2014 MALİ YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 MALİ YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 MALİ YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Organizasyon Şeması 3- Sunulan Hizmetler AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikler İÇİNDEKİLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B. Performans Bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme GENEL BİLGİLER A- MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTKAMIZ Misyonumuz; Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan sürdürülmesini sağlamak üzere; yasalarla veya üst makamlar tarafından verilmiş görev, yetki ve talimatlar doğrultusunda Başkanlığımıza atfedilen hizmetleri yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza kesintisiz destek sunmaktır. Vizyonumuz; Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, her zaman kamunun ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde gerekse idari işlemlerde her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği, katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer Üniversiteler için de örnek alınan öncü bir Dairesi Başkanlığı olmak temel perspektifimiz ve vizyonumuzdur. 2

3 Kalite Politikamız; Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek, çağdaş iletişim teknolojilerini, analitik ve bilimsel iş akış sistemlerini kullanarak daha hızlı hizmet sunmak, istenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, yeni kamu yönetimi anlayışıyla uyumlu şekilde kırtasiyeciliği ve bürokratik mekanizmaları asgariye indirerek ileri yönetişim tekniklerini iş akış süreçlerine yansıtmak, mevzuat ve görev alanıyla sınırlı kalmaksızın hizmetin yürütülmesini daha etkin ve verimli hale getirebilecek tüm metotları kavramsallaştırarak ilkeli bir kamu hizmeti yaklaşımı ve kurum kültürü oluşturmak, hizmetten yararlananların memnuniyetini ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi anlayışına uyarak, hizmet ve faaliyetleri istikrarlı biçimde iyileştirmeyi sürdürmektir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan harcama yetkisi kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında bütçe ilke ve esasları kanun, tüzük, yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olduğunda ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanıldığında kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerin tüm denetim kuurmlarına ve üst yöneticilerine karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Gerçekleştirme Görevlisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemelerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme Görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur. Görev ve Sorumluluklar Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta tanımlanmış her türlü satın alma işlemlerini gerçekleştirmek, kiralama ve gayrı maddi hak sağlama işlerini yapmak, Başkanlık bütçesini kontrol ve idare etmek. 3

4 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. maddesinde düzenlediği üzere, Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe kalemlerinden karşılanması uygun görülenlerin ihale, alım, kiralama vb. destek hizmetlerinin en iyi şekilde sağlanması. Üniversitenin temizlik, servis ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu. Üniversitemiz personellerine ait özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi, takip ve yazışmalarının yapılması. Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının satın alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb. yollarla edinilen taşınırların kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi, merkez ambar stoklarının takibi, bağlı depoların takibi düzenlemesi ve idaresi. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. FİZİKSEL YAPI Sıra no: Harcama Biriminin Kullanımında olanlar Fiziki kaynakların kullanımında izlenen politikalar Fiziki Kaynakların Durumu 1 Hizmet Binası (6 Büro) 2 Telefon (14 Adet) 3 Faks (3 Adet) 4 Fotokopi (5 Adet) 5 Yazıcı (4 Adet) 6 Bilgisayar (24 Adet Bilgisayar) (23 Adet Masa Üstü, 1 Adet Dizüstü Bil.) Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi 4

5 Sıra No: Araç İşletme Biriminin Kullanımında olan Araçlar Fiziki kaynakların kullanımında izlenen politikalar Fiziki Kaynakların Durumu Binek Oto (12 adet) Minibüs (4 adet) Midibüs (2 adet) Otobüs (1 adet servis otobüsü, 2 adet şehirlerarası otobüs) Kamyonet (2 adet) 6 Traktör (1 Adet) Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi 2. ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI SEKRETERYA SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI İHALE BİRİMİ İSTİSNAİ ALIMLAR BİRİMİ PLANLAMA VE ORGANİZASYON BİRİMİ ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ MAAŞ VE ÖZLÜK BİRİMİ ARAÇ İŞLETME AMİRLİĞİ SANTRAL BİRİMİ KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ TEMİZLİK İŞLERİ AMİRLİĞİ 3. SUNULAN HİZMETLER Başkanlığımız bünyesinde yürütülen hizmetler, İdari hizmetler, Tahakkuk ve Satın alma Şube Müdürlükleri ile Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir. Rektörlük ve bazı bağlı birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerinin yürütülmesinde tüm mal ve hizmet alım işleri ile özlük ve maaş ödeme işlemleri Başkanlığımız birimlerince gerçekleştirilmektedir. 5

6 TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Rektörlük ve bağlı birimlerine ait Akademik ve idari personellerin maaş işlemlerinin yürütülmesi, personele ait yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yollukları işlemlerinin gerçekleştirilmesi, emeklilik, doğum ödemesi vb. sosyal hak işlemlerinin yapılması ile geçici statüdeki işçilerin özlük ve maaş işlemlerini yürütmekle görevlidir. TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının satın alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb. yollarla edinilen taşınırların kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi, merkez ambar stoklarının takibi, bağlı depoların takibi düzenlemesi ve idaresi Taşınır Kayıt Kontrol Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, ilgili mevzuat, emir ve talimatlar doğrultusunda Üniversitemiz hizmet binalarında sivil savunma, koruyucu güvenlik, topyekûn savunma, seferberlik savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin birimlerden gelen bilgi akışı ve destek ile planlanması, hazırlanması, gerçekleştirilmesini sağlamaktır MALİ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK ARALIK 2014 tarihleri arasında aşağıda adı geçen birimlere ait maaşlar hazırlanmış ve SGK emekli kesenekleri bildirilmiştir. Hastaneler Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşler Daire Başkanlığı 6

7 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM TOPLAM HARCAMA ÖDEME EMRİ SAYISI Rektörlük (Özel Kalem) ,45 6 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) , İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , Personel Daire Başkanlığı ,52 99 Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı ,45 31 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,38 31 Yapı İşeri ve Teknik Daire Başkanlığı ,24 88 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ,98 41 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ,97 57 Hukuk Müşavirliği ,88 20 Eğitim Fakültesi 0,00 0 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0,00 0 Uygulama ve Araştırma Hastanesi , Maaş ile birlikte Vekâlet Aylığı ücretleri bordroları hazırlanmış ve teslim edilmiştir sayılı kanunun 4 üncü maddesinin C bendine göre çalışan sözleşmeli personellerin maaşları hazırlanmış ve SGK emekli kesenekleri bildirilmiştir. - İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza görevlendirilen işçilerin işe giriş bildirgeleri hazırlanmış ve üst yazıyla İŞKUR a bildirilmiştir. - İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza görevlendirilen işçilerin stopaj vergilerinin ödenmesi için Köprübaşı Vergi Dairesinde mükellefiyetimiz açtırılmıştır. - İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza görevlendirilen işçilerin maaşları ve SGK Primleri İŞKUR a gönderilmiştir Sayılı kanun kapsamında Sürekli İşçilerin işe giriş bildirgeleri ve özlük işlemleri yapılarak. Aralık 2014 maaş ve tediye ücretleri ödenmiştir. 7

8 - Nakil gelen ve açıktan atanan idari ve akademik personellerin işe giriş bildirgeleri hazırlanmıştır - Nakil giden personellerin işten ayrılış bildirgeleri, nakil il muhaberelerinin ve görevden ayrılış yazıları hazırlanmıştır. - Rektörlük rutin ödemeler tahakkuk ettirilmiş ve teslim edilmiştir. - Personellerin talebi üzerine bankaya verilmek üzere maaş durumunu bildiren banka yazları hazırlanmıştır. - Birimler arası yapılan diğer yazışmalar yapılmıştır. - Posta ve kargo işlemleri her gün düzenli takip edilip yerine getirilmiştir. - Her Ayın 20. İş günü rutin olarak Garanti Bankası A.Ş ile yapılan promosyon anlaşması kapsamında maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır Sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz Rektörlük birimi çalışanlarına Ek Çalışma Karşılıkları ödenmiştir. - Avukatlık Vekâlet Ücreti ödemelerine ait bordro ve ödeme emirleri düzenlenerek muhasebe birimine teslim edilmiştir. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Alımları; Temizlik-büro ve güvenlik işçilerinin yeni fakülte ve yüksekokulların açılması ve buna bağlı olarak ta ek bina ve kampüsler açılması sebebiyle hizmet alımında çalışan işçilerde de artırıma gidilmiştir. İşçi sayıları, yapılan harcamalar ve bütçedeki ödenek bilgileri aşağıda yer almaktadır. Hizmet Alımları Yıllara Göre Kişi Sayıları Tablosu Mali Yıl Temizlik Hizmeti Personel Sayıları (Yazılım-Otomasyon) Personel Sayıları Güvenlik Hizmeti Personel Sayıları TOPLAM Mali Yıl Temizlik Hizmeti Büro Destek Hizmeti Güvenlik Hizmeti Toplam Harcama (Yıllık) ,56 TL ,44 TL ,00 TL ,00 TL 8

9 Araç İşletme Birimi; Birimimizin uhdesinde bulunan taşıt listesi aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir: Sıra No Marka Model Model Yılı 1 Renault Megane Isuzu (Otobüs) Ultra Mercedes (Minibüs) Sprinter Mercedes (Midibüs) Sprinter Renault Fluence Isuzu (Kamyonet) Dmax Iveco (Kamyonet) Iveco Volkswagen (Minibüs) Crafter Fiat (Ünye İİBF) Linea Otokar (Otobüs) Kent 290 LF Renault Megane Renault Fluence Mitsubishi (Midibüs) Temsa Mitsubishi (Otobüs) Safir Renault Clio Audi A Ford (Minibüs Mesudiye MYO) Transit Ford (Minibüs) Transit Renault Megane New Holland (Traktör Ziraat Fakültesi) New Holland Tofaş Şahin Tofaş Şahin Renault Toros SW Tofaş (Sağlık Kültür Spor Daire Bşk.) Kartal 1993 Birimimize bağlı araçların 2014 Mali yılında görevlendirme talimatlarına uygun olarak çıktıkları görev sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: SIRA MARKASI MODELİ PLAKASI AUDİ A6 52 AA RENAULT MEGANE III 52 DR RENAULT FLUENCE 52 AC RENAULT MEGANE II 52 FD RENAULT CLİO 52 AC RENAULT TOROS 52 RA TOFAŞ ŞAHİN 52 FE FORD TRANSİT 52 AC İVECO DAILY 52 RC VOLKWAGEN CRAFTER 52 RC MERCEDES SPRİNTER 52 DH ISUZU D MAX 52 AF RENAULT FLUENCE 52 RC TOFAŞ ŞAHİN 52 DA MİTSUBİSHİ PRESTİJ 52 DA

10 16 MİTSUBİSHİ SAFİR 52 AC FİAT LİNEA 52 AC OTOKAR Servis Otobüsü 52 DA SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İhale Birimi 2014 Mali Yılı İhaleleri: S.N İ.K.N İhale Adı İhale Konusu Sözleşme/İhale Bedeli (KDV Dahil) /8609 T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı İhale konusu iş birimlerimizde ısınma amaçlı olarak kg. Kalorifer Yakıtı Alımı işidir , / / Mali Yılı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Hizmet Araçları için Akaryakıt Alımı T.C. Ordu Üniversitesi 2014 Mali Yılı Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı İhale konusu iş, Ordu Üniversite Rektörlüğü ve bağlı Birimlerinde Kullanılmakta Olan Hizmet Araçları İçin Litre Kurşunsuz Benzin ve Litre Motorin Alımı işidir. İhale konusu iş birimlerimizde ısınma amaçlı olarak kg. Kalorifer Yakıtı Alımı işidir , , / /48010 Ordu Üniversitesi Birimlerinde Kullanılmak Üzere Microsoft Lisansı Alımı Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İçin Spor Aletleri Alımı İhale konusu iş, Üniversitemiz Birimlerinde kullanılmak üzere 2 Kalem Microsoft Lisans Alımı işidir ,00 19 Kalem Spor Aletleri Alımı , / / / / / / T.C. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İçin Tıbbi Malzeme Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlük Kampusü İçin Kameralı Güvenlik Sistemi Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi için Tıbbi Cihaz Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İçin Kitap Alımı İhale konusu iş Sağlık Yüksek Okulu laboratuvarlarında kullanılmak üzere 3 Kısım 32 kalemden Oluşan Tıbbi Malzeme Alımı işidir. İhale konusu iş, Fen Edebiya Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 7 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve montajı işidir. İhale konusu iş, Ziraat Fakültesi Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 22 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir. İhale konusu iş Tıp Fakültesi laboratuvarlarında kullanılmak üzere 36 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı işidir. İhale konusu iş Merkez Kütüphanede kullanılmak üzere 665 kalem kitap alımı işidir , , , , , , / Mali Yılı Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler İçin Kömür Alımı İhale konusu iş, Birimlerimizde ısınmda amaçlı olarak 325 Ton Kömür Alımı işidir ,50 10

11 / / / T.C. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İçin El Aletleri Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kameralı Güvenlik Sistemi için Demirbaş Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarında ve kliniklerinde kullanılmak üzere75 kalem El aleti alımı işidir. İhale konusu iş, Kameralı Güvenlik sistemi alımı ihalesinde kamera ve ekipmanlarında hesaplamalarda eksik planlanan 5 kalem kamera ekipmanı alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 15 kalem laboratuvar cihazı alımı işidir , , , / T.C. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçin Laboratuvar Sistemi Alımı İhale konusu iş Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde kullanılmak üzere 1 adet laboratuvar sistemi temini ve montajı işidir , / Mali Yılı Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler İçin Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı Kg Kalorifer Yakıtı , / / T.C. Ordu Üniversitesi Birimleri İçin Temizlik ve Yazılım-Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı T.C. Ordu Üniversitesi Birimleri İçin Güvenlik Hizmeti Alımı İhale konusu iş, Üniversitemizde temizlik hizmeti ve yazılım destek hizmetinin sağlanması için 174 adet temizlik ve Yazılım- Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı (3 Aylık) işidir. İhale konusu iş, Üniversitemiz birimlerinde güvenliğin sağlanması için116 adet Güvenlik Personeli Hizmeti Alımı (3 Aylık) işidir , , / Mali Yılı Ordu Üniversitesi Hizmet Araçları için Akaryakıt Alımı / Tıp Fakültesi İçin Demirbaş Alımı İhale konusu iş Üniversitemiz hizmet araçlarında kullanılmak üzere lt mazot lt. benzin alımı işidir. İhale konusu iş Tıp Fakültesi Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 5 kalem Tıbbi Demirbaş Alımı işidir , / Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimler Fakültesi İçin Gemi Malzemesi Alımı İhale konusu iş Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesinde kullanılmak üzere 24 kalem Gemi Malzemesi Alımı / Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu İçin Ders Araç Gereçleri Alımı Fatsa Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Bölümü İçin 20 kalem Ders Araç Gereçleri Alımı , /5199 T.C. Ordu Üniversitesi Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı kg. Kalorifer Yakıtı Alımı / / /91496 T.C. Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi İçin Kameralı Güvenlik Sistemi Alımı T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI T.C. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İçin Kitap Alımı 11 İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve montajı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve montajı işidir. İhale konusu iş Merkez Kütüphanesinde kullanılmak üzere Kitap Alımı işidir.

12 / T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kütüphanesi İçin Kitap Alımı İhale konusu iş Merkez Kütüphanesinde kullanılmak üzere Kitap Alımı işidir / / / / T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İçin El Aletleri Alımı T. C. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı için El Aletleri Alımı TC Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne Bağlı Laboratuarlar İçin Laboratuar Cihazı Alımı T C Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı için Laboratuvar Cihazı Alımı İhale konusu iş Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarında ve kliniklerinde kullanılmak üzere El aleti Alımı işidir. İhale konusu iş Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarında ve kliniklerinde kullanılmak üzere El aleti Alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere 15 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir. İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere 4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir ,34 Doğrudan Temin Birimi; Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal, hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi. Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa fiyat araştırması yapılması. Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi. Mal ve Malzeme ile Hizmet alımları işinin gerçekleştirilmesi ve muayene kabul işlemlerinin düzenlenmesi. Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen demirbaş, makine ve teçhizatların yıllık onarım bakım sözleşmelerinin yapılması işlemleri gerçekleştirilmektedir. 225 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. (157 adet 22/d ile, 69 adet Harcama Talimatı ile gerçekleştirilmiştir.) DMO dan rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 13 adet satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ön Mali Kontrol Birimi; 2014 Mali Yılında birimimiz tarafından gerçekleştirilen ödemelere ilişkin çizelgeye aşağıda yer verilmiştir: Akaryakıt Fuil Oil 2014 MALİ YILI HİZMET ENVANTERİ (2 adet) ,62 TL (12 adet) ,36 TL (3 adet) ,06 TL (7 adet) ,83 TL (2 adet) 9.417,32 TL Kömür Alımı (1 adet) ,75 TL Doğalgaz (1 adet) ,86 TL 12

13 (1 adet) ,16 TL (1 adet) ,22 TL Su Faturası (7 adet) ,88 TL (1 adet) ,00 TL Elektrik Faturası (11 adet) ,87 TL (1 adet) ,61 TL (8 adet) 8.820,55 TL Telefon Faturası (11 adet) 9.872,71 TL (12 adet) ,20 TL (15 adet) ,17 TL Gazete İlan Bedeli (13 adet) ,73 TL (25 adet) ,66 TL Görev Gideri (54 adet) ,83 TL Yakıt Avansı (12 adet) 5.982,32 TL (8 adet) Seminer ve Kurs Katılım (3 adet) 2.449,50 TL ( 4 adet) Kamu İhale Kurumu (16 adet) ,00 TL (8 adet) AMAÇ ve HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaç; Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin performansını artırıcı önlemler almak. Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak. Stratejik Hedefler; Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi. Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak bürokrasinin azaltılması. İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilerek zaman ve kırtasiye tasarrufu sağlanması. Başkanlığımızda, elektrik, su, telefon gibi tasarruf yapmak. 13

14 B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek, Kamunun ve Kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, Kolektif ve dayanışmacı bir çalışma anlayışına sahip olmak. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Başkanlığımızın Bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, 5018 sayılı Mali Yönetin ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanmaktadır. Başkanlığımız kurumu adına temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde karşılayarak harcama yetkilisi uhdesinde olan 2014 yılına ait bütçe gider gerçekleşmelerini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yerine getirilmiştir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığımız her zaman kamunun ve Üniversitemizin menfaatini ön planda tutmuş kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına, açık, şeffaf ve rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin edilmesini sağlamış olup 2014 Mali Yılını da bu doğrultuda kapatmıştır. 1. Bütçe Uygulama Sonuçları; İhale Birimi; Başkanlığımızın Üniversitemizin Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri programında yer alan proje ödeneklerinin Bütçe Uygulama Sonuçları ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur. Sıra No: İHALE TÜRÜ İHALE ADEDİ İHALE BEDELİ (KDV Hariç) 1 Mal alımı ,50 TL 2 Hizmet Alımı ,25 TL TOPLAM ,97 TL 10 adet mal alım ihalesi iptal edilmiştir. 14

15 İstisnai Alımlar Birimi; Birimimiz tarafından 2014 Mali Yılında 328 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. Yapılan işlemlerin ayrıntıları aşağıdaki listede yer almaktadır: DOĞRUDAN TEMİNİN ADI MİKTARI TUTARI Gazete Dergi ve Abonelikler 12 Adet ,40 Akaryakıt 4 Adet ,16 Araç Bakım 25 Adet ,61 D.M.O Mal Alımı 13 Adet ,63 Gayrimenkul Bina Bakım ve Onarımı 19 Adet ,01 Hizmet Alımı 28 Adet ,37 Mal Alımı 218 Adet ,33 Sarf Malzeme Alımı 2 Adet ,28 Araç Sigorta 16 Adet ,10 Yakıt Alımı 3 Adet ,87 TOPLAM ,76 Bütçe Gelirleri; KİRA GELİRİ SÖZLEŞME TARİHİ YILLIK KİRA BEDELİ Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat Bankası) Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat Bankası) Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat Bankası ATM) Banka Şube Yeri Kiralama (Garanti Bankası) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Ptt Posta Hizmeti Yeri Kiralama ,00 TL Kopyalama Merkezi Yeri Kiralama TL Pastane/ Kafeterya Yeri Kiralama ,60 TL 15

16 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içersinde çalışan kadroya sahip olmak, Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerinde çalışması, Personelin şikâyet ve sorunlarını yöneticilere rahat ulaştırabilmesi, Başkanlığa bağlı birimlerin bir arada olması, Yeniden yapılanma, stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi konularındaki isteklilik, Üniversitemizce elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması. B. ZAYIFLIKLAR Mevzuatın yoğun ve değişken olması, Hizmet içi eğitim eksikliği, Personel performansının değerlendirilememesi, Başkanlığımıza ait arşiv ve Taşınır deposunun fiziki yetersizliği, Yabancı dil bilen personel eksikliği, Personel yetersizliği sebebiyle her bir çalışanımızın çok çeşitli ve birbiriyle bağlantısız konularda yetkinleşmek zorunda olması. C. DEĞERLENDİRME Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkânlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına 16

17 yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, üstün yönlerimizin geliştirilmesi ve zayıf yönlerimizin iyileştirilmesi Başkanlığımız tarafından üretilen hizmet kalitesini, hizmet alan ve çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Başkanlığımızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. ÖNERİ VE TEDBİRLER Dairemiz birimlerinin daha iyi çalıştırılması amacıyla Üniversite bütçelerinin merkezileştirilerek toplu halde kullanılmasının sağlanması, alımların Başkanlığımız bünyesine bırakılarak personelin birikim ve vizyonundan daha verimli yararlanılması, Başkanlığa verilen fiziki koşullar ve eğitim odaklı imkânların arttırılması, Üniversitemizin satın alma ve tahakkuklarının daha verimli yapılabilmesi amacıyla yer verdiğimiz önerilerimiz arasındadır. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(ordu, / /2015) Kürşat TAŞTAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 17

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1. Misyonumuz Üniversitemizin her yıl bütçe olanakları çerçevesinde, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2017 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 2015 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) İşin Konusu İşin Yapılması gereken Tarih Aralığı İşin yapılabildiği asgari zaman aralığı Durumu Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 1 Doğrudan

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması

Sekreterya. Mal Alımları ile ilgili muayene kabul komisyonları kurulması ve ilgili birimlerle muayene ve kabul işlemleri ile ilgili yazışma yapılması Başkanlık Makamı Sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak Birimlerin uyum içerisinde çalışmasını sağlanmak Başkanlık yetki alanında bulunan bütçelerin sağlıklı ve düzgün

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

2014 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü)

2014 YILI İŞ TAKVİMİ (Satınalma Şube Müdürlüğü) 1 2 3 İşin Konusu Doğrudan Temin (22.maddesi) ile yapılacak alımlar için idari Personel oluru alınması. 64 ZK 770 (Kamyon) plakalı araca ait trafik sigorta işlemi. Mal ve Hizmet Alımları için Muayene ve

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

Tel : (0462) Fax : (0462) web : imidb.ktu.edu.tr e-posta :

Tel : (0462) Fax : (0462) web : imidb.ktu.edu.tr e-posta : Tel : (0462) 3772217 Fax : (0462) 3253225 web : imidb.ktu.edu.tr e-posta : idarimali@ktu.edu.tr İÇİNDEKİLER Konu Başlığı : Sayfa No : SUNUŞ...... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A) Misyon ve Vizyon. 2 B) Yetki,

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hazırlayan: Binali KOÇ, C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 58140 SİVAS. Adı Soyadı : Ünitesi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görevi : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Şube Müdürü, Ayniyat

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU Konya, Mart 2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 I - GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI FAALİYET RAPORU BİRİMİ RAPOR TARİHİ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 20.01.2017 Mehmet TUNA Şube

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2012 YILI FAALI YET RAPORU

2012 YILI FAALI YET RAPORU 2012 YILI FAALI YET RAPORU Konya, Mart 2013 İçindekiler Tablosu BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 I - GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ŀnevşehir KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara-2013 SUNUŞ 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli 5018

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Tuncay TAŞ/Şef Fahrettin KİREÇÇİ/Bilgisayar İşletmeni Osman GÜVEN/Memur Orhan DEVECİ/Memur GÖREVLERİ 1. Fakültede yapılacak

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

2014 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET

2014 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET 2014 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon.. 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C- Birime

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O) HİYERARŞİK KONTROLLER Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adıyaman 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon, Vizyon ve Değerler... 5 1. Misyonumuz... 5 2. Vizyonumuz...

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Sunay

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Toplantı Konu Başlıkları 2 Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan İşler Talepler Geliştirme Çalışmaları Dilek ve Temenniler Genel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı