T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ"

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR Selim AKDENĠZ MüfettiĢ Yrd Proje Koordinatörü ARĠF VARHAN SÜLEYMAN SÜRÜCÜ YASĠN ALTUN MüfettiĢ Yrd. MüfettiĢ Yrd. MüfettiĢ Yrd. HALĠL ĠBRAHĠM DEVECĠ MüfettiĢ Yrd. TAHA KEMAL KESKĠN MüfettiĢ Yrd. 1

2 GĠRĠġ Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı ( Ulusal Ajans ) tarafından yürütülen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni bir döneme girmiģtir yılı sonuna kadar sürecek yedi yıllık bir dönemi kapsayan Hayatboyu Öğrenim (LLP = Lifelong Learning Programme) Programları, önceki programlarda olduğu gibi AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç, Ġzlanda ve LihtenĢtayn) ve Aday Ülkelerin (Türkiye) katılımıyla gerçekleģtirilecektir. Ayrıca, Batı Balkan ülkeleri ve Ġsviçre'nin de önümüzdeki yıllarda programlara katılımı öngörülmektedir. Ülkemiz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına "tam üye" olarak 1 Nisan 2004 tarihinden itibaren katılmıģtır yılında Hayat Boyu Öğrenim Programı kapsamındaki Leonardo Da Vinci programı için tüm Türkiye den toplam 2838 proje baģvurusu ile kiģi için 64 milyon luk hibe talep edilmiģ, bu projelerden 401 proje baģvuru desteklenmeye değer bulunmuģ ve kiģi için toplam 8 milyon luk hibe sağlanmıģtır. Mesleki eğitim okulları ve merkezleri tüm projeler arasında %58 ile projeleri desteklenmeye en fazla uygun görülen kurumlardır. Kamu Kurumları bu alanda %4 ile en az proje veren ve en az desteklenen kurumlar arasında yer almaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin LPP'yi yasalaģtıran 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, Hayatboyu Öğrenme Programı'nın genel amacını Ģöyle ifade etmektedir: Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iģ imkânı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliģtirmek; çevrenin gelecek kuģaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüģmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karģılıklı değiģim, iģbirliği ve hareketliliği güçlendirmek. Hayatboyu Öğrenme Programının projeleri programa katılarak ulaģılmasına yardımcı olması beklenen farklı hedefleri aģağıda verilmiģtir. Genel Hedefler Dünya kalitesinde bir referans noktası olmaları için Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında değiģim, iģbirliği ve hareketliliği güçlendirmek 2

3 Özel Hedefler Eğitim alanındaki sistem ve uygulamalarda kaliteli bir Hayatboyu Öğrenmenin geliģimine katkıda bulunma, yüksek performans, yenilikçilik ve Avrupa boyutunu desteklemek Hayatboyu öğrenme için bir Avrupa alanının gerçekleģtirilmesini desteklemek Üye devletlerdeki Hayatboyu Öğrenme fırsatlarının kalitesinin, çekiciliğinin ve eriģebilirliğinin iyileģtirilmesine yardımcı olmak Hayatboyu Öğrenmenin sosyal uyum, aktif vatandaģlık, kültürler arası diyalog, cinsiyet eģitliği ve kiģisel tatmine katkısını güçlendirmek Yaratıcılık, rekabetçilik, istihdam edilebilirlik ve giriģimci ruhun artmasını desteklemek Dil öğrenimini ve dil çeģitliliğini desteklemek Leonardo Da Vinci programı Hayat Boyu Öğrenme Programının alt programlarından birisidir. Organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sorumluluğunda olan Leonardo da Vinci programı ile AB'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliģtirmek için yürütülen bir programdır. Bu program; ülkeler arası iģbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliģtirilmesini, yeniliklerin teģvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiģtir. Bu kapsamda gerçekleģtirilen hareketlilik faaliyetleri temel düzeyde mesleki eğitim almakta olan öğrenciler (IVT) ile, iģsizler de dahil olmak üzere iģgücü dünyasındaki kiģiler (PLM) ve mesleki eğitimden sorumlu kiģilerin (VETPRO) katıldığı ülkelerarası staj ve çalıģma ziyareti olarak adlandırılabilir. Burada esas nokta, temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitimin Avrupa boyutunun güçlendirilmesi, kiģilerin teori ve uygulama içeren faaliyetlerden, özellikle iģ bağlantılı eğitimle deneyim kazanmaya teģvik edilmesi, dil becerilerinin, ülkelerarası bağlantıların, eğitmenler ve insan kaynakları yöneticileri için baģarılı uygulamaların değiģimlerinin geliģtirilmesidir. Bu tür bir faaliyet alanı mesleki eğitim alanındaki tüm sosyal ortakların bir araya gelmesini sağlayarak hem ülkelerarası iģbirliğinin hem de iģ dünyası ile eğitim kurumları arasındaki iliģkilerin güçlendirilmesi için yararlıdır. 3

4 Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığı nda görevli mesleki yeterlilik eğitimi devam eden müfettiģ yardımcılarına yönelik mesleki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla bir Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi hazırlanmıģ ve bu projeye baģkanlığımızdan 29 MüfettiĢ Yardımcısı katılmıģtır. Bu proje, mesleki yeterlilik eğitimi devam eden denetim elemanlarının uluslararası deneyim kazanmasını, mesleki yabancı dil bilgilerini arttırmalarını, uluslar arası kuruluģlar ile iģbirliği ve diyalog imkânlarını geliģtirmelerini, mesleki geleceklerine yönelik ufuklarının açılmasını, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmayı, AB ülkelerindeki sosyal güvenlik uygulamaları ve bu alandaki tecrübeleri gözlemlemeleri, kültürler arası farklılıkların tanımalarını, yaģam boyu eğitim yönünde motive edilmelerini amaçlamıģtır. Farklı kültürlerle tanıģmıģ, AB ile diyalog ve iģbirliği fırsatı yakalamıģ, yabancı dil bilgisini arttırmıģ denetim elemanlarının mesleklerindeki etkinlik ve verimlilikleri artacaktır. Sosyal taraflara sosyal politika uygulamalarını rehberlik yaklaģımı ile aktaracak olan denetim elemanlarının daha nitelikli kiģiler olması sosyal politikaların hayata geçirilmesini hızlandıracaktır. Çok kültürlü ortamda birlikte çalıģma alıģkanlığı kazanma ve proje çalıģmasının gerçekleģtiği ülkenin kültürünü tanıma fırsatı elde edilmiģtir. Proje ile yurtdıģında her biri 9 hafta sürecek ve Ġngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Ġrlanda olmak üzere beģ Avrupa Birliği ülkesine gidildi. Katılımcılar, bu ülkelerde kamu kurumları baģta olmak üzere üniversitelere, özel kuruluģlara, emek yoğun üretim yapan fabrikalara ve sivil toplum kuruluģlarına ziyaretler gerçekleģtirdi. Ziyaretler neticesinde tüm sosyal taraflarla görüģmeler gerçekleģtirerek hem ziyaret edilen ülkenin istihdam ve sosyal politikaları hem de Avrupa Birliği nin o ülkedeki sosyal politika uygulamaları hakkında detaylı bilgi toplama fırsatı elde edildi. Avrupa Birliği ne üye devletlerin yakın zamanda gerçekleģtirdiği reformlar ve tecrübeler ülkemizde gerçekleģtirilecek sosyal güvenlik reformuna büyük katkı sağlayacağı muhakkaktır. Almanya, Fransa ve Ġngiltere gibi Avrupa Birliği üyesi devletlerin kayıt dıģı istihdamla mücadele, emeklilik sistemi, sosyal güvenliğin finansmanı ve denetimi konularında elde ettikleri kazanımları değerlendirilmelidir. Leonardo Da Vinci Hareketlilik projeleri her yaģ ve dönemde kiģileri ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki eğitim fırsatı sağlamaktadır. 4

5 Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında yurtdıģında bir proje çalıģmasına katılmamız ve bu sayede mesleki bilgi birikimiz ve ufkumuzun geliģmesine katkı sağlamamıza imkan veren baģta Sayın ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı Fatih Acar ve Rehberlik Ve TeftiĢ BaĢkanı Mustafa Apaydın a tüm proje ekibi adına teģekkür ediyorum. Selim AKDENĠZ Proje Koordinatörü 5

6 GENEL BĠLGĠLER Demografik Bilgiler 2001 Nüfus Sayımına göre Ġngiltere deki genel nüfusa dair bilgiler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu nüfus sayımı Ġngiltere ve Galler i kapsamaktadır. (Söz konusu istatistiklere Ġskoçya dahil değildir.) 2001 Nüfus Sayımına dayalı söz konusu resmi verilere göre Ġngiltere ve Galler de yaģayan Türk nüfusu tür. Ulusal Ġstatistik Bürosu, bu sayının Türk vatandaģlığı esasına dayalı olmadığını, sadece Türkiye de doğan kiģileri içerdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, Ġngiltere de yaģayan Kıbrıslı soydaģlarımız bu rakama dahil değildir. Ancak, gerek Konsolosluğumuza iģlem yaptırmak için baģvuran vatandaģlarımıza dair kayıtlar, gerekse Ġngiltere deki Türk dernekleri ve kuruluģlarının tahmini rakamları, Türk nüfusunun 2001 yılı verilerinin çok üstünde olduğuna iģaret etmekte ve tahminler arasında ifade edilmektedir. BaĢkonsolosluğumuz, Türk vatandaģlarının sayısını , Kıbrıslı soydaģlarımızın sayısını ise Londra da KKTC Kıbrıs Temsilciliği nin tahminleri doğrultusunda olarak öngörmektedir. VatandaĢlarımızın yaklaģık % 74 ü Londra da bulunmaktadır. Bunu %7 ile South East (Güney Doğu) ve % 4.8 ile East (Doğu) bölgeleri izlemektedir. Diğer yerleģim bölgelerindeki 6

7 Türk nüfus oranı % 2 ve altında olup nüfusumuzun en az olduğu yer Wales (Galler) bölgesidir. ÇalıĢan VatandaĢlarımızın Sayısı Ekonomik faaliyeti olan vatandaģlarımız kapsamında, bir iģveren nezdinde veya kendi namına tam/kısmi zamanlı çalıģanlar, iģsizler ve tam zamanlı öğrenci olup haftada 20 saat kısmi zamanlı çalıģmalarına izin verilenler yer almaktadır. ÇalıĢan vatandaģlarımızın sayısı ise dur. Buna göre çalıģan vatandaģlarımız ekonomik bakımdan faal olan % 42.5 oranındaki grubun % 34.4 ünü oluģturmaktadırlar. Sayı % Ekonomik Bakımdan Faal Olanlar ĠĢçi-Kısmi zamanlı ĠĢçi-Tam zamanlı Kendi Namına ÇalıĢan-Kısmi zamanlı Kendi Namına ÇalıĢan-Tam zamanlı ĠĢsiz Kısmi zamanlı çalıģan öğrenciler Ekonomik Bakımdan Faal Olmayanlar Emekli Öğrenci Ev/Aile bakan Devamlı hasta ve iģgöremez Diğerleri yaģ grubunda olmayan TOPLAM

8 Kaynak : Ulusal Ġstatistik Bürosu, 2001 Nüfus Sayımı Verileri, Türkiye doğumlulara ait ayrıntılı tablolar ÇalıĢan VatandaĢlarımızın YerleĢim Bölgelerine Göre Dağılımı YerleĢim Bölgesi Sayı (%) North East North West Yorkshire and the Humber East Midlands West Midlands East London South East South West Wales (Galler) ĠNGĠLTERE VE GALLER TOPLAMI Kaynak: Ulusal Ġstatistik Bürosu, 2001 Nüfus Sayımı Verileri, Türkiye doğumlulara ait ayrıntılı tablolar 8

9 Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere vatandaģlarımızın yaklaģık % 65 inin Londra da, % 33 ünün East ve % 10 unun South East te çalıģtığı görülmektedir. ÇalıĢan VatandaĢlarımızın ĠĢkollarına Göre Dağılımı MESLEKLER Sayı Direktör ve üst düzey görevliler 3714 Profesyonel meslekler 1513 Yardımcı profesyonel ve teknik meslekler 1503 Ġdari / sekreterlik meslekleri 1137 Nitelikli ticari meslekler 2812 ġahsi hizmet meslekleri 1198 SatıĢ ve müģteri hizmetleri meslekleri 1594 ĠĢleme ve makina operasyonları meslekleri 1649 Ġlk basamak meslekler (niteliksiz) 2608 TOPLAM ENDÜSTRĠ KOLU Sayı Tarım, hayvancılık, ormancılık 82 Balıkçılık 3 Madencilik 27 Ġmalat 1890 Elektrik, gaz ve su iģleri 34 ĠnĢaat 536 Toptan ve perakende ticaret 3880 Otel, yiyecek (restoran) 4415 TaĢıma, depolama ve iletiģim 1102 Mali aracılık 595 Emlak, kiralama vb. iģ faaliyetleri 1924 Kamu yönetimi ve savunma, sosyal güvenlik 345 Eğitim 786 Sağlık

10 Diğer 1110 TOPLAM Kaynak: Ulusal Ġstatistik Bürosu, 2001 Nüfus Sayımı Verileri, Türkiye doğumlulara ait ayrıntılı tablolar Yukarıdaki tabloların incelenmesinden de görüleceği üzere vatandaģlarımızın daha ziyade ticaretle uğraģtığı ve yiyecek sektöründe çalıģtığı, imalat, emlak, sağlık iģlerinde de kayda değer oranda vatandaģımızın bulunduğu görülmektedir. Ġngiltere de çifte vatandaģlığın kabul görmesi nedeniyle giderek artan sayıda vatandaģımız Ġngiltere vatandaģlığını da almaktadır. Ġngiltere ye kabul edilen kiģiler arasında en üst sırada Rusya vatandaģları bulunmakta bunu Polonya ve Türkiye izlemektedir. Türkiye, halen Avrupa ülkeleri arasında vatandaģları Ġngiltere ye en çok iltica talebinde bulunan ülke konumundadır. Resmi istatistikler (2001), çalıģan vatandaģlarımızın sayısını civarında vermekle birlikte, Ġngiltere istihdam piyasasında yaklaģık vatandaģımızın bulunduğu ve bunlardan vatandaģımızın bir iģveren nezdinde veya kendi namına çalıģmakta olduğu kabul görmektedir. % 65 i Londra da, % 33 ü East de ve % 10 u South East te çalıģan vatandaģlarımızın daha ziyade ticaretle uğraģtığı ve gıda sektöründe çalıģtığı, imalat, emlak, sağlık iģlerinde de kayda değer oranda vatandaģımızın bulunduğu görülmektedir. Türkler arasında iģsizlik oranı, özellikle uzun dönemli iģsizlik, diğer yabancı gruplardaki iģsizlik oranına nazaran daha azdır. Ġngiltere de yabancılar arasında en yüksek iģsizlik % 20 ile Pakistanlı kadınlar arasındadır. Erkeklerde ise en yüksek iģsizlik oranı Siyah Karayipli, BangladeĢli ve Siyah Afrikalı gruplar arasında görülmektedir. Ġngiltere de istatistikler sadece en yoğun yabancı gruplar bakımından ayrıntılı olarak tutulmaktadır. Diğer yabancılar kategorisinde değerlendirilen vatandaģlarımız bakımından ayrıntılı istihdam/iģsizlik verileri mevcut değildir. Ġngiltere de vatandaģlarımızın, genellikle Türkler tarafından iģletilen iģletmelerde ve çoğunlukları primleri ödenmeksizin (kartsız olarak tabir edilen Ģekilde) kayıt dıģı çalıģtıkları ve sıklıkla iģsizlik/maluliyet ya da benzer bir ödenek aldıkları durumda da 10

11 çalıģmaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum, çalıģan vatandaģlarımızla ilgili tahmini değerlendirmeler yapılmasını bile zorlaģtırmaktadır. Çoğunlukla kayıt dıģı çalıģsalar da Türklerin son derece müteģebbis oldukları ve Ġngiltere hazır yiyecek ve gıda sektöründe giderek büyük bir ağırlık kazandıkları tartıģmasız kabul görmektedir. Ekonomik Ve Sosyal GeliĢmeler BirleĢik Krallık ekonomisi, ABD, Japonya, Almanya ve Çin ekonomilerinden sonra dünyanın en büyük 5. ekonomisidir yılında 2.2 trilyon dolar olan Gayri Safi Ġç Hasıla, 2006 yılı Kasım ayı fiyatları bazında 1.16 trilyon Sterline tekabül etmektedir. Ġngiltere ekonomisi, 2006 yılının 3. çeyreğinde % 0.7 oranında büyüme göstermiģtir. En fazla büyüme hizmet sektöründe gerçekleģmiģtir. Yıllık büyüme oranı ise % 2.8 dir. Enflasyon, Ekim ayında % 2.4 olarak kaydedilmiģtir yıllık enflasyon oranı ise % 1.9 olarak gerçekleģmiģtir (Bu oran 2001/2002 döneminden 2005/2006 dönemine kadar ortalama % 2.6 idi). BirleĢik Krallık halkı dünya zenginlik sıralamasının 12. sırasında yer almaktadır. Dünya Bankası, bu ülkede yaģayan bir kiģinin yıllık gelir ortalamasını Amerikan Doları olarak tahmin etmektedir. Bu rakam, 2006 yılı Kasım ayı fiyatları itibariyle Sterline tekabül etmektedir. Gayri Safi Ġç Hasılanın çeyrek dönem ortalama büyüme oranı, AB ortalaması ile Avrupa Bölgesi (Eurozone) üyeleri ortalamasının üzerindedir. Sterlin, diğer baģlıca para birimlerine göre oldukça iyi bir performans göstermiģ ve Japon Yenine ve Dolarına göre son 5 yılda değer kazanmıģ ancak Euro ya göre biraz değer kaybetmiģtir. Ekonomide en güçlü sektör iģ ve finans hizmetleridir. Bu sektör, ekonomik çıktının % 33 üne tekabül etmekte ve payı % 14.1 olan imalat sektörünün 2 katından fazla bir büyüklüğe sahip bulunmaktadır. Ekonomik performansı en iyi olan bölge Londra dır. Bunu Güney Doğu Ġngiltere yakından izlemektedir. Bu iki bölge, toplam Brüt Katma Değer in (Gross Value Added/GVA) yaklaģık 1/3 ünü sağlamaktadırlar. BirleĢik Krallık ta en yüksek Brüt Katma Değere Ġngiltere sahip olup bunu Ġskoçya takip etmektedir. 11

12 BirleĢik Krallık ta 1.6 milyon un üstünde Katma Değer Vergisi kayıtlı iģletme bulunmaktadır. Bu iģletmelerin % 94 ü, 20 den az iģçi istihdam etmektedir. BirleĢik Krallık, G8 ler ve AB de en yüksek istihdam oranlarına sahip ülkelerden biri konumundadır. ĠĢsizlik oranları son 50 yılın en alt seviyesindedir. Makroekonomik istikrar, iģ piyasası reformları ile desteklenerek yüksek istihdam ve düģük iģsizlik seviyelerine ulaģılmıģtır. Halen % 74.5 olan istihdam seviyesi ile AB de en yüksek istihdam oranına sahip 4. ülke konumunda olup, 2010 yılına kadar % 70 olarak belirlenen Lizbon istihdam hedefini Ģimdiden aģmıģtır. Bunun yanısıra, Lizbon un diğer iki temel hedefi olan kadın istihdamının %60 a çıkarılması hedefini % 65.9, yaģlıların istihdamının % 50 ye çıkarılması hedefini ise % 56.9 oranları ile Ģimdiden aģmıģ durumdadır. BirleĢik Krallık, çalıģma yaģındaki nüfusun % 80 ini istihdam etmek gibi uzun dönemli bir hedefe sahiptir. Ortalama ücretler yüksektir ve AB ülkeleri ile kıyaslandığında daha hızlı büyümektedir. Ulusal asgari ücret, enflasyon seviyesinin oldukça üzerindedir. Gerek ödemeler gerekse ticaret dengesi açık vermektedir. Bu durum, ülkeden finansal çıkıģın, finansal giriģten daha büyük olduğuna iģaret etmekte (2006 yılının ikinci çeyreğindeki açık yaklaģık 8.4 milyar Sterlindir) ve ihraç edilenden daha fazla mal ve hizmetin ithal edildiğini göstermektedir (2006 yılı Eylül itibariyle açık 4 milyar Sterlindir). Hükümet, 2005/2006 mali yılında 36 milyar Sterlin borç almıģtır. Genel borç seviyesi milyar Sterlindir. Toplam kiģisel borç miktarı ise trilyon Sterlin olup bunun 212 milyar Sterlinini kiģisel tüketici kredileri, trilyon Sterlinini ise ipotek karģılığı verilen krediler oluģturmaktadır. BirleĢik Krallığın mali pozisyonu, açık ve borç bakımından OECD ortalamasının ve G7 ortalamasının altında olup diğer ülkelerle kıyaslandığında avantajlı konumdadır. Kayıt dıģı ekonomi, Gayri Safi Ġç Hasılanın % 10.6 sı oranında tahmin edilmektedir. Yasa dıģı faaliyetlerden elde edilen gelir, yasal olmakla birlikte beyan edilmeyen gelire kıyaslandığında Gayri Safi Ġç Hasılanın % 2 si oranındadır. Yasa dıģı iģlemleri önlemek üzere 2002 yılında The Proceeds of Crime Act adlı yasa çıkarılmıģtır. 12

13 BirleĢik Krallığın güçlü performansının yanı sıra halen aģılması gereken sorunları bulunmaktadır. ĠĢsiz hane halklarında yaģayan bireylerin sayısının azaltılmasına çalıģılmaktadır. Yoksulluk riskiyle karģı karģıya olan hane halklarındaki çocukların sayısı her ne kadar 1997/98 yılından 2004/05 yılına kadar AB deki en yüksek oran olan % 27 den % 22 ye düģürülmüģse de, AB- 25 ülkenin ortalaması olan % 20 nin üzerindedir. Gelir dağılımı göstergeleri, halen gelir eģitsizliklerinin AB ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir. Yoksulluk riskiyle karģı karģıya olan emeklilerin 1997/98 yılında % 27 olan oranı 2004/05 yılında % 23 e düģmüģ olmakla birlikte, bu halen % 16 olan AB 25 ülke ortalamasının çok üzerindedir. Ġstihdam Ġstihdam Piyasasına ĠliĢkin Genel Bilgi Ve Değerlendirmeler ĠĢ piyasası güçlü bir pozisyon göstermektedir Temmuz-Eylül arasında milyon kiģinin istihdamda olduğu tespit edilmiģtir. Bu, kaydedilen en yüksek istihdam oranlarından biridir. Ġstihdam oranı % 74.5 oranı olup, yıl içinde 0.3, Temmuz-Eylül döneminde ise 0.1 puanlık az bir düģüģ göstermiģtir. Ekonomik faaliyet içinde olmayanların oranı % 21 olup, 1992 den beri kaydedilen en düģük orana yakındır. ILO iģsizliği % 5.6 dır. Bu, hem yıl içinde hem de sözkonusu çeyrek dönemde artıģ trendi göstermekle birlikte 1970 lerden beri görülmeyen ölçüde makul seviyelerde kaydedilmektedir. 13

14 BoĢ iģler, 600 binin üzerinde yüksek bir oranda, iģten çıkarmalar ise düģük bir orandadır. Çalışan veya iş arayanların sayısı yükselirken ekonomik olarak faal olmayanların oranı azalmaktadır. Ġstihdam yıl içinde 192 bin, son çeyrekte ise artmıģtır. Daha çok sayıda insan iģ aramaktadır. ILO iģsizlik oranı 1.71 milyon olup, belirtilen çeyrekte 27 bin artıģa ve bir önceki yıla kıyasla ise 263 bin artıģa iģaret etmektedir. Ekonomik olarak faal olmama oranı son çeyrekte az bir oranda artmakla birlikte yıl boyunca düģme eğiliminde olup % 0.3 düģmüģtür. Bu düģme, ILO iģsizlik oranındaki artıģı büyük ölçüde açıklamaktadır. Çalışamadıkları için ödenek alan kişilerin toplam sayısı yıl boyunca büyük ölçüde istikrarlılık arzetmiştir. İşgöremezlik ödenekleri ve tek ebeveynli ailelere verilen ödenekleri talep edenlerin sayısı düşerken işsizlik ödeneği talep edenlerin sayısında artış kaydedilmiştir yılı Ekim ayı itibariyle, ĠĢsizlik Ödeneği alanların sayısı bindir. Bu bir önceki aya göre 1.2 bin artıģa, bir önceki yıla göre ise 70.1 bin artıģa iģaret etmektedir. ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından 9 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan farklı istatistikler ise iģgöremezlik ödeneği alanların sayısının 2006 yılı Mayıs ayına kadar 54 binlik hızlı bir düģme ile 2.69 milyona, tek ebeveynli aile ödeneklerinin ise 14 binlik bir düģme ile 775 bine gerilediğini göstermektedir. Boş işler yüksek, işten çıkarmalar ise düşük orandadır ve giderek düşmektedir. BoĢ iģlere dair araģtırmalar, 2006 yılı Ekim ayından önceki 3 aylık dönemde bin boģ iģ olduğunu göstermektedir. Bu, bir önceki çeyrek ile hemen hemen aynı orandadır. Her çalıģma günü 10 binden fazla yeni boģ iģ, Kamu Ġstihdam Bürolarına bildirilmekte ve en az o kadar bir miktar da diğer istihdam kanalları yoluyla eklenmektedir. 14

15 ĠĢten çıkarmalar rekor seviyede düģük oranlardadır. Temmuz-Eylül çeyreğinde 141 bin iģten çıkarma kaydedilmiģtir. Bu oran 3 ay önce 3 bin daha fazla olup ancak geçen yılın bu dönemine kıyasla 19 bin daha azdır. Kazançlardaki büyüme Eylül ayına kadar olan dönemde %3.9 ile Ağustos ayına göre 0.3 puan daha azdır. Ġkramiyeler hariç olmak üzere ortalama kazanç büyümesi % 3.5 olup bir önceki aydan 0.1 puan daha azdır Seçimlerinden Kasım 2006 ayına kadar Değerlendirme ÇalıĢanların sayısı 2.5 milyondan 29 milyona çıkmıģtır. Bu, G7 ler içindeki en yüksek oran, dünyadaki ise en yüksek oranlardan biridir. ÇalıĢma yaģındakilerin oranı 2.5 milyon artmıģtır. Bu oran, % 5.8 lik bir artıģa tekabül etmektedir. Ġstihdam oranı % 1.8 artarak % 74.5 a ulaģmıģtır seçimlerinden itibaren istihdam edilen sayısı milyon artarak 2006 yılı Temmuz-Eylül çeyreği itibariyle ya ulaģmıģtır. Ġstihdam BirleĢik Krallığın her bölgesinde artmıģtır. ĠĢgücü piyasasındaki iģlerin sayısı 1997 Mart seçimlerinden itibaren 2.86 milyon artarak Haziran ayında olarak kaydedilmiģtir yılı Haziran ayında iģlerin % 60.4 ünün hizmetlerde, % 10.7 sinin imalat, % 6.9 unun yapı iģleri, kalanının ise tarım, balıkçılık, enerji ve su iģlerinde olduğu kaydedilmiģtir seçimlerinden sonra iģgücü piyasasındaki iģlerin kamu idaresi, eğitim ve sağlık sektöründe , finans ve iģ hizmetlerinde , Dağıtım, Otel ve Restaron iģlerinde , Yapı ĠĢlerinde , diğer hizmetlerde ve UlaĢtırma ve ĠletiĢim Hizmetlerinde arttığı, Enerji ve Su iģlerinde , Tarım ve Balıkçılıkta , Ġmalatta ise düģtüğü kaydedilmiģtir. ILO iģsizlik oranı 339 bin, iģsizlik ödeneği talep edenlerin sayısı ise 658 bin düģmüģtür. 15

16 ĠĢsizlik ödeneğindeki düģmenin iģsizliğin daha önce en yüksek olduğu bölgelerde gerçekleģtiği tespit edilmiģtir. Uzun dönemli iģsizlik ödeneği talep edenlerin sayısı da azalarak 30 yılda kaydedilen en düģük seviyeye yaklaģmıģtır. Gençlerde iģsizlik ödeneği alanların sayısı 1/3 oranında azalmıģtır. Gençlerde uzun dönemli iģsizlik (6 ay ve üstü) ödeneği alanların sayısı yaklaģık 2/3 oranında azalmıģtır. Gençlerde 12 ayı aģan uzun dönemli iģsizlik ödeneği alan sayısı yok denecek kadar azalmıģtır. ĠĢgöremezlik ve tek ebeveynli aile ödenekleri alanların sayısı 139 bin azalmıģtır. Bu düģmeler özellikle ödenek alma oranlarının en yüksek olduğu bölgelerde gerçekleģmiģtir. Uluslar arası İstihdam Karşılaştırmaları 2005 Birleşik Krallık, G7 ler arasındaki en yüksek istihdam oranına sahiptir. Yukarıdaki rakamlar 2005 yılına ve BirleĢik Krallık ile ABD de 16-64, diğer ülkelerde ise yaģ grubuna aittir. Kaynak: OECD BirleĢik Krallık taki son istihdam oranı Temmuz-Eylül 2006 itibariyle % 74.5 tir. 16

17 Birleşik Krallık 25 AB ülkesi arasında en yüksek istihdam oranına sahip 4. ülkedir. % 1. Danimarka Hollanda Ġsveç UK Avusturya Kıbrıs Finlandiya Ġrlanda Portekiz Slovenya Almanya Çek Cumhuriyeti Estonya Lüksemburg Ġspanya Letonya Fransa Litvanya Belçika Yunanistan Slovakya Ġtalya Macaristan Malta Polonya Rakamlar 2005 yılına ve yaģ grubuna aittir. Kaynak: Eurostat 17

18 Birleşik Krallık istihdam oranları OECD ve AB25 ortalamalarının üzerindedir. BirleĢik Krallık G7 ler arasında en düģük iģsizlik oranları sıralamasında 3. ülkedir. Rakamlar, 2006 yılı Eylül itibariyle OECD Standart (ILO) iģsizlik oranlarını göstermektedir. Ġstisnası UK (Temmuz 2006) ve Ġtalya dır (Haziran 2006). Kaynak: OECD, Kasım

19 Birleşik Krallık AB25 arasında en düşük işsizlik oranına sahip 8. ülkedir. % 1. Danimarka Hollanda Ġrlanda Estonya Avusturya Lüksemburg Kıbrıs UK Slovenya Litvanya Ġsveç Ġtalya Letonya Çek Cumhuriyeti Portekiz Malta Macaristan Ġspanya Finlandiya Belçika Almanya Fransa Yunanistan Slovakya Polonya 14.1 Yukarıdaki rakamlar 2006 Eylül itibariyle ILO iģsizlik oranlarını göstermektedir. Ġstisnaları: UK (Temmuz 2006), Ġtalya ve Yunanistan ( çeyreği), Ġsveç (Mart 2005). Kaynak: Eurostat, Kasım

20 BirleĢik Krallık iģsizlik oranı hem OECD hem de AB25 ortalamasının altındadır. UK % 5.6 ; OECD % 6.0 ; EU25 %

21 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER VE ELDE EDĠLEN KAZANIMLAR Sosyal Güvenlik Kurumu nun Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi kapsamında Ġngiltere ye çalıģma ziyaretinde bulunan proje ekibi Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Yiğit ALPOGAN I ziyaret etmiģtir. Sayın Büyükelçimiz, proje ekibini kabullerinde ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirmiģtir. Ve genç MüfettiĢ Yardımcıları nın Leonardo Da Vinci Projesi gibi projelerle yurtdıģına çalıģma ziyaretleri yapmalarının mesleki yetiģme dönemi için çok önemli olduğunu belirterek, proje ekibinin çalıģmalarında baģarılı olması için dilek ve temennilerde bulunmuģtur. Ayrıca ziyaret sırasında Proje Koordinatörü Selim AKDENĠZ, proje hakkında kıssa bir bilgi sunumu gerçekleģtirmiģtir. Ziyaret Türkiye de gerçekleģtirilen Sosyal Güvenlik Reformu ve Yeni Yapılanma Süreci hakkında bilgi sunumu ile sona ermiģtir. Proje Ekibinin Sayın Londra Büyükelçisi Yiğit ALPOGAN I ziyaretleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Londra BaĢkonsolosu Bahadır KALELĠ YĠ ziyaret etmiģtir. Sayın Londra BaĢkonsolosu Bahadır KALELĠ NĠN kabullerinde Londra ÇalıĢma AteĢesi AyĢegül YEġĠLDAĞLAR da hazır bulunmuģtur. GörüĢmede Sayın ÇalıĢma AteĢesi, Proje Ekibini takdim etmiģ ve birlikte yapılması düģünülen çalıģmalar hakkında bilgi vermiģtir. Proje Koordinatörü Selim AKDENĠZ, proje hakkında kısa bir bilgi sunumu gerçekleģtirmiģ ve bu çalıģmaların mesleki yeterlilik eğitimi devam eden proje ekibine yapacağı pozitif katkıları aktarmıģtır. Ziyaret samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleģmiģ ve Sayın Londra BaĢkonsolosu Bahadır KALELĠ NĠN tavsiye, dilek ve temennileri ile son bulmuģtur. 21

22 Proje Ekibi, Luton Lordu Sayın Bill McKenzi yi Ġngiltere ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı ndaki ofisinde ziyaret etmiģtir. Luton Lordu Sayın Bill McKenzi, Home Office de ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı ile yasama faaliyetleri ile ilgili çalıģmalar yürütmektedir. Kendileri büyük bir nezaketle proje ekibini kabul etmiģ ve yasama faaliyetleri ile ilgili yoğunluğuna rağmen 45 dakikalık bir kabul gerçekleģtirmiģtir. GörüĢmede Proje Koordinatörü Selim AKDENĠZ, proje ekibini takdim etmiģ ve Kurumuz, Ġngiltere ye geliģ nedenimiz, Leonardo da Vinci Projesi, Ġngiltere deki faaliyetlerimizden oluģan bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Proje Ekibinden Arif Varhan ise Ġngiliz sosyal güvenlik sistemi ile Türk sosyal güvenlik sistemi arasındaki farkları ve benzerlikleri içeren bir konuģma yapmıģtır. ÇalıĢmalardan duyduğu memnuniyeti aktaran Sayın McKenzi, Türkiye ekonomisi ile ilgili sorular yöneltmiģ ve Türkiye yi yakından takip ettiğini ifade etmiģtir. Proje ekibinden Süleyman SÜRÜCÜ NÜN Türkiye ekonomisi hakkında gerçekleģtirdiği sunum ile toplantı sona ermiģtir. 22

23 Proje ekibi, Newcastle da bulunan Emeklilik Kurumunu ziyaret etmiģtir. Emeklilik Kurumuna gerçekleģtirilen çalıģma ziyaretine Proje Ekibinden Selim AKDENĠZ, Arif VARHAN ve Yasin ALTUN katılmıģtır. Emeklilik Kurumunda proje ekibini Derek Coulthard ve Linda Dawson ağırlamıģtır. Gerek Sayın Coulthard gerekse Sayın Dawson proje ekibini son derece güzel bir Ģekilde ağırlayarak verimli bir çalıģma olmasına büyük katkı sağlamıģlardır. Proje ekibi için Türk ve Ġngiliz bayrakları ile donatılmıģ bir yuvarlak masada projektör eģliğinde bir sunum hazırlanmıģtır. Sunumu bizzat Sayın Coulthard kendisi gerçekleģtirmiģtir. Sunumda Ġngiltere de emeklilik sistemi genel hatları anlatılmıģ. Ve son dönemde gerçekleģtirilen emeklilik reformu hakkında detaylı bilgi verilmiģtir. Sayın Coulthard ın sunumundan sonra Proje Koordinatörü Selim AKDENĠZ bir sunum gerçekleģtirmiģ ve sunumunda Türkiye de gerçekleģtirilen sosyal güvenlik reformu hakkında bilgi sunmuģtur. Sunumların sonunda karģılıklı olarak gerçekleģtirilen sunumlar taraflarca paylaģılmıģtır. 23

24 Proje faaliyetleri kapsamında Ġngiltere ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı bünyesinde bulunan Job Centre Plus ın Londra merkezinde bir çalıģma ziyareti gerçekleģtirildi. Ziyarete Proje Ekibinden Selim AKDENĠZ, Arif VARHAN ve Yasin ALTUN katıldılar. Job Centre Plus ta proje ekibini Anton Eckersley ağarladı. Sayın Eckersley proje ekibimize Job Centre Plus ı tanıtan bir sunum gerçekleģtirdi. Sunumda Job Centre Plus ın Ġngiltere istihdam politikası üzerindeki rolü ve kurumun iģleyiģi anlatılmıģtır. Sunum sonrası soru cevap bölümü ile proje ekibi Ġngiltere istihdam politikası hakkında bilgi alma fırsatı bulmuģtur. 24

25 Proje ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu nun Leonardo Da Vinci projesi kapsamında Ġngiltere proje ortağı olan Oxford Vision kuruluģunu ziyaret etmiģtir. Oxford Vision Ġngiltere de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilere rehberlik ve danıģmanlık hizmeti sağlayan bir danıģmanlık ajansıdır. 15 yıldır hizmet veren kuruluģun Londra daki ofisine ek olarak Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Nigerya, Almanya ve Çin de ortakları bulunmaktadır. Dünya çapında bulunan 500 özel okul, üniversite ve yabancı dil eğitimi merkezlerinden oluģan bir küresel okul ağının Ġngiltere nin resmi temsilcisidir. Ziyarette proje ekibini Richard Nortgate ağırlamıģtır. Richard Nortgate proje ekibinin ziyaretlerinde kuruluģ adına ev sahipliği yapmıģtır. Proje ortağı Oxford Vision proje ekibine Ġngiltere de yaģam ve çalıģma Ģartları ile dil eğitimi hakkında bilgi vermiģtir. KuruluĢ ayrıca Proje ekibine dil eğitimi almaları konusunda gerekli öneri ve tavsiyelerde bulunmuģtur. 25

26 Ġngiltere'nin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde yaģayan Türk vatandaģlarını yakından ilgilendiren yeni Sosyal Güvenlik Reformu ile ilgili Londra'da geniģ kapsamlı bir toplantı düzenlendi. Ġngiltere Kadın Platformu (IKP) ve Londra Türk Radyosu (LTR) tarafından, Stamford Hill deki Gladesmore Community School da, gerçekleģen toplantıya Londra BaĢkonsolos Yardımcısı Sunay Dizdar da katıldı. Aralarında Federasyon BaĢkanı ġener Sağlam, Londra BaĢkonsolosluğu ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik AtaĢesi AyĢegül YeĢildağlar, Proje ekibinden Selim Akdeniz, Arif Varhan ve Yasin Altun ile Britanya Türk Kadınları Derneği BaĢkanı Hülya Koçu ile LTR yöneticisi Erkan Pastırmacıoğlu nun da yer aldığı konferansa, çok sayıda vatandaģımız dinleyici olarak katıldılar. Proje Koordinatörü Selim Akdeniz, Sosyal Güvenlik Reformu hakkında bilgilendirmenin yapıldığı konuģmasında güncel istatistikî bilgilerle vatandaģları yeni sistem hakkında bilgilendirmiģtir. Yine aynı toplantıda Londra BaĢkonsolosluğu ÇalıĢma AteĢesi AyĢegül YeĢildağlar yurtdıģı hizmet borçlanması hakkında bilgi sunumu gerçekleģtirmiģtir. KonuĢmaların ardından toplantıya katılan proje ekibi, Selim Akdeniz, Arif Varhan, Yasin Altun ve Londra BaĢkonsolosluğu ÇalıĢma AteĢesi AyĢegül YeĢildağlar katılımcıların sorularını cevaplamıģtır. 26

27 TBCCI, Ġngiltere ve Türkiye'deki Ticaret ve Sanayi Odaları, sosyal organizasyonlar, Ġngilterecideki Business Links ve Middle East Association gibi resmi kuruluģlar, Türkiye"deki Ġngiliz Sanayi ve Ticaret Odası, Türk ve Ġngiliz Konsolosluklarının ticari bölümleri ile yakın iģ iliģkisi içerisindedir. Ġngiliz Ticaret Odaları birliğinin üyesi bulunan TBCCI, Ġngiliz Parlamentosundaki Türk grubu ile iliģkileri sürdürmektedir. Türk Ġngiliz Ticaret ve Sanayi Odası, TBCCI, Ġngiltere ve Türkiye arasındaki ticaretin geliģtirilmesi ve yatırımların arttırılması, bu maçla üyelerine geniģ çaplı hizmetler sunmak amacıyla 1980 yılında Londra'da kurulmuģtur. Kar amacı gütmeyen bir kuruluģ olan TBCCI, bu yıl 28. yıl dönümünü kutlamaktadır. TBCCI ev sahipliği yaptığı konferansta Brendan Dineen, Carol Hustler Ragip Balcioglu ve Mr Gary Ince birer sunum gerçekleģtirmiģ ve sunumlarında 2012 Olimpiyat oyunları hakkında bilgiler, Olimpiyat oyunları ile gerçekleģecek iģ ve istihdam fırsatları hakkında bilgiler vermiģtir. TBCCI dan Yavuz Sökmen ile Proje Koordinatörü Selim Akdeniz, Yasin Altun, Süleyman Sürücü, Halilibrahim Deveci ve Taha Kemal Keskin ve Londra BaĢkonsolosluğu ÇalıĢma AteĢesi AyĢegül YeĢildağlar, konferans sonrası sohbet etmiģtir. 27

28 Proje ekibi, çalıģma ziyaretleri kapsamında kamu istihdam kurumları ile birlikte çalıģan özel istihdam bürosu A4e kuruluģunun Londra Ģubesini ziyaret etmiģtir. Ziyarete proje ekibinden Selim AKDENĠZ, Arif VARHAN ve Yasin ALTUN katıldı. Ziyaret sırasında Rob Murdoch, proje ekibine özel istihdam kurumunun faaliyetleri hakkında bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Özel istihdam bürosu ( A4e ), Ġngiltere de Kamu istihdam bürosu ( Job Centre Plus) ile birlikte emek piyasasına yeni giriģleri ve emek piyasasından herhangi bir nedenle emek piyasasının dıģında kalan kiģileri yeniden emek piyasasına döndürmeye çalıģmaktadır. Seminer ve sunular esnasında istihdam arttırıcı önlemler ve kayıt dıģı istihdamı azaltmaya yönelik çözüm önerileri tartıģılmıģtır. Seminer ve sunuların sonunda proje ekibine Sayın Murdoch kuruluģu gezdirmiģtir. Proje ekibi her bir departmanı büyük bir dikkat ile izlemiģ ve bu departmanlarda gerçekleģtirilen faaliyetler hakkında çalıģanlardan bilgi almıģlardır. 28

29 ĠNGĠLTERE SOSYAL GÜVENLĠK VE ĠSTĠHDAM POLĠTĠKASI SOSYAL GÜVENLĠK REJĠMĠ Kurumsal Yapı Ġngiltere sosyal güvenlik sistemi üç bakanlık ve bir ilgili kuruluģun ortaklaģa çalıģması neticesinde yürümektedir. Ġlgili bakanlıklar, Department for Work and Pensions (ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı), HM Revenue and Customs (Hazine ve Gümrük Ġdaresinin), Department of Health (Sağlık Bakanlığı) ve ilgili kuruluģ ise Health and Safety Commission (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu) dur. Sosyal Güvenliğin idaresi ağırlıklı olarak ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı nın (Department for Work and Pensions) yetki alanındadır. Bakanlık ilgili bir Devlet Bakanının denetimine tabidir. Nakit ödeme gerektiren tüm sosyal güvenlik programları ile Sosyal Fon, ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı(Department for Work and Pensions) tarafından yönetilir. ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı(Department for Work and Pensions), daha önce iki ayrı kurum olan Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Department of Social Security) ile Ġstihdam Kurumu nun (Employment Service) 2001 yılında birleģmesiyle kurulmuģtur. Sağlık hizmetlerinin yönetimi Sağlık Bakanlığı nın yetkisinde olup bu hizmetin sağlanmasında Ulusal Sağlık Hizmeti bütçesinin % 75 ini kullanan Ġlk Bakım Tröstleri (Primary Care Trusts) büyük rol oynamaktadır. Bu tröstler, hizmetleri ya doğrudan ya da anlaģma yaptıkları sair kurumlar vasıtasıyla sağlamaktadırlar. Ulusal katkı primlerinin toplanması, yönetimi ile Çocuk Vergi Kredisi (Child Tax Credit), ÇalıĢan Vergi Kredisi (Working Tax Credit) ve Çocuk 29

30 Ödeneği nin (Child Benefit) yönetimi Hazine ve Gümrük Ġdaresinin (HM Revenue and Customs) yetki alanındadır. ÇalıĢma ve Emeklilik Bakanlığı(Department for Work and Pensions) nın operasyonel faaliyetleri, Bakanlık personelinin görev yaptığı yürütme ajanları (Next Steps Agencies) tarafından gerçekleģtirilmektedir. Bunlardan en büyüğü konumundaki Ġstihdam Kurumu (Jobcentre Plus) 125 bölgede 500 den fazla yerel ofise sahiptir. ÇalıĢanların ödeneklerine dair iģlemler Ġstihdam Kurumu tarafından yapılırken emeklilik yaģındakilerle ilgili tüm iģlemler Emeklilik Kurumu (Pension Service) tarafından yürütülmektedir. Bakanlığın, ebeveynleri ayrı olan çocuklara nafaka ödemelerinin güvence altına alınmasını teminen Çocuk Destek Ajansı (Child Support Agency) bölümü de bulunmaktadır. Maluliyet ve Bakım ödeneklerinin idaresi ise Maluliyet ve Bakım Servisi (Disability and Carers Service) tarafından yapılmaktadır. 30

31 Bakanlığın idari etkinliği ve kaliteyi artırmak amacıyla tüm ödenekler için bilgi veren veya talepleri değerlendiren tek durak hizmetleri (one stop services) olarak adlandırılan birimleri de bulunmaktadır. Mevzuat DeğiĢiklikleri 4 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan Sosyal Reform Yasası, Hükümetin sosyal devleti modernize etmek konusundaki planlarının gelecek aģamalarını belirlemekte ve kiģilerin iģe geri dönmelerinin veya iģlerini korumalarının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır. Hükümetin uzun dönemli emeklilik reformu için öngördüğü planlar 29 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan yeni Emeklilik Yasası ile birlikte hayata geçirilmiģtir. Çocuklara Bakım Yükümlülüğünün Sağlanmasında Yeni Çocuk Destek Sistemi; Ġngiltere de ÇalıĢma Hayatı ve Emeklilikten sorumlu Devlet Bakanı John Hutton, çocuk destek sistemi ile ilgili Sir David Henshaw un bağımsız raporunda yer alan tavsiyeler doğrultusunda, Ebeveynlere kendi nafaka düzenlemelerini yapmalarına imkan veren ve bunu teģvik eden, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda devletin kesin ve etkin müdahalesine imkan veren daha basit bir sistemin tesis edilmesi Ebeveynlerin çocuklarına karģı mali yükümlülüklerini yerine getirmedikleri hallerde daha güçlü yaptırımlar Çocuk Destek Ajansının yerine alacak yeni bir kurum Hükümetin Çocuk Destek Ajansının yerine daha güçlü yaptırıma sahip yeni bir kurum kuracağını ve mevcut Ajansın kapatılacağını açıklamıģtır. 31

32 Kadınların Emeklilik için Tasarruf Yapma Zorunluluğu Emeklilik Reformu Bakanı James Purnell, emeklilikte cinsiyetler arasındaki büyük farka dikkat çekerek kadınları emekliliklerine yatırım yapmaları konusunda uyarmıģtır. Halen mevcut devlet emeklilik oranları cinsiyete göre büyük farklılık göstermektedir. Erkeklerin % 85 i tam devlet aylığı alırken, bu oran kadınlarda sadece % 30 olarak kaydedilmektedir. Ayrıca, çalıģan kadınların emeklilikleri için erkeklere nazaran halen çok daha az yatırım yaptıkları ve kadınların 3/2 sinin özel bir emeklilik programının da bulunmadığı belirtilmektedir. Erkeklerde % 46 olan oran ile kıyaslandığında, kadınların sadece % 38 inin özel emeklilik programına katkıda bulundukları ve özel emeklilik programına ödeme yapanların da erkeklere nazaran bariz Ģekilde düģük prim ödemesi yaptıkları, bu miktarın erkeklerde ayda 200 Sterlin veya üzerinde iken, kadınlarda 100 Sterlin veya altında olduğu görülmektedir. Hükümet, devlet emekliliğinin reformu sürecinde cinsiyetler arasındaki eģitsizliğin giderilmesine yardımcı olacak Ģekilde kadınların bakım hizmetlerini sigorta kolu olarak dikkate alacak, ayrıca, yeni bir bireysel hesap sistemi getirerek emeklilik için tasarrufta bulunmayı kolaylaģtıracaktır. Son emeklilik reformuna dair Beyaz Kitapta önerilen Devlet Emeklilik Sisteminde yapılacak değiģiklikler, kadınlarda % 30 olan tam devlet aylığını hak etme oranının 2025 yılına kadar % 90 a çıkması anlamına gelmektedir. Maluliyet Ödeneğinin Revize Edilmesi 4 Temmuz 2006 tarihli Sosyal Reform Yasası, ĠĢgöremezlik Ödeneğinin (Incapacity Benefit) yerine yeni Ġstihdam Desteği Ödeneğinin getirilmesini (new Employment Support Allowance) öngörmektedir. Sözkonusu ödenek, yeni uygulamaya girecek KiĢisel ĠĢgörebilme Değerlendirmesi (Personal Capability Assessment) ile birlikte, bireylere daha uygun destek sağlanmasına ve onların uygun iģlere yerleģtirilmelerine imkan verecektir. 32

33 Yasa, ödenek sahtekarlıklarıyla mücadele edilmesi bakımından da bazı güçlü hükümler ihtiva etmektedir. Bu çerçevede, 5 yıl içinde ikinci kez sahtekarlık yaptığı tespit edilenlerin ödenekleri tamamen iptal edilecektir. Emeklilik Reformunun Arka Planı Emeklilik sisteminin geleceği, BirleĢik Krallık ta en çok tartıģılan kamu politikası gündemini oluģturmaktadır yılında yayınlanan Yeterli ve Sürdürülebilir Emeklilik Ulusal Strateji Raporu nu müteakiben Hükümet, 2005 yılı Eylül ayında yayınladığı Beyaz Kitap ile emeklilik reformuna dair önerilerini ortaya koymuģtur. Acil müdahale gerektiren genel bir emeklilik krizi bulunmadığı ve günümüz emeklilerinin geçmiģ dönemlere nazaran daha yüksek emeklilik aldıkları varsayılsa da, gerek devlet gerek özel emeklilik fonlarında reform yapılmadığı takdirde, özellikle nüfusun yaģlanmasına bağlı olarak gelecekte sistemin sürdürülemeyeceği kanaati hakimdir. Reform 5 temel unsura dayandırılmaktadır: Yeni Emeklilik Yasası Hükümet, Beyaz Kitabında ortaya koyduğu öneriler temelinde yeni Emeklilik Yasasını 29 Kasım 2006 tarihinde yayınlamıģtır. Yeni Yasadaki öneriler, devlet emekliliğini daha adil ve 33

DENETİM ELEMANLARININ AVRUPA İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI HAKKINDA MESLEKİ EĞİTİMİ

DENETİM ELEMANLARININ AVRUPA İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI HAKKINDA MESLEKİ EĞİTİMİ 2008 DENETİM ELEMANLARININ AVRUPA İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASI HAKKINDA MESLEKİ EĞİTİMİ LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK PROJESİ SELİM AKDENİZ Proje Koordinatörü 1 "Büyük olmak için hiç kimseye iltifat

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Türkiye de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta

Türkiye de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta Türkiye de İşsizlik Sorunu Çıkmaz Sokakta Erdem ALPTEKİN-Sait KAYA Giriş ĠĢsizlik geçmiģte olduğu gibi günümüzde de tüm ülkelerin ortak sorunu. Günümüzde devletlerin en önemli sorunlarından biri haline

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

KIRSAL ALANDA. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ

KIRSAL ALANDA. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ KIRSAL ALANDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK (Ankara Üniversitesi AKÇAM) Atılım Üniversitesi, 3.Kasım.2010 NEDEN KIRSAL ALAN? NEDEN KIRSALDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ? Kırsalda kadın;

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI GENEL DURUM NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI Ġlimize ait sosyo-ekonomik göstergeleri incelediğimizde nüfus ve coğrafya olarak küçük ölçekte bir Ģehir olduğu görülür. Yüzölçümü büyüklüğüne göre 63. nüfus

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANAT KARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GAYRĠ SAFĠ YURTĠÇĠ HASILA (GSYH)... 2 ĠSTĠHDAM - ĠġSĠZLĠK VE ĠġGÜCÜ

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

Araştırma Notu 16/193

Araştırma Notu 16/193 Araştırma Notu 16/193 21 Nisan 2016 HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Selin Köksal Yönetici Özeti Avrupa Birliği nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye

Detaylı

2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK KASIM DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı 2010 Ocak Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 16,1 oranında artarak 1 milyar 143 milyon dolar

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı