MMO 39. Dönem Çalýþma Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MMO 39. Dönem Çalýþma Raporu"

Transkript

1 11.2. DÝÐER ETKÝNLÝKLER Makina, Endüstri, Ýþletme, Uçak, Havacýlýk, Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý ile Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý - I Ekim 2002 tarihinde Odamýz üyesi mühendislik disiplinlerinin bölüm baþkaný ve dekanlarý ile Ankara da bir araya geldik. Oda Yönetim Kurulumuzun çalýþma programýna aldýðý ve yedi ay gibi kýsa bir sürede sonuçlandýrdýðý çalýþma, katýlýmcýlarca da ifade edildiði üzere, "kurumsal buluþma niteliði" ve ülkemizde ilk kez gerçekleþtirilmesi nedeniyle önemlidir. Bu ilk buluþma; Türkiye ve Kýbrýs'ta bulunan 47 Makina, 36 Endüstri, 1 Ýþletme, 1 Uçak, 1 Uzay, 1 Havacýlýk Mühendisliði bölümlerinden, toplam 39 bölümü temsilen 47 katýlýmcý ile gerçekleþtirilmiþtir. Oda Yönetim Kurulumuzun hiçbir ayrým gözetmeksizin yaptýðý "Buluþma" çaðrýsýna hiçbir Bölüm Baþkanlýðýndan olumsuz yanýt gelmemiþ, katýlamayan temsilciler de mazeret bildirmiþlerdir. Buluþmaya Bölüm Baþkanlarýnýn dýþýnda Oda Yönetim Kurulumuz ile Þube Yönetim Kurulu temsilcilerimiz de katýlmýþlardýr. hazýrlanmýþ mevcut durum analiz raporlarý sunularak, konuþmalarýn ve tartýþmalarýn verimliliði saðlanmýþtýr. Buluþmada; Bölüm temsilcilerinin konular hakkýnda yaptýðý konuþmalar, Oda-Üniversite iliþkisinin geleceði için önemli ipuçlarý taþýmaktadýr. Kurumsal anlamda ilk kez gerçekleþtirilmesine karþýn, tüm katýlýmcýlarýn "Oda" hakkýndaki görüþleri olumludur ve bu buluþmanýn devamlýlýðýnýn gerekliliðini ýsrarla belirtmektedirler. Oda ve Þube yöneticilerimiz de; yaptýklarý konuþmalarla, Oda- Üniversite iliþkilerindeki sorunlar, çözüm yollarý ve beklentileri detaylarý ile konunun tarafý olan üniversite temsilcilerine bu buluþmada aktarmýþlardýr. Buluþmada yapýlan tüm konuþmalar ve tartýþmalar bant çözümlerinden yola çýkarak kitaplaþtýrýlmýþ ve böylelikle Oda açýsýndan önemli bir çalýþma tarihe not olarak býrakýlmýþtýr. Odamýzca yayýnlanan bu buluþmanýn konuþmalarý ilgililerince dikkatlice deðerlendirilmek durumundadýr. Buluþma "Mezuniyet Öncesi ve Sonrasý Yaþanan Sorunlar Üzerine Görüþmeler" ve "Oda Üniversite iliþkilerinde yaþanan sorunlar, olasý çözüm önerileri ve iliþkilerin kurumsallaþtýrýlmasý olanaklarý üzerinde görüþmeler" baþlýklarýnda iki oturum halinde düzenlenmiþtir. Oda ve TMMOB Baþkanýnýn açýþ konuþmalarýndan sonra Oda çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara sinevizyon eþliðinde bilgi verilmiþtir. Oturumlarda gerek Üniversite temsilcilerinden gerekse Oda ve Þube yöneticilerinden 24 kiþi söz almýþtýr. Her iki oturumun baþlangýcýnda Oda tarafýndan Þüphesiz bu buluþmanýn ÝLK olmasý, bir takým eksiklikleri ve hatalarý da beraberinde getirmiþ olabilir. Ancak bilinmelidir ki, her ÝLK bir geleceði de tanýmlar. Odamýz kurumsal iliþkilerin devamlýlýðý konusunda "ýsrarcý" tavrýný sürdürecek ve periyodik olarak bu buluþmalarý gerçekleþtirecektir. Buluþmada çekilen toplu fotoðraf Odamýz için anlamlýdýr ve Odamýz bu fotoðraftaki katýlýmcýlarýn bundan sonraki buluþmalarda artacaðýna inanmaktadýr.

2 Teknik Görevliler Buluþmasý Cumhur PEKDEMÝR Ýlker GÜRKAN Edirne Þube YK Üyesi Eskiþehir Þube YK Üyesi M. Hanifi AKGÖZ Gaziantep Þube YK Üyesi Zeki ARSLAN Nuray BOZOKALFA Ali ÖZKAN Ali ALKAN Serhat GÝRGÝN Ýstanbul Þube YK Sekreter Üyesi Ýzmir Þube YK Üyesi Kayseri Þube YK Sekreter Üyesi Kayseri Þube YK Üyesi Kocaeli Þube YK Baþkaný 228 Oda teknik görevlileri birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayýþýný hayata geçirmek için 11 Ocak 2003 tarihinde Ankara da bir araya geldi. Oda Yönetim Kurulu ve Þube Yönetim Kurulu üyelerimizin de katýldýðý toplantýda, teknik personelimiz bilgi birikimlerini biribirleriyle ve yönetimlerle paylaþtýlar. Toplantýda yapýlan konuþmalarýn bant çözümleri gelecek dönemlerde de Oda çalýþmalarýna kaynak olmasý açýsýndan kitaplaþtýrýlarak örgüt birimlerine daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya Katýlanlar Emin KORAMAZ OYK Baþkaný S. Melih ÞAHÝN OYK Baþkan Vekili Ali Ekber ÇAKAR OYK Sekreter Üyesi Ahmet ENÝÞ OYK Sayman Üyesi Elif ÖZTÜRK OYK Üyesi Tahsin AKBABA OYK Üyesi Haydar ÞAHÝN OYK Üyesi Mustafa YAZICI OYK Yedek Üyesi Baki ÇINAR OYK Yedek Üyesi Mahmut TEBERÝK Adana Þube YK Sekreter Üyesi Bülent ÇELÝK Konya Þube YK Üyesi Davut SOYLAR Mersin Þube YK Sekreter Üyesi Kadir GÜRKAN Þaban BÜLBÜL Hasan ACAR Þenol KARACA Samsun Þube YK Sekreter Üyesi Trabzon Þube YK Baþkan Vekili Zonguldak Þube YK Üyesi Merkez Teknik Görevli Ercüment ÇERVATOÐLU Merkez Teknik Görevli Emin UYSAL Cenk LÝÞESÝVDÝN Elif DOÐRUYOL Özgür ÇELEBÝ Ataol Torun ÖZTORUN Hüseyin DÝNÇER Hüsne ÖZÜNEL AYKAÇ Cemal GEDÝKOÐLU Barýþ BÝÇER Ali ERDOÐAN Hüseyin ÖÐÜNLÜ Hasan Karhan ÞENOL Kerem KARAMAN Sibel GÖKMENOÐLU Serap ONAYLI Merkez Teknik Görevli Merkez Teknik Görevli Adana Þube Teknik Görevli Adana Þube Teknik Görevli Adana Þube Teknik Görevli Ankara Þube Müdürü Yasemen ÇINAR Ankara Þube YK Sayman Üyesi Aslý UYSAL Mustafa KARAMAN Ümit BÜYÜKEÞMELÝ Remzi ERÝÞLER Oðuz Ali AVCI Nejdet ATALAY Antalya Þube YK Baþkaný Antalya Þube YK Sekreter Üyesi Bursa Þube YK Sekreter Üyesi Denizli Þube YK Yedek Üyesi Diyarbakýr Þube YK Sekreter Üyesi C. Serdar SÖNMEZ Bursa Þube Müdürü Murat KARAKAÞ Aydýn RODOPLU Erol DOÐAN A. Kenan ÇETÝN

3 Zeki ÖNCÜ Devrim KANTAR Cahit YONAR Bülent ÖNTAÞ Metin ÞENGÜN Cenk CÝHANGÝR Turhan YILDIZ Mahir TUÐCU Kadir KARAPINAR Önder ÖZKAN Namýk Kemal SAPMAZ Nazan SAYAR Serhat ONGUNER Denizli Þube Teknik Görevli Sungu KÖKSAL ÖZKAN Salih Zeki KONYALIOÐLU Denizli Þube Teknik Görevli Necmi VARLIK Semih GÖLCÜK Denizli Þube Teknik Görevli Mustafa TAÞPINAR Þahin YÜCE Denizli Þube Teknik Görevli Özcan AVCI Osman SARIHAN Denizli Þube Teknik Görevli Gurbet ÖRÇEN Diyarbakýr Þube Müdürü Mehmet TARHAN Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Enver IÞIK Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Ferit ÖZKAN Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Ömer Çelebi ESER Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Ramazan ÇELÝK Diyarbakýr Þube Teknik Görevli M. Ünal ÞENYURT Edirne Þube Müdürü Alaaddin KARAGÖZ Edirne Þube Teknik Görevli Haluk TEKBAÞ Edirne Þube Teknik Görevli Cüneyt ALKO Edirne Þube Teknik Görevli K. Levent GÜLER Eskiþehir Þube Müdürü Niyazi OÐUZ Ergun ÞENGÖR Deniz DÝNÇ Atilla YILDIRIM Ali ALBAYRAK Nilgün TOHUMOÐLU Tahir DEMÝREL Fatih DUMAN Gültekin KESKÝN Tülin YILMAZ Alpaslan GÜVEN Remzi MEN Ýzmir Þube Teknik Dan. Kayseri Þube Müdürü Kocaeli Þube Müdürü 229 Erhan ÝNAN Murat KONUK Bülent SÝVRÝ Ahmet Bora SEYDÝÞEHÝRLÝ Dilek ÇALIÞAN Okan GÜNGÖR Konya Þube Teknik Görevli Kemal DOMBAYCI Hasan GALATALI Konya Þube Teknik Görevli Abdullah ALTINTAÞ M. Levent ÞAM Konya Þube Teknik Görevli E. Emrah ERTAN Faruk YEÞÝLDAL Konya Þube Teknik Görevli Kerem YELEKÇÝ Gaziantep Þube Teknik Görevli Erhan KELLEÖZÜMersin Þube Teknik Görevli Mustafa ÝNAN Gaziantep Þube Teknik Görevli Ercan YÜZBAÞI Mehmet TÜMAY Gaziantep Þube Teknik Görevli Esra LEBLEBÝCÝ Mehmet Faruk SEVÝM Ýstanbul Þube Müdürü Hakan ÖRENÇ Gülderen YAVUZBAÞ Ahmet TOP Ayhan AYDIN Gürkan FÝDAN Devrim EFE Mustafa MACÝT Trabzon Þube Müdürü Sedat GÜMÜÞKAYA Fuat YILDIRIM Trabzon Þube Teknik Görevli Nilgün EREN Muhammet GÜNEY Zonguldak Þube Teknik Görevli Özlem ODABAÞ Ayhan HÝLALCÝ Zonguldak Þube Teknik Görevli

4 Deðiþim Sürecinde Kamu Hizmetleri ve Demiryolu Politikalarý Sempozyumu Dönem Oda Yönetim Kurulu olarak çalýþma programýnda belirttiðimiz gibi sendikalarla iliþkilerin geliþtirilmesi ve ortak çalýþmalarýn yürütülmesi amacýyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasý olarak Dünya Demiryolcular Gününde Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (KESK)'na baðlý Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý (BTS), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ve TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý ile birlikte 13 Mart 2003 tarihinde TCDD Genel Müdürlüðü Konferans Salonu'nda "Deðiþim Sürecinde Kamu Hizmetleri ve Demiryolu Politikalarý" baþlýðý altýnda ortaklaþa bir sempozyum gerçekleþtirdik. Sempozyum hazýrlýklarýnda aktif görev alan Odamýz; ulaþým trafik konusundaki Oda birikimlerini sempozyuma bir bildiri sunarak aktarmýþtýr. Etkinlikte sunulan bildiriler ve yapýlan tartýþmalar ile sempozyum sonuç bildirgesi Odamýzca kitap haline getirilerek kamuoyunun kullanýmýna sunulmuþtur. Sonuç Bildirgesi Neo liberal politikalarýn gereði olarak demiryollarý sektöründe "yeniden yapýlanma adýna" kamunun paylarý azaltýlmýþ ve özelleþtirmeye gidilmiþtir. Ancak özelleþtirmeler demiryollarýnýn güvenli ve ucuz olma gibi özelliklerini erozyona uðratmaktadýr. Artan fiyatlar, artan kazalar, yerel ve merkezi hükümet kaynaklarýnýn özel sektöre akýtýlmasý ve bu þekilde ekonominin genelinde ciddi hasarlara yol açan kayýt dýþý sektörün özendirilmesi, tekelleþme, iþsizliðin artmasý, çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasý, esnek çalýþma biçimleri, iþgücü kalitesinin düþürülmesi, çalýþanlarýn ücretlerinin düþmesi, çalýþma sürelerinin uzamasý, dünya demiryollarýndaki "yeniden yapýlanma"nýn sonuçlarýdýr. Yeni yatýrýmlar, yeni hatlar, hýzlý trenler sektördeki olumlu ve yeni geliþmelerdir. Ancak bunlar demiryollarýnda ticari kâr uðruna alt-yapý ve iþletmeyi birbirinden ayýrarak yürütüldüðü için ciddi problemlere yol açmaktadýr.

5 Ülkemizde uzun bir süreden beri karayolu taþýmacýlýðýna verilen önem diðer taþýma türlerinin ihmal edilmesine yol açmýþ, ekonomik olmayan, irrasyonel yatýrým kararlarýyla ülkemizde dengesiz ve çarpýk bir ulaþým sistemi geliþtirilmiþtir. Tamamen dýþa baðýmlý, çevre ve kültürel dokuyu tahrip eden bu çarpýk sistem artan trafik kazalarý nedeni ile de telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayýplara yol açmýþtýr. Kaynak darboðazýnýn hat safhaya ulaþtýðý bir dönemde ülkemizde 16,5 Milyar dolar harcanmasýna raðmen üzerinden 8 dakikada 1 aracýn geçtiði otoyollar yapýlmýþtýr. Örneðin Bolu Ankara otoyolu bu haliyle kendini ancak 273 yýlda amorti edecektir. Karayolunda en ileriye gitmiþ olan ABD'de bile 1980 yýlýndan beri karayollarýna hiçbir yatýrým yapýlmamaktadýr. Bunun yaný sýra mevcut durum ve kaynaklar göz önüne alýndýðýnda hükümetin acil eylem planýnda açýkladýðý km'lik duble yolun gerçekçi olmadýðý ve sorunun çözümüne faydalý olmayacaðý gibi karayolu lehine olan dengesizliði daha da arttýracaðýný göstermektedir. Diðer taraftan ulaþým ile enerji arasýnda önemli doðrudan bir iliþki bulunmaktadýr. Enerjinin en yoðun tüketildiði sektörlerin baþýnda ulaþým sektörü gelmektedir. Bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde enerjinin etkin ve verimli olarak kullanýlmasý çok önemlidir. Bu gün yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda demiryollarýnýn ulaþýmdaki payýnýn yükseltilmesi ülkemiz enerjisinin daha verimli bir þekilde deðerlendirilmesi anlamýna da gelecektir. Bu nedenle mevcut demir yollarýmýz gerek alt yapý, gerek ise çeken ve çekilen araçlar yönünden modernize edilirken, mevcut hatlarýmýzýn elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalýþmalarýna da önem verilmelidir. Oysa türev bir iþlem olan ulaþtýrmada alt sistemlerin harmonizasyonu ve koordinasyonu saðlanmasý gerekirken yukarýda ifade edildiði gibi ülkemizde ulaþtýrma alt sistemleri arasýnda bir harmonizasyon saðlanamamýþtýr. Bu çarpýk durumun giderilmesi için alýnmasý gereken önlemler aþaðýdaki biçimde önerilmiþtir. Ülke çýkarlarýnýn maksimize edilmesi temel ilke alýnarak, ulaþtýrma alt sistemlerinin bir birini tamamladýðý gerçekçi ve uygulanabilir bir ulaþým planlamasýnýn devlet politikasý niteliðinde olmasý gerekmektedir. Rasyonel olmayan güzergah tespitlerinden vazgeçilmesi, yönetim organizasyonsuzluðu ve sistemsizliði önleyen çok türlü ortamda optimum kombinasyonun saptanmasý gerekmektedir. Ulaþým sistemleri tek bir bakanlýk altýnda yapýlandýrýlarak karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaþým politikalarý ulusal ve yerel bazda birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmalý, kentin tarihsel ve kültürel dokusu, çevre, ekonomiklik boyutlarý dikkate alýnarak uygulamaya konulmalýdýr. Ulaþtýrma alt sistemleri arasýnda özellikle demiryolu aleyhine çalýþan karayolu ulaþtýrmacýlýðý yasal olarak yeniden düzenlenmeli ve bu alt sistemin demiryolu ile rekabet yerine demiryolunu tamamlayýcý bir niteliðe ulaþmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Çözüm için sorunlarýn doðru tanýmlanarak, dünyadaki geliþmeleri iyi izleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal özelliklerine yanýt veren politikalar oluþturulmalý ve kaynaklar kararlý ve sabýrlý biçimde bu amaca uygun olarak tahsis edilmelidir. Güvenlik sorunu çözülürken alternatif ulaþým politikalarý tartýþmaya açýlmalý, tekçi, monopol anlayýþlara meydan verilmemelidir. Saðladýðý toplumsal yarar nedeniyle kamu hizmetlerinin serbest piyasaya açýlmasý toplum bütünlüðünün korunmasýnda ciddi bir tehdit teþkil etmektedir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ayný zamanda çalýþanlarýn sosyal hak ve güvencelerinin temin edilmesinden geçmektedir. Bu nedenle "kamu hizmetlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý" çalýþanlarýn da söz ve karar sahibi olduðu bir anlayýþla yeniden planlanmalýdýr. 231

6 Devrimci Yazar ve Ozanlarýmýzý Anma Etkinliði baþýnda karanfillerimizle andýk. Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Ahmed ARÝF anýsýna yaptýðý konuþmanýn ardýndan, demokrasi mücadelesinde yitirdiðimiz Mustafa EKMEKÇÝ ve Uður MUMCU nun mezarlarýný da ziyaret ettik. 232 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý mühendislerin mimarlarýn sanatla-sanatçýyla ne ilgisi olabilir, sizler kendi alanýnýzla ilgilenin diyenlere inat, Nazým HÝKMET, Ahmed ARÝF ve Orhan KEMAL anýsýna tüm devrimci yazar ve ozanlarýmýzý anmak amacýyla 2-3 Haziran 2003 tarihlerinde etkinlik düzenlemiþtir. Çünkü Ahmed ARÝF'in uðruna prangalar eskittiði hasret bizim de hasretimiz, Nazým HÝKMET'in dizelerinde yükselen umut bizim de umudumuz, Orhan KEMAL'in dile getirdiði emekçilerin ve varoþlarýn çilesi bizim de çilemizdir. Etkinlik bünyesinde 2 Haziran 2003 tarihinde devrimci ozanýmýz Ahmed ARÝF i eþi, oðlu ve sevenleriyle mezarý Ardýndan 3 Haziran 2003 tarihinde ise Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirmiþ olduðumuz anma toplantýsýný Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ ve Edebiyatçýlar Derneði Genel Sekreteri Gökhan CENGÝZHAN'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlattýk. Etkinliðimize üyelerimizin, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikalarýn ilgisi büyüktü. Odamýz üyesi Sayýn Oðuz TÜRKYILMAZ'ýn yönettiði panel/ forum bölümünde Ýlhan AKALIN Orhan KEMAL'i, Yücel KAYIRAN Nazým HÝKMET'i, Canip YILDIRIM Ahmed ARÝF'i anlatarak katýlýmcýlara doyumsuz anlar yaþattý. Yine etkinliðimizde Tahir ABACI;Nazým HÝKMET, Ahmed ARÝF ve Orhan KEMAL'i toplu bir deðerlendirmeyle sundu. Bir önceki etkinliðimizde de bizleri yalnýz býrakmayan Rüþtü ASYALI Nazým HÝKMET, Ahmed ARÝF ve Orhan KEMAL'in yaþamlarýndan, þiirlerinden ve yazýlarýndan kesitler aktararak katýlýmcýlarý kah Diyarbakýr'a kah Karadeniz'in hýrçýn sularýna, kah varoþlara götürerek, umudu, hasreti ve mücadele inancýný yaþattý. Etkinliðimize þair ve ozanlarýmýzýn Ankara'da bulunan aileleri ve dostlarý da katýlarak bizleri onurlandýrdý. Etkinliðimizin panel/forum bölümü tamamlandýktan sonra katýlýmcýlarýn deðerlendirmeleri ve katkýlarý alýndý. Dinleti bölümünde ise bizleri hiç yalnýz býrakmayan Gülay AKGÜN ve Fatih ERENLER'in ezgilerinde bulduk Nazým HÝKMET'i, Ahmed ARÝF'i ve nicelerini. Katýlýmcýlar etkinlik bünyesinde, Yazar ve Ozanlarýmýzýn anýsýna açýlan deftere duygu ve düþüncelerini yazdýlar. Daha yaþanýr bir dünya ve yeryüzünün aþkýn yüzü olmasý dileðiyle etkinliklerimizin ve mücadelemizin süreceði ifade edilerek etkinlik tamamlandý.

7 Perþembe Söyleþileri getirerek gerek örgütümüzün, gerekse de kamuoyunun bilgisine sunmak þeklinde tanýmladýk. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 39. dönem yönetim kurulu olarak hazýrlamýþ olduðumuz çalýþma programý kapsamýnda dönem içerisinde deðiþik konu baþlýklarýnda dokuz adet söyleþi gerçekleþtirdik ve bu söyleþilerin kitaplarýný kamuoyunun bilgisine sunduk. Bu söyleþilerin amacýný; örgütümüzle, ülkemizle, dünyayla, mesleðimizle, meslektaþlarýmýzla iliþkili güncel konularý belirleyerek birlikte tartýþmak, örgütsel bilgi birikimimizi artýrmak, karþýlýklý bilgi aktarýmýný saðlamak, güncel konularla ilgili tartýþmalardan süzülen görüþleri Odamýzýn düzenlemiþ olduðu diðer etkinliklere (kongrelerimize, kurultaylarýmýza, sempozyumlarýmýza) taþýmak ve her söyleþiden sonra çýkan görüþ ve önerileri bir kitap haline Bu amaç kapsamýnda söyleþilerimizden üretilen görüþlerin bir kýsmý oda görüþü oluþturulmasý bir kýsmý ise kongre kurultay ve sempozyumlarda deðerlendirildi. Perþembe Söyleþileri baþlýðý altýnda dönem içerisinde; Temmuz 2002 tarihinde TEZ-KOP-ÝÞ Genel Sekreteri Faruk ÜSTÜN le Emekçiler Açýsýndan Ýþ Yasasý Ön Tasarýsýna Bakýþ, 2. 7 Aðustos 2002 tarihinde Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Danýþmaný Perihan SARI Çalýþanlar açýsýndan iþ hayatýna iliþkin yasal düzenlemeler ne anlama geliyor, 3. 4 Eylül 2002 tarihinde YAPI-YOL-SEN Genel Sekreteri ve Üyemiz Bedri TEKÝN ile Kamu Çalýþanlarý Sendikasý ve Toplu Görüþme Süreci, Eylül 2002 tarihinde KESK Genel Baþkaný Sami EVREN ile Kamu Emekçileri Sendikasý Mücadele Süreci, Þubat 2003 tarihinde Ekonomist Uluslar Arasý Ýliþkiler Uzmaný Gaye YILMAZ ýn katýlýmý ile GATS Anlaþmasýnýn Gizlenen Boyutlarý ve GATS Karþýtý Uluslar Arasý Eylemler, 6. 3 Nisan 2003 tarihinde TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Haluk BAÞÇIL ve Yapý Yol Sen Genel Sekreteri Bedri Tekin ile Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðinde Ýþyeri Hekimliðinin ve Ýþ Güvenliði Mühendisinin Yeri ve Önemi, Haziran 2003 tarihinde üyemiz Endüstri Mühendisi Oðuz TÜRKYILMAZ ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý, Haziran 2003 tarihinde de Doç. Dr. Aziz KONUKMAN ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý, Ekim 2003 tarihinde Atýlým Üniversitesi Mekatronik Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Abdülkadir ERDEN ile Mekatronik Mühendisliði konularýnda söyleþiler gerçekleþtirildi. Yapýlan 9 söyleþiye 400'ü aþkýn üyemiz katýlmýþtýr. Gerçekleþtirilen bu söyleþiler sonucunda; üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere; Ýþ Yasasý Ön Tasarýsý, Kamu Emekçileri Sendikasý Mücadele Süreci, GATS Anlaþmasýnýn Gizlenen Boyutlarý ve GATS Karþýtý Uluslararasý Eylemler, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý ve Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðinde Ýþyeri Hekimliðinin ve Ýþ Güvenliði Mühendisliðinin Yeri ve Önemi, Mekatronik Mühendisliði, Baþlýklarýnda altý adet kitap yayýnlanmýþtýr. 233

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan

ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ. Oda dan ODA DAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI 40. DÖNEM DANIÞMA KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ Oda çalýþmalarý konularýnda deðerlendirmeler yaparak gelecek dönem Oda çalýþmalarýna iliþkin önermelerde bulundular. Ayrýca

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar

Oda dan haberler. Saymanlar Toplantısı. Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Toplantıya Katılanlar Oda dan haberler Saymanlar Toplantısı Saymanlar toplantısı 9 Aralık 2000 tarihinde Oda Merkezi nde yapıldı. Yunus YENER Oda Merkezi Hüseyin NURGEL Adana Şube Kamuran BASKIN Ankara Şube Eyüp SAYDAM Antalya

Detaylı

ODA dan. Teknik Görevlilere Motor-Şasi Tespitleri Konusunda Eğitim

ODA dan. Teknik Görevlilere Motor-Şasi Tespitleri Konusunda Eğitim ODA dan Teknik Görevlilere Motor-Şasi Tespitleri Konusunda Eğitim TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının 08 Mart 1986 Tarih ve 19041 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni Eðitimler haziran 2005/sayý 85 LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Önerilerine iliþkin ilki Denizli

mmo bülteni Eðitimler haziran 2005/sayý 85 LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Önerilerine iliþkin ilki Denizli LPG LÝ ARAÇLARDA DENETÝMLERLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK GÖREVLÝLER LPG'li Araçlardaki Denetimlerde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine iliþkin ilki Denizli Þubemizde 27 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli

T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI VAKFI. Kurul daki Görevi Atama/Seçim Çalışan/Emekli T.C.MERKEZ BANKASI MENSUPLARI TEMSİLCİLER KURULU NDA GÖREVLİ ÜYELER DURMUŞ YILMAZ Başkan Vakıf Senedi nin 16 ncı maddesi uyarınca Çalışan ALİ ATİLA Başkan Yardımcısı Genel Kurul Emekli MUHAMMET ÜNAL Sekreter

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI tmmob makina mühendisleri odası ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2001 17 Mart 2001 / Ankara Yayın No: E/2001/262 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Sümer Sok. 36/1-A 06440 Demirtepe / ANKARA Tel: (0312) 231 31 59 Faks:

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak ilan edilen adreste saat 10.20 de Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından açıldı.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ

GÜVENLİK VE TEKNOLOJİ SUNUŞ Ülkemizde yüksek yapılaşma, iş ve ticaret merkezlerinin sayısındaki artış, kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması asansöre olan gereksinimi artırmıştır. Asansör sektörü içinde güvenlik, konfor,

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO (EK-1) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ DERS AŞAMASINI TAMAMLAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS LERİNİN WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAPTIKLARI TEZ DANIŞMAN TERCİHLERİ T.C. KİMLİK YÜKSEK LİSANS TÜRÜ DANIŞMAN

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI

TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI TMMOB 38. DÖNEM ÝLK DANIÞMA KURULU ANKARA'DA TOPLANDI 38. Olaðan Genel Kurul'un 80 sonrasý yapýlan Birlik Genel Kurullarý içinde "en çok karar alýnan Genel Kurul olarak" anýlacaðýný belirterek, Genel Kurul'da

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU

KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU Asıl Mustafa Yazıcı A.Özcan Bayrakçı Şükrü Bostanbaş Fazil Ateş Ramis Taştekin M.Yakup Gültekin Bedri Yecan Tamer Özben Muzaffer Ağlamış Serdar Adem Çetin Mustafa

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

SAKARYA İLİ KARATE MUSABAKALARI 3/4/2016 PAZAR SERDİVAN KAPALI SPOR SALONU

SAKARYA İLİ KARATE MUSABAKALARI 3/4/2016 PAZAR SERDİVAN KAPALI SPOR SALONU SAKARYA İLİ KARATE MUSABAKALARI 3/4/2016 PAZAR SERDİVAN KAPALI SPOR SALONU SARI KUŞAK ERKEK 1 GRUP SARI KUŞAK ERKEK 2 GRUP 1 ABDULSAMET SEZGİN HENDEK 1 DEHA DENIZ LAZOĞLU PAMUKOVA 2 SERHAT ARDA BAK HENDEK

Detaylı

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR K O N G R E - K U R U L T A Y - S E M P O Z Y U M ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kongre, Kurultay, Sempozyum çalışmaları; yapılan Düzenleme Kurulu toplantılarıyla devam ediyor. Son bir ay içinde VIII. Ulusal

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17

Pl Bib Name Distance Affiliation Category GunTime Result Start 5K 10,5K 16K 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 1 74 GETAYE GELAW 21k FERDİ M-25 01:11:50 01:11:49 00:00:01 00:18:17 00:18:51 00:17:46 2 141 ARGACHEW ASSEFA TOLA 21k ÜNYE BELEDİYE SPOR M-25 01:12:54 01:12:53 00:00:00 00:18:17 00:18:53 00:18:23 3 79

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM SONUÇLARI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM SONUÇLARI KARA ARAÇLARI KONTENJAN 28 GRUP İÇİ BAŞVURU 33 GRUP DIŞI BAŞVURU 3 ÖN ELEME SINAVINA GİRECEK EDİLENLER 14 22 SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANANLAR ADI SOYADI İKAMETGAH AHMET VEDAT ÖZDEMİR

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU 13.09.2004 tarih ve 469 nolu OYK kararýyla Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulunun

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) toplantýsý 30 Nisan 2005 tarihinde Oda Merkezinde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

bölüm 21 oda denetleme kurulu çalışmaları

bölüm 21 oda denetleme kurulu çalışmaları bölüm 21 oda denetleme kurulu çalışmaları BÖLÜM 21. ODA DENETLEME KURULU ÇALIŞMALARI Oda Denetleme Kurulumuz, 09 Mayıs 2010 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmış, Haydar ŞAHİN, Ahmet ENİŞ ve Oğuz

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ

2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ 2016/2017 UZAKTAN EĞİTİM MYO DERS MUAFİYET LİSTESİ Öğrenci No Adı Soyadı Programı Muaf Olduğu Dersin Adı 164101063 Cemal YRAM 164101044 Faruk YILDIRIM Bilgisayar Programcılığ İşletme Yönetimi 1 164101082

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) SIRA NO ÖĞRENCİ NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI FAKÜLTE / ENSTİTÜ BÖLÜM / PROGRAM CLASS Z-17 1 1 135206102 55093111454

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ALES (A) Puanın %30 u. Puan. Puan SANAT TARİHİ AHMET YAVUZYILMAZ 79,70 23,91 90,43 27,13 54,00 5,40 47,00 14,10 70,54 BAŞARILI

ALES (A) Puanın %30 u. Puan. Puan SANAT TARİHİ AHMET YAVUZYILMAZ 79,70 23,91 90,43 27,13 54,00 5,40 47,00 14,10 70,54 BAŞARILI Sıra No ÜYESİ DIŞINDAKİ ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VE YA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SONUCU ATANMAYA HAK KAZANAN GÖREVLİLERİ/ GÖREVLİLERİNİ GÖSTERİR LİSTE İLAN KODU 1 42388 2 42388 3 42388

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı