Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2001

2 2001 BAÞKAN IN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2001 DE TÜRK EKONOMÝSÝ Dileðimiz, herkesin 2001 yýlýnda yaþananlardan gerekli sonuçlarý çýkararak üzerine düþeni daha bir hassasiyetle yerine getirmesi ve ülkemizin yarýnlarýnýn daha mutlu ve aydýnlýk olmasý. KURULUÞ VE SERMAYE YAPISI YÖNETÝM VE DENETÝM HÝZMETLERÝMÝZ FAALÝYETLERÝMÝZ DENETÝM RAPORU BÝLANÇO GELÝR TABLOSU MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN NOTLAR ÞUBELERÝMÝZ BANKACILIK GRUBU

3 Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý ABDUL LATÝF OMAR GHURAB Yönetim Kurulu Baþkaný Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Þ. nin 31 Aralýk 2001 tarihinde sona eren 17 nci faaliyet yýlýna iliþkin raporu takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Genel olarak ekonominin, özellikle baþta bankacýlýk sistemi olmak üzere tüm finans sektörünün, Kasým 2000 ve Þubat 2001 tarihlerinde karþýlaþtýðý mali krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki aðýrlýðýnýn uzun yýllar boyunca hissedileceði bilinmektedir. Bu iki kriz, 1945 yýlýndan beri Türkiye de yaþanan en ciddî iktisadi aðýrlaþmayý gündeme getirmekle kalmayýp Türk Lirasý nýn yabancý paralar nezdindeki deðerinin de ciddi boyutta düþmesine yol açmýþ bulunuyor. Bununla beraber düzelme yönünde bazý iþaretler de görülmeye baþlandý. Döviz fiyatlarýnda oluþan denge, enflasyondaki yavaþlama ve bazý sektörlerde artmaya baþlayan talep 2002 yýlýnda %2-3 büyüme ve düþük enflasyon oranlarýna ulaþma konusundaki umutlarý yeþertmekte yýlýnda bankacýlýk sistemi krizden olumsuz etkilenirken özel finans kurumlarýndan bir tanesinin faaliyet izninin iptal edilmesi nedeniyle mevduat sahiplerinde oluþan güven kaybýna baðlý olarak aralarýnda Albaraka Türk ün de bulunduðu özel finans kurumlarý belli zorluklarla karþýlaþmýþtýr. Özel finans kurumlarýna duyulan güvende, bu kurumlardan çekilen mevduatýn kýsa bir süre önce geri dönmesiyle beliren, gözle görülür bir yenilenme olduðunu izlemek memnuniyet verici olmuþtur. Bu durum, 2001 yýlýnýn ilk yarýsýndaki mevduat çekiliþleri zamanýnda yaþanan zorluklarýn aslýnda bu kurumlarýn yapýsal temelleri ile ilgili deðil, kendi kontrolleri dýþýnda kalan harici ve psikolojik faktörlerin etkisiyle ortaya çýkmýþ olduðunun açýk bir göstergesidir. Türk ekonomisindeki normalleþme ve mevduat sahiplerinin tazelenen güvenine paralel olarak Albaraka Türk ün yakýn bir gelecekte uzun vadeli büyüme trendine tekrar kavuþacaðýndan eminiz. Bu olumlu beklentileri teyid eden geliþmeler þimdiden belirmeye baþlamýþtýr. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi önümüzdeki yýllarda ileri görüþlü, kârlý ve verimli bir kuruluþ olma özelliðimizi korurken, bir yandan da faizsiz bankacýlýk prensipleri ýþýðýnda hizmetlerimizi toplumun tüm kesimlerine yaymak en baþta gelen önceliðimiz olacaktýr. Mevcut ve potansiyel mevduat ve iþ müþterilerimizin gözünde güvenilir, dürüst ve ehil bir kuruluþ imajýmýzý koruduðumuz sürece, büyüme trendimizi sürdürebileceðimizden ve piyasa payýmýzý arttýracaðýmýzdan tamamiyle eminiz. ABDUL LATÝF OMAR GHURAB Yönetim Kurulu Baþkaný 5 6

4 Genel Müdür ün Mesajý FEHMÝ AKIN Genel Müdür Türkiye, geride býraktýðýmýz 2001 yýlý içerisinde son yýllarýn en derin krizini yaþadý. Söz konusu kriz en þiddetli etkilerini finans sektörü üzerinde gösterdi. Sektör içinde uzun yýllardan beri varlýðýný sürdüren yapýsal bozukluklar yaþanan krizin en önemli sebeplerini teþkil etti. Bu durum krizden zarar gören sektörler arasýnda finans sektörünün ilk sýrayý almasý sonucunu getirdi. Geçtiðimiz dönem içerisinde finans sektöründe yaþanan geliþmelere baðlý olarak reel sektör de çeþitli olumsuzluklarla yüz yüze kaldý. Bu dönemde finans kuruluþlarýnýn takipteki alacaklarý arttý ve kredi arzý sýnýrlandý. Bunun sonucunda da finans krizi reel sektör krizi sarmalý oluþtu. Ekonomideki durgunluðun beklenenden daha derin ve uzun olmasý, global ekonomideki belirsizliklerin artmasý, duran varlýklarýn nakde çevrilmesi olanaðýnýn azalmasý, yatýrýmcýlarýn sektöre yönelik çekingenliklerinin artmasý gibi sebepler bir yandan sermaye ihtiyacýný arttýrýrken, diðer yandan da özel kesimin sermaye arttýrýmý imkanlarýný kýsýtladý. Sektöre duyulan güveni zedeleyen söz konusu hadiselere ve ekonomi tarihimizin en þiddetli bunalýmlarýndan birisini yaþýyor olmamýza raðmen Albaraka Türk, bu krizden de ciddi bir yara almadan çýkmayý bilen güçlü bir kurumdur. Bu büyük baþarýyý, müessesemizin basiretli politikalarý, çalýþanlarýmýzýn gayreti, mudilerimizin bizlere duyduklarý güveni hiç bir zaman için kaybetmemiþ olmasý ve devletin de özel finans kuruluþlarýnýn ekonomiye olan katkýlarýný görerek bu kuruluþlara sahip çýkmasýna borçluyuz. 7 Albaraka Türk olarak bu baþarýnýn bizlere her zamankinden daha büyük sorumluluklar yüklediðinin bilincindeyiz. Bu sorumluluklarýn baþýnda, yaþananlardan ders çýkararak sektörümüzü ve müessesemizi muhtemel krizlere karþý daha hazýrlýklý ve mukavemetli hale getirerek, müþterilerine ve ekonomiye daha faydalý olacak bir güç ve yapýya kavuþturmak için var gücümüzle çalýþma gayreti ve sorumluluðu gelmektedir. Yaþanan tüm krizler ve krizin beraberinde getirdiði tüm olumsuzluklara karþýn Albaraka Türk, ortak ve mudilerinden aldýðý güç ve güven sayesinde baþarýlý performansýný sürdürmeye devam edecektir. Albaraka Türk, hissedar ve müþterilerine karþý duyduðu bu sorumluluðun verdiði bilinçle baþarýlarýný geleceðe taþýmanýn mücadelesini vermektedir. Bu gayret ve sorumluluk çerçevesi içerisinde 2002 yýlýnýn Albaraka Türk için yepyeni fýrsat ve baþarýlarý beraberinde getireceðine olan inancýmýz tamdýr yýlý faizsiz finans kuruluþlarý açýsýndan, özellikle de Albaraka Türk için krizlerin yaný sýra çok önemli deðiþim ve yenilikleri ve bunlara baðlý olarak da yeni fýrsatlarý beraberinde getiren hareketli bir yýl oldu. Bilindiði gibi Türkiye de faizsiz bankacýlýðýn öncüsü olan Albaraka Türk, yetiþmiþ uzman kadrosu ve 17 yýllýk bilgi birikimini ülke ekonomisine olan katkýlarýný bundan böyle daha güçlü bir þekilde sürdürerek yoluna devam edecektir. Albaraka Türk, geleceðin bugünden -ve hatta tahayyül edilenden- daha farklý olacaðý bilinciyle, þimdi yeni stratejik yönelimlerin içine girmiþtir. Buna, yeniden büyük taþlarý yerine koymak diyoruz. Bu stratejik yönelimler büyük taþlar ; - Bireysel Bankacýlýk Albaraka Türk önümüzdeki dönemde toplam faaliyetleri içinde, þirketlere finansman temini yanýnda, bireysel bankacýlýk hizmetlerine daha fazla aðýrlýk verecektir. Halen sunduðu kredi kartlarý, P.O.S. ve tüketici finansmaný hizmetlerini geniþletecektir. - Enformasyon Teknolojisi Mevcut bilgi iþlem yapýsýný yeni hizmet ve ürünlerin gerektirdiði ölçüde yenileyecek ve güçlendirecektir. Muhtemelen içinde bulunduðumuz yýlýn Mart-Nisan aylarýnda internet þube bankacýlýðýna geçmiþ olacaktýr. - Uluslararasý Bankacýlýk Albaraka Türk ün büyük ortaðý Dallah Al Baraka Grubu bankalarýnýn faaliyet gösterdiði Körfez, Orta-doðu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle Türkiye arasýnda gerçekleþen ticari ve finansal iþlemlerde aðýrlýðýný arttýracaktýr. Yatýrým bankacýlýðý yoluyla Türk firmalarýnýn büyümelerini finanse etmek için Körfez ve Ortadoðu bölgelerinden yatýrým fonlarý elde etmelerinde aktif rol oynayacaktýr. Evet, amacýmýz hýzla deðiþen dünyada müþterilerimizin bugünkü ve gelecekteki taleplerine en iyi þekilde cevap vermek, onlara fazlasý ile hak ettikleri hizmet kalitesini 6 sigma ile sunmaktýr. FEHMÝ AKIN Genel Müdür

5 2001 de Türk Ekonomisi Türk ekonomisi, tüketim ve yatýrým harcamalarýnda büyük çaplý daralmaya baðlý olarak, 1945 den bu yana en büyük daralmayý 2001 yýlýnda yaþamýþtýr. Reel milli gelirin 2001 yýlýnda % 9,4 oranýnda gerilemiþ olduðu tahmin edilmektedir; bu ise 1945 yýlýnda yaþanan % 15,3 luk daralmadan sonraki en büyük çaplý gerilemedir. Ýhracat yapan firmalar talep yetersizliði ve düþük kapasite ile çalýþma sorununu rekabetçi kur ile yurt dýþý pazarlama satýþ yoluyla aþmaya çalýþmýþtýr. Toptan eþya fiyatlarýna göre 2000 yýlý sonunda %32 düzeylerine kadar gerileyen enflasyon hýzý, TL nin hýzlý deðer kaybý, faiz oranlarýndaki sert yükseliþ ve hýzlanan enflasyonist beklentilere baðlý olarak 2001 yýlý sonunda %88,6 ya ulaþmýþtýr. Toplam talebin zayýf olduðu 2001 yýlýnda enflasyonun oluþum sürecini talep yönlü faktörlerden ziyade arz-yönlü (maliyet kaynaklý) faktörler belirlemiþtir yýlý baþýnda uygulamaya konan döviz kuru odaklý istikrar programýna, bu programýn ana unsuru olan kur politikasýnýn daha fazla sürdürülemezliði sonucu, 22 Þubat 2001 tarihinde son verilmiþ ve döviz kurlarý serbest dalgalanmaya býrakýlmýþtýr. Döviz kurlarý, belirsizlik ve spekülatif faktörlerin de etkisiyle iktisadi temellerin iþaret ettiði düzeylerin üzerine çýkmýþ (over-shooting) ve yýl boyunca çeþitli geliþmelerin etkisiyle istikrarsýz ve dalgalý bir seyir izlemiþtir. Döviz kurlarý, belirsizliðin nisbeten azalmasý ve ekonomik beklentilere olumlu havanýn hakim olmasý ile birlikte, daha istikrarlý bir seyir izlemeye baþlamýþ ve içinde bulunduðumuz yýlýn Nisan ayýnda 1 ABD Dolarý= TL seviyelerine kadar gerilemiþtir. Türk ekonomisi 2001 yýlýnda 1945 yýlýndan beri gerçekleþen en büyük çaplý ve derin krizle birlikte çok büyük bir daralma yaþadý. Gerek dar ve gerekse geniþ tanýmlý para arzý büyükleri, para stokunun 2001 yýlýnda reel olarak daraldýðýna ve parasal disiplinin saðlandýðýnda iþaret etmektedir. Bu durum 2001 yýlýnda ortaya çýkan yüksek enflasyon ortamýnýn - talep kaynaklý deðil, TL nin yüksek dýþ deðer kaybý, yüksek faiz oranlarý vb fakktörlere dayalý olarak- büyük ölçüde arz-yönlü (maliyet kaynaklý) bir süreçte oluþtuðunu teyid etmektedir. 9 10

6 .Þubat kriziyle birlikte, toplam banka mevduatlarý reel bazda daralmýþ, tasarruflarýn bir kýsmý bankacýlýk sektörü dýþýna kaymýþtýr. Ortalama mevduat vadeleri kýsalmýþ, kýsa vadeli TL mevduatýnýn toplam TL mevduatý içindeki payý 2001 yýlý Ekim ayý itibariyle % 93 e yükselmiþtir. Ekonomideki kredi stoku bir önceki yýlýn aksine, 2001 yýlýnda reel bir daralma kaydetmiþtir. Yüksek fon (kredi) maliyetleri, iç talep yetersizliði, üretim daralmasý vb faktörler þirket kesiminin kredi talebini azaltýrken, reel gelirlerdeki gerileme ve yüksek tüketici kredi faiz oranlarý bireysel kredi talebini olumsuz yönde etkilemiþtir. Diðer yanda; fonlama maliyetlerindeki artýþ, kredi kaynaðý saðlama imkanlarýnýn azalmasý ve kredilerin geri dönüþünde yaþanan ciddi problemler, baþta bankalar olmak üzere kredi veren kurumlarýn kredi açma istekliliðini azaltmýþ ve likid kalma tercihine yönetmiþtir. Tahsili gecikmiþ krediler esas itibariyle TMSF ye devredilen bankalar ile kamu sermayeli bankalar için bir sorun teþkil ederken, 2001 yýlýnda özel bankalarýn tahsili gecikmiþ alacaklarýnda da artýþ gözlenmiþtir yýlý içinde yaþanan ekonomik kriz tüm sektörler içinde en çok finans ve bankacýlýk kesimini olumsuz etkilemiþtir. Ekim 2001 itibariyle tahsili gecikmiþ alacaklarýn toplam kredilere oraný TMSF bankalarý ve kamu bankalarý için % 40 a özel bankalar içinse % 17 ye ulaþmýþtýr. Ekonomik daralma, hýzlý kur artýþý, yüksek faiz oranlarý vb. faktörler þirketlerin geri ödeme kaabiliyetlerini zayýflatýrken, ücret/maaþ vb gelirlerdeki sert düþüþler de bireysel kredilerin geri ödenmesini zorlaþtýrmýþtýr. Buna ilave olarak, bankalarýn kredileri bir an önce geri çaðýrma konusundaki talepleri, önemli ölçüde dýþ (borç) kaynaða dayalý olarak faaliyet gösteren þirketlerin nakit akýþlarýnýn bozulmasýna ve borç geri ödeme kaabiliyetlerinin azalmasýna yol açmýþtýr. Bankalar, en büyük tahsilat sorunlarýný, tekstil ve tekstil ürünleri (%22) inþaat (%15), kaðýt (%14) metal ana sanayi (%11) ve benzeri sektörlerde yaþamýþlardýr. Merkez Bankasý Ocak baþýnda açýkladýðý parasal çerçeve ile; 2002 yýlýnda serbest kur politikasý izleneceðini (ve ani ve aþýrý kur dalgalanmalarý dýþýnda) piyasaya müdahale edilmeyeceðini ve aktif bir para politikasý izleneceðini ilan etmiþtir. Merkez Bankasý bu amaçla ana çerçeve olarak belli bir parasal büyüklüðün (parasal taban) tutturulmasýný hedefleyen ancak para talebindeki öngörülenin ötesindeki deðiþikliklere karþý hedefi revize eden esnek bir çerçeve benimsemiþtir yýlýna ait ekonomik program bu yýl için % 4 lük bir ekonomik büyüme ve yýl sonu itibariyle % 35 düzeylerinde bir tüketici enflasyonu öngörmektedir. Ýhracat için 2001 yýlý gerçekleþme tahmini 30,5 milyar Dolar, 2002 yýlý resmi hedefi ise 32,0 milyar Dolardýr; diðer bir ifade ile ihracatta % 4,9 civarýnda bir artýþ hedeflenmektedir yýlý gerçekleþme tahmini 41 milyar dolar olan ithalatýn 2002 yýlýnda % 11 artýþla 45,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleþmesi hedeflenmektedir yýlý baþlarýnda meydana gelen hýzlý kur artýþý yýlýn tamamýna yakýn bir bölümünde ihracat için önemli rekabet avantajý saðlamýþ, ihracat artarken ithalat ekonomik daralmanýn da etkisi ile ciddi boyutta gerilemiþtir. Ancak, muhtemelen ileriye dönük iyimserliðin aþýrý satýn alýnmasýnýn da etkisi ile, döviz kurunun önemli ölçüde gerilediði gözlenmektedir. Her ne kadar serbest kur rejimi diðer kur rejimlerine göre cari iþlemler dengesinde ortaya çýkabilecek dengesizlikleri gidermede daha müdahale etmesi ve bu yöndeki kararlýlýðýný piyasalarda hissettirmesi beklenebilir. Aþýrý deðer kaybetmiþ para kadar aþýrý deðerlenmiþ para da arzu edilir bir durum deðildir. Bu açýdan Merkez Bankasý ndan TL nin (aþýrý deðer kaybý yanýnda) aþýrý deðerlenmesine müsaade etmeyen bir yöneliþ içinde olmasýný bekliyoruz. Toplum olarak belki de en sorunlu olduðumuz konulardan birisi kötümserliði de iyimserliði de pek iyi yönetemiyor oluþumuzdur. Genelde, kötümserliðimizi de iyimserliðimizi de abartma temayülü içinde olduðumuzdan, bozulan dengelerin yeniden yerine oturmasý zaman alýcý, sancýlý ve maliyetli olmaktadýr yýlý için aþýrý iyimserlik yerine ihtiyatlý bir iyimserlik içinde olursak, dengelerin yerine oturmasý daha kolay ve daha az maliyetli olacaktýr

7 Kuruluþ ve Sermaye Yapýsý yönetim ve denetim hizmetlerimiz faaliyetlerimiz ALBARAKA TÜRK

8 Kuruluþ ve Sermaye Yapýsý Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Þ. kýsaca Albaraka Türk 16 Aralýk 1983 gün ve 83/7506 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý na istinaden 1984 yýlýnda kurulmuþ, gerekli hazýrlýklarýný tamamladýktan sonra T.C. Merkez Bankasý nýn 21 Ocak 1985 tarih ve sayýlý yazýsýyla faaliyet izni almýþtýr. Ayný karara istinaden çýkarýlan Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý Tebliðleri ile faaliyetlerini sürdüren Özel Finans Kurumlarý, 17 Aralýk 1999 tarih, 4491 sayýlý Kanun ile yapýlan deðiþiklikle, 4389 sayýlý Bankalar Kanunu hükümlerine tabi kýlýnmýþlardýr. 30 Haziran 1988 de Halka Açýk Þirket statüsü kazanan Albaraka Türk ün 2001 yýl sonu itibariyle 171 ortaðý bulunmaktadýr. Kurumun yaklaþýk %77 sermayesi yabancý ortaklara aittir. Albaraka Türk ün ödenmiþ sermayesi halen 26,5 Trilyon TL dýr Yýlý içerisinde ödenmiþ sermayenin 41 Trilyon TL sýna yükseltilmesi yönünde gerekli çalýþmalara baþlanmýþtýr. Genel Müdürlük ve Merkez Þubesi Ýstanbul, Büyükdere Caddesi, No:78, Mecidiyeköy adresindeki kendi binasýnda faaliyet gösteren Albaraka Türk ün itibariyle toplam 22 þubesi bulunmaktadýr. Bunlar Ýstanbul daki Merkez Þube, Karaköy, Bakýrköy, Bayrampaþa, Fatih, Kadýköy ve Ümraniye þubeleri, Ankara daki Ankara ve Siteler þubeleri ve Ýzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Samsun, Malatya, Kahramanmaraþ, Ýzmit, Adapazarý, Antalya ve Balýkesir deki þubelerdir. Yönetim ve Denetim Yönetim Kurulu Baþkan : Abdul Latif OmarGHURAB II. Baþkan : Yalçýn ÖNER Üye : Dr. Morteza GHAREHBAGHIAN Üye : Dr. Naji Mohyuddin NAZER Üye : Dr. Abdul Razzak KAMEL Üye : Osman AKYÜZ Üye : Fehmi AKIN Genel Müdürlük Genel Müdür : Fehmi AKIN Genel Müdür Yardýmcýsý : Dr. Adnan BÜYÜKDENÝZ Genel Müdür Yardýmcýsý : Ahmet ERTÜRK Genel Müdür Yardýmcýsý : Salim ALKAN Genel Müdür Yardýmcýsý : Fahrettin YAHÞÝ Teftiþ Kurulu Baþkaný : Mahmut Esfa EMEK Ýç Kontrol Merkezi Baþkaný : Ahmet OCAK Dýþ Ýþler Müdürü : Mehmet Emin ÖZCAN Þubeler Müdürü : Ahmet YENÝ Hukuk Ýþleri Müdürü : Nihat BOZ Bilgi Ýþlem Müdürü : Temel HAZIROÐLU Proje ve Pazarlama Müdürü : Yüksel GÖRGEÇ Mali Ýþler Müdürü : Mitat AKTAÞ Bireysel Bankacýlýk Müdürü : Bülent TABAN Denetim Kurum Denetçileri: Arif VURAN, Memduh COÞKUNER, Hüseyin AKAY Baðýmsýz Dýþ Denetçi: A.A.AKTÝF ANALÝZ S.M.MALÝ MÜÞAVÝRLÝK A.Þ. (Andersen Türkiye Temsilcisi) 15 16

9 hizmetlerimiz Fon Toplama Albaraka Türk, tasarruf sahiplerinin tasarruflarýný vadeli/vadesiz hesaplar altýnda toplamakta ve müþterilerine her türlü bankacýlýk hizmeti vermektedir. Albaraka Türk ün toplamýþ olduðu fonlar, 4389 sayýlý Bankalar Kanunu nda tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren 4672 sayýlý kanun ile Güvence Fonu kapsamýna alýnmýþtýr. Tasarruf sahipleri Albaraka Türk te iki tür hesap açtýrabilir: 1. Cari Hesaplar: Türk Lirasý veya yabancý para cinsinden açýlabilen ve istenildiðinde kýsmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliði taþýyan, vadesiz hesaplardýr. Cari hesaplar için hesap sahibine anapara dýþýnda kâr ve sair nam altýnda bir bedel ödenmez. Cari hesap sahiplerine her türlü bankacýlýk hizmeti (çek ve senet tahsilatý, havale ve transfer iþlemleri vs.) sunulmaktadýr. 2.Katýlma Hesaplarý: Türk Lirasý, ABD Dolarý ve EURO cinsinden vadeli olarak açýlan hesaplardýr. Katýlma hesabý sahiplerine baþlangýçta sabit bir gelir taahhüdünde bulunulmamakta ve ana paranýn aynen geri ödenmesi garantisi verilmemektedir. Katýlma hesaplarýnda toplanan fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle doðrudan ticaretin ve sanayinin finansmanýnda kullanýlmakta ve elde edilen karýn bu hesaplara isabet eden kýsmý hesap sahiplerine daðýtýlmaktadýr. Katýlma hesaplarý, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yýla kadar vadeli ve 1 yýl ve daha uzun vadeli olarak açýlýr. Tasarruf sahipleri, Albaraka Türk þubelerinde, þubelerimizin olmadýðý yerlerde muhabir banka þubeleri aracýlýðýyla Katýlma Hesabý açtýrabilir, anapara ve kar paylarýný da yine ayný banka þubelerinden alabilirler. Halen Akbank ýn bütün þubeleri yurt içi muhabir banka hizmeti vermektedir. Yurt dýþýndaki tasarruf sahipleri ise, kurumumuzun aþaðýda belirtilen yurt dýþý muhabir banka hesaplarýna para yatýrmak ve havale göndermek suretiyle Kar ve Zarara Katýlma Hesabý açtýrabilirler; a) EURO için Citibank AG, Frankfurt Hesap No: 411/5041/016 Commerzbank AG, Frankfurt Hesap No: The Bank of New York, Frankfurt Hesap No: b) ABD Dolarý için Citibank N.A., New York Hesap No: The Bank of New York, New York Hesap No:

10 hizmetlerimiz Fon Kullandýrma Albaraka Türk te fon kullanmak isteyenlere aþaðýda özetlenen metotlarla hizmet sunulmaktadýr: 1. Üretim Desteði: Albaraka Türk ile fonu kullanacak iþletme arasýnda akdedilecek sözleþme dahilinde, iþletmenin ihtiyaç duyduðu gayrimenkulün, makine ve teçhizatýn, ham veya yarý mamul maddenin peþin bedelinin Albaraka Türk tarafýndan iþletme adýna satýcýya ödenmesi ve karþýlýðýnda iþletmenin vadeli olarak borçlandýrýlmasýdýr. 2. Bireysel Finansman Desteði: Ticari iþlerin finansmanýnda kullanýlmamak kaydýyla, bireysel ihtiyaçlar için, gerçek kiþi alýcýlarýn doðrudan satýcýlardan aldýklarý mal veya hizmet bedelinin, Albaraka Türk tarafýndan alýcý adýna satýcýya ödenmesi karþýlýðýnda, alýcýnýn borçlandýrýlmasý iþlemidir. 3. Kâr-Zarar Ortaklýðý Yatýrýmý: Fon kullanacak gerçek ve tüzel kiþilerin tüm faaliyetlerinden veya belirli bir faaliyetinden veya belirli bir parti malýn alým satýmýndan doðacak kâr ve zarara katýlmak üzere bu kiþilere fon kullandýrýlmasý iþlemidir. 4. Finansal Kiralama: Taþýnýr ve taþýnmaz mallarýn 3226 sayýlý Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Albaraka Türk tarafýndan temin edilerek kiraya verilmesidir. Diðer Hizmetler Finansal Kiralama sözleþmesi süresi yasa gereði 4 yýldan az olamaz. (Bazý mallar için bu süre 2 yýla indirilebilir.) Müþteri ile karþýlýklý tespit edilecek ödeme devrelerine uygun biçimde kira taksitleri tahsil edildikten sonra sözleþme süresinin sonunda malýn mülkiyeti kiracýya devredilir. 5.Mal Karþýlýðý Vesaikin Alým-Satýmý: Dýþ ticaret ve kambiyo mevzuatý çerçevesinde, Albaraka Türk ile fon kullanan arasýnda düzenlenecek yazýlý bir akde istinaden, mal karþýlýðý vesaikin, Albaraka Türk tarafýndan peþin satýn alýnmasý ve vadeli olarak fon kullanana daha yüksek bir fiyattan satýlmasý iþlemidir. Albaraka Türk müþterilerine ayrýca aþaðýdaki hizmetleri sunmaktadýr: 1. Kredi Kartý vermek, 2. Akreditif açmak, ihbar ve teyit etmek ve diðer tüm kambiyo hizmetlerini vermek, 3. Teminat mektubu vermek, 4. Seyahat çeki vermek, 5. Spot döviz alým-satýmý yapmak, 6. Havale ve transfer iþlemleri yapmak, 7. Çek ve senet tahsil iþlemleri yapmak, 8. ÝGDAÞ ve ÝSKÝ faturalarýný tahsil etmek, 9. Poliçe, emre muharrer senet, temettü belgesi, konþimento, tahvil ve diðer vesikalarý kabul etmek, üzerlerine aval vermek

11 22

12 23 24

13 denetim raporu

14 denetim raporu ALBARAKA TÜRK ÖZEL FÝNANS KURUMU A.Þ.'NÝN 01 OCAK - 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMÝNE AÝT BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU 1. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Anonim Þirketi'nin (Kurum) 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle hazýrlanan bilançosu ile ayný tarihte sona eren döneme ait kar ve zarar cetveli, nakit akým tablosu ve özkaynak deðiþim tablosunu denetlemekle görevlendirilmiþ bulunuyoruz. Rapor konusu mali tablolar Kurum yönetiminin sorumluluðundadýr. Baðýmsýz denetimi yapan kuruluþ olarak üzerimize düþen sorumluluk, denetlenen mali tablolar üzerinde görüþ bildirmektir. 2.Denetim, 4389 sayýlý Bankalar Kanunu uyarýnca yürürlüðe konulan hesap ve kayýt düzeni ile muhasebe baðýmsýz denetim ilkelerine iliþkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu düzenlemeler, baðýmsýz denetimin, mali tablolarda önemli bir hatanýn 3. olup olmadýðý konusunda makul bir güvenceyi saðlamak üzere planlanmasýný ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan tutar ve açýklamalara iliþkin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve doðrulanmasýnýn yaný sýra uygulanan muhasebe standartlarýnýn ve yönetim tarafýndan yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve mali tablolarýn bir bütün olarak sunumunun deðerlendirilmesini içermektedir. Gerçekleþtirilen denetimin, görüþümüzün oluþturulmasýna makul ve yeterli bir dayanak oluþturduðuna inanýyoruz. Not 26 c de belirtildiði üzere 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle Kurum un mali güçlük içinde bulunan bazý kredi müþterilerine ait milyar TL tutarýndaki nakdi ve milyar TL tutarýndaki gayrinakdi kredi riskleri için 30 Haziran 2001 tarihli ve numaralý Resmi Gazete de yayýmlanan Bankalarca Karþýlýk Ayrýlacak Kredilerin ve Diðer Alacaklarýn Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrýlacak Karþýlýklara Ýliþkin Esas ve Usuller Hakkýnda Yönetmelik uyarýnca ve gayrinakdi kredilerin tazmin olma olasýlýklarý çerçevesinde sýrasýyla milyar TL ve 313 milyar TL tutarýnda karþýlýk hesaplanmýþtýr. Sözü edilen kredi karþýlýklarýnýn kurum payýna isabet eden ve 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle kar ve zarar cetvelinde yansýtýlan kýsmý toplam 8,065 milyar TL dir. Ancak Kurum takipteki nakdi krediler üzerinden ayýrdýðý milyar TL tutarýndaki karþýlýðýn katýlma hesaplarýna isabet eden milyar TL nin milyar TL lik kýsmýný daðýtýlacak kar payý hesabýna yansýtmayýp takipteki alacaklar karþýlýðý hesabý içerisinde net olarak göstermiþtir. Kurum bu karþýlýklarý, verilen krediler karþýlýðýnda teminat olarak alýnan gayrimenkul ipoteklerini, ilgili gayrimenkullerin rapor tarihi itibariyle ekspertiz deðerleri belirlenemediðinden, ekspertiz deðerleri ile deðil, ipotek tutarlarýný dikkate alarak hesaplamýþtýr. Takipteki alacaklarýn net bakiyesini oluþturan milyar TL tutarýndaki nakdi kredilerin 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle katýlma hesaplarýna daðýtýlmasý gereken milyar TL tutarýndaki zarardan geri kalan milyar TL tutarýndaki kýsmý için iliþikteki Kurum kayýtlarýnda herhangi bir karþýlýk ayrýlmamýþ olup, bu tutarýn tahsilatý söz konusu müþterilerin geri ödemeyi saðlayacak mali kaynaklar bulmasýna ya da mevcut teminatlarýn nakde çevrilmesine baðlýdýr. Ayrýca finansal kiralama konusu gayrimenkuller, yukarýda bahsi geçen Yönetmelik te konuyla ilgili herhangi bir düzenleme olmamasý dolayýsýyla 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle kullandýrýlan ve takipteki alacaklar içerisinde yansýtýlan donuk alacak niteliðindeki finansal kiralama fonlarý için yapýlan karþýlýk hesaplamalarýnda teminat olarak dikkate alýnmamýþtýr. Sözü edilen karþýlýklar finansal kiralama konusu sabit kýymetlerin ve teminat olarak alýnan diðer sabit kýymetlerin ekspertiz deðerlerinin dikkate alýnmasý durumunda 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle iliþikteki bilançoda yansýtýlan tutarlardan daha farklý olabilirdi. 4. Not 26 b de ve yukarýda üçüncü paragrafta belirtildiði üzere, Kurum un 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle sýrasýyla milyar TL tutarýnda daðýtýlacak karý ve milyar TL tutarýnda daðýtýlacak zararý mevcuttur. Kurum söz konusu zararlarý iliþikteki bilançoda milyar TL tutarýndaki takipteki alacaklar karþýlýðý içerisinde net olarak göstermektedir. Kurum yönetimi donuk alacak olarak nitelendirdiði krediler için ayrýlan karþýlýklarýn bir kýsmýný yukarýda üçüncü paragrafta bahsedildiði üzere kurum payý olarak diðer kýsmýný ise yatýrým havuzlarýna ve dolayýsýyla katýlma hesaplarýna yansýtmýþtýr. Sözü edilen daðýtýlacak zararlarla ilgili olarak Kurum yönetimi takipteki alacaklar için ilave teminatlar alýnmasý ve tahsilat sürecinin hýzlandýrýlmasý suretiyle azami iki yýl içerisinde söz konusu zararlarýn tasfiye edileceðini ifade etmektedir. Katýlma hesaplarýna daðýtýlacak olan zararlarýn ne þekilde tasfiye edileceði rapor tarihi itibariyle belirsizdir. 5. Görüþümüze göre, yukarýda üçüncü ve dördüncü paragraflarda açýklanan hususlarýn mali tablolar üzerindeki etkileri haricinde, iliþikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarýyla, Albaraka Türk Özel Finans Kurumu Anonim Þirketi nin 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayný tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarýný ve nakit akýmlarýný Bankalar Kanunu nun 13 üncü maddesi gereðince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarýna uygun olarak doðru bir biçimde yansýtmaktadýr. 2728

15 6. Not 26 a da daha detaylý belirtildiði gibi Kurum, yatýrým indirimi tutarý üzerinden stopaj yapýlamayacaðý iddiasý ile gelir vergisi ve fon payýnýn kaldýrýlmasý için 2000 yýlý içerisinde dava açmýþ olup, bu dava Kurum un lehine neticelenmiþ ve kullanýlan yatýrým indirimi üzerinden ödenen gelir vergisi stopajý ve fon payý olan 954 milyar TL sý Kurum a iade edilmiþtir. Ancak ilgili vergi dairesi bu tutarý iade etmiþ olmasýna raðmen kararý temyiz etmiþ ve dava dosyasý Danýþtay a gönderilmiþtir. Danýþtay ýn 24 Aralýk 2001 tarih ve 2001/5524 sayýlý kararý ile ilgili Vergi Dairesi nin temyiz istemi reddedilmiþtir. Kurum iade aldýðý bu tutarý iliþikteki mali tablolarda Geçmiþ Dönem Karý olarak yansýtmaktadýr. AlBaraka Investment ve Dallah Albaraka Holding ile Kuveyt menþeli The International Investor (TII) bankacýlýk faaliyetlerinde bulunmak üzere birleþme kararý almýþtýr. Söz konusu hisselerin TII a devir iþlemi 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle henüz baþlamamýþ olup sözü edilen birleþmenin yasal süreci rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. A.A. AKTÝF ANALÝZ SERBEST MUHASEBECÝLÝK MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ANONÝM ÞÝRKETÝ Member of Andersen Worldwide 7. Not 24 a da daha detaylý belirtildiði gibi, Kurum un 1995 ve 1996 yýllarýnda yaptýðý bir kýsým ihracat iþlemleri konusu mallarýn alýmlarýna iliþkin Katma Deðer Vergisi ile ilgili olarak 2000 yýlý içerisinde 372 milyar TL ve 2001 yýlý içerisinde 610 milyar TL sý tutarýnda vergi tarhiyatý yapýlmýþtýr. Kurum, söz konusu tarhiyatlarla ilgili olarak yapýlan bu iþleme karþý dava açmýþ olup 1995 yýlýna ait tarh edilen 372 milyar TL sýný 2001 yýlý içerisinde ödemiþ olmasýna raðmen 1996 yýlý ile ilgili sözü edilen 610 milyar TL anapara, ilgili vergi cezasý ve birikmiþ gecikme faizi için iliþikteki mali tablolarýnda davanýn devam etmesi ve Kurum lehine sonuçlanabileceði kanýsýyla karþýlýk ayýrmamýþtýr. Esra Peri Ýstanbul, 16 Mart Aralýk 2001 tarihi itibariyle Kurum un çoðunluk hisselerini elinde bulunduran 29 30

16 31 32

17 Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Þ. GELÝR TABLOSU 31 Aralýk 2001 & 2000 (Milyon TL) Mali Tablolara Ýliþkin Notlar Milyon TL 1) Mali Tablolarýn Hazýrlanmasýnda Uygulanan Muhasebe Politikalarý Kurum, muhasebe kayýtlarýný yürürlükteki Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatýna uygun olarak tutmakta ve mali tablolarýný hazýrlamaktadýr. Ýliþikteki mali tablolar 4672 sayýlý Kanun ile deðiþik 4389 sayýlý Bankalar Kanunu nun Hesap ve Kayýt Düzeni baþlýklý 13. maddesinin hükümlerine dayanýlarak belirlenen tek düzen hesap planý, tip bilanço ve kar ve zarar cetveli, ek mali tablolar ve dipnotlarý ile bunlarýn uygulanmasýna iliþkin izahname ile belirlenen muhasebe ve deðerleme esaslarýna göre ve 20 Eylül 2001 tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan Özel Finans Kurumlarýnýn Kuruluþ ve Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik e uygun olarak hazýrlanmýþtýr. Kurum, bir Özel Finans Kurumu olmasý nedeniyle, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafýndan yayýmlanan 8 Þubat 2002 tarihli Ek Raporlama Tablolarýnýn Hazýrlanmasýna ve Sunumuna iliþkin Talimatlar ve 4389 Sayýlý Bankalar Kanunu nun Geçici 4. maddesi Uyarýnca Yapýlacak Özel Baðýmsýz Denetimin Esas ve Usulleri Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine tabi deðildir; dolayýsýyla iliþikteki mali tablolar tarihsel maliyet esasýna göre hazýrlanmýþ olup, paranýn cari satýn alma gücü esasýna (enflasyon muhasebesi) göre düzenlenmemiþtir. Kurum, 31 Aralýk 2001 ve 2000 tarihleri itibariyle hazýrlanan mali tablolarýnda Uluslararasý Muhasebe Standardý (UMS) 17 nin etkilerini yansýtmamýþtýr. Eðer, sözü edilen mali tablolar üzerinde söz konusu standart uygulanmýþ olsaydý, dönem sonlarý itibariyle oluþan net zarar TL sý (2000-net kar TL daha fazla olacaktý) daha az olacaktý

18 35 36

19 3738

20 39 40

21 41 42

22 43 44

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

VII PARA VE BANKA 105

VII PARA VE BANKA 105 VII PARA VE BANKA 105 106 PARA VE BANKA A. GENEL DURUM Uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde 2000 yýlý para politikasýnýn temelini, yýl baþýndan itibaren 18 aylýk bir sürede döviz kurunun dönem

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37

Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/ :37 Þirketlerde Kar Daðýtýmý Uygulamasý Gönderen : aysel_kurtulus - 26/11/2008 00:37 KAR DAÐITIMI - KAR DAÐITIMINA BAÐLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ VE TEVKÝF EDÝLECEK GELÝR VERGÝSÝNÝN HESAPLANMASI ÝLE KAR PAYI

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar

Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar MALÝ YÖNETÝM-MUHASEBE Kamu Ýdareleri Paylarý Hesabý ve Uygulamada Karþýlaþýlan Sorunlar Ömer DAÐ Devlet Muhasebe Uzman Yardýmcýsý (Serbest Muhasebeci Mali Müþavir) odag@muhasebat.gov.tr GÝRÝÞ Tahakkuk

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý,

Elit Grup. - ü Denizde veya iç sularda yolcu taþýmacýlýðý yapan yolcu motoru, yolcu gemisi, feribot gibi ulaþým araçlarý, 2008-73 Belge Düzeni Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/73 Sirküler Belge Düzeni 1 Aðustos 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 385 seri numaralý "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði"

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KURULUÞ : 1973 SERMAYE : 100.000 TL. OTUZYEDÝNCÝ HESAP YILI 2010 FABRÝKA 66920 - Sarayköy / YOZGAT Tel : 0 (354) 557 21 50 (10 Hat) Fax : 0 (354) 557 21 61 ANKARA ÞUBESÝ Hasanoðlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET RAPORU 2009 T.C.ZÝRAAT BANKASI A.Þ. ve T.HALK BANKASI A.Þ. MENSUPLARI EMEKLÝ ve YARDIM SANDIÐI VAKFI FAALÝYET

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. PARA PĐYASASI LĐKĐT KAMU EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 31 MART 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi Türkiye de faizsiz bankacılık alanındaki finansal kuruluşların ilki ve öncüsü olan Albaraka

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı