Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Duygu AKTÜRK Murat TEKĐNER Ferhan SAVRAN F. Füsun TATLIDĐL ÖZET Bu çalışmada, Çanakkale iline bağlı Bayramiç ve Ezine ilçelerindeki tarım alanlarında sulama işletmeciliğini üstlenen Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğinde sulama sistem performansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmede, Sulama ve Drenajda Teknoloji ve Araştırma Uluslararası Programı (IPTRID) ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen karşılaştırmalı değerlendirme rehberindeki ekonomik göstergelerden, masrafları karşılama oranı, bakım masrafının gelire oranı, su ücreti toplama performansı, birim alana düşen toplam işletme bakım yönetim masrafı, birim alana düşen personel sayısı ve su dağıtımında istihdam edilen kişi başına düşen toplam masraf belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Sulama sistem performansı, karşılaştırmalı değerlendirme, ekonomik göstergeler, Bayramiç-Ezine Ovası Sulama Birliği. Assessment Of Irrigation System Performans With Finansial Indicators Of Bayramiç-Ezine Plains Irrigation Association ABSTRACT This study aimed at evaluating the performance of irrigation system of Bayramiç-Ezine Plans Irrigation Association, which is responsible for the irrigation of agricultural areas in Bayramiç and Ezine towns of Çanakkale. In the evaluation, economical parameters reported by International Programme for Technology and Research in Irrigation and Drainage (IPTRID) and Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in the benchmarking guidelines such as cost recovery ratio, maintenance cost to revenue ratio, revenue collection performance, total management operation maintenance cost per unit area, staffing numbers per unit area and total cost per person employed on water delivery were determined and evaluated. Keywords: Irrigation system performance, benchmarking, economic performance indicators, Bayramiç-Ezine Plains Irrigation Association. 1. GĐRĐŞ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynak sudur. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte nüfus 3 kat artarken su kaynaklarının kullanımına yönelik talep 6 kat artmıştır (Anonymous, 2002). Bu artış günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir. Dünya nüfusunun 2025 de 8 milyara ulaşacağı ve gıda ihtiyacının %60 artacağı beklenmektedir. Nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımsal üretimin arttırılması gerekmektedir. Kullanılabilir su ve toprak kaynaklarının kısıtlı olması, sektörler arasındaki rekabet artışı tarımda kaynakların etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır (Aküzüm ve ark., 1999). Bu zorunluluklar içerisinde sulama sistemleri performansı önemli bir yer işgal etmekte ve birçok ülkede sulama sistemlerinde karşılaştırmalı değerlendirme ile mevcut performans belirlenerek performansı yükseltme olanakları araştırılmaktadır (Nalbantoğlu ve Çakmak, 2007). Performans değerlendirmenin en önemli amacı, her aşamada sulama projesi yönetimine bilgi akışı sağlayarak etkin ve etkili bir proje performansı gerçekleştirmektir. Performansın yeterli olup olmadığı konusunda proje yönetimine destek olur ve değilse gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bir sulama projesinde anahtar göstergelerle ilgili periyodik bir veri akışı sağlayan performans değerlendirme çalışmaları, sulama şebekelerinin izlenmesinde etkin bir yönetim aracıdır (Bos, 1997). Bununla birlikte şebekede görülen sorunların belirlenmesine ve sulama sistem performansının iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu çalışmada, 1997 yılında işletmeye açılan ve aynı yıl Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğine devredilen şebekede sulama sistem performansı ekonomik göstergeler ile belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. 65

2 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmada materyal olarak DSĐ 25. Bölge sınırları içerisinde yer alan Bayramiç- Ezine Ovaları Sulama Birliği seçilmiştir. Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğinin su kaynağı, Kuzey Ege havzasında Kara Menderes çayı üzerinde bulunan Bayramiç barajıdır yılı itibari ile 89.2 km kaplamalı ana kanal, km kanaletli ve 16.3 km borulu tersiyer kanal ile 6938 hektarı cazibeli 242 hektarı pompaj olmak üzere toplam 7180 ha alanın sulanmasından sorumludur ve 2 ilçe ile 16 köyde 3814 parselde 2547 mükellefe hizmet vermektedir. Sahada ortalama parsel genişliği ise 3 dekardır. Şebeke inşaatı devam etmekte ve tamamlandığında sulanabilir net alan hektara ulaşacaktır. lara göre oranları değişmekle birlikte mısır, her çeşit sebze, her çeşit fidan, her çeşit meyve ve yem bitkileri ana ürün desenini oluşturmaktadır (Anonim, 2009). Sulama şebekesine ilişkin yıllarına ait sulanan alan, tahakkuk edilen sulama ücreti, toplanan sulama ücreti gibi tüm veriler birlikten alınan izleme ve değerlendirme kayıtlarından elde edilmiştir. Bu çalışmada, Sulama ve Drenajda Teknoloji ve Araştırma Uluslararası Programı (IPTRID) ve Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından geliştirilen karşılaştırmalı değerlendirme rehberindeki (Malano ve Burton, 2001) göstergelerden 6 tanesi ile tarımsal etkinlik göstergelerinden sulama oranı sulama performans değerlendirmesi amacıyla kullanılmıştır. Sulama oranı (SO), su ücreti toplama performansı (SÜTP), masrafları karşılama oranı (MKO), bakım masrafının gelire oranı (BMGO), birim alana düşen toplam işletme bakım yönetim masrafı (TĐBYM), su dağıtımında istihdam edilen kişi başına düşen toplam masraf (PBDM) ve birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı (BAÇPS) aşağıdaki biçimde ve Excel hesap tablosu yardımıyla hesaplanmıştır. SO = Sulanan alan Sulama alanı 100 SÜTP = MKO = BMGO = TĐBYM = PBDM = BAÇPS = Tahsil edilen su ücreti Tahakkuk eden su ücreti 100 Toplanan su ücreti Toplam Gider 100 Toplam bakım masrafı Toplanan su ücreti,,, Toplam ĐBY Masrafı Sulama alanı Đşletme-bakım personeli masrafı Đşletme-bakım personeli sayısı (kişi) Đşletme-bakım personeli sayısı (kişi) Sulama alanı (1000 ha) Araştırmada kullanılan performans göstergelerinin sınıflandırılması Çizelge 1 de verilmiştir. 66

3 Çizelge 1. Araştırmada değerlendirilen performans göstergelerinden bazılarının sınıflandırılması Göstergeler Zayıf Kabul Memnun Đyi Açıklama edilebilir edici Sulama oranı < >50 Sulanan alanın sulama Su ücreti toplama performansı Masrafları karşılama oranı < >75 < >75 Birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı (kişi/1000ha) >3 <3 Kaynak: Bekişoglu (1994), Vermillion (2000) alanına oranı Kullanıcılardan alınması gereken su ücretinin % si olarak toplanan su ücreti Toplam Đşletme bakım yönetim masraflarının % si olarak kullanıcılardan toplanan su ücreti Sulanan 1000 hektara düşen personel sayısı 3. BULGULAR VE TARTIŞMA 3.1 Sulama oranı Araştırma alanı olarak seçilen sulama birliğinin sulamakla sorumlu olduğu sahada şebeke inşaatı halen devam ettiği için her yıl sulanabilir net alan artmaktadır (Çizelge 2). Değerlendirme yapılan 5 yıllık dönemde gerçekleşen sulama oranları Çizelge 1 de verilen sınıflandırmaya göre 2005 ve 2008 yılları dışında memnun edici düzeydedir yılında bir önceki yıla göre %13 lük düşüşün sebebinin 2007 yılında sulu tarımdan zarar gören işletmelerin büyük bir kısmının 2008 yılında sulu tarımdan vazgeçmeleri gösterilebilir. Çizelge 2. Sulama oranları Sulanan alan Sulama alanı Sulama oranı yılı verilerine göre DSĐ ce işletilen sulamalarda ortalama sulama oranı %26, devredilen sulamalarda ise %65 olarak belirlenmiştir (Anonim, 2009). Çakmak ve ark. (2007) Kızılırmak havzası sulamalarında yıllarına ilişkin sulama oranını %2-96, Çakmak ve Tekiner (2010) ise Çanakkale Kepez Kooperatifinde yılları arasında sulama oranını %3.2 ile %36.6 olarak belirlemişlerdir. 3.2 Su ücreti toplama performansı SÜTP, o yıla ait tahakkuk eden su ücretinin yine aynı yıla ait tahsil edilen su ücretine oranı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamada ilgili yılda gerçekleştirilen toplam tahsilat kullanılmamaktadır. Çizelge 3 te görüldüğü gibi en yüksek SÜTP %52 ile 2004 yılında en düşük ise 2008 yılında %28 olarak gerçekleşmiştir. Değerlendirme yapılan 5 yıllık dönemde ise ortalama SÜTP %38 olup, kabul edilebilir düzeyin altında kalmıştır. 67

4 Çizelge 3. Su ücreti toplama performansı Tahakkuk (su ücreti) Tahsilat (su ücreti) Önceki lara AToplam Tahsilat (su ücreti) Tahsilat (su ücreti SÜTP Ancak 2006 ve sonraki 2 yılda önceki yıllara ait tahsilatlar o yıla ait tahsilatlardan daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu durum SÜTP oranlarındaki düşüşün sebebi olarak gösterilebilir. DSĐ ce işletilen sulama tesislerinde SÜTP %39 olarak gerçekleşirken devredilen sulama tesislerinde bu oran %95 lere kadar çıkmıştır (Özlü, 2004).Yavuz ve ark. (2006) ise, Aşağı Seyhan ovasındaki 17 sulama birliğinde yıllarına ilişkin su ücreti toplama performansını % olarak belirlemişlerdir. 3.3 Masrafları karşılama oranı Çizelge 1 de verilen sınıflandırmaya göre 2004 ve 2005 yıllarında memnun edici düzeyde olan MKO, sonraki üç yılda kabul edilebilir sınırlar seviyesine gerilemiştir (Çizelge 4). Bu gerilemenin sebebi olarak SÜTP da olduğu gibi geçmiş yıllara ait tahsilatların o yıla ait tahsilatlardan fazla olması gösterilebilir. Çakmak ve ark. (2009) Asartepe Sulama Birliğinde yıllarına ilişkin bu değer % olarak saptamışlardır. Çizelge 4. Masraf karşılama oranı Toplam gider Tahsilat (su ücreti) MKO Bakım masrafının gelire oranı BMGO Çizelge 5 te verilmiştir. Bu oran bakım masraflarının karşılanma oranıdır. Elde edilen bu oranlar incelendiğinde en düşük değerin 2005 yılında %22 ve en yüksek 2006 ve 2008 yıllarında %111 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre toplanan su ücretleri, 2006 ve 2008 yılları dışında bakım masraflarını karşılamaya yeterlidir. Çizelge 5. Bakım masraflarının gelire oranı Bakım masrafı Toplam gider Tahsilat (su ücreti) BMGO Rodriguez ve ark. (2004), bu oranı Đspanya da Andalusia yöresinde beş farklı sulama şebekesinde %2-13 olarak, Çakmak ve Tekiner (2010) ise %12 ile %51 arasında olduğunu belirtmişlerdir. 68

5 3.5 Birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafı Araştırma alanı için bu masrafın yıllara göre dağılımı Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge incelendiğinde en düşük masraf 2005 yılında 74.3 TL/ha ve en yüksek masraf 2008 yılında TL/ha olduğu görülmektedir. Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliğinde yıllarına ilişkin birim alana düşen toplam işletme- bakımyönetim masrafını $/ha, Çakmak ve Tekiner (2010) ise Kepez Kooperatifinde yıllarında TL/ha olarak elde etmişlerdir. Çizelge 6. Birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafı Toplam gider Sulanan alan TĐBYM (TL/ha) Su dağıtımında istihdam edilen kişi başına düşen toplam masraf Su dağıtımında çalışan personel başına düşen toplam masraf Çizelge 7 de verilmiştir. Bu değer işletme bakım personelinin toplam masrafının, işletme bakımda görevli personel sayısına oranlanması ile elde edilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi her bir kişiye düşen en düşük masraf 2004 yılında TL ve en yüksek masraf 2008 yılında TL dir yılı hariç diğer yıllarda işletme bakım personelinin masrafı her geçen yıl artış göstermiştir. Çizelge 7. Su dağıtımında istihdam edilen kişi başına düşen toplam masraf Toplam personel Đşletme bakım Personel gideri PBDM sayısı Personel sayısı (TL/kişi) Birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı Sulama Birliğinde birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı Çizelge 8 de gösterilmiştir. Çizelge incelendiğinde her 1000 hektara düşen çalıştırılan personel sayısı en az 2006 yılında 3.73 kişi (268 ha/kişi) ve en çok 2008 yılında 5.22 kişi (191 ha/kişi) olduğu görülmektedir. Bekişoğlu (1994), bir elemanın hizmet edeceği ideal sulama alanını yaklaşık 333 ha olarak belirtmiştir. Buna göre değerlendirme yapılan yıllarda işletmebakım personel sayısının yeterli olduğu görülmektedir. Çakmak ve ark. (2004), Batman- Silvan, Devegeçidi, Derik-Kumluca, Nusaybin-Çağdaş ve Çınar-Göksu sulama birliklerinde yılları için bir personele düşen alanı ha olarak belirlemişlerdir. Ghazalli (2004) Malezya da 10 sulama şebekesinde yıllarına ilişkin yaptığı çalışmada bir işletme bakım elemanının hizmet ettiği alanı ha olarak tespit etmiştir. Çizelge 8. Birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı Bir işletme personelinin hizmet ettiği alan BAÇPS (kişi/1000 ha) Sulanan alan Đşletme personel sayısı

6 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER Bu çalışmada, 1997 yılında işletmeye açılan ve aynı yıl Bayramiç-Ezine Ovaları Sulama Birliğine devredilen şebekede sulama sistem performansı ekonomik göstergeler ile belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Tarımsal etkinlik göstergelerinden sulama oranı yıllara göre farklılık göstermiş ve en düşük değer 2008 yılında %32 ile gerçekleşmiştir yılında bir önceki yıla göre %13 lük düşüşün sebebinin 2007 yılında sulu tarımdan zarar gören işletmelerin büyük bir kısmının sulu tarımdan vazgeçmeleri gösterilebilir. Ekonomik göstergelerin en önemlilerinden biri olan su ücreti toplama performansında en yüksek değer %52 ile 2004 yılında, en düşük değer ise %28 ile 2008 yılında gerçekleşmiştir. Birlik yönetimi değerlendirmesi yapılan bütün yıllarda tahakkuk eden su ücretine yakın miktarlarda ücret tahsil etmiş ancak tahsil edilen miktarın büyük kısmı önceki yıllardan kalan borç olması sebebiyle bu performans değeri her geçen yıl düşüş göstermiştir. Beyribey (1997), devlet tarafından işletilen şebekelerde tahsilat oranını ortalama %36 olarak belirlemiştir. Sulama tesislerinin birliklere devredilmesi ile birlikte, devlet tarafından işletildiği dönemde %36-50 arasında değişen tahsilat oranları %90 nın üzerine çıkmıştır. Şener ve ark (2007), Tekirdağ Hayrabolu sulama şebekesinde yıllarına ilişkin su ücreti toplama performansını % olarak bulmuşlardır. Masrafları karşılama oranına yıllar itibariyle baktığımızda en yüksek değer 2005 yılında %93, en düşük değer ise %41 ile 2008 yılında belirlenmiştir. Bu gerilemenin sebebi olarak SÜTP da olduğu gibi geçmiş yıllara ait tahsilatların o yıla ait tahsilatlardan fazla olması gösterilebilir. Bir diğer ekonomik gösterge olan bakım masrafının gelire oranında durum 2006 ve 2008 yılları dışında olumlu gözükmekte ve alanda toplanan su ücretleri bakım masraflarını karşılamaktadır. Bu oranda en yüksek değer %111 ile 2006 ve 2008 yıllarında en düşük değer ise %22 ile 2005 yılında hesaplanmıştır. Birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafında ise en yüksek değer 2008 yılında TL/ha, en düşük değer ise 74.3 TL/ha ile 2005 yılında gerçekleştiği tespit edilmiştir yılında birim alana düşen toplam masrafın yüksek olmasının sebepleri arasında önceki yıllara göre sulanan alanın azalması, personel sayısının değişmemesi ve şebeke onarım masrafının önceki yıllara göre yüksek olması gösterilebilir. Su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen masraf incelendiğinde en düşük masraf 2006 yılında kişi başına TL, en yüksek masraf ise 2008 yılında kişi başına TL olmuştur. Birim alana düşen en fazla personel sayısı 2008 yılında 5.22 kişi/1000 ha (191 ha/kişi) olarak gerçekleşmiştir yılında ise 1000 hektarda 3.73 kişi (268 ha/kişi) çalışmıştır. Buna göre birim alanda çalıştırılan kişi sayısı Çizelge 1 de verilen sınıflandırmaya göre memnun edici düzeyde yeterli ve önerilen rakamdan fazladır. Yapılan ekonomik performans değerlendirmesi sonucunda birlik yönetiminin alması gereken önlemler aşağıda sıralanmıştır. Geçmiş yıllara ait ödenmemiş su ücretlerinin tamamı belirli bir zaman aralığında tahsil edilmeli, Geçmiş yıllara ait borçlar tahsil edildikten sonra en azından masrafları karşılayacak şekilde su ücretleri belirlenmeli, Her yıl su ücretleri tahsilatının düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınmalı, Sulanacak alana göre literatüre uygun olarak (333 ha/kişi) personel sayısı belirlenmeli ve Şebekenin ihtiyacı olan bakım-onarım çalışmalarının her yıl düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca sulama birliklerine ait bir kanunun çıkartılması yukarıda verilen önerilerin gerçekleştirilmesine çok büyük bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 70

7 5. KAYNAKLAR Aküzüm, T., Çakmak, B. ve Benli, B Yirmibirinci Yüzyılda Dünyada Su Sorunu. 7. Kültürteknik Kongresi Nevşehir, s Anonim ı DSĐ ce Đşletilen ve Devredilen Sulama Tesisleri Değerlendirme Raporu. Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğü, Ankara. Anonim World Summit on Sustainable Development, Implementation Report,, 26 August -3 September, Johannesburg. Bekişoğlu Ş Türkiye deki Sulama Sistemlerinin Mevcut Durumu, Đşletme ve Bakım Sorunları. Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferans Bildirgeleri. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı, DSĐ Genel Müdürlüğü. Ankara, Cilt 2, s Beyribey, M Devlet Sulama Şebekelerinde Sistem Performansı Değerlendirilmesi. A.Ü. Ziraat Fak. Yay. No:1480, Bilimsel araştırma ve inceleme, Ankara. Bos, M. G Performance Indicators for Irrigation and Drainage, Irrigation and Drainage Systems, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, V.11, p Cakmak, B., Beyribey, M. and Kodal, S Irrigation Water Pricing in WUAs Turkey. International Journal of Water Resources Development, Vol: 20, No:1, p Cakmak, B., Kendirli, B. and Ucar, Y Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kizilirmak. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, Tekirdağ, 4(2): Cakmak, B., Polat, H. E., Kendirli, B. ve Gokalp, Z Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A Case Study From Turkey. Journal of Akdeniz University Agricultural Faculty, Antalya, 22(1): 1-8. Çakmak, B. ve Tekiner, M Çanakkale Kepez Kooperatifinde Sulama Performansının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. Kahramanmaraş Sütçü Đmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Mayıs. Ghazalli, M. A Benchmarking of Irrigation Projects in Malaysia: Initial Implementation Stages and Preliminary Results. The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, v.53, No:2, p Malano, H. and M. Burton Guidelines for Benchmarking Performance in the Irrigation and Drainage Sector. International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage (IPTRID), FAO, Rome, Italy, 44p. Nalbantoğlu, G. ve Çakmak, B Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi. A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara, 13(3): Özlü, H Irrigation Reform in Turkey. The First International Capacity Building Program On Participatory Irrigation Management, International Agrohydrology Research and Training Centre, December 5-14, Menemen, Turkey, s.10, p.10. Rodriguez, Diaz J.A., Camacho Poyato, E., Lopez Luque, R Applying Benchmarking and Data Envelopment Analysis (DEA) Techniques to Irrigation Districts in Spain. Irrigation and Drainage, 53, Sener, M., A. N. Yuksel and F. Konukcu Evaluation of Hayrabolu Irrigation Scheme in Turkey Using Comparative Performance Indicators. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 4(1): Vermillion, D. L Guide to Monitoring and Evaluation of Irrigation Management Transfer, International Network on Participatory Irrigation Management (INPIM), USA. Yavuz, M.Y., Kavdir, Đ. ve Delice, N.Y Performance Evaluation of Water Users Associations: A Case Study of The Lower Seyhan Basin. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10 (3/4):35-45, Şanlıurfa. 71

JSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 1, 2012

JSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 1, 2012 SOME PERFORMANCE INDICATORS OF MAIN IRRIGATION COOPERATIVES IN TERMS OF RURAL DEVELOPMENT IN EAST THRACE REGION Yazar: Dr. Erol ÖZKAN 1 Dr. Harun HURMA 2 Başak AYDIN 3 Asst. Prof. Dr./Yrd. Doç. Dr. Erkan

Detaylı

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2013) 26(1): 33-40 Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının

Detaylı

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi *

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 213-223 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * Gülper NALBANTOĞLU 1 Belgin ÇAKMAK 1

Detaylı

Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi

Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi Nihan Körpe 1* Murat Tekiner 1 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal

Detaylı

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU Gülay PAMUK MENGÜ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 351 Bornova, İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU 1 Gülay PAMUK MENGÜ 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 351-İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİNDE OPTİMUM PERSONEL SAYISININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Cengiz KOÇ 1, Ersel YILMAZ 2, Necdet DAĞDELEN 2

SULAMA BİRLİKLERİNDE OPTİMUM PERSONEL SAYISININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Cengiz KOÇ 1, Ersel YILMAZ 2, Necdet DAĞDELEN 2 ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2009; 6(1):21-28 SULAMA BİRLİKLERİNDE OPTİMUM PERSONEL SAYISININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Cengiz KOÇ 1, Ersel YILMAZ 2, Necdet DAĞDELEN 2 ÖZET Bu çalışmada, sulama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ESKİŞEHİR BEYAZALTIN KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ALANINDA SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Esra SÖNMEZYILDIZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*

Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), 2006 7 KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* Yusuf UÇAR, Mehmet KARA 2 Süleyman Demirel

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği

Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği M. Şener Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tekirdağ Bu çalışmada, DSİ XI. Bölge ye ait mevcut 10 adet sulama

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI HARRAN OVASINDA SULAMAYA AÇILAN ALANDA ÜRÜN DESENİNDEKİ DEĞİŞMELER VE GAP TA ÖNGÖRÜLEN ÜRÜN DESENİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Yusuf ÇELİK1 Doç. Dr. Bahri KARLI 1 Arş. Gör. Sadettin PAKSOY1 1. GİRİŞ

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (3):97-104 ISSN 1018-8851 Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Erhan AKKUZU 1 Şerafettin AŞIK 2 H. Baki ÜNAL

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 215 TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Belgin ÇAKMAK Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ankara,

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE ORGANİK ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ Gülşah MISIR gulsahmisir@gmail.com Filiz PEZİKOĞLU fpezikoglu@hotmail.com Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 7712, Yalova ÖZET Dünya

Detaylı

Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi ile Karşılaştırılması

Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi ile Karşılaştırılması Aşağı Seyhan Ovası Sulama Birliklerinin Kümeleme Analizi ile Karşılaştırılması Hasan DEĞİRMENCİ 1 Çağatay TANRIVERDİ 1 Fırat ARSLAN 2 1 KSÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş

Detaylı

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI A. Mekin Tüzün Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörü GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye Nesrin Baysan Uzman GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 8. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624802 Drenaj Sistemleri Tasarımı 150 6 3 0624803 Su ının Planlanması 150 5 3 0624804 Tuzlu Topraklar ve Islahı 120 4 2 0624806

Detaylı

Sulama Đşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri * (Çanakkale Đlinden Örnekler)

Sulama Đşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri * (Çanakkale Đlinden Örnekler) Sulama Đşletmeciliğinde Sulama Birliklerinin Yeri * (Çanakkale Đlinden Örnekler) Erol ÖZKAN 1 Başak AYDIN 2 Harun HURMA 3 Erkan AKTAŞ 4 Özet Bu bildiride ülkemiz sulama işletmeciliğinde önemli bir yere

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA BEYPAZARI BAŞÖREN SULAMA KOOPERATİFİ NDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA BEYPAZARI BAŞÖREN SULAMA KOOPERATİFİ NDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA BEYPAZARI BAŞÖREN SULAMA KOOPERATİFİ NDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seda CİN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI

Detaylı

Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi

Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi 454 Aşağı Seyhan Ovası Sulama Alanında Yağmurlama ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Alanların Değerlendirilmesi Hasan DEĞİRMENCİ * Çağatay TANRIVERDİ Fırat ARSLAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):109-120 ISSN 1018-8851 Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN 2 Halil Baki

Detaylı

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Nisan 2017/NİĞDE, Doç. Dr. Adnan ÜNALAN

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Nisan 2017/NİĞDE, Doç. Dr. Adnan ÜNALAN 25 MODERN TÜRK CUMHURİYETLERİ NDE BAZI EKONOMİK GÖSTERGELERİN TARIMSAL VERİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ Doç. Dr. Adnan ÜNALAN 1 Özet: Bu çalışmada, modern Türk Cumhuriyetleri nin (Türkiye: TR, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

NAZİLLİ İLÇESİ SULAMA BİRLİKLERİNDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

NAZİLLİ İLÇESİ SULAMA BİRLİKLERİNDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI 2015-YL-028 NAZİLLİ İLÇESİ SULAMA BİRLİKLERİNDE SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Muammer ŞEKER Tez

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI

TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI MÜLKİYET DURUMU NÜFUS YAPISI (2009 YILI) TOPLAM TARIM ARAZİSİ(M2) İŞLETME SAYISI BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1 SONUÇ 5.1.1 Projenin Teknik Yönden Değerlendirilmesi İklim özellikleri ve Tarımsal İşletme Yapıları birbirinden farklı Sırt Havzası 68.794 Ha, Dere Havzası 17.950 Ha olmak

Detaylı

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (3):165-175 ISSN 1018-8851 Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1 H. Baki ÜNAL 2 Musa AVCI 3 Şerafettin AŞIK 4 Erhan AKKUZU

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASARTEPE SULAMA BİRLİĞİNDE SULAMA PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASARTEPE SULAMA BİRLİĞİNDE SULAMA PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASARTEPE SULAMA BİRLİĞİNDE SULAMA PERFORMANSININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ Emrah KAPAN TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Mahmut YILDIZTEKİN 2 Atilla Levent TUNA 3* 2 Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D., 48170, Kötekli-Muğla 3 Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-ARALIK) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(2):85-96 ISSN 1018-8851 Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Erhan AKKUZU 1 H. Baki

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMDA SU YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE TARIMDA SU YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE TARIMDA SU YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Belgin Çakmak Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ankara, Türkiye Turhan Aküzüm Prof. Dr. Ankara

Detaylı

AYDIN İLİNDEKİ SULAMA BİRLİKLERİNİN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

AYDIN İLİNDEKİ SULAMA BİRLİKLERİNİN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ZTE-YL-2009-0003 AYDIN İLİNDEKİ SULAMA BİRLİKLERİNİN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ

ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ ÇEŞİTLİ YÖRELERDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE TARIM İŞLETMELERİNDE GELİR DURUMU VE TÜKETİM EĞİLİMLERİ Prof.Dr. Ahmet ERKUŞ 1 Dr. İlkay DELLAL 2 1. GİRİŞ Gelir ile tüketim arasındaki ilişki 17. yüzyıldan

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

Evaluation of the performance of irrigation associations in Antalya Region-Aksu Plain

Evaluation of the performance of irrigation associations in Antalya Region-Aksu Plain Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES (2017) 30(1): 47-51 Evaluation of the performance of irrigation associations in Antalya Region-Aksu

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ Mahmut ÇETİN Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana E-Mail: mcet64@cu.edu.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):19-26 19 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi Havva Nur Demir 1, Ramazan Topak 1* 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 79-86 Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 27.01 1997 Özet : Sulama projeleri tüm çabalara

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı Sulama Şebekelerinin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı Sulama Şebekelerinin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-24 14 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-24 Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı nin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi Hasan DEĞİRMENCİ KSÜ, Ziraat

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL POLLUTION AFTER THE IRRIGATION

POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL POLLUTION AFTER THE IRRIGATION ATATÜRK BARAJ GÖLÜ HAVZASINDAKĐ TARIMSAL ARAZĐ POTANSĐYELĐ VE SULAMAYLA BĐRLĐKTE ORTAYA ÇIKABĐLECEK TARIMSAL KĐRLĐLĐK POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

GAP SULAMA ALANINDA BİTKİ SU TÜKETİMİ VE BİTKİ SU GEREKSİNİMİ (*) PLANT WATER CONSUMPTION AND REQUIREMENT OF THE GAP IRRIGATION AREA

GAP SULAMA ALANINDA BİTKİ SU TÜKETİMİ VE BİTKİ SU GEREKSİNİMİ (*) PLANT WATER CONSUMPTION AND REQUIREMENT OF THE GAP IRRIGATION AREA GAP SULAMA ALANINDA BİTKİ SU TÜKETİMİ VE BİTKİ SU GEREKSİNİMİ (*) Ali İhsan İLHAN ve Melahat UTKU DMİ Genel Müdürlüğü Araş. ve Bil. İşl. Dai. Ankara ÖZET: Bu çalışmadaki amaç; projeli koşullarda ekim yapılması

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA İŞLETMECİLİĞİ MODEL YAKLAŞIMI.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA İŞLETMECİLİĞİ MODEL YAKLAŞIMI. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNDE SULAMA İŞLETMECİLİĞİ MODEL YAKLAŞIMI Murat TEKİNER TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ

TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI. Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ TARIMDA SUYUN ETKİN KULLANIMI Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. İsmail TAŞ Maksimum Verim Maksimum Gelir? ĠKLĠM YAĞIġ BUHARLAġMA ÇĠFTÇĠ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK BĠTKĠ SU TARIM TEKNĠĞĠ ÜRETĠM GĠRDĠLERĠ

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU Adı Soyadı Ünvan Kurumu Çalıştığı Birim Uzmanlık Alanı Telefon E-mail Doğum Tarihi

Detaylı

Türkiye de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

Türkiye de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (1), 17-24 Türkiye de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Derya KOÇTÜRK, Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Sultan KIYMAZ GEDİZ HAVZASI ÖRNEĞİNDE SULAMA BİRLİKLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI ADANA, 2006 Sayın

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? KIRSAL KALKINMA, KURAKLIK VE EKOLOJİ: KONYA KARAMAN OVASI TR52 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TR52 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7)

SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) SULAMA ve İŞLETME BAKIM YÖNETİM (İBY) EĞİTİMİ (2015-7) 10 15 Mayıs 2015, İzmir Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 02.06.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ AFYON İLİ ŞUHUT OVASI SULAMA ORGANİZASYONLARINDA SULAMA SUYU FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMLARI VE ÜRETİM MALİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ M. Cem AKÇAPINAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN DEĞİRMENCİ

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN DEĞİRMENCİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN DEĞİRMENCİ TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1965 Yazışma Adresi: 46081668470 Telefon : 344-2802067 Faks : 344-2802002 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ Kahramanmaraş Sütçü İmam

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (HAZİRAN 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014

Detaylı

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1

ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ. Doç. Dr. Bahri KARLI 1 ATATÜRK BARAJ GÖLÜNDE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN YAPISAL VE EKONOMİK ANALİZİ Doç. Dr. Bahri KARLI 1 1. GİRİŞ Su ürünlerinin proteince zengin bir besin kaynağı olması, insan sağlığı için

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TMMOB 1. ENERJI SEMPOZYUMU1214 KASIM 1996 ANKARA TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İSMAİL KÜÇÜK* Ülkelerin ekonomilerindeki en önemli girdilerden birini enerji oluşturmaktadır.

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015)

Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim Haziran 2015) Agrometeorolojik Verim Tahmin Bülteni Bülten No : 2015 / 2 (1 Ekim 2014-30 Haziran 2015) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA KOOPERATİFİ ALANINDA SULAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA KOOPERATİFİ ALANINDA SULAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALİBEYHÜYÜĞÜ SULAMA KOOPERATİFİ ALANINDA SULAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İlhan ÇAKMAK TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri

Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri Okan Demir 1* Nuray Demir 1...Mevlüt Tekin 2..Zeki Yalçın 3 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum.

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:10Sayı/Number:2Yıl/Year:2013 Sahibi/Owner

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan

SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan A SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan orijinal makaleler A-1.. Kara, T. ve M. Guler, 2007.

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi. Türkiye Çölleşme Modelinin Doğrulanması ve Kalibrasyonu Ön Saha Çalışması

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi. Türkiye Çölleşme Modelinin Doğrulanması ve Kalibrasyonu Ön Saha Çalışması Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin (HİDS) Geliştirilmesi Projesi Türkiye Çölleşme Modelinin Doğrulanması ve Kalibrasyonu Ön Saha Çalışması Hande BİLİR 27 Ocak 2017, Manisa -BİLGEM-YTE Birim Yöneticisi

Detaylı

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ SAYFA NO : 1/8 Sıra No Dergi Adı Mevcut Sayılar Adet 1 Journal of Dairy Science 1986 January 1 1986 February 1 1986 March 1 1986 April 1 1986 May 1 1986 June 1 1986 July 1 1986 August 1 1986 September

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MART 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MART 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı