VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU SUPER INVERTER 9 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 12 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 18 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) GARANTİ 2 YIL

2 çindekiler Kullan m ve Bak m n Güvenlik Önlemleri...1 n Parçalar n Adlar...4 n Uzaktan Kumandan n Kullan lmas...5 n Acil Durumda Çal flt rma...10 n Temizlik ve Bak m...11 n Ar za Giderme...14 n Çal flma puçlar...17 Montaj n Montaj ile lgili Uyar lar...19 n Montaj fiemas...22 n ç Ünitenin Montaj...23 n D fl Ünitenin Montaj...26 n Montaj Sonras Kontrol ve Çal flma Testi...27 n Sa l k Filtresinin Tak lmas ve Bak m (Opsiyonel)...28 Asla denemeyin. Bu talimatlar takip etti inizden emin olun. Gerçek ürün, bu k lavuzdaki çizimden farkl olabilir. E er aralar nda baz farklar varsa, gerçek ürünü standart olarak al n. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kiflinin gözetimi alt nda olmad kça veya cihaz n kullan m ile ilgili bilgilendirilmedikçe, fiziksel veya zihinsel engelli kifliler (çocuklar dahil) taraf ndan kullan m için amaçlanmam flt r. Çocuklar n cihaz uzak durmalar sa lanmal d r. Bu cihaz normal çöplü e atmay n. Bu tip cihazlar n, özel ifllem gerektiren bir toplama merkezine götürülmesi gerekir.

3 Güvenlik Önlemleri Klimay kullanmadan önce afla daki uyar lar dikkatlice okuyun. HYan k kokusu gibi bir anormal durum fark etti inizde, fifli hemen prizden çekin ve Vestel yetkili servisine baflvurun. UYARI HKlimay slak elle çal flt rmay n. HAsla elektrik kablosunu ve sinyal kontrol kablosunu kesmeyin veya bu kablolara zarar vermeyin. Kliman n elektrik kablosu veya sinyal kontrol kablosu zarar görürse, yetkili bir teknisyen taraf ndan belirtilen bir kablo ile de ifltirtin. Sorun hala devam ediyorsa, klima hasar görmüfl olabilir ve elektrik çarpmas na veya yang - na sebep olabilir. HYang n önlemek üzere güç kayna için özel devre kullan lmal d r. Aksi takdirde, elektrik çarpmas meydana gelebilir. HKlima uzun bir süre kullan lmayacaksa fiflini prizden çekin. HElektrik kablosunun hasar görmesine izin vermeyin veya belirtilmeyen elektrik kablolar n kullanmay n. Kablo ba lant s için çok amaçl priz veya mobil kablo ba lant panosu kullanmay n. HKlimay temizlemeden önce fifli prizden çekin. Fifli prizden çekin Aksi takdirde, elektrik çarpmas veya yaralanma meydana gelebilir. Aksi takdirde, biriken toz afl r s nmaya, yang na ve baflka kazalara sebep olabilir. HGüç kayna için, flalterli bir özel devre kullan lmal ve devrenin kapasitesi yeterli olmal d r. Klimay çok s k aç p kapatmay n. Bu kliman n güç kayna için Y-tipi ba lant kullan lm flt r. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikelerden kaç nmak için kablo üretici, yetkili servis veya yetkili bir kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 1 Aksi takdirde, afl r s nmadan dolay yang n meydana gelebilir. HVoltaj çok yüksek ise, elektrikli parçalar zarar görebilir. Voltaj çok düflükse kompresör fliddetli bir flekilde titreyebilir ve bu durum so utma sistemine veya kompresöre zarar verebilir ve elektrikli parçalar çal flmayabilir.

4 Güvenlik Önlemleri HDaima etkili topraklama yap n. HGüvenlik için, herhangi bir bak m veya temizlik iflleminin yapmadan önce ya da ürün uzun bir süre kullan lmad nda devre kesiciyi kapat n. HEn uygun s cakl seçin. Topraklaman n yap lmamas elektrik çarpmas na neden olabilir. Biriken toz elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir. Oday d flar dan yaklafl k 5 C daha serin tutun. HKlima çal fl rken, camlar ve kap lar uzun süre aç k b - rakmay n. HHava girifl veya ç k fl n engellemeyin. HBu, enerji tasarrufu sa layabilir. Bu, performans n düflmesine sebep olacakt r. Bu, performans n düflmesine ve ar zalara sebep olacakt r. Bu, patlamaya veya yang na neden olabilir. HD fl üniteyi sa lam bir flekilde monte edin. HD fl ünitenin üzerine oturmay n veya a r cisimler koymay n. HKlimay kendiniz tamir etmeye kalk flmay n. Aksi takdirde, d fl ünite düflebilir ve yaralanmaya yol açabilir. Hasar veya yaralanma meydana gelebilir. 2 Yanl fl tamirler elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir. Yetkili servise baflvurun.

5 Güvenlik Önlemleri HElektrik kablolar n ve kontrol kablolar n kesmeyin veya bu kablolara zarar vermeyin. Kablolar hasar görürse, yetkili servise veya yetkili bir servis teknisyenine baflvurun. HHava üfleme yönünü de ifltirmek için, uzaktan kumanda ile dikey ve yatay hava yönünü ayarlay n. Dikey Kanat Yatay kanat HEllerinizi veya di er cisimleri hava girifline veya ç k fl na yerlefltirmeyin. HBitkileri veya hayvanlar üflenilen havaya do rudan maruz b rakmay n. Kazalara neden olabilir. HUzun süre do rudan so uk havaya maruz kalmay n. Zarar görebilirler. HKlimay yiyecek saklama veya çamafl r kurutma gibi baflka amaçlar için kullanmay n. Sa l n z için iyi de ildir. HKliman n üstüne su s çratmay n. HKliman n yak n na ocak yerlefltirmeyin. Bu, elektrik çarpmas na veya ar zaya neden olabilir. Yanman n tam gerçekleflmemesinden dolay CO toksikozlar oluflabilir. 3

6 Parçalar n Adlar ç ünite Hava girifli Hava ç k fl Görünen simgeler: So utma Nem alma Is tma Güç Ayarl s cakl k (1)Elektrik kablosu (2) Uzaktan kumanda (3)Ön panel (4)Filtre D fl ünite Hava girifli (5)Yatay kanat (6)Duvar borusu (7)Sarma band (8)Ba lant kablolar (9)Drenaj hortumu (10)Drenaj konnektörü Hava ç k fl 4

7 Uzaktan Kumandan n Kullan lmas AÇ/KAPAT Klimay çal flt rmak veya durdurmak için bas n. -: S cakl k ayar n azaltmak için bas n. +: S cakl k ayar n art rmak için bas n. MOD Çal flma modunu seçmek için bas n: [OTOMAT K/SO UTMA/NEM ALMA/FAN/ISITMA) FAN Fan h z n ayarlamak için bas n. 1 KANAT 3 2 Kanat aç s n ayarlamak için bas n. TAK P SA LIK veya HAVA fonksiyonunu ayarlamak için bas n SICAKLIK 8 9 SESS Z Zaman ayarlamak için bas n Z-AÇ/Z-KAPA Otomatik aç lma/kapanma zamanlay c s n ayarlamak için bas n. 15 UYKU SESS Z çal flma fonksiyonunu ayarlamak için bas n. ZAMAN TURBO IfiIK Ifl açmak/kapatmak için bas n. X-FAN 5

8 Uzaktan Kumandan n Kullan lmas Uzaktan Kumandan n Tan t m AÇ/KAPAT: Klimay açmak ve kapatmak için bu tufla bas n. Bu tufla basarak ayarl s cakl düflürün. Tuflu 2 saniyeden fazla bas l tutma ayarl s cakl h zl düflürür. OTOMAT K modunda, ayarl s cakl k ayarlanamaz. + : Bu tufla basarak ayarl s cakl art r n. Tuflu 2 saniyeden fazla bas l tutma ayarl s cakl h zl art r r. OTOMAT K modunda, ayarl s cakl k ayarlanamaz. MOD: Bu tufla her bas fl n zda, afla daki gösterildi i gibi OTOMAT K, SO UTMA, NEM ALMA, FAN ve ISITMA* s ras na göre bir mod seçilir. OTOMAT K SO UTMA NEM ALMA FAN ISITMA* * Not: Sadece s tma fonksiyonlu modeller için. Klimaya elektrik verildi inde OTOMAT K modu varsay lan olarak seçilir. OTOMAT K modda, ayarl s cakl k LCD ekranda görünmeyecektir. Cihaz, odan n s cakl na göre uygun çal flma modunu otomatik olarak seçecektir. FAN : Bu tufl, fan h z n OTOMAT K, ve Otomatik s ras - na göre ayarlamak için kullan l r. Otomatik Düflük h z Düflük- Normal h z Normal Yüksek h z Yüksek h z Normal h z KANAT: Afla daki s rayla de iflen yukar &afla kanat aç s n ayarlamak için bu tufla bas n: KAPALI Bu uzaktan kumanda evrensel tiptir. veya gibi herhangi bir komut gönderildi inde, klima komutu olarak gerçeklefltirecektir., k lavuz kanad n flu flekilde sal nd n belirtir: TAK P: TAK P fonksiyonunu devreye sokmak için bu tufla bas n. Klima, s cakl alg lanan s cakl a göre otomatik olarak ayarlar. TAK P fonksiyonunu iptal etmek için bu tufla bir daha bas n. 6

9 Uzaktan Kumandan n Kullan lmas Uzaktan Kumandan n Tan t m 9 UYKU: Bu tufla basarak Uyku 1 ( ), Uyku 2 ( ), Uyku 3 ü ( ) seçebilir ve uyku fonksiyonunu iptal edebilirsiniz. Cihaza elektrik verildikten sonra Uyku özelli i otomatik olarak iptal olur. Uyku 1, Uyku modu 1 dir. So utma ve nem alma modlar nda: Uyku fonksiyonu bir saat kadar çal flt ktan sonra ana cihaz n ayarl s cakl 1 C artacak ve 2 saat sonra 2 C artacak ve klima bu ayarl s cakl kta çal flacakt r. Is tma modunda: Uyku fonksiyonu bir saat kadar çal flt ktan sonra ana cihaz n ayarl s cakl 1 C düflecek ve 2 saat sonra 2 C artacak ve klima bu ayarl s cakl kta çal flacakt r. Uyku 2, uyku modu 2 dir. Bu modda klima uyku s cakl k e risine göre çal flacakt r. Uyku 3- DIY taraf ndan sunulan uyku modundaki uyku e risi ayar : (1) Uyku 3 modunda, "Turbo" tufluna uzun süre bas n, uzaktan kumanda bireysel uyku ayar moduna girecektir. Bu esnada uzaktan kumanda saati 1saat olarak görünecek, ayarl s cakl k "88", son ayarlanan uyku e risinin ilgili s cakl n belirtecek ve yan p sönecektir ( lk girilen de er, fabrikan n ilk e ri ayar de erine göre görünecektir). (2) "+" ve "-" tufllar n kullanarak ilgili ayarl s cakl de ifltirebilir ve "Turbo tufluna basarak ayarlamay onaylayabilirsiniz. (3) Bu esnada, uzaktan kumandadaki zamanlay c modunda zaman 1 saat artacak ("2 saat " veya "3saat" ya da "8 saat"), ayarl s cakl k göstergesi "88", en son ayarlanan uyku e risinin ilgili s cakl n belirtecek ve yan p sönecektir. (4) 8 saatlik s cakl k, uyku, e ri ayar tamamlan ncaya kadar yukar daki (2) ~ (3)ad mlar tekrarlay n. Bu esnada uzaktan kumanda orijinal zamanlay c ekran na dönecek ve s cakl k ekran orijinal ayarl s cakl a de iflecektir. Uyku 3 - Uyku modunda DIY taraf ndan sulunan uyku e risi ayar sorgulanabilir. Kullan c ön ayarl uyku e risini sorgulamak ve bireysel uyku ayar moduna girmek için uyku e risi ayarlama yöntemini kullanabilir ancak s cakl de ifltiremez; onaylamak için "Turbo" tufluna do rudan bas n. Not: Yukar daki ön ayarlama veya sorgulama iflleminde, 10 saniye içinde herhangi bir tufla bas lmazsa uyku e risi ayarlama modundan otomatik olarak ç k lacak ve orijinal ekrana dönülecektir. Ön ayarlama veya sorgulama iflleminde AÇMA/ KAPATMA tufluna, Mod tufluna, Zamanlay c tufluna veya Uyku tufluna bas l rsa uyku e risi ayarlama modundan veya sorgulama modundan benzer flekilde ç k l r. 7

10 Uzaktan Kumandan n Kullan lmas SICAKLIK: Bu tufla basarak iç ortam s cakl n veya d fl ortam s cakl n seçebilirsiniz. ç ünite ilk aç ld nda ayarl s cakl gösterir. E er s cakl k durumu baflka durumlardan moduna de- ifltirilirse ortam s cakl gösterilir. 5 saniye sonra veya 5 saniye içinde iç ünite baflka bir uzaktan kumanda sinyali alarak ayarl s cakl gösterecektir. E er kullan c lar s cakl k gösterim durumunu ayarlamam fllarsa, ayarl s cakl k görünecektir. SESS Z : Bu tufla basarak Otomatik Sessiz Çal flma modunu (ekranda simgesi görünür), Sessiz Çal flma modunu (ekranda simgesi görünür) ve Sessiz Çal flma KAPALI modunu (ekranda simgesi görünmez) seçin. Klima aç ld nda varsay lan olarak Sessiz Çal flma KAPALI modunu seçilir. ZAMAN: ZAMAN tufluna bas n, X simgesi yan p söner. 5 saniye içinde saati ayarlamak için "+" veya "-" tufluna bas n. Tufllardan birisini 2 saniyeden uzun bas l tutma zaman her 0.5 saniyede 1 dakika, daha sonra ise her 0.5 saniyede 10 ar dakika art r r veya azalt r. Ayarlamadan sonra saat yan p sönerken ayarlamay onaylamak için ZAMAN tufluna tekrar bas n ve X simgesi sürekli görünecektir. AÇMA- KAPATMA ZAMANLAYICISI: Otomatik AÇMA zamanlay c s n aktif hale getirmek için AÇMA ZAMANLAYICISI tufluna bas n. Otomatik zamanlay c y iptal etmek için bu tufla tekrar bas n. Bu tufla bast ktan sonra X simgesi kaybolur ve "AÇIK yaz s yan p söner. AÇILMA zaman ayar için 00:00 görünür. 5 saniye içinde zaman ayarlamak için + veya tufluna bas n. Tufllardan birisine her bas ld nda zaman ayar 1 dakika de iflir. Tufllardan birisi bas l tutuldu unda zaman ayar 1 dakika, daha sonra ise 10 dakika de iflir. Ayarlamadan sonra 5 saniye içinde, onaylamak için AÇMA ZAMANLAYICISI tufluna bas n. Otomatik kapatma zamanlay c s n aktif hale getirmek için KAPATMA ZAMANLAYICISI tufluna bas n. Otomatik zamanlay c y iptal etmek için bu tufla tekrar bas n. KAPATMA ZAMAN- LAYICISI ayar AÇMA ZAMANLAYICISI ile ayn d r. TURBO: Ayarl s cakl a en k sa zamanda eriflilmesini sa layan Turbo fonksiyonunu aktif hale getirmek/devreden ç karmak için bu tufla bas n. SO UTMA modunda klima, çok yüksek fan h - z yla güçlü so uk hava üfleyecektir. ISITMA modunda klima, çok yüksek fan h z yla güçlü s cak hava üfleyecektir. IfiIK: Gösterge ayd nlatmas n açmak ve kapatmak için IfiIK tufluna bas n. Ifl k yan yorsa, simgesi görünür. Ifl k kapat ld nda simgesi kaybolur. X-FAN: SO UTMA veya NEM ALMA modunda X-FAN tufluna bas ld nda simgesi görünür ve klimay kapatt n z halde iç üniteyi kurutmak için iç ünite fan 10 dakika daha çal flmaya devam eder. Klimaya elektrik verildi inde X-FAN KAPALI modu varsay lan olarak seçilir. X-FAN fonksiyonu OTOMAT K, FAN veya ISITMA modunda bulunmaz. 8

11 Uzaktan Kumandan n Kullan lmas "+" ve "-" tufllar n n kombinasyonu: Kilit hakk nda Tufl kilidini devreye sokmak veya açmak için "+" ve "-" tufllar na ayn anda bas n. Uzaktan kumanda kilitli ise simgesi görünür. Bu durumda, herhangi bir tufla bas ld nda simgesi üç kez yan p söner. "MOD" ve "-" tufllar n n kombinasyonu: Fahrenheit ile Santigrat derece aras nda geçifl yapma Klima kapal iken, C ile F aras nda geçifl yapmak için MOD ve tufllar na ayn anda bas n. "SICAKLIK" ve "ZAMAN" tufllar n n kombinasyonu: Enerji Tasarrufu Fonksiyonu Hakk nda Enerji tasarrufu fonksiyonunu bafllatmak için SO UTMA modunda "SICAKLIK" ve "ZAMAN" tufllar na ayn anda bas n. Uzaktan kumandadaki nixie görüntü tüpü "SE"yi gösterir. Bu fonksiyondan ç kmak için ifllemi tekrarlay n. "SICAKLIK" ve "ZAMAN" tufllar n n kombinasyonu: 8 C Is tma Fonksiyonu Hakk nda 8 C Is tma fonksiyonunu bafllatmak için ISITMA modunda "SICAKLIK" ve "ZAMAN" tufllar na ayn anda bas n. Uzaktan kumandadaki nixie görüntü tüpü " "yi ve "8 C lik seçilen s cakl - gösterir. (Fahrenheit seçilmiflse 46 F). Bu fonksiyondan ç kmak için ifllemi tekrarlay n. Arka Ayd nlatma Fonksiyonu Hakk nda Klima ilk aç ld nda lamba 4 saniye ve daha sonraki bas fllarda 3 saniye kadar yanar. Pillerin De ifltirilmesi 1. Uzaktan kumandan n arka taraf ndaki pil bölmesi kapa n aç n. (fiekilde gösterildi i gibi). 2. Eski pilleri ç kar n. 3. Kutuplar na dikkat ederek iki adet yeni AAA1.5V kuru pil tak n. 4. Pil bölmesi kapa n kapat n. H Notlar : l Pilleri de ifltirirken, eski veya farkl tipteki pilleri birlikte kullanmay n; aksi takdirde, sorun ç kabilir. l Uzaktan kumanda uzun süre kullan lmayaca zaman s z nt y önlemek için pilleri ç kar n. l Uzaktan kumanda sinyal al m kapsam içinde çal flt r lmal d r. l Uzaktan kumanda TV ve stereo ses cihazlar ndan 1 metre uzak tutulmal d r. l Uzaktan kumanda düzgün çal flm yorsa, pilleri ç kar p 30 saniye sonra tekrar tak n. Hala çal flm yorsa, pilleri de ifltirin. Pilleri de ifltirme flemas 9

12 Acil Durumda Çal flt rma Acil Durumda Çal flt rma Uzaktan kumanda kaybolursa veya hasar görürse, ana cihazdaki manuel anahtar kullan n. Bu durumda, klima OTOMAT K modunda çal flacak ve s cakl k ayarlamas veya fan h z de ifltirilmeyecektir. Manuel dü me afla daki gibi çal flt r labilir: Manuel anahtar l Klimay açma: OTOMAT K moduna girmek için OTOMAT K/DURDURMA tufluna bas n. Mikro-ifllemci, konforlu bir ortam yaratmak üzere çal flma modunu (SO UTMA, ISITMA, FAN) oda s cakl na göre otomatik olarak seçecektir. l Klimay kapatma: Klimay kapatmak için OTOMA- T K/DURDURMA tufluna bas n. l Çal flma modu afla daki tablodaki gibi görünür. Mod OTOMAT K OTOMAT K OTOMAT K Model SO UTMA ISI POMPASI ISI POMPASI S cakl k ayar 25 C (SO UTMA, FAN) 25 C (SO UTMA, FAN) 20 C (ISITMA) Hava üfleme h z OTOMAT K OTOMAT K OTOMAT K l Bu anahtar, uzaktan kumanda kayboldu unda kullan lmal d r. 10

13 Temizlik ve Bak m Dikkat Temizlik ve bak m iflleminden önce fifli prizden çekin. Elektrik çarpmas meydana gelebilece inden temizlik için klimaya su püskürtmeyin. Klimay, kuru ve yumuflak bir bezle veya su ya da temizlik maddesiyle hafif slat lm fl bir bezle silin (tiner veya benzin gibi uçucu s v lar kullanmay n). Ön Panelin Temizlenmesi Ön paneli sökün. Bir bez parças n 45 C nin alt ndaki suyun içine bat rarak iyice s k n. Daha sonra ön paneldeki kirli k sm temizleyin. Not: Ön paneldeki mikro-ifllemci parçalar n ve devre flemas n korumak için ön paneli suyun içine sokmay n. Hava Filtresinin Temizlenmesi (3 ayda bir) Not: Klima tozlu ortamlarda çal flt r l yorsa, hava filtresini temizleme s kl art r lmal d r. Filtre ç kar ld nda, yanma tehlikesinden dolay iç ünitenin kanatç klar na parmaklar n zla dokunmay n. 1 Hava filtresini ç kar n Bir ses duyuluncaya kadar kelepçelerin alt ucunu gevfletmek için kelepçeye ok la (1) gösterildi i gibi bast r n. Kelepçenin üst ucunu açmak için kelepçeye ok la (2) gösterildi i gibi bast r n ve paneli açt ktan sonra filtreyi afla do ru çekerek ç kar n. (fiekil a ve b de gösterildi- i gibi). 2Hava filtresini temizleyin Hava filtresini bir elektrikli süpürge ile temizleyin veya suyla y kay n. E er filtre çok kirli ise (ya l leke gibi), l k su (<45 C) ve do al deterjan kar fl m ile temizledikten sonra gölgede kurumaya b rak n. Not: Renginin solmas na veya deformasyona sebep olaca ndan, hava filtresini temizlemek için kesinlikle 45 C den daha s cak su kullanmay n. (fiekil a) (fiekil b) 3Hava filtresini tekrar tak n Hav filtresini ok (1) yönünde tak n ve ard ndan panel kapa n ok (2) iflareti boyunca sabitleyin. 11

14 Temizlik ve Bak m Sa l k Filtresinin Tak lmas ve Bak m 1. Bir ses duyuluncaya kadar alt uçtaki kelepçeleri gevfletmek için kelepçeye ok la (1) gösterildi i gibi bast r n. Üst uçtaki kelepçeleri açmak için kelepçeye ok la (2) gösterildi i gibi bast r n ve paneli açt ktan sonra filtreyi afla do ru çekerek ç kar n. (fiekil a da gösterildi i gibi). fiekil a. 2. Sa l k filtresini hava filtresine tak n (flekil b de gösterildi i gibi). E er sa l k filtresi hava filtresine tak lamazsa, sa l k filtresini ön muhafazaya tak n (flekil c'de gösterildi i gibi). fiekil b. Hava filtresi Sa l k filtresi 3. Hav filtresini ok (1) yönünde tak n ve ard ndan panel kapa- n ok (2) iflareti boyunca sabitleyin. (fiekil d de gösterildi i gibi). Sa l k filtresi takma yeri fiekil c. Sa l k Filtresinin Temizlenmesi ve Bak m fiekil d. Temizlemeden önce sa l k filtresini ç kar n ve temizledikten sonra takma talimatlar na uygun olarak tekrar tak n. Gümüfl iyon filtrenin suyla y kanmamas gerekti ini unutmay n. Aktif karbon filtre, fotokatalitik filtre, LTC katalizör ve formaldehit yok etme filtresi suyla y kanabilir ancak f rça ya da sert bir cisimle ovulmamal d r. Y kama tamamland nda, filtreyi bir havlu ile silmek yerine gölgede kurumaya b rak n. Sa l k Filtresinin Kullan m Ömrü Bu filtrenin genel kullan m ömrü normal çal flma koflullar nda bir y ld r. Gümüfl iyon filtre ise, siyaha (veya yeflile) döndü ünde kullan m ömrünün sonuna ulafl r. l Bu talimatlar sadece temiz bakteri filtreli klimalar için geçerlidir. Bu talimatlardaki grafikler gerçek üründen farkl olabilir. Lütfen gerçek ürüne bak n. Sa l k filtresi miktar için gerçek teslimata bak n. 12

15 Temizlik ve Bak m Kullan m Öncesi Kontrol 1 ç ve d fl ünitelerin hava girifl ve ç k fllar n n engellenmedi inden emin olun. 2 Cihaz n düzgün bir flekilde toprakland ndan emin olun. 3 Uzaktan kumanda pillerinin de ifltirildi inden emin olun. 4 D fl ünite montaj deste inin iyi durumda oldu undan emin olun. Hasarl ise, VESTEL yetkili servisine baflvurun. D fl ünitede paslanma varsa, yay lmay önlemek için pasl noktaya biraz boya sürün. Boyarken D KKATL OLUN! Kullan m Sonras Bak m 1 Kliman n fiflini prizden çekin. 2 ç ve d fl ünitelerin filtrelerini ve gövdelerini temizleyin. 3 D fl ünitedeki tozu ve di er yabanc maddeleri temizleyin. 4 D fl ünite montaj deste inin iyi durumda oldu undan emin olun. Hasarl ise, VESTEL yetkili servisine baflvurun. D fl ünitede paslanma varsa, yay lmay önlemek için pasl noktaya biraz boya sürün. Boyarken D KKATL OLUN. 5 ç ve d fl üniteler, ya murun ve tozun içlerine girerek paslanmalar na sebep olmas n önlemek için, özel koruyucu malzemelerle sar labilir. 13

16 Ar za giderme D KKAT Kliman n bak m kullan c lar taraf ndan yap lmamal d r. Yanl fl tamir elektrik çarpmas na veya yang na sebep olabilir; tamir için yetkili servise baflvurun. Tamire göndermeden önce, afla daki kontrolleri yapmak size zaman ve para tasarrufu sa layacakt r. Klima çal flm yor: Sorun Bekliyor Çözüm Klima kapat ld ktan hemen sonra aç l rsa çal flmaz. Bu, klimay korumak içindir. 3 dakika kadar beklemeniz gerekir. Koku ç k yor: ç üniteden biraz koku ç kabilir. Bu, kliman n içine çekilen odadaki kokulardan kaynaklan r (mobilya, sigara vs.). E er koku hala devam ediyorsa, temizlik için yetkili servise baflvurun. Su ak fl sesi: Su ak fl sesine benzer ses, kliman n içinde akan so utkan n sesidir. SO UTMA ifllemi s ras nda buhar ç k yor So utma ifllemi s ras nda yüksek oda s cakl ndan ve nemden dolay iç üniteden hafif buhar ç kabilir. Bir süre sonra, odan n s cakl n n ve nemin düflmesiyle birlikte buhar kaybolacakt r. Tak rt sesi: Bu, s cakl k de iflimlerinden dolay panelin veya di er parçalar n genleflmesinden ve/ veya büzülmesinden kaynaklanan sürtünme sesidir. 14

17 Ar za giderme Sorun Klima çal flt r lam yor: Sigorta at yor Çözüm Elektrik kesildi mi? Elektrik fifli gevflek mi? (mevcutsa) Devre koruma ayg t devreye girdi mi? Voltaj yüksek veya düflük mü? (Profesyoneller taraf ndan test edilir) ZAMANLAYICI do ru kullan ld m? So utma/is tma performans düflük: S cakl k ayar düzgün yap ld m? Girifl veya ç k fl t kal m? Filtre kirli mi? Camlar veya kap aç k m? Düflük fan h z ayarland m? Odada s kaynaklar var m? Uzaktan kumanda yok: Kliman n yak n nda uzaktan kumandan n çal flmas n etkileyebilecek manyetik veya elektriksel parazit olup olmad n kontrol edin. Bu durumda, fifli prizden çekip yeniden tak n. Uzaktan çal flma kapsam içinde mi veya engelleniyor mu? Pillerin durumunu kontrol edin ve gerekiyorsa, de ifltirin. Uzaktan kumandan n hasarl olup olmad n kontrol edin. ç ünitede su s z nt s : Nem yüksek. Yo uflma suyu taflm fl. Drenaj hortumu gevflek. D fl ünitede su s z nt s : So utma ifllemi s ras nda, borular n ve ba lant noktalar n n çevresinde yo uflma meydana gelir. Defrost ifllemi s ras nda eriyen su d flar akar. Is tma ifllemi s ras nda s de ifltiricisi üzerindeki su damlar. ç üniteden ses geliyor. Fan veya komresör rölesi aç ld nda ya da kapand nda gürültü ç kar. Defrost ifllemi bafllad nda veya durdu unda, ters yönde akan so utkan sesi duyulur. 15

18 Ar za giderme Sorun ç ünite hava üflemiyor: Hava ç k fl nda nem var: Çözüm ISITMA modunda, iç ünite s de ifltiricisi s - cakl çok düflük oldu unda, hava ak fl so- uk havay önlemek üzere durdurulur. (2 dakika içinde) ISITMA modunda, d fl ortam s cakl düflük veya nem yüksek iken, d fl ünite s de ifltiricisinde buzlanma meydana gelecektir.klima buzu otomatik olarak çözecek ve iç ünite 3-12 dakika kadar hava üflemeyi durduracakt r. Defrost ifllemi s ras nda klimadan su veya buhar ç kabilir. NEM ALMA modunda, iç ünite fan yo uflma suyunun yeniden buharlaflmas n önlemek için 3-12 dakika kadar hava üflemeyi durduracakt r. E er klima uzun süre yüksek nemde çal flt r - l rsa, hava ç k fl zgaras nda nem oluflacak ve damlamalara sebep olacakt r. C5: Konnektör atlama teli ar zas : F1: ç ortam s cakl k sensörü ar zas F2: Evaporatör s cakl k sensörü ar zas Konnektör atlama teli kontaklar n düzgün bir flekilde kontrol edin.pcb de ifltirilecekse, eski atlama telini ç kar p yeni PBC için kullan n. ç ünite oda s cakl k sensörünün düzgün ba lan p ba lanmad n kontrol edin. Evaporatör s cakl k sensörünün düzgün ba lan p ba lanmad n kontrol edin. Afla daki durumlardan birisiyle karfl laflt n zda, derhal tüm ifllemleri durdurun, fifli prizden çekin ve yetkili teknisyenle irtibata geçin. Çal flma s ras nda fliddetli ses geldi inde. Çal flma s ras nda fliddetli koku geldi inde. Klimadan su s zd nda. Hava flalteri veya koruma anahtar sürekli att nda. Çal flmay durdurun ve fifli prizden çekin. Kliman n içine su veya di er s v lar döküldü ünde. Elektrik kablosu ve fifli afl r s nd nda. 16

19 Çal flma puçlar So utma fllemi Çal flma prensibi: Klimalar, oda s cakl n n düflmesi için odadaki s y emer ve bu s y d flar verir. So utma kapasitesi d fl ortam s cakl na göre artacak veya düflecektir. Donma Korunumu: Klima SO UTMA modunda ve düflük ortam s cakl nda çal fl yorsa, s de ifltiricide buzlanma meydana gelebilir. ç ünite s de ifltiricinin s cakl s f r n alt na düfltü ünde, kompresör klimay korumak için duracakt r. Is tma fllemi Çal flma prensibi: H Klima d flar daki s y emer ve bu s y içeri vererek ortam s cakl n art r r. Düflük ortam s cakl nda s tma kapasitesi düflecektir. Defrost (buz çözme) ifllemi: H D fl ortam s cakl düflük fakat nem oran yüksek iken, uzun süreli çal flma esnas nda d fl ünitede buzlanma meydana gelerek s tma performans n etkiler. Klima otomatik defrost (buz çözme) ifllemi s ras nda durabilir. H Otomatik defrost ifllemi s ras nda, d fl ve iç ünitelerin fan motorlar duracakt r. H Defrost ifllemi s ras nda, iç ünite gösterge lambas görünür ve d fl üniteden buhar ç kar. Bu bir ar za de ildir. H Defrost ifllemi tamamland ktan sonra, s tma ifllemine otomatik olarak devam edilecektir. So uk Üflemeyi Önleme: ISITMA modunda, iç ünite s de ifltiricisi afla daki üç durumda belli bir s cakl a ulaflmazsa iç ünite fan so uk hava üflemeyi önlemek için çal flmayacakt r (2 dakika içinde): 1. Is tma ifllemi bafllad nda; 2. Otomatik Defrost ifllemi tamamland nda; 3.Düflük s cakl kta s tma yap ld nda. Hafif Üfleme Afla daki durumlarda, iç ünite havay hafif üfleyebilir ve yatay kanat belli bir moda geçer: 1. ISITMA modunda, klima aç ld ktan sonra kompresör çal flmaya bafllamad nda. 2. ISITMA modunda, s cakl k ayarl de ere ulaflt nda ve kompresör 1 dakika kadar çal flmay durdurdu unda. 17

20 Çal flma puçlar : Çal flma S cakl Aral Maksimum so utma Minimum so utma Maksimum s tma Minimum s tma ç ünite taraf DB/WB ( C) D fl ünite taraf DB/WB ( C) Çal flma s cakl k aral (d fl ortam s cakl ), sadece so utma tipi klimalarda 18 C~ 43 C ve s tma tipi klimalarda ise 7 C~ 24 C dir. Enerji tasarrufu ile ilgili ipuçlar : ~ Afl r so utma veya afl r s tma yapmay n. S cakl normal bir seviyeye ayarlama enerji tasarrufuna yard mc olur. ~ Camlar perdelerle veya günefllikle kapat n. Günefl fl n n ve d fl havan n engellenmesi so utma ( s tma) için önemlidir. ~ Hava filtrelerini iki haftada bir temizleyin. T kal hava filtreleri çal flmay etkiler ve fazla enerji tüketimine sebep olur. Ba l nem ile ilgili ipucu: Ba l nem %80 den fazla iken kliman n uzun süre so utma veya nem alma modunda çal flt r lmas durumunda (kap lar ve pencereler aç kken) hava ç k nda yo uflma meydana gelebilir. 18

21 Montaj ile lgili Uyar lar Dikkat 1. Bu cihaz yerel ve ulusal düzenlemelere ve bu k lavuza uygun olarak sadece yetkili servis taraf ndan monte edilmelidir. 2. Montajdan önce yetkili servise baflvurun. E er klima yetkili servis taraf ndan monte edilmezse, kullan c ile servis teknisyeni aras ndaki iletiflimsizlikten dolay ar za giderilemeyebilir. 3. Klimay baflka bir yere tafl yaca n z zaman ilk önce yerel yetkili servisle irtibata geçin. 4. Uyar : Terminallere eriflmeden önce tüm güç devreleri ayr lmal d r. 5. Y tipi aparat olan cihazlar için afla daki talimatlara uyulmal d r. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için üretici, yetkili servis veya yetkili bir kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 6. Cihaz, fifle eriflilebilecek flekilde yerlefltirilmelidir. 7. So utkan hatt n n s cakl yüksek olacakt r; ara ba lant kablosunu bak r borudan uzak tutun. 8. Afla daki talimatlara dikkat edilmelidir: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kifli taraf ndan bilgilendirilmeden veya denetim alt nda tutulmadan fiziksel ve zihinsel engelliler veya deneyim ve bilgi eksikli i bulunan kifliler taraf ndan (çocuklar dahil) kullan m için amaçlanmam flt r. Çocuklar n, cihazla oynamamalar için gözetim alt nda tutulmalar gerekir. Montaj Yeri le lgili Talimatlar Cihaz n do ru ve etkili çal flmas için uygun montaj yeri çok önemlidir. Afla daki yerlerden kaç n n: l Güçlü s kaynaklar n n, buharlar n, yan c gazlar n veya uçucu s v lar n oldu u yerler. l Yüksek frekansl elektro-manyetik dalgalar n radyo, kaynak makineleri ve t bbi cihazlar taraf ndan üretildi i yerler. l Tuzlu havan n oldu u yerler (sahil bölgelerinin yak n gibi). l Havan n endüstriyel buharlar ve ya larla kirlendi i yerler. l Kapl calar gibi havas nda sülfür gaz buluna yerler. l Korozyonun meydana gelebilece i ve kötü havan n bulundu u yerler. 19

22 Montaj ile lgili Notlar ç Ünitenin Montaj Yeri 1. Hava girifl ve ç k fl engellerden uzak olmal d r. Havan n odan n her yerine üflendi inden emin olun. 2. Yo uflma suyunun kolayca tahliye edildi i ve d fl üniteye ba lant n n kolayca yap labildi i bir yer seçin. 3. Çocuklar n ulaflamayacaklar bir yer seçin. 4. Cihaz n a rl n tafl yabilecek ve titreflimine dayanabilecek bir yer seçin. 5. Bak m için gerekli bofllu u b rakt n zdan emin olun. Montaj yeri zeminden en az 250cm yukar da olmal d r. 6. TV den veya di er elektrikli cihazlardan en az 1 metre uzakl kta bir yer seçin. 7. Filtrenin kolayca sökülebilece i bir yer seçin. 8. ç ünite montaj n n, montaj ebatlar talimatlar na göre yap ld ndan emin olun. 9. Klimay çamafl rhanede veya yüzme havuzu yak n nda vs. kullanmay n. D fl Ünitenin Montaj Yeri 1. Sesin ve cihazdan ç kan havan n komflular rahats z etmeyece i bir yer seçin. 2. Yeterli havaland rman n oldu u bir yer seçin. 3. Hava girifl ve ç k fl n n engellenmedi i bir yer seçin. 4. Montaj yeri cihaz n a rl n tafl yabilmeli ve titreflimine dayanabilmelidir. 5. Kuru, do rudan günefl fl na veya güçlü fl klara maruz kalmayacak bir yer seçin. 6. D fl ünite montaj n n, montaj talimatlar na göre, bak ma ve tamire olanak sa layacak flekilde yap ld ndan emin olun. 7. ç ve d fl ünite aras ndaki yükseklik fark 5m içinde olmal ve ba lant borusunun uzunlu u 10m yi aflmamal d r. 8. Çocuklar n ulaflamayacaklar bir yer seçin. 9. Yayalar n geçiflini veya flehrin görüntüsünü etkilemeyecek bir yer seçin. Elektrikli Cihazlar için Güvenlik Önlemleri 1. Yerel elektrik güvenli i düzenlemelerine göre uygun bir güç kayna devresi kullan lmal d r. 2. Elektrik kablosunu sert bir flekilde çekmeyin. 3. Klima yetkili kifliler taraf ndan güvenli bir flekilde topraklanmal ve özel bir topraklama sistemine ba lanmal d r. 4. Hava flalterinin, k sa devreyi ve afl r yüklenmeyi önlemek için manyetik olarak ve s yla devreye girme fonksiyonlar olmal d r. 5. Klima ile yan c yüzey aras ndaki minimum mesafe 1.5m olmal d r. 6. Klima, ulusal elektrik düzenlemelerine uygun olarak monte edilmelidir. 7. Sabit kablo tesisat na, tüm kutuplar aras nda en az 3mm temas ay r m olan çok kutuplu bir ay rma devresi ba lanmal d r. Not: Evinizdeki prizde bulunan elektrik telinin, nötr telin ve topraklama telinin düzgün ba land - ndan emin olun. fiemada güvenilir bir devre olmal d r. Yetersiz veya yanl fl elektrik ba lant lar elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir. 20

23 Montaj ile lgili Uyar lar Topraklama Gereksinimleri 1. Klima I tipi bir elektrikli cihazd r. Güvenli bir flekilde toprakland ndan emin olun. 2. Klimadaki sar -yeflil kablo topraklama kablosudur ve baflka amaçlar için kullan lamaz. Topraklaman n düzgün yap lmamas elektrik çarpmas na neden olabilir. 3. Topraklama direnci ulusal kriterlere uygun olmal d r. 4. Prizin güvenilir bir topraklama terminali olmal d r. Topraklama kablosunu afla daki yerlere ba lamay n: 1 Su borusu 2 Gaz borusu 3 At k su borusu 4 Teknisyenlerin güvenli olmad n düflündü ü di er yerler. 5. Sigortalar n tipi ve nominal de erleri, sigorta kutusundaki veya ilgili PCB deki bilgilere uygun olmal d r. 6. Uygun kapasiteli bir hava flalteri kullan lmal d r; afla daki tabloya bak n. Hava flalterinin, k sa devreyi ve afl r yüklenmeyi önlemek için manyetik olarak ve s yla devreye girme fonksiyonlar olmal d r. (Dikkat : Sigortay sadece devreyi korumak için kullanmay n) Klima (W) Hava flalteri kapasitesi 21

24 Montaj fiemas Montaj fiemas Tavana olan mesafe 1l5cm den fazla Duvara olan mesafe 1l5cm den fazla 1l5cm den fazla Duvara olan mesafe 300cm den fazla Hava ç k fl taraf 250 cm den fazla Zemine olan mesafe Kliman n uygun montaj için gerekli ebatlar, yak ndaki engellere olan minimum izin verilen mesafeleri içerir. Engele olan mesafe 30cm den fazla Duvara olan mesafe 200cm den fazla 50cm den fazla Hava ç k fl taraf 30cm den fazla Duvara olan mesafe 50cm den fazla Hava girifli taraf 22

25 ç Ünitenin Montaj Montaj Plakas n n Tak lmas 1. Montaj plakas yatay tak lmal d r. ç ünitenin su haznesi ç k fl iki yollu tiptir; montaj s ras nda yo uflma suyunun kolay tahliye edilebilmesi için iç ünite hafif su haznesi ç k fl na do ru meyilli olmal d r. 2. Montaj plakas n vidalarla duvara sabitleyin. 3. Montaj plakas n n, yaklafl k 60 kg a rl tafl yabilecek flekilde sa lam bir flekilde sabitlendi- inden emin olun. Bu arada, a rl k tüm vidalara eflit flekilde bölüfltürülmelidir K ÜN TE: 18K ÜN TE: fiekil 5 Boru Deli inin Aç lmas 1. Duvardaki boru deli ini (0 55) hafif afla do ru meyilli yap n. 2. Ba lant borular n n ve kablolar n n delikten geçerken hasar görmelerini önlemek için deli e bir boru deli i bilezi i yerlefltirin. ç taraf D fl taraf Duvar borusu S zd rmazl k deste i Drenaj Hortumun Tak lmas 1. Drenaj hortumunu iç ünitenin ç k fl borusuna ba lay n. Ba lant y lastik kay fl ile sar n. ç ünitenin ç k fl borusu 2. Drenaj hortumunu yal t m borusuna yerlefltirin. 3. Yal t m borusunun kaymas n önlemek için boruyu genifl bir lastik kay fl ile sar n. Yo uflma suyunun kolay boflalt labilmesi için drenaj hortumu hafif afla do ru meyilli olmal d r. Lastik kay fl ç ünitenin ç k fl borusu Drenaj hortumu ç ünitenin ç k fl borusu Drenaj hortumu Lastik kay fl Lastik kay fl ç ünitenin ç k fl borusu Ba l Yal t m borusu Yal t m borusu Not: Yal t m borusu ç k fl borusunun d fl ndaki bilezi- e güvenli bir flekilde ba lanmal d r. Drenaj hortumu bozulma, ç k nt veya kavis olmadan hafif afla do ru meyilli olmal d r. Ç k fl suyun içine sokmay n. 23 Ç k nt Bozulma Suyun içinde

26 ç Ünitenin Montaj ç ve D fl Ünite Elektrik Kablolar n n Ba lanmas 1. Ön paneli aç n. 2. fiekil 6 da gösterildi i gibi kablo kapa n aç n. 3. Elektrik ba lant kablosunu iç ünitenin arka taraf ndaki delikten geçirin. 4. Kablo ankraj n ve kapa n tekrar tak n. 5. Ön paneli tak n. Kablo Kapa Mavi Siyah Kahverengi Sar /yeflil D fl ünite ba lant s fiekil 6 NOT: ç ve d fl üniteler aras ndaki tüm kablolar yetkili bir elektrikçi taraf ndan ba lanmal d r. l Elektrik kablolar düzgün bir flekilde ba lanmal d r. Yanl fl ba lant ar zaya sebep olabilir. l Terminal vidalar n iyice s k n. l Vidalar s kt ktan sonra, kabloyu hafif çekerek iyice sabitlenip sabitlenmedi ini kontrol edin. l Elektrik çarpmas n önlemek için elektrik ba lant lar n n düzgün toprakland ndan emin olun. l Tüm ba lant lar n sa lam yap ld ndan ve kapak plakalar n n düzgün tak ld ndan emin olun. Yanl fl takma, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. 24

27 ç Ünitenin Montaj ç Ünitenin Montaj Borular, sa, sa arka, sol veya sol arka taraftan d - flar uzat labilir. 1. Borular ve kablolar iç ünitenin sol veya sa taraf ndan uzat rken, gerekirse gövdedeki ilgili yerleri kesin (fiekil 7 de gösterildi i gibi). (1) Sadece kablolar uzat rken 1 numaral noktay kesin; (2) Hem kablolar hem de borular uzat rken 1 ve 2 numaral noktalar kesin. 2. Borular gövdeden ç kar n; borular, elektrik kablolar - n ve drenaj borusunu bantla sar n ve boru deli inden geçirin. (fiekil 8 de gösterildi i gibi). 3. ç ünitenin montaj yuvalar n montaj plakas ndaki üst kancalara oturtun ve yeterince sa lam olup olmad - n kontrol edin. (fiekil 9 da gösterildi i gibi). 4. Montaj yeri yerden 250cm veya daha yukar da olmal d r fiekil 7 Sa 1 numaral nokta 2 numaral nokta Sa arka Tespit kancas Montaj plakas Gaz taraf borusu Gaz taraf borusu yal t m Son olarak, bantla sar n Sol fiekil 8 Harici elektrik ba lant kablosu S v taraf borusu Sol arka S v taraf Boru yal t m Drenaj borusu Montaj plakas fiekil 9 09* 12K ÜN TE için: NOT: Üç durum (Cihaz n ön taraf nda) 1. Cihaz n sol su ç k fl ba land nda, drenaj borusu cihaz n sol taraf ndan uzat l r. 2. Sol veya sa su ç k fl ba land nda, drenaj borusu cihaz n sa taraf ndan uzat l r. 3. Cihaz n sa su ç k fl ba land nda, drenaj borusu iç ünitenin arka taraf ndaki duvarda bulunan delikten uzat l r. Ba lant Borusunun Tak lmas 1. Havflal borunun merkezini ilgili valf ile hizalay n. 2. Afla daki flekle bakarak havflal somunu önce elle, daha sonra anahtarla ve tork anahtar yla s k n: Alt köfleli somun çap S kma torku (N.m) ç ünite borusu Konik somun Boru Anahtar Tork anahtar NOT: Ba lant borusunu ilk önce iç üniteye daha sonra d fl üniteye ba lay n. Boruyu dikkatlice bükün. Ba lant borusuna zarar vermeyin. Ba lant somununun iyice s k ld ndan emin olun; aksi takdirde, s z nt meydana gelebilir. 25

28 D fl Ünitenin Montaj Elektrik Kablosu Ba lant lar 1. D fl ünitenin sa plakas üzerindeki kolu sökün. 2. Kablo ankraj n ç kar n. Elektrik kablosunu terminal panosuna ba lay n ve sabitleyin. Kablo, iç ünite kablolar na ba lanmal d r. 3. Elektrik kablosunu kablo kelepçeleriyle sabitleyin, daha sonra ilgili konektöre ba lay n. Kol 4. Kablonun düzgün sabitlenip sabitlenmedi ini teyit edin. 5. Kolu tekrar tak n. Mavi Siyah Kahverengi ç ünite ba lant s Sar /yeflil NOT: Yanl fl kablo ba lant s parçalar n ar zalanmas na sebep olabilir. Kablo sabitlendikten sonra, kablonun ba lant ve sabitleme noktalar nda bofl alan oldu undan emin olun. fiematik diyagram sadece referans amaçl d r; lütfen gerçek ürün bilgilerine baflvurun. Havan n Al nmas ve Kaçak Testi 1. Manifold valfinin flarj hortumunu alçak bas nç valfinin flarj ucuna ba lay n (yüksek/alçak bas nç valfleri iyice kapat lmal d r). Manifold Valfi 2. fiarj hortumunu vakum pompas na ba lay n. 3. Alçak bas nç (Lo) manifold valfinin kolunu tamamen aç n. Multimetre Manometre 4. Vakumlama için vakum pompas n aç n. Bafllang çta, -76cmHg içeriden hava gelip gelmedi ini kontrol etmek için alçak bas nç valfinin ba lant somununu hafif gevfletin Alçak bas nç kolu fiarj hortumu fiarj hortumu (Vakum pompas n n sesi de iflirse, multimetrede 0 görünür). Daha sonra somunu s k n dakikadan daha uzun süre vakumlama yap n ve multimetre de erinin -1.0x 105pa (-76cmHg) oldu undan emin olun. Alçak bas nç valfi 6. Yüksek/alçak bas nç valflerini tamamen aç n. fiekil fiarj hortumunu alçak bas nç valfinin flarj ucundan ay r n. 8. Alçak bas nç valfinin kapa n s k n. (fiekil 10 da gösterildi i gibi). D fl Ünitedeki Yo uflma Suyunun Boflalt lmas (Sadece s pompas tipi için) Is tma ifllemi s ras nda, yo uflma ve defrost suyu drenaj hortumu vas tas yla güvenli bir flekilde tahliye edilmelidir. D fl ünite drenaj konnektörünü afla daki gibi taban plakas ndaki *42 deli- e tak n ve drenaj hortumunu konnektöre ba layarak d fl ünitede oluflan at k suyun uygun bir yere boflalt lmas n sa lay n. *42 çapl delik kapat lmal d r. Di er deliklerin kapat l p kapat lmayaca gerçek koflullara göre bayi taraf ndan belirlenecektir. 26 Alt çerçeve Yüksek bas nç kolu Vakum pompas Su tahliye deli i Tahliye tapas Tahliye konnektörü Hortum, piyasada mevcut, iç çap : 16mm)

29 Montajdan Sonra Kontrol ve Çal flma Testi Montajdan Sonraki Kontrol Kontrol edilecek maddeler Cihaz iyice sabitlendi mi? So utkan kaça testi yap ld m? Is yal t m yeterli mi? Suyun tahliyesi tatmin edici mi? Voltaj, bilgi etiketindeki nominal voltaj ile uyumlu mu? Elektrik kablosu veya boru ba lant s do ru ve güvenli bir flekilde yap ld m? Cihaz düzgün toprakland m? Elektrik kablosu belirtilen tip mi? Girifl veya ç k fl t kal m? Ba lant borular n n uzunlu u ve so utkan kapasitesi kaydedildi mi? Olas ar za Cihaz düflebilir, sallanabilir veya gürültü ç karabilir. Yetersiz so utmaya ( s tmaya) sebep olabilir. Yo uflmaya sebep olabilir. Su s z nt s na sebep olabilir. Elektrikli ar zas na veya cihaz hasar na sebep olabilir. Elektrikli ar zas na veya parça hasar na sebep olabilir. Elektrik kaça na sebep olabilir. Elektrikli ar zas na veya parça hasar na sebep olabilir. Yetersiz so utmaya ( s tmaya) sebep olabilir. So utkan kapasitesi do ru de il. 1. Çal flma Testinden Önce Çal flma Testi (1) Montaj tamamlanmadan klimay çal flt rmay n. (2) Elektrik kablosu düzgün ve güvenli bir flekilde ba lanmal d r. (3) Ba lant borular n n kesme valfleri aç lmal d r. (4) Ünitedeki art k ve saçak gibi yabanc cisimler temizlenmelidir. 2. Çal flma Testi Yöntemi (1) Gücü aç n ve çal flmay bafllatmak için uzaktan kumandadaki "AÇMA/KAPATMA" tufluna bas n. (2) Çal flman n normal olup olmad n kontrol etmek üzere SO UTMA, ISITMA (sadece so utma tipi klimalarda bulunmaz) ve FAN modunu seçmek için MOD tufluna bas n. 27

30 Sa l k Filtresinin Tak lmas ve Bak m (Opsiyonel) Sa l k Filtresinin Tak lmas 1. Ön paneli her iki ucundan tutarak ok yönünde yukar kald r n ve hava filtresini ç kar n (fiekil a da gösterildi i gibi). fiekil a 2. Sa l k filtresini hava filtresine tak n (flekil b de gösterildi i gibi). fiekil b Hava filtresi Sa l k filtresi 3. Hava filtresini fiekil c deki ok yönünde tak n ve paneli kapat n. fiekil c Temizlik ve Bak m Sa l k filtresini ç kar n ve temizledikten sonra takma talimatlar na uygun olarak tekrar tak n. Filtreyi temizlemek için f rça veya sert cisimler kullanmay n. Filtreyi temizledikten sonra gölgede kurumaya b rak n. Kullan m Ömrü Bu filtrenin genel kullan m ömrü normal çal flma koflullar nda yaklafl k bir y ld r. Gümüfl iyon filtre ise, siyaha (veya yeflile) döndü ünde kullan m ömrünün sonuna ulafl r. l Bu ilave bilgi sa l k filtreli cihazlar için verilmifltir. Burada verilen grafikler gerçek üründen farkl ise, lütfen gerçek ürünü esas al n. Sa l k filtrelerinin say s, gerçek teslimat esasl d r. 28

31 Teknik Özellikler Split tip Inverter BTU BTU BTU No Açıklama Birim Değer Değer Değer 1 Model -- SUPER INVERTER 9 A ENERJI SPLIT KLIMA (R410A) SUPER INVERTER 12 A ENERJI SPLIT KLIMA (R410A) SUPER INVERTER 18 A ENERJI SPLIT KLIMA (R410A) 2 Cihaz Kodu Güç Kaynağı Anma Gerilimi V~ Nominal Hz Frekans Faz Güç Kaynağı Modu -- İç ünite İç ünite İç ünite 7 Soğutma Kapasitesi W Soğutma Kapasitesi Btu/saat Min. Soğutma Kapasitesi W Min. Soğutma Kapasitesi Btu/saat Maks. Soğutma Kapasitesi W Maks. Soğutma Kapasitesi Btu/saat Isıtma Kapasitesi W Isıtma Kapasitesi Btu/saat Min. Isıtma Kapasitesi W Min. Isıtma Kapasitesi Btu/saat Maks. Isıtma Kapasitesi W Maks. Isıtma Kapasitesi Btu/saat Soğutma Güç Girişi W Min. Soğutma Güç Girişi W Maks. Soğutma Güç Girişi W Isıtma Güç Girişi W Min. Isıtma Güç Girişi W Maks. Isıtma Güç Girişi W Soğutma Akımı A Isıtma Akımı A Nominal Giriş W Nominal Akım A EER W/W EER (Btu/saat)/w COP W/W COP (Btu/saat)/w Hava Üfleme Kapasitesi m3/saat 550/490/450/400/ /490/450/400/360/ 850/800/750/680/600/ / 350/ / / / / / / /470.8/ Hava Üfleme Kapasitesi CFM. 825/235.4/211.86/205. 5/400.18/353.1/ /235.4/211.86/20 975/ / Nem Alma Kapasitesi L/h 5.975/ Nem Alma Kapasitesi PINT/D Uygulanabilir Alan m * Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. * EEE Yönetmeliği'ne Uygundur.

32 Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. İthalatçı/Dağıtıcı Firma Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Adres : Zorlu Plaza, Avcılar, İstanbul, Türkiye Tel : (30 hat) Faks : Üretici Firma GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC Adres : Zhuhai, Guangdong province, China Tel : Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

33 Cihazınızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır. İthalatçı / Dağıtıcı Firma: Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212)

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan AV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. UYARILAR 1. Vantilatörü çalışır

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Ç NDEK LER çindekiler...1 Klimalar n özellikleri...2 Güvenlik Önlemleri...3 Parçalar n adlar...5 Kliman n çal flmas...8 Uygun kullan m rehberi...13

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERiSi 2000 CAM ELEKTRONİK TARTI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL CİHAZINIZIN ÇALIŞTIRILMASI ADIM 1. Kesin bir ölçme işlemi yapabilmeniz için tartınızı her zaman ahşap veya mermer gibi sert

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

VESTEL V-PRESS SERiSi 2000 KIRMIZI BUHARLI TEMiZLEYiCi

VESTEL V-PRESS SERiSi 2000 KIRMIZI BUHARLI TEMiZLEYiCi VESTEL V-PRESS SERiSi 2000 KIRMIZI BUHARLI TEMiZLEYiCi KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL Genel Açıklamalar 1. Tutma Kancası 2. Tutma Sapı 3. Elbise Askısı 4. Elbise Askısı Tuşu 5. Pantolon Kelepçesi 6.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Cihazınızın Parçalarının İsimleri

Cihazınızın Parçalarının İsimleri Cihazınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde yararlanmak için saklayın. Cihazınızın Parçalarının İsimleri 1. Su Eksik Göstergesi (sarı) 2. Isıtma Göstergesi (kırmızı)

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın parçaları a Konsantratör b Hava giriş ızgarası c Kilitleme özellikli SOĞUK ÜFLEME basmalı düğmesi d 2 aşamalı

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

VESTEL LED RAINBOW LAMBA

VESTEL LED RAINBOW LAMBA VESTEL LED RAINBOW LAMBA KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL I. Cihazınızın Temel Fonksiyonları 1. Vazo biçimli lamba 2. Tamamen renk değiştiren dekorasyon lambası ve uyku lambası, kısmen renk değiştiren dekorasyon

Detaylı

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat)

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Seramik Kapak G Musluk B Filtre H Gösterge C Seramik Çaydanlık I Taban Kapağı D Çaydanlık Muhafazası J Taban

Detaylı

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual CLEANO Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Cleano kuru elektrik

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Kullanım Talimatları, güvenlik konusunda önemli notları ve cihazın doğru kullanımı için gereken bilgileri içerir!

Kullanım Talimatları, güvenlik konusunda önemli notları ve cihazın doğru kullanımı için gereken bilgileri içerir! 2 Cihazınızın parçaları a Konsantratör b Hava giriş ızgarası c Kilitleme özellikli SOĞUK ÜFLEME basmalı düğmesi d 2 aşamalı kaydırmalı sıcaklık / hava akımı düğmesi e Asma halkası Güvenliğiniz için! Kullanım

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Önsöz. Sayın Kullanıcımız,

Önsöz. Sayın Kullanıcımız, Önsöz Sayın Kullanıcımız, Elektronik tartı cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı