İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER"

Transkript

1 Sia YENAL ve ark. İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL, Semra ÇELİKLİ Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,İlk ve Acil Yardım Programı Ege Üiversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Özet: Amaç: Bu çalışma İzmir İlide bulua iki üiversitei Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı (Paramedik). Sııf öğrecilerii kliiklerde ve ambulas istasyolarıda yaptıkları uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri belirlemesi amacıyla taımlayıcı olarak plalamıştır. Yötem: Öğrecileri kliik uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri belirlemek içi bezer çalışmalarda yararlaılarak li Likert tipide bir soru formu oluşturulmuştur. Öğrecileri Her zama, Çoğu zama, Orta, Nadire, Hiçbir zama ifadelerie katılma dereceleri belirlemiştir. Ölçme ve değerledirmede kullaıla aket formu iki bölümde oluşmaktadır; birici bölümde demografik özellikleri belirlemeye yöelik sorular, ikici bölümde ise öğrecileri yaptıkları stajı değerledirmelerie yöelik ifadeler yer almaktadır. Hazırlaa aket formu Hazira 0 tarihide, bir ders saati içeriside, öğreciler tarafıda doldurularak veriler toplamıştır. Bulgular: Çalışmaya öğreci katılmıştır. Öğrecileri 0. (:) bayadır. Seçtikleri meslekte memuiyet durumları icelediğide öğrecileri. ( :40), seçtikleri meslekte memu olduklarıı belirtmişlerdir. E çok soru yaşadıklar staj yeri.4 (:0), istasyoları olurke, e çok soru yaşadıkları persoel. (:4), sağlık persoeli olarak belirtilmiştir. Staj yeride temizlik, çay vb. işlerde kullaılıyor musuuz? sorusua öğrecileri. i (:) Her zama, Staj yerleride öğle yemekleride yararlaıyor musuuz? sorusua öğrecileri 4. i (:) Nadire veya Hiçbir zama, Ayı Staj yeride fazla stajyer çalıştığı içi yığılma oluyor ve bu öğremeizi etkiliyor mu? sorusua öğrecileri 4 u (:4) Her zama veya Çoğu zama seçeeğii işaretlemişlerdir. Souç: Öğreciler mesleği severek yaptıklarıı ifade ederke, e çok sağlık persoeliyle soru yaşadıklarıı belirtmişlerdir. Hizmetli persoel gibi kullaılmak, staj yerleride yemek hizmetleride yararlaamamak ve stajyer öğreci sayısıı fazla olması da soruları olarak saptamıştır. Aahtar Kelimeler: Paramedik, Öğreci, Kliik Uygulama, Güçlük Not:. Paramedik Kogresi de (Ekim-0) poster bildiri olarak suulmuştur.

2 Sia YENAL ve ark. Objective: The study was plaed as a descriptive study i order to determie the difficulties ecoutered i cliics ad ambulace statios by the secod grade paramedic studets attedig the First Aid ad Emergecy Medical Aid Program held i Vocatioal School of Health Services i two uiversities i the provice of Izmir. Methods: I order to determie the difficulties faced by studets durig cliical practices, a -poit Likert-type questioaire was developed by scaig similar studies. Durig the study, the exted studets agreed with the items by choosig the optios "Always", "Ofte", "Sometimes", "rarely", "ever" was calculated. The questioaire used for testig ad evaluatio cosists of two parts; the first sectio icludes the items used to determie socio-demographic characteristics of the studets while the secod sectio icludes the items used to determie the studets' evaluatios of their itership. The data were collected through a questioaire filled out by the studets i oe class hour i Jue 0. Results: Fifty-five studets participated i the study. Of the studets, 0. ( = ) were female. Evaluatio of their satisfactio with the professio revealed that. ( = 40) of the studets were satisfied with their professio. Whe they were asked about the place where they faced problems most durig their traiig course,.4 ( = 0) of them idicated it as emergecy statios. Whe they were asked about the persoel they had problems most with,. ( = 4) of them stated that they mostly had problems with health professioals. The item "do you do errads such as cleaig, servig driks etc. durig the traiig? was respoded by. ( = ) of the studets as Always", the item "are you served luch at your traiig site?" was respoded by 4. (: ) of the studets as Rarely or Never " ad the item "is your educatio affected because there are too may studets at the same traiig site at the same time?" was respoded by 4 ( = 4) of the studets as always or ofte. Coclusio: The studets stated that they performed their professio with pleasure ad that they experieced problems most with health professioals. Beig asked to serve like a attedat, ot beig served meals at the traiig site ad too may studets at the same traiig site at the same time were the other problems they had. Keywords: Paramedic, Studet, Cliical Practice, Difficulty

3 Sia YENAL ve ark. GİRİŞ: İlk ve Acil Yardım Programı (İAYP) ya da uluslar arası bilie adıyla Paramedik eğitimi, ö lisas düzeyide olup iki yıl, dört sömestrde oluşmaktadır. Teorik ve uygulamalı derslerde oluşa İAYP eğitimide öğreciler ikici sömestrde itibare kliik uygulamalara çıkmakta ve sııf içide olgu çalışmaları yaparak eğitimlerii tamamlamaktadırlar. Ek olarak yaz staj uygulamaları vardır (Dokuz Eylül Üiversiteside birici ve ikici sııfta toplam hafta, Ege Üiversiteside birici yılı souda Hafta). Bu uygulamalarda öğreciler Acil Yardım İstasyoları, yetişki-çocuk acil servisi, kadı doğum kliiği, ameliyathae (etübasyo içi), kardiyoloji, ortopedi, öroloji, psikiyatri, geriatri, koroer yoğu bakım vb. kliiklerde uygulama yapmaktadırlar. Üiversiteler arasıda farklılıklar olmasıa karşı geelde saat teorik eğitimi yaı sıra 4 saat uygulamalı eğitimi verilmektedir (, ). Bu eğitimde öğrecileri meslek bilici, felsefesi, hastayı acil değerledirebilme, soru saptayıp acil bakımı plalama, uygulama ve yapıla uygulamayı değerledirebilme gibi beceriler kazamaları amaçlamaktadır. Ambulasta ve sahada hasta bakımı sırasıda hekimsiz çalışması da söz kousu ola İAYP mezularıı, uygulamalı eğitimi çok öem kazamaktadır. Ayrıca ülkemizde sağlık sektörüde gerçekleşe hızlı büyüme ve gelişme, eğitimli, doaımlı sağlık persoeli gereksiimii de artırmaktadır. Bu gereksiimi karşılamak, sektöre daha doaımlı sağlık persoeli yetiştirmek içi geliştirile bu programı ülke geelide ortak bir vizyo oluşturacağı tahmi edilmektedir (). Uygulamalı dersleri çok olması edei ile öğreciler, hastae ve Acil Yardım İstasyolarıda çok fazla zama geçirmekte ve bu bir takım güçlüklerle karşılaşmalarıa ede olmaktadır. Bu çalışma, İzmir İlide bulua iki üiversitei (D okuz Eylül Üiversitesi ve Ege Üiversitesi) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, İAYP. Sııf öğrecilerii kliiklerde ve Acil Yardım İstasyolarıda yaptıkları uygulamalarda karşılaştıkları güçlükleri belirlemesi amacıyla taımlayıcı bir araştırma olarak plalamıştır. Yötem: Kesitsel bir çalışma olarak kurgulaa araştırma, İzmir ilide ve İAYP bulua iki üiversite de yapılmıştır. Araştırma evrei okullarda bulua so sııf öğrecileride oluşa kişidir. Örek alımamış, evrei tamamıa erişilmiştir. Çalışmada kullaıla ölçme araçlarıı oluşturulabilmesi içi ulusal ve uluslararası literatürde yararlaılarak, amacıa uygu bir aket formu hazırlamıştır. Aket formu üç bölümde oluşmaktadır; birici bölümde katılımcıları demografik özellikleri belirlemeye yöelik sorular, ikici bölümde yapıla staj uygulamalarıı etkiliğie ilişki bilgiler, üçücü bölümde ise öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştıkları güçlükleri değerledirmelerie yöelik ifadeler yer almaktadır. Öğrecileri staj uygulamalarıı etkiliğii ve karşılaştıkları güçlükleri değerledirmede li Likert tipide soru formu oluşturularak değerledirme yapılmıştır. Veriler, hazırlaa aket formuu 0 Hazira ayıdaki, bir ders saati içide, öğreciler tarafıda doldurulmasıyla elde edilmiştir. Öğrecileri yapmış oldukları stajlarda karşılaştıkları güçlükleri değerledirmeye yöelik görüşleri yüzde ve

4 Sia YENAL ve ark. frekas değerleri hesaplaarak tablolar halide suulmuştur. Bulgular: Çalışmaı evreii oluştura toplam öğrecii okullara göre dağılımıa bakıldığıda, öğrecileri 4. ii ( :0) Ege Üiversitesi, 4. iide (:) Dokuz Eylül Üiversiteside öğreim gördüğü saptamıştır. Öğrecileri 0. u baya (:),. i (:) erkektir. Seçtikleri meslekte memuiyet durumları icelediğide, İsteyerek seçtim, şimdi de memuum diye öğreciler., İstemede seçtim, fakat şimdi memuum diye öğrecileri. olduğu saptaırke, toplam olarak öğrecileri. ü ( :), seçtikleri meslekte memu olduklarıı belirtmişlerdir. Öğrecileri mesleği isteyerek seçme ve memuiyet durumları Tablo de gösterilmiştir. Tablo. İlk ve Acil Yardım Programı (İAYP) öğrecileri mesleği seçme ve memuiyet durumu. İAYP Öğrecileri N İsteyerek seçtim şimdide memuum 40, İstemede seçtim ama şimdi memuum, İstemede seçtim şimdi memu değilim, TOPLAM Öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştığı sorulara ilişki verdikleri ilk tepki durumu değerledirildiğide öğrecileri.4 ü (:) Bilirkişiye daışmak ve hakkımı savumak e yüksek orada, Tepki vermemek, sessiz kalmak ise. ile e düşük olarak bulumuştur. Tablo de öğrecileri sorular karşısıda verdikleri ilk tepki durumu gösterilmiştir. Tablo. İlk ve Acil Yardım Programı (İAYP) öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştığı sorulara ilişki verdikleri ilk tepki durumu İAYP Öğrecileri N Bilirkişiye daışmak ve hakkıı savumak,4 Duruma göre farklı tepki vermek,4 Kedice çözüm yolları aramak, Tepki vermemek sessiz kalmak, Toplam 4 00 Staj uygulamalarıda öğreciler, e çok soru yaşadıkları staj yeri olarak.4 (:0) ambulas istasyolarıı belirtmiştir. Hastaelerde ise daha az soru yaşadığı (Hastae acil servisi., hastae çocuk acil servisi.4) saptamıştır. Tablo te öğrecileri uygulamalarda e çok soru yaşadığı staj yerleri gösterilmiştir. Tablo. İlk ve Acil Yardım Programı (İAYP) öğrecileri staj uygulamaları sırasıda e çok soru yaşadığı staj yerleri İAYP Öğrecileri N ambulas istasyoları 0, Diğer servisler 4, Doğum salou,0 Hastae acil servisi, Hastae çocuk acil servisi,4 Toplam 00 Öğrecileri staj uygulamalarıda e çok soru yaşadıkları persoel. (:4), sağlık persoeli olarak belirtilmiştir. E az soru yaşadıkları kişiler.4 (:) oraıda hastalar olarak belirlemiştir (Tablo 4).

5 Sia YENAL ve ark. Tablo 4. İlk ve Acil Yardım Programı (İAYP) öğrecileri staj uygulamaları sırasıda soru yaşadığı persoeli dağılımı Sağlık persoeli Hizmet persoeli Hasta yakıları İAYP Öğrecileri N Diğer okullarda gele stajyer öğreciler Hastalar 4,, 0,,0,4 Staj uygulamalarıı etkiliğie ilişki bilgiler değerledirildiğide öğrecileri.4 i (:4) yaptığı stajla Acil Sağlık Hizmetlerii taıma imkâı olduğu belirtmiştir. Öğrecileri. i (:) Okulda yapıla teorik eğitimle işletmelerdeki uygulamalar arasıda paralellik olduğuu gözlemledim cümlesie Katılmıyorum seçeeğii işaretlemiştir. Öğrecileri diğer staj etkiliğie ilişki cümlelere verdiği yaıtlar Tablo de gösterilmiştir. Öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştıkları güçlükleri değerledirildiğide; Staj yeride temizlik, çay vb. işlerde kullaılıyor musuuz? sorusua öğrecileri.4 ü (:) Çoğu Zama, Staj yerleride öğle yemekleride yararlaıyor musuuz? sorusua öğrecileri 4. i (:) Nadire veya Hiçbir zama, Ayı Staj yeride fazla stajyer çalıştığı içi yığılma oluyor ve bu öğremeizi etkiliyor mu? sorusua öğrecileri 4.0 ı (:4) Her zama veya Çoğu zama seçeeğii işaretlemişlerdir. Öğrecileri staj uygulamalarıyla ilgili olarak güçlüklere verdikleri yaıtlar Tablo da gösterilmiştir. Tartışma: Sağlık bakımı ile ilgili eğitimde temel ilke, öğrecileri etkili ve uygu bakımı sağlamak üzere hazırlamalarıdır. Bu hazırlıkta kliik öğretim her zama eğitim sürecii ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kliik öğretim, örgecilerii kedi işlevleri içi gerekli ola kouları bilme ve bu işlevleri yapma yeteeğie sahip olacak biçimde hazırlamaları zorululuğu edeiyle, eğitim programlarıda so derece öemli yer tuta temel usurdur (4). İAYP öğrecileri teorik ve uygulamalı eğitim aşamasıda elde ettikleri bilgi ve becerileri gerçek hayata uygu şartlar altıda uygulamaya dökebilecekleri eğitim aşaması kliik ve Acil Yardım İstasyolarıda yapmış oldukları stajlardır. Staj eğitimi süresice öğrecileri karar verme ve buları uygulama kabiliyetleri, deeyimli eğitimciler gözetimide gerçek hasta ve yaralılar üzeride uygulamalar ile değerledirilmelidir. Bu eğitim süreci gerçek ortamda mesleğe hazırlaabilmeleri içi öemli bir yer tutmaktadır (). Öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştıkları güçlükleri değerledirmek amacıyla plalamış olduğumuz çalışmada, öğrecileri. ü (:), bu mesleği seçtikleride memu olduklarıı belirtmişlerdir (Tablo). Kişileri başarılı, mutlu ve üretke olabilmelerii sağlaya gereksiimlerde biri üyesi oldukları meslek ile ilgili emuiyetleridir. Yeal ve arkadaşlarıı İAYP ve Acil Tıp Tekisyeleri (ATT) öğrecileri üzeride yaptığı çalışmada. sii seçtikleri meslekte memu olduklarıı saptamışlardır (). Baruş ve arkadaşlarıı 00 yılıda acil yardım ambulaslarıda çalışa İAYP ve ATT leri iş doyumu ile ilgili yaptıkları araştırmada iş doyum pua ortalaması.±0. (.-4.) olarak bulumuştur (). Eskişehir Osma Gazi Üiversitesi

6 Sia YENAL ve ark. İAYP öğrecileri üzeride yapıla bir çalışmada, öğrecileri. i bu programda öğreim görmekte mutlu olduklarıı belirtmişlerdir (). Bu çalışmada elde edile öğrecileri meslek seçimide memuiyeti souçları diğer çalışmalarla geel olarak uyumludur. Öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştığı sorulara ilişki verdikleri ilk tepki durumu değerledirildiğide öğrecileri.4 ü bilirkişiye daışmak ve hakkımı savumak olarak bildirmiştir ( Tablo). Ayteki ve arkadaşlarıı hemşire öğreciler üzeride yaptığı bir çalışmada hemşire öğreciler 4. lik e yüksek orala bölümü tepki vermem sessiz kalırım seçeeğii işaretlemişlerdir (). E çok soru yaşaa staj yeri. lık orala Acil Yardım İstasyoları olarak belirtilmiştir (Tablo). E az soru yaşaa yer olması beklee istasyolarıı yüksek çıkması çok ilgi çekicidir ( Tablo4). Yie ayı şekilde e çok soru yaşadıkları persoelide (.) oraıda sağlık persoeli olması da ilgi çekicidir. Ayteki ve arkadaşlarıı yaptığı çalışmada hemşire öğrecileri sağlık persoeliyle daha fazla güçlük yaşadıklarıı belirtmişlerdir (). Öğrecileri stajla ilgili görüşlerii değerledirmeye yöelik ifadeleri değerledirildiğide ( Tablo) öğrecileri yaptıkları staja ilişki görüşlerii olumlu olduğu gözlemlemektedir. Öğrecileri ü Okulda yapıla teorik eğitimle işletmelerdeki uygulamalar arasıda paralellik olduğuu gözlemledim. Sorusua Kesilikle katılıyorum- Katılıyorum seçeeklerii işaretlemişlerdir. Öğrecileri.4 ü Staj yaptıkta sora eğitim aldığım bölüme ola ilgim arttı. Sorusua Kesilikle katılıyorum- Katılıyorum seçeeklerii işaretlemişlerdir. Bu souçlara göre, stajı temelii oluştura, teorik bilgileri uygulaabilmesi amacıa büyük ölçüde ulaşıldığı görülmektedir. Emir ve arkadaşlarıı Turizm işletmeciliği ve Otelcilik programı öğrecileri üzeride yapıla çalışmada da bezer souçlar elde edilmiştir (0). Öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştıkları güçlüklere bakıldığıda; Staj yeride sözlü hakarete maruz kalıyor musuuz? sorusua öğrecileri. ü Her zama ve Çoğu Zama seçeeğii işaretlerke,. ü Nadire-Hiçbir Zama seçeeklerii belirtmişlerdir. Staj yerleride öğle yemekleride yararlaıyor musuuz? sorusua öğrecileri 4. i Nadire veya Hiçbir zama, Ayı Staj yeride fazla stajyer çalıştığı içi yığılma oluyor ve bu öğremeizi etkiliyor mu? sorusua öğrecileri 4.0 ı (:4) Her zama veya Çoğu zama seçeeğii işaretlemişlerdir. Demircii 00 yılıda Ticaret Meslek Lisesi öğrecileri üzeride yapmış olduğu Yüksek Lisas tezide de bezer souçlar bulumuştur (). Souç: Öğreciler Paramedik mesleğii seçmekte memuiyetlerii ifade ederke, e çok sağlık persoeliyle soru yaşadıklarıı belirtmişlerdir. Hizmetli persoel gibi kullaılmak, staj yerleride yemek hizmetleride yararlaamamak ve stajyer öğreci sayısıı fazla olması da uygulamalarda yaşaa sorular olarak saptamıştır.

7 Sia YENAL ve ark. Tablo. İlk ve Acil Yardım Programı öğrecileri staj uygulamaları ile ilgili verdikleri geribildirimler. Aldığım eğitime uygu bölümde staj yaptım. Kesilikle Katılıyorum Katılıyorum Karasızım Katılmıyorum Kesilikle Katılmıyorum Okulda öğrediğim teorik bilgileri stajda uygulama fırsatım oldu ve bilgilerimi pekiştirdim. Okulda yapıla teorik eğitimle işletmelerdeki uygulamalar arasıda paralellik olduğuu gözlemledim. Staj yaptıkta sora eğitim aldığım bölüme ola ilgim arttı. Yaptığım staj iş yaşamıı taımak açısıda yararlı oldu. Yaptığım staj mesleki açıda kedime ola güveimi arttırdı. Yaptığım stajı mezuiyet sorası iş yaşamımda başarılı olmama katkı sağlayacağıa iaıyorum. Staj souda okula dödüğümde derslere ve koulara bakış açımda olumlu değişimler meydaa geldi. Geelde isa ilişkileri, özelde de sağlık persoelihasta ilişkileri kousuda tecrübe kazadım. Okulu bitirdiğimde acil sağlık hizmetleride çalışma isteğime olumlu katkı sağladı. Yaptığım stajla acil sağlık hizmetlerii taıma imkâım oldu. Staj süresii mesleki becerilerimi geliştirmek açısıda yeterli görüyorum. İş bölümü ve koordiasyolu çalışma hakkıda tecrübe kazadım ,

8 Sia YENAL ve ark. Tablo. İlk ve Acil Yardım Programı öğrecileri staj uygulamaları sırasıda karşılaştıkları güçlükler ile ilgili verdikleri geribildirimler Staj deetçi hocası sizi staj yeride düzeli olarak deetliyor mu? Staj uygulamalarıda temizlik, çay vb. işleride kullaılıyor musuuz? Staj yeride öğle yemekleride yararlaıyor musuuz? Her zama.4. Çoğu zama..4 Orta Nadire Hiçbir zama. Staj yeride sözlü hakarete maruz kalıyor musuuz? Üzeriize gereğide fazla iş yükü biiyor mu? Staj sırasıda stajyer öğreci değil de kadrolu persoel gibi çalışıyor musuuz? Ayı staj yeride fazla stajyer çalıştığı içi yığılma oluyor ve öğremeizi etkiliyor mu? Sürekli olarak farklı istasyolarda ve hastaei farklı servisleride staj yapmak sizi beceri eğitimide soğutuyor mu? Staj yerie ulaşmada güçlükler yaşıyor musuuz? Staj yerii yoğu çalışma temposu okul dersleriizi olumsuz olarak etkiliyor mu? Staj uygulamalarıda öğremediğiiz uygulamaları yapıyor musuuz? Sizde seviyeizi üzeride iş yapmaız bekleiyor mu?

9 Sia YENAL ve ark. Kayaklar: - Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ( So Erişim: Nisa 0). - Ege Üiversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu etails (So Erişim: Nisa 0). - Bület Ecevit Üiversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (So Erişim: Nisa 0). 4- Görgülü S. Hemşirelik Öğrecilerii Kliik Eğitimleri Sırasıda Temel Hemşirelik Uygulamalarıı Gerçekleştirme Durumları. Hacettepe Üiversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 00; ():-0 - Özel G, Soysal S. Paramedik Eğitimi. I: Sarıkaya S. Alada Paramedik: Birici Baskı. İstabul: Yeditepe Üiversitesi yayıı 00:- - Yeal S, Ergör A. Hastae Öcesi Acil Bakım Eğitimide Mesleksel Riskleri Yeri. Türkiye Acil Tıp Dergisi 0;():-4. DOI: 0.0/ Baruş N, Gedik HÜ, Ellidokuz H. Ambulaslarda çalışa Paramedik ve ATT leri iş doyumu düzeylerii saptaması.. Paramedik Sempozyum Kitabı 00: - Koza N, Ekşi A. AABT Programı öğrecilerii soruları ve bu sorulara çözüm öerileri ile ilgili aket çalışması.. Paramedik Sempozyum Kitabı: 00:00 - Ayteki S, Özer FG, Beydağ KD. Deizli Sağlık Yüksekokulu Öğrecilerii Kliik Uygulamalarda Karşılaştıkları Güçlükler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 00; 4 (0) :-4 0- Emir O, Arsla S, Kılıçkaya Ş. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrecilerii Staj Uygulamaları Hakkıdaki Görüşlerii Değerledirilmesi: Afyo Kocatepe Üiversitesi Öreği. Afyo Kocatepe Üiversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 00; 0() :- - Demirci S. Ticaret Meslek Liseside Staj Yapa Öğrecileri İşletmelerde Beceri Eğitimide Karşılaştıkları Sorular ve Çözüm Yolları. Yeditepe Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü. Yüksek Lisas Tezi, 00 İletişim: Öğr. Gör. Sia Yeal Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,İlk ve Acil Yardım Programı İciraltı-İZMİR e-posta: Tlf: Fax: +0 0 Yrd. Doç. Dr. Semra ÇELİKLİ Ege Üiversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Borova, IZMIR e-posta:

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Öğr.Grv. Remziye AYDIN

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Öğr.Grv. Remziye AYDIN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi İöü Üiversitesi Adıa Sahibi: Ower o behalf of İöü Uiversity: Editör/Editor: Doç.Dr.Emie ŞAMDANCI Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deiz YAKINCI

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Balka Med J DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1 Trakya Uiversity Faculty of Medicie Origial Article 69 Akademisyelerde İş Doyumuu Etkileye Faktörler Factors Effectig Job Satisfactio Amog Academic Staff Nezih

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETSEL VE ORGANİZASYONEL SORUNLARIN İNCELENMESİ: GATA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE

Detaylı

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME

OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME 564 OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ĠġĠTME ENGELLĠ ÇOCUKLARIN MÜZĠK EĞĠTĠMĠ ETKĠNLĠKLERĠNDE DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠNĠ GELĠġTĠRME BECERĠSĠNE AĠT ĠNCELEME Yard. Doç. Dr. Tüli Malkoç, Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

A. Esra İșmen GAZİOĞLU **

A. Esra İșmen GAZİOĞLU ** M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 107-123 GENÇ YETİȘKİNLERİN EVLİLİK VE AİLE HAYATINA İLİȘKİN GÖRÜȘLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * A. Esra İșme GAZİOĞLU ** ÖZET

Detaylı

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ

pecya Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar ın Terapötik Geçi şlerinde Kullan ılan Evci izin Durumlar ı GIRIŞ Psikiyatri Kliikleride Yata Hastalar ı Terapötik Geçi şleride Kulla ıla Evci izi Durumlar ı Nesri AŞTI * ÖZET Bu çal ışma, İstabul Üiversite ve Devlet Hastaesi Psikiyatri kliikleride terapötik geçi şleri

Detaylı

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadınların doğum sonrası fonksiyonel durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi Araştırma / Cliical Ivestigatio DOI: 10.4274/tjod.82574 Kadıları doğum sorası foksiyoel durumları ve etkileye faktörleri belirlemesi Evaluatio of the fuctioal status of woma after childbirth ad effective

Detaylı

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme

Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri ne Yönelik Bir Değerlendirme Marka Farkıdalığı Oluşturmada Sposorluk ve Rolü: Eskişehir Siema Güleri e Yöelik Bir Değerledirme Sposorship ad It s Role i Creatig Brad Awareess: A Evaluatio of Eskişehir Film Days Yard.Doç.Dr. R. Ayha

Detaylı

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS

MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Hacettepe Üiversitesi Eğitim Fakültesi ergisi 22: 130-134 {2002} J. of [ Ed 22 MATEMATıciN ESTETiCi ÜZERINE ON AESTHETICS OF MATHEMATICS Cahit PESEN* ÖZET: Matematik, diziliş ve iç uyum ile karakterize

Detaylı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Aabilim Dalı TARİHÇEMİZ Dicle Üiversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji aabilim dalı 1969 yılıda kurulmuştur. 1982 yılıa kadar Histoloji

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI

AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI AMAÇ ve ARAŞTIRMA SORULARI Bu projei temel amacı, Türkiye deki ilköğretim okullarıda atisosyal davraıģları ölemeye yöelik kültürümüze uygu ve özgü bir erke eğitim programı (BaĢarıya Ġlk Adım-BĠA) kazadırmaktır.

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Marmara Üiversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXIV, SAYI 1 ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İLKOKUL SEÇİMİ Yrd.Doç.Dr. Üal H. ÖZDEN * ÖZET Aalitik hiyerarşi yötemi (AHY) karar almada, bir kişii veya

Detaylı

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016

ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU. Mart 2016 ANADOLU ISUZU ANALİST SUNUMU Mart 2016 İçerik ve Akış A. B. C. D. E. F. 1 Aadolu Isuzu Hakkıda Varlık Nedei Kısaca Aadolu Isuzu Üretim İsa Kayakları Ar-Ge Merkezi Ödüller A. B. C. 2 Ürüler ve Faaliyet

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ ARICILIK İŞLETMELERİNİN HASTALIK, PARAZİT VE ZARARLILAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 3B0013 VETERINARY SCIENCES İsmail Seve 1 Received: Jue 2009 Halil Yeiar 2 Accepted: March 2010 Firat Uiversity

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fırat Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Uiversity Joural of Social Sciece Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 85-96, ELAZIĞ-2009 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ İLE AKADEMİK VE ÇALGI BAŞARI DÜZEYLERİ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251

International Journal of Language Academy ISSN: 2342-0251 ISSN: 2342-0251 THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS 1 Türkçe Öğretmei Adaylarıı Okuma Durumları ile Eşduyumsal

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, 2007, ss. 7-87. TÜRKİYE DE KAYITDIŞI EKONOMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ Doç.Dr. Gülsüm AKALIN Marmara Üiversitesi İİBF İktisat Bölümü gulsum@marmara.edu.tr Öğr.Gör.

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ

27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 TEBLİĞ 7 Ağustos 011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 8038 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve ĠletiĢim Kurumuda: SABĠT TELEFON HĠZMETĠNE ĠLĠġKĠN HĠZMET KALĠTESĠ TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayaak ve Taımlar Amaç

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ MELİKŞAH OLDU

ÖĞRENCİLERİN TERCİHİ MELİKŞAH OLDU Memduh Boydak Otizm içi Farkıdalık Projesi çerçeveside otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Üiversitesi Birleşmiş Miletler Gibi Oldu, 5 kıta 60 ülkede aldığı farklı di ve kültürlere mesup yei

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması Çocuk Dergisi ():-8, doi:./j.child.. Kliik Araştırma Alt Soluum Yolu İfeksiyou Taısı Ala Çocuklarda RSV Sıklığıı ve Kliik Özelliklerii Araştırılması Yalçı ÇELİK *, Aytuğ ATICI * Serca UYSAL *, Özlem ÖZDEMİR

Detaylı

Hangi Etiket Daha Damgalay c : Ruhsal Hastal k m? Ak l Hastal ğ m?

Hangi Etiket Daha Damgalay c : Ruhsal Hastal k m? Ak l Hastal ğ m? Türk Psikiyatri Dergisi 4; 15(1):47-55 Hagi Etiket Daha Damgalay c : Ruhsal Hastal k m? Ak l Hastal ğ m? Dr. Erol ÖZMEN 1, Dr. E. Oryal TAŞKIN, Dr. Dilek ÖZMEN 3, Dr. M. Murat DEMET 4 ÖZET Amaç: Bu araflt

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Beşevler Intersection

A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Beşevler Intersection Süleyma Demirel Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü Dergisi, -(008),49-57 kara İçi Bir Siyal Zamalaması odeli: Beşevler Öreği Ebru rıka ÖZTÜRK *, ustafa Kürşat ÇUBUK, Seda HTİPOĞLU Gazi Üiversitesi Trafik

Detaylı

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM

TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM Türkmeeli İşbirliği ve Kültür Vakfı AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES TAYVAN ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİNDE SOSYOLOJİK DÖNÜŞÜM ÇİN TAYVAN 30 Aralık 2014, Akara TAYVAN ÇİN HALK

Detaylı

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS

PREFERENCE OF CONSUMER TOWARD FOOD LABELS 117 2007GaziÜiversitesi Edüstriyel Saatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:21, s.117127 TÜKETĐCĐLERĐN BESĐN ETĐKETĐ TERCĐHLERĐ* ÖZET Leyla ÖZGEN 1 Tüketicileri besi etiketi tercihlerii belirlemek, tercihlerii

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Haziran-2010. Yüksel GÜNDÜZ 11 Abat İzzet Baysal Üiversitesi Derisi Cilt:10 Sayı:1 Yıl:10 Hazira-2010 ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KADIN ÖĞRETMENLERİN KARİYER ENGELLERİNİN İNCELENMESİ 11 ÖZET Bu araştırmaı amacı, öğretme alılarıa öre, ilköğretim

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

Binom Açılımı Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım

Binom Açılımı Öğretimine Farklı Bir Yaklaşım Gülte, D. Ç. & Gülte, İ. (00). Biom Açılımı Öğretimie Farklı Bir Yaklaşım,, İlköğretim-Olie, (), 60-66, [Olie]: http://ilkogretim-olie.org.tr Biom Açılımı Öğretimie Farklı Bir Yaklaşım Dilek Çağırga GÜLTEN

Detaylı

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları JOPP Derg ():-6, 00 Eğitim Hastaeside Sezarye Oraları Ali ismet TEKİRDAĞ *, Rahmi CEBECİ ** ÖZET Sezaryedeki geel artış edei, ultrasoografıi, fetal moitorizasyou, yardımcı üreme tekiklerii yaygı kullaılması

Detaylı

Ajans Elazığ ın Hakkı...

Ajans Elazığ ın Hakkı... Türkiye i her yeride Alo TSO 444 ELZG 444 3594 Odamızı 4 aylık faaliyet döemi değerledirildi Bası mesuplarıı yoğu bir ilgi gösterdiği toplatıda Odaı so dört aylık çalışmaları değerledirildi. Ticaret ve

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ* Mehmet Hakan ÇOŞKUN1, Renan TUNALIOĞLU2 Ada Mederes Üiversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 205; 2(2) : 83-2 Joural of Ada Mederes Uiversity Agricultural Faculty 205; 2(2) : 83-2 Araştırma / Research AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE ve MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama

Öğrenme Etkili Tam Zamanında Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama It.J.Eg.Research & Developmet,Vol.,No.2,Jue 2009 Öğreme Etkili Tam Zamaıda Çizelgeleme Problemi Ve KOBĐ de Uygulama 29 Mesut emil ĐŞLER a, Bilal TOKLU b, Veli ÇELĐK c, Süleyma ERSÖZ d a-devlet Malzeme

Detaylı

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 3: 193-199 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Profesyonelliklerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Professionalism

Detaylı

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması

Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması Hayvasal Üretim 44(2): 3746 (2003) Silo Yemleride Orgaik Asit Belirlemede İki Farklı Metodu Karşılaştırması Fisu Koç, Levet Coşkutua Trakya Üiversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Zooteki Bölümü, Tekirdağ

Detaylı

AYLIK SAVUNMA TEKNOLOJILERI DERGISI 'WW'tN.sa\oii.Ull11ilhabr.CDill Ka!ilm ii!013 / 1 ii!!iayi: 1 DO 15 TL l!i!il\l: 1305 - ii!

AYLIK SAVUNMA TEKNOLOJILERI DERGISI 'WW'tN.sa\oii.Ull11ilhabr.CDill Ka!ilm ii!013 / 1 ii!!iayi: 1 DO 15 TL l!i!il\l: 1305 - ii! AYLIK SAVUNMA TEKNOLOJILERI DERGISI 'WW'tN.sa\oii.Ull11ilhabr.CDill Ka!ilm ii!013 / 1 ii!!iayi: 1 DO 15 TL l!i!il\l: 1305 - ii!1 95 ANALİZ Türkiye de, Edüstrii Gelişimide İz Bırakalar: İstabul Tekik Üiversitesi

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları

PROJE RAPORU. PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıların n. Dereceden Kökler Toplamı ve Trigonometrik Yansımaları PROJE RAPORU PROJENİN ADI: Karmaşık Sayıları. Derecede Kökler Toplamı ve Trigoometrik Yasımaları PROJENİN AMACI: Karmaşık sayıı karekökleri toplamı sıfırdır. Peki. derecede kök toplamı içi de geçerli miydi?

Detaylı

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr.

Düzce Üniversitesi yunusbicen@duzce.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi faruk.aras@kocaeli.edu.tr. Kocaeli Üniversitesi hasbi@kocaeli.edu.tr. Akıllı Şebekelerde Çoklu-Etme Sistemleri ve Arıza Taılama: Güç Trasformatörü Uygulaması Multiaget Systems i Smart Grids ad Fault Diagostics: Power Trasformer Applicatio Yuus Biçe, Faruk Aras 2, Hasbi Đsmailoğlu

Detaylı