TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler"

Transkript

1 TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

2 ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487 Temmuz 2009 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Özenç Kayserilioðlu Yayýn Kurulu: Güngör Özyiðit Nelda Bayraktar Hale Ürkmezgil Haberleþme Sorumlusu ve Okur/Abone Ýliþkileri: Kazým Erdemoðlu Faks: P.K: 471 Beyoðlu/Ýstanbul Yönetim Yeri: Oba Sok. Silla Ap. No: 7/1 Cihangir/Ýstanbul Baský: Inkýlap Kitabevi San. Tic. A.Þ. Çobançeþme Mah. Sanayi Cad. Altay Sok. No:8 Yenibosna/Ýstanbul Þuur Maddeden Gelmez... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Evrende Rabbimiz de Etken Görevliler de... 6 Ahmet Kayserilioðlu O Vardýr, O Birdir, O nun Þani Yücedir Güngör Özyiðit Eðitimde Hasan Âli Yücel Dönemi Yalçýn Kaya Hayvanlarla Konuþmak (Angelika Guldenstein) Zuhal Voigt Hayatta Kalmanýn Planlarýný Yapan Ülke: Çin (Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri) Thom Hartman/Arýn Ýnan Ýstanbul Önemli Etkinliklere Ev Sahipliði Yaptý Rengin Özer Fiyatý: 3.5 TL Yýllýk Abone: 40 TL Yurt Dýþý: 50 TL

3 SEVGÝ DÜNYASI 1 Sevgili Dostlar Sizler de farkýnda mýsýnýz bilemeyiz, bir gün yine 24 saat, ama sanki eski 24 saat deðil. Çok ama çok hýzlý geçiyor zaman, geceler, gündüzler birbirini çýlgýnca kovalýyor. Olaylara biraz daha dýþarýdan bakmaya alýþmýþ olan spritüeller bunun daha çok farkýna varýyor. Bu hýzlý gidiþte günlük iþler, çözümsüz problemler, kýsýr döngüler tamamen anlamýný yitiriyor. Ýnsan zamanýný ve enerjisini en gerekli olanlara, daha çok sevgiye, daha çok farkýndalýða, daha derin anlamlara vermeyi diliyor. Ülkemizde bitmez tükenmez tartýþmalar bütün tv kanallarýný sarmýþken, ince bir þerit içinde bir haber geçiþtirildi. Bizim kanallarýmýzýn dýþýnda bütün dünya televizyonlarýnda ilk haber olarak verilen ve durmadan verilen haber, gelmiþ geçmiþ en büyük yýldýzlardan belki de ilk sýralarda sayýlabilecek olanýnýn bu dünyadan ayrýldýðýný bildiriyordu. Normal yaþamamak için gelmiþti bu dünyaya sanki. En yoðun sevgiye, bunun yanýnda en yoðun nefrete maruz kalarak yaþamak, çok geniþ bir hayal gücü ve yaratýcýlýkla, ayný zamanda müthiþ bir kýrýlganlýkla baþa çýkmaya çalýþmak, hem erkek gibi hem kadýn gibi hissedebildiði için her tür örselenmeye daha açýk olmak... ve alabildiðine þöhret ve zenginlikle dünyanýn nazarýný üzerinde toplamak. Zor bir hayatý, planý geride býraktý Michael Jakson, eserlerini bizlere hediye ederek. Epey üzdü bu dünya onu. O ise aldýðýndan çok daha fazlasýný vermeye uðraþtý hep, týpký tüm sanatçýlar gibi. Boyutlararasý sevgiyi, enerjiyi her türlü sýkýntýya seve seve razý olarak bizlere indiren hem yaþayan hem yaþamayan tüm sanatçýlara sevgiler, saygýlar bizden... Ýyi ki varlar... En Derin Sevgilerimizle SEVGÝ DÜNYASI

4 2 ÖZDEN ÝLE ERDEM KONUÞUYOR SEVGÝ DÜNYASI Bu yazýda inkârcý bir materyalistin fikirleri tartýþýlmaktadýr. Bu fikirler materyalistlerin (sosyalistlerin) kitabýndan alýnmýþ bulunmaktadýr. Dr. Refet Kayserilioðlu Þuur Maddeden Gelmez

5 SEVGÝ DÜNYASI Erdem - Dediniz ki asýrlar boyu bir taþý bir yere koysak ondan bir þuur meydana gelmez. Taþ maddenin en kaba ve en katý halidir. Belki ondan bir þuur meydana gelmez, ama beyin gibi ince ve üstün bir cevherden bir þuur pekâla meydana gelebilir. Nitekim meydana gelmektedir de. O halde þuurun yaratýldýðýný iddia etmek zoraki bir gayeciliktir. Çeþitli ve karþýlýklý madde, enerji etkilenmeleriyle üstün tertipte maddeler oluþmuþ, bunlardan da þuur meydana çýkmýþtýr. Özden - Bu bir fikir spekülasyonu veya oyunudur, dostum. Maddede þuur yok, enerjide þuur yok, bunlar asýrlar boyu birbirine tesir etseler kendilerinde olmayan bir þeyi nasýl meydana getirecekler. Yok'un yok'a tesiri yok olur. Matematikten biliyoruz. 0 x 0 = 0 dýr. Sýfýr çarpý sýfýr eþit bir olmaz. Böyle bir iddia mantýða aykýrýdýr, matematiðe de aykýrýdýr, öyleyse ilme de aykýrýdýr. Olabilir, gelebilir gibi ihtimali ve spekülatif iddialarla gerçekler çürütülemez. Erdem - Peki beynimizde þuur yok mu? Beyin þuur göstermiyor mu ve madde deðil mi? Özden - Evet, beyin maddedir ve beyin þuuru gösteriyor. Ama beynin gösterdiði þuur ruhtan gelen þuurun sadece aksettiriliþidir. O da tam olarak deðil. Bunu aynanýn güneþten gelen ýþýnlarý aksettirmesine benzetebiliriz. Aynadan bize akseden (yansýyan) ýþýnlar, güneþ ýþýnlarýdýr. Bu durumda ayna güneþtir, güneþ ýþýnlarýnýn kaynaðý aynadýr diyebilir miyiz? Ama aynada güneþ ýþýnlarýný aksettirme kabiliyeti vardýr. Beyin maddesi de böyledir. Þuuru aksettirme kudretinde veya yapýsýndadýr. Fakat bizzat þuuru imâl edecek kudrette deðildir. Bunun böyle olduðunu ispat çok kolaydýr. 3 Ama bugün mevzuumuz bu deðildir. Bir tekini söyleyeyim: Hipnotizmanýn çeþitli safhalarýnda deðiþik þuur dereceleri vardýr. Bunu hangi madde ile izah edersiniz? Diðer taraftan þuuru bugün ilim adamlarý daha kaba, demirden yapýlmýþ makinelerden de aksettirebilmektedirler. "Elektronik beyinler veya robotlar" denen bu makineler þuuru bizzat imâl etmemekte bizatihi bir þuur göstermemekte, sadece kendisine öðretilen, depo edilen þuuru ve bilgiyi aksettirmektedirler. Kendine öðretilenden fazla bir tek þeyi bile yapmak kudretinde deðildirler. Onlar da insandaki bizatihiliðin ve yeni durumlar karþýsýnda yeni kararlar alma kabiliyetinin zerresi bile yoktur. Erdem - Güzel ama bir makine, kaba bir demir maddesi bunu yaparsa, sonsuz zaman süresi içinde madde ve enerji dönüþümlerinden ve karþýlýklý tesir alýþ veriþlerinden de bir þuur imâl eden maddenin çýkýþý neden mümkün olmasýn? Esasen tekâmül

6 4 dediðimiz þey de maddelerin karþýlýklý tesir alýþ veriþlerinin en ideal þekle giriþi demek deðil midir? Ýþte sonsuz zaman süresi içinde çeþitli tekâmül kademelerinden geçe geçe bugünkü düzen, yýldýzlarýn hareketindeki düzgünlük, cisimlerin çeþitli parçalarý arasýndaki uygunluk meydana gelmiþtir. Nihayet þuur dediðimiz bilgi gösterisi de maddelerde depo edilen çeþitli bilgilerin karþýlýklý tesirleriyle zamanla bir sýnýflanmaya girmesi demektir. Özden - Dostum, siz benim söylediklerimi ya iyi dinlemiyorsunuz ya da kasten anlamaz görünüyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Madem ki bir robot, yani bir demir parçasý bir þuur gösterebiliyor, o halde sonsuz zaman süresi içinde madde ve enerjinin karþýlýklý tesirlerinden þuurlu bir maddenin çýkýþý neden mümkün olmasýn?" Ben de size karþýt soruyu soruyorum: Neden mümkün olsun ve nasýl mümkün olabilir? Bunu gösterebilir misiniz? Robotlar ve elektronik beyinler söylediðimiz gibi ancak kendisine öðretilen bir iki þeyi otomatik olarak tekrar eden idraksiz aletlerdir. Ýdrak denilen, þuur denilen þeyi maddede görebiliyor musunuz? Bir þeyin imkânýndan veya mümkün olabilmesinden bahsetmek için onun delillerinin elde bulunmasý icap eder. Ýdrak eden, düþünen, kendi kendine icabý hale göre en uygun davranýþý gösteren ve yeni icatlarda bulunan bir maddeyi veya enerjiyi göstermek asla mümkün deðildir. Sonra "þuur" dediniz "maddelerde uzun zaman süresince depo edilen çeþitli bilgilerin karþýlýklý tesir ede ede zamanla bir sýnýflanmaya girmesidir." Peki bilgi maddeye nasýl SEVGÝ DÜNYASI depo edilmiþtir? Bilgi enerji veya ýþýk gibi bir þey midir ki maddeye gele gele ona depo edilmiþ olsun?!.. Bilgi, madde, enerji ve canlý münasebetlerini gösteren kanunlarýn ve düzenlerin ifadesidir. O düzen ve kanunlarýn bu söyleniþi veya formüle ediliþi maddede nasýl depo edilir? Ve bilgiler madde içinde nasýl birbirine tesir eder? Bilgileri analiz ve sentez yapan bir idrak olmadan onlardan yeni neticeler nasýl çýkar, onlar nasýl sýnýflanýr, sýnýflandýktan sonra da þuurlu ve idrakli bir müessir (etken, yani ruh) olmadan onlar nasýl icap ettiði yerde ve zamanda ortaya çýkarlar? Erdem - Siz her þeyi ruha baðlýyorsunuz. Ruhu da madde dýþýnda bir baþka yaratýk, Tanrý'nýn kuvvet verdiði bir cevher olarak kabul ediyorsunuz. Peki siz etrafýnýzda madde dýþý bir þeyin etkisiyle (tesiriyle) hareketsiz bir cismin harekete geçtiðini hiç gördünüz mü? Her hareket bir maddenin

7 SEVGÝ DÜNYASI diðer maddeye tesiriyle olmaktadýr. Özden - Ýki þeyin birbirine tesirini görebilmemiz için o iki þeyin de bizce görülmesi lâzýmdýr, bu bir. Ýki þeyin biribirine tesir edebilmesi için aralarýnda az çok bir sempati ve yakýnlýk olmasý lâzýmdýr, bu iki. Çok yüksek frekanslý cereyaný elinizle tutarsýnýz da size bir þey olmaz. Ama alçak frekanslý þehir cereyanýný tutarsanýz hapý yutarsýnýz. Bunun sebebi bedenimizin alçak frekanslý cereyanla uyuþabilmesi, yüksek frekanslý cereyanla arasýnda hiçbir anlaþma olamamasýdýr. Yani daha ilmi söylemek gerekirse, ancak aralarýnda bir yakýnlýk ve sempati olan titreþimler birbirine tesir edebilirler. Ruhun da kaba maddeye doðrudan tesiri olamaz; ancak araya maþa veya iletken rolünü gören, ayný zamanda tesirleri transforme eden (transformatörde olduðu gibi) çeþitli madde kademelerinin konmasýyla olur. Ruhla madde arasýndaki bu "aracý maddeler" beden, asabi seyyale ve perispiri denen üç ana kademedeki maddelerdir. Bazen ruh bu araçlarýnda deðiþiklik yapabilir. Nitekim Telekinezi dediðimiz olayda uzaktan, hiç el dokunulmadan eþyalar hareket ettirilebilir. Ýþte bunu size madde dýþý bir þeyin tesiriyle bir cismin hareket ettirdiðine misal olarak gösterebilirim. Kaldý ki söylediðim gibi burada da doðrudan ruh deðil, ruhun kullandýðý maddeler aracýlýk yapmaktadýr. Size þunu söyleyebilirim ki kâinatta gördüðünüz her hareket doðrudan veya dolayýsýyla bir þuurlu varlýðýn, veya ruhun tesiriyle olmaktadýr. Erdem - Her hareketin bir ruhun tesiriyle olduðunu nereden çýkardýnýz? Hareket enerjinin tesiriyle olmaktadýr. Enerjinin maddeye tesiri hareketi meydana getirmektedir. Özden - Enerjilere yön veren, onlarý çeþitli maddelere doðru yönlendirip, 5 sevkeden þuurlu etkenlerdir, yani ruhlardýr. Meselâ ampulü yakan elektriktir, fakat elektriði uygun bir kablo ile ampule ulaþtýran ve düðmeyi açarak ona kumanda eden insan þuurudur. Öyle olmasaydý, çeþitli enerjilerin rasgele maddelere tesiriyle bir korkunç karýþýklýk, bir kaos (maddelerin, unsurlarýn karmaþýklýðý) meydana gelirdi. Halbuki etrafýmýzdaki dünyada hiçbir karýþýklýk yoktur. Maddelerin, enerjilerin ve bunlarýn tesir alýþ veriþlerinin belki, deðiþmeyen kanunlarý var. O halde bunlara devamlý tesir eden, bunlarý devamlý bir düzenle tutan þuurlu etkenler, yani ruhlar vardýr. Bütün bu düzenleri ve kanunlarý koruyan da bir Büyük Tanrý mevcuttur.

8 6 SEVGÝ DÜNYASI Evrende Rabbimiz de Etken, Görevliler de... Ahmet Kayserilioðlu, Psikolog

9 SEVGÝ DÜNYASI ÖMER HAYYAM'IN HAYRANLIÐI... Ýslâm kültürünün altýn çaðýnda yaþamýþ olan Niþabur'lu Ömer Hayyamdan ( ) eski yazýlarýmda da söz etmiþtim. Biz onu daha ziyade rûbaileriyle tanýrýz. A.Kadir'in "Bugünün Diliyle Hayyam" kitabýnda o keskin zekânýn yaþama, o ironik, o mizahi bakýþ açýsýndan ne büyük keyif almýþtýk: Düþe düþe sarhoþluk düþtü benim payýma Ýnsanlar, neden kýnarsýnýz beni? Ya bütün haram þeyler sarhoþ etseydi, Ortada bir tek ayýk zor görürdünüz. Hele onun sevgi dolu, sýmsýcak yüreðindeki gerçek inancý; Yunus Emre'den çok önceki yýllarda, ne cennetteki hurilere, ne de cehennem azabý dehþetine aldýrýþ etmeyen hayat görüþü; pek çoðumuzda dinler üstü bir insanlýk duygusu uyandýrmýþtý: Ýster Müslüman olsun, ister gâvur olsun bana ne Sýmsýcak olsun yürek dediðin, Sevgiyle dolu olsun aðzýna dek. Bizim deftere adýn hele bir yazýlsýn kardeþ O zaman cennet de výz gelecek sana, Göreceksin, cehennem de výz gelecek. Ama gerçekte þiir, Hayyam'ýn bir yan uðraþýsý. Onun uygarlýða esas katkýsý cebir ve astronomi ile ilgili kitaplarýdýr. Müslüman bilginlerin 9. ve 11. yüzyýl arasýndaki altýn çaðda pozitif bilimlerdeki özgün buluþlarý, nice sonra Latince'ye 7 çevrilmiþ ve batý dünyasýndaki büyük atýlýmýn mayasý olmuþtu. Örneðin Hayyam'ýn cebirde üçüncü derece polinom denklemlerin köklerini bulmak için, "Apollonios'un konik kesitleri" gibi kavranmasý çok zor bir konuyu iyice sindirerek, konik kesitleri kesiþtirme yöntemini ortaya koymasý, ileriki yüzyýllarda batý matematikçilerine temel taþý olmuþtu. Edebiyat dahil her dalda at koþturmuþ ve özgün yapýtlar üretmiþ koca Hayyam'dan, yaþlýlýk yýllarýnda, bunca çalýþmasýndan sonra evrene bakýþ açýsýný özetlemesini istediklerinde, bir kelimeyle, en içten en duygusal bir tek kelime ile cevap vermiþti: "HAYRANLIK!.."... VE BÝZLERÝN EVRENE BÖN BAKIÞI!.. Onlar günümüze göre çok daha az bilgiyle evrene hayranlýkla bakmýþlar. Peki bugün okullarda pozitif bilimleri en yeni buluþlarýn ýþýðýnda öðrenirken kaçýmýz bu hayranlýðýn zerresini duyuyoruz? Okul kitaplarýnda ya da öðretmenlerde böyle bir konuya teðet geçmek bile söz konusu deðil. Halbuki buluþlarýyla fen kitaplarýna temel olan Newton, Kepler, Crooks... gibi geçmiþ yüzyýllarýn pek çok bilgini, manevi çalýþmalar da yapmýþ, inancý bütün kiþilerdi. Gelmiþ geçmiþ en büyük fizikçi kabul edilen Newton'un, Ýncil'in "Vahiy" bölümü üzerinde 20 yýlý aþkýn çalýþmalar yaptýðýný söylememiz bunun yeterli bir kanýtýdýr. Ne var ki, geçtiðimiz 20. yüzyýlda her þey tersine döndü. Geçmiþte her þeyi dinle açýklamaya çalýþan ortaçað kilisesi baðnaz-

10 8 lýðýnýn tersine, þimdi de her þeyi madde ile açýklamaya çalýþma baðnazlýðýna girildi. Maneviyat, düþünce dünyasýndan kovuldu. Pozitif bilimleri, kendi metodolojisine saygý duyarak kabullenebiliriz. Ama baðýmsýz düþüncenin kalesi, her olasýlýða kapýlarý sonuna kadar açýk felsefeye ne demeli?!.. Sanki görünmez bir el, evrendeki olaðanüstü düzeni, bu düzeni kurup iþleten büyük zekâyý ve onun emrindeki görevli yüce manevi varlýklarý insanlara düþündürmemek için türlü hüner ve çabayla "Çin Setleri" inþa edip duruyor... ÝLK ÇAÐ ÝNSANI DA OLSAK... Çaðýmýzý, Hayyam devrini býrakýn, ilk çaðda yaþayan düþünen bir insan bile olsak vücudumuzun, organlarýmýzýn bir bakýþta fark ettiðimiz mükemmelliði, yapýlýþýndaki ustalýðý, yine de bizleri hayran býrakmaya yeter de artardý. Ýskelet yapýmýzdaki düzen, ayak tabanýmýzda ufak bir kavisle bizleri düz tabanlýktan kurtaran ustalýk, en kýymetli organýmýz beynimizin kafatasýmýzla korunmasý; hassas kalbimizin göðüs kafesi arkasýna yerleþtirilip midemizin serbest býrakýlmasý; dýþ tesirlerden kolay etkilenen gözümüzün burnumuz gibi dýþarýda býrakýlmayýp içeri doðru çekilmesi; ayrýca kaþ, göz kapaðý, kirpik, gözyaþý gibi desteklerle iyice güvence altýna alýnmasý; tam duyma merkezimizin baþýna sesleri toplayan kulak kepçelerinin konmasý gibi düzenekler bir ilk çað insanýnýn bakýþ açýsýyla bile ne çok hayranlýk uyandýrýr. SEVGÝ DÜNYASI Hele bir de biraz bilgimizi artýrýp organlarýmýza dikkatli gözlerle bakýnca; týp öðrencisi iken onu derin düþüncelere götüren bir dostumun þu gözlemine nasýl katýlamayýz: Nefes ve yemek borusunun birleþtiði yere konan küçük dil yutarken nefes borusunu kapatarak yemekleri mideye gönderir. Aksilik bu ya, yutarken konuþmayý sürdürürsek küçük dil devre dýþý kalýr diye de yeni bir önlem alýnmýþ. Nefes borusu baþýndaki duyarlý tüyler hemen kasýlmayý saðlar ve öksürterek yemekleri dýþarý püskürtür. Eðer akciðerlere gitseydi zatürree olmamýz hattâ ölmemiz iþten bile deðildi. Gerçekten bedenimizin yapýsý o kadar karmaþýk, o kadar mükemmel olmasaydý bunca týp kitabý kütüphaneleri böyle alabildiðine doldurup taþar mýydý hiç?!.. ARILAR YÜKSEK MATEMATÝKTE BÝRÝNCÝ Geçen sayýlarýmýzda ünlü týp profesörlerinin, felsefeci ve din adamlarýnýn Tanrý inançlarýyla ilgili düþüncelerini kendi aðýzlarýndan dinlemiþtik. Çaðýmýzda materyalist, maddeci hayat görüþü pek çoðumuzun düþünce ve davranýþýmýzda hakim rol oynamasýna raðmen; derinliðine düþünen kimseleri etkisi altýna alamadýðýný sevinçle görmüþtük. Röportajýmda Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ý en çok etkileyen soru, yabani arý Ammophile'in üzerine yumurtlayacaðý týrtýlýn 9 hareket merkezine tam isabetle dokuz iðne batýrarak, onu öldürmeden hareketsiz býrakan büyük ustalýðýydý. Hayvanlar dünyasýnda

11 SEVGÝ DÜNYASI nereye bakarsak bakalým bizim "içgüdü" diyerek geçiþtiriverdiðimiz nice hayranlýk sahneleriyle karþýlaþýrýz. Yabani arý Ammophile bu hüneri gösterir de bal arýlarýmýz hiç geri kalýr mý? Ýþte bu defa onlarýn peteklerini inþa ederken kullandýklarý, yüksek matematikçileri hayran býrakan, hayretten hayrete düþüren büyük trigonometri ve türev bilgileri: Bilindiði gibi arýlar binbir hünerle oluþturduklarý ballarý, balmumundan büyük zahmetlerle yaptýklarý peteklere doldururlar. Aslýnda petekler tek deðil iki yüzlüdür. Her iki taraftan da baksak ufak ufak hücrelerin hiçbir boþluk býrakmadan yan yana sýralandýðýný görürüz. Bal deposu olarak kullanýlan bu hücreler her iki yüzde de düzgün altýgen þeklindedir. Bu düzgün altýgenlerin her bir kenarýndan inen ince balmumu perdelerle bir prizma þekli oluþturulur. Ancak bu prizma þekli ortalara doðru bozulur. Diðer taraftaki üç prizmanýn içe doðru sivri bir tepesi olan eðik üç eþkenar dörtgen oluþturmasýndan 9 dolayý prizma þekli bu eðik eþkenar dörtgenlerin oluþturduðu bir çukur tabanla sonlanýr. Matematikçiler önce kapaklarýn neden düzgün altýgen þeklinde olduðunu merak etmiþler. Ýlk bakýþta görülmüþ ki, düzgün altýgenin köþelerindeki iç açýlarý 120 derece olduðundan üç köþenin hiçbir boþluk býrakmadan yan yana gelmesi ve böylece peteðin her yerinden yararlanýlmasý saðlanýyor. Çünkü her köþedeki üç açýnýn toplamý 360 derece olmaktadýr. Fakat böyle boþluksuz bir yüzey eþkenar üçgen veya karelerle de elde edilebilirdi. Neden altýgen seçilmiþ? Arýlar o kadar yaman ki, bunun da sebebi var, hem de matematiksel bir sebep. Herhalde arýlar elektronik hesap yapmasýný biliyorlar ki üçgen, kare ve altýgen þekilleri karþýlaþtýrmýþlar ve arýlarýn içeri girebileceði bir boyuttaki bu üç þekilden en küçük çevrelisinin altýgen olduðunu bulup bunda karar kýlmýþlar. Böylece en az balmumu kullanarak hücreler oluþturuluyor. Bütün bunlardan daha þaþýrtýcýsý yazýnýn baþýnda tarif edilen hücre þekilleri incelenince ortaya çýkmýþtýr. Hücrelerin dip tarafýnýn üç eþkenar dörtgenin bir tepe oluþturacak þekilde tertibi 18. yüzyýlda Paris Observatuar Astronomlarýndan Maraldi'nin dikkatini çekmiþtir. Büyük bir dikkatle bu eþkenar dörtgenlerin prizmadan eðim açýsýný

12 10 ölçmüþ ve 70 derece 32 dakika bulmuþtur. Bir baþka Bilgin Reomür bu açýnýn bir balmumu ekonomisi olduðunu düþünerek açýdan hiç bahsetmeden zamanýn büyük Alman matematikçisi König'e bir soru sormuþtur. Soru þudur: Arýlarýn hücrelerine benzer bir hacmi en az yüzeyle oluþturabilmek için eþkenar dörtgenlerin eðim açýsý ne kadar olmalýdýr? Maraldi'nin ölçümünden 25 sene sonra büyük matematikçi König, geometrik, trigonometrik ve türev derin hesaplarý sonucunda bu açýnýn 70 derece 34 dakika olmasý gerektiðini buldu. Bu sonuç arýlarýnkinden 2 dakika fazla idi. Herkes bu çok küçük fazlalýðý arýlara baðýþlamaya hazýrken Ýskoç matematikçisi Colin Maclaurin ( ) ayný hesabý yeniden yaptý. Gerçekten König'in bir hesap hatasý yaptýðýný, bu açýnýn arýlarýn yaptýðýnýn týpatýp ayný, yani 70 derece 32 dakika olduðunu hayretle ortaya koydu. Balmumunu en az kullanmak için arýlarýn yaptýðý bu olaðanüstü matematiksel davranýþlarý tesadüf diye kaldýrýp atacak mýyýz? Sadece bir isim takmakla "içgüdü" deyip geçmekle neyi hallediyoruz? Ufacýk bir arýya bunca hüneri baðýþlayan Yüce Yaratýcýya inanmak deðil, inanmamak ne kadar zor. Nitekim âlemleri ince düzenle yaratýp yöneten Rabbimiz arýlardaki bu ve benzeri hünerleri onlarýn ruhlarýnda Tanrýsal bir vahiyle içgüdü þeklinde güdümlü bir þekilde oluþturduðunu Kuran'ýn Nahl Suresi uncu âyetlerinde açýkça söylemektedir. SEVGÝ DÜNYASI Canlýlarýn ruhlarýnda böyle bir yetinin varolduðunu, bu içgüdü mekanizmasýnýn aslýnda ruhsal bir telkinle, bir vahiyle genlerimize iþlenmesinin bir analojik örneðini bizler hipnoz sonrasý (post hipnotik) telkinlerde de görmekteyiz. Bizzat katýldýðým hipnoz deneylerinde derin uyumakta olan süjeye uyandýktan belli bir zaman sonra yapmasý istenen hareketlerin, dakikasý dakikasýna aynen uygulandýðýna kaç defa tanýk oldum. Nobel ödüllü ünlü fizik bilgini Feynman Princeton Üniversitesinde lisansüstü eðitim esnasýnda kalabalýðýn önünde sahnede nasýl hipnoza girdiðini ve kendisine hipnoz sonrasý yapmasý istenen mantýk dýþý buyruða, istemeye istemeye nasýl uymak zorunda kaldýðýný kitabýnda þöyle anlatýr: "... Normal olarak yapamayacaðým þeyleri yaptýrdý ve sonunda bana hipnozdan çýktýktan sonra, yerime doðrudan dönmek yerine - ki tabii olarak bu yoldan gidilirdi- odanýn tüm çevresini dolanýp yerime arka taraftan yürümemi söyledi. Tüm gösteri süresince neler olduðunun hayal meyal farkýndaydým ve hipnozcunun söylediði þeylere uyuyordum, ama bu defa karar verdim: 'Allah kahretsin artýk yeter doðrudan doðruya yerime gideceðim.' Ayaða kalkýp sahneyi terketme zamaný gelince, doðrudan yerime doðru yürümeye baþladým. Ama sonra beni sýkýntýlý bir duygu kapladý. O kadar rahatsýz hissettim ki, devam edemedim. Salonun tüm çevresini yürüyerek dolandým.

13 SEVGÝ DÜNYASI SADECE O DEÐÝL, O'NUN KANUNLARINI UYGULAYAN MANEVÝ VARLIKLAR, MELEKLER DE VAR. Doðadaki muhteþem düzeni gözlemlerken ilâhi kanunlarý büyük bir bilgi ve hünerle uygulayan Yüce Melekler ordusunun etkilerini de hesaba katmalýyýz Yaratanýn ilk hücreyi meydana getirmesinden sonra ince gen mühendisliði bilgilerini kullanarak türden türe geçiþlerde ve karmaþýk organizmalarýn oluþmasýnda onlarýn görünmeyen ellerinin yapýp ettiklerini de hesaba katmamýz doðada olup bitenleri anlamamýzý kolaylaþtýracaktýr. Yaratma bir defada olup bitmiþ deðildir. Mucize her an olmaktadýr. Parapsikoloji incelemelerinden ruhsal varlýklarýn maddeye nasýl hükmettiðini, fizik ve kimya kanunlarýný uygulayarak olaylarý nasýl yönlendirdiklerini apaçýk görmekteyiz. Ýleriki yazýlarýmda Nobel ödüllü doða bilginlerinin gerçekleþtirdiklerini parapsikoloji deneylerinden uzunca söz edeceðim. Ayaðýmýza çarpýp havalanan bir taþ parçasý da, hýnzýrlýðýna bile bile düþmanýnýn kafasýný yarmak için atýlan taþ da Newton'un hareket kanunlarýna uyar. Ama biri tesadüfî biri maksatlý. Arkada yatan niyeti görmezsek farký anlayamayýz. Doðayý da kendi kendine iþleyen bir makine deðil, arka planda maksatlý ve bilgili görünmez ellerin bir icraat alaný olarak görürsek olanlarý anlamamýz 11 kolaylaþýr. Uzaktan kumandalý arabasýný saða sola çarptýrmadan yöneten çocuðu hesaba katmazsak, gözümüzü sadece iþleyen arabanýn davranýþ kanunlarýna dikersek, bu düzenli hareketin gerçek nedeni olan çocuktaki zekâ ve hüneri ýskalamamýz iþden bile olmaz. Bunun baþka bir alandaki tezahürlerini 30 yýldan fazla zamandýr uzaktan etkilerle ekin tarlalarýnda bir gecede oluþturuluveren son derece karmaþýk geometrik þekillerde görmekteyiz. Ýngiliz fizik ve matematikçisi Boston Üniversitesi Astronomi profesörü Gerald Hawkins'in ( ) bu þekillerden yararlanarak Öklid'in 5. teoremini nasýl bulduðunu geçmiþ yazýlarýmda uzunca anlatmýþtým. Rehber varlýk Kryon tarlalardaki bu olaðanüstü karmaþýk þekillerin, öte âlemdeki insanlýk dostu ruhsal varlýklarýn, ileride barýþ elçisi olacak yeryüzündeki gönülerlerini evrenin ortak dili geometriye alýþtýrmak için bir þifre olarak oluþturduklarýný söylemektedir. Profesör Hawkins'in bu buluþu da Kryon'ýn sözünün tam bir doðrulamasý olmuþtur. ÇOK ÝRÝ KUÞLARIN ARI KUÞUNA DÖNÜÞMESÝ Türden türe geçilmek suretiyle yeryüzünde canlýlarýn tek hücreden en karmaþýk organizmalara doðru geliþmesinde, Yaratanýn emrindeki üstün bilgi ve kudretlerle donanmýþ ruhsal varlýklarýn bilinçli genetik müdahaleleri olmak zorunda. Yeni oluþan türlerde, geçmiþtekilerle çok ortak özellikler bulunmasýna raðmen, eskidekilerin

14 12 hiçbirinde olmayan bambaþka organ ve içgüdülerin de belirdiðini görüp durmaktayýz. Þimdi dünyamýzda gen mühendislerimizin de bilinçli kimyasal müdahalelerle yeni gen kombinasyonlarý yaparak ayný tür içinde kalmakla beraber, örneðin meyve sineklerinin kanatlarýnda bazý þekil deðiþiklikleri yaptýklarýný biliyoruz. Bilgimiz arttýkça belki türden türe geçiþleri bile gerçekleþtirebileceðiz. "Bizim Celselerimizde" çok iri kuþlarýn arý kuþuna dönüþmesinde Yaratanýn emrindeki akýl sahiplerinin rolleri þöyle anlatýlýr: Hani þimdi üzerinde rahatça dolaþtýðýnýz varedildikten öyle bir zaman sonra, öyle kendi kendine dönüp dururken, hani bildiðiniz ya da bilmediðiniz öyle çok canlýlar vardý da, hani yine bugün bildiðiniz ya da bilemediðiniz öyle çoklarý eksikti ya... Hani ARI KUÞU bile yoktu o zaman. Sadece çok iri, çok büyük kuþlar vardý ya... Ve o kuþlarýn, yavaþ yavaþ bir çiçeðin özünden gereðini almak için ARI KUÞUNA dönüþmesi için kim emir verdi dersiniz?!.. Hangi akýl bunu SEVGÝ DÜNYASI bildi yaptý dersiniz? Siz, size O'NUN varlýðýný soranlara deyiniz ki: Gözlerini en basit ARI KUÞUNA çevir ona bak, onda O'NU göreceksin. MÝDYENÝN ARKASINDA BU SAHTE BALIK NASIL OLUÞTU? Harvard Üniversitesi Jeoloji ve Zooloji profesörü fosil bilim ve evrim biyologu Stephen Jay Gould'ýn Tübitak tarafýndan Türkçeleþtirilmiþ "Darwin ve Sonrasý" kitabýndan o kadar çok yeni þeyler öðrendik ki, yazarýna da, onu dilimize kazandýranlara da ne kadar teþekkür etsek azdýr. Örneðin, kitabýn 54. sayfasýndaki bebeklerin kafatasýndaki býngýldaðýn sýrf insanlara özgü olduðu diðer hiçbir canlýda bulunmadýðý bilgisi... Ama sadece bilgisi deðil bunun altýnda yatan çok önemli amaç ve hikmet. Ýnsanlar diðer hayvan-

15 SEVGÝ DÜNYASI larýn aksine, beyinlerinin gerçek boyutunun dörtte birinden bile küçük doðduklarýndan, geliþecek olan beyin sýkýþýp kalmasýn diye kafatasý kemiklerinin arasýndaki boþluklarýn yanýsýra, býngýldak yumuþak dokusu bebeklerde uzun süre varlýðýný sürdürür. Ve böylece de çocuðun geliþmesi esnasýnda beyninin içinde yaþadýðý ortamýn fiziksel ve sosyal þartlarýna uygun bilgilerle donanmasý saðlanýr. Alýcý gözle bakýlýnca doðanýn neresinde bir hikmet görmüyoruz ki? Yazar canlýlarda doðaya uyum konusunu anlatýrken 103. sayfada kendisinin çok önem verip hayranlýk duyduðu bir gözdesinden bahseder. "Lampsilis" adlý tatlý su midyesi... Çoðu midye gibi dip çökeltilerine kýsmen gömülmüþ ama arkasý dýþta kalacak þekilde yaþayan bu midyenin; dýþta kalan kýsmýnýn tepesinde küçük bir balýk görünümüne sahip bir yapý bulunmaktadýr. Bu balýðýn aerodinamik bir gövdesi, iyi tasarýmlý kanatçýklarý, kuyruðu ve göz deliði de vardýr. Ve yazar heyecanla aynen þunu söyler: 13 "... Ve ister inanýn, ister inanmayýn kanatçýklar ritmik bir hareketle dalgalanarak yüzme taklidi yapar." Gerçekte arkada balýk falan yok. Tamamen bir balýk taklidi var. Bir midye niçin arka kýsmýnda böyle bir sahte balýk oluþtursun ki?!.. Yazar bunun da çok mantýklý bir gerekçesi olduðunu söyler. Bu midyenin alýþýlmadýk bir üreme biyolojisi vardýr. Larvalar, büyümelerinin ilk evresinde balýklarýn içinde bir yolculuða çýkmadan geliþememektedir. Yaþayabilmek için bir balýðýn aðzýndan içeri girmeleri ve solungaçlara ulaþmalarý gerekir. Ýþte sahte balýðýn rolü burada devreye girmektedir. Aslýnda o hareketli bir tuzaktýr, midyeye yaklaþmasý gereken balýðýn hem biçimini hem de hareketlerini taklit ederek bir nevi davetiye gönderir. Ve bir balýk yaklaþýr yaklaþmaz midye larvalarýný keseciðinden dýþarý boþaltarak önemli bir kýsmýnýn balýk tarafýndan yutularak solungaçlarýndaki yerlerine ulaþmalarýný saðlar. Böylece annelik görevini hakkýyla yerine getirmiþ olur. Bu midyenin hangi canlýnýn genetik deðiþiminden oluþtuðunu bilmiyoruz ama, yavrularý geliþsin diye arkasýna hiçbir canlýda bulunmayan sahte balýk ekleyen üstün zekâ ve ustalýða þapka çýkarmak ve o zekâyý eðitip geliþtiren Yüce Rabbimize þükretmek kalýyor sadece bizlere... (Gelecek sayýda doðadaki diðer harika düzenlerden ve olaðanüstü parapsikolojik deneylerden söz edeceðiz.)

16 14 SEVGÝ DÜNYASI (Mart 1985, sayý 195 den alýnmýþtýr) O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir... Güngör Özyiðit, Psikolog O var mýdýr ve nerededir diyenler, kendilerine ve olduklarý yere baksýnlar, bulacaklardýr. Geçmiþte bir gün, maddeci bir düþünür, ünlü filozof Sokrat'a "Evrenin baþý sonu maddedir. Ben gözümle görmediðim, elimle tutmadýðým bir tanrýya inanmam" der. Sokrat, bilgiyle inanmýþ insanýn sakin emin tavrýyla, maddeci filozofa, eðer aklý varsa ona Tanrý'yý gösterebileceðini söyler. Filozofun kendisini savunurcasýna "Bu nasýl söz, aklým olmasaydý filozof olabilir miydim?" demesi üzerine, Sokrat taþý gediðine koyar; "O zaman madem ki aklýn olduðunu ileri sürüyorsun ve yine sen, bir þeyin varlýðýna inanmak için onu gözle görmek, elle yakalamak gerektiðini söylüyorsun, hadi göster aklýný da görelim, elimizle tutalým, bakalým niceymiþ?" der. Böylece filozof, kendi kurduðu mantýk tuzaðýna kendi düþer. Bu soru karþýsýnda köþeye sýkýþýr. Bunun üzerine Sokrat, sözü býraktýðý yerden

17 SEVGÝ DÜNYASI alarak, filozofu ustaca gerçeðe çeker. Ve "Dostum, gösteremediðin halde, aklýn olduðunu ileri sürüyorsun. Çünkü akla, mantýða uygun iþler yapýyorsun ve buradan bir aklýn olduðu sonucuna varýyorsun. Ayný þekilde, evrendeki düzeni görür, onun üzerinde derin düþünürsen, buradan da bu düzenin ve evrenin bir yaratýcýsý olmasý gerektiði düþüncesine kolaylýkla varýr, Tanrý'yý akýl gözüyle görmüþ olursun" der. ÝNANMANIN ERDEMÝ Ýnanmak, beþ duyu organýmýza çarpmayan, açýkça görülüp bilinemeyen, gizlide ve derinde duran manevi nitelikli þeyler için söz konusudur. Yoksa beþ duyu organý ile algýladýðýmýz þeylere inanýlmaz, onlarý biliriz zaten. Öyleyse manevi gerçeklerin en yücesi olan Tanrý'ya da, akýl ve mantýðýmýzý iþleterek, düþünerek, o yolla, görünenin arkasýndaki görünmeyeni anlamaya ve sezmeye çalýþarak, inanabiliriz. O nedenle yýllar önce bir büyük ruh "Tanrý'yý düþüncelerinizde arayýnýz" demiþtir. AKIL VE GÖNÜL YOLU Böylece insan, önce evrene, oradaki düzene bakarak, Tanrý'yý eserinde tanýmaya çalýþýyor. Buna akýl yolu ya da objektif araþtýrma yolu diyebiliriz. Daha sonra insan, Sevgisinden Varedenin en yetkin eseri olarak kendine dönüp bakýyor. Ve gönlünü aklýyla yýkayýp arýtarak, kendindeki Tanrýsal hikmetleri görmeye, sezmeye baþlýyor. Buna da gönül yolu ya da subjektif araþtýrma yolu diyebiliriz. Tabiî burada vahiy yoluyla Tanrý katýndan gelen bilgiler insana büyük yardýmcý oluyor. Çünkü o bilgilerde Tanrý, hem kendini tanýtýyor, hem de insana dünyada nasýl yaþanmasý gerektiðinin bilgilerini veriyor. Ýnsan o bilgiler üzerinde akýl ve mantýkla düþündükçe ve o bilgileri ruhuna benimsettikçe, daha hýzlý yol alýyor. Ve insan Tanrý'nýn evrendeki kanunlarýný görüp bildikçe, O'ndan doðrudan gelen bilgileri düþünüp derin anlamýna erdikçe, O'na gidip geliyor adeta. Ýþte düþünme, insaný Tanrý'ya yaklaþtýran bir faaliyet olduðundan, bilgi edinmemizde ve aldýðýmýz bilgileri ruhumuza sindirerek yükselmemizde doðrudan iliþkisi bulunduðundan en büyük ibadet sayýlmýþtýr. Düþünce ancak Tanrý'yý bulunca tam amacýna eriþir, aradýðýný bulur ve yalnýz O'nda huzur bulup dinlenir. O yüzden bazý erenler Tanrý'ya "Dilârâ", yani "gönül dinlendiren" demiþlerdir. TANRI ÝNANCININ TEMEL ÝLKELERÝ Aklýmýzý asýl amacý olan Tanrý'yý bilmeye yöneltip, düþündüðümüzde, inancýmýza temel olan akýl, mantýk ve bilgi delilleri olarak þunlarý görüyoruz: Üstün Güç Ýlkesi: Ýnsanlar ta ilk çaðlardan bu yana, bazý olaylarýn kendi istek ve iradelerine baðlý olmadýðýný, onlarý aþan bir gücün, onlara ve her þeye hükmettiðini anlamýþlar. Doðumlarýnýn, ölümlerinin, diðer doða olaylarýnýn üstün bir gücün etkisiyle olduðunu gözlemiþlerdir. Soðuktan etkilenmiþler, yýldýrýmlardan korkmuþlar, bütün bunlarý yaþamýþ, tecrübe etmiþler. Sonunda bütün bu olaylarý üstün bir varlýðýn etkisiyle olduðuna inanmýþlar. O'nu hoþnut etmek ve gazabýndan korunmak için de türlü

18 16 ibadet ve törenler uygulamýþlardýr. Böylece bir üstün gücün varlýðý bilgisi, gittikçe geliþen inançlarýn ve dinlerin doðmasýna yol açmýþtýr. 2- Nedensellik Ýlkesi: Dünyadaki her þeyin ve her olayýn bir sebebi vardýr. Bu nedenler zincirinde iyice geriye gidildiðinde "ilk nedene" varýlýr. Ýþte bu "ilk neden" Tanrý'dýr. Ve O, sebeplerin sebebidir. Her sebebin bir diðer sebebi olmasý gerekir. Sonsuza kadar tükenmez sebepler bulmak ise abestir. Öyleyse bir ilk ve etken sebebin varlýðýný kabul etmek zorunludur. Örneðin biz enerjimizi yediðimiz gýdalardan alýyoruz. Gýda topraktan, toprak güneþten, güneþ Büyük Parlaktan, o da Tanrý'dan alýyor. Demek ki varlýðý için baþka bir sebebe gerek duymayan bu ilk sebep, Tanrý'dýr. 3- Sonradan Olma Ýlkesi (Hudûs): Evrenin ezeli ve ebedi olmadýðýna, sonradan olduðu kanýtýna dayanýr. Evrende gördüðümüz ve bildiðimiz her þey sonlu ve sýnýrlýdýr. Sýnýrlý ve sonlu þeylerin toplamý ise sonsuz olamaz. Diðer yandan, cisimlerin hareket ederek yer deðiþtirmesi ile zaman ortaya çýkar. Zaman hareketin sayýsýdýr. Cisim ve hareket olmazsa, zaman da olamaz. O halde cisim, hareket ve zaman, varolma bakýmýndan birbirlerinden önce ve sonra olamazlar, yani hemzamandýrlar. Öyleyse cisimler sonlu ve sýnýrlý olduðuna göre, hareket ve zaman da sonludur. Zaten evren ezeli olsaydý, termodinamiðin ikinci kanunu olan entropi gereði, ezeli zaman içinde düzenin düzensizliðe, hareketin sükûnete dönüþmesi gerekirdi. Ayrýca bugün, karbon testleriyle yapýlan SEVGÝ DÜNYASI bilimsel araþtýrmalar da maddenin birkaç milyarlýk yaþý olduðunu doðrulamýþtýr. (Dünya için 3, evren için 20 milyar) Buna göre baþlangýcý ve sonu olan, sonradan varedilen bir þeyin, bir yaratýcýsý ve varedicisi de olmak gerekir. 4- Hareket Ýlkesi: Evrende her þey hareket halindedir. Üstelik bu hareket genelde saat istikametinde, düzenli dairesel harekettir. Üçüncü maddede hareketin ezeli olmayacaðýný gördük. O nedenle her þeyin düzenli bir þekilde hareketini saðlayan bir ilk hareket ettiricinin varlýðý gereklidir. 5- Düzen Delili: Evren, kozmoz dediðimiz düzenli bir oluþumdur. Bu düzenin tesadüfen olmasý imkânsýzdýr. Her düzen bir düzenleyiciyi ve düzeni yürütücüyü akla getirir ki, o da Tanrý'dýr. 6- Uygunluk Delili: Her þeyin birbirine uygun bir konumda ve uyumda olmasý. Bu bir yandan dünyadaki her þeyin insan varlýðýna uygun oluþu, diðer yandan her þeyin birbiriyle mantýklý bir bütünlük ve anlamlý bir iþbirliði içinde olmasý þeklinde görülüyor. Örneðin bedendeki her organýn tam yerli yerinde ve birbiriyle anlamlý bir iliþki içinde oluþu gibi. 7- Amaçlýlýk Ýlkesi: Hiçbir þey boþu boþuna yaratýlmýþ deðildir. Her þey bir amaç için vardýr. Gözün görmek, kulaðýn iþitmek için yaratýlmadýðýný söylemek abestir. Her þey bir amaca yönelikse, onlarý bu amaçla plânlayan ve belirli bir gayeye doðru yönelten bir maksatlý güç var demektir.

19 SEVGÝ DÜNYASI 8- Yapýttan Yapana (eserden müessire) Ýlkesi: Ortaya konulan her eser, onu meydana getiren birinin varlýðýna delildir. Gördüðümüz bir resim bize onu yapan ressamý hatýrlatýr. Evren ve insan, Tanrý'nýn varlýðýna iki büyük kanýttýr. 9- Yararlýlýk Ýlkesi: Gördüðümüz her þeyin bildiðimiz veya henüz bildiðimiz bir yararý vardýr. Derin düþündüðümüzde, þer gibi görünenlerin bile sonuçta yine bir hayra hizmet ettiðini görüyoruz. Örneðin mikroplar zararlý görünseler ve hastalýða sebep olsalar bile, bedenin kuvvetlenmesini ve kendini savunmasýný öðrenmesi bakýmýndan yararlýdýrlar. Her þeyin yarar için yaratýlmasý da koruyan ve seven bir Tanrý'nýn varlýðýný göstermektedir. 10- Olabilirlik (imkân) Delili: Gördüðümüz varlýklar gelip geçici ve sýnýrlý varlýklardýr. Sonradan olmuþlardýr. Olabildikleri gibi olmayabilirlerdi de. Varlýklarý mümkün, fakat zorunlu deðildir. Öyleyse bütün varlýklar, varolabilmek için, onlarý vareden ve varedilmeden vareden, zorunlu varlýk (vacib-ül vücud) olarak Tanrý'ya muhtaçtýr. 11- Genel Onay Ýlkesi: Ýnsanlýk varolalý hep bir Tanrý'ya inanmýþ ve tapmýþtýr. Niteliði deðiþik de olsa, hepsi de bir Tanrý düþüncesine sahip olmuþtur. Herkes birden yanýlamayacaðýna göre, bu da Tanrý'nýn varlýðýný gösteren bir delildir. 12- Kendi Varlýðýndan Tanrý'ya Varma Ýlkesi: Ýnsanýn kendi varlýðý Tanrý'nýn varlýðýna kanýttýr. Þöyle ki, insan bir an düþünceye dalsa, kendi varlýðýný anlar ve "Düþünüyorum, o halde varým" der. Ýnsan varolunca, onu yaratan bir Tanrý'nýn da varolmasý gerekir. 13- Mükemmelik Ýlkesi: Gördüðümüz her þey eksikli ve kusurludur. Öyle olduðu halde bizdeki mükemmellik fikri nereden geliyor. Bu kavram bize tek mükemmel olan Tanrý'dan gelmiþ olsa gerek. 14- Ýyiliðin En Üstünü (Hayr-ý Âla): Her þeyin en üstünü bir þey düþünülebilir. Örneðin ateþ, en yüksek sýcaklýktýr. En yüksek iyilik de ancak Tanrý adýný verdiðimiz varlýkta bulunabilir. Bir bildirinin dediði gibi "O iyidir, O iyiliktir þüphesiz." Kavramsal Analiz Ýlkesi: Tanrý'nýn varlýðýný, Tanrý kavramýnýn analizinden de çýkarabiliriz. Tanrý en yetkin varlýktýr. Þimdi Tanrý'nýn varolmadýðýný düþünürsek, Tanrý en yetkin varlýk olmaz artýk. Çünkü kendisinden "bir þey" yani "varolmak" niteliði eksilmiþtir. Böylece eksik bir varlýk olmuþtur Tanrý ve mükemmelliði zedelenmiþtir. Bu da Tanrý kavramý ile çeliþir. Öyle ise "en yetkin varlýk" olan Tanrý'nýn varolmasý mantýken gerekir. 16- Doðruluk Kanýtý: Bilgi doðru yargýlarla gerçekleþir ve geliþir. Bir yargýnýn, ileri sürdüðü bir þey varsa ve varolana uygunsa doðrudur. Doðruluðun olmasý için, ileri sürdüðü þeyin de doðru olduðunu varsaymak gerekir. Bunun gibi mutlak bir varlýk olmalý ki, varolan þeyler de ona katýlsýnlar. O'ndan pay alýp varlýk kazanabilsinler. Yine bunun gibi bir "mutlak iyi" bir "mutlak deðer" yoksa "iyi olan", "deðerli olan" bir þey de ola-

20 18 maz. Demek ki bu düþünce dizisine göre, bir "mutlak iyi" bir "mutlak varlýk" yani Tanrý vardýr. 17- Evrim Ýlkesi: Her þey deðiþmekte, daha iyiye doðru geliþmektedir, tekâmü1 etmektedir. Öyleyse böyle her þeyin hedef aldýðý mükemmel bir varlýk vardýr. 18- Öncesiz ve Sonrasýzlýk Ýlkesi (ezeli ve ebedi): Rehber bir varlýk þöyle der: "O baþlamadý ve bitmeyecek" Bizim bildiðimiz ve gördüðümüz þeyler, baþlangýcý ve sonu olan sýnýrlý varlýklardýr. 19- Öncesiz ve Sonrasýz Zorunlu Gerçekler (verite ilkesi): Evrende her zaman geçerli olan, öncesiz ve sonrasýz zorunlu gerçekler, bozulmayan esaslar (verite) vardýr. Öncesiz ve sonrasýz zorunlu gerçekler ise, ancak öncesiz ve sonrasýz, zorunlu olan bir varlýkta bulunabilir. Bu ise Allah dediðimiz varlýktýr. 20- Psikolojik Kanýt: Ýnsan sýnýrsýz bir iyiyi ve hep yeniyi özler. Yani içimizde sonsuz ve sýnýrsýz arzular vardýr. Ýnsan varolmayan þeylere karþý bir özlem duymaz. Öyle ise sonsuz ve sýnýrsýz bir varlýk vardýr. 21- Sýðýnma Ýhtiyacý: Ýnsan zor günlerde, dara düþtüðünde, köksüz bir aðaç gibi devrilmemek için, benliðinin derinliklerinde bir güce sýðýnmak ve O'ndan yardým dilemek ihtiyacýndadýr. Sanki içten içe böyle bir sahibinin ve koruyucusunun bulunduðu sezgisi içindedir. 22- Þükran Duygusu: Ýnsanýn içi sevinçle dolduðu ve mutlu olduðunda ise, kendisine bu imkâný bahþeden yüce bir SEVGÝ DÜNYASI varlýða þükran duyar. Ve O'ndan bu mutluluðun devamýný diler. Ve mutluluðundan dolayý, içinden iyilik yapma isteði gelir. 23- Güzellik Ýlkesi: Etrafýmýzdaki varlýklarda gördüðümüz güzellikler gelipgeçicidir. O halde gördüklerimiz gerçek güzelliðin kendisi deðildir. O'nun görüntüleridir. Nasýl ki ýþýk da güneþin kendi deðildir. Ama ýþýkta biz güneþin güzelliðini görürüz. Bu bize bütün güzelliklerin pay aldýðý ve kendisinden kaynaklandýðý "Güzeller güzeli" bir Yaratan'ýn varlýðýný gösterir. 24- Anlam Delili: Her þeyin bir anlamý olmasý, onu bir anlam için vareden Tanrý sayesindedir. Yoksa tesadüflerden, her satýrý ve sayfasý hikmet ve bilgilerle dolu bir kâinat kitabý ortaya çýkamazdý. 25- Bilim Delili: Bilim, bize olaylarýn geliþigüzel, rasgele olmadýðýný, belli yasa ve formüllere dayandýðýný gösteriyor. Bir protein molekülündeki aminoasitlerin atomlarýnýn bir araya gelerek hayat için elveriþli olan zincirleme baðlantýyý kurabilmesi için mevcut ihtimal 1048dir. Bu sadece canlý hücre içinde bulunan sayýsýz proteinlerden birinin meydana gelebilmesi için gerekli rakamdýr. Yine bir protein molekülünün tesadüfen meydana gelebilmesi için gerekli zaman yýldýr. Ve bu zaman en çok yirmi milyar biçilen kâinatýn yaþýnýn çok çok üstündedir. Yani zaman olarak bile bunun olmasý imkânsýzdýr. Bilim de bizi, yüce bir akýl ve güçle karþý karþýya býrakýyor. Ve bir mükemmeli özlemekte, O'na doðru yol almaktadýr. Bir bildiride dendiði gibi "Bütün

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı