Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM tr-tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Nakliye Ambalajý / Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý...5 Cihazýn Tanýtýmý...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Hazýrlýk ve Çalýþtýrma...13 Ýlk Kullanýmdan Önce...13 Cihazýn Ýlk Defa Açýlmasý...13 Su Sertlik Derecesi Suyun Doldurulmasý...16 Çekirdek Kahvenin Doldurulmasý Cihazýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Fincanýn Önceden Isýtýlmasý...19 Fincan Isýtmanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý...19 Fincan Isýtma...19 Kahve veya Espresso...20 Kahve veya Espresso Hazýrlýðý...20 Bir seferde iki porsiyon kahve veya Espresso hazýrlanmasý...20 Hazýrlýðýn Durdurulmasý...21 Kahve musluklarýnýn fincan boyuna göre ayarlanmasý...21 Toz Kahve ile Kahve veya Espresso...22 Toz Kahvenin Doldurulmasý...22 Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Hazýrlýðý...23 Hazýrlýðýn Durdurulmasý...23 Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý...24 Hazýrlýk...24 Köpüklü Süt Hazýrlýðý...24 Sýcak Süt Hazýrlýðý...25 Hazýrlýðýn Durdurulmasý...25 Süt Hazýrlýðýndan Sonra...25 Sütün Isý Derecesi ve Köpüðün Kývamý...26 Kahve Çeþitleri Kaynar Su Hazýrlýðý...27 Ýsteðe Göre Kahve...28 Öðütme Derecesi Öðütme Miktarý Toz kahveyi kaynar su ile önceden ýslatma...30 Islatma Isý Derecesi...30

3 Ýçindekiler Porsiyon Ölçüsü Ayarý...32,, veya Tuþlarý ile Miktar Programlama...32 Espresso, Kahve ve Kaynar Su için Porsiyon Ayarý Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Akýþ Süresi Ayarý...33 AYARLAR Menüsünde Miktar Programlama Seçimi...33 AYARLAR Menüsü Kullanma Kuralý...34 Olasý Ayarlarýn Tablosu...35 Lisan...37 Güncel Saat ve Saat Formatý Zaman Formatý Ayarý...38 Güncel Saat Ayarý...38 Timer Fonksiyonu...39 Timer Ayarý Timer Devreye Alma ve Devreden Çýkartma...41 Fabrika Ayarý...42 Program Türleri...43 Kahve Makinesinin Kilitlenmesi...44 Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý ve Devreden Çýkarýlmasý...44 Çalýltýrma kilidinin geçici bir süre kaldýrýlmasý...44 Bilgilerin Gösterilmesi Temizlik ve Bakým...46 Tablo...46 Kanallarýn Yýkanmasý...47 Otomatik Yýkamanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Kanallarýn Manuel Yýkanmasý...48 Süt köpürtme kabý (cappuccinatore) Süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr Süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr Su kabý...50 Damlama Tablasý...50 Damlama Kabý ve Posa Kabý...51 Çekirdek kahve haznesi Islatma Ünitesi...53 Islatma ünitesini alýnýz ve elde yýkayýnýz...53 Islatma ünitesi yýkanmalýdýr Cihaz Kasasý...55

4 Ýçindekiler Kireç Çözme...56 BAKIM Menüsünde Kireç Çözme Seçimi...57 Ne Yapmalý, eðer...? Müþteri Hizmetleri ve Garanti...69 Aksesuar Enerji Tasarrufu...71 Taþýma Buhar Boþaltma...72 Ambalaj...72 Elektrik Baðlantýsý...73 Kurma Talimatý...74 Cihaz Ölçüleri...75 Kýsa Açýklama Kahve makinesi ile birlikte kýsa bir açýklama verilir. Bu kýsa açýklama içinde size günlük kullanýmda gerekli olan önemli adýmlar gösterilir ve temizlik bilgiler verilir. Fakat bu açýklama kullanma kýlavuzu yerine geçmez. Özellikle kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmemesi için güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlar bölümünü dikkatle okuyunuz. Kýsa açýklamayý cihazýn arkasýndaki bölmeye koyabilirsiniz. Böylece her zaman elinizin altýnda olacaktýr.

5 Nakliye Ambalajý / Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Nakliye Ambalajý Ambalaj kahve makinesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek kazalardan korur. Cihazýn orijinal karton kutusunu ve stropor parçalarýný bir sonraki güvenli taþýma için saklayýnýz. Ayrýca orijinal ambalajý servis için de saklayabilirsiniz. Böylece cihazýn Miele yetkili servisine güvenle yollayabilirsiniz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Artýk kullanýlmayacak kadar eskimiþ olan elektrikli veya elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Bu cihazlarda çalýþmayý saðlayan parçalar doðaya ve çevreye zarar verebilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazlarý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine eskimiþ cihazlarý belediyenin gösterdiði toplama merkezlerine vererek elektrikli cihazlarýn yeniden deðerlendirilmelerine katkýda bulununuz. Lütfen eskiyen cihazlarý evden çýkarýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 5

6 Cihazýn Tanýtýmý a Fincan Isýtma b Çekirdek Kahve Haznesi, Toz Kahve Haznesi ve Öðütme Ayar Düðmesi c Gösterge- ve Kumanda Üniteleri d Buhar- ve Sýcak Su Çýkýþý e Süt Köpürtme Kabý "Cappuccinatore" (küçük resme bak.) f Kahve Çýkýþý g Damlama Tepsisi h Damlama ve Posa Kabý i Elektrik Þalteri j Su Kabý k Sýcak Süt, Sýcak Su ve Köpüklü Süt Düðmesi l Hava Çekiþ Kanalý m Süt Hortumu n Çýkýþ Sembollerin Anlamý: Sýcak Su Köpüklü Süt Sýcak Süt 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Gösterge- ve Kumanda Üniteleri Ünite Kumanda Fonksiyon a Kahve-Tuþu basýlýr Kahve hazýrlanýr b Espresso-Tuþu basýlýr Espresso hazýrlanýr c Açma/Kapama-Tuþu basýlýr Cihaz açýlýr ve kapatýlýr (Standby-Modu) d Seçme Düðmesi sola veya saða çevrilir Menü noktasý veya ayarlar gösterilir e OK Tuþu basýlýr Seçim veya çalýþma onaylanýr Ýçecek hazýrlýðý durdurulur SETTINGS (AYARLAR) menüsü seçilir (2 saniye basýlý tutunuz) uygunsa yarým ay ýþýðý yanar buhar çýkmadan hemen önce yarým ay ýþýðý yanýp söner f Sýcak Su-Tuþu basýlýr Sýcak su hazýrlanýr g Buhar-Tuþu basýlýr Köpüklü süt veya sýcak süt hazýrlanýr h Ekran Uyarýlar gösterilir Kahve makinesi özel olarak ayarlanýr ( SETTINGS / AYARLAR menüsünde) 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu otomatik kahve makinesi yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Cihaz çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kitapçýðýn içinde cihazýn kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný saklayýnýz ve gerektiðinde cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu otomatik kahve makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve benzeri diðer iþ yerlerinde, çiftlik evlerinde ve yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Bu kahve makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Otomatik kahve makinesi Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato ve benzerlerini hazýrlamak için sadece evsel çerçevede (günde maks. 20 fincan gibi) kullanýlabilir. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý veya hatalý kullaným sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde otomatik kahve makinesini kullanabilirler. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Dikkat! Kahve musluðundan akan kahve ve süt köpürtme kabýndan (cappuccinatore) akan süt yanýk haþlanmalara sebep olabilir! Çocuk cildinin yüksek ýsýya karþý daha hassas olduðunu unutmayýnýz. ~ Otomatik kahve makinesini çocuklarýn ulaþamayacaðý yere koyunuz. ~ Otomatik kahve makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. ~ Çocuklarýn kahve makinesi ile oynamalarýna izin vermeyiniz. ~ Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren cihazý güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan otomatik kahve makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. ~ Sekiz yaþýndan küçük çocuklar kahve makinesinden uzak tutulmalýdýr ve devamlý kontrol edilmelidir. Espresso ve kahvenin bir çocuk içeceði olmadýðýný unutmayýnýz. Teknik Güvenlik ~ Kahve makinesini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir kahve makinesini asla çalýþtýrmayýnýz, can güvenliðiniz tehlikeye girebilir. ~ Kahve makinesi montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu verilerin birbirleri ile uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. ~ Otomatik kahve makinesinin elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir (örn.: elektrik çarpmasý gibi). ~ Otomatik kahve makinesinin elektriðe baðlanmasý için çoklu bir priz veya bir uzatma kablosu kullanmayýnýz. Uzatma kablolarý ve çoklu prizler gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Bir yanýk kokusu duyulduðunda fiþ hemen prizden çekilmelidir. ~ Baðlantý kablosunun bir yere sýkýþmamasýna ve keskin köþelerden geçmemesine dikkat ediniz. ~ Elektrik baðlantý kablosunun yere sarkmamasýna dikkat ediniz. Ayaðýnýz takýlabilir ve cihaz zarar görebilir. ~ Otomatik kahve makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. ~ Otomatik kahve makinesini sadece 10 C ile 32 C dereceler arasý oda sýcaklýðýnda çalýþtýrýnýz ~ Kahve makinesinin yeterli derecede havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Üst taraftaki havalandýrma deliklerinin üstünü örtmeyiniz. ~ Otomatik kahve makinesi kapalý bir mutfak dolabý içine yerleþtirilmiþse, ancak dolap kapaðý açýkken çalýþtýrýlabilir. Kahve makinesi çalýþtýrýlýrken dolap kapaðýný kapatmayýnýz. ~ Kahve makinesini sudan ve sýçrayan sulardan koruyunuz. ~ Montaj ve bakým iþleri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý montaj- ve bakým iþleri veya tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. ~ Kahve makinesinin garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkacaktýr. ~ Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Sadece orijinal Miele yedek parçalarý makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. ~ Montaj, bakým ve tamir iþlerinde kahve makinesi elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde þebekeden kahve makinesine gelen cereyan kesilmiþ olur: Kahve makinesinin fiþi prizden çekilmelidir. Fiþi prizden çýkarmak için kablosundan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Evdeki sigortalar kapatýlmalýdýr. Evdeki vidalý sigorta yuvasýndan çýkaýrlmalýdýr. ~ Uzun bir süre evde olmayacaksanýz kahve makinesinin þalterini kapatýnýz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Dikkat! Kahve musluðundan ve süt köpürtme (cappuccinatore) kabýndan dýþarý akan kahve veya süt yanýk ve haþlanmaya sebep olabilir! Çýkan sývý veya buhar çok sýcaktýr. ~ Lütfen þunlara dikkat ediniz: Kaynar su veya buhar çýkarken elinizi kahve musluðu altýna tutmayýnýz. Çok sýcak parçalara elinizi sürmeyiniz. Cappuccinatore (süt köpürtme kabý) doðru monte edilmelidir. Cappuccinatore ancak temizse monte edilmelidir. Deliklerden kaynar su veya buhar fýþkýrabilir veya týkanmýþsa açýlabilir. Kahve makinesinde hiçbir malzemeyi yýkamayýnýz. ~ Otomatik kahve makinesini ilk defa kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Kahve ve süt kanallarý çalkalanmalýdýr ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). ~ Kullandýðýnýz su ile ilgili olarak dikkat edilecek noktalar: Su kabýna sadece soðuk ve temiz içme suyu doldurunuz. Sýcak veya kaynar su veya diðer su türleri kahve makinesine zarar verebilir. Bakteri üremesini önlemek amacýyla suyu hergün deðiþtiriniz. Maden suyu kullanmayýnýz. Aksi halde kahve makinesi aþýrý derecede kireçlenir ve zarar görür. Geri dönüþümden kazanýlmýþ su kullanmayýnýz. Cihaz zarar görebilir. ~ Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuþ kahve çekirdeklerini doldurunuz. Ýlave maddelerle iþlenmiþ kahve çekirdekleri veya öðütülmüþ kahve çekirdek kahve haznesine doldurulmamalýdýr. ~ Öðütme sistemine elinizi sürmeyiniz. ~ Toz kahve haznesine sadece öðütülmüþ kahve veya temizleme tabletini koyunuz. Temizleme tabletleri ile kahve makinesinin ýslatma ünitesinde biriken yaðlar temizlenir. ~ Sadece katkýsýz süt kullanýnýz. Çoðu þekerli ilave ürünler süt kanallarýna ve süt köpürtme kabýna yapýþýr. ~ Þekerli, karamelli kahve çekirdeklerini veya þekerli sývýlarý kahve makinesine koymayýnýz. Þeker cihazýn bozulmasýna sebep olur. ~ Kahve akýtma musluklarýnýn altýna yanan alkol-karýþýmlarýný tutmayýnýz. Kahve makinesinin plastik parçalarý yanmaya ve erimeye baþlayabilir. ~ Kahve makinesinin üstüne veya yanýna yanan bir mum koymayýnýz. Kahve makinesi alev alabilir ve alevler geniþleyebilir. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kahve makinesinin temizliðinde þu noktalara dikkat ediniz: Otomatik kahve makinesini temizlemeden önce elektrik baðlantýsýný kapatýnýz. Otomatik kahve makinesinin hergün temizleyiniz (diðer bilgiler için "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz) Buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar kýsa devreye sebep olabilir. Otomatik kahve makinesini düzenli olarak Miele kireç çözme tabletleri ile suyun sertlik derecesine göre kireçten arýndýrýnýz. Suyunuz çok kireçli ise daha sýk aralýklarla bu iþlemi tekrarlayýnýz. Kireç çözme iþleminin yapýlmamasý sonucunda oluþan zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Islatma ünitesinin düzenli olarak Miele temizleme tableti ile yaðlarýnýn temizlenmesi gerekir. Kullanýlan kahve cinsinin içerdiði yað miktarýna göre ýslatma ünitesi daha çabuk týkanabilir. Posa haznesindeki kahve artýklarýný evdeki çöpe atýnýz. Musluða atmayýnýz, gideri týkayabilir. Çelik panelli cihazlar için: ~ Çelik panel üzerine hatýrlatma notlarý, yapýþkanlý bantlar veya diðer yapýþtýrma maddelerini yapýþtýrmayýnýz. Üstü kaplamalý çelik panel yapýþkanlý maddeler nedeniyle zarar görebilir ve kirlenmelere karþý koruyucu özelliðini kaybeder. ~ Çelik panel kaplamasý çizilmelere karþý hassastýr. Hatta küçük mýknatýslý süsler bile paneli çizebilir. Üretici firma güvenlik tavsiye ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 12

13 Hazýrlýk ve Çalýþtýrma Otomatik kahve makinesini çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz ve cihazý tanýyýnýz ve kullanýmý öðreniniz. Ýlk Kullanýmdan Önce ^ Kahve makinesini kurunuz ("Kurulma Bilgileri" böl.bak.) ve varsa koruyucu folyoyu çekip alýnýz. ^ Makinenin fiþini prize takýnýz ("Elektrik Baðlantýsý" böl.bak). Baðlantý kablosu çok uzun ise, kabloyu cihazýn arkasýna çekebilirsiniz. Cihazýn Ýlk Defa Açýlmasý Cihazý ilk defa açtýðýnýzda Hoþ Geldiniz yazýsýndan sonra ekranda þu ayarlarýn kontrolü istenir: Lisan Zaman Formatý Güncel Saat Kahve makinesine su ve kahve doldurmadan önce cihazý iyice temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). ^ Kahve çekirdeklerini kendi haznesine koyunuz ("Kahve Doldurulmasý" böl.bak.). ^ Su kabýna temiz ve soðuk su doldurunuz ("Su Doldurulmasý"). ^ Kahve makinesinin arkasýndaki þalteri "I" pozisyonuna getiriniz. ^ Açma- / Kapama tuþuna basýnýz. Ekranda kýsa bir süre için MIELE WILLKOMMEN (HOÞ GELDÝNÝZ) yazýsý görülür. Lisan Ayarý ^ Ýstediðiniz lisan ekranda görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 13

14 Hazýrlýk ve Çalýþtýrma Zaman Formatý Ayarý ^ Güncel saatin 12-saatlik bir formatta gösterilmesini isterseniz seçme düðmesini ekranda 12 H (sa.) görülünceye kadar çeviriniz. veya ^ Güncel saatin 24-saatlik bir formatta gösterilmesini isterseniz seçme düðmesini ekranda 24 H (sa.) görülünceye kadar çeviriniz. ^ Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Güncel Saat Ayarý Þimdi saatleri ve dakikalarý girebilirsiniz: ^ Ekranda istediðiniz güncel saatin rakamý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda istediðiniz güncel dakikanýn rakamý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Daha sonra ekranda SET UP SUCCESSFUL (AYARLAR TAMAMLANDI) yazýsý görülür. ^ Su kabýna henüz su konulmamýþsa, ekranda þu yazý görülür: ÖNERÝ Süt köpürtme kabýnýn altýna uygun bir kap koyunuz. Ekranda þu yazý görülür: SYSTEM FILLING UP START (SÝSTEM DOLDURULUYOR / BAÞLAT) ^ ÖNERÝ Cihazý kendi alýþkanlýklarýnýza göre ayarlamak için kullanma kýlavuzundaki diðer adýmlarý uygulayýnýz. Su Sertlik Derecesi Su sertlik derecesi suda çözülen kireç miktarýný gösterir. Suda ne kadar çok kireç olursa, su sertlik derecesi o kadar fazla olur. Ve su ne kadar sert olursa, kahve makinesinin kireç çözme iþlemi o kadar sýk yapýlmalýdýr. Kahve makinesi tüketilen su ve buhar miktarýný ölçer. Ayarlanan su sertlik derecesine göre kireç çözme iþleminden önce ne kadar içecek hazýrlanabileceði ortaya çýkar. Cihazýn kusursuz çalýþabilmesi ve zarar görmemesi için yerel su sertlik derecesine göre ayarlanmasý gerekir. Bundan sonra ekranda kireç çözme iþlemi için doðru zaman gösterilir. FILL WATER CONTAINER AND PLACE IN MACHINE (SU KABINI DOLDURUN CÝHAZA KOYUN) ^ Su kabýna taze ve soðuk su koyunuz. 14

15 Hazýrlýk ve Çalýþtýrma Dört su sertlik kademesi vardýr: 1. Kademe (yumuþak): Þehir suyu sertlik derecesi:1 0-8,4 d (0-1,5 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 220 lt. Buhar geçiþi: yakl. 440 dak. 2. Kademe (orta): Þehir suyu sertlik derecesi:1 8,4-14 d (1,5-2,5 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 100 lt. Buhar geçiþi: yakl. 200 dak. 3. Kademe (sert): Þehir suyu sertlik derecesi: d (2,5-3,8 mmol/l) Su geçiþi: yakl. 70 lt. Buhar geçiþi: yakl. 140 dak. 4. Kademe (çok sert): Þehir suyu sertlik derecesi: d (3,8 mmol/l) veya daha fazla Su geçiþi: yakl. 40 lt. Buhar geçiþi: yakl. 80 dak. Su Sertlik Derecesinin Belirlenmesi Mevcut su sertliðini cihazla birlikte verilen test þeritleri ile su sertliðini ölçebilirsiniz. Ayrýca su daðýtým kurumundan suyunuzun sertlik derecesini öðrenebilirsiniz. ^ Test þeritlerini 1 saniye suya batýrýnýz. Þeridin üstünde kalan suyu silkeleyiniz. Yaklaþýk 1 dakika sonra sonucu görebilirsiniz Þimdi kahve makinesinin su sertlik kademesini ayarlayabilirsiniz. Su Sertlik Ayarý ^ Ana menüde 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz. SETTINGS WATER HARDNESS (AYARLAR / SERTLÝK DERECESÝ) ^ Ekranda WATER HARDNESS (SU SERTLÝK DERECESÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ýstediðiniz su sertlik derecesi ekranda görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 15

16 Suyun Doldurulmasý Ýyi bir kahve veya Espresso için kahve çekirdeðinin kalitesi yanýnda su kalitesinin de iyi olmasý çok önemlidir. Su kabýný hergün boþaltýnýz ve temiz su ile doldurunuz. Dikkat! Bakteriler nedeniyle enfeksiyon tehlikesi. Bakteri oluþumunu önlemek için suyu hergün deðiþtiriniz. Kaynar veya sýcak su veya diðer su türleri kahve makinesine zarar verebilir. Su kabýna maden suyu doldurmayýnýz. Otomatik kahve makinesi çok kireçlenir ve zarar görür. ^ Kahve makinesinin solundaki kapaðý açýnýz a. Su kabýný kulpundan tutarak yukarý kaldýrýnýz b. ^ Su kabýnýn içindeki "max." iþaretine kadar soðuk, temiz içme suyu doldurunuz. ^ Su kabýný tekrar yerine oturtunuz. Su kabýnýn kasada kendine ayrýlan bölmeye doðru yerleþtirilmesine dikkat ediniz. ^ Kapaðý kapatýnýz. ÖNERÝ Su kabý biraz yukarýda veya eðimli bir þekilde duruyorsa, su kabýnýn zemininin kirli olup olmadýðýný kontrol ediniz. Su akýtma valfý sýzdýrmazlýk özelliðini kaybetmiþ olabilir. Gerekirse su kabý bölmesinin zeminini temizleyiniz. 16

17 Çekirdek Kahvenin Doldurulmasý Kahve veya Espresso kahve makinesinin her porsiyon için yeni öðüttüðü iyi kavrulmuþ kahve çekirdeklerinden hazýrlanabilir. Bunun için çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurunuz. Alternatif olarak kahve veya Espresso henüz öðütülmüþ kahve - toz kahve - ile hazýrlanabilir ("Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Hazýrlýðý" böl.bak.). Dikkat! Öðütme sistemi arýzalanabilir! Kahve veya Espresso için çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuþ kahve çekirdeklerini doldurunuz. Çekirdek kahve haznesine öðütülmüþ kahve doldurmayýnýz. Dikkat! Þeker kahve makinesinin bozabilir! Þekerli, karamelli kahve çekirdeklerini veya þekerli sývýlarý çekirdek kahve haznesine koymayýnýz. ^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý açýnýz a. Aroma kapaðýný kaldýrýnýz b. ^ Çekirdek kahveyi kendi haznesine doldurunuz c. ^ Aroma kapaðýný tekrar yerleþtiriniz ve kapaðý kapatýnýz. ÖNERÝ Hazneye birkaç gün içinde bitirebileceðiniz miktarda kahve çekirdeði doldurunuz. Kahve hava ile temas ettiðinde aromasýný kaybeder. 17

18 Cihazýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Otomatik kahve makinesini cihazýn arkasýndaki ana þalterle açtýktan sonra Açma-Kapama tuþu (Stand-by) ile açabilir ve kapatabilirsiniz. Cihazýn Açýlmasý Açma/Kapama tuþuna basýldýðýnda kahve makinesi ýsýnmaya ve kanallarý temizlemeye baþlar. Bu durumda cihazýn kanallarý yýkanýr ve kahve hazýrlýðý için ýsýtýlýr. Daha sonra damlama kabýna sýcak su akar. Kahve makinesinin içindeki su sýcaklýðý 60 C den daha yüksek olursa, yýkama iþlemi uygulanmaz. ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Ekranda þu yazý görülür: Cihazýn Kapatýlmasý ^ Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Otomatik yýkama sistemi devrede ise cihaz kapanmadan önce kahve makinesi kanallarý temizlemeye baþlar. Otomatik yýkama sistemi devrede deðilse o zaman cihaz kapanmadan önce kanallar manuel olarak temizlenir ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). ÖNERÝ Enerji tasarrufu açýsýndan cihazýn uzun süre kullanýlmamasý durumunda cihaz þalterle kapatýlmalýdýr. Ayarlanan güncel saat hafýzaya alýnmaz ve bir sonraki cihaz açýlýþýnda saat yeniden ayarlanmalýdýr. HEATING-UP PHASE (ISITMA SÜRECÝ) Otomatik yýkama devrede iken ýsýtma sürecinden sonra ekranda þu yazý görülür: RINSING (CÝHAZ KANALLARI TEMÝZLÝYOR) Kahve musluklarýndan çok sýcak su akar. Daha sonra ana menüde þu yazý görülür: SELECT TYPE OF DRINK (ÝÇECEK SEÇÝMÝ) Þimdi kahve ve Espresso hazýrlayabilirsiniz. 18

19 Fincanýn Önceden Isýtýlmasý Önceden ýsýtýlmýþ fincanlarýn içinde Espresso ve diðer kahve çeþitlerinin aromalarý katlanýr ve daha uzun süre sýcak kalýr. Kahve Espresso miktarý ne kadar az ve fincan ne kadar kalýn olursa fincanýn önceden ýsýtýlmasý o kadar önem kazanýr. Fincanlarý veya kahve bardaklarýný kahve makinesinin üstündeki fincan ýsýtma sistemi ile önceden ýsýtabilirsiniz. Bunun için fincan ýsýtma rezistansýnýn açýlmasý gerekir. ÖNERÝ Enerji tasarrufu amacýyla fincanlarý tuþuna basarak kahve koymadan önce sýcak su ile ýsýtmak da mümkündür. Fincan Isýtmanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý ^ Ana menüde 2 saniye kadar OK tuþuna basýnýz. Fincan Isýtma ^ Fincan veya bardaklarý kahve makinesinin üstündeki fincan ýsýtma rezistansýnýn üzerine koyunuz. Kahve makinesi açýk olduðu sürece fincan ýsýtma fonksiyonu devrededir. SETTINGS CUP HEATING (AYARLAR / FÝNCAN ISITMA) ^ Seçme düðmesini ekranda CUP HEATING (FÝNCAN ISITMA) yazýsýný görünceye kadar çeviriniz. ^ Fincan ýsýtma fonksiyonunu açmak için ekranda YES (EVET) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz. veya ^ Fincan ýsýtma fonksiyonunu kapatmak için ekranda NO (HAYIR) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz.. ^ OK tuþuna baýsnýz. 19

20 Kahve veya Espresso Kahve veya Espresso Hazýrlýðý Otomatik kahve makinesinin veya tuþuna basýldýðýnda kahve çekirdekleri öðütülür ve daha sonra toz kahve sýcak su ile ýslatýlýr. Bir seferde iki porsiyon kahve veya Espresso hazýrlanmasý Bir seferde iki porsiyon kahve veya Espresso alabilirsiniz. Otomatik kahve makinesi porsiyonlarý arka arkaya hazýrlar. Ýki fincan kahve veya Espresso ayný anda hazýrlanacaksa, ^ Kahve akýtma musluklarýnýn altýna bir fincan koyunuz. ^ Bir kahve hazýrlamak için tuþuna basýnýz. veya ^ Bir Espresso hazýrlamak için tuþuna basýnýz. Kahve akýtma musluklarýndan istediðiniz kahve fincana dolmaya baþlar. Cihazýn fabrikadaki üretim kontrolleri sýrasýnda ýslatma ünitesindeki kahve artýklarýný yok etmek için ilk iki kahveyi içmeden dökünüz. ^ iki kahve akýtma musluðunun altýna birer fincan yerleþtiriniz. ^ Ýki porsiyon kahve hazýrlamak için tuþuna iki defa basýnýz. veya ^ Ýki porsiyon Espresso hazýrlamak için tuþuna iki defa basýnýz. Kahve akýtma musluklarýndan istediðiniz kahve türü fincana akmaya baþlar. 20

21 Kahve veya Espresso Duble porsiyon kahve veya Espresso hazýrlamak için, ^ her iki aýtma musluðunun altýna bir fincan koyunuz. ^ Kahve hazýrlamak için tuþuna iki defa basýnýz. veya ^ Espresso hazýrlamak için tuþuna iki defa basýnýz. Kahve akýtma musluklarýndan istediðiniz kahve türü duble porsiyon olarak fincana akmaya baþlar. Hazýrlýðýn Durdurulmasý Ekranda STOP? gösterildiði sürece hazýrlýk durdurulabilir. Henüz öðütülmüþ kahve çekirdekleri posa kabýnda yok edilir. ^ Otomatik kahve makinesi hazýrlýðý durdurur. Kahve musluklarýnýn fincan boyuna göre ayarlanmasý Kahve akýtma musluklarýný kullandýðýnýz fincan boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Böylece kahve veya Espresso çok hýzlý soðumaz ve krema daha uzun bür süre bozulmadan kalýr. ^ Kahve akýtma musluklarýný fincan kenarýna kadar aþaðýya çekiniz. veya ^ Kahve akýtma musluklarýný fincan boyuna uygun gelecek þekilde yukarý doðru itiniz. 21

22 Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Kahve veya Espresso için henüz öðütülmüþ kahveyi - toz kahveyi - birer porsiyonluk ölçek olarak toz kahve haznesine koyunuz. Haznedeki çekirdek kahveler kafeinli olduðu halde, kafeinsiz kahve hazýrlayabilirsiniz. Kahve makinesi toz kahve haznesine toz kahve doldurduðunuzda otomatik olarak bunu belirler. Toz kahve ile daima sadece bir porsiyon kahve veya Espresso hazýrlayabilirsiniz. Toz Kahvenin Doldurulmasý Otomatik kahve makinesi doldurulan tüm toz kahveyi bir sonraki kahve hazýrlýðý için kullanýr. Toz kahveyi doldurmak için cihazla verilen kahve kaþýðýný kullanýnýz. Böylece bir kahve için doðru miktar ayarlanabilir. Toz kahve haznesine bir silme kaþýk öðütülmüþ kahveyi toz kahve haznesine doldurunuz. Hazneye çok fazla toz kahve doldurulursa, ýslatma ünitesi toz kahve üzerine baský yapamaz. ^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý açýnýz a. ^ Toz kahve haznesinin kapaðýný açýnýz. Bir silme kaþýk toz kahveyi toz kahve haznesine doldurunuz. ^ Her iki kapaðý kapatýnýz. Ekranda þu uyarý görülür: GROUND COFFEE YES B (TOZ KAHVE / EVET) ^ Toz kahve ile kahve veya Espresso hazýrlamak için veya toz kahve ile içecek hazýrlamamak için : ^ Ekranda NO (HAYIR) kelimesi görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Toz kahve posa kabýnda yok edilir. 22

23 Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Toz Kahve ile Kahve veya Espresso Hazýrlýðý Þimdi toz kahve ile kahve veya Espresso hazýrlanmasý için seçiminizi yapabilirsiniz. Yaklaþýk 15 saniye içinde bir içecek seçimi yapýlmazsa, posa kabýndaki toz kahve yok edilir. Ekranda þu uyarý görülür: Hazýrlýðýn Durdurulmasý Ekranda STOP? gösterildiði sürece hazýrlýk durdurulabilir. Kahve makinesi toz kahveyi posa kabýnda yok eder. ^ Otomatik kahve makinesi hazýrlýðý durdurur. SELECT DRINK USE GROUND COFFEE (ÝÇECEK SEÇÝMÝ / TOZ KAHVE) ^ Kahve akýtma musluklarýnýn altýna bir fincan koyunuz. ^ Bir kahve hazýrlamak için tuþuna basýnýz. veya ^ Bir Espresso hazýrlamak için tuþuna basýnýz. Ýstenilen kahve hazýrlanýr. 23

24 Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý Kahve makinesinde sýcak süt veya köpüklü süt hazýrlayabilirsiniz. Kahve makinesi sütü bir hortumla kabýndan çeker. Süt köpürtme kabýnýn içinde süt buharla ýsýtýlýr ve ayrýca köpüklü süt için köpürtülür. Köpüklü Süt Hazýrlýðý Uzun bir süre süt hazýrlanmadýðý takdirde, ilk içecek alýmýndan önce süt hortumunu ve süt köpürtme kabýný yýkayýnýz. Böylece mevcut bakteriler yok edilmiþ olacaktýr. Hazýrlýk ^ Kahve makinesinin saðýna içinde yeterli miktarda süt bulunan kabý koyunuz. ^ Süt hortumunu kabýn içine sarkýtýnýz. Hortumun yeterli derecede süte batýrýlmasýna dikkat ediniz. Dikkat! Yanýk ve haþlanma tehlikesi! Süt köpürtme kabýndan çýkan buhar çok sýcak olur. ^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. ^ Süt köpürtme kabýnýn altýna uygun bir kap veya fincan koyunuz. ^ tuþuna basýnýz. Kahve makinesi ýsýnýr. Ekranda HEATING-UP PHASE (ISITMA SÜRECÝ) yazýsý görülür. Isýtma iþleminden sonra süt köpürtme kabýndan alttaki fincana köpüklü süt akar. ^ Yeterli köpüklü süt biriktiðinde OK tuþuna basýnýz. Süt kabýnýn doluluk derecesi süt köpürtme kabýndan daha yüksek ise, süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Böylece sütün akýþý durdurulur. ÖNERÝ Sütün iyi köpürmesi için soðuk süt kullanýnýz (< 13 C). 24

25 Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý Sýcak Süt Hazýrlýðý ^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. ^ Süt köpürtme kabýnýn altýna bir fincan veya uygun bir kase koyunuz. ^ tuþuna basýnýz. Kahve makinesi ýsýnmaya baþlar. Ekranda HEATING-UP PHASE (ISITMA SÜRECÝ) yazýsý görülür. Isýtma iþleminden sonra süt köpürtme kabýndan altýndaki kaseye sýcak süt akar. ^ Yeterli sýcak süt biriktiðinde OK tuþuna basýnýz. Süt kabýnýn doluluk derecesi süt köpürtme kabýndan daha yüksek ise, süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. Böylece sütün akýþý durdurulur. Hazýrlýðýn Durdurulmasý Ekranda STOP? yazýsý görüldüðü sürece hazýrlýðý durdurabilirsiniz. ^ Kahve makinesi hazýrlýðý durdurur. Süt Hazýrlýðýndan Sonra Ýki süt hazýrlýðý arasýnda 1 saatten fazla bir zaman geçerse süt köpürtme kabý yýkanmalýdýr ("Süt Köpürtme Kabýnýn Yýkanmasý" böl.bak.). Süt köpürtme kabý süt kalýntýlarý nedeniyle týkanabilir. 25

26 Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Hazýrlýðý Sütün Isý Derecesi ve Köpüðün Kývamý Süt köpürtme kabýnýn düðmesi ile sütün ve süt köpüðünün kývamýný ayarlayabilirsiniz. Sýcak Süt Düðmeyi çevirdiðinizde: Kahve Çeþitleri Kahve makinesinde hýzla ve kolayca çeþitli türde kahveler hazýrlayabilirsiniz. Cappuccino için ^ bir fincaný yarýya kadar köpüklü sütle doldurunuz. ^ Daha sonra fincaný kahve musluðunun altýna tutunuz ve bir Espresso hazýrlayýnýz. Latte Macchiato için ^ önce bir bardaðýn üçte birini sütle doldurunuz ve daha sonra üçte bir köpüklü süt ilave ediniz. ^ Daha sonra bardaðý kahve musluðunun altýn koyunuz ve bir Espresso hazýrlayýnýz. a b sýcak süt kaynar süt Köpüklü Süt Düðmeyi çevirdiðinizde: c d çok sýcak köpüklü süt ve sulu kývam sýcak köpüklü süt ve kremalý kývam 26

27 Kaynar Su Hazýrlýðý Daha önce süt köpürtme kabýnda çok sýcak süt veya köpüklü süt hazýrlamýþ iseniz: ^ Süt köpürtme kabýný suyla yýkayýnýz ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.). Dikkat! Yanýk ve haþlanma tehlikesi! Süt köpürtme kabýndan çýkan buhar çok sýcaktýr. ^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini pozisyonuna çeviriniz. ^ Süt köpürtme kabýnýn altýna bir fincan veya uygun bir kase koyunuz. ^ tuþuna basýnýz. ^ Kasenin içinde yeterli miktarda sýcak su birikirse 27

28 Ýsteðe Göre Kahve Kahve makinesini kullanýlan kahve cinsine göre ayarlayabilirsiniz. öðütme derecesini deðiþtirebilirsiniz, öðütme miktarýný deðiþtirebilirsiniz, toz kahveyi önceden ýslatabilirsiniz ve ýslatma derecesini ayarlayabilirsiniz. Öðütme Derecesi Öðütme derecesini ayarlayarak kahve makinesinin öðütme sistemini kullanýlan kahve cinsine göre ayarlayabilirsiniz. Doðru derecede öðütülen toz kahve fincana düzgün bir þekilde akar ve ince bir krema oluþur. Ýdeal kremanýn rengi fýndýk rengindedir. Öðütme derecesini deðiþtirmek gerektiðini aþaðýdaki iþaretlerden anlayabilirsiniz. Öðütme derecesi çok kalýndýr, eðer Espresso veya kahve fincana çok hýzlý akýyorsa. Krema açýk renk ve renksiz ise. Kahve çekirdeklerinin daha ince öðütülmesi için öðütme derecesini küçültünüz. Öðütme derecesi çok incedir, eðer Espresso veya kahve fincana ancak damla damla akýyorsa. Krema koyu kahverengi ise. Kahve çekirdeklerinin daha kalýn öðütülmesi için öðütme derecesini yükseltiniz. Öðütme sistemine zarar vermemek için þunlara dikkat ediniz. Öðütme derecesini daima birer kademe deðiþtiriniz. Öðütme derecesini kademe kademe deðiþtirmek için kahve çekirdeklerini yeniden öðütünüz. ^ Kahve musluðu altýna uygun bir kap koyunuz. ^ Kahve makinesinin saðýndaki kapaðý açýnýz. ^ veya tuþuna basýnýz. ^ Kahve çekirdeklerinin daha ince öðütülmesi için düðmeyi sola çeviriniz. veya ^ Kahve çekirdeklerinin daha kalýn öðütülmesi için düðmeyi saða çeviriniz. Deðiþtirilen öðütme derecesi ancak ikinci kahve alýmýndan sonra etkisini gösterir. 28

29 Ýsteðe Göre Kahve Öðütme Miktarý Kahve makinesi her fincan için 6-14 gr. kahve öðütebilir ve ýslatabilir. Ne kadar fazla toz kahve ýslatýlýrsa kahve veya Espresso o kadar koyu olur. Öðütme miktarýnýn deðiþmesi gerektiðini aþaðýdaki iþaretlerden anlayabilirsiniz: Öðütme miktarý þu durumlarda çok azdýr, Espresso veya kahve fincana çok hýzlý akýyorsa. Krema açýk renk ve renksiz ise. Espresso veya kahve koyu deðilse. Daha fazla toz kahve ýslatmak için öðütme miktarýný yükseltiniz. Öðütme miktarý þu durumlarda çok yüksektir, Espresso veya kahve fincana ancak damla damla akýyorsa. Krema koyu kahverengi ise. Espresso veya kahve acý ise. Daha az toz kahve ýslatmak için öðütme miktarýný küçültünüz. Öðütme miktarýný deðiþtirmek için baþka bir öðütme kademesi ayarlayýnýz. Üç adet kademe vardýr: hafif normal koyu Espresso ve kahve için öðütme miktarýný farklý ayarlayabilirsiniz. ^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye kadar basýnýz. SETTINGS AMOUNT OF COFFEE (AYARLAR / ÖÐÜTME MÝKTARI) ^ Seçme düðmesini ekranda AMOUNT OF COFFEE (ÖÐÜTME MÝKTARI) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz. ^ Espresso için öðütme miktarýný ayarlamak isterseniz ekranda ESPRESSO yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. veya ^ Kahve için öðütme miktarýný ayarlamak isterseniz ekranda COFFEE (KAHVE) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ ^ Ekranda istenilen kademe görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 29

30 Ýsteðe Göre Kahve Toz kahveyi kaynar su ile önceden ýslatma Ön ýslatmada kahve tozu öðütme iþleminden sonra biraz kaynar su ile ýslatýlýr. Kalan su kýsa bir süre sonra yüksek basýnç ile ýslatýlmýþ toz kahvenin üzerine bastýrýlýr. Böylece kahvenin aroma maddeleri daha iyi çözülür. "Ön Islatma" fonksiyonunu açabilir veya kapatabilirsiniz. Cihazýn fabrika çýkýþýnda "Ön Islatma" kapalýdýr. ^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye kadar basýnýz. SETTINGS PRE-BREWING (AYARLAR / ÖN ISLATMA) ^ Ekranda PRE-BREWING (ÖN ISLATMA) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ "Ön Islatma" fonksiyonunu açmak için seçme düðmesini YES (EVET) yazýsý ekranda görülünceye kadar çeviriniz. veya Islatma Isý Derecesi Ýdeal ýslatma ýsý derecesi þunlara baðlýdýr: kullanýlan kahve cinsine, Espresso veya kahve hazýrlanmasýna ve o bölgenin hava basýncýna. Kahve makinesi örneðin denizden 2000 metre yükseklikte NN üzerinde bir daðlýk bölgede kurulmuþsa ýslatma ýsý derecesi düþük ayarlanmalýdýr. Düþük hava basýncýnda su daha düþük ýsý derecelerinde kaynamaya baþlar. Espresso ve kahve için ýslatma ýsý derecesini farklý ayarlayabilirsiniz. Üç farklý ýslatma ýsý derecesi vardýr: düþük normal yüksek ÖNERÝ Her kahve için yüksek ýsý dereceleri uygun olmayabilir. Bazý kahve türlerinin kremasý ve tadý etkilenebilir. ^ "Ön Islatma" fonksiyonunu kapatmak için seçme düðmesini NO (HAYIR) yazýsý ekranda görülünceye kadar çeviriniz. ^ Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 30

31 Ýsteðe Göre Kahve ^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye kadar basýnýz. SETTINGS TEMPERATURE (AYARLAR / ISI DERECESÝ) ^ Ekranda TEMPERATURE (ISI DERECESÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Espresso için ýslatma ýsý derecesini ayarlamak isterseniz ekranda ESPRESSO yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. veya ^ Kahve için ýslatma ýsý derecesini ayarlamak isterseniz ekranda COFFEE (KAHVE) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ ^ Ekranda istenilen ýslatma ýsý derecesi görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 31

32 Porsiyon Ölçüsü Ayarý Kahve makinesinde porsiyon ölçüsü ayarý için bir adet miktar programlama sistemi bulunmaktadýr. Bu sayede Espresso ve kahve için gerekli su miktarýný kullandýðýnýz fincan boyuna ve kahve cinsine göre ayarlayabilirsiniz. Süt hazýrlamak için, örneðin sýcak süt veya köpüklü süt gibi, buhar alým süresini belirleyebilirsiniz. Her içecek için maksimum su miktarý programlanabilir. Maksimum su miktarýna ulaþýldýðýnda hazýrlýk iþlemi durur. Bundan sonra bu içecek için mümkün olan maksimum porsiyon ölçüsü hafýzaya alýnýr. Miktar programlamasý için iki seçenek vardýr:,, veya tuþlarýndan birine 3 saniye basýnýz veya SETTINGS (AYARLAR) menüsünde PROG. THE AMOUNT (MÝKTAR PROGRAMLAMA) menü noktasýný seçiniz. Su kabý hazýrlýk sýrasýnda boþalýrsa, kahve makinesi miktar programlamayý durdurur. Porsiyon ölçüsü hafýzaya alýnmaz.,, veya Tuþlarý ile Miktar Programlama,, veya tuþlarýndan birine en az 3 saniye basarak bu içecek için miktar programlamayý seçiniz. Espresso, Kahve ve Kaynar Su için Porsiyon Ayarý ^ Kahve musluðunun altýna istediðiniz fincaný yerleþtiriniz. ^, veya tuþuna ekranda PROG. THE AMOUNT (MÝKTAR PROGRAMLAMA) yazýsý görülünceye kadar basýnýz. Espresso veya kahve hazýrlanýr ve ekranda SAVE (HAFIZAYA AL) yazýsý görülür. ^ Fincan istediðiniz ölçüde doldurulursa, Bundan sonra bu içecek programlanan porsiyon ölçüsünde hazýrlanacaktýr. ÖNERÝ Ekranda CANCEL (DURDUR) yazýsý gösterildiði sürece miktar programlamayý durdurabilirsiniz. 32

33 Porsiyon Ölçüsü Ayarý Sýcak Süt ve Köpüklü Süt Akýþ Süresi Ayarý Akýþ süresi hem sýcak süt hem de köpüklü süt hazýrlýðý için geçerlidir. ^ Kahve makinesinin saðýnda içinde yeterli süt bulunan bir kap koyunuz. Süt hortumunu kabýn içine sarkýtýnýz. ^ Süt köpürtme kabýnýn düðmesini veya pozisyonuna çeviriniz. ^ Ýstediðiniz fincaný süt köpürtme kabýnýn altýna yerleþtiriniz. ^ Ekranda PROG. THE AMOUNT (MÝKTAR PROGRAMLAMA) görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Köpüklü süt veya sýcak süt hazýrlanýr ve ekranda SAVE (HAFIZAYA AL) yazýsý görülür. ^ Fincan istediðiniz ölçüde doldurulursa, Bundan sonra her sýcak süt veya köpüklü süt hazýrlýðýnda ayarladýðýnýz ölçüde buhar verilecektir. ÖNERÝ Ekranda CANCEL (DURDUR) yazýsý gösterildiði sürece miktar programlamayý durdurabilirsiniz. AYARLAR Menüsünde Miktar Programlama Seçimi ^ 2 saniye kadar SETTINGS PROG. THE AMOUNT (AYARLAR / MÝKTAR PROGRAMLAMA) ^ Ekranda PROG. THE AMOUNT (MÝKTAR PROGRAMLAMA) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda pozisyon ölçüsünü ayarlamak istediðiniz içecek görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda START (BAÞLAT) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Hazýrlýk iþlemi baþlar ve ekranda SAVE (HAFIZAYA AL) yazýsý görülür. ^ Fincan istediðiniz ölçüde doldurulduðunda Bundan sonra bu içecek programlanan prosiyon ölçüsünde hazýrlanacaktýr. 33

34 AYARLAR Menüsü AYARLAR menüsünde kahve makinesini kendi tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz. O anda hangi ayarýn devrede olduðunu yapýlan seçimin yanýndaki onay B iþaretinden anayabilirsiniz. Bir süre hiç bir tuþa basmazsanýz kahve makinesi ana menüye içecek seçimine geri döner. Kullanma Kuralý Ne yapmak istiyorsunuz? AYARLAR menüsünü açýnýz Menü noktasýný açýnýz Ayarýn deðiþtirilmesi SETTINGS (AYARLAR) menüsünden çýkýnýz veya bir sonraki daha yüksek menü alanýna "geri dönünüz". Ana menü ve içecek seçimini açýnýz Aksiyon Ana mneüde veya Standby modunda 2 saniye kadar Ýstediðiniz menü noktasý görülünceye kadar seçme düðmesini sola veya saða çeviriniz. Ýstediðiniz ayar görülünceye kadar seçme düðmesini sola veya saða çeviriniz. Ekranda BACK (GERÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. 2 saniye kadar Aþaðýdaki tabloda ilgili menü noktasý için fabrika ayarý koyu renk basýlmýþtýr. 34

35 AYARLAR Menüsü Olasý Ayarlarýn Tablosu Menü Noktasý Language (Lisan) Maintenance (Bakým) Time of day (Güncel saat) (Konfor-Modunda mümkün) Timer (Konfor modunda mümkün) Prog. the amount Miktar Programlama Amount of coffee Öðütme miktarý Pre-brewing (Ön ýslatma) Temperature (Isý) Operating mode (Program türü) Automatic rinsing (Otomatik yýkama) Info Water hardness (Su sertlik derecesi) Olasý Ayarlar Deutsch, diðer lisanlar Rinse the system (Yýkama) Descale (Kireç çözme) Clean the brew unit (Kahve hazýrlama ünitesinin temizliði) Clock display (Zaman formatý) 12 h (12 sa.) / 24 h (24 sa.) Set (ayarlanýr) Set (ayarlanýr) switch on at (açma saati) / switch off after (kapatma saati) (1:00) / switch off at (devreye alýnýr) Activate switch on at (açma saati) (12:00) / switch off at (kapatma saati) (12:00) Espresso Coffee (Kahve) Steam (Buhar) Hot water (Kaynar su) Espresso mild (hafif) / normal / strong (koyu) Coffee (Kahve) mild (hafif) / normal / strong (koyu) Yes (Eve)t / No (Hayýr) Espresso low (düþük) / normal / high (yüksek) Coffee (Kahve) low (düþük) / normal / high (yüksek) Eco mode (Eco-Modu) Konfor-Modu On (açýk)/ Off (kapalý) Total portions (Toplam alým) Coffee (Kahve) Steam (Buhar) Hot water (Sýcak su) No. of portions until descaling (Kireç çözmeye kadar alým) Soft 1 (yumuþak) Medium 2 (orta) Hard 3 (sert) Very hard 4 (çok sert) 35

36 AYARLAR Menüsü Menü Noktasý System lock (Çalýþtýrma kilidi) Tassenheizung (Fincan ýsýtma) Factory default (Fabrika ayarý) Olasý Ayarlar on (açýk) / off (kapalý) yes (evet) / no (hayýr) Reset (geri alýnýr) 36

37 Lisan SETTINGS (AYARLAR) menüsünde ekranda görmek istediðiniz lisaný seçebilirsiniz. ^ 2 saniye kadar SETTINGS LANGUAGE F (AYARLAR / LÝSAN) ^ Ekranda LANGUAGE (LÝSAN) F yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda istenilen lisan görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Ayar hafýzaya alýnýr ve ekranda bir önceki gösterge görülür. Artýk ekranda ayarlanan lisan gösterilecektir. Eðer yanlýþlýkla yanlýþ bir lisan seçilmiþse LANGUAGE (LÝSAN) F menü noktasý sembolü sayesinde bulunabilir. 37

38 Güncel Saat ve Saat Formatý Otomatik kahve makinesini konfor modunda çalýþtýrýrsanýz SETTINGS (AYARLAR) modunda güncel saati ayarlayabilir ve zaman formatýný seçebilirsiniz. Zaman formatlarý aþaðýda gösterilmiþtir: 24-saatlik format 12-saatlik format Güncel saat Timer fonksiyonlarý için gereklidir, fakat ekranda gösterilmez. Bir elektrik kesintisinden sonra veya kahve makinesi þebekeden kapatýlmýþsa, güncel saat yeniden ayarlanmalýdýr. ^ 2 saniye kadar SETTINGS TIME OF DAY ((AYARLAR / GÜNCEL SAAT) ^ Ekranda TIME OF DAY (GÜNCEL SAAT) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK tuþuna basýnýz. ^ Güncel saat 12-saatlik-formatta gösterilecekse seçme düðmesini ekranda 12 SA. (UE) görülünceye kadar çeviriniz. ^ Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Güncel Saat Ayarý ^ Ekranda AYARLAR (UE) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz: ^ Ekranda güncel saat görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. ^ Ekranda güncel dakika görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Þimdi zaman formatýný ve güncel saati ayarlayabilirsiniz. Zaman Formatý Ayarý ^ Ekranda CLOCK DISPLAY (ZAMAN FORMATI) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK tuþuna basýnýz. ^ Güncel saat 24-saatlik-formatta gösterilecekse seçme düðmesini ekranda 24 SA. (UE) görülünceye kadar çeviriniz. veya 38

39 Timer Fonksiyonu Timer sadece Konfor-Modunda kullanýlabilir. Þu Timer fonksiyonlarýný ayarlayabilirsiniz: Otomatik kahve makinesi belirli bir saatte, örneðin sabahlarý kahvaltý için açýlýr (SWITCH ON AT / AÇMA SAATÝ). belirli bir saatte kapanýr (SWITCH OFF AT / KAPATMA SAATÝ). bir tuþa basýlmadýðý veya bir içecek hazýrlanmadýðý takdirde cihaz belirli bir süre sonra kapanýr (SWITCH OFF AFTER / KAPATMA). Timer ancak - güncel saat doðru ayarlandýðýnda, - kahve makinesi Açma-/Kapama tuþu ile kapandýðýnda. - ilgili Timer fonksiyonu devreye alýndýðýnda doðru çalýþýr ("Timer Devreye Alýn" böl.bak.). "Açma Saati" veya "Kapatma Saati" Timer fonksiyonunu ayarladýktan sonra bunlarý devreye alýnýz. Timer Ayarý ^ 2 saniye kadar SETTINGS TIMER (AYARLAR / TIMER) ^ Ekranda TIMER yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda SET (AYARLAR) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Þimdi hangi Timer fonksiyonunu ayarlamak istiyorsanýz seçebilirsiniz. "Açma Saati" Çalýþtýrma kilidi devrede olduðu zaman kahve makinesi verilen saatte açýlmaz. ^ Ekranda SWITCH ON AT (AÇMA SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz: ^ Ekranda istediðiniz saatin rakamý görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. 39

40 Timer Fonksiyonu ^ Ekranda istediðiniz dakikanýn rakamý görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. Ayar hafýzaya alýnýr. Bundan sonra otomatik kahve makinesi Timer fonksiyonu devreye alýnmýþsa istenilen saatte açýlýr ("Timer Devreye Alma ve Devreden ÇIkarma" böl.bak.). Kahve makinesi üç defa "Açma Saati" Timer fonksiyonu ile açýlmýþ ve içecek alýnmmaýþsa, cihaz bundan sonra otomatik olarak açýlmaz. Böylece uzun bir süre (örn.: tatilde) evde olmadýðýnýzda cihaz artýk hergün otomatik olarak açýlmaz. Programlanan süreler hafýzada kalýr ve bundan sonraki manuel açýlýþta tekrar devreye girer. "Kapatma Saati" ^ Ekranda SWITCH OFF AT (KAPATMA SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK tuþuna basýnýz. Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz: ^ Ekranda istediðiniz saatin rakamý görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. ^ Ekranda istediðiniz dakikanýn rakamý görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. Ayar hafýzaya alýnýr. Bundan sonra otomatik kahve makinesi Timer fonksiyonu devreye alýnmýþsa istenilen saatte kapanýr ("Timer Devreye Alma ve Devreden Çýkarma" böl.bak.). 40 "Kapatma Süresi" Bir tuþa basýlmadýðý veya bir içecek hazýrlanmadýðý takdirde kahve makinesi enerji tasarrufu açýsýndan 1 saat sonra kapanýr. Buy ön ayarý deðiþtirebilir ve "Kapatma Süresi" Timer fonksiyonunu için 15 dakika ile 9 saat arasýnda bir süre seçebilirsiniz. ^ Ekranda SWITCH OFF AFTER (KAPATMA) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK tuþuna basýnýz. Þimdi saatleri ve dakikalarý giriniz: ^ Ekranda istediðiniz saatin rakamý görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. ^ Ekranda istediðiniz dakikanýn rakamý görülünceye kadar seçme düðmesinin çeviriniz. Ayar hafýzaya alýnýr. Bundan sonra otomatik kahve makinesi ayarlanan saatte kapanýr.

41 Timer Fonksiyonu Timer Devreye Alma ve Devreden Çýkartma Timer "Açma saati" için devreye alýnmýþsa ve kahve makinesi Standby-Modunda ise, ekranda görülür. ^ 2 saniye kadar SETTINGS TIMER (AYARLAR / TIMER) ^ Ekranda TIMER yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda ACTIVATE (DEVREYE ALIN) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK tuþuna basýnýz. ^ Timer fonksiyonunu devreye almak veya devreden çýkarmak isterseniz ekranda SWITCH ON AT (AÇMA SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. veya ^ Timer fonksiyonunu devreye almak veya devreden çýkarmak isterseniz ekranda SWITCH OFF AT (KAPATMA SAATÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 41

42 Fabrika Ayarý Kahve makinesinin ayarlarýný cihazýn teslim durumuna - fabrika ayarýna - geri alabilirsiniz. Cihazýn fabrika çýkýþ ayarlarýný "Olasý Ayarlar Tablosu" içinde görebilirsiniz. Aþaðýdaki ayarlar geri alýnamaz: :- Lisan - Güncel saat - Alýnan içecek sayýsý Ayarlarý geri almak için: ^ 2 saniye kadar SETTINGS FACTORY DEFAULT (AYARLAR / FABRÝKA AYARI) ^ Ekranda FACTORY DEFAULT (FABRÝKA AYARI) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. OK tuþuna basýnýz. ^ Ekranda RESET (GERÝ ALIN) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Ayarlar cihazýn fabrika teslim ayarlarýna geri alýnýr. 42

43 Program Türleri Otomatik kahve makinesi Eco-Modu veya Konfor-Modunda çalýþtýrýlabilir. Eco-Modu bir enerji tasarruf modudur. Bir süre içecek hazýrlanmadýðý takdirde kahve makinesi daha düþük bir enerj, seviyesine iner. Bu durumda bir tuþa basýldýðýnda kahve makinesi ueniden ýsýtmaya baþlar. Ayrýca "Açma saati" ve "Kapatma saati" timer fonksiyonlarý kullanýlamaz. Konfor-Modunda kahve makinesi ýsýtýlmýþ kalýr ve diðer fonksiyonlar sýnýrsýz kullanýma hazýrdýr. Konfor modunda enerji tüketimi oldukça yüksektir. Kahve makinesi Eco-modunda çalýþtýrýldýðýnda ýsýtma sürecinde ekranda þunlar görülür: HEATING-UP PHASE ECO MODE (ISITMA SÜRECÝ / ECO-MODU) Kahve makinesinin fabrika çýkýþýnda Eco-modu ön ayarlarý yapýlmýþtýr. Program Ayarý ^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye kadar basýnýz. SETTINGS OPERATING MODE (AYARLAR / PROGRAM TÜRÜ) ^ Ekranda OPERATING MODE (PROGRAM TÜRÜ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Kahve makinesini enerji tasarrufu modunda kullanmak isterseniz, seçme düðmesini ekranda ECO MODE (ECO-MODU) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz. veya ^ Kahve makinesini konfor modunda kullanmak isterseniz, seçme düðmesini ekranda COMFORT MODE (KONFOR-MODU) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz. ^ Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. 43

44 Kahve Makinesinin Kilitlenmesi Kahve makinesinin çocuklar gibi yetiþkin olmayan kiþiler tarafýndan kullanýlmamasý için kilitlenebilir. Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý ve Devreden Çýkarýlmasý Çalýþtýrma kilidi devreye alýnýrsa "Açma Saati" Timer fonksiyonu çalýþmaz. Timer sembolü gösterilmez. Çalýltýrma kilidinin geçici bir süre kaldýrýlmasý Bir içecek hazýrlamak için çalýþtýrma kilidi geçici olarak devreden çýkarýlabilir. ^ 3 saniye kadar ÞÝmdi içecek hazýrlayabilirsiniz. Kahve makinesini kapattýðýnýzda cihaz tekrar kilitlenir. ^ 2 saniye kadar SETTINGS SYSTEM LOCK (AYARLAR / ÇALIÞTIRMA KÝLÝDÝ) ^ Ekranda SYSTEM LOCK (ÇALIÞTIRMA KÝLÝDÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Çalýþtýrma kilidini devreye almak isterseniz seçme düðmesini ekranda ON (AÇIK) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz. veya ^ Çalýþtýrma kilidini devreden çýkarmak isterseniz seçme düðmesini ekranda OFF (KAPALI) yazýsý görülünceye kadar çeviriniz. ^ Yapýlan ayar hafýzaya alýnýr. Kahve makinesi kapatýldýðýnda, cihaz kilitlenir ve hiç bir içecek hazýrlanamaz. 44

45 Bilgilerin Gösterilmesi INFO menü noktasýnda þunlar görülebilir, toplam olarak hazýrlanan Espresso, kahve, buhar ve sýcak su adedi (TOTAL PORTIONS /TOPLAM ALIMLAR), hazýrlanan Espresso ve kahve adedi (COFFEE / KAHVE), kaç defa sýcak süt için buhar ve köpüklü süt üretildi (STEAM / BUHAR), kaç defa sýcak su alýndý (HOT WATER / KAYNAR SU) ve bir sonraki kireç çözme iþlemine kadar 50 porsiyondan fazlasý mümkün olabilir mi (NO. PORTIONS UNTIL DESCALING / KÝREÇ ÇÖZMEYE KADAR ALIMLAR). ^ Ana menüdeki OK tuþuna 2 saniye kadar basýnýz. SETTINGS INFO (AYARLAR / INFO) ^ Ekranda INFO yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. ^ Ekranda istenilen bilgi görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. Ýstenilen bilgi gösterilir. Bir sonraki menü alanýna tekrar girebilmek için, ^ ekranda BACK (GERÝ) yazýsý görülünceye kadar seçme düðmesini çeviriniz. 45

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5000 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068

Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 Kullaným Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı