MMO 39. Dönem Çalýþma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MMO 39. Dönem Çalýþma Raporu"

Transkript

1 11.2. DÝÐER ETKÝNLÝKLER Makina, Endüstri, Ýþletme, Uçak, Havacýlýk, Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý ile Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý - I Ekim 2002 tarihinde Odamýz üyesi mühendislik disiplinlerinin bölüm baþkaný ve dekanlarý ile Ankara da bir araya geldik. Oda Yönetim Kurulumuzun çalýþma programýna aldýðý ve yedi ay gibi kýsa bir sürede sonuçlandýrdýðý çalýþma, katýlýmcýlarca da ifade edildiði üzere, "kurumsal buluþma niteliði" ve ülkemizde ilk kez gerçekleþtirilmesi nedeniyle önemlidir. Bu ilk buluþma; Türkiye ve Kýbrýs'ta bulunan 47 Makina, 36 Endüstri, 1 Ýþletme, 1 Uçak, 1 Uzay, 1 Havacýlýk Mühendisliði bölümlerinden, toplam 39 bölümü temsilen 47 katýlýmcý ile gerçekleþtirilmiþtir. Oda Yönetim Kurulumuzun hiçbir ayrým gözetmeksizin yaptýðý "Buluþma" çaðrýsýna hiçbir Bölüm Baþkanlýðýndan olumsuz yanýt gelmemiþ, katýlamayan temsilciler de mazeret bildirmiþlerdir. Buluþmaya Bölüm Baþkanlarýnýn dýþýnda Oda Yönetim Kurulumuz ile Þube Yönetim Kurulu temsilcilerimiz de katýlmýþlardýr. hazýrlanmýþ mevcut durum analiz raporlarý sunularak, konuþmalarýn ve tartýþmalarýn verimliliði saðlanmýþtýr. Buluþmada; Bölüm temsilcilerinin konular hakkýnda yaptýðý konuþmalar, Oda-Üniversite iliþkisinin geleceði için önemli ipuçlarý taþýmaktadýr. Kurumsal anlamda ilk kez gerçekleþtirilmesine karþýn, tüm katýlýmcýlarýn "Oda" hakkýndaki görüþleri olumludur ve bu buluþmanýn devamlýlýðýnýn gerekliliðini ýsrarla belirtmektedirler. Oda ve Þube yöneticilerimiz de; yaptýklarý konuþmalarla, Oda- Üniversite iliþkilerindeki sorunlar, çözüm yollarý ve beklentileri detaylarý ile konunun tarafý olan üniversite temsilcilerine bu buluþmada aktarmýþlardýr. Buluþmada yapýlan tüm konuþmalar ve tartýþmalar bant çözümlerinden yola çýkarak kitaplaþtýrýlmýþ ve böylelikle Oda açýsýndan önemli bir çalýþma tarihe not olarak býrakýlmýþtýr. Odamýzca yayýnlanan bu buluþmanýn konuþmalarý ilgililerince dikkatlice deðerlendirilmek durumundadýr. Buluþma "Mezuniyet Öncesi ve Sonrasý Yaþanan Sorunlar Üzerine Görüþmeler" ve "Oda Üniversite iliþkilerinde yaþanan sorunlar, olasý çözüm önerileri ve iliþkilerin kurumsallaþtýrýlmasý olanaklarý üzerinde görüþmeler" baþlýklarýnda iki oturum halinde düzenlenmiþtir. Oda ve TMMOB Baþkanýnýn açýþ konuþmalarýndan sonra Oda çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlara sinevizyon eþliðinde bilgi verilmiþtir. Oturumlarda gerek Üniversite temsilcilerinden gerekse Oda ve Þube yöneticilerinden 24 kiþi söz almýþtýr. Her iki oturumun baþlangýcýnda Oda tarafýndan Þüphesiz bu buluþmanýn ÝLK olmasý, bir takým eksiklikleri ve hatalarý da beraberinde getirmiþ olabilir. Ancak bilinmelidir ki, her ÝLK bir geleceði de tanýmlar. Odamýz kurumsal iliþkilerin devamlýlýðý konusunda "ýsrarcý" tavrýný sürdürecek ve periyodik olarak bu buluþmalarý gerçekleþtirecektir. Buluþmada çekilen toplu fotoðraf Odamýz için anlamlýdýr ve Odamýz bu fotoðraftaki katýlýmcýlarýn bundan sonraki buluþmalarda artacaðýna inanmaktadýr.

2 Teknik Görevliler Buluþmasý Cumhur PEKDEMÝR Ýlker GÜRKAN Edirne Þube YK Üyesi Eskiþehir Þube YK Üyesi M. Hanifi AKGÖZ Gaziantep Þube YK Üyesi Zeki ARSLAN Nuray BOZOKALFA Ali ÖZKAN Ali ALKAN Serhat GÝRGÝN Ýstanbul Þube YK Sekreter Üyesi Ýzmir Þube YK Üyesi Kayseri Þube YK Sekreter Üyesi Kayseri Þube YK Üyesi Kocaeli Þube YK Baþkaný 228 Oda teknik görevlileri birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayýþýný hayata geçirmek için 11 Ocak 2003 tarihinde Ankara da bir araya geldi. Oda Yönetim Kurulu ve Þube Yönetim Kurulu üyelerimizin de katýldýðý toplantýda, teknik personelimiz bilgi birikimlerini biribirleriyle ve yönetimlerle paylaþtýlar. Toplantýda yapýlan konuþmalarýn bant çözümleri gelecek dönemlerde de Oda çalýþmalarýna kaynak olmasý açýsýndan kitaplaþtýrýlarak örgüt birimlerine daðýtýmý gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya Katýlanlar Emin KORAMAZ OYK Baþkaný S. Melih ÞAHÝN OYK Baþkan Vekili Ali Ekber ÇAKAR OYK Sekreter Üyesi Ahmet ENÝÞ OYK Sayman Üyesi Elif ÖZTÜRK OYK Üyesi Tahsin AKBABA OYK Üyesi Haydar ÞAHÝN OYK Üyesi Mustafa YAZICI OYK Yedek Üyesi Baki ÇINAR OYK Yedek Üyesi Mahmut TEBERÝK Adana Þube YK Sekreter Üyesi Bülent ÇELÝK Konya Þube YK Üyesi Davut SOYLAR Mersin Þube YK Sekreter Üyesi Kadir GÜRKAN Þaban BÜLBÜL Hasan ACAR Þenol KARACA Samsun Þube YK Sekreter Üyesi Trabzon Þube YK Baþkan Vekili Zonguldak Þube YK Üyesi Merkez Teknik Görevli Ercüment ÇERVATOÐLU Merkez Teknik Görevli Emin UYSAL Cenk LÝÞESÝVDÝN Elif DOÐRUYOL Özgür ÇELEBÝ Ataol Torun ÖZTORUN Hüseyin DÝNÇER Hüsne ÖZÜNEL AYKAÇ Cemal GEDÝKOÐLU Barýþ BÝÇER Ali ERDOÐAN Hüseyin ÖÐÜNLÜ Hasan Karhan ÞENOL Kerem KARAMAN Sibel GÖKMENOÐLU Serap ONAYLI Merkez Teknik Görevli Merkez Teknik Görevli Adana Þube Teknik Görevli Adana Þube Teknik Görevli Adana Þube Teknik Görevli Ankara Þube Müdürü Yasemen ÇINAR Ankara Þube YK Sayman Üyesi Aslý UYSAL Mustafa KARAMAN Ümit BÜYÜKEÞMELÝ Remzi ERÝÞLER Oðuz Ali AVCI Nejdet ATALAY Antalya Þube YK Baþkaný Antalya Þube YK Sekreter Üyesi Bursa Þube YK Sekreter Üyesi Denizli Þube YK Yedek Üyesi Diyarbakýr Þube YK Sekreter Üyesi C. Serdar SÖNMEZ Bursa Þube Müdürü Murat KARAKAÞ Aydýn RODOPLU Erol DOÐAN A. Kenan ÇETÝN

3 Zeki ÖNCÜ Devrim KANTAR Cahit YONAR Bülent ÖNTAÞ Metin ÞENGÜN Cenk CÝHANGÝR Turhan YILDIZ Mahir TUÐCU Kadir KARAPINAR Önder ÖZKAN Namýk Kemal SAPMAZ Nazan SAYAR Serhat ONGUNER Denizli Þube Teknik Görevli Sungu KÖKSAL ÖZKAN Salih Zeki KONYALIOÐLU Denizli Þube Teknik Görevli Necmi VARLIK Semih GÖLCÜK Denizli Þube Teknik Görevli Mustafa TAÞPINAR Þahin YÜCE Denizli Þube Teknik Görevli Özcan AVCI Osman SARIHAN Denizli Þube Teknik Görevli Gurbet ÖRÇEN Diyarbakýr Þube Müdürü Mehmet TARHAN Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Enver IÞIK Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Ferit ÖZKAN Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Ömer Çelebi ESER Diyarbakýr Þube Teknik Görevli Ramazan ÇELÝK Diyarbakýr Þube Teknik Görevli M. Ünal ÞENYURT Edirne Þube Müdürü Alaaddin KARAGÖZ Edirne Þube Teknik Görevli Haluk TEKBAÞ Edirne Þube Teknik Görevli Cüneyt ALKO Edirne Þube Teknik Görevli K. Levent GÜLER Eskiþehir Þube Müdürü Niyazi OÐUZ Ergun ÞENGÖR Deniz DÝNÇ Atilla YILDIRIM Ali ALBAYRAK Nilgün TOHUMOÐLU Tahir DEMÝREL Fatih DUMAN Gültekin KESKÝN Tülin YILMAZ Alpaslan GÜVEN Remzi MEN Ýzmir Þube Teknik Dan. Kayseri Þube Müdürü Kocaeli Þube Müdürü 229 Erhan ÝNAN Murat KONUK Bülent SÝVRÝ Ahmet Bora SEYDÝÞEHÝRLÝ Dilek ÇALIÞAN Okan GÜNGÖR Konya Þube Teknik Görevli Kemal DOMBAYCI Hasan GALATALI Konya Þube Teknik Görevli Abdullah ALTINTAÞ M. Levent ÞAM Konya Þube Teknik Görevli E. Emrah ERTAN Faruk YEÞÝLDAL Konya Þube Teknik Görevli Kerem YELEKÇÝ Gaziantep Þube Teknik Görevli Erhan KELLEÖZÜMersin Þube Teknik Görevli Mustafa ÝNAN Gaziantep Þube Teknik Görevli Ercan YÜZBAÞI Mehmet TÜMAY Gaziantep Þube Teknik Görevli Esra LEBLEBÝCÝ Mehmet Faruk SEVÝM Ýstanbul Þube Müdürü Hakan ÖRENÇ Gülderen YAVUZBAÞ Ahmet TOP Ayhan AYDIN Gürkan FÝDAN Devrim EFE Mustafa MACÝT Trabzon Þube Müdürü Sedat GÜMÜÞKAYA Fuat YILDIRIM Trabzon Þube Teknik Görevli Nilgün EREN Muhammet GÜNEY Zonguldak Þube Teknik Görevli Özlem ODABAÞ Ayhan HÝLALCÝ Zonguldak Þube Teknik Görevli

4 Deðiþim Sürecinde Kamu Hizmetleri ve Demiryolu Politikalarý Sempozyumu Dönem Oda Yönetim Kurulu olarak çalýþma programýnda belirttiðimiz gibi sendikalarla iliþkilerin geliþtirilmesi ve ortak çalýþmalarýn yürütülmesi amacýyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasý olarak Dünya Demiryolcular Gününde Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (KESK)'na baðlý Birleþik Taþýmacýlýk Çalýþanlarý Sendikasý (BTS), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ve TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý ile birlikte 13 Mart 2003 tarihinde TCDD Genel Müdürlüðü Konferans Salonu'nda "Deðiþim Sürecinde Kamu Hizmetleri ve Demiryolu Politikalarý" baþlýðý altýnda ortaklaþa bir sempozyum gerçekleþtirdik. Sempozyum hazýrlýklarýnda aktif görev alan Odamýz; ulaþým trafik konusundaki Oda birikimlerini sempozyuma bir bildiri sunarak aktarmýþtýr. Etkinlikte sunulan bildiriler ve yapýlan tartýþmalar ile sempozyum sonuç bildirgesi Odamýzca kitap haline getirilerek kamuoyunun kullanýmýna sunulmuþtur. Sonuç Bildirgesi Neo liberal politikalarýn gereði olarak demiryollarý sektöründe "yeniden yapýlanma adýna" kamunun paylarý azaltýlmýþ ve özelleþtirmeye gidilmiþtir. Ancak özelleþtirmeler demiryollarýnýn güvenli ve ucuz olma gibi özelliklerini erozyona uðratmaktadýr. Artan fiyatlar, artan kazalar, yerel ve merkezi hükümet kaynaklarýnýn özel sektöre akýtýlmasý ve bu þekilde ekonominin genelinde ciddi hasarlara yol açan kayýt dýþý sektörün özendirilmesi, tekelleþme, iþsizliðin artmasý, çalýþan sayýsýnýn azaltýlmasý, esnek çalýþma biçimleri, iþgücü kalitesinin düþürülmesi, çalýþanlarýn ücretlerinin düþmesi, çalýþma sürelerinin uzamasý, dünya demiryollarýndaki "yeniden yapýlanma"nýn sonuçlarýdýr. Yeni yatýrýmlar, yeni hatlar, hýzlý trenler sektördeki olumlu ve yeni geliþmelerdir. Ancak bunlar demiryollarýnda ticari kâr uðruna alt-yapý ve iþletmeyi birbirinden ayýrarak yürütüldüðü için ciddi problemlere yol açmaktadýr.

5 Ülkemizde uzun bir süreden beri karayolu taþýmacýlýðýna verilen önem diðer taþýma türlerinin ihmal edilmesine yol açmýþ, ekonomik olmayan, irrasyonel yatýrým kararlarýyla ülkemizde dengesiz ve çarpýk bir ulaþým sistemi geliþtirilmiþtir. Tamamen dýþa baðýmlý, çevre ve kültürel dokuyu tahrip eden bu çarpýk sistem artan trafik kazalarý nedeni ile de telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayýplara yol açmýþtýr. Kaynak darboðazýnýn hat safhaya ulaþtýðý bir dönemde ülkemizde 16,5 Milyar dolar harcanmasýna raðmen üzerinden 8 dakikada 1 aracýn geçtiði otoyollar yapýlmýþtýr. Örneðin Bolu Ankara otoyolu bu haliyle kendini ancak 273 yýlda amorti edecektir. Karayolunda en ileriye gitmiþ olan ABD'de bile 1980 yýlýndan beri karayollarýna hiçbir yatýrým yapýlmamaktadýr. Bunun yaný sýra mevcut durum ve kaynaklar göz önüne alýndýðýnda hükümetin acil eylem planýnda açýkladýðý km'lik duble yolun gerçekçi olmadýðý ve sorunun çözümüne faydalý olmayacaðý gibi karayolu lehine olan dengesizliði daha da arttýracaðýný göstermektedir. Diðer taraftan ulaþým ile enerji arasýnda önemli doðrudan bir iliþki bulunmaktadýr. Enerjinin en yoðun tüketildiði sektörlerin baþýnda ulaþým sektörü gelmektedir. Bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde enerjinin etkin ve verimli olarak kullanýlmasý çok önemlidir. Bu gün yük ve yolcu taþýmacýlýðýnda demiryollarýnýn ulaþýmdaki payýnýn yükseltilmesi ülkemiz enerjisinin daha verimli bir þekilde deðerlendirilmesi anlamýna da gelecektir. Bu nedenle mevcut demir yollarýmýz gerek alt yapý, gerek ise çeken ve çekilen araçlar yönünden modernize edilirken, mevcut hatlarýmýzýn elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalýþmalarýna da önem verilmelidir. Oysa türev bir iþlem olan ulaþtýrmada alt sistemlerin harmonizasyonu ve koordinasyonu saðlanmasý gerekirken yukarýda ifade edildiði gibi ülkemizde ulaþtýrma alt sistemleri arasýnda bir harmonizasyon saðlanamamýþtýr. Bu çarpýk durumun giderilmesi için alýnmasý gereken önlemler aþaðýdaki biçimde önerilmiþtir. Ülke çýkarlarýnýn maksimize edilmesi temel ilke alýnarak, ulaþtýrma alt sistemlerinin bir birini tamamladýðý gerçekçi ve uygulanabilir bir ulaþým planlamasýnýn devlet politikasý niteliðinde olmasý gerekmektedir. Rasyonel olmayan güzergah tespitlerinden vazgeçilmesi, yönetim organizasyonsuzluðu ve sistemsizliði önleyen çok türlü ortamda optimum kombinasyonun saptanmasý gerekmektedir. Ulaþým sistemleri tek bir bakanlýk altýnda yapýlandýrýlarak karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaþým politikalarý ulusal ve yerel bazda birbirleri ile entegre ve bütünlüklü olarak planlanmalý, kentin tarihsel ve kültürel dokusu, çevre, ekonomiklik boyutlarý dikkate alýnarak uygulamaya konulmalýdýr. Ulaþtýrma alt sistemleri arasýnda özellikle demiryolu aleyhine çalýþan karayolu ulaþtýrmacýlýðý yasal olarak yeniden düzenlenmeli ve bu alt sistemin demiryolu ile rekabet yerine demiryolunu tamamlayýcý bir niteliðe ulaþmasýnýn saðlanmasý gerekmektedir. Çözüm için sorunlarýn doðru tanýmlanarak, dünyadaki geliþmeleri iyi izleyerek ülkemizin ekonomik ve sosyal özelliklerine yanýt veren politikalar oluþturulmalý ve kaynaklar kararlý ve sabýrlý biçimde bu amaca uygun olarak tahsis edilmelidir. Güvenlik sorunu çözülürken alternatif ulaþým politikalarý tartýþmaya açýlmalý, tekçi, monopol anlayýþlara meydan verilmemelidir. Saðladýðý toplumsal yarar nedeniyle kamu hizmetlerinin serbest piyasaya açýlmasý toplum bütünlüðünün korunmasýnda ciddi bir tehdit teþkil etmektedir. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ayný zamanda çalýþanlarýn sosyal hak ve güvencelerinin temin edilmesinden geçmektedir. Bu nedenle "kamu hizmetlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý" çalýþanlarýn da söz ve karar sahibi olduðu bir anlayýþla yeniden planlanmalýdýr. 231

6 Devrimci Yazar ve Ozanlarýmýzý Anma Etkinliði baþýnda karanfillerimizle andýk. Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Ahmed ARÝF anýsýna yaptýðý konuþmanýn ardýndan, demokrasi mücadelesinde yitirdiðimiz Mustafa EKMEKÇÝ ve Uður MUMCU nun mezarlarýný da ziyaret ettik. 232 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý mühendislerin mimarlarýn sanatla-sanatçýyla ne ilgisi olabilir, sizler kendi alanýnýzla ilgilenin diyenlere inat, Nazým HÝKMET, Ahmed ARÝF ve Orhan KEMAL anýsýna tüm devrimci yazar ve ozanlarýmýzý anmak amacýyla 2-3 Haziran 2003 tarihlerinde etkinlik düzenlemiþtir. Çünkü Ahmed ARÝF'in uðruna prangalar eskittiði hasret bizim de hasretimiz, Nazým HÝKMET'in dizelerinde yükselen umut bizim de umudumuz, Orhan KEMAL'in dile getirdiði emekçilerin ve varoþlarýn çilesi bizim de çilemizdir. Etkinlik bünyesinde 2 Haziran 2003 tarihinde devrimci ozanýmýz Ahmed ARÝF i eþi, oðlu ve sevenleriyle mezarý Ardýndan 3 Haziran 2003 tarihinde ise Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gerçekleþtirmiþ olduðumuz anma toplantýsýný Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ ve Edebiyatçýlar Derneði Genel Sekreteri Gökhan CENGÝZHAN'ýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlattýk. Etkinliðimize üyelerimizin, demokratik kitle örgütlerinin ve sendikalarýn ilgisi büyüktü. Odamýz üyesi Sayýn Oðuz TÜRKYILMAZ'ýn yönettiði panel/ forum bölümünde Ýlhan AKALIN Orhan KEMAL'i, Yücel KAYIRAN Nazým HÝKMET'i, Canip YILDIRIM Ahmed ARÝF'i anlatarak katýlýmcýlara doyumsuz anlar yaþattý. Yine etkinliðimizde Tahir ABACI;Nazým HÝKMET, Ahmed ARÝF ve Orhan KEMAL'i toplu bir deðerlendirmeyle sundu. Bir önceki etkinliðimizde de bizleri yalnýz býrakmayan Rüþtü ASYALI Nazým HÝKMET, Ahmed ARÝF ve Orhan KEMAL'in yaþamlarýndan, þiirlerinden ve yazýlarýndan kesitler aktararak katýlýmcýlarý kah Diyarbakýr'a kah Karadeniz'in hýrçýn sularýna, kah varoþlara götürerek, umudu, hasreti ve mücadele inancýný yaþattý. Etkinliðimize þair ve ozanlarýmýzýn Ankara'da bulunan aileleri ve dostlarý da katýlarak bizleri onurlandýrdý. Etkinliðimizin panel/forum bölümü tamamlandýktan sonra katýlýmcýlarýn deðerlendirmeleri ve katkýlarý alýndý. Dinleti bölümünde ise bizleri hiç yalnýz býrakmayan Gülay AKGÜN ve Fatih ERENLER'in ezgilerinde bulduk Nazým HÝKMET'i, Ahmed ARÝF'i ve nicelerini. Katýlýmcýlar etkinlik bünyesinde, Yazar ve Ozanlarýmýzýn anýsýna açýlan deftere duygu ve düþüncelerini yazdýlar. Daha yaþanýr bir dünya ve yeryüzünün aþkýn yüzü olmasý dileðiyle etkinliklerimizin ve mücadelemizin süreceði ifade edilerek etkinlik tamamlandý.

7 Perþembe Söyleþileri getirerek gerek örgütümüzün, gerekse de kamuoyunun bilgisine sunmak þeklinde tanýmladýk. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 39. dönem yönetim kurulu olarak hazýrlamýþ olduðumuz çalýþma programý kapsamýnda dönem içerisinde deðiþik konu baþlýklarýnda dokuz adet söyleþi gerçekleþtirdik ve bu söyleþilerin kitaplarýný kamuoyunun bilgisine sunduk. Bu söyleþilerin amacýný; örgütümüzle, ülkemizle, dünyayla, mesleðimizle, meslektaþlarýmýzla iliþkili güncel konularý belirleyerek birlikte tartýþmak, örgütsel bilgi birikimimizi artýrmak, karþýlýklý bilgi aktarýmýný saðlamak, güncel konularla ilgili tartýþmalardan süzülen görüþleri Odamýzýn düzenlemiþ olduðu diðer etkinliklere (kongrelerimize, kurultaylarýmýza, sempozyumlarýmýza) taþýmak ve her söyleþiden sonra çýkan görüþ ve önerileri bir kitap haline Bu amaç kapsamýnda söyleþilerimizden üretilen görüþlerin bir kýsmý oda görüþü oluþturulmasý bir kýsmý ise kongre kurultay ve sempozyumlarda deðerlendirildi. Perþembe Söyleþileri baþlýðý altýnda dönem içerisinde; Temmuz 2002 tarihinde TEZ-KOP-ÝÞ Genel Sekreteri Faruk ÜSTÜN le Emekçiler Açýsýndan Ýþ Yasasý Ön Tasarýsýna Bakýþ, 2. 7 Aðustos 2002 tarihinde Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý Genel Baþkan Danýþmaný Perihan SARI Çalýþanlar açýsýndan iþ hayatýna iliþkin yasal düzenlemeler ne anlama geliyor, 3. 4 Eylül 2002 tarihinde YAPI-YOL-SEN Genel Sekreteri ve Üyemiz Bedri TEKÝN ile Kamu Çalýþanlarý Sendikasý ve Toplu Görüþme Süreci, Eylül 2002 tarihinde KESK Genel Baþkaný Sami EVREN ile Kamu Emekçileri Sendikasý Mücadele Süreci, Þubat 2003 tarihinde Ekonomist Uluslar Arasý Ýliþkiler Uzmaný Gaye YILMAZ ýn katýlýmý ile GATS Anlaþmasýnýn Gizlenen Boyutlarý ve GATS Karþýtý Uluslar Arasý Eylemler, 6. 3 Nisan 2003 tarihinde TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Haluk BAÞÇIL ve Yapý Yol Sen Genel Sekreteri Bedri Tekin ile Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðinde Ýþyeri Hekimliðinin ve Ýþ Güvenliði Mühendisinin Yeri ve Önemi, Haziran 2003 tarihinde üyemiz Endüstri Mühendisi Oðuz TÜRKYILMAZ ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý, Haziran 2003 tarihinde de Doç. Dr. Aziz KONUKMAN ile Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý ve Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý, Ekim 2003 tarihinde Atýlým Üniversitesi Mekatronik Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Abdülkadir ERDEN ile Mekatronik Mühendisliði konularýnda söyleþiler gerçekleþtirildi. Yapýlan 9 söyleþiye 400'ü aþkýn üyemiz katýlmýþtýr. Gerçekleþtirilen bu söyleþiler sonucunda; üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere; Ýþ Yasasý Ön Tasarýsý, Kamu Emekçileri Sendikasý Mücadele Süreci, GATS Anlaþmasýnýn Gizlenen Boyutlarý ve GATS Karþýtý Uluslararasý Eylemler, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarýsý ve Yerel Yönetimler Yasa Tasarýsý, Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliðinde Ýþyeri Hekimliðinin ve Ýþ Güvenliði Mühendisliðinin Yeri ve Önemi, Mekatronik Mühendisliði, Baþlýklarýnda altý adet kitap yayýnlanmýþtýr. 233

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 40. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak ilan edilen adreste saat 10.20 de Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ tarafından açıldı.

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006)

mmo bülteni 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU þubat 2006/sayý 93 (Nisan 2004 - Þubat 2006) 22 AYLIK ÇALIÞMA RAPORU (Nisan 2004 - Þubat 2006) 17-18 Nisan 2004 tarihinde gerçekleþtirilen 40. Olaðan Genel Kurulun ardýndan Oda Yönetim Kurulu Çalýþma Programýný oluþturmuþ, Nisan 2004 ile Þubat 2006

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU

KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU KOMĐSYONLARDAN... ĐŞ MAKĐNALARI KOMĐSYONU Asıl Mustafa Yazıcı A.Özcan Bayrakçı Şükrü Bostanbaş Fazil Ateş Ramis Taştekin M.Yakup Gültekin Bedri Yecan Tamer Özben Muzaffer Ağlamış Serdar Adem Çetin Mustafa

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

ø.6(6 ø./ø0/(1'ø50( 62ö870$ (öø7ø0ø 6(032=<808 9( 6(5*ø6ø (.ø0

ø.6(6 ø./ø0/(1'ø50( 62ö870$ (öø7ø0ø 6(032=<808 9( 6(5*ø6ø (.ø0 T.C. - 2. ULUSAL 23- T.C. - 2. 23- LER Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Dr. Okan KON 1. ISI POMPALARI Tolga URAL, Sena TAN, Akif Emre ORHAN... 1-13... 14-27 28-38 39-46 Sisteminin Deneysel Analizi. 47-61 62-68

Detaylı

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU

mmo bülteni KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARI KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ ULUSAL KONGRESÝ DÜZENLEME KURULU OLUÞTURULDU 13.09.2004 tarih ve 469 nolu OYK kararýyla Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM SONUÇLARI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM SONUÇLARI KARA ARAÇLARI KONTENJAN 28 GRUP İÇİ BAŞVURU 33 GRUP DIŞI BAŞVURU 3 ÖN ELEME SINAVINA GİRECEK EDİLENLER 14 22 SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANANLAR ADI SOYADI İKAMETGAH AHMET VEDAT ÖZDEMİR

Detaylı

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU

ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası ÇEVRE ENERJİ KONGRESİ ANTALYA SEMPOZYUMU 14-15 NİSAN 1997 - ANTALYA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI 18 HAZİRAN 1996 -ANKARA mmo yayın no: 191 Ankara-1997 makina mühendisleri

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 BİLDİRİ ÖZETLERİ 11-12 Aralık 2009, Ankara tmmob makina mühendisleri odasý Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6 Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI ÖSYS PUANI ÖSS GĐRĐŞ YILI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI

ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI ENDÜSTRÝ ÝÞLETME MÜHENDÝSLÝÐÝ MESLEK DALI ANA KOMÝSYONU (EÝM / MEDAK) TOPLANTISI YAPILDI Endüstri Ýþletme Mühendisliði Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) toplantýsý 30 Nisan 2005 tarihinde Oda Merkezinde

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011

6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 6. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 5-8 Ekim 2011 MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi HİDROLİK 2011 PNÖMATİK 2 1 1 İLETİŞİM : TMMOB Makina Mühendisleri Odası si Tel: (0 2 3 2 ) 4 4 4 8 666

Detaylı

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

II. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

II. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU t m mob makina mühendisleri odası II. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI Yayın No : 153 15-17 NİSAN 1993 İSTANBUL tmmob makina mühendisleri odası II. ULUSAL MAKİNA

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ŞUBE'den. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Murat Muratoğlu tarafından verildi.

ŞUBE'den. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye Başkan Yardımcımız Murat Muratoğlu tarafından verildi. ŞUBE'den 26055 Sicil Numaralı Üyemiz Kenan Karaçavuş'un 25. Yıl plaketi Edirne Valimiz Gökhan Sözer tarafından verildi. 26087 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet Ufuk Özbek'in 25. Yıl plaketi Edirne Belediye

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası

Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İSTANBUL Kategori : U14 Erkekler Tarih : Katılan Sporcu Sayısı : 30-31 Ocak 2016 174 Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu Yarışma : 60 Metre Engelli

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

DUYURU. Odamýzýn 55. Kuruluþ Yýlý Geleneksel Gecesi 5 Aralýk 2009 Tarihinde Özgüven Restaurant ta Kutlanacaktýr.

DUYURU. Odamýzýn 55. Kuruluþ Yýlý Geleneksel Gecesi 5 Aralýk 2009 Tarihinde Özgüven Restaurant ta Kutlanacaktýr. 200 týrmýþ olduðu bu yapýnýn geliþtirilerek, Enstitü yapýsýna kavuþturulmasýnýn zorunlu hale geldiði bildirilmiþtir. Odamýzýn bünyesinde ve Tesisat Sektöründe gerçekleþtirilen kongre, sempozyum, seminer,

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 15.05.2004 Yer : Ankara/Keykan Otel Katılım : 83 Kişi Gündem 1- Yeni dönem çalışmalarının değerlendirilmesi 2- Diğer görüş ve öneriler

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1)

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (302-1) ABDULLAH DEMİR ABDURAHMAN ŞENTÜRK ABDURRAHİM ORHAN ABİDİN PELİT ADNAN DALYAN ADNAN KAYA AHMET AKÖZ AHMET AKSEKİLİ AHMET DEMİR AHMET DEMİRER

Detaylı

2 adet, 4,5x6 ebatlarında renkli vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde, uygun saç ve kıyafet ile cepheden çekilmiş olacaktır.

2 adet, 4,5x6 ebatlarında renkli vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde, uygun saç ve kıyafet ile cepheden çekilmiş olacaktır. Bankamızın, 26 Ocak 2013 tarihinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı nın yazılı bölümünde başarılı olan adaylar, mezuniyet bölümlerine göre ve alfabetik sırayla aşağıda gösterilmiştir. Yazılı

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana

85,283 84,283 Albayrak Mevlana 80,500 80,500. 7 HÜSEYİN AKKUŞ İZMİR ACM BAŞKANI 79,378 82,378 Albayrak - Karşıyaka - Bornova merkez Mevlana İZMİR KONUT TAHSİS KOMİSYONUNCA 31/01/2015 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN HAKİM ve CUMHURİYET SAVCILARINA AİT BORNOVA-MEVLANA LOJMANLARINA İLİŞKİN LOJMAN SIRA LİSTESİDİR. 04/052015 SIRA NO AD - SOYAD GÖREVİ

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým,

þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým, þube baþkanýmýzdan Çok kýymetli ve saygýdeðer meslektaþlarým, Bilindiði gibi Dünyamýz ve ülkemiz ekonomik kriz ile sarsýlmaktadýr. Bu durum sanayicilerimiz baþta olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzý yakýndan

Detaylı

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ

BLOK / DAİRE NO ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN-TARSUS TOPLU PROJESİ VE İMZALAMA PROGRAMI (3+1 LAR) 1 ŞEHİT ŞERİFE SARI 45247347006 DG 18.03.2011 09:00-09:20 21.03.2011 KATEGORİSİ 2 163976 SERHAN KAYA

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı