EYLÜL Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYLÜL 2010. Ya atma deali. Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum"

Transkript

1 EYLÜL 2010 YIL 32 SAYI 380 ISSN Yansan da yang n söndürmek sana dü üyor, Vicdan n sana kendini ate e at diyor; Ate sürekli harl yor, alevler co uyor, Tulumban al yeti ki, herkes seni dü lüyor. Ya atma deali Horlama Çözümsüz De il Sefer-i Hümâyûna Ç kan Kitaplar Ku lar n Fizi indeki Mükemmellik Beyaz Alt n Lityum

2 Bugüne kadar hiçbir ideoloji, insanlar uzun zaman bir arada tutmay ba aramad. Bir arada tutmak öyle dursun, böyle bir beraberli in gerektirdi i artlar dahi tam olarak ortaya koyamad. Ne yak n tarih itibar yla dünyan n büyük bir bölümüne hükmetme konumunda bulunan Bat l ülkeler, ne do udaki sosyalist ve komünist milletler ne de varl -yoklu u müsâvi, Cemil Meriç in ifadesiyle Âraftakiler diyece imiz ba ms zlar.. evet hiçbiri onca iddias na ra men dünyaya kal c bir huzur ve güven veremedi. Vaad edilenlerin verilemeyi i, al c konumunda bulunanlar n güvenini temelden sarst gibi, verilenlerin evrensel olamay, insanl bütünüyle kucaklayamay ve insan tabiat na mülâyim gelmeyi i de, herkeste bir güven bunal m meydana getirdi; dahas bundan böyle vaad edilecek eylere kar da bir ku ku ve tereddüt hâs l etti. Art k bugün insanl k kendine teklif edilen herhangi bir sisteme kar biraz üpheci, biraz endi eli, biraz da müstehzî.. zira o, bugüne kadar cebren içine çekildi i hiçbir sistemin tam i lemedi i, i letilemedi i inanc nda. Demek ki bu sistemlerin hepsinde ciddî eksiklikler vard ; bu da onlar n ortaya koyduklar bir k s m gü EYLÜL 2010

3 zellikleri al p götürüyordu ve insanlar n haf zalar nda sadece esefli birer hülya ve y k k birer rüya kal yordu. Mekanik bir sistemde küçük bir parçan n eksikli i, o mükemmel sistemi bir enkaz y n haline getirdi i gibi, büyük iddialarla ortaya at lan ideolojiler de büyük ölçüde be er tabiat na ters olmalar, her kesimi kucaklayamamalar, vaad ettiklerini gerçekle tirememeleri, insanl n ihtiyaçlar na cevap verememeleri; dahas bir k s m insanî de erleri göz ard etmeleri, hatta baz lar itibar yla, insanlar aras nda kin, nefret ve gayz duygular n körüklemeleri aç s ndan, günümüzdeki ideolojilerin hemen hepsi art k birer dü ünce enkaz hâline gelmi tir veya toplumlar taraf ndan öyle alg lanmakta d r. Dolay s yla da denebilir ki, bugün, küçük bir az nl n d nda, hemen herkes sars k, herkes ümitsiz, herkes ku kulu bir bekleyi ve sebepler üstü bir aray içinde. Bu itibarla da, evvelâ millet olarak bizim, sonra da topyekün insanl n, iradelerimize fer, gözlerimize nur ve gönüllerimize ümit kazand racak ve bizi yeni inkisarlara u ratmayacak yüksek bir mefkûreye ihtiyac m z var. Aklî, mant kî, hissî bo luklar olmayan ve yukar da söz konusu edilen olumsuzluklara kar kapal bulunan, artlar el verdikçe de realize edilebilen bir mefkûre ve bir gâye-i hayale ihtiyac m z var. Yeryüzünde dü ünce dünyalar n n merkez de i tirdi i, temel ve kal c alâkalar n ah slar âleminden fikirler âlemine kayd, üst üste yan lmalar n insanlar bundan sonraki tespitlerinde daha hassas olmaya zorlad bir dönemde ya yoruz. Bu genel durum e er bir k s m tutarl stratejilerle de erlendirilebilir ve toplumdaki metafizik gerilim ve birkaç as rl k aktivite yüksek bir ideal etraf nda iyi organize edilebilirse, bugün olmasa da çok yak n bir gelecekte, büyük ço unluk itibar yla insanl k belli ölçüde de olsa bu câzibe merkezinin çevresinde mutlaka bir araya gelecektir. Ne var ki, her eyden evvel, o yüksek gâye-i hayalin belirlenmesi icap eder. Bugüne kadar böyle oldu u gibi imdilerde de pek çok millet, belli politikalar bulundu u halde bu politikalar n sa lam bir mefkûre ile irtibatland ramad klar ndan dolay hep sallant lar ya am ve insanlar n gönüllerine girme konusunda ciddî bir mesafe alamam lard r. Bu durum, medeniyet ve demokrasi ad na tam oturakla amam ülkelerde daha çok hissedilse de, kendilerini medeniyet muallimi ve demokrasinin de üstad sayan milletler için de ayn yla geçerlidir. D görünü leri ne kadar parlak olursa olsun, propagandalar ne söylerse söylesin, bugün onca atafat, debdebe ve ihti ama ra men büyük gibi görünen pek çok devlet, parlak, imrendirici ideal bir gelecek ve seviyeli bir hayat vaad etmekten daha ziyade, pragmatik yörüngede hareket ediyor olman n muvakkat aldatmacalar yla gafil y nlar oyalamada ve yar nlar ad na hiçbir ey söyleyememekte, dahas kalb, ruh ve vicdanlar da hep aç b rakmaktad r. imdi bize, bütün bu olumsuzluklar da göz önünde bulundurarak kendi de erlerimizi esas al p, ileriye mâtuf onlar n üzerinde üretece imiz politika ve tasar larda hep yüksek bir gâye-i hayal takip etmek dü mektedir ki, politikalar m zda istikrar olabilsin; olabilsin de bu iki gücü müsademeye meydan vermeden ayn yönde kullanabilelim. Müsademeye meydan vermeden diyoruz; zira herhangi bir faaliyet veya hareket ne kadar samimî duygularla da temsil edilse her zaman yap c olmayabilir. Niyet, do ru i lerin mânevî bir buudu olarak âyân- takdir bir i say lsa da, yanl i lerin vasf oldu unda kat iyen ayn mânây ifade etmez. Herhangi bir hareket, motivasyon durumuna göre yap c da olabilir, y k c da. Plân ve projede ak l, mant k ve hislerin bir de er ifade etti i yerde, hissî bo luklar n bulunmamas yan nda sa lam bir temsil de çok önemlidir. Bazen, her biri tek ba na iyi say lan i ler bile, teâruzlar ve tesâkutlar a nda birbirini yok edebilir. Herhangi bir yiyecek maddesini yuvalar na ta mak isteyen kar ncalar n, hedef farkl l ya da onlar n hareket EYLÜL

4 etme mü terek insiyak programlar n n muvakkat his dalgalar kar s nda alabora olmas yla, biri o tarafa-biri bu tarafa zorlad klar nda bütün enerjilerini tükettikleri hâlde kat iyen hedefe yakla amad klar gibi, hiçbir ideali ve gâye-i hayali bulunmayan, bulunsa da ona göre zihnî haz rl olmayan toplumlar da hep hareket ederler ama, asla mesafe alamazlar; zira mesafe alma evvelâ, vicdan n sayg duyaca ve iç insiyaklar n bir ibadet ne vesi içinde temayül gösterece i yüce bir hedefin belirlenmesine; sonra, mevcut artlar ve ortama göre kusursuz bir organizasyona; bunu müteakip de, ayr ayr devrelerdeki enerjinin ayn noktaya yönlendirilmesine; yani farkl kesimlerdeki bilgi birikimi, tecrübe ve bloke gücün o gâye-i hayalin emrine verilmesine ba l d r. Millî Mücadele esnas nda bütün ferdî faaliyetler, hür ve müstakil bir Türkiye gerçekle tirme istikametinde yo unla m t. Oldukça basit fakat her kesimce sayg duyulan bu mefkûre, aklî, mant kî, hissî bütün bo luklar dolduracak ve bütün hareketleri tek bir noktaya teksîfe yetecek güçteydi ve i te bu güç, art- âdi plân nda hedeflenen hususlar gerçekle tirmeye yetti. Ancak her zafer ve muvaffakiyet beraberinde rehavet de getirece inden, mefkûrenin her zaman renk atmadan bütün canl l yla mevcudiyetini devam ettirmesi de bir hayli zordur. Biz bu zor i te ne kadar ba ar l olmu uzdur, onu tarihin de erlendirmesine b rakal m. E er zaferler ya ayan bir toplumu yüksek mefkûrelere uyar c yeni sebeplerle beslemezseniz, metafizik gerilimin gev emesi ve fütur fasit dairelerinin ya anmas kaç n lmaz olur. Gerçi, böyle bir gerilim gev emesini sadece zaferlerle gelen rehavete ya da ba ar sarho lu una veya zaman zaman insan tabiat nda kendini hissettiren bir kabz hâline, bir umursamazl a vermek her zaman isabetli olmayabilir. Zira bazen; güven vaad etmeyen lider ve rehberlerin tereddüt do- uran tav rlar.. bazen onlar n yeteneklerinin s n rl l.. bazen ayd nlar n ufuksuzlu u; öyle ki, milleti ta mak istedikleri ufkun ötesini de- il berisini bile görememeleri.. bazen milletçe içinde ya ad m z durumu tam kavrayamama ve motivasyon eksikli i.. bazen Makyavelist ve pragmatist dü üncelerin dinî ve millî de erlerin önüne geçmesi... gibi hususlar hem dü ünce hayat m zda hem de hareket ve aksiyonlar m zda çatlamalar meydana getirebilir. Bugün biz, bu mahzurlar n hepsinin söz konusu olabilece i bir atmosferin do urdu u de i ik krizler silsilesiyle kar kar ya bulunuyoruz. Hemen her zaman kendimizi salma ve çözülecekmi gibi bir da n kl k içinde bulunma görünümü sergilemekteyiz. Böyle bir durumun, dü manlar n i tihas n kabartaca nda, dostlar da inkisara u rataca nda üphe yok; dahas millî hayat m zda bu ölçüde aklî, mant kî, hissî bo luklara meydan vermeye devam edersek hafizanallah gerçekten devrilebiliriz de. Milletimizin böyle bir dü ü le meydana gelmesi mukadder görünen fezâyi ve fecâyii ya amamas için, üçüncü s n f ülkelere mahsus, hedefsizlik, sömürülebilirlik ve vesâyette ya ama psikolojisinden bütün bütün s yr larak, Allah a dayan p, sa ye sar lmaya, ilâhî tevfiki millî birlik ve beraberlikte aramaya, sonra da kendimiz olmaya ve kendi yüksek ideallerimizi takip etmeye mecburuz. ç içe uçurumlarla kar kar ya kald m z, köprülerin y k l p yollar n yürünmez hâle geldi i ve milletimizin, tarihinde az ya anan türden de i ik imtihanlarla sars ld bir f rt nal zaman diliminde, al lagelen formdaki tasar larla bütün bu olumsuzluklar n üstesinden gelinemeyece i aç kt r. Böylesine ola anüstü hâller, insanüstü gayret ve fevkalâde bir performans isteyen hâllerdir ve böyle hâller bazen planlar yla, projeleriyle, stratejileriyle ve bunlar üretecek cins dima lar yla, ya ama yerine ya atmaya ömürlerini adam temsilci kahramanlar yla, ayn zamanda baz milletler için birer tarihî milât da olagelmi tir. Onun içindir ki, büyük bir millet olmay dü ledi imiz u günlerde, uzmanca plân ve projelerin lüzumuna inanman n yan nda, EYLÜL 2010

5 hatta ondan da önce, büyük bir millet olma mefkûresine ba l ideal nesillerin yeti tirilmesi zaruretine inan yoruz. Dar bir dairede de olsa böyle bir mefkûrenin belli ölçüde gerçekle mesi ve örneklerini birkaç bin insanla ortaya koyarak, t pk Millî Mücadele de oldu u gibi, yurdunu yuvas n terk edip dünyan n dört bir yan na hicretler te kiliyle, her tarafa millî ruh fidelerini dikmeye çal malar, gelece in büyük Türkiye sinin dünyadaki karakollar n haz rlamalar, gittikleri her yerde kendi ruh ve mânâ dünyalar n sergilemeleri, milletimizin tarihin derinliklerinden gelen itibar n yeniden ortaya ç kar p onu, devletleraras muvazenedeki hakikî yerine oturtmaya gayret etmeleri ve bütün bunlarda belli ölçüde muvaffak da olmalar, yüksek bir mefkûreye dilbeste olmu ideal nesillerin neler yapabileceklerini gösterme bak m ndan önemli misaller olsa gerek. Bugün, dünyan n en güçlü devletlerinin de- i ik lobi faaliyetlerinden kendilerini tan tmaya kadar milyarlar harcayarak hâlledemedikleri pek çok problemleri, bu hasbîler kadrosu, bazen aç, bazen susuz; ama her zaman imanl, ümitli, azimli ve yine ifadenin Âkifçesiyle; Allah a dayan p, sa ye sar l p, hikmete de râm olmalar yla bir hamlede, bir nefhada halledebiliyorlar. te böyle harika bir olu um ne küçümsenmeli, ne tesadüflere verilmeli ne de gidilen ülkelerin azizli inde aranmal d r. Bu fevkalâde hareketteki s r, samimî gönüllerin Allah a yönelmesinde ve azizli i tarihin derinliklerinden gelen bir millete, Cenâb- Hakk n ekstradan ihsanlar nda aranmal d r.. evet her ba ar da oldu u gibi bunda da gayret, samimiyetle çarpan sinelerden; vefa, milletten; tevfik de Allah tand r. Tarihin en güç dönemlerinde, çaresizliklere meydan okuyor gibi birdenbire f k r p ortaya ç kan ve onca yoklu a ra men hep varl k cilveleriyle serpilip geli en harika hamleler gibi, günümüzde de, pek çok tazyik, iftira, isnat ve insafs zca karalamalara ra men, askerî birliklerin millî mar larla güle-oynaya ölüme yürüdükleri gibi, bu vefal milletin ona yak r fedakâr evlâtlar da, ellerinde ilim, irfan me aleleri, gelece in büyük ülkesi ad na sürekli gurbete, hasrete, mahrumiyete yürüyorlar. Senelerden beri hiçbir fire vermeden, milletimiz ve ülkemiz hesab na çok önemli bir misyon edâ eden bu insanlar n, hiç bitmeyen güç kaynaklar imanlar, hiç sönmeyen a k u heyecan menbâlar da millî mefkûreleridir. Bu iki dinami in ne hayatî bir önem ifade etti ini bilmeyenler, inanç ve mefkûrenin insana neler yapt rabilece ini bir türlü ak l edemediklerinden yer yer kin, nefret kar m bir ku kuyla, zaman zaman da hezeyanla an bir haz ms zl kla; Acaba bütün bunlar nas l oluyor? Bu i te bunlar n ne ç karlar var? diyor, idealsizliklerini ortaya koyuyorlar. Her eyden evvel yüksek bir mefkûre, ideal nesilleri harekete geçiren bir mar, onlar n bitmeyen enerjilerini besleyen bir dinamo, a k u heyecanlar için dupduru bir kaynak ve kaderlerini semalara hayk ran bir co kudur. Böyle bir mefkûre sayesinde, mü terek harekete dönü üp, katlanarak büyüyen ferdî gayretler, ayr bir derinli e, ayr bir debiye ve tabiî ayr bir ritme ula arak, tepeleri a ma pahas na da olsa kendine mutlaka bir mecrâ bularak yoluna devam edecektir. nsanl n karanl klar içinde bocalad bir dönemde, çölün ba r ndan f k r p ç kan ve bir hamlede dünyan n mâkûs kaderini de i tiren, bir nefhada üç k t ada ümidin sesi-solu u olup inleyen o bir avuç ilk mücahitlerin en önemli güç kaynaklar imanlar ve o imanla her zaman gönüllerinde köpürüp duran ilhamlar ba kalar n n sinelerine bo altabilme idealleriydi. Asya steplerinden kalk p Anadolu ya yürüyen ve bir a iretten koskoca bir cihan devleti ç karan Osmanl serencâmesinin arkas nda da ayn dinamikler vard ; tabiî Millî Mücadele yi gerçekle tiren kahramanlar n dima lar nda da. Yirminci asr n ortalar na do ru hiçbir hayat emâresi ta- mayan Hintli kalabal klar hürriyet ve istiklâle yürüten büyük heyecan n temelindeki güç de o milletin iman, ümidi ve kendileri olarak EYLÜL

6 kalabilme-ya ayabilme mefkûresinden ba ka bir ey de ildi. Ne var ki, insanlar n sinelerinde böyle bir ate i tutu turup onlar harekete geçirecek idealin de bir disiplinler ideali olmas ve bir nizama ba l olmas gerekir. n a edilecek bir âbideden evvel onu te kil edecek unsurlar n sa laml, her parçan n bir di eriyle uyumu ve hedeflenen esteti e mü terek katk lar çok önemlidir. Bütünü meydana getiren parçalarda elveri lilik, uyum dü ünülmeden, ortaya konan eserde mükemmelli e ula lamaz.. evet, ferdî gayret ve hamleler, mü terek harekete göre disipline edilemez ve iyi bir motivasyon sa lanamazsa, fertler aras müsâdeme kaç n lmaz olur. Dolay s yla da nizam bozulur, her hamle bir ba ka harekete ra men cereyan etmeye ba lar ve kesirli say lar n çarp m nda oldu u gibi her i lem, gider de erlerin dü mesini ve keyfiyetin s f rlanmas n netice verir. Bu itibarla, daha önce de i aret edildi i gibi, zarar veriyor mülâhazas yla ferdî enerjiler kat iyen söndürülmemeli, aksine, mümkün oldu unca zerresi dahi zâyi edilmeden, daha önceden belirlenmi bulunan gâye-i hayali gerçekle tirme yönüne kanalize edilmeli ve ruhlardaki müsademe ahlâk giderilerek onun yerine mutabakat anlay yerle tirilmeli, hatta mümkünse her fert bu konuda artland r lmal d r. Bütün dinler, o geni kapsaml misyonlar içinde, bilhassa bu anlay tespit etmek için gelmi lerdir denebilir. Evet her din, ferdî enerjileri zapturapt alt na al p bütün mevcut bloke gücü yeni bir medeniyet ve yeni bir umran ça- na yürümenin önemli bir dinami i hâline getirmi tir. Din rehberli inde her fert, hürriyet ve ahsî faaliyetlerini, toplumun hareket ve faaliyetleriyle dengeleyerek, t pk fezada herhangi bir peykin, bir câzibe merkezi etraf nda, ona ba l hareket etti i ayn anda, kendi çevresinde de dönmesi gibi o da, bir yandan kendi iradesinin hakk n verip özgürce davran rken, di er yandan da ba kalar yla olan hareket bütünlü- ünü koruyup iki hamleyi birden gerçekle tirebilmi tir. Zaten, bütünlük ve denge, daha sa lam bir organizasyona ba lanmam sa, parça parça hareketler ne kadar canl ve çal ml da olsa, umumî maksat istikametinde birbirlerini desteklemeleri öyle dursun, bazen hareketsizlikten daha kötü sonuçlar da do urabilirler. Hâs l, ister hareketsizlik ister harekette disiplinsizlik ikisi de farkl birer ölüm demektir. Fertleri böyle bir ölümle sars lm milletlerin elenip tarihin d nda kalmalar ise kaç n lmazd r. nsanlarda münferit hareket etme duygusu, biraz bencillikten, biraz herkesin kendine güvenmesinden ve iktidar n n s n rlar n bilememesinden, biraz da, birlik ve beraberlik ruhunun, kolektif faaliyetlerin, vifak ve ittifak n, nas l ses getiren bir inayet ça r s oldu unun sezilememesinden kaynaklanmaktad r. Bütün bunlar n yan nda bazen de öhret, an, ahsî ç kar gibi hususlar da ferdî mülâhazalar öne ç karabilir.. hatta bu mülâhazalar yla, bir dönemde reh-i sevdâ deyip Allah r zas için soluk solu a ko up durdu u hizmet saflar ndan ayr larak, kendini yeme-içme-yatma- trahta bulunma insiyaklar na salan ve çevrelerini, hedeflerini bütün bütün unutan tâli sizler de ç kabilir. Hedef unutulup ortada gâye-i hayal kalmay nca, kim olursa olsun art k egoizman n a na dü ülmesi, hizmet a k u evkinin yerini cismanî arzular n almas ve ba kalar için ya ama duygusunun sönmesi kaç n lmaz olacakt r. Bu aç dan denilebilir ki, bugün bizim meseleler üstü en büyük meselemiz; millet fertlerinin ruhunda yeniden bir kere daha ya atma arzusunu tutu turarak, onunla idealleri aras na girmi bulunan bütün yabanc mülâhazalar ay klad ktan sonra onun durgunla m gibi görünen enerjisini harekete geçirip, iyi bir motivasyon ve disiplinli bir faaliyetle onu bir kere daha tarihî mefkûresine do ru yürütmektir. Böyle bir harekette, köylü-kentli, ayd n-esnaf, talebe-muallim, cemaat-hatip bütün kesimleriyle toplumun bu mü terek hareketine yörünge te kil edecek fasl- mü tereklerin belirlenmesinde de zaruret vard r. Bu fasl- mü terekleri EYLÜL 2010

7 buna ortak payda da diyebiliriz milletimizi, dünya devletleri aras nda önemli bir muvazene unsuru haline getirmek.. ferden-ferdâ ne pahas na olursa olsun bu misyonu edâ etme ahd ü peymân nda bulunmak.. dü ünceyi öne ç kar p, millî hisleri de dengeleyerek bu umumî harekette aklî, mant kî, hissî bo luklara meydan vermemek.. hakikat a k n, ilim ve ara t rma i tiyak n Allah a amûdî yükselmenin birer vesilesi sayarak toplumu her zaman bu anlay la beslemek... gibi hususlar olarak s ralayabiliriz. Böyle bir yakla m sayesinde, bu ideali payla an fertlerin sürekli canl kalacaklar na, kolektif faaliyetlerin âhenk içinde yürütülece ine, h zl motivasyonlarla zaman ve imkânlar n en rantabl ekilde de erlendirilece ine ve dü ünceye geni leme f rsat verildi i için her an yenilenmeye de aç k kal naca na inan yoruz. Bütün bunlar gerçekle tirmek için, Müslümana ne yeni bir din anlay telkin etmeye ne de herkese Müslümanl yeni ba tan ö retmeye ihtiyaç vard r. Yap lmas gerekli olan ey, sadece ona, bugüne kadar ö rendiklerinin hayatî önemlerini, müessiriyetlerini ve kal c l klar n anlatmak olmal d r. Ne ac d r ki, bu konuda da rivayetler kafalar kar t racak kadar muhtelif.. hevâ vü heves akl n önünde ve hüdân n ota- nda ikamet ediyor, his de mant n taht nda ahkâm kesiyor.. bu çarp kl, inkâr ve ilhad meslek edinmi bulunan ve oturup kalk p dine sald ran bir k s m ateistlerde görmek mümkün oldu u gibi, sadece kendini dindar sanan kalbî ve ruhî hayata kapal softalarda da görebiliriz. Bu iki tip insan, zahiren birbirinden farkl görünse de ülkeye, millete, dine zarar vermede at ba say labilirler. Her iki kesim de, dinin ruhuna kar fevkalâde sayg s z, hür dü ünce ad na alabildi ine müsamahas z ve payla maya da kapal d rlar. ftira, tezvir, karalama bunlar n biricik sermayeleri ve kendilerinden kabul etmediklerini gammazlama da en büyük mârifetleridir. Neye s n p kime arkalar n dayayacaklar önemli de ildir; önemli olan, hazmedemediklerini ne yap p yap p hazmetmektir. Asl nda her iki cephenin de bu konudaki h rslar ve gayretleri o kadar a k nd r ki, zannediyorum cehdin bu kadar (!) yerinde kullan lsayd o bütün bir dünyay ihya edebilirdi. Elbette ki, böyle karanl k bir atmosferde ve bu ölçüde dü ünmez, görmez ve bilmezler arenas nda fikir hayat, hakikat a k, ilim ve ara t rma tutkusu bulunmayacakt r.. bulunsa da geli meyecektir.. geli se de bir fanteziden ileriye gidemeyecektir. Zaten hâl-i pür-melâlimiz bunu bir de il, yüzlerce dille ilan etmiyor mu? Oysaki, milletçe bizim dü üncemiz bir imar, bir in a dü üncesi olmal d r; olmal ve birkaç as rdan beri içinde bocalay p durdu umuz dü- ünce fakirli inden, mefkûresizlikten mutlaka kurtulmal y z. Bizim bugün, belki de her eyden daha çok, kendi medeniyet telakkimiz ve kendi kültürümüzle dirilme gibi yüksek bir gâye-i hayale ihtiyac m z var. Evet, yak n bir gelecekte milletimizin tarihî de erler blokaj üzerinde bir heykel gibi yükselmesi için, milletçe daha çok sanc ya, zd raba ve zaman n ç ld rt c l na kar sab rl olmaya mecburuz. Hâdiselerin kendi tabiatlar içinde geli me süresine sayg l kalmak, bu tabiat çok iyi tan maya ba l d r. Kur ân, Efendimiz e: E er var lacak yer ve hedef yak n olsayd, onlar Seni takip edeceklerdi. Ne var ki, mesafeler onlara insafl gelmedi. diyerek O nu teselli, tak l p yollarda kalanlar da tevbih etmektedir. Kald ki, Müslümanca dü ünceye göre bir hareket ve hamlenin en tabiî hedefi say lan Allah r zas elde edildikten sonra, millet ad na verilen hizmetlerin, ülkemizi devletleraras muvazenede en sayg n konuma getirmesi gerçekle sin ya da gerçekle mesin maksat hâs l olmu demektir. Zaten bir mü min her hizmet ve her faaliyetinde O nun r zas na ula may hedefler; böylece O nun d ndaki bütün izafî hedefler de, gerçek hedef kar s nda birer vesileye dönü ürler. * Bu yaz, Yeni Ümit dergisinin Ocak- ubat-mart 1999 tarihli 43. say s ndan al nm t r. EYLÜL

8 Her gönül eri ümitten bir me ale ile yola ç km, bununla tufanlar gö üslemi ; f rt nalarla pençele mi ve dalgalarla bo u mu tur. Sonbaharda renkleri değişen yapraklar, aynı zamanda, tat, koku, besin muhteviyatı, toksisite, sertlik ve yumuşaklık gibi özellikleri açısından da farklılaşır. Farklı renk pigmentlerinin gördükleri vazifeler, sonbahar yapraklarının renklenmesi için açık bir İlâhî hikmete işaret etmektedir. Dr. C. Hamza AYDIN Varl n ve hâdiselerin hakikatini ara t rma, insano lunun önemli bir yan d r. Canl lar dünyas ndaki her bir hâdisenin fonksiyon ve hikmetini ortaya ç karma yönündeki çal malar n say s gün geçtikçe artmaktad r. Sonbahar mevsiminde k a haz rlanan a açlar, yapraklar dökülmeden önce, ye ilden sar ve k rm z n n de i ik tonlar na do ru neden bir renk de i imine maruz kal r? Edebiyatç lar, filozoflar ve airler, sonbahardaki bu renk farkl la mas n ihtiyarlaman n, ayr l k vaktinin ve yeni bir hayata haz rlanman n habercisi olarak görürler ve bununla çe itli insanî hakikatleri dile getirirler. Ancak tabiatta cereyan eden hâdiselerinin tefekküre vesilesi olmalar n n yan nda, varl klar n bizzat kendilerine bakan yönleri de vard r. Yapraklar n rengi sonbaharda neden de i ir? Okullarda bu durum, k dönemine haz rl k olan y k m ve bozumun bir yan tesiri olarak ö retilmi ti. Bu ne kadar do rudur? K rm z renkli antosiyaninler neden sadece sonbaharda üretilir? Canl lar n hayatlar n n devr-i dâimler (çevrimler) içerisinde devam ettirildi ini dü ündü ümüzde, yapraklar n sonbaharda ye ilden sar ve k rm z ya do ru renk de i imine u ramas n, a açlar n gelmekte olan k mevsimine haz rl k süreci olarak görebiliriz. Çünkü k n fotosentez için gereken s cakl k olmad ndan, fotosentez fabrikalar n n kapat lmas gerekmektedir. Donmu topraktan buharla mayla kaybedilen suyu yerine koyma imkân da yoktur. Donmaya ba l olarak doku hasar riski de vard r. Biyomalzeme üretim fabrikalar n n (fotosentez) bulundu u yapraklar, topra a dü meden önce çürümezler, aksine metabolik faaliyetlerini art rarak, muazzam derecede güzel bir renklenmeye mâruz kal rlar. Yapraklardaki besinlerin büyük k sm (azotun % 70 i ve kuru kütlenin % 60 ) gövdelerine ta n r. Yukar daki sorulara cevap bulmaya çal an baz ara t rmac lara göre, bu sistemin içinde gerçekle en pigment üretim ve kontrol mekanizmas n n önemli bir faydas, yapraklar so u un ve iddetli güne n n olumsuz tesirlerinden korumakt r. Renklenme, yapra te kil eden hücrelere yerle tirilmi farkl renk maddelerinin (pigment) yo unla mas yla gerçekle tirilir. En fazla bulunan pigment maddesi ye il renkli klorofil, fotosentezde birinci derecede rol oynar. Sar renkli ksantofiller de fotosentez i leminin önemli bir parças d r ve bütün ye il yapraklarda bulunur. Sar renkli karetonoidler ise fotooksidatif ( ba EYLÜL 2010

9 l oksitlenme) zarara kar bitkinin korunmas nda vazifelidir. Klorofil molekülünün y k m artt nda di er renk maddeleri daha belirgin ekilde görünür ve yeni renklerin ortaya ç kmas nda vazife gören pigment maddeleri de sentezlenmeye ba lan r. Sonbahar yapraklar ndaki sar pigmentlerin bitkiye enerji aç s ndan bir mâliyeti yoktur. Sonbaharda üretilen k rm z antosiyaninlerin fizyolojik fonksiyonlar o kadar çe itlidir ki, bunlar sviçre çak s gibi molekül olarak isimlendirilmi tir. Serbest radikaller çok güçlü antioksidan moleküller olan k rm z antosiyaninlere ba lanarak tesirsiz hâle getirilir. Bitkinin fotoinhibisyondan (dü ük s cakl k ve iddetli güne birlikte oldu unda fotosentezdeki biyokimyevî i lemlerin bozulmas hâdisesi) korunmas nda rol al rlar. Böylece, fotosentez fabrikas n n y k m yava lat l r. K rm z antosiyaninler ayr ca, a r metaller gibi bitkiye zararl maddeler için birikme noktas olarak da i görür. K z lötesi n absorbe etti i için, yapraklar n s t lmas nda ve zararl ültraviyole nlara kar bitkinin korunmas nda rol al r. Davran ekologlar, sonbaharda yapraklardaki renk de i iminin a açlar n dü manlar ndan korunmak için bir sinyal fonksiyonu görebilece inden yola ç karak, parlak sonbahar renklerinin yaprak bitlerine kar bir ikaz i areti olabilece ini belirtmektedir. Çünkü yaprak bitleri, bitkiye zarar veren böceklerdendir ve virüs ta rlar. Güçlü bir üreme kapasitesine sahip olan yaprak biti, alt haftada 5,9 milyar yavru üretebilir. Bir yaprak üzerinde aras yaprak biti beslenebilir. Ayr ca sonbaharda kanatl yaprak bitleri yumurta b rakabilecekleri ve kendilerine k mevsiminde s nak olacak a aç dallar arar. Dolay s yla böyle bir kolonizasyon, bitkiler için ciddi bir hasard r. Amerika da yeti en ç nar a ac Platanus occidentalis, yaprak bitlerinden korunabildi inde % 280 daha fazla odun gövde üretilmesine sahne olmaktad r. Netice olarak a açlar n yaprak bitlerinden korunmas için bir müdafaa sinyali üretilmesi gerekir. Ancak, yap lan ara t rmalar bunun renkler üzerinden gerçekle mesinin üpheli oldu u yönünde yo unla maktad r. Yaprak bitlerinin renk sinyallerine cevap ürettikleri do ru olsa da, otlarla beslenen böceklerde renk reseptörleri ve reseptör sonras nöronal bilgi i lemleri insandakinden farkl oldu undan bize parlak gelen renkler, böceklere bozuk ve s radan görünebilir. Aksi de do ru olabilir. Bize itici gelen bir renk, böceklere çok çekici gelebilir. Otlarla beslenen böceklerin (yaprak bitleri dâhil) gözlerine üç tip renk reseptörü yerle tirilmi tir. Her biri, ültraviyole, mavi ve ye il spektral bölgeye maksimum seviyede duyarl olacak ekilde yarat lm t r. u âna kadar üzerinde deney yap lan yaprak biti dâhil hiçbir böcek insanlardaki gibi k rm z renk reseptörlerine sahip de ildir. Dolay s yla k rm z antosiyaninlerin yaprak bitleri için uzakla t r c bir sinyal olma ihtimali yoktur. nsanlar için sar ve k rm z dikkat çekici renkler iken, yaprak bitleri için k rm z çekici de ildir. Ye il renkler, otçul böcekler için çekicidir; çünkü ye il renkli reseptörleri daha fazla uyar l r. Ancak yaprak bitleri k rm z ve ye il renkli yapraklardan ziyade, sar renkli olanlara kar duyarl d r. Sar renklerin yüksek nispette geri yans t lmas, z t renklerin tesiri prensibince, yans yan sar n bitin gözündeki ye il renkli reseptörleri daha iyi uyarmas na sebep olur. Bu yüzden, ye ili arayan böcekler için sar renkli yapraklar, inan lmaz bir çekim noktas olu turur. Sar renk âdeta, yaprak ye ilmi gibi tesir uyand r r. Dolay s yla, yaprak bitlerini uzakla t rmak için, a açlar n yapraklar n n renklendirildi i hipotezi do ru de ildir. Tam aksine, yapraklar ye ilden sar ya döndükçe daha fazla yaprak biti, k geçirmek için kendilerine gelir. Benzer ekilde baharda binlerce bitkinin çiçek açarak renklenmesinin bir hikmeti, tozla mada vazifeli böcekleri çekmektir. Çiçeklerin hemen her böce in görme sistemini en iyi uyaran renklerle yarat lmas neticesi, üzerlerindeki polenlerin ba ka çiçeklere ta- nmas kolayla r. Özetle, sonbaharda renkleri de i en yapraklar, ayn zamanda, tat, koku, besin muhteviyat, toksisite, sertlik ve yumu akl k gibi özellikleri aç s ndan da farkl la r. Farkl renk pigmentlerinin gördükleri vazifeler, sonbahar yapraklar n n renklenmesi için aç k bir lâhî hikmete i aret etmektedir. Biyolojik sistemde meydana gelen ve de i en renklerin sinyal rollerini belirlemek için, rengi alg layan canl n n görme sisteminin spektral duyarl l na ve alg lama sonras nöronal bilgi i lem basamaklar na dair tecrübî bilgi toplamak gereklidir. Çünkü bir yandan her canl türünün kendisine bah edilmi görme sistemini renge ba l olarak farkl farkl kullanacak ekilde yarat ld - na, di er yandan da farkl renklerin belli bir vazife için var edildi ine dâir oldukça fazla veri vard r. Bütün bunlar aç kça göstermektedir ki, kâinatta hiçbir ey abes, ba bo ve mânâs z de ildir. - Kaynak Lars Chittka*, Thomas F. Döring (2007) Unsolved Mystery: Are Autumn Foliage Colors Red Signals to Aphids? PLOS Biology. August 2007 Volume 5 Issue 8 e187 EYLÜL

10 Dr. Ramazan BALCI Islâm ilk emrini oku olarak vermi ; kitap, kâ t ve kalem bu emirle Müslüman n dünyas nda mukaddes varl klar aras na girmi ti. nsan, kâinat ve Kur ân birlikte okunacak, insanl k âlemi bütün esaretlerden kurtulacak, Allah n (celle celâlühü) ezelî saltanat, yeryüzü ve gökyüzünde itaatkâr ba lar üzerinde ilân edilecekti. Oku emriyle ba layan Asr- Saadet bahar bu emir tutuldukça kutlu esintilerini sürdürdü durdu. simler ekiller de i se de, o mukaddes mânâ de i memi ; slâm n son medeniyetini kuran Osmanl da kitap temeli üzerine in a edilmi ti. Osman Gazi, eyh Edebali nin dergâh nda misafir edildi i odan n duvar nda as l Kur ân kar- Bilmeyen evket-i Bismillah Anlamaz s rr- Kelâmullah 1 s nda sabaha kadar ayakta beklemi ti. Kendisine beylik veren 2. G yaseddin Mesud un ferman, bu edebi tamamlayan bir emanetti: Pey gamberimiz in eceresinden olan seyyidleri muazzez ve muhterem tutup kendile rine riayet ve himâyeti ve iz az ve ikram âhiret zahiresi eyleyesin ve Peygam berimiz in veresesi olan ulu ulemâya lü tuf ve efkâtle muamele edip, dinin be kas n ve eriatin icras n onlar n varl n n berekât ndan bilip hat rlar n ren cide etmekten gayet endi e edip sak nas n! Beylikler dönemi, emanet ald topra, okudu- u kitaptan ay rmayan bir anlay la camiler, mektepler, tekkeler, türbeler ve zaviyelerle süsledi. 2 Sonra gelecek olan büyük padi ahlar n hepsi de zaman, EYLÜL 2010

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Haramlar ve Helâller

Haramlar ve Helâller Ondördüncü Bölüm Haramlar ve Helâller I. LKE ve AMAÇLAR Aklî ve hissî birçok üstün yetenekle donat l p sayg de er bir varl k olarak yarat lan ve yeryüzünün bütün nimetleri emrine tahsis edilen insan n,

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı

Harun Yahya. Okuyucuya

Harun Yahya. Okuyucuya Harun Yahya Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı