DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008"

Transkript

1 DUBAĠ GROUP SĠGORTA A.ġ. FAALĠYET RAPORU 2008

2 ĠÇĠNDEKĠLER Yönetim Kurulu Üyeleri... 1 Genel Müdür Yardımcıları ve Grup Müdürleri... 2 Ġç Denetim... 2 Denetim Kurulu... 3 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 4 Dubai Group Sigorta A.ġ. Temel Verileri... 6 Dubai Group Sigorta A.ġ. Karlılık Oranları... 6 Dünya Ekonomisi... 6 Türkiye Ekonomisi... 7 Dünya Sigorta Sektörü... 8 Türkye Sigorta Sektörü... 8 Olağanüstü Genel Kurul Ġnsan Kaynakları Bölge Yönetmenlikleri Dubai Group Sigorta A.ġ. Denetleme Kurulu Raporu Dubai Group Sigorta A.ġ. Bağımsız Denetim Raporu Dubai Group Sigorta A.ġ. Tarihsel GeliĢim Ortaklık Yapısı Mali Tablolar Ayrıntılı Bilanço Gelir Tablosu Nakit AkıĢ Tablosu Özsermaye DeğiĢim Tablosu Dubai Group Sigorta A.ġ. Prim Üretimi Dubai Group Sigorta A.ġ. Poliçe Üretimi Dubai Group Sigorta A.ġ. Rasyolar Departman Yöneticileri

3 ġirketin Adı : Dubai Group Sigorta Anonim ġirketi Raporun Ait Olduğu Dönem : ġirketin Ticari Ünvani : Anonim ġirket Genel Müdürlük Adres : Mahir Ġz Cad. No:23 Altunizade Ġstanbul Telefon : (216) Faks : (216) Web :

4 YÖNETĠM KURULU Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali ALJASSIM Görevi BaĢkan Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Northrop University - Lisans Mesleki Deneyim 21 yıl Mehmet AYDOĞDU Görevi BaĢkan Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Öğrenim Durumu Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi Lisans Mesleki Deneyim 43 yıl Fareed Lutfi Ali Hussain HARMOUZI Görevi BaĢkan Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Oglethorpe University - Lisans Mesleki Deneyim 28 yıl Ġnanç KIRGIZ Görevi Üye Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu University of Maryland - Doktora Mesleki Deneyim 13 yıl Mehmet Burhan KARAÇAM Görevi Üye Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Boğaziçi Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 37 yıl Ercüment Çetin ALANYA Görevi Üye ve Genel Müdür Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Ġstanbul Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 34 yıl 1

5 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE GRUP MÜDÜRLERĠ Cengiz ERTEN Görevi Genel Müdür Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Marmara Üniversitesi Doktora Mesleki Deneyim 29 yıl Korhan GÜRAKAN Görevi Genel Müdür Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Gazi Üniversitesi Lisans Mesleki Deneyim 16 yıl A.Ercan KÖSOĞLU Görevi Grup Müdürü Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Teknik Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 20 yıl N.Sedat ÖZATALAY Görevi Grup Müdürü Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 22 yıl ĠÇ DENETĠM Sultan BAHÇEKAPILI Görevi Yönetmen Yardımcısı Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Mesleki Deneyim 10 yıl 2

6 DENETĠM KURULU Mehmet Nihat TAVġANLI Görevi Denetçi Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor Öğrenim Durumu Ġstanbul Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 36 yıl Mehmet MURATOĞLU Görevi Denetçi Doğum Tarihi Görev Süresi Öğrenim Durumu Yıldız Teknik Üniversitesi - Lisans Mesleki Deneyim 26 yıl Faruk Ömzrüuzak Görevi Denetçi Doğum Tarihi Görev Süresi Devam ediyor. Öğrenim Durumu Ġstanbul Ġktisadi Ticari Bilimler Akademisi Lisans Mesleki Deneyim 35 yıl 3

7 Yönetim Kurulu BaĢkanı Mesajı ġirketimiz, profesyonel çalıģma anlayıģı ile sektörün geleceğinde her tür kararda öncülük etmeye aday, müģteriye hizmette en küçük bireyden en büyük kuruluģlara kadar ayrım gözetmeksizin tam güven sağlayarak portföyünü çeģitlendiren, müģteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak hizmetlerini sürdürerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedeflemiģtir. Bizlere Dubai Group Sigorta nın bir parçası olma gururunu yaģatan baģta Ortaklarımıza, Yöneticilerimize, Personelimize, Acente ve Sigortalılarımıza en derin saygılarımızla, teģekkürlerimizi sunarız yılının da ġirketimiz ve dünya için iyi bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Saygılarımla, Abdulrazaq Mohammed Abdulla Ali Aljassım Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Mesajı Dubai Group Sigorta 2008 yılının Mayıs ayında kuruldu ve Temmuz 2008 ayı baģında hayat dıģı sigorta branģlarında sigorta faaliyetinde bulunmak için ruhsat almak üzere T.C.BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığına baģvurusunu yaptı. Gerekli tüm doküman,belge ve bilgilerin iletilmesini takiben Ekim 2008 de talep ettiği tüm branģlarda ruhsatlarını aldı.müsteģarlığa iletilen ĠĢ Planında da ifade edildiği üzere Dubai Group Sigorta, Türk Sigorta Sektöründe kurulu ve yerleģik bir sigorta Ģirketinin hisselerinin satılması yolu ile bir el değiģtirme değil, aksine yabancı sermayenin Türk Sigorta Sektörünün geleceği ve yöneticilerinin deneyim ve bilgilerine duyulan güvenin eseri olarak sıfırdan yaratılan yepyeni bir sigorta Ģirketi olarak özel bir konumdadır. Hazırlanan ĠĢ Planı, her biri kendi alanında sektörde önemli bir deneyim ve bilgi birikimine sahip uzmanlardan oluģan ve hepsi bugün Dubai Group Sigorta kadrolarında bulunan bir grup çalıģanın eseridir. Bu çalıģma arkadaģlarımız çok uzun süren bir çalıģma ve araģtırma devresinden sonra ĠĢ Planımızı ortaya koymuģtur. ġirketin kurulmasından önceki hazırlık evresinde Bilgi Teknolojileri donanım ve programlarından, istihdam edilecek her personelin görev tanımlarına ve niteliklerine, hasar prosedürlerinin iģleyiģinden, üretim ağının coğrafi dağılım ve adetlerine kadar her konuda çağdaģ bir Ģirketin kurulması için gerekli altyapı ve üstyapı konularında aylar boyu süren titiz çalıģmalar yapılmıģtır. En kısa sürelerde Genel Müdürlük ve Orta Anadolu, Ege, Marmara ve Güney Anadolu Bölge Müdürlükleri olmak üzere dört Bölge Müdürlüğü teģkilatlandırılarak yepyeni bir sigorta Ģirketinin mümkün olan geniģlikte faaliyete baģlayabilmesi için her türlü önlem alınmıģtır. Bütün bu faaliyetin sonunda Dubai Group Sigorta Aralık 2008 sonlarına doğru, sayıları 200 ün üzerinde bir acente topluluğu ile sigorta üretimine baģlamıģtır.bu üretimin 2008 yılının sadece dokuz on iģgününü kapsayan devresi içersinde ulaģılan prim üretimi mutlak değer olarak önemsiz dahi olsa Dubai Group Sigorta nın gelecekteki potansiyelini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. ġirket en azından yılın sadece birkaç gününde üretim yapmıģ olmasına rağmen sonuncu sırada değil, sondan bir önceki sırada yer almıģtır. 4

8 Ġçinde bulunduğumuz 2009 yılı bilindiği gibi global bir finansal krizin Ģimdiye kadar görülmemiģ bir Ģekilde tüm dünya ülkelerini etkilediği bir yıl olarak zor bir yıldır.tüm hesaplarımızı bu krizin etkilerini de göğüsleyecek Ģekilde yapmıģ bulunmakta, hedeflerimizi buna göre tayin etmiģ durumdayız. Bu satırların yazıldığı sıralarda tüm göstergeler bu hesaplara göre bir geliģmeye iģaret etmektedir. Bu yılın sonunda hedeflediğimiz üretim ve bunun sonucu mali tablo gerçekleģmelerinden fazla bir sapma göstermeyeceğimize emin bulunmaktayım. ġirketin bu ilk faaliyet yılında ana ortağımız olan Dubai Insurance Group L.L.C ye, tüm çalıģma arkadaģlarımıza ve değerli acentelerimize ayrı ayrı, gösterdikleri güven ve verdikleri destek için teģekkür ederim. Saygılarımla, E.Çetin Alanya Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 5

9 Dubai Group Sigorta A.ġ. Temel Verileri (000 TL) 2008 Alınan Prim 615 Ödenen Tazminat 0 Teknik Kar / Zarar Genel Giderler Personel Gideri Genel Yönetim Gideri Yatırım Gelirleri (Net) 307 Vergi Öncesi Kar 0 Net Kar/Zarar Özkaynak ÖdenmiĢ Sermaye Toplam Aktifler Poliçe Adedi Personel Adedi 87 Dubai Group Sigorta A.ġ. Karlılık Oranları (Oranlar %) 2008 GerçekleĢen Hasar / Prim 0,00 Genel Gider / Prim 800,33 Personel Gideri 476,26 Genel Yönetim Gideri 324,07 Teknik Kar / Prim -831,22 V.Ö. Kar / Özkaynak 0,00 Prim / Özkaynak 5,13 Özkaynak / Toplam Aktif 69,13 Alacakların Tahsil Süresi 0,00 Dünya Ekonomisi 2007 Ağustos ayında baģlayan küresel finansal kriz, dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini korurken, krizin dinamikleri belirginleģtikçe önümüzdeki yıllar için beklentiler de olumsuz yönde revize edilmeye baģlandı. Uluslararası kuruluģların açıkladığı rakamlar, küresel ekonomik krizin 2009 yılında daha da derinleģeceğini gösteriyor. IMF 2008 yılına dair beklentilerini %4,1 den %3,9 a, 2009 için ise %3,9 dan %3 e çekerek tahminlerini aģağı yönde revize etmiģtir. Ekonomistlere göre 2008 yılında %1,5 oranında büyümesi beklenen geliģmiģ ekonomilerin 2009 yılında ise ortalama %0,5 in altında büyüyeceği öngörülmektedir. Dünya ekonomisindeki %0,5 büyüme oranının, 2. Dünya savaģından bu yana görülen en düģük büyüme oranı olduğunu vurgulamak isteriz. 6

10 Amerika kaynaklı krizin sadece geliģmiģ mali piyasalara sahip ekonomilerle sınırlı kalacağı beklentisi iyimser bir tahmin olarak kalmıģ, kriz tüm dünya ekonomilerinde en etkin Ģeklide kendisini göstermiģtir. Ayrıca, kendi ülkelerinde borç yükümlülüklerini karģılamaya çalıģan uluslararası fonların da geliģmekte olan ekonomilerden fonlarını çekmesiyle bu kategorideki ülkeler önemli bir kaynak sorunuyla karģı karģıya kalmıģlardır yılının ortalarına kadar görece olarak iyi seyreden geliģen ekonomi borsaları bu sermaye çıkıģının baģlamasıyla çok ciddi değer kaybederek güvenli liman statüsünden uzaklaģmıģtır. Küresel ekonomi; mali piyasaların rahatlaması, teģvik paketlerinin etkisini göstermesi ve Amerikan emlak piyasasının istikrar kazanmasına bağlı olarak gelecek yıllarda az da olsa bir büyüme gösterecektir. Yine IMF in raporuna göre, endüstri ülkeleri ve Euro bölgesinde, ekonomi ortalama %2 küçülecektir. Mali krizin domino etkisi ile ekonomisinin resmen resesyona girdiği açıklanan Almanya da ise bu oran %2,5 olacak. Euro bölgesinde ise önümüzdeki yıl büyümenin tekrar yakalanacağı beklentileri mevcuttur. Önümüzdeki yıl, krizin çıkıģ noktası olan ABD nin krize daha etkin önlemler alması nedeniyle Amerikan ekonomisinin %1,6 oranında güçleneceği, Euro bölgesinde ise bu oranın daha az olacağını belirtebiliriz. Ancak Çin ekonomisinin büyümesi, azalsa da devam etmektedir. Kalkınmakta olan ülkeler arasında dikkat çeken Çin in bu yıl beklenen büyüme oranı, 1,8 puan aģağıya çekilmesine karģın, yine de %6,7 olarak belirlendi. Kalkınmakta olan bir diğer Asya ülkesi Hindistan için öngörülen büyüme oranı ise %5 tir. Genel olarak, küresel mali krizin biriken etkisinin geliģmiģ ekonomiler üzerinde 2009 yılında çok daha ağır bir Ģekilde hissettireceği ifade edebiliriz. Türkiye Ekonomisi Türkiye ekonomisi, 1950 sonrası dönemin en yüksek büyüme hızlarından birine yılları arasında ulaģmıģtır. Bu dönemde ekonomi yılda ortalama % 6,74, birikimli olarak ise %50 dolayında büyümüģtür. Çeyrek dönemlere göre bakıldığında, 24 dönem boyunca ekonomide kesintisiz bir büyüme gözlenmiģtir. Bu performans, çeyrek dönemler itibarıyla büyüme oranının açıklandığı 1987 yılından beri en uzun kesintisiz büyüme sürecidir yılının ortalarında belirtileri baģlayan küresel krizin etkileri Türkiye'de özellikle 2008 yılın son aylarında reel sektör üzerinde belirginleģmeye baģlamıģtır. DıĢ finansmana eriģim imkanlarının azalması, belirsizlik dolayısıyla ekonomik birimlerin daha likit portföy tercihlerine yönelmesi ve bankaların kredi arzına temkinli yaklaģmaları nedeniyle reel sektörün finansman sorunu çekmesine yol açmıstır. Ġç ve dıģ piyasalardaki daralmadan olumsuz etkilenen Türkiye ekonomisi, 2008 yılını büyüme hızında yavaģlama, yüksek cari açık ile otomotiv ve tekstil gibi bazı iģ kollarında görülen iģten çıkarmalarla tamamladı. Küresel krizin etkisiyle yavaģlayan Türkiye ekonomisi, 2008'in 3. çeyreğinde yüzde 0,5 düzeyinde gerçekleģen büyüme hızı, 27 çeyrektir üst üste büyüyen Türkiye ekonomisinde kaydedilen en düģük büyüme oranı olmuģtur. Enflasyon bu yıl içinde yeniden çift haneli rakamlara ulaģmıģ ancak durgunluk fiyat artıģlarına da yansıdığı 7

11 için enflasyonu aģağı çekmiģtir. DıĢ pazardaki talebin yavaģlaması ise lokomotiv görevi yapan ihracatı yavaģlatmıģtır. Sonuç olarak; 2008 yıl sonunda GSYĠH nın %2 reel artıģla 740 Milyar Dolara ulaģacağı beklenmektedir. Bu dönemde ihracat %23 artıģla 131 Milyon Dolar ithalat ise %18,8 artıģla 201 Milyon Dolar olarak gerçekleģmiģtir. ithalatın ihracatı karģılama oranı %65,3 tür yıllık enflasyon oranı ise %10,4 tür. Dünya Sigorta Sektörü Dünya sigorta sektörü reel değerlerle 2007 yılında bir önceki yıla göre %3.3 oranında büyüme kaydetmiģtir. Toplam 88 ülke sonuçlarına göre dünya sigortacılığının prim üretimi Milyar Dolar olarak belirlenmiģ bulunmaktadır. Ancak bu artıģın önemli bir bölümü Hayat Sigortaları primlerinden ileri gelmiģtir. Primin yaklaģık % 59 u Hayat Sigortaları, %41 i de Hayat-DıĢı Sigorta branģlarından oluģmaktadır. Primlerin kıtalararası paylaģımına bakıldığında ise Avrupa Kıtası %41.4 oranı ile baģı çekmekte, bunu hemen % 34.9 oranı ile Amerika kıtası takip etmektedir. Asya kıtası primlerden % 20.7, Okyanusya % 1.7, Afrika ise % 1.3 oranında pay almaktadırlar. Ülkeler bazında bakıldığında prim sıralamasında ilk sırayı % 30.4 pazar payı ile ABD almakta, kendisini % 11.4 pazar payı ile Ġngiltere, %10.5 ile Japonya, % 6.6 ile Fransa ve % 5.5 ile Almanya takip etmektedirler. Böylece bu ilk 5 ülkenin toplam primleri dünya sigortacılık primlerinin yaklaģık % 64.3 ünü teģkil etmektedir. Kalan % 35.7 lik pazar payı ise 83 ülke tarafından paylaģılmaktadır. Türkiye bu tablo içersinde 2007 yılında Milyon Dolar sigorta primi ile 88 ülke arasından 34 üncü sıradadır ve toplam pazarın %0.20 sine sahiptir. Dünya sigorta primlerinin toplam GSYH ya oranı %7.49 dur. Bu oranın 4.41 puanı hayat, 3.08 puanı hayat-dıģı sigortalardan oluģmaktadır. Ülkeler bazında sigorta primlerinin GSYH ya bakıldığında, Tayvan ve Ġngiltere %15.7, Güney Afrika %15.3, Hollanda %13.4, Güney Kore ve Hong Kong %11.8, Ġrlanda ise %11.6 oranında pay almaktadır. Türkiye de 2007 yıl sonu itibariyle sigorta primleri GSMH nın %1.4 ü oranıyla 88 ülke arasından 68. sırada bulunmaktadır. Bu oran dünya geneline bakıldığında oldukça düģüktür. KiĢi baģına prim üretiminde dünya ortalaması yaklaģık 608 Dolardır. Ġrlanda lılar yılda kiģi baģına Dolar sigorta primi harcaması gerçekleģtirirken, bu ülkeyi Ġngiltere Dolar, Hollanda Dolar, Ġsviçre Dolar, Danimarka Dolar, Fransa Dolar ile takip etmektedir. Türkiye ise 111 Dolar ile 62. Sırada yer almaktadır. Bu rakamın 2008 yıl sonunda yaklaģık 127 Dolar olacağı beklenmektedir. Dünya verilerine bakıldığında Türkiye Sigorta sektörü; rakamları düģük görünmekle birlikte geliģme potansiyelinin büyük olduğu bir sektördür. YaklaĢık iki yıllık süreçte yabancı sermaye nin Türkiye Sigorta sektörüne olan ilgisi de bu durumun bir göstergesidir. Türkiye Sigorta Sektörü Sektörün 2008 yılı prim üretimi %7,7 artıģ oranı ile Milyon Dolar olarak gerçekleģmiģtir. Üretimin %87 si hayat dıģı %13 ü ise hayat sigorta primlerinden 8

12 oluģmaktadır. Toplam prim üretiminin GSMH ya oranının %1,2 dolayında olması beklenmektedir. Sektörün geneline bakıldığında, poliçe satıģ kanalı bazında % 65 ile en büyük pay özel acentelere aittir. Bankalar %17 ve Brokerler %9 oranında pay almaktadır yıl sonunda sektörde 23 ü Hayat ve 30 u Hayat dıģı olmak üzere toplam 53 sigorta Ģirketi faaliyet göstermektedir yıl sonunda bu Ģirketlerde yaklaģık 16 Bin kiģi istihdam edilmiģtir itibariyle zorunlu deprem sigortası kapsamında %8,6 artıģ oranı ile 2 milyon 844 bin adet poliçe üretilmiģ ve %16,2 artıģ oranı ile 272 Milyon 623 Bin TL prim üretimi sağlanmıģtır. Bu dönemde 430 Bin TL hasar ödemesi gerçekleģmiģtir. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 2000 yılından 2008 yıl sonuna kadar geçen 8 yıllık sürede gerçekleģen 235 depremde 10 bin 364 adet dosya için 19 Milyon 598 Bin 530 TL tazminat ödemesi gerçekleģtirmiģtir. 27 Eylül 2000 yılından beri teminat sunan DASK tarafından bu güne kadar yaklaģık 3 milyon konut sigortalanmıģtır yılında beģinci yılını dolduran bireysel emeklilik sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmasına rağmen katılımın giderek arttığı görülmektedir sonu itibariyle sistemde bulunan sözleģme tutarı adettir Yatırıma yönlendirilen fon tutarı ise TL dir. Sistemin emeklilik dönemine yönelik fon birikimi sağlmayı amaçlaması nedeniyle, ortalama yatırım vadesi diğer yatırım araçlarına göre daha uzun olmakta ve böylece ekonomiye uzun vadeli fon akıģı sağlanmaktadır. Sistem ayrıca, yaklaģık on bin kiģiye iģ imkanı sağladığı için ülkemizdeki istihdama da katkı sağlamıģtır. Sektörün yıllardır beklediği ve 3 Haziran 2007 tarihinde kabul edilen 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu beraberinde yeni düzenlemeleri de getirerek sektörün yeniden yapılanma sürecini baģlatmıģ oldu. Nisan 2008 de yürülüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 2008 yılının önemli uygulamalarından biridir. Görev ve yükümlülükleri yönetmelikle belirlenen acenteler, saygınlığı artmıģ ve ciddi bir meslek olarak icra edilecek. Acentelere sermaye, iki yıllık tecrübe, üniversite mezuniyeti, bağımsız mekan, sorumluluk sigortası gibi Ģartlar getirilirken, poliçelerde teknik personel imzası gerekecek. Sistemin tam olarak iģlemeye baģlaması ve gerekli Ģartların uygulanmasıyla birlikte acentelik tesisinde azalma beklense de, mesleğe yeterli özeni göstermeyen acenteler zaman içerisinde elenecektir. Ancak profesyonel bir kimlikle daha güçlü bir yapıya sahip olacak acentelerin kalitesi, verimliliği ve etkinliği de artacaktır Yılı içerisinde kısmen veya tamamen uygulamaya konulan yönetmeliklerden bazıları; Aktüerler Yönetmeliği Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Emeklilik Gözetim Merkezi ÇalıĢma Esasları yönetmeliği Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliği Sigorta Eksperleri Yönetmeliği Sigorta SözleĢmelerinde Bilgilendirmeye ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği Sigortacılık Bağımsız Denetim Ġlkelerine ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta Ġhtisas Komiteleri Yönetmeliği 9

13 Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Ġç Sistemlerine ĠliĢkin Yönetmelik Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği 2001 krizinden bu yana ülke ekonosinin neredeyse 2 katı büyüyen Türk Sigorta Sektörü küresel krizin ülke içinde ve dıģında yarattığı durgunluk nedeniyle uzun bir aradan sonra 2008 yılında reel olarak küçülmüģtür. Genel olarak bireysel sigortaların düģük olması sektörün gerçek büyümesinin önünde bir engel olarak bulunmaktatır. Sektör prim üretimini daha çok endüstriyel ve kurumsal poliçelerden sağlamaktadır. YaĢanan ekonomik krizin etkisiyle daralan otomotiv sektöründe araç satıģlarının yavaģlaması ve mevcut poliçelerin de kriz nedeniyle yenilenmemesi sektör prim üretiminin % 40 ı gibi ciddi bir bölümünü oluģturan otomobil sigortalarının prim ve poliçelerinde düģüģe neden olmuģtur. Bununla beraber ihracatın düģmesi, pek çok sanayi kuruluģunun kapanması veya küçülmeye gitmesi, yatırımların ertelenmesi ve gayrimenkul satıģlarındaki durgunluk genel olarak prim üretimlerini olumsuz etkilemiģtir. Üretimdeki düģüģün yanı sıra primlerin tahsilatında da zaman içerisinde sorun yaģanabileceği düģünülmektedir yılında sigorta sektöründe de kendisini göstermeye baģlayan küresel kriz, 2009 yılında da etkisini sürdürecek, prim ve poliçe üretimindeki küçülme ile birlikte sektörün karlılığı da düģecektir. Prim üretimi ve karlılık oranlarında yaģanan düģüģler ile daralan sigorta pazarı Ģirketlerin fiyat rekabetini artırmasına neden olacaktır. Poliçele primlerinin gerçek değerinin çok altında belirlenmemesi ve hasar oranındaki artıģlar Ģirketlerin mali tablolarına zarar olarak yansıyacak bu durum gelecekte sektöre ciddi anlamda zarar verecektir. Rekabetin fiyatlar üzerinden değil hizmet kalitesi ve müģteri memnuniyeti açısından gerçekleģmesi sektörün sağlıklı geleceği için gereklidir. 10

14 Olağanüstü Genel Kurul ġirketimizin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, ġirket Ana SözleĢmesi nin Amaç ve ĠĢtigal Konusu baģlıklı 4.Maddesinin r bendinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 4597 sayılı ön izninde yazılı olduğu Ģekilde değiģtirilmesi kabul edilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı, tarih ve 7167 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıģtır. ESKĠ METĠN Madde 4 (r) SatıĢ vaadi, rehin, ticari iģletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine Ģerh ve tescil ettirmek, ġirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve ġirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri, ipotek, rehin ve ticari iģletme rehni de dahil olmak üzere kendisi ve/veya üçüncü kiģilerin borcu için her ne nam ve Ģekilde olursa olsun teminat olarak göstermek, üçüncü kiģilerin borcuna kefil olmak, YENĠ METĠN Madde 4 (r) SatıĢ vaadi, rehin, ticari iģletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerinde ayni haklar tesis etmek, tapu kütüğü ve ilgili sicillerine Ģerh ve tescil ettirmek, ġirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fek etmek ve ġirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrımenkulleri, ipotek, rehin ve ticari iģletme rehni de dahil olmak üzere sigortacılık iģlemlerinden doğan borcu veya sigortacılık iģlemleri ile ilgili teminat olarak göstermek, 11

15 Ġnsan Kaynakları Ġnsan Kaynakları Politikamız Dubai Group Sigorta, kuruluģ amaç ve hedeflerine uygun çalıģma süreçlerinde sahip olduğu en büyük değerin, çalıģanları olduğuna inanmıģ, ġirketimizi mevcut ve potansiyel insan kaynağının cazibe merkezi haline getirmeyi amaç edinmiģtir. ÇalıĢanlarımıza, müģterilerimize ve iģ ortaklarımıza katma değer yaratan bir organizasyon yapısıyla ortaya koyduğumuz Kurum Kültürü anlayıģı içinde odak noktamız yine insandır. Çünkü organizasyonumuz içinde yer alan insanın yeterlilikleri, yetkinlikleri, becerileri, tutum ve davranıģları, iletiģim kurma becerileri ve yönetim becerileri, yapımızın büyümesi ve geliģiminde elde edilen baģarının belirleyici faktörüdür. ġirketimizin Ġnsan Kaynakları Politikasına uygun amaçları; vizyon, misyon ve stratejilerimize uyum sağlayarak ortak hedeflere ekip ruhu içerisinde yürüyebilecek Ġnsan Kaynağını kurumumuz bünyesine katmak, sürekli geliģim felsefesi içerisinde Ģirketimizi sürdürülebilir baģarılara koģturmaktır. ġirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleģtirerek, çalıģanların mesleki, kiģisel ve sosyal geliģimlerini destekleyip; bilgi, özgüven ve motivasyon düzeyi yüksek, müģteri odaklı, dürüst, takım ruhu geliģmiģ, çalıģkan ve kuruma güvenen kadrolar oluģturmaktır. ÇalıĢanların Cinsiyet Durumu CĠNSĠYET Kadın 32 % 36,8 Erkek 55 % 63,2 Toplam 87 % 100,0 ÇalıĢanların Öğrenim Durumu ÖĞRENĠM DURUMU Lise ve altı 25 28,7 Üniversite 56 64,4 Y.Lisans - Doktora 6 6,9 Toplam ,0 12

16 ÇalıĢanların Bölgesel Dağılımı BÖLGESEL DAĞILIM Genel Müdürlük 64 73,6 Orta Anadolu 6 6,9 Ege 6 6,9 Güney Anadolu 6 6,9 Marmara 5 5,7 Toplam 87 Bölge Yönetmenlikleri Genel Müdürlüğü Ġstanbul da bulunan Dubai Group Sigorta A.ġ. nin, Ankara da Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği, Ġzmir de Ege Bölge Yönetmenliği, Adana da Güney Anadolu Bölge Yönetmenliği ve Bursa da Marmara Bölge Yönetmenliği olmak üzere dört bölge Yönetmenliği bulunmaktadır. ġirketimiz Genel Müdürlük ve 4 Bölge Yönetmenliğinde toplam 200 ün üzerinde acente ağı ile hizmet vermektedir. ANKARA ORTA ANADOLU BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Hıdır Tuğrul ÇALIġKAN ĠZMĠR EGE BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Lale Nedime ERKIZAN ADANA GÜNEY ANADOLU BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Fahri Bilal BOLAT BURSA MARMARA BÖLGE YÖNETMENLĠĞĠ Tel: Bölge Yönetmeni Ġshak Murat AYDANER 13

17 14

18 15

19 16

20 Tarihsel GeliĢim : Dubai Group Sigorta A.ġ., 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat DıĢı sigorta branģlarında faaliyette bulunmak üzere tarihinde tescil edilmiģtir. ġirketimiz, Sigorta ġirketleri ve Reasürans ġirketlerinin KuruluĢ ve ÇalıĢma Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branģlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/Sağlık, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branģlarının tümünde faaliyet göstermek için, Tarihinde T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ne ruhsat baģvurusunda bulunmuģ, Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıģtır. Ġlk poliçe ise 16 Aralık 2008 tarihinde Yangın branģında tanzim edilmiģtir. ġirketimizin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, ġirket Ana SözleĢmesi nin Amaç ve ĠĢtigal Konusu baģlıklı 4.Maddesinin r bendinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 4597 sayılı ön izninde yazılı olduğu Ģekilde değiģtirilmesi kabul edilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı, tarih ve 7167 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıģtır. Ortaklık Yapısı ġirketin sermayesi TL dir ve her biri 1.- TL nominal değerinde toplam adet nama yazılı hisseye bölünmüģtür. ġirketin sermayesi kurucular arasında aģağıdaki Ģekilde paylaģtırılmıģtır. ORTAK ADI PAY (%) SERMAYE (TL) DUBAĠ INSURANCE GROUP L.L.C. 99, ,00 ABDULRAZAQ MOHAMMED ABDULLA ALĠ ALJASSIM 0, ,00 MEHMET AYDOĞDU 0, ,00 FAREED LUTFĠ ALĠ HUSSAĠN HARMOUZI 0, ,00 ERCÜMENT ÇETĠN ALANYA 0, ,00 TOPLAM 100, ,00 17

21 Mali Tablolar 31 Aralık 2008 Ġtibariyle Ayrıntılı Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler - 3- Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - 3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler - 5- Krediler KarĢılığı (-) - 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar - 7- ġirket Hissesi - 8- Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) - 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) - 7- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 7- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar - 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları - 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar - 4- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu (-) - 6- ġüpheli Diğer Alacaklar - 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk EtmiĢ Faiz ve Kira Gelirleri - 3- Gelir Tahakkukları - 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları - 4- ĠĢ Avansları Personele Verilen Avanslar - 6- Sayım ve Tesellüm Noksanları - 7- Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar - 8- Diğer Cari Varlıklar KarĢılığı (-) - I- Cari Varlıklar Toplamı

22 VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ II- Cari Olmayan Varlıklar 31 Aralık 2008 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı - 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar - 7- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 1- Ortaklardan Alacaklar - 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar - 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar - 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar - 7- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar - 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları - 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - 3- Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar - 5- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu (-) - 6- ġüpheli Diğer Alacaklar - 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) - D- Finansal Varlıklar - 1- Bağlı Menkul Kıymetler - 2- ĠĢtirakler - 3- ĠĢtirakler Sermaye Taahhütleri (-) - 4- Bağlı Ortaklıklar - 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - 6- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler - 7- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - 8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar - 9- Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - 2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) - 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller - 4- Makine ve Teçhizatlar DemirbaĢ ve Tesisatlar Motorlu TaĢıtlar - 7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla EdinilmiĢ Maddi Varlıklar BirikmiĢ Amortismanlar (-) Maddi Varlıklara ĠliĢkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - F- Maddi Olmayan Varlıklar Haklar ġerefiye - 3- Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler - 4- AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri - 5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar - 6- BirikmiĢ Ġtfalar (Amortismanlar) (-) Maddi Olmayan Varlıklara ĠliĢkin Avanslar - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları - 2- Döviz Hesapları - 3- Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar - 4- PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar - 5- ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları Diğer ÇeĢitli Cari Olmayan Varlıklar - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarĢılığı - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I+II)

23 YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar - 2- Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- ÇıkarılmıĢ Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - 6- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar - 7- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) - 8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar - 2- ĠĢtiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar - 2- Diğer ÇeĢitli Borçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu (-) - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı - Net Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net Hayat Matematik KarĢılığı - Net - 4- Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı - Net Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılık - Net - 7- Diğer Teknik KarĢılıklar - Net - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile KarĢılıkları Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler - 5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları - 6- Dönem Karının PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) - 7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük KarĢılıkları - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar - 1- Kıdem Tazminatı KarĢılığı - 2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı - 3- Maliyet Giderleri KarĢılığı - H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler Gider Tahakkukları - 3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - 1- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlüğü - 2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları - 3- Diğer ÇeĢitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

24 YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi KuruluĢlarına Borçlar - 2- Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) ÇıkarılmıĢ Tahviller - 5- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar - 6- ÇıkarılmıĢ Diğer Finansal Varlıklar Ġhraç Farkı (-) - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta ve Reasürans ġirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar ĠĢtiraklere Borçlar - 3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslere Borçlar - 5- Personele Borçlar - 6- Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Borçlar - 3- Diğer ÇeĢitli Borçlar Reeskontu - E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı - Net - 2- Devam Eden Riskler KarĢılığı - Net - 3- Hayat Matematik KarĢılığı - Net - 4- Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığı - Net - 5- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı - Net - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılık - Net - 7- Diğer Teknik KarĢılıklar - Net F- Diğer Yükümlülükler ve KarĢılıkları - 1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - 2- Vadesi GeçmiĢ, ErtelenmiĢ veya TaksitlendirilmiĢ Vergi ve Diğer Yükümlülükler - 3- Diğer Borç ve Gider KarĢılıkları - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Kıdem Tazminatı KarĢılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarĢılığı - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları - 1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler - 2- Gider Tahakkukları - 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - 1- ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü - 2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

25 ÖZSERMAYE Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 V- Özsermaye A- ÖdenmiĢ Sermaye (Nominal) Sermaye ÖdenmemiĢ Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - B- Sermaye Yedekleri - 1- Hisse Senedi Ġhraç Primleri - 2- Hisse Senedi Ġptal Karları - 3- Sermayeye Eklenecek SatıĢ Karları - 4- Yabancı Para Çevirim Farkları - 5- Diğer Sermaye Yedekleri - C- Kar Yedekleri - 1- Yasal Yedekler - 2- Statü Yedekleri - 3- Olağanüstü Yedekler - 4- Özel Fonlar (Yedekler) - 5- Finansal Varlıkların Değerlemesi - 6- Diğer Kar Yedekleri - D- GeçmiĢ Yıllar Karları - 1- GeçmiĢ Yıllar Karları - E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) - 1- GeçmiĢ Yıllar Zararları - F-Dönem Net Karı Dönem Net Karı - 2- Dönem Net Zararı (-) V- Özsermaye Toplamı Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V)

26 7 Mayıs Aralık 2008 Dönemi Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) TEKNĠK BÖLÜM A- Hayat DıĢı Teknik Gelir KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - B- Hayat DıĢı Teknik Gider(-) GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Ödenen Hasarlar (-) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) Muallak Hasarlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Muallak Hasarlar KarĢılığı (-) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 3- Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B) D- Hayat Teknik Gelir - 1- KazanılmıĢ Primler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasürör Devredilen Primler (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığı (-) KazanılmamıĢ Primler KarĢılığında Reasürör Payı (+) Devam Eden Riskler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler KarĢılığı (-) Devam Eden Riskler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Hayat BranĢı Yatırım Geliri - 3- Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Karlar - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) - E- Hayat Teknik Gider - 1- GerçekleĢen Hasarlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı DüĢülmüĢ Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar KarĢılığı (-) Muallak Hasarlar KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 2- Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığı (-) Ġkramiye ve Ġndirimler KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 3- Hayat Matematik KarĢılığında DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Hayat Matematik KarĢılığı (-) Hayat Matematik KarĢılığında Reasürör Payı (+) - 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak)(+/-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılıklar(-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan KarĢılıklarda Reasürör Payı (+) - 5- Diğer Teknik KarĢılıklarda DeğiĢim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım DüĢülmüĢ Olarak) (+/-) - 6- Faaliyet Giderleri (-) - 7- Yatırım Giderleri(-) - 8- Yatırımlardaki GerçekleĢmemiĢ Zararlar (-) - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) - G- Emeklilik Teknik Gelir - 1- Fon ĠĢletim Gelirleri - 2- Yönetim Gideri Kesintisi - 3- GiriĢ Aidatı Gelirleri - 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer ArtıĢ Gelirleri - 7- Diğer Teknik Gelirler - H- Emeklilik Teknik Gideri - 1- Fon ĠĢletim Giderleri (-) - 2- Sermaye Tahsis Avansları Değer AzalıĢ Giderleri (-) - 3- Faaliyet Giderleri (-) - 4- Diğer Teknik Giderler (-) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) 23

27 II-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM 7 Mayıs Aralık 2008 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A-B) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) - I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) - J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K- Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi - 4- Kambiyo Karları ĠĢtiraklerden Gelirler - 6- Bağlı Ortaklıklar ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Gelirler - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - 9- Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - L- Yatırım Giderleri (-) Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer AzalıĢları (-) Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda OluĢan Zararlar (-) - 4- Hayat DıĢı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda OluĢan Zararlar (-) - 6- Kambiyo Zararları (-) Amortisman Giderleri (-) Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) KarĢılıklar Hesabı (+/-) Reeskont Hesabı (+/-) - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - 5- ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Hesabı (+/-) ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - 7- Diğer Gelir ve Karlar - 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - N- Dönem Net Karı veya Zararı Dönem Karı veya Zararı Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları (-) - 3- Dönem Net Karı veya Zararı Enflasyon Düzeltme Hesabı - 24

28 7 Mayıs Aralık 2008 Dönemi Nakit AkıĢ Tablosu (Bağımsız Denetimden GeçmiĢ) NAKĠT AKIġ TABLOSU 7 Mayıs Aralık 2008 A- ESAS FAALĠYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri - 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit giriģleri - 4- Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkıģı (-) Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) - 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkıģı (-) - 7- Esas faaliyetler sonucu oluģan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) Faiz ödemeleri (-) - 9- Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit giriģleri 11- Diğer nakit çıkıģları (-) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B- YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satıģı 2- Maddi varlıkların iktisabı (-) Mali varlık iktisabı (-) Mali varlıkların satıģı - 5- Alınan faizler Alınan temettüler - 7- Diğer nakit giriģleri - 8- Diğer nakit çıkıģları (-) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C- FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit giriģleri - 3- Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) - 4- Ödenen temettüler (-) - 5- Diğer nakit giriģleri - 6- Diğer nakit çıkıģları (-) - 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D- KUR FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNE OLAN ETKĠSĠ - E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artıģ F- Dönem baģındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu - G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

29 Özsermaye DeğiĢim Tablosu - Bağımsız Ġncelemeden GeçmiĢ (31 Aralık 2008) Özsermaye Yabancı Diğer Net GeçmiĢ ĠĢletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yıllar Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü DağıtılmamıĢ Karı/ Karları/ Sermaye Senetleri(-) ArtıĢı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) (Zararları) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) II- Muhasebe Politikasında DeğiĢiklikler (2.1 no lu dipnot) III- Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit (*) Ġç kaynaklardan B- ĠĢletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artıģı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) I- Dağıtılan temettü J- Transfer IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) (*) Şirket in nominal sermayesi TL olup, TL tutarında ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır.. 26

30 Dubai Group Sigorta A.ġ. Prim Üretimi Eski BranĢ Planına Göre Prim Üretimi (TL) 2008 Yangın Nakliyat Genel Kaza Kasko Diğer Kaza KMA * Trafik Diğer KMA Mühendislik Sağlık Hukuksal Koruma Ferdi Kaza Toplam *K.M.A.:Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Yeni BranĢ Planına Göre Prim Üretimi (TL) 2008 Kaza Hastalık/Sağlık Kara Araçları (Kasko) Nakliyat Yangın ve Doğal Afetler Genel Zararlar Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) Kara Araçları Sorumluluk (Diğer) Genel Sorumluluk Hukuksal Koruma Toplam

31 Dubai Group Sigorta A.ġ. Poliçe Üretimi Eski BranĢ Planına Göre Poliçe Üretimi (Adet) 2008 Yangın 195 Nakliyat 7 Genel Kaza 721 Kasko 272 Diğer Kaza 449 KMA* 740 Trafik 454 Diğer KMA 286 Mühendislik 9 Sağlık 9 Hukuksal Koruma 307 Ferdi Kaza 321 Toplam *K.M.A.:Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Yeni BranĢ Planına Göre Poliçe Üretimi (Adet) 2008 Kaza 322 Hastalık/Sağlık 9 Kara Araçları (Kasko) 272 Nakliyat 7 Yangın ve Doğal Afetler 195 Genel Zararlar 337 Kara Araçları Sorumluluk (Trafik) 454 Kara Araçları Sorumluluk (Diğer) 286 Genel Sorumluluk 120 Hukuksal Koruma 307 Toplam

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector

SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ. Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector SON YAġANAN KÜRESEL FĠNANSAL KRĠZ VE TÜRK FĠNANS SEKTÖRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ Latest Global Financial Crisis and Its Effects on Turkish Finance Sector Yrd. Doç. Dr. Ramazan AKBULUT Harran Üniversitesi,

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

01 2010 Faaliyet Raporu

01 2010 Faaliyet Raporu 01 2010 Faaliyet Raporu 1 2010 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER KURUMSAL PROFİL 4 CARDIF SİGORTA NIN STRATEJİSİ 5 ORTAKLIK YAPISI 5 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 6 ÜST YÖNETİMİN MESAJI 7 YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda

BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Yanınızda, yakınınızda BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yanınızda, yakınınızda 1 GENEL MÜDÜRLÜK Halaskargazi Caddesi No:33 HARBİYE 34373 ŞİŞLİ / İSTANBUL Tel : 0 212 / 368 22 00 (Pbx) Faks : 0 212 / 232

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu

BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu BNP PARIBAS CARDIF 2011 Faaliyet Raporu Tenis disiplin demektir Hız, denge, koordinasyon, hedefe odaklanma ve vuruşta isabet demektir. Tenisin merkezinde insan vardır. Top ve raketin buluşması tesadüflere

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz

Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz Paydaşlarımızla birlikte Yürüyoruz ING Emeklilik A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I - SUNUŞ 2 Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz 4 Kısaca ING Emeklilik 6 Ortaklık Yapısı 8 Finansal Göstergeler

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN

T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU. Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN T.C. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU & Dr. Nuri Sait ALTUN Ekim 2012 1 ÖNSÖZ Bu kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde Meslek

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ?

Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 1, 84-128, Şubat 2012 84 AB NĠN ZAYIF EKONOMĠK HALKASI YUNANĠSTAN IN EKONOMĠK KRĠZĠ DĠNECEK MĠ? Serap DURUSOY * Ömür ġamġloğlu** ÖZET 2007 nin ikinci çeyreğinde ABD

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı