DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008"

Transkript

1 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

2 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 4 Dubai Group Sigorta A.ġ. Temel Verileri... 6 Dubai Group Sigorta A.ġ. Karlılık Oranları... 6 Dünya Ekonomisi... 6 Türkiye Ekonomisi... 7 Dünya Sigorta Sektörü... 8 Türkye Sigorta Sektörü... 8 Olağanüstü Genel Kurul Ġnsan Kaynakları Bölge Yönetmenlikleri Dubai Group Sigorta A.ġ. Denetleme Kurulu Raporu Dubai Group Sigorta A.ġ. Bağımsız Denetim Raporu Dubai Group Sigorta A.ġ. Tarihsel GeliĢim Ortaklık Yapısı Mali Tablolar Ayrıntılı Bilanço Gelir Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Özsermaye DeğiĢim Tablosu Dubai Group Sigorta A.ġ. Prim Üretimi Dubai Group Sigorta A.ġ. Poliçe Üretimi Dubai Group Sigorta A.ġ. Rasyolar Departman Yöneticileri

3 ġirketin Adı : Dubai Group Sigorta Anonim ġirketi Raporun Ait Olduğu Dönem : ġirketin Ticari Ünvani : Anonim ġirket Genel Müdürlük Adres : Mahir Ġz Cad. No:23 Altunizade Ġstanbul Telefon : (216) Faks : (216) Web :

4 YÖNETĠM KURULU Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali ALJASSIM Görevi BaĢkan Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Northrop University - Lisans Mesleki Deneyim 21 yıl Mehmet AYDOĞDU Görevi BaĢkan Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Öğrenim Durumu Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi Lisans Mesleki Deneyim 43 yıl Fareed Lutfi Ali Hussain HARMOUZI Görevi BaĢkan Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Oglethorpe University - Lisans Mesleki Deneyim 28 yıl Ġnanç KIRGIZ Görevi Üye Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu University of Maryland - Doktora Mesleki Deneyim 13 yıl Mehmet Burhan KARAÇAM Görevi Üye Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Boğaziçi Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 37 yıl Ercüment Çetin ALANYA Görevi Üye ve Genel Müdür Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Ġstanbul Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 34 yıl 1

5 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE GRUP MÜDÜRLERĠ Cengiz ERTEN Görevi Genel Müdür Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Marmara Üniversitesi Doktora Mesleki Deneyim 29 yıl Korhan GÜRAKAN Görevi Genel Müdür Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Gazi Üniversitesi Lisans Mesleki Deneyim 16 yıl A.Ercan KÖSOĞLU Görevi Grup Müdürü Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Teknik Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 20 yıl N.Sedat ÖZATALAY Görevi Grup Müdürü Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 22 yıl ĠÇ DENETĠM Sultan BAHÇEKAPILI Görevi Yönetmen Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Mesleki Deneyim 10 yıl 2

6 DENETĠM KURULU Mehmet Nihat TAVġANLI Görevi Denetçi Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 36 yıl Mehmet MURATOĞLU Görevi Denetçi Doğum Tarihi Görev Süresi Öğrenim Durumu Yıldız Teknik Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 26 yıl Faruk Ömzrüuzak Görevi Denetçi Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Ġstanbul Ġktisadi Ticari Bilimler Akademisi Lisans Mesleki Deneyim 35 yıl 3

7 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı ġirketimiz, profesyonel çalıģma anlayıģı ile sektörün geleceğinde her tür kararda öncülük etmeye aday, müģteriye hizmette en küçük bireyden en büyük kuruluģlara kadar ayrım gözetmeksizin tam güven sağlayarak portföyünü çeģitlendiren, müģteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak hizmetlerini sürdürerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedeflemiģtir. Bizlere Dubai Group Sigorta nın bir parçası olma gururunu yaģatan baģta Ortaklarımıza, Yöneticilerimize, Personelimize, Acente ve Sigortalılarımıza en derin saygılarımızla, teģekkürlerimizi sunarız yılının da ġirketimiz ve dünya için iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla, Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassım Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Mesajı Dubai Group Sigorta 2008 yılının Mayıs ayında kuruldu ve Temmuz 2008 ayı baģında hayat dıģı sigorta branģlarında sigorta faaliyetinde bulunmak için ruhsat almak üzere T.C.BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığına baģvurusunu yaptı. Gerekli tüm doküman,belge ve bilgilerin iletilmesini takiben Ekim 2008 de talep ettiği tüm branģlarda ruhsatlarını aldı.müsteģarlığa iletilen ĠĢ Planında da ifade edildiği üzere Dubai Group Sigorta, Türk Sigorta Sektöründe kurulu ve yerleģik bir sigorta Ģirketinin hisselerinin satılması yolu ile bir el değiģtirme değil, aksine yabancı sermayenin Türk Sigorta Sektörünün geleceği ve yöneticilerinin deneyim ve bilgilerine duyulan güvenin eseri olarak sıfırdan yaratılan yepyeni bir sigorta Ģirketi olarak özel bir konumdadır. Hazırlanan ĠĢ Planı, her biri kendi alanında sektörde önemli bir deneyim ve bilgi birikimine sahip uzmanlardan oluģan ve hepsi bugün Dubai Group Sigorta kadrolarında bulunan bir grup çalıģanın eseridir. Bu çalıģma arkadaģlarımız çok uzun süren bir çalıģma ve araģtırma devresinden sonra ĠĢ Planımızı ortaya koymuģtur. ġirketin kurulmasından önceki hazırlık evresinde Bilgi Teknolojileri donanım ve programlarından, istihdam edilecek her personelin görev tanımlarına ve niteliklerine, hasar prosedürlerinin iģleyiģinden, üretim ağının coğrafi dağılım ve adetlerine kadar her konuda çağdaģ bir Ģirketin kurulması için gerekli altyapı ve üstyapı konularında aylar boyu süren titiz çalıģmalar yapılmıģtır. En kısa sürelerde Genel Müdürlük ve Orta Anadolu, Ege, Marmara ve Güney Anadolu Bölge Müdürlükleri olmak üzere dört Bölge Müdürlüğü teģkilatlandırılarak yepyeni bir sigorta Ģirketinin mümkün olan geniģlikte faaliyete baģlayabilmesi için her türlü önlem alınmıģtır. Bütün bu faaliyetin sonunda Dubai Group Sigorta Aralık 2008 sonlarına doğru, sayıları 200 ün üzerinde bir acente topluluğu ile sigorta üretimine baģlamıģtır.bu üretimin 2008 yılının sadece dokuz on iģgününü kapsayan devresi içersinde ulaģılan prim üretimi mutlak değer olarak önemsiz dahi olsa Dubai Group Sigorta nın gelecekteki potansiyelini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. ġirket en azından yılın sadece birkaç gününde üretim yapmıģ olmasına rağmen sonuncu sırada değil, sondan bir önceki sırada yer almıģtır. 4

8 Ġçinde bulunduğumuz 2009 yılı bilindiği gibi global bir finansal krizin Ģimdiye kadar görülmemiģ bir Ģekilde tüm dünya ülkelerini etkilediği bir yıl olarak zor bir yıldır.tüm hesaplarımızı bu krizin etkilerini de göğüsleyecek Ģekilde yapmıģ bulunmakta, hedeflerimizi buna göre tayin etmiģ durumdayız. Bu satırların yazıldığı sıralarda tüm göstergeler bu hesaplara göre bir geliģmeye iģaret etmektedir. Bu yılın sonunda hedeflediğimiz üretim ve bunun sonucu mali tablo gerçekleģmelerinden fazla bir sapma göstermeyeceğimize emin bulunmaktayım. ġirketin bu ilk faaliyet yılında ana ortağımız olan Dubai Insurance Group L.L.C ye, tüm çalıģma arkadaģlarımıza ve değerli acentelerimize ayrı ayrı, gösterdikleri güven ve verdikleri destek için teģekkür ederim. Saygılarımla, E.Çetin Alanya Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 5

9 Dubai Group Sigorta A.ġ. Temel Verileri (000 TL) 2008 Alınan Prim 615 Ödenen Tazminat 0 Teknik Kar / Zarar Genel Giderler Personel Gideri Genel Yönetim Gideri Yatırım Gelirleri (Net) 307 Vergi Öncesi Kar 0 Net Kar/Zarar Özkaynak ÖdenmiĢ Sermaye Toplam Aktifler Poliçe Adedi Personel Adedi 87 Dubai Group Sigorta A.ġ. Karlılık Oranları (Oranlar %) 2008 GerçekleĢen Hasar / Prim 0,00 Genel Gider / Prim 800,33 Personel Gideri 476,26 Genel Yönetim Gideri 324,07 Teknik Kar / Prim -831,22 V.Ö. Kar / Özkaynak 0,00 Prim / Özkaynak 5,13 Özkaynak / Toplam Aktif 69,13 Alacakların Tahsil Süresi 0,00 Dünya Ekonomisi 2007 Ağustos ayında baģlayan küresel finansal kriz, dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini korurken, krizin dinamikleri belirginleģtikçe önümüzdeki yıllar için beklentiler de olumsuz yönde revize edilmeye baģlandı. Uluslararası kuruluģların açıkladığı rakamlar, küresel ekonomik krizin 2009 yılında daha da derinleģeceğini gösteriyor. IMF 2008 yılına dair beklentilerini %4,1 den %3,9 a, 2009 için ise %3,9 dan %3 e çekerek tahminlerini aģağı yönde revize etmiģtir. Ekonomistlere göre 2008 yılında %1,5 oranında büyümesi beklenen geliģmiģ ekonomilerin 2009 yılında ise ortalama %0,5 in altında büyüyeceği öngörülmektedir. Dünya ekonomisindeki %0,5 büyüme oranının, 2. Dünya savaģından bu yana görülen en düģük büyüme oranı olduğunu vurgulamak isteriz. 6

10 Amerika kaynaklı krizin sadece geliģmiģ mali piyasalara sahip ekonomilerle sınırlı kalacağı beklentisi iyimser bir tahmin olarak kalmıģ, kriz tüm dünya ekonomilerinde en etkin Ģeklide kendisini göstermiģtir. Ayrıca, kendi ülkelerinde borç yükümlülüklerini karģılamaya çalıģan uluslararası fonların da geliģmekte olan ekonomilerden fonlarını çekmesiyle bu kategorideki ülkeler önemli bir kaynak sorunuyla karģı karģıya kalmıģlardır yılının ortalarına kadar görece olarak iyi seyreden geliģen ekonomi borsaları bu sermaye çıkıģının baģlamasıyla çok ciddi değer kaybederek güvenli liman statüsünden uzaklaģmıģtır. Küresel ekonomi; mali piyasaların rahatlaması, teģvik paketlerinin etkisini göstermesi ve Amerikan emlak piyasasının istikrar kazanmasına bağlı olarak gelecek yıllarda az da olsa bir büyüme gösterecektir. Yine IMF in raporuna göre, endüstri ülkeleri ve Euro bölgesinde, ekonomi ortalama %2 küçülecektir. Mali krizin domino etkisi ile ekonomisinin resmen resesyona girdiği açıklanan Almanya da ise bu oran %2,5 olacak. Euro bölgesinde ise önümüzdeki yıl büyümenin tekrar yakalanacağı beklentileri mevcuttur. Önümüzdeki yıl, krizin çıkıģ noktası olan ABD nin krize daha etkin önlemler alması nedeniyle Amerikan ekonomisinin %1,6 oranında güçleneceği, Euro bölgesinde ise bu oranın daha az olacağını belirtebiliriz. Ancak Çin ekonomisinin büyümesi, azalsa da devam etmektedir. Kalkınmakta olan ülkeler arasında dikkat çeken Çin in bu yıl beklenen büyüme oranı, 1,8 puan aģağıya çekilmesine karģın, yine de %6,7 olarak belirlendi. Kalkınmakta olan bir diğer Asya ülkesi Hindistan için öngörülen büyüme oranı ise %5 tir. Genel olarak, küresel mali krizin biriken etkisinin geliģmiģ ekonomiler üzerinde 2009 yılında çok daha ağır bir Ģekilde hissettireceği ifade edebiliriz. Türkiye Ekonomisi Türkiye ekonomisi, 1950 sonrası dönemin en yüksek büyüme hızlarından birine yılları arasında ulaģmıģtır. Bu dönemde ekonomi yılda ortalama % 6,74, birikimli olarak ise %50 dolayında büyümüģtür. Çeyrek dönemlere göre bakıldığında, 24 dönem boyunca ekonomide kesintisiz bir büyüme gözlenmiģtir. Bu performans, çeyrek dönemler itibarıyla büyüme oranının açıklandığı 1987 yılından beri en uzun kesintisiz büyüme sürecidir yılının ortalarında belirtileri baģlayan küresel krizin etkileri Türkiye'de özellikle 2008 yılın son aylarında reel sektör üzerinde belirginleģmeye baģlamıģtır. DıĢ finansmana eriģim imkanlarının azalması, belirsizlik dolayısıyla ekonomik birimlerin daha likit portföy tercihlerine yönelmesi ve bankaların kredi arzına temkinli yaklaģmaları nedeniyle reel sektörün finansman sorunu çekmesine yol açmıstır. Ġç ve dıģ piyasalardaki daralmadan olumsuz etkilenen Türkiye ekonomisi, 2008 yılını büyüme hızında yavaģlama, yüksek cari açık ile otomotiv ve tekstil gibi bazı iģ kollarında görülen iģten çıkarmalarla tamamladı. Küresel krizin etkisiyle yavaģlayan Türkiye ekonomisi, 2008'in 3. çeyreğinde yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleģen büyüme hızı, 27 çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye ekonomisinde kaydedilen en düģük büyüme oranı olmuģtur. Enflasyon bu yıl içinde yeniden çift haneli rakamlara ulaģmıģ ancak durgunluk fiyat artıģlarına da yansıdığı 7

11 için enflasyonu aģağı çekmiģtir. DıĢ pazardaki talebin yavaģlaması ise lokomotiv görevi yapan ihracatı yavaģlatmıģtır. Sonuç olarak; 2008 yıl sonunda GSYĠH nın %2 reel artıģla 740 Milyar Dolara ulaģacağı beklenmektedir. Bu dönemde ihracat %23 artıģla 131 Milyon Dolar ithalat ise %18,8 artıģla 201 Milyon Dolar olarak gerçekleģmiģtir. ithalatın ihracatı karģılama oranı %65,3 tür yıllık enflasyon oranı ise %10,4 tür. Dünya Sigorta Sektörü Dünya sigorta sektörü reel değerlerle 2007 yılında bir önceki yıla göre %3.3 oranında büyüme kaydetmiģtir. Toplam 88 ülke sonuçlarına göre dünya sigortacılığının prim üretimi Milyar Dolar olarak belirlenmiģ bulunmaktadır. Ancak bu artıģın önemli bir bölümü Hayat Sigortaları primlerinden ileri gelmiģtir. Primin yaklaģık % 59 u Hayat Sigortaları, %41 i de Hayat-DıĢı Sigorta branģlarından oluģmaktadır. Primlerin kıtalararası paylaģımına bakıldığında ise Avrupa Kıtası %41.4 oranı ile baģı çekmekte, bunu hemen % 34.9 oranı ile Amerika kıtası takip etmektedir. Asya kıtası primlerden % 20.7, Okyanusya % 1.7, Afrika ise % 1.3 oranında pay almaktadırlar. Ülkeler bazında bakıldığında prim sıralamasında ilk sırayı % 30.4 pazar payı ile ABD almakta, kendisini % 11.4 pazar payı ile Ġngiltere, %10.5 ile Japonya, % 6.6 ile Fransa ve % 5.5 ile Almanya takip etmektedirler. Böylece bu ilk 5 ülkenin toplam primleri dünya sigortacılık primlerinin yaklaģık % 64.3 ünü teģkil etmektedir. Kalan % 35.7 lik pazar payı ise 83 ülke tarafından paylaģılmaktadır. Türkiye bu tablo içersinde 2007 yılında Milyon Dolar sigorta primi ile 88 ülke arasından 34 üncü sıradadır ve toplam pazarın %0.20 sine sahiptir. Dünya sigorta primlerinin toplam GSYH ya oranı %7.49 dur. Bu oranın 4.41 puanı hayat, 3.08 puanı hayat-dıģı sigortalardan oluģmaktadır. Ülkeler bazında sigorta primlerinin GSYH ya bakıldığında, Tayvan ve Ġngiltere %15.7, Güney Afrika %15.3, Hollanda %13.4, Güney Kore ve Hong Kong %11.8, Ġrlanda ise %11.6 oranında pay almaktadır. Türkiye de 2007 yıl sonu itibariyle sigorta primleri GSMH nın %1.4 ü oranıyla 88 ülke arasından 68. sırada bulunmaktadır. Bu oran dünya geneline bakıldığında oldukça düģüktür. KiĢi baģına prim üretiminde dünya ortalaması yaklaģık 608 Dolardır. Ġrlanda lılar yılda kiģi baģına Dolar sigorta primi harcaması gerçekleģtirirken, bu ülkeyi Ġngiltere Dolar, Hollanda Dolar, Ġsviçre Dolar, Danimarka Dolar, Fransa Dolar ile takip etmektedir. Türkiye ise 111 Dolar ile 62. Sırada yer almaktadır. Bu rakamın 2008 yıl sonunda yaklaģık 127 Dolar olacağı beklenmektedir. Dünya verilerine bakıldığında Türkiye Sigorta sektörü; rakamları düģük görünmekle birlikte geliģme potansiyelinin büyük olduğu bir sektördür. YaklaĢık iki yıllık süreçte yabancı sermaye nin Türkiye Sigorta sektörüne olan ilgisi de bu durumun bir göstergesidir. Türkiye Sigorta Sektörü Sektörün 2008 yılı prim üretimi %7,7 artıģ oranı ile Milyon Dolar olarak gerçekleģmiģtir. Üretimin %87 si hayat dıģı %13 ü ise hayat sigorta primlerinden 8

12 oluģmaktadır. Toplam prim üretiminin GSMH ya oranının %1,2 dolayında olması beklenmektedir. Sektörün geneline bakıldığında, poliçe satıģ kanalı bazında % 65 ile en büyük pay özel acentelere aittir. Bankalar %17 ve Brokerler %9 oranında pay almaktadır yıl sonunda sektörde 23 ü Hayat ve 30 u Hayat dıģı olmak üzere toplam 53 sigorta Ģirketi faaliyet göstermektedir yıl sonunda bu Ģirketlerde yaklaģık 16 Bin kiģi istihdam edilmiģtir itibariyle zorunlu deprem sigortası kapsamında %8,6 artıģ oranı ile 2 milyon 844 bin adet poliçe üretilmiģ ve %16,2 artıģ oranı ile 272 Milyon 623 Bin TL prim üretimi sağlanmıģtır. Bu dönemde 430 Bin TL hasar ödemesi gerçekleģmiģtir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 2000 yılından 2008 yıl sonuna kadar geçen 8 yıllık sürede gerçekleģen 235 depremde 10 bin 364 adet dosya için 19 Milyon 598 Bin 530 TL tazminat ödemesi gerçekleģtirmiģtir. 27 Eylül 2000 yılından beri teminat sunan DASK tarafından bu güne kadar yaklaģık 3 milyon konut sigortalanmıģtır yılında beģinci yılını dolduran bireysel emeklilik sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmasına rağmen katılımın giderek arttığı görülmektedir sonu itibariyle sistemde bulunan sözleģme tutarı adettir Yatırıma yönlendirilen fon tutarı ise TL dir. Sistemin emeklilik dönemine yönelik fon birikimi sağlmayı amaçlaması nedeniyle, ortalama yatırım vadesi diğer yatırım araçlarına göre daha uzun olmakta ve böylece ekonomiye uzun vadeli fon akıģı sağlanmaktadır. Sistem ayrıca, yaklaģık on bin kiģiye iģ imkanı sağladığı için ülkemizdeki istihdama da katkı sağlamıģtır. Sektörün yıllardır beklediği ve 3 Haziran 2007 tarihinde kabul edilen 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu beraberinde yeni düzenlemeleri de getirerek sektörün yeniden yapılanma sürecini baģlatmıģ oldu. Nisan 2008 de yürülüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 2008 yılının önemli uygulamalarından biridir. Görev ve yükümlülükleri yönetmelikle belirlenen acenteler, saygınlığı artmıģ ve ciddi bir meslek olarak icra edilecek. Acentelere sermaye, iki yıllık tecrübe, üniversite mezuniyeti, bağımsız mekan, sorumluluk sigortası gibi Ģartlar getirilirken, poliçelerde teknik personel imzası gerekecek. Sistemin tam olarak iģlemeye baģlaması ve gerekli Ģartların uygulanmasıyla birlikte acentelik tesisinde azalma beklense de, mesleğe yeterli özeni göstermeyen acenteler zaman içerisinde elenecektir. Ancak profesyonel bir kimlikle daha güçlü bir yapıya sahip olacak acentelerin kalitesi, verimliliği ve etkinliği de artacaktır Yılı içerisinde kısmen veya tamamen uygulamaya konulan yönetmeliklerden bazıları; Aktüerler Yönetmeliği Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Emeklilik Gözetim Merkezi ÇalıĢma Esasları yönetmeliği Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği Sigorta Eksperleri Yönetmeliği Sigorta SözleĢmelerinde Bilgilendirmeye ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği Sigortacılık Bağımsız Denetim Ġlkelerine ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta Ġhtisas Komiteleri Yönetmeliği 9

13 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Ġç Sistemlerine ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği 2001 krizinden bu yana ülke ekonosinin neredeyse 2 katı büyüyen Türk Sigorta Sektörü küresel krizin ülke içinde ve dıģında yarattığı durgunluk nedeniyle uzun bir aradan sonra 2008 yılında reel olarak küçülmüģtür. Genel olarak bireysel sigortaların düģük olması sektörün gerçek büyümesinin önünde bir engel olarak bulunmaktatır. Sektör prim üretimini daha çok endüstriyel ve kurumsal poliçelerden sağlamaktadır. YaĢanan ekonomik krizin etkisiyle daralan otomotiv sektöründe araç satıģlarının yavaģlaması ve mevcut poliçelerin de kriz nedeniyle yenilenmemesi sektör prim üretiminin % 40 ı gibi ciddi bir bölümünü oluģturan otomobil sigortalarının prim ve poliçelerinde düģüģe neden olmuģtur. Bununla beraber ihracatın düģmesi, pek çok sanayi kuruluģunun kapanması veya küçülmeye gitmesi, yatırımların ertelenmesi ve gayrimenkul satıģlarındaki durgunluk genel olarak prim üretimlerini olumsuz etkilemiģtir. Üretimdeki düģüģün yanı sıra primlerin tahsilatında da zaman içerisinde sorun yaģanabileceği düģünülmektedir yılında sigorta sektöründe de kendisini göstermeye baģlayan küresel kriz, 2009 yılında da etkisini sürdürecek, prim ve poliçe üretimindeki küçülme ile birlikte sektörün karlılığı da düģecektir. Prim üretimi ve karlılık oranlarında yaģanan düģüģler ile daralan sigorta pazarı Ģirketlerin fiyat rekabetini artırmasına neden olacaktır. Poliçele primlerinin gerçek değerinin çok altında belirlenmemesi ve hasar oranındaki artıģlar Ģirketlerin mali tablolarına zarar olarak yansıyacak bu durum gelecekte sektöre ciddi anlamda zarar verecektir. Rekabetin fiyatlar üzerinden değil hizmet kalitesi ve müģteri memnuniyeti açısından gerçekleģmesi sektörün sağlıklı geleceği için gereklidir. 10

14 Olağanüstü Genel Kurul ġirketimizin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, ġirket Ana SözleĢmesi nin Amaç ve ĠĢtigal Konusu baģlıklı 4.Maddesinin r bendinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 4597 sayılı ön izninde yazılı olduğu Ģekilde değiģtirilmesi kabul edilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı, tarih ve 7167 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıģtır. ESKĠ METĠN Madde 4 (r) SatıĢ vaadi, rehin, ticari iģletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine Ģerh ve tescil ettirmek, ġirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve ġirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri, ipotek, rehin ve ticari iģletme rehni de dahil olmak üzere kendisi ve/veya üçüncü kiģilerin borcu için her ne nam ve Ģekilde olursa olsun teminat olarak göstermek, üçüncü kiģilerin borcuna kefil olmak, YENĠ METĠN Madde 4 (r) SatıĢ vaadi, rehin, ticari iģletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine Ģerh ve tescil ettirmek, ġirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve ġirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri, ipotek, rehin ve ticari iģletme rehni de dahil olmak üzere sigortacılık iģlemlerinden doğan borcu veya sigortacılık iģlemleri ile ilgili teminat olarak göstermek, 11

15 Ġnsan Kaynakları Ġnsan Kaynakları Politikamız Dubai Group Sigorta, kuruluģ amaç ve hedeflerine uygun çalıģma süreçlerinde sahip olduğu en büyük değerin, çalıģanları olduğuna inanmıģ, ġirketimizi mevcut ve potansiyel insan kaynağının cazibe merkezi haline getirmeyi amaç edinmiģtir. ÇalıĢanlarımıza, müģterilerimize ve iģ ortaklarımıza katma değer yaratan bir organizasyon yapısıyla ortaya koyduğumuz Kurum Kültürü anlayıģı içinde odak noktamız yine insandır. Çünkü organizasyonumuz içinde yer alan insanın yeterlilikleri, yetkinlikleri, becerileri, tutum ve davranıģları, iletiģim kurma becerileri ve yönetim becerileri, yapımızın büyümesi ve geliģiminde elde edilen baģarının belirleyici faktörüdür. ġirketimizin Ġnsan Kaynakları Politikasına uygun amaçları; vizyon, misyon ve stratejilerimize uyum sağlayarak ortak hedeflere ekip ruhu içerisinde yürüyebilecek Ġnsan Kaynağını kurumumuz bünyesine katmak, sürekli geliģim felsefesi içerisinde Ģirketimizi sürdürülebilir baģarılara koģturmaktır. ġirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleģtirerek, çalıģanların mesleki, kiģisel ve sosyal geliģimlerini destekleyip; bilgi, özgüven ve motivasyon düzeyi yüksek, müģteri odaklı, dürüst, takım ruhu geliģmiģ, çalıģkan ve kuruma güvenen kadrolar oluģturmaktır. ÇalıĢanların Cinsiyet Durumu CĠNSĠYET Kadın 32 % 36,8 Erkek 55 % 63,2 Toplam 87 % 100,0 ÇalıĢanların Öğrenim Durumu ÖĞRENĠM DURUMU Lise ve altı 25 28,7 Üniversite 56 64,4 Y.Lisans - Doktora 6 6,9 Toplam ,0 12

16 ÇalıĢanların Bölgesel Dağılımı BÖLGESEL DAĞILIM Genel Müdürlük 64 73,6 Orta Anadolu 6 6,9 Ege 6 6,9 Güney Anadolu 6 6,9 Marmara 5 5,7 Toplam 87 Bölge Yönetmenlikleri Genel Müdürlüğü Ġstanbul da bulunan Dubai Group Sigorta A.ġ. nin, Ankara da Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği, Ġzmir de Ege Bölge Yönetmenliği, Adana da Güney Anadolu Bölge Yönetmenliği ve Bursa da Marmara Bölge Yönetmenliği olmak üzere dört bölge Yönetmenliği bulunmaktadır. ġirketimiz Genel Müdürlük ve 4 Bölge Yönetmenliğinde toplam 200 ün üzerinde acente ağı ile hizmet vermektedir. ANKARA ORTA ANADOLU BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Hıdır Tuğrul ÇALIġKAN ĠZMĠR EGE BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Lale Nedime ERKIZAN ADANA GÜNEY ANADOLU BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Fahri Bilal BOLAT BURSA MARMARA BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Ġshak Murat AYDANER 13

17 14

18 15

19 16

20 Tarihsel GeliĢim : Dubai Group Sigorta A.ġ., 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat DıĢı sigorta branģlarında faaliyette bulunmak üzere tarihinde tescil edilmiģtir. ġirketimiz, Sigorta ġirketleri ve Reasürans ġirketlerinin KuruluĢ ve ÇalıĢma Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branģlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/Sağlık, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branģlarının tümünde faaliyet göstermek için, Tarihinde T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ne ruhsat baģvurusunda bulunmuģ, Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıģtır. Ġlk poliçe ise 16 Aralık 2008 tarihinde Yangın branģında tanzim edilmiģtir. ġirketimizin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, ġirket Ana SözleĢmesi nin Amaç ve ĠĢtigal Konusu baģlıklı 4.Maddesinin r bendinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 4597 sayılı ön izninde yazılı olduğu Ģekilde değiģtirilmesi kabul edilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı, tarih ve 7167 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıģtır. Ortaklık Yapısı ġirketin sermayesi TL dir ve her biri 1.- TL nominal değerinde toplam adet nama yazılı hisseye bölünmüģtür. ġirketin sermayesi kurucular arasında aģağıdaki Ģekilde paylaģtırılmıģtır. ORTAK ADI PAY (%) SERMAYE (TL) DUBAĠ INSURANCE GROUP L.L.C. 99, ,00 ABDULRAZAQ MOHAMMED ABDULLA ALĠ ALJASSIM 0, ,00 MEHMET AYDOĞDU 0, ,00 FAREED LUTFĠ ALĠ HUSSAĠN HARMOUZI 0, ,00 ERCÜMENT ÇETĠN ALANYA 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 17

21 Mali Tablolar 31 Aralık 2008 Ġtibariyle Ayrıntılı Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler - 3- Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler - 5- Krediler KarĢılığı (-) - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar - 7- ġirket Hissesi - 8- Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) - 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) - 7- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 7- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar - 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları - 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - 4- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu (-) - 6- ġüpheli Diğer Alacaklar - 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk EtmiĢ Faiz ve Kira Gelirleri - 3- Gelir Tahakkukları - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları - 4- ĠĢ Avansları Personele Verilen Avanslar - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - 7- Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar - 8- Diğer Cari Varlıklar KarĢılığı (-) - I- Cari Varlıklar Toplamı

22 VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ II- Cari Olmayan Varlıklar 31 Aralık 2008 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı - 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar - 7- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 7- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar - 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları - 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar - 5- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu (-) - 6- ġüpheli Diğer Alacaklar - 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - D- Finansal Varlıklar - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - 2- ĠĢtirakler - 3- ĠĢtirakler Sermaye Taahhütleri (-) - 4- Bağlı Ortaklıklar - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - 6- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler - 7- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - 9- Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - 4- Makine ve Teçhizatlar DemirbaĢ ve Tesisatlar Motorlu TaĢıtlar - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla EdinilmiĢ Maddi Varlıklar BirikmiĢ Amortismanlar (-) Maddi Varlıklara ĠliĢkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - F- Maddi Olmayan Varlıklar Haklar ġerefiye - 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler - 4- AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - 6- BirikmiĢ Ġtfalar (Amortismanlar) (-) Maddi Olmayan Varlıklara ĠliĢkin Avanslar - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları - 2- Döviz Hesapları - 3- Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar - 4- PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar - 5- ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları Diğer ÇeĢitli Cari Olmayan Varlıklar - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarĢılığı - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I+II)

23 YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar - 2- Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- ÇıkarılmıĢ Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - 6- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar - 7- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar - 2- ĠĢtiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar - 2- Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu (-) - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı - Net Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net Hayat Matematik KarĢılığı - Net - 4- Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı - Net Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılık - Net - 7- Diğer Teknik KarĢılıklar - Net - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile KarĢılıkları Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları - 6- Dönem Karının PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük KarĢılıkları - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar - 1- Kıdem Tazminatı KarĢılığı - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı - 3- Maliyet Giderleri KarĢılığı - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları - 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - 1- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlüğü - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - 3- Diğer ÇeĢitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

24 YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar - 2- Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) ÇıkarılmıĢ Tahviller - 5- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar - 6- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar ĠĢtiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar - 6- Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Borçlar - 3- Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı - Net - 2- Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net - 3- Hayat Matematik KarĢılığı - Net - 4- Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı - Net - 5- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılık - Net - 7- Diğer Teknik KarĢılıklar - Net F- Diğer Yükümlülükler ve KarĢılıkları - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - 2- Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 3- Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Kıdem Tazminatı KarĢılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - 2- Gider Tahakkukları - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - 1- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

25 ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 V- Özsermaye A- ÖdenmiĢ Sermaye (Nominal) Sermaye ÖdenmemiĢ Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - B- Sermaye Yedekleri - 1- Hisse Senedi Ġhraç Primleri - 2- Hisse Senedi Ġptal Karları - 3- Sermayeye Eklenecek SatıĢ Karları - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - C- Kar Yedekleri - 1- Yasal Yedekler - 2- Statü Yedekleri - 3- Olağanüstü Yedekler - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - 6- Diğer Kar Yedekleri - D- GeçmiĢ Yıllar Karları - 1- GeçmiĢ Yıllar Karları - E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) - 1- GeçmiĢ Yıllar Zararları - F-Dönem Net Karı Dönem Net Karı - 2- Dönem Net Zararı (-) V- Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)

26 7 Mayıs Aralık 2008 Dönemi Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) TEKNĠK BÖLÜM A- Hayat DıĢı Teknik Gelir KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - B- Hayat DıĢı Teknik Gider(-) GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Ödenen Hasarlar (-) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) Muallak Hasarlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Muallak Hasarlar KarĢılığı (-) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 3- Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B) D- Hayat Teknik Gelir - 1- KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasürör Devredilen Primler (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Hayat BranĢı Yatırım Geliri - 3- Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Karlar - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) - E- Hayat Teknik Gider - 1- GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar KarĢılığı (-) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 3- Hayat Matematik KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Hayat Matematik KarĢılığı (-) Hayat Matematik KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılıklar(-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılıklarda Reasürör Payı (+) - 5- Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) - 6- Faaliyet Giderleri (-) - 7- Yatırım Giderleri(-) - 8- Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Zararlar (-) - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) - G- Emeklilik Teknik Gelir - 1- Fon ĠĢletim Gelirleri - 2- Yönetim Gideri Kesintisi - 3- GiriĢ Aidatı Gelirleri - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer ArtıĢ Gelirleri - 7- Diğer Teknik Gelirler - H- Emeklilik Teknik Gideri - 1- Fon ĠĢletim Giderleri (-) - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer AzalıĢ Giderleri (-) - 3- Faaliyet Giderleri (-) - 4- Diğer Teknik Giderler (-) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) 23

27 II-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM 7 Mayıs Aralık 2008 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A-B) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K- Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi - 4- Kambiyo Karları ĠĢtiraklerden Gelirler - 6- Bağlı Ortaklıklar ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Gelirler - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - 9- Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - L- Yatırım Giderleri (-) Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer AzalıĢları (-) Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda OluĢan Zararlar (-) - 4- Hayat DıĢı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda OluĢan Zararlar (-) - 6- Kambiyo Zararları (-) Amortisman Giderleri (-) Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) KarĢılıklar Hesabı (+/-) Reeskont Hesabı (+/-) - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - 5- ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı (+/-) ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - 7- Diğer Gelir ve Karlar - 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - N- Dönem Net Karı veya Zararı Dönem Karı veya Zararı Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları (-) - 3- Dönem Net Karı veya Zararı Enflasyon Düzeltme Hesabı - 24

28 7 Mayıs Aralık 2008 Dönemi Nakit AkıĢ Tablosu (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) NAKĠT AKIġ TABLOSU 7 Mayıs Aralık 2008 A- ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri - 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıģı (-) Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) - 7- Esas faaliyetler sonucu oluģan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) Faiz ödemeleri (-) - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit giriģleri 11- Diğer nakit çıkıģları (-) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B- YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satıģı 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) Mali varlık iktisabı (-) Mali varlıkların satıģı - 5- Alınan faizler Alınan temettüler - 7- Diğer nakit giriģleri - 8- Diğer nakit çıkıģları (-) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C- FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit giriģleri - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - 4- Ödenen temettüler (-) - 5- Diğer nakit giriģleri - 6- Diğer nakit çıkıģları (-) - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D- KUR FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNE OLAN ETKĠSĠ - E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıģ F- Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu - G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

29 Özsermaye DeğiĢim Tablosu - Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ (31 Aralık 2008) Özsermaye Yabancı Diğer Net GeçmiĢ ĠĢletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yıllar Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü DağıtılmamıĢ Karı/ Karları/ Sermaye Senetleri(-) ArtıĢı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) (Zararları) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) II- Muhasebe Politikasında DeğiĢiklikler (2.1 no lu dipnot) III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit (*) Ġç kaynaklardan B- ĠĢletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artıģı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) I- Dağıtılan temettü J- Transfer IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (*) Şirket in nominal sermayesi TL olup, TL tutarında ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır.. 26

30 Dubai Group Sigorta A.ġ. Prim Üretimi Eski BranĢ Planına Göre Prim Üretimi (TL) 2008 Yangın Nakliyat Genel Kaza Kasko Diğer Kaza KMA * Trafik Diğer KMA Mühendislik Sağlık Hukuksal Koruma Ferdi Kaza Toplam *K.M.A.:Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Yeni BranĢ Planına Göre Prim Üretimi (TL) 2008 Kaza Hastalık/Sağlık Kara Araçları (Kasko) Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) Kara Araçları Sorumluluk (Diğer) Genel Sorumluluk Hukuksal Koruma Toplam

31 Dubai Group Sigorta A.ġ. Poliçe Üretimi Eski BranĢ Planına Göre Poliçe Üretimi (Adet) 2008 Yangın 195 Nakliyat 7 Genel Kaza 721 Kasko 272 Diğer Kaza 449 KMA* 740 Trafik 454 Diğer KMA 286 Mühendislik 9 Sağlık 9 Hukuksal Koruma 307 Ferdi Kaza 321 Toplam *K.M.A.:Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Yeni BranĢ Planına Göre Poliçe Üretimi (Adet) 2008 Kaza 322 Hastalık/Sağlık 9 Kara Araçları (Kasko) 272 Nakliyat 7 Yangın ve Doğal Afetler 195 Genel Zararlar 337 Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) 454 Kara Araçları Sorumluluk (Diğer) 286 Genel Sorumluluk 120 Hukuksal Koruma 307 Toplam

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 266,916,929 197,458,044 1- Kasa 2.12 43 680 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 251,924,017 172,953,578 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı