ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI ve DEMİRÇELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI ve DEMİRÇELİK"

Transkript

1 ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI ve DEMİRÇELİK M.Hikmet OCAKLI Özet: Fabrikalar Kuran Fabrika, Sanayi Okulu, tanımlamalarını hak eden, yetiştirdiği teknik elamanları ile ülkemiz ağır sanayinin gelişmesine imkan veren Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Müessesesinin kendine özgü özelleşme yöntemi ile özelleşmesinin dünü ve bugünü ile KARDEMİR in öyküsü. Anahtar sözcükler: Karabük, Demir ve Çelik, Özelleştirme, Kardemir, 1-DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ KARABÜK ÖZELİNDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ 1.1 Türkiye deki İlk Demir ve Çelik Sanayinin Kuruluşu Aşaması 1 ; Yurdumuzdaki ekonomik şartlar içinde Demir-Çelik Sanayiinin kurulup kurulmayacağı yönündeki çalışmalar, İktisat Bakanlığı tarafından 1925 yılında başlatılmış, bu amaçla ; Demir-Çelik sanayiine uygun demir cevherlerinin bulunup bulunmadığını, Maden kömürlerinin yüksek fırınlarda kullanılabilecek kok un yapımına elverişli olup olmadığını, Nihayet demir-çelik sanayimizin ekonomik bir şekilde memleketimizin neresinde kurulması gerektiğini incelemek ve mevcut durumla ilgili bir rapor hazırlamak üzere Temmuz ayında, Avusturya dan Leopen Maden Mektebi Profesörlerinden Dr.Granigg ülkemize gelmiştir. Dr.Granigg raporunda; Demir cevherinin ve kok kömürünün dışarıdan getirilmesini ve tesislerin buna göre kurulmasını tavsiye ediyordu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığında bir genel müdürlük kurularak Avrupa dan uzmanlar getirilmiş ve Belçikada Maurice, Almanya da Koopers müesseselerinde maden kömürlerimizin kok tecrübeleri, Lüksenburg da Medinger de ise demir cevherlerimizin analizi yapılmıştır yılına kadar, önceki çalışmalar dışında bir çalışma yapılmamış,1928 yılı başlarında Genel Kurmay de bir toplantı yapılarak demir-çelik sanayinin durumu yeniden incelenmişse de, madenlerin incelenmesi için bütçeye ödenek konulmadığından demir-çelik sanayi kurma teşebbüsü ikinci kez sonuçlanamamıştır yılında Rus heyetinin incelemesinden sonra demirçelik sanayi üçüncü kez ele alınmıştır. Bu heyetin verdiği raporlarda ; yılı gümrük istatistiklerine göre, yılda ton demire sürüm bulunabileceği, bunun içinde uygun kapasitede yüksek fırına ihtiyaç bulunduğu, yüksek fırının işletilmesi için gerekli kok fabrikası ile kimya sanayi için çok önemli yan ürünler elde dileceği,ağır sanayi merkezi çevresinde kurulacak sülfürik asit fabrikası ve diğer yan sanayinin çok ekonomik olacağı belirtilmiştir. İktisat Bakanlığına Celal Bayar döneminde Rus heyeti incelemesinden başka, Amerika dan gelen uzmanlar heyetine; Türkiye nin ekonomik bakımdan genel bir incelemesi yaptırılmış, bu alanda demir-çelik sanayii problemleri ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Diğer taraftan vekalet Krupp müesseseleri ile görüşmelere başlayıp, müessesenin maden direktörlerinden Dr.Böhne ye madenlerimizi tekrar incelettirmiştir. Sonuçta; Ağır sanayinin kuruluş yerinin tespiti ve diğer problemlerin incelenmesi için, Sümerbank ve Genel Kurmay dan oluşturulan bir kurul birlikte çalışmalara başlamıştır. Karabük ün Demir-Çelik Sanayi Tesis Yeri Olarak Seçilişi: Amerikalı ve Rus heyetlerinin incelemeleri sonucu Ereğli Yöresi uygun bulunmuş ancak, Sümerbank ve Genel Kurmay ın; o günün savaş şartlarına uyan askeri düşüncelerle sahillerden uzaklaşma ve kuruluş yeri olarak sahilden 100km içerde bir yer olması ısrarları üzerine şimdiki Karabük ili içinde Kardemir in bulunduğu saha seçilmiştir. Bu seçimde savunma amaçlı şeçim dışında diğer faktörler; Maden kömürü havzasına yakınlık, Demiryolu güzergahında oluşu, Yörenin işçi yerleşmesine çok uygun oluşu, 121

2 Jeolojik bakımdan ağır endüstri kurulmasına elverişli oluşu(araç ve Soğanlı çayları arasında kalmaktadır.) Demir cevheri dışarıdan ithal edileceği için, sahile yakın oluşu. Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin Kuruluşu; ; 10 Kasım 1936 yılında İngiliz Hükümeti ile imzalanan 2,5 Milyon Sterlinlik bir kredi anlaşmasına istinaden H.A.Brassert (İngiliz) firmasına ihale edilen tesislerin temeli 3 Nisan 1937 yılında Başvekil İsmet İnönü tarafından atılmıştır. 1 Mart 1938 de makinalarının montajına başlanan ve birbirini besleyen, tamamlayan üniteler dizisinden teşekkül eden bu entegre tesisler sırasıyla; 6 Haziran 1939 da...kuvvet Santrali 27 Temmuz 1939 da...l.kok Fabrikası 9 Eylül 1939 da...l.yüksek Fırın 15 Kasım 1939 da...şakuli Boru Fabrikası 9 Ocak 1940 da...çelikhane C ocağı 10 Nisan 1940 da...29 lik Trio Haddehane 1 Haziran 1940 da...12 lik Haddehane 3 Temmuz 1940 da...16 lik Haddehane 7 Kasım 1941 de...saç Haddehanesi, peyderpey işletmeye alınmıştır. Büyük ve ağır sanayi işletme tecrübesine sahip personelin kifayetsizliği yüzünden, tesislerin işletilmesi, idare ve işletmelere yönelik organizasyonun ikmal ve talimatlara bağlanması vazifesi,1,5 senelik bir mukavele ile müteahhit firmaya verilmiş, bu işlerde gereken yardım vazifesi de Sümerbank a yüklenmiştir. 13 Mart 1937 de kurulan Sümerbank Karabük Bürosu 1 Haziran 1939 da 30 Milyon TL. sermaye ile kurulan Türkiye Demir-Çelik Fabrikaları Müessesesine devrolundu. İşletmenin yeni ilaveler ile büyümesi üzerine müessese Sümerbank dan ayrılarak,13 Mayıs 1955 yılında 6559 sayılı kanunla 200 Milyon TL. sermayeli bağımsız bir İktisadi Devlet Teşekkülü durumuna gelmiş ve Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını almıştır. 21 Haziran 1955 yılında Etibank a bağlı olan Divriği Madenleri müessesesini bünyesine alan TDÇİ nin sermayesi; 24 Ağustos 1960 tarih ve 5/280 sayılı bakanlar kurulu kararı ile 400 Milyon TL.ye, 4 Nisan 1971 tarih ve 7/4378 sayılı kararname ile 2 Milyar TL. ye çıkarılmıştır. Bakanlar kurulunun, 21 Ocak 1976 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 7/10799 sayılı kararı ile; Karabük Demir-Çelik İşletmeleri; Genel Müdürlük ve Müessese olarak ayrılmıştır. 1.2 Karabük Demir-Çelik İşletmelerinin Kuruluş Statüsü ve İlk Özeleştirme Teşebbüsü 2 ; 3460 Sayılı Kanun (17 Nisan 1933) Bu kanun sermayesi devlete ait olan iktisadi teşekküllerin teşkilatı ile idare ve kontrolünü göz önüne almakta ve aşağıdaki hükümleri ihtiva etmektedir. Bu kanun hükümlerine tabi teşekküller hususi hukuk hükümlerine tabi olup hükmü şahsiyeti haiz, idari muhtariyet hakkına malik ve mesuliyetleri sermayeleri ile sınırlıdır. Bu teşekküller Muhasebeyi Umumiye, Divanı Muhasebat ve İhale Kanunları hükümlerinden istisna edilmişlerdir. Bu teşekküllerin veya vekil edeceği bir şahsın başkanlığında Maliye,İşletmeler, Ekonomi ve Ticaret, Ziraat Vekilleri ve Büyük Millet Meclisi nin ilgili encümenlerinin salahiyetli idarecileri ve her sene tahsisen seçilen azaları ile, Divanı Muhasebat ve Umumi Murakebe Heyeti Reisleri ve Bütün Devlet Teşekkülleri umum müdürlerinden teşekkül eden bir umumi heyeti bulunacaktır. Bu teşekküller kurdukları işletmeleri kendilerine bağlı bir müdür ile müdür muavinleri ve muayyen şeflerden teşekkül eden bir idare komitesi tarafından idare edilen, hususi hukuk hükümlerine tabi müesseselere devre mecburdurlar. Aynı kanunun 39. Maddesi bu müesseselerin, hükümetin teklifi ile ve umumi heyetin kararı ile, hissedarları Türk olmak şartı ile Limited veya Anonim şirket haline konulabileceği ve bu münasebetle yapılacak devir veya boşaltma muamelelerinin her türlü vergi ve resimden muaf tutulacağını ifade etmektedir. Sümerbank Kanunu 1926 da kurulan Sanayi ve Maden Bankasının ikiye bölünmesinden teşekkül eden (Devlet Sanayi Ofisi) ve (Sanayi Kredi Bankası)nın beklenilen neticeyi vermemesi üzerine, milli menfaatlerimizin icap ettirdiği sanayi tesisatlarımızın biran önce tahakkuk ettirilmesi ve İktisadi İstihsal yolu ile memleketin umumi dengesinin korunması maksadı ile tarihinde neşredilen 2262 sayılı kanunla bir iki teşekkülün yerine kaim olmak üzere Sümerbank tesis edilmiştir Demokrat Parti Programında İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında görüşler. Parti programının 48. ve 50. Maddelerinde İDT lerin verimlerinin arttırılması ve masraflarının azaltılması lüzumu ve bu maksatla idare ve kontrolünün ıslahı için kanunlarında bazı değişiklikler yapılması zarureti belirtilmekte, devletin bizzat çalıştırılması icap etmeyen devlet işletmelerinin müsait şartlarda hususi teşebbüse devredilmesi icap ettiği ifade edilmektedir İktisadi Devlet Teşekkülleri nin rehabilitasyonu için yapılmış çalışmalar. İDT nin teşkilat ve idare tarzının günün icaplarına uydurulması ve bu maksatla müesseselerin anonim şirket haline getirilerek, Sümerbank ve Etibank ın birleştirilerek bir finansman bankası haline konulması temayülü üzerine, 1949 yılında Almanya dan Geheimrat Hermann B. Felhinger isminde bir uzman getirilmiş ve rapor hazırlatılmıştır. Bu raporda özetle; Devlet ancak kamu menfaatlerinin gerektirdiği sahalarda ve bu zaruretin devam ettiği sürece iktisadi faaliyetlerde 122

3 bulunmaktadır. Yatırım kredileri vermek suretiyle özel teşebbüsü kalkındırmak,devletin bizzat işletmeler vücuda getirmesinden daha uygundur. Harp gereçleri imalatı, enerji tesisleri, esas hammadde kömür ve cevher madenleri işletmeleri devlet sektöründe muhafaza edilerek bütün işletmeler ve demir toptan ticareti hariç bütün ticaret sahası özel teşebbüse bırakılmalıdır. Her teşkilat da en mühim şey liyakatli kimselerin işbaşına getirilmesidir. Başında liyakatli kişilerin bulunduğu fena bir teşkilat, becerikli,usta olmayan kimselerin elindeki iyi bir teşkilata tercih edilir. Memur fazlalığı çalışma disiplinin noksanlığından ileri gelmektedir. Bunun düzeltilmesi için yabancı uzmanlar değil kuvvetli bir idare lazımdır. Teşkilat da merkeziyet ve devletin tekel sistemi organik münasebeti olmayan işletmelerin bir elden idaresi sureti ile lüzumsuz kırtasiyecilik, işlerde yavaşlık ve kararlarda isabetsizlik doğurmakta, hakiki icaplar yerine politikanın iş üzerine tesiri ve idarecilerin mesuliyet hislerinin baltalanması, muhtelif kademeli ve masraflı bir kontrol sisteminin kurulması sureti ile şahsi inisiyatifin körlenmesi gibi mahsurlar doğurmakta olduğundan kuvvetli bir yerinde yönetime gidilerek işletmelerin yalnız mali kontrolü ile yetinilmesi lazımdır. İşletmeler 3460 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince anonim ve limited şirketler haline konulmalı ve devlet sektörünün dışında kalanların hisse senetleri özel kişiler emrine arz edilmeli, Umumi Heyet, İdare Meclisi Ticaret kanununda öngörülen vazifeleri görmeli, yalnız bilançolar umumi heyetin tasdikine arz edilmeden önce ne olursa olsun müstakil bir (iktisat) denetçiye kontrol ettirilmelidir. Genel bir işletme kontrolü ancak genel müdürün bariz bir başarısızlığı, suiistimali veya teşebbüsün çok müşkül bir duruma düşmesi gibi olağanüstü hallerde uygundur Devlet işletmelerinin özel teşebbüslere devri imkanlarının araştırılması; 1950 seçimleri ile Demokrat Parti iktidarı ele alır almaz yeni hükümetin ilk işi Devlet Sektörüne girmeyenlerin tefriki ile bunların hususi teşekküle devri imkanlarının aranması olmuştur. İhtiyaç miktarı ve üretimi karşılama oranı, Özel sanayi ile münasebeti, Hammadde, kredi ve sermaye münasebeti, İhracat, ithalat ve rantabilite durumları, Özel teşebbüse devri imkanları, yönleri ile tetkik eden komisyon sonuç raporunda (bildiri konusuyla ilgi olması nedeniyle sadece Demir ve Çelik sanayini ilgilendiren bölümü alınmıştır); Demir ve Çelik sanayii, Kok Fabrikaları, Yüksek Fırınlar, Çelikhane ve Haddehane tesislerinin birbirinden ayrılmaz bir bütün teşkil etmeleri ve bunların ana endüstri sıfatı ile özel sanayii besleyen bir devlet işletmesi hüviyetini muhafaza etmesi lüzumlu görülmüştür. Bu endüstriden ayrılması mümkün görülen Boru ve Asit fabrikalarının özel teşebbüse devri nisbeten mümkün görülmekle beraber Boru fabrikası, santrali olmaması nedeniyle özel teşebbüsün ilgisini çekmeyeceği düşüncesinden Asit fabrikasının ise imal ettiği süperfosfatın memleket ziraatindeki önemi dolayısiyle devletin elinde bırakılması lüzumlu görülmüştür. Boru Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili yapılan çalışma ve sonuçları; Memleketin muhtelif boyutlarda boru ihtiyacını karşılamak maksadı ile mevcut boru fabrikasınıda içine alan ve yeni santrifüj boru tesisini kuracak ve işletecek bir Limited Şirket Sümerbank ile İller Bankası nın yarı yarıya iştiraki ile tesis edilecektir. Tesis Almanya da Gutehofnung Hütte firmasıyla tarihinde mukavele imzalanmış, daha sonra şirket kurulmasından, aşağıdaki nedenlerden vazgeçilmiştir. Karabük çe bu şirkete verilmesi gerekli gaz.,enerji, su, nakliye vasıtaları vs. gibi vasıta ve belli başlı işletme unsurlarının 2 ayrı işletme için koordine edilmesi ve bunlara ait bedellerin tayin ve tespitindeki güçlükler, O tarihlerde tadil edilmekte olan muamele vergisinde, iptidai madde için bir vergi düşünülmesi, ve bu sebeple maliyetin yüksek olacağı, halbuki kurulacak tesis Demir- Çelik bünyesinde kaldığı takdirde buna lüzum olmayacağı ve neticede maliyetin düşük olacağı düşüncesiyle vazgeçilmiştir Devlet işletmelerinin o zaman özel teşebbüse devredilmemesinin psikolojik nedenleri, Devlet ve Sanayi başlıklı makalede aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır. Bu sebeplerden birincisi bencil hislerimizdir. Bir mesul şahıs bir işe başlamış ondan sonra gelen o yolu bırakıp başka yola gitmiştir. Bir genel müdürün zamanında başlanan işleri ondan sonra gelen takip etmemiştir. Böylece gerek devir hakkındaki soruşturma ve alınan kararlar gerekse sanayi kongreleri kararları ilgi ve takipten mahrum kalmıştır. Halbuki uygar cemiyetlerin ilerlemesi, jenerasyonun olduğu gibi,vazifede nöbet değiştiren fertlerinde, mesailerini birbiri üzerine bina etmeleri bina etmeleri ile mümkündür. İşbaşına getirilen adamların davaya inanmış ve prensip sahibi kimselerden seçilmeyip, daha ziyn hakiki iradesi ile iktidar değiştikten sonra ve demokratik idare kurulduktan sonra, bilhassa işçi kitlesi bir çok yerlerde demokrasiyi yanlış anlayarak üst makamlar nezdinde yersiz teşebbüslere kalkmışlar, parti teşkilatlarıda bunlara alet olarak işletme amirlerinin değiştirilmesi yönünde taleplerde bulunmuşlardır. Dördüncü sebepte asırların gelenekleri ile bağlı bulunduğumuz uyuşukluk ve bürokrasi zihniyetidir. Doğrusu kalkınma davası ile yaptığımız birçok hamlelelere rağmen henüz faal bir takip zihniyeti ile hareket ettiğimiz iddia edemeyiz. Barem kanunlarının körlettiği inisiyatif hisleri ile yukarıdan emir gelmeden harekete geçmeye alışık olmadığımız ve bir üst amirimizin takip etmediği işleri ürütmeyi alışkanlık edinmediğimizide itiraf etmek yerinde olacaktır. 123

4 2 KAMU İKTISADI TEŞEKKÜLLERININ ÖZELLEŞTIRILMESI YÖNÜNDE ORTAYA KONULAN DÜŞÜNCELER; 2.1 Sayın Vehbi KOÇ un Kamu İktisadi Teşebbislerinin Özelleştirilmesi Konusundaki Görüşlerim başlıklı makalesinde; Cumhuriyetin 50.hükümetini kuran Sayın Tansu Çiller in günü TBMM ye sunduğu hükümet programında KİT lerin özelleştirilmesi konusunda çok önemli ve cesur tedbirler yer almaktadır.1950 de iktidar olan Demokrat Parti nin meclise sunduğu ilk hükümet programında İDT nin özelleştirilmesi yer almıştı ve teşebbüse geçildi.meclis te muhalefette olan CHP, milletin malını satamazsınız gerekçesi ile büyük muhalefet yaptı. DP özelleştirmeden vaz geçti.bugün 1972 senesinde yayımlanan yazımda ifade ettiklerim den pek fazla değişiklik olmadı.kit ler zara ettikçe, bu zararlar bütçeden veya Türk parasının değerinin düşmesine yol açan emisyon yolu ile karşılanmakta; dolayısiyle vatandaşın kesesinden çıkmaktadır. KİT ler neden bu hale gelmiştir? lardan sonra memleketin politik hayatında sık sık ortaya çıkan değişikliklerden, bu teşekküller çok zarar görmüştür. İktidarlar değiştikçe bakanlar değişmiş, bakanlar değiştikçe, devlet teşekküllerinin başındaki genel müdürler ve idareciler de değişmiştir.1960 dan 1993 e geçen sürede bir KİT genel müdürünün ortalama görev süresi 2 yılın altına düşmüştür.ister müsteşar, ister genel müdür olsun herhangi bir idarecinin işini öğrenmesi ve mesai arkadaşlarını tanıması için gerekli olan sürenin vasati bir yıl olduğu kabul edilirse bu kişiler bu işi öğrendikten sonra hemen sonra ayrılmak zorunda kalmışlardır..en üst kademedeki idarecinin sık sık değiştrilmesi, bunlarda önemli meselelerde risk alma cesaretini ortadan kaldırmıştır. - Değişen siyasi iktidarlar döneminde KİT lere mütemadiyen yeni adam yerleştirilmiş, gerek memur, gerek işçi kadrolarıdevamlı şişirilmiştir. Bazı teşekküllerin ücret ödemeleri brüt satış hasılatını dahi aşmıştır. - KİT lerdeki alış-satış şartları fiyatlar, personel, ücret ve yatırım kararlarında, piyasa şartlarından ziyade siyasi tercih ve baskılar rol oynadığından verimlilik kavramı ortadan kalkmaktadır. Zararlar da nasıl olsa devlet tarafından karşılandığı için şdarecşler ve personel de sorumluluk hissetmemektedir. - KİT lede yapılan toplu sözleşmelerde, işyerinin ekonomik durumu, hangi seviyede ücret artışı verebilecek güçte olduğuna bakılmaksızın, politik baskı altında zam yapılmış, bundan doğan zararlar gene devlete, dolayısiyle halka yüklenmiştir. KİT lerdeki toplu sözleşme düzenine adilane bir sistemin süratle getirilmesi gerekir. Özel Sektör Neden Başarılıdır? Mesele sistemdedir. -Özel sektör işe göre adam alır. -Özel kesimde iş ne gerektiriyorsa o karar alınır ve kararlarda sürat vardır.(bir iş için yurt dışına seyahat gerekirse şirket müdürü engeç 48 saat sonra yola çıkar.bakandan izin almak zorunluğu yoktur. - Elemanına mevkie ve kıdeme göre değil, yeteneğine göre para verir. - İmal ettiği malın maliyetini bilir, piyasayı tetkik eder.rakiplerinin durumuna göre fiyatları ayarlar. - Kuracağı tesisin yerini tespit ederken bilimsel kuralları uygular.yer seçiminde oy kaygusu değil,tamamen ekonomik kurallar hakimdir.karar alınmasından sonra, zaman ve mali laynak kaybına mahal vermeden tesisin süratle işletmeye ailşp faaliyete geçmesinde çok dikkatli davranır. - Sevk ve idarecilerde devamlılığın, yani sık sık adam değiştirmenin başarıya büyük tesiri olduğunu göz önünde tutar. - Maliyeti ucuzlatıcı tedbirleri ihmal etmez ve üretimi arttırıcı teşvik tedbirleri için ek ödemeden kaçınmaz, yenilikleri daima takip eder. - Başarı için kalitenin fiyat kadar tesirli olduğunu bilir. Neler Yapılmalıdır? - İslahı mümkün olmayan ve ekonomiye büyük yük getiren KİT ler siratle tasfiye edilmelidir. - Devlet Demir Yolları, PTT gibi önemli alt yapı hizmeti üreten kuruluşlar şimdilik devletin elşide kalmalı, politik baskılardan korunacak istikrarlı yapıya kavuşturulmalıdır. - Büyüklükleri itibariyle özelleşirilmesi uzun zaman alabilecek TDÇİ ve Petkim gibi sanayinin temel mallarını üreten miesseseler, piyasa şartlarına göre üretim yapan, modern tekniklerle idare edilen, yöneticileri görevlerinde başarılı olmadıkça sık sık değiştirilmeyen, idare heyetleri politik müdehalelere kapalı bir duruma getirilmeli, yani idareleri özerk olmalıdır. - Rekabete açık alanlarda faaliyet gösteren, KİT ler süratle özelleştirilmeli ve bunların ekonomi üzerindeki baskı ve yükleri kaldırılmalıdır. Şeklinde kanaat belirtmiştir Özelleştirme Yetki Yasalarını iptal ettirmesiyle gündeme oturan Sayın Prof.Dr. Mümtaz SOYSAL Ben özelleştirmeye karşı değilim. Yöntemine karşıyım.kamu kuruluşları önce özerkleştirilmeli, yöneticileri bağımsız olmalı Şeklinde görüşlerini aşağıdaki gibi detaylandırmıştır; - Her kamu kuruluşu kendisini kurtaracak, borçlarını ödeyecek teknolojisini yenileyecek çalışmaları kendisi yapmalıdır.örneğin Sümerbank hangi fabrikasını satacağını kendisi kararlaştırmalıdır. - Bunun yolu bu şirketlerin özelleştirilerek, anaonim şirketler haline dönüştirilmesinden geçer.% 51 Hazine ye bırakılıp %49 satılacaktır.bu durum en önemli sorun olan mülkiyetin sahipliği sorununu çözecektir.ayrıca altın hisse yolu ile %51 in aşılmasıda mümkündür. - Şimdi tersi uygulanıyor.tezcan Yaramancı oturuyor ve sadece blok satış dışında kalan hisseleri halka açacağını söylüyor.eğer hisselere sahip olunmazsa iyi yönetilemez diyor.devletin atayacağı yöneticilerle tabi iyi yönetilemez. - Öncelikle bu kuruluşların yönetim kurullarını siyasiler belirlemekten vaz geçmelidir.kuruluşun başına işi bilen,ekonomik kurallara göre yönetecek profosyonel 124

5 yöneticiler bulunmalı, ücretleri özel sektör ücret seviyesine çıkarılmalıdır. - Koç, nasıl iyi yöneticiler buluyorsa devlet te, anonim şirket olduğu an THY başına Tezcan Yaramancı yı getirdiği gibi iyi yöneticileri bulur ve kurumların başına getirir. - Politikacıların KİT lerden elini çekmeyeceği düşüncesine gelince, üniversitelerin özerkliği vardır, karışılmaz, Siyasi anlamda dokunulmazlığı vardır.özerklik sağlanarak bu kuruluşlarda da dokunulmazlık sağlanabilir.bu bir işletmecilik ve hukuk meselesidir. - Özelleştirme böyle apar topar satış anlamına gelmez.her kuruluşun ayrı bir yapısı vardır.bazı mitler çıkardılar. Teknoloji geridir kapatılmalıdır dediler. Karabük bunlardan biri.oysa hazırlanan raporlarda hiçde böyle olmadığı ortaya çıktı. 45 Milyon dolar yatırımla Karabük ün kurtarılacağı anlaşıldı. Kredisi de hazır.hükümet kararını bekliyor. Ancak Temmuz sonuna kadar vakit kaldı.işte bu kuruluşlar kendş durumunu kurtarmalıdır ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK TOPLATILAR VE SONUÇLARI; 3.1 KASMD(Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği) ve TMMOB İş Yeri Temsilciliği katkılarıyla TMMOB Makine Mühendisleri İlçe Temsilciliği Tarafından tarihinde Yenişehir Kulübünde Düzenlenmiş söyleşi; Söyleşinin daveti; Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ün Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için amaç ne ise onu görecek ve o hedefe doğru yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin.önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engeleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse,bunu söyleyenlere güleceksin sözünün basılı olduğu davetiye ile yapılmıştır. Bu toplantıya katılımın mümkün mertebe fazla olması yeğlenmiş, konunun enine boyuna tartışılarak, özelleşme konusunda farklı düşüncede olanların ortak paydaya getirilmesi amaçlanmıştır. Söyleşinin gündemi; Türkiye de özelleştirmenin tarihçesi, Kuruluşundan günümüze KİT ler Bağlı Ortaklık Statüsünde A.Ş. Gerkonsan Memur Sendikası Türkiye Kamu Sen Toplantıya memur çalışanların yanında işçi sendikası temsilcilerindende katılımlar olmuştur. Toplantı sırasında katılımcılara anket formu dağıtılarak söyleşi ile ilgili düşünceleri alınmıştır. Anket soruları ve alınan cevaplar yüzdeleri ile aşağıda açıklanmıştır; Söyleşi konularından ilginizi çeken konu hangisi olmuştur? Özelleştirme...63 kişi ile % 57 KİT ler kişi ile % 40 Gerkonsan örneği...10 kişi ile % 9 Sendika...57 kişi ile % 57 Hiçbiri... 4 kişi ile % 3 KİT açıklarından dolayı Devlet bütçesinin sürekli açık verdiği ve bundan 70 milyon un etkilendiği, çeşitli toplantılarda ve yayın organlarında dile getirilmektedir. Bunun önüne geçmek için ; Zarar eden KİT ler kapatılmalıdır...5 kişi ile %5 Zarar eden KİT ler kâr a geçtikten sonra, değerine tümüyle satılmalıdır...18 kişi ile %16 Bağlı ortaklık şeklindeki A.Ş de, KİT payı; %51 olmalıdır kişi ile %42 %49 olmalıdır...30 kişi ile %27 Bu ve buna benzer toplantılar daha çok somut önerilerin ortaya konulduğu ve tartışıldığı ; TDÇİ ile ilgili olmalıdır kişi ile % 15 TDÇİ ve Karabük bir bütün olarak ele alınmalıdır...87 kişi ile % KASMD(Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği) ve TMMOB İş Yeri Temsilciliği tarafından tarihinde Yenişehir Kulübünde düzenlenmiş Memur Sendikaları ve TDÇİ Karabük Müessesesi konulu söyleşi; Bu toplantıda müessesedeki memur sendikaları; Türkiye Kamusen e bağlı Türk Metal Karabük İlçe Temsilciliği ile Deçemsen in konumu tartışılmış, özelleşme aşamasında birlikte hareket edilmesindeki yarar ortaya konulmaya çalışılarak her iki sendikanın birleşmesi imkanı yakalanmaya çalışılmıştır. Toplantıda Türk Metal Karabük İlçe Temsilciliği Başkanı Sn.Mustafa Şehirli nin Fabrika çıkışına bir sandık koyarak referandum yapalım, sandıktan hangi sendika çıkarsa o sendikada bütünleşerek hakkımızı birlikte arayalım önerisi, diğer memur sendikası olan Deçemsen in yetkilisi tarafından sandıktan benim düşünceme ters bir sendika çıkması halinde birleşme olmaz diyerek karşı çıkılmıştır. Deçemsen in karşı çıkma nedeni olarak özellikle vurguladığı Kamusen Karabük Temsilciliği daha sonra kurulmuştur,eğer birleşme olacaksa Deçemsen de birleşilsin şeklindedir. Başkanın bu yaklaşımı Demir Çelik te iki ayrı sendikanın hüküm sürmesine, özelleşme aşamasında memur çalışanların temsilcilerine söz hakkı verilmemesine, Kardemir A.Ş.kurucuları arasında memur sendikasından hiçbir üyenin yer almamasına (Şirket yönetiminde olmama hak mücadelesini engellemiştir.), kalacaklar ve gideceklerin haklarının neler olacağı konusunun açıklığa kavuşmamasına neden olmuştur. Bir örnek vermek gerekirse; özelleştikten sonra şirketten emekli olanlar, memuriyette kalsalardı ulaşacakları kademeye ulaşamamamışlardır. 3.3 TDÇİ Karabük Müessesesinde çalışan 14 demokratik kitle örgütünün ortak deklarasyonu ( Bu 125

6 çalışmaya Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanlığı nın desteği istenmiştir) Nasıl bir idare yapı? Yönünde sürdürülen arayışlar, faklı siyasi düşüncedeki demokratik kitle örgütü temsilcilerininzarar ettiği için kapatılması düşünülen Memur Hastahanesine sahip çıkılması için gösterilen çabada- bir araya gelmesine imkan vermiştir. Bu çabada, zararın elemine edilmesi için sermaye katkısında bulunulmak istenmiş, sadece şart olarak seçme ve seçilme hakkının verileceği bir yapılanmaya gidilmesi arzu edilmiştir. Bu arzu doğrultusunda, yılında zamanın Müessese Müdürlüğü kanaliyle TDÇİ Genel Müdürlük (zamanın genel müdürü Prof.Dr.Atilla Sezgin dir) makamından yazılı talepte bulunulmuştur. Söz konusu talep metni aynen aşağıdaki gibidir; Aşağıda imzaları ve Demokratik Kitle örgütü temsilcileri olan bizler, Deçemko Vakfında; Tüm TDÇİ çalışanlarının üye ve genel kurul da söz sahibi olabileceği bir yapılanmaya gidilmesini, Genel kurul sonrası oluşacak Yönetim Kurulu nun %50 çalışanlar, %50 TDÇİ Genel Müdürlüğünden oluşmasını ve Deçemko vakfının bu yönetimin atayacağı genel müdür tarafından yönetilmesini, Arz ve talep ederiz Dilekçenin sonucunu takip için TMMOB 2. Başkanı ile Genel Müdürlük ziyaret edilmiş talebimiz şifai olarakta izah edilmiş ancak müspet yanıt alınamamıştır. Daha sonra yazılı verilen cevapta, Yeniden yapılanma aşamasındaki TDÇİ Karabük müessesesi için şartların tam belirlenemediğini, belirlenmesinden sonra teklifin değerlendirilebileceği bildirilmiştir. 4. GELİŞMELER, KARDEMİR A.Ş. ŞEKLİNDE YAPILAŞMA İÇİN AŞAĞIDA METNİ SUNULAN BİR ÖZELLEŞME MODELİNİN TASARLANMASINA VE ETKİN MAKAMLARA ULAŞTIRILMASINA İMKAN VERMİŞTİR. 5 (Bu model, Kamusen Karabük İlçe Temsilciliği tarafından desteklenmiş, Karabükte ki tüm yayın kuruluşlarına dağıtılmış, Ticaret Sanayi Odası Başkanına, Özçelik İş Sendikasının Rahmetli Başkanı Sn. Metin Türker e Genel Merkezde, Keramettin Aslan ve Feridun Tankut a Kardemiri ziyaretleri sırasında elden verilmiş, zamanın Karabük milletvekili Sn.Şinasi Altıner ve Enerji Bakanı Veysel Atasoy a özel kalem müdürü Özdemir Par kanaliyle ulaştırılmıştır.) Yukarıda sözü edilen TDÇİ Karabük Müessesesi (Kardemir) için önerilen özelleştirme modeli nin metni aynen aşağıdaki gibidir. Fabrikalar Kuran Fabrika Karabük Demir ve Çelik Entegre tesisleri 1970 lere kadar Ülkemizde metal sanayiine metal sanayine bel kemiği olmakla kalmamış, tesislerde yetiştirildiği ve deneyim kazandırdığı çok sayıda işçi ve teknik elamanı Türkiyemiz sanayi toplumuna kazandırarak bu alanda Türkiye için bir Sanayi Okulu işlevini de yerine getirmiş, inşallah getirmeye de devam edecektir. İDT hakkında 17 Haziran yılında çıkarılan 3460 sayılı yasanın 39. Maddesinde belirtildiği üzere KİT ler ilerde anonim şirketler haline getirilebileceği hükmü ile ülkemizde ilk adımları atılan, 1950 li yıllarda Karabük Demir Çelik İşletmelerinide içine alan ve 1980 den sonra tekrar hız kazanan özelleştirme çalışmaları son olarak 5 Nisan 1994 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar tedbirlerinde ; Karabük Demir-Çelik İşletmeleri için tekrar gündeme gelmiştir. Yani, çalışanlar almaz, özeleştirme olmazsa sanayi okulu kapatılacaktır. Zarar etmesine rağmen her yıl GSMH ya 250 Milyar TL. katkı yapan müessesenin kapatılması, çevre il ve ilçeleri ile bir milyon yöre insanını etkileyeceği gözden uzak tutulmaması gereken önemli bir gerçektir. Çözüm ne olabilir? Yönetici Çalışan Mülkiyeti bir başka değişle kamu işletmelerinin yönetim kontrolünün, çalışanlarının ve yöre halkının eline geçmesine olanak veren Özelleştirme modeli. Niçin? Verimliliği arttırmak, siyasi etkilerden uzak gerçek bir ticari işletmeye sahip olmak, Ülkemiz demir-çelik sanayini tamamen dışa bağımlı kılmamak, Toplam Kalite Çenberi uygulamasındaki çalışanların işletmelerine sahip çıkma güdüsünü harekete geçirmek için. Nasıl? Demir-Çelik İşletmeleri Mensupları Sağlık Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (DEÇEMKO) kanaliyle, Kardemir A.Ş ye ortak olarak. Bunun için; TDÇİ mensubu olan ve yıllık Milyon TL aidat vermeyi kabul eden her çalışan vakfa üye yapılır (Halen böyle bir uygulama yoktur). Kardemir-İsdemir-Divriği(Hekiman) her bölgede vakfın genel kurulları yapılır. Bu genel kurullarda yönetim ve denetim kurulları ile Deçemko üst kurul delegesi (o işletmede vakfa kayıtlı üye sayısının 1/100 ü kadar) belirlenir. Belirlenecek üst kurul delegelerinin; %50 si, 4 yıllık yüksek okul mezunu ve 5 yıl demirçelik te çalışmış olanlar arasından (A), %50 si; sadece demir-çelik te çalışmış olanlar arasından (B), şartı sağlanır. DEÇEMKO Genel Kurulu, -Şube Yönetim kuruluna seçilenler, -Üst Kurul Delegeleri -TDÇİ Genel Müdürü, -TDÇİ Yönetim Kurulu üyeleri den oluşur. DEÇEMKO Yönetim Kurulu, Deçemko yönetim kurulu aşağıdaki gibi oluşturulacaktır. 126

7 3 üye; Enaz 1 i (A) katogorisinde olmak üzere Üst Kurul Delegesi adaylar arasından, Deçemko Genel Kurulu na katılan üyelerin çoğunluk oyları ile, 3 üye; TDÇİ Genel Müdürü tarafından resen, Yönetim Kurulu Başkanı ; Üst Kurul Delegesi olarak (A) kategorisinde seçilmiş ve Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olmuş aday adayları arasından, Genel Kurul üyelerinin en fazla oyunu alan ilk üç kişi arasından, TDÇİ Genel Müdürü tarafından, resen atanacaktır. DEÇEMKO Vakfı yönetim kurulu yukarıda izah edildiği şekilde oluştuktan sonra, Öncelikle, özelleştirilmezse kapatılacağı 5. NİSAN ekonomik istikrar kararlarında belirtilen Karabük Demir Çelik olmak üzere TDÇİ ne bağlı iştirak şeklinde 1 Trilyon sermayeli KARDEMİR A.Ş. kurulur. Bu kuruluş içinde sermaye payları; %60 DEÇEMKO... (4) 2 Çalışan temsilcisi: Deçemko şube genel kurulunda üst kurul delegesi olarak en, fazla oyu alan 6 kişi (en az 3 ü (A) kategorisinde) arasından Deçemko Yönetim kurulunca belirlenir 1 Deçemko Karabük Şube Başkanı... 1 TDÇİ Temsilcisi... TDÇİ Genel Müdürlüğünce gösterilecek 3 aday arasından Deçemko Yönetim Kurulunca belirlenir. şeklinde olabilir. Şematik olarak organizasyon şeması; 1(A) Yukarıdaki önerilerin gerçekleşebilmesi için; Vakıf tüzüğünün tadil edilmesi, YPK nın /T-65 sayılı kararı ile bağlı ortaklık haline getirilen KARDEMİR A.Ş.nin iştirak halinde A.Ş statüsüne kavuşturulması, Özelleştirilmeden önce Kardemir A.Ş.nin tüm borçları devlet tarafından üstlenilmeli, Özelleştirme uygulamasının başladığı tarihe kadar,çalışanların hak kazandığı; kıdem tazminatı,emeklilik vb.gibi Sosyal hakları devletçe güvence altına alınmalıdır. Sonuç: Çalışanların yönetime sahip olmalarından doğan sahiplenme güdüsünün bu gurupların motivasyonu arttıracağı, bu motivasyonla işletmede verimliliğin dolayısiyle karlı bir kuruluş haline getirilerek ülke ekonomisine sağlayacağı fayda göz önüne alınarak ülkemizde sanayileşmenin lokomotifi olan Karabük Demir- Çelik Müessesesinin kaderi (eğer son çare ise) biz çalışanlara ve yöre insanın eline bırakılmalıdır. Böylece çalışanların hak ve menfaatlerinin korunacağı bir özelleştirme modelinin (Erdemir A.Ş bu modelin Türkiye deki örneği olarak gösterilmektedir.)uygulama imkanı bulunacaktır Yararlanılan Kaynaklar: -TMMOB ve TOBB nin özelleştirme konulu toplantı notları, -KASMD yıllığı, -SPK yayını no:8 (KİT ve özelleştirme uygulamaları) -Mustafa Gür e ait Yüksek Lisans Tezi (TES Genel Başkanı) DEÇEMKO YÖN.KURULU BAŞKANI TDÇİ GENEL MÜDÜRÜ 3(A) DEÇEMKO YÖNETİM.KURULU YÖN.KURULU BAŞKAN ADAY ADAYI DEÇEMKO GENEL.KURULU (3) TDÇİ GENEL MÜDÜRÜ (3) ŞUBELER YÖNETİM.KURULU TDÇİ GENEL MÜDÜRÜ ÜST.KURUL DELEGESİ % 50 (A), %50 (B) TDÇİ YÖNETİM.KURULU 127

8 5 KARDEMIR A.Ş Şirketin Kuruluşu, Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih 94/16 sayılı kararı ile KİT statüsündeki Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, özelleştirme kapsam ve programına alınmış bu amaçla müessese tarihinde Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (Karabük A.Ş) ye dönüştürülmüştür. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 94/16 ve tarih 95/30 sayılı ek kararları ile Karabük A.Ş nin - Müteşebbis Heyet (Metin Türker, Kamil Güleç, Taner Canyurt, Mutullah Yolbulan, Osman Nuri Bal, Ruhi Ayhan, Mustafa Atlı, H.Ferudun Tankut) tarafından tarihinde kuruluşu tamamlanan - Kardemir A.Ş ye devri öngörülmüştür. T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Kardemir A.Ş Müteşebbis Heyeti tarafından imzalanan tarihli devir sözleşmesi devir şartları hükme bağlanmıştırç 5.2 Karabük A.Ş nin Kardemir A.Ş ye Devri ve Devir Sözleşmesi Devir şartlarının hükme bağlanması ile Karabük A.Ş nin hisselerinin tamamı Kardemir A.Ş ye devredilmiştir. İş kanununa tabi olarak çalışan tüm işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ÖİB tarafından ödenmiş, tüm borç ve yükümlülükler ise TDÇİ uhdesinde bırakılmıştır. Kardemir A.Ş müteşebbis heyeti,devredilen tesisleri asgari üç yıl süre ile çalıştırmayı ve ayrıca devir sözleşmesinin 3. Maddesinin (a) bendinde belirtilen hisse dağılım gurup ve oranlarına göre devir tarihinden itibaren tarihine kadar en geniş katılımı sağlayacak biçim ve tarzda ortaklık yapısını oluşturmayı taahhüt etmiş, Özeleştirme İdaresi Başkanlığı da devir sözleşmesi gereği ; Şirketin tesislerinin bakım, onarım ve gerekli yatırımlarının karşılanması amacı ile ve ödemeleri; yatırım ve harcama programlarına göre olmak üzere toplam Amerikan Doları ve 900 Milyar TL işletme sermayesi ödemeyi ayrıca, Devir Bilançosunda asgari Trilyon stok bulundurmayı, taahhüt etmiştir. Belirtilen taahhütlerin yerine getirilmesine kadar şirketin her türlü taşıt makine ve teçhizatları ile taşınmazları üzerine ÖİB lehine rehin ve ipotek tesis edilmiştir. Devir sözleşmesine imza koyan yönetim, en geniş katılımı sağlayacak biçim ve tarzda ortaklık yapısını oluşturmak 2 trilyona çıkarılan sermaye için ilana çıkarak halkı hisse almaya davet etmiştir. Davet sonucu ancak 408 Milyar TL sermaye toplanabilmiştir. Aşağıdaki tabloda; planlanan ve oluşan sermaye yapısı gösterilmiştir. Grup Hissedar Yıllara göre Pay Oranı % Planlanan Oluşan A Kardemir A.Ş Çalışanları 35 51,8 Karabük ili Safranbolu B Sanayi ve Ticaret Odası 30 24,2 Üyeleri C Karabük ili Safranbolu Esnaf Dernekleri Üyeleri 10 1,3 D Yöre halkı ve Kardemir AŞ emeklileri 25 22, Temmuz 1995 tarihlerinde yapılan hisse satışı sonucu sermaye 408 Milyar TL sına baliğ olmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının /6391sayılı yazısı ile hisselerin guruplara dağılımı istenen şekilde gerçekleştiği ifade edilerek konulan rehin ve ipotekler kaldırılmıştır. Bunun sonucu olarak devranılan Karabük A.Ş nin sermayesi Kardemir A.Ş ye devredilerek çıkarılmış sermaye 8,773,927,521,411 TL.sına yükseltilmiş (1) TL bedelle devranılan şirket hisseleri 408 Milyar TL lik hisse alan ortakların hisseleri nispetinde bedelsiz dağıtılmıştır. Böylece devir hükümleri tarihinden geçerli olmak kaydıyla yürürlüğe girmiştir. Özelleşme idaresinden alınan tarih ve 6391 sayılı yazı ile devir ile ilgili süreç tamamlanmıştır Yıllara göre sermaye paylarındaki değişimler; Özelleşme sonrası Kardemir A.Ş de ki gurupların hisse dağılımı değişimiş aşağıdaki tabloda verilmiştir 8 Gruplar Yıllara göre Pay Oranı % Planlanan A 35 51,8 51,8 51, ,8 24,59 B 30 24,2 24,6 24,6 24,6 16,3 12,23 C 10 1,3 1,1 1, D 25 22,7 22,5 22,4 26,35 50,9 63,18 (A)Kardemir A.Ş Çalışanları (B)Karabük ili Safranbolu Sanayi ve Ticaret Odası Üyeleri (C)Karabük ili Safranbolu Esnaf Dernekleri Üyeleri (D)Karabük ili ve ilçeleri Safranbolu, Eflani, Ulus, Ovacık, Yenice, Araç,Çerkeş, Eskipazar Yöre halkı ile ve Kardemir AŞ emeklilerini kapsamaktadır Yıllara göre hisse başına dağıtılan kar ve kar payı % Hisse Başına Kar 3,3 24,4 70, Hisse Başına Kar Payı 3,1 16,63 34, Özelleşme öncesi ve sonrası Personel Yapısı Özelleşme sonrası Kardemir A.Ş de ki personel hareketleri aşağıdaki tabloda verilmiştir Yıllara göre Personel Durumu dağılımı (yıl Saat Aylık Ücretli Toplam sonu değerleri) Ücretli

9 Dönem İçinde Emeklilik yoluyla İşten Ayrılan Personel ile Dönem İçinde Yeni Alınan Personel in dağılımı; Personel Yıllara göre dağılımı (yıl sonu değerleri) Durumu Ayrılan Personel Alınan Personel Pers.Değişimi Yapılan, biten ve devam eden yatırımlar ; Özelleşme öncesi yatırımlar 9 1.Tevsiat 2.Tevsiat Kapasite: 275 t/y Kapasite: 600 t/y Sülfirik Asit ve Süper Fosfat Fb Çelik Parça D.H Tevsiatı 1946 Oks.Fb.Elektrolizör ü 1946 II.YF (Zeynep) 1950 Sinter Tesisi 1953 Savurma Boru Fb III. Kok Fabrikası 1962 Kömür Haz.Tes III. YF (Ülkü) 1962 Sinter Tesisleri Tevsiatı 1962 Çelikhane Tevs. E-1958 F-1963 İlgner Tesisi lik Düo HH Kütük Profil Kontinü HH 1965 Çelik Konst.Atl Makine Atölyesi 1967 Pik Çelik D.H 1967 Su Sirkülasyon T. (C Projesi) 1964 Oksijen Fb. Tevs. I-1960 II Tevsiat Kapasite: 900 t/y Y.F Üret.Arttırılması II.Kok.Fab. Yenilemesi Sinter Tes.Moder Y.F Sobaları Mod Çelikhane Mod Yeni Pik Mak Kuv. Sant.Mod İlgner Sant. Revz (*)Y.F Gazı Temiz Y.F ve Kok Gazı Depo Yenilemesi (*)Doğru Akım. Tristöre Geçiş (*)Teknolojik Su Temini ve Atık Su Arıtma 1990 (*)Baca Gazları ve Çevre Kirliliği 1990 Oksijen Fabrikası 1989 (*)III.Kok Fabr.Yenilemesi İnce Kırma Eleme ve Tozs (*)Bilgi İletişim Projesi 1990 (*)Planlanan ancak süresinde başlayamayan yatırımlar Özelleşme sonrası yatırımlar 10, Özelleşme sonrası Kardemir A.Ş de yapılan yatırımlar ve maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yatırımın Konusu Başlangıç ve Bitiş Tarihi Harcama Tutarı ABD ($) Tamam Seviyesi % YF Revartmanları Kireç Fabrikası Yeni Çelikhane Oksijen Fabrikası Cüruf Değerledirme Tesisi Haddehane Modernizasyonu Kok Fabrikasının Yenilenmesi Blum Makinası Finansal yapıya ilişkin bilgiler ; Özelleşerek Kardemir A.Ş adını alan TDÇİ Karabük müessesesinin 5 yıl lık finansman durumu tabloda verilmiştir. Yıllara göre dağılımı (yıl sonu değerleri) Finansal Yapı Cari Oran ,87 1,54 1,04 0,54 0,53 Ciro 4,41 13,23 19, Karlılık % si Zararlı Yıllar Milyon TL Zarar Net Satışlar Cari Oran... = Ciro Karlılık % si... = Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Net Dönem Karı Net Satışlar 5.7 Zararı Oluşturan Nedenler; Zararın nedenleri, Özçelik-İş sendikası tarafından, çalışanlara aşağıdaki şekilde açıklanmıştır Asya ve arkasından Rusya krızi Krizden etkilendikleri gerekçesiyle,16 ark ocaklı tesisin (ki ana girdileri olan hurda fiyatları 50$ seviyesine gerilemişti), özel kararname ile elektrik enerji bedelleri ve enerji üretiminde kullanıldıkları doğalgaz bedelleri ödemelerinin yıl sonuna ertelenmesi,aynı imkanın entegre tesislere tanınmaması Asya ve Rusya krizinin etkileri sonucu gelişmiş ülkeler ve ABD nin bile kendi sektörlerinde koruyucu tedbir almışken, Rusya ve Ukranya dan ülkemize gelişi güzel ithalat yapılıp, 130$ a kütük gelmesi, Kurulan İhtisas Gümrükleri uygulamaya konulmadan kaldırılması, Var olan gümrük vergilerinin kaldırılması. 129

10 5.8 Gayri Safi Yurt İçi hasılaya Katkı 12 ; Çalışanlarına,yöre halkına ve esnafına kendine özgü bir modelle, 1 TL ye devredilen Kardemir A.Ş nin 5 yıl içinde ülke ekonomisine koyduğu katkı aşağıda açıklandığı gibi toplam 287,7 Milyar USD dir. Yıllara göre Etkiler : x 1000ABD ($) dağılımı Pozitif Negatif G.S.Y.İ.H.K , Toplam Kaynakça 1 M.Hikmet OCAKLI Sanayi ve Çevre (TDÇİ Müessesi ve Karabük) konulu makale Sayfa 4-7, 1991 Sanayi Kongresi ne sunulmuştur. 2 Mitat ERSÖZ Devlet ve Sanayi KASMD Dergisi, Sayı 6, Haziran 1955, Sayfa Vehbi KOÇ Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusundaki görüşlerim Milliyet Gazetesi, 19 Temmuz 1993, Sayfa 11 4 Prof.Dr.Mümtaz SOYSAL Özelleştirmeye karşı değilim Milliyet Gazetesi, 12 Temmuz 1994, Sayfa 5 5 M.Hikmet OCAKLI TDÇİ Karabük Müessesi için Özelleştirme Modeli, Kardemir A.Ş Faaliyet Raporu Kardemir A.Ş Dahili tamim No:28 Tarih: Kardemir A.Ş Faaliyet Raporu 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, TDÇİ Karabük Müessesesi Yatırımları Faaliyet Raporu, Kardemir A.Ş Faaliyet Raporu, Özçelik-İş Haber Bülteni Doç.Dr.C.Sencer İMER Kardemir 10. Uluslararası Metalurji Kongresi, 2000, Sayfa 7 130

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

KAMU İŞLETMECİLİĞİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ

KAMU İŞLETMECİLİĞİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNDE BİR MODEL ÖNERİSİ R. HAKAN ÖZYILDIZ Emekli Hazine Müst. Yrd. www.hakanozyildiz.com hakanozyildiz@gmail.com Sunum planı Çok kısa tarihçe Kısaca günümüzdeki durum Öneri www.hakanozyildiz.com.tr

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. AĞUSTOS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler;

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ. Söz konusu Kararnamede bağımsız denetime tabi olacak şirketler; BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENDİ 23.01. 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6102 sayılı Türk

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI

MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI MAHALLİ İDARELERE HİZMET DERGİSİ ARALIK 2009 TARİHLİ SAYISINDAN ALINTI YAPILMIŞTIR BELEDİYELERCE ŞİRKET KURULMASI HALUK NALÇAKAR İçişleri Bakanlığı E. Başkontrolörü 5393 sayılı Belediye Kanununun Şirket

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ

ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ ÖZELLEÞTÝRMEDE ÇALIÞANLARIN MÜLKÝYET SAHÝPLÝÐÝ: KARDEMÝR ÖRNEÐÝ Dr. Halis Yunus ERSÖZ Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi; Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1968 yýlýnda Karabük'te doðdu.

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapor dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Goodyear Lastikleri

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

DÖNEMİ

DÖNEMİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR 01.01.2009 30.06.2009 DÖNEMİ - 1 - RAPORUN DÖNEMİ : 1 OCAK 2009 30 HAZİRAN 2009 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Giriş 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.03.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Mart 2009 tarihli Genel Kurul

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. BANKACILIK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 5-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. "Kamu sermayeli katılım bankası

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2005 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2005 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ 1. GÖREVİN DAYANAĞI 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği nin 1.3 Genel Kurula Katılım Hakkı Başlıklı Maddesi Gereğince Yapılan Duyurudur 2012 Yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Giriş 2010 Yılı Çalışmaları 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Mart 2009

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

DÖNEMİ

DÖNEMİ KARDEMİR KARABÜK DEMİR 01.01.2010 31.03.2010 DÖNEMİ - 1 - RAPORUN DÖNEMİ : 1 OCAK 2010 31 MART 2010 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1 - GENEL BİLGİLER Rapor Dönemi : Faaliyet raporumuz 01.01.2014 31.12.2014 dönemini kapsamaktadır. Şirket İletişim Bilgileri: Ticaret Ünvanı : Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticaret Sicil

Detaylı

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi

SİRKÜLER 2013/08. : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi SİRKÜLER 2013/08 SİRKÜLERİN Tarihi : 29.01.2013 Konusu Mevzuat : 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlendi : 6102 Sayılı Türk

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı