Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

3 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Mavi Yolculuk Kapak Fotoğrafı Ömer YAĞIZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Bizden Size Dernekten Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında THBT den Çizgiyle

4 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Haziran ayına yaklaştığımız şu günlerde, 2 Haziran 2013 tarihinde tüzüğümüz gereği Mali Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Mali Genel Kurulumuzun yapılacağı Pazar günü Derneğimizin Gelir Giderlerinin sunulduğu, Yönetim Kurulunun Üyelerimizi bilgilendirdiği ve bilgi paylaşımı ile Genel Kurula katılan herkesin Derneğimiz hakkında doğru fi kir sahibi olacağı gün olacaktır. Yönetim Kurulu olarak arzumuz; tüm üyelerimizin genel kurula katılmaları yönündedir, aksi takdirde, kendilerine Genel Kurul haricinde sunulan bir takım yanlış bilgilerle donanmaları ve Derneğimize ait abartılı bir magazinleştirilme ve hatta şehir efsanesine dönüştürülen söylemlerle karşılaşmaları yaşanan bir gerçektir. Bu kapsamda doğru bilgileri paylaşabilmek adına tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza bekliyoruz. Toplumun yeniden inşası sürecinde, otoritenin kendi düşüncesi doğrultusunda, insanın hak ve özgürlüklerini sınırlayıcı, evrensel değerleri değiştirmek suretiyle farklı boyut kazandırma çabaları bireyin temel özelliği olan sorgulama, düşünme, ifade etme, eleştirme ve yazma hakkını elinden alarak, tek tip kalıba sokma, bireyin devlete karşı, azınlığın çoğunluğa karşı, güçsüzün güçlüye karşı haklarını savunmasının sınırlandırılmasına neden olabilir. Bu da devletin, güçlünün elini kuvvetlendirirken, baskı unsurlarını artırarak toplumsal adaletin zedelenmesine sebep olabilir. Değerlerin bu kadar ayrıştığı ve siyasallaştığı toplumlarda demokratikleşme yerine bireyin özel ve aile hayatına müdahaleye varacak yolun açılmasına da neden olabilir. Hakimiyeti elinde bulunduran kurumların özel hayata müdahalesi, çocuklara ve kadınlara şiddeti meşrulaştıran geleneksel referanslar ile ahlaki ve kültürel yönlendirmeler doğrultusunda kişilerin kendi düşüncelerini empoze ederek şekillendirmeye çalışmaları bir müdahale olduğu gibi aynı zamanda şiddettir. Hayatın ve toplumun ihtiyaçlarını, taleplerini ve dinamiklerini göz ardı ederek yaratılan kutuplaşma ve yönlendirme, toplumsal gelişimi engellediği gibi bireyleri endişeye ve korkuya yönlendirir, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde ötekileştirmeye, ayrımcılığa ve savaşın normalleşmesinin kabulüne kadar, toplumda telafi si zor yaralar açar. Ülkenin kurallarına, yaşamına güvenmeyen birey kendi yaşamında karşılaştığı sorunları çözebilmek için kurallara, yasalara, ahlaki değerlere uygunluğuna bakmaksızın kendi bireysel çözümlerini üretir, müdahil olamadığı alanlarda ise toplumun geleceğine ve siyasete güvensizliğe, umutsuzluğa ve karamsarlığa düşer, toplumsal belirsizlik ve gelecek kaygısı toplumsal yozlaşmanın önünü açar. Aynı zamanda gündelik hayatın karmaşıklığı, yaratılmak istenen özgüven eksikliği, gelecek kaygısı ve kazanımlarını kaybetme korkusu bireyde çaresizlik duygusu ürettiği gibi geleneksel aidiyet ve dayanışma duygusunun da aşınmasına neden olur. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu HAZİRAN

5 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu Bugüne dek pek çok proje ve etkinlikle bir dernek olarak toplumun bilinçlendirilmesi sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ODTÜ Mezunları Derneği ve bu sorumluluk bilinciyle bir araya gelen 11 kuruluşla birlikte düzenledikleri Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu, 11 Mayıs Cumartesi günü Vişnelik Tesisi nde gerçekleşti. DİSK Genel-İş Sendikası, Engelliler Konfederasyonu, Fişek Enstitüsü, Mülkiyeliler Birliği, Tüketici Hakları Derneği, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen forum, da başlayarak, üç oturumun ardından, oturumların çıktılarının bildirge haline getirileceği yazım heyetinin belirlenmesine ilişkin görüşmenin ardından akşam saatlerinde sona erdi. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, konuklara hoşgeldiniz diyerek, yerel yönetimlerde seçim sürecinin başladığı bugünlerde, bu gibi çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi. Şahin, belediyeleri kapitalist sistemin yönlendirdiği belediyecilik anlayışından uzaklaştırmak için ortaya konan bu çabaya katkı veren herkese başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. Düzenleyici kuruluşlar adına bir açış konuşması yapan YAYED Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, toplumcu belediyecilik çalışmalarının 15 aydır sürdürüldüğünü ifade ederek, Türkiye de toplumcu belediyecilikle ilgili ulaşabildikleri tüm çalışmaların harmanlandığı bir sürecin ardından bu forumun düzenlendiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl Bergama dan başlayan çalışmalarla pek çok kuruluşun bir araya geldiğini belirten Özuğurlu, ortak kaygının hâkim neo-liberal belediyecilik anlayışına karşı alternatif geliştirme zorunluluğu oldğunu vurguladı. Özuğurlu, bugünkü neo-liberal anlayışın krizde olduğuna, bu krizin yeni bir neo-liberal anlayışla aşılamayacak boyutta olduğuna dikkati çekerek, Bu krizin sonunda ya kaotik bir dönem yaşanacak ya da yeni bir toplumcu anlayış inşa edilecek dedi. I. Oturum: Durum Analizi/Neden bir seçenek arayışındayız? Bergama Belediye başkanı Mehmet Gönenç in başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda belediyelerin, toplumcu belediyenin merkezi yönetime tabii olmaması gerektiğinin altı çizildi. Belediyelerin kamu hizmeti olarak vermesi gereken hizmetlerin karşılığında halktan önemli bedeller alması eleştirilerek, bu hizmetlerin özelleştirilmesinin de büyük sorun olduğu belirtildi. Belediyelerin engellilere yönelik ücretsiz/ indirimli uygulamalarının engellilerin toplumdaki bedavacı imajını pekiştirdiğini; bu uygulamanın yerini sakatlık ödeneğine bırakması gerektiği ifade edildi. Oturumda konuşmacıların ortak saptamalarından biri de belediyelerde yaşanan istihdam sorununun toplumcu belediyeciliğin önünde bir engel oluşturduğuydu. II.Oturum: Bugünün koşullarında toplumcu belediyecilik ne anlama geliyor? Forumun ikinci oturumuna oturum başkanlığı yapan Prof. Dr. Gürhan Fişek, 80 den itibaren toplumun ve hukuk alanını yaşadığı değişim sürecinden söz etti. Yeni belediyeye öğretmen rolü yüklenerek yeni insan tipinin belediyeler aracılığı ile yaratılması gereğini ifade ederek ikinci oturumu açtı. Oturumda, yeni anayasa tartışmalarının yaşandığı süreçte yeni anayasadan belediyecilik anlamında beklentilerin doğru tarif edilerek açıklanması gereği vurgulandı. Bu anlamda, toplumun toplumcu belediyecilik konusunda bilinçlendirilmesi ve örgütlenmenin önemi vurgulandı. Belediyelerin hizmet alanlarında özelleştirmelerin ve halkın zararına olacak sermaye ilişkilerinin önlenmesi amacıyla kooperatifl erin kullanılabileceği önerisi getirildi. Katılımcılar, toplumsal belediyeciliğe doğru atılacak adımlarda demokratik kitle örgütlerine çok önemli görevler düştüğü fi krinde birleştiler. III.Oturum: Toplumcu Belediyeciliğin ilkeleri neler olabilir? Forumun üçüncü oturumu, oturum başkanı Prof. Dr. Can Hamamcı nın bundan önceki toplumsal belediyecilik çalışmaları sonucunda öne çıkan ve oturumun çerçeve tartışma metninde öneri olarak yer alan toplumcu belediyecilik ilkelerini okumasıyla başladı: Özelleştirmelere karşı belediyeleştirme mücadelesi verilmeli; her kentli belediye hizmetlerinden eşit yararlanmalı; kentte her düzeyde dayanışmaya belediye öncülük etmeli; belediye karar organları demokratikleşmeli; belediye kaynak ve istihdam olanağı yaratmalı; planlama ve kalkınma ulusal ölçekte düşünülmeli; belediye kentlilik bilincinin oluşmasına olanak yaratmalı; belediye hizmetlerinde ve kentin istihdam koşullarında iyileştirilme yapılmalı; çevre, doğal yaşam ve tarihsel miras korunmalı; kapitalizmin yarattığı çok boyutlu tahribata karşı ulusal ve uluslararası arayış ve uygulamalar izlenmeli. Üçüncü oturumda, ulusal ve uluslararası alanda örgütlenmenin önemi vurgulanarak, benzer kaygılar duyan kuruluşlar ve belediyelerle bir araya gelinmesi gerektiği belirtildi. Uygulanmakta olan yardım politikalarına karşı sosyal politikaların geliştirilmesi, belediyenin tüketicinin sağlık ve güvenliğini koruyacak mekanizma yaratması ve tüketicinin belediye hizmetleri ile ilgili aydınlatılması; kadın sığınma evleri, gençlerin ve çocukların eğitim olanakları; belediyelerin kültür - sanat etkinliklerine katkıları üzerinde durulan başlıklar oldu. Dördüncü ve son oturum, forumun çıktısı niteliği taşıyacak Toplumcu Belediyecilik Bildirgesi nin yazım heyetinin belirlenmesine ve bildirge ile ilgili görüşlerin alınmasına ayrıldı. YAYED tarafından hazırlanacak bildirge taslağının tüm katılımcılara iletilerek bildirgeye son halinin verilmesi kararı alındı. Bildirge ortaya çıktıktan sonra, bildirgenin toplumsal bir fikir haline dönüşmesi için çalışılması fi kri benimsendi. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

6 Dernekten Bize Ulaşın, Size Daha Kolay Ulaşalım! Daha kolay haberleşebilmemiz için facebook, e - posta ve web adreslerimizle bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı sizlerle paylaşıyoruz. ODTÜ Mezunları Derneği ve ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi sayfa adlarıyla Facebook tayız! a. Dernek etkinlikleri için ODTÜ Mezunları Derneği facebook sayfamızdan gruba katılma talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. b. Vişnelik etkinlikleri için ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi facebook sayfamızdan gruba katılma talebinizi iletmeniz yeterli olacaktır. E-Posta ile erişimleriniz Derneğimize bildirmek istediğiniz Rezervasyonlarınız ve lokal işletmemiz ile ilgili Spor Merkezimiz ile ilgili Üyelik işlemleriniz, ödentileriniz ve bilgi güncellemelerinizle ilgili bildirimlerinizi Rezervasyon - Sat fl : Spor Merkezi : Viflnelik Tenis ve Paintball : HAZİRAN

7 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor Hukuk Devleti ve Yargının Durumu ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Politikaları Danışma Komitesi nin düzenlediği ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlik dizisi, 20 Nisan Cumartesi günü Hukuk Devleti ve Yargının Durumu konulu panel ile devam etti. Hüsnü Solmaz(CHE 76) ın kolaylaştırıcılığını üstlendiği panele Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu ve İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş konuşmacı olarak katıldı. Yargı güven kaybına uğradı ODTÜ nün Türkiye ye yayılan bir ışık olduğunu ve Derneğimizde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Metin Feyzioğlu, görevlerinin savundukları doğruları ve ilkeleri herkese anlatmak olduğunu ifade etti. Hukuk ve adalet bizim için hava gibi, ancak elimizden gittiğinde değerini anlayabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değerini en iyi anladığımız dönemden geçiyoruz. Türkiye bağımlı bir yargı sistemi ile karşı karşıya. Yargı güven kaybına uğradı. Metin Feyzioğlu, Türkiye nin hukuk devleti olmadığını dile getirerek şu örneği verdi: İktidar tarafından, demokrasilerde ve hukuk devletinde elbette özel görevli mahkemeler olmaz denmişti. Dolayısıyla, Türkiye de özel görevli mahkemeler olduğuna göre ve fakat bir demokraside özel görevli mahkemeler bulunmayacağına göre, Türkiye demokrasi değildir. Metin Feyzioğlu, AB ye uyum süreci kapsamında 2004 yılında çıkarılan ceza kanunu ile kanunlara giren gizli tanık konusuna değindiği konuşmasında, söz konusu kanunların yürürlüğe girmesi ile açılan davalar olduğundan söz etti. Son dönemde birbiri ardına açılan davaları insan hakları trajedisi olarak yorumlayan Feyzioğlu, barış süreci ni değerlendirdi. Türkiye de siyasetçilerin ve halkın barış ile ilgili farklı beklentileri olduğunu dile getiren Metin Feyzioğlu, toplumun önüne konan tabelanın barışa giden yolu gösterdiğine inanmadığını söyledi. Feyzioğlu, tabelanın yönünü çizecek, düşünebilen insanların düşünme hakları, özgürlükleri ellerinden alınmışken yönün doğru tayin edilemeyeceğini ifade etti. Son dönemde avukatlara yapılan saldırılarla ilgili soruyu cevaplayan Feyzioğlu, öncelikle avukatın işlevinin doğru anlaşılması gerektiğine dikkati çekti: Anayasanın haklarla donattığı insanları, o haklardan yararlanır kılarak birey yapıyoruz. Avukatın adam yerine konmadığı yerde küçümsenen sizsiniz. Görülen binlerce davada hak ihlalleri yapılıyorsa, savunma mahkeme duvarına çarparak gereğini yapamıyorsa, hatta başka dilde olmayan mahkeme duvarı diye bir tabir varsa, suçluyu suçsuzu ayırmaya yarayan sağlıklı bir sistem işliyor mu diye sorsanıza kendinize. Biz cephede savaşıyoruz, sürekli kafamıza balyoz yiyoruz, ama balyozun kafasına indiği biz değil sizsiniz. Türkiye nin hukuk devleti olabilmesi için hakimlerin ve savcıların kişisel cesaretleri dışında, siyasi iktidarın isteğine karşın hukukun dediğini yapabilecek duruma gelmeleri gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, yargının sendikalaşmasının önemini vurguladı. Yalnızca hukukçular değil, toplumun her bireyi adalet için çabalamalı Panelin ikinci konuşmacısı Sema Pekdaş, hukuk devleti kavramının ortaya çıkışını anlatarak başladığı konuşmasında, Kara Avrupa sında kullanılan hukuk devleti kavramının yerine, Amerika ve İngiltere de, daha kapsayıcı bir kavram olan hukukun üstünlüğü kavramının kullanıldığını, kavramın kanunlarımıza hukukun üstünlüğü olarak girdiğini söyledi. Hukukun üstünlüğü için gerekli toplumsal koşulları anlatan Pekdaş, bu koşulları şöyle sıraladı: Toplumsal ve hukuki değerler yaratılmış olmalı. Bu değerleri koruyacak usül normları olmalı. Bu kuralları hayata geçirecek ve koruyacak kurumlar olmalı. Türkiye de toplumsal ve hukuki değerlerin içselleştirilmemesi ve usül normlarının uygulanmamasından kaynaklanan sorunların yaşandığını ifade eden Pekdaş, günümüzde her bireyin hukukun üstünlüğü için çaba göstermesi gereğinin unutularak, bu işin yalnızca hukukçulara bırakılmasını eleştirdi: Yalnızca hukukçular değil, toplumun her bireyi adalet için çabalamalı. Sema Pekdaş, bireylerin hukuk devleti ile olan ilişkisini avukatlar üzerinden anlattığı konuşmasında KCK avukatlarının yaşadığı süreci değerlendirdi. Toplu avukat tutuklamalarının bu dönemde görüldüğünü dile getiren Pekdaş, avukatların yaptıkları savunma ve savundukları müvekkillerinin kimliği nedeniyle yargılanamayacağını, avukatların bürolarının aranmasının bir takım kuralları bulunduğunu ancak bu süreçte uygulanmadığını söyledi. Eskiden sanık kayıtlarının fotoğraf ve parmak izi alınarak tutulduğunu, ancak bugün saç teli, doku ve kan örneği ile kayıt alındığını söyleyen Pekdaş, Şimdi terör iddiasıyla yakalandıysa doku örneği, saç teli, kan örneği alınıyor. Oysa kanunumuz çok açık, kan ve doku örneğinin alınması somut delil olması şartına bağlı. İnsanları artık böyle de fi şliyorlar. Hukuk devletinin bireyleri böyle bir arşive alınamaz dedi. Ergenekon Davası sürecinde İstanbul Borusu ile ilgili suç duyurusu sürecini anlatan Sema Pekdaş, avukatlık kanununun değiştirilmesi için zemin hazırlanmak istendiğini, baroların hukuk kurumu olmaktan çıkarak meslek örgütüne dönüştürülmesi girişimi olduğunu söyledi. Barış süreci ni değerlendiren Sema, toplumun barış fi krini tartışıyor olmasının da barışa giden yolda bir hamle olduğunu dile getirerek, herkesin Sürecin olumlu sonuçlanması için biz ne yapıyoruz? sorusunu kendisine sorması gerektiğini söyledi. Etkinlik, katılımcıların konuyla ilgili görüşlerini paylaştıkları ve konuşmacılara sorularını yönelttikleri soru cevap bölümüyle tamamlandı. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

8 Dernekten Hıdrellezi Çim Amfi de Kutladık! Her yıl çoşkuyla kutlanan hıdrellez şenlikleri, bu yıl Çim Amfi de hıdrellezin ruhuna uygun olarak çimenler üzerinde dans edip eğlenerek kutlandı. Çim Amfi yi dolduran katılımcılar, gün boyunca roman çalgıcıların kıvrak ezgileriyle doyasıya eğlendiler. Dilek ağaçlarına dilekler asıldı, fallar bakıldı, geleneksel yemekler yendi ve Çim Amfi de sabahtan akşama kadar dans hiç bitmedi. Baharın gelişini büyük bir enerjiyle kutladığımız hıdrellez şenliğinde, konuklar Fire Water, Ahırkapılı Pire Mehmet ve Roman Orkestrası, Pijama, Shantel, Ciguli ve Burhan Öcal & Trakya All Stars ile akşamın ilerleyen saatlerine kadar eğlencenin tadını çıkardı. HAZİRAN

9 Dernekten Aysun BÜYÜKCENGİZ ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor Barış Sürecini Sol Nasıl Değerlendiriyor? ODTÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlikler dizisi kapsamında 3 Mayıs Cuma akşamı Barış Sürecini Sol Nasıl Değerlendiriyor? konu başlığı ile gerçekleşen panele Oğuzhan Müftüoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelin kolaylaştırıcılığını Hüsnü Solmaz (CHE 78) üstlendi. Eskiden herhangi bir tartışma konusunda solun tavrının daha kolay netleştiğini dile getirerek konuşmasına başlayan Oğuzhan Müftüoğlu, 60 lı 70 li yıllarda solculuğun neleri savunduğunun daha belirginken, 80 li 90 lı yıllarda solun herhangi bir konuda takınacağı tavır konusunun karmaşık bir hale geldiğini belirtti. Müftüoğlu, sonrasında şimdiye kadar çıkan Kürt hareketinin karşısında Kürt sorununun barışçıl çözümü fi krini savunduğunu belirterek, ortaya çıkan durumda solun toplum tarafından çok anlaşılan ve açık bir tavır koyması gerektiğini ifade etti. Solun, Kürt hareketinin silahı bırakma ve mücadelesini siyasi alanda sürdürme niyetini, toplumca kolayca anlaşılacak şekilde desteklemesi gerektiğini söyleyen Müftüoğlu, sürece başka konuların eklenmesi kaygılarını da değerlendirerek, İşin içine başkanlık sistemi, anayasa tartışması, Suriye ye müdahale konuları karışırsa, anayasa kavgası vereceğiz, başkanlık sistemi kavgası vereceğiz, Suriye ye savaş açarlarsa daha beter kavgalar vereceğiz. Kürtler savaşa devam ederse başkanlık sistemi gündeme gelmeyecek diye bir tahlil yapamıyoruz dedi. Ne tür hesaplar işe karışmış olursa olsun, bir sosyalistin, bir solcunun, hatta demokrat bir insanın 30 senedir sürüp giden bir savaşı bitirmek isteyen biriyle duygudaş olması gerektiğini söyleyen Mütfüoğlu, solun şimdi Biz bunu 40 yıldır söylüyorduk, şimdiye kadar yapmadığınız hata demesi gerektiğini, bugün gösterilen tereddütlü tavırlara anlam veremediğini vurguladı. Kürt meselesinin emperyalist güçlerin taşeronluğu olarak değerlendirilmesini yanlış bulduğunu ifade eden Müftüoğlu, dış dinamiklere bağlı yönleri olsa da meselenin bölgesel bir mesele olduğunu söyledi. Türkiye açısından Kürt meselesinin, meselenin çözümüne dönük bir politika geliştirilmediği için süren bir iç sorun olduğunu belirten Oğuzhan Müftüoğlu, Emperyalistlerin her zaman oyunları vardır, savaşın bu kadar uzamasına neden olmuşlardır; ama olmayan bir sorunu yaratmadılar dedi. Barış içinde yaşama esasına dayanan, bir takım kültürel ve demokratik haklar elde etmek için yürütülen bir mücadelenin gerilla savaşıyla yürütülmesini eylemle amaç arasındaki çelişki olarak nitelendiren Müftüoğlu, silahlı mücadelenin Kürt hareketine bir şey kazandırmayacağının görüldüğü bir noktaya gelindiğini ifade etti. Oğuzhan Müftüoğlu, Biz doğrudan demokrasiyi, halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını savunuyoruz. Bugün bırakın bir bölgede yaşayan insanın kendini ilgilendiren konularda karar verecek olmasını, ne yiyip ne içeceğimize bile kendimiz karar veremiyoruz diyerek, Bu dayatmalar nereye gidecek? sorusunu sordu. Mevcut sistem içinde, Kürt sorunun tam anlamıyla çözüme kavuşabileceğine dair umut taşımadığını dile getiren Oğuzhan Müftüoğlu, Bu aşamada barış açısından ne kazanılabilirse kar olarak görürüm; kısmi çözümdür; umuttur; bütün halklara ve işçi sınıfına mücadele edilerek kazanılabileceğini gösterir; böyle bir düzende yaşamak istemiyorsak örgütlü mücadele edeceğiz, bunu görmek de bir kazanımdır dedi. Müftüoğlu, ortaya konan çözümün gerçek bir çözüm olmamasına karşın, Gerçek çözüm gelene kadar savaşa devam edin denemeyeceğini söyleyerek, iki toplumun birbiri ile gerçekten barışmasını sağlamanın devrimcilerin görevi olduğunu, devrimcilerin halkın yan yana yaşaması için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti. Sosyalistlerle Kürtlerin doğru ilişkiler kuramadıklarını düşündüğünü ifade eden Müftüoğlu, Kürt hareketi ulusal bir harekettir, sosyalist bir hareket değildir. Ancak, emperyalistlere karşı ortak mücadele anlamında birlikte hareket edilebilir dedi. Barış sürecinin ardından Kürt hareketinin yanlış giden düzenin bir parçası haline gelmesinin, yeni savaşlara ortak olmasının çok kötü sonuçlar doğuracağına dikkati çeken Müftüoğlu, Kürtlerin yanlış düzenin parçası olma yönünde baskı görebileceklerini öngörüsünü dile getirerek, bu baskılara karşı mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa tasarısına değinen Oğuzhan Müftüoğlu, 12 Eylül hesaplaşması olarak lanse edilen değişiklikleri yargıyı kontrol altına almak üzere yapılmış bir operasyon olarak değerlendirdi. Değişikliğin nasıl sonuçlar doğuracağı ile ilgili de bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Müftüoğlu, yeni anayasa tasarısının demokratikleşme ile ilgisinin olmadığını ifade etti. 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

10 Dernekten Kilim: Köklere Yolculuk Belgesel Gösterimi gösterimin ardından etkinlik Engin Ayça söyleşisi ile devam etti. Kullanılan renklere ve motifl e- re yüklenen anlamlarla, bir ev eşyasından fazlası haline gelen kilimleri konu alan Kilim: Köklere Yolculuk adlı belgesel, 16 Mayıs Perşembe akşamı Vişnelik Salonu nda gösterildi. Asya, Avrupa ve Amerika dan kilim motifl erinin incelendiği belgeselin yönetmeni Engin Ayça nın da katıldığı Kilim: Köklere Yolculuk belgeselinde Anadolu dan başlayarak Asya, Avrupa ve Amerika dan kilim motifi örneklerine yer veriliyor. Kilimlerdeki motifl erle damga yazısı arasındaki benzerlikler, motifl erin anlamları, bunların Anadolu ve Asya halklarının kültür ve inançlarıyla ilgisi inceleniyor. HAZİRAN

11 Dernekten Ali E. Göçmen (ME 82) Shale Gas Paneli Derneğimiz Enerji Komisyonunun seri panellerinden biri daha 27 Nisan Cumartesi günü Shale Gas başlığı ile düzenlendi. Moderatörlüğünü Enerji Komisyonu üyesi Erdinç Özen(EE 85) in yaptığı panele; TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kul, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar ve PETFORM Yönetim Kurulu ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu Üyesi Ali Arif Aktürk (ME 90) konuşmacı olarak katıldılar. Erdinç Özen, panelin adıyla ilgili olarak Shale Gas yerine, konvansiyonel olmayan yöntemle gaz üretimi ya da geleneksel olmayan yöntemle gaz üretimi demenin daha doğru olacağını ifade ederek, Shale Gas teknolojilerindeki gelişmeler ve başta ABD olmak üzere bulunan zengin Shale Gas kaynaklarının dünya gaz piyasası ve dengelerini değiştirdiğini, bu panelin odak noktalarından birinin Shale Gas üretim potansiyelinin global gaz ticaretine etkileri olacağını ifade ederek sözü konuşmacılara bıraktı. Mehmet Kul, Shale Gas ile yaşanan büyük gelişmenin Yatay Sondaj (Horizontal Drilling) ve Hidrolik Çatlatma (Hydraulic Fracturing) teknolojilerinin ulaştığı boyutun sonucu olduğunu ifade etti. Geleneksel yöntemlerle üretilen gaz rezervinin dünyanın 60 yıllık ihtiyacına yeteceği hesaplanırken, geleneksel olmayan yöntemlerle üretilecek gazın bu süreyi 250 yıla çıkardığını söyledi. Kul, Shale Gas teknolojisinde yatay sondaj ve hidrolik çatlatma sırasında kullanılan akışkanın %98 oranında kum ve sudan oluştuğunu, %1-2 oranındaki katkının ise sondaj işlemi sırasında sürtünmeyi azaltacak kimyasallar olduğunu ifade etti. Mehmet Kul, hidrolik çatlatma yönteminde yeraltı sularının kirletilmesinin mümkün olmadığını, kimyasalların basıldığı derinliğin en derin su tablasından çok daha aşağıda olduğunu, uygun teknoloji ile kimyasallı akışkanın yeraltı suyuna erişiminin önlenebileceğini ama her bir kuyunun sondajı sırasında çok miktarda (15-20 Bin metreküp) su gerektiğini dile getirdiği konuşmasında, Güneydoğu Anadolu ve Trakya Bölgesi nde Shale Gas olduğunun bilindiğini, ancak rezervin daha doğru tahmini için daha fazla kuyu sondajı gerektiğini hatırlattı. İsmail Bahtiyar, Shale Gas üretiminin geleneksel gaz yataklarından farklı olarak geçirimsiz kayaçlar içindeki gazı alma yöntemi olduğunu, bu yolla elde edilen gazın normal gazdan farklı bir şey olmadığını ifade etti. Bahtiyar, petrol fi yatlarının 100 $ ın üzerine çıkması ile Shale Gas yanında Shale Petrol ün çıkarılmasının da ekonomik hale geldiğini, Türkiye nin doğalgazda %98, petrolde %92 oranında dışarıya bağımlı olduğunu hatırlatarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Shale Petrol ün de varlığına dikkat çekti. Bu yöntemde metre derinliğe kadar düşey sondajdan sonra metreye kadar yatay sondaj yapılabildiğini, yatay sondaj boyunca su, kimyasal ve kum karışımı basmak sureti ile ayrı çatlatma yapıldığını, sıvıya katılan kumun fonksiyonunun oluşturulan çatlakları açık tutmak olduğunu ve gazın bu çatlaklardan kuyuya çıktığını söyledi. Arif Aktürk, Shale Gas daki gelişmeyi Shale Gas Devrimi değil, Konvansiyonel Olmayan Devrim ve Piyasa Devrimi olarak değerlendirdiğini söyleyerek sözlerine başladı. ABD de onlarca Hub (Pazar) oluştuğunu, gaz ve petrolü belirleyen şeyin piyasadaki emtia değeri olduğu değerlendirmesini yapan Arif Aktürk, aslında konvansiyonel olmayan yöntemlerle üretimin diğer yöntemlerden daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Uygulanan teknolojinin risklerine de değinen Aktürk, Oklahoma da meydana gelen depremin hidrolik çatlatmanın sonucu oluşup oluşmadığının tartışıldığını, ayrıca hidrolik çatlatmada kullanılan suyun önemli bir oranının tekrar yüzeye çıktığını ve havuzlarda toplandığını, ciddi kontroller yapılmazsa bu suların çevre kirliliğine sebep olabileceğini söyledi. Arif Aktürk, ABD nin Shale Gas üretimi ile sağlayacağı fazla gazı ihraç etmesinin dünya gaz fi yatlarını düşüreceğinin beklenildiğini ama kendisinin kısa vadede fiyatların düşeceğine inanmadığını söyleyerek, buna gerekçe olarak da; ABD nin üreticilere ihraç izni vermesinin hem ABD nin arz güvenliğini tehlikeye sokacağına hem de ABD deki istihdamdaki düşüş ve diğer gelir kayıpları ile bu durumun ABD nin aleyhine olacağına inananların olduğunu ifade etti. Türkiye de Shale Gas var mı? diye soran Arif Aktürk, varsa bile bunun çıkarılmasının ve kullanıma sunulmasının 8-10 yıl alacağını belirterek bu gazın kuyudan pazara ulaşabilmesi için doğalgaz iletiminde de ciddi yatırımlara ihtiyaç olacağının altını çizdi; bugünkü şartlarda bu gazın tüketiciye ancak 300 $ /1000 metreküpten az olmayacak bir fi yatla ulaşabileceğini söyledi. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

12 Dernekten Ezginin Günlüğü Konseri Sevilen müzik gruplarından Ezginin Günlüğü, 17 Mayıs Cuma günü Çim Amfi de hayranlarıyla buluştu. İLK-YAR yararına düzenlenen konserde grup, hafızalarda yer etmiş, birbirinden güzel şarkılarını Çim Amfi yi dolduran konuklar eşliğinde söyledi. HAZİRAN

13 Dernekten Yavuz ILDIZ (GEOE 88) Düzce Gezisi Yine yeni bir gezi için yollardaydık. Güzergâhımız Ankara ya yaklaşık iki buçuk saat mesafede olan Düzce şelaleleri ve Efteni Gölü idi. Sabah saat da Düzce ye doğru yol aldık. İlk durağımız olan Samandere ye yaklaştıkça, bir tarafta göz alabildiğine orman, diğer tarafta uçsuz bucaksız vadi ile yol heyecanlı ve bir o kadar da keyifl i hale geldi. Doğal oluşum özellikleri nedeniyle Orman Bakanlığı tarafından Tabiat Anıtı olarak tescil edilen Samandere Şelalesi nin bulunduğu 500 m.lik dere boyunca, anıt ağaçlar, üç şelale ile bir de Cadı Kazanı adı verilen derin bir bölüm bulunuyordu. Suyun sesi, kuş sesleri, yemyeşil orman ile insan biraz olsun günlük koşturmaca ve stresten uzaklaşıp başka diyarlara gidiyordu. İkinci durağımız Güzeldere Şelalesi idi. Adını Güzelere köyünden alan şelale 135 metre ile Türkiye nin en yüksek şelalesi. Dar bir vadide yoğun orman dokusunun içinde bulunan şelaleyi fotoğrafl amak için yakınına inmek gerekti. Aşağı indiğimizde bizi bekleyen sürpriz; dereye karışan şelalenin büyüleyici görüntüsüydü. Fotoğrafçılar için şelale fotoğrafl amak çok keyif verir, bizler de Güzeldere ve Samandere Şelaleleri gibi doğa harikası yerlerde güzel kareler elde etme şansını elde ettik. Dere kenarında yapılan alabalık ziyafeti ve biraz dinlenme molasından sonra Efteni Gölü ne doğru yola çıktık. Efteni Gölü Düzce ye 10 km. uzaklıkta 171 çeşit kuşun barındığı bir kuş cenneti. Göl, su kuşları üretme ve koruma sahası olmasının yanı sıra ender bitki türleri de barındırmakta. Gölün üzerini kaplayan nilüferler fotoğrafl amaya değer karelerdi. Bu muhteşem manzarayı son bir kez belleklere kazımak ve son fotoğrafl ar için 618m yükseklikteki vadide bir çay molasının ardından Ankara ya dönüş yoluna koyulduk. 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 167 ekim 2007 odtülüler bülteni 167 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ekim 2007

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ ENERJİ FORUMU 2011 BİLDİRİLER KİTABI

BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ ENERJİ FORUMU 2011 BİLDİRİLER KİTABI 1954 TMMOB BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ BATMAN, SİİRT, ŞIRNAK İLLERİ BİLDİRİLER KİTABI 1. Baskı, Diyarbakır, Ocak 2012 ISBN: 978-605-01-0270-3 EMO Yayın No: SK/2012/2 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi Kadınların Direnişi Güçleniyor Tüm dünyada ve Türkiye de son yıllarda ivme kazanan kadın hareketi, feminist örgütlenmelerin öncülüğünde sesini daha fazla duyurmaya başladı. Türkiye nin içinde bulunduğu

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR

SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR SAYI 18 YAZ 14 SOMA YI UNUTMA! ONLAR İÇİN NELER YAPABİLİRİZ? SEV AMERİKAN KOLEJİ EĞİTİME BAŞLIYOR Daha az tüketim. Daha fazla sürüş keyfi. Yeni BMW X3 www.bmw.com.tr Sheer Driving Pleasure MÜKEMMELLİK

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 66 Sayı: 10515 08.06.2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar Türkiye koalisyon, sayfa 4 te Muğla CHP 25. dönem milletvekili seçimleri sonuçlarına

Detaylı

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi nde tutulan Libyalılarla görüştük. NATO nun Libya ya düzenlediği operasyonlar kapsamında, tıbbi yardım için Mısrata dan İzmir e getirilen Libyalılar, ülkenin

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012. mimarlığı sosyolojik olarak anlamak dosya 30 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2012 mimarlığı sosyolojik olarak anlamak Mimarlığı sosyolojik Olarak Anlamak Dosya Editörü: Nilgün Fehim Kennedy, Dr, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

TÜPRAŞ Geleceğimizdir, SATILAMAZ! Türkiye deki Kadınlar Gelir Yoksulu. Her Sendikada Bir Kadın Bürosu. Erkekler İçin de Başka Bir Dünya İstiyoruz

TÜPRAŞ Geleceğimizdir, SATILAMAZ! Türkiye deki Kadınlar Gelir Yoksulu. Her Sendikada Bir Kadın Bürosu. Erkekler İçin de Başka Bir Dünya İstiyoruz Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası İki aylık dergi HAZİRAN-TEMMUZ 2005 SAYI: 15 Türkiye deki Kadınlar Gelir Yoksulu Her Sendikada Bir Kadın Bürosu Yard. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu ile Söyleşi

Detaylı

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014

AYIN TARİHİ. Köşk Seçimi. Nisan 2014 AYIN TARİHİ T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Nisan 2014 İÇ POLİTİKA Köşk Seçimi DIŞ POLİTİKA Montrö ye Harfiyen Sadığız EKONOMİ Borsa İstanbul Dünya Birincisi Köşk Seçimi YSK,

Detaylı

ACTIVE. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Business HAZİRAN 2013 SAYI 1

ACTIVE. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Business HAZİRAN 2013 SAYI 1 HAZİRAN 2013 SAYI 1 ACTIVE Business ACTIVE Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ABD İş Gezisi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: ÖNGERMELİ/ÖNGERMESİZ PREKAST BETON Köprü Kirişleri

Detaylı

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23 FILM NOIR Karanlık bir sokak, puslu bir gece, hafif yıkık dökük binalar, köprüler >> sayfa 14 Küba, Sıcak İnsanlar Diyarı İnsan gözünün görebileceği en güzel yer. demiş Kolomb, Hindistan sanarak çıktığı

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

bülten 2010 Gıda maddelerindeki fiyat artışı ve sektöre yansımaları Evinizin ekonomisine katkıda bulunmak ister misiniz?

bülten 2010 Gıda maddelerindeki fiyat artışı ve sektöre yansımaları Evinizin ekonomisine katkıda bulunmak ister misiniz? bülten 2010 >ocak>şubat>mart Gıda maddelerindeki fiyat artışı ve sektöre yansımaları sardunya dan eğitim sosyal sorumluluk diyetisyen Evinizin ekonomisine katkıda bulunmak ister misiniz? Sardunya da 2010

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

Çamur sevinci. www.sondakikagazetesi.com. Bu yarışmayı sakın kaçırma

Çamur sevinci. www.sondakikagazetesi.com. Bu yarışmayı sakın kaçırma SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI Dedikodu yapmaktan kurtulduk! Konak Belediyesi nin 15 semt merkezinde 100 e yakın branşta süren kurslarda üretim kazanca, birliktelik dayanışmaya dönüşüyor. Kursiyerler,

Detaylı