TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU"

Transkript

1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU EYLÜL 2014 TOKAT BİLDİRİLER CİLT I Yayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Murat HANİLÇE Yrd. Doç. Dr. Emel HİSARCIKLILAR TOKAT-2015

2 Tokat-Yıldızeli Hattındaki Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın Hankâh ve Câmi Evkafının 1845 Tarihli Muhasebe Defteri nin Değerlendirilmesi Volkan ERTÜRK * Giriş Özet Osmanlı Devleti nde şehirlerin geliştirilmesi ve yenilenmesinde vakıf müesseseleri önemli rol oynamıştır. Bu itibarla özellikle askeri sınıf mensuplarının kurduğu ümera vakıfları şehircilik açısından büyük bir boşluğu doldurmuştur. Osmanlı şehirlerinde bir bölgenin temel yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesinden sonra, orada yapılacak vakıf yatırımına ya hanedan mensupları ya da imparatorluğun askerî sınıf mensupları aracılık etmiştir. Böylelikle Osmanlı ümerası sultana ve onun nezdinde devlet kurumlarına itaat etmeyi reayasına hatırlatmıştır. Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın kurmuş olduğu hankâh ve câmi evkafı Anadolu orta yol sisteminde Tokat-Yıldızeli ve Sivas güzergâhında bulunmaktadır. Bu meyanda oldukça işlevsel olduğunu düşündüğümüz bu vakıf müessesesi ve hankâh, o muhitten gelip geçenlerin konakladığı ve ihtiyaçlarını giderdiği bir kurumdur. Ayrıca Haremeyn-i Muhteremeyn Nezaretine mülhak evkaftan olan bu müessesenin 1845 tarihindeki muhasebe kayıtları araştırmamızın temelini teşkil edecektir. Anahtar Kelimeler: Kemankeş, vakıf, Tokat, Yıldızeli, Sivas. Vakıf, kelime olarak durdurmak, alıkoymak anlamına gelmektedir. Hukuki bir akid olan vakıf, insanın taşınır veya taşınmaz mülk veya emlâkını Allah a yakın olmak amacıyla dinî, hayrî ve sosyal bir gaye için ebediyen bağışlamasıdır. 1 Bir başka deyişle vakıf, insanın yaratılışında var olan dayanışma ve iyilik yapma duygusunu hukuki statüye kavuşturarak, ona süreklilik sağlayan tüzel kişiliğe sahip hukuki ve sosyal bir kurumdur. 2 * Yrd. Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1 Bahaeddin Yediyıldız, Vakıf, İA, XIII, Ankara 1982, s ; Nazif Öztürk, Menşei ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara 1983, s ; Ahmed Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, İstanbul 1996, s ; Ziya Kazıcı, İslamî ve Sosyal Açıdan Vakıflar, İstanbul 1985, s ; Şakir Berki, Vakıflar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 38/1, Ankara 1981, s. 133; Ömer Hilmi Efendi, İthâfü l-ahlâf fi Ahkâmü l-evkâf, Ankara 1977, s. 13; Bahaeddin Yediyıldız, Müessese-Toplum Münâsebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi, VD, XV, Ankara 1982, s Nazif Öztürk, Yeni Vakıfların Amaç Kavramları Üzerine Bazı Düşünceler, VD, XXV, Ankara 1995, s. 291; Samettin Gündüz-Yunus Aydın, İslam da Vakıf Müessesesi: Selçuklu ve Osmanlılarda Vakıflar, TDA, sayı: 164, İstanbul 2006, s

3 Volkan ERTÜRK Osmanlı Devleti ile birlikte sistem ve uygulama sahası bakımından altın çağını yaşayan vakıf kurumu, devletin hâkimiyeti müddetince imparatorluğun ulaştığı sınırlar dâhilinde yüzyıllar boyu topluma hizmet etmiştir. Osmanlı toplumunda vakıf kuran ilk padişah olan Orhan Gazi ile başlayan vakıf kurma faaliyetine 3 en alt tabakadan en üst tabakaya kadar her kesimden insan, gücü nispetinde katkıda bulunmuştur. Osmanlı Devleti nde kurulan çok sayıdaki vakıftan dolayı Osmanlı medeniyeti, vakıf medeniyeti olarak adlandırılmaktadır. 4 Şehirlerin kurulması ve gelişmesinde, baskı ve saldırılara karşı korunmasında vakıf sisteminin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Osmanlı şehirlerinin sosyal ve kültürel hayatında önemli rol oynayan vakıflar, bulundukları coğrafyayı ekonomik olarak cazip hale getiren unsurların başında gelmektedir. 5 Vakıflar, Osmanlıların, fethettiği bölgelerdeki yerleşmelerini kolaylaştırdığı gibi buralarda yapılan cami, medrese, tekke, zaviye ve imaretler, bölgenin İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. 6 Osmanlı Devleti nde şehirler, fiziki görünümleri ve yerleşim biçimleri bakımından birçok ortak özelliğe sahiptir. Şehirlerin birbirlerine benzemesinde ve şekillenmesinde vakıf müessesesi 7 önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı şehirlerinin sosyal ve kültürel hayatında önemli rol oynayan vakıflar, bulundukları coğrafyayı ekonomik olarak cazip hale getiren unsurların başında gelmekteydi. 8 Osmanlıların fethettikleri bölgelere yerleşmelerini kolaylaştıran vakıf sistemi sayesinde yapılan cami, medrese, tekke, zaviye ve imaretler buraların İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. 9 Osmanlı Devleti nde vakıf müesseselerinin yaygın olması tabiatıyla sadece padişahların kurdukları vakıflarla olmamıştır. Padişahların yanı sıra sultanlar, vezirler, beylerbeyiler, sancak beyleri, mahalli beyler ve malî durumu yerinde olan kişiler Allah rızası için birçok hayrî kurum kurmuş ve bu kurumların devamlılığını sağlamak için menkul ve gayr-ı menkullerinin bir kısmını ya da tamamını vakfetmişlerdir Ali Himmet Berki, Vakıf Kuran İlk Osmanlı Padişahı, VD, V, Ankara 1962, s ; Orhan Gazi nin vakfiyesine dair daha ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Gazi Orhan Bey Vakfiyesi, Belleten, V/19, Ankara 1941, s Ziya Kazıcı, Osmanlı Vakıf Medeniyeti, İstanbul 2003, s Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği, VD, IX, Ankara 1971, s Mehmet Beşirli, Vakıf Kurumunun Önemi ve Tokat ta Hamza Bey Evkafı Üzerine Bazı Bilgiler, History Studies, 2/1, 2010, s Şehirlerin oluşması ve gelişmesinde vakıfların önemi için bkz. Doğan Kuban, Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler, VD, VII, Ankara 1968, s ; Ömer Demirel, Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara 2000; Bahaeddin Yediyıldız, Osmanlı Döneminde Türk Vakıfları Ya da Türk Hayrat Sistemi, Osmanlı, V, Ankara 1999, s ; Nazif Öztürk, Sosyal Siyaset Açısından Osmanlı Dönemi Vakıfları, Osmanlı, V, Ankara 1999, s Hilmi Ziya Ülken, Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği, VD, IX, Ankara 1971, s Mehmet Beşirli, Vakıf Kurumunun Önemi ve Tokat ta Hamza Bey Evkafı Üzerine Bazı Bilgiler, History Studies, 2/1, 2010, s Orhan Kılıç, 1571 Tarihli Mufassal Evkaf Tahrir Defterine Göre Erçiş, Bargiri(Muradiye) ve Muş Vakıfları, OA, XXIV, İstanbul 2004, s Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1

4 Tokat-Yıldızeli Hattındaki Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın Hankâh ve Câmi Evkafının 1845 Tarihli Muhasebe Defteri nin Değerlendirilmesi Osmanlı Devleti nde yeni fethedilen yerlerin çok kısa bir zaman zarfında Osmanlı şehrine dönüşmesinde o bölgede kurulan selâtin ve ümera vakıflarının etkisi büyüktür. Sultan ve üst düzey devlet ricalinin imaret, han, hamam, cami ve medreseler tesis etmesi, halk nezdinde Osmanlı padişahının hâkimiyeti ve meşruiyetinin sağlamlaştırılmasına zemin hazırlamıştır. 11 Bu bir bakıma İbn-i Haldun un Bir hanedanın gücü, yaptırdığı eserlerle ölçülür sözünü haklı çıkaran bir gelişme idi. 12 Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın Hankâh ve Câmi Evkafı İmparatorluk coğrafyasının genelinde olduğu gibi Tokat ve çevresinde kurulan vakıfların da, bölgenin Türk şehrine dönüşmesinde rolleri büyüktür. Bu itibarla özellikle askeri sınıf mensuplarının kurduğu ümera vakıfları şehirleşme açısından büyük bir boşluğu doldurmuştur. Osmanlı şehirlerinde bir bölgenin temel yapı ihtiyaçlarının tespit edilmesinden sonra, o bölgede yapılacak vakıf yatırımına ya hanedan mensupları ya da imparatorluğun askeri sınıf mensupları aracılık etmiştir. Tarihi İpek Yolu ve Anadolu orta kol menzil güzergâhı üzerinde bulunan Tokat şehri, Türk idaresine geçtikten sonra, vezirler ve önemli devlet adamlarının kurmuş oldukları vakıfların gelir kaynaklarının yoğunlukta olduğu bir bölge durumuna gelmiştir. Bilindiği gibi Anadolu Türk-Müslüman şehirlerinin çoğu nüfuzlu devlet adamları tarafından planlı olarak kurulmuş olan vakıf külliyeleri etrafında gelişmişlerdir. 13 İnceleme konumuz olan Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın hankâh ve câmi evkafı bu meyanda ele alınabilecek bir vakıf kurumudur. Osmanlı Devleti nde Türk-İslam kültür ve medeniyetinin olgunlaşması ve yaygınlaşmasında câmilerin rolü büyüktür. 14 Osmanlı döneminde günümüzdekine nazaran daha geniş fonksiyonları olan câmilerin padişahlar tarafından inşa edilenlerine selâtin câmileri, vezirler ve diğer devlet görevlileri tarafından yaptırılanları ise kurucusunun adına izafeten sadece câmi denmektedir. 15 Bununla beraber câmilerin etraflarına yapılan medrese ve imaret siteleri ile bölgede oturan insanların ihtiyaçlarına cevap veren külliyeler teşkil edilmekte, böylece yeni yerleşim birimlerinin kurulması ve gelişmesi sağlanmakta idi. 16 Araştırma konumuz olan Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın banisi olduğu vakıf, içinde barındırdığı hankâh ile ayende ve revende ye ev sahipliği yaptığı düşünülebilir. Bu meyanda vakfın, ortaya çıkan nüfus ile bölgenin gelişmesine katkı sağlaması olasıdır. 11 Irene Bierman, The Ottomanization of Crete, İn the Ottoman City and its Parts: Urban Structure and Social Order, Newyork 1991, pp H. Crane, Ottoman Sultan s Mosques Icons of İmperial Legitimacy, İn the Ottoman City and its Parts: Urban Structure and Social Order, Newyork 1991, pp Mehmet Akif Erdoğru, Seydişehir Seydi Harun Külliyesi Vakıfları Üzerine Bir Araştırma, Tarih İncelemeleri Dergisi, VII, İzmir 1992, s Bahaeddin Yediyıldız, Câmi, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Konya 1994, s Önkal, Ahmet-Bozkurt, Nebi, Câmi, DİA, VII, İstanbul 1993, s İsmail Kurt, Vakıf Müessesesi XV ve XVI. Asır Vakıfları, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1 423

5 Volkan ERTÜRK İnceleme konumuz olan vakfı kuran Kemankeş Kara Mustafa Paşa Avlonya da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda geldiği İstanbul da Yeniçeri ocağına alınmış, sırasıyla çorbacı, kul kethüdası, sekbanbaşı ve yeniçeri ağası olmuştur. Gerek yeniçeri ağalığı zamanında ocaktaki zorbaları temizlemesinden gerekse katıldığı Revan Seferi nde göstermiş olduğu yararlılıktan dolayı IV. Murad ın takdirini kazanmış ve kaptan-ı derya olarak atanmıştır. IV. Murad ile beraber gitmiş olduğu Bağdat Seferi esnasında Tayyar Mehmet Paşa nın şehadeti üzerine 1638 tarihinde vezir-i azam olmuştur. IV. Murad ın ölümünden sonra da bu makamda kalmayı başaran Mustafa Paşa, 1644 tarihinde idam edildiği sürece kadar önemli işler başarmış bir devlet adamıdır. 17 Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın banisi olduğu ve Anadolu orta yol sisteminde Tokat-Yıldızeli hattında bulunan bu vakıf Haremeyn-i Muhteremeyn Nezaretine mülhak evkaftandır. Bu müessesenin 1845 tarihindeki zabitleri İbrahim b. Ahmed ve Feyzullah b. Ömer nam kimselerdir. Tetkik ettiğimiz vakıf muhasebe kaydı vakf-ı mezburun 1845 senesi mart başlangıcından şubatın sonuna kadar olan süreci ihtiva etmektedir Tarihli Vakıf Muhasebe Defteri nin Değerlendirilmesi Vakıf muhasebe defterleri, vakıfların gelir ve giderlerinin kaydedildiği defterlerdir. Bu defterler, vakıfların iktisadi durum ve faaliyetlerinde zamanla meydana gelen değişmeleri ve kurumsal gelişim tarihlerini ortaya çıkarmamızı sağlayacak bilgiler içermektedir. Yine muhasebe defterlerine dayalı olarak vakıfların iktisadi ve kurumsal gelişmeleri belirli bir dönemdeki iktisadi yapı ve sosyal şartlar ile birlikte değerlendirildiğinde iktisadi ve sosyal tarih açısından dikkate değer sonuçlar elde etmemize yardımcı olmaktadır. 18 Vakıf gelir ve giderlerinde zaman içinde ortaya çıkan dalgalanmalar vakfın büyüme ve küçülmesi ile ilgili temel gösterge olarak alınabilmektedir. 19 Vakıf muhasebe defterlerinde öncelikle bir yerleşim merkezi etrafında kurulmuş olan vakıfları ve vakıf yapıları tespit etmek mümkündür. Ancak söz konusu muhasebe defterlerinin asıl önemi, vakfiyesi elde olmayan ve bulunamayan birçok vakfın varlığına işaret etmesidir. Gerçekten de yaşadığı müddet zarfında defalarca muhasebesi görülen vakıflar, muhasebe defterlerinde tek tek geçmektedir. Böylece diğer kaynaklarda tespit edilemeyen birçok vakfın varlığı bu kayıtlarla kanıtlanabilmektedir Abdulkadir Özcan, Kemankeş Mustafa Paşa, DİA, XXV, Ankara 2002, s Kayhan Orbay, Vakıfların Bazı Arşiv Kaynakları, Vakfiyeler, Şeriyye Sicilleri, Mühimmeler, Tahrir Defterleri ve Vakıf Muhasebe Defterleri, VD, XXIX, Ankara 2005, s Kayhan Orbay, Vakıf Muhasebe Defterlerinde Aynî Toplanan Tarımsal Gelirler ve Aynî Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda, OA, XXIV, İstanbul 2004, s Samettin Başol. Bursa Sicilleri Arasındaki Vakıf Muhasebe Defterlerine Genel Bir Bakış, Vakıf ve İktisat Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2014, s Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1

6 Tokat-Yıldızeli Hattındaki Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın Hankâh ve Câmi Evkafının 1845 Tarihli Muhasebe Defteri nin Değerlendirilmesi Bu muhasebe kayıtları kazalarda görev yapan kadılar vasıtasıyla denetlenmekteydi. Vakıf yöneticisi olan mütevelli, vakfın yıllık mali tablosunu kadının incelemesine ve onayına sunardı. Kadı, mali tabloyu inceleyerek vakfın muhasebesini görür, eğer faaliyetlerde ve kayıtlarda bir usulsüzlük yoksa bunu şeriye siciline kayıt ederdi. Böylece tanıtımını yapacak olduğumuz muhasebe kayıtları veya defterleri 21 oluşmaya başlardı. Şeriye sicillerinde bazen tek vakfın bir ya da birkaç yıllık muhasebesini içeren kayıtlar görülebildiği gibi bazen de şehirdeki hemen tüm vakıfların muhasebeleri bir şeriye sicili defterinde yazılı olabilmekteydi. Yine özellikle selâtin vakıfları gibi belirli büyük vakıfların muhasebelerinin kaydı için de ayrı bir defter tutulabilmekteydi. Süreç içerisinde vakıfların tekrar mali teftişi ve kayıtları yapıldıkça, siciller arasında yeni vakıf muhasebe defterleri ortaya çıkardı. 22 İnceleme konumuzu oluşturan Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın hankâh ve cami evkafının muhasebe dökümünü ihtiva eden defter, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Evkaf Defterleri serisinde no ile kayıtlıdır. A 3 kâğıdı boyutunda olan bu defter rika yazı türü ile yazılmıştır. Diplomatik açıdan tetkik edildiğinde ise 4 kısımdan oluşmaktadır. I. Kısımda başlık, II. Kısımda gelirler, III. Kısımda giderler, IV. Kısım ise onay kısmıdır. Başlık kısmında vakfın yeri ve adı, idari bakımdan vakfın türü, muhasebe yılı, zabitlerinin isminin verildiği başlık cümlesi yer almaktadır. Daha sonra ikinci kısma geçilmiş, varidat-ı vakf-ı mezbur başlığı altında gelirlerin sıra ile isimleri ve kuruş olarak bedelleri listelenip, listenin sonunda toplanan miktar yazılmıştır. Giderlerin listelendiği üçüncü bölüm ise el masarifat-ı vakf-ı mezbur başlığı altında, giderlerin sıra ile isimleri ve kuruş olarak bedelleri listelenmiştir. Dördüncü kısmı oluşturan onay kısmında ise tarih ve muhasebeyi onaylayanların isim ve unvanları kaydedilmiştir. Muhasebe defterini tahlil ettiğimizde vakfın gelirlerinin 4 köyün zahire öşürleri olduğunu görmekteyiz. 4 köyde ortak olarak tahsil edilen zahire öşrü buğday ve arpadır. Sadece bir köyde hayvan yemi olarak kullanılan fiğ den öşür geliri kaydedilmiştir. Han-ı Cedid, Kal a Kavak ve Kümbet karyelerinden tahsil edilen buğday öşrü akçe, arpa öşrü akçe, fiğ öşrü ise 335 akçedir. Toplamda vakfın zahire gelirlerinden müteşekkil bir senelik geliri kuruştur. Bu gelirin % 53 ünün buğday öşründen elde edildiğini görmekteyiz. Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın vakfına tabi köylerden elde edilen gelirler, vakfın çeşitli kuruluşlarında çalışan görevliler, vakfın camisinin giderleri ve vak- 21 Vakıf Muhasebe Defterlerinin tanıtılması ve Osmanlı sosyo ekonomik tarihindeki önemlerinin izah edilmesi ile ilgili çalışmalar için bkz. Ali Açıkel, Tokat Kazası Vakıf Muhasebe Defterleri ( ), Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları, II, İstanbul 2014, s ; Galip Eken, Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IV, İzmir 2000, s Samettin Başol. Bursa Sicilleri Arasındaki Vakıf Muhasebe Defterlerine Genel Bir Bakış, Vakıf ve İktisat Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2014, s Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1 425

7 Volkan ERTÜRK fa ait çeşitli kurumların tamirat masrafları için harcanmıştır. Vakıf kurumunun temel gider kalemini personel maaşı teşkil etmiştir. Ancak bu masraf kalemi zamana bağlı olarak en az artış gösteren, hatta çoğu zaman artmayan gider kalemiydi. Çünkü vâkıfın, vakfiyesine koyduğu şartlar kolay kolay değiştirilemediğinden, kendisi sağlığında görevliler için ne takdir etmişse görevlilere o ücret verilirdi. Dolayısıyla enflasyon gibi insanların geçimini yakından ilgilendiren ve derinden etkileyen en önemli faktör bile bu kuralı bozamazdı. Vakfın takdir ettiği ücret asırlarca geçerli olduğundan vakıf görevlilerine vakfiyede belirtilenden daha fazlası verilemezdi. Vakfın gider kalemleri içinde en yüksek ücret zabitlere ödenen kuruştur. Zabitler, vakfa tabi köylerde yaşayan reayanın gözetiminden sorumlu olan görevlilerdi. Zabitler, reayanın topraklarında yaşamasını sağlamak, köyünü izinsiz terk eden vakıf reayasını tekrar eski yerine iskan ettirmek, bu köylere dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmasını engellemek, buraların vakfiye şartlarına göre idare edilmesini temin etmekle görevliydiler. Zabitlerden sonra vakfın ikinci en büyük gideri imam ve hatip efendiye ödenen 996 kuruşluk giderdir. Müezzin efendiye 397 kuruş, Kayyım efendiye 534 guruşluk tahsisat ayrılmıştır. İlaveten Han-ı Cedid karyesinde sıbyan mektebinin muallimine de 378 guruş tayin edilmiştir. Ayrıca vakfa tabi Kavak karyesinde imam ve müezzine ödenen 46 guruşluk ayrı bir gider muhasebe defterine işlenmiştir. Vakıf görevlilerine ödenen ücretler dışında vakfın mutad giderleri de mevcuttur. Zahirenin nakliye ücreti olarak 847 guruş tahsis edilmiştir. Han-ı Cedid cami-i şerifinde fürüzan olan ve aydınlatma malzemesi olarak kullanılan şem-i asel için 150 guruş ayrılmıştı. Aydınlatma malzemelerinden olan şem-i revgan, bal mumuna göre daha cüz i bir ödenekti. Zira yapıldığı hammadde bal mumunun hammaddesine göre fiyat olarak daha ucuzdu. Şem- revgan için tahsis edilen ödenek şem-i aselin yarısı kadar olup 75 kuruştu. Vakfın bir de önceden bilinip planlanmayan zuhurat kabilinden masrafları mevcuttu. Nitelik ve niceliği yıllara göre değişen bu masraflar vakıf binalarının onarımı, borç taksitleri, muhasebe ve diğer harçlarla nakliye gibi masraflardan oluşmaktaydı. Vakfın giderleri içinde tamirat masrafları da önemli bir yekün teşkil etmekteydi. Bilindiği üzere gerek hayır kurumları gerekse bunları finanse eden işletmeler doğal ve beşeri faktörlerden dolayı zamanla harap olmak suretiyle vakıflara önemli bir mali külfet getirirdi. Bazen bu masraflar karşılanamayacak boyutlara ulaşır, vakıfların borçlanmasına ve hatta zamanla işlevsiz kalmalarına bile yol açabilirdi. Vakfın mekteb ve cami-i şerifinin harap olan bazı kısımları için inşa bedeli 715 guruş, vakfın karbansarayının tamir masrafı olarak 753 guruş, vakfın kullan- 426 Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1

8 Tokat-Yıldızeli Hattındaki Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın Hankâh ve Câmi Evkafının 1845 Tarihli Muhasebe Defteri nin Değerlendirilmesi dığı bir köprünün tamiri için 49 kuruş, vakfın hamam ve kaldırımı ile çeşmelerinin tamir masrafı olarak da 998 guruş tahsisat ayrılmıştır. Ayrıca mutad olduğu üzere hazine-i hümayuna 750 guruş, vakfın resmi iş ve işlemleri için mahalli ve merkezi idaredeki birimlere ödenen muhasebe harcı olarak da 120 guruş olmak üzere toplamda tüm giderler guruştur. Tüm masraflardan arta kalan para ise guruştur. Muhasebe defterindeki kayıtta bu paranın teamül olduğu üzere ayende ve revendenin yemek ihtiyaçlarına sarf olunması gerektiği belirtilmiştir. Sonuç Vakıf muhasebe defterlerinin sistematik tahlili ile yerel vakıfların ekonomik ve mali durumları, vakıfların ve vakıf eserlerinin bulundukları coğrafya ve şehir mimarisine katkıları, vakıflara gelir sağlayan binalar tespit edilebilmektedir. Ayrıca köy ve mezra isimlerinin tespiti, sosyal tarih ve tarihî coğrafya incelemeleri için son derece önemli malzeme oluşturmaktadır. Zira geçmişten günümüze gelinceye kadar pek çok yerleşim birimlerinin isimleri ve insan unsuru değişime tabi olmuştur. Bu nedenle tarihi coğrafyayı yeniden ortaya koymada vakıf muhasebe defterlerinin sağladığı yerleşim yeri verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. İlaveten, vakıfların sağladığı sosyal yardım, eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin boyutları gibi meseleler açığa çıkarılmakta, bölgenin fakir halkının her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında vakıfların oynadıkları rol ortaya konulmaktadır. Endüstri, tarım ve hayvancılık sektörlerinden sağlanan her türlü gelir kaynakları, bütün harcama kalemleri, vakıfların devlete ödemekle yükümlü oldukları vergiler ve harçlar, vakıf gelir fazlalıklarının maliye hazinesine aktarılması gibi önemli bilgilere vakıf muhasebe defterlerinin incelenmesi sonucunda ulaşılabilmektedir. İncelenen Kemankeş Kara Mustafa Paşa evkafının 1845 yılı muhasebesine göre, bu yılda vakfın gelirlerinin büyük bir bölümünü, kırsal gelirler/ürün vergileri oluşturulduğu görülmektedir. Vakfa bağlı köylerde buğday, arpa ve fiğ üretimi yapılmaktadır, yani Anadolu nun birçok köyünde olduğu gibi buradaki vakıf köylerinde de kuru tarım ön plandadır. Bütçe hesabına göre vakfın gelirleri giderlerinden fazla görünmektedir. İlgili yıl muhasebesine yansıyan en önemli gider kalemlerinden birkaçı tamir ve onarım giderleri olduğu anlaşılmıştır. Demek ki bu yılda, vakfın yukarıda zikredilen çeşitli birimleri tamir edilmiş, bakım ve onarımı yapılarak hizmetini sürdürmesine çalışılmıştır. Muhasebe kaydından anlaşıldığına göre vakıf, en azından muhasebesi görülen yıl, görevli maaşlarını tam olarak ödeyebilmiş, arta kalan gelir fazlası da hankâha gelip gidenlerin taamiye masrafı için harcanmıştır. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1 427

9 Volkan ERTÜRK Kaynakça Arşiv Kaynakları BOA. Evkaf Defterleri, Defter No: Araştırma ve İncelemeler AÇIKEL, Ali. Tokat Kazası Vakıf Muhasebe Defterleri ( ), Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi Araştırmaları, II, İstanbul 2014, s AKGÜNDÜZ, Ahmed. İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, İstanbul BAŞOL, Samettin. Bursa Sicilleri Arasındaki Vakıf Muhasebe Defterlerine Genel Bir Bakış, Vakıf ve İktisat Sempozyumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2014, s BERKİ, Şakir. Vakıflar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 38/1, Ankara 1981, s BERKİ, Ali Himmet. Vakıf Kuran İlk Osmanlı Padişahı, VD, V, Ankara 1962, s BEŞİRLİ, Mehmet. Vakıf Kurumunun Önemi ve Tokat ta Hamza Bey Evkafı Üzerine Bazı Bilgiler, History Studies, 2/1, 2010, s BİERMAN, Irene. The Ottomanization of Crete, İn the Ottoman City and its Parts: Urban Structure and Social Order, Newyork 1991, pp CRANE, H. Ottoman Sultan s Mosques Icons of İmperial Legitimacy, İn the Ottoman City and its Parts: Urban Structure and Social Order, Newyork 1991, pp DEMİREL, Ömer. Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara EKEN, Galip. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IV, İzmir 2000, s ERDOĞRU, Mehmet Akif. Seydişehir Seydi Harun Külliyesi Vakıfları Üzerine Bir Araştırma, Tarih İncelemeleri Dergisi, VII, İzmir 1992, s GÜNDÜZ, Samettin-AYDIN, Yunus. İslam da Vakıf Müessesesi: Selçuklu ve Osmanlılarda Vakıflar, TDA, sayı: 164, İstanbul 2006, s KAZICI, Ziya. İslamî ve Sosyal Açıdan Vakıflar, İstanbul KAZICI, Ziya. Osmanlı Vakıf Medeniyeti, İstanbul KILIÇ, Orhan Tarihli Mufassal Evkaf Tahrir Defterine Göre Erçiş, Bargiri(Muradiye) ve Muş Vakıfları, OA, XXIV, İstanbul 2004, s KUBAN, Doğan. Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler, VD, VII, Ankara 1968, s KURT, İsmail. Vakıf Müessesesi XV ve XVI. Asır Vakıfları, XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul 1997, s ORBAY, Kayhan. Vakıfların Bazı Arşiv Kaynakları, Vakfiyeler, Şeriyye Sicilleri, Mühimmeler, Tahrir Defterleri ve Vakıf Muhasebe Defterleri, VD, XXIX, Ankara 2005, s Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1

10 Tokat-Yıldızeli Hattındaki Kemankeş Kara Mustafa Paşa nın Hankâh ve Câmi Evkafının 1845 Tarihli Muhasebe Defteri nin Değerlendirilmesi ORBAY, Kayhan. Vakıf Muhasebe Defterlerinde Aynî Toplanan Tarımsal Gelirler ve Aynî Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda, OA, XXIV, İstanbul 2004, s ÖMER HİLMİ EFENDİ. İthâfü l-ahlâf fi Ahkâmü l-evkâf, Ankara ÖNKAL, Ahmet-BOZKURT, Nebi, Câmi, DİA, VII, İstanbul 1993, s ÖZCAN, Abdulkadir. Kemankeş Mustafa Paşa, DİA, XXV, Ankara 2002, s ÖZTÜRK, Nazif. Sosyal Siyaset Açısından Osmanlı Dönemi Vakıfları, Osmanlı, V, Ankara 1999, s ÖZTÜRK, Nazif. Menşei ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara ÖZTÜRK, Nazif. Yeni Vakıfların Amaç Kavramları Üzerine Bazı Düşünceler, VD, XXV, Ankara 1995, s UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı. Gazi Orhan Bey Vakfiyesi, Belleten, V/19, Ankara 1941, s ÜLKEN, Hilmi Ziya. Vakıf Sistemi ve Türk Şehirciliği, VD, IX, Ankara 1971, s YEDİYILDIZ, Bahaeddin. Osmanlı Döneminde Türk Vakıfları Ya da Türk Hayrat Sistemi, Osmanlı, V, Ankara 1999, s YEDİYILDIZ, Bahaeddin. Câmi, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Konya YEDİYILDIZ, Bahaeddin. Vakıf, İA, XIII, Ankara 1982, s YEDİYILDIZ, Bahaeddin. Müessese-Toplum Münâsebetleri Çerçevesinde XVIII. Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi, VD, XV, Ankara 1982, s Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014), Cilt 1 429

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU EKONOMİ POLİTİĞİ ANABİLİM DALI MİHRİŞAH VALİDE SULTAN VAKFI (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları) Yüksek Lisans Tezi İDRİS AKARÇEŞME

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ)

ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 811 ELBİSTAN ALAUDDEVLE BEY CAMİİ (CAMİİ KEBİR, ULU CAMİ) Yaşar Baş Cami, halen Elbistan'ın Güneşli Mahallesi'nin ortasında bulunmaktadır. Bir sokak aracılığı ile şehrin merkezini

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Doç. Dr. ERKAN AYDIN GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN VAKIFLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ 1.1.

Detaylı

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ

XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ XIX. YÜZYIL ORTALARINDA ALAÜDDEVLE VE ŞAHRUH BEY EVKAFI MUHASEBESİ Özet Hümeyra KARABIYIK 1 Bozok bölgesi, eski çağlardan bu yana insanların iskân yeri olmuştur. Bölge, Moğollar, Danişmendliler ve Selçuklular

Detaylı

Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (),

Yediyıldız, B. (1991). Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları. Türk Yurdu, 11 (), Vakıflar Yediyıldız, B. (1991). "Yunus Emre Dönemi Türk Vakıfları". Türk Yurdu, 11 (), 4-7, Özsayıner, Z. C. (). "Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi". İlgi, (45), 2-9, Topçu, N. (2005).

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ email: ertan.gokmen@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI*

XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* XV. YÜZYILDA KARAMAN TOPRAKLARINDA AHİLER VE AHİ VAKIFLARI* Doğan YÖRÜK** ÖZET Ahiler, Anadolu da XIII. yüzyıldan, XV. yüzyılın sonlarına kadar Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri TAR701 1 3+0 6 Bu dersin temel amacı belli

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC

. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Lefkoşa - KKTC . Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs (11 13 Nisan 2016) The I st International Symposium on Mediterranean Karpasia Cyprus in History (April 11-13, 2016) Lefkoşa - KKTC Kıbrıs, tarihin

Detaylı

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HIZMET STANDARTLARI S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Muhtaç engelli ve yetimlere aylık bağlanması 1- Başvuru

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ

19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ 19. YÜZYILIN ORTALARINDA SAMSUN VAKIFLARI VE GELİRLERİ Giriş Mehmet BEŞİRLİ * 19. yüzyılın ortalarına kadar, Samsun kazası, idarî taksimat bakımından Sivas eyaletine bağlı Canik sancağının merkez kazası

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonu "Bilindiği üzere ülkemiz en ücra köşesine kadar Vakıf taşınmaz Kültür Varlıkları ile doludur. Uygarlıkların beşiği olan Anadolu dünyanın hiçbir yeri ile kıyaslanamayacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ MALİYE BÖLÜMÜNDE 4 YIL BOYUNCA DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ I. YARIYILDAKİ DERSLER VE DERSLERİ VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Kamu Maliyesi Araştırma Yöntemleri Yrd. Harun KILIÇASLAN İktisada Giriş Salih ŞİMŞEK Ekrem

Detaylı

BEYDAĞ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

BEYDAĞ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BEYDAĞ BELEDİYESİ EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TARİH ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEYDAĞ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 28-29 NİSAN 2016 BEYDAĞ,

Detaylı

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı

T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı 1 Programının Amacı Programın amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ

SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ SULTANİYE (KARAPINAR) II. SELİM KÜLLİYESİ VAKFI NIN KURULUŞU, GÖREVLİLERİ VE GELİRLERİ 277 Vakfın Kuruluşu ve Yeni İlhaklar Hasan Basri KARADENİZ 1 II. Selim in şehzâdeliği esnasında inşâ edilen külliye

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

İktisat Tarihi I. 15/16 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 15/16 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 15/16 Aralık 2016 16. yüzyılda Osmanlı da para kullanımında büyük bir artış gerçekleşmiştir. Madeni sikkelere dayanan para sistemlerinde tağşiş işlemlerinin değişik amaçları olabiliyordu.

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Tarih Bölümünde 4. Sınıfta (Örgün ve II. Öğretim) okutulmakta olan Bitirme Çalışması dersinde

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık ın Gözüyle Vakıf Kurumu. Waqf Institution With The Perspective of Halil İnalcık; The Authority of Historians

Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık ın Gözüyle Vakıf Kurumu. Waqf Institution With The Perspective of Halil İnalcık; The Authority of Historians Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık ın Gözüyle Vakıf Kurumu Yılmaz Kurt * Öz Merhum Halil İnalcık, Cumhuriyet Tarihimizin en önde gelen bilim insanlarından birisi olarak Türk Tarihi nin bütün dünyada tanınmasında

Detaylı

2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi http://dergi.fsm.edu.tr

2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi http://dergi.fsm.edu.tr FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 3 Yıl/Year 2014 Bahar/Spring 2014 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI KENTLEŞME, EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT YÖNLERİYLE 17. YÜZYIL BURSA VAKIFLARI DOKTORA TEZİ Hazırlayan Samettin

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Osmanlı Mimarisi ARCH 594 bahar 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce Yüksek

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİBE VE KREDİ ESASLARI Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yaptıkları

Detaylı

b. Kendi istek ve dilekleri ile eğitim yardımı durdurulanlar; (1) Yönt. Krl. 27.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile. çocuğuna yapılan eğitim yardımı,

b. Kendi istek ve dilekleri ile eğitim yardımı durdurulanlar; (1) Yönt. Krl. 27.01.2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile. çocuğuna yapılan eğitim yardımı, TESUD EĞİTİM VAKFI (TESUV) NIN 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORUDUR 1. VAKFIN AMACI VE MEVZUATA İLİŞKİN HUSUSLAR : a. Vakfın amacı; Türkiye Cumhuriyetini, Atatürk ün göstermiş olduğu çağdaş

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

KĐTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Mehmet Zahit YILDIRIM, Osmanlı Devleti nde Jurnal Teşkilatı ( ) *

KĐTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Mehmet Zahit YILDIRIM, Osmanlı Devleti nde Jurnal Teşkilatı ( ) * KĐTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Mehmet Zahit YILDIRIM, Osmanlı Devleti nde Jurnal Teşkilatı (1835-1860) * Sevim DUMANOĞLU Osmanlı Devleti nde jurnal denilince akla ilk gelen II. Abdülhamit dönemindeki Hafiye

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı