Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle"

Transkript

1 Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇ N A. Sabit YÖNEY Türkay B RBEN Aslıhan KÖKER Canan DO AN Ebru CEM Yönetim Yeri TSE Pazarlama ve Tanıtım Dairesi Ba kanlı ı Necatibey Cad. No:112, Bakanlıklar / ANKARA Tel: Faks : Reklam ve Abone Ay e Nedret GÜNE Tel: Yılı Abone Bedeli Aylık : 7 TL (KDV dahil) Yıllık : 70 TL (KDV dahil) (Bir yıllık aboneliklerde Ö retim Görevlileri, Ö renciler ve Enstitümüzden belgeli firma, kurum ve kurulu lara % 50 indirim uygulanır.) 2009 Yılı Reklam Tarifesi Arka Kapak : 2000 TL + KDV Kapak çleri : 1500 TL + KDV Son Sayfa : 1500 TL + KDV ç Tam Sayfa: 1300 TL + KDV Tasarım, Baskı, Da ıtım SARAY MATBAACILIK Tic. ve Sanayi Ltd. ti. Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar Ankara Yayın Türü: Yerel Süreli Basım Tarihi: Standard hakemli bir dergidir. Dergimize gönderilen makaleler ihtiyaç duyuldu unda uzmanlık alanına göre, konusunda uzmanla mı ki ilere incelettirildikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanan yazılardaki görü ler yazarına ait olup Derginin ve yazarın adı alınarak iktibas edilebilir. Dergimize gönderilen yazılar yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle dolu Kendimizi, sevdiklerimizi, yıllarca emek vererek sahip oldu umuz de erleri bu risklere kar ı korumak, de- er verdi imiz her eyi güvence altına almak iste i Sigorta olgusunu ortaya çıkarmı tır. Sigortacılık, zaman içinde büyük a amalar göstermi, evrensel bir boyut kazanmı tır. Artık riski payla mak, kayıpları telafi etmek ana i levine tasarruf ve fon olu turma i levi de eklenmi, sigorta sektörü sermaye piyasasının ana ögelerinden biri olmu tur. Bu sayımızın konusu olan Sigorta Sektörü, ça da toplumlar için önemli i levler yerine getiren ve mali kurumlar içerisinde yer alan bir hizmet sektörüdür. Sigorta konusunun dünyada ve Türkiye de geçirdi i tarihi süreci Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Prof. Dr. Suna Özyüksel yazısında bizlerle payla ıyor. Dergimizin bu ayki konuklarından bir di eri Hazine Müste ar Yardımcısı Burhanettin Akta. Akta, Türkiye deki Sigortacılık Sektörünün profilini, mevzuatını, Avrupa Birli i ile uyumunu, Hazine Müste- arlı ının bu konudaki çalı malarını özetliyor. Di er konu umuz da Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanı Dr. M. Emin Zararsız. güvencesi, sa lık sigortası, emeklilik ya ı gibi pek çok konuda ya antımızı do rudan etkileyen sosyal güvenlik reformu konusunda Dr. M. Emin Zararsız dan bilgi alıyoruz. Dergimizin söyle i bölümünde Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i Genel Sekreteri Erhan Tunçay ile sohbetimizi de bulabilirsiniz. Nereye kadar rekabet ve/veya ne kadar regülasyon sorularının cevapları, sigorta sektörü için hayati öneme sahiptir. Rekabet Kurulu Üyesi smail Hakkı Karakelle, bu soruların her zaman, her ko ulda cevaplarının aynı olamayaca ının bilinmesi gerekti ini vurguluyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı M. Af in O uz, hayat sigortasının amacının ekonomik de er üreten ki inin hayatını güvence altına almak oldu unu söyledi. Hayat sigortasının, ki inin sadece mevcut malvarlı ının devri de il, kazanç potansiyelinin de yakınlarına devredilerek, ölüm, sakatlık, ya lılık, i sizlik gibi risklere kar ı korunma sa ladı ını belirtti. AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO su Meral Egemen, dünyadaki en iyi sistemlerin incelenmesiyle olu turulan ve örnek gösterilecek kadar mükemmel i leyen Türkiye deki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) nin devlet tarafından güvence altına alındı ını ve özellikle ülkemizde, sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı nitelikte oldu unu anlatıyor. Allianz Kurumsal Sigortalar Direktörü Kurt Ebik, ki isel ve kurumsal sorumluluk bilincine varmı olan Avrupa Birli i ülkeleri ve Amerika Birle ik Devletleri örneklerinde oldu u gibi ülkemizde de sorumluluk sigortaları ihtiyacının, küreselle me ve Avrupa Birli i uyumluluk normları çerçevesinde gün geçtikte arttı ını belirtiyor. Türk Sigorta Sektöründeki rekabetin bugünkü durumunu ve do ru olan rekabet yöntemine ula ılmasında brokerlerin rolünü, Sigorta Brokerleri Derne i Ba kanı Mert Yücesan ın yazısından ö reniyoruz. Sigorta eksperlerinin, sigorta sektöründe adaletin tesis edilmesinde ilk adım ve en yaygın unsur oldu unu belirten Sigorta Eksperleri cra Komitesi Ba kanı Yalçın Kaya ve Sigorta Eksperi Engin Özaydın, sigorta eksperlerinin bu anlamda kamu görevi yerine getirdi ini belirtiyorlar. Sigorta eksperleri sektörün çalı malarında tüm tarafların hak ve menfaatlerini koruyaca ı için rekabetin e it ve adil ko ullarda yapılmasını sa layıp tüketicilerin sektöre olan güvenini artıraca ının üzerinde duruyorlar. Dergimizde sigorta konusunda bilgi alabilece iniz birçok makale var. Bunlar; DASK, Sigorta Bilgi Merkezi, Seyahat Sigortaları, Ülkemizdeki Özel Sa lık Sigortası Uygulamaları, Küresel Isınmanın Sigorta Sektörüne Etkileri, Korsan Saldırıları, Mortgage Kredilerinin De erlemesinde Uygulamadaki Sorunlar ve Bunların Sigorta Sektörüne Etkileri, Avrupa Birli i Komisyonu Tarafından Tüketici Haklarına li kin Hazırlanan Direktif Önerisi ve Sigorta Sektörü Açısından Önemi, Ekonomik Kriz, sizlik ve sizlik Sigortası Global Ekonomik Kriz ve sizlik tir. Dergimizin doga bölümünde Burdur Gölüne gidiyoruz. Burdur Gölü jeolojik dönemler boyunca çevresindeki tüm canlılarla ve ça lar boyunca da tüm insanlarla çok yo un bir etkile im halindedir. Özgün Sözüer, göl sularının çekilme riskinin bulundu- unu ve bu durumun nelere yol açabilece ini bize anlatıyor. Saygılarımla. Ahmet PEL T Genel Yayın Yönetmeni

2 içindekiler Biliþim Teknolojileri ve Çevre Yönetimi Türk Sigorta Sektörünün Tarihsel Geliþiminin Ýncelenmesi Ayýn Konuðu: Hazine Müsteþar Yardýmcýsý Burhanettin AKTAÞ Söyleþi: Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Genel Sekreteri Erhan TUNÇAY Ülkemizde Hayat Sigortalarýnýn Geliþimi Sigorta Bilgi Merkezi Bireysel Emeklilik Nedir? Sektördeki Yeri... Seyahat Sigortalarý Korsan Saldýrýlarý Ülkemizde Özel Saðlýk Sigortasý Uygulamalarý Sorumluluk Sigortarý Ekonomik Kriz Ýþsizlik ve Ýþsizlik Sigortasý Global Ekonomik Kriz ve Ýþsizlik

3 Baþkan'dan: Yönetim Sistemleri Haberler Ýslam Dünyasýnda Türkiye'nin Ekonomi Konularýndaki Öncülüðü 25 Yaþýna Ulaþtý Ayýn Konuðu: Rekabet Kurallarý ve Sigorta Sektörü Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Dr. M. Emin ZARARSIZ Sigorta Küresel Isýnmanýn Sigorta Sektörüne Etkileri Zorunlu Deprem Sigortasý DASK Türk Sigorta Sektöründe Rekabet Gücünün Artýrýlmasýnda Brokerlerin Rolü Burdur Gölü'nün Yaþam Sunduðu Canlýlar Sigorta Sektörünün Rekabet Gücünün Artýrýlmasýnda Eksperlerin Rolü Avrupa Birliði Komisyonu Tarafýndan Tüketici Haklarýna Ýliþkin Hazýrlanan Direktif Önerisi ve Sigorta Sektörü Açýsýndan Önemi Mortgage Kredilerinin Deðerlemesinde Uygulamadaki Sorunlar ve Bunlarýn Sigorta Sektörüne Etkileri Konya Ýli Sanayi Sektöründe Aðýrlýklý Olarak Yer Alan Üç Sanayi Sektörünün Kümeleþme Baðlamýnda Deðerlendirilmesi Konutlarda Soba Zehirlenmeleri, Yanma Havasý Temini ve Çözüm Önerileri

4 Ba kan dan Tahir BÜYÜKHELVACIG L / TSE Ba kanı YÖNET M S STEMLER Türk Standardları Enstitüsü (TSE), kuruldu u tarih olan 1954 yılından bugüne kadar Türk sanayisinin geli imine ivme kazandıran, Türk mallarının uluslararası pazarda var olmasını sa layacak standardizasyon, kalite, metroloji ve kalibrasyon konularında Türkiye de kurumsal ve teknik alt yapıyı olu turan kurumdur. Ku kusuz Enstitümüz bu çalı maları, uluslararası geli meler do rultusunda ve ülke artlarını gözeterek gerçekle tirmektedir. Türkiye yi kalite ve standardlarla ilgili konularda uluslararası kurulu larda temsil eden, sahip oldu u tecrübe ve bilgi birikimini sadece ülkemiz için de il, ba ta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere pek çok ülkede kalite alt yapısının kurulmasında kullanan Enstitümüz bu çalı maları ile uluslararası alanda saygınlık kazanmı tır. Bu saygınlık Türkiye de de TSE Markalı ürünlere tüketicilerin, üreticilerin duydu u güvenle peki mektedir. Bu gerçekler ı ı ında Enstitümüzün görev alanlarında hiçbir tartı maya yer bırakmayacak ekilde ciddi, etkin ve do ru hizmet verdi inin altını çizmek istiyorum. Bu hizmet, teknik alt yapıda büyük yatırımlarla sa lanan, uluslararası kurulu larca akredite edilmi yetkinli i, insan kaynaklarında ise uzman personeli ihtiva etmektedir. TSE, özetlemeye çalı tı ımız bu geli me çizgisi içinde Yönetim Sistem Belgelendirmesi çalı malarına 1990 yılında ba ladı. Enstitümüz; TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi, TS Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Sistemi, TS EN Gıda Güvenli i Yönetim Sistemi, TS ISO/IEC Bilgi Güvenli- i Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi ve TS ISO Mü teri Memnuniyeti ve Mü teri ikâyetlerinin Ele Alınması Yönetim Sistemi konularında e itim ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

5 TSE nin Yönetim Sistemi konusundaki faaliyetleri uluslararası kurulu olmanın ve rekabet edebilmenin gere i olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi. Dünya ekonomisi, özellikle içinde ya adı ımız son çeyrek yüzyıl içerisinde hızla globalle me sürecine girmi, enformasyon, teknoloji ve ileti im alanındaki büyük geli meler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni geli melerin ya andı ı ekonomik bir yarı a itmi tir. Globalle me ile birlikte dünyanın tek bir piyasa haline gelmesi rekabeti artırmaktadır. Artan rekabet sonucunda ayakta kalmak ve ba arılı olmak isteyen firmaların global ölçekte üretim ve faaliyette bulunması; dünyanın her tarafında en dü ük fiyat, en yüksek kalite ve en iyi hizmeti sunması ve pazar payını muhafaza etmesi gereklidir. Bu amaçlara ula mak için küresel düzeyde mü teri memnuniyetini sa layacak teknoloji ve üretim tekniklerine sahip olmak, global ve yerel ihtiyaç ve taleplere anında cevap verebilmek gereklidir. Bu da ancak kurulu larda tasarım a amasından ba layarak üretim, pazarlama ve satı sonrası hizmetlere kadar tüm a amaları kapsayan ve sürekli geli meyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandı ı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası standardlar haline geldi. Kurulu ta kalite anlayı ının geli imini, kârın, verimlili in ve pazar payının artmasını, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalı anların tatminini, kurulu içi ileti- imde iyile meyi, tüm faaliyetlerde geni izleme ve kontrolü, iadelerin azalmasını, mü teri ikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sa layan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli oldu u için bu sistem uygulanmalıdır. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadı ı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, küresel oldu u artık tüm dünyada kabul edilmektedir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde kar ılanmasının yanı sıra kendisine, ya adı ı çevreye ve dünyasına de er verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır. Bu geli meler kurulu ların çevre ile etkile imlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve ba arılarını sürekli iyile tirebilmelerini sa layacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulundu u gerçe ini ortaya çıkarmaktadır. TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi nin kurulu larda geli tirilmesinin amacı; Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması, çevresel performansın artırılması, uluslararası rekabette avantaj sa laması, firma itibar ve pazar payının artırılması, maliyet kontrolünün geli tirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimlili in artırılması, acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara kar ı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması, kirlili in kaynaktan ba layarak kontrol altına alınması ve azaltılması girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sa lanması, izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolayla tırılması ve ISO tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil oldu undan küresel pazarda kabul edilebilirli inin sa lanmasıdır. Kurulu larda kar ıla ılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalı anların emniyetli ve sa lıklı bir çalı ma ortamına sahip olmamalarıdır. Kurulu ların daha iyi rekabet ko ullarına ula abilmesi için çalı anların i sa lı ı ve güvenli i konusunda planlı ve sistemli çalı malar yürütmeleri gerekmektedir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO gibi standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yo unla mı, dolayısıyla kurulu larda i sa lı ı ve güvenli inin sa lanması ve sürekli iyile tirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmu tur. Bu yönetim sisteminin amacı; kârlılı ı artırmak, TS Sa lı ı ve Güvenli i Yönetim Sistemi çalı malarını di er faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sa lamak, yönetimin taahhüdünün sa landı ını göstermek, motivasyon ve katılımı artırmak, ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak, payda ların istek ve beklentilerini kar ılayarak rekabeti artırmak, kurulu lar tarafından sürdürülmekte olan SG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sa lamak için bu sistem uygulanmalıdır. TS EN ISO Gıda Güvenli i Yönetim Sistemi ise, gıda üretiminde gıda güvenli i, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bu sebeple mutlak ve de i mez bir kalite parametresidir. Bunu sa lamak için Gıda Güvenli i Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. Ancak bu durumda analizler bazen çok uzun, elde edilen veriler yetersiz olabilir. Bundan dolayı sistemin kullanılı ı zor veya imkânsız hale gelebilir. Bunun yanı sıra ürünün sadece çok küçük bir oranının analiz edildi ini dü ünürsek, tüm süreç a amalarını daha sistematik bir ekilde ele alan ve önleyici bir yakla ıma sahip bir metoda ihtiyaç

6 oldu unu görürüz. Gıda Güvenli i Yönetim Sistemi i te bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir. TS EN ISO Gıda Güvenli i muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi ve mü teriye ula masının sa lanmasıdır. Günümüzde, sadece çalı anlarıyla de il, mü terileri, i ortakları ve hissedarlarıyla birlikte tanımlanan kurumlarda, bilginin gizlili i, bütünlü ü ve ula ılabilirli ine ili kin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem ta ımaktadır. Bilgi güvenli ini sa lamak, teknolojik çözümlerle birlikte sa lam bir güvenlik yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olabilmektedir. Etkin bir bilgi güvenlik yönetim sisteminin olu turulması amacıyla, BS 7799 Bilgi Güvenli i Sistemi, BSI tarafından hazırlanmı ve ISO adıyla uluslararası bir standard olarak geçerlilik kazanmı tır. ISO 17799, 2006 yılında ISO IEC standardı olarak yeniden yayınlanmı ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türkçeye tercüme edilerek TS ISO IEC ba lı ı altında Türk standardı olarak yayınlanmı tır. Enstitümüz, konusunda deneyimli, e itimli uzman ekibi ile TS ISO IEC Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemi Belgelendirmesi çalı maları yapmaktadır. Merkezi güvenlik sisteminde gerçek anlamda güvenli in oturtulabilmesi için irketler, TS ISO IEC standardında belirtilen bilgi güvenli i yönetim sistemini kurarak gerçek risklerini saptayabilir ve bu risklerin giderilmesi için gereken teknoloji, politika ve prosedürleri devreye alabilirler. Bu sayede güvenlik yönetim sistemi olarak olu turulan ve yalnızca teknoloji ile de il aynı zamanda tüm irket çalı anlarının da uyguladı ı i süreçleri ile de devamlılık sa lıklı bir ekilde sa lanabilir. Avrupa Birli ine uyum süreci içerisinde tüm tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları kar ılamak, mü teri beklentilerini kar ılayabilmek, verimliliklerini artırabilmek ve yasal bir güvence olu turabilmek için kalite sistemi kurmak ve bu kalite sistemini belgelendirmeyi hedeflemektedirler. TS EN ISO Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre kalite sistem belgelendirmesi, tıbbi cihaz üreticilerinin ürünleri üzerinde CE i aretini kullanabilmeleri için bir adımdır. TS EN ISO Standardı, medikal sektörde faaliyet gösteren kurulu lar için kalite sistemi artlarını ortaya koymaktadır. Yararları, kurulu ta bir kalite sistemi kurarak, kalite bilincini yerle tirmek, mevcut yasal mevzuatlara uyum sa lamak, mü teri ihtiyaç ve beklentilerini kar ılamak, mü teri memnuniyetini artırmak, sistemin aksayan yönlerini tespit ederek, düzeltme olana ını sa lamak, geri ça ırmaları önlemek, kârın, verimlili in ve pazar payının artırılması, bitmi üründen kaynaklanabilecek riskleri ortadan kaldırmak, sistemin etkinli inin sürekli olarak sa lanması, ürünlerde CE i areti kullanabilmek için etkin bir yol izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir bir yönetim sistemine sahip olmaktır. En yeni olarak da TS ISO Mü teri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile kurulu larda Mü teri Memnuniyeti ve Mü teri ikâyetlerinin de erlendirilmesi yönetim sistemi uygulamaya geçmi tir. Kurum ve kurulu larda mü teri ikâyetlerinin ve mü teri geri beslemelerinin öneminin anla ılmasının sa lanması, mü teri ikâyetlerinin ve mü teri geri beslemelerinin kurulu a sa layaca ı de er ve faydalar, mü teri ikâyeti ile kar ıla ılan durumlarda kurulu lara yol gösterir. Yürütmekte oldu umuz hizmetlerimizi gerek Enstitü hüviyeti gerekse hizmet anlayı ı çerçevesinde ülke sanayine daha uygun ko ullarda hizmet verebilmek ve KOB lerimizin kalite alt yapılarını güçlendirerek, uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmak amacı ile KOSGEB ile imzalanan i birli i protokolü çerçevesinde; KOB lerimizin TSE den alacakları sistem belgelerine ili kin harcamaların KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak desteklenmesi projesi hayata geçirildi. Yurt içinde oldu u kadar yurt dı ında da e itim ve belgelendirme faaliyetlerini etkin ekilde yürüten TSE nin Sistem Belgelendirme faaliyetleri alanında IQ NET Organizasyonuna üye olma süreci ba arılı bir ekilde tamamlandı. Ba ta Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve di er pek çok ülkede e itim ve belgelendirme faaliyetleri de mevcuttur. Türk Standardları Enstitüsü olarak, yukarıda bahsi geçen faaliyetler kapsamında, Enstitü kimli i ve misyonu gere i sahip oldu u bilgi birikimi ve tecrübe ile hem üretim hem de hizmet sektöründe yer alan organizasyonlarına Yönetim Sistemleri konusunda önemli bir ı ık tutmakta ve kaynak sa lamaktadır. Yönetim Sistemlerinin uygulanması özelde i letmeler genelde ülke ekonomisi için varlı ını sürdürmenin ana ko uludur. Enstitümüz, bugüne kadar oldu u gibi, bugünden sonrada Türkiye de her i letmenin ça da, kârlı, verimli i letmeler haline gelmesi için çalı malarına devam edecektir.

7 TSE Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil zmir Valisi M. Cahit Kıraç ı Ziyaret Etti HABERLER Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, beraberinde TSE Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ergin ve 54.EOQ Kongresi Koordinatörü Tunga Gökhun ile birlikte zmir Valisi Cahit Kıraç ı makamında ziyaret etti. Enstitü Ba kanı Büyükhelvacıgil, Vali Kıraç a Ekim 2010 tarihlerinde zmir de 54 ncüsü gerçekle tirilecek olan Avrupa Kalite Kongresi hakkında bilgi verdi. Büyükhelvacıgil, 1956 yılında kurulan ve 1976 yılından beri TSE nin tam üyesi oldu u Avrupa Kalite Te kilatı (EOQ) ile ili kilerin yıllardır kar ılıklı olarak ba arı ile sürdürüldü- ünü vurguladı. TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil Türkiye de üçüncü kez düzenlenecek olan kongrenin ilki olan 45. EOQ Avrupa Kalite Kongresi nin 2001 yılında stanbul da, 49. EOQ Avrupa Kalite Kongresi nin ise 2005 yılında Antalya da yapıldı ını ifade etti. Büyükhelvacıgil, 2010 yılında üçüncüsü zmir de yapılacak olan Kongre nin Türkiye ve zmir için önemli bir fırsat oldu unu ve tüm i adamlarının, yöneticilerinin ve bilim adamlarının kongrede bulunmalarının çok önemli oldu unu vurguladı. Ziyarette zmir Valisi Cahit Kıraç tarihi ve kültürel zenginli i ile ünlü zmir in Valisi olarak böylesine önemli bir kongreye ev sahipli i yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. Kıraç, valilik olarak da her türlü deste i vereceklerini belirtti. 7

8 EBSO dan TSE ye Destek 8 HABERLER yönetici ve bilim adamlarına bu kongreye katılmaları için ça rıda bulundu. TSE Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil zmir Ticaret Borsası nda Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ba kanı Ender Yorgancılar ı makamında ziyaret etti. Ba kan Büyükhelvacıgil, beraberinde TSE Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ergin ile 54. EOQ Kongresi Koordinatörü Tunga Gökhun un da hazır bulundu u ziyarette, Türkiye de üçüncüsü gerçekle ecek olan Avrupa Kalite Te kilatı Kongresi (EOQ) hakkında EBSO Ba kanı Yorgancılar a bilgi verdi. Büyükhelvacıgil, Ege nin incisi zmir de gerçekle tirilecek olan 54. EOQ Kongresi nin Türkiye nin ve zmir in yakaladı ı önemli bir fırsat oldu unu ve tüm sanayici, i adamı, zmir in tarihi ve kültürel bir ehir olmasının yanı sıra ça da, geli mi, aynı zamanda i lek bir ticaret merkezi oldu unu belirten EBSO Ba kanı Ender Yorgancılar, zmir in sanayisi, fuarı ve ihracat limanı ile önemli bir ehir oldu unu belirterek, 54. EOQ Kongresi nin zmir de yapılmasından ayrı bir mutluluk duydu unu ve Oda olarak her türlü deste e hazır olduklarını söyledi. Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, zmir Ticaret Borsası ( TB) Yönetim Kurulu Ba kanı I ınsu Kestelli yi ziyaret etti. Büyükhelvacıgil, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Hakan Ergin, Ürün Belgelendirme Merkezi Ba kanı Mehmet Evci, 54. Avrupa Kalite Te kilatı Kongresi Koordinatörü Tunga Gökhun, TB Genel Sekreteri Özlem De irmencio lu nun da hazır bulundu u ziyarette, zmir de düzenlenecek 54. Avrupa Kalite Kongresi için destek istedi. Kestelli, kongrenin zmir de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını, zmir Ticaret Borsası camiası olarak her türlü deste e hazır olduklarını ifade etti. I ınsu Kestelli, ziyaret anısına Tahir Büyükhelvacıgil e üzerinde Borsa binası çiziminin yer aldı ı ebru uygulanmı do al ta tan plaket sundu.

9 TSE Bilgilendirme ve sti are Toplantısı Konya da Yapıldı HABERLER Türk Standardları Enstitüsü ile Konya Sanayi Odasının TSE li Günler adlı proje çerçevesinde ortakla a düzenledikleri Bilgilendirme ve sti are toplantısı, 19 Kasım 2009 tarihinde Konya TÜYAP Konferans Salonunda yapıldı. Konya Ticaret Odası Meclis Ba kanı Dr. Seyit Karacabey açılı ta yaptı ı kısa konu mada Türk Standardları Enstitüsü nün gerek ülke çapında gerekse dünya çapındaki ba arılı çalı malarını onurla, gururla izlediklerini belirterek ba arılarından ötürü TSE çalı anlarını Ba kan Tahir Büyükhelvacıgil nezdinde kutladı ını söyledi. Sanayicilerimiz ülkemizin vazgeçilmezleridir. Sizler ülkemizin çimentosu, harcı, lokomotif gücüsünüz. Çünkü bir ülkede üretim varsa istihdam vardır, istihdamın kar ılı ında i, a verebildi iniz zaman da huzur vardır. Huzurun oldu u yerde ticaret vardır, ticaret de zenginli i getirir. Ülkemizde ki i ba ına dü en milli gelir arttı ı, refah yükseldi i zaman, demokratikle me süreci hızlanacak, ülkemiz sosyal, ekonomik ve demokratik olarak çok daha iyi yerlere gelecektir. Türkiye, 750 milyar liralık gayri safi milli hasıla ile bu sürecin içine girmi tir. Bu Türk özel sektörünün ba arısıdır. Bu konuda ben hepinizi, tüm sanayicilerimizi tekrar yürekten kutluyorum. sözleriyle konu masına ba layan TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil, Konya nın bu ba lamda Türkiye nin üretimine, istihdamına ve katma de erine destek veren önemli illerin ilk sıralarında yer aldı ına dikkat çekerek unları söyledi: Bugün Konya, bir tarım merkezi olmasının yanında, aynı zamanda ülkemizin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmu tur. Konya sanayisinin % 99 luk bölümü Küçük ve Orta Boy letmeler (KOB ) den olu maktadır. Bugün 32 bin KOB siyle de Konya KOB Ba kenti unvanını almı tır. stanbul, Ankara, zmir, Bursa ve Antalya dan sonra Türkiye de en fazla istihdam ve katma de er Konya dadır. Teknolojide dünya standardlarını yakalayan firmalarıyla Konya Sanayisi uluslararası rekabete daha hazır hale gelmektedir. Konya sanayicisi kendine has geli tirdi i giri imcilik kültürü ve ruhu ile bugün birçok Anadolu kentine iyi bir örnek olu turmaktadır. Bu giri imcilik ruhu, Konya sanayisini bazı ehirlerde oldu u gibi sadece birkaç sanayi dalında geli mekle sınırlı bırakmamı, birçok sanayi dalında önemli geli meler ya anmasını mümkün kılmı tır. u anda Konya da 80 de i ik sektörde üretim yapılmaktadır. De i ik sektörlerde üretim yapılıyor olması, herhangi bir sektörde meydana gelebilecek sektörel krizde di er sektörlerin devrede olması sebebi ile ya anacak ekonomik krizin il düzeyine yayılmasını engelleyecektir. 9

10 HABERLER 10 Konu masında daha sonra Türk Standardları Enstitüsü nün çalı malarına yer veren TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil sözlerini öyle sürdürdü: Gurur duydu umuz bir ba ka konu ise bugün ba kanı oldu um, ülkemizin tek Milli Standardizasyon ve Belgelendirme kurulu u Türk Standardları Enstitüsüdür. Günümüzde çe itli sektörlerde 50 bine yakın üretim ve hizmet yeri, TSE Belgelendirme hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu güne kadar bu kapsamda verilen ve güncelli ini koruyan TSE Belgeleri 60 bini a mı tır. Konya ilimize baktı ımızda ise 1478 firmanın, 1936 adet TSE, TSEK ve Hizmet Yeterlilik belgesini alarak üretim ve hizmetlerinde kullandı ını görüyoruz. Ayrıca 513 firmamız da TS-EN-IS0 Belgeleri olarak bilinen Yönetim Sistem Belgelerini kurumumuzdan almı bulunmaktadır. Burada bu rakamlar da bize göstermektedir ki tüm ülkemizde oldu u gibi Konya da da Türk Standardları Enstitüsü sanayicilerimizle birlikte, onlarla el ele omuz omuza çalı malarını devam ettirmi, ekonomimizin, sanayimizin standard ve kalitede dünya ülkelerindeki rakiplerini yakalayarak onların uluslararası pazardaki rekabet ansının artmasına önemli katkılar sa lamı tır. Bildi iniz gibi ben de sizler gibi sanayinin içinden geliyorum, 6 ya ından beri ticaretin içindeyim. Bu benim adıma bir ans. Sanayinin içinde bulundu u sorunları biliyorum. Fakat böyle bir kurumun ba ında olmak, sorunun bir parçası olmanın yanında bize çözümün de bir parçası olabilme ansını veriyor. Sizlerin içinden gelen, sizlerin sıkıntılarını, sorunlarını bilen bir ki i olarak bu sorunların çözülmesi adına ahsım ve kurumum olarak ola anüstü bir gayret içerisinde oldu umuzu belirtmek istiyorum. Ülkemizin önemli stratejik kurumlarından bir tanesi oldu una inandı ım Türk Standardları Enstitüsü, sahip oldu u 1400 uzman personeli, 81 ildeki temsilcilikleri, bugün Avrupa nın bile özendi i laboratuvarları ve teknik altyapısı ile birlikte her zaman, sanayinin ve sanayicimizin hizmetindedir. Açılı konu malarının ardından sunumlara geçilen toplantıda, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Ergin, DTM Dı Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlü ü Daire Ba kanı Makbule Küçüksözen Do an, Ürün Belgelendirme Merkezi Ba kanı Mehmet Evci, Gözetim ve Muayene Dairesi Ba kanı Hüseyin Özdamar, Kalibrasyon Merkezi Ba kanı Do an Yazar, Deney Laboratuvarları Merkez Grup Ba kanı Erol Turhan, Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi Ba kanlı ı Sistem Belgelendirme Müdürü Aykut Kırba birimlerinin hizmetlerini anlattılar. Çok sayıda sanayicinin katıldı ı toplantıda sunumlarının ardından sanayicilerden gelen soruları cevaplandırdı. Toplantı sonunda 10, 15, 20 yılı a kın süre ile TSE, TSEK, TS-EN-ISO 9000, TS-EN-ISO belgelerini ba arıyla kesintisiz kullanan Konya firmalarına te ekkür belgeleri verildi.

11 TSE KONDÖKÜM 2009 ve Konya 3. Yan Sanayiler Fuarında HABERLER Bu yıl ilk kez açılan KONDÖKÜM 2009 Konya Döküm Teknolojileri, Kalıp, Paslanmaz Çelik ve Metaller Fuarı ile e zamanlı düzenlenen Konya 3. Yan Sanayiler Fuarı 19 Kasım 2009 Per embe günü Konya Valisi Aydın Nezih Do an, Konya Büyük ehir Belediye Ba kanı Tahir Akyürek, TSE ve Konya Sanayi Odası Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret Odası Meclis Ba kanı Dr. Seyit Karaca, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katıldı ı bir törenle KTO -TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi nde ziyarete açıldı. Fuar 22 Kasım 2009 Pazar ak amı sona erdi. 11

12 HABERLER 12 Fuarı ziyaret eden Türk Standardları Enstitüsü Ba kanı Tahir Büyükhelvacıgil, fuara katılan tüm firmaları tek ziyaret ederek, çok sayıda firma temsilcisi ile görü tü. Ziyaretleri esnasında Konya nın Türkiye nin sayılı büyük ehirlerinden biri oldu unu, gerek nüfusu ile gerekse fabrikaları, köprüleri, yolları ve özellikle 1950 lerde ba layan sanayisi ile oldukça fazla ra bet gören bir ehir oldu unu belirtti. Bugünkü modern Konya yı yaratan ehrin sanayisi için kalitenin art oldu unu sık sık dile getiren TSE Ba kanı Büyükhelvacıgil, gerek üretimde gerekse hizmette kalitenin vazgeçilmez oldu unu vurguladı. Büyükhelvacıgil, Kalite gençlerimize bırakaca ımız en önemli mirastır diyerek, 2010 yılında Türkiye de 3. defa düzenlenecek Avrupa Kalite Kongresi (EOQ) için Konyalılardan destek bekledi ini belirtti. Ö retmenim Anaokulu TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini Aldı Milli E itim Bakanlı ı na ba lı anaokulları içersinde u ana kadar on anaokulunu belgelendiren Enstitümüz, ülke genelinde okul öncesi e itim alanında yaptı ı belgelendirmelerle ülkemizin kalite alt yapısını yükseltmeye yönelik çalı malarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, Ö retmenim Anaokulu TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesini aldı. Anaokulunda, tarihinde yapılan belge törenine Yenimahalle lçe Kaymakamı Kenan Çiftçi, TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Ankara l Milli E itim Müdür Yardımcısı Ahmet Pala, lçe Milli E itim Müdürü Mehmet Yıldırım, Anaokulu Müdüresi Güllü Yıldırım, okul yetkilileri ve çok sayıda veli katıldı. Açılı konu masında Okul Müdüresi Güllü Yıldırım, belgeyi almak için yaptıkları çalı maları, özetleyerek amaçlarının ça ı yakalamak, yenilikleri takip etmek, kaliteli hizmet sunmak ve model bir okul olmak oldu unu belirtti. Yenimahalle Kaymakamı Kenan Çiftçi de yaptı ı konu mada e itimin ve e itimde kalitenin önemini vurgulayarak okul çalı anlarını tebrik etti. Törende konu an TSE Genel Sekreteri Ahmet Pelit, Ö retmenim Anaokulu nun kaliteye verdikleri önemi TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile belgelemelerinden duydu u memnuniyeti dile getirerek, bu anlayı ın di er e itim kurumlarına da örnek olmasını vurguladı. Pelit, daha sonra kalite belgesi ve bayra ını Okul Müdiresi Güllü Yıldırım ve Okul Yönetim Temsilcisi Dilek Sahillio lu na sundu.

13 Standard, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci Konularındaki Bilgilendirme Seminerleri Lefko a da Yapıldı HABERLER TC Lefko a Büyük Elçili i Din leri Mü avirli ine ba lı din görevlileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din leri Ba kanlı ına ba lı din görevlilerine yönelik olarak Standard, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcili inin gerçekle tirdi i organizasyon çerçevesinde düzenlenen seminerler Kasım 2009 tarihleri arasında yapıldı. Ayrıca, KKTC Belediyeler Birli i ile birli e ba lı 28 Belediyenin denetim ve kontrol birimlerinde görevli personele 19 Kasım da TSE nin Standardizasyon, Kalite Faaliyetleri ile Gıda Denetimi konularında bilgiler verildi. Söz konusu toplantılara TSE Tüketici ve Bilgi Edinme Müdürü Bünyamin Demirhan, Tüketiciyi Koruma ve Dayanı ma Birli i Derne i (TÜKO-B R) Genel Sekreteri Mehmet Altıparmak ve TSE KKTC temsilcisi Osman Sümbül katıldı. Bu heyet daha sonra KKTC eski Cumhurba kanı Rauf Denkta ı ziyaret etti. TSE, 4. Kalite, Kontrol Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarında 13 Kalite 09, Kalite, Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı Kasım 2009 tarihleri arasında stanbul Fuar Merkezi nde 4. Kez ziyaretçileriyle bulu tu. Kalite, kontrol ve metroloji sektörünün bulu ma noktası olan fuara T AD, TÜB TAK-UME, TÜRKAK, TÜRKLAB ve TSE gibi uzman kurum ve kurulu lar katıldı. Kaliteyi arayan firmalara her a amada cevap verecekleri tek adres olan Kalite 09 fuarında: ölçme ekipmanlarından ölçü kalibrasyon sistemlerine ve koordinat ölçme makinelerine, kalite güvencesi veren firmalardan, laboratuvar test ekipmanlarına kadar bir çok ürün bu fuarda yer aldı.

14 EKO - ANAL Z slam Dünyasında Türkiye nin Ekonomi Konularındaki Öncülü ü 25 Ya ına Ula tı 14 Türkiye ilk kez, 1975 yılında yapılan 6. Dı i leri Bakanları Konferansı nda Dı i leri Bakanı düzeyinde KT de temsil edildi. Türkiye nin devlet ba kanı düzeyinde katıldı ı ilk slam Zirvesi ise 1984 yılı ubat ayında Kazablanka da yapılan 4. slam Zirve Konferansı oldu. 4. slam Zirve Konferansı nda Türkiye, Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK- ngilizce kısaltması COMCEC) ba kanlı ını Cumhurba kanı düzeyinde üstlendi. Yani Türkiye de Cumhurba kanı seçilen ki i otomatikman SEDAK ın da ba kanı oluyor. u anda da SEDAK ın ba kanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba kanı Abdullah Gül. SEDAK, öz olarak üye ülkeler arasında çok taraflı ekonomik ve ticari i birli inin geli tirilmesi ve koordinasyonu ile görevli. KT ye üye 57 ülke, SEDAK ın da üyesi. Ayrıca 5 gözlemci üyesi var. SEDAK ın 25 inci toplantısı geçen ay stanbul da yapıldı.

15 Cahit UYANIK Referans Gazetesi Ankara Haber Müdürü 15 Türkiye, geçen Kasım ayı ba ında stanbul da, ekonomi a ırlıklı, önemli ve çok sayıda ülkenin veya uluslararası kurulu un katıldı ı bir toplantıya daha ev sahipli i yaptı: slam Konferansı Te kilatı ( KT), Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK) 25 inci toplantısı. Türkiye, daha bu toplantıdan 1 ay önce IMF-Dünya Bankası sonbahar dönemi yarıyıl toplantılarına ev sahipli i yapmı tı. Böylece Türkiye ve stanbul, dev kongre organizasyonları yapma konusundaki becerisini de dünyaya iyice göstermi oldu. Peki SEDAK toplantılarının önemi neydi? Bu konuya daha önce az ilgi duymu veya hiç bilgi sahibi olmayanlar için öncelikle KT yi anlatıp, ondan sonra SEDAK a geçmekte fayda var. KT, günümüzde nüfusunun ço unlu u veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye oldu u, Genel Sekreterli i Suudi Arabistan ın Cidde ehrinde bulunan ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal dayanı ma ve i birli ini amaçlayan uluslararası bir kurulu. Te kilatın üye sayısı 57. Ayrıca birçok gözlemci üyesi var. KT, Birle mi Milletler den sonra en fazla üyeye sahip te kilat. KT nin resmi dilleri ise ngilizce, Fransızca ve Arapça. slam ülkelerinin devlet ba kanlarının katılaca ı bir zirve konferansı tertiplenmesi fikri, srail i gali altında bulunan Kudüs teki El-Aksa Camii nin 1969 yılı A ustos ayında kundaklanmasına bir reaksiyon olarak ortaya çıktı

16 KT ve SEDAK ın en göz alıcı projesi ise tercihli ticaret anla masının devreye alınması çabaları. Tercihli ticaret anla ması devreye girdi inde, üye ülkeler birbirleriyle daha dü ük gümrüklerle mal alıp satabilecekler. Yani slam ülkelerinin birbirlerinden ticareti daha artacak. Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anla ması, 2002 yılında yürürlü e girmi ti. Ancak bu anla maya yürürlük kazandırmak için SEDAK Ticaret Müzakereleri rauntları düzenlendi ve 2005 Nisan ayında tamamlanan birinci müzakere raundunda TPS-OIC Tercihli Ticaret Sistemi Protokolü (PRETAS) hazırlandı Eylül ayındaki ikinci rauntta da TPS-OIC Men ei Kuralları tamamlandı. PRETAS ın yürürlü e girebilmesi için en az 10 ülke onayı gerekiyordu ve Banglade le bu sayı tamamlandı. imdi gözler son a ama olan men ei kurallarına ili kin düzenlemede 10 imzaya ula ılmasında ve 1969 yılı Eylül ayında 24 ülkenin katılımıyla Rabat da Birinci slam Zirve Konferansı gerçekle tirildi. Böylece, KT nın temelleri atıldı. Bunu takiben 1970 yılı Mart ayında slam Ülkeleri Dı i leri Bakanları Cidde de toplandı ve KT Genel Sekreterli i ni kurdu. KT nin Anayasası (Charter) ise 1971 yılında yapılan kinci slam Dı i leri Bakanları Konferansı nca hazırlandı ve 1972 yılında toplanan Üçüncü Dı i leri Bakanları Konferansı nca onaylandı. slami dayanı manın önemini vurgulayan ve üye ülkelerin Birle mi Milletler Anayasasına ve insan haklarına saygılı olduklarını belirten bu Anayasa 1 ubat 1974 tarihinde de Birle mi Milletlerce tescil edildi. KT nın faaliyetleri esas olarak Zirve Konferansları, Dı i leri Bakanları Konferansları ve Daimi Komitelerin toplantıları tarafından belirleniyor. Bu toplantılarda slam ülkelerinin siyasi, ekonomik ve kültürel meseleleri görü ülerek, üye ülkeler arasında dayanı ma ve i birli ini amaçlayan kararlar alınıyor. KT nin en üst düzeydeki yöneticili i olan Genel Sekreterlik görevini ise u anda bir Türk, Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu yürütüyor. Türkiye ilk kez, 1975 yılında yapılan 6. Dı i leri Bakanları Konferansı nda Dı i leri Bakanı düzeyinde KT de temsil edildi. Türkiye nin devlet ba kanı düzeyinde katıldı ı ilk slam Zirvesi ise 1984 yılı ubat ayında Kazablanka da yapılan 4. slam Zirve Konferansı oldu. 4. slam Zirve Konferansı nda Türkiye, Ekonomik ve Ticari birli i Daimi Komitesi nin ( SEDAK- ngilizce kısaltması COMCEC) ba kanlı ını Cumhurba kanı düzeyinde üstlendi. Yani Türkiye de Cumhurba kanı seçilen ki i otomatikman SEDAK ın da ba kanı oluyor. u anda da SEDAK ın ba kanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba kanı Abdullah Gül. SEDAK, öz olarak üye ülkeler arasında çok taraflı ekonomik ve ticari i birli inin geli tirilmesi ve koordinasyonu ile görevli. KT ye üye 57 ülke, SEDAK ın da üyesi. Ayrıca 5 gözlemci üyesi var. Türkiye de SEDAK faaliyetleri Devlet Planlama Te kilatı Müste arlı ı tarafından koordine ediliyor. Aslında SEDAK toplantıları geleneksel olarak KT üyesi ülkelerin ekonomi ve ticaretten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekle tiriliyor. Ama 25 inci yıldönümü vesilesiyle bu yılki SEDAK toplantısı bir Ekonomi Zirvesi biçiminde tasarlandı. Devlet ba kanları düzeyinde, ekonomik i birli i alanında ilk kez düzenlenen SEDAK Ekonomi Zirvesi nde, 25 yıllık faaliyetler de erlendirildi ve üye ülkeler arasındaki i birli inin gelece e ili kin somut adımları en üst düzeyde görü ülüp karara ba landı. SEDAK, 25 yıllık tarihi boyunca tercihli ticaret sistemi, ticaretin finansmanı ve te viki, yatırımların garantisi ve ihracat sigortası, standardların uyumla tırılması, özel sektör toplantıları, ticaret fuarları gibi pek çok alanda kapsamlı projeler ba lattı ya da sonuçlandırdı. Halen sürmekte olan küresel ekonomik kriz kar ısında slam ülkeleri arasındaki sermaye hareketlerinin artırılması ve üye ülkeler arasındaki gerçek ekonomik faaliyetlerin te vik edilmesinin ise büyük önem kazandı ı dü ünülüyor. stanbul daki toplantılarda da mutad gündem maddelerine ilaveten küresel ekonomik kriz, enerji konuları ve gıda güvenli i gibi güncel uluslararası sorunlar ele alındı. KT ve SEDAK ın en göz alıcı projesi ise tercihli ticaret anla masının devreye alınması çabaları. Tercihli ticaret anla ması devreye girdi inde, üye ülkeler birbirleriyle daha dü ük

17 Üye ülkeler arası ticaret hacmini 2015 yılına kadar yüzde 20 ye çıkarmayı hedefleyen SEDAK toplantısı sonuç bildirisinde ileriye dönük olarak ticaretin serbestle tirilmesi özel sektör arasında do rudan yatırım ve ortaklı- ın artırılması ve yoksullu un azaltılmasına yönelik olarak çabaların yo unla tırılması sayesinde KT içi ticaretin artırılması hedefi ortaya konuldu. KT tercihli ticaret sisteminin uygulanması yönünde yapılan çabalara da de inilen bildiride, üye devletler tercihli ticaret sistemi protokolü ve men ei kuralları anla masını mümkün olan en kısa zamanda imzalamaya ve onaylamaya davet edildi. gümrüklerle mal alıp satabilecekler. Yani slam ülkelerinin birbirlerinden ticareti daha artacak. Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anla ması, 2002 yılında yürürlü e girmi ti. Ancak bu anla maya i lerlik kazandırmak için SEDAK Ticaret Müzakereleri rauntları düzenlendi ve 2005 Nisan ayında tamamlanan birinci müzakere raundunda TPS-OIC Tercihli Ticaret Sistemi Protokolü (PRETAS) hazırlandı Eylül ayındaki ikinci rauntta da TPS-OIC Men ei Kuralları tamamlandı. PRETAS ın yürürlü e girebilmesi için en az 10 ülke onayı gerekiyordu ve Banglade le bu sayı tamamlandı. imdi gözler son a ama olan men ei kurallarına ili kin düzenlemede 10 imza sayısına ula ılmasında... Geçen ayki toplantıda konu an SEDAK Ba kanı ve Cumhurba kanı Gül de, KT Tercihli Ticaret Sistemi nin bir an önce i lerlik kazanması için son a ama olan men ei kuralları anla masında imzaların tamamlanmasını istedi. Gül, 2005 yılında kabul edilen 10 yıllık eylem programıyla 2015 yılında üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin yüzde 20 ye çıkarılmasını hedeflediklerini ifade ederek, KT üyesi ülkelerin toplam dı ticaret hacminde KT içi ticaretin yüzde 16 lara yükseltilmesini memnuniyetle kar ılıyoruz. Öte yandan Türkiye nin KT ülkeleriyle olan ticareti son 8 yılda 5 kat artmı tır. Bu artı ın sürmesi konusundaki kararlılı ımızı burada yinelemek isterim. Yürürlü e girmesi için 10 ülke tarafından onaylanması gereken PRETAS olarak isimlendirdi imiz Tercihli Tarifeler Protokolü nü Banglade ve Katar ın yürürlü e koyacakları müjdesi bizleri ziyadesiyle sevindirdi. KT Tercihli Ticaret Sisteminin bir an önce i lerlik kazanması bizleri KT içi ticaretin geli tirilmesinde çok daha ileri noktalara ta ıyacaktır. Bu bakımdan halen 4 ülke tarafından onaylanan Men ei Kuralla- rının da en az 6 ülke tarafından daha bir an önce onaylanması gerekmektedir. Bu ba lamda saygıde er devlet ba kanlarının gerekli talimatları vermelerinin önemini vurgulamak istiyorum diye konu tu. Toplantı, benzerleri gibi bir sonuç bildirisi ile bitirildi. Bildiride Bizler ileriye dönük olarak ticaretin serbestle tirilmesi ve ülkelerin sermaye piyasası kurumları arasında finansal i birli inin sa lanması, özel sektör arasında do rudan yatırım ve ortaklı ın artırılması ve yoksullu un azaltılmasına yönelik olarak çabaların yo unla tırılması sayesinde KT içi ticaretin artırılması hedefi do rultusunda ekonomik ve ticari i birli inin geli tirilmesi yönündeki taahhüdü tekrarlıyoruz denildi. KT tercihli ticaret sisteminin uygulanması yönünde yapılan çabalara da de inilen bildiride, üye devletler tercihli ticaret sistemi protokolü ve men ei kuralları anla masını mümkün olan en kısa zamanda imzalamaya ve onaylamaya davet edildi. Ayrıca SEDAK ba kanı olan Türkiye ye üye devletlere onaylama süreçlerinin hızlandırılması konusunda tavsiyelerde ve yardımda bulunacak bir misyon tesis etmesi ça rısında bulunuldu. Enerji konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının te vik edilmesi, enerjinin verimli olarak kullanılması ve bu enerji kaynaklarının ke fi ve üretimine geçilmesi konusunda yatırımların artırılmasını öngörüldü ü anlatılan bildiride, dü ük gelirli ve gıda yoksunu ülkelerde gıda krizinin etkilerinin azaltılması yönündeki ivedi ihtiyacın altı çizildi. Bildiride gıda güvencesi ve tarımsal i birli i alanında KT içerisinde ortak bir eyleme duyulan ihtiyaç yinelenerek, SEDAK ın bu ba lamda aktif bir rol üstlenmesi istendi. 17

18 B L M Bili im Teknolojileri ve Çevre Yönetimi 18

19 Memet ÖZKAN Yönetim Danı manı Dünyanın gündeminde kıt kaynakların verimli kullanılması, üretim ve tüketim sonrası çıkan atıkların sa lıklı bir ekilde yönetilmesi, giderek artan çevre kirlili inin ve yan etkilerinin azaltılması var. Çok sayıda sektör soludu umuz hava, yedi imiz gıda ve içti imiz suya bir ekilde etki ediyor. Artan nüfus, artan üretim ve artan tüketim sadece çevre kirlili ine de il, bu kirlilik sonucu olu an iklim de i ikliklerine, asit ya murlarına, dna sı de i en gıdalara ve daha bir çok bildi imiz ve (henüz) bilmedi imiz korkutucu sonuçlara yol açıyor. Bili im teknolojileri sektörü de bu sürecin içerisinde olumlu ve olumsuz rollere sahip. Durumu, gündemdeki olaylara ve kavramlara bakarak birlikte inceleyelim. E-Atık Geçen yıl yapılan bir ara tırmaya göre yıllık atı ın % 5 ini e-atıkların olu turdu u dünyada, bilgisayarlar 2-5 yılda, cep telefonları 18 ayda e-atık sınıfına girerken, gelecekte çevreye zararlı bu yı ınların toplanıp i lenmesi ve geri kazandırılması da büyük bir sektör olu turacak. nsano lu yıllık olarak milyon ton arasında e-atık üretiyor. Bu oranın her yıl % 5-8 arasında artması ve 2011 de e-atık miktarının 10 milyon tona ula ması bekleniyor. BM Çevre Programı nın 2006 raporuna göre, e-atık miktarı yıllık milyon ton arasında seyrediyor. OECD Çevre Raporu na göre, Türkiye nin de aralarında bulundu u geli mekte olan ülkelerde, 2010 yılı itibarıyla çevreyi tehdit eden e-atık miktarı 3 katına çıkacak. Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkelerde 2005 te ortaya çıkan 8,3 milyon tonluk e-atı ın yalnızca 2,2 milyon tonunun toplanabildi ini ortaya koyan Birle mi Milletler Üniversitesi nde (UNU) gerçekle tirilen bir çalı mada, 2011 de bu ülkelerin toplamında ortaya çıkacak olan e-atık (10 milyon ton) miktarının, sadece 5,3 milyon tonunun toplanabilece i öngörülüyor. Ye il BT (bilgi teknolojileri) Her sektörde oldu u günü BT sektöründe de çevrecilik e ilimleri yo unla ıyor. Ye il BT kavramı, tüm endüstriler içerisinde enerji ve materyal kullanımının kısıtlanmasına yardımcı olan yenilikçi bili im ürün ve uygulamalarını kapsıyor. Biraz daha detaylı bir ekilde açıklamak gerekirse Ye il BT, BT ürün ve hizmetlerinde enerji verimlili ini artırmayı, materyal verimlili ini artırmayı (çok fonksiyonlu cihazlar vb.) ve kullanıcılarda sorumlu kullanım bilincini artırmayı hedefliyor. Yapılan bir ara tırmaya göre BT araçlarındaki çevreci çözümler u ekilde sıralanıyor: % 90 oran ile elektrik tüketiminin azaltılması, %87 oran ile so utma maliyetlerinin dü ürülmesi ve % 86 oran ile çevreci olmak konusunda hissedilen kurumsal baskı. Çevreci BT çin Kim, Ne Yapıyor? stanbul Büyük ehir Belediyesi stanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (kısa adıyla SMILE) kapsamında e yakın bilgisayar atı ını topladı. Bu atık parçalardan yapılan 21 bilgisayar Diyarbakır da bir okula gönderildi. Nokia, gelecek ku akları ve do al ya amı korumak için kullanılmayan cep telefonlarını, arj cihazlarını ve bataryalarını geri dönü üm kutularında toplama projesini yürüttü. Sanayi Bakanlı ı, e-imza uygulamasına geçerek a aç kurtardı yılında bu çerçevede i lem yapıldı. Atılmayan imza ve paraf sayısı bini a tı adet A4 ka ıdı tasarruf edildi. Verilere göre, tasarruf edilen A4 ka ıdı yakla ık 9,4 ton. Bu miktarda kullanılmı ka ıt çöpe atılmayıp geri kazanıldı ı ve ka ıt üretiminde tekrar kullanıldı ında yakla ık yeti mi çam a acının kesilmesi, ton sera gazı karbondioksitin atmosfere atılması, kwh elektrik enerjisinin israf edilmesi önleniyor. Söz konusu miktarda kullanılmı ka ıdın çöpe atılmayıp geri kazanılması ve ka ıt üretiminde kullanılması ayrıca, kilogram kirletici gazın atmosfere atılmasını, litre fuel-oil ile ton suyun israfını, yakla ık metrekare ormanlık alanın tahrip edilmesini engelliyor. 19

20 20

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz Önsöz Yıl:48 Sayı:564 MAYIS 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zekeriya MIZIRAK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI DÜNYA BANKASI KRED LER NE L K N GENEL ESASLAR, PROJE KRED LER N N ÖZELL KLER, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI I. Giri Ekrem CANDAN Türkiye de kamu yatırım projelerinin finansmanında ya anan iç kaynak yetersizlikleri,

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 594 KASIM 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI

Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 594 KASIM 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 594 KASIM 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER

YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER YOLSUZLUK VE BU ALANDA MÜCADELE EDEN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE B R MLER M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Ba denetçisi G R u makalede, öncelikle, yolsuzluk kavramındaki geli meler Bözetlenerek temel misyonu yolsuzluk

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

BAŞLARKEN. dinamik bir kuruma dönüştüreceğiz. Bu vesile ile mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum.

BAŞLARKEN. dinamik bir kuruma dönüştüreceğiz. Bu vesile ile mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Üniversiteler şehri olma yolunda hızla ilerleyen Konya mızda KTO-Karatay üniversitemiz ilk mezunlarını verdi. Büyük bir coşku ile diplomalarını teslim ettiğimiz öğrencilerimiz

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI

T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI RUS KAYNAKLARINA GÖRE DO U ANADOLU DAK ERMEN FAAL YETLER (1914-1918) YÜKSEK L SANS TEZ KAHRAMANMARA Ocak - 2007 T.C.

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı