþ ve þimdilerde in üzerinde çalýþaný ile bir dünya markasý haline gelen Apple ý kurmuþlardý. Böyle birçok örnek var bu bölgede. Daha birkaç yýl öncesine kadar ismini bilmediðiniz YouTube da bölgenin hemen kuzeyinde yer alan San Bruno da yine iki gencin bir garajda çalýþmasý ile ortaya çýkmýþtý lerde ekonomik sýkýntýlar yaþayan Stanford Üniversitesi nin sahip olduðu alanlardan bir kýsmýný 99 yýllýðýna yüksek teknoloji firmalarýna kiralamasý ile temeli atýlan bu vadiden, burada oluþan düþünce tarzlarýndan ve sýra dýþý baþarý öykülerinden çýkarýlabilecek çok dersler var. Yerimiz bitti. Ben de kalýplardan sýyrýlayým diyerek yazýyý uzatabilirim. Ama gazete kalýbý dediðin bizim kafa kalýbýna benzemiyor. O halde duralým ve devamý haftaya diyerek bitirelim. 7. sanat engel tanýmaz. Bu sloganla yola çýkan bir grup sosyolog ve psikolog, görme ve iþitme engellilere sinema dersleri verecek. 2. Uluslararasý Bursa Ýpek Yolu Film Festivali çerçevesinde ilk kez gerçekleþtirilecek olan sinema atölyesine 20 kiþi katýlacak. Çalýþmalarýn sonunda ortaklaþa çekilen bir kýsa film gösterime hazýr hale gelecek. Görme ve iþitme engellilere sinema derslerinin verilmesi fikri, psikolog ve sosyologlardan oluþan ve 5 kiþilik bir grup olan Nar Proje Evi nden çýkmýþ. Engelliler film setinde... Gözleri ile duyacak, kulaklarý ile görecekler EMÝNE DOLMACI Bu defa film setinin konuklarý, sete girip çalýþmaya baþlayanlar, profesyonel bir ekip deðil. Kimi yönetmen, kimi oyuncu, kimi kamera baþýnda, kimi ýþýk ve dekorda. Görme ve iþitme engellilerden oluþan 20 kiþilik grup, kendileri için düzenlenen sinema atölyesinde bir film çekecek. Türkiye de ilk kez gerçekleþtirilecek bir uygulama olan, 7. sanat engel tanýmaz projesi nin mimarý Ebru Kardeþler, Onlar toplumsal hayatta pek çok engelle karþýlaþýyorlar. Sanatla kendilerini ifade etmelerini ve bu da mümkündür demelerini istedik. Biz bir ilki gerçekleþtiriyoruz; ancak bunun uzun soluklu olmasýný istiyoruz. diyor. Engelliler için sinema atölyesi, 13 Aralýk tarihine kadar devam eden 2. Uluslararasý Bursa Ýpek Yolu Film Festivali bünyesinde gerçekleþtiriliyor. Festivalde, Babam ve Oðlum filmi de ilk kez 35 mm olarak, görme ve iþitme engellilerin beðenisine sunuluyor. Görme ve iþitme engellilere sinema derslerinin verilmesi fikri, psikolog ve sosyologlardan oluþan ve 5 kiþilik bir grup olan Nar Proje Evi nden çýkmýþ. Türkiye Ýþitme Engelliler Milli Federasyonu, Türkiye Körler Federasyonu ve Bursa Engelliler Birliði de onlara destek vermiþ. Konuyu ilk kez gündeme getiren Ebru Kardeþler, fikrini paylaþtýðý, konuþtuðu herkesten olumlu tepkiler almýþ. Daha önce televizyon ve sinema filmlerine altyazýlar hazýrlayan Kardeþler in de ilginç bir hikâyesi var: Anneannem biraz aðýr iþitir. Biz birlikte televizyon izlerken tülbendini biraz geriye doðru iter, kulaklarýný açar, filmin sesini o þekilde duymaya çalýþýrdý. Bu, benim içimde ukde olarak kalmýþtý. Bunu gördüðüm zaman engelliler için bir þeyler yapmaya karar vermiþtim. diyor. Bir aile büyüðü öyküsünden yola çýkarak hayata geçirilen proje için, Ülke çapýna yayýlmasýný ve ticari sinemalarýn da bu iþin içine girmesini istiyoruz. talebini dile getiren Ebru Kardeþler, konuya sosyal sorumluluk projesi olarak da yaklaþmýyor. Profesyoneller tarafýndan yürütülmesini istediði için yaptýðý iþi, Toplumsal duyarlýlýðý artýrma projesi olarak tanýmlýyor. Bu tür çalýþmalarýn hüzün týnýsýndan çýkmasýný, üretken, faal ve eðlenceli olmasýný istiyor. Ýþitemeyenler görüntüde, göremeyenler seste görevli B ursa da bir hafta boyunca gerçekleþtirilecek olan film atölyesinde Çaðdaþ Sinema Oyunculuk Atölyesi ekibi ders verecek. Gazeteciyazar Ahmet Cemal, Düþünceden imgeye Engelliler için yapýlan sinema atölyesi, festivalin diðer katýlýmcýlarýný da bekliyor. Bursa da Ýpek Yolu filmleri Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen Uluslararasý Ýpek Yolu Film Festivali, 7-13 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda kentte 100 ün üzerinde yönetmen, oyuncu ve festival yöneticisini aðýrlýyor. Bir hafta sürecek olan programda, Ýpek Yolu ndan baþlýðýný taþýyan özel bir bölüm de bulunuyor. Bu bölümde Bangladeþ, Çin ve Hindistan dan ödüllü yönetmenlerin filmleri görüntünün eleþtirelliði adlý seminer ile sinemanýn doðuþu, geliþimi ve iþlevselliði üzerine bir deðerlendirme yapacak. Daha sonra yönetmen ve senarist Ümit Çýrak ve Kutay Sandýkçý, görüntü yönetmeni Burak Kolcu, ýþýkçý Oðuz Yenen, ses operatörü Emre Niþancý ve set sorumlusu Kaya Tabanlý çalýþmalara katýlacak. Katýlýmcýlar, günlük yaþamdan bir bölümü öykülendirecek ve senaryoya dönüþtürecek. Yazýlan senaryo üzerinden görevlendirmeler yapýlýrken, daha sonra montaj ve seslendirme aþamalarýndan geçilecek. Son kontrollerden sonra ise film gösterime hazýr hale gelecek. Bu çalýþma esnasýnda, iþitme engelli katýlýmcýlar görsel tasarýma dayalý birimlerde, görme engelli katýlýmcýlar ise iþitsel tasarýma dayalý birimlerde yerlerini alacak. Görme ve iþitme engelliler için yapýlan sinema atölyesi, festivalin diðer katýlýmcýlarýný da bekliyor Aralýk tarihleri arasýnda konularýnda uzman eðitmenlerin ve profesyonellerin vereceði derslerden oluþan ayrý bir sinema atölyesi de düzenleniyor. Toplam 22 saat sürecek olan dersler, sekiz baþlýk altýnda iþlenecek. Kurslara geçtiðimiz yýl yaklaþýk 2 bin kiþi baþvurmuþ, elemeler sonucunda 200 sinemasever katýlmaya hak kazanmýþtý. Yönetmen Ali Özgentürk ün yönetmenlik dersini vereceði kurslarda oyunculuk dersini Aykut Oray, Halil Ergün ve Pelin Batu, film müziði dersini Alper Maral, Türk sinema tarihini sinema tarihçisi ve yazarý Burçak Evren, film analizi dersini sinema yazarý Mehmet Açar, senaryo yazýmý dersini Beynelmilel filminin yönetmeni ve senaryo yazarý Sýrrý Süreyya Önder ile Hayallerim Aþkým ve Sen in senaristi, Anlat Ýstanbul un yönetmeni Ümit Ünal verirken, kamera dersini Vizontele nin görüntü yönetmeni Uður Ýçbak, kurgu dersini ise Yazý Tura ve Eve Dönüþ filmlerinin kurgucusu Ulaþ Cihan Þimþek verecek. Katýlýmcýlar, kurs sonunda sertifikalarýný da alacak. izleyici ile buluþuyor. Ayrýca, ABD, Almanya, Avusturya, Brezilya, Bosna, Estonya, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Ýran, Ýspanya, Ýsrail, Ýsveç, Kanada, Litvanya, Meksika, Mýsýr, Rusya ve Türkiye den uzun metraj, belgesel ve kýsa filmler de gösterilecek. Yarýþma kýsmýnda, ilk uzun metraj filmini çeken yönetmenlerin filmleri yarýþýrken, en iyi filmin yönetmeni, 50 bin YTL ile Altýn Karagöz ödülünün sahibi olacak. Bursalý deðerli bir sanatçý veya bilim adamý adýna verilen Ahmet Vefik Paþa Onur Ödülü de oyuncu Fatma Girik in olacak. Özel gösterimler bölümünde ise Aydýn Sayman ýn Janjan, Reis Çelik in Mülteci, Hamdi Alkan ýn Bayrampaþa Ben Fazla Kalmayacaðým, Tayfun Pirselimoðlu nun Rýza ve Mahsun Kýrmýzýgül ün Beyaz Melek adlý filmleri gösterilecek.

6 9 ARALIK 2007 PAZAR 6 gençlik okur-yazar Amcalar, ödüller ve Tevhide ler FOTOÐRAF: ZAMAN Selam günlük Nicedir sana yazmýyorum. Bugün ise benim deðil ülkemin günlüðünü yazýyorum. Birileri bugünlerde yaþadýðýmýz olaylarý yazmazsa, tarih, yanýlgýlarýmýzý tekrar etmemize izin verecek. Nereden baþlasam ki günlük? Aslýnda bugün kalemi elime almama sebep olan olaydan baþlamak en iyisi sanýrým. Bir çeliþkiler yumaðýna döndük adeta be günlük Bütün yurdu saran kýzlar okula gitsin kampanyalarý neticesinde, kýzlarýmýz okula gitmeye baþladý. Diðer bir bela da iftirak; lügatlerimize öteki kelimesinin girmesi, Ahmet in Mehmet e düþman olmasý, saðsol denmesi, dinci-kâfir yaftalarýnýn yapýþtýrýlmasý. Senin de kafan karýþtý deðil mi günlük? Bunlarý yazmak da nereden esti, diyorsundur eminim. Bunlarý bugün internette okuduðum ve izlediðim bir haberden esinlenerek yazdým. Bana çaðrýþtýrdýðý ilk þeyler bu cümlelerdi. Lafý çok dolandýrmadan anahtar sözcüðü yazayým: Tevhide Kütük. Bu isim bir þarkýcýya, sinema sanatçýsýna ya da politikacýya ait deðil. 15 yaþýnda bir imam hatip öðrencisine ait. Öyle bir öðrenci ki, Kompozisyon yarýþmasýnda birinci olup ödülünü almak için sahneye çýktýðýnda adýný bile bilmediði üniformalý amcalar tarafýndan (kendisini birinci seçen kadro da deðil üstelik) indirilen bir öðrenci o. Bu tutum karþýsýnda gözyaþý döküp Hocam bu yaptýðýnýz çok büyük haksýzlýk! diyebilen, karþýlýk olarak da Tamam tamam, hadi geç yerine! diye geçiþtirilen bir öðrenci. Þimdi ben bu arkadaþýn kafasýnýn dýþýnda dolanmak yerine içine girip düþünce yapýsýnýn þekillendiði, bilgilerin depolandýðý beyin adlý yapýyý (o amcalarýn bundan haberi var mý bilmiyorum) incelemek istiyorum. Henüz lise çaðýndaki bir öðrencinin aklýnda olabilecek düþünceler: ÖSS, okul bitirmek, (ÝHL için daha aðýr bir duygu olarak) Allah ýn emrettiði þekilde yaþayabilmek. Bunlardan hangisi ülke bütünlüðünü tehdit ediyor? Devlet kurumlarýný kale olarak gören zihniyet için ülke bütünlüðünün tehlikeye girmesi deðil, saltanat kaygýsý desek daha doðru olur. Bu zihniyetin unuttuðu en önemli þey, kendi saltanatý sallandýkça devletin ve milletin daha da bütün olacaðý gerçeðidir. Baþta saydýðýmýz iki problemden birincisi olan cehaleti Tevhide aþmýþtýr. Bunu aþamayanlar ise kýzlar okula gitsin deyip kýzlarý okula almayanlardýr. Ýkinci problemi aþmýþ olan da yine Tevhide dir. Karþýlaþacaðý tepkiyi aklýna bile getirmemiþtir. Çünkü öteki kelimesini bilmemektedir. Kendisine öteki diyen amcalarýn Peygamber Ocaðý ný temsil ettiðine inanmaktadýr. Küçüklüðünden beri kendisine hep devlet baba olarak öðretilmiþtir. Tevhide bu durumda olan binlerce insandan sadece biri. Umarým son olur. Hadi kal saðlýcakla Elif Reyyan Akdoðan BURASI SÝZÝN KÖÞENÝZ Türkiye de ve dünyada olup bitene duyarsýz kalamayan, kaný doðru bir ivmeyle akan ve kalem ile de bir meselesi, bir mesaisi olan gençler! Bundan böyle bu ekte ve bu köþede her zaman sizlerin sesi ve sözü olacak. Hieeyt Park! Adý üstünde, kendisini ifade etmek için zemin arayan dinamik bir sese gönderme yapýyor, bir zamanlarýn Londra sýnda fikri olan herkese seyirci/dinleyici saðlayan o ünlü parkýn adýný anýmsatmayý ihmal etmiyor. Çünkü bizim de istediðimiz bu: Hem anlýk bir kararla kürsüye fýrlayýp söz alan biri kadar heyecanlý, dürüst, samimi, açýk olun; hem de bütün bunlarý kalemin, edebiyatýn velhasýl edepli olmanýn imbiðinde süzün, bu deneyim için artýk bir fýrsat var, diyoruz. Haydi, pamuk eller kaðýda, kaleme, klavyeye... Yazým yayýnlandý diye çok sevinmeyin, burada yazarlýk sertifikasý verecek deðiliz, ne ölçüyüz ne de kriter. Yazýnýz yayýnlanmýyorsa üzülmeyin, ya sýraya girmiþtir ya da acý gerçek; sizden daha güçlü bir ifadenin gölgesinde kalmýþtýr. Þiir gönderip þansýnýzý azaltmayýn, çünkü söz arýyoruz, kafiyelendirilmiþ sözcük deðil, dahasý hayat arýyoruz, artistlik yapmayacak satýrlar, analiz yapmaktan korkmayan genç bir bakýþ. Yazýlar 2 bin vuruþtan az, 4 bin vuruþtan fazla olmamalý. Ýmzanýzýn yanýna yaþadýðýnýz þehir ve varsa okuduðunuz okul bilgisini de ekleyiniz. Hayatýn kýyýlmayý bekleyen se se leri Hayatý kalemin ve beþ þýkkýn arasýna sýkýþtýrýlmýþ bir kurmaca gençlik ve bu sýkýþtýrýlmýþ hayatý daha da zorlaþtýran bizler. Günler geçmek bilmiyor. Haziran gelmiyor hep ayný iþi yapýyor sýkýþmýþ hayatýn süvarileri, hep ayný iþle meþgul, hep ayný beþ þýk. Alternatif sunamamýþ milyonlara bu sistem. Bir altýyý, bir yediyi düþünmesi için fýrsat vermeyen sýkýþmýþ hayatýn beyni sýkýþmýþ sistemi. Taa 3. sýnýfta þýklar sunmaya baþlar sistem daha elma þekerinin tadýna varmamýþ cennetliklere. Her çocuk daha saklambaç oynamayý öðrenmeden, sabah erkenden kalkýp akþama kadar top oynama nedir bilmeden sýkýþmýþ hayata sýkýþabilmek için tutar dershanenin, özel ders alacaðý yerin vs. yolunu, halbuki niçin tuttuðunu da bilmez cennetlik Koskoca bir ülkede sýkýþan milyonlarýz biz. Çoðu özel eðitimcinin tabiriyle insan deðiliz artýk. Bizler elimizdeki þýklardan baþka þansý olmayanlarýz, bizler sistemin de kurbaný deðiliz. Sistemde en haklý olaný aramýzda, biz hiç itiraz etmedik ona, ne derse kabul dedik ve aðýr aðýr milyon olduk. Bu iþle yýllardýr meþgul olan bir arkadaþa sohbet esnasýnda sordum (þimdi sistem diyecek ki sen nasýl olur da sohbet edersin, ne çabuk unuttun insan olmadýðýný, testlerin, soru bankalarýn dururken ) aldýrýþ etmiyoruz tabii sisteme, neyse dedim ki Bu yýl kazanmazsan seneye ne yapacaksýn? diye, o da þakayla karýþýk; Geçen babamla mezarýn yanýnda yürüyorduk, babam dedi ki bak oðlum, bu yýl da kazanamazsan iþte yerin bu mezarlýk dedi. diyor arkadaþým Olay aslýnda biraz düþündürücü, þakasýna da olsa sistem sizi mezara kadar götürebiliyor, acaba bu sistemin bize sunduðu altýncý bir þýk mý diye düþünüyorum; bu, çaresizlerin þýkký olsa gerek... Bana gelince ben de bu iþe yýllarýný vermiþlerdenim. Sen liseyi iyi tutma, okul puanýn az olsun, sistem sana diyor ki: duur. Ne kadar iyi puan alsan da sen giremezsin hayalini kurduðun ve de yýllarýný verdiðin bu üniversiteye; ancak... diyor ve ben heyecanlanýyorum... Diyor ki sana tavsiye edebileceðimiz çok güzel bir dershane var... Þimdilerde dershaneye devam ediyorum ve üniversiteli tanýdýklarýma sadece hayranlýkla bakýyorum (tabii her üniversiteliye deðil, üniversitede insan olduðunu unutmayan ve insanlarý düþünen, onlar için bir þeyler yapmaya çalýþan genç beyinlere). Bense yorulmuþum artýk üniversite için bunca yýl deðer mi, desem de sistem pis pis gülüyor, kaç insan kýyýldý bu yolda, istersen deðmesin diyor! Sýkýþtýrýlmýþ hayatýn þýklarý diyor ki: a) Ya kazanýrsýn, o hayalini kurduðun hayata kavuþursun (çok klasik bir öneri). b) Sen de bizim her yýl geride býraktýðýmýz kýyýlmýþ milyonlardan birisi olursun yani. c) Bak dostum, bu iþin yolu matematikten geçer d)bizde sýnav çok, deðerlendiririz seni bir yerlerde, mesela KPSS, Polislik sýnavý, Askeri sýnavlar Bak sen bizim eskilerdensin, olmazsa belediyeden bir yer ayarlarýz. e) Hâlâ sana önereceðim çok güzel bir dershane var. Yine uzun bir düþünüþ baþlýyor. Þahan ýn tabiriyle A þýkký mý desem, B mi desem Bu soru yanlýþ diyor ve kendimi aldatýyorum. En iyisi etütte hocaya sorarým diyorum. Bu iþ bitmez arkadaþ, her yýl birileri kazanýr. Þehrin her tarafýnda onlarýn fotoðraflarý, birileri de kýyýlmaya devam eder. Artýk gençliðin bir kitaplýðý dolduracak kitaplýðý olmasa bile en azýndan çözülmüþ ve çözülmeyi bekleyen soru bankalarý var. Hem de kütüphane kurulacak kadar. Neyse ne çabuk unuttum, kýyým devam ediyor. Ben de insan olduðumu hatýrlamýþ yazý yazýyorum. Þimdi sistemden bir sürü azar iþiteceðiz bu yazýyý yazdýðýna göre gazete de okuyorsun sen, ya sen insan deðilsin anladýn mý?... (hadi be diyorum içimden) çabuk al eline kalemini ve soru bankaný Caným acýyor ve kýyým devam ediyor. Muzaffer Can Dilek, Ýzmir Körfez Dershanesi Kim demiþ öðrenci börek yapmaz diye NURBANU ARSLAN Sabah kalktýðýmýzda hazýrlanan bir kahvaltý sofrasýnda mis gibi kokan bir böreðe hayýr diyenimiz yoktur. Ya da yorgun argýn eve döndüðünüzde sýcak bir çaya eþlik eden bir börek, hepinizin iþtahýný kabartýr. Fakat ne yazýk ki her zaman sizin için börekler açacak anneniz yaný baþýnýzda olmayabilir. Böyle anlarda hazýr börek almayý tercih etseniz de aslýnda evde yapýlmýþ ürünün tadýný asla bulamazsýnýz. Tabii bir de hazýr böreklerin yað oranýnýn fazla olmasý en çok þikayet edilen noktalardan biri. Bu yüzden bir börek tarifini listenize eklemenizde fayda var. Sizden, oklava ile hamur açýp marifetlerinizi sergilemenizi istemeyeceðim. Sadece ihtiyaç duyduðunuzda hýzlýca hazýrlayabileceðiniz, lezzetli bir tarifi denemenizi önereceðim. Sütlü börek, hafif olduðu kadar kolay, bir o kadar da lezzetli. Hani derler ya bir yapan bir de yapmayan piþman diye iþte tam da öyle. Yaptýðýnýz böreði bir kabýn içerisinde dolapta saklayabilir, yemek istediðiniz zaman ýsýtarak hazýr bir þekilde de tüketebilirsiniz. O zaman haydi mutfaða. Sütlü börek Yapýlýþý: Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine bir yufkayý bütün olarak serin. Derince bir kabýn içine süt, zeytinyaðý, sirke ve bir yumurtayý kýrýn. Bu karýþýmdan tepsiye serdiðiniz yufkanýn üzerini ýslatýn. Diðer yufkayý dörde bölüp hazýrladýðýnýz karýþýma batýrýp diðer yufkanýn üzerine serin. Aralarýna peynir, maydanoz karýþýmýndan serpiþtirin. Yufkalar bitene kadar ayný iþlemi yapýn. En son alttaki yufkanýn kenarlarýný üstüne döndürün. Kalan sývý karýþýmla üzerini sývalayýn. Kare kare kesip fýrýna verin. Sütlü börek MALZEME 3 yufka 1-2 su bardaðý süt 1 yumurta 1 çorba kaþýðý sirke Ýçi için: 250 gr peynir Yarým demet maydanoz

7 gençlik psikoloji Bir havuz problemi olarak duygular 9 ARALIK 2007 PAZAR 7 ERHAN ÖZDEN ÝLLÜSTRASYON NECÝP ÞAHÝN Daha önce hiç düþündünüz mü, neye göre seçeriz biz? Hayatýmýzýn her aný bize yeni yeni tercih (ve dolayýsýyla da vazgeçiþ) matrisleri sunarken ve biz yaptýðýmýz her tercihle baþka tercih kapýlarýný kapatýp bambaþka tercih kapýlarýna yaklaþtýðýmýz süreçte neyle seçeriz? 6 milyar insanýn tercihleri doðrultusunda birbirinden farklý hayatlara doðru kayýp gittiði bir dünyada bu kritik tercihlerimize karar veren nedir? Modern psikolojinin dediðine göre bu matriste bizi etkileyenler geçmiþ tecrübeler, gelecekle ilgili endiþeler, baþkalarýnýn ne yaptýðý, bilgilerimiz, genlerimiz, özgür irademiz olduðu kadar önemli bir x daha vardýr. Denklemdeki bu ne olacaðý belirsiz x in adý duygu lardýr. Duygular, yapýsý itibarýyla sývý bir alaþým gibidir. Özellikle grup içinde bu alaþým herkesin ayaklarýnýn içinde olduðu geniþ bir duygu havuzu misalini alýr. Hatta TV, gazete bu havuzu geniþlettikçe geniþletmiþtir. Adeta tüm ülkenin duygularý ayný suyun kimyasýna göre akort edilir. Herkes bu havuza kendinden bir þey katar ve toplum psikolojisi dediðimiz þey çoðu zaman böyle oluþur. Örneðin 10 kiþilik bir grup içinde olduðunuzu farz edin. Duygularýn soyutluðuna ve dokunulmazlýðýna raðmen ortamýn duygusal nabzý adeta bir matematik denklemi kadar nettir. Herkes güne baþlayýþýndan hayatýnýn o döneminde yaþadýðý sýkýntýlara, söz konusu mekâna gelene kadarki trafiðe kadar her þeyin etkisiyle kendine has bir duygudurum sahibi olur. Bu duygudurum hali + ve - düzlemde kendince bir yer tutar. Herkesin ortamýn duygu havuzuna attýðý bu rakamlarýn ortalamasý da ortamýn duygusal nabzý ný temsil eder. Grubun ortalamasý kendi duygudurumundan yüksek olan kiþiler ortamý yukarýya doðru birkaç basamak artmýþ bir pozitiflik içinde terk ederken, ortalamanýn üstündekiler de karamsarlýða doðru birkaç adým indikten sonra günlerine devam edeceklerdir. Yapýlan bir deney bu konuda bizi doðrulamaktadýr. Deneye baþlamadan önce 2 deneðe o anki duygudurum larýný tespit için bir anket uygulanmýþtýr. Daha sonra bir süre bir odada yalnýz býrakýlan deneklere deney sonunda bir anket daha uygulanmýþ ve ikisinin de duygularýnýn birbirinden etkilendiði ve birbirilerini aþaðýya veya yukarýya çektikleri, yani birbirlerinin ortalamasýna yaklaþtýklarý görülmüþtür. Duygu dominantlarý Ý þte birlikte yaþadýðýmýz ve içine girdiðimiz gruplar içinde paylaþtýðýmýz bu duygudurum havuzlarýna bazýlarý herkesten daha fazla etki eder. Söz konusu bazýlarýnýn duygularý etrafýndakilerden daha fazla ortama artý veya eksi yönde tesir eder. Biz bu profildeki kiþilere dominant deriz. Bu duygu dominantlarý sizin duygularýnýz üzerinde herhangi birinden daha tesirlidirler. Bu onlarýn doðal yeteneðidir. Ve bu bir lider özelliðidir. Toplumlara þekil vermiþ karakterlerin ortak noktasýna baktýðýnýz zaman her þeyden çok duygu dominantlýklarýnýn parladýðýný görürsünüz. Ýþte son zamanlarda iyiden iyiye yüksek sesle ifade edilmeye baþlanan duygusal zeka dedikleri þey de bu kiþilerin bu yöndeki dominantlýklarýný ifade etmek için kullanýlan bir kavramdýr. Birkaç duygusal zekâ figürü Ç ok uzaða gitmeyin, dönüp okul hayatýnýzý hatýrlayýn. Sýnýf içinde resmî hiçbir statüsü olmamasýna karþýn herkesten daha fazla sözü geçen, adeta gizli bir konsensusla lider seçilmiþ birileri yok muydu? Peki artýsý neydi onlarýn; zekasý mý, baþarýsý mý, güzelliði mi? Cevap insanlarýn duygularýný etkileyebilme ve bu sayede de onlarý yönetebilme kabiliyeti dedikleri duygusal zekâlarýnda saklý. Size ölmenizi emrediyorum. diyen Mustafa Kemal, sizce bir duygusal zekâ yýldýzý deðilse nedir? Bu cümlenin þuuraltý profiline dikkat edin, nereye dokunmaktadýr? Karar mekanizmasýnýn sihirli eline, duygulara dokunmaktadýr. Ya da Hiroþima ya düþen atom bombasýndan sonra harakiri yapan halkýna hitap eden Japon kralýnýn halkýna yaptýðý çað deðiþtirici hitabýný hatýrlayalým: Önümüzde iki seçenek var. Biri harakiri yapmak ki buna karar verirseniz ben de size katýlacaðým. Diðeri; askerî gücüne yenildiðimiz ABD yi ekonomik platformda yenmektir. Bu duygusal etkinin, kitleleri hedefe kilitlemenin tesir gücünü Japon halkýnda bugün bile görüyor deðil miyiz? Ya da gelin günlük hayatýmýza bakalým ve TV leri açalým. Arkalarýndaki duygu yöneticilerini takdir etmemek mümkün mü? Programlara bakýn; iki önemli duygumuzu (þiddet ve cinsellik) katýp önüne gitmeye çalýþmýyor mu? Kadýn programlarýný hatýrlayýn, Sabah Sabah Seda Sayan, Serap Ezgü, vb., konuk ettikleri maðdurlara karþý içimizde titreþen yüksek duygu nabzýnýn üstüne basarak reyting adýndaki kutsal ütopya(!)ya ulaþmýyorlar mý? Veya maçlar. Sadece 22 kiþinin bir yuvarlak nesneyi iki direk arasýndan geçirmesiyse mesele, nedir bu kadar kopan fýrtýnalar, yorumlar, 70 bin kiþilik statlar! Sahada dönen meþin yuvarlaktan baþka grup psikolojisi, karþý grubu ezme, yücelme ve de buna baðlý þiddet duygularý olamaz mý? Görünen o ki ruhunuza sýzma kabiliyetleriyle meþhur olan duygusal zekâsý parlak kiþilerin tarih sahnesinde çizdikleri figürleri daha çok seyredeceðiz. Hatta seyretmekle kalmayacak, bize verdikleri rolü en güzel þekilde oynayacaðýz. Ev meselesi YELDA EROÐLU Þeytan diyor as bir Yazarýnýz ev taþýmakla meþgul olduðu için ne yemek yemeye ne de yazý yazmaya vakit ayýramamakta hatta kendisine ulaþýlamamaktadýr tabelasý, otur. Ya daha beter bir þey baþýma gelirse de ben az beter þeyler için iznimi çil paralar gibi harcamýþ olursam gelecek endiþesi elimi kolumu baðlýyor iþte, asamýyorum tabelayý. Ha öyle kimi kimi insanlar ve kimi kimi yazarlar gibi baðlamsýzlýðýyla asude, hayatýn anlamý laflarý defterim de yok ki bir kuple o sayfadan bir buse kapak arkasýndan yazý topaçlayayým. Sürüne sürüne yazýyorum. Sürüne sürüne ev deðiþtiriyorum. Benim hayatta en bir korktuðum þeylerden biri ev deðiþtirmektir; bu yüzden hemen hemen yýlda bir taþýnýyorum. Kendini gerçekleþtiren kehanet diye bir teori vardýr; bir þeyin olmasýndan ne kadar korkarsanýz o þeyin olmasý için gerekli zemini kendi ellerinizle döþersiniz. O hesap. Bu ev meselesi benim öðrencilik yýllarýma mütemadiyen kan doðramýþtýr. Ev iyidir, ev sahibi arýzadýr. Ev sahibi þeker gibi insandýr, ev dökülür. Her þey fevkaladedir; tak part-time iþinden atýlýrsýn. Ýnsanýn ruhunu unufak eden bir numaralý olay iþten atýlmaysa ikincisi de evden atýlmadýr; üstlerine tanýmam. Ev meselesinden öðrendiðim ana kural; o kadar iyi bir þey olsa bize düþmez. Böyle efsane evler olur öðrencilikte; siz kýt kanaat paranýzla derme çatma mutfaklý, yarý penceresiz, mutlaka ýsýtma sistemsiz bir eve kapaðý atar atmaz bir arkadaþýnýz alýr sazý eline; Ya niye acele ettin, bizim sokakta kombili nefis bir evi bunun yarý fiyatýna verdiler felan. Bu arkadaþ profesyonel iþkenceci ya da basitçe yalancý deðilse siz mütemadiyen þanssýzsýnýz demektir. Bu þanssýzlýk bir yerden sonra öðrenilmiþ çaresizliðe döner; ev arama standartlarýnýz dibe vurur ve bulduðunuz deliðe kafanýzý sokacak, iki parke gördünüz mü ayýlýp bayýlacak kývama gelirsiniz. Ben ve yine böyle bir arkadaþým, ev bakmaktayýz geçen hafta. Emlakçý bizi eve sokar sokmaz hipnotize olduk; odalar parke, hiii banyo fayanslarý kýrýk deðil, amanýn mutfakta dolap var diye sayýklamaktayýz. Ayrýca ev kombili ki biz aðlayarak yüz sürmek istiyoruz o alete. Ben derhal tutalým oldum. Bu arada duvarda bir rutubet belirtisi mi varmýþ, odalardan biri güneþ almýyor muymuþ görecek gözümüz yok. Emlakçý elime kalemi tutuþtursa oracýkta basacaðým imzayý. Beni dizginlesin diye yanýmda götürdüðüm Ayþe bu esnada mutfaðýn karolarýný okþamakta. Çýkýþta kendimi dizginleyip, filmlerden, kitaplardan gördüðüm gibi Biz biraz düþünelim yaptým. Çay içerken aklým baþýma gelir gibi oldu. Biz ne anlarýz lan evden dedim Ayþe ye, bir bilen gelsin deðerlendirsin. Ýþte bir baþka arkadaþýn keskin gözlü, becerikli annesi gelip teftiþ etti ortalýðý. Duvarda bir kabarýklýk varmýþ; ev sahibine bastýrýp oranýn tamiratýný baþlattý. Bahçenin üstüne tente gerektiðini fark etti, mutfaktaki sinsi kusurlarý iþaret etti, boyanmasý gereken duvarlarý mimledi felan. Benim beceriksizliðim ve alýklýðým kadýncaðýzýn öyle içine dokundu ki, Sakýn benle konuþmadan eþya alma diye sýkýlamayý da ihmal etmedi. Her beceriksiz insan gibi ben de becerikli insanlarýn himayesine gireyim, beni yönlendirsinler, itsinler kaksýnlar çok severim. Hele de ev meselesinde. Ailenizden, becerikli anne babanýzdan ayrýldýðýnýz, bir tuhaf bir saçma bir kötü evlerden ev beðendiðiniz þu yaþlarda hepinize böyle bir himaye dilerim ayrýca. Yoksa da çýkarmayýn burnunuzu yurttan. O kadar.

8 9 ARALIK 2007 PAZAR 8 gençlik sinema Ýyi Geceler Öpücüðü Matador Sabırsız KOÇ 21 Mart-20 Nisan Kurbana gün saymaya baþlayýn Sizin için sýkýntýlý haftalar baþladý deðil mi? Yaklaþan Kurban Bayramý bakýyorum da sizi titretmeye yetti. Bu dönem arzularýnýzýn peþinden gitmeye kalkýþmayýn, çünkü sizin ipe baðlanma döneminiz yaklaþtý. Bir parça daðýlma ve çözülme yaþayacaksýnýz, Kurban ý atlatýrsanýz rahatlarsýnýz. Sabredin Suikast Çemberi Danaya ortak girmek Bu ve önümüzdeki hafta ortaklýk iþleri gündeminize girecek sevgili Boðalar. Biliyorsunuz ki bu topraklarda ortak danaya girmek diye bir söylem vardýr ve Kurban Bayramý dolayýsýyla da bu sözü çokça iþiteceksiniz. Sakýn moralinizi bozmayýn, en iyisi sizin de imkanýnýz varsa siz de danaya girin ve kendinizi güvende hissedin. Korkularýnýzla ancak böyle baþ edebilirsiniz. Uyuşuk BOĞA 21 Nisan-20 Mayýs Son Ültimatom Ne kadar suikast, o kadar hasýlat! BURÇÝN S.YALÇIN Travis Bickle ý sýký sinemaseverler iyi bilir. Taksi Þoförü nün býçkýn delikanlýsý New York u ahlaksýzlarýn elinden kurtarmaya soyunmadan önce baþkan adayý Charles Palantine a suikast düzenlemekten geri durmuyordu. Bunun karþýlýðýnda para alacaðý bir abisi kuþkusuz ki yoktu. Dileyen can sýkýntýsýndan, dileyense yalnýzlýktan diyebilir, sonuç olarak Travis toplumdaki kir ve pasý Palantine ýn kanýný akýtarak temizleyebileceðini sanýyordu. Halbuki onun tersine bu iþi kârlý bir ticarethaneye çevirmiþ o kadar sinema karakteri var ki! Kimi filmler bizi doðrudan tetikçilerin dünyasýna sokuyor, o dünyanýn, o iþin bir parçasý yapýyor, onunla özdeþleþtiriyor Léon u hatýrlayýn, psikopat polis Stansfield tarafýndan öldürüldüðü an içi cýz etmeyen, giderek gözyaþý dökmeyen kaç sinemasever dolaþýyordur aramýzda? Taþ çatlasýn bir asansör dolusudur, daha fazla deðil Oysa küçük Mathilda ya tetik çekmesini öðretecek kadar ileri giden de o deðil midir? Sinemanýn gücü galiba tam da bu: Ahlaki sýnýrlarýmýzý çoðu zaman allak bullak etmek Bir baþka heyecanlý gerilim örneði olarak, ismiyle müsemma Shooter/Tetikçi filmini hatýrlayalým. Mark Wahlberg in oynadýðý filmde, Afrika daki görevinden döndükten sonra bir anda kendisini hükümet içi bir komplonun ortasýnda bulan bir asker eskisinin hikâyesi anlatýlýyordu. Bir tetikçi, bir baþka tetikçinin kirlettiði ortalýðý toparlýyordu diyelim kabaca. Bay ve Bayan Smith Ýster yüzlerce metre mesafeden önemli devlet adamlarýný yere indirsinler, ister susturucuyla yakýn mesafeden iþlerini görsünler, tetikçiler, keskin niþancýlar ve suikastçýlar her daim sinema sanatýnýn favorisi olmuþtur. Ne var ki, kimi filmler de o hayatýn ne meþakkatli yollardan geçtiðini hatýrlatma iþlevi görmekten geri durmazlar. Ýþi þakaya vuran örnekler yok mu? E olmaz mý! Yine yakýn tarihli bir baþka filmi, Matador u buna örnek verebiliriz. Bond luða soyunduðu andan itibaren o imajý yerle yeksan etmek, kendisiyle alenen dalga geçmek için hiçbir fýrsatý kaçýrmayan Pierce Brosnan, bu filmde karizmatik bir tetikçiden sulugöz bir zavallýya dönüþen karakterini kusursuz biçimde canlandýrýyordu. Yasa dýþý olarak faaliyet gösterseler de kimi zaman tetikçileri besleyen eller bizzat devletin içinde yuvalanmýþ oluyor. Örneðin üçüncü filmi Son Ültimatom u yeni izlediðimiz Bourne serisi daha önce de birkaç kez iþlenmiþ devlet içinde çete konseptini ele alýyordu. Tek farký, kahramanýmýzýn aslýnda bir tetikçi olduðunu hatýrlayabilmesi için tam üç filmi geride býrakmasý gerekiyordu. Yani avcý bu üçleme boyunca av konumundaydý. (Gerçi onu avlayabilene aþk olsun du!) Devlet için çalýþanlardan devam edelim. Hatta bu kez örneðimiz bir kadýn olsun yapýmý The Long Kiss Goodnight/Ýyi Geceler Öpücüðü nde Geena Davis basbayaðý Amerikan hükümeti özel harekat ý tarafýndan yetiþtirilen bir tetikçiye dönüþüyordu orada da. Bir de tetikçiler arasýndaki kapýþmalar var ki, bunlardan da kimi zaman bir satranç mücadelesi misali, heyecanlý filmler doðabiliyor tarihli Assassins/Suikast Çemberi nde Sylvester Stallone iyi, o günlerde henüz Hollywood da týfýllýk günlerini yaþayan Antonio Banderas ise kötü tetikçiydi. Film için boynuzun kulaðý geçme çabasý dersek yanlýþ yapmýþ olmayýz. Ýki yýl önce izlediðimiz Brad Pitt ve Angelina Jolie li Bay ve Colleteral Bayan Smith e ne demeli peki! Yani tamam, insan böylesine illegal bir mecradan beslenen bir iþ yapýnca elbette çevresindekilerden bunu saklayacak. Ýyi güzel de, insan bu devirde karýsýna bile güvenemeyecek mi? Nitekim karý-koca her akþam ayný yastýða baþ koymalarýna raðmen, sabah her ikisi de birbirlerine çaktýrmadan o yastýðýn altýndan tabancalarýný çýkarýp iþe gidiyorlardý. Vedalaþmalar, iyi çalýþmalar dilemeler falan Fakat bir gün iþverenleri birbirlerini öldürmelerini isteyince iþin rengi ne oluyordu dersiniz? Tetikçi deyince insanýn aklý ister istemez Baþkan Kennedy suikastýna þöyle bir uðruyor. Oliver Stone un JFK filmi de bu suikastýn perde arkasýný korkusuzca araþtýran savcýnýn (Kevin Costner) gerçek çabalarýna odaklanýyordu. Amerikan baþkanýna suikast kontenjanýndan bir diðer film de In the Line of Fire/Ateþ Hattýnda idi yapýmý filmde Clint Eastwood baþkana göðsünü siper eden bir koruma görevlisi rolündeyken, usta aktör John Malkovich ise baþkana suikast düzenlemeye kararlý psikopatý canlandýrýyordu. Tom Cruise gibi bebek ciltli, yumuþak tenli bir aktör bile bu furyadan eksik kalýr mý hiç? Michael Mann in stilize suç filmi Collateral da kurt gibi kurnaz bir tetikçiydi o da. Þurasý kesin: Öyle ya da böyle tetikçilik, keskin niþancýlýk sinemada epey para getiriyor. Ama gene de o susturuculu silahlar bizim elimizde duracaðýna, film kahramanlarýnýn elinde iþ görsün daha iyi! Saðaltýma, boþalýma ihtiyaç duyduðumuz anlarda en iyisi en yakýndaki bir sinemaya koþmak Dedikoducu İKİZLER 21 Mayýs-21 Haziran Dengesiz TERAZİ 24 Eylül-23 Ekim Palavracı YAY 23 Kasým-21 Aralýk Faili meçhul bilgi notu Bugünlerde önünüze iþ ortamýnda gelen dosyalara dikkatli bakýn. Faili meçhul bir bilgi notuna kurban gidebilirsiniz zira. O yüzden hayat bilançonuzu yanýnýzda hazýr bulundurun ve kiþisel geliþiminizi destekleyen kurslarda staj yapýn. Dedikoducu bir tip olduðunuz için güzel ve etkili konuþma kurslarý tam size göre Zumzuðumu çakarým Astrolojiye olan bir parça inancým var, onu da kaybedersem müsebbibi sizsiniz. Bana taammüden cinayet iþleteceksiniz ya. Arkadaþ sizin sýrtýnýzýn kabuðu gibi kalbinizin kabuðu da epey sertmiþ! Dargýn olduðunuz arkadaþlarýnýzla barýþýn artýk, yeminnneeen söylüyorum zumzuðumu çakarým. Bu ne lahana turþusunun perhiz salatasý ya? Freudyen bakýþlar Sarsak YENGEÇ 22 Haziran-22 Temmuz Bu hafta artan soðuklarla birlikte daha bir yorganýn altýna çekilecek ve kendinizle baþ baþa kalacaksýnýz. Dýþarýdan duyduðunuz sesler her ne Kabadayı ASLAN kadar sizi korkutacak olsa da bu geçici durumun 23 Temmuz-23 Aðustos ardýndan kendi antropolojik deðerlendirmeniz üzerine kafa yoracaksýnýz. Yalnýz içinde bulunduðunuz durum, yaþadýðýnýz tezatlýklar sizi þaþýrtmasýn. Zira uzun zamandýr kendi kuyruðunuzdan bile haberiniz yoktu. Düzeleceðinizi sanmam ama en azýndan týrlatmayýn yeter! Kontaðý kapat, farlarý aç Size iyilik güzellik, rica filan yaramýyor. Emir almaya alýþmýþ er kiþiliðiniz nedeniyle her þeyi emir komuta zinciri içinde yapmaya devam ediyorsunuz. Eðer askeriyede çalýþýrsanýz kýsa sürede terfi edersiniz paþam. Ama sivil hayatta, ýýhhh yemiyor. Haliyle þimdi dediklerimi yapýn ve bu sayfayý terk edin. Dur! Kontak kapat! Far söndür! Araç in! Arkana bakmadan yürüüüü.. Msn deðil huzur ver Kuruntulu BAŞAK 24 Aðustos-23 Eylül Yine kendini msn ortamlarýna kaptýrmýþ gidiyorsun. Bilgisayar yetmiyormuþ gibi bir de cep telefonuna Messenger yüklemen yok mu? Deli olucam ya! Yavrucum parmaklarýnla deðil aðzýnla konuþmayý denesen bir, iletiþimini yazýlý deðil sözlü ortama çeksen Yani çevrene ve bana vereceksen huzur ver, msn ni verme! Kifayetsiz muhterisler Sizin gibi ilmini kahveden irfanýný caddeden alan bir nesil için burada dil dökme çabam bile beyhude. Ama n aparsýn? Ekmek parasý olmasa bir dakika uðraþmam sizin gibi kifayetsiz muhterislerle. Ýnsan sizle tokalaþmaya, selam vermeye korkar be! Çevremde fazla dolaþmayýn, ayaðýmýn altýndaki terliði belinizin ortasýna yersiniz. Dolar yükselene kadar uzayýn Zehirli AKREP 24 Ekim-22 Kasým Her canlý block'u tadacak Attýðýnýz palavralarý, salladýðýnýz yorumlarý alt alta koysanýz Fizan a yol olur, Pinokyo nun burnu sizin uzayan burnunuz yanýnda soðan cücüðü gibi kalýr. Gördüðüm kadarýyla þimdi de bir blog varmýþ gibi, blog blog geziyorsunuz internette. Her canlý blog u tadacak diye kural mý var ki kendinizi parçalýyorsunuz. Sanal alemde bir yere kadar yani TMSF olur satarým Güneþin burcunuzda olmasýndan aldýðýnýz þýmarýklýkla canlýlýk ve giriþim arzusuna kapýlmanýzý anlýyorum. Ancak bunun ben gerim gerim gerdiðini hatýrlatýrým. Elimde TMSF yetkisi olsa yemin ediyorum dalarým gezegeninize, ne var ne yok açýk artýrmaya çýkarýrým. Ne dik kafalýlýðýnýza ne oraya buraya savurduðunuz boynuzlarýnýza bakarým. Gerekirse bedavaya verir kurtulurum. Dikkafalı OĞLAK 22 Aralýk-20 Ocak Terelelli KOVA 21 Ocak-19 Þubat Evren düzenli, eviniz daðýnýk Þu geniiiþ evrende bile düzensizliðe ve rastgeleliðe yer yokken siz nasýl bu kadar baþýnýza buyruk olabiliyor ve kaotik bir düzensizliðe duçar oluyorsunuz anlamýyorum. Evde yapýlacak ütüler, bulaþýk makinesine konulacak bulaþýklar, asýlacak perdeler, yýkanacak giysiler, yapýlacak iþler varken hepsini bir kenara býrakýp nasýl hâlâ gezmeye, sinemaya gidebiliyorsunuz anlayamýyorum ya. Sizi deðme psikiyatristler çözemez, ben niye uðraþýyorum ki? Yükselen burcunuz ihanet ediyor Farkýnda deðilsiniz ama uzun zamandýr ihmal edip durduðunuz yükselen burcunuz size ihanet ediyor. Ýmza: Bir dost Eh ihmalin ihaneti doðurmasý kuvvetle muhtemel bir teoridir. Diyeceðim o ki hemen yükseleninizin kulaðýný çekin, olmadý karþýnýza oturtup bir güzel konuþun. Eðer yükselenin olduðu yere kadar yükselemezseniz bir balýk olarak derinlere dalýn. Yalnýz yalnýz takýlýn Sefil BALIK 20 Þubat-20 Mart

9 gençlik HÝT PARÇALARIN ARANJÖRÜN UNUTAMAM ÞARKISI YOUTUBE U SALLIYOR Onu bir tek ezan durduruyor müzik 9 ARALIK 2007 PAZAR 9 Mustafa Ceceli, genç ve baþarýlý bir aranjör. Ama son zamanlarda onu yorumculuk özelliðiyle de tanýmaya baþladýk. Enbe Orkestrasý albümünde seslendirdiði unutamam isimli Sezen Aksu þarkýsý, youtube da yüzbinlerce kiþi tarafýndan dinlenmiþ. Baþka bir alanda eðitim almasýna raðmen, müzikten kaçamadýðýný söylüyor. ALÝ PEKTAÞ FOTOÐRAF TURGUT ENGÝN Radyoda, televizyonda, sokakta Son birkaç gündür Türkiye Unutamam isimli þarkýyý dinliyor. Müzik kanallarýnda ve radyolarda en çok istek alan þarký, youtube adlý internet sitesinde yüz binlerce kez týklandý ve rekora doðru koþuyor. Söz ve müziði Sezen Aksu ya ait olan þarký, ayný zamanda geçen hafta yayýnlanan ENBE Orkestrasý albümünün çýkýþ parçasý. Þarkýyý ise 26 yaþýnda genç bir sanatçý yorumluyor. Adý Mustafa Ceceli, müzik dünyasýnda bilinen ismiyle Hacý. Unutamam da ilk kez bir þarkýda sesini duyduðumuz Ceceli, aslýnda yaptýklarýyla birçok gence örnek olabilecek genç ve baþarýlý bir aranjör. Sezen Aksu nun Ýkili Delilik, Gidemem ve Hükümsüz; Kenan Doðulu nun Çakkýdý, Aklým Karýþtý; Burak Kut un Komple; Emel Müftüoðlu nun Eðlenilecek Kýzlar Evlenilecek Kýzlar, Altýn Kafes gibi son yýllarda dillerden düþmeyen þarkýlarýn düzenlemesi Ceceli ye ait. Yetenekli ve genç müzisyenin marifetleri bununla da bitmiyor. Ýyi derecede piyano, gitar ve keman çalan Ceceli, dizi müziði yapýyor; müziðini yaptýðý dizide bir aranjörü oynuyor. Veterinerlik fakültesini üçüncü sýnýfta býraktýktan sonra yeniden sýnava giren Mustafa Ceceli, þu an iþletme okuyor. Ozan Doðulu daha sonra da Sezen Aksu ile tanýþmasý onun hayatýný deðiþtirmiþ. On parmaðýnda on marifet bulunan ve müzik yaþantýsýnda Onno Tunç u kendisine örnek alan genç sanatçý ile müziðini ve çalýþmalarýný konuþtuk. Müzik hayatýnýz nasýl baþladý ve devam etti? Ben çocukluðumdan beri aslýnda müzikle uðraþýyorum. Hani tencere tava çalarak baþladým derler ya bazýlarý, benimkisi de biraz öyle oldu. 6-8 yaþlarý arasýnda klasik piyano eðitimi aldým, bundan sonra yeniden bir müzik eðitimi almadým. Her müzisyen gibi orkestrada çaldým; üniversitede bazý gruplarla sahneye çýktým. Ýstanbul a geldikten sonra profesyonel müzisyenlerle tanýþtým ve 2003 ten beri de aranjör olarak piyasada çalýþýyorum. Kenan Doðulu nun Aklým Karýþtý þarkýsý benim düzenlediðim ilk parçadýr. Müzisyen olmak eskiden beri aklýnýzda var mýydý, yoksa kader mi? Hem kader hem de benim tercihim. Bir kere her þeyin bir çizgi doðrultusunda geliþtiðine ve Mustafa yý Mustafa yapan güce sonsuz inancým var. O noktada kader diyebilirim; fakat müzikle uðraþmak çocukluðumdan beri istediðim bir þey. Baþka bölümlerde eðitim almama raðmen, müzik sürekli hayatýmda olduðu için ne kadar kaçarsam kaçayým sonunda ona yakalanýyorum. Müziði hobi olarak da sürdürebilirdim. Artýk meslek olarak müziði seçtim ve hayatýma müzikle devam etmek istiyorum. Ýlk kez bir þarkýyý yorumladýðýnýzý duyduk Bu, planda hiç yoktu. Aslýnda þaþkýnlýkla izliyorum geliþmeleri. Klip yayýnlanalý birkaç gün olmasýna raðmen günde defalarca çalýyor, internet sitesi youtube da yüz bine yakýn kez izlenmiþ. Bunlarýn birkaç günde meydana gelmesi çok þaþýrtýcý. Genelde insanlar çok beðenmiþ, bu gerçekten çok hoþ bir þey. Yaptýðýmýz iþte anýlmayý tercih ederim. Aranjör olarak da elimden geleni yaptým. Yorum hiç hesapta yoktu, kafamýn ucundan köþesinden bile geçmedi. Kendi kendime mýrýldanýrdým her insan gibi. Sonuçta bu güzel þarkýyý yorumlamak bana nasip oldu, mutluyum. ENBE orkestrasý albümüne nasýl girdiniz? Unutamam aranjesini yapmak istediðim ve üzerinde çalýþtýðým bir besteydi. Behzat Gerçekler þarkýyý dinlemiþ, bu þarkýyý benim yorumlamamý ve orkestra albümünde yer almasýný istediler. Ben bunu çok düþündüm ve baþta cesaret edemedim. Türkiye de önemli sanatçýlar, ses yorumcularý varken onlarýn yanýnda kalkýp benim þarký söylemem söz konusu bile olamaz diye Sezen Aksu ile tanýþmam hayatýmý deðiþtirdi Onunla tanýþmak çok büyük bir nasip ve bir vesiledir benim için. Müzik konusunda ufkumu açtý benim. Tek bir anlamda deðil birçok anlamda açýlým oldu hayatýmda. Sezen Haným bir parça oluþumundan son ana kadar her anýnda bize olumlu fikirlerle gelir. Fikirlerimize çok açýktýr. Hiçbir zaman ben þarkýmý yaptým köþeme çekileyim, demez. Bizlerle beraber yirmi dört saat stüdyoda. Tabii etkilendiðim baþka sanatçýlar da var, mesela Ozan Doðulu, onun da düzenlemeleri, özellikle eskiden yeniye geçiþte pop müzikte çok önemli bir yeri var. düþündüm. Ama daha sonra onlarýn cesaretlendirmeleri ile kabul ettim. Bundan sonra yorumcu olarak da görecek miyiz sizi? Evet þimdi bunu ciddi ciddi düþünüyorum. Kendinize ait bir albüm yapacak mýsýnýz? Þu anda aranjör olarak hizmet vermekten çok mutluyum. O baþka bir haz, iþin mutfaðýnda olmak, orada çalýþmak bir þeyler katabilmek O yönde çalýþmaya hep devam edeceðim; bir albüm yapsam da devam etmeyi düþünüyorum. Ama albüm için erken sanýrým çünkü daha konsept þekillenmedi kafamda, þekillendiðinde sanýrým bir albüm yapmam gerekiyor. Müzik piyasasý biraz kaygan, bu ortamda kendinizi nasýl koruyacaksýnýz? Bugüne kadar hep piyasanýn içinde bir duruþ umun olmasýna gayret ettim. Bir renk oluþturdum. Kendime ait inançlarým ve kutsallarým var. O yüzden beni etkileyeceðini zannetmiyorum. Neysem o olarak devam etmeye çalýþacaðým. Baþarýlarýnýzý anlatmayýn, baþarýsýzlýklarýnýzdan ders alýn. diye bir söz var. Bu baþarýysa da ben yaptým, ben ettim demeyeceðim, çünkü iyi bir þey yaparsanýz insanlar zaten takdir edecekler. Bundan sonra daha iyilerini yapmaya çalýþacaðým. Hacý olarak çaðrýlýyorsunuz... Hacý ismiyle çaðrýlmam bazen komik þeylere de sebep oluyor. Eve mektup geliyor mesela Hacý Musti diye. Bana soruyorlar Hacý sizin dedenizin adý mý, göbek adýnýz mý? diye. Bakýldýðýnda bu aslýnda eski bir gelenek, hacdan dönenler birbirlerine hacý diye hitap eder. Piyasada da bir hacý olmadýðý için insanlarýn da hoþuna gitti ve herkes böyle hitap etmeye baþladý. Ben çok büyük bir keyif alýyorum ama çok büyük bir aðýrlýðý var. Çoklarýnda olmayan, kendinize ait bir duruþ unuz var Aslýnda tamamen o içsel bakýþla alakalý bir þey. Bizi biz yapan güç çok ortada. Bir sistem var, mümkün mertebe bizim için ne yazýldýysa biz onu oynuyoruz. Bunun farkýna varmaya çalýþýyorum ben, bunun farkýna varmaya çalýþýnca da çok benlikten uzak durmaya çalýþýyorum. Yaratan a inandýðým için, benlikten uzak durmaya çalýþýyorum, bu bir gayret. Maneviyat çok önemli. Bunu kendi içimde yaþamaya çalýþýyor ve anlatmamaya özen gösteriyorum. Yaptýðým iþle anýlmak isterim, sonuçta bu insanýn kendiyle ilgili bir durum. Manevi dinamiklerin muhakkak baþarýda çok büyük payý var, biz hep hayýrlýsý neyse o olsun deriz. Ýhtiras taþýmazsanýz her þey çok kolay oluyor. Popüler olmanýn sizi deðiþtireceðinden korkuyor musunuz? Bu soru zaman zaman aklýma geliyor. Buraya kadar deðerlerimi koruyarak geldim, bundan sonra korumaya gayret edeceðim. Birçok þeyi kendi içimde yaþamaya çalýþýyorum. Sezen Aksu ile birlikte çalýþýyorsunuz, yaþadýðýnýz ilginç bir aný var mý? Sezen Haným sahnede bunu anlattýðý için çok rahat anlatýyorum. Stüdyoda çalýþýrken ve tam da konsantre olmuþken ben ezaný duydum ve her þeyi kapattým. Hacý niye durdun? dedi, Ezan okunuyor! dedim. Genelde ezaný duyduðumda mutlaka her þeyi durdururum, bir alýþkanlýk. Sezen Haným da bana Çalýþýyoruz, çalýþmak ibadettir. dedi, sonra devam ettik. Bazýlarý inanç ve ibadetin geliþmeye ve çalýþmaya engel teþkil ettiðini söylüyor, siz ne düþünüyorsunuz? Modernleþmeye bu kadar açýk bir inanç sistemi yok bence. Zaman geçtikçe, bilim daha çok geliþtikçe biz daha iyi anlýyoruz. Mustafa Ceceli Ben bu düþüncelere katýlmýyorum, gayet modern hayat yaþayýp, bunlarý da yaþayabilir, yerine getirebilir bir insan. Çünkü bir sürü vaktimiz var. Kesinlikle belli bir kuruma veya görüþe baðlý deðilim. Herkese çok büyük hoþgörüyle yaklaþýyorum, çalýþtýðýmýz yerde Türk olmayanlar da var, gayrimüslim olanlar da var, hepsine ayný mesafede, ayný hoþgörüyle yaklaþmaya çalýþýyoruz. O zaman her þey kolay oluyor. Herkes düþüncesinde ve inancýnda serbesttir. Saygý gösterirseniz saygý görürsünüz. Müzikle ilgili gençlere tavsiyeleriniz var mý? Müzikle uðraþan, bu yolda ilerleyen arkadaþlara da tavsiyem teknolojiyi çok iyi takip etmeleri ve sürekli kendilerini yenilemeleri. Çünkü her þey çok hýzlý geliþiyor. Tüm dünya müziklerini dinlemelerini tavsiye ediyorum. Türkiye de yaþayan, vefat etmiþ çok büyük müzisyenler var. Yeni dönemde, eski dönemde... Ben fýrsat buldukça hepsini inceliyorum. Bu benim uyguladýðým bir sistem. Sizi etkileyen müzisyenler kimlerdir? Beni en çok etkileyen müzisyen Onno Tunç tur. Çünkü Türkiye de Türk müziðiyle Batý müziðini mükemmel bir zeminle birleþtirmiþ. Kültürleri çok iyi biliyor. Ýçerisinde her türlü kokuyu duyabiliyorsunuz. Ben onun þarkýlarýný hâlâ inceliyorum, ders kitabý gibi alýrým, anlamaya çalýþýrým mümkün mertebede. Tabii bir de Sezen Aksu var. O da beni derinden etkilemiþtir. Müzik adýna hayallerin neler? En büyük isteðim ise bizim parçalarýmýzý ve enstrümanlarýmýzý baþka bir formatta muhakkak dünyaya açmak. Þu anda tüm dünyada incelediðimizde hepsinde etnik figürler var. Kendi müziðimizden uzaklaþmadan, kendi müziðimizi biraz daha modern bir havada dünyaya yaymak istiyorum.

10 9 ARALIK 2007 PAZAR 10 gençlik moda Modacýlar sokaða mesafeli RAHÝME SEZGÝN FOTOÐRAF AP Sokak modasý artýk moda dünyasýna yön veriyor. Kimi modacýlara göre bu, pespaye giyimi beraberinde getiriyor, kimisine göre de doðru tercih yapýldýðýnda iyi neticeler alýnabiliyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktaysa farklý olacaðým derken absürt kýyafetlere kaçmamak... Vaktimizin çoðu dýþarýda geçiyor. Her gün acaba bugün ne giysem? diye düþünmeyenimiz hemen hemen yok. Günümüzde görselliðin yok sayýlamayacak kadar önemli olduðunu düþündüðümüzde bu iþ daha farklý bir iþkenceye dönüþüyor. Durmadan çýlgýnlar gibi alýþveriþ yapýyoruz, yeni yeni cicileri dolabýmýza kazandýrýyoruz. Farklý olmak, güzel görünmek ve bir o kadar da rahat olmak istiyoruz. Bunun için de kendimizi rahat hissettiðimiz kýyafetleri tercih ediyoruz. Öyle klasik giyinip tabiri caiz ise kokoþ (!) olmaya tahammülümüz yok. O yüzden kendi modamýzý oluþturuyoruz. Yani eskisi gibi modanýn sokaðý etkilemesine izin vermeyip biz modayý etkiliyoruz. Dünyada kendini gösteren bu eðilim Türkiye de de raðbet görüyor. Vitrinlerde elbiseler, topuklu ayakkabýlar, etekler, ceketler kendini gösterse de daha çok seyirlik olarak kalýyor. Jean, parka ve spor ayakkabý sokak modasýnýn vazgeçilmezleri arasýnda baþ sýrayý koruyor. Sokakta nelerin ön planda olduðunu, deðiþimin nasýl gerçekleþtiðini anlamak için þehirlerin kalabalýk caddelerindeki insanlarýn kýyafetlerine göz atmak gerek. Niþantaþý, Kadýköy, Taksim de dolaþýrken birbirine benzeyen kýyafetler giyen insanlara rastlamayanýmýz yok. Niþantaþý nda moda, ünlü markalarýn kombineleri bir araya getirilerek oluþturuluyor. Burbery mont, Harley Davidson bot, gri eþofmanlar, þapka takan sarý saçlý birçok kiþiyi görmek mümkün. Taksim de aðýrlýklý olarak siyah tiþörtlü, dar pantolonlu, dama desenli Converse ayakkabýlarýný giyen, saçlarý bolca jöleye batýrýlmýþ aðýr makyajlý insanlar göze çarpýyor. Kadýköy de ise daha çok rastalý saçlý, gitar çalan insanlar sokak modasýnýn dilini oluþturuyor. Sokak modasýný daha çok metropollerde yaþayan yaþ arasý gençlerin eðilimleri belirliyor. Fakat orta yaþ ve üzeri insanlar da artýk eskisine oranla bu modaya daha çok iltifat gösteriyor. Kimi modacýlar bu akýma destek olup tasarýmlarýný bu yöne kaydýrýrken kimi modacýlar da zevksiz ve kimliksiz olarak deðerlendiriyor. Yýllarýn modacýsý Yýldýrým Mayruk, Derli toplu insanlar azaldý. diyerek Türkiye deki kadar sýra dýþý giyinen insana dünyanýn hiçbir yerinde rastlamadýðýný söylüyor. Modacý Zeynep Tunuslu ise sokaktaki insanlarýn eðilimlerinin çok da kötü olmadýðý görüþünde. Ýngiltere ve ABD den internet sitelerine yansýyan sokak modasý görüntülerine baktýðýmýzda Tunuslu ya hak vermemek mümkün deðil. Zýt renklerin bir arada kullanýldýðý, zariflikten oldukça uzak ve absürt duran kýyafetler ile sokakta objektife yakalanan insanlarýn sayýsý oldukça fazla. Sokak modasýný takip edenlerin uðrak mekânlarýný daha çok Beyoðlu ndaki pasajlarýn içerisindeki maðazalar oluþturuyor. Terkos, Beyoðlu Ýþ Merkezi, Atlas Pasajý, Avangart gibi dükkânlar insanlarýn ilk girdikleri yerler arasýnda. Ýkinci el ürünler, farklýlýðý yakalayabilmek isteyenler için vazgeçilmezler arasýnda. Yani bir dönem fakir insanlarýn parasýzlýktan almak zorunda kaldýklarý kýyafetler de sokak modasý ile birlikte kýymete binmiþ durumda. Her gün ne giyeceðim diye düþünmek yerine rahat kýyafetleri seçmek hayatýmýzý kolaylaþtýrýyor. Fakat rahat olalým, ayný zamanda farklý da olalým derken estetikten uzak olmamaya da dikkat etmek gerekiyor. Yýldýrým Mayruk (Modacý) Demek ki bu ürünler maðazalarda satýlýyor ki sokaktaki insanlar bunlarý bulabiliyor. Ben artýk sokaðý terk ettim. Ben bu anlamda geri kalmýþ gibi görüneceðim ama piercing takan bir insan görmek istemiyorum. Göbeði açýk insanlar ile karþýlaþmak beni rahatsýz ediyor. Oldukça kötü dikiþli, zevksiz tasarýmlar maðazalarda da var ki bu insanlar bunlarý giyebiliyor. Zeynep Tunuslu (Modacý) Sokak modasýný gençlerin dinledikleri müzikler, filmler etkiliyor. Modacýlar da onlara göre tasarýmlar yapýyor. Ucuz fiyata alýnabilecek kýyafetleri bir araya getirerek bir stil ortaya çýkarýyorlar. Bu akýmlardan kendine yakýþaný seçmek ve moda kurbaný olmamak gerekiyor. Abartýlý modellerden ve aldýktan sonra kullanýlmayacak ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Genç kariyer NurettinÖzdoðan Farz edelim asansörle beraber 12. kata çýkýyoruz. Bu süre zarfýnda kendi hikâyenizi bana nasýl anlatýrsýnýz? Ama bir þartýmýz var, hikâyenizi dinlerken zap yapmamalýyým. 12. kata bir gelsek de kurtulsak dememeliyim. Yani o denli etkileyici olmalý Bir hikâyem varsa iþte o zaman varým! Gençlere koçluk yapmak Kendime gelecekle ilgili iki özel hedef koydum. Öncelikle sevdiklerime, kaliteli zaman ayýrmak; aklýna deðer verdiklerimle vakit geçirmek istiyorum. Ýkincisi, çocuklarým da dâhil olmak üzere gençlere koçluk yapmak. Geçtiðimiz hafta Zaman Gazetesi ekonomi sayfalarýnda Günseli Özen Ocakoðlu nun Turkcell CEO su (*) Süreyya Ciliv le yaptýðý söyleþide beni en çok etkileyen kýsým yukarýdaki satýrlar oldu. Defalarca okumuþ birisi olarak daha önce bu söyleþiyi okumadýysanýz mutlaka internetten okumanýzý tavsiye ederim arkadaþlar. Zira satýr aralarýnda o kadar önemli mesajlar var ki Geçen pazar Milliyet te Can Dündar ýn kaleme aldýðý Müslüm Baba portresini okurken Okan Bayülgen in programýnda þahit olduðum bir enstantaneyi gözümde canlandýrdým. Müslüm Gürses: Ben þimdi düþünebildiðime göre varým tabii. Okan Bayülgen: Bunu birisi daha söylemiþti Baba? Müslüm Gürses: Olabilir. Bizden duymuþ, söylemiþtir. Mümkündür. O da bizim kardeþimizdir Felsefeyle aram iyi deðildir. ÖSS de felsefe sorularýný, çoðu öðrenci gibi ben de Türkçe paragraf sorularýný çözme tekniði ile cevaplamýþtým. Üniversitede ise felsefeyle ilgili seçmeli derslerden hep uzak durdum. Müslüm Baba nýn, pardon Descartes ýn Düþünüyorum öyleyse varým. sözü yerine dolabýma Bir hikâyem varsa iþte o zaman varým! yazýlý bir post-it yapýþtýrmayý tercih ederim. Zira günümüzde etkileyici bir hikâyesi olan var oluyor. Ýnsanlara faydalý olan, gençlerin rol model aldýðý, birçok projeye imza atmýþ, yaþadýðý ülkeye katma deðer saðlayan kiþilerin hikâyeleri tekrar tekrar anlatýlýyor. Güneydoðu daki ilçeleri, köyleri gezdiði vakit daha iyi anlýyor insan. Peþinizden koþan küçüklerin el sallamalarýný, gözlerindeki parýltýyý gördüðünüzde daha iyi idrak edebiliyorsunuz: 90 lý yýllarda çocuk olan þimdinin gençleri yani bizler, hangi meslekte olursa olsun tüm dünyaya anlatacak büyük hikâyeler yazmalý. Yazmalý, çünkü küçük ellerine sýðmayan büyük hayalleri olan bu çocuklar biz abilerinden, ablalarýndan bu baþarý hikâyelerini görmeli. Rol model almalý. Ýþte o zaman kalýr mý Güneydoðu sorunu? Önemli konumlarda olan yabancýlar Türkiye yi anlatýrken genç nüfus potansiyelinin altýný çizmeden geçemiyorlar. Mesela dünya devi bir beyaz eþya þirketinin Türkiye deki Genel Müdürü nün Ýtalyan eþi þöyle anlatýyor: Taksiye binmiyorum çünkü taksiciler beni gereksiz yere dolaþtýrýyor. Otobüsü tercih ediyorum ve çok enteresan, Türk gençleri bana yer veriyor. Yabancýlar bile bunun farkýndayken acaba biz kendi potansiyelimizin farkýnda mýyýz? Kendisinden çok þey öðrendiðim bir abim bir zamanlar þöyle demiþti: Beraber asansörle 12. kata çýkýyoruz. Bu süre zarfýnda bana kendi hikâyeni nasýl anlatýrsýn? Benim sorum daha basit: Ayný sürede anlatacaðýmýz baþarý hikâyemizi yazmak için þu an ne yapýyoruz? Sanki biz gençler için yapýlmýþ bu söyleþi. Süreyya Ciliv Ankara Fen Lisesi nde okurken Almanya da burs kazanýyor. Ancak Türkiye de okuma isteði aðýr basýp OD- TÜ ye yerleþiyor yýlýnda okulunda öðrenci olaylarý oluyor. Okul bir süreliðine kapanýnca Süreyya Ciliv tekrar sýnava girerek Sümerbank tan burs kazanýyor. Amerika ya gidiyor. Michigan Üniversitesi nde Endüstri Mühendisliði ve Bilgisayar Mühendisliði ni zamanýndan önce dereceyle bitiriyor. Ardýndan Harvard Üniversitesi nde bir de yüksek lisans yapýyor. Ciliv öðrencilik yýllarýný þöyle anlatýyor: Sýfýra düþtüðüm zamanlar oldu. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn verdiði aylýk 300 dolarlýk bursla Amerika ya gitmiþtim. Burs param bazen gecikiyordu. Zaten zorlukla geçiniyorken, paranýn geç gelmesi beni epey zorluyordu. Amerika da paramýn sadece 25 cent olduðu günler yaþadým. Ancak tüm sýkýntýlardan yýlmadan, mücadele ederek sýyrýlmasýný bildim. Düþünüyorum da zorluklara raðmen böyle baþarýlara imza atmýþ birisinin gençlere rehber olmasý ne kadar etkili olur... (*) CEO: Chief Executive Officer in kýsaltmasý. Büyük firmalarýn en üst kademesindeki yöneticisine verilen unvan. HAFTANIN FIRSATI Bahçeþehir Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, uluslararasý gazetecilik ihtiyacýnýn giderilmesi amacýyla, alanýnda uzman akademisyen ve gazetecileriyle birlikte gerçekleþtireceði bir sertifika programý düzenliyor. Programa, uluslararasý gazetecilik alanýnda uzmanlýk kazanmak isteyen gazeteci adaylarý katýlabilecek. 11 Aralýk 2007 tarihinde baþlayacak programda Zaman Gazetesi ve Today s Zaman yazarlarýndan Þahin Alpay, Andrew Finkel, Nicole Pope gibi uluslararasý gazetecilik alanýnda deneyimli isimler de tecrübelerini öðrencilerle paylaþacak. Ayrýntýlý bilgi için adresine girmeniz yeterli. Duyurulur! Genel Yayýn Editörü NÝHAL BENGÝSU KARACA Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým MUSTAFA SAÐLAM ALÝ YAÐMUR Editörler MUSA GÜNER H. SALÝH ZENGÝN Yayýn Türü: Yerel Süreli Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Feza Gazetecilik A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Genel Yayýn Müdürü EKREM DUMANLI Sorumlu Müdür ve Yayýn Sahibi Temsilcisi ALÝ ODABAÞI Reklam Grup Baþkaný HAKAN DÝKMEN Reklam Grup Baþkan Yardýmcýsý YALÇIN ÇINAR Reklam Satýþ Yöneticisi HÜSEYÝN BELLÝ Tel: Yönetim Yeri Zaman Gazetesi Yenibosna, Ýstanbul TEL: Faks: GAZETESÝ NÝN PAZAR EKÝDÝR

11 gençlik tiyatro 9 ARALIK 2007 PAZAR 11 M. HALDUN DURSUNOÐLU Levent Tülek, Hamlet i Samatya ya uyarladý Aþkýn müziði Ýstanbulin Hamit olmak, Hamlet olmaktan zor! Tiyatro sanatçýsý Levent Tülek, Shakespeare in Hamlet ini Türkçeye uyarladý. Ama sadece dil olarak deðil bu uyarlama, her þeyiyle... Danimarkalý Hamlet oldu Samatyalý Hamit. Biraz tuhaf, biraz matrak, az buçuk arabesk Ama ciðerine kadar Hamlet, kopkoyu bir muhabbet. MEHMET Hamit, doðuþtan RIFAT yiðit, ama sevdikleri YEÐEN ve ailesi tarafýndan iftiraya uðramýþ bir delikanlý Ýhanet sonucu kaptýrmýþ yakayý, düþmüþ kodese. Hücrede kývranýrken bir baþýna, yataðýn arkasýnda kara kuru bir kitap görmüþ Gördüðü son kitap ilkokul 3 hayat bilgisi kitabýdýr oysa. Onun da inek resimlerine hastadýr Hamit. Edebiyat dünyasýnýn gelmiþi geçmiþi budur Hamit için. Ama kitap çok dokunur Delikanlý ya. Artýk bilader olmuþtur Hamlet le. Yalnýz bir fark vardýr aralarýnda Hamit, Samatya nýn çocuðudur, Hamlet Danimarka nýn. Hamit bakkal çocuðudur, Hamlet se kral çocuðu Ama Hamlet ten bahsederken Has Danimarka çocuðu, Danimarka Çarþý nýn çocuðu der Hamit. Kaný kaynamýþtýr bir kere. Hamlet in kral babasý nasýl tezgâha gelmiþse, benzer bir dümene de Hamit gelmiþtir. Buraya kadar tamam! Hamlet in yavuklusu Ofelya, Hamit in daha küvezde vurulduðu kýz Fulya. Bu kadar da benzerlik olmaz der Hamit. Hikâye ayný hikâye! Düþünür sonra! Hamlet tiyatro da Hamit deðil mi? Hamlet can da Hamit patlýcan mý? Biraz tuhaf, biraz matrak, az buçuk arabesk Ama ciðerine kadar Hamlet, kopkoyu bir muhabbet. Baþlar Hamit in hikâyesi ve þenlenir ortalýk Hamit in özbeöz hikâyesidir bu pürneþe baþlayan. Kral çocuktur Hamit, ama kral çocuðu deðil neticede. Hep neþeli gitmeyecek tabii hikâyesi. Bir yerde bir falso verecek mutlaka. Trönkbank tan gelen bir telefonla deðiþir delikanlýnýn hayatý. Hasbelkader aldýðý, limiti bin YTL lik kredi kartý 32 bin YTL oldu borcunuz Hamit Bey Ne zaman ödeyeceksiniz? Yýllar yýlý emek emek örülen delikanlýlýk duvarýný, bu sözler deler geçer. Ödemek ya da ödememek Ýþte tüm mesele bu oluverir Hamit için Ulan kredi kartý, þu kadar boyunla ezdin ya âlemin kralýný Kapitalist sistemde delikanlý olunmuyor O yüzden Hamlet her daim bu âlemin kralý! Shakespeare in bu son derece özgün uyarlamasýný, tiyatro sanatçýsý Levent Tülek yazdý. Bir anlamda- Lümpen Sözlüðü nün sahne versiyonu sayýlan bu oyunu, geçtiðimiz günlerde de ilk kez sahneledi. Büyük ilgi gören Lümpen Sözlüðü nden sonra, lümpen tiyatrosunun da en az kitap kadar ilgi göreceði kesin. Biz de ona soralým istedik Kimdir bu lümpenlerin Hamit i diye. Oyunu, Lümpen Sözlüðü nden ilhamla mý yazdýnýz? Kitap, lümpen bir hayatýn dile yansýmasýydý. Bu, çok dinamik ve organik bir durumdu. Asýl mesleðim olan tiyatro oyunculuðunun da verdiði fikir ve enerjiyle bunu sahnede canlandýrmanýn, aynen kitabýn verdiði heyecaný tekrarlayacaðýný düþündüm. Kitap yayýnlandýðý zaman Alp Tamer Ulukýlýç bana, Bundan çok iyi oyun olur. dedi. Ancak bu bir sözlüktü ve nasýl oyun olurdu? Çok bilinen bir tiyatro karakteri, lümpen bir dilde konuþmaya baþlarsa hem komik olur hem de mesaj doðrudan seyirciye giderdi. Oyunu yazmaya karar verdim. Hamit karakterini gerçekte ne kadar tanýyorsunuz? Ýstanbulin albümü Prof.Dr. Cihat Aþkýn imzasý ile Kalan Müzik ten yayýmlandý. 80 li yýllardan itibaren oluþan tüketim toplumunu ve genel yozlaþmayý sokaða yansýtan en iyi resim Hamit gibi adamlardýr. Ýþsiz, güçsüz, her an hýr çýkarmaya hazýr, itilmiþ ve kendini arabeskin dünyasýna kapatmýþ sorunlu bir tipolojiydi bu. Ben çocukluðumdan itibaren bu tarz insanlara hep ilgi duydum. Hem korkulan, hem aþaðýlanan ayný zamanda baþ tacý edilen karakterlerdi bunlar. Lise ve üniversite yýllarýmda gittiðim kahvelerde, yetiþtiðim mahallelerde bu adamlardan çok vardý. Gerçekten hepsi de bir hikâyenin özeti gibiydiler. Hamlet i onlara uyarlamam çok kolay oldu böylece. Hamit le Hamlet i birbirinden farklý kýlan zaman mý? Hamlet, meselesini çok açýk ortaya koyan ve kendi ahlakî deðerlerini tamamen koruyan bir karakter. Babasýnýn ve düþmüþ krallýðýnýn intikamýný nasýl alacaðýný düþünürken, bir yandan da insani meselelere kafa patlatýyor. Her þeyi kuralýna göre oynuyor. Hamit ise ayný meseleden musdarip. Onun da krallýðý, yani babasýnýn bakkal dükkâný elinden gitmiþ. Aslýnda o da kuralýna göre oynamak istiyor. Ancak devir o devir deðil. Hamit in insanî yanlarý, kenar mahalle düzenine, ekonomik sorunlara ve deðerleri yozlaþmýþ bir düzene takýlýp kalýyor. Belki o da Hamlet gibi gözü kara ve delikanlýlýðýn raconu ile davranýp adaba göre davranmak istiyor ama nafile... Çünkü bir yanda medya, diðer yanda hayat þartlarý ve iyice sýkýþmýþ, küçülmüþ insanlar arasýnda Hamit. Bu yüzden hikâyesi de Hamlet in hikâyesinin yanýnda iyice sýradanlaþýyor ve hatta komik bir hâl alýyor. Modern zamanlarda delikanlý olmak neden zor geliyor Hamit e? Eskiden delikanlýlýk manevi bir meseleydi. Namus, hak, hukuk, gözü karalýk gibi hassalara sahipti insanlar. Ancak þimdi paran kadar konuþ! devri var. Kapitalizmin bize þýrýnga ettiði en acý þey bu bence. Varsa yoksa maddiyat düþünüyoruz. Mangal gibi yüreðin olacaðýna, limiti bol kredi kartýn olsun ve herkese posta koy(!). Durum bu seviyesiz hale geldi. Delikanlýlýk ve fakirlik hep birbirine paralel gitti. Destanlarda, romanlarda, filmlerde hep delikanlý olan kazanýrdý. Ama þimdi algý tamamen deðiþti. Kazananlar beyaz yakalýlar olmaya baþladý. Çünkü onlar, oyunu kuralýna göre oynuyor. Avrupa kökenli birçok filmde, tiyatroda yahut müzikallerde karþýnýza birkaç tanýdýk melodi çalýnýr. Bunlarýn en meþhuru da Hava Nageela dýr. Hatta hatýrlarsýnýz Grup Vitamin in Mualla þarkýsý vardý ya, iþte o þarkýnýn melodisi Yahudi halk türküsüydü. Türkçe þarkýlarda yine meþhur olan ayný kökenli bir melodi daha var If i were a rich man ismiyle hafýzalara kazýnmýþ. Türkçe formunda da Ah bir zengin olsam diye karþýmýza çýkmýþtý. Hatta daha da öteye gidelim, Memleketim isimli þarký da Yahudi menþeli bir þarký. Orijinal ismi de Rabbi Elimelekh tir hatta. Daha sayýlamayacak derecede yabancý kaynaklý melodilerimiz var. Haddizatýnda bizim diye sevdiðimiz, sahiplediðimiz melodiler bunlar. Her neyse, benim deðinmek istediðim asýl nokta þu. Elbette müzikler arasý, hatta kültürlerarasý bir alýþveriþ söz konusu olur. Olmamasý da mümkün deðil zaten. Binlerce yýl koyun koyuna yaþadýðýmýz, kýz alýp verdiðimiz medeniyetlerden o kadar ýrak ve izole þekilde yaþamamýz da beklenemez doðrusu. Bunda bir beis yok, amenna. Ancak gözden kaçmamasý gereken bir bahis ise, diðer kültürlere karþý takýndýðýmýz sonsuz benimseme hissini kendi öz kültürümüze karþý beslemiyor oluþumuz. Hatta o kadar ki, kendimize ait olana alelâcayip bir hoyratlýk güdüyoruz sanki. Meþhur bir efsane vardýr. Batý dan diplomatlar Türkiye ye gelirler. Önemli bir davettir ve yemek esnasýnda veya sonrasýnda Batý klasik müziði dinletisi sunulur. Batýlý diplomatlar kendi müziklerini duyduklarýnda þaþýrýrlar. Yahu biz bunlarý zaten biliyoruz. Sizin musikinize hayranken, bunu duymayý beklerken, bizden aldýklarýnýzý bize satýyorsunuz, diye çýkýþýrlar. Bu ültimatom tarzý çýkýþ, hemen yanký bulur mekânda, çarçabuk icra heyeti davet edilir ve þenlik baþlar. Batýlýlar mest olmuþ iken, bizimkiler olayýn kýymetiharbiyesine yeni vâkýf olurlar. Kýssadan hisse çýkartýlabilecek bir vakýaymýþ doðrusu. Þimdi konunun özüne gelirsek, toplumdaki bir yanlýþ sanrýyý düzeltmek gerek. Türk sanat musikisindeki talihsiz tavýr þu: Efendim, müziðimiz sanki salt aðýr formlu bestelerden müteþekkilmiþ gibi bir algý var. Belli bir yaþýn üstündeki müzikseverlere hitap eden bir müzik profili çiziliyor, o sanrýca. Oysa klasik müziðimizin öyle eserleri var ki, tabiri caizse ölüyü yerinden kaldýrýr. Bunlardan en meþhurlarý da longalardýr herhalde. Longalar, sirtolar ve oyun havalarý havalarda uçuþur. Tosun Paþa, Süt Kardeþler gibi belli bir dönemin filmlerine mühimmat olmuþ o eserleri ezbere biliriz, deðil mi? Ýþte o eserler, nihayet bir albümde çaðdaþ bir solukla tekrar yorumlandý. Heyecan verici bir geliþme aslýnda bu. Batý enstrümanlarýyla icra edilen bu eserler, Kalan Müzik tarafýndan Ýstanbulin adlý bir çalýþmayla, Prof. Dr. Cihat Aþkýn imzasýyla yayýmlandý. Ýçindeki parçalar hakikaten muhteþem. Tanburi Cemil Bey den Çeçen Kýzý, Kemani Sebuh Aða dan kürdîlihicazkâr longa, Santuri Edhem Efendi den þehnaz longa, Kemani Kevser Haným dan nihavend longa gibi birbirinden aynalý, parýltýlý, ziyadar ve mücellâ eserler yer alýyor. Parçalar o kadar iyi yorumlanmýþlar ki, inanýn ilk dinlediðimde böyle bir sanatýn döþünde yaþadýðým için yüreðim pýrpýr etti. Cihat Aþkýn ýn keman virtüözlüðünü konuþturduðu, bazý eserlerde kemanýný raks ettirdiði, bazý eserlerdeyse horon çektirdiði görülebilir. Hatta bizzat kasap havasýnda Cihat Aþkýn ýn kemanýyla Orhan Osman ýn buzukisinin kol kola girip kasap havasý tuttuðunu gördüm. Balkanlar ýn bu esrarengiz müziði, keman çalgýsýyla hiç bu kadar iyi yorumlanmamýþtý kanýmca. Hayýr, sadece bu kasap havasýyla sýnýrlý da deðil ki Bir an gelir, kendinizi Viyana Filarmoni Orkestrasý eþliðinde vals, bir an gelir Mýzýkayý Hümayun huzurunda meþk halinde yakalarsýnýz. Yaný sýra Hakan Þensoy un þefliðinde bir orkestranýn ufacýk bir CD içine girdiðine de inanamayacaksýnýz. Gelgelelim konumuzun baþýnda geçen eserlere Tüm dünya enstrümantal parçalarý sanatýn birçok kolunda kullanýyor, buraya kadar tamam. Fakat ben de ýsrarla söylüyorum ki bizim longalarýmýzýn, sirtolarýmýzýn, oyun havalarýmýzýn o mezkûr melodilerden aþaðý kalýr yaný zinhar yok! Nasýl ki Tosun Paþa filminde þehnaz longa kullanýlmýþtý ve nesilden nesile müziðimiz taþýndý ve herkes þehnaz longa dendiðinde yabancý kalmadý bu müziðe, iþte bunu tüm dünya sathýnda gerçekleþtirebiliriz. Bakýn, Japonya da Joshi Joni Gakubou adlý grup þehnaz longayý tüm Japonya ya dinletiyor. Hayýr, sen sahip çýkmazsan çýkan elbet bulunur, mantýðýnca dikkatli olmak ve kýymetlerimizin farkýnda olmak gerek. Ýbni Sina yý Avicenna, Ýbni Rüþd ü Averroes diye benimseten bir Batý ya nispeten kendimize ait olanlarýn farkýnda olalým, daha fazla þey kaybetmeden ve kaptýrmadan

12 PAZAR 9 ARALIK 2007 ÝSTANBUL MODERN'DE ÝKÝ SERGÝ... Ýstanbul Modern Sanat Müzesi, kuruluþunun üçüncü yýlýnda iki sergiye birden ev sahipliði yapacak. Modern Türk sanatýnýn Osmanlý dan günümüze kadar uzanan geliþim evrelerinin konu edinileceði Modern Deneyimler sergisi, Sürekli Sergiler Salonu nda düzenlenecek. Eþzamanlý düzenlenecek Cihat Burak Retrospektifi baþlýklý sergide ise ressam Burak ýn 232 yapýtýna yer verilecek. Rallinin kralý tam gaz... ERAY SEPETÇÝ FOTOÐRAF AFP 2007 Dünya Ralli Þampiyonasý yine Ýngiltere Rallisi ile sona erdi. Sebastien Loeb, sezon baþýndan bu yana Marcus Gronholm ile girdiði mücadeleden galip ayrýldý sezonunun sonunda hem markalarda hem de pilotlarda þampiyonluðu elde eden Citroen, 2006 sezonunda parkurlarda resmi fabrika takýmýnýn olmayacaðýný açýkladýðýnda herkes Sebastien Loeb in yeni sezonda neler yapacaðýný merak ediyordu. Belçikalý bir özel takým olan Kronos, Citroen in de el altýndan desteði ile Sebastien Loeb e Dünya Ralli Þampiyonasý nda unvanýný koruma þansý verdi. Citroen in bir sene ara veren resmi takýmý da bu arada 2007 de parkura çýkacak olan Citroen C4 WRC nin testlerini ve son hazýrlýklarýný yapýyordu. Sonuçta 2006 sezonunu da þampiyon olarak tamamlayan Sebastien Loeb ve co pilotu Daniel Elena, 2007 sezonunda yine fabrika takýmý kimliði altýnda yarýþmaya baþlamýþtý. Hem de yeni bir otomobille. 2004, 2005 ve 2006 da Dünya Ralli Pilotlar ve Markalar Þampiyonluðu nu kazandýðý Citroen Xsara WRC den sonra ilk kez baþka model bir otomobilin direksiyonuna geçti Sebastien Loeb. Yeni bir otomobili ilk kez yarýþtýrmak her zaman sýkýntýlýdýr. Hele bir de selefi Citroen Xsara gibi her zemin üzerinde baþarýlý olmuþsa. Sebastien Loeb ve genç Ýspanyol takým arkadaþý Dani Sordo ilk olarak bu otomobili sezonun açýlýþ yarýþý olan Monte Carlo Rallisi nde kullandýlar Monte Carlo Rallisi nde ilk gün yoldan çýkarak yarýþa ancak superally ile devam eden ve yarýþý ikinci sýrada bitiren Sebastien Loeb, 2007 de takým arkadaþý Dani Sordo nun önünde çok rahat bir zafer kazandý. Bu ayný Dünya Ralli Þampiyonasý nda parkura ilk kez çýkan bir otomobilin yaptýðý ilk dubleydi da Avustralya Rallisi nde yaptýðý kaza ile þampiyonluk þansýný kaçýran Ford pilotu Marcus Gronholm de yarýþý Citroen lerin ardýndan üçüncü sýrada tamamladý. Sezonun ikinci yarýþý kar ve buz üzerinde yapýlan Ýsveç Rallisi idi. Nasýl Monte Carlo Sebastien Loeb ün kalesiyse Ýsveç Rallisi nde de Ýskandinav pilotlarýn üstünlüðü vardý. Gerçi 2004 senesinde Sebastien Loeb bu yarýþý kazanarak Ýsveç Rallisi nde zafer elde eden ilk Ýskandinav olmayan sürücü unvanýný ele geçirmiþti ama 2007 de Marcus Gronholm ün Ýsveç Krallýðý ný kaptýrmaya niyeti yoktu. Sebastien Loeb yarýþý Mikko Hirvonen in önünde ikinci sýrada bitirirken þampiyonada liderliðini sürdürüyordu sezonunda þampiyonaya dahil olan Norveç Rallisi ise, Ýsveç ten bir hafta sonra koþuldu. Sebastien Loeb art arda yaptýðý hatalarla yarýþtan puansýz ayrýlýrken, Ford takýmýnýn ikinci pilotu Mikko Hirvonen ise takým arkadaþý Marcus Gronholm ün 9 saniye önünde zaferin sahibi oluyordu. Norveç in ardýndan þampiyonada toprak yarýþlar serisi baþladý. Toprak zeminli yarýþlarýn ilki Meksika Rallisi idi ve Sebastien Loeb ün zaferi ile sonuçlandý. Ardýndan gelen Portekiz ve Arjantin rallilerini de kazanan Sebastien Loeb, Sardunya Adasý nda yapýlan Ýtalya Rallisi nde son ayakta birinci durumdayken otomobilini bir yamaca çarparak hasara uðratýnca bu yarýþtan puansýz ayrýldý. Toprak yarýþlar serisi Yunanistan ile devam ediyordu. Ford un son yýllarda çok baþarýlý olduðu bu yarýþta Marcus Gronholm bir kez daha zaferin sahibi oluyor ve þampiyonada puan farkýný açmaya baþlýyordu. Sýrada Finlandiya Rallisi vardý. Sardunya ve Yunanistan zaferlerinden sonra Marcus Gronholm kendi evindeki bu yarýþý çok rahat bir þekilde kazandý. Takým arkadaþý ve yurttaþý Mikko Hirvonen de Sebastien Loeb ün önünde yarýþý bitirerek þampiyonluk mücadelesinde takým arkadaþýna yardýmcý oldu sezonunda Dünya Ralli Þampiyonasý takvimine alýnan Almanya Rallisi ni 2007 sezonuna kadar Sebastien Loeb den baþka kazanan olmamýþtý de de gelenek deðiþmedi ve Sebastien Loeb yarýþý kazanmayý baþardý. Eski takým arkadaþý Francois Duval uzun bir aradan sonra Kronos takýmýna ait bir Citroen Xsara WRC ile geri döndüðü parkurlardan bir ikincilik çýkarmayý baþardý. Yarýþýn en önemli olayý ise son özel etaba 3. sýrada giren Marcus Gronholm ün bir inek yüzünden konsantrasyonunun daðýlmasý ve spin atmasý ile zaman kaybedip 5.liðe düþmesiydi. Almanya dan sonra Dünya Ralli Þampiyonasý Yeni Zelanda Rallisi ile devam etti. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin doðal platosu olan bu güzel ülkede yapýlan yarýþ, þampiyona tarihinin en ufak zaman farkýna tanýk oldu kilometre uzunluðundaki 18 özel etabýn sonunda Marcus Gronholm, Sebastien Loeb i sadece 0,3 saniye farkla geride býrakarak yarýþý kazanmayý baþardý. Yeni Zelanda nýn ardýndan gelen iki asfalt yarýþý da Sebastien Loeb rahat bir þekilde kazanýrken bunlardan ilki olan Katalunya Rallisi nde Marcus Gronholm 3., Korsika Rallisi nde ise 2. Sýrada finiþ gördü. Japonya Rallisi sezon sonu yaklaþýrken iki pilotun üzerindeki baskýnýn arttýðý yarýþ oldu. Ýlk olarak Marcus Gronholm hata yaptý ve yarýþtan çekilmek zorunda kaldý. Artýk herkes Sebastien Loeb ün Mikko Hirvonen ile mücadeleye girmeden temkinli bir þekilde finiþe ikinci sýrada gelip puan farkýný kapamasýný bekliyordu ki öyle olmadý. Ufak bir yol notu hatasý sonucu Sebastien Loeb de yoldan çýktý ve iki pilot bu yarýþtan puansýz ayrýldýlar. Sýrada þampiyonanýn yeni yarýþlarýndan birisi olan Ýrlanda Rallisi vardý. Belfast civarýndaki dar, kaygan ve tuzaklarla dolu asfalt yollar, bu tarz zeminlerin ustasý Sebastien Loeb bile tedirgin edecek zorluktaydý. Ford pilotu Marcus Gronholm yarýþýn dördüncü özel etabýnda duvara çarparak yarýþtan çekildi. Sebastien Loeb, bu avantajý iyi deðerlendirdi ve ralliyi kazanarak son yarýþ öncesi 6 puanlýk bir avantaj yakaladý. Ýngiltere Rallisi nde 5. olsa dahi þampiyonluða ulaþabilecekti. Ama önünde en az Ýrlanda Rallisi kadar zor ve tuzaklý bir yarýþ vardý. Marcus Gronholm ün þampiyon olabilmesi için yarýþý kazanmasý, Sebastien Loeb ün ise 5. sýradan daha aþaðýda olmasý gerekiyordu. Sebastien Loeb avantajýný çok iyi kullandý. Bu sezon Norveç ve Japonya rallilerini kazanan Mikko Hirvo nen in temposuna ayak uydurmadý. Marcus Gronholm de risk almak istemiyor ve takým arkadaþýna yetiþmekte zorlanýyordu. Sonuçta Mikko Hirvonen Ýngiltere Rallisi ni kazanmayý baþardý. Sebastien Loeb, yarýþý üçüncü sýrada tamamlayarak 2007 Dünya Ralli Þampiyonluðu nun sahibi oldu. Marcus Gronholm ise Dünya Ralli Þampiyonasý kariyerine 2007 sonunda veda ederken iki dünya þampiyonluðu ile yetinmek zorunda kaldý. FOTOÐRAF: REUTERS Tommi Makinen in rekoru egale edildi Dünya þampiyonluðuna ulaþan Sebastien Loeb, yýllarýnda þampiyonluðu art arda dört kez kazanan Tommi Makinen in de rekorunu egale ediyordu de Marcus Gronholm ün olmayacaðý bir Dünya Ralli Þampiyonasý nda bu rekoru kýrmasý bekleniyor.

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi

ARA VERDÝK, DEVAMI YAKINDA... TANRI'NIN BÝZDEKÝ YÜZÜ. Elvan Levent. Ali Osman. polisten terfi Anastasiadis 'çözümcü' yarýþýný býraktý. Önce "Noel'e kadar" dedi, þimdi ise "2014'ün yarýsý" diyor! Osmanlý ile yarýþmasý için Bizans entrikalarýný biraz daha öðrenmesi lazým! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı