ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI ve DEMİRÇELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI ve DEMİRÇELİK"

Transkript

1 ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI ve DEMİRÇELİK M.Hikmet OCAKLI Özet: Fabrikalar Kuran Fabrika, Sanayi Okulu, tanımlamalarını hak eden, yetiştirdiği teknik elamanları ile ülkemiz ağır sanayinin gelişmesine imkan veren Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Müessesesinin kendine özgü özelleşme yöntemi ile özelleşmesinin dünü ve bugünü ile KARDEMİR in öyküsü. Anahtar sözcükler: Karabük, Demir ve Çelik, Özelleştirme, Kardemir, 1-DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ KARABÜK ÖZELİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1 Türkiye deki İlk Demir ve Çelik Sanayinin Kuruluşu Aşaması 1 ; Yurdumuzdaki ekonomik şartlar içinde Demir-Çelik Sanayiinin kurulup kurulmayacağı yönündeki çalışmalar, İktisat Bakanlığı tarafından 1925 yılında başlatılmış, bu amaçla ; Demir-Çelik sanayiine uygun demir cevherlerinin bulunup bulunmadığını, Maden kömürlerinin yüksek fırınlarda kullanılabilecek kok un yapımına elverişli olup olmadığını, Nihayet demir-çelik sanayimizin ekonomik bir şekilde memleketimizin neresinde kurulması gerektiğini incelemek ve mevcut durumla ilgili bir rapor hazırlamak üzere Temmuz ayında, Avusturya dan Leopen Maden Mektebi Profesörlerinden Dr.Granigg ülkemize gelmiştir. Dr.Granigg raporunda; Demir cevherinin ve kok kömürünün dışarıdan getirilmesini ve tesislerin buna göre kurulmasını tavsiye ediyordu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığında bir genel müdürlük kurularak Avrupa dan uzmanlar getirilmiş ve Belçikada Maurice, Almanya da Koopers müesseselerinde maden kömürlerimizin kok tecrübeleri, Lüksenburg da Medinger de ise demir cevherlerimizin analizi yapılmıştır yılına kadar, önceki çalışmalar dışında bir çalışma yapılmamış,1928 yılı başlarında Genel Kurmay de bir toplantı yapılarak demir-çelik sanayinin durumu yeniden incelenmişse de, madenlerin incelenmesi için bütçeye ödenek konulmadığından demir-çelik sanayi kurma teşebbüsü ikinci kez sonuçlanamamıştır yılında Rus heyetinin incelemesinden sonra demirçelik sanayi üçüncü kez ele alınmıştır. Bu heyetin verdiği raporlarda ; yılı gümrük istatistiklerine göre, yılda ton demire sürüm bulunabileceği, bunun içinde uygun kapasitede yüksek fırına ihtiyaç bulunduğu, yüksek fırının işletilmesi için gerekli kok fabrikası ile kimya sanayi için çok önemli yan ürünler elde dileceği,ağır sanayi merkezi çevresinde kurulacak sülfürik asit fabrikası ve diğer yan sanayinin çok ekonomik olacağı belirtilmiştir. İktisat Bakanlığına Celal Bayar döneminde Rus heyeti incelemesinden başka, Amerika dan gelen uzmanlar heyetine; Türkiye nin ekonomik bakımdan genel bir incelemesi yaptırılmış, bu alanda demir-çelik sanayii problemleri ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Diğer taraftan vekalet Krupp müesseseleri ile görüşmelere başlayıp, müessesenin maden direktörlerinden Dr.Böhne ye madenlerimizi tekrar incelettirmiştir. Sonuçta; Ağır sanayinin kuruluş yerinin tespiti ve diğer problemlerin incelenmesi için, Sümerbank ve Genel Kurmay dan oluşturulan bir kurul birlikte çalışmalara başlamıştır. Karabük ün Demir-Çelik Sanayi Tesis Yeri Olarak Seçilişi: Amerikalı ve Rus heyetlerinin incelemeleri sonucu Ereğli Yöresi uygun bulunmuş ancak, Sümerbank ve Genel Kurmay ın; o günün savaş şartlarına uyan askeri düşüncelerle sahillerden uzaklaşma ve kuruluş yeri olarak sahilden 100km içerde bir yer olması ısrarları üzerine şimdiki Karabük ili içinde Kardemir in bulunduğu saha seçilmiştir. Bu seçimde savunma amaçlı şeçim dışında diğer faktörler; Maden kömürü havzasına yakınlık, Demiryolu güzergahında oluşu, Yörenin işçi yerleşmesine çok uygun oluşu, 121

2 Jeolojik bakımdan ağır endüstri kurulmasına elverişli oluşu(araç ve Soğanlı çayları arasında kalmaktadır.) Demir cevheri dışarıdan ithal edileceği için, sahile yakın oluşu. Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin Kuruluşu; ; 10 Kasım 1936 yılında İngiliz Hükümeti ile imzalanan 2,5 Milyon Sterlinlik bir kredi anlaşmasına istinaden H.A.Brassert (İngiliz) firmasına ihale edilen tesislerin temeli 3 Nisan 1937 yılında Başvekil İsmet İnönü tarafından atılmıştır. 1 Mart 1938 de makinalarının montajına başlanan ve birbirini besleyen, tamamlayan üniteler dizisinden teşekkül eden bu entegre tesisler sırasıyla; 6 Haziran 1939 da...kuvvet Santrali 27 Temmuz 1939 da...l.kok Fabrikası 9 Eylül 1939 da...l.yüksek Fırın 15 Kasım 1939 da...şakuli Boru Fabrikası 9 Ocak 1940 da...çelikhane C ocağı 10 Nisan 1940 da...29 lik Trio Haddehane 1 Haziran 1940 da...12 lik Haddehane 3 Temmuz 1940 da...16 lik Haddehane 7 Kasım 1941 de...saç Haddehanesi, peyderpey işletmeye alınmıştır. Büyük ve ağır sanayi işletme tecrübesine sahip personelin kifayetsizliği yüzünden, tesislerin işletilmesi, idare ve işletmelere yönelik organizasyonun ikmal ve talimatlara bağlanması vazifesi,1,5 senelik bir mukavele ile müteahhit firmaya verilmiş, bu işlerde gereken yardım vazifesi de Sümerbank a yüklenmiştir. 13 Mart 1937 de kurulan Sümerbank Karabük Bürosu 1 Haziran 1939 da 30 Milyon TL. sermaye ile kurulan Türkiye Demir-Çelik Fabrikaları Müessesesine devrolundu. İşletmenin yeni ilaveler ile büyümesi üzerine müessese Sümerbank dan ayrılarak,13 Mayıs 1955 yılında 6559 sayılı kanunla 200 Milyon TL. sermayeli bağımsız bir İktisadi Devlet Teşekkülü durumuna gelmiş ve Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır. 21 Haziran 1955 yılında Etibank a bağlı olan Divriği Madenleri müessesesini bünyesine alan TDÇİ nin sermayesi; 24 Ağustos 1960 tarih ve 5/280 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 400 Milyon TL.ye, 4 Nisan 1971 tarih ve 7/4378 sayılı kararname ile 2 Milyar TL. ye çıkarılmıştır. Bakanlar kurulunun, 21 Ocak 1976 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7/10799 sayılı kararı ile; Karabük Demir-Çelik İşletmeleri; Genel Müdürlük ve Müessese olarak ayrılmıştır. 1.2 Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin Kuruluş Statüsü ve İlk Özeleştirme Teşebbüsü 2 ; 3460 Sayılı Kanun (17 Nisan 1933) Bu kanun sermayesi devlete ait olan iktisadi teşekküllerin teşkilatı ile idare ve kontrolünü göz önüne almakta ve aşağıdaki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu kanun hükümlerine tabi teşekküller hususi hukuk hükümlerine tabi olup hükmü şahsiyeti haiz, idari muhtariyet hakkına malik ve mesuliyetleri sermayeleri ile sınırlıdır. Bu teşekküller Muhasebeyi Umumiye, Divanı Muhasebat ve İhale Kanunları hükümlerinden istisna edilmişlerdir. Bu teşekküllerin veya vekil edeceği bir şahsın başkanlığında Maliye,İşletmeler, Ekonomi ve Ticaret, Ziraat Vekilleri ve Büyük Millet Meclisi nin ilgili encümenlerinin salahiyetli idarecileri ve her sene tahsisen seçilen azaları ile, Divanı Muhasebat ve Umumi Murakebe Heyeti Reisleri ve Bütün Devlet Teşekkülleri umum müdürlerinden teşekkül eden bir umumi heyeti bulunacaktır. Bu teşekküller kurdukları işletmeleri kendilerine bağlı bir müdür ile müdür muavinleri ve muayyen şeflerden teşekkül eden bir idare komitesi tarafından idare edilen, hususi hukuk hükümlerine tabi müesseselere devre mecburdurlar. Aynı kanunun 39. Maddesi bu müesseselerin, hükümetin teklifi ile ve umumi heyetin kararı ile, hissedarları Türk olmak şartı ile Limited veya Anonim şirket haline konulabileceği ve bu münasebetle yapılacak devir veya boşaltma muamelelerinin her türlü vergi ve resimden muaf tutulacağını ifade etmektedir. Sümerbank Kanunu 1926 da kurulan Sanayi ve Maden Bankasının ikiye bölünmesinden teşekkül eden (Devlet Sanayi Ofisi) ve (Sanayi Kredi Bankası)nın beklenilen neticeyi vermemesi üzerine, milli menfaatlerimizin icap ettirdiği sanayi tesisatlarımızın biran önce tahakkuk ettirilmesi ve İktisadi İstihsal yolu ile memleketin umumi dengesinin korunması maksadı ile tarihinde neşredilen 2262 sayılı kanunla bir iki teşekkülün yerine kaim olmak üzere Sümerbank tesis edilmiştir Demokrat Parti Programında İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında görüşler. Parti programının 48. ve 50. Maddelerinde İDT lerin verimlerinin arttırılması ve masraflarının azaltılması lüzumu ve bu maksatla idare ve kontrolünün ıslahı için kanunlarında bazı değişiklikler yapılması zarureti belirtilmekte, devletin bizzat çalıştırılması icap etmeyen devlet işletmelerinin müsait şartlarda hususi teşebbüse devredilmesi icap ettiği ifade edilmektedir İktisadi Devlet Teşekkülleri nin rehabilitasyonu için yapılmış çalışmalar. İDT nin teşkilat ve idare tarzının günün icaplarına uydurulması ve bu maksatla müesseselerin anonim şirket haline getirilerek, Sümerbank ve Etibank ın birleştirilerek bir finansman bankası haline konulması temayülü üzerine, 1949 yılında Almanya dan Geheimrat Hermann B. Felhinger isminde bir uzman getirilmiş ve rapor hazırlatılmıştır. Bu raporda özetle; Devlet ancak kamu menfaatlerinin gerektirdiği sahalarda ve bu zaruretin devam ettiği sürece iktisadi faaliyetlerde 122

3 bulunmaktadır. Yatırım kredileri vermek suretiyle özel teşebbüsü kalkındırmak,devletin bizzat işletmeler vücuda getirmesinden daha uygundur. Harp gereçleri imalatı, enerji tesisleri, esas hammadde kömür ve cevher madenleri işletmeleri devlet sektöründe muhafaza edilerek bütün işletmeler ve demir toptan ticareti hariç bütün ticaret sahası özel teşebbüse bırakılmalıdır. Her teşkilat da en mühim şey liyakatli kimselerin işbaşına getirilmesidir. Başında liyakatli kişilerin bulunduğu fena bir teşkilat, becerikli,usta olmayan kimselerin elindeki iyi bir teşkilata tercih edilir. Memur fazlalığı çalışma disiplinin noksanlığından ileri gelmektedir. Bunun düzeltilmesi için yabancı uzmanlar değil kuvvetli bir idare lazımdır. Teşkilat da merkeziyet ve devletin tekel sistemi organik münasebeti olmayan işletmelerin bir elden idaresi sureti ile lüzumsuz kırtasiyecilik, işlerde yavaşlık ve kararlarda isabetsizlik doğurmakta, hakiki icaplar yerine politikanın iş üzerine tesiri ve idarecilerin mesuliyet hislerinin baltalanması, muhtelif kademeli ve masraflı bir kontrol sisteminin kurulması sureti ile şahsi inisiyatifin körlenmesi gibi mahsurlar doğurmakta olduğundan kuvvetli bir yerinde yönetime gidilerek işletmelerin yalnız mali kontrolü ile yetinilmesi lazımdır. İşletmeler 3460 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince anonim ve limited şirketler haline konulmalı ve devlet sektörünün dışında kalanların hisse senetleri özel kişiler emrine arz edilmeli, Umumi Heyet, İdare Meclisi Ticaret kanununda öngörülen vazifeleri görmeli, yalnız bilançolar umumi heyetin tasdikine arz edilmeden önce ne olursa olsun müstakil bir (iktisat) denetçiye kontrol ettirilmelidir. Genel bir işletme kontrolü ancak genel müdürün bariz bir başarısızlığı, suiistimali veya teşebbüsün çok müşkül bir duruma düşmesi gibi olağanüstü hallerde uygundur Devlet işletmelerinin özel teşebbüslere devri imkanlarının araştırılması; 1950 seçimleri ile Demokrat Parti iktidarı ele alır almaz yeni hükümetin ilk işi Devlet Sektörüne girmeyenlerin tefriki ile bunların hususi teşekküle devri imkanlarının aranması olmuştur. İhtiyaç miktarı ve üretimi karşılama oranı, Özel sanayi ile münasebeti, Hammadde, kredi ve sermaye münasebeti, İhracat, ithalat ve rantabilite durumları, Özel teşebbüse devri imkanları, yönleri ile tetkik eden komisyon sonuç raporunda (bildiri konusuyla ilgi olması nedeniyle sadece Demir ve Çelik sanayini ilgilendiren bölümü alınmıştır); Demir ve Çelik sanayii, Kok Fabrikaları, Yüksek Fırınlar, Çelikhane ve Haddehane tesislerinin birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil etmeleri ve bunların ana endüstri sıfatı ile özel sanayii besleyen bir devlet işletmesi hüviyetini muhafaza etmesi lüzumlu görülmüştür. Bu endüstriden ayrılması mümkün görülen Boru ve Asit fabrikalarının özel teşebbüse devri nisbeten mümkün görülmekle beraber Boru fabrikası, santrali olmaması nedeniyle özel teşebbüsün ilgisini çekmeyeceği düşüncesinden Asit fabrikasının ise imal ettiği süperfosfatın memleket ziraatindeki önemi dolayısiyle devletin elinde bırakılması lüzumlu görülmüştür. Boru Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili yapılan çalışma ve sonuçları; Memleketin muhtelif boyutlarda boru ihtiyacını karşılamak maksadı ile mevcut boru fabrikasınıda içine alan ve yeni santrifüj boru tesisini kuracak ve işletecek bir Limited Şirket Sümerbank ile İller Bankası nın yarı yarıya iştiraki ile tesis edilecektir. Tesis Almanya da Gutehofnung Hütte firmasıyla tarihinde mukavele imzalanmış, daha sonra şirket kurulmasından, aşağıdaki nedenlerden vazgeçilmiştir. Karabük çe bu şirkete verilmesi gerekli gaz.,enerji, su, nakliye vasıtaları vs. gibi vasıta ve belli başlı işletme unsurlarının 2 ayrı işletme için koordine edilmesi ve bunlara ait bedellerin tayin ve tespitindeki güçlükler, O tarihlerde tadil edilmekte olan muamele vergisinde, iptidai madde için bir vergi düşünülmesi, ve bu sebeple maliyetin yüksek olacağı, halbuki kurulacak tesis Demir- Çelik bünyesinde kaldığı takdirde buna lüzum olmayacağı ve neticede maliyetin düşük olacağı düşüncesiyle vazgeçilmiştir Devlet işletmelerinin o zaman özel teşebbüse devredilmemesinin psikolojik nedenleri, Devlet ve Sanayi başlıklı makalede aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır. Bu sebeplerden birincisi bencil hislerimizdir. Bir mesul şahıs bir işe başlamış ondan sonra gelen o yolu bırakıp başka yola gitmiştir. Bir genel müdürün zamanında başlanan işleri ondan sonra gelen takip etmemiştir. Böylece gerek devir hakkındaki soruşturma ve alınan kararlar gerekse sanayi kongreleri kararları ilgi ve takipten mahrum kalmıştır. Halbuki uygar cemiyetlerin ilerlemesi, jenerasyonun olduğu gibi,vazifede nöbet değiştiren fertlerinde, mesailerini birbiri üzerine bina etmeleri bina etmeleri ile mümkündür. İşbaşına getirilen adamların davaya inanmış ve prensip sahibi kimselerden seçilmeyip, daha ziyn hakiki iradesi ile iktidar değiştikten sonra ve demokratik idare kurulduktan sonra, bilhassa işçi kitlesi bir çok yerlerde demokrasiyi yanlış anlayarak üst makamlar nezdinde yersiz teşebbüslere kalkmışlar, parti teşkilatlarıda bunlara alet olarak işletme amirlerinin değiştirilmesi yönünde taleplerde bulunmuşlardır. Dördüncü sebepte asırların gelenekleri ile bağlı bulunduğumuz uyuşukluk ve bürokrasi zihniyetidir. Doğrusu kalkınma davası ile yaptığımız birçok hamlelelere rağmen henüz faal bir takip zihniyeti ile hareket ettiğimiz iddia edemeyiz. Barem kanunlarının körlettiği inisiyatif hisleri ile yukarıdan emir gelmeden harekete geçmeye alışık olmadığımız ve bir üst amirimizin takip etmediği işleri ürütmeyi alışkanlık edinmediğimizide itiraf etmek yerinde olacaktır. 123

4 2 KAMU İKTISADI TEŞEKKÜLLERININ ÖZELLEŞTIRILMESI YÖNÜNDE ORTAYA KONULAN DÜŞÜNCELER; 2.1 Sayın Vehbi KOÇ un Kamu İktisadi Teşebbislerinin Özelleştirilmesi Konusundaki Görüşlerim başlıklı makalesinde; Cumhuriyetin 50.hükümetini kuran Sayın Tansu Çiller in günü TBMM ye sunduğu hükümet programında KİT lerin özelleştirilmesi konusunda çok önemli ve cesur tedbirler yer almaktadır.1950 de iktidar olan Demokrat Parti nin meclise sunduğu ilk hükümet programında İDT nin özelleştirilmesi yer almıştı ve teşebbüse geçildi.meclis te muhalefette olan CHP, milletin malını satamazsınız gerekçesi ile büyük muhalefet yaptı. DP özelleştirmeden vaz geçti.bugün 1972 senesinde yayımlanan yazımda ifade ettiklerim den pek fazla değişiklik olmadı.kit ler zara ettikçe, bu zararlar bütçeden veya Türk parasının değerinin düşmesine yol açan emisyon yolu ile karşılanmakta; dolayısiyle vatandaşın kesesinden çıkmaktadır. KİT ler neden bu hale gelmiştir? lardan sonra memleketin politik hayatında sık sık ortaya çıkan değişikliklerden, bu teşekküller çok zarar görmüştür. İktidarlar değiştikçe bakanlar değişmiş, bakanlar değiştikçe, devlet teşekküllerinin başındaki genel müdürler ve idareciler de değişmiştir.1960 dan 1993 e geçen sürede bir KİT genel müdürünün ortalama görev süresi 2 yılın altına düşmüştür.ister müsteşar, ister genel müdür olsun herhangi bir idarecinin işini öğrenmesi ve mesai arkadaşlarını tanıması için gerekli olan sürenin vasati bir yıl olduğu kabul edilirse bu kişiler bu işi öğrendikten sonra hemen sonra ayrılmak zorunda kalmışlardır..en üst kademedeki idarecinin sık sık değiştrilmesi, bunlarda önemli meselelerde risk alma cesaretini ortadan kaldırmıştır. - Değişen siyasi iktidarlar döneminde KİT lere mütemadiyen yeni adam yerleştirilmiş, gerek memur, gerek işçi kadrolarıdevamlı şişirilmiştir. Bazı teşekküllerin ücret ödemeleri brüt satış hasılatını dahi aşmıştır. - KİT lerdeki alış-satış şartları fiyatlar, personel, ücret ve yatırım kararlarında, piyasa şartlarından ziyade siyasi tercih ve baskılar rol oynadığından verimlilik kavramı ortadan kalkmaktadır. Zararlar da nasıl olsa devlet tarafından karşılandığı için şdarecşler ve personel de sorumluluk hissetmemektedir. - KİT lede yapılan toplu sözleşmelerde, işyerinin ekonomik durumu, hangi seviyede ücret artışı verebilecek güçte olduğuna bakılmaksızın, politik baskı altında zam yapılmış, bundan doğan zararlar gene devlete, dolayısiyle halka yüklenmiştir. KİT lerdeki toplu sözleşme düzenine adilane bir sistemin süratle getirilmesi gerekir. Özel Sektör Neden Başarılıdır? Mesele sistemdedir. -Özel sektör işe göre adam alır. -Özel kesimde iş ne gerektiriyorsa o karar alınır ve kararlarda sürat vardır.(bir iş için yurt dışına seyahat gerekirse şirket müdürü engeç 48 saat sonra yola çıkar.bakandan izin almak zorunluğu yoktur. - Elemanına mevkie ve kıdeme göre değil, yeteneğine göre para verir. - İmal ettiği malın maliyetini bilir, piyasayı tetkik eder.rakiplerinin durumuna göre fiyatları ayarlar. - Kuracağı tesisin yerini tespit ederken bilimsel kuralları uygular.yer seçiminde oy kaygusu değil,tamamen ekonomik kurallar hakimdir.karar alınmasından sonra, zaman ve mali laynak kaybına mahal vermeden tesisin süratle işletmeye ailşp faaliyete geçmesinde çok dikkatli davranır. - Sevk ve idarecilerde devamlılığın, yani sık sık adam değiştirmenin başarıya büyük tesiri olduğunu göz önünde tutar. - Maliyeti ucuzlatıcı tedbirleri ihmal etmez ve üretimi arttırıcı teşvik tedbirleri için ek ödemeden kaçınmaz, yenilikleri daima takip eder. - Başarı için kalitenin fiyat kadar tesirli olduğunu bilir. Neler Yapılmalıdır? - İslahı mümkün olmayan ve ekonomiye büyük yük getiren KİT ler siratle tasfiye edilmelidir. - Devlet Demir Yolları, PTT gibi önemli alt yapı hizmeti üreten kuruluşlar şimdilik devletin elşide kalmalı, politik baskılardan korunacak istikrarlı yapıya kavuşturulmalıdır. - Büyüklükleri itibariyle özelleşirilmesi uzun zaman alabilecek TDÇİ ve Petkim gibi sanayinin temel mallarını üreten miesseseler, piyasa şartlarına göre üretim yapan, modern tekniklerle idare edilen, yöneticileri görevlerinde başarılı olmadıkça sık sık değiştirilmeyen, idare heyetleri politik müdehalelere kapalı bir duruma getirilmeli, yani idareleri özerk olmalıdır. - Rekabete açık alanlarda faaliyet gösteren, KİT ler süratle özelleştirilmeli ve bunların ekonomi üzerindeki baskı ve yükleri kaldırılmalıdır. Şeklinde kanaat belirtmiştir Özelleştirme Yetki Yasalarını iptal ettirmesiyle gündeme oturan Sayın Prof.Dr. Mümtaz SOYSAL Ben özelleştirmeye karşı değilim. Yöntemine karşıyım.kamu kuruluşları önce özerkleştirilmeli, yöneticileri bağımsız olmalı Şeklinde görüşlerini aşağıdaki gibi detaylandırmıştır; - Her kamu kuruluşu kendisini kurtaracak, borçlarını ödeyecek teknolojisini yenileyecek çalışmaları kendisi yapmalıdır.örneğin Sümerbank hangi fabrikasını satacağını kendisi kararlaştırmalıdır. - Bunun yolu bu şirketlerin özelleştirilerek, anaonim şirketler haline dönüştirilmesinden geçer.% 51 Hazine ye bırakılıp %49 satılacaktır.bu durum en önemli sorun olan mülkiyetin sahipliği sorununu çözecektir.ayrıca altın hisse yolu ile %51 in aşılmasıda mümkündür. - Şimdi tersi uygulanıyor.tezcan Yaramancı oturuyor ve sadece blok satış dışında kalan hisseleri halka açacağını söylüyor.eğer hisselere sahip olunmazsa iyi yönetilemez diyor.devletin atayacağı yöneticilerle tabi iyi yönetilemez. - Öncelikle bu kuruluşların yönetim kurullarını siyasiler belirlemekten vaz geçmelidir.kuruluşun başına işi bilen,ekonomik kurallara göre yönetecek profosyonel 124

5 yöneticiler bulunmalı, ücretleri özel sektör ücret seviyesine çıkarılmalıdır. - Koç, nasıl iyi yöneticiler buluyorsa devlet te, anonim şirket olduğu an THY başına Tezcan Yaramancı yı getirdiği gibi iyi yöneticileri bulur ve kurumların başına getirir. - Politikacıların KİT lerden elini çekmeyeceği düşüncesine gelince, üniversitelerin özerkliği vardır, karışılmaz, Siyasi anlamda dokunulmazlığı vardır.özerklik sağlanarak bu kuruluşlarda da dokunulmazlık sağlanabilir.bu bir işletmecilik ve hukuk meselesidir. - Özelleştirme böyle apar topar satış anlamına gelmez.her kuruluşun ayrı bir yapısı vardır.bazı mitler çıkardılar. Teknoloji geridir kapatılmalıdır dediler. Karabük bunlardan biri.oysa hazırlanan raporlarda hiçde böyle olmadığı ortaya çıktı. 45 Milyon dolar yatırımla Karabük ün kurtarılacağı anlaşıldı. Kredisi de hazır.hükümet kararını bekliyor. Ancak Temmuz sonuna kadar vakit kaldı.işte bu kuruluşlar kendş durumunu kurtarmalıdır ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK TOPLATILAR VE SONUÇLARI; 3.1 KASMD(Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği) ve TMMOB İş Yeri Temsilciliği katkılarıyla TMMOB Makine Mühendisleri İlçe Temsilciliği Tarafından tarihinde Yenişehir Kulübünde Düzenlenmiş söyleşi; Söyleşinin daveti; Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için amaç ne ise onu görecek ve o hedefe doğru yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin.önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engeleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse,bunu söyleyenlere güleceksin sözünün basılı olduğu davetiye ile yapılmıştır. Bu toplantıya katılımın mümkün mertebe fazla olması yeğlenmiş, konunun enine boyuna tartışılarak, özelleşme konusunda farklı düşüncede olanların ortak paydaya getirilmesi amaçlanmıştır. Söyleşinin gündemi; Türkiye de özelleştirmenin tarihçesi, Kuruluşundan günümüze KİT ler Bağlı Ortaklık Statüsünde A.Ş. Gerkonsan Memur Sendikası Türkiye Kamu Sen Toplantıya memur çalışanların yanında işçi sendikası temsilcilerindende katılımlar olmuştur. Toplantı sırasında katılımcılara anket formu dağıtılarak söyleşi ile ilgili düşünceleri alınmıştır. Anket soruları ve alınan cevaplar yüzdeleri ile aşağıda açıklanmıştır; Söyleşi konularından ilginizi çeken konu hangisi olmuştur? Özelleştirme...63 kişi ile % 57 KİT ler kişi ile % 40 Gerkonsan örneği...10 kişi ile % 9 Sendika...57 kişi ile % 57 Hiçbiri... 4 kişi ile % 3 KİT açıklarından dolayı Devlet bütçesinin sürekli açık verdiği ve bundan 70 milyon un etkilendiği, çeşitli toplantılarda ve yayın organlarında dile getirilmektedir. Bunun önüne geçmek için ; Zarar eden KİT ler kapatılmalıdır...5 kişi ile %5 Zarar eden KİT ler kâr a geçtikten sonra, değerine tümüyle satılmalıdır...18 kişi ile %16 Bağlı ortaklık şeklindeki A.Ş de, KİT payı; %51 olmalıdır kişi ile %42 %49 olmalıdır...30 kişi ile %27 Bu ve buna benzer toplantılar daha çok somut önerilerin ortaya konulduğu ve tartışıldığı ; TDÇİ ile ilgili olmalıdır kişi ile % 15 TDÇİ ve Karabük bir bütün olarak ele alınmalıdır...87 kişi ile % KASMD(Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği) ve TMMOB İş Yeri Temsilciliği tarafından tarihinde Yenişehir Kulübünde düzenlenmiş Memur Sendikaları ve TDÇİ Karabük Müessesesi konulu söyleşi; Bu toplantıda müessesedeki memur sendikaları; Türkiye Kamusen e bağlı Türk Metal Karabük İlçe Temsilciliği ile Deçemsen in konumu tartışılmış, özelleşme aşamasında birlikte hareket edilmesindeki yarar ortaya konulmaya çalışılarak her iki sendikanın birleşmesi imkanı yakalanmaya çalışılmıştır. Toplantıda Türk Metal Karabük İlçe Temsilciliği Başkanı Sn.Mustafa Şehirli nin Fabrika çıkışına bir sandık koyarak referandum yapalım, sandıktan hangi sendika çıkarsa o sendikada bütünleşerek hakkımızı birlikte arayalım önerisi, diğer memur sendikası olan Deçemsen in yetkilisi tarafından sandıktan benim düşünceme ters bir sendika çıkması halinde birleşme olmaz diyerek karşı çıkılmıştır. Deçemsen in karşı çıkma nedeni olarak özellikle vurguladığı Kamusen Karabük Temsilciliği daha sonra kurulmuştur,eğer birleşme olacaksa Deçemsen de birleşilsin şeklindedir. Başkanın bu yaklaşımı Demir Çelik te iki ayrı sendikanın hüküm sürmesine, özelleşme aşamasında memur çalışanların temsilcilerine söz hakkı verilmemesine, Kardemir A.Ş.kurucuları arasında memur sendikasından hiçbir üyenin yer almamasına (Şirket yönetiminde olmama hak mücadelesini engellemiştir.), kalacaklar ve gideceklerin haklarının neler olacağı konusunun açıklığa kavuşmamasına neden olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse; özelleştikten sonra şirketten emekli olanlar, memuriyette kalsalardı ulaşacakları kademeye ulaşamamamışlardır. 3.3 TDÇİ Karabük Müessesesinde çalışan 14 demokratik kitle örgütünün ortak deklarasyonu ( Bu 125

6 çalışmaya Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı nın desteği istenmiştir) Nasıl bir idare yapı? Yönünde sürdürülen arayışlar, faklı siyasi düşüncedeki demokratik kitle örgütü temsilcilerininzarar ettiği için kapatılması düşünülen Memur Hastahanesine sahip çıkılması için gösterilen çabada- bir araya gelmesine imkan vermiştir. Bu çabada, zararın elemine edilmesi için sermaye katkısında bulunulmak istenmiş, sadece şart olarak seçme ve seçilme hakkının verileceği bir yapılanmaya gidilmesi arzu edilmiştir. Bu arzu doğrultusunda, yılında zamanın Müessese Müdürlüğü kanaliyle TDÇİ Genel Müdürlük (zamanın genel müdürü Prof.Dr.Atilla Sezgin dir) makamından yazılı talepte bulunulmuştur. Söz konusu talep metni aynen aşağıdaki gibidir; Aşağıda imzaları ve Demokratik Kitle örgütü temsilcileri olan bizler, Deçemko Vakfında; Tüm TDÇİ çalışanlarının üye ve genel kurul da söz sahibi olabileceği bir yapılanmaya gidilmesini, Genel kurul sonrası oluşacak Yönetim Kurulu nun %50 çalışanlar, %50 TDÇİ Genel Müdürlüğünden oluşmasını ve Deçemko vakfının bu yönetimin atayacağı genel müdür tarafından yönetilmesini, Arz ve talep ederiz Dilekçenin sonucunu takip için TMMOB 2. Başkanı ile Genel Müdürlük ziyaret edilmiş talebimiz şifai olarakta izah edilmiş ancak müspet yanıt alınamamıştır. Daha sonra yazılı verilen cevapta, Yeniden yapılanma aşamasındaki TDÇİ Karabük müessesesi için şartların tam belirlenemediğini, belirlenmesinden sonra teklifin değerlendirilebileceği bildirilmiştir. 4. GELİŞMELER, KARDEMİR A.Ş. ŞEKLİNDE YAPILAŞMA İÇİN AŞAĞIDA METNİ SUNULAN BİR ÖZELLEŞME MODELİNİN TASARLANMASINA VE ETKİN MAKAMLARA ULAŞTIRILMASINA İMKAN VERMİŞTİR. 5 (Bu model, Kamusen Karabük İlçe Temsilciliği tarafından desteklenmiş, Karabükte ki tüm yayın kuruluşlarına dağıtılmış, Ticaret Sanayi Odası Başkanına, Özçelik İş Sendikasının Rahmetli Başkanı Sn. Metin Türker e Genel Merkezde, Keramettin Aslan ve Feridun Tankut a Kardemiri ziyaretleri sırasında elden verilmiş, zamanın Karabük milletvekili Sn.Şinasi Altıner ve Enerji Bakanı Veysel Atasoy a özel kalem müdürü Özdemir Par kanaliyle ulaştırılmıştır.) Yukarıda sözü edilen TDÇİ Karabük Müessesesi (Kardemir) için önerilen özelleştirme modeli nin metni aynen aşağıdaki gibidir. Fabrikalar Kuran Fabrika Karabük Demir ve Çelik Entegre tesisleri 1970 lere kadar Ülkemizde metal sanayiine metal sanayine bel kemiği olmakla kalmamış, tesislerde yetiştirildiği ve deneyim kazandırdığı çok sayıda işçi ve teknik elamanı Türkiyemiz sanayi toplumuna kazandırarak bu alanda Türkiye için bir Sanayi Okulu işlevini de yerine getirmiş, inşallah getirmeye de devam edecektir. İDT hakkında 17 Haziran yılında çıkarılan 3460 sayılı yasanın 39. Maddesinde belirtildiği üzere KİT ler ilerde anonim şirketler haline getirilebileceği hükmü ile ülkemizde ilk adımları atılan, 1950 li yıllarda Karabük Demir Çelik İşletmelerinide içine alan ve 1980 den sonra tekrar hız kazanan özelleştirme çalışmaları son olarak 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar tedbirlerinde ; Karabük Demir-Çelik İşletmeleri için tekrar gündeme gelmiştir. Yani, çalışanlar almaz, özeleştirme olmazsa sanayi okulu kapatılacaktır. Zarar etmesine rağmen her yıl GSMH ya 250 Milyar TL. katkı yapan müessesenin kapatılması, çevre il ve ilçeleri ile bir milyon yöre insanını etkileyeceği gözden uzak tutulmaması gereken önemli bir gerçektir. Çözüm ne olabilir? Yönetici Çalışan Mülkiyeti bir başka değişle kamu işletmelerinin yönetim kontrolünün, çalışanlarının ve yöre halkının eline geçmesine olanak veren Özelleştirme modeli. Niçin? Verimliliği arttırmak, siyasi etkilerden uzak gerçek bir ticari işletmeye sahip olmak, Ülkemiz demir-çelik sanayini tamamen dışa bağımlı kılmamak, Toplam Kalite Çenberi uygulamasındaki çalışanların işletmelerine sahip çıkma güdüsünü harekete geçirmek için. Nasıl? Demir-Çelik İşletmeleri Mensupları Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (DEÇEMKO) kanaliyle, Kardemir A.Ş ye ortak olarak. Bunun için; TDÇİ mensubu olan ve yıllık Milyon TL aidat vermeyi kabul eden her çalışan vakfa üye yapılır (Halen böyle bir uygulama yoktur). Kardemir-İsdemir-Divriği(Hekiman) her bölgede vakfın genel kurulları yapılır. Bu genel kurullarda yönetim ve denetim kurulları ile Deçemko üst kurul delegesi (o işletmede vakfa kayıtlı üye sayısının 1/100 ü kadar) belirlenir. Belirlenecek üst kurul delegelerinin; %50 si, 4 yıllık yüksek okul mezunu ve 5 yıl demirçelik te çalışmış olanlar arasından (A), %50 si; sadece demir-çelik te çalışmış olanlar arasından (B), şartı sağlanır. DEÇEMKO Genel Kurulu, -Şube Yönetim kuruluna seçilenler, -Üst Kurul Delegeleri -TDÇİ Genel Müdürü, -TDÇİ Yönetim Kurulu üyeleri den oluşur. DEÇEMKO Yönetim Kurulu, Deçemko yönetim kurulu aşağıdaki gibi oluşturulacaktır. 126

7 3 üye; Enaz 1 i (A) katogorisinde olmak üzere Üst Kurul Delegesi adaylar arasından, Deçemko Genel Kurulu na katılan üyelerin çoğunluk oyları ile, 3 üye; TDÇİ Genel Müdürü tarafından resen, Yönetim Kurulu Başkanı ; Üst Kurul Delegesi olarak (A) kategorisinde seçilmiş ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmuş aday adayları arasından, Genel Kurul üyelerinin en fazla oyunu alan ilk üç kişi arasından, TDÇİ Genel Müdürü tarafından, resen atanacaktır. DEÇEMKO Vakfı yönetim kurulu yukarıda izah edildiği şekilde oluştuktan sonra, Öncelikle, özelleştirilmezse kapatılacağı 5. NİSAN ekonomik istikrar kararlarında belirtilen Karabük Demir Çelik olmak üzere TDÇİ ne bağlı iştirak şeklinde 1 Trilyon sermayeli KARDEMİR A.Ş. kurulur. Bu kuruluş içinde sermaye payları; %60 DEÇEMKO... (4) 2 Çalışan temsilcisi: Deçemko şube genel kurulunda üst kurul delegesi olarak en, fazla oyu alan 6 kişi (en az 3 ü (A) kategorisinde) arasından Deçemko Yönetim kurulunca belirlenir 1 Deçemko Karabük Şube Başkanı... 1 TDÇİ Temsilcisi... TDÇİ Genel Müdürlüğünce gösterilecek 3 aday arasından Deçemko Yönetim Kurulunca belirlenir. şeklinde olabilir. Şematik olarak organizasyon şeması; 1(A) Yukarıdaki önerilerin gerçekleşebilmesi için; Vakıf tüzüğünün tadil edilmesi, YPK nın /T-65 sayılı kararı ile bağlı ortaklık haline getirilen KARDEMİR A.Ş.nin iştirak halinde A.Ş statüsüne kavuşturulması, Özelleştirilmeden önce Kardemir A.Ş.nin tüm borçları devlet tarafından üstlenilmeli, Özelleştirme uygulamasının başladığı tarihe kadar,çalışanların hak kazandığı; kıdem tazminatı,emeklilik vb.gibi Sosyal hakları devletçe güvence altına alınmalıdır. Sonuç: Çalışanların yönetime sahip olmalarından doğan sahiplenme güdüsünün bu gurupların motivasyonu arttıracağı, bu motivasyonla işletmede verimliliğin dolayısiyle karlı bir kuruluş haline getirilerek ülke ekonomisine sağlayacağı fayda göz önüne alınarak ülkemizde sanayileşmenin lokomotifi olan Karabük Demir- Çelik Müessesesinin kaderi (eğer son çare ise) biz çalışanlara ve yöre insanın eline bırakılmalıdır. Böylece çalışanların hak ve menfaatlerinin korunacağı bir özelleştirme modelinin (Erdemir A.Ş bu modelin Türkiye deki örneği olarak gösterilmektedir.)uygulama imkanı bulunacaktır Yararlanılan Kaynaklar: -TMMOB ve TOBB nin özelleştirme konulu toplantı notları, -KASMD yıllığı, -SPK yayını no:8 (KİT ve özelleştirme uygulamaları) -Mustafa Gür e ait Yüksek Lisans Tezi (TES Genel Başkanı) DEÇEMKO YÖN.KURULU BAŞKANI TDÇİ GENEL MÜDÜRÜ 3(A) DEÇEMKO YÖNETİM.KURULU YÖN.KURULU BAŞKAN ADAY ADAYI DEÇEMKO GENEL.KURULU (3) TDÇİ GENEL MÜDÜRÜ (3) ŞUBELER YÖNETİM.KURULU TDÇİ GENEL MÜDÜRÜ ÜST.KURUL DELEGESİ % 50 (A), %50 (B) TDÇİ YÖNETİM.KURULU 127

8 5 KARDEMIR A.Ş Şirketin Kuruluşu, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih 94/16 sayılı kararı ile KİT statüsündeki Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, özelleştirme kapsam ve programına alınmış bu amaçla müessese tarihinde Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (Karabük A.Ş) ye dönüştürülmüştür. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 94/16 ve tarih 95/30 sayılı ek kararları ile Karabük A.Ş nin - Müteşebbis Heyet (Metin Türker, Kamil Güleç, Taner Canyurt, Mutullah Yolbulan, Osman Nuri Bal, Ruhi Ayhan, Mustafa Atlı, H.Ferudun Tankut) tarafından tarihinde kuruluşu tamamlanan - Kardemir A.Ş ye devri öngörülmüştür. T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Kardemir A.Ş Müteşebbis Heyeti tarafından imzalanan tarihli devir sözleşmesi devir şartları hükme bağlanmıştırç 5.2 Karabük A.Ş nin Kardemir A.Ş ye Devri ve Devir Sözleşmesi Devir şartlarının hükme bağlanması ile Karabük A.Ş nin hisselerinin tamamı Kardemir A.Ş ye devredilmiştir. İş kanununa tabi olarak çalışan tüm işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ÖİB tarafından ödenmiş, tüm borç ve yükümlülükler ise TDÇİ uhdesinde bırakılmıştır. Kardemir A.Ş müteşebbis heyeti,devredilen tesisleri asgari üç yıl süre ile çalıştırmayı ve ayrıca devir sözleşmesinin 3. Maddesinin (a) bendinde belirtilen hisse dağılım gurup ve oranlarına göre devir tarihinden itibaren tarihine kadar en geniş katılımı sağlayacak biçim ve tarzda ortaklık yapısını oluşturmayı taahhüt etmiş, Özeleştirme İdaresi Başkanlığı da devir sözleşmesi gereği ; Şirketin tesislerinin bakım, onarım ve gerekli yatırımlarının karşılanması amacı ile ve ödemeleri; yatırım ve harcama programlarına göre olmak üzere toplam Amerikan Doları ve 900 Milyar TL işletme sermayesi ödemeyi ayrıca, Devir Bilançosunda asgari Trilyon stok bulundurmayı, taahhüt etmiştir. Belirtilen taahhütlerin yerine getirilmesine kadar şirketin her türlü taşıt makine ve teçhizatları ile taşınmazları üzerine ÖİB lehine rehin ve ipotek tesis edilmiştir. Devir sözleşmesine imza koyan yönetim, en geniş katılımı sağlayacak biçim ve tarzda ortaklık yapısını oluşturmak 2 trilyona çıkarılan sermaye için ilana çıkarak halkı hisse almaya davet etmiştir. Davet sonucu ancak 408 Milyar TL sermaye toplanabilmiştir. Aşağıdaki tabloda; planlanan ve oluşan sermaye yapısı gösterilmiştir. Grup Hissedar Yıllara göre Pay Oranı % Planlanan Oluşan A Kardemir A.Ş Çalışanları 35 51,8 Karabük ili Safranbolu B Sanayi ve Ticaret Odası 30 24,2 Üyeleri C Karabük ili Safranbolu Esnaf Dernekleri Üyeleri 10 1,3 D Yöre halkı ve Kardemir AŞ emeklileri 25 22, Temmuz 1995 tarihlerinde yapılan hisse satışı sonucu sermaye 408 Milyar TL sına baliğ olmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının /6391sayılı yazısı ile hisselerin guruplara dağılımı istenen şekilde gerçekleştiği ifade edilerek konulan rehin ve ipotekler kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak devranılan Karabük A.Ş nin sermayesi Kardemir A.Ş ye devredilerek çıkarılmış sermaye 8,773,927,521,411 TL.sına yükseltilmiş (1) TL bedelle devranılan şirket hisseleri 408 Milyar TL lik hisse alan ortakların hisseleri nispetinde bedelsiz dağıtılmıştır. Böylece devir hükümleri tarihinden geçerli olmak kaydıyla yürürlüğe girmiştir. Özelleşme idaresinden alınan tarih ve 6391 sayılı yazı ile devir ile ilgili süreç tamamlanmıştır Yıllara göre sermaye paylarındaki değişimler; Özelleşme sonrası Kardemir A.Ş de ki gurupların hisse dağılımı değişimiş aşağıdaki tabloda verilmiştir 8 Gruplar Yıllara göre Pay Oranı % Planlanan A 35 51,8 51,8 51, ,8 24,59 B 30 24,2 24,6 24,6 24,6 16,3 12,23 C 10 1,3 1,1 1, D 25 22,7 22,5 22,4 26,35 50,9 63,18 (A)Kardemir A.Ş Çalışanları (B)Karabük ili Safranbolu Sanayi ve Ticaret Odası Üyeleri (C)Karabük ili Safranbolu Esnaf Dernekleri Üyeleri (D)Karabük ili ve ilçeleri Safranbolu, Eflani, Ulus, Ovacık, Yenice, Araç,Çerkeş, Eskipazar Yöre halkı ile ve Kardemir AŞ emeklilerini kapsamaktadır Yıllara göre hisse başına dağıtılan kar ve kar payı % Hisse Başına Kar 3,3 24,4 70, Hisse Başına Kar Payı 3,1 16,63 34, Özelleşme öncesi ve sonrası Personel Yapısı Özelleşme sonrası Kardemir A.Ş de ki personel hareketleri aşağıdaki tabloda verilmiştir Yıllara göre Personel Durumu dağılımı (yıl Saat Aylık Ücretli Toplam sonu değerleri) Ücretli

9 Dönem İçinde Emeklilik yoluyla İşten Ayrılan Personel ile Dönem İçinde Yeni Alınan Personel in dağılımı; Personel Yıllara göre dağılımı (yıl sonu değerleri) Durumu Ayrılan Personel Alınan Personel Pers.Değişimi Yapılan, biten ve devam eden yatırımlar ; Özelleşme öncesi yatırımlar 9 1.Tevsiat 2.Tevsiat Kapasite: 275 t/y Kapasite: 600 t/y Sülfirik Asit ve Süper Fosfat Fb Çelik Parça D.H Tevsiatı 1946 Oks.Fb.Elektrolizör ü 1946 II.YF (Zeynep) 1950 Sinter Tesisi 1953 Savurma Boru Fb III. Kok Fabrikası 1962 Kömür Haz.Tes III. YF (Ülkü) 1962 Sinter Tesisleri Tevsiatı 1962 Çelikhane Tevs. E-1958 F-1963 İlgner Tesisi lik Düo HH Kütük Profil Kontinü HH 1965 Çelik Konst.Atl Makine Atölyesi 1967 Pik Çelik D.H 1967 Su Sirkülasyon T. (C Projesi) 1964 Oksijen Fb. Tevs. I-1960 II Tevsiat Kapasite: 900 t/y Y.F Üret.Arttırılması II.Kok.Fab. Yenilemesi Sinter Tes.Moder Y.F Sobaları Mod Çelikhane Mod Yeni Pik Mak Kuv. Sant.Mod İlgner Sant. Revz (*)Y.F Gazı Temiz Y.F ve Kok Gazı Depo Yenilemesi (*)Doğru Akım. Tristöre Geçiş (*)Teknolojik Su Temini ve Atık Su Arıtma 1990 (*)Baca Gazları ve Çevre Kirliliği 1990 Oksijen Fabrikası 1989 (*)III.Kok Fabr.Yenilemesi İnce Kırma Eleme ve Tozs (*)Bilgi İletişim Projesi 1990 (*)Planlanan ancak süresinde başlayamayan yatırımlar Özelleşme sonrası yatırımlar 10, Özelleşme sonrası Kardemir A.Ş de yapılan yatırımlar ve maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yatırımın Konusu Başlangıç ve Bitiş Tarihi Harcama Tutarı ABD ($) Tamam Seviyesi % YF Revartmanları Kireç Fabrikası Yeni Çelikhane Oksijen Fabrikası Cüruf Değerledirme Tesisi Haddehane Modernizasyonu Kok Fabrikasının Yenilenmesi Blum Makinası Finansal yapıya ilişkin bilgiler ; Özelleşerek Kardemir A.Ş adını alan TDÇİ Karabük müessesesinin 5 yıl lık finansman durumu tabloda verilmiştir. Yıllara göre dağılımı (yıl sonu değerleri) Finansal Yapı Cari Oran ,87 1,54 1,04 0,54 0,53 Ciro 4,41 13,23 19, Karlılık % si Zararlı Yıllar Milyon TL Zarar Net Satışlar Cari Oran... = Ciro Karlılık % si... = Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Net Dönem Karı Net Satışlar 5.7 Zararı Oluşturan Nedenler; Zararın nedenleri, Özçelik-İş sendikası tarafından, çalışanlara aşağıdaki şekilde açıklanmıştır Asya ve arkasından Rusya krızi Krizden etkilendikleri gerekçesiyle,16 ark ocaklı tesisin (ki ana girdileri olan hurda fiyatları 50$ seviyesine gerilemişti), özel kararname ile elektrik enerji bedelleri ve enerji üretiminde kullanıldıkları doğalgaz bedelleri ödemelerinin yıl sonuna ertelenmesi,aynı imkanın entegre tesislere tanınmaması Asya ve Rusya krizinin etkileri sonucu gelişmiş ülkeler ve ABD nin bile kendi sektörlerinde koruyucu tedbir almışken, Rusya ve Ukranya dan ülkemize gelişi güzel ithalat yapılıp, 130$ a kütük gelmesi, Kurulan İhtisas Gümrükleri uygulamaya konulmadan kaldırılması, Var olan gümrük vergilerinin kaldırılması. 129

10 5.8 Gayri Safi Yurt İçi hasılaya Katkı 12 ; Çalışanlarına,yöre halkına ve esnafına kendine özgü bir modelle, 1 TL ye devredilen Kardemir A.Ş nin 5 yıl içinde ülke ekonomisine koyduğu katkı aşağıda açıklandığı gibi toplam 287,7 Milyar USD dir. Yıllara göre Etkiler : x 1000ABD ($) dağılımı Pozitif Negatif G.S.Y.İ.H.K , Toplam Kaynakça 1 M.Hikmet OCAKLI Sanayi ve Çevre (TDÇİ Müessesi ve Karabük) konulu makale Sayfa 4-7, 1991 Sanayi Kongresi ne sunulmuştur. 2 Mitat ERSÖZ Devlet ve Sanayi KASMD Dergisi, Sayı 6, Haziran 1955, Sayfa Vehbi KOÇ Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusundaki görüşlerim Milliyet Gazetesi, 19 Temmuz 1993, Sayfa 11 4 Prof.Dr.Mümtaz SOYSAL Özelleştirmeye karşı değilim Milliyet Gazetesi, 12 Temmuz 1994, Sayfa 5 5 M.Hikmet OCAKLI TDÇİ Karabük Müessesi için Özelleştirme Modeli, Kardemir A.Ş Faaliyet Raporu Kardemir A.Ş Dahili tamim No:28 Tarih: Kardemir A.Ş Faaliyet Raporu 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, TDÇİ Karabük Müessesesi Yatırımları Faaliyet Raporu, Kardemir A.Ş Faaliyet Raporu, Özçelik-İş Haber Bülteni Doç.Dr.C.Sencer İMER Kardemir 10. Uluslararası Metalurji Kongresi, 2000, Sayfa 7 130

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ

ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ Dr. Halis Yunus ERSÖZ Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi; Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1968 yýlýnda Karabük'te doðdu.

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1 - GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : Faaliyet raporumuz 01.01.2014 31.12.2014 dönemini kapsamaktadır. Şirket İletişim Bilgileri: Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2005 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK?

DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yaklaşım Dergisi, Ekim 2014, Sayı:262 DENETİM KURULU KALDIRILAN KOOPERATİFLERDE YENİ DENETİM SİSTEMİ NASIL OLACAK? 1- GİRİŞ Kuruluş amaçları birbirinden farklı değişik türlerde faaliyet gösteren kooperatiflerin

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Kamu sermayeli katılım bankası

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : Tat Gıda Sanayi A.Ş. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi 01.01.2013 30.09.2013 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir. Ortaklığın Ünvanı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ticaret Sicil Numarası 18825/23244 Merkez

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 30.09.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I GENEL BİLGİLER : Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Eylül 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Şirketin Ticaret

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı