TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir."

Transkript

1 Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin satın aldığı / alacağı taşınır bir mal, taşıt veya yararlandığı / yararlanacağı bir hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tesis edilmiş olup, Kredi amacı dışında kullanılamayacak ve aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olacaktır. 2. TANIMLAR İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. dir. Bayi : Müşterinin taşıt satın aldığı gerçek / tüzel kişidir. Ekspertiz Ücreti : Sermaye Piyasası Kanunu nun 57. maddesinin beşinci fıkrası ile 62. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişilere ve kurumlara satın alınacak taşınmaz hakkında gerçekleştirilecek gayrimenkul değerleme faaliyeti karşılığında talep edilen değerleme hizmet bedelidir. Kredi : Müşterinin Banka'dan taşınır bir mal, taşıt veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak aldığı tutardır. Kredi Tahsilat Hesabı Kredi Limiti Kredi Komisyonu Kredi Tahsis Ücreti Müşteri : Müşteri nin Kredi nedeniyle yapacağı ödemeler ile Banka tarafından tahakkuk ettirilen / ettirilecek komisyon, faiz, her türlü vergi, resimler ve işbu Kredi sebebiyle Bankaca yapılacak her nevi hizmetler karşılığı olarak alınacak ücretlerin tahsil ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kullanılmak üzere, Banka nezdinde maaşın yatırıldığı hesap dahil Müşteri adına açılan hesaptır. : Müşteriye bu Sözleşme gereğince ödenebilecek azami tutardır. : Kredinin fonlanması nedeniyle oluşan ve faiz dışında kalan, olağan kredi kaynak maliyetidir. : Kredinin kullandırılması nedeniyle kullandırım anında oluşan, operasyonel, işletmesel ve zorunlu maliyetleridir. : Banka dan tüketici kredisi alan, işbu Sözleşme yi müşteri sıfatı ile imzalayan kişidir Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 1 /14

2 Ödeme Planı Taksit Taksit Ödeme Tarihi Teminat Toplam Borç Tutarı : İşbu Sözleşme gereğince Müşteri ye kullandırılan Kredi nin anapara, faiz, fon, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ) ve her türlü vergi ve masraflarıyla birlikte geri ödenecek toplam tutarını ve ödeme tarih ve tutarlarını gösteren belgedir. : Kredi anaparasının dilimler şeklinde geri ödenmesi halinde her bir dilim tutarı ile bu tutarın faizi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ( KKDF ), BSMV ve diğer her türlü vergi ve fondan oluşan tutardır. : Ödeme Planı nda Taksit lerin ödeneceği tarih olarak gösterilen her bir tarihtir. : Kredi nin güvencesini teşkil etmek üzere Müşteri tarafından Banka lehine veya emrine tesis, tescil veya teslim edilen değerler veya kefalet gibi şahsi güvencelerdir. : Müşteri nin Kredi tahtında Banka ya ödeyeceği anapara, faiz, KKDF, BSMV ve her türlü vergi, fon ve giderlerin toplamı olarak, bu Sözleşme nin eki olan Ödeme Planı nda gösterilen tutardır. 3. KREDİ LİMİTİ Banka, Kredi yi bir mal, taşıt veya hizmet satın alınmasında kullanılmak üzere, işbu Sözleşme de yazılı şartlarla Müşteri ye.olarak. (yalnız.) açmış, Müşteri de aynı şartlarla Kredi yi kullanmıştır. 4. KREDİ FAİZİ Bu Kredi ye yıllık % (yüzde.) oranında faiz uygulanacak ve bu oran üzerinden hesaplanacak faiz tutarı Müşteri tarafından Banka ya ödenecektir. 5. TEMERRÜT FAİZİ Müşteri işbu Sözleşme den doğan borçlarını Ödeme Planı nda belirtilen Taksit Ödeme Tarih lerinde kısmen veya tamamen ödemediği takdirde, Sözleşme nin 4. maddesinde belirlenen yıllık Kredi faiz oranının %30 (yüzde otuz) fazlasına tekabül eden temerrüt faizini, fon ve bunun gider vergisini Banka ya ödeyecektir. 6. MALİYET ORANI İşbu Sözleşme tahtında kullandırılacak Kredi den kaynaklanan maliyet oranı, Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ilgili eklerde gösterildiği oranda tahakkuk edecektir. 7. TOPLAM BORÇ TUTARI NIN DAĞILIMI İşbu Sözleşme tahtında kullandırılacak Kredi den kaynaklanan Toplam Borç Tutarı nın anapara, faiz ve diğer giderler itibarıyla dağılımı, işbu Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan eklerde gösterildiği gibidir. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 2 /14

3 8. GERİ ÖDEME 8.1 Kredi, işbu Sözleşme eki Ödeme Planı nda aylık olarak belirlenen Taksit Ödeme Tarih lerinde, bu ödeme tarihlerine tekabül eden anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan Taksitler in nakden ve defaten Banka ya teslimi suretiyle geri ödenecektir. 8.2 Banka, Taksitler i Müşteri nin Banka nezdindeki Kredi Tahsilat Hesabı ndan ve Müşteri nin yazılı talimatı tahtında diğer hesaplarından tahsile yetkilidir. 8.3 Müşteri nin yapacağı kısmi ödemeler öncelikle masraf ve faizlere, daha sonra anaparaya mahsup edilecektir. Faiz ve masrafların ödenmiş olması halinde ise kısmi ödemeler anapara borcundan düşülecektir. 9. ERKEN ÖDEME Müşteri, Toplam Borç Tutarı nı önceden ödeyebilir veya vadesi gelmemiş bir ya da birden çok Taksit ödemesinde bulunabilir. Bu takdirde Banka, ödenen miktara göre gerekli faiz ve varsa komisyon indirimini yapar. 10. MÜŞTERİ NİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 10.1 Müşteri, bu Sözleşme nin eki olan Ödeme Planı ndaki Taksitler den herhangi birini Taksit Ödeme Tarihi nde ödemediği takdirde mütemerrit olur. Müşteri nin birbirini izleyen en az 2 (iki) Taksit i ödemede mütemerrit olması üzerine, Banka, Müşteri ye muacceliyet uyarısında bulunarak bakiye borcun tümünün ödenmesini talep eder Müşteri nin yukarıdaki fıkrada bahsi geçen borcunu, tahakkuk eden temerrüt faizleri ile birlikte ödememesi halinde Banka, Kredi tahtındaki alacaklarının tahsili için Müşteri aleyhinde haciz yolu ile takibe geçebilecek ve bu Kredi nin Teminat ı olarak verilmiş rehinlerin, ipotekli gayrimenkullerin paraya çevrilmesi için icra takibi başlatabilecektir Kredi tahtında temerrüt durumunun oluşması halinde, Müşteri nin Banka nın tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş / gelmemiş bilcümle alacak, mevduat hesapları, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler ile Kredi Tahsilat Hesabı nın doğmuş ve doğacak borçlarını karşılayacak miktarı, Müşteri nin işbu Sözleşme tahtında kullandığı Kredi den kaynaklanan alacaklar ile sınırlı olmak üzere, Banka ya rehinli olacak ve Banka bunlar üzerinde hapis, takas ve mahsup hakkını kullanabilecektir. 11. ERTELEME OPSİYONU 11.1 Müşteri, Banka ile mutabık kalması halinde ve aşağıdaki şartlar dahilinde Taksitleri nin belli bir dönemini erteleme hakkına sahip olur. Şöyle ki; 11.2 Erteleme opsiyonu ( Erteleme Opsiyonu ), sadece yıl (yazı ile.) üzeri vadeli ve eşit taksitli Krediler için kullanılabilecektir Müşteri'nin Erteleme Opsiyonu ndan faydalanabilmesi için, taşıt kredilerinde ilk.aylık, destek kredilerinde ise vadenin dolması, bu ilk..aylık dönemde Müşteri nin erteleme talebini Banka ya yazılı olarak bildirmek amacıyla imzaladığı erteleme opsiyonu talimatının ( Erteleme Opsiyonu Talimatı ) Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 3 /14

4 tarihinden yıl öncesine kadar, ertelemeye konu olan Kredi nin ve varsa diğer kredilerine ilişkin taksitlerinde de herhangi bir gecikme olmaması gerekir Kredi türüne göre Kredi vadesinin aylık döneminde, Taksitler i aksatmadan yapan Müşteri, bu dönemi takip eden her yılda taşıt kredileri için en fazla 2 (İki); destek kredileri için ise en fazla 1 (bir) Taksit ini erteleme hakkına sahip olur. Taşıt ve işyeri kredileri için Erteleme Opsiyonu her 1 (bir) yıllık süre içinde art arda kullanılabileceği gibi birbirinden ayrı olarak da kullanılabilir. Müşteri 1 (bir) yıl içinde yıllık erteleme haklarının tamamını kullanırsa, ertelenen son Taksit üzerinden 1 (bir) yıl geçtikten sonra tekrar erteleme hakkına sahip olabilir Erteleme Opsiyonu ndan yararlanmak isteyen Müşteri, ertelemek istediği Taksit Ödeme Tarihi nden en geç.. iş günü önce, Erteleme Opsiyonu Talimatı nı imzalayarak erteleme talebini Banka ya bildirir. Müşteri, Banka ya sunduğu Erteleme Opsiyonu Talimatı nı, ertelemek istediği Taksit Ödeme Tarihi nden en geç iş günü önce erteleme opsiyonu iptal talimatını imzalamak kaydıyla geri alabilir Müşteri nin, erteleme döneminde biriken faiz tutarları ve ertelenen Taksitler i ödeme şekli, Müşteri den alınacak Erteleme Opsiyonu Talimatı nda Banka ile Müşteri nin mutabakata varmasıyla belirlenir Müşteri nin tercih edeceği erteleme yöntemi doğrultusunda Kredi vadesinin uzamasının gerekeceği durumlarda, Kredi vadesi en fazla Müşteri ile Banka nın mutabakatı ile belirlenecek azami vadeye kadar uzayabilir Erteleme döneminde işleyecek faiz tutarı, Kredi Faiz Oranı üzerinden hesaplanır Erteleme döneminde biriken faiz tutarı, Kredi bakiye anapara tutarının üzerine eklenecektir. Bu yeni bakiye anapara tutarının, Kredi kullandırım tutarını aşması durumunda Erteleme Opsiyonu ndan faydalanmak mümkün olmayacaktır Banka, Erteleme Opsiyonu kullanımı için Müşteri den erteleme anında komisyon talebinde bulunabilir. 12. HESAPLI KREDİ 12.1 Müşteri nin Banka ya vereceği talimatı müteakip, Banka ile Müşteri nin mutabık kalması halinde, Müşteri ye Banka nezdinde, belirleyeceği Kredi Hesabı na bağlı olarak çalışacak bir adet hesaplı kredi hesabı ( Hesaplı Kredi Hesabı ) açılacak olup Müşteri nin belirleyeceği vadesiz hesabı ile ilişkilendirilecektir. İşbu vadesiz hesapta, Müşteri tarafından belirlenecek alt limit tutarı üzerinde kalan tutar, her iş günü Bankaca belirlenecek saatte Hesaplı Kredi Hesabı na aktarılacak, aktarılan bu tutara günlük olarak faiz işletildikten sonra, faiz tutarı Hesaplı Kredi Hesabı nda tutularak ilgili tutar ertesi iş günü ilişkili vadesiz hesaba geri aktarılacaktır. Bu işlem, Hesaplı Kredi Hesabı vadesiz hesap ile ilişkili olduğu müddetçe her iş günü tekrar edecektir Hesaplı Kredi Hesabı nda günlük olarak birikecek faiz tutarı, hesap açılış tarihinden sonraki her Taksit Ödeme Tarihi nde Taksit tutarına otomatik olarak mahsup edilecek ve geriye bakiye tutar kalır ise söz konusu Taksit tutarının bakiye tutarı Müşteri den tahsil edilecektir. Hesaplı Kredi Hesabı nda Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 4 /14

5 birikecek faiz tutarının ilgili Taksit tutarından yüksek olması durumunda, sadece Taksit tutarı kadar faiz tutarı Taksit tutarına mahsup edilecek olup, bakiye faiz tutarı Hesaplı Kredi Hesabı nda bırakılarak bir sonraki Taksit Ödeme Tarihi nde Taksit tutarına mahsup edilecektir Hesaplı Kredi Hesabı nda birikecek faiz tutarı, sadece Taksit tutarına mahsup edilmek suretiyle kullanılabilecek, bunun dışında Müşteri tarafından hesaptan çekilemeyecektir. Hesaplı Kredi Hesabı nın işleyişi Kredi ile ilişkili olduğu sürece devam edecek, Kredi nin vadesi dolduğunda veya herhangi bir nedenle kapatılması durumunda Müşteri nin başka bir kredisi ile ilişkilendirilmeyen ve üzerinde birikmiş faiz tutarı olmayan Hesaplı Kredi Hesabı kapatılacaktır. Müşteri, Hesaplı Kredi Hesabı nı kapatmak için talimat verdiğinde, Hesaplı Kredi Hesabı nın işleyişi durdurulacak, ancak Hesaplı Kredi Hesabı nda biriken faiz tutarı, ilişkili Kredi nin Taksit tutarlarına mahsup edildikten sonra Hesaplı Kredi Hesabı kapatılacaktır Banka, Hesaplı Kredi Hesabı açılışı için Müşteri den açılış anında komisyon talebinde bulunabilir. 13. TEMİNATLAR 13.1 Kredi, Banka tarafından kabul edilebilir Teminatlar ın tesis, tescil ve Banka ya verilmesinden sonra kullanabilecektir. Banka, Teminat kapsamında alacağı bulunduğu sürece, Teminatlar ın bir kısmının ya da tamamının serbest bırakmayabilir Kredi nin gayrimenkul ipoteği karşılığı kullandırılması halinde, Banka nın belirleyeceği tutar üzerinden, Banka nın dilediği derece ve sırada, serbest dereceden istifade etmek hakkıyla birlikte, Banka nın talebi üzerine Banka lehine anapara ya da üst sınır ipoteği tesis edilecektir. İşbu Sözleşme den doğan borçların Teminatı nı teşkil etmek üzere Müşteri ve varsa kefilden başka kişilerin sahip oldukları gayrimenkuller de ipotek edilebilir Kredi nin taşıt rehni karşılığı kullandırılması halinde, işbu Sözleşme ile tesis ve kullandırılacak Kredi nin anaparası, akdi faizleri, temerrüt faizleri, her türlü vergi, resim, harçlar, komisyon ve masrafları, icra takip ve yargılama giderlerinden kaynaklanan borçlarının Teminatı nı teşkil etmek üzere.. marka,. model,.. motor no. şasi no ve plaka no bilgilerine sahip taşıtı Banka ya rehin ve teslim edilecektir. Banka muaccel hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için rehnedilen taşıtı, İcra İflas Kanunu nun Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi yolu ile satışını yaparak paraya çevirebilir, bedelini muaccel hale gelmiş alacaklarına mahsup edebilir. İşbu Sözleşme nin akdi esnasında, rehne konu taşıtın plaka tescilinin henüz yapılmadığı hallerde, Banka nın, araç tescil belgesi üzerinde yer alan bilgilere göre, işbu Sözleşme ye plaka bilgisini tek taraflı olarak ekleyebilir. 14. VİRMAN TALİMATI İşbu Sözleşme tahtında kullandırılan Kredi tutarı.. (yalnız. ) 'ya ait Banka nın Şubesi nezdindeki numaralı hesabına/ numaralı IBAN ına alacak kaydedilecektir. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 5 /14

6 Kredi, Kredi Tahsilat Hesabı na geçtiği ilk andan itibaren kullandırılmış sayılacak ve Kredi faizi işleyecek; Kredi borcu işbu Sözleşme ve eki olan Ödeme Planı uyarınca geri ödenecek, Sözleşme nin işbu hükmü virman talimatı olarak sayılacak ve bu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 15. SİGORTA 15.1 Müşteri, işbu Sözleşme tahtında kullandığı/kullanacağı Kredi nin teminatlandırılmasına ilişkin olarak yapılacak her türlü zorunlu ve ihtiyari sigortalar hakkında, Sözleşme ekinde yer alan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Bilgilendirme Formu nu (EK-2) imzalamak sureti ile bilgilendirilmiştir Müşteri nin işbu Sözleşme tahtında Banka dan kullandığı/kullanacağı Kredi nin teminatlandırılmasına ilişkin olarak, hem Kredi konusu taşınmaza ait zorunlu sigortalar hem de bu zorunlu sigortalar dışında Sözleşme nin ekinde yer alan Krediye Bağlı Sigorta Poliçesi Düzenlemesi Ve Prim Tahsilat Talimatı (EK-3) ile açıkça belirttiği üzere konut ve hayat sigortası ve/veya başkaca ihtiyari sigortalar, ayrıca henüz taşınmazın tapuya kaydedilmemiş olması ve/veya Müşteri adına tescil ve teslim edilmemiş olması halinde dahi taşınmazın tapuya kaydı ve/veya Müşteri adına tescil ve teslimi yapıldığı anda, işbu bahsi geçen zorunlu ve ihtiyari sigortalar Banka nın dain ve mürtehin olması kaydı ve masrafları Müşteri ye ait olmak üzere yaptırılacak ve Kredi borcunun anapara, tüm faiz ve fer ileri ile birlikte tamamen kapanacağı tarihe kadar bahse konu zorunlu/ihtiyari sigortalara ilişkin poliçeler yenilenecek, süresi içinde yenilenmemesi halinde Banka tarafından yenilenecek ve buna ilişkin masraf, prim ve her türlü ödemeler Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarından/kredi kartlarından Bankaca alınabilecektir. 16. MÜTESELSİL BORÇLULUK 16.1 İşbu Sözleşme tahtında kendisine Kredi tesis edilen her bir Müşteri, Kredi nin tamamından ve işbu Sözleşmeler in eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ödeme Planı nda gösterilen Toplam Borç Tutarı ndan, müteselsil borçlu sıfatıyla ayrı ayrı sorumlu olacak, Banka, alacağının tamamını ya da bir kısmının ödenmesini müteselsil borçlu olarak her birinden ya da sadece birisinden isteyebilecek, Sözleşme konusu borcun tamamı ödeninceye kadar, her bir Müşteri borcun tamamından müteselsilen sorumlu olacaktır İşbu Sözleşme yi müteselsil borçlu sıfatıyla imzalayan her bir Müşteri, işbu Sözleşme nin tüm hükümleri ile bağlı olacaktır. 17. ALACAĞIN DEVRİ Müşteri, Banka ile mutabık kalması halinde, işbu Sözleşme de öngörülen herhangi bir hak, menfaat ve yükümlülüğünü veya borcunu üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara devredebilir. Banka işbu Sözleşme den kaynaklanan her türlü hak ve alacaklarını, Teminat ı ve işbu Sözleşme tahtında kullandırdığı Krediler i ve / veya Kredi den doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacaklarını, ve Teminat ın azalması sonucunu doğurmamak üzere üçüncü gerçek ve tüzel şahıslara devredebilir. 18. VERGİ, RESİM, HARÇ VE MASRAFLAR 18.1 İşbu Kredi ve Sözleşme münasebetiyle ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar, KKDF, BSMV, fon ve eklentileri ile işbu Sözleşme nin imzalanmasından doğan ve Müşteri'nin vadesinde Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 6 /14

7 ödenmeyen Taksitler den dolayı Banka'nın kendisine göndereceği her bir ihtarname ve ihbarname için Banka'nın yapacağı masraflar, cep telefonu üzerinden gönderilen kısa mesaj ( sms ) veya başkaca her türlü iletişim araçları ve elektronik haberleşme kanalları da kullanmak suretiyle yapacağı gecikme bildirim ücretleri ve Banka'nın bu Sözleşme den doğan haklarının korunması ve infazı için yapacağı mahkeme ve icra harç ve masrafları ile vekalet ücreti Müşteri ye ait olacaktır İşbu Sözleşme tahtında tesis edilen Kredi'nin Teminatı nın tesisi ve tesis edilen bu Teminat ın fekki de dahil olmak üzere doğacak masraflar da işbu madde kapsamında olacaktır. Teminat ın fek ücreti Banka tarafından yılda bir kez Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden arttırılabilecektir.kredinin taşıt rehni karşılığı kullandırılması halinde ise rehnin tesis ve fekki için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir Kredi nin kullandırımı anında doğan ve bu nedenle verilen ve/veya verilecek her türlü Teminatlar ile ilgili işlemlerin gerektirdiği ve gerektireceği ekspertiz ücreti, kredi komisyonu, kredi tahsis ücreti adı altındaki her türlü mutad ve zorunlu masraflar ile halen mevcut veya ileride konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla, tarhedilecek sigorta prim ve masraflarının, ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF ve eklentileri ile tüm bunlarda vuku bulacak artışların Müşteri ye ait olacak, Müşteri bunları nakden veya hesaben ödeyecektir Müşteri işbu Sözleşme nin ekinde yer alan Ödeme Planı nda (EK-1) belirtilen her türlü masraftan haberdar olup bu hususu Banka ile müzakere ederek mutabık kalmıştır Banka, işbu Sözleşme de düzenlenen her türlü bireysel bankacılık hizmeti, işlem ve ürünlerine ilişkin ve Şubesiz Bankacılık Kanalları ndan Alo Garanti, İnternet Bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarını kullanmak suretiyle Müşteri nin gerçekleştireceği işlemler sonucunda doğan işlem ücret, masraf ve komisyonları internet sitesinde ilan ederek Müşterilere duyuracak ve değişmesi halinde güncelleyecektir. 19. KANUNİ İKAMETGAH İşbu Sözleşme de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Bankaca yapılacak her türlü tebligatlar için Müşteri nin aşağıda isim ve imzasının yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak kabul edilecek, bu adrese yapılacak tebligatların Müşteri ye yapılmış sayılacak, bu adreste vaki olacak değişiklik noter kanalıyla Banka ya bildirmediği takdirde, bu adreste her türlü takibat icrası zımnında yapılacak tebligat geçerli olacaktır. 20. KISMİ GEÇERSİZLİK İşbu Sözleşme nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda geçersiz olması veya herhangi bir hukuki düzenlemeye veya bir devlet kurumunca verilmiş bir karara aykırılık taşıması veya başkaca bir sebeple uygulanamaz nitelikte olması veya herhangi bir mahkemenin uygulanamaz olduğuna karar vermesi halinde, işbu Sözleşme nin diğer tüm hükümleri geçerliliklerini, bağlayıcılıklarını ve uygulanabilirliklerini korurlar. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 7 /14

8 21 FERAGAT 21.1 İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinin kısmen veya tamamen uygulanmaması, yazılı olmadıkça ve Banka tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır Banka nın işbu Sözleşme de yer alan herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez ve işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın bir kere ya da kısmen kullanılması bu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hakkın kullanılmasını engellemez. 22. UYGULANACAK HÜKÜMLER İşbu Sözleşme nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. 23. KEFALET 23.1 İşbu Sözleşme nin sonunda imzası bulunan kefil ve / veya kefiller, Müşteri nin işbu Sözleşme tahtında kullandığı / kullanacağı kredilere kefil olmuştur Bankanın, muaccel alacaklarının tasfiyesi için Müşteri aleyhine yapılan takibin sonunda kesin aciz belgesi alınması veya Müşteri aleyhine Türkiye de takibatın imkansız hale gelmesi ya da büyük ölçüde güçleşmesi yahut Müşteri nin iflasına karar verilmesi ya da Müşteri ye konkordato mehli verilmiş olması halinde, Banka, Müşteri ye başvurmaksızın doğrudan doğruya kefil ve / veya kefillerden, Kredi nin anaparası, akdi faizlerini, Sözleşme de belirtildiği şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini, Kredi ve Sözleşme münasebetiyle ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlarla, KKDF ve BSMV ile Banka nın işbu Sözleşme den doğan alacağının tahsili için kanuni yollara başvurması halinde yapacağı mahkeme ve icra harç ve masraflarını ve bunlarla sınırlı olmamak ve ancak kefaletin azami miktarını aşmamak kaydıyla talep edebilecektir. İşbu Sözleşme hükümlerinin devamı ve imza bölümleri arka sayfada bulunmakta olup işbu Sözleşme'nin devamı sayfalardaki hükümlerle bir bütün teşkil etmektedir. 24. SON HÜKÜM. sayfa ve 24 (Yirmi dört ) maddeden ibaret işbu Sözleşme, EK-1 de yer alan Ödeme Planı, EK- 2 de yer alan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Bilgilendirme Formu ve EK-3 de yer alan Talimat.. tarihinde taraflar arasında imzalanmış olup aşağıda imzası bulunan Müşteri ve Kefil / Kefiller işbu Sözleşme ve eklerini okuyup, kabul etmiş ve Müşteri bunların birer nüshasını teslim almıştır. İşbu Sözleşme ve ekleri, özellikle ücret ve masraflara ilişkin hükümleri de dahil olmak üzere, tüm şartları Müşteri tarafından tamamıyla okunmuş olup Banka ile müzakere edilerek tam bir mutabakatla imzalanmıştır. İşbu Sözleşme yle Banka nın kredi süreciyle ilgili memnuniyetinin ölçümlenmesi amacıyla yaptıracağı araştırmalar dahilinde, Müşteri bilgileri Banka nın mutabakata vardığı ölçümlemeyi yapacak şirket ile paylaşılabilir ve söz konusu şirketi tarafından Müşteri aranabilir. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 8 /14

9 İşbu sayfa, sayfa ve maddeden ibaret. Tarihli..'nin imza sayfasının devamıdır. 1.MÜŞTERİ Adresi.. 2.MÜŞTERİ Adresi.. 1.KEFİL Adresi.. Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz. İşbu Sözleşme çerçevesinde,.. tarihi itibariyle,.. (yalnız ) azami tutara kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 9 /14

10 Kefil Beyanı: 2.KEFİL Adresi.. Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz. İşbu Sözleşme çerçevesinde,.. tarihi itibariyle,.. (yalnız ) azami tutara kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim Kefil Beyanı : Türkiye Garanti Bankası A.Ş Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 10 /14

11 Ek-2 Tarih:.../../ BİREYSEL KREDİLERLE BAĞLANTILI SİGORTALAR BİLGİLENDİRME FORMU Bu form, 17 Ocak 2009 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği uyarınca, bireysel kredilerle bağlantılı olarak düzenlenen Kasko, Konut ve Hayat Sigortalarına taraf olan kişileri bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kasko ve Konut Sigortaları Eureko Sigorta A.Ş., Hayat Sigortası Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Tercihinize bağlı olarak ilgili sigortalar bir başka sigorta şirketi aracılığıyla düzenlenebilir. KONUT SİGORTASINA İLİŞKİN BİLGİLER Sigorta Şirketinin Ticari Ünvanı Sigortanın Adı Sigorta Süresi Prim Tutarı Ödeme Şekli (Peşin / Taksit) Ödeme Aracı (Hesap / Kredi Kartı) Teminat Bedeli :. -. tarihleri arasında geçerlidir. : (TL/USD/EUR) KASKO SİGORTASINA İLİŞKİN BİLGİLER Sigorta Şirketinin Ticari Ünvanı Sigortanın Adı Sigorta Süresi Prim Tutarı Ödeme Şekli (Peşin / Taksit) Ödeme Aracı (Hesap / Kredi Kartı) Teminat Bedeli :. -. tarihleri arasında geçerlidir. : (TL/USD/EUR) Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 11 /14

12 HAYAT SİGORTASINA İLİŞKİN BİLGİLER Sigorta Şirketinin Ticari Ünvanı Sigortanın Adı Sigorta Süresi Prim Tutarı Ödeme Şekli (Peşin / Taksit) Ödeme Aracı (Hesap / Kredi Kartı) Teminat Bedeli :. -. tarihleri arasında geçerlidir. : (TL/USD/EUR) İşbu formda aşağıda yer alan teminatlar, yenileme koşulları ve muafiyetler hususundaki bilgiler sigortanın Eureko Sigorta A.Ş. veya Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. düzenlenmesi durumunda geçerlidir. Sigortanın başka bir sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi durumunda teminatlar, yenileme koşulları veya muafiyetler ilgili sigorta şirketi tarafından belirlenecektir. Bu sigortalar ile ilgili detaylı bilgi almak için ilgili sigorta şirketine başvurabilirsiniz. TEMİNATLAR Kasko Sigortası için araç bedeli, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği sitesinde açıklanan araç değerleri üzerinden hesaplanmaktadır. Hayat Sigortası için vefat teminat tutarı kullanılan kredi tutarına eşittir. Ancak risk değerlendirme sonrasında bu rakamlar farklılaşabilir. Ana ve ek teminat tutarlarınız ile ilgili detaylı bilgiye poliçenizden / sertifikanızdan ulaşabilirsiniz. YENİLEME KOŞULU Sigorta sözleşmesinin yıllık dönemlerle yeniden değerlendirilmesi hakkı Eureko Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş de saklı tutulmakla beraber süre sonunda kredi ilişkisi devam ettiği sürece poliçe yenilenir. Yenileme dönemindeki prim tahsilatı bir önceki dönemdeki ödeme şekline göre otomatik olarak yapılacaktır. MUAFİYETLER Kasko Sigortası için muafiyetler; Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları ve Eureko Sigorta A.Ş. Özel Şartlarına istinaden düzenlenecektir. Hayat Sigortası için muafiyetler; Hayat Sigortası, Ferdi Kaza Genel ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Poliçe Özel Şartları na istinaden düzenlenecektir. Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 12 /14

13 Sigorta muafiyetleri ile ilgili detaylı bilgiye poliçenizden/sertifikanızdan ulaşabilirsiniz. Eureko Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından sunulan ürünlerle ilgili detaylı bilgilere /sigorta/bilgilendirme, ve adresleri ile Garanti Emeklilik ve Hayat ve Eureko Sigorta Çağrı Merkezi numaralarından ulaşabilirsiniz. İşbu Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Bilgilendirme Formu aracılığıyla tarafıma iletilen ve nezdinizde kullanmış olduğum krediye istinaden talep etmiş olduğum sigortalarla ilgili yukarıdaki bilgileri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 1.MÜŞTERİ 2.MÜŞTERİ Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 13 /14

14 Ek-3 Tarih: /./. KREDİYE BAĞLI SİGORTA POLİÇESİ DÜZENLEMESİ VE PRİM TAHSİLAT TALİMATI Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Şubesi ne Şubeniz ile tarihinde imzalamış olduğum başvuru no lu Kredi ye ilişkin Tüketici Kredisi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ihtiyari sigortalardan hayat sigortasını ve bununla sınırlı olmamak üzere yaptırılabilecek her tür ihtiyari sigortayı, ilgili sigortanın poliçelerinde Bankanız dain ve mürtehin olmak kaydıyla yaptıracağımı, ilgili sigortayı Kredi borcumun anapara, tüm faiz ve fer ileri ile birlikte tamamen kapanacağı tarihe kadar yenileyeceğimi ve söz konusu sigortanın yenilenmesini sigorta poliçesinin bitiş tarihinden 15 gün öncesine kadar sağlayacağımı kabul, beyan ve taahhüt eder; sigortanın yenilenmesini belirttiğim bu süre zarfında yaptırmadığım takdirde hayat sigortasının ve bununla sınırlı olmamak üzere yaptırılabilecek her tür ihtiyari sigortanın tarafınızdan yaptırılmasını ve sigorta primlerinin nezdinizdeki; - mevcut hesaplarımdan, - kredi kartlarımdan tahsil edilmesini talep eder, ilgili hesap numarama ve kredi kartıma ait bilgilerin sigorta şirketi ile paylaşılmasına muvafakat ederim. Saygılarımla 1.MÜŞTERİ 2.MÜŞTERİ Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 14 /14

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı