T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 54 NUMBER: 2005/04 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K GENEL KOLEKS YONLAR ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...79 TIP B L MLER TIP...80

8 620 MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H GENEL GÜNEY AMER KA TAR H...181

9 000 GENEL KONULAR Göksel, Mehmet Aziz. Görsel Sanatlarda Medya Karmaflas. Bilim Akyol, M. Emin. Bilgisayar Programlar nda Yat r m ndirimi Uygulamas. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 20(204) , ss SA 5 340, (1) Bener, Ayfle Baflar. Aç k Kaynak Yaz l mlar. Finans Dünyas 16(184) , ss SB SB , 650, (3) Bilgisayar Sektöründe Öznel Bir Yöntemle (NASA-TLX) Zihinsel fl Yükünün Ölçülmesi. Teknoloji 8(1-2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 000 (2) 000 (4) Bozdemir, Mustafa - Faruk Mendi. Yapay Zeka Destekli Sistematik Ürün Tasar m nda fiartname ve Karar liflkileri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 13(17) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 620 Can, Vahit - Mehmet Üstek. Activo Ak ll Ev Sistemleri [Söylefli] Konuflan: Yasemin Keskin Enginöz, XXI (33) , ss SB , (5) Erdem, Tahir. E-Beyanda Son Durum. Vergi Sorunlar Dergisi 29(199) , ss SA , ve Ütopya (130) , ss SC , 000 yiler, Zeynep. KOB 'lerin Pazarlamada Bilgi Teknolojisi Kullan m (Pazarlama Amaçl KOB Web Sitelerinin Etkinlefltirilmesi) GEME'den Bak fl 9(29) 2005, ss. Kufl, Pelin. Görüntü fllemede Yapay Sinir A Kullan m. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 15(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet. Sümer, Taner. 'PRIMAVERA' fl Programlama Tekni inin Optimum Kullan m. Yap Dünyas 10(109) , ss SB fiimflek, Mevlüdiye - Resul Yaz c. Küçük ve Orta Boy flletmelerde (KOB ) nternet Kullan m, Elektronik Ticaret ve Ekonomik Etkileri: Uygulamal Bir Çal flma. Finans- Politik & Ekonomik Yorumlar 42(493) , ss SA 5 330, 000 Türker, brahim Halil. mgeden Sanal Gerçekli e. Anadolu Sanat (16) 2005, ss SA 3 000

10 000 (6) Y ld r m, Ergün. Bir Sol Milliyetçi Usluel, Yasemin Koçak - Yasemin deoloji Modeli: Kadro Dergisi. Do u Demiraslan. Bilgi ve letiflim Bat 8(31) , ss. Teknolojilerinin Ö renme-ö retme 1999 SB 86 Sürecine Entegrasyonunu ncelemede 320, 050 Bir Çerçeve: Etkinlik Kuram. Hacettepe Üniversitesi E itim 060 GENEL KURULUfiLAR Fakültesi Dergisi (28) 2005, VE MÜZEC L K ss. Türkçe ve ng. özet. Canatan, Kadir. Avrupa'da 1986 SA 48 Müslüman Az nl k Örgütlerinde 000, 370 Gönüllü Çal flma: Hollanda Örne i. Sivil Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet. 010 B BL YOGRAFYA Koç, Mustafa. Diyanet lmi Dergi'de Din Bilimleri ile lgili Yay nlanan Makaleler ( ) Üzerine Bibliyografik Bir Araflt rma. Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 180, KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 2004 SB , SB (1) 320, 060 Eken, Ahmet. Tarihi Kütüphanelere Yolculuk. Hürriyet Gösteri (269) , ss SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Çal flkaner, A. Zafer. Nisan-Haziran 2005 Tarihleri Aras nda Türkiye'den Yay nlanan Uluslararas Yay nlar. Ast m Allerji mmünoloji 3(2) 2005, ss SB 269, (1) Dikmen, Filiz. "STK Sektörünün Yerel Finasman için Teflvik Edici Çeflitli Mekanizmalar Kurulmal " [Söylefli] Konuflan: Murat fientürk, Sivil Toplum 3(10) , ss SB Dinçer, Müjde Ker. "Ülkemizdeki STK'lar Kolektif ve Halka Dayal Lobicilik Yapmal " [Söylefli] Konuflan: Murat fientürk, Sivil Toplum 3(10) , ss. Gümüfl, Korhan. "STK'lar ktidardan Ba ms z Olurlar" [Söylefli] Konuflan: Murat fiertürk, Sivil Toplum 3(10) , ss SB , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Günerbüyük, Ça dafl. 'Yabanc Bas n' Sendromu. Evrensel Kültür (160) , ss SB

11 070 (2) 100 FELSEFE VE Özsoy, skender. Süleyman Tokgöz... PS KOLOJ Gelibolu'da Bir Gazeteci. Popüler Tarih 5(56) , ss. 100 (1) Uçar, Özgür - Baflak Koflar. V SB 298 Türkiye Felsefe Ö rencileri Kongresi 070 Felsefe Aç s ndan Dünya Problemleri. Evrensel Kültür (160) , ss SB (3) 100 Sarpdere, Yücel. Rütük, Kaynanalar, Özgür Bas n. Evrensel Kültür (160) , ss. 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 1992 SB , 360 fianal, Mustafa. Kayseri Gazetesi'ne Göre Atatürk Döneminde Kayseri'de Cumhuriyet Bayram Kutlamalar. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA 97 Ketenci, Taflk ner. Kant Felsefesinde Metafizik ve nsan Do as. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) 390, 070 Arslano lu, brahim. Türk De erleri Üzerine Bir De erlendirme. Felsefe Dünyas (41) 2005, ss. 080 GENEL 1992 SA 7 KOLEKS YONLAR 120, 170 Moran, Berna. Edebiyat Üzerine 120 (2) Makaleler/Röportajlar. Haz rlayan: Bingöl, Abdulkuddüs. De erler ve Medya. Felsefe Dünyas (41) 2005, Seval fiahin Gümüfl; Tan tan: Bahad r ss. Sürelli, Varl k 73(1171/Kitap eki SA 7 155) , 6-7. ss. 120, SB , 080 Bolay, Süleyman Hayri. Küreselleflmenin De erler Üzerindeki Etkisi [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss. 090 ELYAZMALARI VE NAD R ESERLER Eken, Ahmet. Tarihi Kütüphanelere Yolculuk. Hürriyet Gösteri (269) , ss SA , SA 7 300, (3) Bumin, Tülin. De erlerin Çoklu u ve Küreselleflmesi [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 120, 330

12 120 (4) 150 PS KOLOJ C vg n, Ayfle Gül. Max Scheler ve nsan. Kayg (4) 2005, ss. 150 (1) Türkçe ve ng. özet SA (5) nam, Ahmet. De erlerin De mesi [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 120, 300 Arpac, Fatma. Sekreterlerin Çal flt klar Yöneticinin Kademesine Göre Stres Kaynaklar n n ncelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar E itim Fakültesi Dergisi 13(17) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) 150 (2) Çakar, Ulafl. Duygu ve Zeka liflkisinin Yeni Tan m : Duygusal Zeka. Mercek 10(38) , ss. fiur, Adnan. Varolufl Yolunda lerlemede Korku ve Kayg [Hoimar von Ditfurth'un "Korku ve Kayg " Adl Eseri Üzerine] Karizma 6(22) , ss SB (7) Ural, fiafak. Ritm, Ritüel ve De erler [De erler] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Ege, Rag p. Jacques Derrida'n n, Hegel'in 'Aufhebung' (Ortadan Kald rma) Kavram n Soruflturmas Üzerine. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Erdem, H. Haluk. Marx Felsefesinin Temel Kavramlar ve Tarihsel - Diyalektik Materyalizm. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA SB , (3) K l ç, Yavuz. Hume'un Ahlâk Görüflünde Duygunun Yeri. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Koç, Mustafa. Geliflim Psikolojisi Aç s ndan Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA Onural, Hatun. Teknik E itim Fakültesi Ö renci Profili. E itim ve Bilim 30(136) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Tarhan, Nevzat. Küresel Felâketler ve Ruh Sa l. Karizma 6(22) , ss.

13 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) 190 MODERN BATI FELSEFES Arslano lu, brahim. Türk De erleri Aç kgenç, Alparslan. Üzerine Bir De erlendirme. Felsefe Küreselleflmenin ve De erlerin Felsefi Dünyas (41) 2005, ss. Temelleri. Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA SA 7 120, , 190 Bezci, Bünyamin. Kant ve Hegel'in Akdemir, Müslim. Temel Hak ve Felsefesindeki Etik Anlay fl. Selçuk Özgürlükler Aç s ndan nsan Do as. Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve Araflt rmalar Dergisi 5(9) , ng. özet ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (1) Gürsoy, Kenan. Küreselleflme- Evrenselleflme ve Etik. Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 330, 170 K l ç, Yavuz. Hume'un Ahlâk Görüflünde Duygunun Yeri. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Ba ce, H. Emre. bni Haldun'un deoloji Kuram : Karfl laflt rmal Bir Çözümleme. Do u Bat 8(31) , ss SB Koç, Mustafa. Diyanet lmi Dergi'de Din Bilimleri ile lgili Yay nlanan Makaleler ( ) Üzerine Bibliyografik Bir Araflt rma. Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 180, Bezci, Bünyamin. Kant ve Hegel'in Felsefesindeki Etik Anlay fl. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araflt rmalar Dergisi 5(9) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Çotuksöken, Yusuf. Nermi Uygur Hocam için. Varl k 73(1171) , ss SB , 810, 920 Ege, Rag p. Jacques Derrida'n n, Hegel'in 'Aufhebung' (Ortadan Kald rma) Kavram n Soruflturmas Üzerine. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 190 Girgin, Atalay. Nermi Uygur'un E itim Anlay fl. Hürriyet Gösteri (269) , ss SA , (3) Gündüz, Olgun. Bilim, Teknoloji ve Sanat Üzerine: Martin Heidegger

14 Düflüncesinde Bir Yolculuk. Kayg Bilimname 3(7) 2005, ss. (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , 600, (4) 230 HIR ST YAN D NB L M Kayal, Kurtulufl. Do u-bat Mücadelesi Ekseninde Bir Direnç Kalesi Olarak Sosyal Bilim Gelene imiz ve Son Seksen Y ll k Tarihimiz [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA (5) Ketenci, Taflk ner. Kant Felsefesinde Metafizik ve nsan Do as. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Mollaer, F rat. Modern Bilim ve Kapitalizmin Erken Bir Elefltirisi: J. J. Rousseau'nun Felsefesi. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330, 500 Pöggeler, Otto. Heidegger, Nietzsche ve Politika (Heidegger, Nietzsche and Politics): 'Felsefenin Sonu' Bat 'n n Sonu mu veya Politik Felsefe Bir Daha Olanakl m d r? Kayg (4) 2005, ss SA , 190 Soykan, Ömer Naci. 'Küresel nsan' Kimdir? Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 320, D N 200 (1) Martin, Michael. Fideizm Hakk nda Bir Elefltiri. Çeviren: Cenan Kuvanc, (1) Scobie, Charles H. H. Hristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni sa m? Paulus mu? Çeviren: Süleyman Turan, Bilimname 3(7) 2005, ss SA HIR ST YAN SOSYAL D NB L M Durham, Martin. 11 Eylül'den Sonra ABD'nin D fl Politikas ve Evanjelik Protestanlar. Çeviren: Zeynep Karadeniz, Siyaset Toplum (2) 2005, ss SA , (1) Hür, Ayfle. ABD deolojisinin Kökleri. Birikim (192) , ss SB , 330 Olgun, Hakan. Kutsal n Havzas nda Seküler Devlet ve Sivil Toplum. Sivil Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Türkmeno lu, Erol. Ortodoks Birli i ve Türkiye. Belgelerle Türk Tarihi

15 Dergisi (99-101) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 297 (4) Arpagufl, Hatice Kelpetin. Masaldan Gerçe e Yolculukta Çocuklar m z! Diyanet (172) , ss SC (5) 290 (1) Arslan, G yasettin. Erken Dönem Gürler, Binnur. Theseus-Ariadne F k h Ekolleri ve Afl r Yorum Öyküsü D fl Dünya ve Ruhun Paralel Problemi. Bilimname 3(7) 2005, flleyifllerinin Tan mlamas nda Bir ss. Türkçe özet. Sembol. Anadolu Sanat (16) 2005, ss SA slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Ako lu, Muharrem. Ahmed b. Ebi Duâd' n Abbasi-Mu'tezilî Politikalar Üzerindeki Etkisi. Bilimname 3(7) 2005, ss. Türkçe özet SA (2) Ardo an, Recep. Kelam Ekollerine Göre lâhî Mesaj n Ulaflmad Kimsenin Allah' Bilme Yükümlülü ü. Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Ar k, M. Selim. Sünnetteki Meseller (Teflbihler) ve E itimdeki Yeri. Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA SA (6) Ay, Mehmet Emin. Mutlu Ça da Peygamberimiz ve Çocuklar. Diyanet (172) , ss SC (7) Ayd n, Muhammet fievki. Din E itimi ve Din Hizmetlerinde Yeni Aç l mlar, Yeni Ufuklar Üzerine... [Söylefli] Konuflan: Hayrullah Köken, Diyanet (172) , ss SC 6 297, (8) Bayraktar, M. Faruk. Çocuk Sevgisi Üzerine Hz. Peygamber'den Mesajlar. Diyanet (172) , ss SC (9) Benslama, Fethi. [" slam' n Psikanalizi" mi? Adl Eseri Üzerine] Haz rlayan: Erol Göka, Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet.

16 297 (10) Yaklafl m. Bilimname 3(7) 2005, Canatan, Kadir. Avrupa'da ss. Müslüman Az nl k Örgütlerinde 2004 SA 19 Gönüllü Çal flma: Hollanda Örne i. 297 Sivil Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (16) Günefl, Abdulbaki. Kur'ân Ifl nda 2004 SB 141 Düflünce, nanç ve fâde Hürriyeti. 297, 060 Bilimname 3(7) 2005, ss. Türkçe özet. 297 (11) 2004 SA 19 Ceylan, Yasin. slâm ve Di er Her 297 fiey. Do u Bat 8(31) , ss. 297 (17) 1999 SB 86 H zl, Mefail. Hz. Peygamber'i 297 Sevmek. Diyanet (172) , ss. 297 (12) 1969 SC 6 Ça m zda Kaleme Al nm fl 297 'Makâs d/maslahat' Merkezli Çal flma ve Eserlere Dair. Haz rlayan: Ali Pekcan, Bilimname 3(7) 2005, ss SA SC (18) Kandemir, M. Yaflar. Dünyan En Güzel Huylu nsan. Diyanet (172) , 5-7. ss. 297 (13) 297 (19) Çakan, smail Lütfi. Mehmed Âkif'in Kesler, M. Fatih. Kur-ân- Kerim'i Dilinden Kutlu Do um Bir Gecenin Önceki Vahiylerden Ay rt Eden Baz Nuru. Diyanet (172) , Özellikler. Diyanet lmi Dergi 41(2) ss , ss. Türkçe ve ng SC SA (14) Dartma, Bahattin. Kur'ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine. Bilimname 3(7) 2005, ss. Türkçe özet SA , 400 Do an, Kuddusi. Hat Sanat m z ve Peygamber Sevgisi. Diyanet (172) , ss. özet. 297 (20) Koç, Mustafa. Diyanet lmi Dergi'de Din Bilimleri ile lgili Yay nlanan Makaleler ( ) Üzerine Bibliyografik Bir Araflt rma. Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 4 297, 180, SC 6 740, (21) Köksal, 297 (15) Gökk r, Bilal. Oryantalist Literatürde Kur'an' n Kayna Tart flmalar n n Kayna Disiplinleraras Bir 8 smail. slam ktisad n n Temelleri. Bilimname 3(7) 2005, ss. Türkçe özet SA , 330

17 Mimarlar, Avc. Londra'da Cem Evi Ya c, Öner. Yabanc laflma ve Tasar m. XXI (33) , Kimliksizleflme. Ça dafl Türk Dili ss. 16(206) , ss SB SA , , 300, (22) 297 (27) Özarslan, Selim. Bilgi ve slâm Yaflaro lu, M. Kâmil. Küresel Dininin Bilgiye Verdi i De er. Felâketlerin Yorumunda Dini Boyut. Diyanet (172) , ss. Karizma 6(22) , ss SC SB , (23) Paksoy, Kadir. Hz. Peygamber'in Yüzü ü ve Mührü. Bilimname 3(7) 2005, ss SC SA , (24) Pala, Ali hsan. Soru Cümlelerinin Emre Delâleti. Nüsha 5(17) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SC SA 6 297, (25) Soysald, hsan. Yunus Emre'nin nsan Anlay fl. Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Y ld r m, Kadri. fiiirlerle Hz. Muhammed. Diyanet (172) , ss. 297 (28) Yüksel, Ahmet Turan. Hz. Peygamber'in Çocuklar n E itimine Verdi i Önem. Diyanet (172) , ss SB (26) 300, 390 fieker, Mehmet. Osmanl Arfliv Belgelerine Göre htidâ Etmenin fiartlar -Tanzimat Sonras Belgeler Ifl nda- Diyanet lmi Dergi 41(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , TOPLUM B L MLER 300 (1) Ad yeke, A. Nükhet - Nuri Ad yeke. Girit'te Millet Sisteminin Örnekleri Kap da flaret Hamamda Ç ng rak. Toplumsal Tarih 23(136) , ss. Afyoncu, Erhan. Osmanl 'n n Türkmen Afliretleri. Popüler Tarih 5(56) , ss SB (2) Akçok, Mustafa. Teknolojideki Üstünipek, fieyda. Dönen Dervifllerin Geliflmelerin Savafl Üzerine Etkileri. Resimdeki Hikayesi. Türkiye'de Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Sanat (68) , ss. 15(1) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , 355 9

18 300 (3) 300 (7) Alatl, Alev. Ayd n Nöbeti [Söylefli] Balta, Evren. Bitmeyen Çocukluk, Konuflan: Cem Küçük, Karizma 6(22) Erken Yetiflkinlik ve Yeni Kapitalizm , ss. Birikim (192) , ss SB , SB , (4) Anzerlio lu, Yonca. Ortodoks 300 (8) Kilisesinde Bir Türk Varl : Batur, Behçet. Karizmadan Karamanl Ortodoks Türkler. Türk Kurumlara: Paradigmal Bir Dönüflüm Yurdu 25(212) , ss. Sosyolojisi. Karizma 6(22) , ss SB SB Arg n, fiükrü. Politika, Çocuklar ve Sol Politika. Birikim (192) , ss SB , 300 Ar kan, Arda. Age, Gender and Social Class in ELT Coursebooks: A Critical Study. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (28) 2005, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 Arsava, Füsun. Anayasallaflma Sürecinde Avrupa Kamuoyu. Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Arslan, D. Ali. Bir Ankara Köyü (Kavaközü)'nün Sosyolojik ncelemesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA (9) Bayhan, P nar San - Z. fiebnem Kurt - R. F rat fiipal. Engelli Ergenlerin Sosyalleflmelerini Etkileyen Etmenler. Ça dafl E itim 30(319) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (10) Bilgin, Nuri. Çokkültürlülük ve Ulusal Kimlik. Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB (11) Bilgin, Vedat. Etnisite, Millî Kimlik, Tarih ve Toplum. Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB Bingöl, Abdulkuddüs. De erler ve Medya. Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 120, (6) Aydemir, fienay. S radan n lgas ve nflas. Evrensel Kültür (160) , ss SB (12) Bolay, Süleyman Hayri. Küreselleflmenin De erler Üzerindeki Etkisi [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 300, 120

19 Bozkurt, Sertan - Erol Göka. Sosyal Psikoloji ve Siyaset Psikolojisi: Grup- Birey liflkisine liflkin Yaklafl mlar. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB , (13) Curao lu, Füsun. Friedman' n Yatay Toplum Tan m na Tasar mda Yataylaflma Aç s ndan Bir Yaklafl m. Anadolu Sanat (16) 2005, ss. Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (18) Do an, Tan. Futbol ve Felsefe Üzerine Birkaç Söz Anamalc l k, 3 F, Erk ve Düflünür. Karizma 6(22) , ss SB SA (19) 300, 740 The Effects of Region and Gender on Çal k, Mustafa. Kimlik ve Siyaset: Toplumdan ve Devletten Bakarak... Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB , 300 Students' Attitudes Towards Environment. E itim ve Bilim 30(136) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (14) Çelikten, Mustafa. Okul Müdürü Koltu undaki Kad nlar: Kayseri li Örne i. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Çitlio lu, Ercan. Türk Hizbullah' ve El Kaide. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB (16) Çüçen, A. Kadir. Kültür, Uygarl k, Evrensellik ve Çok - Kültürlülük. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Da, Zeynep. Avrupa Kimli i'nin S n rlar ve Türkiye'nin AB Üyeli i. 300 (20) Ekim, Baflak. Çocuk Yoksullu u ve Sosyal Devlet. Birikim (192) , ss SB , (21) Ekinci, Oktay. "Kentsel Dönüflüm"ün Akla Getirdikleri. Mimarl k 42(322) , ss SB Ertem, Ali. Köylerin Sorunlar ve Köylerin Kalk nmas Üzerine. Kazanc Hukuk, flletme ve Maliye Bilimleri Dergisi (8) , ss. Türkçe özet 2004 SA , 300 Esin, Emel. Milli Kültür Tarihi Safhalar na Bak fl. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , ss SB ,

20 Gök, Nejdet - Mehmet Kutlu. Hilâl ve Ay-Y ld z Motifi Sembol ve deolojik Kullan m. Do u Bat 8(31) , ss SB , SB Han, Mucib R. Balkanlarda "Öteki": S rplar n ve "Türklerin" Tarihî nflalar. Çeviren: Mustafa Genço lu, Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB , , (22) Hanio lu, M. fiükrü. II. Meflrutiyet Dönemi 'Garbc l 'n n Kavramsallaflt r lmas ndaki Üç Temel Sorun Üzerine Not. Do u Bat 8(31) 300 (26) Ivanoff, Jacques. Myanmar' n Deniz Çingeneleri. Foto raflar: Nicolas Reynard, National Geographic Türkiye (48) , ss. nam, Ahmet. De erlerin De mesi [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA 7 Kalem, Seda. Disiplinler Aras, Disiplinler Pahas na? Hukuk Sosyolojisinin Türkiye'de Nas l Çal fl ld na Dair Bir Elefltiri. Hukuk ve Adalet 2(5) , ss , ss SA SB , (27) 300 (23) Kaplan, Sefa. Barzani Ailesi, Hasano lu, Mürteza. Küreselleflme, Yeni Dünya Düzeni ve Avrupa'da Yabanc Düflmanl. Kar nca Akademik Ahlâk ve Kürt Yahudiler. Do u Bat 8(31) , ss. 70(820) , ss SB SB , (28) 300 (24) Kara, Mustafa. Ramadi Ç lg nl. Hasano lu, Mürteza. Küreselleflme, Yeni Dünya Düzeni ve Avrupa'da Yabanc Düflmanl. Kar nca 70(820) , ss SB , (25) Hovardao lu, Ozan - Seda Çal fl r Hovardao lu. D fla Aç lan Üretim liflkilerinin Merkez Dönüflümündeki Yönlendirici Etkileri-Kayseri Kent Merkezi Örne i. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330, Evrensel Kültür (160) , ss SB Karaca, Taha Niyazi. Yozgat E itim Tarihine Katk. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (29) K l ç, Recep. Küreselleflme ve De er liflkisinde Dinin Yeri [Söylefli]

21 Felsefe Dünyas (41) 2005, ss SA (30) K l çbay, Mehmet Ali. Felâket Alg lamas ya da Farkl Kültür Daireleri. Karizma 6(22) , ss SB (31) Kocadafl, Bekir. Kültür ve Medya. Bilig (34) 2005, ss. Türkçe ng ve Rusça özet SB Korkut, Fidan. Yetiflkinlere Yönelik letiflim Becerileri E itimi. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (28) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 Meliko lu, Esra. Robinson Crusoe ve Foe'da Sömürgecilik Sonras. Bilim ve Ütopya (130) , ss SC , 300 Olimpiyatlarda Cinsiyet Ayr m. Sendrom 17(4/Eki: Spor ve T p Dergisi) , ss SB 92, (34) Öntafl, Özlem Cankurtaran. "Tehlikeli Çocuklar" ve ktidar. Birikim (192) , ss SB , 320 Özgen, At f. Çal flma Yaflam nda Çocuk. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 7(30) , ss SA , (32) 300 (35) Korlaelçi, Murtaza. Küreselleflme Özmen, Erdo an. Karfl s nda Manevî De erlerimiz Melankoli/Çocukluk. Birikim (192) [Söylefli] Felsefe Dünyas (41) , ss. 2005, ss SB SA , (36) Köse, Ali. Depremin Teo-Politi i. Özyurt, Cevat. Milletleflme Sürecinde Karizma 6(22) , ss. Ziya Gökalp'in Medeniyet Aray fl SB 199 Do u Bat 8(31) , 550, ss SB (33) Kürkçüo lu, Erol. "Do u Anadolu'da 300 (37) Türkler Soy K r m na U ram flt r" Qarluq, Abdürreflit Celil. Günümüz [Röportaj] Konuflan: Mevlüt Yüksel, Uygur Aile Yap s ndaki Geliflmeler. Türk Yurdu 25(212) , Bilig (34) 2005, ss. Türkçe ss. ng ve Rusça özet SB SB ,

22 300 (38) 300 (42) Serdar, Mehmet. "Estetik Yapt rmak" Ye eno lu, Meyda. Avrupa Adam Sanat (231) , Kimli inin deolojik Arkaplan. Do u ss. Bat 8(31) , ss SA SB , (39) Sevindi, Nevval. Kültürel Tsunami Yeniçeri, Özcan. Türkiye'de Kap da. Karizma 6(22) , Modernleflmenin Ayr flt rma ss. deolojisine Dönüflmesi (48) 2000 SB , ss SB , 300 Tanju, Haluk Cemil. Türkler ve K talararas Büyük Göçler. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , ss SB , (40) Tankut, Tülin. B rak n z Üresinler! Evrensel Kültür (160) , ss. 320 S YASAL B L MLER 320 (1) Acun, Fatma. Osmanl fiehirlerinde Devlet ve Sivil Toplum. Sivil Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (2) 300 Akgönenç, Oya. Avrupa Birli i Sürecinin Neresindeyiz? 17 Aral k AB 300 (41) Zirve Bildirgesi ve Türkiye. Türk Turanl, K v lc m. Savafl: Çocuk Yurdu 25(212) , ss. Oyunu. Birikim (192) , 1960 SB ss SB , 355 Akgül, Deniz Alt nbafl. Fransa Örne inde Avrupa Anayasas 'n n Ya c, Öner. Yabanc laflma ve Kimliksizleflme. Ça dafl Türk Dili 16(206) , ss SB SA , , 300, 297 Yalman, Süleyman. Evlilik Birli inin Temsili ve Efllerin Sorumlulu u. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(3-4) 2004, ss SA , Referandum Süreci. Stratejik Analiz 5(60) , ss. 320 (3) Akp nar, Burcu. Demokrasi Üzerine. Kayg (4) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SA (4) Aksoy, Murat. "Hiçbir STK'n n Siyasetten Kaçma fians Yoktur" [Söylefli] Konuflan: Murat fientürk,

23 Sivil Toplum 3(10) , ss SB (231) , ss SA Akflin, Sina. "Sözde Soyk r m 320 (10) ddialar, Bat 'n n Bizi Bu Atatürk, Mustafa Kemal. Serbest Topraklardan Kovmak çin Kulland Cumhuriyet Partisi Nas l Kuruldu? Bir Araç" "Bat Sevr'i Yeniden Fethi Bey'in Mektubu ve Cevab m Dayat yor" [Söylefli] Jeopolitik 4(15) (10/11 A ustos 1930) Belgelerle , ss. Türk Tarihi Dergisi (99-101) 2002 SB , 4-7. ss , SB , (5) Aktan, Gündüz. Millî Dalga. Türkiye 320 (11) Günlü ü (80) 2005, ss. Aytaç, Ömer. Modern Devletin 1989 SB 149 Mutlakç ve Araçsal Yüzleri. Sivil 320 Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet. Alatl, Alev. Ayd n Nöbeti [Söylefli] 2004 SB 141 Konuflan: Cem Küçük, Karizma 6(22) , ss SB (12) 300, 320 Babacan, Hasan. Sevk ve skân Karar n n Uygulanmas nda Talât Pafla'n n Hassasiyeti (48) , ss. 320 (6) Alkan, Ahmet Turan. Milliyetçilik, Medeni, Yani fiehirli Bir Durufl Yeridir ve En Acil Görevi Köylülü ün Tasfiyesine Hizmettir. Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB SB , (7) 1967 SB 460 Arg n, fiükrü. Politika, Çocuklar ve 940, 320 Sol Politika. Birikim (192) , ss SB , (8) 2005 SA 10 Arslan, Esat. Bir Baflka Aç dan 320, 950, 970 Ermeni Sorunsal (48) , ss. 320 (14) 2002 SB , (9) Arslano lu, Kaan. Sosyalistlerin Kafas Nas l Çal fl r? Adam Sanat 15 Babuna, Ayd n. Bosna Sorunu Srebrenica ve Uluslararas Toplum. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , ss. 320 (13) Bal, dris. ABD'nin Orta Asya Politikas. Siyaset Toplum (2) 2005, ss. Bafler, Edip. "Amerika, ran' Ekarte Edecektir." [Söylefli] Konuflan: Cem Küçük, Karizma 6(22) , ss SB

24 320 (15) Sorunu. Avrasya Dosyas 11(1) Belge, Murat. Dün Bugün Yar n , ss. Türkçe ve ng. [Söylefli] Konuflan: Seher Özkök, özet. Do u Bat 8(31) , 1994 SA ss. 320, SB (20) Çaha, Ömer. "Kamu Yarar na Statüsü Beyo lu, Süleyman. Ermeni deolojik Devletlerin Gelifltirdi i Bir Sorununa Nas l Yaklaflmal y z? Lütuf Sistemidir" [Söylefli] Konuflan: Jeopolitik 4(15) , ss. Murat fientürk, Sivil Toplum 3(10) , ss SB SB , (16) 320 (21) Bostanc, M. Naci. Yak n Tarihin Çakmak, Cenap. Türkiye - ABD Güzergâh ndaki Kolektif Kimlikler. liflkilerinde Stratejik Ortakl k. Türkiye Günlü ü (80) 2005, Stratejik Öngörü Dergisi 2(5) 2005, ss ss. Türkçe ve ng. özet SB SB (17) Bozkurt, Sertan - Erol Göka. Sosyal 320 (22) Çal k, Mustafa. Hangi Milliyetçilikte Psikoloji ve Siyaset Psikolojisi: Grup- Nereye Kadar? Türkiye Günlü ü Birey liflkisine liflkin Yaklafl mlar. (80) 2005, ss. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB SB , (23) 320 (18) Çal k, Mustafa. Kimlik ve Siyaset: Bulut, Sedef. Paris Bar fl Konferans 'ndan Büyük Ortado u Projesi'ne (48) , ss SB , 970, Can, Necati. Ermeni Meselesi'nin Dünü, Bugünü, Yar n. Jeopolitik 4(15) , ss SB , (19) Canbolat, brahim S. Almanya, Fransa ve ngiltere'nin Avrupa Birli i'ndeki Ç kar Politikalar Karfl s nda Türkiye'nin AB Üyeli i 16 Toplumdan ve Devletten Bakarak... Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB , 300 Çal fl, As m. Afganistan' n Yeniden Yap land r lmas Sürecinde Yerinde Gözlem ve De erlendirmeler. GEME'den Bak fl 9(29) 2005, ss SB , 380, (24) Çamurcu, Kenan. AKP'nin E itimle mtihan : Milli E itimde ' yi Yönetiflim'

25 Dönemi. Birikim (192) , ss SB ss. Türkçe ve ng. özet SA Çelenk, Nazmi. Ermeniler Dört "T" Plan. Jeopolitik 4(15) , ss SB , 320 Çetinkaya, Nihat. Türkiye'ye Dayat lan Ermeni Sorununun Tarihsel Derinli i. Jeopolitik 4(15) , ss SB , (25) Çomak, Hasret. 21'nci Yüzy lda fianghay flbirli i Teflkilat 'n n Yeni Yönelimleri ve Türkiye ile Yeni flbirli i Yaklafl mlar. Stratejik Öngörü Dergisi 2(5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (29) Dinçer, Müjde Ker. "Ülkemizdeki STK'lar Kolektif ve Halka Dayal Lobicilik Yapmal " [Söylefli] Konuflan: Murat fientürk, Sivil Toplum 3(10) , ss SB , 060 Doster, Bar fl. Emperyalizmin Eski Ama Eskimeyen Oyunu: Ermeni Meselesi. Jeopolitik 4(15) , ss SB , (30) Dölen, Emre. Darülfünun Ö rencilerinin Balkan Savafl Eylemleri ve Edirne Seyahati. Osmanl Bilimi Araflt rmalar 6(1) 2004, ss. ng. özet SA , (26) Çüçen, A. Kadir. Felsefî Aç dan 320 (31) nsan Haklar n n Evrenselli i Durham, Martin. 11 Eylül'den Sonra Sorunsal. Kayg (4) 2005, ABD'nin D fl Politikas ve Evanjelik ss. Türkçe ve ng. özet. Protestanlar. Çeviren: Zeynep Karadeniz, Siyaset Toplum (2) 2001 SA , ss SA , (27) 320 (32) Da c, Kenan. Türkiye - Avrupa Durna, Mustafa. "Verdi imiz Oyun Birli i liflkileri: Yeni Bir Döneme Peflini Sürüyoruz" [Söylefli] Konuflan: Do ru. Stratejik Öngörü Dergisi Murat fientürk, Sivil Toplum 3(10) 2(5) 2005, ss. Türkçe ve ng , ss. özet SB SB (28) Demirtepe, M. Turgut. ngiltere'de Siyasal Sistem Krizi: Siyasal Kat l mda Düflüfl E ilimi. Avrasya Dosyas 11(1) , 17 Ecevit, Bülent. "K br s'ta Çözüm 30 Y l Önce Sa land " [Röportaj] Konuflan: Sema Sezer, Stratejik Analiz 5(60) , ss SB , 320

26 320 (33) 320 (39) Ekici, Gökçen. Neden En Zay f Halka Eryi it, Süleyman. Avrupa Birli ine K rg zistan? Stratejik Analiz 5(60) Üyelik Hedefi Stratejik mi? Türk , 6-7. ss. Yurdu 25(212) , ss SB SB (34) 320 (40) Ercan, Yavuz. Konuyla lgili Birkaç Girgin, Kemal. Rusya Faktörü ve Üç Söz (48) , ss. Boyutlu D fl Politika. Stratejik 2002 SB 121 Öngörü Dergisi 2(5) 2005, 320, ss. Türkçe ve ng. özet. Erdem, Mustafa Ruhan. Avrupa 2004 SB 274 Yakalama Müzekkeresi. Hukuk ve 320 Adalet 2(5) , ss. 320 (41) 2004 SA 48 Gök, Nejdet - Mehmet Kutlu. Hilâl ve 340, 320 Ay-Y ld z Motifi Sembol ve deolojik Kullan m. Do u Bat 8(31) 320 (35) , ss. Erdem, Tevfik. Totalitarizmin Yeni Türü: Yumuflak Totalitarizm. Siyaset Toplum (2) 2005, ss SB , (42) 2005 SA 10 Göka, Erol. Ulusal Kimlik, "- 320 Kimlikleriniz Lütfen!" Diye Sorulmaz. Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss. 320 (36) Erdo an, Dilflen nce. Ermeni Sorununun Ortaya Ç k fl nda Amerika Birleflik Devletleri'nin Rolü (48) , ss SB (43) 2002 SB 121 Gümrükçü, Harun. Türkiye'den 320, 970 Avrupa Birli i Ülkelerine Göçün Avrupa Hukuku Çerçevesinde ncelenmesi. Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 320 (37) Erol, Mehmet S. Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopoliti i ve "Avrasyac l k" Stratejik Analiz 5(60) , ss SA , SB Gümüfl, Ali Tar k. Avrupa Birli i'nde nsan Haklar n n Korunmas. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(3-4) 2004, ss. 320 (38) Ersun, Ömer. Ermenistan Soyk r m nad ve Kaybedilen Gelecek. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB SA , (44) Gümüfl, Korhan. "STK'lar ktidardan Ba ms z Olurlar" [Söylefli] Konuflan:

27 Murat fiertürk, Sivil Toplum 3(10) , ss SB , (49) brahimov, Rovshan. Türkiye - Türk Cumhuriyetleri liflkileri: Dünü, Bugünü, Yar n. Stratejik Öngörü Dergisi 2(5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (45) Han, Ahmet Kas m. Bitmeyen Hikaye: Irak' n Gelece i. Finans Dünyas 16(184) , ss SB (50) 320 lter, Erdal. Ermenistan ddialar ndan Vazgeçmezse Türkiye- Hasano lu, Mürteza. Küreselleflme, Ermenistan liflkileri Normalleflmez Yeni Dünya Düzeni ve Avrupa'da [Söylefli] 2023 (48) , Yabanc Düflmanl. Kar nca ss. 70(820) , ss SB SB , , 320 Hasano lu, Mürteza. Küreselleflme, Yeni Dünya Düzeni ve Avrupa'da Yabanc Düflmanl. Kar nca 70(820) , ss SB SB , (46) Hatipo lu, M. Murat. AB lerleme Raporu Çerçevesinde Türk-Yunan Dengeleri ve Yunan Kamuoyu. Türk Yurdu 25(212) , ss SB SB , (51) nalc k, Halil. Helenizm, Megali dea ve Türkiye. Do u Bat 8(31) , ss. ttihat ve Terakki Cemiyeti Paris fiubesi ile lgili Gizli Belgeler ( ) "Do u Karadeniz ve zmir fiubesi ile Yaz flmalar" Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , ss. 320 (47) 320 (52) Hazar, Numan. Türk D fl Politikas ve yigün, Kerim. Yeni Güvenlik UNESCO. Stratejik Öngörü Dergisi Konsepti ["Uluslararas Çat flma 2(5) 2005, ss. Türkçe ve ng. Alanlar ve Türkiye'nin Güvenli i" Adl Eseri Üzerine] Karizma 6(22) özet , ss SB SB , (48) Hocao lu, Durmufl. Kaos, Entropi, Hürriyetlerin Korunumu, Devlet ve Sivil Toplum. Sivil Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (53) Kanbolat, Hasan. Kafkasya'n n Jeopoliti inde De iflim Sinyalleri. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB

28 Karal, Enver Ziya. Devrim ve Laiklik. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , ss SB , SB (54) Karsan, Gökhan. "Eski Tüfek" Bir Sosyalistte Milliyetçilik Sosyalizm kilemi: MDD ve Mihri Belli. Do u Bat 8(31) , ss SB SB , (55) 320 (61) Kas m, Kamer. Avrupa Birli i Üyelik Sürecinde K br s, Ermeni Sorunu ve Az nl klar. Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (56) Kavas, Ahmet. Türk D fl Siyasetinin Yeni Aç l m : Afrika. Stratejik Öngörü Dergisi 2(5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (57) Keskin, Arif. ABD- ran Gerginli inde Yeni Bir Dönem: ABD-AB Yak nlaflmas. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB (58) Keskin, Mustafa. Yeni Bir Dünya Görüflü Olarak ATATÜRKÇÜLÜK. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17/Özel say : Cumhuriyetin 80. Y l nda Kayseri) 2004, 1-8. ss. Türkçe ve ng. özet SA (59) Keyman, E. Fuat. "Devlet ve Sivil Toplum Aras ndaki S n r yi Çizilmelidir" Sivil Toplum 3(10) , ss. 320 (60) K r ml, Hakan. smail Bey Gasp ral, Türklük ve slâm. Do u Bat 8(31) , ss. Kodaman, Timuçin. ngiltere-rusya ve Ermeniler (48) , ss SB , (62) Kona, Gamze Güngörmüfl. Yeni Irak, Yeni Ortado u ve Türk D fl Politikas. Stratejik Öngörü Dergisi 2(5) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB (63) Kök, Havva. Avrupa Birli i ve Orta Asya. Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (64) Köker, Levent. Devlet mi, Sivil Toplum mu? Sivil Toplum 3(10) , ss SB (65) Köso lu, Nevzat. Millî Kimlik ve Gökalp. Türkiye Günlü ü (80) 2005, ss SB

29 320 (66) Girebilir... Stratejik Analiz 5(60) Küçük, Cem. Büyük Dünya , 7-8. ss. Kuflatmas [ brahim Karagül'ün 2001 SB 177 "Yüzy ll k Kuflatma" Adl Eseri Üzerine] 320, 920 Karizma 6(22) , ss. 320 (71) 2000 SB 199 Ogan, Sinan. NATO-Ukrayna 320 liflkilerinde Yeni Dönem. Stratejik Analiz 5(60) , ss. 320 (67) 2001 SB 177 Maier, ngrid Dönemi Leh, 320 Ukrayna, Rus Kaynaklar nda Sabetay Sevi. Çeviren: Yener Duran, Toplumsal Tarih 23(136) , ss SB , (68) Manisal, Erol. "Bat Bizi Bölmek stiyor" Diyen Baflbakanlar. Jeopolitik 4(15) , 3-5. ss SB Manisal, Erol. Türkiye-AB liflkileri Ne Durumda ve Nereye Götürülüyor?. Avrasya Dosyas 11(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (69) Mardin, fierif. Operasyonel Kodlarda Süreklilik, K r lma ve Yeniden nfla: Dün ve Bugün Türk slâmî stisnac l. Do u Bat 8(31) , ss SB , Maz c, Nurflen. 24 Nisan ve Ermeni Sorunu. Jeopolitik 4(15) , ss SB , (72) Ogan, Sinan. NGO Devrimlerinin S radaki Adresi K rg zistan. Stratejik Analiz 5(60) , ss SB (70) Ogan, Sinan. Aslan Mashadov Öldürüldü, Çeçenistan Yeni Dönemece 956.1, (73) Olgun, Hakan. Kutsal n Havzas nda Seküler Devlet ve Sivil Toplum. Sivil Toplum 3(10) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (74) Orün, S tk Sunday. Milli Güç ve Türkiye. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , ss SB , (75) Ö ün, Tuncay. Soyk r m Tart flmalar n n Unutturdu u Müslüman Mülteciler (48) , ss SB , Ökte, Ertu rul Zekâi. Cumhuriyetimizin 100. Y l na Haz rlan rken Atatürkçü Düflünceyi Zorunlu K lan Sebepler. Belgelerle Türk Tarihi Dergisi (99-101) , 2-3. ss SB 460

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 01.07.2014 TOPLANTI NO: 24 KARAR:24-01: Gündem ve gelen evrak konusu görüşüldü. Toplantı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/07 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı