Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam. Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara"

Transkript

1 Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara

2 Copyright Gýda Sektöründe Saðlýk Beyanlarý ve Reklam Bu kitabýn tüm haklarý Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kýsmen veya tamamen alýntý yapýlamaz, hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Düzenleme: Dr. Ýsmail MERT Editör: Gülay ÖLMEZ Tercüme: Keyhan Tercüme Bürosu Tasarým: Figen KOCAMAN Basým ve Cilt: Nurol Matbaacýlýk ve Ambalaj San. A.Þ. Birinci Basým: Aralýk 2006 Ankara Konferans Notlarý 3 Ekim 2006 Ankara özel ek

3 Ýçindekiler Önsöz Þemsi KOPUZ Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Baþkaný Ali COÞKUN Sanayi ve Ticaret Bakaný Doç Dr. Adem ÞAHÝN Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Oturum Baþkaný Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN H.Ü Beslenme ve Diyetik Bölümü Beslenme Bilimleri ABD Baþkaný FONKSÝYONEL BESÝNLER: YAÞAM KALÝTESÝNÝ YÜKSELTMESÝNDEKÝ ROLLERÝ Prof. Dr. Ali Atýf BÝR Bahçeþehir Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekaný KÝME, NÝYE GÜVENMÝYORUZ? Prof. Dr. Nevzat ARTIK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý BESLENME VE SAÐLIK BEYANLARI KONUSUNDA YASAL DÜZENLEMELER Yard. Doç. Dr. Turan BUZGAN Saðlýk Bakanlýðý, Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü FONKSÝYONEL GIDALAR VE SAÐLIK ETKÝ DEÐERLERÝ Özcan PEKTAÞ Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürü GIDA REKLAMLARINDA SAÐLIK BEYANLARI

4 Önsöz Günümüzde artýk ülkeler arasýnda ticari sýnýrlar tamamen kalkmakta, sadece siyasi ve coðrafi sýnýrlar kalmaktadýr. Böylece dünya, adýna küreþelleþme dediðimiz büyük bir pazara doðru hýzla ilerlemektedir. Bu durum ayný zamanda dünyada çýlgýn bir rekabeti de beraberinde getirmekte olup, bu süreçte ayakta kalmanýn tek yolu ise teknoloji öncülüðünde yeniden yapýlanmaktan geçmektedir. Öte yandan ülke olarak; rekabete açýk piyasa þartlarýnda, ekonomimizi ve tüketicimizi korumak için bir takým baðýmsýz kurum ve kuruluþlarý oluþturduk. Bunlardan en önemlisi haksýz rekabeti önlemek için oluþturulan Rekabet Kurumu dur. Bunun hemen yanýnda baðýmsýz kalite güvence konusunda belgelendirme yapan kuruluþlarý denetleyen Akreditasyon Kurumu, sýnayi mülkiyet haklarýný saðlayan marka ve patent tescili yapan Paten Enstitüsü, tüketiciyi yanýltýcý reklamlardan korumak için oluþturulan ve toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiði Reklam Kurulu dur. Ayrýca Türkiye genelinde, insan saðlýðýyla ve insan beslenmesiyle doðrudan ilgili olan gýda maddeleri baþta olmak üzere, önümüzdeki günlerde daha verimli bir denetim sistemine doðru gidiyoruz. Bununla birlikte artýk günümüzde her þeyi devletten bekleme zamaný da geçmiþtir. Demokrasilerde hem demokrasinin yerleþmesi hem de hukukun üstünlüðünün yaþanmasýnda; özgürlükler bakýmýndan, 4

5 sivil toplum kuruluþlarý fevkalade önem taþýmaktadýr. Bu bakýmdan, bir sivil toplum kuruluþu olan Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu nun, gýda konusunda yürüttüðü çalýþmalarý yakýndan takip ediyor, takdirle karþýlýyoruz. Federasyonun bundan sonraki yapacaðý çalýþmalarda da Bakanlýk olarak her türlü desteði vereceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn. Nitekim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði bünyesinde gýda sektörünün sorunlarýnýn deðerlendirilip, çözüm üretilmesine yönelik olarak sektör meclisleri oluþturulmuþtur. Önümüzdeki günlerde bu konudaki çalýþmalar daha da hýzlandýrýlacaktýr. Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu nun son günlerde gündemimizi ilgilendiren; kamuoyunun bilinçlendirilmesi, üreticilerimizin doðru bilgilendirilmesi, reklam sektörünün doðru-yanlýþ veya hassasiyetler konusundaki ayýrýmý yerinde yapabilmesi için yaptýðý toplantý ve yayýnlarý fevkalade önemli buluyor, destekliyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ali COÞKUN Sanayi ve Ticaret Bakaný 5

6 Þemsi KOPUZ Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Baþkaný Sayýn Bakaným, Deðerli Konuklar, Sektörümüzün Kýymetli Temsilcileri, Saygýdeðer Basýn Mensuplarý Sözlerime Türkiye Gýda ve Ýçecek Dernekleri Federasyonu ve þahsým adýna hepinize hoþ geldiniz diyerek baþlamak istiyorum. Týp biliminin en büyük ismi Hipokrat demiþ ki Ýlacýnýz gýda, gýdanýz ilaç olsun Aslýnda bu sözün altýnda yatan felsefeye baktýðýnýzda, bugünkü Fonksiyonel gýda kavramýný anlamak ve irdelemek daha da kolaylaþmakta. Hepimizin bildiði gibi Gýda sektörünün bütünü içinde özellikle Fonksiyonel Gýdalar ; Beslenme ve Saðlýk arasýndaki tüketici bilinci geliþtikçe tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de büyüyecek bir üretim kalemi olacaktýr. Bu büyümeye paralel olarak sektörün ve üreticilerin en önemli görevleri arasýnda tüketicinin bilgilendirilmesi gelmekte. Bilgilendirmenin ise en kolay ve kýsa yolu baþta televizyon reklamlarý. Biz 8 ay önce Tarým Bakanýmýz Methi Eker e gidip bu konuda sektörün taleplerini dile getirdiðimizde 3 temel kriter sunduk kendisine. Beslenme ve Saðlýk arasýndaki tüketici bilinci geliþtikçe tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de büyüyecek bir üretim kalemi olacaktýr. 1.Dünya Saðlýk Örgütü verileri 2.FAO raporlarý 3.Avrupa Birliði ndeki düzenlemeler. 7

7

8 Þemsi KOPUZ Dolayýsýyla yapýlan düzenlemenin hukuka aykýrý bir durumu sözkonusu deðildir. Ýnsan saðlýðý ve tüketicinin korunmasý açýsýndan baktýðýmýzda ise söz Bilim indir. Bilim adamýnýndýr. Biz BÝLÝMA- DAMININ öngördüðü bilimsel gerçekler dýþýnda hiçbir referans noktasýna itibar etmeyiz. Ve inanýyorum ki burada bulunan herkes benimle ayný görüþtedir. Federasyon olarak her konuda açýk ve þeffaf bir anlayýþla hareket ediyoruz; reklamlarla ilgili bu konu ne zaman Sanayi Bakanlýðý gündemine geldi; dedik ki hemen bir araya gelelim her boyutuyla bu konuyu kamuoyu önünde konuþup tartýþalým ve doðru ne ise onu bulalým. Biz Etiketleme Tebliði nin yayýnlanmasýndan önce de ayný þeffaf anlayýþta idik. Kimseyle kapalý kapýlar arkasýnda bir iþimiz olmadý. Olmaz da.. Reklamlarla ilgili bu konu ne zaman Sanayi Bakanlýðý gündemine geldi; dedik ki hemen bir araya gelelim her boyutuyla bu konuyu kamuoyu önünde konuþup tartýþalým ve doðru ne ise onu bulalým. Ben bugünkü konferansýn muhteviyatýna dair bir þey söylemek istemiyorum. Sadece bugüne kadar ki geliþmelere istinaden doðan cevap hakkýmý sektörüm ve federasyonum adýna huzurunuzda kullanmak istedim. Bugün burada bu düzenleme sonrasýnda baþlayan kampanyalara iliþkin rahatsýzlýklarý ve bundan sonraki yol haritamýzý konuþacaðýz. Konuþmacýlarýmýzýn tamamý gerek bilimsel gerekse de bürokratik olarak alanlarýnda uzman ve konuyu her boyutuyla gayet iyi bilen saygýdeðer dostlarýmýz. Katýlýmcýlarýmýz ise her biri kendi alanýnda fikir önderi kabul edebileceðimiz nitelikte saygýdeðer kiþiler. Güvenlik, Saðlýk, Halk Saðlýðý, Tüketici Güvenliði ve tüketicinin doðru bilgilendirilmesi ve hepsinden öte Tüketicinin Bilgi Alma Haklarý gibi konunun anahtar sözcüklerinin etra- 9

9 Þemsi KOPUZ fýnda hep beraber ortak aklý bulabilmemiz için konunun her yönüyle tartýþýlmasý ve günün sonunda bu salondan bir fikir birliði ile ayrýlýnmasý ise en temel hedefimizdir. Ben bu vesile ile baþta Sayýn COÞKUN a, bütün katýlýmcýlarýmýza Federasyonum ve þahsým adýna þükranlarýmý sunuyor ve yaklaþan Ramazan bayramýnýzý þimdiden kutluyorum. *** 10

10 Ali ÇOÞKUN Sanayi ve Ticaret Bakaný Türkiye Büyük Millet Meclisi mizin çok deðerli Tarým Komisyonu Baþkaný, çok deðerli baþkanlar, deðerli konuklar, sektörün deðerli temsilcileri, basýnýmýzýn deðerli temsilcileri. Böylesine güzel bir toplantýda sizlerle beraber olmanýn mutluluðunu yaþýyorum ve bu toplantýyý düzenleyen arkadaþlarý tebrik ediyorum, emeði geçenleri tebrik ediyorum. Bu duygularla hepinizi þahsým ve bakanlýðým adýna saygýyla sevgiyle selamlýyorum. Dünün siyasi ve ideolojik dengelerinin yerini þimdi teknoloji öncülüðünde ekonomik dengeler yer almakta. Deðerli konuklar, Dünya geçen asrýn dünyasý deðil. Bu asýrda dünyada yeniden yapýlandýrma süreci baþladý. Adý da konmuþ; global market, küreselleþme. Küreselleþmeyi ben her yerde çok basite indirerek karar veriyorum. Artýk, ülkeler arasýndaki ekonomik sýnýrlar, gümrük duvarlarý tamamen kalkmakta sadece siyasi ve coðrafi sýnýrlar kalmaktadýr. Bu hýzlý bir rekabeti, çýlgýn bir rekabeti beraberinde getirmektedir. Öyleyse, bu süreçte ayakta kalmanýn tek yolu teknoloji öncülüðünde yeniden yapýlanmaya baðlýdýr. Çünkü dünün siyasi ve ideolojik dengelerinin yerini þimdi teknoloji öncülüðünde ekonomik dengeler yer almakta. Ýþte Avrupa Birliði böyle bir düþünceden oluþmuþ bir birlik. Dolayýsýyla dünyadaki ekonomik dengelerin kurulmasýnda Türkiye nin de kendisine çeki düzen verme zamaný geldi, geçiyor. Yani artýk bir sabah kalkýnca Türkiye hazýrlýksýz yakalandý deme lüksü yok. Ýþte bu yapýlanma çerçevesinde zor da olsa, özellikle 40 yýlý aþkýn süredir kapýsýnda bekletilen Türkiye, Avrupa Birliði nde attýðý 11

11 Ali Coþkun Halkýn top yekun olarak aldatýlmamasý için büyük mücadele verdiðimiz bir dönemi yaþýyoruz. önemli adýmlarla müzakere masasýna oturmuþ bir ülke olarak bütün mevzuatýný Avrupa Birliði normlarýna uyumlama mecburiyetinde. Biz Bakanlýk olarak sanayiyi ilgilendiren konular baþta olmak üzere 161 direktifle 159 tanesini uyumlaþtýrdýk. Türk Standartlarý Enstitüsü nün standardý var. Bunun tanesi Avrupa normlarýyla çakýþýyor. Avrupa normlarýyla ilgili olan standartlarýn % 98 i uyumlaþtýrýldý sayfayý aþkýn bir mevzuat. Ayrýca rekabete açýk serbest piyasa ekonomilerinde olmazsa olmaz kurumlar vardýr. Bunlardan bir tanesi de Rekabet Kurulu dur. Çok saðlýklý olarak çalýþmaktadýr. Geçen yýl OECD tarafýndan tamamen akredite edilmiþtir ve haksýz rekabeti önlemek için Rekabet Kurumu çalýþmalarýna devam etmektedir. Hemen bunun yanýnda sivil toplum örgütlerinin öncülüðünü yaptýðý özellikle gönüllü kuruluþlarýn akredite edilmesi haliyle çeþitli konularda güvence kalite belgesi veren kuruluþlarý belirlemek için akreditasyon kurumu çalýþmalarýný yürütüyor. Hemen onun yanýnda sýnai mülkiyet haklarý fevkalade önemlidir. Patent enstitümüz yine saðlýklý çalýþmalarýný yürütüyor. Yani bu konuda daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Rekabete açýk serbest piyasa koþullarýna bütün kurumlarýn, özel sektör dahil, devlet birimlerinin hýzla uyma zamaný geldi, geçiyor. Ýþte bu çerçevede biz iktidar olur olmaz insan merkezli bir yönetime inandýðýmýz için, dünya da oraya doðru yöneldiði için ve kul hakký, mübarek ramazan olduðu için irtica sayýlmazsa birazcýkta öyle deðinelim, bizim inançlarýmýzda fevkalade yer almaktadýr ve tüketicinin haklarýnýn korunmasýnda kul hakký çok öne çýkmaktadýr. Yani bir tarafta yasa emrediyor bunu, laik devlet düzeni içinde 12

12 Ali Coþkun yasalara uyma bakýmýndan, diðer taraftan toplumun sosyal yapýsýnda inançlarý aldatma ve aldatýlmayý reddediyor. Ýþte bunun için tüketici haklarýnýn korunmasý yasasýný öncelikle çýkardýk. Bu yasa çerçevesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu 29 kiþiden oluþturulmuþ olup kamu, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluþlarý temsilcilerinden müteþekkildir. Diðer taraftan halkýn aldatýlmasýnda ya da doðru bilgilendirilmesinde en önemli etken olan medya ile ilgili bir çalýþma grubu var Müsteþarýmýzýn baþkanlýðýnda. Promosyon adý altýnda biliyorsunuz medya kuruluþlarý periyodik yayýnlarýyla birlikte gýdadan giyim eþyasýna Uzak Doðu da ekonomik ömrü tükenmiþ ve Anadolu yu elektronik cihaz mezarlýðýna döndüren bir sürü terkedilmiþ cihazlarýn sergilendiði ve gazete haber ve köþe yazarlarýnýn fikri ile satýlmasý yerine adeta esnafýn yerini alan bir medya düzeninden kurtarmak için promosyonu yasakladýk. Tek istisnasý süreli yayýn kuruluþlarý, süreli yayýncýlýk amaçlarýna aykýrý olmayan kültürel ürünleri kampanya süresi 60 günü geçmemek üzere okuyucularýna verebilmektedir. Tabi bunu zorlayan medya kuruluþlarýmýz hala var ve bu izinler verilmediði takdirde de suçlamalara gidiyorlar. Hiç medyaya yakýþmayacak, hukukun üstünlüðüne yakýþmayacak, davranýþlara suçlamalara gidiyorlar. Bir çamur atayým da izi kalsýn þeklinde kendi ticari hýrslarý ve menfaatleri konusunda da bizi hedef aldýklarý da oluyor. Bunlar demokrasinin demek ki bir çilesi, bu çileyi de çekeceðiz. Sistem oturana kadar sabýrla hareket edeceðiz. Dolayýsýyla promosyondan reklam kurallarýna kadar Bakanlýðýmýz tarafýndan hassasiyetle takip edilmektedir. Bu yasa çok ilginç yapýlanmalar getirdi, 18 yönetmelik ya- Gýda maddelerinin üretim izni, gýda maddelerinin ithalat izni bildiðiniz gibi Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan verilmektedir 13

13 Ali Coþkun Tüketici haklarýnýn korunmasý yasasýný öncelikle çýkardýk. yýnlandý. Ama en önemlisi Reklam Kurulu nun tamamen baðýmsýz hale gelmesi ve aldýðý kararlarýn doðrudan uygulanýyor olmasýdýr. Ýtiraz makamý ise yargý oluyor. Dolayýsýyla bugüne kadar hakikaten halký aldatan yanýltan birçok konu Reklam Kurulu tarafýndan önlenmiþtir. Öyle olaylarla karþý karþýya kaldýk ki þimdi önümüz tatil basýnda görsel medyada reklamlar baþladý, tatil için rezervasyonlar konusunda. Vatandaþlarýmýz parasýný yatýrýp yer ayýrttýklarý halde havaalanlarýnda çok müþkül durumlarda kaldýklarýný gördük. Kapýdan satýþlarda fevkalade aldatmacalarla karþý karþýya kaldýk. Diðer taraftan devre tatil satýþlarýnda bir sürü yolsuzluklar oldu. Bir devre tatilin ayný tarihler için üç kiþiye satýldýðý olaylarla karþý karþýya kaldýk. Þimdi konut fevkalade sosyal bir mesele, dolayýsýyla hükümetimiz toplu konut öncülüðünde de bu yaraya el attý ve hýzla yapýlaþma devam ediyor. Tabi müteahhitlerimizin hizmetleriyle bu hedeflere ulaþýlacak. Ama birçok kuruluþlarýmýz maalesef halký aldatýcý þekilde bu kooperatiflere çaðrýda bulunuyorlar. Bunlarla mücadele ediyoruz. 4 milyon 77 bin kooperatif üyesi var Türkiye de düþünebiliyor musunuz? Ve % 70 i ihtilaflý, devamlý müfettiþ gönderiyoruz, bunlarý düzeltmeye çalýþýyoruz. Buradan þuraya gelmek istiyorum halkýn top yekun olarak aldatýlmamasý için büyük mücadele verdiðimiz bir dönemi yaþýyoruz. Burada belirgin olan hususlar tabi ki iþletmelerin bu sorumluluðu içlerine sindirmesidir. Bu konuda da eðitim ve deðerli baþkanýn da söylediði gibi eðitimle beraber bilgi sahibi olma ve en önemlisi de vatandaþýn kendi haklarýný koruyabilmesidir. Bu yönde de 81 Ýl ve 850 Ýlçe olmak üzere toplam 931 adet tüketicilerin haklarýný arayacaklarý Mah- 14

14 Ali Coþkun keme öncesi çözüm organý olarak Tüketici Sorunlarý Hakem Heyetleri kararlarýný baðlayýcý hale getirdik. Meslek odalarýnýn temsilcileri ile birlikte Kaymakamýn öncülüðünde, Ýllerde Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürümüzün baþkanlýðýnda bu hakem heyetimiz çalýþýyor. Dolayýsýyla eðer bir vatandaþ aldatýldýðýný hissederse mahkeme kapýlarýna gitmeden bu hakem heyetine müracaat ediyor ve haklýlýðý belirlendiðinde satýcýdan hemen bu hatanýn düzeltilmesi talep ediliyor ve yerine getiriliyor. Belirli bir rakamý geçtikten sonra (2006 yýlý için 725.-YTL üzeri anlaþmazlýklarda) Mahkeme kapýlarý, yargý tabii ki her zaman açýk bir hak arama yoludur. Ayrýca garanti sistemini getirdik. Özellikle dayanýklý tüketim mallarý konusunda top yekun olarak halkýn güvencesini saðlamaya çalýþýyoruz. Tabi bunlarýn içinde en önemlisi gýda maddesi. Çünkü insan saðlýðýyla ilgili. Gýda maddelerinin üretim izni, gýda maddelerinin ithalat izni bildiðiniz gibi Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan verilmektedir. Biz Bakanlýk olarak özellikle 4077 sayýlý yasa ve 4703 sayýlý yasa çerçevesinde denetimlerini yapýyoruz. Bu denetimler daha çok etiket, ambalaj konularýnda son aylarda da bildiðiniz gibi dýþ ticaretimizin giderek açýlmakta olduðu da dikkate alýnarak ithalat üzerinde yoðunlaþtý. Vatandaþ bir ithal malý alýyor üzerinde dokuz, on ülkenin diliyle dökümanlar olduðu halde Türkçe yok. Oysa ki standartlarda da, yönetmeliklerde de kanunlarda da mutlak surette halkýn bilgilendirilmesi için, aldanmamasý için Türkçe Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu þartý var. Bu konuda büyük bir denetim baþlattýk. Dolayýsýyla sizlerinde bu konuda hassas olmanýzý arzu ediyoruz. Üretici bir ülkede hakikaten çok önemli hizmet Rekabete açýk serbest piyasa ekonomilerinde olmazsa olmaz kurumlar vardýr. Bunlardan bir tanesi de Rekabet Kurulu dur. 15

15 Ýnsan saðlýðýyla insan beslenmesiyle doðrudan ilgili olan gýda maddeleri baþta olmak üzere önümüzdeki günlerde daha verimli bir denetim sistemine doðru gidiyoruz veren kurumlardýr, kiþilerdir. Saygý duyuyorum. Ben de 40 yýlýný sanayiye vermiþ bir arkadaþýnýzým ama fýrsatçýlar da var. Özellikle bu fýrsatçýlýk kayýt dýþý ekonomiden kaynaklanýyor. Ve kayýt dýþý ekonomi þu anda ekonominin önündeki en büyük sorunlardan birisi çünkü haksýz rekabeti beraberinde getiriyor. Dolayýsýyla faturasýz satýþlar ve yanlýþ etiketlenmiþ ambalajlarla halen bu fýrsatçýlýk devam ediyor. Giderek oto kontrol sistemini getirmek istiyoruz çünkü artýk sadece memurun kanununa tabi piyasa denetçileri ile bu konuyu halletmek oldukça zor görünüyor. Onun için örnek olarak LPG gazla çalýþan otomobillerin her türlü denetimi konusunda Makine Mühendisleri Odasý na yetkilerimizi aktardýk. Þimdi tartý, terazi konularýnda diðer konularda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Endüstri mühendislerine, elektrik mühendislerine, fizik mühendislerine ve makine mühendislerine yine bazý yetkileri aktarmak istiyoruz. Diðer konularda çalýþýyoruz tabi bunlar hep kanun ve mevzuat gerektirdiði için. Sivil toplum kuruluþlarýna, meslek odalarýna bazý yetkileri aktarmak istiyoruz. Dolayýsýyla Türkiye genelinde bu konuda tekrar söylüyorum insan saðlýðýyla insan beslenmesiyle doðrudan ilgili olan gýda maddeleri baþta olmak üzere önümüzdeki günlerde daha verimli bir denetim sistemine doðru gidiyoruz. Bu konuda da diðer ilgili Bakanlýk lar la da iþbirliði halindeyiz. Dolayýsýyla bu toplantý aslýnda zamanlama bakýmýndan da konu bakýmýndan da, zamanýnda yapýlmýþ bir toplantýdýr. Arkadaþlarým, baþta Müsteþarým olmak üzere bu toplantýyý takip edecekler, deðerlendirecekler ve bu toplantýda deðerli uzmanlarýn, panelistlerin vereceði bilgiler bize de çalýþmalarýmýzda ýþýk tutacak. Artýk her þeyi dev- 16

16 letten bekleme zamanýndan geçmiþ durumda. Onun için demokrasilerde hem demokrasinin yerleþmesi hem hukukun üstünlüðünün yaþanmasý, özgürlükler bakýmýndan hakikaten sivil toplum kuruluþlarý fevkalade önem taþýmaktadýr. Demokrasilerde vazgeçilmez unsur olan siyasi partiler kadar demokrasinin kökleþmesinde sivil toplum örgütlerine inanan güvenen bir arkadaþýnýzým. Bu bakýmdan federasyonumuzun gýda konusunda yapacaðý her türlü çalýþmada Bakanlýðýmý arkasýnda bulacak hatta yan yana olacaðýz, el ele olacaðýz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanýmýz Rýfat Hisarcýklýoðlu ile de konuþtum. Önümüzdeki günlerde gýda ile ilgili olan konulara ayrý bir önem vereceðiz. Zaten orada da sorunlarý hemen deðerlendirip çözüm yollarýyla ortaya koyabilmek için gýda ile ilgili birkaç tane meclis oluþturuldu. Gelecek günlerde daha çok yan yana olacaðýz. Hep beraber tarýma dayalý sanayinin geliþmesi ve nerden bakarsanýz bakýn iklim þartlarý coðrafya bakýmýndan da bir tarým ülkesi durumunda olan ülkemizde, ihmal edilen tarým sektörünün daha da güçlü olmasý için el ele çalýþacaðýz. Bu duygularla tekrar emeði geçenleri kutluyorum, hepinize saygýlar sunuyorum. Federasyonumuzu n gýda konusunda yapacaðý her türlü çalýþmada Bakanlýðýmý arkasýnda bulacak hatta yan yana olacaðýz, el ele olacaðýz. *** 17

17 18

18 Doç. Dr. Adem ÞAHÝN Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Oturum Baþkaný Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarým Komisyonu çok deðerli Baþkaný, Sayýn Bakaným, Türkiye Gýda ve Ýçecek Dernekleri Federasyonu nun deðerli Baþkaný, gýda ve içecek sanayimizi temsilen aramýzda bulunan çok deðerli konuklar, hepinizi þahsým ve bu konferans vesilesi ile oluþturulan panelde konuþmacý olarak yer alacak arkadaþlar adýna saygýyla selamlýyorum. Bugünkü konferans Türkiye Gýda ve Ýçecek Dernekleri Federasyonu nun iþi ile ilgili, varlýk sebebi ile ilgili ve son günlerde gündemimizi ilgilendiren çok önemli bir konu ile ilgili ve çok önemsediðimiz bir toplantý. O bakýmdan bu toplantýyý, özellikle 2006 yýlý Temmuz unda konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapýlmasýnýn hemen arkasýndan yapmayý ve bu konuda gerek kamuoyunun bilgilendirmesi, gerekse üreticilerimizin doðru bilgilendirilmesi, gerekse reklam sektörünün bu manada doðru yanlýþ veya hassasiyetler arasýndaki ayýrýmý yerinde yapabilmesini teminen çok anlamlý bulduk. Sizlerin de katýlýmýyla, sizlerin de, bunu çok anlamlý bulduðunuzu kabul ediyoruz. Ben bu oturumda yer alacak konuþmacý olarak aramýzda bulunan deðerli konuþmacýlarýmýzý davet etmek istiyorum. Prof. Dr. Sayýn Sevinç Yücecan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalý Baþkaný. Bugün çok sayýda hocamýz var. Sayýn Prof. Dr. Ali Atýf Bir Bahçeþehir Üniversitesi Bugünkü konferans Türkiye Gýda ve Ýçecek Dernekleri Federasyonu nun son günlerde gündemimizi ilgilendiren çok önemli bir konu ile ilgili ve çok önemsediðimiz bir toplantý. 19

19 Doç. Dr. Adem Þahin Ýletiþim Fakültesi Dekanýmýz. Sayýn Prof. Dr. Nevzat Artýk Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardýmcýsý. Sayýn Yard. Doç. Dr. Turan Buzgan Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürü ve ayný zamanda da Reklam Kurulu Baþkaný Sayýn Özcan Pektaþ. Bizim tüketiciye nasýl beyan ettiðimizi, bu beyana iliþkin yasal düzenleme olup olmadýðýný, bu yasal düzenlemenin beyanýn nasýl düzenlediðini, bu beyanýn reklamda aracý olarak kullanýlmasý halinde, reklam etiðine, bu iþin uyup uymadýðýný ve Reklam Kurulu muzun bu konudaki þikayetlerin veya geliþmelerin nasýl deðerlendirdiðini, bir yaklaþýmda sizlere belki sýrasýyla aktaracaklar veya burada üretici etiketleme saðlýk beyaný, tüketici tüketicinin elde ettiði fayda ve bu iþin doðruluðu ile ilgili sistemin veya zincirin halkalarýnýn doðru iþleyip iþlemediðini, burada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olup olmadýðýný, belki söyleyecekler veya bir diðer yaklaþýmla bizim tüketici mevzuatýmýz AB ye uyumlu, gýda ve etiketleme ile ilgili mevzuatýmýz AB ye uyumlu piyasadaki ihtiyaca bugünkü yasal düzenlemenin yetip yetmediðine dair veya yeni bir ihtiyaç alaný olup olmadýðýna dair yine fikirlerini sizlere aktarmaya çalýþacaklardýr. Ben sizlere daðýtýlan davetiyelerdeki sýraya uygun olarak deðerli panelistlerimize söz vereceðim. Ýlk sözü, fonksiyonel besinler konusunda ve bunlarýn yaþam kalitesinin yükseltilmesindeki rollerini dikkate alan konuþmasýyla Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sevinç Yücecan Hocamýza veriyorum. 20

20 Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN H.Ü Beslenme ve Diyetik Bölümü Beslenme Bilimleri ABD Baþkaný Fonksiyonel Besinler: Yaþam Kalitesini Yükseltmesindeki Rolleri Sayýn Bakaným, Sayýn Baþkaným, Deðerli Konuklar, Beslenme ile ilgili trendlerde yirmi birinci yüzyýla girdiðimiz andan itibaren bir takým deðiþmeler meydana geldi Fonksiyonel besinler çok yeni bir kavram lerin baþýnda Japonya da ilk defa ele alýnmýþ yýlýnda iddialar olarak kabul edilip Amerika da 1993 yýlýnda baþlayan Avrupa da 1996 yýlýnda gündeme gelen bir konudan bahsetmek istiyorum size. Beslenme ile ilgili trendlerde yirmi birinci yüzyýla girdiðimiz andan itibaren bir takým deðiþmeler meydana geldi ve hedefler de deðiþti. Bu hedeflerin baþýnda artýk yaþam süresini uzatmak deðil yaþam kalitesini artýrmak gelmekte. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi saðlýkla ilgili harcamalarýn çok fazla artmýþ olmasý. Bunun da nedeni diyete baðlý kronik hastalýklar bugün için günümüzde ölümlerin % 60 ýnda bir temel neden olmasýna karþýn yapýlan projeksiyon çalýþmalarýnda bundan 15 sene sonra 14 sene sonra gibi bir zaman dilimi içerisinde % 73 e çýkacaðý öngörülüyor. Yine diyete baðlý kronik hastalýklar ki, bunlar kronik kalp hastalýlarý, kanser, þeker hastalýðý, osteoporoz gibi saðlýk sorunlarý bunlarýnda günümüzde belki % 46 ama 2020 yýlýnda % 60 gibi bir oranda temel neden olacaðý kabul edi- 21

21 Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Bizim en fazla karþýlaþtýðýmýz saðlýk sorunlarýnýn baþýnda, obezite geliyor, yani þiþmanlýk liyor. Þimdi bizim en fazla karþýlaþtýðýmýz saðlýk sorunlarýnýn baþýnda, her gün zaten medyada da görüyoruz, obezite geliyor, yani þiþmanlýk. Þiþmanlýk þu anda dünyadaki yetiþkin bireylerin belki de 1 milyarý hafif þiþman ama, çocukluk çaðý döneminde çok önemli bir risk etmeni olarak günümüzde gerçekten ben buradayým diyor. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, beþ yaþ dönemi hatta bir yaþ döneminde bile çocuk eðer obez ise kendi kilosundan daha fazla ise bu mutlaka yetiþkinlik çaðýna taþýnýyor. Öncelikle adölesan daha sonra da yetiþkinlik çaðýna taþýnýyor. Onun için fevkalade önemli. Ýkinci önemli saðlýk sorunlarýmýzýn baþýnda kroner kalp hastalýklarý geliyor ki yine dünyadaki görülen toplam ölümlerin üçte birinin bu nedenle olduðunu biliyoruz. Yapýlan tüm çalýþmalar, Dünya Saðlýk Örgütü raporlarý bize bunu gösteriyor. Ve bu nedenin en baþýnda saðlýksýz beslenme geliyor. Eðer siz, saðlýklý olarak beslenmiyorsanýz, ayný zamanda hareketsiz iseniz ve bir de sigara içiyorsanýz ki, bunlar yaþam kalitesini bozan en önemli üç etmen, gerçekten kroner kalp hastalýklarýnýn özellikle prematür kroner kalp hastalýklarýnýn nedenleri arasýnda bunlarý görüyoruz. Kanser yine karþýlaþtýðýmýz diðer önemli bir saðlýk sorunu. Burada aslýnda bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde, þu an için yapýlan çalýþmalarda, yýllarý arasýnda % 73 oranýnda artacaðý tahmin ediliyor. Bu gerçekten inanýlmaz bir rakam. Dünya Saðlýk Örgütü nün raporlarýna göre ve yine bunun % 30 u saðlýksýz beslenmeye dayanýyor, yani diyet, saðlýksýz bir diyet kanser olgularýnýn en önemli nedenlerini oluþturuyor. Þimdi kanserle ilgili çok fazla þey söylemek mümkün çok aþamalý bir süreç ama ben burada apoptozisten bahsedece- 22

22 Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN ðim. Apoptozisin engellenmesi. Ne demek apoptozis? Hücrenin programlý ölümü demek. Apoptozis eðer gerçekleþmediði takdirde, yani hücre programlý ölüm sürecini tamamlamadýðý takdirde, bu hücreler büyüyor ve dolayýsýyla da bu hastalýðýn ilerlemesi söz konusu oluyor. Neden apoptozisten bahsediyorum. Çünkü biraz sonra fonksiyonel besin kavramýnda bazý besinlerin apoptozisi gerçekten güçlendirici potansiyel bir etkiye sahip olduðunu göreceðiz. Onun için çok önemli. Diðer karþýlaþtýðýmýz önemli bir sorun, belki biz kadýnlarý çok yakýndan ilgilendiren, ama maalesef erkeklerde de her geçen gün daha fazla oranda görülen osteoporoz. Þu anda özellikle Japonya da ve Avrupa ülkelerinde yaþlý insan nüfusunun arttýðýný görüyoruz. Ve gelecek yýllarda, bir 15 yýl içerisinde bunun % 20 ila 24 aralýðýnda artacaðý varsayýlýyor. Bu ne demek? O zaman osteoporozla karþýlaþma oranýmýz da artacak ki, bu oran aþaðý yukarý 2050 yýlýnda yani bundan iþte bir 30 yýl sonra 4 misli kadar olacaðý söyleniliyor. Yaþlý insan nüfusunun artmasý nedeniyle. Biz hareket etmeyen bir toplumuz. Türkiye de yapýlan çalýþmalar da bunu gösteriyor. Dünyada da, spora yani gerçekten aktif olarak spor yapan insan sayýsýnýn çok fazla olmadýðýný görüyoruz. Þimdi hareketsiz yaþam, aramýzda kim bilmiyorum kaç kiþi çok etkin bir þekilde her gün spora vakit ayýrýyor ki, son derece doðru bir hareket bu, hareketsiz yaþam ölüme neden olduðu gibi, ayný zamanda bazý hastalýklara yakalanma riskini artýrýyor. Bunlar hangileri? Görmüþ olduðunuz gibi, bazý kanser türleri, artý iþte kalp hastalýklarý ve diyabet yani þeker hastalýðý. Bunlar bilimsel gerçekler çerçevesinde bizim elde ettiðimiz veriler. Þimdi 21. yüzyýlda biz bes- Dünyada da, spora yani gerçekten aktif olarak spor yapan insan sayýsýnýn çok fazla olmadýðýný görüyoruz. 23

23 Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Fonksiyonel besin biliminin de temel ilkeleri, hipotezi optimal beslenme çerçevesinde iyi hal ve saðlýðý geliþtirmek, hastalýk riskini azaltmak. lenme ile ilgili trendlerde deðiþiklikler olduðunu biliyoruz. Ama kavramlarda da deðiþiklikler oldu o nedenden dolayý da artýk optimal beslenme kavramýndan bahsediyoruz. Optimal beslenme ne demek? Bu çerçevede görmüþ olduðumuz tablo karþýsýnda bizim saðlýðýmýzýn maksimum olmasý ve hastalýklara yakalanma riskimizin minimum düzeyde olmasý yani sonuç olarak maksimum saðlýklý yaþam hedeflenmekte. 50 yýl mý yaþayacaðýz? Bu 50 yýl içerisinde sizin biraz önce söylemiþ olduðum hastalýklara yakalanma riskiniz minimum düzeyde olacak. Onun için de optimal beslenme ilkeleri fevkalade önemli. Ýþte fonksiyonel besin biliminin hipotezi optimal beslenmeye dayalý. Örtüþüyor. Ýkisi fevkalade birbiri üzerinde ayný ilkeler çerçevesinde hareket ediyor. Bunun da fonksiyonel besin biliminin de temel ilkeleri, hipotezi optimal beslenme çerçevesinde iyi hal ve saðlýðý geliþtirmek, hastalýk riskini azaltmak. Bu çerçevede fonksiyonel besin ne demektir diye baktýðýmýz zaman yapýlan en son taným, iyi hal ve saðlýðý geliþtiren, hastalýk riskini azaltan tabi ki bu arada saðlýklý beslenmeye katkýda bulunan besinler demek. Nasýl bulunuyor da bir besin acaba ben onu tükettiðim zaman bu þekilde benim saðlýðýmý geliþtirici, hastalýk riskini azaltýcý bir etkide bulunuyor. Ýçermiþ olduðu bir takým aktif bileþenler var. Biz buna biyolojik aktif bileþenler diyoruz, fizyolojik aktif bileþenler diyoruz veyahut da biyoaktif bileþenler diyoruz, çok çeþitli isimler alabiliyor ama, bunlar besinin yapýsýnda bulunan veya sonradan eklenmiþ bulunan ve o besini tükettiðim zaman benim saðlýðýmý koruyan, geliþtiren ve ayný zamanda hastalýklara yakalanma riskini azaltan, böyle bir potansiyel etkide bulunan besinler. Þim- 24

24 Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN di bunlarýn saptanmýþ olan hedef iþlevler var. Ne demek bu hedef iþlevler? Ýþte görüyorsunuz büyüme, geliþme ve farklýlaþmadaki bir takým o besini tükettiðiniz zaman göstereceðim hýzlý geçeceðim ama ikincisi sübstrat metabolizmasý diyoruz. Antioksidanlarla ilgili reaktif oksijen türevleri ile ilgili bu. Antioksidanlarla ilgili, fevkalade önemli aldý baþýný gidiyor. Benim de çok yakýndan ilgilendiðim bir konu, her geçen gün yani bir þey öðreniyorum. Kroner kalp hastalýklarý yani kardiyovasküler sistem, bakýn davranýþsal ve psikolojik iþlemler olmak üzere çok geniþ bir perspektifi var. Þimdi mesela örnek vermem gerekirse, bu fonksiyonel besin bilimi içerisinde büyüme, geliþme ve farklýlaþmaya baktýðým zaman, kendi içerisinde iþte vücut geliþiminden, büyüme ve vücut geliþimden immün iþlevler dediðimiz baðýþýklýk sisteminden tutun. Bunun hangi göstergelere bakýlarak saptanabileceði, yani siz oraya buraya bakýp da, dýþ görünüþüne bakaraktan bu besin iyidir, benim saðlýðýmý geliþtirebilir diyemiyorsunuz. Bunun kendi içerisinde bir takým çalýþmalarýn yapýlmasý lazým. Bunlar in vivo, in vitro, klinik çalýþmalar, ayný zamanda epidemiyolojik çalýþmalar. Mutlaka olmazsa olmazlarýndan bir tanesi, insan çalýþmalarý olmasý lazým ve bunun sonucunda da, bir takým parametrelere bakýlmasý lazým. Ýþte bunlar, örnek mesela, n3 yað asitleri n6 yað asitleri gibi, kalsiyum gibi, vitamin D gibi vitamin C gibi yine iskelet sistemi ile ilgili. Nöral tüp geliþimini çocuklarda çok fazlasýyla görüyoruz gerçekten folik asit. Yine görmüþ olduðunuz gibi doymamýþ yað asitleri gibi aday besin bileþenleri bunlar. Oldukça kapsamlý çok deðerli vakitlerinizi almak istemiyorum ama bu þekilde kendi içerisinde bir sistemi Dýþ görünüþüne bakaraktan bu besin iyidir, benim saðlýðýmý geliþtirebilir diyemiyorsunuz 25

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

GDO GERÇEÐÝ. Ýkinci kitap. Gýda Sanayisinde Biyoteknoloji - Ulusal Biyogüvenlik Yasasý Tasarýsý Çalýþtayý Notlarý

GDO GERÇEÐÝ. Ýkinci kitap. Gýda Sanayisinde Biyoteknoloji - Ulusal Biyogüvenlik Yasasý Tasarýsý Çalýþtayý Notlarý GDO GERÇEÐÝ Ýkinci kitap Gýda Sanayisinde Biyoteknoloji - Ulusal Biyogüvenlik Yasasý Tasarýsý Çalýþtayý Notlarý GDO GERÇEÐÝ Ýkinci kitap Gýda Sanayisinde Biyoteknoloji - Ulusal Biyogüvenlik Yasasý Tasarýsý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi nin bu sayfalarýnda klinik araþtýrmalar sýrasýnda meydana gelen sorunlar, sorular ve görüþler tartýþýlmaktadýr. Siz de görüþlerinizi, pratikte

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara SAÐLIK BAKANLIÐININ PERFORMANS VE KALÝTE

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı