Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle"

Transkript

1 Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇ N A. Sabit YÖNEY Türkay B RBEN Aslıhan KÖKER Canan DO AN Ebru CEM Yönetim Yeri TSE Pazarlama ve Tanıtım Dairesi Ba kanlı ı Necatibey Cad. No:112, Bakanlıklar / ANKARA Tel: Faks : Reklam ve Abone Ay e Nedret GÜNE Tel: Yılı Abone Bedeli Aylık : 7 TL (KDV dahil) Yıllık : 70 TL (KDV dahil) (Bir yıllık aboneliklerde Ö retim Görevlileri, Ö renciler ve Enstitümüzden belgeli firma, kurum ve kurulu lara % 50 indirim uygulanır.) 2009 Yılı Reklam Tarifesi Arka Kapak : 2000 TL + KDV Kapak çleri : 1500 TL + KDV Son Sayfa : 1500 TL + KDV ç Tam Sayfa: 1300 TL + KDV Tasarım, Baskı, Da ıtım SARAY MATBAACILIK Tic. ve Sanayi Ltd. ti. Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar Ankara Yayın Türü: Yerel Süreli Basım Tarihi: Standard hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen makaleler ihtiyaç duyuldu unda uzmanlık alanına göre, konusunda uzmanla mı ki ilere incelettirildikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanan yazılardaki görü ler yazarına ait olup Derginin ve yazarın adı alınarak iktibas edilebilir. Dergimize gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle dolu Kendimizi, sevdiklerimizi, yıllarca emek vererek sahip oldu umuz de erleri bu risklere kar ı korumak, de- er verdi imiz her eyi güvence altına almak iste i Sigorta olgusunu ortaya çıkarmı tır. Sigortacılık, zaman içinde büyük a amalar göstermi, evrensel bir boyut kazanmı tır. Artık riski payla mak, kayıpları telafi etmek ana i levine tasarruf ve fon olu turma i levi de eklenmi, sigorta sektörü sermaye piyasasının ana ögelerinden biri olmu tur. Bu sayımızın konusu olan Sigorta Sektörü, ça da toplumlar için önemli i levler yerine getiren ve mali kurumlar içerisinde yer alan bir hizmet sektörüdür. Sigorta konusunun dünyada ve Türkiye de geçirdi i tarihi süreci Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Prof. Dr. Suna Özyüksel yazısında bizlerle payla ıyor. Dergimizin bu ayki konuklarından bir di eri Hazine Müste ar Yardımcısı Burhanettin Akta. Akta, Türkiye deki Sigortacılık Sektörünün profilini, mevzuatını, Avrupa Birli i ile uyumunu, Hazine Müste- arlı ının bu konudaki çalı malarını özetliyor. Di er konu umuz da Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanı Dr. M. Emin Zararsız. güvencesi, sa lık sigortası, emeklilik ya ı gibi pek çok konuda ya antımızı do rudan etkileyen sosyal güvenlik reformu konusunda Dr. M. Emin Zararsız dan bilgi alıyoruz. Dergimizin söyle i bölümünde Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i Genel Sekreteri Erhan Tunçay ile sohbetimizi de bulabilirsiniz. Nereye kadar rekabet ve/veya ne kadar regülasyon sorularının cevapları, sigorta sektörü için hayati öneme sahiptir. Rekabet Kurulu Üyesi smail Hakkı Karakelle, bu soruların her zaman, her ko ulda cevaplarının aynı olamayaca ının bilinmesi gerekti ini vurguluyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı M. Af in O uz, hayat sigortasının amacının ekonomik de er üreten ki inin hayatını güvence altına almak oldu unu söyledi. Hayat sigortasının, ki inin sadece mevcut malvarlı ının devri de il, kazanç potansiyelinin de yakınlarına devredilerek, ölüm, sakatlık, ya lılık, i sizlik gibi risklere kar ı korunma sa ladı ını belirtti. AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO su Meral Egemen, dünyadaki en iyi sistemlerin incelenmesiyle olu turulan ve örnek gösterilecek kadar mükemmel i leyen Türkiye deki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nin devlet tarafından güvence altına alındı ını ve özellikle ülkemizde, sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı nitelikte oldu unu anlatıyor. Allianz Kurumsal Sigortalar Direktörü Kurt Ebik, ki isel ve kurumsal sorumluluk bilincine varmı olan Avrupa Birli i ülkeleri ve Amerika Birle ik Devletleri örneklerinde oldu u gibi ülkemizde de sorumluluk sigortaları ihtiyacının, küreselle me ve Avrupa Birli i uyumluluk normları çerçevesinde gün geçtikte arttı ını belirtiyor. Türk Sigorta Sektöründeki rekabetin bugünkü durumunu ve do ru olan rekabet yöntemine ula ılmasında brokerlerin rolünü, Sigorta Brokerleri Derne i Ba kanı Mert Yücesan ın yazısından ö reniyoruz. Sigorta eksperlerinin, sigorta sektöründe adaletin tesis edilmesinde ilk adım ve en yaygın unsur oldu unu belirten Sigorta Eksperleri cra Komitesi Ba kanı Yalçın Kaya ve Sigorta Eksperi Engin Özaydın, sigorta eksperlerinin bu anlamda kamu görevi yerine getirdi ini belirtiyorlar. Sigorta eksperleri sektörün çalı malarında tüm tarafların hak ve menfaatlerini koruyaca ı için rekabetin e it ve adil ko ullarda yapılmasını sa layıp tüketicilerin sektöre olan güvenini artıraca ının üzerinde duruyorlar. Dergimizde sigorta konusunda bilgi alabilece iniz birçok makale var. Bunlar; DASK, Sigorta Bilgi Merkezi, Seyahat Sigortaları, Ülkemizdeki Özel Sa lık Sigortası Uygulamaları, Küresel Isınmanın Sigorta Sektörüne Etkileri, Korsan Saldırıları, Mortgage Kredilerinin De erlemesinde Uygulamadaki Sorunlar ve Bunların Sigorta Sektörüne Etkileri, Avrupa Birli i Komisyonu Tarafından Tüketici Haklarına li kin Hazırlanan Direktif Önerisi ve Sigorta Sektörü Açısından Önemi, Ekonomik Kriz, sizlik ve sizlik Sigortası Global Ekonomik Kriz ve sizlik tir. Dergimizin doga bölümünde Burdur Gölüne gidiyoruz. Burdur Gölü jeolojik dönemler boyunca çevresindeki tüm canlılarla ve ça lar boyunca da tüm insanlarla çok yo un bir etkile im halindedir. Özgün Sözüer, göl sularının çekilme riskinin bulundu- unu ve bu durumun nelere yol açabilece ini bize anlatıyor. Saygılarımla. Ahmet PEL T Genel Yayın Yönetmeni

2 içindekiler Biliþim Teknolojileri ve Çevre Yönetimi Türk Sigorta Sektörünün Tarihsel Geliþiminin Ýncelenmesi Ayýn Konuðu: Hazine Müsteþar Yardýmcýsý Burhanettin AKTAÞ Söyleþi: Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Genel Sekreteri Erhan TUNÇAY Ülkemizde Hayat Sigortalarýnýn Geliþimi Sigorta Bilgi Merkezi Bireysel Emeklilik Nedir? Sektördeki Yeri... Seyahat Sigortalarý Korsan Saldýrýlarý Ülkemizde Özel Saðlýk Sigortasý Uygulamalarý Sorumluluk Sigortarý Ekonomik Kriz Ýþsizlik ve Ýþsizlik Sigortasý Global Ekonomik Kriz ve Ýþsizlik

3 Baþkan'dan: Yönetim Sistemleri Haberler Ýslam Dünyasýnda Türkiye'nin Ekonomi Konularýndaki Öncülüðü 25 Yaþýna Ulaþtý Ayýn Konuðu: Rekabet Kurallarý ve Sigorta Sektörü Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Dr. M. Emin ZARARSIZ Sigorta Küresel Isýnmanýn Sigorta Sektörüne Etkileri Zorunlu Deprem Sigortasý DASK Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücünün Artýrýlmasýnda Brokerlerin Rolü Burdur Gölü'nün Yaþam Sunduðu Canlýlar Sigorta Sektörünün Rekabet Gücünün Artýrýlmasýnda Eksperlerin Rolü Avrupa Birliði Komisyonu Tarafýndan Tüketici Haklarýna Ýliþkin Hazýrlanan Direktif Önerisi ve Sigorta Sektörü Açýsýndan Önemi Mortgage Kredilerinin Deðerlemesinde Uygulamadaki Sorunlar ve Bunlarýn Sigorta Sektörüne Etkileri Konya Ýli Sanayi Sektöründe Aðýrlýklý Olarak Yer Alan Üç Sanayi Sektörünün Kümeleþme Baðlamýnda Deðerlendirilmesi Konutlarda Soba Zehirlenmeleri, Yanma Havasý Temini ve Çözüm Önerileri

4 Ba kan dan Tahir BÜYÜKHELVACIG L / TSE Ba kanı YÖNET M S STEMLER Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kuruldu u tarih olan 1954 yılından bugüne kadar Türk sanayisinin geli imine ivme kazandıran, Türk mallarının uluslararası pazarda var olmasını sa layacak standardizasyon, kalite, metroloji ve kalibrasyon konularında Türkiye de kurumsal ve teknik alt yapıyı olu turan kurumdur. Ku kusuz Enstitümüz bu çalı maları, uluslararası geli meler do rultusunda ve ülke artlarını gözeterek gerçekle tirmektedir. Türkiye yi kalite ve standardlarla ilgili konularda uluslararası kurulu larda temsil eden, sahip oldu u tecrübe ve bilgi birikimini sadece ülkemiz için de il, ba ta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülkede kalite alt yapısının kurulmasında kullanan Enstitümüz bu çalı maları ile uluslararası alanda saygınlık kazanmı tır. Bu saygınlık Türkiye de de TSE Markalı ürünlere tüketicilerin, üreticilerin duydu u güvenle peki mektedir. Bu gerçekler ı ı ında Enstitümüzün görev alanlarında hiçbir tartı maya yer bırakmayacak ekilde ciddi, etkin ve do ru hizmet verdi inin altını çizmek istiyorum. Bu hizmet, teknik alt yapıda büyük yatırımlarla sa lanan, uluslararası kurulu larca akredite edilmi yetkinli i, insan kaynaklarında ise uzman personeli ihtiva etmektedir. TSE, özetlemeye çalı tı ımız bu geli me çizgisi içinde Yönetim Sistem Belgelendirmesi çalı malarına 1990 yılında ba ladı. Enstitümüz; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Sistemi, TS EN Gıda Güvenli i Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Güvenli- i Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi ve TS ISO Mü teri Memnuniyeti ve Mü teri ikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim Sistemi konularında e itim ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

5 TSE nin Yönetim Sistemi konusundaki faaliyetleri uluslararası kurulu olmanın ve rekabet edebilmenin gere i olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi. Dünya ekonomisi, özellikle içinde ya adı ımız son çeyrek yüzyıl içerisinde hızla globalle me sürecine girmi, enformasyon, teknoloji ve ileti im alanındaki büyük geli meler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni geli melerin ya andı ı ekonomik bir yarı a itmi tir. Globalle me ile birlikte dünyanın tek bir piyasa haline gelmesi rekabeti artırmaktadır. Artan rekabet sonucunda ayakta kalmak ve ba arılı olmak isteyen firmaların global ölçekte üretim ve faaliyette bulunması; dünyanın her tarafında en dü ük fiyat, en yüksek kalite ve en iyi hizmeti sunması ve pazar payını muhafaza etmesi gereklidir. Bu amaçlara ula mak için küresel düzeyde mü teri memnuniyetini sa layacak teknoloji ve üretim tekniklerine sahip olmak, global ve yerel ihtiyaç ve taleplere anında cevap verebilmek gereklidir. Bu da ancak kurulu larda tasarım a amasından ba layarak üretim, pazarlama ve satı sonrası hizmetlere kadar tüm a amaları kapsayan ve sürekli geli meyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandı ı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası standardlar haline geldi. Kurulu ta kalite anlayı ının geli imini, kârın, verimlili in ve pazar payının artmasını, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalı anların tatminini, kurulu içi ileti- imde iyile meyi, tüm faaliyetlerde geni izleme ve kontrolü, iadelerin azalmasını, mü teri ikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sa layan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli oldu u için bu sistem uygulanmalıdır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadı ı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, küresel oldu u artık tüm dünyada kabul edilmektedir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde kar ılanmasının yanı sıra kendisine, ya adı ı çevreye ve dünyasına de er verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu geli meler kurulu ların çevre ile etkile imlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve ba arılarını sürekli iyile tirebilmelerini sa layacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulundu u gerçe ini ortaya çıkarmaktadır. TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi nin kurulu larda geli tirilmesinin amacı; Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması, çevresel performansın artırılması, uluslararası rekabette avantaj sa laması, firma itibar ve pazar payının artırılması, maliyet kontrolünün geli tirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimlili in artırılması, acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara kar ı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması, kirlili in kaynaktan ba layarak kontrol altına alınması ve azaltılması girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sa lanması, izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolayla tırılması ve ISO tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil oldu undan küresel pazarda kabul edilebilirli inin sa lanmasıdır. Kurulu larda kar ıla ılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalı anların emniyetli ve sa lıklı bir çalı ma ortamına sahip olmamalarıdır. Kurulu ların daha iyi rekabet ko ullarına ula abilmesi için çalı anların i sa lı ı ve güvenli i konusunda planlı ve sistemli çalı malar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO gibi standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yo unla mı, dolayısıyla kurulu larda i sa lı ı ve güvenli inin sa lanması ve sürekli iyile tirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmu tur. Bu yönetim sisteminin amacı; kârlılı ı artırmak, TS Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Sistemi çalı malarını di er faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sa lamak, yönetimin taahhüdünün sa landı ını göstermek, motivasyon ve katılımı artırmak, ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak, payda ların istek ve beklentilerini kar ılayarak rekabeti artırmak, kurulu lar tarafından sürdürülmekte olan SG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sa lamak için bu sistem uygulanmalıdır. TS EN ISO Gıda Güvenli i Yönetim Sistemi ise, gıda üretiminde gıda güvenli i, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bu sebeple mutlak ve de i mez bir kalite parametresidir. Bunu sa lamak için Gıda Güvenli i Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. Ancak bu durumda analizler bazen çok uzun, elde edilen veriler yetersiz olabilir. Bundan dolayı sistemin kullanılı ı zor veya imkânsız hale gelebilir. Bunun yanı sıra ürünün sadece çok küçük bir oranının analiz edildi ini dü ünürsek, tüm süreç a amalarını daha sistematik bir ekilde ele alan ve önleyici bir yakla ıma sahip bir metoda ihtiyaç

6 oldu unu görürüz. Gıda Güvenli i Yönetim Sistemi i te bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir. TS EN ISO Gıda Güvenli i muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi ve mü teriye ula masının sa lanmasıdır. Günümüzde, sadece çalı anlarıyla de il, mü terileri, i ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilginin gizlili i, bütünlü ü ve ula ılabilirli ine ili kin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem ta ımaktadır. Bilgi güvenli ini sa lamak, teknolojik çözümlerle birlikte sa lam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilmektedir. Etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin olu turulması amacıyla, BS 7799 Bilgi Güvenli i Sistemi, BSI tarafından hazırlanmı ve ISO adıyla uluslararası bir standard olarak geçerlilik kazanmı tır. ISO 17799, 2006 yılında ISO IEC standardı olarak yeniden yayınlanmı ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türkçeye tercüme edilerek TS ISO IEC ba lı ı altında Türk standardı olarak yayınlanmı tır. Enstitümüz, konusunda deneyimli, e itimli uzman ekibi ile TS ISO IEC Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Belgelendirmesi çalı maları yapmaktadır. Merkezi güvenlik sisteminde gerçek anlamda güvenli in oturtulabilmesi için irketler, TS ISO IEC standardında belirtilen bilgi güvenli i yönetim sistemini kurarak gerçek risklerini saptayabilir ve bu risklerin giderilmesi için gereken teknoloji, politika ve prosedürleri devreye alabilirler. Bu sayede güvenlik yönetim sistemi olarak olu turulan ve yalnızca teknoloji ile de il aynı zamanda tüm irket çalı anlarının da uyguladı ı i süreçleri ile de devamlılık sa lıklı bir ekilde sa lanabilir. Avrupa Birli ine uyum süreci içerisinde tüm tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları kar ılamak, mü teri beklentilerini kar ılayabilmek, verimliliklerini artırabilmek ve yasal bir güvence olu turabilmek için kalite sistemi kurmak ve bu kalite sistemini belgelendirmeyi hedeflemektedirler. TS EN ISO Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kalite sistem belgelendirmesi, tıbbi cihaz üreticilerinin ürünleri üzerinde CE i aretini kullanabilmeleri için bir adımdır. TS EN ISO Standardı, medikal sektörde faaliyet gösteren kurulu lar için kalite sistemi artlarını ortaya koymaktadır. Yararları, kurulu ta bir kalite sistemi kurarak, kalite bilincini yerle tirmek, mevcut yasal mevzuatlara uyum sa lamak, mü teri ihtiyaç ve beklentilerini kar ılamak, mü teri memnuniyetini artırmak, sistemin aksayan yönlerini tespit ederek, düzeltme olana ını sa lamak, geri ça ırmaları önlemek, kârın, verimlili in ve pazar payının artırılması, bitmi üründen kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak, sistemin etkinli inin sürekli olarak sa lanması, ürünlerde CE i areti kullanabilmek için etkin bir yol izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir bir yönetim sistemine sahip olmaktır. En yeni olarak da TS ISO Mü teri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile kurulu larda Mü teri Memnuniyeti ve Mü teri ikâyetlerinin de erlendirilmesi yönetim sistemi uygulamaya geçmi tir. Kurum ve kurulu larda mü teri ikâyetlerinin ve mü teri geri beslemelerinin öneminin anla ılmasının sa lanması, mü teri ikâyetlerinin ve mü teri geri beslemelerinin kurulu a sa layaca ı de er ve faydalar, mü teri ikâyeti ile kar ıla ılan durumlarda kurulu lara yol gösterir. Yürütmekte oldu umuz hizmetlerimizi gerek Enstitü hüviyeti gerekse hizmet anlayı ı çerçevesinde ülke sanayine daha uygun ko ullarda hizmet verebilmek ve KOB lerimizin kalite alt yapılarını güçlendirerek, uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmak amacı ile KOSGEB ile imzalanan i birli i protokolü çerçevesinde; KOB lerimizin TSE den alacakları sistem belgelerine ili kin harcamaların KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak desteklenmesi projesi hayata geçirildi. Yurt içinde oldu u kadar yurt dı ında da e itim ve belgelendirme faaliyetlerini etkin ekilde yürüten TSE nin Sistem Belgelendirme faaliyetleri alanında IQ NET Organizasyonuna üye olma süreci ba arılı bir ekilde tamamlandı. Ba ta Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve di er pek çok ülkede e itim ve belgelendirme faaliyetleri de mevcuttur. Türk Standardları Enstitüsü olarak, yukarıda bahsi geçen faaliyetler kapsamında, Enstitü kimli i ve misyonu gere i sahip oldu u bilgi birikimi ve tecrübe ile hem üretim hem de hizmet sektöründe yer alan organizasyonlarına Yönetim Sistemleri konusunda önemli bir ı ık tutmakta ve kaynak sa lamaktadır. Yönetim Sistemlerinin uygulanması özelde i letmeler genelde ülke ekonomisi için varlı ını sürdürmenin ana ko uludur. Enstitümüz, bugüne kadar oldu u gibi, bugünden sonrada Türkiye de her i letmenin ça da, kârlı, verimli i letmeler haline gelmesi için çalı malarına devam edecektir.

7 TSE Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil zmir Valisi M. Cahit Kıraç ı Ziyaret Etti HABERLER Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, beraberinde TSE Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ergin ve 54.EOQ Kongresi Koordinatörü Tunga Gökhun ile birlikte zmir Valisi Cahit Kıraç ı makamında ziyaret etti. Enstitü Ba kanı Büyükhelvacıgil, Vali Kıraç a Ekim 2010 tarihlerinde zmir de 54 ncüsü gerçekle tirilecek olan Avrupa Kalite Kongresi hakkında bilgi verdi. Büyükhelvacıgil, 1956 yılında kurulan ve 1976 yılından beri TSE nin tam üyesi oldu u Avrupa Kalite Te kilatı (EOQ) ile ili kilerin yıllardır kar ılıklı olarak ba arı ile sürdürüldü- ünü vurguladı. TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil Türkiye de üçüncü kez düzenlenecek olan kongrenin ilki olan 45. EOQ Avrupa Kalite Kongresi nin 2001 yılında stanbul da, 49. EOQ Avrupa Kalite Kongresi nin ise 2005 yılında Antalya da yapıldı ını ifade etti. Büyükhelvacıgil, 2010 yılında üçüncüsü zmir de yapılacak olan Kongre nin Türkiye ve zmir için önemli bir fırsat oldu unu ve tüm i adamlarının, yöneticilerinin ve bilim adamlarının kongrede bulunmalarının çok önemli oldu unu vurguladı. Ziyarette zmir Valisi Cahit Kıraç tarihi ve kültürel zenginli i ile ünlü zmir in Valisi olarak böylesine önemli bir kongreye ev sahipli i yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Kıraç, valilik olarak da her türlü deste i vereceklerini belirtti. 7

8 EBSO dan TSE ye Destek 8 HABERLER yönetici ve bilim adamlarına bu kongreye katılmaları için ça rıda bulundu. TSE Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil zmir Ticaret Borsası nda Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ba kanı Ender Yorgancılar ı makamında ziyaret etti. Ba kan Büyükhelvacıgil, beraberinde TSE Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ergin ile 54. EOQ Kongresi Koordinatörü Tunga Gökhun un da hazır bulundu u ziyarette, Türkiye de üçüncüsü gerçekle ecek olan Avrupa Kalite Te kilatı Kongresi (EOQ) hakkında EBSO Ba kanı Yorgancılar a bilgi verdi. Büyükhelvacıgil, Ege nin incisi zmir de gerçekle tirilecek olan 54. EOQ Kongresi nin Türkiye nin ve zmir in yakaladı ı önemli bir fırsat oldu unu ve tüm sanayici, i adamı, zmir in tarihi ve kültürel bir ehir olmasının yanı sıra ça da, geli mi, aynı zamanda i lek bir ticaret merkezi oldu unu belirten EBSO Ba kanı Ender Yorgancılar, zmir in sanayisi, fuarı ve ihracat limanı ile önemli bir ehir oldu unu belirterek, 54. EOQ Kongresi nin zmir de yapılmasından ayrı bir mutluluk duydu unu ve Oda olarak her türlü deste e hazır olduklarını söyledi. Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, zmir Ticaret Borsası ( TB) Yönetim Kurulu Ba kanı I ınsu Kestelli yi ziyaret etti. Büyükhelvacıgil, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Hakan Ergin, Ürün Belgelendirme Merkezi Ba kanı Mehmet Evci, 54. Avrupa Kalite Te kilatı Kongresi Koordinatörü Tunga Gökhun, TB Genel Sekreteri Özlem De irmencio lu nun da hazır bulundu u ziyarette, zmir de düzenlenecek 54. Avrupa Kalite Kongresi için destek istedi. Kestelli, kongrenin zmir de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını, zmir Ticaret Borsası camiası olarak her türlü deste e hazır olduklarını ifade etti. I ınsu Kestelli, ziyaret anısına Tahir Büyükhelvacıgil e üzerinde Borsa binası çiziminin yer aldı ı ebru uygulanmı do al ta tan plaket sundu.

9 TSE Bilgilendirme ve sti are Toplantısı Konya da Yapıldı HABERLER Türk Standardları Enstitüsü ile Konya Sanayi Odasının TSE li Günler adlı proje çerçevesinde ortakla a düzenledikleri Bilgilendirme ve sti are toplantısı, 19 Kasım 2009 tarihinde Konya TÜYAP Konferans Salonunda yapıldı. Konya Ticaret Odası Meclis Ba kanı Dr. Seyit Karacabey açılı ta yaptı ı kısa konu mada Türk Standardları Enstitüsü nün gerek ülke çapında gerekse dünya çapındaki ba arılı çalı malarını onurla, gururla izlediklerini belirterek ba arılarından ötürü TSE çalı anlarını Ba kan Tahir Büyükhelvacıgil nezdinde kutladı ını söyledi. Sanayicilerimiz ülkemizin vazgeçilmezleridir. Sizler ülkemizin çimentosu, harcı, lokomotif gücüsünüz. Çünkü bir ülkede üretim varsa istihdam vardır, istihdamın kar ılı ında i, a verebildi iniz zaman da huzur vardır. Huzurun oldu u yerde ticaret vardır, ticaret de zenginli i getirir. Ülkemizde ki i ba ına dü en milli gelir arttı ı, refah yükseldi i zaman, demokratikle me süreci hızlanacak, ülkemiz sosyal, ekonomik ve demokratik olarak çok daha iyi yerlere gelecektir. Türkiye, 750 milyar liralık gayri safi milli hasıla ile bu sürecin içine girmi tir. Bu Türk özel sektörünün ba arısıdır. Bu konuda ben hepinizi, tüm sanayicilerimizi tekrar yürekten kutluyorum. sözleriyle konu masına ba layan TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil, Konya nın bu ba lamda Türkiye nin üretimine, istihdamına ve katma de erine destek veren önemli illerin ilk sıralarında yer aldı ına dikkat çekerek unları söyledi: Bugün Konya, bir tarım merkezi olmasının yanında, aynı zamanda ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmu tur. Konya sanayisinin % 99 luk bölümü Küçük ve Orta Boy letmeler (KOB ) den olu maktadır. Bugün 32 bin KOB siyle de Konya KOB Ba kenti unvanını almı tır. stanbul, Ankara, zmir, Bursa ve Antalya dan sonra Türkiye de en fazla istihdam ve katma de er Konya dadır. Teknolojide dünya standardlarını yakalayan firmalarıyla Konya Sanayisi uluslararası rekabete daha hazır hale gelmektedir. Konya sanayicisi kendine has geli tirdi i giri imcilik kültürü ve ruhu ile bugün birçok Anadolu kentine iyi bir örnek olu turmaktadır. Bu giri imcilik ruhu, Konya sanayisini bazı ehirlerde oldu u gibi sadece birkaç sanayi dalında geli mekle sınırlı bırakmamı, birçok sanayi dalında önemli geli meler ya anmasını mümkün kılmı tır. u anda Konya da 80 de i ik sektörde üretim yapılmaktadır. De i ik sektörlerde üretim yapılıyor olması, herhangi bir sektörde meydana gelebilecek sektörel krizde di er sektörlerin devrede olması sebebi ile ya anacak ekonomik krizin il düzeyine yayılmasını engelleyecektir. 9

10 HABERLER 10 Konu masında daha sonra Türk Standardları Enstitüsü nün çalı malarına yer veren TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil sözlerini öyle sürdürdü: Gurur duydu umuz bir ba ka konu ise bugün ba kanı oldu um, ülkemizin tek Milli Standardizasyon ve Belgelendirme kurulu u Türk Standardları Enstitüsüdür. Günümüzde çe itli sektörlerde 50 bine yakın üretim ve hizmet yeri, TSE Belgelendirme hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu güne kadar bu kapsamda verilen ve güncelli ini koruyan TSE Belgeleri 60 bini a mı tır. Konya ilimize baktı ımızda ise 1478 firmanın, 1936 adet TSE, TSEK ve Hizmet Yeterlilik belgesini alarak üretim ve hizmetlerinde kullandı ını görüyoruz. Ayrıca 513 firmamız da TS-EN-IS0 Belgeleri olarak bilinen Yönetim Sistem Belgelerini kurumumuzdan almı bulunmaktadır. Burada bu rakamlar da bize göstermektedir ki tüm ülkemizde oldu u gibi Konya da da Türk Standardları Enstitüsü sanayicilerimizle birlikte, onlarla el ele omuz omuza çalı malarını devam ettirmi, ekonomimizin, sanayimizin standard ve kalitede dünya ülkelerindeki rakiplerini yakalayarak onların uluslararası pazardaki rekabet ansının artmasına önemli katkılar sa lamı tır. Bildi iniz gibi ben de sizler gibi sanayinin içinden geliyorum, 6 ya ından beri ticaretin içindeyim. Bu benim adıma bir ans. Sanayinin içinde bulundu u sorunları biliyorum. Fakat böyle bir kurumun ba ında olmak, sorunun bir parçası olmanın yanında bize çözümün de bir parçası olabilme ansını veriyor. Sizlerin içinden gelen, sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını bilen bir ki i olarak bu sorunların çözülmesi adına ahsım ve kurumum olarak ola anüstü bir gayret içerisinde oldu umuzu belirtmek istiyorum. Ülkemizin önemli stratejik kurumlarından bir tanesi oldu una inandı ım Türk Standardları Enstitüsü, sahip oldu u 1400 uzman personeli, 81 ildeki temsilcilikleri, bugün Avrupa nın bile özendi i laboratuvarları ve teknik altyapısı ile birlikte her zaman, sanayinin ve sanayicimizin hizmetindedir. Açılı konu malarının ardından sunumlara geçilen toplantıda, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ergin, DTM Dı Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlü ü Daire Ba kanı Makbule Küçüksözen Do an, Ürün Belgelendirme Merkezi Ba kanı Mehmet Evci, Gözetim ve Muayene Dairesi Ba kanı Hüseyin Özdamar, Kalibrasyon Merkezi Ba kanı Do an Yazar, Deney Laboratuvarları Merkez Grup Ba kanı Erol Turhan, Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Ba kanlı ı Sistem Belgelendirme Müdürü Aykut Kırba birimlerinin hizmetlerini anlattılar. Çok sayıda sanayicinin katıldı ı toplantıda sunumlarının ardından sanayicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Toplantı sonunda 10, 15, 20 yılı a kın süre ile TSE, TSEK, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO belgelerini ba arıyla kesintisiz kullanan Konya firmalarına te ekkür belgeleri verildi.

11 TSE KONDÖKÜM 2009 ve Konya 3. Yan Sanayiler Fuarında HABERLER Bu yıl ilk kez açılan KONDÖKÜM 2009 Konya Döküm Teknolojileri, Kalıp, Paslanmaz Çelik ve Metaller Fuarı ile e zamanlı düzenlenen Konya 3. Yan Sanayiler Fuarı 19 Kasım 2009 Per embe günü Konya Valisi Aydın Nezih Do an, Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek, TSE ve Konya Sanayi Odası Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret Odası Meclis Ba kanı Dr. Seyit Karaca, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldı ı bir törenle KTO -TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi nde ziyarete açıldı. Fuar 22 Kasım 2009 Pazar ak amı sona erdi. 11

12 HABERLER 12 Fuarı ziyaret eden Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, fuara katılan tüm firmaları tek ziyaret ederek, çok sayıda firma temsilcisi ile görü tü. Ziyaretleri esnasında Konya nın Türkiye nin sayılı büyük ehirlerinden biri oldu unu, gerek nüfusu ile gerekse fabrikaları, köprüleri, yolları ve özellikle 1950 lerde ba layan sanayisi ile oldukça fazla ra bet gören bir ehir oldu unu belirtti. Bugünkü modern Konya yı yaratan ehrin sanayisi için kalitenin art oldu unu sık sık dile getiren TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil, gerek üretimde gerekse hizmette kalitenin vazgeçilmez oldu unu vurguladı. Büyükhelvacıgil, Kalite gençlerimize bırakaca ımız en önemli mirastır diyerek, 2010 yılında Türkiye de 3. defa düzenlenecek Avrupa Kalite Kongresi (EOQ) için Konyalılardan destek bekledi ini belirtti. Ö retmenim Anaokulu TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini Aldı Milli E itim Bakanlı ı na ba lı anaokulları içersinde u ana kadar on anaokulunu belgelendiren Enstitümüz, ülke genelinde okul öncesi e itim alanında yaptı ı belgelendirmelerle ülkemizin kalite alt yapısını yükseltmeye yönelik çalı malarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Ö retmenim Anaokulu TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesini aldı. Anaokulunda, tarihinde yapılan belge törenine Yenimahalle lçe Kaymakamı Kenan Çiftçi, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Ankara l Milli E itim Müdür Yardımcısı Ahmet Pala, lçe Milli E itim Müdürü Mehmet Yıldırım, Anaokulu Müdüresi Güllü Yıldırım, okul yetkilileri ve çok sayıda veli katıldı. Açılı konu masında Okul Müdüresi Güllü Yıldırım, belgeyi almak için yaptıkları çalı maları, özetleyerek amaçlarının ça ı yakalamak, yenilikleri takip etmek, kaliteli hizmet sunmak ve model bir okul olmak oldu unu belirtti. Yenimahalle Kaymakamı Kenan Çiftçi de yaptı ı konu mada e itimin ve e itimde kalitenin önemini vurgulayarak okul çalı anlarını tebrik etti. Törende konu an TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Ö retmenim Anaokulu nun kaliteye verdikleri önemi TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile belgelemelerinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, bu anlayı ın di er e itim kurumlarına da örnek olmasını vurguladı. Pelit, daha sonra kalite belgesi ve bayra ını Okul Müdiresi Güllü Yıldırım ve Okul Yönetim Temsilcisi Dilek Sahillio lu na sundu.

13 Standard, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci Konularındaki Bilgilendirme Seminerleri Lefko a da Yapıldı HABERLER TC Lefko a Büyük Elçili i Din leri Mü avirli ine ba lı din görevlileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din leri Ba kanlı ına ba lı din görevlilerine yönelik olarak Standard, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcili inin gerçekle tirdi i organizasyon çerçevesinde düzenlenen seminerler Kasım 2009 tarihleri arasında yapıldı. Ayrıca, KKTC Belediyeler Birli i ile birli e ba lı 28 Belediyenin denetim ve kontrol birimlerinde görevli personele 19 Kasım da TSE nin Standardizasyon, Kalite Faaliyetleri ile Gıda Denetimi konularında bilgiler verildi. Söz konusu toplantılara TSE Tüketici ve Bilgi Edinme Müdürü Bünyamin Demirhan, Tüketiciyi Koruma ve Dayanı ma Birli i Derne i (TÜKO-B R) Genel Sekreteri Mehmet Altıparmak ve TSE KKTC temsilcisi Osman Sümbül katıldı. Bu heyet daha sonra KKTC eski Cumhurba kanı Rauf Denkta ı ziyaret etti. TSE, 4. Kalite, Kontrol Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarında 13 Kalite 09, Kalite, Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı Kasım 2009 tarihleri arasında stanbul Fuar Merkezi nde 4. Kez ziyaretçileriyle bulu tu. Kalite, kontrol ve metroloji sektörünün bulu ma noktası olan fuara T AD, TÜB TAK-UME, TÜRKAK, TÜRKLAB ve TSE gibi uzman kurum ve kurulu lar katıldı. Kaliteyi arayan firmalara her a amada cevap verecekleri tek adres olan Kalite 09 fuarında: ölçme ekipmanlarından ölçü kalibrasyon sistemlerine ve koordinat ölçme makinelerine, kalite güvencesi veren firmalardan, laboratuvar test ekipmanlarına kadar bir çok ürün bu fuarda yer aldı.

14 EKO - ANAL Z slam Dünyasında Türkiye nin Ekonomi Konularındaki Öncülü ü 25 Ya ına Ula tı 14 Türkiye ilk kez, 1975 yılında yapılan 6. Dı i leri Bakanları Konferansı nda Dı i leri Bakanı düzeyinde KT de temsil edildi. Türkiye nin devlet ba kanı düzeyinde katıldı ı ilk slam Zirvesi ise 1984 yılı ubat ayında Kazablanka da yapılan 4. slam Zirve Konferansı oldu. 4. slam Zirve Konferansı nda Türkiye, Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK- ngilizce kısaltması COMCEC) ba kanlı ını Cumhurba kanı düzeyinde üstlendi. Yani Türkiye de Cumhurba kanı seçilen ki i otomatikman SEDAK ın da ba kanı oluyor. u anda da SEDAK ın ba kanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba kanı Abdullah Gül. SEDAK, öz olarak üye ülkeler arasında çok taraflı ekonomik ve ticari i birli inin geli tirilmesi ve koordinasyonu ile görevli. KT ye üye 57 ülke, SEDAK ın da üyesi. Ayrıca 5 gözlemci üyesi var. SEDAK ın 25 inci toplantısı geçen ay stanbul da yapıldı.

15 Cahit UYANIK Referans Gazetesi Ankara Haber Müdürü 15 Türkiye, geçen Kasım ayı ba ında stanbul da, ekonomi a ırlıklı, önemli ve çok sayıda ülkenin veya uluslararası kurulu un katıldı ı bir toplantıya daha ev sahipli i yaptı: slam Konferansı Te kilatı ( KT), Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK) 25 inci toplantısı. Türkiye, daha bu toplantıdan 1 ay önce IMF-Dünya Bankası sonbahar dönemi yarıyıl toplantılarına ev sahipli i yapmı tı. Böylece Türkiye ve stanbul, dev kongre organizasyonları yapma konusundaki becerisini de dünyaya iyice göstermi oldu. Peki SEDAK toplantılarının önemi neydi? Bu konuya daha önce az ilgi duymu veya hiç bilgi sahibi olmayanlar için öncelikle KT yi anlatıp, ondan sonra SEDAK a geçmekte fayda var. KT, günümüzde nüfusunun ço unlu u veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye oldu u, Genel Sekreterli i Suudi Arabistan ın Cidde ehrinde bulunan ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal dayanı ma ve i birli ini amaçlayan uluslararası bir kurulu. Te kilatın üye sayısı 57. Ayrıca birçok gözlemci üyesi var. KT, Birle mi Milletler den sonra en fazla üyeye sahip te kilat. KT nin resmi dilleri ise ngilizce, Fransızca ve Arapça. slam ülkelerinin devlet ba kanlarının katılaca ı bir zirve konferansı tertiplenmesi fikri, srail i gali altında bulunan Kudüs teki El-Aksa Camii nin 1969 yılı A ustos ayında kundaklanmasına bir reaksiyon olarak ortaya çıktı

16 KT ve SEDAK ın en göz alıcı projesi ise tercihli ticaret anla masının devreye alınması çabaları. Tercihli ticaret anla ması devreye girdi inde, üye ülkeler birbirleriyle daha dü ük gümrüklerle mal alıp satabilecekler. Yani slam ülkelerinin birbirlerinden ticareti daha artacak. Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anla ması, 2002 yılında yürürlü e girmi ti. Ancak bu anla maya yürürlük kazandırmak için SEDAK Ticaret Müzakereleri rauntları düzenlendi ve 2005 Nisan ayında tamamlanan birinci müzakere raundunda TPS-OIC Tercihli Ticaret Sistemi Protokolü (PRETAS) hazırlandı Eylül ayındaki ikinci rauntta da TPS-OIC Men ei Kuralları tamamlandı. PRETAS ın yürürlü e girebilmesi için en az 10 ülke onayı gerekiyordu ve Banglade le bu sayı tamamlandı. imdi gözler son a ama olan men ei kurallarına ili kin düzenlemede 10 imzaya ula ılmasında ve 1969 yılı Eylül ayında 24 ülkenin katılımıyla Rabat da Birinci slam Zirve Konferansı gerçekle tirildi. Böylece, KT nın temelleri atıldı. Bunu takiben 1970 yılı Mart ayında slam Ülkeleri Dı i leri Bakanları Cidde de toplandı ve KT Genel Sekreterli i ni kurdu. KT nin Anayasası (Charter) ise 1971 yılında yapılan kinci slam Dı i leri Bakanları Konferansı nca hazırlandı ve 1972 yılında toplanan Üçüncü Dı i leri Bakanları Konferansı nca onaylandı. slami dayanı manın önemini vurgulayan ve üye ülkelerin Birle mi Milletler Anayasasına ve insan haklarına saygılı olduklarını belirten bu Anayasa 1 ubat 1974 tarihinde de Birle mi Milletlerce tescil edildi. KT nın faaliyetleri esas olarak Zirve Konferansları, Dı i leri Bakanları Konferansları ve Daimi Komitelerin toplantıları tarafından belirleniyor. Bu toplantılarda slam ülkelerinin siyasi, ekonomik ve kültürel meseleleri görü ülerek, üye ülkeler arasında dayanı ma ve i birli ini amaçlayan kararlar alınıyor. KT nin en üst düzeydeki yöneticili i olan Genel Sekreterlik görevini ise u anda bir Türk, Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu yürütüyor. Türkiye ilk kez, 1975 yılında yapılan 6. Dı i leri Bakanları Konferansı nda Dı i leri Bakanı düzeyinde KT de temsil edildi. Türkiye nin devlet ba kanı düzeyinde katıldı ı ilk slam Zirvesi ise 1984 yılı ubat ayında Kazablanka da yapılan 4. slam Zirve Konferansı oldu. 4. slam Zirve Konferansı nda Türkiye, Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK- ngilizce kısaltması COMCEC) ba kanlı ını Cumhurba kanı düzeyinde üstlendi. Yani Türkiye de Cumhurba kanı seçilen ki i otomatikman SEDAK ın da ba kanı oluyor. u anda da SEDAK ın ba kanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba kanı Abdullah Gül. SEDAK, öz olarak üye ülkeler arasında çok taraflı ekonomik ve ticari i birli inin geli tirilmesi ve koordinasyonu ile görevli. KT ye üye 57 ülke, SEDAK ın da üyesi. Ayrıca 5 gözlemci üyesi var. Türkiye de SEDAK faaliyetleri Devlet Planlama Te kilatı Müste arlı ı tarafından koordine ediliyor. Aslında SEDAK toplantıları geleneksel olarak KT üyesi ülkelerin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekle tiriliyor. Ama 25 inci yıldönümü vesilesiyle bu yılki SEDAK toplantısı bir Ekonomi Zirvesi biçiminde tasarlandı. Devlet ba kanları düzeyinde, ekonomik i birli i alanında ilk kez düzenlenen SEDAK Ekonomi Zirvesi nde, 25 yıllık faaliyetler de erlendirildi ve üye ülkeler arasındaki i birli inin gelece e ili kin somut adımları en üst düzeyde görü ülüp karara ba landı. SEDAK, 25 yıllık tarihi boyunca tercihli ticaret sistemi, ticaretin finansmanı ve te viki, yatırımların garantisi ve ihracat sigortası, standardların uyumla tırılması, özel sektör toplantıları, ticaret fuarları gibi pek çok alanda kapsamlı projeler ba lattı ya da sonuçlandırdı. Halen sürmekte olan küresel ekonomik kriz kar ısında slam ülkeleri arasındaki sermaye hareketlerinin artırılması ve üye ülkeler arasındaki gerçek ekonomik faaliyetlerin te vik edilmesinin ise büyük önem kazandı ı dü ünülüyor. stanbul daki toplantılarda da mutad gündem maddelerine ilaveten küresel ekonomik kriz, enerji konuları ve gıda güvenli i gibi güncel uluslararası sorunlar ele alındı. KT ve SEDAK ın en göz alıcı projesi ise tercihli ticaret anla masının devreye alınması çabaları. Tercihli ticaret anla ması devreye girdi inde, üye ülkeler birbirleriyle daha dü ük

17 Üye ülkeler arası ticaret hacmini 2015 yılına kadar yüzde 20 ye çıkarmayı hedefleyen SEDAK toplantısı sonuç bildirisinde ileriye dönük olarak ticaretin serbestle tirilmesi özel sektör arasında do rudan yatırım ve ortaklı- ın artırılması ve yoksullu un azaltılmasına yönelik olarak çabaların yo unla tırılması sayesinde KT içi ticaretin artırılması hedefi ortaya konuldu. KT tercihli ticaret sisteminin uygulanması yönünde yapılan çabalara da de inilen bildiride, üye devletler tercihli ticaret sistemi protokolü ve men ei kuralları anla masını mümkün olan en kısa zamanda imzalamaya ve onaylamaya davet edildi. gümrüklerle mal alıp satabilecekler. Yani slam ülkelerinin birbirlerinden ticareti daha artacak. Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anla ması, 2002 yılında yürürlü e girmi ti. Ancak bu anla maya i lerlik kazandırmak için SEDAK Ticaret Müzakereleri rauntları düzenlendi ve 2005 Nisan ayında tamamlanan birinci müzakere raundunda TPS-OIC Tercihli Ticaret Sistemi Protokolü (PRETAS) hazırlandı Eylül ayındaki ikinci rauntta da TPS-OIC Men ei Kuralları tamamlandı. PRETAS ın yürürlü e girebilmesi için en az 10 ülke onayı gerekiyordu ve Banglade le bu sayı tamamlandı. imdi gözler son a ama olan men ei kurallarına ili kin düzenlemede 10 imza sayısına ula ılmasında... Geçen ayki toplantıda konu an SEDAK Ba kanı ve Cumhurba kanı Gül de, KT Tercihli Ticaret Sistemi nin bir an önce i lerlik kazanması için son a ama olan men ei kuralları anla masında imzaların tamamlanmasını istedi. Gül, 2005 yılında kabul edilen 10 yıllık eylem programıyla 2015 yılında üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin yüzde 20 ye çıkarılmasını hedeflediklerini ifade ederek, KT üyesi ülkelerin toplam dı ticaret hacminde KT içi ticaretin yüzde 16 lara yükseltilmesini memnuniyetle kar ılıyoruz. Öte yandan Türkiye nin KT ülkeleriyle olan ticareti son 8 yılda 5 kat artmı tır. Bu artı ın sürmesi konusundaki kararlılı ımızı burada yinelemek isterim. Yürürlü e girmesi için 10 ülke tarafından onaylanması gereken PRETAS olarak isimlendirdi imiz Tercihli Tarifeler Protokolü nü Banglade ve Katar ın yürürlü e koyacakları müjdesi bizleri ziyadesiyle sevindirdi. KT Tercihli Ticaret Sisteminin bir an önce i lerlik kazanması bizleri KT içi ticaretin geli tirilmesinde çok daha ileri noktalara ta ıyacaktır. Bu bakımdan halen 4 ülke tarafından onaylanan Men ei Kuralla- rının da en az 6 ülke tarafından daha bir an önce onaylanması gerekmektedir. Bu ba lamda saygıde er devlet ba kanlarının gerekli talimatları vermelerinin önemini vurgulamak istiyorum diye konu tu. Toplantı, benzerleri gibi bir sonuç bildirisi ile bitirildi. Bildiride Bizler ileriye dönük olarak ticaretin serbestle tirilmesi ve ülkelerin sermaye piyasası kurumları arasında finansal i birli inin sa lanması, özel sektör arasında do rudan yatırım ve ortaklı ın artırılması ve yoksullu un azaltılmasına yönelik olarak çabaların yo unla tırılması sayesinde KT içi ticaretin artırılması hedefi do rultusunda ekonomik ve ticari i birli inin geli tirilmesi yönündeki taahhüdü tekrarlıyoruz denildi. KT tercihli ticaret sisteminin uygulanması yönünde yapılan çabalara da de inilen bildiride, üye devletler tercihli ticaret sistemi protokolü ve men ei kuralları anla masını mümkün olan en kısa zamanda imzalamaya ve onaylamaya davet edildi. Ayrıca SEDAK ba kanı olan Türkiye ye üye devletlere onaylama süreçlerinin hızlandırılması konusunda tavsiyelerde ve yardımda bulunacak bir misyon tesis etmesi ça rısında bulunuldu. Enerji konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının te vik edilmesi, enerjinin verimli olarak kullanılması ve bu enerji kaynaklarının ke fi ve üretimine geçilmesi konusunda yatırımların artırılmasını öngörüldü ü anlatılan bildiride, dü ük gelirli ve gıda yoksunu ülkelerde gıda krizinin etkilerinin azaltılması yönündeki ivedi ihtiyacın altı çizildi. Bildiride gıda güvencesi ve tarımsal i birli i alanında KT içerisinde ortak bir eyleme duyulan ihtiyaç yinelenerek, SEDAK ın bu ba lamda aktif bir rol üstlenmesi istendi. 17

18 B L M Bili im Teknolojileri ve Çevre Yönetimi 18

19 Memet ÖZKAN Yönetim Danı manı Dünyanın gündeminde kıt kaynakların verimli kullanılması, üretim ve tüketim sonrası çıkan atıkların sa lıklı bir ekilde yönetilmesi, giderek artan çevre kirlili inin ve yan etkilerinin azaltılması var. Çok sayıda sektör soludu umuz hava, yedi imiz gıda ve içti imiz suya bir ekilde etki ediyor. Artan nüfus, artan üretim ve artan tüketim sadece çevre kirlili ine de il, bu kirlilik sonucu olu an iklim de i ikliklerine, asit ya murlarına, dna sı de i en gıdalara ve daha bir çok bildi imiz ve (henüz) bilmedi imiz korkutucu sonuçlara yol açıyor. Bili im teknolojileri sektörü de bu sürecin içerisinde olumlu ve olumsuz rollere sahip. Durumu, gündemdeki olaylara ve kavramlara bakarak birlikte inceleyelim. E-Atık Geçen yıl yapılan bir ara tırmaya göre yıllık atı ın % 5 ini e-atıkların olu turdu u dünyada, bilgisayarlar 2-5 yılda, cep telefonları 18 ayda e-atık sınıfına girerken, gelecekte çevreye zararlı bu yı ınların toplanıp i lenmesi ve geri kazandırılması da büyük bir sektör olu turacak. nsano lu yıllık olarak milyon ton arasında e-atık üretiyor. Bu oranın her yıl % 5-8 arasında artması ve 2011 de e-atık miktarının 10 milyon tona ula ması bekleniyor. BM Çevre Programı nın 2006 raporuna göre, e-atık miktarı yıllık milyon ton arasında seyrediyor. OECD Çevre Raporu na göre, Türkiye nin de aralarında bulundu u geli mekte olan ülkelerde, 2010 yılı itibarıyla çevreyi tehdit eden e-atık miktarı 3 katına çıkacak. Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkelerde 2005 te ortaya çıkan 8,3 milyon tonluk e-atı ın yalnızca 2,2 milyon tonunun toplanabildi ini ortaya koyan Birle mi Milletler Üniversitesi nde (UNU) gerçekle tirilen bir çalı mada, 2011 de bu ülkelerin toplamında ortaya çıkacak olan e-atık (10 milyon ton) miktarının, sadece 5,3 milyon tonunun toplanabilece i öngörülüyor. Ye il BT (bilgi teknolojileri) Her sektörde oldu u günü BT sektöründe de çevrecilik e ilimleri yo unla ıyor. Ye il BT kavramı, tüm endüstriler içerisinde enerji ve materyal kullanımının kısıtlanmasına yardımcı olan yenilikçi bili im ürün ve uygulamalarını kapsıyor. Biraz daha detaylı bir ekilde açıklamak gerekirse Ye il BT, BT ürün ve hizmetlerinde enerji verimlili ini artırmayı, materyal verimlili ini artırmayı (çok fonksiyonlu cihazlar vb.) ve kullanıcılarda sorumlu kullanım bilincini artırmayı hedefliyor. Yapılan bir ara tırmaya göre BT araçlarındaki çevreci çözümler u ekilde sıralanıyor: % 90 oran ile elektrik tüketiminin azaltılması, %87 oran ile so utma maliyetlerinin dü ürülmesi ve % 86 oran ile çevreci olmak konusunda hissedilen kurumsal baskı. Çevreci BT çin Kim, Ne Yapıyor? stanbul Büyük ehir Belediyesi stanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (kısa adıyla SMILE) kapsamında e yakın bilgisayar atı ını topladı. Bu atık parçalardan yapılan 21 bilgisayar Diyarbakır da bir okula gönderildi. Nokia, gelecek ku akları ve do al ya amı korumak için kullanılmayan cep telefonlarını, arj cihazlarını ve bataryalarını geri dönü üm kutularında toplama projesini yürüttü. Sanayi Bakanlı ı, e-imza uygulamasına geçerek a aç kurtardı yılında bu çerçevede i lem yapıldı. Atılmayan imza ve paraf sayısı bini a tı adet A4 ka ıdı tasarruf edildi. Verilere göre, tasarruf edilen A4 ka ıdı yakla ık 9,4 ton. Bu miktarda kullanılmı ka ıt çöpe atılmayıp geri kazanıldı ı ve ka ıt üretiminde tekrar kullanıldı ında yakla ık yeti mi çam a acının kesilmesi, ton sera gazı karbondioksitin atmosfere atılması, kwh elektrik enerjisinin israf edilmesi önleniyor. Söz konusu miktarda kullanılmı ka ıdın çöpe atılmayıp geri kazanılması ve ka ıt üretiminde kullanılması ayrıca, kilogram kirletici gazın atmosfere atılmasını, litre fuel-oil ile ton suyun israfını, yakla ık metrekare ormanlık alanın tahrip edilmesini engelliyor. 19

20 20

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi)

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi) İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ www.iikm.itu.edu.tr (Kariyer Ofisi) HAKKIMIZDA 1997-1998 yılları arasında İşletme Fakültesi nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuştur. 2005 yılında Rektörlük Makamı na

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır.

GÜÇLÜ BİR STANDARDİZASYON ALT YAPISI, GÜÇLÜ BİR ÜLKE! Kalite ve standardizasyon, geçmişi bugüne ve yarına bağlayan en sağlam köprü olacaktır. STANDARDLARA UYGUN KALİTELİ HİZMET Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme faaliyetleri üç kısımdan oluşmaktadır. TSE Hizmet Belgelendirme Laboratuvar Belgelendirme Özel İncelemeler Kalite ve

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ÖMER SABANCI NIN ANS AD G R MC L K HAFTASI YEN F K RLER N N ÜLKE KALKINMASINDAK ROLÜ VE TÜRK YE N N NOVASYON POL T KASI BA LIKLI KONU MASI

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL

TÜS AD CISCO EXPO 2008 ETK NL TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN CISCO EXPO 2008 ETK NL AÇILI KONU MASI 29 Nisan 2008 Kanyon Alı veri Merkezi, stanbul Saygıde er konuklar, de

Detaylı

Bodrum Ticaret Odası

Bodrum Ticaret Odası Bodrum Ticaret Odası 2010-2013 Stratejik Planı Vizyon Türkiye nin ekonomisine ve dünya ya tanıtılmasında önemli katkısı olan Bodrum Yarımadasının doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013

Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 Türk Akreditasyon Kurumu -TÜRKAK- 04.12.2013 1 Tanımlar Uygunluk değerlendirmesi : Deney, analiz, kalibrasyon, ölçüm hizmetleri, ürün, sistem, personel belgelendirmesi, hammadde, malzeme, ürün, tesis,

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU

H.Ü. KALİTE KOMİSYONU H.Ü. KALİTE KOMİSYONU KALİTE GÜVENCESİ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği Resmi Gazete (Tarih; 23 Temmuz 2015, Sayı; 29423) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta (26 Nisan 2 Mayıs 2010) 26 NİSAN 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 6/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR I. İŞSİZLİK...

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI TÜRKİYE NİN İLK VE TEK ULUSLARARASI SİGORTA EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİDİR. KURUCULARIMIZ TSEV, 1970 Yılında; Türkiye Sigorta ve Şirketleri Birliği ve Milli Reasürans T.A.Ş.

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Rüzgârın elektriğe dönüşümü

Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgâr enerjisi sektörünü küresel ölçekte destekleyen uzmanlık ve çözümler TÜV SÜD Türkiye Daha temiz bir gelecek için rüzgâr enerjisi çözümleri Nüfus artışı, enerji güvenliği

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007)

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) -86- TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - Türkiye'nin

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 16 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı finansal piyasalar açısından özellikle borsa kanadında Mart ayının da üstüne koyarak 2016 yılındaki olumlu seyrine devam etti. Şubat ayından itibaren başlayan yükseliş

Detaylı

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

TURKLAB Bülten Ocak-Şubat-Mart. 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi TURKLAB Bülten 2017 Ocak-Şubat-Mart 13 Ocak 2017, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi 13 Ocak 2017 tarihinde Teknik Muayene Eğitim Ekspertizlik Kalite ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şirketi nin talebi üzerine

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI ÇABALARINA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI

YEREL YÖNETİMLERİN SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI ÇABALARINA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI Yunus ARIKAN Direktör Yardımcısı 29.12.2008 Hangi belediye başkanı karbon salımını düşünecek? Gila Benmayor (Hürriyet Gazetesi,19 Aralık 2008) International

Detaylı

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması 22 Nisan 2007 i li Grand Cevahir Otel Sayın Ba kanlar, de erli konuklar, TÜS

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı