ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

2 ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, özsermaye değiģim tablosu, nakit akıģ tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca sınırlı denetime tabi tutulmuģtur. ġirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimine iliģkin ulaģılan sonucun açıklanmasıdır. Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Sınırlı denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan sınırlı denetim ilkelerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak yapılmıģtır. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kiģilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Sınırlı denetimin kapsamı, ilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan tam kapsamlı bağımsız denetim ilkelerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak yapılan bağımsız denetim çalıģmasına göre daha dar olduğundan, sınırlı denetim, tam kapsamlı denetimde farkında olunabilecek tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, tam kapsamlı bir denetim çalıģması yürütülmemesi nedeniyle bir bağımsız denetim görüģü açıklanmamıģtır. Sonuç 3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, Ziraat Sigorta A.ġ. nin 2011 tarihi itibarıyla finansal pozisyonunu, aynı tarihte sonra eren altı aylık döneme iliģkin finansal performansını ve nakit akıģlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıģtır. Ġstanbul, 12 Ağustos 2011 DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED Sibel Türker Sorumlu Ortak BaĢdenetçi

3 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen mevzuata göre hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotların Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ġirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Ġstanbul, 12 Ağustos 2011 Abdulnaim TEMUR Ġrfan YÖRÜK A.Korhan AKÇÖL Genel Müdür Mali ĠĢler Grup Müdürü Aktüer Berrin KAYHAN Denetçi Dr. Ercüment GÜLER Denetçi

4 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana Ģirketin adı ve grubun son sahibi; 11 Mayıs 2009 tarihinden itibaren faaliyet göstermekte olan Ziraat Sigorta Anonim ġirketi ( ġirket ) Türkiye Ziraat Bankası A.ġ. grubuna bağlı olup, nihai ortaklık yapısı aģağıda yer almaktadır Aralık 2010 Pay Tutarı TL Pay Oranı % Pay Tutarı TL Pay Oranı % Ziraat Bankası A.ġ %99, %99,96 Diğer Ortakalar %0, %0, %100, %100, KuruluĢun ikametgahı ve yasal yapısı, Ģirket olarak oluģtuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi; ġirket, 11 Mayıs 2009 tarihinde Ġstanbul da Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine göre Anonim ġirket olarak kurulmuģ ve 15 Mayıs 2009 da tescil edilmiģtir. ġirket faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda belirlenen esaslara göre yürütmektedir. ġirketin tescil edilmiģ adresi Turgut Özal Millet Caddesi No: Aksaray-Fatih / Ġstanbul dur. 1.3 ĠĢletmenin fiili faaliyet konusu: ġirket ana sözleģmesinde yazılı faaliyet konuları dahilinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve yabancı ülkelerde her türlü elementer sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon iģlemleri yapmaktadır. 1.4 KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıģma alanlarının niteliklerinin açıklaması; ġirket hayat dıģı tüm sigortacılık branģlarında faaliyet ruhsatlarına sahiptir. Faaliyet ruhsatlarının yetkileri doğrultusunda; 1. Kaza (meslek hastalıkları dahil) a) ölme veya yaralanma sonucu toplu veya irat Ģeklinde tazminat ödemesi b) zararın tazmini c) (a) ve (b) nin kombinasyonuna bağlı ödemeler 2. Hastalık/ Sağlık a) hastalık sonucu toplu veya irat Ģeklinde tazminat ödemesi (hastalık) b) tedavi masraflarının tazmini (sağlık) c) (a) ve (b) nin kombinasyonu (hastalık ve sağlık) 10

5 1. Genel Bilgiler (devamı) 1.4 KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıģma alanlarının niteliklerinin açıklaması (devamı) 3. Kara araçları a) motorlu kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi b) motorlu araçlar dıģındaki kara araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi 4. Raylı araçlar; Raylı araçlara gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi 5. Hava araçları; Hava araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi 6. Su araçları (deniz, göl ve nehir araçları) a) nehir araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi b) göl araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi c) deniz araçlarına gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi 7. Nakliyat (ticari mal, bagaj ve tüm diğer mallar); UlaĢımın Ģekline bağlı olmaksızın nakliyat konusu mal ve bagaja gelen zararlar nedeniyle tazminat ödemesi. 8. Yangın ve doğal afetler a) yangın b) patlama c) deprem ç) sel d) deprem ve sel dıģındaki doğal afetler e) nükleer enerji f) toprak kayması Nedeniyle doğan tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz). 9. Genel zararlar a) Dolu veya dondan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri (3, 4, 5, 6 ve 7 kapsamındaki mallar için uygulanmaz) b) 8 de sayılan haller dıģında hırsızlık ve diğer tüm olaylardan kaynaklanan zararlar nedeniyle tazminat ödemeleri 10. Kara araçları sorumluluk; Kara araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taģıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri. 11. Hava araçları sorumluluk; Hava araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taģıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri. 12. Su araçları sorumluluk (deniz, göl ve nehir araçları); Su araçlarından kaynaklanan sorumluluklar (taģıyıcı sorumluluğu dahil) nedeniyle tazminat ödemeleri. 13. Genel sorumluluk; 10, 11 ve 12 kapsamında sayılanlar dıģındaki tüm sorumluluklar nedeniyle tazminat ödemeleri. 11

6 1. Genel Bilgiler (devamı) 1.4 KuruluĢun faaliyetlerinin ve esas çalıģma alanlarının niteliklerinin açıklaması (devamı) 14. Kredi a) borcun ödenmemesine veya borçlunun aczine bağlı tazminat ödemeleri b) ihracat kredisine bağlı tazminat ödemeleri c) taksitle verilen kredilere bağlı tazminat ödemeleri ç) uzun vadeli konut kredisine bağlı tazminat ödemeleri d) tarım kredisine bağlı tazminat ödemeleri 15. Emniyeti suistimal 16. Finansal Kayıplar a) istihdam risklerinden kaynaklanan tazminat ödemeleri, b) gelir yetersizliğinden kaynaklanan tazminat ödemeleri, c) hava Ģartlarının neden olduğu zararlardan kaynaklanan tazminat ödemeleri, ç) gelir kaybı nedeniyle tazminat ödemeleri, d) genel giderlerin devam ettirilebilmesine yönelik tazminat ödemeleri, e) beklenmeyen ticari giderler nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri, f) piyasa değerindeki kayıp nedeniyle yapılan tazminat ödemeleri, g) kira veya gelir kaybına bağlı tazminat ödemeleri, h) ticari olan ya da olmayan diğer finansal kayıplardan kaynaklanan tazminat ödemeleri. 17. Hukuksal Koruma; Hukuksal çıkarların korunması için yapılması gereken giderlere bağlı ödemeler. 18. Destek; Seyahat ederken ya da evinden uzaktayken zarurete düģen sigortalıya yapılan ödemeler. Konu ve branģlarında poliçe tanzim edebilmektedir. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalıģan personelin ortalama sayısı; 1 Ocak Ocak 31 Aralık 2010 Adet Adet Üst ve orta kademeli yöneticiler Diğer personel Toplam

7 1. Genel Bilgiler (devamı) 1.6 Yönetim kurulu baģkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler; 1 Ocak 2011 döneminde TL dir (1 Ocak 2010: ). 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araģtırma geliģtirme, pazarlama ve satıģ, dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar; ġirket, teknik bölüme iliģkin personel, yönetim, araģtırma ve geliģtirme, pazarlama ve satıģ, dıģarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ile diğer faaliyet giderlerini; Hazine MüsteĢarlığı tarafından yayınlanan 4 Ocak 2008 tarihli "Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına ĠliĢkin Genelge" ile söz konusu genelgede değiģiklik yapan 09 Ağustos 2010 tarihli 2010 / 9 sayılı Genelge hükümlerini dikkate alarak dağıtmaktadır 1.8 Finansal tabloların tek bir Ģirketi mi yoksa Ģirketler grubunu mu içerdiği; 14 Temmuz 2007 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Sigorta ve Reasürans ġirketleri ile Emeklilik ġirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik e göre ekli finansal tablolar konsolide olmayan finansal tabloları içermektedir. 1.9 Raporlayan iģletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan değiģiklikler; Adı / Ticari ünvanı Yönetim merkezi adresi Ziraat Sigorta Anonim ġirketi Turgut Özal Millet Caddesi No: Aksaray-Fatih / Ġstanbul Telefon (212) Faks (212) Ġnternet sayfası adresi Önceki bilanço tarihinden itibaren yukarıda yer alan kimlik bilgilerinde herhangi bir değiģiklik olmamıģtır Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar; Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 13

8 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 2.1. Hazırlık Esasları Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri a. Teknik KarĢılıklar Finansal tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yer alan kazanılmamıģ primler karģılığı, muallak hasar karģılıkları ve bu karģılıkların reasürör payları 14 Haziran 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiģ bulunan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Temmuz 2010 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak aģağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiģtir. Kazanılmamış primler karşılığı: KazanılmamıĢ primler karģılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleģmeleri için tahakkuk etmiģ primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmından oluģmaktadır. KazanılmamıĢ primler karģılığının hesaplanması sırasında, sigorta teminatının baģladığı gün ile bitiģ günü yarım gün olarak dikkate alınmakta ve buna göre hesaplama yapılmaktadır. Üretime bağlı olarak tahakkukunun yapılması kaydıyla aracılara ödenen komisyonlar, reasüröre devredilen primler nedeniyle alınan komisyonlar, bölüģmesiz reasürans anlaģmaları için ödenen tutarlar ile tarifelerin gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı ertelenmiģ gelirler ve ertelenmiģ giderler hesapları ile diğer ilgili hesaplar altında muhasebeleģtirilmektedir. Belirli bir bitiģ tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleģmelerinde, istatistiki verilere göre tahmini bitiģ tarihlerinin tespit edilmesi ve buna göre kazanılmamıģ primler karģılığı ayrılması gerekmektedir. Bu hesabın yapılamaması durumunda, son üç ayda tahakkuk etmiģ primlerin % 50'si kazanılmamıģ primler karģılığı olarak ayrılmaktadır. Devam eden riskler karşılığı : Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca; Ģirketlerin yürürlükte bulunan sigorta sözleģmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların ilgili sözleģmeler için ayrılmıģ kazanılmamıģ primler karģılığından fazla olma ihtimaline karģı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12 ayı kapsayacak Ģekilde yeterlilik testi yapmak zorunda olduğu belirtilmiģtir. Konuya iliģkin 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelikte, söz konusu yeterlilik testi yapılırken, net kazanılmamıģ primler karģılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerektiği, beklenen net hasar prim oranının gerçekleģmiģ hasarların (muallak tazminatlar (net) + ödenen tazminatlar (net) - devreden muallak tazminatlar (net)) kazanılmıģ prime (yazılan primler (net) + devreden kazanılmamıģ primler karģılığı (net)- kazanılmamıģ primler karģılığı (net)) bölünmesi suretiyle bulunacağı belirtilmiģtir. MüsteĢarlıkça belirlenecek branģlar için beklenen hasar prim oranının % 95 in üzerinde olması halinde, % 95 i aģan oranın net kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar net devam eden riskler karģılığı, %95 i aģan oranın brüt kazanılmamıģ primler karģılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karģılığı olarak finansal tablolarda yer alması gerektiği ifade edilmiģtir. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. 14

9 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri (devamı) a. Teknik KarĢılıklar (devamı) Devam eden riskler karşılığı (devamı): Detayı yukarıda belirtilen yeterlilik testi sonucu 2011 tarihi itibarıyla ġirket in ayırması gereken devam eden riskler karģılığı (31 Aralık 2010: Bulunmamaktadır). Muallak hasar ve tazminat karşılığı: ġirket, tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiģ tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamıģ ise tahmini bedelleri ile gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri için muallak tazminat karģılığı ayırmaktadır. Tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ muallak tazminat karģılığının hesaplanması sırasında; hesaplanmıģ veya tahmin edilmiģ eksper, bilirkiģi, danıģman, dava ve haberleģme giderleri de dahil olmak üzere tazminat dosyalarının tekemmülü için gerekli tüm gider payları dikkate alınmaktadır ve ilgili hesaplamalarda rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilememektedir. Halefiyet hakkının kazanılmıģ olması Ģartı ile uygulama esasları MüsteĢarlıkça belirlenecek olan tahakkuk etmiģ rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak hesabının altında gösterilerek dönem geliri ile iliģkisi kurulmaktadır. GerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin test edilebilmesi için ayrı bir hesaplama yapılmaktadır. Bu hesaplama sırasında hesap dönemi sonu rakamları son 12 ayı kapsayacak Ģekilde brüt olarak dikkate alınmakta, bu tarihlerden önce meydana gelmiģ ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiģ tazminatlar, gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir. GerçekleĢmiĢ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin hesaplanması sırasında, sigorta ve reasürans Ģirketlerinin bu bedellerle ilgili olarak son 5 veya daha fazla yıllarda; bu tarihlerden önce meydana gelmiģ ancak sonrasından rapor edilmiģ tazminatların, bunlara iliģkin rücu, sovtaj ve benzeri gelir tahsilatlarının tenzil edilmesinden sonra kalan tutarlarının, söz konusu yıllara iliģkin prim üretimlerine bölünmesi suretiyle bulunan ağırlıklı ortalama dikkate alınmaktadır. Cari hesap dönemi için gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedeli, yukarıda belirtilen Ģekilde hesaplanmıģ olan ağırlıklı ortalama ile cari hesap döneminden önceki 12 aylık toplam brüt prim üretiminin çarpılması suretiyle bulunmaktadır. Bu test yapılırken, gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tazminat bedellerinin prim üzerinden ve tüm branģlar bazında hesaplanması gerekmektedir. Test sonucunda bulunan tutar ile aktüeryal zincirleme merdiven methodu ile bulunan tutar branģların toplamı itibariyle kıyaslanır ve hangi tutar daha büyük ise bu yöntemin her bir branģına iliģkin tutarları gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ tutar olarak finansal tablolara yansıtılır. Yeni faaliyete baģlanılan branģlar ile hasar adedi yetersizliği ile ilgili olarak aktüerler tarafından belirlenmiģ muallak tazminat karģılıklarının yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla, Ģirketler her hesap yılı sonunda branģlar itibarıyla brüt tutarlar üzerinden muallak tazminat karģılığı yeterlilik tablosunu MüsteĢarlıkça belirlenen formatta zorundadır. 15

10 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri (devamı) a. Teknik KarĢılıklar (devamı) Muallak hasar ve tazminat karşılığı: (devamı) 20 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Hazine MüsteĢarlığı tarafından 2010/12 sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna ĠliĢkin Genelge yayınlanmıģtır. 1. Öncelikle Ģirketler tarafından aktüeryal zincirleme merdiven metodunun uygulanmasında 5 farklı yöntem kullanılacaktır; Standart Zincir, Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans/ġiddet ve Munich Zinciri. ġirketler her branģ için kullanacakları nihai yöntemi belirleyecek ve söz konusu yöntemi 3 yıl boyunca değiģtirmeyeceklerdir. ġirket, kara araçları, yangın ve doğal afetler, sağlık, nakliyat, genel zararlar branģlarında Hasar/Prim; su araçları, zorunluı trafik, ihtiyari mali sorumluluk, kaza branģlarında Frekans/ġiddet; ve genel sorumluluk branģında ise Munich Zinciri yöntemini tercih etmiģtir 2. ġirketlerin büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarların ayrı bir tabloda/dosyada istatistiki yöntemlerle (Box Plot) elimine edilmeleri mümkündür. 3. Tenzil edilecek rücu ve sovtaj tutarlarının tahsil edilmiģ tutarlar üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Söz konusu tutarlar hesaplanırken yalnızca hesaplamaya konu süre içinde tazminat ödemesi yapılan rücu ve sovtaj tahsilatlarının dikkate alınması ve tabloda tahsil edildiği dönem ile iliģkilendirilmesi gerekmektedir. 4. Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapılacak ve Ģirketin yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaģmalarına bağlı olarak net rakamlara ulaģılacaktır. 5. ġirketlerin yeni Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metodu hesaplamasına uyum sağlamalarını teminen ilgili Yönetmelikle kademeli bir geçiģ öngörülmektedir. Bu çerçevede tablodan çıkan sonucun 2010 yılı için en az %80 inin, 2011 yılı için en az % 90 ının kullanılması mümkündür. ġirket in yukarıda detaylı olarak anlatılan yönteme göre 2011 tarihi itibarıyla hesapladığı ve ekli finansal tablolarda muallak hasar karģılığı içerisinde yer alan gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasar ve tazminat bedeli net TL dir (31 Aralık 2010: TL). 16

11 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri (devamı) a. Teknik KarĢılıklar (devamı) Dengeleme karşılığı: 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Teknik KarĢılıklarına ve Bu KarĢılıkların Yatırılacağı Varlıklara ĠliĢkin Yönetmelik in 9. maddesinde Ģirketlerin takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karģılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karģılığı ayıracağı ifade edilmiģtir. Ayrıca dengeleme karģılığının her bir yıla tekabül eden deprem ve kredi net primlerinin %12 si oranında hesaplanacağı, net primin hesaplanmasında, bölüģmesiz reasürans anlaģmaları için ödenen tutarların devredilen prim olarak telakki edileceği ve karģılık ayrılmasına son beģ finansal yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150 sine ulaģılıncaya kadar devam edileceği belirtilmiģtir. BeĢinci yılın geçmesini müteakiben prim üretimi rakamına bağlı olarak karģılık rakamının bir önceki yılki bilançoda yer alan karģılık tutarına göre daha düģük çıkması durumunda aradaki fark özsermaye altında diğer kar yedekleri içerisinde gösterilebilecektir. Özsermayeye aktarılan bu tutar yedek olarak tutulabileceği gibi sermaye artırımına konu olabilir veya tazminat ödemelerinde kullanılabilecektir. Depremin meydana gelmesi veya kredi branģında ilgili finansal yılda teknik zarar gerçekleģmesi durumunda, kredi ve deprem teminatları için ayrılan karģılıklar tazminat ödemelerinde kullanılabilecek, hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleģmede belirtilen muafiyet limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karģılıklarından indirilemeyecektir tarihi itibarıyla yukarıda belirtilen hesaplamaya göre TL (31 Aralık 2010: TL ) dengeleme karģılığı mevcuttur. b. Rücu Gelir Tahakkukları 20 Eylül 2010 tarihi itibarıyla Hazine MüsteĢarlığı tarafından 2010/13 sayılı Rücu ve Sovtaj Gelirlerine ĠliĢkin Genelge yayınlanmıģtır. 1. Tahakkuk etmiģ ve hesaben tespit edilmiģ muallak tazminat karģılığına iliģkin hesaplamalarda (dosya muallaklarında) tahakkuk etmiģ veya tahsil edilmiģ rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri tenzil edilemeyecek; tahakkuk etmiģ rücu, sovtaj ve benzeri gelir kalemleri bilançonun aktif tarafındaki ilgili alacak hesabı altında ve gelir tablosunda aģağıda detaylı verildiği Ģekilde muhasebeleģtirilebilecektir. 2. Rücu ve sovtaj alacağının veya gelirinin tahakkukunun yapılabilmesi için, halefiyet hakkının kazanılması, tutarın kesin olarak tespit edilmesi ve dönem sonu itibariyle tahsil edilmemiģ olması gerekmektedir. 17

12 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri (devamı) b. Rücu Gelir Tahakkukları (devamı) 3. Sigorta Ģirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın, sigorta Ģirketlerinin tazminat ödemesini gerçekleģtirerek sigortalılarından ibraname almıģ olmaları ve karģı sigorta Ģirketine ya da 3. Ģahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta Ģirketinin teminat limitine kadar olan rücu alacakları tahakkuk ettirilebilecektir. Ancak, söz konusu tutarın tazminat ödemesini takip eden altı ay içerisinde karģı sigorta Ģirketinden veya dört ay içerisinde 3. Ģahıslardan tahsil edilememesi durumumda alacak karģılığı ayrılacaktır. 4. Rücu talebinin dava/icra yoluyla yapılması halinde ise bu iģlemlere baģlandığı tarih itibariyle tahakkuk iģlemi yapılacak ve aynı tarih itibariyle bu tutar için Ģüpheli alacak karģılığı ayrılacaktır. 5. Sovtaj gelirinin tahukkuk ettirilebilmesi için, kısmi zarar görmüģ malların sigorta bedelinin tamamının tazmin edilmesi ve sonra bu malların sigorta Ģirketininin mülkiyetine veya feri zilliyetine geçmesi (sovtaj) halinde bunların satıģından elde edilebilecek gelirlerin rücu alacakları gibi ilgili dönemlerde tahakkunun yapılması gerekmektedir. Bu durumda, Ģirketin feri zilliyeti altında bulunan malların üçüncü bir kiģi (gerçek/tüzel) aracılığı ile satıģının yapılması veya sigortalıya bırakılması ya da doğrudan Ģirket tarafında satıģının yapıldığı durumlarında da sovtaj gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi ve ödenen tazminatlardan ya da muallak tazminatlardan tenzil edilmemesi gerekmektedir. 6. BranĢlar itibariyle tahakkuk ve tahsil edilen rücu ve sovtaj gelirleri tutarları finansal tabloların dipnotlarında ayrıca açıklanarak kamuoyuna bilgi verilir. c. Prim Geliri ve Hasarlar Prim geliri yıl içinde tanzim edilen poliçe gelirlerinden oluģmaktadır. KazanılmamıĢ primler karģılığı, bilanço tarihinde yürürlükte bulunan poliçeler üzerinden gün esası dikkate alınarak hesaplanmıģtır. Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen ödenmemiģ hasarlar ile gerçekleģmiģ ancak rapor edilmemiģ hasarlar için muallak hasarlar karģılığı ayrılmaktadır. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu karģılıklar içerisinde netleģtirilmektedir. d. Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Vadesi gelmiģ sigortacılık faaliyetlerinden alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa alacak karģılığı ayrılmaktadır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen silinirler. 18

13 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri (devamı) e. Alacak ve Borç Reeskont KarĢılığı Alacaklar ve borçlar finansal tablolarda kayıtlı değerleri ile yer almakta ve reeskonta tabi tutulmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Türk Lirası cinsinden senetli ve senetsiz alacak ve borçların reeskont edilmesinde kullanılan oran %11 dir (31 Aralık 2010: %11). Bilanço tarihi itibarıyla yabancı para cinsinden senetli ve senetsiz alacak ve borçların reeskont edilmesinde Libor oranları kullanılmıģtır. f. Finansal Kiralama ĠĢlemleri Kiralama - kiracı durumunda ġirket Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iģlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düģük olanı kullanılarak aktifleģtirilir. Kiralayana karģı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlülüğündeki azalıģı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. g. Kur DeğiĢiminin Etkileri ġirket, yabancı para cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alıģ kuruyla değerlemektedir. Bu iģlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna dahil edilmektedir. h. Hisse BaĢına Kazanç TMS 33 Hisse BaĢına Kazanç standardına göre, hisse senetleri borsada iģlem görmeyen iģletmeler hisse baģına kazanç açıklamak zorunda değildirler. ġirket in hisseleri borsada iģlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse baģına kazanç/zarar hesaplanmamıģtır. 19

14 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler (devamı) Uygulanan Muhasebe Ġlkeleri (devamı) i. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. j. KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karģılık ayrılır. KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliģkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karģılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karģılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eģittir. KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karģılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleģtirilir Finansal tabloların anlaģılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları ve takip eden 2 numaralı dipnotlarda tüm muhasebe politikalarına yer verilmiģtir Kullanılan para birimi ġirket in finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. ġirket finansal tabloları, ġirket in finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiģtir Finansal tabloda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi Finansal tablolarda miktarlar TL tam sayı olarak gösterilmiģlerdir. 20

15 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan ölçüm temeli (veya temelleri) Finansal tablolar, bazı duran varlıklar ve finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. AĢağıdaki yeni ve güncellenmiģ standartlar ve yorumlar ġirket tarafından uygulanmıģ ve bu finansal tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuģtur. Bu finansal tablolarda uygulanmıģ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıģtır. ġirket in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiģ standartlar: Bulunmamaktadır. ġirket in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiģ standartlar: Bulunmamaktadır yılından itibaren geçerli olup, ġirket in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değiģiklikler ve yorumlar: UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2010 yılında yayınlanan UFRS lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler in bir kısmı olarak) UMS 1 e yapılan değiģiklik, ġirket in diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. DeğiĢiklik geçmiģe yönelik olarak uygulanmıģtır. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar (2010 yılında yayınlanan UFRS lerde Yapılan ĠyileĢtirmeler in bir kısmı olarak) UMS 24 (2009) İlişkili Taraf Açıklamaları Kasım 2009 da UMS 24 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları güncellenmiģtir. Standarda yapılan güncelleme, devlet iģletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliģkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. 21

16 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiģiklikler ve hatalar UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiģiklikler, 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değiģiklikler finansal tablo hazırlayan bir iģletmenin fonksiyonel para birimi dıģındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleģtirilme iģlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleģtirilmekteydi ancak bu değiģiklikler, belirli Ģartların karģılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleģtirilmesi gerektiğini belirtmektedir. UFRS 1 (değiģiklikler) UFRS nin İlk Olarak Uygulanması Diğer İstisnai Durumlar 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değiģiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karģılaģtırmalı sunumu açısından UFRS leri ilk kullanan iģletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi UFRYK 14 yorumunda yapılan değiģiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerlidir. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peģin ödemeyi tercih eden iģletmeler bu değiģikliklerden etkilenecektir. Bu değiģiklikler uyarınca, isteğe bağlı peģin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleģtirilir. UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden iģletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler UMSK, yukarıdaki değiģikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aģağıda belirtilen ve baģlıca 5 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıģtır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Olarak Uygulanması; UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri; UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar; UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27 deki değiģiklikler haricindeki tüm diğer değiģiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. 22

17 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiģiklikler ve hatalar (devamı) Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler(devamı) Söz konusu standartlar, değiģiklikler ve yorumların ġirket in finansal performansı veya finansal durumuna önemli bir etkisi olmamıģtır. Henüz yürürlüğe girmemiģ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiģ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiģiklikler ve yorumlar UFRS 1 (değiģiklikler) UFRS nin İlk Olarak Uygulanması Diğer İstisnai Durumlar 20 Aralık 2010 tarihinde, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS ye geçiģ dönemi öncesinde ortaya çıkan iģlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan Ģirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla UFRS 1 e ilave değiģiklikler getirilmiģtir. Bu değiģiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket halihazırda UFRS ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değiģiklikler ġirket için geçerli değildir. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dıģı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceleme çalıģmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiģtirilmiģtir. Bu değiģiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara iliģkin devir iģlemlerini ve devri gerçekleģtiren iģletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değiģiklikler uyarınca, oransız devir iģlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleģtirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değiģiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009 da UFRS 9 un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıģtır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların, iģletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleģmeye dayalı nakit akıģ özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiģ maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz değerlendirmemiģtir. 23

18 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiģiklikler ve hatalar (devamı) UMS 12 Gelir Vergisi UMS 12 Gelir Vergisi standardı, Aralık 2010 tarihinde değiģikliğe uğramıģtır. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satıģı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla iliģkilendirilen ertelenmiģ vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, defter değerinin geri kazanılması iģlemi varlığın kullanımı ya da satıģı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değiģiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satıģ yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiģtir. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UFRS 10 Konsolide Mali Tablolar UFRS 10 standardı, konsolidasyon ile ilgili açıklamaların yer aldığı UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar ile UFRYK 12 Konsolidasyon Özel Amaçlı ĠĢletmeler standartlarının yerine getirilmiģtir. Bu standart, konsolidasyona tabi olan iģletmelerin doğasına bakılmaksızın ( örneğin; oy çoğunluğuna ya da genellikle özel amaçlı iģletmelerdeki gibi diğer sözleģmeye bağlı düzenlemelere bağlı olarak kontrol edilen iģletme olup, olmadığına bakılmaksızın) kontrol esasına bağlı olan tüm iģletmeler için tek bir konsolidasyon modelinin kullanılmasını öngörmektedir. UFRS 10 kapsamında kontrol, ana Ģirketin 1) konsolidasyona tabi olan iģletme üzerinde gücünün olup olmadığı; 2) konsolidasyona tabi olan iģletmeye katılımıyla herhangi bir getiri elde edip, etmeyeceği; ve 3) konsolidasyona tabi olan iģletme üzerinde elde edilecek getirilerin tutarını etkileyebilecek gücünün olup, olmadığına göre belirlenir. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UFRS 11 Ortak Düzenlemeler UMS 31 ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilen UFRS 11 standardında ortak düzenlemeler için getirilen yeni muhasebe gerekliliklerine yer verilmiģtir. MüĢterek kontrol altındaki iģletmelerin muhasebe iģlemlerinde kullanılan oransal konsolidasyon yöntemi opsiyonu bu Standart uyarınca kaldırılmıģtır. UFRS 11 standardı ayrıca müģterek kontrol altında olan varlıkların ortak faaliyetler ile ortak giriģimler olarak ayrılması iģlemini de ortadan kaldırmıģtır. Ortak faaliyet, müģterek kontrolü olan tarafların varlık haklarının ve yükümlülük zorunluluklarının olduğu ortak bir düzenlemedir. Ortak giriģim ise, müģterek kontrolü olan tarafların net varlık haklarına sahip olduğu ortak bir düzenlemedir. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. 24

19 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiģiklikler ve hatalar (devamı) UFRS 11 Ortak Düzenlemeler (devamı) ġirket,bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UFRS 12 Diğer ĠĢletmede Bulunan Paylara ĠliĢkin Açıklamalar UFRS 12, bir iģletmenin katılımının olduğu Ģirketlere ait olan konsolide ve konsolide olmayan mali tablolara iliģkin ileri düzeyde açıklamalar getirmiģtir. Bu standardın amacı; mali tablo kullanıcılarının kontrol esasını, konsolide varlık ve yükümlülükler üzerinde olabilecek kısıtlamaları, konsolide olmayan Ģirketlere katılımdan kaynaklanabilecek riskleri, ve kontrol gücü olmayan pay sahiplerinin konsolide Ģirket faaliyetlerine katılımını değerlendirebilmesi açısından bilgi sağlamaktır. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UMS 27 Bireysel Mali Tablolar (2011) Bireysel mali tablolara iliģkin olarak öngörülen gerekliliklerde herhangi bir değiģiklik yapılmamıģ ve buradaki bütün açıklamalar yeniden düzenlenen UMS 27 standardına ilave edilmiģtir. UMS 27 standardındaki diğer bilgiler ise UFRS 10 standardında yer alanlar ile değiģtirilmiģtir. UMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve Ortak GiriĢimlerdeki Yatırımlar (2011) UMS 28, UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 standartlarının yayınlanmasıyla birlikte yeniden düzenlenmiģtir. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamaları UMSK, UFRS ler kapsamında gerçeğe uygun değer ölçümünün kullanılmasını belirten açıklamalarını rehber niteliğinde tek bir kaynakta toplamak amacıyla UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamaları standardını 12 Mayıs 2011 tarihinde yayınlamıģtır. Bu standart, gerçeğe uygun değer tanımını yaparken, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini de belirtir. Bu standartta gerçeğe uygun değer hesaplamalarının gerekli olduğu durumlara açıklık getirilmez; ancak bir baģka standardın öngördüğü durumlarda gerçeğe uygun değerin nasıl hesaplanacağı ile ilgili açıklamalara yer verilir. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, yapılan bu değiģikliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkacak etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2011) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu UMS 1 standardında yapılan değiģiklikler diğer kapsamlı gelir içinde yer alan kalemlerin sunumu ve diğer kapsamlı gelir içinde sınıflandırılması konusunda açıklayıcı bilgilere yer verir. Bu değiģiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. 25

20 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 2.1. Hazırlık Esasları (devamı) Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değiģiklikler ve hatalar (devamı) UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (2011) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu(devamı) ġirket, yapılan bu değiģikliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkacak etkileri henüz değerlendirmemiģtir. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2011) ( Değişiklikler ) UMS 19 standardında yapılan değiģiklikler, tanımlanmıģ fayda planları ve kıdem tazminatı ile ilgili muhasabe iģlemlerine değiģiklik getirmektedir. Bu değiģiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baģlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. ġirket, yapılan bu değiģikliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkacak etkileri henüz değerlendirmemiģtir. 2.2 Konsolidasyon ġirket in, bağlı ortaklık ve iģtiraki bulunmamaktadır. 2.3 Bölüm Raporlaması ġirket in, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bölümlere göre raporlamayı gerektirecek herhangi bir farklı faaliyet alanı ve farklı coğrafi bölge bulunmamaktadır. 2.4 Yabancı Para KarĢılıkları ġirket in iģlevsel para birimi TL dir. ġirket bir yabancı para iģlemini ilk defa muhasebeleģtirirken parasal ve parasal olmayan kalemlerini günlük döviz kurundan TL ye çevirerek kaydetmektedir. Bilanço tarihlerinde parasal kalemlerinde bulunan dövizleri bilanço tarihindeki TCMB efektif satıģ kuru üzerinden TL ye çevirerek aradaki kur farklarını gelir tablosu hesaplarında muhasebeleģtirmektedir tarihinde aģağıdaki kur değerleri kullanılmıģtır. TCMB Döviz efektif satıģ kuru: TL /ABD Doları : 1,6302 TL / Avro : 2,3492 (31 Aralık 2010 tarihinde ABD doları:1,5460, Avro :2,0491) 26

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı