I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler"

Transkript

1 I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme olan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde de ilk emeklilik ürünleri katılımcılara sunulmaya başlanmıştır. Bireysel emeklilik ile ilgili mevzuatın tamamına Emeklilik Gözetim Merkezinin WEB sitesinden (www.egm.org.tr) adresinden ulaşılabilir. Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Sistem gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Bireysel emeklilik sistemi ile esas olarak bireylerin emekliliğe yönelik gönüllü tasarruflarının ömür boyu emeklilik maaşı veya toplu para şeklinde geri ödenmesini düzenleyen ve denetleyen bireysel emeklilik hesaplarına dayalı fonlu bir sistem oluşturulması amaçlanmıştır. 28 Kasım 2014 itibarıyla bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı olup katılımcılara ait toplam fon tutarı ,1 Milyon TL, devlet katkısı hesaplarındaki fon tutarı ise 2.898,4 Milyon TL dir. Hem katılımcı sayısı hem de emekliliğe yönelik birikimler düzenli olarak artmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin henüz 10 yıllık bir geçmişi olduğu dikkate alındığında, bu gelişmenin gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik sistemine olan güvenin önemli bir göstergesi olduğu görülmektedir. I.2 Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir? Bireysel emeklilik sistemine fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Sisteme katılım için bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak gereklidir. Bireyler kendisi veya çalışanları adına işverenleri, gerçek ve tüzel kişiler gönüllülük esasına göre bireysel emeklilik sistemine katkıda bulunabilirler. I.3 Bireysel emeklilik sisteminin özellikleri nelerdir? Bireysel emeklilik sistemi, mevcut sosyal güvenlik sistemine alternatif olmayıp, tamamlayıcı bir görev üstlenmek üzere 18 yaşın üzerindeki herkesin katılımına açıktır. Bu açıdan kamu emeklilik sistemini tamamlayıcı ek bir emeklilik sistemidir. Sistem katılımcıların yaptığı ödemelere karşılık devlet katkısı, işveren ödemeleri açısından da vergi teşvikleri ile özendirilmekte ve sistemde kalınan süreye bağlı olarak ek vergi avantajları sağlamaktadır. Emeklilik hizmetini sunan kuruluşların münhasıran bu alanda deneyimli olması ve bu alana özel faaliyet göstermesi ve uzmanlaşmaları gerekmektedir. Bireysel emeklilik alanında faaliyet göstermek için faaliyet ruhsatı alan emeklilik şirketleri, katılımcıların fonlarını yöneten uzman portföy yönetim şirketleri, bireysel emeklilik sistemi 1

2 katılımcılarına özel emeklilik yatırım fonu ve satış aşamasında yetkilendirilmiş nitelikli bireysel emeklilik aracıları ile günlük gözetim ve denetimden sorumlu Emeklilik Gözetim Merkezi bu türde bir uzmanlaşmanın örneklerindendir. Piyasa yapısı itibarıyla hizmet sunan kuruluşlar arasındaki rekabet, katılımcılara daha nitelikli hizmeti daha uygun koşullarda sunulabilme imkanı yaratmaktadır. Ayrıca, katılımcılar yatırım, şirket seçimi, fon seçimi, katkı payı tutarını belirleme ve değiştirme, emeklilik ürününü belirleme ve hesaplarına her türlü iletişim yolları ile ulaşma hak ve imkanlarına sahiptir. Diğer yandan, katılımcı veya varsa sponsor kuruluşun emeklilik sözleşmesine ilişkin teklif formunu imzaladıktan sonraki 60 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır (vakıf-sandık aktarımları için cayma hakkı geçerli değildir). Sistem oldukça esnek olup hem bireylerin hem de işverenler veya Vakıf ve sandıkların çalışanları veya üyeleri adına yapacakları katkılara uygun çözümler üretecek niteliktedir. I.4 Bireysel Emeklilik sözleşmesi nasıl kurulur? Kişi emeklilik sözleşmesi imzalamak üzere bir emeklilik şirketine başvurduktan sonra, emeklilik şirketi dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, kişiye sistemin işleyişine ilişkin teknik konularda detaylı bilgilendirmeyi yapar, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sağlar. Şirket, kişinin emekliliğe yönelik beklentilerine, gelir düzeyine ve yaşına uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Fon dağılımı kişinin tercihine göre belirlenir. Herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimleri standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Giriş bilgi formunu ve emeklilik planı, plan kapsamında sunulan fonlar, yapılan kesintiler, katkı payı tutarı ile emeklilik sözleşmesinin taraflarına ilişkin bilgileri içeren teklif formu kişi tarafından doldurup imzalanır. Tercih edilen plan için şirket tarafından belirlenen referans katkı payının altında olmamak kaydıyla mevcut gelir düzeyi ve emeklilik dönemine ait beklenti de göz önüne alınarak katkı payı tutarı belirlenir. İmzalı formların birer nüshası kişiye verilir. Teklif formu ve giriş bilgi formunun imzalanması ile kurulan sözleşme, ilk katkı payının şirket hesaplarına intikal etmesi ile yürürlüğe girer. Vakıf ve sandıklardan aktarımlarda ise aktarıma yönelik teklif formu imzalanıp, aktarım tutarı şirkete intikal ettiği anda bireysel emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmektedir. I.5 Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen tutarlar nasıl değerlendiriliyor? Emeklilik şirketi tarafından tahsil edilen katkı payları, varsa yönetim gider kesintisi yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Katılımcı, birikiminin hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihine göre kendisi karar verir. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Katılımcı dilerse birikimlerinin yatırıma yönlendiği fonları veya fon dağılım oranlarını yılda 6 defayı aşmamak üzere değiştirebilir. Diğer bir ifade ile katılımcı değişen ekonomik/finansal koşullara ve yatırım tercihlerine göre bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerine yönelik yatırım tercihlerini de değiştirebilir. 2

3 I.6 Bireysel emeklilik sisteminde gözetim ve denetim Bireysel emeklilik sisteminin başarılı olması sistemin mevzuat ve teknik alt yapısının yeterli ve uygun bir şekilde oluşturulmasının yanı sıra katılımcılara yeterli güveni sunmasına bağlıdır. Bu açıdan, kamunun ve kısmen özel sigortacılığın geçmişte uzun vadeli tasarrufların idaresindeki olumlu ve olumsuz deneyimleri de dikkate alınarak bireysel emeklilik sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde, kamu bütünüyle özel emeklilik alanında faaliyet gösterecek şirketlerin denetlenmesi ve faaliyet alanına ilişkin mevzuat alt yapısının oluşturulmasından sorumludur. Getirilen düzenlemeler ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin azami düzeyde korunması hedeflenmiştir. Sistem özellikle etkin gözetim ve denetim ile güvenlik unsurlarını barındıracak şekilde özel olarak tasarlanmış, katılımcıların herhangi bir şekilde mağdur olmasını engelleyecek önlemler alınmıştır. Bireysel emeklilik sisteminde denetim çok yönlü olup temel olarak aşağıdaki hususlar yer almaktadır; Emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyete başlamaları sırasında Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yerinde ve uzaktan denetimler Emeklilik şirketlerinin yürüttüğü emeklilik faaliyetlerinin Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu denetim elemanları tarafından yılda bir kez yapılan yerinde denetimi Emeklilik şirketinin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılarına ilişkin hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetimi Hazine Müsteşarlığı nın Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığı ile emeklilik şirketlerinin tüm işlemlerini elektronik ortamda günlük olarak denetlemesi Sermaye Piyasası Kurulu nun İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) aracılığı ile emeklilik yatırım fonlarının günlük fon işlemlerin elektronik ortamda denetlemesi Emeklilik şirketlerinin yılsonu mali tablolarının bağımsız dış denetimi Emeklilik şirketinin emeklilik yatırım fonlarının hesap ve işlemlerinin yılda en az bir defa bağımsız dış denetimi Şirketin iç denetimi ve risk yönetimi Aktüeryal denetim. Ülkemizde Hazine Müsteşarlığı nın Emeklilik Gözetim Merkezi aracılığıyla emeklilik şirketlerinin günlük gözetim ve denetimini bilgi teknolojilerini kullanarak 3

4 yürütmesi OECD ülkelerinde örnek en iyi uygulamalardan biri olarak kabul edilmektedir. I.7 Emeklilik şirketlerinin yapısı nasıldır? Emeklilik şirketleri, ana faaliyet alanı olan bireysel emeklilik konusunda uzmanlaşmış, mali ve teknik alt yapısı güçlü şirketlerdir. Halihazırda sektörde faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin ödenmiş sermayeleri mevzuatta belirtilen asgari 20 milyon TL nin çok üzerindedir. Emeklilik şirketlerinin sermayelerinin %51 i finansal kuruluşlara ait olmalıdır. Ülkemizde halen 19 Emeklilik Şirketi faaliyet göstermektedir. Emeklilik şirketlerinin, katılımcılara yüksek hizmet kalitesi sunabilecek teknik altyapıya ve insan kaynağına sahip olmaları gerekmektedir. Kuruluşları sırasında Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetimi Merkezi tarafından titizlikle incelenen emeklilik şirketleri belirli koşulları sağlamaları halinde birçok aşamadan geçerek emeklilik alanında faaliyet gösterebilmeyi sağlayan faaliyet ruhsatını almaktadırlar tarihi itibarıyla emeklilik şirketlerinin katılımcı sayısı, katılımcı hesaplarındaki toplam fon tutarı ve devlet katkısı hesaplarındaki toplam fon tutarı ile şirketlerin pazar payları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Pazar Payı (%) Sıra Katılımcıların Toplam Fon Tutarı (TL) Pazar Payı (%) Sıra Pazar Payı (%) Sıra Emeklilik Şirketi Katılımcı Sayısı Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) Aegon Emeklilik ve Hayat , , ,3 17 Allianz Hayat ve Emeklilik , , ,0 9 Allianz Yaşam ve Emeklilik , , ,0 4 Anadolu Hayat Emeklilik , , ,4 1 Asya Emeklilik ve Hayat , , ,5 11 Avivasa Emeklilik ve Hayat , , ,8 2 Axa Hayat ve Emeklilik , , ,4 16 BNP Paribas Cardif Emeklilik , , ,9 10 Cigna Finans Emeklilik ve Hayat , , ,8 13 Ergo Emeklilik ve Hayat , , ,5 15 Fiba Emeklilik ve Hayat , , ,1 19 Garanti Emeklilik ve Hayat , , ,6 3 Groupama Emeklilik , , ,7 14 Halk Hayat ve Emeklilik , , ,5 7 ING Emeklilik , , ,0 6 Katılım Emeklilik ve Hayat , , ,1 18 Metlife Emeklilik ve Hayat , , ,2 12 Vakıf Emeklilik , , ,7 5 Ziraat Hayat ve Emeklilik , , ,5 8 Sektör Toplamı

5 I.8 Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Yönetimi Bireysel emeklilik sisteminde, katılımcıların emekliliğe yönelik katkıları menkul kıymet yatırım fonlarına benzer nitelikte olan emeklilik yatırım fonları aracılığıyla yatırıma yönlendirilmektedir. Emeklilik yatırım fonları ve fon yönetimi ile ilgili genel özellikler aşağıdadır; Sadece bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına yönelik olan emeklilik yatırım fonları açık uçlu fona benzer niteliktedir ve fon miktarı bireysel katkılarla sürekli olarak artmaktadır. Emeklilik şirketleri, en az üç değişik risk dağılımına sahip emeklilik yatırım fonu kurmak zorundadır. Uygulamada ise şirketlerin değişik özelliklere sahip çok sayıda yatırım fonu bulunmaktadır. Katkıların hangi tür emeklilik yatırım fonlarında değerlendirileceğine katılımcı karar vermektedir. Seçilen emeklilik yatırım fonlarının getirisi, doğrudan katılımcının fonlarının getiri oranını belirlemektedir. Fonlara ilişkin tüm değerlemeler günlük olarak yapılmaktadır. Katılımcılar ve fonlarla ilgili tüm işlemler bireysel hesaplarda takip edilmektedir. Fon varlıkları, Takasbank veya Takasbank benzeri saklama kuruluşlarında saklanmaktadır. Dolayısıyla, bu fonlar şirketin mal varlığından ayrı olarak saklanmakta ve emeklilik şirketinin fon varlıkları üzerinde fiili tasarrufu olmamaktadır. Ayrıca fonlar, şirketlerin mali durumlarından da etkilenmemektedir. Fon varlıkları emeklilik şirketlerinin varlıkları arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla, rehnedilememekte ve haczedilememektedir. Fon yönetimi, portföy yönetim şirketlerinden hizmet satın alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu durumun, uzmanlaşmanın ve daha büyük miktarda fon yönetmenin yaratacağı dışsallık ile katılımcılara yansıyacak getirinin daha yüksek olmasına olanak sağlaması beklenmektedir. Fonlar ile ilgili tüm işlemler gün bazlı olarak kamu ile paylaşılmakta, katılımcılar günlük olarak bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerinin değerine ulaşarak, yapılan işlemleri takip edebilmektedir. Gruplara yönelik emeklilik yatırım fonu kurulması mümkündür. Bu durumda istenirse grup emeklilik yatırım fonlarının fon danışma kurullarına sponsor kuruluş temsilcilerinin de katılması sağlanabilmektedir. Katılımcılar birikimlerini ve katkılarını emeklilik planları kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonları arasında serbest bir şekilde paylaştırabilir, bir sepet oluşturabilir. Burada katılımcılar emeklilik yatırım fonlarının her birinin içerisindeki yatırım araçlarına göre getiri oranının farklı olabileceğini ve fonların 5

6 yatırım performansının bu yatırım araçlarına göre günlük olarak belirlendiğini dikkate almalıdır. Bununla birlikte, katılımcı bireysel yatırım alışkanlıkları ve yatırım getirisinin dönemsel olarak dalgalanma (azalma ve artma) risklerini kabul ettiği ölçüde değişik yatırım araçlarından oluşan bir sepet yapması orta vadede getiri oranının daha yüksek olmasına (alınan riske bağlı olarak) ve birikimlerin daha hızlı artmasına neden olacağını dikkate almalıdır. Örneğin birikimlerinin tamamını devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan emeklilik yatırım fonlarına yatıran katılımcının getirisi yıllık enflasyon oranının biraz üzerinde olması muhtemeldir. Bununla birlikte, yatırım dağılımının içerisine bir miktar riskli (yatırım getirisi daha çok dalgalı) yatırım aracı ekleyen (örneğin hisse senedine de yatırım yapan emeklilik yatırım fonlarından da koyan) katılımcının getirisi dönemsel olarak dalgalanabilecek ama orta ve uzun vadede daha yüksek bir getiri sağlama olasılığı da yükselecektir. I.9 Bireysel Emeklilik Sisteminde katılımcının hakları nelerdir? Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin ve varsa işverenler ile vakıf ve sandıkların üyeleri ve çalışanları adına yapacakları gönüllü katılımlara dayanmaktadır. Dolayısıyla katılımcının tercihleri ön plandadır. Bu sistemde katılımcılar hem fonların idaresi ve yatırım riskleri hem de şirket seçimi konusunda çok geniş haklara sahiptir. Öncelikle, katılımcının sisteme girmesi aşamasında her türlü ayrıntılı bilgilendirme yapılmaktadır. Özellikle, emeklilik ürünlerin pazarlama ve satışını yapan bireysel emeklilik aracıları belirli eğitim şartlarını taşımalarının yanında bu amaçla yapılan bir sınavı geçtikten sonra sertifikalandırılmakta ve şirketlerinin emeklilik ürünlerini sunabilmektedirler. Burada amaçlanan, katılımcının taleplerine en uygun koşulların yaratılmasına yönelik esneklik sağlanmasıdır. Ayrıca, katılımcı haklarını kullanarak şirketler tarafından sunulan hizmetler arasında tercihlerini kullanacak ve şirketler arasında hizmet kalitesi ve maliyetler açısından rekabeti teşvik edecektir. Cayma Hakkı Bireysel emeklilik sisteminde emeklilik teklif formu imzalandıktan sonra (vakıfsandıklardan aktarım hariç) 60 (altmış) gün içerisinde katılımcı istediği takdirde emeklilik sözleşmesinden herhangi bir hak kaybı olmadan cayabilmektedir. Bu durumda ödediği katkılar herhangi bir kesinti yapılmadan varsa bu dönemde elde ettiği pozitif yatırım getirisi ile birlikte iade edilmektedir. Fon Dağılımı Değişikliği ve Plan Değişikliği Katılımcılar, emeklilik şirketinin değişik risk-getiri özelliği olan fonları arasında katkılarının paylaştırılma oranını belirleyebilmekte, dilerlerse fonlarını da değiştirebilmektedir. Katılımcının fon dağılım oranlarını ve/veya fonlarını değişen ekonomik koşullara göre yılda 6 kez değiştirme hakkı bulunmaktadır. 6

7 Başka Şirkete Aktarım Ayrıca, katılımcının yeni bir emeklilik sözleşmesi alması durumunda emeklilik şirketinde asgari 2 (iki) yıl kaldıktan sonra biriken fonlarını ve buna ilişkin kayıtlarını hiçbir hak kaybı veya fonlar üzerinden kesinti olmadan başka bir emeklilik şirketine aktarabilme hakkı da vardır. Başka şirketten aktarımla kurulan sözleşmenin tekrar aktarılabilmesi için ise ilgili şirkette 1 (bir) yıl kalınması gerekmektedir. Vakıf ve sandıklardan aktarımlara özel olarak, ilk aktarımdan sonra en erken 3 yıl sonra başka bir şirkete aktarım yapılabilmektedir. Ödemeye Ara Verme ve Ek Katkı Payı Katılımcı ödediği katkı payını (ödentiyi) artırabilmekte, planda belirtilen referans katkı payından az olmamak kaydıyla azaltabilmekte, ödemeye ara verebilmekte ve ek katkıda bulunabilmektedir. Emeklilik Hakkı Katılımcı ayrıca birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir ve emeklilik hakları açısından bu sözleşmeler birlikte dikkate alınır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı tüm sözleşmelerini birleştirerek emeklilik hakkını kullanabilecektir. Katılımcılar, 10 yıl sistemde kalmaları ve 56 yaş koşulunu sağlamaları halinde bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmektedir. Bununla birlikte katılımcının herhangi bir tarihte sistemden ayrılma hakkı her zaman saklıdır. Bu durumda alacağı vergisel teşviklerin bir kısmını yitirmekte ve emekli olarak ayrılmaya kıyasla daha yüksek oranda vergilendirilmektedir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı; birikimlerinin tümünü veya bir kısmını emeklilik gelir planları kapsamında programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilmekte, birikimlerinin tümünü veya bir kısmını yıllık gelir sigortasına aktararak, yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde alabilmekte, birikimlerinin tamamını alarak sistemden ayrılabilmektedir. Tüm bu emeklilik seçeneklerinin yanında emeklilik hakkının ileriki yıllara ertelenmesi de mümkündür. I.10 Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı nedir? Devlet katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen tüm katılımcılar belirlenen limit dahilinde devlet katkısından faydalanabilirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri de devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmektedir. Devlet katkısı hesaplaması ödenen katkı payları üzerinden otomatik yapılmakta, katılımcının herhangi bir beyanı ya da bildirimi aranmamaktadır. 7

8 Bir katılımcının, bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarının üst sınırı, ilgili yıla ilişkin yıllık brüt asgari ücret tutarının %25 i kadardır. Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Katılımcının birden fazla bireysel veya gruba bağlı bireysel sözleşmesinin bulunması durumunda, ödediği katkı payları için hesaplanan devlet katkısı tutarı, her bir sözleşmeye ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelere dağıtılmaktadır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında ödenen katkı payları, Vakıf ve sandıklardan aktarılan tutarlar, başka şirketten aktarımla gelen tutarlar ve işveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazanılarak birikim transferi yoluyla getirilen tutarlar devlet katkısı hesaplamasına konu edilmemektedir. Devlet katkısına hak kazanma koşulları sözleşmenin sistemde kalma süresine bağlı olarak belirlenmiştir. Devlet katkısı alt hesabındaki birikimlere hak kazanabilme şartları aşağıdaki gibidir. İlk 3 yıl içinde sistemden ayrılma durumunda devlet katkısı alınamamakta, Üçüncü yılın sonunda devlet katkısı alt hesabındaki birikimlerin %15 i hak edilmekte, Altıncı yılın sonunda devlet katkısı alt hesabındaki birikimlerin %35 i hak edilmekte, Onuncu yılın sonunda devlet katkısı alt hesabındaki birikimlerin %60 ı hak edilmekte, Emeklilik, vefat ve maluliyet durumlarında ise devlet katkısının tamamına hak kazanılmaktadır. I.11 Bireysel Emeklilik Sisteminde vergi avantajı var mıdır? Katkı Payı Ödeme Aşamasında Bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmelere ödenen katkı payları için gelir vergisinden indirme yöntemiyle sağlanan vergi avantajı yerine tarihinden itibaren ödenen katkılara %25 oranında devlet katkısı verilmesi şeklinde teşvik getirilmiştir. Diğer taraftan İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında işverenler tarafından çalışanları adına ödenen katkı payları gelir vergisinden indirime konu edilmeye devam edecektir. İşverenler ödedikleri bu katkı paylarını brüt ücretin %15 ini ve aylık brüt asgari ücreti aşmamak koşuluyla kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir. 8

9 Yatırım Aşamasında Emeklilik yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden muaftır. Yatırım sürecinde ise fon varlıklarındaki değer artışlarından herhangi bir gelir veya kurumlar vergisi kesintisi söz konusu değildir. Bir diğer ifade ile emeklilik yatırım fonları yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarının stopaja tabii olması halinde dahi bu vergiden muaftır. Bununla birlikte, fon yönetimi için yapılan giderlerinin karşılanması amacıyla fonun toplam değeri üzerinden fon toplam gider kesintisi yapılmaktadır. Diğer taraftan, emeklilik yatırım fonlarının ayrıca değer artışlarından vergi verilmemektedir. Emeklilik Hakkının Kullanılması Halinde Bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanma durumunda bireysel emeklilik sisteminde elde edilen getiriler üzerinden %5 oranında stopaj ödenmektedir. Sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumunda emeklilikle ayrılma için uygulanan vergilendirme esasları geçerlidir. Örneğin bireysel emeklilik sisteminde lira katkı payı ödediğinizi ve TL getiri elde ettiğinizi varsayalım. Sisteme en az 10 yıl süre ile kalmış ve 56 yaşınızı tamamlamış olmanız durumunda, bireysel emeklilik sisteminden emekliliğe hak kazanmış olacağınızdan, sağlamış olduğunuz TL getiri üzerinden TL stopaj kesintisi yapılacaktır. Sistemden Erken Ayrılma Halinde 10 yıldan önce sistemden ayrılma durumunda bireysel emeklilik sisteminde elde edilen getiriler üzerinden %15, 10 yıl sistemde kalmış olmakla birlikte 56 yaş koşulunu sağlamadan sistemden ayrılma durumunda ise bireysel emeklilik sisteminde elde edilen getiriler üzerinden %10 stopaj ödersiniz. Ödenen katkılar üzerinden herhangi bir vergilendirme yapılmamaktadır. I.12 Bireysel Emeklilik Sisteminden nasıl emekli olurum? Bireysel emeklilik sisteminde emekli olmak için katılımcının, sistemde (ya da vakıf, sandık, dernek gibi kuruluşlardan aktarım yapılıyorsa bu kuruluşlarda) 10 yıl süreyle kalması ve 56 yaşını tamamlaması gerekir. Katılımcı isterse, emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanabilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. 9

10 Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilir. Bunun dışında birikimlerinin bir kısmının veya tamamının yıllık gelir sigortasına aktarılmasını talep ederek yapılacak sözleşme çerçevesinde, kendisine belirli bir süre veya ömür boyu maaş bağlanmasını talep edebilir. Ayrıca, belirlenen geri ödeme programına göre birikimlerini kısım kısım şirketten almayı da tercih edebilir. Bu durumda ister maaş almak istediği süreye, isterse de alacağı maaşa göre oldukça esnek katılımcının taleplerine uygun emeklilik gelir planları oluşturulabilmektedir. Katılımcının bir kısım birikimi ile yaşlılıkta emeklilik maaşının devamını sağlamaya yönelik yıllık gelir sigortası alması da mümkündür. Emeklilik gelir planı ve yıllık gelir sigortalarının birlikte ve uygun şekilde tasarlanması halinde kişi ömür boyu devam eden ve her yıl yatırım gelirleri ile aratacak emeklilik geliri alması mümkün olabilecektir. I.13 Bireysel Emeklilik Sisteminden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılma durumunda ne olur? Katılımcı, emeklilik sözleşmesi süresi içinde istediği anda sistemden birikimlerini alarak ayrılabilir. Bununla beraber; sistemden emekli olarak ayrılan katılımcıların elde ettiği getiriler üzerinden %5 oranında stopaj kesintisi yapılırken, 10 yıldan önce ayrılanların elde ettiği getiriler üzerinden %15, 10 yıl sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı elde etmeden ayrılanların getirileri üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır. 10

11 II. Vakıf ve Sandıklardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarıma Dair Hususlar II.1 Birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemi ne aktarımını düzenleyen mevzuat hangi öğelerden oluşmaktadır? sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu nun Geçici 1. Maddesi aktarımın esaslarını ortaya koymuştur. Söz konusu Kanunun tarih ve 5684 sayılı, tarih ve 6327 sayılı ve tarih ve 6456 sayılı Kanunlarla değişik Geçici 1. maddesi; Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), 31/12/2015 tarihine kadar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Belirlenmiş katkı esasına göre yürütülen emeklilik taahhüt planlarından yapılan aktarımlarda ilgili kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması şartı aranmayabilir. Beşinci fıkra kapsamında bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. Müsteşarlıkça uygun görülen programlı geri ödeme tutarları hariç, aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde katılımcı tarafından malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle, aktarılan birikimlerin bir kısmının veya tamamının alınarak sistemden çıkılması durumunda, aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden yüzde 3,75 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Aktarım yapan üyelerin sistemde kazanacakları süreye ve üyelerden sosyal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların aktarım sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir. Bireysel emeklilik sistemine aktarılan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha önce gider kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari kazancının tespitinde dikkate alınır. Beşinci fıkrada belirtilen aktarımın yapılması amacıyla gerçekleştirilen taşınmaz veya iştirak hissesi satışından doğacak kazancın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden tutarı kurumlar vergisinden müstesnadır. Beşinci fıkra kapsamında yapılan işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki, bu istisna aktarılacak tutarla sınırlı olarak uygulanır. Bu madde kapsamında emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcılardan, aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. 11

12 Bu kapsamda aktarılan tutarlar aktarım sonrasında 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bireysel emeklilik sistemine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirilir. Bu madde kapsamında yapılacak aktarıma ve bireysel emeklilik sisteminde hak kazanılacak süreye ilişkin usul ve esasları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar. hükmüne amirdir tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de değişiklik yapılan Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik le aktarımın genel çerçevesi çizilmiş ve kazanılmış hakların aktarımı gibi hususlar belirlenmiştir. 3. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, tarih ve 92 sayılı ve Bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması konulu sirküler ile bireysel emeklilik sistemine aktaran vakıf, sandık ve sair kuruluşların tabi olduğu vergisel konulara açıklık getirmiştir. 4. Hazine Müsteşarlığı nın ve 2014/11 sayılı Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu ile uygulamada karşılaşılan birçok konuya açıklık getirilmiştir. 5. Hazine Müsteşarlığı nın ve 2014/7 sayılı Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge si ile aktarımda kullanılacak belgelere açıklık getirilmiş ve aynı zamanda aktarım bildirimi esnasında Emeklilik Gözetim Merkezi ne gönderilecek veri setlerinin içeriği de düzenlenmiştir. II.2 Aktif / Pasif üye kimdir? Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış üyeler veya çalışanlardır. Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlardır. II.3 Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine aktarım zorunlu mu? Hayır. Emeklilik taahhüdünde bulunan kuruluşların (hizmet sunucusunun) yetkili organlarınca gönüllülük esasına göre alınmış aktarım kararına bağlı olarak, aktarımlar bireysel veya grup olarak yapılabilir. Bu kuruluşlar ve üyeleri aktarım 12

13 ile menfaatlerinin artacağı, idari, mali ve aktüeryal açıdan daha uygun bir yapının oluşacağına kanaat getirdiklerinde bu yönde karar alarak fiili aktarım için gerekli işlemleri başlatabilmektedirler. II.4 Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimlerin ne kadarı aktarılabilir? Hizmet sunucusundaki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların bir kısmı veya tamamı bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Ancak kredi olarak alınan tutarların geri ödenmesi durumunda bu tutarlar da bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Üyenin aktarımdan bir gün önce dahi emeklilik taahhüt planına (biriktirme hesabına) katkıda bulunması halinde bu tutarlar da aktarıma konu olabilecektir. Benzer şekilde rezerv veya ihtiyat akçeleri de üyelere dağıtılarak bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmektedir. II.5 Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler birden fazla emeklilik şirketine aktarılabilir mi? Evet. Birikimlerin birden fazla emeklilik şirketine aktarılması mümkündür. II.6 Birden fazla emeklilik sözleşmesine aktarım mümkün müdür? Üyeler seçtikleri emeklilik şirketlerinde sadece bir adet sözleşmeye aktarım yapabileceklerdir. II.7 Pasif üyelerin de bireysel emeklilik sistemine geçişi mümkün mü? Evet, pasif üyelerin emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimleri de bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Pasif üyeler birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine veya gerekli koşulları sağlamak şartıyla emeklilik gelir planına bağlı sözleşmelere aktarım yapabilir. Bununla birlikte, pasif üyelerin birikimlerini hem birikim amaçlı hem de gelir amaçlı sözleşmelere (değişik şirketlerde olsa dahi) aktarması mümkün değildir. II.8 Vakıf ve Sandıklardaki taahhüt planlarında geçerli olan tüm haklar bireysel emeklilik sisteminde de devam edecek mi? Bireysel emeklilik sistemi fon esaslı bir sistem olduğundan aktarım tutarı kişiler adına nakdi olarak emeklilik şirketine ödenecektir. Diğer yandan sadece emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler bireysel emeklilik sistemine aktarılabilecektir. Hizmet sunucusunun üyelerine veya çalışanlarına emeklilik dışında teminatlar sunduğu veya taahhütlerde bulunduğu durumlarda, emekliliğe yönelik birikimler ile ilişkilendirilen varlık ve yükümlülükler ayrıştırılacak ve 13

14 aktarımlar, üye veya çalışanlar adına, kişisel olarak ayrıştırılmış bu tutarlar göz önünde bulundurularak yapılacaktır. II.9 Aktarım tutarları üzerinden herhangi bir kesinti yapılacak mı? Aktarım tutarı üzerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak ve aktarımı yapılacak sözleşmelerden giriş aidatı alınmayacaktır. II.10 Aktarımlar için son tarih nedir? Kanunda tanımlanmış aktarım avantajları tarihinde sona erecektir. II.11 Bireysel Emeklilik Sistemine aktarımlar hangi esaslar dahilinde yapılacaktır? Vakıf, Sandık Genel Kurulunda anılan karara istinaden; Üyeler birikimlerini bir veya birden fazla belirlenmiş olan emeklilik şirketi arasında serbest şekilde paylaştırabilmektedir, Üyeler aktarıma konu edilen birikimlerinin bir kısmını veya tamamını aktarabilmektedir, Üyeler, bireysel emeklilik sistemine aktarılan birikimlerini emeklilik şirketlerinin sunacağı emeklilik yatırım fonları arasında diledikleri miktar ve oranlarda dağıtabilmektedir, II.12 Aktarım işlemi kısım kısım yapılabilir mi? Aktarımın tek seferde yapılması esastır. Bununla birlikte, aktarım tutarı emeklilik şirketine nakden ödeneceğinden, hizmet sunucusunun aktifinde bulunan varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taahhütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla, 31 Aralık 2015 tarihine kadar aktarıma ilişkin iş planında belirtilmesi kaydıyla, aktarımlar kısım kısım da yapılabilecektir. İlk aktarım işleminin, hizmet sunucusunun Hazine Müsteşarlığı na yaptığı bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatılamaması halinde, güncellenmiş bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa tekrar bildirimde bulunması gerekir. II.13 Bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra emekli olmak için bir süre kısıtlaması söz konusu olacak mı? Evet. Üye veya çalışanın bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanması için bireysel emeklilik sisteminden emeklilik için gerekli koşulları taşımasının yanı sıra aktarım tarihinden veya aktarımın kısım kısım yapılması halinde ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren bireysel emeklilik sisteminde en az 3 yıl kalması gerekmektedir. 14

15 Bununla birlikte, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve tarih ve Resmi Gazete sayılı yönetmelik ile değişikliğe gidilen Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelikte (10) Sosyal güvenlik sistemi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olan pasif üyelere ve bu hakkı aktarım tarihinden sonra elde etmiş üyelere, 53 yaşını doldurmuş olmaları kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usuller kapsamında emeklilik gelir planından ödeme yapılabilir. Dokuzuncu fıkrada belirtilen sistemde üç yıl kalma şartı, bu kişiler için de geçerlidir. hükmü kapsamında üyelerin aktarım sonrasında hizmet sunucusu tarafında emekli olmaları halinde veya pasif üyelerin belirlenen sınırlamalar dahilinde emeklilik maaşı almak istemeleri durumunda emeklilik maaşı alabilmeleri yönünde istisna getirilmiştir. II.14 Aktarım durumunda bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi ne olacak? Kazanılmış süre hesabı nasıl yapılacak? Aktarıma konu birikim hesabına dahil olunan en eski tarih, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olacaktır. Aktarım tutarının, aktarım tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin aylık tutarının yüzde onuna bölünerek bulunan ay sayısı, bireysel emeklilik sisteminde kazanılmış süre olarak değerlendirilecektir. Kazanılmış süre hesabında sadece tam aylar dikkate alınır. Kazanılmış sürelerin toplamı en eski emeklilik taahhüt planına girişten itibaren işleyen süreden fazla olamaz. Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmelerinde, kazanılmış sürenin, emeklilik taahhüt planında geçirilen süreden az olması durumunda, eksik olan her ay için ilgili tutarlar, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde ilgili emeklilik şirketine ödenerek kazanılan süreye eklenebilir. Aksi halde, geriye dönük bu süreler için bir daha ödeme yapılamaz ve giriş tarihi açık kalan süreler kadar öne çekilir. Birikimlerin bir defada aktarılamaması halinde her bir aktarım tutarı için kazanılan süreler ayrı ayrı hesaplanır ve kazanılan süreye eklenir. II.15 Bireysel emeklilik sistemine aktarım yaptıktan sonra ayrılma durumunda vergilendirme nasıl olacaktır? Bireysel emeklilik sisteminde emekli olma hakkının kazanılması için 56 yaşını doldurmak ve sistemde en az 10 yıl süreyle kalmak gerekmektedir. Vakıf ve sandıklardan aktarımlarda, önceki sistemde geçirilen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte aktarım yapan katılımcının önceki sistemde geçirdiği sürelere hak kazanabilmesi için aktarımı takip eden 3 yıllık süre içinde bireysel emeklilik sisteminden çıkmaması gerekmektedir. Bu durumda vergilendirme; 15

16 Aktarımdan itibaren ilk 3 (üç) yıldaki çıkışlar için aktarım nedeniyle istisnadan yararlanılan tutar üzerinden %3,75 ve bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %15; Aktarımdan sonra 3 (üç) yıl kalınmasını takiben emekliliğe hak kazanarak ayrılma durumunda sadece bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %5 Aktarımdan sonra 3 (üç) yıl kalınmasını takiben sistemde 10 (on) yılını doldurmadan ayrılma durumunda sadece bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %15 Aktarımdan sonra 3 (üç) yıl kalınmasını ve sistemde 10 (on) yılın doldurulmasına karşın emekliliğe hak kazanmadan ayrılma durumunda sadece bireysel emeklilik sistemindeki getiriler üzerinden %10 Şeklinde olacak ve bu nihai vergilendirme sayılacaktır. II.16 Aktarımda istisnadan yararlanılan tutar nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı nın tarih ve 92 no lu sirkülerinde Vakıf ve Sandıklardan aktarımlarda istisnadan yararlanılan tutar tanımı yapılmış, bu tutarın nasıl ve kimin tarafından hesaplanacağı da belirtilmiştir. Buna göre: Anılan madde kapsamında istisna edilen tutarlar, 7/10/2001 öncesi kurulmuş olan emekli ve yardım sandıklarının üyeleri dahil, VASA (vakıf-sandık) üyeleri tarafından bu kuruluşlara ödenen anapara tutarlarının değerlendirilmesi sonucu doğan getiri tutarlarını ifade etmektedir. Diğer taraftan sair ticaret şirketlerinin çalışanlarına ait taahhüt planları çerçevesinde aktarılan tutarlar ise daha önce herhangi bir vergilemeye tabi olmadığından, aktarılan bu tutarların tamamı getiri tutarı olarak dikkate alınacak ve anılan hükme göre istisna edilecektir. Aktarım sırasında istisna edilen tutarlar, VASA veya sair ticaret şirketleri tarafından hazırlanacak ayrıntılı bir yazı ile aktarım sırasında, aktarım yapılan emeklilik şirketine bildirilecektir. II.17 Bireysel emeklilik sisteminden nasıl maaş alabilirim? Hazine Müsteşarlığı nın bireysel emeklilik sisteminin emeklilik seçeneklerine yönelik hazırladığı Genelge (Genelge 2008/35) ile emeklilik hak edildikten sonra gelir alma seçenekleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 1. Emeklilik gelir planı: Katılımcıların bireysel emeklilik sistemindeki anapara ve nemalarından yapılan düzenli ödemelerdir. Ödemelerin süresi, tutarı, oranı emeklilik gelir planlarında üyenin tercihlerine göre serbest şekilde belirlenebilmektedir. Halen piyasalardaki ürünler maaş ödeme şekli (sabit, değişken) ve yatırım portföy stratejisi (dinamik, statik) ve ödenecek süre ve miktara göre değişkenlik göstermektedir. Üyenin emeklilik gelir planı ile aldığı maaşlarının dışında kalan tutar ise yatırıma yönlendirilmeye ve getiri 16

17 elde etmeye devam edecektir. Katılımcıya, ilk aktarım tarihinden itibaren tanımlı ilk 3 yıllık süre boyunca, PMF tablosuna göre hesap edilen azami aylık tutardan daha fazla ödeme yapılamayacaktır. 2. Yıllık gelir sigortası: Yıllık gelir sigortaları (irat sigortaları-anuite); kişiye yaşadığı müddetçe yapılan düzenli ödemelerdir. Burada üye yaşadığı müddetçe belirlenen esaslara göre maaş alabilecektir. Bu ürünü, katılımcı özellikle uzun yaşama riskine karşı (beklenenden daha uzun yaşadığı dönemde duyacağı emeklilik gelirini karşılamak üzere) talep edebilir. Bu ürün üyeleri yaşlılıkta yoksulluk riskine karşı korumaktadır. Ancak ülkemizde bu konuda Hazine Müsteşarlığı mevzuat düzenlemelerini tamamlamamıştır. Üyeler dolayısıyla bu ürünleri ilerleyen tarihlerde alabileceklerdir. 3. Toplu para: Katılımcılar birikimlerinin tamamını veya bir kısmını toplu olarak alabileceklerdir. Karma geri ödeme planları; yıllık gelir sigortaları ve emeklilik gelir planlarının birlikte tasarlandığı ürünlerdir. Üyeler belirli bir yaşa kadar emeklilik gelirlerini bireysel emeklilik sistemindeki emeklilik gelir planları aracılığı ile alacaklardır. Ancak üyenin örneğin 85 yaşından daha uzun yaşaması halinde bu dönemden sonra emeklilik maaşları bu kez yıllık gelir sigortasından alınabilecektir. Böylelikle erken yaşlarda daha esnek emeklilik gelirleri alınırken, yaşlılıkta ise birikimlerin tükenmesi durumunda devreye girecek yıllık gelir sigortası aracılığı ile ömür boyu maaş da garanti altına alınmış olmaktadır. II.18 Üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapması hangi şartlara bağlıdır? Mevcut durumda maaş alan ve 53 yaşını tamamlamış pasif üyeler Hazine Müsteşarlığı nın belirlemiş olduğu limitler dahilinde emekli maaşı alabilecektir. Bu maaş ödemeleri, emeklilik gelir planları kapsamında belirlenecek programlı geri ödemeler doğrultusunda yapılacaktır. Gerçekleştirilecek aktarımlarda, emeklilik gelir planına geçmek için yukarda belirtilen şartları sağlayan kişilerin, aynı şirkette bir emeklilik gelir planına veya sözleşmelerin farklı şirketlerden yapılması kaydıyla, birden çok emeklilik gelir planına aktarım yapması mümkündür. Bununla birlikte, mevzuatta düzenlenen asgari 3 yıllık süreden önce sistemden ayrılma durumunda oluşabilecek sistemsel sorunların engellenmesi amacıyla, üye veya çalışanın emeklilik gelir planına aktarım yapabilmesi ancak aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır: a) Üyenin, ilk aktarım tarihi itibarıyla, Vakıf mevzuatına göre en az 10 yıllık (aktif veya pasif) üyeliğinin bulunması gerekmektedir. 17

18 b) Üyenin, her bir sözleşmesinin kurulması aşamasında, en az aylık brüt asgari ücretin 12 katı kadar tutarı aktarıyor olması gerekmektedir. Burada esas alınacak asgari ücretin tutarı, ilgili aktarımın yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarıdır. 3 yıllık sürenin tamamlanmasıyla birlikte katılımcı bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazanmış olacağından, emeklilik dönemindeki gelirini kendisi serbestçe belirleyebilecektir. II.19 Mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerim var, bunların durumu ne olacak? Aktarımdan sonra katılımcının aynı anda hem birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesi hem de emeklilik gelir planına bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kurması düzenlemenin amacına uygun bulunmamaktadır. Bu kapsamda, aşağıda yer alan tabloda farklı durumlar için aranacak aktarım koşulları yer almakta olup, katılımcının ilk aktarım esnasında içinde bulunduğu duruma karşılık gelen koşulu yerine getirmesi gerekir. Katılımcının, aktarımdan önce bireysel emeklilik sisteminde bulunan sözleşmesinin türü Katılımcının aktarım yapmak istediği sözleşme türü Aktarım koşulu 1 Biriktirme sözleşmesi Biriktirme sözleşmesi Ek bir koşul bulunmamaktadır. 2 Biriktirme sözleşmesi Gelir sözleşmesi 3 Gelir sözleşmesi Biriktirme sözleşmesi Aktarımdan önce, biriktirme sözleşmesini sonlandırmalıdır veya emeklilik hakkı var ise kullanmalıdır. Aktarımdan önce, gelir sözleşmesini sonlandırmalıdır. 4 Gelir sözleşmesi Gelir sözleşmesi Ek bir koşul bulunmamaktadır. Ancak katılımcıların aktarım sonrasında aktarıma konu olmayan yeni bir sözleşme kurması (emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmeler dahil) mümkündür. II.20 Vakıf ta maaş alan bir üyeyim. Bireysel emeklilik sisteminin biriktirme planlarına aktarım yaparak devlet katkısından yararlanabilir miyim? Vakıfta maaş alan üyeler, isterlerse birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarım yapabilirler (19. Soruda belirtilen şartlar dahilinde). Aktarımdan sonra yatırdıkları katkı paylarına devlet katkısı alabilirler. Ancak devlet katkısı belirli süreler sonunda hak edildiğinden, Vakıf ta geçen sürelerin bu katılımcılar için 18

19 ancak 3 yıl sistemde kaldıktan sonra bireysel emeklilik sisteminde görünür olacağının bilinmesi gerekir. II.21 Bireysel emeklilik sisteminin biriktirme planına aktarım yaptım. Daha sonra hangi şartlarda bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilirim? Bireysel emeklilik sistemindeki biriktirme sözleşmesine aktarım yapan katılımcılar, sistemde 3 yıl kaldıktan sonra, Vakıfta kalınan sürelerle birlikte en az 10 yıl sistemde olma ve 56 yaşını doldurma şartlarını birlikte sağladıkları zaman emekliliğe hak kazanırlar. Emekliliğe hak kazanıldığında devlet katkısının da tamamını hak edilmiş olur. 19

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI

TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI TÜRKĐYE DE ALTINCI YILINDA BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐ VE UYGULAMA SONUÇLARI Yrd.Doç.Dr.Türker TOPALHAN Gazi Üniversitesi Đ.Đ.B.F. ÖZET Sosyal Güvenlik sistemimizde kamu emeklilik sistemini tamamlaması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi Keşke demeden önce. www.allianzemeklilik.com.tr 01.2010 / 5.000 Ad. H-BS-15 (10) Yatırımlarınızın meyvesini emeklilik döneminizde toplayın Yanınızdaki Güç Allianz, 70 den fazla

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

BES'te yeni dönemde neler değişecek?

BES'te yeni dönemde neler değişecek? On5yirmi5.com BES'te yeni dönemde neler değişecek? 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle değişecek Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcıları neler bekliyor? Yayın Tarihi : 27 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GELECEĞİN PLANLAMASI VE EMEKLİLİK FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ RİFAT ERMAN DİNÇEL

Detaylı

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3

ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 3 Prof. Dr. A. CAN TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi I. Genel Olarak Dünyada uygulanmakta olan başlıca iki türlü

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER

DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN HAZIRLANACAK AKTÜERYA RAPORUNA VE AKTÜERYAL HESAPLAMALARDA KULLANILACAK VARSAYIMLARA İLİŞKİN REHBER 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu rehberin amacı, üye, çalışan veya

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı