TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler"

Transkript

1 TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

2 ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487 Temmuz 2009 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Özenç Kayserilioðlu Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Faks: P.K: 471 Beyoðlu/Ýstanbul Yönetim Yeri: Oba Sok. Silla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul Baský: Inkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ. Çobançeþme Mah. Sanayi Cad. Altay Sok. No:8 Yenibosna/Ýstanbul Þuur Maddeden Gelmez... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Evrende Rabbimiz de Etken Görevliler de... 6 Ahmet Kayserilioðlu O Vardýr, O Birdir, O nun Þani Yücedir Güngör Özyiðit Eðitimde Hasan Âli Yücel Dönemi Yalçýn Kaya Hayvanlarla Konuþmak (Angelika Guldenstein) Zuhal Voigt Hayatta Kalmanýn Planlarýný Yapan Ülke: Çin (Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri) Thom Hartman/Arýn Ýnan Ýstanbul Önemli Etkinliklere Ev Sahipliði Yaptý Rengin Özer Fiyatý: 3.5 TL Yýllýk Abone: 40 TL Yurt Dýþý: 50 TL

3 SEVGÝ DÜNYASI 1 Sevgili Dostlar Sizler de farkýnda mýsýnýz bilemeyiz, bir gün yine 24 saat, ama sanki eski 24 saat deðil. Çok ama çok hýzlý geçiyor zaman, geceler, gündüzler birbirini çýlgýnca kovalýyor. Olaylara biraz daha dýþarýdan bakmaya alýþmýþ olan spritüeller bunun daha çok farkýna varýyor. Bu hýzlý gidiþte günlük iþler, çözümsüz problemler, kýsýr döngüler tamamen anlamýný yitiriyor. Ýnsan zamanýný ve enerjisini en gerekli olanlara, daha çok sevgiye, daha çok farkýndalýða, daha derin anlamlara vermeyi diliyor. Ülkemizde bitmez tükenmez tartýþmalar bütün tv kanallarýný sarmýþken, ince bir þerit içinde bir haber geçiþtirildi. Bizim kanallarýmýzýn dýþýnda bütün dünya televizyonlarýnda ilk haber olarak verilen ve durmadan verilen haber, gelmiþ geçmiþ en büyük yýldýzlardan belki de ilk sýralarda sayýlabilecek olanýnýn bu dünyadan ayrýldýðýný bildiriyordu. Normal yaþamamak için gelmiþti bu dünyaya sanki. En yoðun sevgiye, bunun yanýnda en yoðun nefrete maruz kalarak yaþamak, çok geniþ bir hayal gücü ve yaratýcýlýkla, ayný zamanda müthiþ bir kýrýlganlýkla baþa çýkmaya çalýþmak, hem erkek gibi hem kadýn gibi hissedebildiði için her tür örselenmeye daha açýk olmak... ve alabildiðine þöhret ve zenginlikle dünyanýn nazarýný üzerinde toplamak. Zor bir hayatý, planý geride býraktý Michael Jakson, eserlerini bizlere hediye ederek. Epey üzdü bu dünya onu. O ise aldýðýndan çok daha fazlasýný vermeye uðraþtý hep, týpký tüm sanatçýlar gibi. Boyutlararasý sevgiyi, enerjiyi her türlü sýkýntýya seve seve razý olarak bizlere indiren hem yaþayan hem yaþamayan tüm sanatçýlara sevgiler, saygýlar bizden... Ýyi ki varlar... En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI

4 2 ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR SEVGÝ DÜNYASI Bu yazýda inkârcý bir materyalistin fikirleri tartýþýlmaktadýr. Bu fikirler materyalistlerin (sosyalistlerin) kitabýndan alýnmýþ bulunmaktadýr. Dr. Refet Kayserilioðlu Þuur Maddeden Gelmez

5 SEVGÝ DÜNYASI Erdem - Dediniz ki asýrlar boyu bir taþý bir yere koysak ondan bir þuur meydana gelmez. Taþ maddenin en kaba ve en katý halidir. Belki ondan bir þuur meydana gelmez, ama beyin gibi ince ve üstün bir cevherden bir þuur pekâla meydana gelebilir. Nitekim meydana gelmektedir de. O halde þuurun yaratýldýðýný iddia etmek zoraki bir gayeciliktir. Çeþitli ve karþýlýklý madde, enerji etkilenmeleriyle üstün tertipte maddeler oluþmuþ, bunlardan da þuur meydana çýkmýþtýr. Özden - Bu bir fikir spekülasyonu veya oyunudur, dostum. Maddede þuur yok, enerjide þuur yok, bunlar asýrlar boyu birbirine tesir etseler kendilerinde olmayan bir þeyi nasýl meydana getirecekler. Yok'un yok'a tesiri yok olur. Matematikten biliyoruz. 0 x 0 = 0 dýr. Sýfýr çarpý sýfýr eþit bir olmaz. Böyle bir iddia mantýða aykýrýdýr, matematiðe de aykýrýdýr, öyleyse ilme de aykýrýdýr. Olabilir, gelebilir gibi ihtimali ve spekülatif iddialarla gerçekler çürütülemez. Erdem - Peki beynimizde þuur yok mu? Beyin þuur göstermiyor mu ve madde deðil mi? Özden - Evet, beyin maddedir ve beyin þuuru gösteriyor. Ama beynin gösterdiði þuur ruhtan gelen þuurun sadece aksettiriliþidir. O da tam olarak deðil. Bunu aynanýn güneþten gelen ýþýnlarý aksettirmesine benzetebiliriz. Aynadan bize akseden (yansýyan) ýþýnlar, güneþ ýþýnlarýdýr. Bu durumda ayna güneþtir, güneþ ýþýnlarýnýn kaynaðý aynadýr diyebilir miyiz? Ama aynada güneþ ýþýnlarýný aksettirme kabiliyeti vardýr. Beyin maddesi de böyledir. Þuuru aksettirme kudretinde veya yapýsýndadýr. Fakat bizzat þuuru imâl edecek kudrette deðildir. Bunun böyle olduðunu ispat çok kolaydýr. 3 Ama bugün mevzuumuz bu deðildir. Bir tekini söyleyeyim: Hipnotizmanýn çeþitli safhalarýnda deðiþik þuur dereceleri vardýr. Bunu hangi madde ile izah edersiniz? Diðer taraftan þuuru bugün ilim adamlarý daha kaba, demirden yapýlmýþ makinelerden de aksettirebilmektedirler. "Elektronik beyinler veya robotlar" denen bu makineler þuuru bizzat imâl etmemekte bizatihi bir þuur göstermemekte, sadece kendisine öðretilen, depo edilen þuuru ve bilgiyi aksettirmektedirler. Kendine öðretilenden fazla bir tek þeyi bile yapmak kudretinde deðildirler. Onlar da insandaki bizatihiliðin ve yeni durumlar karþýsýnda yeni kararlar alma kabiliyetinin zerresi bile yoktur. Erdem - Güzel ama bir makine, kaba bir demir maddesi bunu yaparsa, sonsuz zaman süresi içinde madde ve enerji dönüþümlerinden ve karþýlýklý tesir alýþ veriþlerinden de bir þuur imâl eden maddenin çýkýþý neden mümkün olmasýn? Esasen tekâmül

6 4 dediðimiz þey de maddelerin karþýlýklý tesir alýþ veriþlerinin en ideal þekle giriþi demek deðil midir? Ýþte sonsuz zaman süresi içinde çeþitli tekâmül kademelerinden geçe geçe bugünkü düzen, yýldýzlarýn hareketindeki düzgünlük, cisimlerin çeþitli parçalarý arasýndaki uygunluk meydana gelmiþtir. Nihayet þuur dediðimiz bilgi gösterisi de maddelerde depo edilen çeþitli bilgilerin karþýlýklý tesirleriyle zamanla bir sýnýflanmaya girmesi demektir. Özden - Dostum, siz benim söylediklerimi ya iyi dinlemiyorsunuz ya da kasten anlamaz görünüyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Madem ki bir robot, yani bir demir parçasý bir þuur gösterebiliyor, o halde sonsuz zaman süresi içinde madde ve enerjinin karþýlýklý tesirlerinden þuurlu bir maddenin çýkýþý neden mümkün olmasýn?" Ben de size karþýt soruyu soruyorum: Neden mümkün olsun ve nasýl mümkün olabilir? Bunu gösterebilir misiniz? Robotlar ve elektronik beyinler söylediðimiz gibi ancak kendisine öðretilen bir iki þeyi otomatik olarak tekrar eden idraksiz aletlerdir. Ýdrak denilen, þuur denilen þeyi maddede görebiliyor musunuz? Bir þeyin imkânýndan veya mümkün olabilmesinden bahsetmek için onun delillerinin elde bulunmasý icap eder. Ýdrak eden, düþünen, kendi kendine icabý hale göre en uygun davranýþý gösteren ve yeni icatlarda bulunan bir maddeyi veya enerjiyi göstermek asla mümkün deðildir. Sonra "þuur" dediniz "maddelerde uzun zaman süresince depo edilen çeþitli bilgilerin karþýlýklý tesir ede ede zamanla bir sýnýflanmaya girmesidir." Peki bilgi maddeye nasýl SEVGÝ DÜNYASI depo edilmiþtir? Bilgi enerji veya ýþýk gibi bir þey midir ki maddeye gele gele ona depo edilmiþ olsun?!.. Bilgi, madde, enerji ve canlý münasebetlerini gösteren kanunlarýn ve düzenlerin ifadesidir. O düzen ve kanunlarýn bu söyleniþi veya formüle ediliþi maddede nasýl depo edilir? Ve bilgiler madde içinde nasýl birbirine tesir eder? Bilgileri analiz ve sentez yapan bir idrak olmadan onlardan yeni neticeler nasýl çýkar, onlar nasýl sýnýflanýr, sýnýflandýktan sonra da þuurlu ve idrakli bir müessir (etken, yani ruh) olmadan onlar nasýl icap ettiði yerde ve zamanda ortaya çýkarlar? Erdem - Siz her þeyi ruha baðlýyorsunuz. Ruhu da madde dýþýnda bir baþka yaratýk, Tanrý'nýn kuvvet verdiði bir cevher olarak kabul ediyorsunuz. Peki siz etrafýnýzda madde dýþý bir þeyin etkisiyle (tesiriyle) hareketsiz bir cismin harekete geçtiðini hiç gördünüz mü? Her hareket bir maddenin

7 SEVGÝ DÜNYASI diðer maddeye tesiriyle olmaktadýr. Özden - Ýki þeyin birbirine tesirini görebilmemiz için o iki þeyin de bizce görülmesi lâzýmdýr, bu bir. Ýki þeyin biribirine tesir edebilmesi için aralarýnda az çok bir sempati ve yakýnlýk olmasý lâzýmdýr, bu iki. Çok yüksek frekanslý cereyaný elinizle tutarsýnýz da size bir þey olmaz. Ama alçak frekanslý þehir cereyanýný tutarsanýz hapý yutarsýnýz. Bunun sebebi bedenimizin alçak frekanslý cereyanla uyuþabilmesi, yüksek frekanslý cereyanla arasýnda hiçbir anlaþma olamamasýdýr. Yani daha ilmi söylemek gerekirse, ancak aralarýnda bir yakýnlýk ve sempati olan titreþimler birbirine tesir edebilirler. Ruhun da kaba maddeye doðrudan tesiri olamaz; ancak araya maþa veya iletken rolünü gören, ayný zamanda tesirleri transforme eden (transformatörde olduðu gibi) çeþitli madde kademelerinin konmasýyla olur. Ruhla madde arasýndaki bu "aracý maddeler" beden, asabi seyyale ve perispiri denen üç ana kademedeki maddelerdir. Bazen ruh bu araçlarýnda deðiþiklik yapabilir. Nitekim Telekinezi dediðimiz olayda uzaktan, hiç el dokunulmadan eþyalar hareket ettirilebilir. Ýþte bunu size madde dýþý bir þeyin tesiriyle bir cismin hareket ettirdiðine misal olarak gösterebilirim. Kaldý ki söylediðim gibi burada da doðrudan ruh deðil, ruhun kullandýðý maddeler aracýlýk yapmaktadýr. Size þunu söyleyebilirim ki kâinatta gördüðünüz her hareket doðrudan veya dolayýsýyla bir þuurlu varlýðýn, veya ruhun tesiriyle olmaktadýr. Erdem - Her hareketin bir ruhun tesiriyle olduðunu nereden çýkardýnýz? Hareket enerjinin tesiriyle olmaktadýr. Enerjinin maddeye tesiri hareketi meydana getirmektedir. Özden - Enerjilere yön veren, onlarý çeþitli maddelere doðru yönlendirip, 5 sevkeden þuurlu etkenlerdir, yani ruhlardýr. Meselâ ampulü yakan elektriktir, fakat elektriði uygun bir kablo ile ampule ulaþtýran ve düðmeyi açarak ona kumanda eden insan þuurudur. Öyle olmasaydý, çeþitli enerjilerin rasgele maddelere tesiriyle bir korkunç karýþýklýk, bir kaos (maddelerin, unsurlarýn karmaþýklýðý) meydana gelirdi. Halbuki etrafýmýzdaki dünyada hiçbir karýþýklýk yoktur. Maddelerin, enerjilerin ve bunlarýn tesir alýþ veriþlerinin belki, deðiþmeyen kanunlarý var. O halde bunlara devamlý tesir eden, bunlarý devamlý bir düzenle tutan þuurlu etkenler, yani ruhlar vardýr. Bütün bu düzenleri ve kanunlarý koruyan da bir Büyük Tanrý mevcuttur.

8 6 SEVGÝ DÜNYASI Evrende Rabbimiz de Etken, Görevliler de... Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

9 SEVGÝ DÜNYASI ÖMER HAYYAM'IN HAYRANLIÐI... Ýslâm kültürünün altýn çaðýnda yaþamýþ olan Niþabur'lu Ömer Hayyamdan ( ) eski yazýlarýmda da söz etmiþtim. Biz onu daha ziyade rûbaileriyle tanýrýz. A.Kadir'in "Bugünün Diliyle Hayyam" kitabýnda o keskin zekânýn yaþama, o ironik, o mizahi bakýþ açýsýndan ne büyük keyif almýþtýk: Düþe düþe sarhoþluk düþtü benim payýma Ýnsanlar, neden kýnarsýnýz beni? Ya bütün haram þeyler sarhoþ etseydi, Ortada bir tek ayýk zor görürdünüz. Hele onun sevgi dolu, sýmsýcak yüreðindeki gerçek inancý; Yunus Emre'den çok önceki yýllarda, ne cennetteki hurilere, ne de cehennem azabý dehþetine aldýrýþ etmeyen hayat görüþü; pek çoðumuzda dinler üstü bir insanlýk duygusu uyandýrmýþtý: Ýster Müslüman olsun, ister gâvur olsun bana ne Sýmsýcak olsun yürek dediðin, Sevgiyle dolu olsun aðzýna dek. Bizim deftere adýn hele bir yazýlsýn kardeþ O zaman cennet de výz gelecek sana, Göreceksin, cehennem de výz gelecek. Ama gerçekte þiir, Hayyam'ýn bir yan uðraþýsý. Onun uygarlýða esas katkýsý cebir ve astronomi ile ilgili kitaplarýdýr. Müslüman bilginlerin 9. ve 11. yüzyýl arasýndaki altýn çaðda pozitif bilimlerdeki özgün buluþlarý, nice sonra Latince'ye 7 çevrilmiþ ve batý dünyasýndaki büyük atýlýmýn mayasý olmuþtu. Örneðin Hayyam'ýn cebirde üçüncü derece polinom denklemlerin köklerini bulmak için, "Apollonios'un konik kesitleri" gibi kavranmasý çok zor bir konuyu iyice sindirerek, konik kesitleri kesiþtirme yöntemini ortaya koymasý, ileriki yüzyýllarda batý matematikçilerine temel taþý olmuþtu. Edebiyat dahil her dalda at koþturmuþ ve özgün yapýtlar üretmiþ koca Hayyam'dan, yaþlýlýk yýllarýnda, bunca çalýþmasýndan sonra evrene bakýþ açýsýný özetlemesini istediklerinde, bir kelimeyle, en içten en duygusal bir tek kelime ile cevap vermiþti: "HAYRANLIK!.."... VE BÝZLERÝN EVRENE BÖN BAKIÞI!.. Onlar günümüze göre çok daha az bilgiyle evrene hayranlýkla bakmýþlar. Peki bugün okullarda pozitif bilimleri en yeni buluþlarýn ýþýðýnda öðrenirken kaçýmýz bu hayranlýðýn zerresini duyuyoruz? Okul kitaplarýnda ya da öðretmenlerde böyle bir konuya teðet geçmek bile söz konusu deðil. Halbuki buluþlarýyla fen kitaplarýna temel olan Newton, Kepler, Crooks... gibi geçmiþ yüzyýllarýn pek çok bilgini, manevi çalýþmalar da yapmýþ, inancý bütün kiþilerdi. Gelmiþ geçmiþ en büyük fizikçi kabul edilen Newton'un, Ýncil'in "Vahiy" bölümü üzerinde 20 yýlý aþkýn çalýþmalar yaptýðýný söylememiz bunun yeterli bir kanýtýdýr. Ne var ki, geçtiðimiz 20. yüzyýlda her þey tersine döndü. Geçmiþte her þeyi dinle açýklamaya çalýþan ortaçað kilisesi baðnaz-

10 8 lýðýnýn tersine, þimdi de her þeyi madde ile açýklamaya çalýþma baðnazlýðýna girildi. Maneviyat, düþünce dünyasýndan kovuldu. Pozitif bilimleri, kendi metodolojisine saygý duyarak kabullenebiliriz. Ama baðýmsýz düþüncenin kalesi, her olasýlýða kapýlarý sonuna kadar açýk felsefeye ne demeli?!.. Sanki görünmez bir el, evrendeki olaðanüstü düzeni, bu düzeni kurup iþleten büyük zekâyý ve onun emrindeki görevli yüce manevi varlýklarý insanlara düþündürmemek için türlü hüner ve çabayla "Çin Setleri" inþa edip duruyor... ÝLK ÇAÐ ÝNSANI DA OLSAK... Çaðýmýzý, Hayyam devrini býrakýn, ilk çaðda yaþayan düþünen bir insan bile olsak vücudumuzun, organlarýmýzýn bir bakýþta fark ettiðimiz mükemmelliði, yapýlýþýndaki ustalýðý, yine de bizleri hayran býrakmaya yeter de artardý. Ýskelet yapýmýzdaki düzen, ayak tabanýmýzda ufak bir kavisle bizleri düz tabanlýktan kurtaran ustalýk, en kýymetli organýmýz beynimizin kafatasýmýzla korunmasý; hassas kalbimizin göðüs kafesi arkasýna yerleþtirilip midemizin serbest býrakýlmasý; dýþ tesirlerden kolay etkilenen gözümüzün burnumuz gibi dýþarýda býrakýlmayýp içeri doðru çekilmesi; ayrýca kaþ, göz kapaðý, kirpik, gözyaþý gibi desteklerle iyice güvence altýna alýnmasý; tam duyma merkezimizin baþýna sesleri toplayan kulak kepçelerinin konmasý gibi düzenekler bir ilk çað insanýnýn bakýþ açýsýyla bile ne çok hayranlýk uyandýrýr. SEVGÝ DÜNYASI Hele bir de biraz bilgimizi artýrýp organlarýmýza dikkatli gözlerle bakýnca; týp öðrencisi iken onu derin düþüncelere götüren bir dostumun þu gözlemine nasýl katýlamayýz: Nefes ve yemek borusunun birleþtiði yere konan küçük dil yutarken nefes borusunu kapatarak yemekleri mideye gönderir. Aksilik bu ya, yutarken konuþmayý sürdürürsek küçük dil devre dýþý kalýr diye de yeni bir önlem alýnmýþ. Nefes borusu baþýndaki duyarlý tüyler hemen kasýlmayý saðlar ve öksürterek yemekleri dýþarý püskürtür. Eðer akciðerlere gitseydi zatürree olmamýz hattâ ölmemiz iþten bile deðildi. Gerçekten bedenimizin yapýsý o kadar karmaþýk, o kadar mükemmel olmasaydý bunca týp kitabý kütüphaneleri böyle alabildiðine doldurup taþar mýydý hiç?!.. ARILAR YÜKSEK MATEMATÝKTE BÝRÝNCÝ Geçen sayýlarýmýzda ünlü týp profesörlerinin, felsefeci ve din adamlarýnýn Tanrý inançlarýyla ilgili düþüncelerini kendi aðýzlarýndan dinlemiþtik. Çaðýmýzda materyalist, maddeci hayat görüþü pek çoðumuzun düþünce ve davranýþýmýzda hakim rol oynamasýna raðmen; derinliðine düþünen kimseleri etkisi altýna alamadýðýný sevinçle görmüþtük. Röportajýmda Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ý en çok etkileyen soru, yabani arý Ammophile'in üzerine yumurtlayacaðý týrtýlýn 9 hareket merkezine tam isabetle dokuz iðne batýrarak, onu öldürmeden hareketsiz býrakan büyük ustalýðýydý. Hayvanlar dünyasýnda

11 SEVGÝ DÜNYASI nereye bakarsak bakalým bizim "içgüdü" diyerek geçiþtiriverdiðimiz nice hayranlýk sahneleriyle karþýlaþýrýz. Yabani arý Ammophile bu hüneri gösterir de bal arýlarýmýz hiç geri kalýr mý? Ýþte bu defa onlarýn peteklerini inþa ederken kullandýklarý, yüksek matematikçileri hayran býrakan, hayretten hayrete düþüren büyük trigonometri ve türev bilgileri: Bilindiði gibi arýlar binbir hünerle oluþturduklarý ballarý, balmumundan büyük zahmetlerle yaptýklarý peteklere doldururlar. Aslýnda petekler tek deðil iki yüzlüdür. Her iki taraftan da baksak ufak ufak hücrelerin hiçbir boþluk býrakmadan yan yana sýralandýðýný görürüz. Bal deposu olarak kullanýlan bu hücreler her iki yüzde de düzgün altýgen þeklindedir. Bu düzgün altýgenlerin her bir kenarýndan inen ince balmumu perdelerle bir prizma þekli oluþturulur. Ancak bu prizma þekli ortalara doðru bozulur. Diðer taraftaki üç prizmanýn içe doðru sivri bir tepesi olan eðik üç eþkenar dörtgen oluþturmasýndan 9 dolayý prizma þekli bu eðik eþkenar dörtgenlerin oluþturduðu bir çukur tabanla sonlanýr. Matematikçiler önce kapaklarýn neden düzgün altýgen þeklinde olduðunu merak etmiþler. Ýlk bakýþta görülmüþ ki, düzgün altýgenin köþelerindeki iç açýlarý 120 derece olduðundan üç köþenin hiçbir boþluk býrakmadan yan yana gelmesi ve böylece peteðin her yerinden yararlanýlmasý saðlanýyor. Çünkü her köþedeki üç açýnýn toplamý 360 derece olmaktadýr. Fakat böyle boþluksuz bir yüzey eþkenar üçgen veya karelerle de elde edilebilirdi. Neden altýgen seçilmiþ? Arýlar o kadar yaman ki, bunun da sebebi var, hem de matematiksel bir sebep. Herhalde arýlar elektronik hesap yapmasýný biliyorlar ki üçgen, kare ve altýgen þekilleri karþýlaþtýrmýþlar ve arýlarýn içeri girebileceði bir boyuttaki bu üç þekilden en küçük çevrelisinin altýgen olduðunu bulup bunda karar kýlmýþlar. Böylece en az balmumu kullanarak hücreler oluþturuluyor. Bütün bunlardan daha þaþýrtýcýsý yazýnýn baþýnda tarif edilen hücre þekilleri incelenince ortaya çýkmýþtýr. Hücrelerin dip tarafýnýn üç eþkenar dörtgenin bir tepe oluþturacak þekilde tertibi 18. yüzyýlda Paris Observatuar Astronomlarýndan Maraldi'nin dikkatini çekmiþtir. Büyük bir dikkatle bu eþkenar dörtgenlerin prizmadan eðim açýsýný

12 10 ölçmüþ ve 70 derece 32 dakika bulmuþtur. Bir baþka Bilgin Reomür bu açýnýn bir balmumu ekonomisi olduðunu düþünerek açýdan hiç bahsetmeden zamanýn büyük Alman matematikçisi König'e bir soru sormuþtur. Soru þudur: Arýlarýn hücrelerine benzer bir hacmi en az yüzeyle oluþturabilmek için eþkenar dörtgenlerin eðim açýsý ne kadar olmalýdýr? Maraldi'nin ölçümünden 25 sene sonra büyük matematikçi König, geometrik, trigonometrik ve türev derin hesaplarý sonucunda bu açýnýn 70 derece 34 dakika olmasý gerektiðini buldu. Bu sonuç arýlarýnkinden 2 dakika fazla idi. Herkes bu çok küçük fazlalýðý arýlara baðýþlamaya hazýrken Ýskoç matematikçisi Colin Maclaurin ( ) ayný hesabý yeniden yaptý. Gerçekten König'in bir hesap hatasý yaptýðýný, bu açýnýn arýlarýn yaptýðýnýn týpatýp ayný, yani 70 derece 32 dakika olduðunu hayretle ortaya koydu. Balmumunu en az kullanmak için arýlarýn yaptýðý bu olaðanüstü matematiksel davranýþlarý tesadüf diye kaldýrýp atacak mýyýz? Sadece bir isim takmakla "içgüdü" deyip geçmekle neyi hallediyoruz? Ufacýk bir arýya bunca hüneri baðýþlayan Yüce Yaratýcýya inanmak deðil, inanmamak ne kadar zor. Nitekim âlemleri ince düzenle yaratýp yöneten Rabbimiz arýlardaki bu ve benzeri hünerleri onlarýn ruhlarýnda Tanrýsal bir vahiyle içgüdü þeklinde güdümlü bir þekilde oluþturduðunu Kuran'ýn Nahl Suresi uncu âyetlerinde açýkça söylemektedir. SEVGÝ DÜNYASI Canlýlarýn ruhlarýnda böyle bir yetinin varolduðunu, bu içgüdü mekanizmasýnýn aslýnda ruhsal bir telkinle, bir vahiyle genlerimize iþlenmesinin bir analojik örneðini bizler hipnoz sonrasý (post hipnotik) telkinlerde de görmekteyiz. Bizzat katýldýðým hipnoz deneylerinde derin uyumakta olan süjeye uyandýktan belli bir zaman sonra yapmasý istenen hareketlerin, dakikasý dakikasýna aynen uygulandýðýna kaç defa tanýk oldum. Nobel ödüllü ünlü fizik bilgini Feynman Princeton Üniversitesinde lisansüstü eðitim esnasýnda kalabalýðýn önünde sahnede nasýl hipnoza girdiðini ve kendisine hipnoz sonrasý yapmasý istenen mantýk dýþý buyruða, istemeye istemeye nasýl uymak zorunda kaldýðýný kitabýnda þöyle anlatýr: "... Normal olarak yapamayacaðým þeyleri yaptýrdý ve sonunda bana hipnozdan çýktýktan sonra, yerime doðrudan dönmek yerine - ki tabii olarak bu yoldan gidilirdi- odanýn tüm çevresini dolanýp yerime arka taraftan yürümemi söyledi. Tüm gösteri süresince neler olduðunun hayal meyal farkýndaydým ve hipnozcunun söylediði þeylere uyuyordum, ama bu defa karar verdim: 'Allah kahretsin artýk yeter doðrudan doðruya yerime gideceðim.' Ayaða kalkýp sahneyi terketme zamaný gelince, doðrudan yerime doðru yürümeye baþladým. Ama sonra beni sýkýntýlý bir duygu kapladý. O kadar rahatsýz hissettim ki, devam edemedim. Salonun tüm çevresini yürüyerek dolandým.

13 SEVGÝ DÜNYASI SADECE O DEÐÝL, O'NUN KANUNLARINI UYGULAYAN MANEVÝ VARLIKLAR, MELEKLER DE VAR. Doðadaki muhteþem düzeni gözlemlerken ilâhi kanunlarý büyük bir bilgi ve hünerle uygulayan Yüce Melekler ordusunun etkilerini de hesaba katmalýyýz Yaratanýn ilk hücreyi meydana getirmesinden sonra ince gen mühendisliði bilgilerini kullanarak türden türe geçiþlerde ve karmaþýk organizmalarýn oluþmasýnda onlarýn görünmeyen ellerinin yapýp ettiklerini de hesaba katmamýz doðada olup bitenleri anlamamýzý kolaylaþtýracaktýr. Yaratma bir defada olup bitmiþ deðildir. Mucize her an olmaktadýr. Parapsikoloji incelemelerinden ruhsal varlýklarýn maddeye nasýl hükmettiðini, fizik ve kimya kanunlarýný uygulayarak olaylarý nasýl yönlendirdiklerini apaçýk görmekteyiz. Ýleriki yazýlarýmda Nobel ödüllü doða bilginlerinin gerçekleþtirdiklerini parapsikoloji deneylerinden uzunca söz edeceðim. Ayaðýmýza çarpýp havalanan bir taþ parçasý da, hýnzýrlýðýna bile bile düþmanýnýn kafasýný yarmak için atýlan taþ da Newton'un hareket kanunlarýna uyar. Ama biri tesadüfî biri maksatlý. Arkada yatan niyeti görmezsek farký anlayamayýz. Doðayý da kendi kendine iþleyen bir makine deðil, arka planda maksatlý ve bilgili görünmez ellerin bir icraat alaný olarak görürsek olanlarý anlamamýz 11 kolaylaþýr. Uzaktan kumandalý arabasýný saða sola çarptýrmadan yöneten çocuðu hesaba katmazsak, gözümüzü sadece iþleyen arabanýn davranýþ kanunlarýna dikersek, bu düzenli hareketin gerçek nedeni olan çocuktaki zekâ ve hüneri ýskalamamýz iþden bile olmaz. Bunun baþka bir alandaki tezahürlerini 30 yýldan fazla zamandýr uzaktan etkilerle ekin tarlalarýnda bir gecede oluþturuluveren son derece karmaþýk geometrik þekillerde görmekteyiz. Ýngiliz fizik ve matematikçisi Boston Üniversitesi Astronomi profesörü Gerald Hawkins'in ( ) bu þekillerden yararlanarak Öklid'in 5. teoremini nasýl bulduðunu geçmiþ yazýlarýmda uzunca anlatmýþtým. Rehber varlýk Kryon tarlalardaki bu olaðanüstü karmaþýk þekillerin, öte âlemdeki insanlýk dostu ruhsal varlýklarýn, ileride barýþ elçisi olacak yeryüzündeki gönülerlerini evrenin ortak dili geometriye alýþtýrmak için bir þifre olarak oluþturduklarýný söylemektedir. Profesör Hawkins'in bu buluþu da Kryon'ýn sözünün tam bir doðrulamasý olmuþtur. ÇOK ÝRÝ KUÞLARIN ARI KUÞUNA DÖNÜÞMESÝ Türden türe geçilmek suretiyle yeryüzünde canlýlarýn tek hücreden en karmaþýk organizmalara doðru geliþmesinde, Yaratanýn emrindeki üstün bilgi ve kudretlerle donanmýþ ruhsal varlýklarýn bilinçli genetik müdahaleleri olmak zorunda. Yeni oluþan türlerde, geçmiþtekilerle çok ortak özellikler bulunmasýna raðmen, eskidekilerin

14 12 hiçbirinde olmayan bambaþka organ ve içgüdülerin de belirdiðini görüp durmaktayýz. Þimdi dünyamýzda gen mühendislerimizin de bilinçli kimyasal müdahalelerle yeni gen kombinasyonlarý yaparak ayný tür içinde kalmakla beraber, örneðin meyve sineklerinin kanatlarýnda bazý þekil deðiþiklikleri yaptýklarýný biliyoruz. Bilgimiz arttýkça belki türden türe geçiþleri bile gerçekleþtirebileceðiz. "Bizim Celselerimizde" çok iri kuþlarýn arý kuþuna dönüþmesinde Yaratanýn emrindeki akýl sahiplerinin rolleri þöyle anlatýlýr: Hani þimdi üzerinde rahatça dolaþtýðýnýz varedildikten öyle bir zaman sonra, öyle kendi kendine dönüp dururken, hani bildiðiniz ya da bilmediðiniz öyle çok canlýlar vardý da, hani yine bugün bildiðiniz ya da bilemediðiniz öyle çoklarý eksikti ya... Hani ARI KUÞU bile yoktu o zaman. Sadece çok iri, çok büyük kuþlar vardý ya... Ve o kuþlarýn, yavaþ yavaþ bir çiçeðin özünden gereðini almak için ARI KUÞUNA dönüþmesi için kim emir verdi dersiniz?!.. Hangi akýl bunu SEVGÝ DÜNYASI bildi yaptý dersiniz? Siz, size O'NUN varlýðýný soranlara deyiniz ki: Gözlerini en basit ARI KUÞUNA çevir ona bak, onda O'NU göreceksin. MÝDYENÝN ARKASINDA BU SAHTE BALIK NASIL OLUÞTU? Harvard Üniversitesi Jeoloji ve Zooloji profesörü fosil bilim ve evrim biyologu Stephen Jay Gould'ýn Tübitak tarafýndan Türkçeleþtirilmiþ "Darwin ve Sonrasý" kitabýndan o kadar çok yeni þeyler öðrendik ki, yazarýna da, onu dilimize kazandýranlara da ne kadar teþekkür etsek azdýr. Örneðin, kitabýn 54. sayfasýndaki bebeklerin kafatasýndaki býngýldaðýn sýrf insanlara özgü olduðu diðer hiçbir canlýda bulunmadýðý bilgisi... Ama sadece bilgisi deðil bunun altýnda yatan çok önemli amaç ve hikmet. Ýnsanlar diðer hayvan-

15 SEVGÝ DÜNYASI larýn aksine, beyinlerinin gerçek boyutunun dörtte birinden bile küçük doðduklarýndan, geliþecek olan beyin sýkýþýp kalmasýn diye kafatasý kemiklerinin arasýndaki boþluklarýn yanýsýra, býngýldak yumuþak dokusu bebeklerde uzun süre varlýðýný sürdürür. Ve böylece de çocuðun geliþmesi esnasýnda beyninin içinde yaþadýðý ortamýn fiziksel ve sosyal þartlarýna uygun bilgilerle donanmasý saðlanýr. Alýcý gözle bakýlýnca doðanýn neresinde bir hikmet görmüyoruz ki? Yazar canlýlarda doðaya uyum konusunu anlatýrken 103. sayfada kendisinin çok önem verip hayranlýk duyduðu bir gözdesinden bahseder. "Lampsilis" adlý tatlý su midyesi... Çoðu midye gibi dip çökeltilerine kýsmen gömülmüþ ama arkasý dýþta kalacak þekilde yaþayan bu midyenin; dýþta kalan kýsmýnýn tepesinde küçük bir balýk görünümüne sahip bir yapý bulunmaktadýr. Bu balýðýn aerodinamik bir gövdesi, iyi tasarýmlý kanatçýklarý, kuyruðu ve göz deliði de vardýr. Ve yazar heyecanla aynen þunu söyler: 13 "... Ve ister inanýn, ister inanmayýn kanatçýklar ritmik bir hareketle dalgalanarak yüzme taklidi yapar." Gerçekte arkada balýk falan yok. Tamamen bir balýk taklidi var. Bir midye niçin arka kýsmýnda böyle bir sahte balýk oluþtursun ki?!.. Yazar bunun da çok mantýklý bir gerekçesi olduðunu söyler. Bu midyenin alýþýlmadýk bir üreme biyolojisi vardýr. Larvalar, büyümelerinin ilk evresinde balýklarýn içinde bir yolculuða çýkmadan geliþememektedir. Yaþayabilmek için bir balýðýn aðzýndan içeri girmeleri ve solungaçlara ulaþmalarý gerekir. Ýþte sahte balýðýn rolü burada devreye girmektedir. Aslýnda o hareketli bir tuzaktýr, midyeye yaklaþmasý gereken balýðýn hem biçimini hem de hareketlerini taklit ederek bir nevi davetiye gönderir. Ve bir balýk yaklaþýr yaklaþmaz midye larvalarýný keseciðinden dýþarý boþaltarak önemli bir kýsmýnýn balýk tarafýndan yutularak solungaçlarýndaki yerlerine ulaþmalarýný saðlar. Böylece annelik görevini hakkýyla yerine getirmiþ olur. Bu midyenin hangi canlýnýn genetik deðiþiminden oluþtuðunu bilmiyoruz ama, yavrularý geliþsin diye arkasýna hiçbir canlýda bulunmayan sahte balýk ekleyen üstün zekâ ve ustalýða þapka çýkarmak ve o zekâyý eðitip geliþtiren Yüce Rabbimize þükretmek kalýyor sadece bizlere... (Gelecek sayýda doðadaki diðer harika düzenlerden ve olaðanüstü parapsikolojik deneylerden söz edeceðiz.)

16 14 SEVGÝ DÜNYASI (Mart 1985, sayý 195 den alýnmýþtýr) O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir... Güngör Özyiðit, Psikolog O var mýdýr ve nerededir diyenler, kendilerine ve olduklarý yere baksýnlar, bulacaklardýr. Geçmiþte bir gün, maddeci bir düþünür, ünlü filozof Sokrat'a "Evrenin baþý sonu maddedir. Ben gözümle görmediðim, elimle tutmadýðým bir tanrýya inanmam" der. Sokrat, bilgiyle inanmýþ insanýn sakin emin tavrýyla, maddeci filozofa, eðer aklý varsa ona Tanrý'yý gösterebileceðini söyler. Filozofun kendisini savunurcasýna "Bu nasýl söz, aklým olmasaydý filozof olabilir miydim?" demesi üzerine, Sokrat taþý gediðine koyar; "O zaman madem ki aklýn olduðunu ileri sürüyorsun ve yine sen, bir þeyin varlýðýna inanmak için onu gözle görmek, elle yakalamak gerektiðini söylüyorsun, hadi göster aklýný da görelim, elimizle tutalým, bakalým niceymiþ?" der. Böylece filozof, kendi kurduðu mantýk tuzaðýna kendi düþer. Bu soru karþýsýnda köþeye sýkýþýr. Bunun üzerine Sokrat, sözü býraktýðý yerden

17 SEVGÝ DÜNYASI alarak, filozofu ustaca gerçeðe çeker. Ve "Dostum, gösteremediðin halde, aklýn olduðunu ileri sürüyorsun. Çünkü akla, mantýða uygun iþler yapýyorsun ve buradan bir aklýn olduðu sonucuna varýyorsun. Ayný þekilde, evrendeki düzeni görür, onun üzerinde derin düþünürsen, buradan da bu düzenin ve evrenin bir yaratýcýsý olmasý gerektiði düþüncesine kolaylýkla varýr, Tanrý'yý akýl gözüyle görmüþ olursun" der. ÝNANMANIN ERDEMÝ Ýnanmak, beþ duyu organýmýza çarpmayan, açýkça görülüp bilinemeyen, gizlide ve derinde duran manevi nitelikli þeyler için söz konusudur. Yoksa beþ duyu organý ile algýladýðýmýz þeylere inanýlmaz, onlarý biliriz zaten. Öyleyse manevi gerçeklerin en yücesi olan Tanrý'ya da, akýl ve mantýðýmýzý iþleterek, düþünerek, o yolla, görünenin arkasýndaki görünmeyeni anlamaya ve sezmeye çalýþarak, inanabiliriz. O nedenle yýllar önce bir büyük ruh "Tanrý'yý düþüncelerinizde arayýnýz" demiþtir. AKIL VE GÖNÜL YOLU Böylece insan, önce evrene, oradaki düzene bakarak, Tanrý'yý eserinde tanýmaya çalýþýyor. Buna akýl yolu ya da objektif araþtýrma yolu diyebiliriz. Daha sonra insan, Sevgisinden Varedenin en yetkin eseri olarak kendine dönüp bakýyor. Ve gönlünü aklýyla yýkayýp arýtarak, kendindeki Tanrýsal hikmetleri görmeye, sezmeye baþlýyor. Buna da gönül yolu ya da subjektif araþtýrma yolu diyebiliriz. Tabiî burada vahiy yoluyla Tanrý katýndan gelen bilgiler insana büyük yardýmcý oluyor. Çünkü o bilgilerde Tanrý, hem kendini tanýtýyor, hem de insana dünyada nasýl yaþanmasý gerektiðinin bilgilerini veriyor. Ýnsan o bilgiler üzerinde akýl ve mantýkla düþündükçe ve o bilgileri ruhuna benimsettikçe, daha hýzlý yol alýyor. Ve insan Tanrý'nýn evrendeki kanunlarýný görüp bildikçe, O'ndan doðrudan gelen bilgileri düþünüp derin anlamýna erdikçe, O'na gidip geliyor adeta. Ýþte düþünme, insaný Tanrý'ya yaklaþtýran bir faaliyet olduðundan, bilgi edinmemizde ve aldýðýmýz bilgileri ruhumuza sindirerek yükselmemizde doðrudan iliþkisi bulunduðundan en büyük ibadet sayýlmýþtýr. Düþünce ancak Tanrý'yý bulunca tam amacýna eriþir, aradýðýný bulur ve yalnýz O'nda huzur bulup dinlenir. O yüzden bazý erenler Tanrý'ya "Dilârâ", yani "gönül dinlendiren" demiþlerdir. TANRI ÝNANCININ TEMEL ÝLKELERÝ Aklýmýzý asýl amacý olan Tanrý'yý bilmeye yöneltip, düþündüðümüzde, inancýmýza temel olan akýl, mantýk ve bilgi delilleri olarak þunlarý görüyoruz: Üstün Güç Ýlkesi: Ýnsanlar ta ilk çaðlardan bu yana, bazý olaylarýn kendi istek ve iradelerine baðlý olmadýðýný, onlarý aþan bir gücün, onlara ve her þeye hükmettiðini anlamýþlar. Doðumlarýnýn, ölümlerinin, diðer doða olaylarýnýn üstün bir gücün etkisiyle olduðunu gözlemiþlerdir. Soðuktan etkilenmiþler, yýldýrýmlardan korkmuþlar, bütün bunlarý yaþamýþ, tecrübe etmiþler. Sonunda bütün bu olaylarý üstün bir varlýðýn etkisiyle olduðuna inanmýþlar. O'nu hoþnut etmek ve gazabýndan korunmak için de türlü

18 16 ibadet ve törenler uygulamýþlardýr. Böylece bir üstün gücün varlýðý bilgisi, gittikçe geliþen inançlarýn ve dinlerin doðmasýna yol açmýþtýr. 2- Nedensellik Ýlkesi: Dünyadaki her þeyin ve her olayýn bir sebebi vardýr. Bu nedenler zincirinde iyice geriye gidildiðinde "ilk nedene" varýlýr. Ýþte bu "ilk neden" Tanrý'dýr. Ve O, sebeplerin sebebidir. Her sebebin bir diðer sebebi olmasý gerekir. Sonsuza kadar tükenmez sebepler bulmak ise abestir. Öyleyse bir ilk ve etken sebebin varlýðýný kabul etmek zorunludur. Örneðin biz enerjimizi yediðimiz gýdalardan alýyoruz. Gýda topraktan, toprak güneþten, güneþ Büyük Parlaktan, o da Tanrý'dan alýyor. Demek ki varlýðý için baþka bir sebebe gerek duymayan bu ilk sebep, Tanrý'dýr. 3- Sonradan Olma Ýlkesi (Hudûs): Evrenin ezeli ve ebedi olmadýðýna, sonradan olduðu kanýtýna dayanýr. Evrende gördüðümüz ve bildiðimiz her þey sonlu ve sýnýrlýdýr. Sýnýrlý ve sonlu þeylerin toplamý ise sonsuz olamaz. Diðer yandan, cisimlerin hareket ederek yer deðiþtirmesi ile zaman ortaya çýkar. Zaman hareketin sayýsýdýr. Cisim ve hareket olmazsa, zaman da olamaz. O halde cisim, hareket ve zaman, varolma bakýmýndan birbirlerinden önce ve sonra olamazlar, yani hemzamandýrlar. Öyleyse cisimler sonlu ve sýnýrlý olduðuna göre, hareket ve zaman da sonludur. Zaten evren ezeli olsaydý, termodinamiðin ikinci kanunu olan entropi gereði, ezeli zaman içinde düzenin düzensizliðe, hareketin sükûnete dönüþmesi gerekirdi. Ayrýca bugün, karbon testleriyle yapýlan SEVGÝ DÜNYASI bilimsel araþtýrmalar da maddenin birkaç milyarlýk yaþý olduðunu doðrulamýþtýr. (Dünya için 3, evren için 20 milyar) Buna göre baþlangýcý ve sonu olan, sonradan varedilen bir þeyin, bir yaratýcýsý ve varedicisi de olmak gerekir. 4- Hareket Ýlkesi: Evrende her þey hareket halindedir. Üstelik bu hareket genelde saat istikametinde, düzenli dairesel harekettir. Üçüncü maddede hareketin ezeli olmayacaðýný gördük. O nedenle her þeyin düzenli bir þekilde hareketini saðlayan bir ilk hareket ettiricinin varlýðý gereklidir. 5- Düzen Delili: Evren, kozmoz dediðimiz düzenli bir oluþumdur. Bu düzenin tesadüfen olmasý imkânsýzdýr. Her düzen bir düzenleyiciyi ve düzeni yürütücüyü akla getirir ki, o da Tanrý'dýr. 6- Uygunluk Delili: Her þeyin birbirine uygun bir konumda ve uyumda olmasý. Bu bir yandan dünyadaki her þeyin insan varlýðýna uygun oluþu, diðer yandan her þeyin birbiriyle mantýklý bir bütünlük ve anlamlý bir iþbirliði içinde olmasý þeklinde görülüyor. Örneðin bedendeki her organýn tam yerli yerinde ve birbiriyle anlamlý bir iliþki içinde oluþu gibi. 7- Amaçlýlýk Ýlkesi: Hiçbir þey boþu boþuna yaratýlmýþ deðildir. Her þey bir amaç için vardýr. Gözün görmek, kulaðýn iþitmek için yaratýlmadýðýný söylemek abestir. Her þey bir amaca yönelikse, onlarý bu amaçla plânlayan ve belirli bir gayeye doðru yönelten bir maksatlý güç var demektir.

19 SEVGÝ DÜNYASI 8- Yapýttan Yapana (eserden müessire) Ýlkesi: Ortaya konulan her eser, onu meydana getiren birinin varlýðýna delildir. Gördüðümüz bir resim bize onu yapan ressamý hatýrlatýr. Evren ve insan, Tanrý'nýn varlýðýna iki büyük kanýttýr. 9- Yararlýlýk Ýlkesi: Gördüðümüz her þeyin bildiðimiz veya henüz bildiðimiz bir yararý vardýr. Derin düþündüðümüzde, þer gibi görünenlerin bile sonuçta yine bir hayra hizmet ettiðini görüyoruz. Örneðin mikroplar zararlý görünseler ve hastalýða sebep olsalar bile, bedenin kuvvetlenmesini ve kendini savunmasýný öðrenmesi bakýmýndan yararlýdýrlar. Her þeyin yarar için yaratýlmasý da koruyan ve seven bir Tanrý'nýn varlýðýný göstermektedir. 10- Olabilirlik (imkân) Delili: Gördüðümüz varlýklar gelip geçici ve sýnýrlý varlýklardýr. Sonradan olmuþlardýr. Olabildikleri gibi olmayabilirlerdi de. Varlýklarý mümkün, fakat zorunlu deðildir. Öyleyse bütün varlýklar, varolabilmek için, onlarý vareden ve varedilmeden vareden, zorunlu varlýk (vacib-ül vücud) olarak Tanrý'ya muhtaçtýr. 11- Genel Onay Ýlkesi: Ýnsanlýk varolalý hep bir Tanrý'ya inanmýþ ve tapmýþtýr. Niteliði deðiþik de olsa, hepsi de bir Tanrý düþüncesine sahip olmuþtur. Herkes birden yanýlamayacaðýna göre, bu da Tanrý'nýn varlýðýný gösteren bir delildir. 12- Kendi Varlýðýndan Tanrý'ya Varma Ýlkesi: Ýnsanýn kendi varlýðý Tanrý'nýn varlýðýna kanýttýr. Þöyle ki, insan bir an düþünceye dalsa, kendi varlýðýný anlar ve "Düþünüyorum, o halde varým" der. Ýnsan varolunca, onu yaratan bir Tanrý'nýn da varolmasý gerekir. 13- Mükemmelik Ýlkesi: Gördüðümüz her þey eksikli ve kusurludur. Öyle olduðu halde bizdeki mükemmellik fikri nereden geliyor. Bu kavram bize tek mükemmel olan Tanrý'dan gelmiþ olsa gerek. 14- Ýyiliðin En Üstünü (Hayr-ý Âla): Her þeyin en üstünü bir þey düþünülebilir. Örneðin ateþ, en yüksek sýcaklýktýr. En yüksek iyilik de ancak Tanrý adýný verdiðimiz varlýkta bulunabilir. Bir bildirinin dediði gibi "O iyidir, O iyiliktir þüphesiz." Kavramsal Analiz Ýlkesi: Tanrý'nýn varlýðýný, Tanrý kavramýnýn analizinden de çýkarabiliriz. Tanrý en yetkin varlýktýr. Þimdi Tanrý'nýn varolmadýðýný düþünürsek, Tanrý en yetkin varlýk olmaz artýk. Çünkü kendisinden "bir þey" yani "varolmak" niteliði eksilmiþtir. Böylece eksik bir varlýk olmuþtur Tanrý ve mükemmelliði zedelenmiþtir. Bu da Tanrý kavramý ile çeliþir. Öyle ise "en yetkin varlýk" olan Tanrý'nýn varolmasý mantýken gerekir. 16- Doðruluk Kanýtý: Bilgi doðru yargýlarla gerçekleþir ve geliþir. Bir yargýnýn, ileri sürdüðü bir þey varsa ve varolana uygunsa doðrudur. Doðruluðun olmasý için, ileri sürdüðü þeyin de doðru olduðunu varsaymak gerekir. Bunun gibi mutlak bir varlýk olmalý ki, varolan þeyler de ona katýlsýnlar. O'ndan pay alýp varlýk kazanabilsinler. Yine bunun gibi bir "mutlak iyi" bir "mutlak deðer" yoksa "iyi olan", "deðerli olan" bir þey de ola-

20 18 maz. Demek ki bu düþünce dizisine göre, bir "mutlak iyi" bir "mutlak varlýk" yani Tanrý vardýr. 17- Evrim Ýlkesi: Her þey deðiþmekte, daha iyiye doðru geliþmektedir, tekâmü1 etmektedir. Öyleyse böyle her þeyin hedef aldýðý mükemmel bir varlýk vardýr. 18- Öncesiz ve Sonrasýzlýk Ýlkesi (ezeli ve ebedi): Rehber bir varlýk þöyle der: "O baþlamadý ve bitmeyecek" Bizim bildiðimiz ve gördüðümüz þeyler, baþlangýcý ve sonu olan sýnýrlý varlýklardýr. 19- Öncesiz ve Sonrasýz Zorunlu Gerçekler (verite ilkesi): Evrende her zaman geçerli olan, öncesiz ve sonrasýz zorunlu gerçekler, bozulmayan esaslar (verite) vardýr. Öncesiz ve sonrasýz zorunlu gerçekler ise, ancak öncesiz ve sonrasýz, zorunlu olan bir varlýkta bulunabilir. Bu ise Allah dediðimiz varlýktýr. 20- Psikolojik Kanýt: Ýnsan sýnýrsýz bir iyiyi ve hep yeniyi özler. Yani içimizde sonsuz ve sýnýrsýz arzular vardýr. Ýnsan varolmayan þeylere karþý bir özlem duymaz. Öyle ise sonsuz ve sýnýrsýz bir varlýk vardýr. 21- Sýðýnma Ýhtiyacý: Ýnsan zor günlerde, dara düþtüðünde, köksüz bir aðaç gibi devrilmemek için, benliðinin derinliklerinde bir güce sýðýnmak ve O'ndan yardým dilemek ihtiyacýndadýr. Sanki içten içe böyle bir sahibinin ve koruyucusunun bulunduðu sezgisi içindedir. 22- Þükran Duygusu: Ýnsanýn içi sevinçle dolduðu ve mutlu olduðunda ise, kendisine bu imkâný bahþeden yüce bir SEVGÝ DÜNYASI varlýða þükran duyar. Ve O'ndan bu mutluluðun devamýný diler. Ve mutluluðundan dolayý, içinden iyilik yapma isteði gelir. 23- Güzellik Ýlkesi: Etrafýmýzdaki varlýklarda gördüðümüz güzellikler gelipgeçicidir. O halde gördüklerimiz gerçek güzelliðin kendisi deðildir. O'nun görüntüleridir. Nasýl ki ýþýk da güneþin kendi deðildir. Ama ýþýkta biz güneþin güzelliðini görürüz. Bu bize bütün güzelliklerin pay aldýðý ve kendisinden kaynaklandýðý "Güzeller güzeli" bir Yaratan'ýn varlýðýný gösterir. 24- Anlam Delili: Her þeyin bir anlamý olmasý, onu bir anlam için vareden Tanrý sayesindedir. Yoksa tesadüflerden, her satýrý ve sayfasý hikmet ve bilgilerle dolu bir kâinat kitabý ortaya çýkamazdý. 25- Bilim Delili: Bilim, bize olaylarýn geliþigüzel, rasgele olmadýðýný, belli yasa ve formüllere dayandýðýný gösteriyor. Bir protein molekülündeki aminoasitlerin atomlarýnýn bir araya gelerek hayat için elveriþli olan zincirleme baðlantýyý kurabilmesi için mevcut ihtimal 1048dir. Bu sadece canlý hücre içinde bulunan sayýsýz proteinlerden birinin meydana gelebilmesi için gerekli rakamdýr. Yine bir protein molekülünün tesadüfen meydana gelebilmesi için gerekli zaman yýldýr. Ve bu zaman en çok yirmi milyar biçilen kâinatýn yaþýnýn çok çok üstündedir. Yani zaman olarak bile bunun olmasý imkânsýzdýr. Bilim de bizi, yüce bir akýl ve güçle karþý karþýya býrakýyor. Ve bir mükemmeli özlemekte, O'na doðru yol almaktadýr. Bir bildiride dendiði gibi "Bütün

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

HAZÝRAN 2009 Sayý: 486 Fiyat: 3.5 YTL. .ÝSA nýn Sitemi.Dünya Üzerindeki Sýcak Noktalar.Norveç Tohum Deposu Bilmecesi

HAZÝRAN 2009 Sayý: 486 Fiyat: 3.5 YTL. .ÝSA nýn Sitemi.Dünya Üzerindeki Sýcak Noktalar.Norveç Tohum Deposu Bilmecesi HAZÝRAN 2009 Sayý: 486 Fiyat: 3.5 YTL.ÝSA nýn Sitemi.Dünya Üzerindeki Sýcak Noktalar.Norveç Tohum Deposu Bilmecesi ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:486 Haziran 2009 Onur Baþkaný:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI

NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL. Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI NÝSAN 2012 Sayý: 520 Fiyat: 7 TL Dua ve Þükür GERÇEÐÝN GÖZ KAMAÞTIRAN IÞIÐI BÝLGÝNÝN YENÝDEN AYARLANMASIARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Dua ve Þükür... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı