"Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür""

Transkript

1 Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek ile birlikte müze bahçesinde bir basýn toplantýsý düzenleyerek lahitle ilgili açýklamalarda bulundu KURUÞ 5 TE Halil Ýbrahim Doðan merkeze alýndý Ýçiþleri Bakanlýðý, 16 ilin emniyet müdürünü baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýrken, yerine yeni atamalar yaptý. Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'da merkeze alýnýrken yerine ise Merkez Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý'na ait atama kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine atananlar þöyle: 2 DE "Madenciler için dualarýmýz ve umudumuz sürüyor" "Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür" Türk-Alman Ekonomi Günü için Çorum'a gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Eberhard Pohl, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Eberhard Pohl, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaretinde "Türkiye ile Almanya arasýnda yapýlan ticaret büyük bir baþarý öyküsüdür" dedi. Pohl, "Bizler bu baþarýyý sürdürmek istiyoruz. Geliþmekte olan bölgelere bu baþarýmýzý götürmek istiyoruz. Çorum da yapacaðýmýz Türk- Alman Günü'nde þirket temsilcilerimize Çorum'u tanýtmak istiyoruz. 7 DE Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi düzenlediði basýn toplantýsýnda Soma'da yaþanan maden faciasý temennilerini dile getirdi. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil yaptýðý açýklamada, "Manisa'da Soma maden ocaðýnda trafo patlamasý sonucu yaþanan kazada hayatýný kaybeden 200'ü aþkýn iþçimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr, yaralýlara ise acil þifalar diliyoruz. 9 DA Soma'da ölen madenciler arasýnda Çorumlular'da var "Maden kazalarýnýn önlenmesinde Çin'in gerisindeyiz" Türk Ýþ Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde Soma'da meydana gelen maden faciasýna tepki gösterdi. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Karaman, "Manisa Soma'daki maden ocaðýnda yaþanan trafo patlamasý sonucunda Türkiye Maden Ýþ Sendikasý üyesi iþçilerimizden ilk belirlemelere göre 205 iþçimizin hayatýný kaybetmesi hepimizi büyük üzüntüye sevk etmiþtir. 3 TE Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda vefat edenler arasýnda Çorumlu madencilerinde bulunduðu öðrenildi.trafo patlamasý sonucu çýkan yangýndan dolayý meydana gelen karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden madenciler arasýnda Çorum'dan Ferhat Tokgöz DA 4. Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor TURSAB heyeti öncesi yol haritasýný çizdiler Üniversite camiine Diyanet'te destek verecek Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 4.sünü düzenliyor. 4. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin resmi açýlýþý ise 17 Mayýs Cumartesi günü Saat Kulesi yanýnda saat 13.30'da gerçekleþtirilecek. 7 DE Vali Sabri Baþköy Soma faciasýna 3 gün milli yas Çorum Valisi Sabri Baþköy yayýnladýðý basýn açýklamasýnda Manisa'nýn Soma Ýlçesinde yaþanan ve aziz milleti hüzne boðan maden faciasý nedeniyle Baþbakanlýk tarafýndan... 5 TE Çorum'da faaliyet gösteren turizm acenteleri, Çorum TSO Meclis üyeleri Haluk Aþkýn ve Hasan Suvacý ile Meslek Komitesi Baþkaný Mithat Kaya'nýn katýlýmlarýyla Oda toplantý salonunda bir araya geldiler. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TURSAB) Baþkaný Baþaran Ulusoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri'nin Mayýs 2014 tarihinde gerçekleþtirecekleri... 7 DE Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Aþýk ziyaretinde, Çorum'da Müftülüðün ve din görevlilerinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. 9 DA SGK'dan emeklilere teþekkür plaketi Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda düzenlenen programda Sosyal Güvenlik Kurum'unda çalýþmalarýyla takdir toplayan ve emekli olanlara teþekkür plaketi verildi. SGK yemekhanesinde gerçekleþtirilen programýn açýlýþ konuþmasýný yapan SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, kurumda emeði geçen herkese teþekkür etti. 2 DE

2 2 Halil Ýbrahim Doðan merkeze alýndý Ýçiþleri Bakanlýðý, 16 ilin emniyet müdürünü baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýrken, yerine atamalar yaptý. Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'da merkeze alýnýrken yerine ise Merkez Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý atandý. ELEMANLAR ARANIYOR Koçaklar Tarým Aletleri Þirketimiz bünyesinde Muhasebe Departmanýnda istihdam edilmek üzere bay ve bayan muhasebe elamanlarý arýyoruz. Bay eleman adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Adaylarýn Akþemsettin caddesi. No:20 de bulunan iþ yerimize CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Tel: Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Ýçiþleri Bakanlýðý'na ait atama kararý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine atananlar þöyle: Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, Aðrý Emniyet Müdürü Bayram Çoþkun, Amasya Emniyet Müdürü Cemil Bayazýt, Ardahan Emniyet Müdürü Oktay Bulduk, Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taþtekin, Burdur Emniyet Müdürü Abdulkerim Polat, Çankýrý Emniyet Müdürü Ali Murat Daðlý, Çorum Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Düzce Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Gümüþhane Emniyet Müdürü Ahmet Can, Isparta Emniyet Müdürü Mehmet Or, Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydýn, Kýrþehir Emniyet Müdürü Mustafa Ýncebay, Malatya Emniyet Müdürü Nuri Uluayak, Rize Emniyet Müdürü Hüseyin Yenice, Sinop Emniyet Müdürü Þeref Aytekin baþka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýndý. ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNE ATANANLAR Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnanlar yerine yapýlan atamalar: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüðüne Merkez Emniyet Müdürü Ýbrahim Özel, Aðrý Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Metin Turgay Karabulak, Amasya Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Mehmet Artunay, Ardahan Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Selami Hüner, Bingöl Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Atalay Ürker, Burdur Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Ýbrahim Taþlý, Çankýrý Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Cengiz Öztürk, Çorum Emniyet Müdürlüðüne Merkez Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Düzce Emniyet Müdürlüðüne Aydýn Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ýsmail Hakký Akyüz, Gümüþhane Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Orhan Kar, Isparta Emniyet Müdürlüðüne Þükrü Balcý Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Caner Tayfur, Kayseri Emniyet Müdürlüðüne Koruma Dairesi Baþkaný Ýbrahim Kulular, Kýrþehir Emniyet Müdürlüðüne Þanlýurfa Emniyet Müdürü Sýtký Akgül, Malatya Emniyet Müdürlüðüne Elmadað Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ömer Urhal, Rize Emniyet Müdürlüðüne Kýrýkkale Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Adem Çakýcý, Sinop Emniyet Müdürlüðüne Polis Baþmüfettiþi Yusuf Biner, Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðüne Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Eyüp Pýnarbaþý'nýn atamalarý yapýldý. Bu arada Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Baþmüfettiþliðine Gençlik ve Spor Bakanlýðý Proje ve Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan Yiðit atandý. SGK'dan emeklilere teþekkür plaketi Ýmsâk : 03:30 Güneþ : 05:17 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:36 Akþam : 19:58 Yatsý : 21:35 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 20. Hafta Evinde çok namaz kýl ki; hayýr bereketi artsýn! Ümmetimden kime rast gelirsen selâm ver ki; sevaplarýn çok olsun! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri SOMA FACÝASI Karbon monoksit renksiz kokusuz bir gaz Maruz kalýndýðýnda tatlý uyku getirir biraz Sonra bitmez rüyalara daldýrýr hiç kaldýrmaz Baþladý iþe on beþinde, yirmisinde, otuzunda Zeytin-peynir ve kuru ekmek çýkýsý omuzunda Demek varmýþ kaderlerinde ölmek yer altýnda Kimi evli, kimi bekâr, kimi de olmuþ dede Yaralýlar taþýnýyor ambulansla hastanelere Nezaketten çizmesini koymuyor, iþçim sedyeye Televizyonlar normal yayýný bir bir kesti Uzmanlar, Soma'da facia deyip gürledi esti Eyvah durum kötü, ölenler kalanlarý geçti Hastanelerin acillerine dizilmiþ yaralýlar Yakýnlarý dýþarýda endiþeyle yanarak aðlar Ne olur son olsun artýk, patlamalar kazalar Çalýþtýlar yerin metre altýnda Ýnþallah þehittir hepsi yüce Allah katýnda Nasýl dayansýn analar, kuzularýna bakýp ta Sýcaðý sýcaðýna rant aranmasýn bundan Hele cenazeler defnolsun bir, konuþ ardýndan Endiþe duyuyorum yapýlan ilgisiz yorumlardan ODABAÞI diyeceðin çok diyemiyorsun Bu son olacak diyenlere de güvenmiyorsun Allah aþkýna Bir FATÝHA da mý, gönderemiyorsun? (mahir odabaþý ) HAVA DURUMU Müracaat: Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda düzenlenen programda Sosyal Güvenlik Kurum'unda çalýþmalarýyla takdir toplayan ve emekli olanlara teþekkür plaketi verildi. SGK yemekhanesinde gerçekleþtirilen programýn açýlýþ konuþmasýný yapan SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, kurumda emeði geçen herkese teþekkür etti. Programda Sosyal Güvenlik Kurum'dan emekli olanlara da teþekkür plaketi verildi. Gayretli çalýþmalarýnndan dolayý Satýlmýþ Býyýk'a plaketini Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü, Duran Cesur, yine gayretli çalýþmalarýndan dolayý Nejat Sunel'e plaketini Emekli Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Ayhan Yürüyen verdi. SGK Ýl Müdürlüðünden emekli olan Hacý Yýldýrým'a plaketini Baþkanlýk Müþaviri Mehmet Bekar, Ahmet Ýnceel'e plaketini Ýl Müdür Yardýmcýsý Ali Sahan, Funda Uðurlu'ya plaketini Ýl Müdür Yardýmcýsý Enver Yýldýz takdim etti. Program yemeðin ardýndan sona erdi. Bahadýr YÜCEL Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,079 2,080 EUR 2,854 2,855 STERLiN 3,490 3,491 JPY YENi 0,204 0,205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2783 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Mesaiye saygý duruþu ve dua ile baþlayacaklar "Maden kazalarýnýn önlenmesinde Çin'in gerisindeyiz" Türk Ýþ Ýl Temsilciliði düzenlediði eylemde Soma'da meydana gelen maden faciasýna tepki gösterdi. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Þube Baþkaný Sefer Karaman, "Manisa Soma'daki maden ocaðýnda yaþanan trafo patlamasý sonucunda Türkiye Maden Ýþ Sendikasý üyesi iþçilerimizden ilk belirlemelere göre 205 iþçimizin hayatýný kaybetmesi hepimizi büyük üzüntüye sevk etmiþtir. Ülkemizden bu güne kadar 3 binden fazla cana mal olan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan olayla ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Soma Linyit Ýþletmesi'nde yaþanan vahim olay uzun yýllardýr sürdürülen özelleþtirme politikalarýnýn bir sonucudur. Bu tabloyu ortaya çýkaran taþeron firmalarýn daha az maliyet azami kar mantýðýyla hareket etmesidir" dedi. "Yemek kartlarý miting sonrasý iade edilmek üzere ve yövmiyeleri iþler þekilde AK Parti mitingine götürülen baþbakanýn "Madenci kardeþlerim nerede? " sorusuna baretlerini kaldýrarak 'burada' diyen 5 bin maden iþçisi kardeþlerimizdendir, yaþamýný yitirenler" diyen Cengiz Atlas partisinin maden kazalarýna artýk dur demek böyle bir acýyý bir daha yaþamak istemiyoruz. 1999'da yaþanan deprem felaketinden sonra ülkemizin karþý karþýya geldiði en acý olaylardan biridir. Bu yaþadýðýmýz dram ülkemizin hafýzasýnda kara bir leke olarak yer alacaktýr. Bu facia ülkemizi bir taþeron cennetine çevirenlere taþeronlaþmayý temel çalýþma biçimi getirenlere özelleþtirmeyi bir kurtuluþ olarak görenlere ülkede sömürü düzeni kuranlara ders olmalýdýr" dedi. Kârlarýna kâr katmaktan baþka amaçlarý olmayan bunun için insanlarýn hayatlarýyla oynayanlarýn bu ülkede köle düzenini hakim kýlmak isteyenlerin doymak bilmeyen açlýklarýyla emekçilerin canlarýný hiçe sayanlarýn hesap vermeleri gerektiðini dile getiren Kahraman, "Türkiye'de her 6 dakikada bir iþ Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 20 gün önce Manisa Soma'daki iþgüvenliði risklerine iliþkin bir meclis araþtýrma komisyonu kurulmasý için verdiði soru önergesini hatýrlatarak MHP ve BDP'nin desteklediði soru önergesi AK Parti'nin karþý oylarý nedeniyle reddedildiðini söyledi. Açýklamalarýna madeni iþleten þirketin sahibi Alp Gürkan'ýn verdiði bilgileri hatýrlatarak devam eden Atlas "140 dolara çýkarýlan kömürün 23,8 dolara çýkararak rekor kar etmekle övünen þirket sahibi Alp Gürkan'dýr. Gürkan'ýn Türkiye tarihinin en büyük faciasýnýn yaþanmýþ olmasýna karþýn ortalýkta yok. Þu ana kadar þirketinden tek bir açýklama gelmezken Alp Gürkan'da kamuoyu önüne çýkmýþ deðil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz Soma'da yüzlerce iþçinin ölümüne neden olan maden ocaðýna 10 Temmuz 2013 tarihinde gitmiþ ve maden iþçileriyle iftar yapmýþtý. Yýldýz, Soma'da ki maden ocaðýna yaptýðý ziyarette "iþ güvenliði ve teknoloji kullanýmýna" övgüler yaðdýrmýþtý. Baþbakan Erdoðan'ýn posteri önünde þu açýklamada bulunmuþtu: Baþkbakan için "o iþte bu þartlara gece demeden, gündüz demeden uðraþan, çalýþan, didinen ve saðlýðýný bile bu manada sýkýntýya sokan birisidir" dedi. Asgari ücretle dünyanýn en aðýr iþi madende çalýþan, öte yanda 700 bin liralýk saat takan, yatak odasýnda para kasalarý, ayakkabý kutular yaþanýlan acý olayý katliam olarak nitelendiren Atlas, "Kar etmek amacýyla bir çok insanýn hayatý hiçe sayýlmýþtýr. Ülkenin baþbakaný olayý deðerlendirirken "bunlar yaþanabilecek olaylar" demiþtir. Bu acý olayý bu katliamý kazasý yaþanmakta her 6-8 saatte de bir iþçi hayatýný kaybetmektedir. Her 5,5 saatte de bir iþçi bir daha çalýþamayacak þekilde sakat kaldýðý gözlenmektedir. Maden ve taþocaðý kazalarýnýn önlenmesinde ülkemiz Çin'in gerisinde olup Türkiye'de 7,4 iken Çin'de bu rakam 4,2 dir. Buda çýkarýlan her 3 bin 500 kamyon kömürde bir iþçimizin hayatýný kaybettiðine tekabül etmektedir. Yapýlan araþtýrmalarda iþ kazalarýnýn %50'si kolaylýkla önlenebilecek kazalar, % 48'i sistemli bir çalýþma ile önlenebileceði, % 2'sinin ise önlenemeyeceðini ortaya çýkmýþtýr. Yani iþ kazalarýnýn % 98 önlenebilir. Türk Ýþ olarak ülkemiz tarihinin bu en büyük felaketlerinden biri olan bu iþ cinayetlerinde hayatýný kaybeden iþçilerimize Allah'tan rahmet ailelerine baþsaðlýðý ve sabýr yaralý iþçilerimize acil þifalar dileriz. Milletimizin baþý sað olsun" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL CHP'den Soma duyarlýlýðý Cengiz Atlas her zaman yaþanabilecek bir olay olarak deðerlendiren baþbakaný kýnýyorum. Ýþgüvenliðinin süratle saðlandýðý, çalýþanlara daha insani yaþam koþullarýnýn, daha huzurlu, güvenli biçimde sürdürülebildiði halkýn iktidarý yakýndýr" ifadelerini kullandý. Hayatýný kaybeden iþçiler arasýnda Çorumlu iþçilerin de bulunduðu bilgisini veren Atlas, "Ülkemize ve ulusumuza baþsaðlýðý dilerim" dedi. Öte yandan CHP Çorum Ýl Baþkanlýðýnda üzerinde "Kalbimiz Somada" yazan siyah bir bez asarak duygularýný paylaþtý. Salim Uslu'dan taziye mesajý Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye'nin kanayan bir yarasý olan taþeronlaþmada, düþük ücretle elde edilen iþ gücü ve modern zamanýn siyah köleleri durumuna gelindiðini söyledi. Sendika da düzenlediði basýn toplantýsýnda Soma'da yaþanan maden faciasýný deðerlendiren Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam, "Bugün Soma da Türk Milletinin yüreðine ateþ düþtü. Kan düþerken topraða kömür tozunda uyandýk. Bugün sabah, Yerin karanlýk dehlizlerinde filizlenen umutlarýmýz söndü. Ekmeðin en helalim kazanan yiðit iþçilerimizin umutlarý yer altýn da kaldý" diyerek sözlerine baþladý. Türkiye'nin madencilik tarihinde yaþanan en büyük felaketlerinden birisinin yaþandýðýný kaydeden Sami Çam, "Soma da þehit düþen ekmeðinin derdinde olan ve hakkýn rahmetine kavuþan iþçilerimize cenabý Allahtan rahmet ediliyoruz. Geride kalan yakýnlarýna sabýr diyorum. Sistemin ve çalýþma þartlarýnýn ne derece kötü olduðu bir kez daha anlaþýlmýþtýr" dedi. "Ülkemizin kanayan bir yarasý olan Taþeronlaþma, düþük ücretle elde edilen iþ gücü ve modern zamanýn siyah köleleri durumuna gelinmiþtir" þeklinde konuþan Çam, "Asgari ücretle hiçbir sosyal hak elde edemeyen, sendikalaþmanýn engellendiði, ve vahþi kapitalizme kurban edilen, ekmeðin helalini kazan vatan evlatlarý sizleri köleleþtiren sistemin iþbirlikçileri mutlak bir gün hesap vereceklerdir, iþçilerimizi, emeklilerimizi, çalýþanlarýmýz, açlýða mahkum eden bu sitem, insanlarýmýzý açlýk sýnýrýnda yalamaya ye onlar sadece efendilerinin kazanmasý için, efendilerin mutluðu için çalýþtýran bu düzen kahrolsun. Bu düzen bizim düzenimiz deðil, bu sistem bizim sistemimiz deðil. Biz bir avuç mutlu azýnlýðýn daha çok kazanmasý için canlarýn feda edildiði, çocuklarýnýn öksüz kaldýðý bir sistem bizim sitemimiz olamaz. Türkiye Kamu Sen olarak yarýn (bugün) sabah 08.00'da tüm kurumlarýmýzda mesai saati öncesi Soma'da yaþamlarýný yitiren iþçilerimiz için 1 dakikalýk saygý duruþu ve dua okunacaktýr" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam Soma faciasýna 3 gün milli yas Çorum Valisi Sabri Baþköy yayýnladýðý basýn açýklamasýnda Manisa'nýn Soma Ýlçesinde yaþanan ve aziz milleti hüzne boðan maden faciasý nedeniyle Baþbakanlýk tarafýndan 13 Mayýs 2014 tarihinden itibaren tüm yurtta 3 günlük milli yas ilan edildiðini belirtti. Vali Baþköy, bu nedenle kurumlarda ki Türk Bayraðýnýn yarýya indirilmesini ve ayrýca eðlence ve müzik programlarýnýn 15 Mayýs 2014 tarihi mesai bitimine kadar iptal edilmesini istedi. Bahdýr YÜCEL Vali Sabri Baþköy Memur-Sen'den madencilere baþsaðlýðý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcileriyle birlikte yaptýðý açýklamada Soma'da yaþanan faciada ölenlere Allah'tan rahmet diledi. Saatçi açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Soma'da hayatýný kaybeden iþçilerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Mahsur kalan iþçi kardeþlerimiz de inþallah sað salim ailelerine kavuþurlar. Memur Sen olarak, böyle acý hadiselerin bir daha yaþanmamasýný temenni ediyoruz" dedi. Yasin YÜCEL Salim Uslu Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak - Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu Soma maden ocaðýnda hayatýný kaybeden görev þehitlerinin ailelerine, Çorumlu hemþehrilerine ve tüm madencilere baþ saðlýðý diledi. Uslu yayýnladýðý basýn açýklamasýnda, "Manisa Soma maden ocaðýnda hayatýný kaybeden görev þehidi kardeþimize rahmet, kederli ailelerine baþsaðlýðý diliyorum. Devletin yada idarenin denetim - önlem zaafý var mý? Taþeron - Sigorta iliþkisi var mý? Ýþ saðlýðý ve güvenliði önlemi var mý? Bir ve daha birçok soru önümüzdeki süreçte cevap bekleyecek. Tedbir almak telafi etmekten daha az maliyetlidir. Bu gerçek bir kez daha acý bir þekilde yaþanarak görülmüþtür. Soma'da maden kazasýnda kaybettiðimiz kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr diliyoruz. Mahsur kalan iþçilerimizin de sað salim kurtulmalarý için duacýyýz" dedi. Uslu ayrýca, "Acý yurdumuzun her tarafýna düþtü. Dodurgalý 5 hemþehrilerimizin de vefat haberini üzüntü ile öðrendik. Umarýz bu sayý artmaz. Vefat eden kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar diliyorum. Göçük altýndaki kardeþlerimizin ise biran önce sað olarak kurtarýlmasýný temenni ediyoruz. Dualarýmýz onlarla" dedi. Ayrýca Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve TBMM Divan üyelerinin imzasý ile TBMM Ýç tüzüðünün 53. Maddesi uyarýnca Genel Kurulda saygý duruþunda bulunulmasýna ve salý gününe kadar Genel Kurul çalýþmalarýna ara verilmesine karar verildi. Uslu son olarak, "Ateþ, sadece düþtüðü yeri deðil düþüreni de yakmalýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý.

4 4 Mahir ODABAÞI SOBA FACÝASI - SOMA FACÝASI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Eczacýlar'dan Vali Baþköy'e ziyaret "14 Mayýs Eczacýlýk Günü" nedeniyle Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete, Oda Genel Sekreteri Sönmez Çalýþkan ve yönetim kurulu üyeleri Gökhan Ünaldý ve Funda Kartal da katýldý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Sabri Baþköy, Eczacýlýk Günü'nü kutlayarak, "Bu tür haftalarýn doldurulmasý lazým. Halkla beraber kutlamanýn daha faydalý olduðunu düþünüyorum bu tür haftalarý. Soma'daki facia yürekleri yaktý inþallah sayý daha fazla artmaz yaþanan bu talihsiz olaya çok üzüldük" dedi. Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ise kýsa bir konuþma yaparak, Soma'da yaþanan facia nedeniyle Eczacýlýk Haftasýn da müzikli eðlence programlarý yapmayacaklarýný diðer programlarýn ise gerçekleþtirileceðini dile getirerek Vali Baþköy'ü davet etti. Yasin YÜCEL Eczacýlar'dan Ataya saygý Çorum Eczacý Odasý Yönetimi 14 Mayýs Eczacýlýk Günü nedeniyle Atatürk Anýtý'nda bir prorgam düzenledi. Atatürk Anýtý'nda saat 11.00'da yapýlan program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca'nýn Anýta çelenk sunmasýnýn ardýndan tören sona erdi. Yasin YÜCEL 13 Mayýs 2014 Salý günü saat sýralarý Türkiye Manisa - Soma'dan gelen acý haberle sarsýldý. Televizyondan FACÝA-FACÝA diye alt yazýlar peþ peþe geçmeye baþladý. Peþinden çoðu yayýnlar kesilip bölgeyle irtibat kurulmaya ve akabinde konuklarýn biri gidip biri gelmeye baþladý. Biz vatandaþlar olarak ta elimizde kumanda kanaldan kanala geçiþ yaparak farklý haber veya yorumlar görebilmenin peþine düþtük. Çok konuþulup zamanla unutulan Marmara depremi, Düzce depremi, Van depremi gibi afetler gözümüzün önüne geliverdi. Enkazýn altýnda kalanlar, enkazýn üstünde aðlayanlar, yakýnlarýndan bi haber olanlar ve acýlar acýlar Her mesleðin kendine göre zor yönü vardýr ama madende çalýþmanýn zor yönü biraz daha fazladýr diye düþünüyorum. Çünkü bizim Seki köyünden de Dodurga - Alpagot maden kömür ocaðýnda çok çalýþanlar vardý. Onlardan epey maden ocaðý hikâyeleri dinlemiþtim. En çok iþittiðim cümle 'HERGÜN EVDEN ÇIKARKEN ÇO- CUKLARLA HELALLEÞÝYORUZ, yerin kaç metre altýnda kazma sallýyoruz. Geri dönüp dönemeyeceðimiz belli deðil' derken diðer taraftan hanýmlarýna, çocuklarýna 'Bizim çalýþtýðýmýz ortamý görseniz, aldýðýmýz maaþý harcayamazsýnýz' türü sohbetlere þahit olmuþumdur. Tabi bunun yanýnda güvenlik önlemini hiçe sayan arkadaþlarýmýz da çýkýyor. Bazen bir kiþinin hatasýný on kiþi çekiyor Söylemlerini de duyduðumu hatýrlýyorum. "Saðlýkta tasarruf için uygulanan ilaç politikalarý eczaneyi vuruyor" "14 Mayýs Eczacýlýk Günü" nedeniyle Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca basýn açýklamasý yaptý. Eczacý Odasý'nda gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Süleyman Koca, "Eczacýlýk hastalýklarýn teþhis ve tedavisi ile hastalýklardan korunmada kullanýlan ilaçlarýn hazýrlanmasý ve hastaya sunulmasý; ilacýn analizlerinin yapýlmasý, etkisinin devamlýlýðý, emniyeti, etkinliði ve maliyeti bakýmýndan gözetimi, ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliðinin saðlanmasý ve ilaç kullanýmýna baðlý sorunlar hakkýnda hastalarýn bilgilendirilmesi ve çýkan sorunlarýn bildiriminin yapýlmasýna iliþkin faaliyetleri yürüten saðlýk hizmetidir" dedi. Eczacý'nýn, ilacýn üretiminden hastaya ulaþtýrýlmasýna kadar her aþamada yetkinlik sahibi olan bir ilaç uzmaný ve saðlýk danýþmaný olduðunu kaydeden Koca, "Eczane ise en kolay eriþilebilir, halka en yakýn saðlýk kuruluþu olarak saðlýk sisteminin kilil taþýdýr. Söz konusu çoklu fonksiyonlarý sebebiyle üzerine titremesi, gözbebeði gibi korunmasý gereken eczaneler son 10 yýldýr giderek aðýrlaþan sorunlarla boðuþurken eczacýlýk mesleði deðer kaybýna uðramaktadýr. Saðlýkta tasarruf söylemi altýnda bütçeyi tutturmak ve sosyal güvenlik açýklarýný kapatmak adýna uygulamaya konulan ilaç politikalarý eczacýyý ve eczaneyi vurur hale gelmiþtir. Varlýðý büyük ölçüde ilaç fiyatlarýna baðlý olan eczaneler, her geçen yýl daha büyük ölçekli mali-ekonomik kayýplarla yüz yüze kalmaktadýr. Söz konusu Süleyman Koca uygulamalar nedeniyle bir saðlýk kuruluþu olan eczaneler artýk saðlýklý hizmet vermekte zorlanmaya baþlamýþtýr, öte yandan ekonomi yönetiminin ilaç fiyatlarýný düþürmek adýna devreye soktuðu uygulamalar ilacýn bulunabilirliðini ortadan kaldýrma noktasýna gelmiþ, dolayýsýylahalk saðlýðýný olumsuz yönde etkilemeye baþlamýþtýr. Oysa ilaç hizmetinin kesintisiz sürdürülebilirliðinde, sosyal güvenlik harcamalarýnýn kontrolünde, ilaç kullanýmýnýn akýlcý bir temele yerleþtirilerek kamu ekonomisinin güçlendirilmesinde ve kaynak israfýnýn engellenmesinde eczacý vazgeçilmez öneme sahip saðlýk profesyonelidir. Bu nedenle acilen eczane ekonomilerini düzlüðe çýkaracak tedbirlerin eczacý meslek örgütlerinin katýlým gösterdiði bir mekanizma içerisinde alýnmasý elzemdir" þeklinde kaydetti. Bu zaman diliminin ayný zamanda ülke gerçeklerini gözeten bir plana baðlý olmaksýzýn, mezunlarýn istihdam sorunlarý dikkate alýnmaksýzýn her geçen gün bir yenisi açýlan eczacýlýk fakülteleri ile eczacýlýk mesleðinin vasýfsýzlaþmasýna giden yollarýn döþendiði yýllar olunduðunu söyleyen Koca, "Zira açýlan fakülteler, yeterli altyapý ve baþta öðretim elemaný olmak üzere yeterli kadrodan yoksun olduðu için eczacýlýk eðitiminin niteliði düþmekte, diðer yandan mezunlara serbest eczane dýþýnda oldukça sýnýrlý biçimde eczacý istihdam alanlarý gösterilmektedir, ilk evrede varolan eczacýlýk fakültelerinin kontenjanlarýný azaltmak, yeni Eczacýlýk Fakültesi açmamak ve yeni açýlanlarýn bir süre daha öðrenci almamasýný saðlamak gibi adýmlar atýlmasý artýk kaçýnýlmaz hale gelmiþtir. Mezunlar için ise, istihdam politikalarýnda deðiþikliðe gitmenin zamaný gelmiþtir. Kamu kuruluþlarýnda, özel hastaneler ya da devlet hastanelerinde eczacý sayýsý muhakkak artýrýlmalý ve yeni mezun eczacýlarýn bu alanlara yönelmesi özendirilmelidir, ilaç sanayinin, ilacýn gerçek uzmaný olan eczacýlarý istihdam etmesini saðlayacak kararlar alýnmalý ve yaþama geçirilmelidir. Eczacýlýk mesleðindeki deðersizleþme ve eczacý emeðinin vasýfsýzlaþmasý, saðlýk sisteminde kapanmayacak bir yaranýn açýlmasý demektir" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Hayat zor, ekmek aslanýn aðzýnda deðil midesinde hesabý çoluðunun çocuðunun rýzkýný temin edebilmek için benim iþçi kardeþim özellikle özel sektörde emeðinin karþýlýðýný umduðu þekilde tam alamazsa da çalýþmak zorunda kalýyor. Türkiye'de, 1941 yýlýndan bu yana 73 yýlda maden ocaðý kazalarýnda 3 bini aþkýn kiþi hayatýný kaybetti. En fazla kayýp verilen kaza, 1992'de 263 kiþinin öldüðü Zonguldak'ýn Kozlu ilçesindeki grizu faciasý oldu. 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diðer maden ocaklarýnda yaþanan, pek çoðu grizu patlamasý, göçük ve yangýndan kaynaklý olmak üzere iþ kazalarýnda 3 binden fazla iþçi hayatýný kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aþkýn kiþi ise yaralandý. TÝK verilerine göre Türkiye'de iþ kazalarýnýn en fazla yaþandýðý sektör, "maden ve taþ ocakçýlýðý" olarak belirtilmektedir. Soma da meydana gelen kömür ocaðýnýn içindeki trafonun patlamasýnýn tam vardiya deðiþiminde olmasý ayrý bir þanssýzlýktýr. Facianýn teknik yönü uzmanlarýn iþi. Bu noktada ehil olmayanlar lüzumsuz açýklama yapmamalý. Çünkü yazýlý veya görsel medyaya baktýðýmýzda bilgi kirliliði göze çarpýyor. Bu sýcaðý sýcaðýný ortamý geriyor. Maalesef bunu her afette yaþýyoruz. Biri ocak içerisinde 100 kiþi var derken diðer i 800 kiþi var diyor. Bu nokta da kurumlarýn planlarýnýn güncel ve uygulanabilir olmasý çok ama çok önemlidir. Trafonun patlamasýyla oluþan kömür yangýnýnda tam yanma olmadýðý için, soba zehirlenmelerinde olduðu gibi karbon monoksit gazý oluþur. Bu renksiz, kokusuz bir gazdýr. Çok kuvvetli bir zehirdir. Koruyucu maskelerinde belli bir dayanma süresi vardýr. Ondan sonra iþe yaramaz. Diðer taraftan kurtarma ekiplerinin iþi de çok zordur. Bu nedenle 'en iyi okul tecrübedir ama okul masrafý birazcýk çoktur' misali deneyimli ekiplerin olmasý önemlidir. Çünkü onlarýnda güvenliði de zaman zaman tehlikeye girer. Örneðin kurtarma çalýþmalarý esnasýnda yanýcý-parlayýcý olan metan gazý oluþur. Çalýþma yapýlamaz. Ancak daðýtma yapýldýktan sonra çalýþma devam edilebilir. Ayrýca dýþarýda ki kalabalýðý diklenmeden dik durarak muhafaza altýnda tutmakta çok önemlidir. Çünkü sýcaðý sýcaðýna bilgiler karýþýk sinirler gergindir. Herkes yakýnýndan hayýrlý haber almak isterken 'kurt dumanlý havayý sever ' misali bunu sabote etmeye çalýþanlarda çýkabilir. Soðukkanlý olarak bununda bilincinde olunmasýnda fayda vardýr. Soba facialarýna alýþmýþtýk (!) - lakin SOMA FACÝASI ÇOK AÐIR GELDÝ. Bu vesile ile Soma da hayatýný kaybeden kardeþlerime Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifa, aileleri ve sevenlerine sabrý cemil diliyorum. En iyi duanýn da TEDBÝR olduðunu biliyorum (görüþ -öneri: ) "Astýmlýlarýn %20'si sigara içiyor" Sertaç Arslan "Dünya Astým Günü" nedeniyle Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þubesi, Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi kursiyerlerine 'Astým' konulu eðitim düzenledi. Eðitime konuþmacý olarak Göðüs Hastalýklarý Uzmaný, Uzman Dr. Sertaç Arslan katýldý. Arslan, günlük yaþam tarzý ve dýþ ortam maruziyetiyle yakýndan ilgili olan astýmýn, hastalýðý tetikleyici faktörlere karþý korunma yollarý ve atak dönemlerinde izlenmesi gereken yollar hakkýnda bilgi verdi. Gerek çocukluk çaðýnda gerekse eriþkin dönemde sigara dumanýna maruziyetin astým belirtilerinin ortaya çýkmasýný tetiklediðini kaydeden Arslan, astýmlýlarýn %20 kadarýnýn sigara içtiðini söyledi. Arslan, bu hastalarda sigara içiminin tedavinin etkisini azalttýðý ve kalýcý deðiþikliklere neden olduðunu da vurguladý. Bahadýr YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Dünya'nýn ikinci tümülüs lahiti Çorum'da bulundu Müze Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýnan lahit, yaklaþýk 45 günlük restorasyonun ardýndan dün basýna tanýtýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek ile birlikte müze bahçesinde bir basýn toplantýsý düzenleyerek lahitle ilgili açýklamalarda bulundu. Lahit'in 1900 yýllýk bir tarihi eser olduðunu söyleyen Vali Sabri Baþköy, lahitin Çorum'da bulunan en büyük lahiti olduðunu kaydetti. Dünyada tümülüsler de lahit çýkma ihtimalinin çok düþük olduðunu dile getiren Vali Baþköy, "Daha önce Roma'da, Roma dönemine ait tümülüste lahitler bulunmuþ. Bu lahit tümülüste bulunmasýndan dolayý hem Türkiye'de hemde Çorum'da bir ilk. Dünyada ise tümülüste bulunan ikinci lahit. Tümülüslerde genelde oda þeklinde mezar yapýldýðýný görüyoruz. Ama burada tümülüsün altýndan çýkmýþ olmasý da lahite ayrý bir özellik katýyor" dedi. Lahitin mermer yapýsýnýn yapýlacak incelemeyle ortaya çýkacaðýný dile getiren Vali Baþköy, "Lahitteki mermerin Çorum yöresine mi ait, yoksa baþka bir yöreye mi? olduðunun ise jeolojik olarak yapýlacak testle ancak mümkün olduðunu dile getirdi. Kurtarma kazýsýnda ele geçen tarihi eserler hakkýnda da bir açýklama yapan Vali Baþköy, "Kazýda bir küpe, bir yüzük ve sikke bulundu. Ayrýca lahitte kemikten iðneler ile ahþap bir kutunun kenarýný tahmin ettiðimiz parça var. Milattan sonra 96 ve 98 yýllara ait ve lahitte bir kadýn cesedi olduðunu tahmin ediyoruz. Kemik parçalarýnýn bir erkek cesedine de ait olabilir. Çünkü anne-çocuk beraber defin olabilir. Kemiklerin yaþý ve cinsiyetinin tespit edilmesi için Ankara'ya teste gönderildi. Hem karbon testi hem de kemik testi yapýlacak" ifadelerini kullandý.çaðlamaz tümülüsünde gün yüzüne çýkarýlan lahitin Çorum'un sahip olduðu yeraltý zenginliðinin bir göstergesi olduðunu anlatan Vali Baþköy, "Þu anda 5 ören yerinde kazý çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu çalýþmalardan öte her zaman þuna dikkat çekiyoruz. Kaçak kazýya yönelik gerek Emniyet gerekse Jandarma teþkilatýmýz ciddi bir mücadele veriyor. Vatandaþýmýz bu konuda duyarlý. Lahit Çorum'un yeraltý ve arkeolojik deðerlerine ilave bir deðer kattý. Çorum'un en büyük lahiti. Türkiye'nin en büyük müzelerinden olan Çorum müzesine ayrý bir deðer kattý. Çorum'un tanýtýmýna ve turist sayýsýnýn artmasýna katký yapmasýný ümit ediyoruz" diye konuþtu. Çorum Müze Müdürü Önder Ýpek ise, Anadolu'da Roma Ýmparatorlu dönemine Girlandlý lahitlerin Roma ve Batý Anadolu'da en yoðun olarak kullanýlmaya baþlandýðý dönemin M.S. 2. yüzyýl olduðunu belirterek, "Lahit içerisinde bulunan Roma Ýmparatoru Nera (96-98) sikkesi, Turgutlu Çalamaz tümülüsünde bulunan lahiti M.S. 1. yüzyýlýn sonu ile 2. yüzyýlýn baþýna tarihlenmektedir. Bölemizde nadir olarak bulunan bu lahit örneði yerel malzeme ile belki yine yerel taþ ustalarý ve sanatçýlar tarafýndan yapýlmýþ en erken örnekleri olmasý açýsýndan büyük önem arz etmektedir" þeklinde ifadeler kullandý. Ýl Jandarma Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ve Sungurlu Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri Turgutlu köyü Çaðlamaz mevkiinde kaçak kazý yapýlmasý üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak kazý yapan operasyon düzenledi. Operasyonda aralarýnda polis ve astsubayýnda bulunduðu 5 kiþi hakkýnda yasal iþlem yapýldý. Kaçak kazý yapýlan bölgede yapýlan incelemede bölgede bir tümülüs olduðu belirlendi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri Müze Müdürlüðü ile irtibata geçerek, sürekli kaçak kazýlara maruz kalan tümülüsün bulunduðu bölgede çalýþma yapýlmasýný talep etti. Müze Müdürlüðü'nün Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile yaptýðý görüþmeler sonucunda kaçak kazýya maruz kalan Çaðlamaz Tümülüsü'nde kurtarma kazýsý yapýlmasý kararlaþtýrýldý. 1-5 Nisan tarihleri arasýnda Müze Müdürlüðü uzman ekipleri tarafýndan Çaðlamaz tümülüsünde yapýlan kurtarma kazýsýnda etrafý tek sýra taþlarla çevrelenmiþ kireçten yontulmuþ bir lahit ortaya çýkarýldý. M.S yýllarýna ait olan lahit, tümülüsün altýndan çýkarýlmasý olmasý nedeniyle Türkiye'de bir ilk, dünyada ikinci olma özelliði taþýyan Girlandlý (asma çelikli) lahitte Roma Ýmparatoru Nerva'ya ait sikke, bir küpe, bir yüzük, kemikten iðneler, ahþap bir kutuya olduðu belirtilen bir parça ile insan kemikleri bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL Tabip Odasý yönetimi mazbatasýný aldý Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan Çorum Tabip Odasý genel kurulu sonrasýnda oluþan yeni yönetim mazbatasýný aldý. Çorum Tabip Odasý yönetimi genel kurulu sonrasýnda görev daðýlýmý da yaptý. Buna göre Baþkanlýða Dr.Mustafa Azak, Genel Sekreterliðe Uz.Dr.Mustafa Sungur, Veznedar Üyeliðe Yrd.Doç.Dr. Ece Yazla, Muhasip Üyeliðe Dr.Ýzzet Ezer ve Üyeliðe ise Dr.Ali Yýlmaz getirildi. Yeni yönetim dün Ýlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasýný aldý. Burada kýsa bir konuþma yapan Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, sözlerine Soma'da yaþanan maden faciasýnda vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek baþladý. Hafta sonu yapýlan genel kurulun güzel geçtiðini kaydeden Azak, tüm hekimlerin desteklerini beklediklerini sdöyledi. Bahadýr YÜCEL SGK'dan Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri Sosyal Güvenlik Haftasý kapsamýnda müdürlük personeli kahvaltý da buluþtu.sgk yemekhanesinde verilen kahvaltýya kurum yöneticileri ve personel katýldý.etkinlikler kapsamýnda SGK personeli ayrýaca firma ziyaretleri de yaptýlar.sgk Ýl Müdür Yardýmcýsý Enver Yýldýz, þef Filiz Arslan ve Gürcan Sipahioðlu'dan oluþan heyet ÇMS Orman Ürünleri, MODESA, Çalýkuþu Mobilya'yý ziyaret ederek, Sosyal Güvenlik Haftasý hakkýnda bilgi verdiler. Ayrýca, Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdürü Ömer Þahingöz ile Müdür Yardýmcýsý Hasan Güran, Çorum Tapu Kadastro Bölge Müdürü Tonguç Genç, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'u makamýnda ziyaret ettiler. Kubilay Kaan YÜCEL

6 6 "Maden faciasý sorumlularýndan hesap sorulmalý" Bülent Gökgöz Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Soma'da yaþanan maden faciasý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Tüm ülkeyi yasa boðan bu facia karþýsýnda teessürümüzü ifade ediyor, Somalý ailelerin acýlarýný paylaþýyoruz" dedi. Bugüne kadar yaþananlarýn en büyüðü olmaya aday bu facianýn ne yazýk ki, ülkemizde bugüne kadar pek çok kez tekrarlanan ve adeta sýradanlaþan maden kazalarý gerçeði ile tam olarak yüzleþilemediðinin acý bir göstergesi olarak karþýmýzda durduðunu kaydeden Gökgöz, "Sýk sýk yaþanan bu kazalar yerin yüzlerce metre altýnda, cüzi ücretlerle ailelerinin geçimini saðlamaya çalýþan madencilerin korunmasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý noktasýnda hala bir dizi ihmal olduðuna iþaret etmekte, sorumlulardan hesap sorulmasý zorunluluðunu hatýrlatmaktadýr. Soma'da göçük altýnda kalarak hayatlarýný kaybedenler için Allah'tan rahmet ve maðfiret diliyoruz. Göçük altýnda mahsur kalan madenci kardeþlerimizin bir an önce kurtarýlmasýný ümit ediyoruz. Gerek yakýnlarýný kaybeden, gerek tedirginlikle bekleyiþlerini sürdüren madenci ailelerine Allahu Teala'dan sabýrlar niyaz ediyoruz. Tüm acýlý halkýmýza baþsaðlýðý diliyor, Rabbimiz'den bu tür acýlarý tekrar yaþatmamasýný niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ ÝHH Acil Yardým Ekibi Soma'da Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde sade kutlama programý Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde Engelliler Haftasý kapsamýnda etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde yapýlan programýn eðlence bölümü ise Soma'da meydana gelen maden faciasý nedeniyle iptal edildi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný okul müdürü Rýdvan Çiçek, sözlerine "Soma'da yaþanan maden faciasý tüm ülkemizi derin bir eleme ve üzüntüye boðmuþtur. Burada hayatlarýný kaybeden kardeþlerimize Cenabý Allahdan Rahmet geride býraktýklarýna sabýrlar ve baþ saðlýðý diliyoruz. Faciadan yaralý olarak kurtulan kardeþlerimizede Allah dan acil þifalar diliyoruz" diyerek baþladý. Engelli ayrýmcýlýðýna son vermek, onlarýn eþit þartlarda eðitim, saðlýk, bakým, adalet, istihdam, sosyal topluma katýlým gibi konulardaki güçlüklere dikkati çekmek için Mayýs tarihlerinin arasýnda 'Engelliler Haftasý' adý altýnda etkinlikler düzenlendiðini dile getiren Rýdvan Çiçek, "Engellilerin yaþadýklarý zorluklara çözüm, çaðdaþ toplum yapýsýnýn gereðidir ve temel bir insan hakkýdýr.çevrenin düzenlenmesinde,bina yol yapýmýnda,ulaþýmda engelliler dikkate alýnmalýdýr. Son yýllarda engelli vatandaþlarýmýzýn toplumumuza kazandýrýlmasý için yapýlan çalýþmalar artmaktadýr. Bu sayede hayata umutsuzca bakan, evlerine kapanan engelli vatandaþlarýmýz,toplumla kaynaþmýþ ve daha iç içe bir yaþam þansý bulabilmiþlerdir. Gerek sivil toplum kuruluþlarý,gerekse eðitim birimlerinde öðrenciler ve öðretmenler tarafýndan yapýlan çalýþmalar bu sürece katký saðlamaktadýr. Þu da bilinmeli ki;ülkenin geliþmiþliði demiryollarý ile ölçüldüðü gibi, toplumun ve devletin sosyal geliþmiþliðininde engellilere verilen deðer ile ölçülmelidir. Zihin engelli çocuklarýn eðitimlerinin temel amacý, çocuklarýmýzýn, yaþamlarýný baðýmsýz olarak devam ettirebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandýrmaktýr. Engellilerin her Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasý sonrasýnda ÝHH'da bölgeye 20 kiþilik Merkez Acil Yardým Ekibi'ni gönderdi. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý konu hakkýnda verdiði bilgide, "Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasý yüreklerimizi daðladý. Soma Kömür Ýþletmeleri'nde meydana gelen yangýnda ilk belirlemelere göre 205'in üzerinde kiþinin yaþamýný yitirdiði, yüzlerce kiþinin de yaralandýðý öðrenilmiþ olup kazada hayatýný kaybedenlerin sayýsýnýn artmasýndan endiþe etmekteyiz. Madende meydana gelen bu elim facia, Çorum ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý olarak bizleri de derinden yaralamýþtýr. Facianýn ardýndan vakit kaybetmeden bölgeye hareket eden yaklaþýk 20 kiþilik Genel Merkez Acil Yardým Ekibimiz, bölgede arama-kurtarma çalýþmalarýna destek ve içeride yakýnlarýný bekleyenlerin temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için seferber olmuþtur. ÝHH olarak madencilerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve tüm Türkiye'ye baþsaðlýðý, yaralýlarýmýza da acil þifalar diliyoruz.dileriz ki Rabbimiz bizlere bir daha böyle büyük facialar yaþatmasýn" dedi. Bahadýr YÜCEL alanda baðýmsýz ve aktif olmalarýný saðlamak ülkede yaþayan her bireyin görevi olmalýdýr. Kale Özel eðitim uygulama Merkezi olarak orta ve aðýr düzeyde zihinsel engeli bulunan 3-14 yaþ aralýðýnda 103 yavrumuza iyi bir ekip ruhuyla aile sýcaklýðýnda eðitim veriyoruz. Ýstiyoruz ki bu yavrularýmýz buradan aldýklarý eðitimle hayata tutunsunlar bundan sonraki hayatlarýný baðýmsýz olarak sürdürsünler kimsenin yardýmýna muhtaç olmasýnlar hatta üretime katký saðlasýnlar. Bu amaçla, zihin engelli çocuklara okul öncesi donemden baþlayarak güvenli ve baðýmsýz yaþam becerileri kazandýrmanýn yaný sýra eðitsel birtakým çalýþmalara da yer verilmektedir. Ýþte bu eðitsel çalýþmalarýn bir ürünü olan yýl sonu etkinliklerimizde biý araya geldik. Bizler için çok özel olan yavrularýmýzýn neþelerine mutluluklarýna hep beraber ortak olacaðýz bu mutluluklarýný paylaþarak artýracaðýz. Onlarý alkýþlarýmýzla destekleyip baþarýlarýnýn daha da artmasýna destek vereceðiz" dedi. Konuþmanýn ardýndan öðrenciler adýna da konuþma yapýldý. Bahadýr YÜCEL Rýdvan Çiçek Osmancýk Gemici Ýlkokulu'nun 2012 yýlýnda baþlayan Comenius Projesi kapsamýnda Fransa'ya gideceði bildirildi. Projenin son toplantýsýnýn Fransa'nýn Reze þehrinde gerçekleþeceði, bu toplantýya Gemici Ýlkokulu'nun haricinde Ýngiltere,Ýspanya,Ýtalya ve Macaristan'dan da öðretmen ve öðrencilerin katýlacaðý proje sorumlusu Ýngilizce öðretmeni Kamil Aksan tarafýndan dile getirildi yýlýnýn Kasým ayýnda Ýtalya'nýn Osimo þehrinde gerçekleþen ilk toplantýnýn ardýndan sýrasýyla Macaristan, Ýngiltere, Türkiye ve Ýspanya'da bir araya gelen proje ekibi çeþitli etkinliklerde bulundu. Fransa'da sonuncusu düzenlenecek toplantýnýn konusu ise "Deðiþen ve geliþen teknoloji ve yaþam tarzlarý" Reze'de düzenlenecek olan toplantýya Gemici Ýlkokulu'ndan katýlacak olan ekipte Okul Müdürü Müjdat Öztürk, sýnýf öðretmenleri Muharrem Çakan, Nevin Özturkut, Emine Kayalý ve proje sorumlusu Ýngilizce öðretmeni Kamil Aksan yer alýyor. Yasin YÜCEL ÝP'ten maden faciasý tepkisi! Ýþçi Partisi Ýl Teþkilatý Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Belediye yanýnda gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Ýþçi Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar "Soma'da meydana gelen maden ocaðý iþçi kýyýmýnýn sorumlusu AK Parti Hükümetidir.1980 yýlýnda Turgut Özal ile baþlayan özelleþtirme furyasý AK Parti tarafýndan hýzla yandaþlara peþkeþ çekme ve yaðmalamaya dönüþtürülmüþtür. Devlete ait tüm kitler teker teker özel sermayeye aktarýlmýþ ve maden iþçileri patronlarýn inisiyatifine terk edilmiþtir. Taþeronlaþmaya, köleleþtirmeye ve özelleþtirmeye karþý güçlerini birleþtirmeli ve en kýsa zamanda somut çözümler üretmelidir. Tüm halkýmýzýn ve iþçi kardeþlerimizin baþý sað olsun. Yaralý iþçilerimize acil þifa diliyoruz" dedi. Basýn açýklamasýnda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer ve ADD gençlik kollarý da hazýr bulundu. Yasin YÜCEL Son toplantýyý Fransa'da yapacaklar

7 7 "Türkiye- Almanya ticareti büyük bir baþarý öyküsüdür" Türk-Alman Ekonomi Günü için Çorum'a gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Eberhard Pohl, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Eberhard Pohl, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaretinde "Türkiye ile Almanya arasýnda yapýlan ticaret büyük bir baþarý öyküsüdür" dedi. Pohl, "Bizler bu baþarýyý sürdürmek istiyoruz. Geliþmekte olan bölgelere bu baþarýmýzý götürmek istiyoruz. Çorum da yapacaðýmýz Türk-Alman Günü'nde þirket temsilcilerimize Çorum'u tanýtmak istiyoruz. Çorum da faaliyet gösteren firmalarla bir araya getirerek ortaklýklara ön ayak olmayý istiyoruz. Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý'na böyle bir çalýþma yapalým dediðimizde bütün güçlerini ortaya koydular. Hepsine teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de yaptýðý konuþmada, "Türk-Alman Günlerini önemsiyoruz. Yatýrýmcýlarýn sanayicilerin bu tür buluþmalarla bir birlerine olan iliþkilerin güçleneceðine inanýyoruz. Bu çerçevede Almanya bizim için çok daha özel bir ülke. Biz batý ülkelerinin içinde en fazla ihracatýmýzý Almanya ile yapýyoruz yýllarda baþlayan göçle orada yaþamaya baþlayan çok sayýda insanýmýz var yýllarda iþ gücü olarak bulunan Türklerin ikinci ve üçüncü Almanya da iþveren haline geldiler. Onlarýnda orada olmasý Almaya ekonomisi açýsýndan çok önemli. Kurucu unsur haline geldiler. Çorum Belediyesi olarak böyle güzel bir programý bizlerde destekliyor programýn baþarýlý geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandý. Ziyarete, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Almanya Ticaret Ateþesi Hallier, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir, Turhan Candan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal katýldý. Ziyaret sonunda Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Eberhard Pohl'e Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü cam vazo hediye etti. Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi sempozyumda tanýtýlacak Turhan Candan Çorum Belediyesi; 5. Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyum ve Sergisine katýlýyor. Çorum Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüðü'nün daveti üzerine sempozyumda Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi'nin tanýtýmýný yapacak. Ülkemizde karayolu trafik güvenliðinin saðlanmasý amacýyla dört yýldýr gerçekleþtirilen "Karayolu Trafik Güvenliði Sempozyum ve Sergisi"nin beþincisinin bu sene Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Ankara ATO Kongre ve Fuar Merkezinde yapýlacaðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Belediyesi olarak sempozyum ve sergide stant açacaklarýný, sempozyumda "Küçük þehirlerde dinamik kavþak yönetiminin etkileri: Çorum Örneði" adlý bildiri sunacaklarýný ve Çorum'da yapýlan akýllý kavþak sitemi ve Trafik Kontrol Merkezinin projesinin tanýtýmýný yapacaklarýný belirtti. Çorum Belediyesi'nin geliþen dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden bir belediye olduðunu dile getiren Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin bu yönüyle diðer belediyeler ve kurumlar tarafýndan örnek alýnan bir belediye olduðunun altýný çizdi. Trafik ve ulaþým hizmetlerinde Çorum'un kat ettiði mesafenin diðer þehirlere de örnek olduðunu vurgulayan ve özellikle akýllý kavþak kontrol sistemi ve Trafik Kontrol Merkezinin Büyükþehir, Ýl ve Ýlçe belediyeleri ve üniversiteler tarafýndan büyük bir ilgiyle karþýlandýðýný söyleyen Turhan Candan, "Çorum günümüzde hýzla geliþmekte olan vizyon sahibi bir ilimizdir. Bu vizyonun her alanda bir adým daha ileriye götürülmesi için Belediyemize büyük görevler düþmektedir. Çorum Belediyesi olarak biz de bu bilincin farkýnda olan bir yönetim anlayýþýyla güzel þehrimiz Çorum'un geleceðinde çok büyük öneme sahip projeler için gecemizi gündüzümüze katarak çalýþmayý bir görev bilinci olarak görmekteyiz. Ankara'da düzenlenecek Sergi ve Sempozyumda Ýlimizi en iyi þekilde temsil edip, gerekli tanýtýmlarý yapacaðýz" dedi. Uslu, Soma'ya gidiyor 4. Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 4.sünü düzenliyor. 4. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin resmi açýlýþý ise 17 Mayýs Cumartesi günü Saat Kulesi yanýnda saat 13.30'da gerçekleþtirilecek. Çorum Belediyesi, Ýl Müftülüðü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi, Türkiye Diyanet Vakfý ve Vakýf Fuarcýlýk iþbirliði ile gerçekleþtirilecek 4. Kitap ve Kültür Günleri'nde 35 stantta toplam 90 yayýnevi ve yayýncý stant açacak. Kitap ve Kültür Günleri'nin geleneksel hale geldiðini ve bu yýl 4.sünü düzenleyeceklerini söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Çorum halkýnýn kitap fuarýna her yýl bir önceki yýldan daha fazla ilgi gösterdiðini söyledi. Kitap ve Kültür Günleri ile Çorum halkýnýn kitapla buluþtuðunu ifade eden Candan, "Saat Kulesi meydanýnda bu yýl 4.sünü düzenleyeceðimiz Kitap ve Kültür Günleri'nin açýlmasýný hemþehrilerimiz sabýrsýzlýkla bekliyor. Vatandaþlarýmýzdan bu konuda bizlere yoðun bir þekilde istekler geliyor. Bizler de bu ilgiye duyarsýz kalmýyor, onlarýn istekleri doðrultusunda Kitap ve Kültür Günleri'ne her yýl bir önceki yýldan daha iyi þekilde hazýrlanýyoruz. Bu yýl da ünlü yazarlarý hemþehrilerimizle buluþturacaðýz. Ýmza günleri düzenleyeceðiz" dedi. Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý (TDV) Ýstanbul Bölge Müdürü Osman Sarýköse, geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Kitap ve Kültür Günleri'nin Çorum'da yapýlmasýnda ve stantlarýn kurulmasý için yoðun bir mesai harcýyor. Sarýköse, TDV Yayýnlarý olarak Çorum'da kitap ve kültür günlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarýný ifade ederek, Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan fuara tüm Çorum halkýný davet etti. TURSAB heyeti öncesi yol haritasýný çizdiler Engelli öðrencilere diþ taramasý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören engellileri diþ taramasýndan geçirdi. Dr. Büþra Deniz, Nurhan Yurtel, Nuray Taþtan ve Zehra Ünlü'den oluþan ekip tarafýndan kapsamlý diþ taramasýndan geçirilen engelli öðrencilere, Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü yetkilileri diþ fýrçasý ve macunu da hediye etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan maden faciasý nedeniyle yaklaþýk 25 milletvekili ile birlikte Soma'ya gidiyor. Yaklaþýk 2 gün boyunca Manisa ve Soma'da bulunacak olan Uslu, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile birlikte cenaze namazýna katýlacak. Manisa AK Parti Ýl Baþkanlýðýnýn organizasyonunda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu koordinesinde milletvekilleri 10 ayrý gruba ayrýlarak ailelere taziye ziyaretlerinde bulunacaklar. Çorum'da faaliyet gösteren turizm acenteleri, Çorum TSO Meclis üyeleri Haluk Aþkýn ve Hasan Suvacý ile Meslek Komitesi Baþkaný Mithat Kaya'nýn katýlýmlarýyla Oda toplantý salonunda bir araya geldiler. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliði (TURSAB) Baþkaný Baþaran Ulusoy ve Yürütme Kurulu Üyeleri'nin Mayýs 2014 tarihinde gerçekleþtirecekleri Çorum programýna hazýrlanmak amacýyla düzenlenen toplantýda, TURSAB heyetinden nelerin talep edileceði kararlaþtýrýldý. Toplantýda ayrýca, ildeki turizm hareketliliðini artýrmak için atýlmasý gereken adýmlar konusunda istiþare yapýldý. Yapýlan toplantýda alýnan kararlar bir rapor haline getirilerek, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý aracýlýðýyla TURSAB Baþkaný Baþaran Ulusoy'a iletilecek.

8 YAÞAM 8 Öküzlüðün Nedeni Kocasý devamlý iþ seyahatlerinde olan Fadime doðum yapar. Temel'e müjdeyi vermek için mesaj yazar. " Temel, bebeðimiz doðdu ama sütüm gelmediði için bir tane süt anne tuttum. Zenci bir kadýndý o ve bu yüzden bebeðimiz artýk bir zenci." Temel de müjdeyi annesine vermek için hemen yazar: Kelime Avý "Anacum bebeðimiz doðdu ama Fadime'nin sütü gelmediði için zenci bir anneye emzirmiþ. O yüzden torunun zenci." Temel'in annesi Temel'e cevap yazar: "Oðlum ben seni doðurduðumda da sütun gelmemiþti. Bende seni inek sütü ile büyütmüþtüm. Þimdi anladým neden bu kadar öküz olduðunu. Günün Sudoku Bulmacasý Obez çocuklar, Yetiþkinlikte de obez oluyor Obezite yetiþkinlikte olduðu kadar çocukluk döneminin de önemli saðlýk sorunlarýndan biri. Yapýlan araþtýrmalara göre, ergenlik çaðýnda obez olan kiþilerin yüzde 80'i yetiþkinlik döneminde de obezite hastalýðý ile mücadele ediyor. Bunun yanýnda yetiþkin her 10 obezden 3'ü mutlaka çocukluk döneminde de bu sorunu yaþamýþ oluyor.günümüzde obezite görülme sýklýðýnýn her yaþta artýþ gösterdiðine dikkat çeken Acýbadem Bursa Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bülent Öztürk, "Bunun en önemli nedeni beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ve çocuklarýn sokak oyunlarýný unutarak TV, bilgisayar gibi hobilere yönelmesi." dedi. "ATIÞTIRMALIKLAR ÇOCUKLARA KÝLO ALDIRIYOR" Dr. Bülent Öztürk, günümüzde modern çaðýn getirdiði 'atýþtýrmalýk' beslenme alýþkanlýklarý ve hareket etmeden yapýlabilen hobilerin çocuklarýn hýzla kilo almasýna neden olduðunu ifade etti. Sokakta oynamayý unutan çocuklarýn daha kolay kilo aldýðýný vurgulayan Dr. Öztürk, "Saðlýklý yaþamýn birincil koþullarýndan biri fiziksel aktivite. Ancak günümüzde çocuklar enerji harcayacaklarý aktiviteler yapmýyor. Kalorili gýdalarla aldýðý kaloriyi yakalayan bu çocuklarýn obezite sorunu ile baþ baþa kalmasý ise kaçýnýlmaz" diyor. Çocukluk dönemindeki obezlerin 35'i, ergenlik dönemindeki obezlerin de yüzde 80'i yetiþkinlik döneminde obezite hastasý oluyor. Bununla birlikte her 10 eriþkin obezden 3'ü çocukluk döneminde de bu sorunu yaþamýþ oluyor." uyarýsý yaptý. "ANNE BABA ÞÝÞMANSA ÇOCUKLARDA YÜZDE 80 ÞÝÞMAN OLUYOR" Aþýrý yeme ve yada bir hastalýk nedeniyle çocuklarýn kilo alabildiðini ifade eden Dr. Öztürk, obezitenin nedenlerini þöyle sýraladý: "Anne ve babanýn her ikisi birden þiþman ise çocuklarda obezite görülme ihtimali yüzde 80'dir. Kentlerde yaþayan çocuklarda TV ya da bilgisayar gibi hareketsiz hobilerin geliþmesiyle fiziksel aktivitenin kýsýtlanmasý genel bir sorun. Bu aktiviteler çocuklarýn hareket etmesini ve enerji tüketimini azaltýyor. Obez çocuk her zaman yaþýtlarýna göre daha fazla yiyen çocuk deðil, az enerji harcayan çocuktur. Beslenmenin sýklýðýnýn azalmasý, 1 veya 2 öðün yemek yeme ve yiyeceklerin yüksek kalori içermesi, karbonhidrat ve yaðdan zengin olmasý kilo alma riskini artýrýyor. Þeker hastalýðý, tiroid bezi hastalýklarý, böbrek üstü bezi hastalýklarý gibi bazý hormonal nedenler de obeziteye neden olabiliyor. Bu nedenle obez olan her çocuðun mutlaka bir çocuk hormon hastalýklarý uzmaný tarafýndan deðerlendirilmesi gerekiyor." "OBEZ ÇOCUK HER FÝZÝKSEL HEM RUHSAL OLARAK ETKÝLENÝYOR" Çocuklarda obezitenin bir çok saðlýk sorununa yol açtýðýna dikkat çeken Öztürk, þöyle devam etti: "Bu sorunlar anlýk olarak hayatý olumsuz etkilemesinin yanýnda çocuðun eriþkinlikteki saðlýðý açýsýndan da risk faktörü oluþturuyor. Obezite çocuk ve ergende çeþitli organ ve sistemleri etkiliyor. Yapýlan çalýþmalarda obez çocuklarýn yüzde 10-30'unda hipertansiyon görülüyor. Obez çocuk ve gençlerde aðýrlýk artýþýna baðlý olarak; eklemlere aþýrý yük binmesi nedeni ile çeþitli ortopedik bozukluklar da ortaya çýkabiliyor. Aþýrý kilo çocuklarda solunum fonksiyonlarýný bozarak ve kalbe binen yükü artýrarak hareket yeteneðini azaltýyor. Bu azalmaya baðlý ortaya çýkan hareketsizlik enerji tüketimini daha da azaltarak bir kýsýr döngü oluþturuyor. Ciddi obezitesi olanlarda uyku sýrasýnda solunum durmasý görülebiliyor ve ciddi sorunlara yol açabiliyor. Obezite bazý psikolojik bozukluklarýn ortaya çýkmasýna da neden oluyor. Bu çocuklar sosyal iliþkilerden çekinerek daha içe kapalý bir hale gelebiliyor."dr. Öztürk, obezite tedavisinin diyetisyen, hekim ve hasta iþbirliði içinde yapýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.(cýhan) Sinema 20:00 Behzat Ç.'nin gidiþinin ardýndan büroya yeni bir baþkomiser atanýr. Himmet adlý komiser büyük bir cinayeti lehine çevirir ve Ýçiþleri Bakaný'nýn suikasti nedeniyle ekibini terörle mücadele komisyonunuyla çalýþmaya yönlendirir. Bu sýrada cinayet masasýnýn üzerinde çalýþtýðý iki dava vardýr, ancak Himmet ekibinin bu cinayetler yerine Bakan'ýn davasýna odaklanmasýný emreder. Tahsin ise önceliðini bu cinayetlerden yana kullanýr ve Behzat Ç.'yi geçici göreve çaðýrmaya karar verir...oyuncular : Nejat Ýþler, Erdal Beþikçioðlu, Aslý Tandoðan, Rýza Kocaoðlu, Serenay Sarýkaya Yönetmen : Serdar Akar Dizi 20:00 Behzat Ç. Ankara Yanýyor Güldür Güldür Bizans kalesine gizlice sýzan Kara Hüseyin ve yardýmcýsý Mustafa, Ýstanbul'u ele geçirebilecek mi? Bizans kralý Ýsmail ve kraliçe Nezaket aralarýna sýzan Türk'ü fark edebilecek mi? Yýllardýr gittiði yazlýk sitenin en güzel kýzlarý Yeter ve Nezaket ile zaman geçirme fýrsatý yakalayan Bahadýr ve Hüseyin, sonunda amaçlarýna ulaþabilecek mi? Hüseyin'in Almancý kuzenleri Bilal ve Ýsmail, dengeleri nasýl bozacak? Yýllardýr sakin olan Keremcem'i, Hüseyin nasýl delirtmiþ olabilir? Pilates kursuna giden Yeter ve Bilal'in baþýna neler gelecek? Pilates hocasý Þevket, neden Bilal'in her yaptýðýna kýzýyor? Yeter ve Bilal pilates yapmayý baþarabilecek mi? 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dizi Kurtlar Vadisi Pusu Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Polat Alemdar ýn yeni düþmaný Mr. Key, bu kez hangi operasyonu düzenleyecek? Mr. Key, operasyonlar için kimi seçecek? Cahit, Tapýnakçýlar dan yeni komutanla ilgili bilgileri alacak mý? Margaret ýn öldürüldüðü yerde tuzaða düþürülen Akif ve ekibi kurtulacak mý? Mete hastaneden nasýl çýkacak? Siyah Sancak ýn Afganistan daki ilk görevi ne olacak? Kara, bu görev için kimleri seçecek? Polpo, Baltazar dan intikam mý alacak? Pusat, Diþçi ye verdiði sözü tutabilecek mi? Polat, Cahit ve Safiye birlikteliðiyle ilgili net kararýný açýklayacak. Cahit ve Safiye evlenecek mi? Gökhan Türkmen 1983'te Ýstanbul'da doðdu yýlýnda gitarla tanýþtý yýlýndan itibaren çeþitli mekân ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye baþladý yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardýndan 1 yýl kadar þan dersi alan sanatçý, bir dönem radyolarda ve çeþitli mekânlarda canlý performanslar sergiledi. Sözleri ve müziði Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük Ýnsan" þarkýsýnýn Youtube'da 5 milyon kiþi tarafýndan dinlenmesiyle yýldýzý parladý.[1] "Büyük Ýnsan" þarkýsýndan bir yýl sonra "Dön" þarkýsýný da internetten yayýnladý ve yine söz müziði Serkan Söylemez'e ait olan "Efkarlýyým" adlý þarkýyla Nokia tarafýndan düzenlenen bir yarýþmaya katýldý. Ýnternet üzerinde bulunan 3 þarkýsýyla da beðeni toplayan sanatçý, Keremcem ve Aykut Gürel'in desteðini de aldý yýlýnda Büyük Ýnsan adlý albümü Ýrem Records etiketiyle çýkardý ve albümde yer alan "Yan Sen", "Büyük Ýnsan" ve "Dön" adlý þarkýlarýna klip çekti mart ayý ortasýnda çýkan Biraz Ayrýlýk adlý albümüyle büyük bir baþarý saðlayan Türkmen, radyolarda ve müzik kanallarýnda en çok çalýnan, yýlýn en çok ödül alan sanatçýlarýndan oldu. Bu albümünde yer alan "Rüya", "Biraz Ayrýlýk", "Ayýp Ettin" ve oldukça ses getiren "Bir Öykü" adlý þarkýsýna klip çekti yýlýnda Aydýn Ketenað yönetmenliðinde çekilen "Ayýp Ettin" klibinde sanatçýya Nora Tokhosepyan eþlik ederken, yine ayný yönetmenin çektiði "Bir Öykü" klibinde Engin Hepileri ve Deniz Sipahi eþlik etti.gökhan Türkmen son olarak 1 Haziran 2012'de yayýnladýðý Ara adlý EP'sinde bulunan "Bitmesin" adlý þarkýya klip çekti. Ali Demirel tarafýndan Bolu Abant'ta çekilen klipte Best Model Türkiye birincisi Tuðba Melis Türk de rol aldý. Ýþler Güçler dizisinin final bölümünde rol aldý. BRÜKSEL LAHANALI BONFÝLE Malzemeler 700 gr Brüksel Lahanasý 3 Su Bardaðý Et Suyu 125 gr Ýrmik 4 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Soðan 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Defne Yapraðý 200 gr Süt Kremasý Tuz, Karabiber 4 Bonfile Yemeðin Tarifi 2 su bardaðý et suyunu bir tencerede kaynatýn. Ýrmiði ilave edip piþirin. Büyük bir tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp ateþten alýn ve irmikli karýþýmý içine dökün. Soðumasýný bekleyin.bu arada soðaný soyup küçük küpler halinde doðrayýn. Bir tavada margarini eritip soðaný kavurun. Brüksel lahanasý ve defne yapraðýný ilave edip kavurmaya devam edin. Kalan et suyunu ve süt kremasýný ekleyin. 10 dakika kadar piþirip tuz ve karabiberle tatlandýrýn.ýrmikli karýþýmý kareler halinde kesip tavadan alýn. Bir diðer tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp irmikli kareleri kýzartýn Soðumayacak þekilde bekletin.bonfileleri tuz ve karabiberle ovun. Bir tavada kalan yaðý kýzdýrýp bonfileleri kýzartýn. Bonfileleri, Brüksel lahanasý ve irmik eþliðinde servis yapýn. Kapýna geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen 'kim o' de yeter ki: Çünkü, kim olmamý istiyorsan o olmaya geldim... (Victor Hugo) 04:30 Yahþi Cazibe Hatýrla Sevgili Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Atv Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Yerli Dizi 23:15 Dosta Doðru Kanal 7 de Sabah Zeynep Dr. Feridun Kunak Yeni Bana Kalasýn Uður Arslan la Umut Var Öfke 18:00 Kanal 7 Ana Haber 18:45 Tövbe 19:40 Ýnek Þaban 21:30 Haber Saati 22:20 Keloðlan Aramýzda Türk Filmi Komedi Kart Horoz Cennet Mahallesi Show Dünyasý Her Þey Dahil Gülben Adýný Feriha Koydum Misafir Ol Bana Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Güldür Güldür 22:30 Mihrap Yerinde Geniþ Aile Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin Evim Þahane Arka Sokaklar Koca Kafalar Ana Haber Bülteni Behzat Ç. Ankara Yanýyor 21:30 Arkadaþým Hoþgeldin Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor Seksenler Ana Haber Bülteni 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 23:15 Joker Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Þefkat Tepe 23:00 Küçük Kýyamet

9 9 Üniversite camiine Diyanet'te destek verecek Çorum Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Aþýk ziyaretinde, Çorum'da Müftülüðün ve din görevlilerinin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Uslu, "Cemaate namaz ve vaaz dýþýnda siyer, fýkýh ve tefsir gibi dersler veriliyor olmasý çok önemli. Yaklaþýk bir yýldýr devam eden derslerde adalet ve kanaat konusunu iþleyerek toplumsal hasarý onarmak bakýmýndan da son derece önemli sorumluluklar yerine getirdiniz. Emeði geçen herkesi kutluyorum. Projeyi düþünen destekleyen herkesi tebrik ediyorum" dedi. Hitit Üniversitesine yapýlacak olan cami projesinin tamamlandýðýný belirten Uslu, konu ile ilgili Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'le telefonla görüþerek destek istedi. Görmez, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Salim Uslu ile yaptýðý görüþmede 'cami projesine' destek olacaklarýný belirtti. "Madenciler için dualarýmýz ve umudumuz sürüyor" Uslu, þair Muhtar Þahanov'u aðýrladý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile Kazakistan eski Milletvekili, halk þairi Muhtar Þahanov Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir araya gelerek gündeme iliþkin sohbet ettiler. Þahanovziyaretinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, Ünlü Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov ile Muhtar Þahanov'un Dünya Edebiyatýna, felsefesine ve Türk Uygarlýðýnýn yükselmesine etki eden bir dostluðun belgeseli "Ýki Çýnar Dostluðu" belgeselini hediye etti. Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi düzenlediði basýn toplantýsýnda Soma'da yaþanan maden faciasý temennilerini dile getirdi. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil yaptýðý açýklamada, "Manisa'da Soma maden ocaðýnda trafo patlamasý sonucu yaþanan kazada hayatýný kaybeden 200'ü aþkýn iþçimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr, yaralýlara ise acil þifalar diliyoruz. Maden ocaðýnda mahsur kalan iþçilerimiz için arama kurtarma çalýþmalarý devam etmektedir.eðitim Bir Sen Çorum Þubesi olarak, böyle acý hadiselerin bir daha yaþanmamasýný temenni ediyor, arama kurtarma çalýþmalarýnýn yeni canlarýn kurtarýlmasý ile sonuçlanmasýný diliyor, iþçilerimiz için dualarýmýzý ve umudumuzu sürdürüyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan taziye mesajý Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ) Soma'da meydana gelen maden faciasý nedeniyle taziye mesajý yayýnladý. Mesajda þu ifadeler yer aldý: "Manisa Ýli Soma Ýlçesi'ndeki Kömür Madeni Ocaðý'nda meydana gelen elim kaza sonucunda madenci çalýþanlarýmýzýn yaþamýný yitirdiðini ve birçok madencimizin de mahsur kaldýðýný üzüntüyle ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. YEDAÞ ailesi olarak, Soma Maden Ocaðý'nda yaþanan talihsiz kaza nedeniyle derin bir keder içindeyiz. Ülkemizin bir daha benzer acýlar yaþamamasý temenni eder, milletimizi derinden üzen müessif kazada yaþamýný yitiren vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, ailelerine baþsaðlýðý, yaralanan vatandaþlarýmýza acil þifalar diler; göçük altýnda kurtarýlmayý bekleyen madencilerimizden sevindirici haberlerin gelmesini yürekten temenni ederiz." Kubilay Kaan YÜCEL "Çorum ovasý Obruk barajý suyuyla buluþmalý" Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, "14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü" nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýna Soma'da hayatýný kaybeden madencilere Allahtan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý yaralýlara acil þifalar dileyerek baþlayan Mehmet Sayan, "Bu nedenle kutlamalarýmýzý sýnýrlý tuttuk. Çiftçilik dünyanýn en eski sanatýdýr. Bütün dinlerde kutsaldýr, Ýslam inancýna göre de dünyanýn ilk çiftçisi Hz. Ademdir. Bereketli hilal olarak adlandýrýlan Fýrat Dicle havzasýnda ilk topraðý iþleyendi ve çiftçilik mesleðinin piriydi. Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanan 14 Mayýs kýsa adý ÝFAP olan dünya Çiftçiler Federasyonunun kuruluþ günüdür yýlýnda kurulan bu federasyona 1970 yýlýnda Türkiye Ziraat Odalarý Birliði de üye olmuþtur. Dünya Çiftçilerinin menfaatlerini uluslar arasý düzeyde savunan bu kuruluþ birleþmiþ Milletler Ekonomik ve Sosyal konseyindede danýþmanlýk statüsüne sahipken 2010 yýlýnda faaliyetine son verilmiþ bunun yerini uluslar arasý düzeyde Çiftçi örgütlerini ve Tarýmsal amaçlý kooperatifleri bir çatý altýnda toplamayý amaçlayan Dünya Çiftçiler Örgütü almýþtýr. Temel hedef kýrsal alanda yaþam þartlarýný iyileþtirmek Çiftçi ailelerinin ekonomik düzeylerini yükseltmektir. Dünyanýn birçok ülkesinde Çiftçi örgütleri tarým politikalarýnýn oluþmasýnda ve uygulamada üretimden aldýklarý güçle etkili olmuþturlar" dedi. Sayan, "14 Mayýs Dünya Çiftçiler Gününde de ülkemizde çiftçinin ve çiftçiliðin sorunlarý tartýþýlýr. Toplantýlar yapýlýr, kurultaylar ve çalýþtaylar düzenlenir. Bu yýlda Ordu, Malatya ve Konya gibi illerde genel merkezimiz tarafýndan toplantýlar düzenlenmektedir. Oda olarak bu genel sorunlarýn yanýnda ilimize ait bölgesel sorunlarýnda deðerli kamu oyuna açýklanmasýna yarar görmekteyiz. Ülkemizde Avrupa Birliði uyum yasalarý çerçevesinde çýkarýlmasý gereken tüm yasalar aþaðý yukarý çýkarýlmýþtýr. Ancak tarýmla ilgili yasalarýn çýkarýlmasý kolay olmasýna raðmen uygulama zordur ve zaman almaktadýr. Daha ziyade teknik konular olmasý nedeniyle pek fazla itiraz gelmez baþta tarým kanunu olmak üzere bu kanuna baðlý olarak çýkarýlan diðer kanunlar uygulama beklemektedir. Yasalarýn uygulamasýnda veya eksik taraflarýn düzeltilmesinde baský unsuru olacak örgütleþmenin yeteri kadar saðlanamadýðý da bir gerçektir. Her ortamda dile getirilen tarýmsal üretimin mazot, elektrik, gübre, tohum, ilaç gibi ana girdilerinin fiyatlarý can yakmaktadýr. Çiftçiye verilen destekler bu girdilere karþý verdiði vergileri dahi karþýlamamaktadýr. Bilindiði gibi ilimizde kýþ aylarýnda yaþanan kuraklýk tarla mahsullerinde büyük kayýplara neden olmuþtur. Bunun yanýnda mart sonunda yaþanan don olayý ilimizin meyveciliðini bitirdiði gibi gene tarla mahsullerinede büyük zarar vermiþtir. Bundan sonrada hangi risklerle karþý karþýya olduðumuz belli deðildir. Ýlimiz orta Anadolu ve Karadeniz geçit bölgesinde olduðu için birçok tarýmsal risklere açýktýr. Kuraklýk riski devam etmektedir. Büyük çapta devlet sulamasýnda mahrumdur. Çiftçilerimizin kendi imkânlarý ile baþardýklarý sulamalara da kýsýtlamalar gelmektedir. Mevcut tarým sigortalarý yasasýnýn getirdiði Tarsim uygulamalarý bu risklere tam olarak teminat vermemektedir. Kuraklýk teminatý yoktur. Don teminatý uygulamalarý ise ihtiyaca cevap vermekten uzaktýr. Bu yasaya baðlý olarak verilen teminatlar, pirimler, muafiyetler, genel þartlar devlet destekli tarým sigortasý mantýðý çerçevesinde yeniden ele alýnmalýdýr. Bazý kredi kuruluþlarýnýn veremediði teminatlara raðmen çiftçilerimizi sigortaya zorlamalarýný uygun görmemekteyiz. 0 faizli kredi mekanizmasý devreye sokularak üretimin devamlýlýðý saðlanmalýdýr. Aksi takdirde sanayi büyük çapta tarýma dayalý ilimizde bu sýkýntýlar bütün sektörleri etkileyecektir. Tabi afetlerden zarar gören çiftçilerin tarým kredi ve ziraat bankasýna olan borçlarý 1 yýl süre ile ertelenmektedir. Ancak burada özel bankalara ve diðer sektörlere olan borçlar hesaba katýlmamýþtýr" þeklinde kaydetti. Çorum'da yer altý sularý ile sulanan bölgeler, Derinçay kirliliði, Koçhisar barajýndan Hatap barajýna yapýlacak takviye konusunda acil çalýþmalar beklediklerini dile getiren Sayan, "Çeþitli ortamlarda dile getirilen Obruk barajýndan Çorum ovasýna su aktarýlmasý gibi büyük projeninde artýk düþünülmesi gereklidir. Ýlimizin verimli tarým topraklarýnýn korunmasý gereklidir" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Enerjiyi kalitesiz daðýtan merkezler yenileniyor YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, devam eden daðýtým merkezi binalarýndaki dönüþüm çalýþmalarý sebebiyle zaman zaman uzun süreli kesinti yapýldýðýný kaydederek, "Ömrünü tamamlamýþ daðýtým merkezleri enerjiyi kalitesiz daðýtýyor. Bizler de yeniliyoruz" dedi.samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), Nurettin Türkoðlu þirketin 29 Aralýk 2010 yýlýnda özelleþtirilmesinden sonra ortaya koyduðu hedeflerin bir bir gerçekleþtirilmesi için çalýþmalarýna devam ediyor. Bölgesindeki elektrik daðýtýmý þebeke alt yapýsýnda son teknolojiyi kullanarak yenileyen ve iþ süreçlerine tüm dünyaca kabul görmüþ kurumsal uygulama ve yazýlým alanýndaki SAP'inin 8 modülünü sistemine entegre ederek, þirket hedef ve stratejilerini sürdürülebilirlik, müþteri memnuniyeti temelinde yenilikçi uluslararasý bir kurumsal yapý ile faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlayan YEDAÞ, son günlerdefaaliyet gösterdiði bölgede yaþanan programlý elektrik kesintilerinin 25 ila 30 yýllýk ömrünü doldurmuþ dönüþüm merkezlerindeki yenilemeçalýþmalarýndan dolayý kaynaklandýðýný açýkladý. -SCADA SÝSTEMÝ ÝLE 150 MERKEZ UZAKTAN KONTROL EDÝLEBÝLECEK- 7 milyon dolarlýk bütçeye sahip, elektrik arýzalarýný uzaktan tespit edilip, anýnda müdahale edileceði SCADA/DMS (Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) Projesi'ni kurduklarýný kaydeden YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Devam eden daðýtým merkezi binalarýndaki dönüþüm çalýþmalarý sebebiylezaman zaman uzun süreli kesinti yapýlmaktadýr. Proje kapsamýnda 150 adet daðýtým merkezi ve bu merkezlerden aboneleri besleyen 1200 adet fiber enerji yönetimi otomasyonuna alýnmaktadýr. Sistem ile elektrik þebekesinin tüm kritik deðerleri izlenebilecek, birçok arýza daha oluþmadan önlenebilecektir. Þirketimizin hedefi, bu sistemi en kýsa sürede tamamlayarak, müþterilerimizin elektrik kesinti sürelerini minimum yüzde 60 oranýnda düþürmek ve kaliteli hizmet almalarýný saðlamaktýr" dedi. -"ÖMRÜNÜ YÝTÝRMÝÞ DAÐITIM MERKEZLERÝNÝ YENÝLÝYORUZ"- Daðýtým merkezlerinin her biri yaklaþýk yýl önce tesis edilmiþ, ekonomik ömrünü doldurmuþ merkezler olduðunun altýný çizen Genel Müdür Türkoðlu, "Ayrýca daðýtým merkezlerinde bulunan ekipmanlarda, yýl öncesinin teknolojisi ile üretilmiþ ve kullanýlmaya devam etmektedir. Daðýtým merkezleri bu haliyle, arýzaya ve arýza sonrasý uzun kesinti süreleri yaratmaya daha açýktýr. Daðýtým merkezlerinin yaklaþýk olarak 5 ila 10 mahallenin elektrik daðýtýmýný yapmaktadýr. Çalýþmalar sýrasýnda geniþ bir alan enerjisiz kalmaktadýr. Ayrýca, bu alt yapýlar, çalýþan personelimizin can güvenliði açýsýndan daha riskli bir durumdur. Gerçekleþen dönüþüm çalýþmalarý sayesinde, hem daðýtým merkezi kaynaklý arýza sayýlarý hem de iþ kazasý ihtimali sýfýra inecektir" diye konuþtu. "Müþterilerimiz, þirketimizin kurumsal web sitesi adresinde yer alan Programlý Elektrik Kesintileri bölümünde, planlanan kesintilere ait tüm bilgilere kolayca ulaþabilir" diyen Genel Müdür Türkoðlu, "Bu kesintilerin, müþterilerimiz de rahatsýzlýk yarattýðý þirketimize ulaþan þikayetlerde de görmekteyiz ve kurumsal olarak takibini sürdürmekteyiz. 186 Nolu Elektrik Arýza ve web sayfamýz üzerinde yer alan þikayet forumlarýndan gelen talepler, Müþteri Memnuniyeti Politika'mýz çerçevesinde, müþterilerimize geri dönüþler saðlanarak, bilgilendirmeler yapýlmaktadýr. Ayrýca kesintileri yazýlý ve görsel medya aracýlýðý ile kamuoyuyla paylaþýyoruz. Yüksek tüketimli müþterilerimiz SMS yoluyla bilgilendirilmektedir. 186 Nolu Elektrik Arýza hattýmýz 7/24 hizmet vermektedir. Daðýtým merkezlerindeki yenileme çalýþmalarý hýzlý bir þekilde tamamlandýktan sonra bu tür kesintilerin yaþanmayacaðýný kamuoyuyla paylaþýyoruz" dedi.

10 10 Meclis Laçin'de engellilerin sergi açýlýþýna katýldý Orman Ýþletme'den rekor aðaç ihalesi Osmancýk ardýç deposu ve muhtelif orman içi rampada bulunan orman emvallerinin açýk artýrmalý ihalesi Çorum Orman Ýþletme satýþ salonunda müþterilerin katýlýmý ile yapýldý. Ýhale sonucunda 818,998 m³ muhtelif ebatlarda tomruk ve 100 ster çam kabuklu kâðýtlýk odun 207 bin 699 TL'ye satýldý. Ýhalenin rekor fiyatla alýcý bulduðu ifade edildi. Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu partileri yüksek fiyatla alan müþterilere teþekkür ederek, bundan sonraki ihalelerde daha fazla sýnýf mal piyasaya sunulacaðýný ve yüksek fiyatlar ile alým yapan müþterileri plaket ile onurlandýracaklarýný ifade etti. Yasin YÜCEL Ýl Genel Meclisi, Laçin Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile ilçedeki Özel Çorum Bakým Merkezi Müdürlüðü'nce hazýrlanan ve engellilerin ürünlerinin yer aldýðý yýlsonu sergisi açýlýþýna katýldý. Açýlýþta Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri, Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Laçin Jandarma Komutaný Kýdemli Baþçavuþ Hamza Doðmuþ, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, Laçin HEM Müdürü Bekir Özdemir, Çorum Bakým Merkezi Müdürü Mahmut Güngören, AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki ile diðer protokol üyeleri yer aldý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve meclis üyeleri, ilk olarak Laçin Kaymakamý Mehmet Erhan'a makamýnda bir ziyaret gerçekleþtirdiler. Kaymakamlýk ziyaretinden sonra hep beraber, "10-16 Mayýs Engelliler Haftasý" nedeniyle Özel Çorum Bakým Merkezi iþbirliðinde Laçin HEM yýlsonu sergi açýlýþý için düzenlenen programa geçildi. Sergi açýlýþý öncesinde saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan folklor gösterisi, çeþitli yarýþmalar, baðlama ekibinin sunumu, mesnevi-sema gösterisi gerçekleþtirildi. Programýn ardýndan sergi açýlýþý yapýldý. Hep beraber sergi gezildi ve bu güzel günün anýsýna bir de pasta kesildi. Laçin HEM tarafýndan Özel Çorum Bakým Merkezi Müdürlüðü'nde açýlan el iþi kursu 18 Kasým 2013 tarihinde baþlamýþtý. "Meteoroloji Günleri" semineri Milli Eðitim Bakanlýðý ile Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi "Eðitimde Meteoroloji Günleri" adlý seminer verildi. Okulun konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere okul idarecileri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Seminerde, kurum tanýtýmý ile kurum faaliyetlerinin sunumu yapýldý. Yapýlan sunumda meteoroloji Genel Müdürlüðü nün yaptýðý çalýþmalar tanýtýldý. Sunumda yapýlan "sin optik gözlem" sonuçlarýnýn radar ve uydu verilerinin ileri teknolojik bilgisayarlarda iþlenerek elde edilen sonuçlarýn görsel ve yazýlý medya aracýlýðýyla, baþta kamu kurum ve kuruluþlarý olmak üzere topluma iletildiði belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüðünün sadece ülkeyi deðil, çevresindeki ülkelerde hizmet verildiði dile getirildi. Havacýlýk, denizcilik, ulaþým, tarým, turizm, sportif faaliyetler gibi birçok sektöre hizmetlerin verildiði de ifade edildi. Yasin YÜCEL Soma'da ölen madenciler arasýnda Çorumlular'da var Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda vefat edenler arasýnda Çorumlu madencilerinde bulunduðu öðrenildi.trafo patlamasý sonucu çýkan yangýndan dolayý meydana gelen karbonmonoksitten zehirlenerek vefat eden madenciler arasýnda Çorum'dan Ferhat Tokgöz, Ramazan Çatar, Ýsmail Yýldýrým, Ahmet Erol ve Zeynel Uyar'ýn da bulunduðu bildirildi. Kaya'dan Kuyumcu ve Gökgözler köylerine ziyaret Ýl Genel Meclisi Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclisi üyeleri Laçin Kuyumcu ve Gökgözler köylerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otluseki de yer aldý. Ayný gün Laçin Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ile ilçedeki Özel Çorum Bakým Merkezi Müdürlüðü'nce hazýrlanan ve engellilerin ürünlerinin yer aldýðý sergi açýlýþýna katýlmak için ilçeye giden Çorum Ýl Genel Meclisi, ziyaretleri kapsamýnda Laçin Kuyumcu ve Gökgözler köylerine de uðradýlar. Kuyumcu Köyü Muhtarý Mustafa Gökdere ve Gökgözler Köyü Muhtarý Gazi Gökgöz ile birlikte köy halkýyla görüþen Ýl Genel Meclisine, köylerde yetiþen yýlýn ilk kiraz ürünlerinden de dalýnda ikram edildi. Gönül Köprüsü ziyareti Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Gönül Köprüsü projesi her kesimden ilgi görmeye devam ediyor. Aile Haftasý nedeniyle Ýl Müftülüðü personelinin de katýldýðý gönül köprüsü projesi kapsamýnda bir dizi aileye ziyaretler gerçekleþtirildi. Ýl Vaizeleri Fatmanur Erdem ve Lütfiye Hacýismailoðlu'nun da katýldýðý ziyaretlerde Saliha Madan ve ailesi ile Osman ve Gülizar Özüdoðru çifti ziyaret edildi.

11 SPOR 11 Spor Lisesi ilk maçýnda galip 2-0 GENÇLÝK KUPASI BASKETBOL TURNUVASI Atatürk Anadolu Lisesi: 18 - Spor Lisesi: 44 HAKEMLER: Hakan Kaya-Seyfettin Aksoy ATATÜRK AND LÝSESÝ: Ayça-Edanur-Göksu-Amine-Büþra- Yeþim-Þeyma-Selin-Ferdanes SPOR LÝSESÝ: Tuðçe-Fatma-Ýpek-Eda-Ezgi-Ceren PERÝYODLAR: 6-20, 2-11, 2-7, 8-6 Anadolu Lisesi: 33 - Ýnönü And Lisesi: 29 HAKEMLER: Haluk Yakýn-Furkan Alagöz ANADOLU LÝSESÝ: Fatmanur-Ebru-Özenç-Mine-Asel-Ezgi- Þeymanur-Simge-Cansu-Meltem ÝNÖNÜ AND LÝSESÝ: Dilara-Elifsu-Nazlý-Þule-Gülþah-Ezgi- Ayþe-Eda-Buse - PERÝYODLAR: 6-7, 7-6, 12-4, 8-12 Liselerarasý Gençler Futbol Yarý Final mücadelesi dün Nevþehir'de oynanan maçlarla baþladý. Temsilcimiz Çorum þampiyonu Spor Lisesi grup birinciliðine Ankara Deneme Anadolu Lisesi'ni 2-0 yenerek baþladý. Spor Lisesi grupta Ankara Deneme Anadolu Lisesi, Antalya Konyaaltý Anadolu Lisesi ve Bursa Ýng. Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi takýmlarý ile mücadele ediyor. Diðer grupta ise Hatay Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ýstanbul Bayrampaþa Ýnönü Endüstri Meslek Lisesi, Ýzmir Konak Nevvar Salih Ýþgören Kampüsü Ticaret Meslek Lisesi ve Samsun Ýlk Adým Gazi Anadolu Lisesi okullarý yer aldý. Temsilcimiz Ankara üçüncüsü rakibi önüne Ömer, Can Muhammed, Batuhan, Cihat, Oðuzhan, Ümit, Ömer Faruk, Mustafa, Recep, Ýbrahim ve Ahmet diziliþi ile çýktý Ýlk yarýda kontrataklarla gol arayan savunma güvenliðine önem veren Spor Lisesi ilk yarýda pozisyon vermeden soyunma odasýna golsüz beraberlikle girdi. Ýkinci yarýda daha atak bir oyunu tercih eden temsilcimiz etkili kontrataklarla aradýðý golü bularak 57. dakikada Ahmet Akýn'ýn golüyle 1-0 öne geçti. Ýlk golü yakalayan ekibimiz bu dakikadan sonra istediði boþ alanlarý daha çok bulurken 65. dakikada Ahmet kendisinin ve takýmýnýn ikinci golü yine kontrataktan buldu. 2-0 karþýlaþma bu skorla sona erdi. Spor Lisesi'nin grubunda dün oynanan diðer maçta Bursa þampiyonu Antalya Konyaaltý Anadolu Lisesi'ni 3-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Temsilcimiz Spor Lisesi ikinci maçýnda bugün saat 13.00'de Antalya þampiyonu ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde Spor Lisesi grupta ilk ikiyi garantileyerek çapraza girmeye hak kazanacak. Spor Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Ahmet Koltaþ, Ankara temsilcisi önündeki mücadelelerin final grubuna yükselmek için büyük moral verdiðini ve rakiplerini gördüklerini belirterek 'Hedefimiz Türkiye finallerinde mücadele etmek' dedi. ADNAN YALÇIN "Kardeþlik Kazansýn" mesajýyla U14'ler Türkiye Þampiyonasý'na uðurlandý 3.Lig 2.Grup'ta final belli oldu Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselmek için 2.Grup'ta oynanan play off maçlarýnda finalistler belli oldu. Final Batman Petrolspor ile Hacettepespor arasýnda oynanacak. Spor Toto 3. Lig 2.Grup play-off yarý final maçýnda Batman Petrolspor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta, Elibol Sandýklýspor'u penaltý atýþlarý sonucunda 5-4 yenerek finale yükseldi. Bu grupta oynanan ikinci maçta da Hacettepespor, Erzurum Büyükþehir Belediyespor'u 3-2 maðlup ederek Batman Petrolspor'un rakibi oldu. Batman Petrolspor ile Hacettepespor, 16 Mayýs 2014 Cuma günü Kahramanmaraþ 12 Þubat Stadý'nda saat 16.00?da karþýlaþacak. SPOR SERVÝSÝ sezonu U14 Futbol Ligi Play-Off Grubu'nda 15 Þubat 2014 Cumartesi günü þampiyon olan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularý, "Kardeþlik Kazansýn" mesajýyla Kastamonu'da düzenlenen Türkiye þampiyonasýna uðurlandý Mayýs 2014 Perþembe-Pazar günleri arasýnda Kastamonu'da düzenlenecek olan Türkiye þampiyonasý öncesinde sporcular, ayný zamanda Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü Baþkaný olan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret ettiler. Ziyarette Kulübün Futbol Takým Yöneticisi Mehmet Arduç, Antrenörü Hayrettin Karaca, Teknik Sorumlusu Þaban Ateþ, Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tüzün ve Mustafa Ünal ile Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman Çalýþkan da yer aldý. Ziyarette sporculara yönelik bir konuþma yapan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan; sporculardan þampiyonluk beklediklerini fakat þampiyonluðun ikinci planda yer aldýðýný, kardeþlik içinde bir þampiyona gerçekleþtirmenin önemli olduðunu belirtti. Sahada kardeþlik ve barýþ için yapýlan küçük bir jestin bile, sayfalarca yazýlmýþ romanlardan daha çok þey anlatabilen kimi ender karikatürler gibi olacaðýný dile getiren Genel Sekreter Ömer Arslan; ne pahasýna olursa olsun elde edilen þampiyonluðun doðru olmadýðýný söyledi ve sporculardan "ne pahasýna olursa olsun kardeþçe mücadele etmelerini" istedi. Sporculara sadece sporda deðil, baþta dersleri olmak üzere tüm hayatlarý boyunca güzel iþler yapmalarý gerektiðinin önemini ifade eden Genel Sekreter Ömer Arslan, güzel bir þampiyonluk olmasý dileðiyle sporcularý ve hocalarýný Kastamonu'ya uðurladý. Spor Toto 3. Lig Play-Off maçlarýnda deðiþiklik Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükselecek son 3 takýmýn belirleneceði Play-Off müsabakalarýnýn programýnda Manisa'nýn Soma ilçesinde yaþanan elim facia nedeni ile deðiþiklikler olmuþtur. Daha önce Mayýs 2014 tarihleri arasýnda oynanacaðý açýklanan Spor Toto 3. Lig Play-Off müsabakalarýnýn programý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir: 3. LÝG 1. GRUP FÝNAL 16 Mayýs :00 19 Mayýs Stadý - Samsun Local Time Karagümrük-Kahramanmaraþ B.Þ. Belediyespor 3. LÝG 2. GRUP FÝNAL 16 Mayýs :00 12 Þubat Stadý - Kahramanmaraþ Batman Petrolspor A.Þ. - Hacettepe Spor 3. LÝG 3. GRUP YARI FÝNAL 16 Mayýs :30 Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý - Konya Tuzlaspor - Menemen Belediye Spor 16 Mayýs :30 Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý - Konya Ýstanbulspor A.Þ. - Yeni Diyarbakýr A.Þ. 3. LÝG 3. GRUP FÝNAL 19 Mayýs :00 Büyükþehir Belediyesi Atatürk Stadý - Konya Ýstanbulspor A.Þ. - Yeni Diyarbakýr A.Þ. Galibi - Tuzlaspor - Menemen Belediye Spor Galibi SPOR SERVÝSÝ SUNGURLU MYO SPOR TAKIMLARI ÜÇ KUPA KAZANDI Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Spor Takýmlarý 8. Bahar Þenlikleri kapsamýnda yapýlan Fakülteler ve Yüksekokullar arasý spor karþýlaþmalarýnda üç branþta kupa kazandý. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Beden Eðitim Okutmaný Emre Yamaner koordinatörlüðünde müsabakalara hazýrlanan ve katýlan Sungurlu MYO Futbol, Voleybol (Erkek), Voleybol (Kýz) takýmlarý Üniversitenin birçok Fakülte ve Yüksekokulunu geride býrakarak 2.lik kupalarýný Sungurlu'ya getirdi. Birincilik kupalarýný ise Voleybolda Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu, Futbolda Çorum Merkez MYO kazandý.

12 3. Lige 15 yeni takým geldi Spor Toto 3.Lig'in yeni takýmlarý belli oldu. Çankýrýspor, Gaziosmanpaþa, Dardanelspor, Eyüpspor, Bozüyükspor ve Güngörenspor küme düþerek 3.Lig'e geldiler. Bölgesel Amatör Lig'den ise bu sezon 9 takým profesyonelliðe adým atý. Etimesgut Belediyespor, Bayburt Grup Özel Ýdare Gençlik Spor, Zonguldak Kömürspor, Çine Madranspor, Erzin Belediyespor, Ýstanbul Halide Edip Adývarspor, Çatalcaspor, Niðde Belediyespor ve Tire 1922 takýmlarý 3.Lig'in yeni ekipleri oldu. Zeki Gül: Suç futbolcularýndýr Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, geçtiðimiz sezonun baþarýsýzlýðýný futbolculara mal ederek "En büyük suç futbolcularýndýr" dedi. Yerel bir televizyon kanalýnda yayýnlanan spor programýna konuk olan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, programda dikkat çekici açýklamalarda bulundu. Gül, katýldýðý programda baþarýsýzlýkta en büyük suçun futbolcularda olduðunu söyleyerek yönetim olarak kendilerinin iyi þeyler yaptýklarýna dikkat çekti. SÝGARA ÝÇENLER 60 DAKÝKADAN SONRA YÜRÜYORLAR Çýksalýnspor maçýnýn son dakikalarýnda yenilen golün kendisini çok yýprattýðýný belirten baþkan Gül "Bizzat ben Çýksalýnspor maçý öncesi elimden geleni yaptým. Ancak futbolcular sahada 60. Dakikadan sonra adeta yürüdüler. Tabi sigara içen futbolcularýn elbette 60. Dakikadan sonra sahada yürüyecek halleri kalmaz. Biz o maçta play off'u kaybettik." Sözleri ile play off dýþýnda kalmanýn faturasýný futbolculara kesti. ADNAN YALÇIN Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün bir basýn toplantýsýnda Çorumspor için 'Diðer' takým ifadesini kullandýðýný unuttu Gül: Belediyespor öteleniyor Katýldýðý spor programýnda Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün en ilginç açýklamalarýndan birisi ise Çorum Belediyespor'un þehir olarak benimsenmediðini belirterek Belediyespor için "Bu takýmý ötelerseniz baþarý olmaz. Bir þehrin temsilcisi o þehri en üst ligde temsil eden takýmýdýr. Bugün Trabzon'u Trabzonspor temsil ediyor. Düzyurtspor Trabzon'u mu temsil ediyor." Ýfadelerini kullandý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de þampiyonluða oynadýðý dönemlerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'deki baþarýsýndan bahsederken Çorumspor için 'diðer takým' ifadelerini kullandýðýný unutmuþ olduðu dikkat çekti. ADNAN YALÇIN Muzaffer Külcü Ersin Torun ödülünü aldý Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2013 Türkiye Fair Play Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Çorum ASKF tarafýndan fair play ödülü için önerilen Çorum Belediyespor futbolcusu Ersin Torun da Sportif Davranýþ Kutlama Mektubu ödülüne layýk görüldü. Önceki akþam Olimpiyatevi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Turgut Atakol Salonu'nda düzenlenen ve kalabalýk bir davetli topluluðunun hazýr bulunduðu tören ilk olarak Beþiktaþ Jimnastik Kulübü'nün efsane baþkaný Süleyman Seba'ya verilen TMOK Onur Ödülü ile baþladý. TMOK Baþkaný ve IOC Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uður Erdener, rahatsýzlýðý nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görmekte olan Seba'nýn ödülünü ailesinden Ayhan Kýzýl'a takdim etti. Komite tarafýndan büyük ödüle Sakarya Yýldýrýmspor U 15 takýmý, Milli MasaTenisci Garip Olgaþ, Fenerbahçe voleybol takýmý sporcusu Kemal Kayhan'a layýk görüldü. Sportif Davranýþ Dalý Þeref Diplomasi ödülü milli güreþçi Mevlüt Arýk, Balýkesir Belediyespor bayan voleybol takýmý, Castrol Ford Team Türkiye pilot Orhan Avcýoðlu ve Co Pilot Burçin Korkmaz'a verildi. Çorum Belediyespor sporcusu Ersin Torum'un da bulunduðu Sportif Davranýþ Dalý Kutlama Mektubu ödülleri ise Ýstanbul Üniversitesi hentbolcüsü Ersin babasý Orhan Torun ile Ersin ödülünü alýrken Yasin Bayraktar ve Çamlýca Saðlýkspor U 17 takýmý layýk görüldü. Sportif Kariyer Dayý Büyük Ödülü, Ahmet Ayýk, Mehmet Serhat Karadað, Konak Belediyesi kadýn futbol takýmý, sportif kariyer dalý þeref diplomasisi Doktor Murat Kaçar, Uluslararasý Yelken hakemi Hüsnü Levent, Curling Antrenörü Ahmet Çelik, Sportif Kariyer Dalý Kutlama Mektubu Futbol antrenörü Tarkan Esmer, Masa Tenisi genç milli takým antrenörü Mustafa Akgün, Sportif Tanýtým dalý büyük ödülü Fiziksel Engelliler Derneði Baþkaný Ýsmail Þentürk, milli sporcu Þahika Ercümen, Anadolu Beþiktaþlýlar Derneði, sportif tanýdým dalý þeref diplomasisi Akhisar Belediyespor kulübü, Basketbol antrenörü Mahmut Þimþek, Daðcý Tunç Fýndýk'a verildi. Çorum Belediyespor U 17 takýmý oyuncusu Ersin Torun takýmýnýn þampiyonluk maçýnda Çorumspor'u yenildiði karþýlaþma sonunda bunun sevincini yaþayan kýrmýzý siyahlý rakip takým futbolcularýn sevincini ortak olarak onlarý omuzlarýna almasý nedeniyle örnek bir sporcu ahlaký sergilemesi nedeniyle ödüle layýk görüldü. Ersin Torun'un ödülünü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyesi Levent Karataþ verdi ADNAN YALÇIN Zeki Gül Sigara içen futbolcular yandý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül programda ilginç açýklamalara imza atmaya devam ederek sigara içen futbolcularla gelecek sezon yollarýný ayýrabileceklerini ima etti. Programda birbirinden ilginç açýklamalara imza atan baþkan Gül, tesislere ani baskýnlar yaptýðýný ifade ederek "Takýmýmda sigara içenleri ve içmeyenleri dahi biliyorum. Ýstihbarat örgütüm yok ama bunlarý biliyorum. Tesislere zaman zaman ani baskýnlar yaptým. Sigara içenleri yakalamaya çalýþtým. Tesiste sigara içenleri yakalasaydým takýmdan kovardým. Bazý futbolcularý 21.30'da yatarken buldum. Bazý futbolcularý da gece 01.00'de ayakta yakaladým. Babasýnýn sigara dahi içtiðini bilmediði futbolcularýn sigara içtiðini biliyorum. Bazý futbolcularýn babalarý ile görüþtüm. Oðullarýnýn sigara içtiðini bilmeyen babalar var" dedi. Baþkan Gül'ün ilginç açýklamalarý devam ederken bir soru üzerine gelecek yýl yapýlacak transferde alýnacak futbolculara sigara içip içmeyeceðini soracaðýný söyledi. TEKNÝK HEYET NEDEN GÖREVDE TUTTUNUZ? Baþkan Gül'ün ani baskýnlarda gece 01.00'de bazý futbolcularýn ayakta olmasý ifadeleri akýllara þu sorularý getirdi. - Profesyonel bir takýmda futbolcu tesiste 01.00'de ayakta ise neden o futbolcuya ceza verilmedi? - Geçtiðimiz sezonda Çorum Belediyespor'da yardýmcý antrenör olarak görev yapan bir antrenörün futbolcular yanýnda sigara içmesi nedeniyle görevine son verildiði doðru mu? Doðruysa, sigara içenlere izin veren teknik heyetle neden anýnda yollar ayrýlmadý? ADNAN YALÇIN Atýlan 35 golün 26'sýnda onlarýn imzasý var Sakaryaspor'un golcü oyuncularý Abdulkadir, Berat Ali ve Hacý Ömer bu sezon toplamda 26 gole imza attý. Sakaryaspor'un bu sezon attýðý 35 golün 26'sý üç isme ait. Takýmýn en skorer oyuncusu 11 gol ile Abdulkadir Akyýldýz oldu. Kadir'i 8 golle kaptan Berat Ali Genç ve 7 golle Hacý Ömer Doðru takip ediyor. Bu üç oyuncunun bu sezon 26 gol atmasý takýmý ligde tutmaya yeterken, bu üç isim bir o kadar da net gol þanslarýndan yararlanamadý. Takýmýn en golcüleri olan bu 3 oyuncudan 2'sinin 31 Mayýs'ta serbest kalacak olmasý ise camiayý endiþelendiriyor. Bilindiði gibi Hacý Ömer ve Berat Ali'nin 31 Mayýs tarihinde sözleþmesi sona erecek ve bu 2 oyuncu da serbest kalmýþ olacak. Kaynak: Sakarya Halk Adnan Yalçýn 13. Adam Zeki baþkan kaçak güreþi seviyor Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün konuk olduðu spor programýnýn ikinci bölümünde sorulan bazý sorulara verdiði kaçamak cevaplar dikkatimi çekti. Program konuðu meslektaþým, yöneticileriniz bana birbirlerini þikayet ediyorlar diyor. Gül, her zaman olduðu gibi yöneticileri hakkýnda yine sert ifadeler kullanýyor. Ancak programda yönetimini övmekten de geri kalmýyor. Yani sezon içinde bir çok defa yaptýðý gibi Meslektaþým, futbolculara maddi sýkýntýlarýnýzý gidermek adýna para cezasý vereceðiniz iddia ediliyor diye soruyor. Gül, cezayý bir yandan doðrularken bir yandan da sezon içinde de ceza uyguladýklarýný belirtirken kýrmýzý siyahlý takýmýn gereksiz yere görülen sarý kart ve kýrmýzý kartlar nedeniyle birçok maçta ideal kadrosunu sahaya çýkaramadýðýný görmezden gelmeyi tercih ediyor. Fakat futbolculara ceza sistemi uygulanmýþ olsaydý futbolcular yine bu kadar gereksiz kart görürler miydi? Diye sorulmuyor. Eðer zamanýnda önlem alýnsaydý, ligin sondan ikinci maçý olan Darýca GB maçýnda iki futbolcu sarý kart cezalýsý durumuna düþer miydi? Diye sorulmuyor. Belediyespor'un play off'a kalma avantajýný yakalayacaðý Darýca Gençlerbirliði maçýnda takýmýnýn iki futbolcusunun kart cezalarý nedeniyle oynayamadýðý için belki de play off'a yükselemedik diye sorulmuyor. Baþkanýn bir ara az kaldý sanki pot kýrýp 'istihbaratým yok ama' derken, sanki kendisine bir köstebeðin bilgi verdiðini hissettirircesine bir yüz þekli oldu. Hemen toparladý. Ancak þu düþünceyi de kendisi programý izleyenlerin adeta aklýna soktu. Baþkana futbolcularýn sigara içtiði ihbarý gelmezse, baþkan tesislere durduk yere gider mi? Baþkan bu sana mý soracak istediði zaman gider. Doðru gidiyor zaten. Gidiyor ve 01.00'de tesislerde futbolcu yakalýyor. Ýyi geceler dileyip sütünü içte yat mý diyor. Ýyide teknik heyet ne iþ yapýyor orda onlarýn görevi ne? Yoksa futbolcular teknik heyeti sallamýyor mu? Bu arada sigaradan konu açýlmýþken sayýn baþkan Kýlýçcoðlu Stadý'nda duþlarýn olduðu bölümde içilen sigara paketlerini hiç gördünüz mü acaba? Hayýr þunun için söyledim, gecenin bir yarýsý uykunuzu bölük tesislere gitmeyin onun için dedim. BUGÜN YETERLÝ DEÐÝLSÝNÝZ SAYIN BAÞKAN! Baþkan hep hatalarý olsa da iyi yönettiklerini söylüyor. Halbuki geçtiðimiz yýl daha az para harcamanýza raðmen play off'a gidemediniz ligde kaldýnýz. Bu sene geçtiðimiz yýldan daha fazla para harcadýnýz ancak yine play off'a gidemediniz o zaman nasýl iyi yönettiðinizi düþünüyorsunuz anlamýþ deðilim. Siz hala iyi yönettiðinizden bahsediyorsanýz size bir sözüm var o zaman 'Dün yaptýðýnýz þey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli deðilsiniz demektir' Öte yandan Belediyespor'un ötelendiðinden bahsediyorsunuz. Peki sizin yönetiminiz Çorumsporlu futbolcular için 'Bonservisi elinden olana kapýmýz açýk' demedi mi. Ýþte ötekileþtirmek budur. Siz amatör biz profesyonel takýmýz budur ötekileþtirmek. BU TAKIMIN LÝGDE KALMASINDA BELKÝDE SÝZDEN DAHA ÇOK KATKIM VAR! Çorum Belediyespor'un geçtiðimiz yýl kümede kalmasýnda katkým oldu. Evet ben bu takýmýn kümede kalmasýna katký verdim. Bu takým belki de benim önerim olmasaydý geçtiðimiz yýl küme düþecekti sayýn baþkan. Ýspat ister misiniz? Ýpucu vereyim mi? Kovmak istediðiniz bir futbolcuyu takýma geri dönmesini saðladým.ve o futbolcunun sayesinde bu takým kümede kaldý. Hani ben düþmaným ya, gerçi dostlarýnýzý da gördük sizde kulaklarýnýzla þahit oldunuz neler diyorlardý Þimdi ben düþman onlar dost oldu deðil mi sayýn baþkan Tabi bir baþka açýdan bakarsanýz bu yeni yönetimin oluþmasýnda da katkým var(!)kendin ettin, kendin buldun dedikleri buymuþ demek. Manisa Soma'da maden faciasýnda hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. Tüm Türkiye'nin baþý saðolsun. Allah geride kalanlara sabýr versin. Ölümlerimiz, acýlarýmýz Ýnþallah herkese ders olur. Hoþçakalýn

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN Bodrum da, okula giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Aslı Değirmen in sınıf arkadaşları sırasını çiçeklerle donattı. Bodrum da dün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

"Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr"

Nazým Ýmar Plan, bir kentin saðlýklý geliþmesinin anahtarýdýr 04 MART 14 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Anne olmak büyük bir ayrýcalýktýr onun hakkýný vermek gerekiyor" Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı