T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim re Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve MÜdevvenat 9 Ağustos 1977 Genel Müdürlüğüne SALI başvurulur. Sayı : "A J YARGI BÖLÜMÜ YARGıTAY Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanlığından : KARARLARı Esas No.: 77/7633 Karar No.: 77/9825 Bozma isteyen: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Bozulması istenen karar: Ermenek Asliye Hukuk Hâkimliği (İş) Mahkemesinden verilen 24/5/1976 günlü ve 107/101 sayılı kararı. İsteğin özeti: Ermenek Asliye Hukuk Hakimliği (İş) Mahkemesinin gün ve sayısı yukarıda açıklanan kararının yürürlükteki hukukî ihlâl edici nitelikte bir hüküm kapsadığı gerekçesi ile usulün 427. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması isteğinden ibarettir. Yargıtay C. Başsavcılığının yukarıda özetlenen isteği üzerine dosyadaki bütün belgeler incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI Cumhuriyet Başsavcılığı; İtiraz eden Yeraltı Maden-İş Sendikasının Konya Bölge Çalışma Müdürlüğünün 13/5/1976 tarihli yazısının iptali isteği üzerine Ermenek İş Mahkemesince verilen 24/5/1976 tarih E. 1976/107 K. 1976/101 sayılı kararda, Bölge Çalışma Müdürlüğünün yukarıda anılan yazının iptaline karar verildiğini, oysa bu yazının yetki uyuşmazlığını halleden bir karar olmadığını, yetki uyuşmazlığı kararının verilmesine esas teşkil edecek olan giriş beyannamelerinin gönderilmesi isteğini kapsayan bir bildiri olduğunu muteriz Sendikanın yetkisinin kesinleşmiş sayılmasını karar verilmesinin de usul Yargı Bölümü Sayfa : 885

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek kanun yararına bozma isteğinde bulunmuştur. Gerçekten; iptali istenilen belge münderecatı itibariyle 275 sayılı K. nun 11 ve 12. maddelerinde sözü edilen kararlar niteliğinde değildir. Bu Bölge Çalışma Müdürlüğüne tanınan çoğunluğun tespitine yönelik bir bildiriden ibarettir. Kaldı ki, çağrısına karşı diğer bir Sendika tarafından yapılmış bir itirazı varken. Bölge Çalışma Müdürlüğünün önceki yazısı, davacı Sendikaya o işyerinde Toplu İş Sözleşmesi yapabilme yetkisini de vermez. Bu nedenle, mahkeme kararı yasaya aykırı ve C. Başsavcılığının kanun yararına bozma isteği yerindedir. Sonuç: Yukarda açıklanan sebeplerden dolayı, C. Başsavcılığının kanun yararını bozma isteğinin kabulü ile kesin olarak verilen ve niteliği bakımından yürürlükteki kanun hükümlerine aykırı bir sonucu hüküm altına alan Ermenek İş Mahkemesinin 24/5/1976 tarih E. 1976/107 K. 1976/101 sayılı kararının H. U. M. K. nun 427. maddesi uyarınca hukuki neticelerine etkenli olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına verilmek üzere C. Başsavcılığına gönderilmesine 4/7/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığından: Esas No.: 4636 Karar No.: 5133 Mahkemesi: Eleşkirt Asliye Hukuk Hâkimliği Tarihi : 6/9/1976 No. su : 1975/ /128 Davacı : Binnaz Dişçi Davalı : Zeki Dişçi 3. Şahıs : Şuf'a hakkının tanınmasına dair olan Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/9/1976 tarih, Esas 1975/36, karar, 1976/128 sayılı temyiz edilmeden kesinleşen ilâm kanuna aykırı bulunduğundan usulün 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması, C. Başsavcılığının 10/6/1977 tarih ve H-29 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla dosya incelenerek Gereği Düşünüldü : 1 Şuf'a hakkını kullanan davacı ve çocukları adına tapuda müstakil pay kaydı yoktur. Pay kaydı miras bırakan Mehmet Dişçi adınadır. Adı geçen 20/2/1973 tarihinde ölümü, terekesi iştirak halinde bulunmuştur. Bu durumda, mirasçılarından Memşure Dişçi'nin muvafakati alınmadan veya davaya katılması temin edilmeden bunlarda olmadığı takdirde, M. K. nun 581 ve 630. maddeleri hükmünce miras şirketine bir mümessil tayin ettirilmeden davanın görülüp hükme bağlanması, Yargı Bölümü Sayfa: 886

3 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 2 İştirak hali mevcut olduğuna göre şuf'ah payın tereke adına tesciline karar verilmesi gerekirken sadece mirasçılardan biri olan Binnaz Dişçi adına tesciline karar verilmiş olması, 3 Ücreti vekâletin resen takdiri gerekirken istem bulunmadığından bahisle davacı taraf lehine vekâlet ücreti takdir edilmemesi, Usul ve kanuna aykırıdır. Sonuç: Eleşkirt Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/9/1976 tarih, 1975/36 Esas, 1976/128 Karar sayılı ilâmının C. Başsavcılığının tebliğnamesi veçhile usulün 427. maddesi gereğince kanuni sonucu saklı kalmak kaydıyla yukarda belirtilen nedenlerle kanun yararına (BOZULMASINA), dosyanın gereği yapılmak üzere C. Başsavcılığına iadesine 6/7/1977 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığından: Esas: 3885 Karar: 4546 Karar Mahkemesi: Senirkent Sulh Hukuk Hâkimliği Tarihi: 18/2/1976 No. su: 1975/ /20 Taraflar: Davacı: Abdullah Zuhtü Totop vekili Av. Atalay Zaimoğlu Davalı: Mustafa Sarıtaş ve arkadaşları Kanun yararına temyiz eden : G. Başsavcılığı Davacı davalılarda 1700 lira alacağı olduğunu iddia ederek bu alacağın tahsilini dava etmiş, mahkeme davayı sabit görmiyerek red etmiştir. C. Başsavcılığı tarafından kesin olarak verilen mahkeme kararının yürürlükteki kanuna aykırı bulunduğu iddiasıyle kanun yararına bozulmasını istenmesi üzerine, dosyadaki kâğıtlar okunup gereği düşünüldü. YARGITAY KARARI Davacı, davalılardan Mustafa Sarıtaş, Emine Sarıtaş ve Mehmet Sarıtaş'a koyunlarını otlatma ücreti olarak 1700 lira verdiğini, diğer davalı Şemsettin Tortop'un da kefil olduğunu, koyunları otlatmayan davalıların parayı da geri vermediklerini iddia etmiş, davalı Mustafa ise iddia olunan parayı davacıdan yalnız kendisinin aldığım, bunun koyun otlatma ücreti karşılığı avans olmayıp, davacıya satın alınan, satın alındıktan sonra sel baskınına uğrayan otlakiye bedeli bulunduğunu, bu paranın otlakiye satan kişiye verildiğini savunmuştur. Maddi olayın ispatı için İki taraf da Yargı Bölümü Sayfa : 887

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: tanık göstermişler ve tanıklar adlarına çağrı kayıtları çıkarılmış ve mahkemeye gelmemeleri sebebiyle ihzaren getirilmelerine karar verilmiştir. Bu tanıklar dinlenmeden, davalılardan yalnız Şemsettin Tortop'un «davacının 1700 lirayı Mustafa Sarıtaş'a otlakiye parası olarak verdiğine» dair yaptığı yemini esas tutarak davanın reddine karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle C. Başsavcılığının temyiz İtirazlarının kabulü ile kesin olarak verilen kararın H.U.M.K. nun 427. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak koşulu ile (BOZULMASINA) kararın bir örneğinin C. Başsavcılığına gönderilmesine, 6/7/1977 gününde oybirliğiyle karar verildi. D Ü Z E L T M E 19/6/1977 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 1507 sayılı kararında görülen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. R. G. Sahife Satır İli Partisi Yanlışı Doğrusu Balıkesir A. P. Cihat Belgehan Cihat Bilgehan Giresun M. S. P Giresun Bağımsız Manisa A. P. önal Sakar önol Sakar Yargı Bölümü Sayfa: 888

5 T.C. Resmî Gazete Kuralug Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 SALI 9 Ağustos 1077 Sayı : ILÂN BÖLÜMÜ ILÂNLAR Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliğinden: Esas No: 1977/662 Karar No: 1977/626 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 25/5/1977 tarihli ilâmı ile T.C.K. nun 565/1-2, 647 S. K. 4. maddesi gereğince 150 lira hafif para 4 gün mes. men cezası ile hükümlü Ahmet oğlu 1954 doğumlu Nihat Dural hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı İlân olunur Esas No: 1977/661 Karar No: 1977/609 Telikeli V. Kullanmak suçundan mahkememizin 23/5/1977 tarihli ilâmı ile T.C.K. nun 565/1-2, 647 S.K. 4. maddeleri gereğince 315 lira hafif para 7 gün meslekten men cezası ile hükümlü Adil oğlu 1950 doğumlu Abdullah Benli hakkındaki gıyabi ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine 'tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine 'hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra, muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur. Sivas 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No: 1976/612 Davacı Hırda Yusuf kızı Temam'dan 939 tahsis doğumlu Sevim Çin tarafından davalı eşi Bekir oğlu Gülsüm'den 8/6/1934 de doğma Afyon Dazkırı Bostancı Köyü hane 55 nüfusunda kayıtlı Ramazan Çin aleyhine mahkememizde acılan boşanma davasında: Davalı Ramazan Çin'in adresinin tespiti mümkün olmadığından adı geçen davalının bu defa celsenin talik edildiği 5/10/1977 Çarşamba saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması veya vekilini göndermesi gıyap yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Salakyurt Sağlık Merkezi Tabibliğinden: 1 Salakyurt Sağlık Merkezi binası küçük onarımı inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31.maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Geçici teminatı 3.750, liradır. 4 Eksiltme Salakyurt Sağlık Merkezi Tabibliğinâe teşekkül edecek komisyon huzurunda 22/8/1977 Pazartesi günü saat de yapılacaktır. 9 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakı mesai saatleri içerisinde Sulakyurt Sağlık Merkezi Tabibliginde görülebilir. 6 Eksiltmeye girebilmek için: a) Geçici teminat makbuzu 3750 liradır. b) 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi. c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan işin eksiltmesine girebilmelerini gösterir müteahhilik belgesin', veya en az işin keşif bedelinin yarısı kadar isin iş bitirme belgesini dilekçelerine ekliyerek Bayındırlık Müdürlüğü iştirak belgesi Komisyonundan alacakları yeterlilik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. d) Isteklüerin teklif mektuplarım 22/8/1977 Pazartesi günü saat de kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. PTT Genel Müdürlüğünden : 13109/ 4-2 Teşekkülümüz ihtiyacı için adet 3 mm. lik bakır nikopres manşon ile adet 3 mm. lik alüminyum manşon satın alınacaktır. istekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postahane üstünde bulunan PTT Bölge Baş Müdürlüğü Malzeme Servisinden 70, TL. bedelle temin edebilirler. Tekliflerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnameerini idareden almış olması şarttır. Teklifler en geç 8/9/1977 günü saat 10.00'a kadar PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya Posta ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen teklifler nazarı itibare alınmaz /3-3 Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı K. Maraş Gazipaşa Mahallesinden Durdu Mehmet Yeşilli vekili Avukat Orhan Sezai tarafından Ayşe Yeşilli aleyhine şiddetli geçimsizlik nedeniyle ikame edilen boşanma davasının duruşması sonunda: Mahkememizin 28/4/1976 tarih ve 1975/400 Esas 1976/174 sayılı karan ile boşanmalarına, davalının bir yıl evlenmemek cezası ile tahmiline, çocukları Ley lanın velayetinin davacı babaya bırakılmasına, davalı ananın çocuğu Leyla'yı Dini Bayramların üçüncü günü ile senenin 1 Temmuz saat 9 dan 31 Temmuz saat ye kadar görmek ve alıkoymak suretiyle şahsi münasebet tesisine 636 lira 50 kuruş mahkeme masrafı üe 650 lira maktu ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve kararın ilânen davalıya tebliğine karar verilmiş olmakla davalıya ilânen işbu karar hükmünün ilânen tebliği ile tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde davalının temyiz etmekte muhtariyetine, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim olmak üzere davalıya ilânen tebliğ olunur

7 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Ankara Lv. Amirliği (3) No.lu Sat. AL Kom. Bşk. lığından: Aşağıda yazılı (3) kalem Kablo 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. C i n s i Miktarı Mt. M. Bedeli G. Teminatı İhale Tarih, Lira Kr. Lira Kr. gün, saat PTT tipi kablo askı telli 20 devreli PTT tipi kablo askı telli 30 devreli PTT tipi kablo askı telli 50 devreli X , 5.3S8j00O, , , , , 25/8/1977 Perşembe Saat TAMAMI , , / 4-2 Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden : 1 Dövizi İdaremizce temin edilmek kaydıyla 7500 Kg. Polimer maddesi Hat ve teklif alma usulü ile dış piyasadan ithal edüecekitr. 2 Teklif edilecek bedel üzerinden en az % 73 nisbetinde geçici teminat verilmesi şarttır. 3 İhaleye ait teknik ve idari şartnameler İdaremiz Ticaret Servisinden, başlıklı kâğıda yazılacak dilekçe mukabilinde temin edilir. 4 Teminatı olmayan, telle verilen, geç (gelen ve postadaki vaki gecikmelerde teklifler nazarı itibare alınmaz. 5 İhale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda 6/9/1977 günü saat 15J0O de yapılacaktır. 6 İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği ne yapmakta tamamen serbesttir /3-3 Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: D. No: 1976/1868 Davacı Kahramanmaraş Belediyesi Başkanlığı vekili Avukat ökkeş Yaşar Tannverdi Kahraman Maraş Karamanlı Mahallesi Belan Yolu Mevkii 1084 ada 22 parsel numaralı gayrimenkulun eskin mezarlık yeri olması nedeniyle müvekkili Belediyeye ait olması gerekirken davalı Kahramanmaraş Karamanlı Mahallesinden Hüseyin kızı Ayşe Tozkoparan adına tesbit edilmiş olduğunu belirterek davalı adına yapılan tesbiün iptali ile davacı Belediye adına tesbit ve tesciline karar verilmesini istemiş ve davalı adına çıkarılan davetiyelerin bila tebliğ edilmesiı adresininde tesbit edilememesi nedeniyle davalıya ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş olmakla davalı Ayşe Tozkoparan'ın duruşmanın muallak bulunduğu 6/10/1977 günü saat 8.35 de Hâkinıh'ğirnizde hazır bulunması, veya vekille kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde adına ilânen gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Kastamonu Valiliğinden: 1 Kastamonu İmam-Hatip Lisesi Kalorifer bacası ve çamaşırhane tesisatı yapım işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 Keşif bedeli TL. sidir. 3 İhale İmam-Hatlp Lisesi İhale Komisyonu tarafından 22/8/1977 Pazartesi günü saat ISjOO de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İmam-Hatip Lisesinden mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 İhaleye girebilmek için : a) 14547, TL. geçici teminat b) 1977 yılma mahsus Ticaret Odası belgesi c) En az bu işin keşif bedeli kadar ve aynı nitelikte bir iş yaptığına dair iş bitirme belgesi d) Müracaat dilekceleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisi, teknik personel büdirisi, taahhüt bildirisi Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlilik belgelerini teklifi ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 22/8/1977 günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 7 Yeterlilik belgesi alınması için son müracaat 19/8/1977 günü mesai sonuna kadardır. 9 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur /4-2 Ankara Vilâyeti Daimi Encürneninden: Kalecik İlçesi Çandır Köyü teme suyu inşaatı, kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli , TL. olup, geçici teminatı , TL. tur. İhalesi 24/8/1977 Çarşamba günü saat de Vilâyet Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10.00'a kadar teminat makbuz veya banka mektubu 1977 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı İdarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini tevsik eden belgeleriyle birlikte İhaleden en geç 3 gün evvel (tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanaliyle II Y. S. E. Müdürlüğüne müracaatla bu iş için alacakları fenni yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postadaki vaki olacak gecikmeler kabul edilmez / 4-2 Görele Sulh Hukuk HAkimliğinden: 1975/129 Davacı Görele Orman Bölge Şefliği veküi Avukat Hüseyin Durmusoğlu tarafırjdan davalı Hasan Çoban aleyhine açılan tazminat davasının yapılan duruşmasında: Davalı Hasan Çoban'ın bütün araştırmalara rağmen meçhul bulunduğundan ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olup, duruşma 20/9/1977 günü saat 9.00'a bırakılmıştır. Mezkûr günde ibraz etmek istediğiniz vesikaların getirilmesi, veya gönderilmesi, duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil etürmediğiniz takdirde gıyabınızda duruşmalara devam olacağı H.UJMJK. nun 509 ve 510 ncu maddeleri gereğince dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur

9 9 Ağustos 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 1 Eskişehir Teknisyen Okulu ve Sanat Enstitüsü İkmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ,17 liradır. 3 Eksiltme Kütahya'da Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Eksilme Komisyonunda 25/8/1977 Perşembe günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklierin: A) , liralık geçici teminatını, B) 1977 yıuna ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, C) (Baş vurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan, yapı araçları bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi ile banka referans mektuplarım, Bayındırlık Bakanlığından almış oduklan (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden alacakları) yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 6 İstekliler; teklif mektuplarım 25/8/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son baş vurma tarihi 23/8/1977 Salı günü çalışma saati sonuna kadardır. Telgrafla yapılacak baş vurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgililere duyurulur / i-2 Akhisar İlçesi Süleymanh Belediye Başkanlığından: Belediyemizce aşağıda cinsi belirtilen üç kalem inşaat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleye iştirak edeceklerin ihale saatinden evvel ihaleye iştirak belgesini alıp teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel usulüne göre hazırlayıp vermeleri, keşif ve şartnamelerin mesai saatleri dahilinde Fen İlişlerinde görülebileceği duyurulur. İşin nevi Umumî Tuvalet Adî Kaldırım İnş. Kanalizasyon İnş. Keşif Bedeli Lira Kr , , , Kemah Belediye Başkanlığından : Geç. Tem. lira Kr , 4.784, İhale Tarihi ve Saat 22/8/1977 Saat : /8/1977 Saat : /8/1977 Saat : /4-2 1 Belediyemize ait 24 AN 201 plaka numaralı 196P model Landrover arazili Jeep , TL. bedelle 26 Ağustos 1977 Cuma günü saat de açık artırma suretiyle satılacaktır. Muvakkat teminatı 3.750, Liradır. 2 Belediyemize ait eski Sultanmelik asma demir köprüsü halihazır vaziyette olduğu gibi , TL. muhammen bedel üzerinden 26 İAğustos 1977 Cuma günü saat de açık artırma suretiyle satılacaktır. Muvakkat teminatı 3.750, Liradır. Teminatlar ihale saatinden 1 saat öncesine kadar kabul edilebilir. 3 Belediye Encümeni teklif olunacak fiyatları uygun görmezse ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir / 4-2

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 0 Ağustos 1977 Sayı: Konya - Karapınar - Belkaya Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemiz Otel inşaatı işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 İşin keşif bedeli , TL. dır birim fiatından. 3 Eksiltme Belkaya Belediye Hizmet binasında 19/8/1977 tarihine rasuyan Cuma günü saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Fen Elemanlığında mesai saatlerinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) , TL. geçici teminatım Belediyeye yatırması lazımdır. ~" B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi bulunması C) Bu iş kadar iş yaptığım gösterir iş bitirme belgesi ile Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak iştirak belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları la zımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım ihale günü saat de kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat 19/8/1977 Cuma günü öğle mesaisine kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / Belediyemizce yaptırılacak olan tuvalet inşaatı işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 İşin keşif bedeli 1976 birim fiatından , liradır. 3 Eksiltme Belkaya Belediye Hizmet binasında 19/8/1977 tarihine raslıyan Cuma günü saat da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Fen Elemanlığında mesai saatlerinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) 6.400, TL. lık geçici teminatını Belediyeye yatırması lazımdır. B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi bulunması C) Bu iş kadar iş yaptığım gösterir iş bitirme belgesi ile Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak iştirak belgesini teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat 19/8/1977 Cuma günü öğle mesaisine kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunr /2/3-2 Kandıra Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1976/21 Davacı Mehmet Yağız vekili Avukat Suha Aydın Çokuğraş tarafından davalı İbrahim ve Ertuğrul Altıntaş aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında: Kandıra Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/7/1977 tarih ve 21/158 sayılı kararı ile 8000 liranın mahkeme masrafı ve ücreti vekalet ile birlikte davalı İbrahim Altıntaş ve Ertuğrul Altıntaş'dan faizi ile birlikte müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde davalı Ertuğrul tarafından temyiz edilmediği takdirdi hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur. 1318«

11 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: II Köy İsleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda gösterilen baskı İşi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile yaptırılacaktır. İşin Adı: İçmesulan biriktirme depolan proje baskısı, Tahmini Bedeli: , TL. Miktarı: 9 Kalem, Geçici Teminatı: 8.200, TL. İhalenin Tarihi: 22/8/1977, Saati: Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen gün ve saatte Ankara'da Köy lş-n leri ve Kooperatifler Bakanlığı binasının 10. katında YSE. Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Şartnameler dilekçe karşılığında aynı yerden 10, TL. bedelle verilirr Şartname bedelinin YSE. Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alınan makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 4 İsteklilerin idari şartnamenin 9. maddesinde istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 5 Telgrafla yapüacak ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur / 4-3 Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden : 1 Bölgemiz iş yerleri ihtiyacı olan aşağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı cinsi miktarı belirtilen malzemeler 2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle Bölge İhale Komisyonunca satm alınacaktır. 2 İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarflarında 1977 yılı vizeli ticaret odası belgesi veya esnaflık belgesiyle geçici teminatı ibraz etmeleri şarttır. Şirketler iseler şirket, sirkülerini de ibraz edeceklerdir. Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilecektir. Kanuna göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan Komisyona geç gelen kapalı zarflar Komisyonca kabul edümiyecektir. 3 İhale dosyaları her gün mesai saatlerinde Malzeme servisinde görülebilir. Istiyenlere paralı parasız hiç birsuretle şartname gönderiîemiyecektir. Duyurulur. 4 Alınacak malzemelerin : M. bedeli G. temi. İhalenin Cinsi ve miktarı Lira Kr. Lira Kr, tarihi günü saati f Mutfak eşyası ahmtll kalem , 3.453,75 26/8/1977 Cuma 11, adet sunî deri ceket alımı , /8/1977 Cuma 16, çift lastik çizme alımı , 4.125, 25/8/1977 Perşembe 15, adet kürklü gocuk alımı , 7.375, 31/8/1977 Çarşamba 11,00 5 Tiftikten el örmesi 200 takım giyim eşyası alımı (Erzurum işi) , 3.225, 31/8/1977 Çarşamba 15,30 Senirkent Belediye Başkanlığından : / 4-3 Belediyemizce yaptırılacak , Lira keşif bedelli Açık Pazar Tanzimi İkmal İnşaatı 22 Ağustos 1977 Pazartesi günü saat de Belediyemiz Encümeni huzurunda kapalı zarf usulü eksiltmeyle talibine verilecektir.. Bu işin muvakkat teminatı Liradır. Şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz kaleminde görülebilir. TalipHlerin ihale saatinden bir saat önce müteahhitlik karneleri ve yeterlik belgeleriyle tekliflerini vermeleri şarttır. İlân olunur /4-3

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 1 Söğütözü mevkiindeki Genel Müdürlük ve Arşiv binası inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır. i İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme 18/8/1977 Perşembe günü saat de Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve ihale dosyası her gün mesai saatleri içinde Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünde İnşaat Kısım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) ,19 TL. lık geçici teminatını Sorumlu Saymanlığımızdan alınacak teslimat müzekkeresi gereğince Ziraat Bankası Akay Şubesindeki 640/30 hesabına 'yatırılması, b) 1977 yılına ait vizeli Ticaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şartnamesindeki belirtüen usulüne göre hazırlanmış bulunan) teknik personel ve teçhizat beyannamesini ve banka referansım. Bayındırlık Bakanlığından almış olduğu (B) grubudan müteahhitlik karnesini makbuz karşılığı ibraz suretiyle Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğümüzden alacağı yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını havi zarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesini almak için Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 15/8/1977 günü saat 17.30'a kadardır. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz /4-4 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdür lüğünden: 1 Aşağıda yazılı malzeme 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile satın alınacaktır. Tah. Bedeli Geç. Tem. İhalenin Malzemenin Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati Pürmuz lamzası ve lehim havyaları 4 Kalem /8/ Boya Tabancası 100 Adet , /8/ Eksiltme ve ihalesi yukarıda gösterilen tarih ve saatte Ankara'da Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı binasının 10. katında YSE Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır sırada gösterilen malzemenin şartnamesi dilekçe karşılığında aynı yerden 8, TL. bedelle verilir. Şartname bedelinin YSE. Genel Müdkrlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerine yatırılarak alman makbuz asimin ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 2. sırada gösterilen malzemenin şartnamesi aynı yerden bedelsiz olarak verilir. 4 İsteklilerin, şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak suretiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No. lu oda). 5 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur /4-3

13 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden: 1 Hamidiye - Kavşak - Emirdağ Aynm Yolu Belpmar Varyant ve muhtelif Km'lerde toprak işleri, sanat yapısı ve üst yapı yapımı isi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 İşin I. keşif bedeli ,81 TL. olup alınacak kesin teminat , TL. dır. 3 Teklifler 12/8/1977 Cuma günü saat de 4. Bölge Müdürlüğü Bakım Servisi Odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır. 4 Bu işlere ait keşif ve şartnameler Ankara'da 4. Bölge Bakım Şefliğinde tetkik edilebilir. 5 İsteklilerden: a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az işin birinci keşif bedeli tutarında (C) grubu müteahhitlik karnesi veya işin birinci keşif bedeli kadar benzeri tek bit yaptığına dair tasdikli iş bitime belgesi. b) Ticaret ve Sanayi Odası vesikası (1977 yılı tasdikli) c) Yukarda gösterilen kesin teminat miktarını Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzu, özel ve fenni şartnamenin 30 ncu maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek teklif verme tarih ve saatine kadar Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. İlân olunur / M 1 Bolu Beypazarı Yolu Km arasına çekilecek alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli işi ile Beypazarı - Güdül - Çeltikçi yolu Km arasına çekilecek alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli işi 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine göre taşeronlardan ayrı ayn teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 Teklifler 11/8/1977 Perşembe günü saat ve 15jOO de 4. Bölge Müdürlüğü Bakım Servisi Odasında Komisyon Başkanlığınca açılacaktır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameler Ankara'da 4. Bölge Müdürlüğü Bakım Şefliğinde tetkik edilebilir. 4 İsteklilerin: a) (C) grubundan en az bu işin birinci keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi veya keşif bedeli kadar benzeri tek iş yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesi. b) Ticaret ve Sanayi Odası vesikası (1977 yılı tasdikli) c) Aşağıdada gösterilen kesin teminat miktar mı Bölge veznesine yatırdıklarına dair tasdikli makbuzu, özel şartnamenin 30. maddesinde belirtilen şekilde teklif ve taahhüt mektubuna ekleyerek son teklif verme tarih ve satine kadar makbuz mukabilinde Emanet İnşaat Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. İlan olunur. Yapılacak İş I. Keşif özeti Lira Kr. Yatırılacak kesin temi. Lira Kr. Son teklif verme tarih ve saati a) Bolu - Beypazarı yolu Km : araşma çekilecek alttemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli , , 11/8/1977 Saat b) Beypazarı - Güdül - Çeltikçi yolu Km : araşma çekilecek altemel ve temel malzemesi ihzar ve nakli , , 11/8/1977 Saat /î-2

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: ı, j _ ı... ' Bingöl Valiliğinden: Bayındırlık Müdürlüğünün: 1 Aşağıdaki cetvelde Delirtilen iş 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Bingöl Bayındırlık Müdürlüğü İhale Komisyonunda cetvelde İşin hizasında gösterilen tarih gün ve saatte yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve düğer evraklar mezkûr Müdürlükte mesai saatleri dahilinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) Aşağıda gösterilen miktarda geçici teminatım, B) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarının açıklayan mali durum bildirgesi, 2 a formuna uygun banka referans mektubunu, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine gireceklerini gösterir müteahhitlik karnesi İbraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarım aşağıdaki cetvelde işin hizasında gösterilen gün ve saatten bir saat evvel makbuz karşılığında Bayındırlık Müdürlüğü İhale Ko* misyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen gün ve saatin sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaat, postadaki vaki gecikme ve vekaletname üe müracaat kabul edilmez. S. No: 1, İşin adı: Bingöl Topraksu 4 daireli lojman inşaatı. Kesif bedeli: , TL. Geçici teminatı: , TL. İhalenin Tarihi günü ve Saati: 22/8/1977 Pazartesi, Son Müracaat tarihi: 17/8/ /4-4 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kars - Aralık Teknik Okulu Müdürlüğünden : Ziraat 1 Okulumuz binalarının onarım inşaatı yılı içerisinde bitirilmek üzere 2490 sayıl* Kanun hükümleri uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Okul Eğitim Binasında toplanacak İhale Komisyonunca 18/8/1977 Perşembe günü saat de yapılacaktır. 4 İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar hergün mesai saatlerinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 5 İhaleye iştirak için isteklilerin : a) , liralık geçici teminatını, b) 1977 yılına ait ticaret odası belgesini, c) Dilekçelerine ekleyecekleri teknik teçhizat beyannamesi, banka malî durum bildirisi, taahhüt ve teknik personel beyannamesi ile keşif bedeli kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Kars Bayındırlık Müdürlüğünden yeterlik belgesi alarak teklif zarfına koymaları, 6 Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 15/8/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. T İsteklilerin teklif mektuplarını 18/8/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. 8 Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 1-4

15 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Elazığ Karayolları S. Bölge Müdürlüğünden: 1 Bölge Müdürlüğünün Merkezi teshin tevsü II. kısım inşaatı ve kazan dairesi Elektrik tesisatı işi 2490/31. maddesine göre kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle Bölge îhale Komisyonunca yaptırılacaktır. 2 işin keşif bedeli , TL lira olup geçici teminatı , TL. dır. îşin ihalesi 25/8/1977 Perşembe günü saat de yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarfların da 1977 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, geçici teminatı ve bu iş için Müdürlüğümüzden alınmış yeterlik belgesini, şirket iseler şirket sirkülerini ibraz etmeleri şarttır. Kapalı zarflar ihale saatından bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Kanuna göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla postadan komisyona saatinde gelmiyen zarflar Komisyonca kabul edilmiyecektir. 3 İhaleye iştirak edeceklerin bu iş için almak istedikleri yeterlik belgesi için numunesine uygun müracaat dilekçelerine : 1) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, 2) Yapı araçları bildirisi, 3) teknik personel budirisi, 4) Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkanlarım bildiren mali durum bildirisi, Ticaret Odası vesikası ile ekşitme şartnamesinde yazılı diğer evrakların noksansız olarak dilekçelerine ekliyerek yeterlik belgesi için son müracaat günü olan 22/8/1977 günü mesai sonuna kadar müracaatla yeterlik belgeleri almaları şarttır. Telle müracaat kabul edilmez. Müracaatta Umumi kayıt tarihi esastır. 4 İhale dosyası her gün mesai saatlerinde Malzeme Servisinde görülebilir. İhale evrakına ait şartname ve diğer evraklar istiyenlere paralı parasız hiçbir suretle gönderilmiyecektir. Duyurulur / 4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahmini bedeli , TL. geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı Dizel Motorlarının satınalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 22/8/1977 Pazartesi günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 50, TL. bedelle alınabilir. İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası ve Esnaf belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur / 4-3». Afyon/Bayat Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemizce ,26 TL. keşif bedelli adi kaldırım döşemesi yapılacaktır. a) Geçici teminat , TL. dır. 2 îhale 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 26/8/1977 Cuma günü saat da Belediye Encümen huzurunda yapıalcaktır. 3 Teklif mektupları en geç ihale saatinden bir saat öncesine kadar Başkanlığa verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 4 Dosya mesai saatleri dahilinde muhasebede bedelsiz görülür. 5 Kati teminat 2490'm 18'ine göre alınacaktır. Durum ilân olunur / 4-3

16 Mesudiye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: İli İlçesi Bölgesi Deposu Cins ve nev'i kalitesi Miktarı Adet M 3 P. Adedi Ordu Mesudiye Arpaalan Arpaalan 3. S. U. B. Çam tomruk »» Mesudiye Güneyce 3. S. U. B. Çam tomruk 61 16, »»»» 3. S. N. B. Çam tomruk 53 12, »»»» 3. S. K. B. Çam tomruk , Muh. bedeli»» Arpaalan Arpaalan 3. S. K. B. Çam tomruk , »»»» 3. S. U. B. Göknar tom »»» U 2. S. N. B. Göknar tomruk , »» Topçam Gebeme 2. S. N. B. Ladin tomruk , » II» 2. S. K. B. Ladin tomruk »»» 3. S. N. B. Ladin tomruk , »»»» 2. S. K. B. Kayın tomruk , »»» 3. S. K. B. Kayın tomruk , »»» > 3. S. N. B. Kızılağaç tomruk , »»»» 3. S. N. B. Karaağaç tomruk 8 3, » a 3. S. K. B. Karaağaç tomruk 17 4, »» 3. S. N. B. Ihlamur tomruk 8 1, N»» 3. S. K. B. Ihlamur tomruk 11 1, »» Mesudiye Güneyce Çam maden direk , »»»» Çam sanayi odunu , , Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılacaktır. 2 Satış 18/8/1977 Perşembe günü saat 14,00 te İşletme merkezi binasında toplanacak satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 3 Alıcılar 15/B model şartnamede kayıtlı belgeleri Komisyona ibraz ederek almak istedikleri partilere alt % 7,5 teminatı saat e kadar Veznemize yatıracaklardır. Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: 10022

17 4 Satış alıcının talebi halinde emval bedelinin % 50 si peşin bakiyesi ibrelide 3 ay vadeli, yapraklıda 3. sınıflarda % 25 i peşin bakiyesi 6 ay, 2. sınıflarda % 50 si peşin bakiyesi 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu karşılığında yapılabilir. Kanuni vergiler ve faizler peşin tahsil edilir. 5 Emval depodan kaldırılmadıkça teminat iade ve mahsup edilmez. 6 Bu satışa alt ilân ve şartnameler Samsun, Ankara, istanbul, İzmir, Giresun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Bulancak, Ünye, Akkuş, Tirebolu, Koyulhisar ve Niksar İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde ve İşletmemize bağlı Bölge Şefliklerinde görülebilir. 7 Satışa iştirak etmek isteyenler satış saatinden evvel yatırmış oldukları teminat makbuzları ile belirli gün ve saatte satış Komisyonumuza müracaatları ilân olunur /1-1 Mustafakemalpaşa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Parti Muh. bed. % 7,5 tem. Depolan Cins ve Nev'i adedi Adet M. Dm. 3 3 TL. TL. Devecikonak 3.S.N.B. Fındık Tom » 3.S.K.B. Fındık Tom » Paşalar- Sümük 3.S.N.B. Gürgen Tom »» 3. SJC.B. Gürgen Tom »»» I.S. tiz. B. Kayın Tom »» Sarnıç 1. S.N.B. Kayın Tom »»»» I.S.K.B. Kayın Tom »»»» Karaorman 2.S. Uz.B. Kayın Tom »»»»» 2. S.N.B. Kayın Tom »»»» 2. S.K.B. Kayın Tom »»»»» 3. S.Uz.B. Kayın Tom »»»»» 3. S.N.B. Kayın Tom »»»»» Yeniköy 3. S.K3. Kayın Tom. 2» »»»»» 1. S. Kayın Maden Direk i »»»»» 2. S. Kayın Maden Direk »»» ti 2. S. Gürgen Maden Direk u» i)» Kİ. Çap. Gür. San. Odunu YEKÛN Yukarıda müfredatı yazılı işletmemiz depolarında mevcut kerestelik orman emvali 4/A ve 15/B model şartname esasları dahinde 12/8/1977 Cuma günü saat 14.00'te İşletmemiz Merkezinde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırma ile ihale olunacaktır. İlân olunur /1-1 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Ankara Lv. Amirliği (1) No. İn Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisya nutnuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Teminatı t h a 1 e Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Lahana Kg , , ) Pırasa Kg , ,-1 29 Ağustos 1977 Ispanak Kg , , r Pazartesi Havuç Kg , , j Tamamı , , / 4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Yedi) ka lem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonu muzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi Miktarı M. Bedeli Lira Kr. G. rremihatı Ura Kr. İhale Günü Saati Kırmızı Mercimek Yeşil Mercimek Kg Kg , , , ,-1 Kırmızı Mercimek Kırmızı Mercimek Kırmızı Mercimek Yeşil Mercimek Yeşil Mercimek Tamamı Kg Kg Kg Kg Kg , , , , , , [ , , , , I 1 Eylül 1977 Perşembe / 4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan yazılı (Üç) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Teminatı İhale Cinsi Miktan Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Karpuz Kg Wh \ Kavun Kg , ,!- 26 Ağustos 1977 Cuma Tamamı ,-1 Taze Erik Kg , , ]» / 4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Sekiz) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İstekliler kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif

19 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Teminatı i h a l e Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Kuru Fasulye Dermason Kuru Fasulye Kg Kg , , , , ^1 Kuru Fasulye Kuru Fasulye (Yarısı) Kuru Fasulye Kuru Fasulye (Yarısı) Kuru Fasulye Kuru Fasulye (Yansı) Tamamı Kg Kg Kg Kg Kg Kg , , , , , , , i , , I , , , I 2 Eylül 1977 Cuma / 4-1 Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Üç) kalem (Malzeme r Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeü G. Teminatı İhale Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Barbunya kuru fasulye Barbun. Kuru Fasul. (Yarı.) Kg Kg , , ,-1 30 Litrelik Plastik Çanta Bidonlar İçinde Sodyum Hipoklorit Eriği Tamamı , ^ 5 Eylül 1977 Pazartesi Kg , / 4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Ontoeş) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline icadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Teminatı İhale Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Çubuk Makarna No : Kg , , 1 İnce Uzun Makarna Kg O , 1 Burgu Makama Kg , ,-1 Bamya Makarna Kg ,-1 Midye Makarna Kg , , i Kesme Yüzük Makarna Kg , , y Arpa Şehriye Kg , , Yıldız Şehriye Kg , , 1 Kesme Yüzük Mak. No. : ' Kg , , Fiyonk Makarna Kg , ,-1 Çubuk Makarna Kg , i Arpa Şehriye Kg , 1 Fiyonk Makarna 28.O0C Kg , Burgu Makarna Kg , ,-1 Arpa Şehriye Kg , 1 31 Ağustos 1977 Tamamı , / 4-1

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Balıkesir - Edremit - Zeytinli Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemizce , TL. keşif bedelli şehir banyosu ile lojmanı inşaatı yaptırılacaktır. 2 Yaptırılacak işin geçici teminatı 90250, TL. sidir. 3 Yaptırılacak işin ihalesi 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile Belediye binasında ve Belediye Encümeni tarafından 26/8/1977 Cuma günü saat de yapüacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası mesai saatlerinde Belediye Fen İşlerinde görülebilir / 4-1 av Denizcilik Bankası T.A.O. dan: FORK LİFT ALINACAKTIR. Son teklif verme tarihi 20 Eylül 1977 olup teklifler Karaköy Yeni Yolcvı Salonu Kat 1 de Satınalma Kurulu Başkanlığına verilecektir Şartnamesi Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat 3. deki İkmal Merkezi Müdürlüğünden temin edüebillr. Dosya No: 1977/3045 Dış Alım 1977/114«İç Alım / 1-1 Devrek Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: İşletmemizde münhal bulunan Döner Sermaye bütçesine ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı 14. derecede Seyis kadrosuna, 657/1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince 19/8/1977 Salı günü saat de İşletmemiz Müdürlüğünde yapılacak müsabaka sınavı ile memur alınacaktır. İsteklilerin 19/8/197 tarihinden evvel okul diploması, nüfus hüviyet cüzdanı tasdikli sureti, iyi hal kâğıdı ve 2 adet vesikalık fotoğraflarını bir dilekçeye eklemek suretiyle İşletmemiz Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur / 1-1 Malatya Valiliğinden : (İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünün) 1 Malatya İmam-Hatip Lisesi Kalorifer Dairesi ve Lojman inşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , Türk lirasıdır. 3 Eksiltme İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü İhale Komisyonunda 18/8/1977 Perşembe günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar İmam-Hatip Lisesi ve Millî Eğitim Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin: a) , TL. lık geçici teminatım b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçesi ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtüen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, taahhüt bildirisi ile bu kadar keşif bedelli işi yaptıklarım gösterir iş bitirme belgesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları iştirak belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarım 18/8/1977 Perşembe günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/8/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikme kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 1-1

21 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 Türkiye Kömür İsletmeleri Genel Müdürlüğünden: Yeraltı Galen Tenvirat ve Güç Kablolan Satınabnacaktır. 1 (OAL) Orta Anadolu, (ADL) Alpagut - Dodurga, (ŞUİ) Şark Linyitleri, (VL) Van - Erciş Linyitleri, (BL) Erzurum - Balkaya Linyitleri İşletmelerimizin yeraltı galeri tenvirat ve güç kabloları teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait Genel ve Teknik Şartnameleri Süleyman Sim Sok. No. 1 deki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı 806 No. lu odadan 25, TL. mukabili dilekçe ile müracaat edilerek temin edilebilir. 3 IsteklUerin en geç 24/8/1977 Çarşamba günü saat 16.30'a kadar fiyat ve teslim şartlarını bildiren tekliflerini kapalı zarfla zarfın üzerine 37AOL/482, 37.ADL/459 37AŞL/125, 37JVVL/12, 37jATKI/179, 37ABL/13 dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 4 Teklifler 25/8/1977 günü saat de Genel Müdürlüğümüz 806 No. lu odada açılacaktır. 5 Postada vaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabii değildir / 2-1 PTT Van Bölge Başmüdürlüğünden: , - TL. keşif bedelli Beytüşşebap PTT binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksütmeye çıkarılmıştır. Geçici tenıinatı , TL. dır. 2.Eksiltme dosyası Van PTT Bölge Başmüdürlüğü Yapı Kısım Amirliğinde görülebilir. 3 Eksiltme 23/8/1977 günü saat de Başmüdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 22/8/1977 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Başmüdürlüğümüz Yapı Kısım Amirliğine başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı günü saat ye kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 6 Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmek te serbesttir / 2-1 Manisa Belediyesinden: 1 Belediyemizce yeni satın alınmış bulunan Bedford marka kamyonlara 2 adet 3,5 tonluk damper yaptınlması işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine göre, şartnamesi dahüinde kapalı zarf suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhalesi 25 Ağustos 1977 Perşembe günü saat da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Keşif bedeli , TL. dır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) , TL. lık geçici teminatım, b) 1977 yuma ait Sanayi ve Ticaret Odası belgelerini, teklif mektuplanyla beraber İhale saatinden bir saat evvel zarfa koyarak Encümen Başkanlığına makbuz karşılığı vereceklerdir. 6 Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : Diezel Alternatör Grubu Satın Alınacaktır. 1 (OAL) Orta Anadolu Linyitleri, (ADL) Alpagut Dodurga Linyitleri, (VL) Van Erciş Linyitleri, (ŞL) Şark Linyitleri işletmelerimizin gereksinmesi Diezel Alternatör Grubu teklif alınmak suretiyle satınahnacaktır. 2 Bu işe ait Genel ve Teknik Şartnameleri Süleyman Sim Sok. No. 1 dek) Genel Müdürlüğümüz Satmalına Dairesi Başkanlığı 806 No. lu odadan dilekçe ile müracaat edilerek 50, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 İsteklilerin en geç 19/8/1977 Cuma günü saat a kadar fiyat ve teslim şartlarını budiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 102-AOL/490,102-ADL/468, 102-AVL/9, 102-AŞL/124, dosya işareti ile alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri şarttır. 4 Teklifler 22/8/1977 günü saat de Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesinde açılacaktır. 5 Postada olan gecikmeler gözönüne alınmaz. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabii değildir / Adet Tan Otomatik Telefon Santralı satın alınacaktır. 1 (ADL) Alpagut Dodurga Linyitleri İşletmemiz 2 adet yarı otomatik telefon santralı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu işe ait Genel ve Teknik Şartname Süleyman Sun Sok. No. 1 deki Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı 806 No. lu odadan dilekçe İle müracaat edilerek 25, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 İsteklilerin en geç 26/8/1977 Cuma günü saat a kadar fiyat ve teslim şartlarını budiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfın üzerine 152-ADL/470 dosya İşareti ile alım konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat servisine vermeleri şarttır. 4 Teklifler 29/8/1977 günü saat de Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesinde açılacaktır. 5 Postada olan gecikmeler gözönüne alınmaz. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir / 2-1 Tatvan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden : İhalenin M, Bedeli G. Teminatı İhalenin grubu cinsi ve işi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. tarihi saati şekli 1 - Ekmek Kg , , 25/8/ Kapalı zarf 2 - Sebze ve Mey. 16 Kalem 197.T50, ,50 25/8/ Kapalı zarf 3 - Baku*, kap kalay işi Kg , 4.760, 25/8/ Kapalı zarf 1 Yiyecek ve Baku* kap kalay işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca belirtilen tarihlerde Perşembe günü ihalesi yapılacaktır. 2 İhalenin cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile gün ve saatleri yukarıda gösterilmiştir. 3 İhale okul idare binasında yapüacaktır. 4 Buna ait şartnameler hergün mesai saatlerinde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 5 İstenilen belgeler: a) 1977 yılında tasdikli ticaret odası ve ikametgah belgesi. b) Geçici teminat makbuzları ile teklif mektuplarının usulüne uygun olarak ihale saatinden bir saat önce Komisyona vermeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edumiyeceği duyurulur /4-1

23 9 Ağustos 1977 Bayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 23 Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 1977 yılı Ankara ilkbahar yarışlarında dopingli koşturuldukları tespit ve tevsik edilen V. Yağmur isimli atın sahibi Fahriye Esmer ve Seyisi Cumali Ayyildız, Galci isimli atm Antrenörü Yücel Köylü ve Seyis Osman Bahriyeli, Halepmektubu isimli atm Antrenörü Ali Akar ve Seyici Murat Hasçelik, Sanaborçluyum isimli atm Antrenörü A. Rıza Demirtaş ve Seyici Seyfettin özer, III. Zennube isimli atm sahibi Şaban Bider. Antrenörü Edip Kantarmacı ve Seyici Mehmet Yılmaz, Belha isimli atın Seyici Demir Salih Kurt çeşitli yollarda yapılan araştırmalara rağmen ikâmetgâhlarında bulunamamışlardır. Yukarıda ismi geçenlerin ilânen davet edilmesine ve ifadelerinin Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca oluşturulan kurul tarafından 19/8/1977 Cuma günü saat da Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sun'i-Tabü Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü Bürosunda alınmasına karar verilmiş olduğundan bu yazının davetiye yerine geçeceği hususu bildirilir /1-1 D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: TEMİZLİK IŞI YAPTIRILACAKTIR 1 Teşekkülümüzün büro binasının bir yıl müddetle umumi temizliği yaptırılacaktır. 2 Konuya ait şartnameler Fındıklı Meclisi Mebusan Cad. No. 91 binamızın 4. katındaki Malzeme ikmal Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 Teklifler Malzeme ikmal Müdürlüğümüze kapalı zarfla en geç 24/8/1977 saat ya kadar verilmelidir. 4 Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 5 Teşekkülümüz 2490 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : 1977 yılı tahsisli ithâl malları listesi,, 376 sıra numaralı kotadan acil nitelikteki makina ve teçhizat ithal etmek isteyen özel sektör madencüerinin en geç 31 Ağustos 1977 tarihine kadar aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığımıza müracaat etmeleri icabetmektedir. 1 1 takım döviz istek formu, 2 İthali talep edilen malzemelere ait 4 adet proforma fatura ve tercümeleriyle tanıtıcı katalog, 3 Yerli imal durumu belgesi yılı imrariye belgesi suret veya foto kopyası, yılı üretim programı ile ithali istenen makina ve teçhizatın hangi saha veya sahalarda kullanılacağı, 6 İşletmelerinde mevcut makina ve teçhizat listesi / 1-1 M.K.E. Kurumu Makina Sanayü Müessesesi Müdürlüğünden: Tandoğan/ANKARA Müessesemiz ihtiyacı için 0,5X875X2100 ve 0,5X875X2900 ebadında oluklu galvanizli saç alınacaktır. Teklif isteme mektubu ve teknik şartname aşağıdaki adresimizden temin edilebilir. Teklifler en geç 12/8/1977 tarih saat 14.00'e kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş olacaktır. Müessesemiz 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir / 1-1

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Devlet Malzeme Ofisinden: 1 Ofisimizin istanbul'da, istanbul - Ankara Devlet Yolu üzerinde Merdivenköjr mevkiinde inşa ettireceği Ana Depo Tevsi ve Açık Otopark inşaatı kapalı zarf usulü ile değişken birim fiyat uygulaması esasları dahilinde ihale edilecektir. 2 Ana Depo Tevsi ve Açık Otopark inşaatı Keşif bedeli Bayındırlık Bakanlığı 1977 yılı rayiç ve birim fiyatlarına göre ,08 lira olup geçici teminatı ise , liradır. 3 İhale 25/8/1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat de Genel Müdürlük binasında toplanacak I. No. lu Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe talip olanların, Projeleri ve ihale evrakım görmek, daha fazla bilgi almak ve ihaleden evvel Ofisimize tevdi edecekleri belge örneklerini tedarik etmek üzere mesai saatleri içinde; istanbul'da Ana Depo Müdürlüğüne, İzmir Bölge Müdürlüğüne, ve Ankara'da Genel Müdürlük İnşaat Şubesine müracaatları lâzımdır. 5 Taliplerin, ihaleye iştirak edeceklerini bildirir bir mektubu, aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 17/8/1977 Çarşamba günü saat ye kadar «Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü - Ankara» adresine göndermeleri veya bizzat I No. Iu Satınalma Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. a) Son beş yıl içinde taahhüt ederek ikmal ettikleri bu mahiyet ve ehemmiyetteki işlere ait ilgili Dairelerden alacakları belgeler, b) Banka referans mektubu (Nakit ve Serbest Kredi olarak), c) Plan ve teçhizat beyannamesi, d) Taahhüt beyannamesi, e) Teknik Teşkilat beyannamesi 6 İhaleye iştirak etmek üzere istenen belgeleri müddeti içinde vermiş olan taliplerden ihaleye iştirakleri uygun görülenlerin «İhaleye iştirak belgesi»ni olmak üzere 22/8/1977 Pazartesi günü saat ye kadar I. No. lu Satınalma Komisyonu Başkanlığına müracaat etmeleri lâzımdır. 7 İhaleye iştirak belgesi almış olan taliplerin tanzim ettikleri teklif mektuplarını ve teminatlarını 25/8/1977 günü saat ye kadar I. No. lu Satınalma Komisyonu Başkanlığına tevdi etmiş olmaları şarttır. 8 Ofis 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. 9 Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz / 1-1 Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden : Bahçekapı/Istanbul MENSUCAT BOYASI SATIN ALINACAKTIR Sümerbank İzmir Basma Sanayn Müessesemiz ihtiyacı: 1 İndanthren Brillantgrün PFB suprafix teig ve muadili 3750 Kg. 2 İndanthren Brillantorange GR suprafix teig veya muadili 1000 Kg. 3 İndanthren Druck Braun HTM suprafix teig veya muadüi 4000 Kg. boylan satın alınacaktır. Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 25/8/1977 günü saat 17.30'a kadar Müessesemizin veya istanbul Şubemizdeki Teklif Atım Kutusu'na atılması veya ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile gönderilmesi lâzımdır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Verilecek teklif mektuplarının üzerine AL/IH Dosya No: 3421/77 ibaresinin yazılması şarttır. Müessesemiz 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi değildir / 1-1

25 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 25 A.İ.T.I.A. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Müdürlüğünden: 1 Müdürlüğümüzün telefon santralı ve tesisat işi 1472 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 17/8/1977 Çarşamba günü saat de Okulumuz İhale Komisyonunca yapılacaktır. 3 Keşfin muhammen bedeli , TL. olup, geçici teminatı 7.514, TL. dır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Müdürlüğümüz Satınalma Bürosunda görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) Geçici teminatım, B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleri üe birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi, banka referansı, teknik personel bildirisi, taahhüt bilidirisi, en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi ibraz sureti ile Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektuplarını ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi almak için son müracaat tarihi 15/8/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / l-l Türkiye Elektrik Kurumundan: 2600 ADET MUHTELİF CİNS AĞAÇ TEL DİREĞİ NAKLETTİRİLECEKTIR. 1 Kurumumuzun ihtiyacına binaen Yarımca/İzmit Direk Harmam'ndan mevcut 2600 adet muhtelif boyda ağaç tel direği teklif alınmak suretiyle, şartnameleri gereğince Erzincan, Aşkale, Kars, 14. Bölge (Erzurum) Müdürlüğü'nün Koltuk Ambarına ve Trabzon Akçaabat Deposuna naklettirilecektir. 2 Bu işe ait teklif isteme şartnameleri: a) TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No. 14/1 Yenişehir/Ankara b) Bolu Merkez Ambarı Karacasu Yolu 5. Kim. Bolu adreslerinden temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 12/8/197 günü saat 14.00'e kadar TEK Köy Elektrifikasyonu Finansman-Malzeme Dairesi Muhaberat Servisi «Ziya Gökalp Cad. No. 14/2 Yenişehir/ Ankara» adresine verilmiş olacaktır. 4 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir / 1-1 PTT Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüzün ihtiyacı için 6200 adet kapişonlu yağmurluk Depo teslim şartlı olarak kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 40, TL. bedel mukabilinde temin edilebilir ve numune yağmurluk aynı yerlerde görülebilir. Teklifler en geç 1/9/1977 günü saat a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. Teşekkülümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir /2-1

26 Sayfa: 26 RESMÎ GAZETE d Ağustos 1077 Sayı: Kütahya Cumhuriyet Savcılığından : 1 Gediz İlçesi Kİ tipi Cezaevi inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli: TL. dır. 3 Eksiltme, Kütahya Cumhuriyet Savcüığında İhale Komisyonunca 31/8/1977 Çarşamba günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak, mesai saatleri içersinde Kütahya Cumhuriyet Savcüığında görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) , TL. lık geçici teminatını, B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtuen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi imkanlarım bildirir taahhüt bildirisini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle, Kütahya Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları iştirak belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 31/8/1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi üç gün evveldir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postaca vaki gecikmeler kabul olunmaz. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Enerji Ve Tabii Kaynaklar 'Bakanlığından : tli : Mardin, İlçesi: Merkez, Köyü veya mevkii: Sultançayır, Madenin Cinsi: Fosfortuzu. Ruhsatnamenin Tarihi numarası : 67/5/1972 AR , Hudutları: Kuzeyi: A Tekatüden 1166 rakamlı Hevris tepeye doğru hat. Doğusu: 1166 rakamlı Hevris tepe. Güneyi : 1166 rakamlı Hevris tepeden B Tekatüye doğru hat. Batısı : B tekatüden A tekatüye doğru hat. «A» Tekatü.Noktası: 1154 Rakımlı Seyfik tepeden 1166 rakımlı Hevris tepeye çekilen hattın 1168 rakamlı Kuyu İtepe Nirengisinden 1077 rakamlı Kuzu nirengisine çekilen hatla, kesiştiği yerdir. <B» Tekatü noktası: Akras Jandarma Karakolundan 1166 rakamlı Hevris tepeye çekilen hattın 1168 rakamlı Kuyu tepe Nirengisinden 1077 rakamlı Kuzu.tepe Nirengisine çekilen hatla kesiştiği yerdir. Yukarda mevkii cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Fostortuzu madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtirazı olanların bu ilanın Gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lazım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55. Maddesi gereğince ilân olunur /2-1

27 9 Ağustos i m Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 27 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : İli: Konya İlçesi: Cihanbeyli, Köyü veya Mevkii: Tersakan Gölü, Madendi] Cinsi: Sodyum tuzu. Ruhsatnamenin tarihi: 27/4/1961, Numarası: İR-19 Tecditli. Hudutları: Tersakan Gölü (Gölün tabu hudutları) Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Soydum Tuzu madeni için Alkim Alkali Kimya A. Ş. uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur /2-1 İli: Mardin, İlçesi: Merkez, Köyü ve Mevkü: Heptihah, Madenin Cinsi: Fosfortozu. Ruhsatnamenin Tarihi: 22/8/1972, Numarası: AR Hudutları: Kuzeyi: Rakamlı Alaman Tepeden 1059 rakımlı ziyaret tepeye doğdu hat. Doğusu: 1059 rakımlı Ziyaret Tepeden 848 rakımlı Şeyh Tepeye doğru hat. Güneyi: 848 rakımlı Şeyh tepeden hudut başlangıcı olan ve Batısı rakımlı alaman tepeye doğru hat. Yukarıda mevkü, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Fosfortuzu madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtiraz olanların bu ilânının gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde dilekçe Ue Bakanlığımıza müracaat eylemleri lazım geldiği bu müddetin hitanımdan sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55. maddesi gereğince ilân olunur / 2-1 Ankara Sular İdaresi Genel Müdürlüğünden: 1 îdaremizce yaptırılacak olan muhtelif pompa istasyonları ve hangar inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. 2 İnşaatın keşif bedeli ,52 TL. olup geçici teminatı TL. dır. 3 İhale ile ilgili dosya mesai saatleri içinde İdaremiz İnşaat Baş Mühendisliğinden 500, TL. mukabilinde temin edilir. 4 İhalesi Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım Komisyonu huzurunda 19/8/1977 günü saat de yapılacak olup kapalı zarfların ihale saatinden 1 saat evvel ASU Alım Satım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi şartta. 5 Muhtelif pompa istasyonları ve hangar inşaatı ihalesine girebilmek için eksiltme şartnamesinin ilgili maddesinde yazılı belgelerle ASU"ya müracaatla yeterlik belgesi alınacaktır. İştirak belgesi için son müracaat 17/8/1977 günü saat 15X)0 e kadar olup, yeterlik belgesi ihale günü sabahı verilir. 6 Teminatı olmayan ve belirtilen müddet zarfında verilmeyen tekliflerle dosya alındığına dair makbuz ibraz edemiyen tekliflerin nazara itibare alınmaz. 7 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir İ3485 / 3.1 m A. Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığından. Fakültemiz ihtiyacına binaen bir adet Elektron Mikroskop aleti akreditif ile ithal edilmek suretiyle satmalınacaktır. İstekliler Teknik ve İdarî şartnameyi mesai saatleri dahilinde Fakültemiz Ayniyat - Levazım Şefliğinden temin edebilirler. İsteklilerin en geç 5 Eylül 1977 Pazartesi günü saat ye kadar şartnamelere uygun tekliflerini Fakültemiz Ayniyat Levazım Şefliğine teslim etmeleri gerekir /3 1

28 Sayfa: 28 RESMİ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: İzmir Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliğinden: , TL. keşif bedelli İzmir Pasaport rıhtım onarımı inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Sahil Sağlık Merkezi İhale Komisyonunda 23 Ağustos 1977 salı günü saat 14,30 da yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar; Ankara'da Esenboğa Hava İstasyonu Sağlık Denetleme Merkezinde, istanbul'da; Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde, İzmir'de Merkezimiz Baştabibliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A , TL. Geçici teminatı, B 1977 yılma ait Ticaret Odası belgesini, C Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri ve usukine göre hazırlanmış yapı araçları, Malî durum, teknik personel, taahhüt bildirileri, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine grebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslını ibraz suretiyle Limanlar İnşaatı İzmir Bölge Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgelerini teklif ile bir likte zarfa koymaları lâzımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarını 23 Ağustos 1977 Salı günü saat 13,30 za kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 19 Ağustos 1977 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve Postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur / 4-1 m TKİ. Mahdut Mes'uliyetli Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : (Çayırhan/NALLIHAN) 1 Müessesemize satın alınacak bir adet janaratör Gurubunun alım için tamamı , 'TL. dir. Muvakkat teminat tutarı , TL. 2 İhale 23/8/1977 günü saat 15'de Müessese Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 İhaleye iştirak edeceklerin gerekli şartnameyi Müessese Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilir. 4 Gerekli belgeleri ihale saatinden Dir saat önce teslim etmeleri gerekmekte olup, teslim edilmeyen veya Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 5 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir /3-1 Muş - Merkez Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden: M. Bedeli G. Teminatı İhalenin C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. tarihi saati 1 - Çeşitli onarım 11 kalem , , 24/8/ de 2 - Dizel elektrojen grubu onarımı 1 kalem , 1.125, 24/8/ de 1 Yukarıda yazılı 2 kalem onarım işi belirtilen gün ve saatte okul binasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle ihaleye konmuştur. 2 Şartnameler her gün mesai saatlerinde Okulda görülebilir. 3 İsteklilerin 2490 sayüı Kanunun gerektirdiği belge teminat makbuzları ve Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak iştirak belgesini ihale saatinde Müdürlüğümüzde toplanacak İhale Komisyonuna ibraz ettirmeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilânen duyurulur / 4-1

29 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 29 Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük DÇ Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : KARABÜK 119 Kalem Kesici Takım Satmalmacaktır. Bu işle ilgili şartname; 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve ikmal Müdürlüğü İç Alımlar Servisinden, 2 istanbul'da Taksim, Cumhuriyet Cad. Doğu Palas Kajt: 4 No: 7 deki istanbul Mümessüliğimizden, 3 Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sokak No: 30/7 deki Ankara İrtibat Büromuzdan, bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını en geç 24 Ağustos 1977 Çarşamba günü saat e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gereklidir. Müessesemiz 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale kanununa tabi değildir / Kg. (Pudra inceliğinde öğütülmüş) Toz grafit ithal edilecektir. 1 Bu işle ilgili şartnameler : a) Karabük'te: Müessese Müdürlüğü, Tedarik ve İkmal Müdürlüğü, Dış Alımlar Servisinden. b) istanbul'da: Taksim Lamartin Caddesi Doğu Palas Kat: 4 deki istanbul Mtimessüliğimizâen. c) Ankara'da: Karanfil Sokak 30/7 deki İrtibat Büro Şefliğimizden. Bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 Teklifler en geç 28 Eylül 1977 Çarşamba günü saat e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz, Habeleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş veya gönderilmiş olacaktır / 2-1 Fethiye Devlet 3rman İşletmesi Müdürlüğünden: Parti Emvalin M. Bed. % 7,5 Tem. Bölgesi Deposu adedi cins ve nev'i Adet M. 3 Lira Lira Y. Tepe M! Alanı 3 ^ II. S. Nr. Çz. T Y. Tepe M. Alanı 38 III. S. Nr. Çz. T Y. Tepe M. Alanı 5 III. S. Ks. Çz. T Depo Yekûnu Devlet Orman İşletmesi Fethiye Müdürlüğünün Y. Tepe Bölgesi M. Alam deposunda mevcut muhtelif cins orman emvali (46) parti halinde açık artırmalı ve üç ay vadeli olarak 15/8/1977 tarihine raslayan Pazartesi günü saat da satışa çıkarılmış bulunmaktadır. 2 Satışla ilgüi ilan varakası, parti tehvit listesi ve satış şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Muğla Orman Bölge Başmüdürlüğüne bağlı bütün işletme müdürlüklerinde görülebilir. 3 Satılan emvalin ihale bedeli üzerinden % 50 peşin ve % 50 için resmi bir bankadan alınmış formülüne uygun müddetsiz banka teminat mektubu karşılığı satış yapılır. 4 Satışa iştirak etmek isteyen alıcıların almak istedikleri partinin parti tehvit listesinde hizasında yazılı % 7,5 geçici teminatını satış saatinden evvel İşletmemiz veznesine yatırıp, alacakları teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları İlân olunur / 2-1

30 Sayfa: 30 Akmeşe Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden: Muh. Bedel Muv. Tem. Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. İhale Tarihi İhale Saati Temizlik maddesi 4 Kalem , 1.463, 19/8/ Kuru Erzak 29 Kalem , , 19/8/ Karışık Odun 150 Ton , 5.375, 19/8/ Akmeşe Yatılı Bölge Okulunun 1977 malî yılı ihtiyacı olan temizlik malzemesi, kuru yiyecek maddesi ve karışık odun kapalı zarf usulü ile eksütmeye çıkarılmıştır. 2 Şartnameler Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okul İdaresinde görülebilir. 3 Eksiltme yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Millî Eğitim Müdürlüğü salonunda yapılacaktır. 4 İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bir saaı evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri lâzımdır. 5 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez / 1-1 Çatalca Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : Bölgesi Yalıköy Yalıköy Başlangıç ve sonu Soğuksu yolu - Mekan çayırı (Soğuksu pefikbayırı usmı) Soğuksu yolu - Mekan çayırı (Sefikbayın - Mekan çayırı kısmı) Tülü 1. K. Bedeli G. Teminatı KM Lira Kr. Lira Kr T ~~B3118, , , 7+OO0 «58.688, İşletmemizin 1977 yılı yatırım programında bulunan ve yukarıda müfredatı yazılı yollar, kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle metretül üzerinden inşaa ettirilecektri. 2 İhale 11/8/1977 tarihine rastlayan Salı günü saat de İşletmemiz Merkezinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Taliplilerin her yol için ayrı olmak üzere İşletmemiz veznesine yatıracakları geçici teminatlarına ait makbuz veya banka teminat mektubu üe bu işe dair yeterlik belgesini ekliyecekleri teklif mektuplarım engeç ihale günü saat 14.00'e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. 4 Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Bu işe ait şartname ve ilân evrakı Ankara, istanbul, Adapazarı, Bolu Başmüdürlükleri ile Kırklareli, Vize İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görüleceği ilân olunur / 1-1 Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından: îli: Niğde, İlçesi: Aksaray, Köyü veya mevkii: Güzelyurt, Madenin cinsi: Diatomit, Ruhsatnamenin Tarihi: 16/1/1971, Numarası: 6/ Hudutları: Kuzeyi: Bağlar tepesinden Kuş tepesine doğru hat. Doğusu: Kuş tepesinden 1 nolu beton sütununa oradan 1401 rakamlı tepeye kırık hat. Güneyi: 1401 Rakamlı tepeden 1334 rakamlı tepeye oradan Karabayır sırtı tepesine kırık hat. Batısı: Karabayır sırtı tepesinden Bağlar 'tepesine doğru hat. Yukarda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Diatomit madeni için Etibank Genel Müdürlüğü uhdesine 15 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecek tir.

31 9 Ağustos 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 31 İtirazı olanların bu ilânın Gazete'de ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lazım geldiği bu müddetin 'hitamından sonra vukubulacak itirazları kabul edilmeyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55. Maddesi gereğince ilân olunur / 2-1 Kavaklıdere Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: % 7j5 Emvalin Parti Miktarı M. Bedeli G. Teminatı Deposu cins ve nevi adedi Adet M. Dm. 3 3 Lira Kr. Lira Kr. K. dere 2. S. Nb. Ck. Tom , , K. dere 3. S. Nb. Ck. Tom , , K. dere 3. S. Nb. Çz. Tom , K. dere 3. S. Kb. Çz. Tom , , Toplam: , İşletmemizin Kavaklıdere orman dışı deposunda mevcut olup, 19/8/1977 tarihinde acık arttırma ile satışa çıkarılan orman emvalinden 117 parti 2. S. Nb. Çk. 121 den 128 partiye kadar 8 parti 3. S. Nb. Çk. 143-den 152 No. lu partiye kadar 10 parti 3. S. Nb. Çz. Tomruk ve 165 den 172 no,lu partiye kadar 8 parti 3- S. Kb. Çz. tomruk ki cem'an 27 parti de mevcut 4461 adede denk M 3, emvalin satışı Menteşe Belediye salonunda teşekkül edecek Komisyon önünde saat de bakiyesi bu satışı müteakiben Kavaklıdere Belediye Salonunda teşekkül edecek Komisyon önünde yapüacaktır. Taliplerin almak istedikleri partileri yerinde görmüş ve Model 15/B. no. lu şartnamede yazılı belgeleri ibraz etmeleri ve teminatlarım en geç e kadar işletme veznesine yatırarak makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur /1-1 Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden : Mesafe ve Tekrar Kapama Röleleri Satın alınacaktır. Kurumumuzun şebeke yatırımlarında kullanılmak üzere 611.5/TSSDR.5 Dosya No. lu ve 103ıŞT/305 referanslı teklif isteme şartnamesiyle yabancı memleketlerden mesafe ve tekrar kapama röleleri için teklif alınacaktır. Teklifler en geç 29 Eylül 1977 günü saat e kadar Ankara, Necatibey Caddesi No: 3 de Kurumumuz Şebekeler Dairesi Evrak Servisine teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler özür sayılmaz. Şartnameler, yazılı müracaatla bu çeşit malzemeyi imâl ettiklerini tevsik eden firmalara Kurumca postalanır. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tâbi değildir / 2-1 Tekman Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1976/72 K. No: 1976/93 Büyük baş hayvan hırsızlığı suçundan sanıklar Tekman'ın Çayırdağı Köyünden Hasan Yılmaz, Celal Akyol, Mehmet Akyol, Haki Bağ'ın yapılan yargılamaları sonunda, sanıklardan Mehmet Akyol'un eylemine uyan 491/son maddesi delaletiyle, 491/2. maddesi 5. bendi, 61/1, 55/3, 59/2. 525, 561/7 S. K.nun 13. maddesi , 5. ve maddeleri gereğince neticeten bir sene sekiz ay hapsine dair 22/12/1976 gün ve 1976/72 Esas 1976/93 sayılı hüküm bütün aramalara rağmen tebligat yapılmadığından 720/5 Ad» Tebligat K.nun 29. maddesi gereğince sanık Mehmet Akyol'a hüküm ilânı ile tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur

32 Sayfa: 32 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 1977 Sayı: Ankara Lv. Amirliği (4) No. lu Sat. Al. Kam. Bşk. lığından: Kapalı zarf usulü ile Jusmat Kalorifer Tesisatının Onarımı ihalesi işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,75 lira olup, Geçici Teminatı liradır. İhalesi 1/9/1977 günü saat 16.00'da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/8/1977 günü saat 17.30'a kadar Ankara'da müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-4 Kapalı zarf usulü ile İstihbarat Okulu kalorifer tesisat onarım ihalesi işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli , Ura olup, geçici teminatı , liradır. İhalesi 1/9/1977 günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 28/8/1977 günü saat a kadar Ankara'da İnş. Emi. Md. lüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-4 Ankara Valiliğinden : Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 1 Ankara - Altındağ Bağlum Temel Eğitim 2. Kademe Okul inşaatı işi 2490 s&yıü Kanunun 31 nci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedelli 6.5O0J0O0,O0 Liradır. 3 Eksiltme Aakara'da İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık Müdürlüğü eksiltme ve ihale komisyonunda 15/8/1977 günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü Koordinasyon şefliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklüerin: a) 1977 Yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, b) ,00 liralık geçici teminatını, c) Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (c) Grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir Müteahhitlik karnesini. Plân ve Teçhizat beyannamesini, Teknik personel ve kredi imkanlarım bildiren mali durum beyannamesi ile Banka referans mektubunu bağlamak suretiyle Ankara Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 isteklilerin teklif mektuplarını 15/8/1377 Pazartesi günü saat de kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 10/8/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettmeleri gerekir. 8 Telgrafla müracaatlar ve Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4 BAŞBAKANLIK BASIMKTİ

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962

Gazete. Res KANUNLA SALI. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı: 11239 23 EKİM 1962 1 Res mı Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 23 EKİM 1962 SALI Sayı: 11239 J KANUNLA R 2644 sayılı Tapu Kanununun

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1977 ^ Sayı : 16010 PERŞEMBE!

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²)

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²) Cinsi Mahallesi Ada Parsel T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN Yüzölçümü (m²) Geçici Teminat Muammen Bedeli Tarihi Saati Arsa Balıklı Mah. 102 1 1.080,77 585,00 19.500,00

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı