F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3"

Transkript

1 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 836 KABA YEM HASAT SĠSTEMLERĠNĠN OTUN (YONCANIN) KURUMA OLGUSU ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN SAPTANMASI Determinig Effects Of Raw Feed Harvest Systems On Drying Fact Of Alfalfa F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3 ÖZET Hasat sonrasında bitki öz suyundaki oksidasyon ve protein kayıplarını en az düzeye indirebilmek için en kısa sürede bitki öz suyunu bitkiden uzaklaģtırmak gereklidir. Kaba yemin biçilip tarlada uygun bir Ģekilde kurutularak besin değerini kaybetmeden saklanmasını sağlamak kaba yem mekanizasyonunun en önemli unsurunu oluģturmaktadır. Uygulamada tarlada doğal olarak kurutma yönteminin yaygın olarak kullanımı nedeniyle farklı kaba yem hasat sistemlerinin kuruma üzerine etkileri araģtırılmıģtır. Kuruma, iklim özelliklerine bağlı olması nedeniyle iklim koģulları saptanarak bu koģulların kuruma üzerine etkileri incelenmiģtir. Meydana gelen kayıp oranının azaltılabilmesi ve kuruma iģlemlerinin hızlandırılmasının sağlanması amacı doğrultusunda uygulanan mekanizasyon sistemlerinde otun kuruma süreleri, kuruma oranı ve kuruma olguları saptanmıģtır. Sistem 6 nın kuruma süresi diğer sistemlere göre oldukça farklı ve en uygun sistem, kuruma oranlarına göre tamburlu biçme makinası ile ( S 3, S 4 ) oluģturulan sistemler en uygun olarak saptanmıģtır. ABSTRACT The plant juice has to be removed from the plant in the shortest time in order to reduce the protein and axidation losses of the plant juice after the harvest. The most important thing in the raw feed mechanization is to store the feed without nutrient value loss after harvesting and drying on field. Due to the widespread use of the natural drying method on field, the effects of the different raw feed harvest systems on drying has been researched. As drying depends on the climate conditions, the effects on drying has been examined. To reduce the losses and to fasten the drying process, the drying periods, rates and effects have been determined in the mechanization from the other systems and according to the drying rates the most convenient systems are systems made with a drum harvest machine. 1 Yrd.Doç.Dr.T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,TEKĠRDAĞ. 2 Prof.Dr. T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,TEKĠRDAĞ. 3 Doç.Dr.T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,TEKĠRDAĞ.

2 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ GĠRĠġ Hayvan beslenmesinde yüksek besleme değeri ile önemli yere sahip olan kaba yemin hasadı, kurutulması ve depolanarak saklanması en zor tarımsal iģlemlerden birisidir. Hasat sırasında yeģil olan ve çok nem içeren, fazla hacimli bu ürünlerin kısa zamanda besin değeri bozulmadan hasat edilmesi, toplanması ve depolanması ancak mekanizasyon uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Kuru ot elde etmek amacıyla doğal kurutma yönteminin uygulanması durumunda ot her türlü olumsuz etkilere maruz kalmaktadır. Özellikle bölgemizde çok değiģken bir iklimin hakim olması bu durumu daha da güçleģtirmektedir. Üründe nitelik ve nicelik kayıplarına yol açabilecek bu riski azaltmak, kuruma zamanının kısalmasına bağlı olup, kuruma olayının iyi bilinmesi ve bazı mekanik önlemleri içeren mekanizasyon ile gerçekleģtirilebilmektedir. Yem bitkilerinin tarlada kuruma süreleri sıcaklık, nem, yağıģ miktarı, buhar basıncı farkı gibi iklimsel faktörlerin yanı sıra namlu profili, biçim yüksekliği, uygulanan mekanizasyon yöntemi, yem bitkisinin türü, biçim zamanı gibi birçok etkene bağlı olarak değiģmektedir. Kurutma koģulları altında KM kayıpları %15-25 arasında meydana gelmektedir. Ancak hava koģullarına bağlı olarak yağmur zararı altında ürünlerde bu kayıp % arasında görülmektedir. KM kaybı ürün kalitesinde genel bir azalma demektir. Bu nedenle uygulanacak mekanizasyon yöntemleri önem kazanmaktadır(rotz ve Abrams,1988). Ülkemizde hayvanların kaba yem ihtiyacının karģılandığı üç ana kaynaktan ilki çayır-mera ve yaylalar, ikincisi tarla tarımı içerisinde yer alan yem bitkileri yetiģtiriciliği, üçüncüsü ise tarla tarımının artıkları olan sap ve samanlardır. Ülkemizde çayır-mera ve yayla alanları yaklaģık 24 milyon hektar olup, toplam ülke alanının aģağı yukarı üçte biri (%31.2) kadardır. Bölgemizde ise çayır-mera alanları %2 ile en az alanı oluģturmaktadır. Ülkemizdeki meralar mevcut hayvanların ancak üçte birini barındırabilecek durumdadır(tosun,1993). BüyükbaĢ hayvan sayısı, ülke geneline oranla ilk sıralarda yer almaktadır. Bölgedeki sığır ırkı varlığının %80 i saf melezden oluģmaktadır. Büyük bir hayvan potansiyeline sahip olan bölgemizde çayır-mera alanlarının mevcut hayvan varlığının yem ihtiyacını karģılamaktan uzak olması kaba yem mekanizasyonunun önemini daha da arttırmaktadır. Trakya Bölgesinde yıllık kaba yem ihtiyacı 1.5 ton dur. Bunun %7.3 ü çayır-mera alanlarından, %5.87 si yem bitkilerinden sağlanmaktadır. Kesif yeme dayalı beslenme kültür ırkı ve melezlerinden yeterince verim alınmasını olumsuz etkilemekte, ürün maliyetini yükseltmekte ve bazı sağlık sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu nedenle çayır-mera ve yem bitkileri alanlarının arttırılması gerekmektedir(altın vd.,1997). Hayvancılık iģletmelerinin üretim giderlerinin %70-80 nini yem masrafının oluģturduğu düģünülürse kaba yem üretiminin önemi ortaya çıkmaktadır. 2.MATERYAL VE YÖNTEM 2.1.Materyal AraĢtırma tarla ve laboratuar denemeleri Ģeklinde yürütülmüģtür. Tarla denemeleri Türkgeldi Tarım ĠĢletmesinde, laboratuar denemeleri ise Tarım Ġl Kontrol

3 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 838 Laboratuarında ve T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuarında iki yıl süreyle yapılmıģtır. Mevcut yem bitkileri üretimi içerisinde 7298 ha ile yoncanın yer alması, iģletmelerin %74 ünde kuru ot üretim amacıyla yonca yetiģtirilmesi nedeniyle çalıģma materyali olarak yonca bitkisi seçilmiģtir. Bölgede yapılan ön çalıģmalar doğrultusunda kullanımı yaygın olan alternatif hareketli, tamburlu ve ot ezme makinası ve yıldız çarklı yan tırmık araģtırma materyali olarak kullanılmıģtır. 2.2.Yöntem AraĢtırmada yoncanın tarla koģullarında kuruma olgusunu saptamak amacıyla iki yıllık periyotlar halinde tarla denemeleri planlanmıģtır. Uygulamada kullanılan hasat sistemleri ile altı ayrı sistem oluģturulmuģtur. Çizelge-2.1 de hasat sistemleri gösterilmiģtir. Çizelge-2.1.Denemelerde Uygulanan Hasat Sistemleri Sistem Parmaklı Tip Biçme Makinası Tamburlu Tip Biçme Makinası Ot Ezme-Biçme Makinası Yıldız Çarklı Yanal Tırmık 1 x x - - x 3 - x x - x x x x Denemelerde iki yıl süreli olarak aynı parsellerde çalıģılmıģtır. Ġlk yıl iki,,ikinci yıl üç biçim yapılmıģtır. Bitki nem içeriğinin saptanması amacıyla biçim ve biçimi takip eden zamanda birer saat ara ile örnek alma iģlemi devam etmiģtir. Örnekler, parselin değiģik bölümlerinden alınan örneklerin karıģtırılması suretiyle elde edilmiģtir. Kese kağıtlarına alınan örnekler yaģ ağırlık esasına göre kuru madde ve nem miktarının saptanması amacıyla kurutma fırınında C de 2,5 saat kurutulmuģtur (ASAE,Standart 352.2,1994). Kuruma oranı, kuruma zamanına bağlı olarak kuruma saati baģına % nem kaybı Ģeklinde hesaplanmıģtır. Kuruma zamanı olarak günlük saat saatleri alınmıģtır (Evcim,1979). K.O = (Nya - Nyi / o i kz) (%/h) Burada; BaĢlangıçtan i zamanına dek geçen kuruma saati K.O: Kuruma oranı (%/h), o i : BaĢlangıçtan i zamanına dek geçen kuruma saati, Nya: BaĢlangıç nem miktarı (yaģ ağırlık) %, Nyi: Ġ zamanındaki nem miktarı (yaģ ağırlık) % dir. Ayrıca sistemlerin yonca bitkisinin kuruması üzerine etkili havanın nem miktarı ile buhar basıncı farkı değeriyle olan iliģkisi nedeniyle en uygun kuruma eğrisi modeli

4 Kuruma oranı (%/h) Kuruma Oranı (%/h) Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 839 araģtırılmıģtır. Daha önce kanıtlanmıģ kuruma modeline uygunluğu araģtırılmıģtır (Evcim,1979). Y = a.e -bx+cx2 Burada; Y:Belirli bir andaki namlu nem miktarı(%), a:biçim anındaki nem (%), x:biçimden o ana kadar saatlik BBA değeri toplamı (KNhm -2 ) Kuruma saati için. 3.ARAġTIRMA SONUÇLARI ve TARTIġMA 3.1.Kuruma Oranına ĠliĢkin Sonuçlar AraĢtırmada yoncanın biçimden sonra balyalamaya kadar geçen süre içinde saptanan K.O. her bir yöntem için ayrı ayrı değerlendirilmiģtir. Denemelerde birinci yıl birinci biçimde yoncanın elde edilen kuruma oranları ġekil-3.1 de,aynı yıl ikinci biçimde elde edilen kuruma oranları ġekil-3.2 de verilmiģtir. Ġkinci yıl birinci biçim kuruma oranları ġekil-3.3 de, ikinci yıl ikinci biçim kuruma oranları ġekil-3.4 de ve ikinci yıl üçüncü biçim değerleri ġekil-3.5 de verilmiģtir S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 0 Kuruma Saati (h) ġekil-3.1.birinci Yıl Birinci Biçime ĠliĢkin Kuruma Oranları S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 0 Kuruma saati (h)

5 Kuruma oranı (%/h) Kuruma oranı (%/h) Kuruma oranı (%/h) Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 840 ġekil-3.2.birinci Yıl Ġkinci Biçime ĠliĢkin Kuruma Oranları S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 0 Kuruma saati (h) ġekil-3.3.ġkinci Yıl Birinci Biçime ĠliĢkin Kuruma Oranları S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 0 Kuruma saati (h) ġekil-3.4.ġkinci Yıl Ġkinci Biçime ĠliĢkin Kuruma Oranları S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 0 Kuruma saati (h)

6 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 841 ġekil-3.5.ġkinci Yıl Üçüncü Biçime ĠliĢkin Kuruma Oranları Kuruma oranı S4 ve S3 de baģlangıçta çok yüksek bir değere sahiptir. Genel olarak Kuruma oranının ot ezme-biçme makinasında yüksek çıkması tahmin edilirken S6 ve S5 de bu oran oldukça düģük çıkmıģtır. Bu oranın düģük olmasının nedeni,otun ezilmesi suretiyle bitki bünyesindeki suyun dıģarıya çıkması ve materyalin daha yüksek bir neme sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Kuruma oranları biçimin yapıldığı gün daha belirgin olmasına rağmen kurumayı takip eden diğer günlerde düģmekte ve sistemler arasındaki fark da önemli olmamaktadır. Ancak, kuruma hızına bağlı olarak kuruma saatleri farkı olmaktadır. Tüm biçimlere iliģkin kuruma oranı sistemlerde denemeler süresince hava Ģartları ve biçim saatleri farklılık göstermediği sürece benzerdir. Kuruma oranı tırmıklama iģleminin yapılmasını takip eden kuruma saatinde artıģ göstermektedir. Kuruma süresi ise en fazla S3 de olmaktadır. Bu namlu yapısından kaynaklanmaktadır. 3.2.Tarlada Yonca Kuruma Olgusuna ĠliĢkin Sonuçlar Ürünün kurumasında kullanılan biçme makinalarının biçme düzenlerinin farklılığı, tırmıklama iģlemi, namlu yapısı, namlu profili, anız yüksekliği ve iklim değerleri önemli olmaktadır. Kuruma saatine bağlı olarak sistemlerin kuruma hızları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla balyalama zamanı biçim ve sistemlerde farklılıklar göstermektedir. Kuruma sürelerine göre sistemleri sıralarsak sırasıyla S6, S5, S4, S2, S1 ve S3 Ģeklinde olmaktadır. Kuruma oranları arasındaki farkın büyük ölçüde sistemlerdeki makine kombinasyonundan meydana geldiği görülmektedir. Parmaklı tip biçme makinası da tamburlu tip makinaya oranla daha hızlı kuruma sağladığı saptanmıģtır. Namluların çevrilmesi iģlemi kuruma oranında belirgin bir fark yaratmaz iken kuruma hızının artmasına ve kuruma saatinde ürün neminin artmasına neden olmaktadır. DeğiĢken iklim koģulları kuruma süresinin uzamasına bağlı olarak kayıp oranlarının artmasına neden olabileceği gibi yağmur gibi etmenler nedeniyle kayıbın % 100 e ulaģmasına da neden olabilmektedir. Rüzgar hızı ise ürünün kuruması üzerinde önemli bir etkiye neden olmamıģtır. Denemeler süresince kaydedilen ürün nemi ve kuruma süreleri Çizelge-3.1 de gösterilmiģtir. 3.3.Namlu Profilleri Namlu profilleri biçme makinalarının teknik özelliklerine bağlı olarak farklı yapı oluģturmakta ve farklı namlu yoğunlukları ürün kuruması üzerinde önemli etken olmaktadır (Rotz ve Chen,1985). Tamburlu tip biçme makinaları ile biçimde dar, yoğun ve düzgün bir namlu yapısı oluģmakla beraber yoğun ve dar namlu nedeniyle kuruma süresinin uzamasına neden olmaktadır (Dinçer,1978).Ayrıca, akģamları geniģ yüzeyli namlu yapısına sahip sistemlerin akģam nemini bünyesine daha fazla aldığı böylece ertesi gün nem içeriğinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Parmaklı tip biçme makinaları daha geniģ namlu yapısı nedeniyle kuruma süresi daha kısa olmakta ancak tırmıklama sonrası dağınık formda namlu profili oluģumuna neden olmaktadır. Bu tırmıklama kayıplarının artmasındada önemli bir etken oluģturmaktadır. (Bastaban,1982;Evcim,1979).

7 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 842 Çizelge-3.1.Denemelere ĠliĢkin Ürün Nemi ve Kuruma Süreleri Biçim ön. ürün nemi Tırmık. öncesi ürün Tırmık. sonrası ürün Balyalama nemi Biçim-Tırmık. arasında g. Tırmık-balya ara. g. Biçim-balya yapımı için geçe süre (h) Yıl/biçim Sistem (%) nemi (%) nemi (%) (%) Süre (h) süre (h) / / / / /

8 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 843 Ot ezme ve biçme makinasının kullanıldığı sistemlerde namlu profilleri oldukça farklı yapılarda olmuģtur. ġartlandırma organı nedeniyle ezilmeye maruz bırakılan ürün gevģek ve dağınık formda bir yapı oluģturmaktadır. Bu hem ürünü ezmesi hemde gevģek bir form oluģturması kuruma süresini oldukça kısaltmaktadır. 3.4.Anız Yükseklikleri Farklı tiplerdeki biçme makinalarının bırakmıģ olduğu anız yükseklikleri ölçülerek önem testi yapılmıģtır. Öncelikle yıllar kendi arasında değerlendirilmiģ daha sonra karģılaģtırılması yapılmıģtır (Çizelge-3.2). Çizelge-3.2. Anız Yükseklikleri Anız yükseklikleri (cm) YIL 1 YIL 2 Makina Tekerrür Biçim1 Biçim 2 Biçim1 Biçim 2 Biçim3 Makaslama kesme yapan biçme makinası ORT a a Tamburlu tip biçme mak ORT c 4.78 c Ot ezme-biçme mak ORT b 7.39 b V.K (%) Stand. Sap Çizelge-3.3. Anız Yüksekliklerine ĠliĢkin Analiz Tablosu S.D. K.T. K.O. F Yıl Makina * 19.33* Biçim * 0.34* Hata p< 0.05 düzeyinde önemli Aynı harfi taģıyan ortalamalar aynı gruba girdiğinden yıllar arasında bir fark görülmemektedir. Ancak makinalar arasındaki fark P<0.05 düzeyinde önemli bulunmuģtur. Anızın kısa veya uzun olması sadece kuruma süresini etkilemektedir. BiçilmiĢ olan ürün anız üzerinde kurumaya bırakıldığından anız boyunun kısa olması durumunda ot yüzeye daha yakın kalarak hem toprağın nemini bünyesine almakta hem

9 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 844 de hava sirkülasyonu daha az olacağından kuruma süresinin uzamasına neden olmaktadır. Bu nedenle anız boyunun çok kısa olması istenmemektedir. Bitkide biçim yüksekliği verimi etkileyen faktörlerden birisidir. Anız yüksekliğinin kısa olması verimi azalttığı gibi ikinci biçimi de geciktirmektedir. Biçim yüksekliğinin ise minimum 5-6 cm olması gerektiği vurgulanmıģtır (Bakır,1987). Biçim yüksekliği ile biçim zamanı, biçime baģlama ve bitirme zamanları da otun kalitesini etkilemektedir. Aynı zamanda erken ve geç olum devresinde yapılan biçimler KM kayıplarının artmasına neden olduğu bilinmektedir (Manga,1995). Çizelge-3.2 ve Çizelge-3.3 den de görüldüğü gibi, denemeler süresince anız yüksekliği bakımından denemeler arasında belirgin bir fark olmazken sistemler arasında belirgin bir fark olmaktadır. Ancak denemeler süresince tüm sistemlerde anız yüksekliğinde üniform bir dağılım olmaktadır. Tamburlu tip biçme makinaları, makaslama kesme yapan ve ot ezme-biçme yapan biçme makinalarına kıyasla daha kısa anız bırakmaktadır. Ayrıca derin biçimler çalıģma güvenliği bakımından sakıncalı olabilmektedir. Özellikle iģ geniģliği fazla olan makinalar daha tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle makaslama kesme yapan biçme makinalarında biçim yüksekliği daha fazla bırakılmaktadır. 3.5.Kuruma Eğrileri Bu çalıģmada, yoncanın Trakya Bölgesi koģullarında farklı sistem ve uygulamaların ürünün tarlada kurumasının var olan modele uygunluğu araģtırılmıģtır. Denemelerde tüm sistemlere iliģkin her kuruma saati için değerler hesaplanmıģtır. Yapılan çalıģmalar ile kurumanın bu model üzerinde tam bir uygunluk göstermediği saptanmıģtır. Havanın BBA (buhar basıncı farkı) ile kuruma arasındaki iliģkinin derecesini saptamak amacıyla regrasyon analizine tabi tutulup en iyi model araģtırılmıģtır. Bu değerlendirmelere göre saptanan en uygun modelde sistemlere iliģkin regrayon analizleri saptanmıģtır. Sistemlerin (a) ile gösterilen modele daha iyi uyum sağladığı saptanmıģtır. Y=ax^b (a) Yapılan regrasyon varyans analizlerinde tüm denemelerde sistemlerin hepsinde p<0.001 düzeyinde önemli bulunmuģtur. Ancak analiz sayısının çokluğu nedeniyle analiz tablolarının verilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sadece determinasyon katsayılarının (R 2 ), F değerinin ve standart hata değerinin verilmesi ile yetinilmiģtir. Çizelge-3.4 den de görüldüğü gibi sistemler y = ax^ b modeline genelde uygunluk göstermesine karģın S 5 de korelasyon oranı düģük bulunmuģtur. S 1 ve S 3 de korelasyon değerinin diğer sistemlere oranla daha düģük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni namlu yapısı ve namluların alt üst edilmesi iģleminin uygulanılmaması nedeniyle namlunun üst ve alt bölümlerindeki yoncanın farklı nem değerine sahip olma oranının fazla olması bu sistemlerde ölçülen nem oranının farklı bulunmasına neden olmuģtur. Bu nedenle korelasyon değerleri düģük bulunmuģtur. S 4 de değiģken bir korelasyon değerinin görülmesi tamamen namlu yapısı ile iliģkili olmaktadır. Biçilerek tarla yüzeyinde doğal olarak kurumaya bırakılan ürün direk olarak hava ile temas halinde olacağından iklim Ģartlarının etkisi altında olmaktadır. Hava sıcaklığı, nemi, BB ve BBA ile ürünün kuruması arasında mutlak bir iliģki söz konusu

10 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 845 olmaktadır. Yapılan varyans analizlerinde sistemlerin kuruma saatleri içerisinde meydana gelen kuruma olayı ile havanın nem tutma kapasitesi (BBA) arasında çok sıkı bir iliģki olduğu saptanmıģtır. Dar ve yoğun bir namlu yapısı bulunan S 4 de tırmıklama sonrası da gevģek bir namlu yapısının oluģmaması alınan örneklerin nem değerlerinin fazla bulunmasına neden olmakla beraber geneli anlatması bakımından güvenilir olmuģtur (Evcim,1979). Çizelge-3.4. Sistemlerin Kuruma Eğrileri Regrasyon Analizi Yıl/Biçim Sistem Sabit b R 2 F * * 1/ * * * * * * 1/ * * * * * * 2/ * * * * * * 2/ * * * * * * 2/ * * * * *p<0.001 de önemlidir.

11 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ SONUÇ Yonca otunun kuruma süresinin namlu yoğunluğu, namlu profili, anız yüksekliği, biçim zamanı, biçme ve Ģartlandırma koģulu, hava sıcaklığı, nemi, BB, BBA ve kuruma oranları arasında sıkı bir iliģki olduğu saptanmıģtır. Aynı zamanda kuruma süresinin uzun olması ürün kalitesinin de düģmesine neden olmuģtur. Uygulanan hasat sistemlerinin ve mekanizasyon uygulamalarının ise otun kuruma süresi ve hızı üzerindeki etkisi oldukça önemli düzeylerde gerçekleģmiģtir. Kuruma sürelerine göre sistemlerin iyilik sıralaması; S6, S5, S4, S2, S1 ve S3 Ģeklinde olmuģtur. Bütün denemelerde S3 kuruma süresi en uzun sistem olmuģtur. Bu biçme makinasının tipine, uygulanan hasat sisteminin yöntemine ve namlu yapısına bağlanmaktadır. Otun en kısa sürede ve istenilen düzeyde kurumasında; baģlıca biçim zamanı, uygulanan hasat sistemi, iklim koģulları, mekanizasyon uygulamaları için uygun zamanın saptanması, anız yükseklikleri vb. bir çok faktör etkili olmaktadır. 5.KAYNAKLAR Altın,M.,Tekeli,A.S.,Orak,A.,1997. Trakya Yöresi Hayvancılığında Çayır-Mer a ve Yem Bitkilerinin Yeri ve Önemi. Trakya Bölgesi 2. Hayvancılık Sempozyumu,Tekirdağ. ASAE,1994. Standartlar. Moisture Measurement Forages ASAE S.358,2 Dec.93,S.471. Bakır,Ö Çayır-Mer a Amenajmanı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:992,Ders Kitabı:292,Ankara. Bastaban,S.,1982. Yoncada Biçim Sonrası Uygulanan Mekanizasyon ĠĢlemleri Ġle ÇeĢitli Depolama KoĢullarının Ürün Kayıplarına Etkileri Üzerinde Bir AraĢtırma. Doktora Tezi. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi,Erzurum. Dinçer,H.,1978. Ot Kurutma Tekniğinin Esasları. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları:503,Derlemeler:10,Ankara. Evcim,H.Ü.,1979. Tarlada Kurutma Amacıyla Yonca Hasadında DeğiĢik Biçim ve Biçim Sonrası ĠĢlemlerin Performans Ġrdelemesi ve Kuruma Olgusunu Kestirimde Optimizasyon. Doçentlik Tezi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi,Bornova,Ġzmir. Manga,Ġ.,Acar,Z.,Ayan,Ġ.,1995.Baklagil Yem Bitkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Notu No:7,Samsun. Rotz,C.A.,Yi Chen.,1985. Alfalfa Drying Model For The Field Environment. Transaction Of The ASAE,Vol:28(5): Rotz,C.A. And S.M.Abrams.,1988. Losses And Quality Changes During Alfalfa Hay Harvest And Storage. Transaction Of The ASAE,Vol:31(2): Tosun,F.,1993. Türkiye de Kaba Yem (Ot) Üretiminde Yem Bitkileri YetiĢtiriciliğinin Yeri ve Önemi. Marmara da Tarım, Ġstanbul Bakanlık Ġl Müdürlüğü Yayını,Sayı:58,Ġstanbul.

12 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 847

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ

TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ TRAKYA BÖLGESİNDE YONCA ÜRETİM MEKANİZASYONUNA AİT ÜRETİM GİRDİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr.Fulya TORUK 1 Prof.Dr.Poyraz ÜLGER 2 Yrd.Doç.Dr. Ahmet KUBAŞ 3 ÖZET Tarımsal işletmelerde mekanizasyon planlanmasının

Detaylı

ÖZET: -KÖY KOŞULLARINDA. YONCANIN DEPOLANMASı VE DEPOLAMA (1) '. Saim ~astaban Yücel Erkmen (2) Muammer Nalbant (3). Son yıllar.

ÖZET: -KÖY KOŞULLARINDA. YONCANIN DEPOLANMASı VE DEPOLAMA (1) '. Saim ~astaban Yücel Erkmen (2) Muammer Nalbant (3). Son yıllar. -KÖY KOŞULLARINDA YONCANIN DEPOLANMASı VE DEPOLAMA SÜRESİNcE OLUŞAN HAM PROTEİN KAYIPLARI ÜZ:l!:RtNDE BİR ARAŞTIRMA (1) '. Saim ~astaban Yücel Erkmen (2) Muammer Nalbant (3). ÖZET: oluşan Köy koşullarında

Detaylı

Farklı KarıĢtırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi

Farklı KarıĢtırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi Farklı KarıĢtırma Uygulamalarının Kompost Üzerine Etkisi Utku ERDENER 1, Fulya TORUK 1 1 Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ ftoruk@nku.edu.tr Özet: Bu çalıģmada,

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 388

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 388 Tarımsal Mekanizasyon 18 Ulusal Kongresi Tekirdağ 388 BUĞDAY EKİMİNDE KULLANILAN DIŞTAN KERTİKLİ TOHUM DAĞITICI DÜZENLİ EKİM MAKİNALARINDA DEĞİŞİK TOHUM GÖMÜCÜ AYAKLARIN TOHUM ÇIKIŞI VE VERİME ETKİLERİ

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI 4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Asaf VAROL Tek.Eğt.Fak. Makina Eğitimi Bölüm BaĢkanı ELAZIĞ Mak.Müh. İbrahim UZUN F.Ü.Bilgi iģlem Daire BaĢkan Vekili ELAZIĞ ÖZET

Detaylı

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 1(1),37-42,2011 ELAZIĞ KOŞULLARINDA MÜRDÜMÜK (Lathyrus sativus L.) TE FARKLI SIRA ARASININ TOHUM VERİMİ VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE

Detaylı

AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ

AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 121 AYDIN YÖRESİNDE İMAL EDİLEN TARIM ALET VE MAKİNALARININ YÖRE TARIMINDA KULLANIM ORANLARININ BELİRLENMESİ Determination of the Ratio of Use of Agricultural

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

PARMAKLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

PARMAKLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 520 PARMAKLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Research on Design of

Detaylı

Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti

Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti EĢref IġIK 1, Nazmi ĠZLĠ, Kamil ALĠBAġ, Erol ÖZÇEġMECĠ 2 1 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması

BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması BüyükbaĢ Hayvan ĠĢletmelerinde Kullanılacak Veri Tabanı Yazılımının GeliĢtirilmesi Ve Uygulanabilirliğinin Saptanması Ersen OKUR 1, Selçuk ARIN 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ziya Gökalp Göktolga Sibel Gülse Bal Kemal Esengün GaziosmanpaĢa Üniversitesi,

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Melisa Bitkisinin Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi

Melisa Bitkisinin Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi Melisa Bitkisinin Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi CİHANNUR CİHANALP a, FERAY KESKİN a, RECEPKÜLCÜ a, DENIZ YILMAZ a a Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES PROJE ADI DOĞAL SEBZE-MEYVE KURUTMA FIRINI PROJE EKİBİ

Detaylı

Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi

Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 00, 9():7-4 ISSN 08-885 Ege Bölgesi Koşullarında Makinalı Pamuk Hasadında Kantitatif Performansların Belirlenmesi Erdal ÖZ H. Ünal EVCİM Summary Determination of the Quantitative

Detaylı

AhĢap Sertlik Değerlerinin Farklı Metodlar Kullanılarak KarĢılaĢtırılması. Comparison of Wood Hardness With Different Measuring Methods

AhĢap Sertlik Değerlerinin Farklı Metodlar Kullanılarak KarĢılaĢtırılması. Comparison of Wood Hardness With Different Measuring Methods AhĢap Sertlik Değerlerinin Farklı Metodlar Kullanılarak KarĢılaĢtırılması Sait Dündar SOFUOĞLU* Yrd. Doç. Dr. Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye sdundar.sofuoglu@dpu.edu.tr Hüseyin YEġĠL Dr. Dumlupınar Üniversitesi,

Detaylı

CPM Stratejik Planlama Metodu

CPM Stratejik Planlama Metodu 46 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa CPM Stratejik Planlama Metodu Ahmet Aser Ensarioğlu 1, Ömer Giran 2, Ekrem Manisalı 3 Özet Ülkemiz inģaat sektöründe henüz gerçek anlamda planlı

Detaylı

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi

Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi Betonarme Yapılarda Perde Duvar Kullanımının Önemi ĠnĢaat Yüksek Mühendisi MART 2013 Mustafa Berker ALICIOĞLU Manisa Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü, Yapı Denetim ġube Müdürlüğü Özet: Manisa ve ilçelerinde

Detaylı

Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi

Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 181 Kabak Çekirdeğinin Doğal Koşullarda Kurutulma Olanaklarının Belirlenmesi M.Fırat Baran (1) Poyraz Ülger (2) (1) Atatürk Toprak ve

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ APPROXIMATION AIR TEMPERATURE WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK YAPAY SİNİR AĞI İLE HAVA SICAKLIĞI TAHMİNİ Hande ERKAYMAZ, Ömer YAŞAR Karabük Üniversitesi / TÜRKĠYE herkaymaz@karabuk.edu.tr ÖZET : Bu çalıģmada Yapay Sinir Ağları (YSA) ile hava sıcaklığının tahmini

Detaylı

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Tansu Machinery KARA, Fikret Science) DEMİR 212, 8 (2), 179-184 Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tansu

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

TOPRAK ANALĠZ LABORATUVARLARININ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU. Dr. AYLA ALTUN

TOPRAK ANALĠZ LABORATUVARLARININ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU. Dr. AYLA ALTUN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TOPRAK ANALĠZ LABORATUVARLARININ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU Dr. AYLA ALTUN ANKARA 2011

Detaylı

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır.

2. METODOLOJĠ 1 METODOLOJĠ. Programlar ile Ġstatistiksel Veri Analizi-2 (Prof.Dr. Kazım ÖZDAMAR,2002) çalıģmalarından yararlanılmıģtır. GĠRĠġ 1 GĠRĠġ 2 GĠRĠġ 3 İÇİNDEKİLER 1. GĠRĠġ... 4 2. METODOLOJĠ... 5 3. TEMEL BĠLEġENLER ANALĠZĠ TEKNĠĞĠNĠN UYGULANMASI... 8 4. TR52 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠLÇELERĠ SOSYAL GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ...10 5. SONUÇ...27

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19122

Archived at http://orgprints.org/19122 EĞĠRDĠR (ISPARTA) KOġULLARINDA ORGANĠK ÇĠLEK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA * An Investigation On The Application Of Organic Strawberry Production In Egirdir Isparta) Conditions

Detaylı

Deneye Gelmeden Önce;

Deneye Gelmeden Önce; Deneye Gelmeden Önce; Deney sonrası deney raporu yerine yapılacak kısa sınav için deney föyüne çalışılacak, Deney sırasında ve sınavda kullanılmak üzere hesap makinesi ve deney föyü getirilecek. Reynolds

Detaylı

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ ÇALIġMA PRENSĠBĠ PATENT NO: TR2016/12097 Termokompresörler sayesinde istenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderilebilir.

Detaylı

Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi*

Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi* Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2009, 5 (2), 133-138 Kurutma Sürecindeki Bazı Tarımsal Ürünlerin Elektriksel İletkenlik, Nem ve Sıcaklık Değerleri Arasındaki

Detaylı

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR

0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ. Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR 0502309-0506309 ÖLÇME YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Yrd. Doç. Dr. M. Azmi AKTACĠR Kaynak Ders Kitabı: ÖLÇME TEKNĠĞĠ (Boyut, Basınç, AkıĢ ve Sıcaklık Ölçmeleri), Prof. Dr. Osman

Detaylı

MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Araştırma Makalesi / Research Article MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Ahmet KOLERĠ a ve Kerim ÇETĠNKAYA b, * a K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, ahmet_koleri42@hotmail.com

Detaylı

Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):11-18 Geliş Tarihi : 25.11.1999 Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem

Detaylı

AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN ÇİFTLİK DANIŞMA MERKEZİ 12-14 ARALIK 2014 EĞİTİM TOPLANTISI Türkiye de soy kütüğüne katkı sağlayacak nitelikte kayıt tutma çalıģmaları Ġtalya ve Almanya

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA

Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yalçın AKI Ferhat SERTKAYA Yer fıstığı baklagiller familyasından, tek yıllık ve değerli bir yağ bitkisidir. Yerfıstığı, meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir.

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

PERVAZLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

PERVAZLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 536 PERVAZLI TİP AKSİYAL AKIŞLI BİR HARMANLAMA ÜNİTESİNİN TASARIMI VE UYGUN PROTOTİPİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Research on Design of

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 583-588 M. Safa YEPREM 1 Abdurrahman ÖZSAĞIR 2 DĠNĠ MUSĠKĠ UYGULAMALARININ HAFĠF DÜZEYDE ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN ÖZ SAYGISINA OLAN ETKĠSĠ 3 Özet Bu araģtırmanın amacı

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

A Research on Design and Development of Prototype for Separation of Soil Clods and Stones from Agricultural Products Using Elasticity Properties

A Research on Design and Development of Prototype for Separation of Soil Clods and Stones from Agricultural Products Using Elasticity Properties Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 640 TARIMSAL ÜRÜNLERİN ELASTİKİYET ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANILARAK TOPRAK KESEKLERİNDEN VE TAŞLARDAN AYRILMASI AMACIYLA BİR MAKİNANIN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü

TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu ( cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylü SUSAM HASADI TANIMI VE ÖNEMİ Susam dik büyüyen tek yılık bir bitkidir. Boyu (30-125 cm) ye kadar uzayabilir. Gövdeler uzunlamasına oluklu (karıklıdır) ve sık tüylüdür. Ülkemizde tarımı yapılan yağ bitkileri

Detaylı

Prof Dr. Ramazan SAĞLAM

Prof Dr. Ramazan SAĞLAM Prof Dr. SAĞLAM Doğum Yeri ve Tarihi : KırĢehir, 20.03.1963 Ġletişim Bilgileri: Tel : 0414-318 37 33 Faks : e-mail : saglamr@harran.edu.tr Posta Adresi : Harran Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI 12.01.2016 Salı Serin İklim Sebzeleri BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI Botanik Matematik Fizik Kimya Bahçe Bit. Fizyolojisi Proje Haz. Tek. Türkiye Meyveciliği Genel Meyvecilik Genel Bağcılık

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013 Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ Portekiz, Faro da bulunan Algarve Üniversitesinin Deniz Bilimleri

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Ek 1. Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar KARAYOLU TASARIMI RAPORU Kavşak Tipi Seçimi ile ilgili olarak Önerilen Esaslar Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş 2 1.1 Amaç 2 1.2 Hemzemin kavģakların sınıflandırılması 2 1.3 Ġçerik 2 2 Önerilen seçim

Detaylı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı Bitki, yapraklarından sürekli su kaybeder; bünyesindeki su oranını belirli seviyede tutabilmesi için kaybettiği kadar suyu kökleri vasıtasıyıla topraktan almak

Detaylı

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi G. Evci ¹ P. Ülger² ¹Tarımsal Araştırma Müdürlüğü-Edirne. ² Namık

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

MAKARNALIK BUĞDAYDA ANA SAP VERİMİ VE BAZI VERİM ÖĞELERİNİN KORELASYONU VE PATH ANALİZİ

MAKARNALIK BUĞDAYDA ANA SAP VERİMİ VE BAZI VERİM ÖĞELERİNİN KORELASYONU VE PATH ANALİZİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (7),2,1998 MAKARNALIK BUĞDAYDA ANA SAP VERİMİ VE BAZI VERİM ÖĞELERİNİN KORELASYONU VE PATH ANALİZİ Melahat AVCI BİRSİN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

T.C. AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. AHĠ EVRAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KIRġEHĠR KOġULLARINDA FARKLI MACAR FĠĞĠ (Vicia pannonica Crantz) + ĠTALYAN ÇĠMĠ (Lolium multiflorum Lam.) KARIġIM ORANLARININ VERĠM VE KALĠTE ÜZERĠNE

Detaylı

Ġlk Müdahale Ekiplerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi

Ġlk Müdahale Ekiplerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi Ġlk Müdahale Ekiplerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi Abdullah E. AKAY 1, Hakan OĞUZ 2, Osman KÖSE 1 1 KSÜ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 46100 KahramanmaraĢ, E-mail: akay@ksu.edu.tr,

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI S/G S. AYGÜN E.TURAN Bahçe Bitkilerine Giriş E.TURAN- A.SAKA Matematik (ZF306 ) E.TURAN Mesleki Uygulama A.SAKA Genel Bağcılık Bahçe Bitkileri

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI

TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI TĠCARĠ ARAÇ GELĠġTĠRME PROJESĠ KAPSAMINDA DĠNAMĠK MODELĠN TESTLER ĠLE DOĞRULANMASI Baki Orçun ORGÜL, Mustafa Latif KOYUNCU, Sertaç DĠLEROĞLU, Harun GÖKÇE Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON

Detaylı

TURUNÇGĠL AĞAÇLARINDA BUDAMA MEKANĠZASYONU ÜZERĠNDE ÇALIġMALAR-2 Studies On Pruning In Citrus Orchards Part 2 M.T.ÖZCAN 1

TURUNÇGĠL AĞAÇLARINDA BUDAMA MEKANĠZASYONU ÜZERĠNDE ÇALIġMALAR-2 Studies On Pruning In Citrus Orchards Part 2 M.T.ÖZCAN 1 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 447 TURUNÇGĠL AĞAÇLARINDA BUDAMA MEKANĠZASYONU ÜZERĠNDE ÇALIġMALAR-2 Studies On Pruning In Citrus Orchards Part 2 M.T.ÖZCAN 1 ÖZET Bu araģtırma kapsamını

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Sap Parçalama Makinalarının Performans ve Enerji Maliyetlerinin Değerlendirilmesi

Sap Parçalama Makinalarının Performans ve Enerji Maliyetlerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2005, 1 (3), 183-188 Sap Makinalarının Performans ve Enerji Maliyetlerinin Değerlendirilmesi Habib KOCABIYIK 1, Birol KAYİŞOĞLU 2 1 COMU Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Detaylı

İKLİM ELEMANLARININ SERA TASARIMI ÜZERİNE ETKİSİ

İKLİM ELEMANLARININ SERA TASARIMI ÜZERİNE ETKİSİ İKLİM ELEMANLARININ SERA TASARIMI ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Hüseyin CEVRİ İbrahim ÇAMALAN ANTALYA 1. GİRİŞ Örtü altı tarımı, bitkilerin dıģ çevre koģullarından tamamen yada kısmen korunması amacıyla kullanılan

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2010-30/09/2010 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi

Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):27-32, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma Makalesi Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi Atılgan ATILGAN

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME

VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME VEJETATIF YOLLA FIDAN ÜRETIMI ÇELĠKLE ÜRETME ÇELIKLE ÜRETME KOġULLARı Köklenmeyi Etkileyen iç faktörler 1-Çeliğin alındığı birey (ortet yaģı) Ortetin beslenme durumu Ortetin köklenme yeteneği

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ

TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ TRAKYA BÖLGESĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ Sorumluluk alanımıza giren coğrafi bölge aģağıdaki Ģekil1 de gösterilen haritada da görüldüğü gibi Ġstanbul ve Çanakkale nin Trakya bölgesinde kalan bölümleri

Detaylı

Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi

Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi Abdullah SESSİZ, Reşat ESGİCİ, A. Konuralp ELİÇİN, Songül GÜRSOY Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ TRAKYA BÖLGESİNDE BİYOGAZ ENERJİSİNİN KULLANILABİLİRLİLİĞİ Yard.Doç.Dr.Fulya TORUK T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü TEKİRDAĞ ftoruk@tu.tzf.edu.tr Tel: 0 282 293 14 42, Fax: 0 282 293

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TTK, TMS/ TFRS ve KOBĠ TFRS ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL GÖRÜġLERĠ: ERZĠNCAN ÖRNEĞĠ OPINIONS OF ACCOUNTANTS ABOUT TURKISH TRADE LAW, TURKISH ACCOUNTING STANDARDS-TURKISH FINANCIAL REPORTING

Detaylı