Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler"

Transkript

1 Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board Member and Head of Daimler Trucks and Buses

2

3 Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Gelece i parlak bir sektör: Sigortac l k Sigortac l k sektöründe faaliyet gösteren YASED üyeleri Avivasa, Axa Sigorta, Coface, Ergo, Mapfre ve Ray Sigorta yetkilileri hem Türk sigorta sektörünü de erlendirdiler hem de yat r m planlar hakk nda bilgi verdiler. Insurance: A sector with a bright future YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Piraye Antika Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Mete Hüsemo lu, Dilek Yard m, Tamer Haflimo lu, Adnan Nas, Atilla Yerlikaya, Günseli Özen Ocako lu Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing Haziran / June 2010 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Serpil Kaya, Hande Akkafl, Savafl Batmaz Serpil Ifl ldar (YASED), P nar Karaman (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application P nar Gazanfer Murat Helvac Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Özgür Vatan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) Member of the Board of Management of Daimler AG and Head of Daimler Trucks and Daimler Buses Andreas Renschler 26 Executives of YASED member companies 48 operating in the insurance sector Avivasa, Axa, Coface, Ergo, Mapfre and Ray Sigorta shared with us their outlooks on the Turkish insurance sector as well as their company s investment plans. letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. 12 Nestlé Türkiye CEO'su Dr. Hans-Ulrich Mayer Yenilikçili e ve de er katmaya inan yoruz Dr. Hans-Ulrich Mayer, the CEO of Nestle Turkey We believe in innovation and adding value Turkey is the heart and soul of our business 18 ki K ta ki Yaka Bo aziçi Sergisi Galatasaray Üniversitesi nde Two Continents, Two Shores - Bosphorus Exhibition at the Galatasaray University D fl Ticaret ve Gümrükler Çal flma Grubu Baflkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Koçak D fl ticaret yaflam m z ilgilendiren, yat r m ortam n n iyileflmesine katk sa layan her konu gündemimiz olacak Chairman of the Foreign Trade and Customs Working Group and Board Member Erdem Koçak Any issue related to foreign trade and that contributes to the improvement of the investment enviroment will be on our agenda Japon Sanat n n 5000 Y l 5,000 Years of Japanese Art

4 Değerli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Insight YASED in Haziran 2010 say s nda, son dönemde gerçeklefltirdi imiz faaliyetlere ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmelere yer verdik. Bu say m z n Yönetim den bölümümünde YASED Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Olgaç, Sigortac l k sektörü... fiimdi daha fazla sermaye ihtiyac var... bafll kl yaz s ile görüfllerini bizlerle paylaflt. Dergimizin kapak konusu olan Genifl Aç bölümünde Daimler AG nin Global Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Renschler ile Daimler in Türkiye deki yat r mlar, ekonomik krizin flirket üzerindeki etkileri, Daimler in global ve Türkiye deki ArGe faaliyetleri üzerine gerçeklefltirdi imiz röportaj m z ilgiyle okuyaca n za inan yoruz. Bu say m zda Türkiye de 100. y l n kutlayan üyelerimizden Nestle ile gerçeklefltirdi- imiz keyifli sohbeti Art Kutup bölümümüzde okuyabilirsiniz. Nestlé Türkiye CEO'su Dr. Hans-Ulrich Mayer röportaj nda, bütün tüketicilerin yaflamlar n iyilefltirmek istediklerini ve 100 y l önce Türkiye de faaliyelerine bafllad klar n ve hedeflerinin Türkiye yi asla terketmemek oldu unu söylüyor. Röportaj n tamam n dergimiz sayfalar nda bulabilirsiniz. Dergimizin önceki bölümlerinden hat rlayaca n z Dosya bölümünde üyelerimizden sigortac l k sektöründe faaliyet gösteren Avivasa, Axa Sigorta, Coface, Ergo, Mapfre ve Ray Sigorta Türkiye deki hizmet alanlar, sektörün sorunlar ve ekonomik krizin yat r m planlar n nas l etkiledi i üzerine sordu umuz sorular m z yan tlad lar. Çal flma Gruplar bölümümüzde, 2008 y l ndan bu yana faaliyet gösteren YASED D fl Ticaret ve Gümrükler Çal flma Grubu nun çal flmalar, yap s ve gündem konular üzerine Grubun Baflkan Erdem Koçak ile gerçeklefltirdi imiz röportaj yer al yor. Önceki say lar m zda oldu u gibi Kronometre bölümümüzde, üyelerimizin okuyucular m zla paylaflmak istedi i sosyal sorumluluk projelerine iliflkin flirket haberlerini okuyabilirsiniz. Sosyal Günce bölümünde ilk olarak Topkap Saray Müzesi nde sanatseverlerle buluflacak olan 2010 Türkiye de Japonya Y l etkinlikleri kapsam nda düzenlenen Japon Sanat n n 5000 Y l Sergisi. Bir di er etkinlik de Galatasaray Üniversitesi letiflim Fakültesi taraf ndan düzenlenen ki K ta ki Yaka Bo aziçi foto raf sergisi. Sonbaharda yeni faaliyetlerimiz ve yeni say m zda görüflmek üzere. Güzel bir yaz geçirmenizi dilerim. Dergimizin kapak konusu olan Genifl Aç bölümünde Daimler AG nin Global Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Renschler ile Daimler in Türkiye deki yat r mlar, ekonomik krizin flirket üzerindeki etkileri, Daimler in global ve Türkiye deki ArGe faaliyetleri üzerine gerçeklefltirdi imiz röportaj m z ilgiyle okuyaca n za inan yoruz. We believe you will read our cover story, the interview made with Andreas Renschler, Member of the Global Board of Management of Daimler AG on Daimler s investments in Turkey, the impacts of the economic crisis on Daimler, and the R&D operations of Daimler globally and in Turkey, in the Wide Angle section of the magazine. In this June 2010 issue of Insight YASED, we gave place to the recent activities we have carried out as YASED, and the latest developments in the economy and business world. In the From the Board section of this issue, YASED Board Member Kemal Olgaç shared his views with us with his article titled Insurance Sector More Capital Necessary Now We believe you will read our cover story, the interview made with Andreas Renschler, Member of the Global Board of Management of Daimler AG on Daimler s investments in Turkey, the impacts of the economic crisis on Daimler, and the R&D operations of Daimler globally and in Turkey, in the Wide Angle section of the magazine. This issue contains a friendly interview made with the CEO of Nestlé Turkey, Dr. Hans-Ulrich Mayer. Nestlé is one of our members celebrating its centennial in Turkey. Dr. Mayer says that they wish to improve the lives of all consumers and adds that with a 100 year operational background in Turkey, their goal is never to leave the country. You can find the whole story in our Positive Pole section. In the File section of our magazine our members operating in the insurance sector Avivasa, Axa Sigorta, Coface, Ergo, Mapfre and Ray Sigorta answered our questions on their service scopes in Turkey, the particular problems of the sector and how the economic crisis have affected their investment plans. In our Working Groups section you will find an interview made on the works, structure and agenda issues of YASED Foreign Trade and Customs Working Group, in operation since 2008, with the Chairman of the Group, Erdem Koçak. As in our previous issues, this issue s Chronometer section covers company news on social responsibility projects our member companies want to share with our readers. The Social Diary section of this issue covers two events. One is the 5000 Years of Japanese Art exhibition currently on display at Topkap Palace Museum, organized within the scope of Japan Year 2010 in Turkey activities. The other is the photography exhibition titled The Bosphorus: Two Continents Two Shores organized by Galatasaray University s Faculty of Communications. Hoping to meet again in our next issue and in new activities in autumn, I wish you a pleasant summer.

5 8 yönetim den/from the board from the board/yönetim den 9 Sigortacılık sektörü... Şimdi daha fazla sermaye ihtiyacı var... Insurance sector... Now, there is need for more capital... YÖNET M DEN FROM THE BOARD Kemal Olgaç Yönetim Kurulu Üyesi Board Member Türkiye de 2009 y l nda 36 hayat d fl, 22 hayat sigortas flirketi ve 2 reasürans flirketi olmak üzere 60 flirket ruhsat sahibi olmakla beraber 54 flirket faal olarak faaliyetlerini sürdürmüfltür y l prim üretimlerine bak ld nda, dönemi hayat ve hayat d fl toplam nda 12,3 milyar TL prim ile kapatan sektör 2008 y l na göre cari fiyatlarla s ras yla hayat d fl branfllarda % 2,65, hayat branfl nda % 14,64 ve toplamda % 4,26 oran nda bir prim art fl gerçeklefltirmifltir. Bir baflka deyiflle enflasyonun gerisinde bir büyüme sergileyen sigorta sektörü reel anlamda küçülme yaflam flt r. Kifli bafl na düflen 129 ABD Dolar prim ile dünyan n en az geliflmifl sigorta pazarlar ndan birisidir. Yüksek orandaki flirket say s nedeniyle kârl bir operasyon sergilemenin zaten zor oldu u sektörde daralan ekonomi nedeni ile ortaya ç - kan afl r fiyat rekabeti flirketleri 2009 y l nda mali bak mdan yüksek oranda zorlam flt r. Sigorta, ekonomik ve toplumsal yaflam n geliflmesinin sonucu do an ekonomik bir aktivitedir. Dolay s yla da her ekonomik aktivitede oldu u gibi sigortac l kta da rekabet kaç n lmaz bir gerçektir. Sigorta sektöründe rekabetin gerekti i gibi yap lmas sektörde faaliyet gösteren bütün flirketlerin risk kabulü ve fiyatland rmada sigortac l k teknikleri, aktüeryal hesaplamalar ve rekabet hukuku kurallar çerçevesinde hareket etmelerinin gere i aç kt r. Bugün Türkiye de sigorta sektörüne bakt m zda ne yaz k ki rekabetin olmas gerekti i gibi yap lmad n görüyoruz. Sektöre her yeni giren flirketin pazar kapma ad na ortaya koydu u rekabet, di er flirketlerin ise mevcut durumunu güçlendirerek sigorta pastas ndaki pay n art rma iste i ve bu yönde verilen tavizler, ne yaz k ki, sektörün genel yap s n ve itibar n zedelemektedir. Özellikle yaflanan ekonomik krizin psikolojik bask s alt nda son bir y ld r yaflanan fiyat rekabeti, sigorta sektörünü teknik kârl l n her geçen gün düfltü ü bir rekabet ortam - na sürüklemifl, prim fiyatlar ndaki rekabetin komisyonlara da yans mas ve risk fiyatland rmalar n n gerçekçi olmamas sigorta flirketlerinin kârl l klar n olumsuz yönde etkilemifltir. Piyasadaki flirketlerin neredeyse yar s 2009 y l sonu itibari ile net zarar aç klam flt r. Kâr ilan eden flirketlerin baz lar nda ise rezerv eksiklikleri oldu u görülmekte, bunun da gelecek y llarda sorun getirece i tahmin edilmektedir. Bu flartlar alt nda önemli say daki sigorta flirketi- Sigorta sektöründe rekabetin gerekti i gibi yap lmas sektörde faaliyet gösteren bütün flirketlerin risk kabulü ve fiyatland rmada sigortac l k teknikleri, aktüeryal hesaplamalar ve rekabet hukuku kurallar çerçevesinde hareket etmelerinin gere i aç kt r. We observe that competition is not in the framework it should be in the insurance sector today. A proper competition in insurance sector clearly requires all companies operating in the sector to conduct their business by adhering to insurance techniques, actuarial calculations, and rules set by the competition law in terms of risk acceptance and pricing. In 2009, 54 companies actively operated in the Turkish insurance market, out of 60 companies holding licenses, of which, 36 being in non-life, 22 in life and 2 in reassurance branches. As for premiums earned in 2009, the sector closed the year with TL 12.3 billion in cumulative premiums, life and non-life branches put together, realizing a year over year increase in premiums, at current prices, in nonlife and life branches by 2.65% and 14.64% respectively, and an overall increase by 4.26%. In other words, the insurance sector s growth rate lagged behind the inflation, hence, the sector contracted in real terms. With 129 USD per capita premiums, it remains to be one of the world s underdeveloped insurance markets. As it has been already tough to maintain profitable operations in the sector due to relatively high number of companies operating in the market, a cut throat price competition induced by the recent economic contraction put a tremendous financial pressure on insurance companies in Insurance is an economic activity that flourishes alongside the economic and social development within a society. Therefore, as it holds true with any other economic activity, competition is an unavoidable reality in insurance sector. A proper competition in insurance sector clearly requires all companies operating in the sector to conduct their business by adhering to insurance techniques, actuarial calculations, and rules set by the competition law in terms of risk acceptance and pricing. We observe that competition is not in the framework it should be in the insurance sector today. Competitive activities conducted by each new company entering the sector in the name of getting a higher market share, as well as sector s established companies desire to increase their market share in the insurance market by enhancing their current status, and compromises made toward achieving such goals, unfortunately, ultimately damage the sector s structure and its reputation. Particularly, under the pressure induced by the current economic downturn, fierce price competition that has been going on for over a year dragged the insurance sector into a competitive zone, where technical profitability constantly decreases every day. Competitive pricing in premiums reflected on commissions and unrealistic risk pricing have adversely affected profitability of the insurance companies. Almost half of the companies operating in the market have declared net

6 10 yönetim den/from the board nin mali bünyelerini güçlendirmek için sermaye art fl na gitmesi beklenmektedir, düzenleyici otoritenin bu konuda flirketler üzerinde bask kurmakta oldu u da bilinmektedir. Do as itibari ile sigortac l kta düzelme kolay olmamaktad r y l nda bir çok flirketin afl r düflük fiyatlama politikas bir ölçüde 2010 y l n da ipotek alt na alm fl durumdad r. Bu nedenle 2010 y l n n da çok parlak olmayaca ve bu nedenle piyasada konsolidasyon sürecinin bafllayabilece i de beklenmelidir. Önümüzdeki dönemde ça dafl ve kabul edilir rekabet koflullar içerisinde fiyattan ziyade ürün ve hizmet kalitesine yönelik rekabete dönülmesi sektörümüzün geliflimi ve itibar aç s ndan önemlidir. Bununla beraber gerek sektörün geçmiflte edindi i tecrübeler ve gerekse 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5684 say l Sigortac l k Kanunu ve bu Kanun sonras ndaki ikincil mevzuat çal flmalar ve al nan mali düzenleme önlemleri sayesinde Türkiye de sigorta sektörü, yaflanan krizi pek çok baflka ülkelere göre daha sa lam olarak atlatmaktad r. Unutulmamal d r ki sigorta sektörü ülke ekonomilerinin olmazsa olmaz oyuncusudur, örne in 2008 y l nda Türkiye deki sigorta flirketleri GSY H n n 15 kat kadar teminat vermek sureti ile Türkiye ekonomisinin sa l kl iflleyifline önemli oranda katk yapm flt r. Bu bak mdan sektörün mali bak mdan güçlü olmas kaç n lmazd r. Uluslararas sermaye ilgisi... Sektörde 2007 y l nda ç kar lan yeni Sigorta Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde ç kart lan ikincil mevzuat ile AB mevzuat na çok büyük ölçüde uyum sa lanm flt r y l ndan itibaren yabanc flirketlerin sigorta sektörüne olan ilgisi bu düzenlemelerden sonra daha da artm flt r. Dünyan n önde gelen sigorta ve emeklilik flirketleri halihaz rda Türkiye piyasas nda faaliyet göstermektedir. Yukar da sözü edilen konsolidasyon sürecinin bafllamas ile birlikte yeni gruplar n da ülkemize gelmesi beklenmektedir y l sonunda prim üretimine göre ilk on s rada yer alan sigorta flirketlerinden sekizinin yabanc hissedar bulunmaktad r. Faaliyetlerini sürdüren 54 flirketin 40 n n yabanc hissedar bulunmakta olup bu flirketlerin toplam sermaye içindeki paylar tarihi itibariyle % dir. Kemal Olgaç Allianz Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member losses as of the end of Some of the companies that declared profits suffer from deficient reserves and that implies certain complications are expected to emerge in the future. Under these circumstances, a significant number of insurance companies are expected to go for capital increase to boost their financial health. Regulatory authorities are known to be pressing this issue for quite a while. Improvement in insurance sector does not come easy due to its nature. The excessive low price policy exercised by many companies in 2009 put some reservation on 2010 results to a certain extent. Having said that, 2010 results should not be expected to be any better than last year and therefore a consolidation activity seems to be inevitable. In the upcoming period, under contemporary and acceptable competition conditions, focusing on competition in product and service quality, rather than price, will be essential for the development and reputation of our sector. On the other hand, thanks to the sector s experience gained over the years and the Insurance Law number 5684, that took effect on June 14, 2007 and as well as secondary legislations and financial regulatory measures put in place after that, the insurance sector in Turkey has been weathering this economic crisis in a better shape with respect to the insurance sectors in other countries. It should be remembered that the insurance sector is an indispensable actor for the sovereign economies. For instance, in 2008, insurance companies in Turkey have made a tremendous contribution to the smooth sailing of the Turkish economy by providing coverage up to 15 times of the GDP. From this perspective, financially sound insurance sector is crucial. Interest of international capital... With the new Insurance Law and secondary legislation under this law put in place in 2007, harmonization with the EU legislation has been accomplished for the most part. Beginning from 2005, international companies took even more interest in insurance sector after the above mentioned regulations. World s leading insurance and pension plan companies already operate in the Turkish market. As the above mentioned consolidation activities begin, new groups are expected to enter into the Turkish market. As of the end of 2009, eight out of top ten companies, in terms of premium production have international shareholders. 40 out of 54 companies currently operate in Turkey have international shareholders, and as of September 30, 2009, they represent 51.61% share in the cumulative capital.

7 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Türkiye nin otobüs ve kamyon ihracat nda öncü konumda olan Daimler, 2009 y l itibar yla kamyon üretiminde % 41 pazar pay na sahip. Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Andreas Renschler, Türkiye deki faaliyetlerini daha da geniflleterek yeni pazar segmentlerine girme karar ald klar n aç kl yor. Turkey is the heart and soul of our business Daimler, the leader in Turkey s bus and truck exports, has 41% market share in the production of trucks as of Member of the Board of Management of Daimler AG and Head of Daimler Trucks and Daimler Buses Andreas Renschler, has announced that they have taken a decision to extend their activities in Turkey, and have decided to enter new market segments. Türkiye deki faaliyetleriniz ve yat r mlar n zla ilgili bilgi verir misiniz? Daimler in Türkiye deki varl ticari araçlarla bafllad ve ticari araçlar buradaki iflimizin hala kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Türkiye deki faaliyetlerimiz, global operasyonlar m z içerisinde önemli bir rol oynuyor y l nda ilk Mercedes-Benz kamyon Otomarsan (Mercedes-Benz Türk ün 1991 öncesindeki flirket ünvan ) tesislerinde üretim band ndan ç kt y l nda Türkiye, Almanya ve Brezilya ile birlikte kamyon üretti imiz sadece üç ülkeden biri oldu. Kamyon üretim operasyon- Would you like to inform us about your activities and investments in Turkey? Daimler s presence in Turkey started with commercial vehicles and commercial vehicles remain the heart and soul of our business here. Our activities in Turkey play an important role in our global operations. Back in 1986, the first Mercedes-Benz truck rolled out of the Otomarsan (company name of Mercedes-Benz Türk before 1991) facility. In 1990, Turkey joined Germany and Brazil as one of just three countries in which we built Mercedes-Benz trucks. Although our truck operations are geographically separate, they are increasingly integrated in terms of products and components.

8 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 lar m z co rafi olarak birbirinden ayr olsa da, ürün ve komponentler ba lam nda giderek bütünlefliyorlar. Bugün Aksaray tesislerimizde son derece modern Mercedes-Benz Axor, Atego ve Unimog kamyonlar m z üretmekteyiz y l itibar yla % 41 pazar pay na sahip olarak Türkiye de lider konumuzu güçlendirmifl durumday z y l nda ilk Mercedes-Benz otobüsü Davutpafla tesislerimizde üretilmiflti. O tarihten beri yönümüz ve geliflimimiz daima ileriye do ru oldu: 1970 y l nda s n rl bir ihracat program bafllatt k, 1995 y l nda Hofldere Otobüs Fabrikas n kurduk ve 10 y l sonra Hofldere Karoser Üretim tesisini açt k ten bu yana Hofldere Otobüs Fabrikas ve Gelifltirme Merkezi üç yeni otobüs modeli üretimini -Travego/Tourismo, Integro ve Conecto- hayata geçirerek bu alandaki kapasitesini, uzmanl n ve üretimdeki karmafl k yap y yönetme becerisini ispat etmifl bulunuyor. Piyasa ihtiyaçlar na cevap verebilmek için, Hofldere tesislerinin y ll k üretim kapasitesini y lda otobüse yükseltti imizi ilan ettik. Otobüslerimizin gittikçe artan ihracat say lar da ürünlerimizin yüksek kalitesinin bir sonucudur y l Daimler için nas l geçti? Önümüzdeki dönemde Daimler in yeni yat r m planlar ndan söz eder misiniz? 2009 y l nda Daimler Kamyon Grubu sat fllar, önceki y l n ilk çeyre ine göre % 45 azald bu, yaflad m z en zorlu krizdi. Bir bütün olarak bak ld nda rakamlar endifle vericiydi. Ancak sat fllardaki keskin düflüfle ra men, orta ve a r kamyon segmentinde dünya çap ndaki lider pozisyonumuzu korumay baflard k un zorlu ekonomik koflullar nda Daimler Otobüs Grubu son derece sa lam duruflunu, esnek ve verimli çal flma tarz n kan tlad. Müflterilerimiz güçlü ürünlerimizin en üst düzeydeki kalitesine, Mercedes-Benz, Setra ve Orion markalar na güvenmeye devam ettiler un ilk çeyre inde Daimler otobüsleri, dünya çap ndaki sat fllar n adet baz nda belirgin flekilde art rarak otobüs ve otobüs flasesi rakam na ulaflm flt r (2009 un ilk çeyre inde bu rakam idi). Ciro da, 1,011 milyon EURO ile geçen y l n ilk çeyre inden daha yüksek gerçekleflmifltir. Grup, tahmin edildi i gibi 41 milyon EURO luk vergi ve faiz öncesi kâr ilan etti, ki bu rakam önceki y l n ayn çeyre inden (65 milyon Today, in our Aksaray plant, we build our highly modern Mercedes-Benz Axor and Atego trucks as well as the Unimog. In 2009, we confirmed our leadership in Turkey with a market share of 41%. Back in 1968, the first Mercedes-Benz bus rolled out of our Davutpasa facility. Our direction and progress has always been forward: In 1970 we began a modest export program, in 1995 we inaugurated the Hosdere Bus Factory and ten years later, we opened the Hosdere Bus Body Facility. Since 2005, the Hosdere Bus factory and development center has proven its capability, expertise and its ability to manage complexity with the launch of three distinct new bus platforms Travego/ Tourismo, Integro and Conecto. In order to cope with the market requirements, we announced a capacity increase at Hosdere plant up to 4000 bus units per year. The steadily rising export of our buses is the result of the high quality of our products. Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Daimler Kamyon & Otobüs Grubu Andreas Renschler, 1 Ekim 2004 tarihinden beri Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi olup Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan d r. Renschler 29 Mart 1958 de Stuttgart, Almanya da do du. Fachhochschulreife (Meslek Yüksek Okul Girifl S nav ) sonras nda ( ) Ekonomi Mühendisli- i e itimi ald ve Esslingen Meslek Yüksek Okulu ndan mezun oldu ve 1987 y llar aras nda Tübingen Eberhard-Karls Üniversitesi nde e itimine devam ederek MBA derecesini ald y l nda Daimler-Benz AG Organizasyon ve Veri flleme Bölümü ne kat ld. Daha önce çalıştığı pozisyonlar Baflkan Yard mc s MCG Smart fl Birimi, Birim Baflkan Smart GmbH, 10/1999 Yönetim Gelifltirmeden Sorumlu K demli Baflkan Yard mc s, DaimlerChrysler AG, 01/1999 Baflkan Yard mc s, Baflkan ve CEO, MBUSI Tuscaloosa/ABD, 1997 Baflkan ve CEO, MBUSI Tuscaloosa/ABD, 1996 Çok Amaçl Araçlar Proje Lideri (MPV), MBAG Genel Merkezi, 04/1993 Yönetim Kurulu Baflkan Asistan, MBAG Genel Merkezi, 01/1993 Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Asistan, MBAG Genel Merkezi, 1992 Kurumsal Planlama, MBAG Genel Merkezi, 1991 Kurumsal Sekreterlik Bürosu, MBAG Genel Merkezi, 1989 Organizasyon ve Veri flleme, DBAG Sindelfingen flletmesi, 1988 Andreas Renschler Member of the Board of Management of Daimler AG Daimler Trucks & Buses Andreas Renschler has been a member of the Board of Management of Daimler AG since October 1, 2004 and is Head of Daimler Trucks & Buses Division. Renschler was born on March 29, 1958 in Stuttgart, Germany. After obtaining the Fachhochschulreife (Technical College entrance examination), he studied Economic Engineering and graduated from Technical College Esslingen (1979 to 1983). From 1984 to 1987, he studied at Eberhard-Karls-University of Tübingen where he obtained an MBA. In 1988 he joined the then Daimler-Benz AG at Organization and Data Processing department. Previous positions in the company Executive Vice President MCG Business Unit smart, Head of Business Unit smart gmbh, 10/1999 Senior Vice President, Executive Management Development, DaimlerChrysler AG, 01/1999 Vice President, President and CEO, MBUSI Tuscaloosa/USA, 1997 President and CEO, MBUSI Tuscaloosa/USA, 1996 Project leader Multiple Purpose Vehicle (MPV), MBAG Headquarters, 04/1993 Executive Assistant to the Chairman of the BoM, MBAG Headquarters, 01/1993 Executive Assistant to the Deputy Chairman of the BoM, MBAG Headquarters, 1992 Corporate Planning, MBAG Headquarters, 1991 Office of Corporate Secretary, MBAG Headquarters, 1989 Organization and Data Processing, DBAG Sindelfingen plant, 1988

9 16 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 17 EURO) daha düflüktür. Kârdaki bu geliflme, esas itibar yla, Bat Avrupa da birim baz nda düflük gerçekleflen sat fllar n, Latin Amerika daki olumlu ekonomik geliflmeler taraf ndan tam olarak dengelenememesinden kaynaklanm flt r. Global olarak di er pazarlar n z göz önüne al nd nda, sektörünüz aç s ndan Türkiye yi nas l konumland r yorsunuz? Mercedes-Benz Kamyon Grubu olarak Türkiye deki faaliyetlerimizi daha da geniflletme ve bu ülkedeki yeni pazar segmentlerine girme karar ald k. Mercedes-Benz Actros modelinin Aksaray da üretimi bu y l n sonunda bafllayacak ve Türkiye pazar kadar ihracat amaçl da olacak. Ürün çeflitlili imiz Mercedes-Benz Kamyon Grubunun üretim üssü olarak Türkiye ye uzun vadeli bakt n n göstergesidir. BRIC ülkelerinin yan s ra Türkiye, Mercedes-Benz Kamyon Grubu için çok önemli bir pazard r ve Almanya ve Brezilya dan sonra en çok sat fl n gerçeklefltirildi i ülkedir. Daimler Kamyon Grubu nun ArGe faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Daimler Kamyon Grubu nu ve bu grubun ArGe faaliyetlerini Gelece in Ulafl m n fiekillendirmek bafll alt nda yürütüyoruz. Gelece in Ulafl m ayn zamanda kaynaklar n korunmas, her türlü emisyonun düflürülmesi fakat bütün bunlar n yan s ra maksimum ulaflt rma güvenli inin sa lanmas anlam na geliyor. Sürdürülebilir mobilite vizyonumuzu gerçeklefltirmeye her gün biraz daha yaklafl yoruz. Halihaz rda yollarda bulunan en fazla alternatif motor ve aktarma organ sistemine sahip kamyon üreticisiyiz. Yak t verimlili inde ise en iyi konumdaki otobüs üreticisiyiz ve bu sonuçla gurur duymaktay z. Otobüs ve kamyonlar m z n güvenli i konusundaki liderli imiz, en az alternatif motor sistemleri alan ndaki öncülü ümüz kadar önem tafl yor. Temel yönetim prensipleriniz nelerdir? Daimler Kamyon ve Daimler Otobüs Gruplar n yönetmek ve yönlendirmek için net bir odaklanma gerekiyor. Benim için temel yönetim prensipleri; piyasay ve sektörü çok iyi bilmek, net bir uzun vadeli stratejiye sahip olmak ve bu stratejiyi sü- How was 2009 for Daimler? Can you tell us about Daimler s new investment plans for the coming period? In 2009, sales of Daimler Trucks fell by 45% compared to the first quarter of last year we experienced the strongest crisis we ever had. The overall numbers were anything but encouraging. However, despite the strong decline in sales, we managed to maintain our position as worldwide leader in the segment of medium-duty and heavy-duty trucks. Daimler Buses proved to be extremely robust, flexible and efficient in a challenging economic environment in Our customers continued to rely on the top quality of our strong products and on the Mercedes-Benz, Setra and Orion brands. In the first quarter of 2010 Daimler Buses significantly increased its worldwide unit sales to 8,400 buses and bus chassis (Q1/2009: 6,800). Revenue of 1,011 million was higher than in the first quarter of last year. The division posted EbIT of 41 millon ; as expected, this was lower than the high level of earnings in the prior-year quarter (65 million ). The development in earnings is primarily due to lower unit sales in Western Europe, which could not be fully balanced by the positive business development in Latin America. When you consider your other markets globally, how would you rate Turkey from the perspective of your sector? With Mercedes-Benz Trucks we have decided to further expand our commitment in Turkey and to move into new market segments in this country. The production of Mercedes-Benz Actros at Aksaray will begin at the end of this year; it is intended for the Turkish market and for export. With the full product range, Mercedes-Benz Trucks is showing a long-term commitment to Turkey as a production location. Besides the BRIC countries, Turkey is one of the most important markets for Mercedes-Benz Trucks and number three in terms of sales for Mercedes-Benz Trucks, after Germany and Brazil. Could you also tell us aboud R&D activities of Daimler Trucks? R&D activities of Daimler Trucks and Daimler Buses under the initiative Shaping Future Transportation. Future Transportation also means conserving resources, reducing all types of emissions while at the same time guaranteeing maximum transport safety. We are moving closer and closer to fulfilling our vision of sustainable mobility. We re already the truck manufacturer with the highest number of vehicles with alternative drivetrains on the rekli izlemek, stratejik anlamda flirketle ayn istikamette düflünen, motivasyonu yüksek ve profesyonel bir ekibe sahip olmak ve benim için çal flan insanlar n sorumlulu unu üstlenmektir. fl d fl nda neler yapmaktan hofllan yorsunuz? Özel hayat mda tabii ki aileme odaklanm fl durumday m. Eflim ve iki çocu um bir numaral önceli imdir, onlarla mümkün oldu unca çok zaman geçiriyorum. Spor alan nda ise tutkulu bir golfçüyüm. Spor d fl nda, kitap okumay gerçekten çok severim road and the best bus manufacturer when it comes to fuel efficiency, a result we can be proud of. Just as relevant as being number one in the area of alternative drivetrains is our leadership position when it comes to safety of our trucks and buses. What are your fundamental principles of management? To lead and guide the business of Daimler Trucks and Daimler Buses needs to have a clear management focus. The main management principles for me are; knowing the market and the industry very well, having a clear long-term strategy and continuously following this strategy, having a motivated and professional team which is strategically thinking in the company s direction and taking responsibility for the people working for me. Outside business, what do you enjoy doing? In my private life, I m focused of course on my family - my wife and my two children - are priority number one and I spend as much time as possible with them. In terms of sports, I am a passionate golfer. Besides sports, I really like to read books.

10 18 art kutup/positive pole positive pole/art kutup 19 Yenilikçili e ve de er katmaya inan yoruz We believe in innovation and adding value Nestle 100 y ld r Türkiye de insanlar n yaflamlar n iyilefltirmek için çal flmalar n sürdürüyor. Nestlé Türkiye CEO'su Dr. Hans- Ulrich Mayer, Türkiye ye sürdürülebilir yat r mlar yapt klar n belirterek, yeni markalar gelifltirdiklerini ve bunlar n da temel de erlerinin bir parças oldu unu söylüyor. Nestle nin 100. y ldönümü; bu bir yüzy ll k sürede Nestle nin hedeflerine ulaflt n söyleyebilir misiniz? Hedeflerimizi, amaçlar m z nas l belirledi imizi aç klayay m. Nestle 100 y ld r Türkiye de ve bence 100 y l öncesinden tam bir organizasyon oluflturmufl olmam z dikkate de er. Daha o zamandan Türkiye nin farkl bölgelerinden, Karadeniz bölgesinden sorumlu olan çal flanlar m z vard. Nestle nin faaliyetlerini yönetmek için yerinde insanlara ihtiyaç duydu u temel bir inançt r. San r m bunu dünyan n her taraf nda görüyoruz. Yerel olmaya, en büyük çok uluslu flirketlerden biri oldu umuz halde yerel flirketlerden biri gibi görülmeye ihtiyac m z var. Her ülkede katk da bulunmam z gerekti ine inan yoruz. Yani, genel hedef, genel amaç yerel flirkete katk da bulunmam zd r. Nerede yafl yor olurlarsa olsunlar, bütün tüketicilerin yaflamlar n iyilefltirmek istiyoruz, bu da o ülkeye ba l olmam z demektir. Nestle 100 y l önce burada faaliyetlerine bafllad nda hedef Türkiye yi asla terketmemekti. Bence bu dikkate de er bir hedefti. Dikkate de er bir amaçt, çünkü kolay de ildi. Çünkü pek çok uluslararas flirketin gelip gitti ini gördük. Fakat Nestle her zaman Türkiye ye ba l kald ve gitmedi. Diyebiliriz ki, iyi zamanlarda da, kötü zamanlarda da, kalmak, Türkiye ye katk da bulunmak ve Türkiye de kalmak amac m za sad k kald k. Dönüm noktas 100 y l önceydi. O Nestle has been endeavoring to improve the lives of the people in Turkey for the past 100 years. Dr. Hans-Ulrich Mayer, the CEO of Nestle Turkey, points out that they are making sustainable investments in Turkey, and says that they develop new brands, and that these are a part of their basic values. It is the 100th Anniversary of Nestle; can you say that Nestle achieved its targets in this one century of time? Let me explain how we are setting targets, how we are setting objectives. Nestle has been 100 years in Turkey, and I think it is remarkable that we have established, already a hundred years ago a complete organization. At that time already we had people that were responsible for different parts of Anatolia, in the Blacksea Region. It is a fundamental belief that Nestle has to have people on the ground to manage operations. I think we see this all over the world. We need to be local, we need to be seen as one of the local companies, although we are one of the largest multinational companies. We believe that we need to make a contribution in each country. So, the overall target, the overall objective is that we always make a contribution to the local company. We want to improve the lives of all consumers, wherever they live, and that means we have to be committed to a country. When Nestle set up the operation here a 100 years ago, the target was, never to leave Turkey. I think that is a very remarkable objective. I consider it as a very remarkable target, because it was not easy. Because we have seen many international companies come and go. But Nestle has always been committed to Turkey and has never left. So, I think we can say, despite the good times and the bad times, we have always been true to our target of remaining, of making a contribution to Turkey, to remain in Turkey. So, the milestone was

11 20 art kutup/positive pole positive pole/art kutup y ldan önce de Türkiye ile ifl yapm flt k, çünkü flirketimiz 143 yafl nda ve kuruluflumuzdan 2 y l sonra Türkiye ile ticaret yap - yorduk. Çünkü bu ülke Orta Do uya aç lan kap idi. Yani her zaman ticaret yap yorduk. Ancak 100 y l önce resmi bir organizasyon oluflturduk, insanlar ifle ald k ve sadece stanbul, ya da o zamanki Constantinople için de il, Anadolu nun baz bölgeleri ve Karadeniz için, ülkeyi gelifltirmek üzere sorumluluklar tan mlad k. Ama her zaman imalat tesislerimiz vard den itibaren hep imalat tesisleri bulundurduk, hep ülkeye sürdürülebilir biçimde yat r m yapt k. Ve her zaman markalar gelifltirdik, markalar m z gelifltirdik, insanlara ifl verdik. Bu bizim flirket olarak temel de erlerimizin bir parças d r. Her üç y lda bir sviçre deki merkez büromuzla birlikte hedefler gelifltiriyoruz. Bu hedefler önümüzdeki üç y l için geçerli, ancak 7 ila 10 y ll k bir ufka dayal. Bu stratejik bir süreç. Elbette, y ll k hedef ve amaçlar m z da var. Ama flunu söylemeliyim, son 4 5 y ld r kendimize belirledi imiz hedeflere ulaflmay baflard k. Öte yandan, biz her zaman uzun vadeye de bakar z. Nestle uzun vadeye yönelik bir flirkettir. Uzun vadede de er katmak istiyoruz, ama k sa vadede de hedeflerimizi gerçeklefltirmeliyiz. Ancak her zaman uzun vade k sa vade karfl s nda önceliklidir. Bu nedenle, geçen y lki ekonomik kriz gibi zor zamanlarda yat r mlar m z, h zland rd k. Markalar m z n arkas ndaki yat r mlar m z durdurmad k, a 100 years ago. We had already done business with Turkey before that 100 years, because our company is 143 years old already, and two years after the company was founded, we were able to trade with Turkey, because it was the gateway to the Middle East. So, we have always traded. But a 100 years ago we have set up a formal organization, we have hired people, and we have also defined responsibilities, not only for Istanbul, or Constantinople at the time, but also for parts of Anatolia, the Blacksea Region, to develop the country. But we have always had manufacturing facilities, from 1927 we have always kept manufacturing facilities, we have always kept investing in the country in a very sustainable way. And we have always developed brands, supported our brands, employed people. That is in a way part of our fundamental value that we have as an organization. We have a process, every three years we develop objectives with our head offices, with our headquarters in Switzerland. These objectives are valid for the next three years, but based on a 7 to 10 year horizon. This is a strategic process. Of course, we also get our annual targets and objectives. But I must say that the objectives or the targets that we have set ourselves over the last 4 to 5 years, we have always been able to achieve. And then, we always look also at the longer term. Nestle is a very long term oriented company. We want to add value in the long term, but still, in the short term, we have to deliver our targets. But we will always prioritize the long term over the short term. This is also why, in difficult times, like the economy crisis last year, we have accelerated our investments. We have not stopped our investments behind our brands, we have continued to make our manufacturing investments. So, for us, the long term has always priority over the short term. What were your expectations when you entered Turkish market and to what extent did these expectations come true? Can you give us some information on your activities and investments in Turkey? We want to improve the lives of all consumers by providing tastier and healthier food and beverage products to all consumers. This is in a way the mission that we have. I think that the expectations of the managers, who started here a hundred years ago, were to make a contribution, to help to industrialize Turkey. This was probably one of the main objectives. Of course, as it has been throughout the history of Nestle worldwide, Turkey has also changed. I think overall, as the largest and probably the most successful consumer goods company, we have a worldwide imalat yat r mlar m za devam ettik. Yani bizim için uzun vade her zaman k sa vadeden önceliklidir. Türk piyasas na girdi inizde beklentileriniz nelerdi ve bu beklentiler hangi ölçüde gerçekleflti? Türkiye deki faaliyetleriniz ve yat r mlar n z hakk nda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Biz tüm tüketicilere daha lezzetli ve daha sa l kl g da ve içecek ürünleri sa layarak tüm tüketicilerin yaflamlar n iyilefltirmek istiyoruz. Bu bir bak ma bizim misyonumuz. San r m 100 y l önce burada ifle bafllayan yöneticilerin beklentileri bir katk da bulunmak, Türkiye nin endüstrileflmesine yard mc olmakt. Bu büyük olas l kla ana amaçlardan biriydi. Tabii, Nestle nin tarihi boyunca, bütün dünyada oldu u gibi, Türkiye de de iflti. Genelde, en büyük ve büyük olas l kla en baflar l tüketici ürünleri flirketi olarak dünya çap nda bir stratejimiz var ve bu odaklanm fl bir stratejidir. Örne in, biz su konusunda dünya lideriyiz. Sa l kl s v al m - n sa lama bir odak noktas d r. Faaliyetlerimizi Türkiye ye odaklam fl olmam z n bir nedeni de bu. Türkiye bizim en büyük dördüncü su pazar m z ve biz burada piyasa lideriyiz. Nescafe de ayn. Nescafe dünyan n en önemli markalar ndan biri. San r m dünya çap nda en büyük 25 markadan biri. Ürün II. Dünya Savafl ndan sonra icat edildi. Türkiye de ifle bafllad m zda yoktu bile ama Nescafe yi Türkiye de yerellefltirdik. Türkiye de, Türk tüketiciler için lezzeti çok farkl. Hatta 5 y l kadar önce tamamen yeni bir kategori, 3 ü 1 arada y bile gelifltirdik. Bu da ürünün giderek daha fazla tüketiciye ulaflmas n sa lad. Türkiye deki Nescafe ile, örne in, Almanya veya sveç teki aras ndaki fark tam olarak nedir? Örne in, Avrupa daki Avrupal tüketiciler 3 ü 1 arada içmezler. Onlar fincana Nescafe yi koyarlar, ard ndan s v süt ve kendi flekerlerini ilave ederler. Kahve yapma al flkanl klar böyledir. 3 ü 1 arada kullan fll bir üründür. Do u Avrupa da vard r, Asya da, Orta Do u nun bir bölümünde vard r ama örne in Avrupa da yoktur. Tüketicilerin davran fllar farkl d r. Ayn zamanda, örne in spanya da, tüketicilerin çok Nescafe içti ini görüyoruz ama sabah içiyorlar. Ve sabah, kahveyi sütle içiyorlar. Nescafe ye neredeyse yar s na kadar süt koyuyorlar, yani Nescafe nin çok güçlü, neredeyse biraz yan k olmas gerekiyor. Tad biraz ac ms olmak zorunda, çünkü içine çok süt konuluyor. strategy, and this strategy is very focused. So, we are the worldwide leader in water, for example. It is a focus area, to provide healthy hydration. This also why we have focused our activities in Turkey. Turkey is the fourth biggest water business for us worldwide, and we are the market leader here in Turkey. The same for Nescafe. Nescafe is one of the world s most important brands. It is, I think, one of the top 25 brands worldwide. The product was invented after the second world war, it was not even available when we started in Turkey, but we have localized Nescafe in Turkey. The taste is very different for Turkey, for Turkish consumers. We were even able to develop, more than five years ago, a completely new category, the Nescafe 3 in 1, that made the product available to more and more consumers. What exactly are the differences between Nescafe in Turkey and in, For example, Germany, or Sweden, or? For example, in Europe, the European consumers do not drink 3 in 1. They put the Nescafe into the cup, and then they take liquid milk, and they take their own sugar. They have this habit of making coffee. 3 in 1 is a very convenient product. It exists in Eastern Europe, it exists in Asia, in part of the Middle East, but it doesn t exist, for example, in Europe. Consumers behave in a different way. Also, we see that, for example in Spain, the consumers drink a lot of Nescafe, but they drink it in the morning. And in the morning, they drink it with milk. So they almost take half of the milk into the Nescafe, so the Nescafe has to be very strong, almost a little bit burnt. The taste has to be a little bit bitter, because they put a lot of milk into it. Investments are YASED s mission We have invested, in the last four years, more than 325 million Turkish Liras into Turkey. These investments are even higher than the profits that we make. We have invested much more to the country, which is something that is not really understood. Multinational companies like Nestle see countries like Turkey as a place for future investments. They are not in the developed world, like the U.S. or Europe, where investments have to provide a return, and these countries are the bases for profitability, but countries like Turkey are the investments for the future. We have invested significantly in the last four years, last year we maintained the investment plans we have made, and this year we will invest at least 75 million. Of course, we continuously review our plans, and my gut feeling is that we will continue to even accelerate further some of the investments that are possible in

12 22 art kutup/positive pole positive pole/art kutup 23 YASED in misyonu yat r mlard r Son dört y lda Türkiye ye 325 milyon TL üzerinde yat r m yapt k. Bu yat r mlar yapt m z kâr n da üzerinde. Ülkeye çok daha fazla yat r m yapt k, bu herkesin anlayamad bir konu. Nestle gibi çok uluslu flirketler Türkiye gibi ülkeleri ileriye yönelik yat r mlar için bir yer olarak görüyor. Bu gibi yerler ABD veya Avrupa gibi, yat r mlar n bir geri dönüfl sa lamas gereken ve kârl l n üsleri olan geliflmifl dünyadan de iller. Ama Türkiye gibi ülkeler gelecek için yat r md r. Son dört y lda önemli ölçüde yat r m yapt k, geçen y l yat r m planlar m z gerçeklefltirdik ve bu y l da en az 75 milyonluk yat - r m yapaca z. Elbette, planlar m z sürekli gözden geçiriyoruz ve içimdeki his, Türkiye de mümkün olan yat r mlar daha da h zland raca m z söylüyor. Yapt m z yat r mlardan baz lar da bölgesel yat r mlar. Örne in, haz r yemek konusunda, ürünün % 70 ini buradan 20 den fazla Orta Do u ülkesine ihraç ediyoruz. Çünkü Türkiye deki hammaddelerin kalitesi çok, çok iyi. Türkiye deki üretimin % 70 i bölgesel ülkelere ihraç ediliyor. Nesquik için de yat r m yapt k ve bu da bölgesel bir yat r md r. Oluflturmakta oldu umuz bölgesel üretim için Türkiye ye giderek daha çok yat r m yap yoruz. Tabii ki ürünlerin baz lar n n ihracat zor. mkans z de il, gene de ihraç edilebilirler ama örne in suyun ihracat daha zor. Ama etrafta yaflayan ve Türk ürünleri almak isteyecek çok say da Türk tüketici var. Ancak bence haz r yemek ürünleri, Türkiye de bulabilece iniz hammaddelerin yüksek kalitesi yüzünden iyi bir örnek. Ayn kalitede sebzeleri Orta Do u da yetifltirmek daha zor. Ve Türkiye hala çok güçlü bir ihracat ülkesi. Türkiye de pek çok alanda öncülük yapt n z. Türkiye de bundan sonraki yat r mlar n z ne olacakt r? Bu yat r mlar aras nda yeni ürünler var m? Asl nda bunun cevab zaten verildi. Geçen y l 15 yeni ürün sunduk piyasaya. Ve Nestle nin stratejileri de ifliyor. Nestle nin stratejisi her zaman yeni kategoriler oluflturmak olmufltur. Biz yeniliklere çok inan r z, de er katmaya, kategorileri gelifltirmeye inan r z. Geçmiflte, kahve alan nda dahi, Nescafe 3 ü 1 arada gibi, bizim için tamamen yeni bir kategori gelifltirmeye çal flt k. Örne in, Nesquik için Nesquik 3 ü 1 arada ad nda, içine süt ve kalsiyum ilave edilmifl bir ürün gelifltirdik. Haz r yemek ala- Turkey. Some of the investments that we have made are also regional investments. For example, for culinary, we export 70% to more than 20 countries in the Middle East from here, because the quality of the raw materials and the food is very, very good in Turkey. 70% of the production in Turkey is exported to the regional countries. We have also just made an investment for Nesquik, which is also a regional investment. More and more investments are made in Turkey for regional production that we are establishing. Some of the products are, of course, difficult to export. Not impossible, they can still be exported, but, for example, water is more difficult to export. But still, of course, there are many Turkish consumers living around who would like to have Turkish products. But I think, culinary is a very good example because of the high quality of raw materials that you find in Turkey. It is more difficult to grow the same quality vegetables in the Middle East. And Turkey is still a very strong export country. You have pioneered in many areas in Turkey. What will be your investments in Turkey from now on? Are there new products among these investments? Actually, the answer has already been given. Last year we have launched 15 new products. And Nestlé s strategies are changing. n nda, yeni bir Maggi tavuk piflirme çeflnisi gelifltirdik. Bunun da yeni bir kategori olarak geliflebilece ini düflünüyoruz. Tavuk butlar n kar fl mla birlikte bir f r n torbas na koyarak f r na at yorsunuz ve gerçekten kendi suyunda pifliyor. Ben bile piflirebildim. Ve san r m bu tüketicilere yemek piflirme çözümleri sunan bir alan olacak. Büyük bir de ifliklik olaca kesin. Sürekli yenilik peflinde oldu umuz misyonumuzun bir parças. Örne in, yeni gelifltirdi imiz bir ürün de, 7 den 70 e tüketicilerin, hem çocuklar n hem de yetiflkinlerin, içebilece i s cak bir içecek olan Nestle keyf-i tah l. Türkiye den kavrulmufl tah llar kullan l yor. Bir tah l içece i ve çok hafif. Bu tamamen yeni bir ürün, yeni bir kategori. Bunlar potansiyel olarak 3 ü 1 arada gibi bir kategori haline gelebilir. Henüz bilmiyoruz. Yeni piyasaya ç kard m z üç çeflidi var. Sat p satmayaca n görece iz. Örne- in, kendi imalat m z olan Nestle çikolatay Türkiye de 80 y ld r sat yoruz. Fakat 80 y l sonra bir Nestle s cak çikolata içece imiz var. Çok popüler. Türkiye de hala yenilik yapacak, yeni ürünler gelifltirecek alanlar var. fiekerleme alan nda da öyle. Sürekli yenilik yap yoruz. Bisküvili bir çikolatam z var. çinde bir bisküvi olan sütlü çikolatay ilk biz ç kard k. San r m 200 den fazla yeni ürünümüz oldu, 50 yeni ürün kategorisi, ancak çeflitleri ve farkl l klar yla. Süregelen bir yolculuk. Anahtar sürdürülebilirlik. Nestle de bir deyifl var. Ben ilk bafllad mda bana söylendi: Nestle, ifl okulu dilinde, gurulara inanmaz. Nestle nin kendi lisan vard r. Örne in, pazarlamada, biz ürün yaflam döngüsüne inanmay z. Her ürünün bir yaflam döngüsü oldu u yayg n bir inançt r ama biz buna inanmay z. Ve inanmay fl m z n nedeni, yenilikler yoluyla bu yaflam döngüsünün, ürünlerin düflüfle geçmemesini sa lar z, kategorileri büyütmek için sürekli yenilikler yapar z. Bu nedenle Nescafe gibi markalar, II. Dünya Savafl ndan sonra icat edildi i halde, dünya çap nda, ve Türkiye de, y ldan y la sürekli büyümeye devam ediyor. Örne in, Nescafe Ice O ayn zamanda so uk içilebilen ilk kahve. Piyasaya sürekli yenilikler getirmeye çal fl yoruz. Bir yat r mc olarak Türkiye deki yat r m ortam n nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye hakk ndaki izlenimleriniz ve tahminleriniz nedir? Türkiye Nestle için ne gibi yeni f rsatlar sunuyor? fiimdi, dört fabrikayla faaliyet göstermekteyiz. fl imkan yarat yoruz. San r m toplamda 5,000 istihdam yaratt k. 5,000 kifli Nestle Nestlé s strategy has always been to create new categories. We believe a lot in innovation, we believe a lot in adding value, and to drive the category forward. In the past, we developed, even in the area of coffee, to develop products like Nescafe 3 in 1, which was a completely new category for us. For example, we have now developed for Nesquik a product called Nesquik 3 in 1, with milk and calcium already inside. We have, in the culinary area, developed a new product, a new Maggi mix of spices for cooking chicken. We feel that it could develop into a new category. You put your chicken legs into a plastic bag with the mix and pop it into the oven, and it really cooks in its own sauce. Even I was able to cook. I think this will be an area to provide cooking solutions to consumers. It will be a big change, for sure. It is a part of our mission where we continually try to innovate. Another new product that we developed is Nestle Keyf-i Tah l, which is a hot beverage that can be drunk by consumers from 7 years to 70 years, that can be drunk by children and adults. It is using roasted cereals from Turkey. It is a very light cereal drink. This is a brand new product, and a new category. These could potentially develop into a category like 3 in 1. We don t know yet. There are three varieties of this product that we have just launched this year. We will see whether it sells or not. We have been selling Nestle chocolate for more than 80 years in Turkey with our own manufacturing. But 80 years later we have a Nestle hot chocolate drink. It is very popular. There is still room in Turkey to innovate, to develop new products. It is the same in the confectionery area. We are continuously innovating. We have chocolate with a biscuit, we were the first one with milk chocolate with biscuits inside. I think we have had more than 200 new products. 50 new product categories, but with the varieties and differences. It is a continuing journey. The sustainability is the key. There is a saying in Nestle. When I joined for the first time, I was told, Nestle doesn t believe in gurus, so to speak, in business school language. Nestle has its own language. For example, in marketing, we don t believe in product lifecycles. It is a common theory that every product has a lifecycle, but we don t believe in it. And the reason why we don t believe in it is because through innovation we actually make sure that the lifecycle, that the products don t decline, that we continuously innovate to grow the categories. That is why brands like Nescafe, although it was invented after the second world war, is continuously growing worldwide, and also in Turkey, year after year. For example the Nescafe Ice. It is also the first coffee that can be drunk cold. We are continuously trying to bring new innovations to the market.

13 24 art kutup/positive pole positive pole/art kutup 25 için çal fl yor. malat yapmadan ve yeni ifl imkanlar yaratmadan ifl yapabilece imize inanm yoruz. Ve yerel mevzuat kabul ediyoruz, bu konuda rahat z. Ve 100 y ld r burada oldu umuz için ifl yapma yöntemini anl yoruz. Pazara ilk defa girmiyoruz, zaten pazarda oldu umuz için Türkiye nin potansiyelini anl yoruz. Bu nedenle y llar önce Türkiye den ihracat yapmaya bafllad k, ortam ve koflullar anl yoruz. Türkiye ye olan inanc m z, o güven hiç de- iflmedi. Ama tabii ki, son 10 y lda Türkiye dikkate de er bir de- iflime u rad. Daha da yat r mc dostu oldu unu söyleyebiliriz. Ayn zamanda, her zaman inanc m z oldu u halde, flirketimizde Türkiye ye daha da fazla yat r m yapma konusunda daha da güçlü bir inanç var diyebilirim. Ekonomideki olumlu de ifliklikler, gerçeklefltirilen liberalizasyon, bütün bunlar gelecekte yat r mlar çekmeyi de kolaylaflt rd için hedefleriniz nelerdir? Bizimle orta ve uzun vadeli hedeflerinizi paylaflabilir misiniz? Hedefimiz tabii ki büyümek, sürdürülebilir flekilde büyümek ve kategorileri gelifltirmeye yard mc olmakt r. San r m kategorilerin büyümesi için bolca alan var. Ürünlerimizin ço unda kifli bafl tüketim hala oldukça düflük. Bunun ürün kategorilerinde büyüme sa layacak f rsat oldu unu görüyorum. Asl nda, bütün alanlarda. Ve bu, sadece bize ve bizim flirketimize de il, bizimle çal flan insanlara, de er zinciri boyunca, faydal olacak. Hala çokça potansiyel var. Haz r yemek ürünlerinden söz ettik, bu alanda, Türk hammaddeleri kullanarak tüketici performans na de er katma olana var. Bofl vakitlerinizde ne yapmaktan hofllan rs n z? Hobileriniz nelerdir? Türkiye de yaflamak konusunda deneyimleriniz ve izlenimleriniz nelerdir? Bizim dört çocu umuz var. Çocuklarla ilgilenmek eflim için tam zamanl bir ifl. Ve hafta sonlar da çocuklar e lendirmek benim tam zamanl iflim. Vatan n zdan uzak oldu unuz zaman, ailece bir ülkeyi keflfetmek güzel. Ve tabii, e er çocuklar n z varsa, özellikle Türkiye de, birçok insanla temas kuruyorsunuz, çünkü çocuk dostu bir toplum. Mümkün oldu u kadar d flar da zaman geçirmeye çal fl yoruz, Karadeniz e veya ormana gidiyoruz ya da Fenerbahçe ye gidip bisiklete biniyoruz. Ço u zaman m z çocuklarla veya Türkiye de seyahat ederek geçiriyoruz. As an investor, how do you rate the investment environment in Turkey? What are your impressions and estimations on Turkey? What kind of new opportunities does Turkey pose for Nestle? We are operating now with four factories. We create employment. I think, in total we have created 5,000 jobs. 5,000 people are working for Nestle. We don t believe we can do business without manufacturing and creating new employment. And we accept the local regulations. We are very comfortable with it. And because we have been here a hundred years, we also understand the way business is done. We are not coming into the market for the first time, because we are in the market, we understand the potential of Turkey. That is why we have already started, years ago, to export out of Turkey, we understand the enviroment. Our belief in Turkey, that confidence has never changed. But of course, in the last 10 years Turkey has had a remarkable transformation. And I think we can say that it has become even more investor friendly. I also feel that, although we have always had a belief, in the last five years, there is an even stronger belief to invest even more in Turkey, in our company. The positive changes in the economy, the liberalization that has happened, all of this has helped to make it much easier also to get investments in the future. What is your target for 2010? Can you share your medium to long term targets with us? Our objective is, of course, to grow, to grow sustainably, and to help to develop the categories. I think we see that there is a lot of room for the categories to grow. Per capita consumption across most of our products is still relatively low. We see that there is opportunity to drive that category growth. Actually, in all areas. And that will help, not only us and our company, it will help the people that are working with us, across the line of chain. There is still a lot of potential. We talked about culinary, there is still room to provide added value to consumer performance, but using Turkish raw materials. What do you enjoy doing in your free time? What are your hobbies? What are your experiences and impressions about living in Turkey? We have four children. It is a full time job for my wife, to look after the children. And it is my full time job on the weekends to entertain the children. It is very nice, when you are an expatriate, for the family to discover the country. And of course, if you have children, particularly in Turkey you get in contact with a lot of Türkiye; de tuttu unuz bir futbol tak m var m? Ben futboldan zevk al r m. Futbol maçlar n n müdavimi de ilim ama baz maçlar görme f rsat m oldu. Tabii ki, Befliktafl stadyumunda oynayan milli tak m gördüm. nan lmaz bir atmosferdi. Çocuklar m n her biri farkl bir tak m tutuyor ve aralar nda rekabet ediyorlar. YASED okuyucular na mesaj n z ne olacak? San r m anahtar mesaj, ifl yaflam nda baflar l olmak için kiflinin iyi yapt ifle sad k kalmas, k sa vadede önceliklerini de ifltirmemesi ve uzun vadeli bir yaklafl m sergilemesi gerekti i olacakt r. San r m bu ayn zamanda Nestle nin yaklafl m. Uzun vadeli düflünmek ve k sa vadede öncelikleri de ifltirmemek. Bu yönlendirici prensip ayn zamanda her fleyde yard mc olur. nsanlara yapt n z yat r mda, insanlara yat r m yap p onlar gelifltirmenizde, tedarikçilerinize yat r m yap p onlar gelifltirmenizde, müflterilerinizle kurdu unuz iliflkilerde Biz prensiplerine ba l bir flirketiz ve bu prensipler bizim için çok önemli. Faaliyette bulundu umuz toplumda paylafl lan de erler yaratmak, bir bak ma bizden biri olarak görülmek. Ve de er zincirinin her aflamas nda katk da bulunmak. Ve bu 100 y la bakt m zda, tedarikçilerimizden dinledi imiz ve yeni kategoriler gelifltirmemize yard mc olan anlat lar çok cesaretlendirici. Bunlar çok önemli anlat lar. Da t mc lar n baz lar y ldan fazla bir zamand r bizimle çal fl yor ve deneyimlerini bizimle paylafl yorlar. San r m nesiller boyunca birlikte nas l geliflece imizi görmek güzel olacak. Türkiye ye daha da fazla yat r m yapma konusunda daha da güçlü bir inanç var diyebilirim. Ekonomideki olumlu de ifliklikler, gerçeklefltirilen liberalizasyon, bütün bunlar gelecekte yat r mlar çekmeyi de kolaylaflt rd. people, because it is a very children friendly society. So, we try to be as much outdoors as possible. Either to go to the Blacksea or to the forest, or to Fenerbahçe to cycle the bicycle. Most of the time we spend with the children, or to travel in Turkey. Is there a football team you support in Turkey? I enjoy football. I m not a regular visitor of football games, but I have been fortunate to see some football games. Of course, it was the national team playing at the Befliktafl stadium. It was an incredible atmosphere. Each of my children has a different football team to support, so they compete with each other. What would be your message to the readers of YASED? I think the key message is, to be successful in business one has to remain true to what one is good at, and not to change the priorities in the short term, to have a long term approach. I think this is also the Nestle approach. To think long term, not to change the priorities in the short term. This also helps, in fact, this guiding principle helps everything. The way you invest in people, and you develop people, the way you invest in and develop your suppliers, the relationships you build with your customers We are a principle based company, and these principles are very important to us. The principle of creating shared value in the society where we are operating, to be seen as one of us, in a way. And to contribute in every step in the value chain. And it is always encouraging, when we look at the 100 years, we hear many stories from the suppliers that helped develop new categories. These are very important stories. Some of the distributors have been working with us for more than years. And they share their experiences. I think it is nice to see how we develop together for many generations. There is an even stronger belief to invest even more in Turkey, in our company. The positive changes in the economy, the liberalization that has happened, all of this has helped to make it much easier also to get investments in the future.

14 26 dosya/file file/dosya 27 Gelece i parlak bir sektör: Sigortac l k Insurance: A sector with a bright future Türkiye sigorta sektörü geliflimini ve pazardaki pay n her geçen gün art r yor. Avrupa da en h zl büyüyen sektörlerin bafl nda gelen Türk sigorta sektörü, yabanc yat r mc lar n da ilgisini çekiyor y l itibar yla yeni düzenlemelerin uygulamaya geçmesiyle birlikte, flirketler ürün yelpazelerini genifllettiler. Sigortac l k sektöründe faaliyet gösteren YASED üyeleri Avivasa, Axa Sigorta, Coface, Ergo, Mapfre ve Ray Sigorta yetkilileri hem Türk sigorta sektörünü de erlendirdiler hem de yat r m planlar hakk nda bilgi verdiler. Dünya'da sigortac l k; gerçekleflebilecek fiziki risklerin ticari yaflam ve dolay s ile ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek düflüncesinden hareketle bafllad. Ekonomik kay plar n sigorta flirketleri taraf ndan önlenerek giderilmesi, sigorta olgusunun yayg nlaflmas n getirdi. Türkiye'de bafllang çtan itibaren sigorta flirketlerinin kurulmas - na bankalar öncülük etti. lk dönemlerde Türk Sigorta sektörü ana ifllevi olan ekonomik kay plar n engellenmesi yönünde faaliyetlerini sürdürdü. Bu dönemde sigorta sektörü devlet taraf ndan belirlenen tarifeler ve uygulamalarla s n rl faaliyet göstermekteydi. Ayr ca yeni sigorta flirketi kurulmas da mümkün de- ildi. Sektörün geliflimi, 1990 y l nda serbest tarife rejimine geçilmesi ile ivme kazand y l nda flirket kurulufllar na izin verilmesiyle, flirketler ürün yelpazelerini genifllettiler. Yeni yasal düzenlemeler 2008 y l nda uygulamaya geçti 2008 y l sigortac l k sektörü için iflleyifl ve finansal raporlama aç s ndan birçok de iflikli in yafland, çeflitli düzenlemelerin uygulamaya geçti i bir y l oldu. 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü e giren 5684 say l Sigortac l k Kanunu nun ard ndan ilgili yönetmeliklerin bir k sm da 2008 y l nda düzenlendi. Bu kanunla birlikte AB standartlar na uyum süreci de bafllad de yürürlü e giren acenteler yönetmeli iyle de acentelerin teknik ve mali koflullar belirlendi. T.C. Baflbakanl k Hazine Insurance sector in Turkey develops further and boosts its market share every passing day. The foremost sector among the Europe s fastest growing sectors, Turkish insurance sector also attracts international investors. As of 2008, with implementation of the new legislation, companies expanded their product lines. Executives of YASED member companies operating in the insurance sector Avivasa, Axa, Coface, Ergo, Mapfre and Ray Sigorta shared with us their outlooks on the Turkish insurance sector as well as their company s investment plans. Insurance business in the world was materialized on the idea of eliminating adverse impacts of potential physical risks on business lives and therefore on economic activities. Curbing and elimination of economic losses by insurance companies have led insurance to become a commonplace phenomenon. In Turkey, the banks, from early on, have pioneered the establishment of insurance companies. Early on, the Turkish Insurance Sector carried on activities by focusing on curbing economic losses, the primary function of insurance business. During this period, the insurance sector s operations were limited with the government-imposed rates and practices. Besides, forming a new insurance company was not permitted. The sector s development gained momentum in 1990, with transition to the free-rate regime. In 1990, as establishing companies was allowed companies expanded their product lines. New legislations took effect in saw the insurance sector go through vast changes in terms of operations and financial reporting, and numerous regulations put in practice. In addition to the Insurance Law 5684, which took effect on June 14, 2007, some of the relevant regulations also have been issued in With this law, the process of EU standards harmonization was initiated. With the insurance agencies regulation, which took effect in 2008,

15 28 dosya/file file/dosya 29 Müsteflarl n n 2007 y l Temmuz ay nda yay mlam fl oldu u Sigorta ve Reasürans fiirketleri ile Emeklilik fiirketlerinin Finansal Raporlamalar Hakk nda Yönetmelik ile birlikte sektörde faaliyet gösteren flirketlerin iç denetim ve iç kontrol sistemlerine yönelik düzenlemeler getirilerek, fleffafl k konusunda önemli bir ad m at ld. Sektördeki denetim ve düzenlemeleri uluslararas standartlara kavuflturmak yönündeki çal flmalardan biri de 5510 say l yasayla getirilen genel sa l k sigortas d r. Bu çal flma, dünyadaki benzer uygulamalar aras nda en genifl kapsaml teminat paketi sunuyor. Krizin sigorta sektörüne etkisi Küresel ekonomik kriz di er tüm sektörleri etkiledi i gibi sigorta sektörünü de etkiledi y l sigorta sektörünün büyüme h z n, reel olarak durdurdu unu belirten Ray Sigorta A.fi. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Nüzhet Atabek, sigorta sektörünün 2009 y l nda nominal olarak % 5.57 oran nda büyümesine ra men reel olarak büyüyemedi ini söylüyor. Öte yandan, küresel kriz, ekonomik daralma ve zorlaflan pazar koflullar, sigorta flirketleri için pek çok süreç ve yaklafl m de iflikli ini de beraberinde getirdi. ERGO cra Kurulu Baflkan Setechnical and financial requirements for insurance agencies have been established. Again, with the "Regulation on Insurance and Reassurance Companies and Private Pension Plan Companies Financial Reporting, which was published by the Undersecretariat of Treasury in June 2007, internal auditing and control systems of the companies operate in the sector have been regulated, taking an important step forward towards transparency. Another effort to bring the sector s supervision and regulation in line with international standards is the general health insurance, which was introduced with the law This legislation provides the most comprehensive coverage package among similar practices around the world. Impact of the economic crisis on the sector Global economic recession did have an impact on the insurance sector as it did on any other sector. Nüzhet Atabek, General Manager and Board Member at Ray Sigorta A.fi., says, 2009 saw the growth rate of the insurance sector stall in real terms, and he adds, despite the nominal growth rate of 5.57%, the sector could not grow in real terms. On the other hand the global economic downturn, economic contraction and toughening market conditions have transformed the insurance companies methods and outlooks. Sedef Korkmaz, Chairperson of the Executive Board at ERGO, offers hope to the def Korkmaz, 2010 sonuna do ru ç kmas beklenilen tax-credit uygulamas yla Bireysel Emeklilik Sistemi nin büyümesine ivme kazand raca n belirterek, sigorta sektörüne umut veriyor. AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Genel Müdürü Meral Eredenk, konuyla ilgili birkaç rakam veriyor ve flu aç klamay yap yor: Türkiye nin bireysel emeklilik fonlar hacim olarak GSY H nin % 1 i oran nda. Bu oran, Amerika da % 70; BES e geç bafllayan ülkelerden fiili de % 40; Avrupa da Türkiye ye göre daha geç bafllayan Polonya da ise % 30 larda. Türkiye deki fonlar n GSY H içindeki pay ve kifli bafl prim üretim de erleri baz al nd nda Türkiye nin tafl d büyük potansiyel ortaya ç k yor. BES, bu y l milyar dolarl k bir büyüklü e do ru kofluyor. fiirketler, günün koflullar na uyabilmek için hizmet kalitesini koruyarak ve maliyetlerini düflürerek de iflik ürünler yaratmak, k - s tl kaynaklarla en fazla prim getirisi sa lamak çabas içinde. Axa Sigorta CEO su Cemal Ererdi, ülkemizdeki gelir düzeyinin yükseldikçe, finansal sektörün kredi verme kabiliyeti artt kça, ülkedeki kanuni altyap n n Avrupa Birli i normlar na getirilmesi ile birlikte kiflilerin ve kurumlar n sigorta yapt rma gereksinimi de artaca n dolay s yla sigorta sektörünün hak etti i yere gelece- ini ifade ediyor. Sigorta sektörü, finans sektörünün içinde önemli bir yere sahip ve yak n bir gelecekte etkisi hissedilir bir biçimde artacak. Son günlerde yap lan tart flmalarda, sosyal güvenlik kurumlar n n yeniden yap lanmas sürecinde, özel sigorta flirketlerinin yer almas n n gereklili i fonlar n verimlili i aç s ndan makul görünüyor. Mapfre Genel Sigorta Genel Müdürü Serdar Gül, ülkemiz sigortac l k sektörünün, sanayileflmifl ülkeler ve di er geliflmekte olan ülkeler ile karfl laflt r ld nda daha alacak yolumuzun oldu- unu söylese de Türk sigorta sektörünün yo un bir yabanc ilgisiyle karfl laflt n ve hemen hemen tüm flirketlerde yabanc lar n varl görüldü ünü belirtiyor. Sektörün yasal altyap s n n geçmifle oranla çok ileri bir noktaya tafl nmas na ra men, h zla geliflen ekonomimizde flirketlerin de- iflen ihtiyaçlar na cevap veren yeni sigorta ürün ve teminatlarla ilgili genel flartlar n en h zl flekilde de erlendirilerek devreye al nmas gerekti ini ifade eden Coface Sigorta A.fi. Genel Müdürü Belk s Alpergun, bu konuda hem sektöre hem de Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü ne görevler düfltü ünün alt n çiziyor. insurance sector by saying, with the tax-credit policy, which is expected to take effect towards the end of 2010, Individual Pension Plan System s growth will gain momentum. Meral Eredenk, General Manager at AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi., cites several figures on the subject and says: Turkey s individual pension plan funds represent 1% of the GDP in terms of volume. This ratio is 70% in the US; 40% in Chile, one of the late starters to the IPPS; and 30% in Poland, which lagged behind Turkey in starting the IPPS in the EU zone. Judging by the ratio of the accumulated funds to Turkey s GDP and per capita premium figures, Turkey obviously holds a great deal of potential for growth. Size of the funds accumulated in the Individual Pension Plan system is aiming for USD billion this year. Companies, in an effort to adapt to current conditions, are seeking to devise exclusive products while keeping up the service quality and cutting costs, and to maximize their premium production with limited resources. Cemal Ererdi, the CEO of Axa Sigorta says, as income levels and financial sector s ability to extend loans increase in our country, and as country s legal infrastructure is brought in line with the European Union standards, individuals and institutions need to have insurance will also increase, therefore, the insurance sector will, eventually, move up to the position it deserves. Insurance sector represents an important segment of the financial sector, and its influence will visibly increase in the near future. In recent discussions, the necessity of private insurance companies inclusion in the process of restructuring of social security institutions seems reasonable from the perspective of productivity of the funds. Serdar Gül, General Manager at Mapfre Genel Sigorta, although mentions that Turkish insurance sector has a long way to go compared to developed nations and other developing nations, he also adds, the Turkish insurance sector enjoys robust attention from international investors, and apparently, almost every company has international shareholders. Belk s Alpergun, General Manager at Coface Sigorta A.fi., says, despite the fact that the sector s legal infrastructure has been improved dramatically, compared to its previous condition, general terms and conditions applicable to new insurance products and coverage that address evolving needs of the businesses in our fast growing economy should promptly be evaluated and put into practice, and she underlines that both the players in the sector and Undersecretariat of Treasury have important roles to take in that respect.

16 30 dosya/file file/dosya 31 Tasarruf kültürünün yeniden canland r lmas na yönelik projeler hayata geçirece iz Sabanc Holding ve Aviva plc. nin deste iyle çal flmalar n sürdüren AvivaSA, bireysel emeklilik ve hayat sigortalar alan nda faaliyet gösteriyor. Yapt klar iflin özünde tasarrufun oldu unu ifade eden AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi. Genel Müdürü Meral Eredenk, hayata geçirecekleri yeni projelerle tasarruf kültürünü canland rmak istediklerini belirtiyor. We will implement new projects that are intended to revive the fading saving habits AvivaSA, operates in individual pension plans and life insurance branches with the support of Sabanc Holding and Aviva plc. Meral Eredenk, General Manager at AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi., says at the core of their business lies the idea of saving, and they want to revive the fading saving habits through the new projects they are planning to implement. AvivaSA n n Türkiye deki geçmiflinden bahseder misiniz? Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 27 Ekim 2003 tarihinde yürürlü e girdi. Ayn tarihlerde sektörde faaliyet göstermeye bafllayan Ak Emeklilik ile Aviva Hayat ve Emeklilik, 1 Kas m 2007 tarihinde birleflerek AvivaSA Emeklilik ve Hayat olarak faaliyetlerini sürdürmeye bafllad. Bu birleflme AvivaSA n n, kuruldu u ilk günden itibaren bireysel emeklilik ve hayat sigortas sektörünün lider flirketi olmas n sa lad. AvivaSA; Türkiye nin en güçlü gruplar ndan Sabanc Holding ve 310 y l aflk n sigortac l k, bankasürans deneyimine sahip dünyan n beflinci büyük sigorta flirketi Aviva plc. nin deste iyle çal flmalar n sürdürüyor. AvivaSA n n Türkiye deki hizmet alanlar nelerdir? Sigortac l n hangi segmentlerinde hizmet sunuyor? fiirketimiz bireysel emeklilik ve hayat sigortalar alanlar nda faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede bireysel emeklilik alan nda; kiflilere ve kurumlara özel çözümler gelifltiriyor, finansal durumlar n reel olarak ele al nd ve incelendi i finansal dan flmanl k hizmeti sunuyoruz. Böylece kiflilere ve kurumlara özel emeklilik planlar gelifltiriyoruz. Bireysel emeklilik kapsam nda fonlar m z, portföy yönetim sektörünün önde gelen flirketlerinden biri olan Sabanc Grubu flirketi Ak Portföy taraf ndan yönetiliyor. Sürekli e itim sigortas, iflsizlik sigortas ya da ferdi kaza sigortas gibi ürünler de portföyümüzde yer al yor. Türkiye deki sigortac l sektörün global durumu ile de ba lant l olarak pazar potansiyeli vb. trendler aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye deki bireysel emeklilik sistemi, yaklafl k 7 y ll k geçmifle sahip dünyan n en genç sistemlerinden birisi olma özelli ine sahip. Bu kadar genç olmas na karfl n sektörümüz, h zl büyümesini sürdürüyor. Birkaç rakam verecek olursak: Türkiye nin bireysel emeklilik fonlar hacim olarak GSY H nin % 1 i oran nda. Bu oran, Amerika da % 70; BES e geç bafllayan ülkelerden fiili de % 40; Avrupa da Türkiye ye göre daha geç bafllayan Polonya da ise % 30 larda. Türkiye deki fonlar n GSY H içindeki pay ve kifli bafl prim üretim de erleri baz al nd nda Türkiye nin tafl d büyük potansiyel ortaya ç k yor. BES, bu y l milyar dolarl k bir büyüklü e do ru kofluyor. Türkiye de sektörün yasal altyap s na iliflkin olarak neler söylemek istersiniz? Sektörün sorunlar, beklentileri nelerdir? BES in tafl d potansiyel itibar yla ilerleyen y llarda GSY H içerisin- Could you please tell us about the history of AvivaSA in Turkey? Individual Pension Plan system (IPPS) in Turkey took effect on October 27, Ak Emeklilik, joined the sector around the same time, merged with Aviva Hayat ve Emeklilik on November 1, 2007 and began operating under the name of AvivaSA Emeklilik ve Hayat. This merger gained AvivaSA the market leader position in individual pension plan and life insurance branches of the sector from the very first day it was founded. AvivaSA continues its operations with the support of Sabanc Holding, one of the most powerful groups in Turkey, and Aviva plc, the world s 5th largest insurance company with its 310 years of experience in insurance and bancassurance businesses. In which areas AvivaSA provides services in Turkey? In which segments of the insurance business the company offers services? Our company operates in individual pension plan and life insurance branches. Within the scope of individual pension plan system we develop solutions, for individuals and institutions alike, and offer financial consultancy services, tackling and analyzing financing issues in real terms. This way, we devise customized private pension plans for individuals and institutions alike. Funds accumulated in individual pension plan accounts are managed by Ak Portföy, a Sabanc Group company, which is one of the leading portfolio management companies in the sector. Continuing education insurance, unemployment insurance or individual injury insurance are all included in our portfolio. What is your outlook on the insurance business in Turkey in terms of trends such as market potential etc. in the context of the sector s global position? Turkish Individual Pension Plan System, with a history of merely 7 years, is one of the youngest in the world. Despite its relatively short history, our sector sustains rapid growth. To give a few numbers: ratio of funds accumulated in the Turkish individual pension plan system to GDP is 1% in terms of volume. The same ratio is 70% in the US; 40% in Chile, which is among the late starters in IPPS, and around 30% in Poland, which lagged behind Turkey in starting the IPPS in the EU zone. Judging by the share of the accumulated funds in Turkey s GDP and per capita premium figures, Turkey obviously holds a great deal of potential for growth. Size of the funds accumulated in Individual Pension Plan system is aiming for USD billion this year. What would you like to say about the legal infrastructure of the sector in Turkey? What are the problems and expectations of the sector? Based on the implied growth potential of the Individual Pension Plan

17 32 dosya/file file/dosya 33 deki oran n n daha büyük rakamlara ulaflaca n düflünüyoruz. Türkiye de BES fonlar gayri safi milli has lan n % 40 na kadar yükselebilir ve Türkiye nin d fl borcunun yar s n sadece sektör olarak tasarruflarla karfl layabiliriz. Bu tarz büyüklüklere ulaflabilmek için sistemin büyümesinde özellikle vergi teflviklerinin daha cazip hale getirilmesi önemli bir rol oynayacakt r. fiu anda sadece devlet tahvili, hazine bonosu ve hisse senedi alabiliyoruz. Sektörün yeni ürünlere ihtiyac oldu u konusunda Hazine Müsteflarl yla görüflme halindeyiz. Bu görüflmeler olumlu sonuçland takdirde önümüzdeki günler BES te önemli geliflmeler yaflanacak. Sektörünüz ve flirketiniz ekonomik krizden nas l etkilendi? Ülkemizde kriz döneminde bir yandan sisteme girifller devam ederken, di er yandan nakit ak fl ihtiyac duyan emeklilik plan sahiplerinin bireysel emeklilikte biriken paralar n kullanma e ilimlerine ve sektörden ç k fl taleplerinin artt na tan k olduk. Ancak genel olarak sisteme bakt m zda, gerek sektörümüzün gerekse flirketimizin küçülmeye gitmedi ini, en iyi tasarruf arac olan BES e krize ra men kat l mlar n devam etti ini söyleyebiliriz. BES in kriz döneminde dahi gördü ü bu yo un ilginin ard nda özellikle sektörde yer alan firmalar n döneme özel üretti i çözümler ve kriz döneminin tüketiciler üzerindeki psikolojik etmenleri yer al yor. Örne in AvivaSA olarak biz; müflterilerimizin emeklilik fonlar ndan ç kmamalar için onlara kazan lm fl haklar n (süre, vergi avantaj vb.) kaybetmemelerini hat rlatarak nakit ak fllar na yard mc olmak amac yla anlaflmal bankam zdan uygun fiyatl kredi kullanma imkan sunduk ve böylece ç k fllar kontrol alt nda tuttuk. Di er yandan da kriz dönemlerinin insanlara tasarrufun önemini hat rlatt n söylemek mümkün. Tasarruf yapan kifliler, krizin etkilerini daha yumuflak hissetmekte ve kriz psikolojisinden de daha rahat ç kmaktad r. AvivaSA n n önümüzdeki döneme iliflkin hedefleri, yat r m planlar nelerdir? AvivaSA olarak yapt m z iflin özünde birikim, yani tasarruf var. Bu amaçla kamuoyunda unutulmaya yüz tutmufl tasarruf kültürünün yeniden canland r lmas için bir dizi projeyi hayata geçirece iz. Son bir y l içinde kaydetti imiz % 38 lik büyümeyi 2010 y l nda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla insan kaynaklar m z baflta olmak üzere altyap m za da yat r m yapmaya devam edece iz. Ayr ca üzerinde çal flt m z yeni ürünlerimizi de ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaflaca z. System, we believe that the share of IPPS in GDP will grow higher in the following years. Funds accumulated in Turkish Individual Pension Plan System may add up to 40% of the gross domestic product and we can pay off half of Turkey s sovereign debt as a sector with the savings only. Appealing tax incentives will play a particularly powerful role for the system to pull off such an aggressive growth rate and accumulate funds of such magnitude. Currently, we can only invest in government bonds, treasury bills, bonds and stocks. We have been holding talks with the Treasury Undersecretariat on new products the sector needs. If our efforts lead to a positive outcome, we may witness important developments in Individual Pension Plan System in the following days. How are your sector and your company holding up in the face of this economic meltdown? Over the course of this financial crisis, we have observed both continuing new entries into the system and increasing tendency to withdraw funds accumulated in individual pension plan accounts and rising demands for leaving the system, coming from cash strapped individual pension plan customers. However, all and all, we can say that neither the system nor our company did contract and new customers kept joining the IPPS, the best instrument for saving. Behind the boost in popularity enjoyed by the IPPS amid a financial crisis were solutions, crafted by companies in the sector fitting to those particular times, and the crisis impact on consumer behavior. For instance, as AvivaSA, we offered our customers, by reminding their antecedent rights (time limit, tax advantages, etc.), attractivelypriced loans through our cooperating bank to help them out with their cash flow to persuade them not to leave the system. This way, we have managed to keep the withdrawals under control. On the other hand, it is possible to conclude that during such crises people are reminded of the importance of saving. People do save weather through such crises in far better shape and outgrow the trauma caused by it without much difficulty. What are the targets, investment objectives of AvivaSA for the upcoming period? At the core of the business we are in, as AvivaSA, lies accumulation, namely saving. With this in mind, we will implement a series of projects for reviving the habit of saving that is about to fade in public opinion. We plan to sustain the 38% growth rate which we have achieved within the last year, throughout 2010 as well. Having said that we will continue to invest in our infrastructure, particularly in human resources. Furthermore, we will also publicly announce our new products that we have been working on in the following days. Axa Sigorta y sektörün önemli oyuncular ndan biri yapma arzusunday z Hizmet verdikleri her alanda, sürekli iyilefltirme faaliyetleri ile maliyetleri düflürerek müflteri memnuniyetini artt rmak olarak misyonlar n amaçlayan Axa Sigorta, Türkiye nin en yayg n acente a na sahip sigorta flirketi olarak dikkat çekiyor. Axa Sigorta CEO su Cemal Ererdi, Türkiye nin sigorta potansiyelinin umut verici oldu unu belirterek, sigorta sektörünün hak etti i yere gelece ini söylüyor. We have the desire to make Axa Sigorta one of the major players in the sector Axa Sigorta targets its missions as increasing the customer satisfaction by decreasing the costs through continuous improvement activities in every field it provides services and it comes to the forefront as the insurance company with the most widespread agent network throughout Turkey. CEO of Axa Sigorta, Cemal Ererdi, points out that the insurance potential of Turkey is promising and says that the insurance sector will make it to the level it deserves. Axa Sigorta n n Türkiye deki geçmiflinden bahseder misiniz? Axa Sigorta n n temelleri, Türkiye'de faaliyette bulunan UAP'nin (Union des Assurances de Paris) Hayat fiirketi mtafl Hayat kurmas ve mtafl n Nordstern ile birleflip Nordstern mtafl ad n almas ile at lm flt r de Oyak ile ortakl k kurulmufl ve Axa Oyak olarak 2002 de nan Sigorta sat n al nm flt r. 12 A ustos 2008 tarihi itibar yla Axa Grubu nun Oyak n hisselerini sat n almas yla Axa Sigorta unvan alt nda faaliyetlerini sürdüren flirket Could you please tell us about the history of Axa Sigorta in Turkey? Foundations of Axa Sigorta were laid with the establishment of the Life Insurance Company mtafl Hayat by UAP (Union des Assurances de Paris), which was operating in Turkey and with the merger of mtafl with Nordstern under the name Nordstern mtafl. In 1994, partnership with Oyak was established and in 2002 it has purchased nan Sigorta as Axa Oyak. Upon purchasing of Oyak s shares by the Axa Group on 12 August 2008, it has continued its business activities under the company name Axa Sigorta and it has sustained its success all through these

18 34 dosya/file file/dosya 35 bütün bu y llar süresince baflar s n sürdürmüfltür TSRfiB rakamlar na göre Axa Sigorta, prim üretimi ve karl l k aç s ndan sektörün en büyük sigorta flirketidir. Ayr ca, Axa Sigorta her y l yap lan müflteri ve acente memnuniyeti anketi sonuçlar na göre müflterilerin en çok güvendi i ve memnun oldu u sigorta flirketidir. Axa Sigorta n n Türkiye deki hizmet alanlar nelerdir? Sigortac l n hangi segmentlerinde hizmet sunuyor? Axa Sigorta ve Axa Hayat Sigorta olarak ürünlerini tek çat alt nda satarak müflterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlar n karfl layabilmektedir. Ürünlerimiz aras nda ev, araç, iflyeri, hayat, sa l k, gelecek ve seyahat kategorilerinde tüm ihtiyaçlar karfl layacak teminatlar içeren ürün paketleri yer almaktad r. Axa Sigorta n n son derece geliflmifl altyap sistemi sayesinde bireysel sigorta ürünleri Türkiye nin her yerinde tek fiyat ile sat lmaktad r. Bu hizmetleri 1700 ü aflk n acentesi ve 1500 ü geçen banka flubesi ile sunan Axa Sigorta, Türkiye nin en yayg n acente a na sahiptir. Türkiye deki sigortac l sektörün global durumu ile de ba lant l olarak pazar potansiyeli vb. trendler aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? Yap lan araflt rmalara göre ülkemiz hala dünya liginde arzu edilen s ralamada olmay p, gayrisafi yurt içi has la (GSY H) oran nda ve yo unluk analizinde OECD ülkeleri ile k yasland nda maalesef oldukça gerilerde yer almaktad r. Bu ilk etapta karamsar bir tablo gibi gözükmekle birlikte asl nda ülke sigortac l - n n potansiyelini göstermesi bak m ndan umut verici olarak yorumlanmal d r. Ayr ca ülkemizdeki gelir düzeyi yükseldikçe, finansal sektörün kredi verme kabiliyeti artt kça, ülkedeki kanuni altyap n n Avrupa Birli i normlar na getirilmesi ile birlikte kiflilerin ve kurumlar n sigorta yapt rma gereksinimi de artacak dolay s ile sigorta sektörü bugünkü bulundu u yerin çok üzerinde hak etti i yere gelecektir. Türkiye de sektörün yasal altyap s na iliflkin olarak neler söylemek istersiniz? Sektörün sorunlar, beklentileri nelerdir? Sigorta sektörü özellikle 2001 y l sonras Hazine nin dikkatli çal flmas sonras oldukça kapsaml bir yeniden yap lanma sürecinden geçti. Bu süreç sonunda sigorta sektörünün mali yap s olayears. According to 2009 figures of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, Axa Sigorta is the biggest insurance company of the sector in terms of premium generation and profitability. Moreover, according to the results of customer and agent satisfaction survey made on a yearly basis, Axa Sigorta is the most trusted and satisfied with insurance company of its customers. In which areas AXA provides services in Turkey? In which segments of the insurance business the company offers services? As Axa Sigorta and Axa Hayat Sigorta, it can address all the insurance requirements of its customers by selling its products under a single roof. Among our products, we have product packages with insurance coverage that meets all the requirements in home, vehicle, workplace, life, health, future and travel categories. With the help of the immensely developed infrastructure system of Axa Sigorta, individual insurance products are sold all over Turkey under a single price. Axa Sigorta, providing these services through more than 1700 agents and more than 1500 bank branches, has the most widespread agent network of Turkey. How would you evaluate the insurance business in Turkey compared to the global status of the sector, in terms of trends such as market potential etc.? According to the surveys, our country is still not at the desired level in the global league and unfortunately, it falls way behind in terms of gross domestic product (GDP) rate and density analysis compared to the OECD countries. Although it seems like a pessimistic picture at a first glance, it should actually be construed positively as it also demonstrates the potential of the insurance business in the country. Moreover, the more income level of the country increases and the credit extension capability of the financial sector rises, along with brining the legal infrastructure of the country to level with the norms of the European Union, the need for individuals and companies to have insurance will also increase and therefore, the insurance sector will come to the level it deserves, way above its existing level today. What would you like to say about the legal infrastructure of the sector in Turkey? What are the problems and expectations of the sector? Insurance sector went through an extensive reorganization process with the meticulous efforts of the Treasury especially after As a result of this process, financial structure of the insurance sector was brought to a level where the effects of the potential crisis are minimized. These approaches, especially through reinforcement of the reserve system, s krizlerden en az etkilenebilecek konuma getirildi. Bu yaklafl mlar sonucunda özellikle rezerv sistemi güçlendirilmek sureti ile sigortal lar na hizmette kesintiler yaflamayacak bir sektörün altyap s oluflturulmaya çal fl ld y lsonu itibar yla de erlendirdi imizde özellikle elementer branflta kars zl n giderek sektörün en önemli sorunu haline geldi ini düflünüyoruz. Nitekim Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) nin y lsonu raporuna göre elementer sektördeki 15 sigorta flirketinin bilanço zarar etmesi di er yandan önemli say da flirketin ise ödenmifl sermayesinden daha düflük öz kayna n n olmas dikkat çekici noktalar olarak göze çarp yor. Sigorta sektörünün reel öz kaynak kar elde edememesi sorununun hazinenin gerekli sermaye tesisi ve rezervlerin zaman nda kontrolü ile giderilebilece ini yani bu sorunlar n serbest piyasa flartlar içerisinde çözümlenmesini bekliyoruz. Axa Sigorta n n önümüzdeki döneme iliflkin hedefleri, yat r m planlar nelerdir? 2009 y l nda Axa Sigorta n n elementer branfltaki prim üretimi TL ye ulaflm fl, pazar pay % 12,7 ye yükselerek geçen y l gibi bu y l da lider olmufltur. Ayr ca, 2009 y l nda Axa Sigorta grubunun öz kaynak kârl l % 23,07 olarak gerçekleflti. Elementer flirketimiz olan Axa Sigorta da % 20,65 olarak gerçekleflen öz kaynak kârl l Axa Hayat Sigorta da % 46,70 e ulaflt bu karl l klar sigorta sektöründe s ras yla % 2,60 ve % 19,8 olarak gerçekleflti. Enflasyon oran n n % 6,53 oldu u, ekonomik daralman n zirveye ç kt, di er yandan sigorta sektörünün fiyat rekabetine yo unlaflt için kârl l n önemli ölçüde düfltü ü çok zor bir y lda al nan bu sonucu çok önemli bir baflar olarak görmekteyiz. Axa Sigorta olarak 8 y ld r süregelen karl büyümemizi önümüzdeki dönemde de devam ettirmek amac nday z. Ayr ca, ülkemizde geliflen bireysel emeklilik piyasas nda da yer almaya yönelik olarak Axa Hayat fiirketimizin Bireysel Emeklilik fiirketi ne dönüfltürülme çal flmalar devam ediyor. Hazine nin Nisan ay itibar yla kurulufl izni verdi i bireysel emeklilik flirketimiz 2 ayl k bir süre sonunda kurulup, y lbafl nda piyasaya girifl yapacakt r. Önümüzdeki dönemde, elementer branflta oldu u gibi emeklilik branfl nda da flirketimizi sektörün önemli oyuncular ndan biri yapma arzusunday z. aimed to establish the infrastructure of a sector that would not encounter any interruptions in service provision to the insured. When we make an evaluation as of the yearend 2009, we are of the opinion that unprofitability, especially in the elementary branch, is gradually becoming the biggest problem of the sector. As a matter of fact, according to the yearend report of the Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey, the fact that 15 insurance companies operating in the elementary sector have red figures in the balance sheet and that substantial number of companies have less equity capital than their paid-up capitals come out as striking points. We expect the problem of the insurance sector, being unable to obtain equity capital profit in real terms, to be solved through establishment of the required capital by the treasury and the timely control of the reserves, in other words, these problems can be solved under the free market conditions. What are targets and investment plans of Axa Sigorta for the upcoming period? In 2009, Axa Sigorta became the leader as in the previous year, as its premium generation in the elementary branch has reached TL 1,277,193,868 and its market share rose to 12.7%. Moreover, in 2009, equity capital profitability of Axa Sigorta group recorded 23.07%. Axa Sigorta, which is our elementary company, recorded its equity capital profitability as 20.65% whereas this profitability rate has reached 46.70% in Axa Hayat Sigorta and in the insurance sector, these profitability rates were realized as 2.60 % and 19.8%, respectively. We take this result as an outstanding success as it was achieved in an extremely difficult year in which the inflation rate was 6.53%, economic shrinkage has peaked and on the other hand, the profitability has substantially decreased since the insurance sector centered on price competition. As Axa Sigorta, we aim to maintain our profitable growth, which we have sustained for the past 8 years in the upcoming term as well. While achieving this, we shall continue to put an effort in fulfilling our responsibilities toward our customers, agents, employees and partners infallibly. In addition, aiming to take place also in the developing individual pension market in our country, the works on transforming our Axa Hayat Company to an Individual Pension Company continues. The Treasury has given consent for the establishment of our individual pension company in April and the company will be established within 2 months and will enter the market at the beginning of the year. For the upcoming term, we have the desire to make our company one of the major players in the sector in the pension branch as well, as in the elementary branch.

19 36 dosya/file file/dosya 37 Türkiye de sigorta sektörünün önü aç k Yurt içi ve yurt dışı ticaret ilişkilerini kolaylaştırma ve geliştirme misyonunu üstlenen Coface Grubu, 2007 yılı başından bu yana ülkemizde Coface Sigorta A.Ş. yi kurarak çalışmalarına devam ediyor. Coface Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Belkıs Alpergun, Coface nin başta KOBİ ler olmak üzere işletmelerin ticari hayatlarını kolaylaştırdıklarını söylüyor. Turkish insurance sector has a clear path ahead Committed to the mission of facilitating and developing of domestic and international business relations, the Coface Group continues its operations in Turkey since the foundation of Coface Sigorta A.fi. in the beginning of Belk s Alpergun, Coface Sigorta A.fi. General Manager, says Coface helps facilitate business endeavors of companies, and predominantly the SME s. Coface n Türkiye deki geçmiflinden bahseder misiniz? 1946 y l nda kurulan ve ülkemizde ilk olarak 1997 y l nda çal flmalara bafllayan Coface, 2006 y l sonunda faaliyete geçen Coface Sigorta A.fi. ile Türkiye nin ticari alacak sigortas alan nda ilk özel flirketini kurarak bu ürünün özellikle yurt içinde yayg n olarak kullan lmas n hedeflemifltir. Bugün Coface Türkiye, uluslararas flirketlerden küçük ve orta boy flirketlere kadar genifl bir müflteri yelpazesine hizmet veriyor. Bu hizmetler yurt içi ve ihracat kredi sigortas, kredi bilgileri ve flirket derecelendirme hizmetleri, alacak yönetimi ve tahsilat hizmetleri olarak üç ana gruba ayr l yor. Türkiye de henüz sunamad faktoring faaliyetini Türkiye ye getirmek üzere yapt baflvuru 2,5 y ld r BDDK taraf ndan de erlendirilmektedir. Coface n Türkiye deki hizmet alanlar nelerdir? Sigortac l n hangi segmentlerinde hizmet sunuyor? Coface, baflta KOB ler olmak üzere iflletmelere ticari de erlendirme ve bilgilendirme, tahsilat yönetimi ve ticari alacak sigortas alanlar nda hizmet veren firmalar n ticaret hayat n kolaylaflt r yor. Coface bünyesinde hizmet veren ve 60 y ldan fazla tecrübesiyle dünyan n önde gelen B2B veritaban olan Kompass ile firmalar n kolayl kla potansiyel al c ve/veya tedarikçilere ulaflmalar na imkân sa l yor ve özellikle ihracatlar n artt rmak isteyen firmalar için de erli bir kaynak oluflturuyor. Türkiye deki sigortac l sektörün global durumu ile de ba lant l olarak pazar potansiyeli vb. trendler aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye dünyan n 16. büyük ekonomisine sahip. Avrupa Birli i ülkelerine ve OECD nin geliflmifl ekonomilerine bakt m z zaman Türkiye de kifli bafl na düflen sigorta prim miktar n n bu ülkelere oranla daha düflük oldu unu görüyoruz. Bu durum önümüzdeki y llarda sigorta sektörünün önünün aç k oldu unu gösteriyor. Ticari alacak sigortalar gibi yenilikçi ürünlerin devreye girmesi sektörün daha h zl büyümesine katk yapacakt r. Avrupa da ticari alacak sigortas n n GSY H içindeki ortalama pay yüzde 14 civar nda. Türkiye de ise bu oran henüz yüzde 2 gibi bir seviyede bulunuyor. Türkiye de sektörün yasal altyap s na iliflkin olarak neler söylemek istersiniz? Could you please tell us about the history of Coface in Turkey? Founded in 1946, and launched its operations in Turkey in 1997, Coface, by establishing Turkey s first private insurance company in account receivables insurance field, Coface Sigorta A.fi., which began to operate at the end of 2006, concentrated on ensuring a widespread use of this product, especially in the domestic sphere. Today, Coface Turkey provides services to a wide-range of customers, from international companies to small to mid-size businesses. The company s services fall into three main categories; domestic and export credit insurance, credit reporting and company rating services, and account receivables management and collection services. Coface, as of yet, does not hold the required license to offer factoring services in Turkey. The Company s application filed with the BRSA, 2.5 years ago, to obtain a license for launching its factoring services in Turkey, is still pending. In which areas Coface provides services in Turkey? In which segments of the insurance business the company offers services? Coface helps facilitating business endeavors of companies, predominantly the SME s, by offering them business evaluation and reporting services, collections management and accounts receivables insurance services. One of world s leading B2B database, with over 60 years experience in business Kompass - a subsidiary of Coface, enables businesses to easily access potential buyers and/or suppliers, and creates a valuable source, particularly for those businesses seeking to boost their exports. What is your outlook on the insurance business in Turkey in terms of trends such as market potential etc. in the context of the sector s global position? Turkey is the world s 16th largest economy. Looking at the European Union member countries and developed economies of the OECD, we notice that per capita premium in Turkey is way lower than that of those countries, indicating a clear path ahead of the Turkish insurance sector in the years to come. Offering innovative products such as account receivables insurance will accelerate the sector s growth. While in Europe, account receivables insurance represents, on average, nearly 14% of the GDP, in Turkey, this ratio sits around 2%. What would you like to say about the legal infrastructure of the sector in Turkey? What are the problems and expectations of the sector?

20 38 dosya/file file/dosya 39 Sektörün yasal altyap s n n geçmifle oranla çok ileri bir noktaya tafl nd n görüyoruz. Bu kapsamda beklentimiz h zla geliflen ekonomimizde flirketlerin de iflen ihtiyaçlar na cevap veren yeni sigorta ürün ve teminatlar için ilgili genel flartlar n en h zl flekilde de erlendirilerek devreye al nmas d r. Bu konuda hem sektöre hem de Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü ne görevler düflüyor. Sektörünüz ve flirketiniz ekonomik krizden nas l etkilendi? Coface n önümüzdeki döneme iliflkin hedefleri, yat r m planlar nelerdir? Coface n liderli ini üstlendi i ticari alacak sigortas na yönelik ilgi, son krizde belirgin bir flekilde artt. Bir anlamda ticari alacak kredisinin önemi bir kez de KOB ler taraf ndan test edildi ve onayland denebilir. Türkiye de flirketlerin art k daha sistemli bir flekilde kriz yönetim plan yapmalar ve bu planlar içerisinde ticari alacak sigortas n n öncelikli bir ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle 2009 y l nda Coface Türkiye ye baflvuran flirketlerin say - s nda yüzde 100 art fl görüldü. Coface Sigorta, dünyada yaflanan ekonomik krizin etkilerinin bafllad 2008 ve derinleflti i 2009 y llar nda poliçelilerinin toplam 40 Milyon TL sine ulaflan ticari alacaklar n zaman nda tahsil edememe hasar ödedi. Bu destek, ticari iflletmelerin gerek nakit yönetimi gerekse verimlilikleri aç s ndan önemli bir kaynak yaratt ve bir anlamda sat c al c iliflkilerinin Coface Yaklafl - m ile daha az zarar görmesine arac l k etti. fiirketlerimiz dünya ile entegre olmak konusunda çok istekliler. Özellikle KOB ler s n rlar n aflmay ve h zla ihracata yönelmeyi hedefleyerek risklerini sigortalamak istiyorlar. Son y llarda yüksek enflasyon döneminin kapanmas nedeniyle, Türk firmalar enflasyondan ar nm fl gerçek operasyonel kar-zarar bilançolar - n görmeye bafllad lar. Böylelikle ticari alacaklar n do ru yönetilmesinin gere i ve önemi anlafl ld. Buradaki kritik nokta ise; pazar ve ifl yap lacak flirketle ilgili do ru bilgilerin, iflletmenin elinde olmamas. Coface, Türkiye de 40 bin, dünyada ise 58 milyon flirketin bilgisini izliyor ve böylece hizmet verdi i müflterilerin risklerini daha iyi yönetmelerine katk da bulunuyor. Bu noktadan hareketle 2010 y l içerisinde Coface n en temel hedefi, hizmetlerimizi daha yayg n bir kitleye ulaflt rarak Türkiye de ticaret yap s na önemli katk lar sa lamak. We see that the sector s legal infrastructure has been improved dramatically compared to its previous condition. At this point, we hope that general terms and conditions applicable to new insurance products and coverage that address evolving needs of the businesses in our fast growing economy will promptly be evaluated and put into practice. In this regard, both the sector and Treasury Undersecretariat have important roles to play. How are your sector and your company holding up in the face of this economic meltdown? What are the targets, investment objectives of Coface for the upcoming period? Account receivables insurance, in which Coface assumes the leadership role, enjoyed a remarkable increase in popularity during the recent economic crisis. In a sense, it can be concluded that the critical importance of the account receivables credit has gone through another test, and been approved yet once more, but only this time by the SME S. As businesses in Turkey, now, plan their crisis management more systematically, and account receivables insurance is proven to be a priority element in such plans, the number of businesses applied to Coface Turkey increased by 100% in Coface Insurance paid past-due receivables claims of the policyholders for total of nearly TRL 40 million in account receivables at the onset of the global economic downturn in 2008, and thereafter throughout 2009 as its impact has gone deeper. This support has created a valuable resource both for cash management and productivity of the businesses, and in a way, helped the buyer-suppler relations to suffer less through Coface Approach. Our customers are very enthusiastic about global integration. Especially the SME S wish to expand their businesses beyond the borders and aim at leaping into exports, hence cover their respective risks. In recent years, after the closing of the highinflation era, Turkish companies began to see inflation-free, real profits/losses in their balance sheets and this led to businesses acknowledgment of the need for and importance of a prudent account receivables management. The critical problem here is that companies do not have readily available accurate information on the market and prospective business partners. Coface tracks business information on 40 thousand companies in Turkey, and 58 million around the world, and this way helps its customers to practice better risk management. Having said that, Coface s main objective in 2010 is to make major contributions to the trade structure in Turkey by taking our services to wider masses. Sa l k, kurumsal ve endüstriyel branfllarda daha h zl büyümeyi hedefliyoruz ERGO cra Kurulu Baflkan Sedef Korkmaz, 2009 ve 2010 y llar n yat r m faaliyetlerine ay rd klar n vurgulayarak, 2011 y l ndan itibaren ise sürdürülebilir kârl l k içinde h zl büyüme sürecine geçeceklerinin alt n çiziyor. We plan on growing faster in health, institutional and industrial insurance branches Sedef Korkmaz, Chairperson of the Executive Board at ERGO, says they dedicated 2009 and 2010 mainly to investment activities, and she underlines that beginning from 2011 the company will pursue rapid growth with sustainable profitability.

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

As we said at the beginning,we are BTO.

As we said at the beginning,we are BTO. 2017 Catalogue We are BTO. We are working hard to generate new growth for BTO by enhancing our management expertise, raising the value of our subsidiaries and affiliates, reviewing each of our businesses

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com

Innovative Solutions. ETGi Introduction. ETGi: Eğitim Teknolojileri Ve Görüntülü İletişim. www.etgigrup.com Innovative Solutions ETGi Introduction About ETGi ETGi, founded on providing solutions and products to educational, IT and Telco markets. ETGi aims to satisfy customers with innovative solutions and products

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

g 6x g 6x g 6x g 6x g 12x g 12x g 12x24. Süt ve Vanilya Kremalı Gofret Wafers with Milk & Vanilla Cream

g 6x g 6x g 6x g 6x g 12x g 12x g 12x24. Süt ve Vanilya Kremalı Gofret Wafers with Milk & Vanilla Cream Çizmeci Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnönü Mah. Ebulfeyz Elçibey Sk. Güzeller O.S.B. No:11 P.O.Box: 41400 Gebze / Kocaeli - Türkiye Tel: +90 262 751 40 90 (pbx) Faks: +90 262 751 04 42 e-mail: sale@cizmecigida.com

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

YUMUŞAK ŞEKER TOFFE CANDY

YUMUŞAK ŞEKER TOFFE CANDY Sevgi kadar tatlı As sweet as love... 1 Geniş ürün yelpazesi ve eşsiz lezzetiyle alışkanlık yapan Vural Şekerleme 40 yıllık geçmişi ile sektöründe önce durumdadır. Kalitesinden ödün vermeden, her zaman

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı