Alapala devler arasýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alapala devler arasýnda"

Transkript

1 Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki gece saat 02.05'te yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybettiði belirtildi. Demirel in cenazesi yarýn törenle topraða verilecek. Süleyman Demirel * HABERÝ 4 DE Özgür-Der Çorum Þubesi'nin çaðrýsý ile akþam namazýna müteakip eylem düzenlendi. Darbecilere sert tepki! Özgür-Der Çorum Þubesi'nin çaðrýsý ile akþam namazýna müteakip Hürriyet Meydaný'nda bir araya gelen Müslümanlar, Mýsýr cunta mahkemesinin seçilmiþ Cumhurbaþkaný Mursi ve arkadaþlarý için onadýðý darbe kararýný protesto etti. * HABERÝ 2 DE Bütün kusurlarýna raðmen neden AK Parti demiþtik..? Hakimiyet yazarý Ömer Kýlýç tan sýnýrlarýmýzda yaþanan geliþmeler ve 7 Haziran seçim sonuçlarýna iliþkin çarpýcý bir yazý daha! Ömer Kýlýç Kýlýç ýn Türkiye nin doðu sýnýrýnda açýlmak istenen Kürt koridoru ve seçim sonuçlarýnýn baðlantýsýna dair deðerlendirmeleri ufuk açýyor. Ýþte Kýlýç ýn 'Suriye sýnýrýnda yaþananlarla seçim sonuçlarýnýn uzaktan yakýndan ilgisi yoktur (!) baþlýklý yazýsý Sayfa 4 te ÇORUM 18 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ RAMAZAN BOYUNCA ÝFTAR ve SAHURDA AÇIÐIZ Size özel menülerle siz deðerli konuklarýmýzý iftara bekliyoruz Rezervasyon: Adres: Gazi Cad. 88/2 Acil giriþ yaný, Jandarma karþýsý Not: Ramazan boyunca tüm gün hizmet vermekteyiz. Alapala devler arasýnda Türkiye Ihracatçýlar Meclisi (TÝM), 2014 yýlýnda Türkiye de en fazla ihracat yapan firmalarý açýkladý. Alapala Grubu þirketlerinden Alapala Makina, Türkiye de ilk 1000 firma arasýnda 794. sýrada yer aldý. * HABERÝ 5 DE Ramazan çadýrý bu yýl da kurulumu gerçekleþtirilerek iftara hazýr hale getiril- Ramazan çadýrý iftara hazýr * HABERÝ 10 DA Çorum Belediyesi, bu yaz dikeceði rengârenk çiçeklerle Çorum'u donatacak. Çorum çiçek gibi olacak * HABERÝ 7 DE Eski vekil vefat etti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum eski Milletvekili Cahit Angýn (86) hayatýný kaybetti. * HABERÝ 8 DE Cahit Angýn Traktör sahipleri, TÜVTÜRK yetkililerine çaðrýda bulunarak çözüm için destek istediler. Çorumlu çiftçilerden TÜVTÜRK e çaðrý Araç muayenesinde, gecikme cezalarýnýn indirimli ödenmesini saðlayan düzenleme 30 Haziran 2015 tarihinde sona eriyor. Sunulan fýrsattan yararlanmak isteyen Çorumlu traktör sahipleri, uygulamada yaþanan bazý aksaklýklardan þikâyetçi. * HABERÝ 9 DA Özel öðrencilerin okuma sevinci Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde dün Okuma Bayramý etkinliði düzenlendi. Özel öðrencilerin okuma sevinci yaþadýðý etkinlikte çeþitli gösteriler de yer aldý. * HABERÝ 8 DE Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Adem Karaaytu, öðrencilere çeþitli hediyeler Canlý hayvan satýþýna sýký kontrol Semt pazarlarýnda canlý hayvan satýþý sýký kontrol altýnda. Çarþamba Pazarý nda rutin kontrollerini yapan Tarým Ýl Müdürlüðü ekipleri, semt pazarlarýnda canlý hayvan satýþýnýn yasak olmasý nedeniyle pazarda satýlan civciv ve tavuklara el koydu. * HABERÝ 5 DE Semt pazarlarýnda canlý hayvan satýþý sýký kontrol altýnda. 3 ilçenin doðalgaz ihalesi tamam Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinden sonra Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçeleri de doðalgaza kavuþuyor. Alaca, Osmancýk ve Ýskilip Ýlçeleri Doðalgaz Boru Hatlarý Yapým Ýþi, 16 Haziran tarihi itibariyle gerçekleþtirildi. Ramazan ayý vesilesiyle bir mesaj yayýmlayan Vali Ahmet Kara, bu mübarek ayýn Ýslam alemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzura vesile olmasý temennisinde bulundu. Salim Uslu * HABERÝ 8 DE Týmarlý 2 de imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým inþaatýnda imzalar atýldý. * HABERÝ 5 DE Ramazan da yardýmlaþma vurgusu Vali Ahmet Kara * HABERÝ 10 DA Valiyim diye dolandýrmaya çalýþtý Hakkari de, bir iþ adamýný "Valiyim" diye arayýp yardým adý altýnda para sýzdýrmaya çalýþan bir kiþi Çorum'da gözaltýna alýndý. * HABERÝ 4 DE

2 2 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN 2015 Çorum'dan darbecilere sert tepki Özgür-Der Çorum Þubesi'nin çaðrýsý ile akþam namazýna müteakip Hürriyet Meydaný'nda bir araya gelen Müslümanlar, Mýsýr cunta mahkemesinin seçilmiþ Cumhurbaþkaný Mursi ve arkadaþlarý için onadýðý darbe kararýný protesto etti. ÇORUM DAN MURSÝ YE TAM DESTEK, FAÞÝSTLERE TEPKÝ Yoðun bir katýlýmýn olduðu basýn açýklamasýna diðer sivil toplum kuruluþu temsilcileri temsilcileri de destek verdiler. Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Murat Ýslam, yaptýðý açýklamada "Mursi'nin þahsýnda Ýslam'a ve onun yüce deðerlerine sahip çýkan ümmet bilincini taþýyan tüm muvahhit ve mazlum Müslüman kardeþlerin yanlarýnda olduklarýný göstermek için alana indiklerini söyledi. MISIR CUNTASI ÇARESÝZLÝK ÝÇÝNDE Özgür-Der Çorum Þubesi'nin çaðrýsý ile akþam namazýna müteakip eylem düzenlendi. Ýdam kararlarýnýn Mýsýr'da icra olunan hukuksuzluðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa ettiðini belirten Ýslam, cuntanýn bir türlü boyun eðdiremediði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþtýðýný ifade etti. TÜRKÝYE DE DE KASOS ÝSTEYENLER VAR! Mýsýr cunta mahkemesinin seçilmiþ Cumhurbaþkaný Mursi ve arkadaþlarý için onadýðý darbe kararý protesto edildi. Türkiye'de Mýsýr üzerinden cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya kalkan, Mýsýr'da darbecilerin aldýðý bu zalim kararý Türkiyeli Müslümanlara karþý bir sopa gibi sürmeye çalýþan laik darbeci zihniyete dikkat çeken Ýslam, Türkiye'de istikrarsýzlýk, kaos ve kargaþa çýkarmak isteyen zihniyet ile Mýsýr'da Mursi yönetimini darbe ile deviren zihniyetin ayný olduðu belirtti. EYLEM DUA ÝLE SONA ERDÝ 'Defol Sisi, Seninleyiz Mursi, Üzülme Gevþeme Allah Bizimler, Ýslami Hareket Engellenemez, Seyyit Kutup El Benna Selam Olsun Ýhvan'a' þeklinde sloganlarýn atýldýðý basýn açýklamasý, Hacý Ömer Bayram'ýn yaptýrdýðý duanýn ardýndan sona erdi. 'Ýdam sehpalarý direniþi engelleyemez' Ö zgür-der Çorum Þubesi Baþkaný sakla, zulümle Ýhvan'a boyun eðdirmeye, Murat Ýslam, Mýsýr cunta mahkemeýslami hareketi susturmaya, sindirmeye çasinin seçilmiþ Cumhurbaþkaný Mursi ve lýþmýþ ama baþarýsýz olmuþtur. Kardeþleriarkadaþlarý için onadýðý darbe kararýný tamiz esir olsa da asla teslim olmamýþlardýr. nýmadýklarýný belirterek, "idam sehpalarý Ve þimdi cunta bir türlü boyun eðdiremedidireniþi engelleyemez." Dedi. ði Müslümanlarýn boynuna idam ipini geçirerek teslim almaya çalýþmaktadýr. Ýþte Murat Ýslam'ýn o açýklamasý: Oysa Müslümanlar Rableriyle ahitle"bugün darbeci cuntanýn sözde rine sadýktýrlar. Bir kýsmý ahdini yerine gemahkemelerinin onamýþ olduðu darbe tirmiþ ve þehadete yürümüþ, diðerleri de sýkararlarýný protesto etmek için buradayýz. ralarýný beklemektedirler ama asla sözlerinve Katil Sisi baþta olmak üzere den dönmemiþler, dönmeyeceklerdir. onunla birlikte hareket eden tüm zalimleayrýca Türkiye'de Mýsýr üzerinden ri ve müstekbir güçleri lanetlemek için cuntacýlýðý, darbeciliði meþrulaþtýrmaya buradayýz. kalkan, Mýsýr'da ki bu zalim kararý TürkiyeMursi'nin þahsýnda Ýslam'a ve onun Murat Ýslam li Müslümanlara karþý bir sopa gibi sürmeye yüce deðerlerine sahip çýkan ümmet bilinçalýþan laik darbeci zihniyeti de buradan lanetliyoruz. cini taþýyan tüm muvahhit ve mazlum Müslüman karmursi'ye darbe yapýldýðýnda buna içten içe sevideþlerimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için bunen ve ayný sürecin Türkiye'de gerçekleþmesinden, seradayýz. çilmiþ cumhurbaþkanýna darbe yapýlsa ve idam edilse Yeryüzünde küfre karþý direnip, Allah'ýn istediði bundan hoþnut olacaðý belli çevrelerin yayýn organlabir yeryüzü düzeni inþa etmek için Çorum'dan 'Adil rýnda attýklarý manþetlerin kendilerini ele vermiþtir. Þahitler' olarak zalimlerinin zulmünü lanetlemek ve Bu çerçevede Türkiye'de 7 Haziran genel seçim Müslüman kardeþlerimizin haklý davalarýna sahip çýksonuçlarý Orta Doðuda Darbeci Sisi, Katil Esed ve onmak için buradayýz. larýn destekçileri Ýran ve Ýsrail baþta olmak üzere Bugün Mýsýr'ýn ilk seçilmiþ cumhurbaþkaný olan ABD, BM ve Batý dünyasý tarafýndan memnuniyetle Muhammed Mursi için darbeci cunta mahkemesi, bir karþýlanmýþtýr. idam kararýný ömür boyu hapis cezasýna çevirmiþ, ditürkiye'de ki Ak Parti iktidarý Filistin'de, Suriðeri ise onamýþtýr. ye'de, Mýsýr'da ve diðer coðrafyalarda akan kana sesayrýca; üç Ýhvan yöneticisi Muhammed Biltaci, siz kalmamasý, BM ve küresel egemenlerin iki yüzlü Hayrat Þatýr ve Ahmet Muhammed Abdulati'nin yaný politikalarýný ifþa etmesi bu güçleri rahatsýz etmiþtir. sýra 106 kiþiye geçen ay verilen idam cezalarýnýn, Türkiye'de istikrarsýzlýk, kaos ve kargaþa çýkaronanmasýný þiddetle kýnýyoruz. mak isteyen zihniyet ile Mýsýr'da Mursi yönetimini Mursi'ye verilen idam cezasý hukuki deðil, siyasi darbe ile deviren zihniyet aynýdýr. bir karardýr. Mursi'nin keyfi, uluslararasý standartlarý Bizler Sisi gibi zalimleri, Beþþar gibi kasaplarý, karþýlamaktan uzak ve hukuki sayýlamayacak bir süreç Maliki gibi despotlarý ve destekçisi Ýran'ý ve Suud'u, sonucunda böyle bir hükümle karþý karþýya býrakýlmaayrýca; tüm katil diktatörlerin patronluðunu yapan sý, þüphesiz Mýsýr'ýn ihtiyaç duyduðu toplumsal barýþ ABD'sini, Ýsrail'i, BM'nin 5'li çetesini, Rusya'sýný lave istikrarýn saðlanmasýna hiçbir þekilde katký saðlanetlemeyi sürdüreceðiz. mayacaktýr. Zillete boyun eðene yazýklar olsun! Mýsýr'da þahit olduðumuz þey bir mahkeme kararý, bir yargýlama süreci deðil, düpedüz sefil oyun ve tiýzzete talip olan tüm Müslüman kardeþlerimize yatrodur. Sisi yargýcý sadece Ýhvan lideri Muhammed selam olsun! Bedii ve seçilmiþ cumhurbaþkaný Muhammed MurÇorum'lu Müslümanlar olarak, tevhidi ilkemizle si'yi deðil; yýllardýr Siyonistlerin cezaevinde bulunan adaleti tesis etmek ve özgürlüðünün kapýlarýný açmak Hamas komutanlarýndan Hasan Seleme gibi, yine geçiçin mücadelemiz arzýn tamamýnda devam edecektir. tiðimiz yýl Gazze'de þehit edilen Hamas komutanlarýnbu vesile ile Ýhvan'a karþý gerçekleþtirilen bu hakdan Raid Attar gibi mücahitler hakkýnda da idam karasýz, hukuksuz ve alçakça saldýrýlarý, bir komediden rý vererek Siyonist uþaklýk ettiðini ispatlamýþtýr. farksýz olan idam kararlarýný, cuntanýn baský ve despobu karar þüphesiz Mýsýr'da icra olunan hukuksuztizmini þiddetle kýnýyor ve lanetliyoruz. luðu, zulmü ortaya koyduðu gibi ayný zamanda Sisi Mýsýr halkýný ve Müslüman kardeþler teþkilatýnýn cuntasýnýn çaresizliðini de ifþa etmektedir. Cunta elinhaklý davalarýnda sonuna kadar destekliyoruz." den gelen her þeyi yapmýþ, katliamla, iþkenceyle, ya- Eyleme çeþitli sivil toplum kuruluþlarý destek verdi. ÝNCÝ RESTAURANT ÇORUM UN ÝNCÝSÝ KURULUÞUMUZUN 7. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA ÝFTAR YEMEÐÝNE BEKLÝYORUZ (Ç.HAK:1656) Hergün deðiþken 2 çeþit ana yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav püre, yemek sonrasý çay ikramý, tasavvuf müziði eþliðinde her akþam iftar yemeðine bekliyoruz. GRUP YEMEKLERÝNDE FÝX MENÜ UYGULANIR Ýlkemiz; Hizmet, Güleryüz, Kalite ve Güven... Rezervasyon Tel: Çorba Salata Mantý Ana yemek Pilav Ezme Tatlý Meyve Meþrubat Su Çay Zeytinyaðlýlar FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:2502) RAMAZAN AYI ÝFTAR PROGRAMI ÝFTARLIK ÝKRAMLARI Salata, Zeytinyaðlý Tatlý, Meyve Günün Çorbasý Çorum Mantýsý

3 Direnen Mýsýr la birlikteyiz Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, darbeci Sisi, Mýsýr mahkemeleri ve Mýsýr'da olup bitenlere gözünü-kulaðýný týkayan bütün uluslararasý güçleri lanetleyerek, direnen Mýsýr halkýyla birlikte olduklarýný söyledi. Hiçbir þekilde þüphemiz olmadan inanýyoruz ki; Allah ki nice az topluluklarý çok topluluklara galip getirmiþtir, þu istikbal inkilabatý içinde en gür seda Ýslam ýn olacaktýr. diyen Yücel, þu açýklamayý yaptý; Müminlerden öyle kimseler vardýr ki; Allah'a verdikleri söze sadýk kaldýlar ve þehid oldular. Bir kýsmý þehid olmayý bekliyor. Onlar hiçbir þekilde sözlerini deðiþtirmediler. Selam olsun zalim rejimler karþýsýnda susmayý akýllarýna bile getirmeyen yiðitlere... Selam olsun Þeyh Ahmet Yasin e, Seyyid Kutub a, Ýskilipli Atýf Hoca ya... Selam olsun Þeyh Said e, Ali Þeriati ye, Halid Ýslambuli ye, Þehid Esma ya... Selam olsun Yasin Börü ye, Furkan Doðan a, Mavi Marmara ya... Selam olsun Osman Batur a, Cevher Dudayev e, Medet Önlü ye... Selam olsun Rabia meydanýnda darbeci diktatörlere direnerek þehid olan kardeþlerimize... Rabimizin Ahzab suresinin 23. ayetinde belirtiði gibi, müminlerden bir kýsmý Rabblerine verdikleri sözü tuttular. Muhammed Mursi gibi Muhammed Bedii gibi Yusuf El Kardavi gibi yiðitler de sözlerini asla deðiþtirmeden þehid olmayý bekliyorlar. Bilindiði gibi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mýsýr tarihinin seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi ye karþý askeri bir darbe Faþist kararý tanýmýyoruz Fatih Yücel Ahmet Saatcý geliþtirmiþ ve darbeci Sisi nin talimatlarýyla bir yandan kolluk kuvvetlerinin saldýrýlarý, bir taraftan baltacýlarýn saldýrýlarýyla yüzlerce Müslüman þehid edilmiþti. Darbeciler istediklerini elde ettikten sonra, ümmetin yüz aký olan ihvan-i Müslimin cemaatine yönelik baskýlar ve þiddet artmýþ, herhangi bir þekilde þiddete bulaþmamýþ olan cemaat üyeleri terörist ilan edilmiþ ve ihvanýn tüm faaliyetlerine yasaklamalar getirilmiþti. Tüm dünyanýn gözleri önünde kanlý darbeyi gerçekleþtiren alçak diktatörler, düzmece mahkemeleri marifetiyle kendileri aklamýþ ve kardeþlerimize olan baskýyý her geçen gün arttýrmýþlardý. Yakýn süreçte Muhammed Mursi hakkýnda 20 yýl hapis cezasý veren mahkemenin tasmasý biraz daha sýkýlmýþ olacak ki bu cezanýn üzerinden çok geçmeden Mursi hakkýnda idam kararý veriyor. Bu da yetmiyor Dünya Alimler Birliði Baþkaný Yusuf El Kardavi de idam listesine ekleniyor. MUSA NIN ÇOCUKLARI FÝRAVUNLAR IN ÇOCUKLA- RINA GALÝP GELECEK Alçak darbeci Sisi, O nun emrinde olanlar ve Sisi kuklasýný parmaklarýnda oynatanlar ölümle bizleri korkutabileceðini sanýyorlarsa yanýlýyorlar. Bu yanýlgýnýn en büyük þahidi de tarihtir. Tarih Ýbrahimler in Nemrudlar a, Musalar ýn Firavunlar a had bildirme sahneleriyle doludur. Ýnanýyoruz ki; Musa nýn çocuklarý Firavunlar ýn çocuklarýna daima galip geleceklerdir. Bu vesileyle; darbeci alçak Sisi yi, O nun oyuncaðý haline gelmiþ Mýsýr mahkemelerini ve Mýsýr'da olup bitenlere gözünü-kulaðýný týkayan bütün uluslararasý güçleri lanetliyor, bu kutlu yürüyüþte baþta ihvan-i Müslimin olmak üzere direnen Mýsýr halký ile birlikte olduðumuzu ilan ediyoruz. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Mursi'ye verilen idam kararýna tepki gösterdi. Mýsýr'ýn seçilmiþ ilk cumhurbaþkaný Mursi hakkýnda verilen idam cezasýný kýnayan Saatcý, hukukun üstünlüðünü, insaný ve evrensel deðerleri esas alan Memur-Sen ailesi olarak darbeci mahkemenin hukuk dýþý, faþist, zalim ve sipariþ kararýný tanýmadýklarýný bildirdi. Saatcý, þöyle dedi: Bu karar post emperyalizmin ve uluslararasý kamuoyunun, insanlýk vicdanýnýn reddettiði bir karardýr. Halkýn temsilcilerinin darbeci generaller tarafýndan cezalandýrýldýðý bugün, adaletin ve insanlýðýn ayaklar altýna alýndýðý gündür. Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi ile dava arkadaþlarýna idam kararýnýn verilmesinde darbeci Sisi ile iþbirliði yapan ve karþý çýkmayan herkes sorumludur. Cunta, dünyanýn suskunluðundan cesaret alarak, izzeti tercih edenleri idam etmeye çalýþmaktadýr. Bu hatalarýný telafi etmek adýna idam kararlarýnýn temyiz de bozulmasý için, zaman kaybetmeden tüm dünya ülkeleri ve insanlýk vicdaný inisiyatif almalýdýr. Binlerce darbe karþýtýnýn katledildiði Mýsýr'da katillerin verdiði hukuksuz kararlarý tanýmýyor, silaha ve þiddete bulaþmayarak örnek bir duruþ sergileyen Mýsýr halkýnýn yanýnda durduðumuzu Memur-Sen olarak deklare ediyoruz." Memur-Sen olarak bir kez daha vurguluyoruz: Kurulan mahkeme düzmecedir. Sanýk kürsüsünde Mursi'nin deðil Sisi'nin olmasý gerekmektedir. Sisi'nin sanýk olduðu ve adaleti esas alan bir mahkemece yargýlandýðý bir düzlemde ancak adalet tartýþýlabilinir. Mursi hakkýnda bugün verilen hüküm; yargýlama yönüyle garabet, karar yönüyle ise vahþettir. Tarih bize gösteriyor ki, bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkûm olmuþlardýr. PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Mýsýr'da cunta idam kararlarýna tepki gösterdi. Zalimler kaybedecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu, Mýsýr'da cuntasýnýn Mursi ve arkadaþlarý için aldýðý hukuksuz idam kararlarýna tepki gösterdi. Ýnsanlýk yaratýldýðýndan bu yana hak-batýl mücadelesi devam ettiði ve kýyamete kadar da devam edeceði belirtilen açýklamada, Allah' a ve onun nizamýna savaþ açanlarýn binlerce yýldýr hep kaybettiler ve kaybetmeye devam edecekleri, kendi nefislerine ve inananlara zulmetmekten baþka bir kazançlarýnýn da olmayacaðý belirtildi. "Sakýn, Allah'ý zalimlerin yaptýklarýndan habersiz sanma! Allah, onlarý ancak gözlerin dehþetle bakakalacaðý bir güne erteliyor."(ýbrahim 42) ayetinin hatýrlatýldýðý açýklamadaþ þu bilgilere yer verildi: "Halkýn %52 oyu ile seçilmiþ hükümet daha birinci yýlý dolmadan tanklar ve toplar ile yok edildi.70 yýllýk diktatörlüðe ses çýkarmayanlar ülkenin ilk ve tek seçilmiþ devlet baþkanýna ve Mýsýr halkýna barýþý, selameti, huzuru çok gördüler. Susturmak istediler. Þehadet niþanýna, bir kurþunu þahit tutan Esma'larý bu yüzden katlettiler. Yok etmek istediler. Bu yüzden Rabiatul Adeviye'nin kahraman erlerine kin ve kurþun kustular. Bu gün de Mursi ve yol arkadaþlarý 105 kiþiye idam cezasýný onaylayarak zulümlerine ve zalim ve batýl olan hâkimiyetlerine devam edebileceklerini sanýyorlar. Tarihten hiç mi ders almazlar, ne zaman görülmüþ zulmün hakka galip geldiði Biz inananlar "Bizler kendimizi deðiþtirmedikçe Allah bizim hakkýmýzdaki hükmünü deðiþtirecek deðildir" ayeti gereði inandýðýmýz deðerlere daha sýký sarýlmalýyýz. Batýnýn insafýndan medet ummayý býrakmalýyýz artýk. Onlarýn adaleti sadece kendilerine ve kendilerinden olanlaradýr. Ýbrahim'i ateþe atanlar, Musa'nýn canýna kast edenler þimdi Muhammed Mursi, Muhammed Bedii ve Yusuf Kardavi gibi Ýslam önderleri hakkýnda idam kararý verdiler. Verilen Ýdam kararý tüm Mýsýr halkýna ve tüm Ýslam ümmetine karþý verilmiþ bir karardýr. Ey Zalimler! Siz yaþarken de, baþýnýza kýyamet koparken de, ebedi cehenneminize giderken de hep kaybedenlerden olacaksýnýz. Ýmansýzlýðýnýz, kininiz sizi yiyip bitiriyor. Siz, mutlak, her an kaybeden, daimi mutsuzlardansýnýz. Ey Mýsýr halký, ey Müslüman dünya ümitsizliðe düþme, üzülme Bize yardýmcý olarak Allah yeter. Mübarek Ramazan ayýnýn baþlangýcý bu günlerde intikam hýrsýyla verilen Mýsýr'daki 105 masum insanýn idam kararýný veren ve destek olan tüm darbecileri lanetliyoruz. Rabbim þu mübarek günlerin hürmetine dualarýmýzý kabul etsin, bizleri kendisine hakkýyla kulluk edenler- Deðerli Aðabeyimiz Süleyman Demirel'i (Ç.HAK:1659) kaybetmenin derin üzüntüsü içersindeyiz. ÝTÜ geleneklerine göre küçükler kendilerinden büyüklere abi diyerek, büyükler de kendilerinden küçüklere yeðenim diyerek hitap eder. Agabeyimizin kaybýndan dolayý tüm abilerimizin ve yeðenlerimizin baþý saðolsun. TEYFÝK AKPINAR

4 4 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Demirel daima hatýrlanacak Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, Türk demokrasi tarihinin önemli þahsiyetlerinden 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in vefatýný derin bir üzüntüyle öðrendiklerini bildirdi. Gök, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "Ýçinde bulunduðumuz siyasi ortamlara, gerginliklere, kutuplaþmalara, ötekileþtir- M. Fatih Gök melere baktýðýmýzda, Süleyman Demirel'in sahip olduðu hoþgörü, sevgi, bütünleþtirme gibi kavramlarýn ülkemiz için ne denli hayati olduðu bir kez daha ortaya çýkmaktadýr. Demirel, siyasi hayatýmýza kattýðý esprili yaklaþýmý, keskin zekâsý, geniþ hafýzasý ve altýna imza attýðý Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük yatýrýmlarý ile daima hatýrlanacaktýr. Askeri darbelerden en çok zarar gören siyasilerden birsi olmasýna raðmen, bu maðduriyetin arkasýna saklanmadan verdiði mücadele, Cumhurbaþkanlýðý döneminde ortaya koyduðu devlet adamý kimliði ve olaylara karþý gösterdiði milli duruþu ile bugünün siyasetçilerine örnek olacak bir kiþiliði kaybetmiþ olmanýn üzüntüsünü yaþýyoruz. Türk siyasi ve demokrasi tarihine damga vuran, içte ve dýþta tüm kesimlerin takdirini kazanmýþ olan 9. Cumhurbaþkanýmýza yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine baþ saðlýðý diliyoruz. Alkollü yakalandý Trafiðe alkollü çýkan sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Buharaevler Mahallesi nde yapýlan kontrol sýrasýnda sürücü C.Ö. nün 207 promil alkollü olduðu belirlendi. Hakkýnda iþlem yapýlan sürücü daha sonra serbest býrakýldý. Kargý Ýlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Bünyamin Dede, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ne atandý. Kargý da yaklaþýk 5 yýldýr görev yapan ve 3 yýldýr Kargý Ýlçe Emniyet Amirliði görevine vekalet TEÞEKKÜR Deðerli aile büyüðümüz 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti. 13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki gece saat 02.05'te yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybettiði belirtildi. Demirel'in ölüm haberini Güven Hastanesi görevli doktorlarýndan Banu Akýn doðruladý. HASTANEDEN AÇIKLAMA Özel Ankara Güven Hastanesi'nden yapýlan açýklamada, Demirel'in vefatýna iliþkin bilgi verildi. Açýklamada, þunlar kaydedildi: "Deðerli Türk Milletine, 9. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman Demirel, 13 Mayýs 2015 tarihinde böbrek yetmezliði, kalp yetmezliði ve akut solunum yollarý enfeksiyonu sebebiyle hastanemize yatýrýlmýþtýr. Takip eden günlerde saðlýk durumu giderek aðýrlaþmýþ ve tedavileri devam etmekte iken, 16 Haziran 2015 tarihinde solunum ve kalp fonksiyonlarýnda ileri derece kötüleþme olmuþtur. Yapýlan tüm giriþimlere raðmen cevap alýnamamýþ, 17 Haziran 2015 saat 02.05'te hayatýný kaybetmiþtir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakýnlarýna ve Türk Milletine baþsaðlýðý dileriz." SÜLEYMAN DEMÝREL KÝMDÝR? Isparta'nýn Atabey ilçesine baðlý Ýslamköy'de doðdu. Ýlköðrenimini doðduðu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitirdi. Þubat 1949'da Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi'nden mezun oldu. Ayný yýl Elektrik Ýþleri Etüd Ýdaresi' nde göreve baþladý. Önce , daha sonra yýllarýnda Amerika Birleþik Devletleri'nde barajlar, sulama ve elektrifikasyon konularýnda ihtisas yaptý yýlýnda Barajlar Dairesi Baþkaný, 1955 yýlýnda da Devlet Su Ýþleri Genel Müdürü oldu yýllarý arasýnda serbest müþavir-mühendis olarak çalýþtý. Ayný yýllarda Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde su mühendisliði konusunda dersler verdi. SÝYASETE GÝRÝÞ Ali Gümüþ ün vefatý nedeniyle cenaze merasimine katýlan, ev ve iþyerlerimize gelerek veya telefonla taziyelerini ileten eþ, dost ve akrabalarýmýza teþekkür ederiz. AÝLESÝ Eþi: Hatice Gümüþ Gülþen Terlemez-Fatih Terlemez Sema Uygun-Uður Uygun Selma Taþkýn-Erdal Taþkýn Esra Gümüþ Demirel vefat etti Süleyman Demirel Siyasî yaþamýna, 1962 yýlýnda, Adalet Partisi Genel Ýdare Kurulu üyeliði ile baþladý. 28 Kasým 1964 tarihinde bu partiye genel baþkan seçilmesinin ardýndan, kurulmasýný saðladýðý ve Þubat- Ekim 1965 tarihleri arasýnda görev yapan koalisyon hükûmetinde Baþbakan Yardýmcýsý olarak görev aldý. 10 Ekim 1965'de yapýlan genel seçimlerde baþýnda bulunduðu AP, yüzde 53 oy alarak tek baþýna iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Türkiye'nin 12. Baþbakaný olarak hükûmeti kurdu. Bu hükûmet 4 yýl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi yine tek baþýna iktidar oldu. Böylece, 31. T.C. Hükûmeti'ni kurdu. Daha sonra, parti içi bir kriz dolayýsý ile, 32. T.C. Hükûmeti'ni kurmak durumunda kaldý. 12 Mart 1971 muhtýrasý üzerine, baþbakanlýk görevini býraktý ile 1980 arasýnda, 1975, 1977 ve 1979'da 3 defa daha hükûmet kurdu. 12 Eylül 1980 müdahalesi üzerine görevi býraktý ve 7 sene yasaklý olarak siyaset dýþý kaldý. 6 Eylül 1987'de yapýlan halk oylamasý ile yasaklar kaldýrýldý ve 24 Eylül 1987 tarihinde, Doðru Yol Partisi Genel Baþkanlýðý'na seçildi. 40 YAÞINDA BAÞBAKAN OLDU 29 Kasým 1987'de yapýlan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar TBMM'ne girdi. 20 Ekim 1991 tarihinde yapýlan genel seçimler sonrasýnda, DYP ile Sosyaldemokrat Halkçý Parti'nin biraraya gelerek kurduðu 49. T.C. Hükûmeti'nde Baþbakan olarak görev aldý. 30 yaþýnda genel müdür, 40 yaþýnda önce parti genel baþkaný, sonra baþbakan olmuþ; 12 seneye yaklaþan baþbakanlýk görevinde, Türkiye'nin kalkýnmasý ve geliþmesine büyük hizmetlerde bulunmuþtur. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç baþbakaný ve Ýsmet Ýnönü'den sonra en uzun baþbakanlýk yapmýþ kiþisidir. 6 dönem Isparta Milletvekilliði yapmýþ, 7 sene yasaklý kalmýþ, 6 defa hükûmetten gitmiþ, 7 defa hükûmet kurmuþtur. 16 Mayýs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan Türkiye'nin 9. Cumhurbaþkaný olarak seçildi. Demirel bu görevi 16 Mayýs 2000 tarihine kadar sürdürmüþtür.(aa) Kargý Emniyet Amiri KOM A atandý eden Komiser Bünyamin Dede nin yeni görev yeri, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü oldu. Görev süresince baþarýlý çalýþmalarý ile göz dolduran ve ilçe halkýyla iyi bir iletiþim kuran Dede, ilçede asayiþ ve huzurun saðlanmasýnda, kuyumcu soygunu, sahte para, kaçak telefon gibi kaçakçýlýk Bünyamin Dede suçlarýna karþý yaptýðý baþarýlý çalýþmalarýyla ilçe halkýnýn sevgisini kazanmýþtý. Dede nin, önümüzdeki günlerde ilçeden ayrýlmasý bekleniyor.(ýha) Valiyim diye dolandýrmaya çalýþtý Hakkari de, bir iþ adamýný "Valiyim" diye arayýp yardým adý altýnda para sýzdýrmaya çalýþan bir kiþi Çorum'da gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, olay Hakkari de meydana geldi. Maden iþleri ile uðraþan A.Ç isimli iþ adamýný arayan bir kiþi, kendisini vali olarak tanýtarak bir hasta olduðunu ve bu hasta için 40 bin TL gönderilmesini istedi. Bunun üzerine valiliði arayan iþ adamý durumun böyle olmadýðýný öðrenince savcýlýk ve emniyete haber verdi. Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri kýsa sürede þahsýn telefonunu tespit etmeyi baþardý. Çorum'dan telefonla aradýðý tespit edilen þahsýn yakalanmasý için Çorum Emniyet Müdürlüðü ekipleri ile koordineli bir þekilde çalýþma yapýldý. Hakkari den Çorum'daki bir banka þubesine para gönderildi. Bankada bekleyen polis memurlarý, þahsý parayý almaya çalýþýrken suçüstü yakaladý. Hakkari Valiliði, kendi resmi internet sitesinde bir duyuru yaparak, Son günlerde Hakkâri Valiliði adý altýnda farklý amaçlarla vatandaþlardan yardým talep edildiði yönünde duyumlar alýnmýþtýr" denildi. Açýklamanýn devamýnda, "Valiliðimiz adý altýnda herhangi bir yardým toplama uygulamasý kesinlikle bulunmamaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamasý için sebebi ne olursa olsun yardým isteyen çýkar amaçlý kiþilere karþý duyarlý olunmasý ve bu tür kiþilerle karþýlaþýlmasý durumunda mutlaka 155 polis yardým hattýna bilgi verilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur ifadeleri kullanýldý.(ýha) Ýnþaatta düþtü Alaca da çalýþtýðý inþatta düþen iþçi hastanelik oldu. Günhan Mahallesi Þirinler Sokak ta meydana gelen olayda C.K. isimli iþçi inþaatta çalýþýrken düþtü. Ýlk müdahalesi ilçede yapýlan iþçi Çorum a sevk edildi. ÖMER KILIÇ SURÝYE SINIRINDA YAÞANANLARLA SEÇÝM SONUÇLARININ UZAKTAN YAKINDAN ÝLGÝSÝ YOKTUR (!) Ýngilizin baþýný çektiði iþgalci batý, 1923'te baðýmsýz bir Türkiye'nin kurulmasýna razý olmayý birçok þarta baðladý. Bunlardan bir de yeni kurulacak devlet, Ortadoðu'ya, Balkanlara ve Kafkaslara zinhar dönüp bakmayacaktý. Yurtta sulh cihanda sulh, bu zillet halini millete yutturmak için uydurulmuþ içi boþ bir slogandýr. Seçim sonuçlarýnýn bir partinin tek baþýna hükümet kuramayacak þekilde sonuçlanmasý ile birlikte zaten daha önceden de yürütülen Suriye sýnýrýndaki kuþatma projesi hýz kazandý. Ýçeride hükümeti kurmak için yürütülen koalisyon çalýþmalarý, muhalefet liderlerinin Tayyip Erdoðan ve Ak Partiden intikam alma hýrslarýna meze olurken, dýþarýda ise havadan ABD, karadan PKK-PYD öncülüðünde bölgede yaþayan Türkmen ve Araplar Türkiye'ye kovalanarak Akdeniz'e doðru bir Kürt koridoru açýlýyor. IÞÝD'le mücadele maskesi altýnda yürütülen bu operasyonun yarattýðý yeni mülteci dalgasý ile hükümetin kýyýlarý dövülürken, Ak Parti'nin yeni hükümet konusundaki pazarlýk gücü zayýflatýlmak isteniyor. Ýþte 7 Haziran seçimlerinde bu partiye karþý yerel iþbirlikçileri ile birlikte tüm küresel güçlerin topyekûn saldýrýya geçmelerinin izahý burada aranmalýdýr. BÝRLÝKTE ÝYÝ SALLADINIZ, AFERÝN CHP-HDP, birlikte iyi salladýlar gerçekten, ama adýmýz gibi eminiz ki bu "birlikte"nin içinde yukarýda sözünü ettiðim Türkiye'nin sýnýrlarý dýþýnda hiçbir yere baþýný çevirip bakmasýný istemeyen küresel emperyalizm belirleyici bir yer tutuyor. Her seçim zaferinden sonra Halep'i Antep'ten, Þam'ý, Urfa'dan, Baðdat'ý Diyarbakýr'dan, Küdüs'ü, Ýstanbul'dan, Saraybosna'yý Erzurum'dan, Priþtine'yi Edirne'den, Mekke Medine'yi Kars'tan Konya'dan farklý görmediðini dünyaya haykýrmanýn ne anlama geldiðini anlamayacaklar mýydý? Herkes bizim gibi adýna Milli Eðitim denilen, gerçekte kendi kendini sömürgeleþtirme faaliyeti olan bir sistemle tarihsizleþtirilmiþ, hafýzasý silinmiþ, mankurtlaþtýrýlmýþ deðil ki. Bu yüzden 8 Haziran'da niçin zil takýp oynadýklarýný bile tam olarak anladýðýmýz söylenemez. Batý basýnýnda, "Yeni bin yýlýn Selahaddin Eyyubi'si son metroda durduruldu" baþlýðýnýn atýlmasý milliyetçilerimizin dikkatini bile çekmedi. Mavi Marmara gemisi Kürt kayasýna çarptý ve karaya oturdu diye aðýzlarýn kulaklara varmasýndan Kürt Ýslamcýlar anladý mý bilmiyoruz ama Türk Kutsal Ýttifakçýlarý bir þey anlamadý. Seçimlerden önce her þeye raðmen Ak Parti dememiz iþte bundandý. Ak Parti içindeki bazý Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlarýn doymak bilmeyen açgözlülüðüne, bazý sonradan görmüþ, hazýra konmuþ, millete tepeden bakan kibirli yöneticilerin isyan ettiren þýmarýk davranýþlarýna raðmen, ýsrarla Ak Parti dememiz bundandý. Çünkü Türkiye son yýllarda bu Batýlý efendilerin çizdiði sýnýrlar içinde kalmaya razý olmadýðý, siyasetini onlarýn belirlediði alanla sýnýrlý tutmadýðý için artýk dost ülke deðildi ve cezalandýrýlmak isteniyordu. Seçimden önce Newyork Times'in Nato'ya çaðrý yapmasý bundandý, durdurun Türkiye'yi diye. Ama bunu ne bizim milliyetçilerimiz gördü, ne de hýrslarý akýllarýný örtmüþ bazý Ýslamcýlarýmýz. II. ABDÜLHAMÝT NÝÇÝN KIZIL SULTAN, TAYYÝP ERDOÐAN NEDEN DÝKTATÖR Tayyip Erdoðan'a düþman olmak için ne kadar haklý sebepleriniz olursa olsun, emin olun bu konudaki hiçbir argümanýnýz, Abdülhamit'i tahttan indirmek için Yahudi, Ermeni ve Rumlarla iþbirliði yapan o günün milliyetçi ve Ýslamcýlarýndan daha güçlü deðildir. Zira ne peþinizde hafiyeler dolaþýyor, ne konuþup yazdýklarýnýzdan dolayý baþýnýza bir iþ geliyor. Dilediðiniz gibi sövüp sayýyor, dilediðiniz gibi yazýp çiziyorsunuz. Ne olurdu tarihten birazcýk ders alsak da, tekerrür ettirmesek. Darbe giriþimlerini yolsuzluk, hýrsýzlýk operasyonu altýna gizleyenlerin derdinin gerçekten bu olduðuna nasýl inanabiliyoruz? Üstelik üniversite, KPSS dahil bir çok sýnavda sorularý çalanlarýn, "hýrsýz var" diye en çok baðýranlar olduðu ortadayken. Dertlerinin yolsuzluk, hýrsýzlýk, aðaç, çiçek, böcek olmadýðýný ne zaman anlayacaðýz. ÝÐNE BAÞKASINA ÝSE ÇUVALDIZ KENDÝMÝZE Belini kýrmayan her darbe insaný güçlendirir sözüne inanýrým. Seçim sonuçlarý sarsýcý olmuþtur ama bir yandan da hayýrlý olmuþtur. Allah, hem millete hem de kendilerini alternatifsiz gibi görerek þýmaranlara uyarýda bulunmuþtur. Ders alýnýrsa bu sonuç rahmettir, alýnmazsa sonun baþlangýcý. Yukarýlarda neler konuþuluyor bilmiyoruz ama alt kademelerde þimdilik çok deðiþen bir þey yok. En fazla ders çýkartmasý gerekenler, siyah gözlüklerinin arkasýna saklanýp, hala milletle göz temasý kurmaktan kaçýnýyorlar. Ýyi de millet, bakýþlarýný o siyah camlarýn arkasýna saklayanlarýn nereye baktýklarýný nasýl anlasýn ki? Cumhuriyet tarihi boyunca hizmetin bu kadar tabana yayýldýðý bir dönem olmadýðýný düþünen ( bence de kesinlikle öyledir) ve bunun her þey olduðunu zannedenler bilmeli ki, ne kadar hizmet getirmiþ olursanýz olun, arkasýndan baþa kakma olarak anlaþýlabilecek bir söz, bir davranýþ, "beni adam yerine saymadýktan sonra ne yapayým hizmetini" dedirtir ki, galiba söylenen de budur.

5 Alapala Makina devler arasýnda Çocuklara göz taramasý Halk Saðlýðý Müdürlüðü ücretsiz göz taramasý yapýyor. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, okul öncesi yaþ grubu çocuklarda sýk görülen görme kusurlarýna yönelik tarama programýnýn Çorum'da 2015 yýlý haziran ayý itibariyle hayata geçirildiði belirtilerek, þu bilgiler verildi: "Ülkemizde (BASIN:99328) Türkiye Ihracatçýlar Meclisi (TÝM), 2014 yýlýnda Türkiye de en fazla ihracat yapan firmalarý çocukluk çaðýnda sýk görülen saðlýk sorunlarýnýn erken tanýnmasý ve gerekli tedavilerinin saðlanabilmesi amacýyla çeþitli tarama programlarý yürütülmektedir. Yenidoðan tarama ve iþitme tarama prog- açýkladý. Alapala Grubu þirketlerinden Alapala Alapala Makina, Türkiye de ilk 1000 firmadan ilk 500 e girdi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü ücretsiz göz taramasý yapacak. ramlarý, "Geliþimsel Kalça Displazisi Tarama Programý" da bu kapsamda yürütülen çalýþmalardýr. Okul öncesi yaþ grubu çocuklarda sýk görülen görme kusurlarýna yönelik tarama programý da ilimizde 2015 yýlý haziran ayý itibariyle hayata geçirilmiþtir. Söz konusu program kapsamýndaki toplantý; Haziran 2015 tarihlerinde Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ'ýn konuþmasýyla baþladý. Göz Has- Makina, Türkiye de ilk 1000 firma arasýnda 794. sýrada yer aldý. Firma yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Alapala Makina, baðlý bulunduðu makina sektöründe ise 2014 senesinde Türkiye nin en büyük 16 ihracatçýsýndan biri oldu. Açýklamanýn devamýnda; Alapala Makina nýn ürettiði deðirmen makinalarýnýn ihracatýnýn bir kýsmý Alapala Grubu nun Ýstanbul merkezli þirketi Alapala Dýþ Ticaret adýna gerçekleþmektedir. Alapala Dýþ Ticaret in ihracat rakamlarý da göz önünde bulundurulursa Alapala ilk 500 firma sýrasýnda yer alýyor. Alapala olarak hedefimiz bu baþarýmýzý sürekli artýrarak Türkiye ekonomisine katkýda bulunmaya devam etmek olmalýdýr. denildi. talýklarý Anabilim Dalý öðretim görevlilerinden Yard. Doç. Dr. Çaðatay Çaðlar ve Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman tarafýndan, ilimizde görev yapan tüm aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýna program ile ilgili olarak sunum eþliðinde bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Bunun yaný sýra tarama programlarýndan biri olan "Geliþimsel Kalça Displazisi" ile ilgili olarak da Saðlýk Memuru Yakup Akyýldýz tarafýndan güncelleme eðitimi verildi. Program kapsamýnda; aile hekimleri tarafýndan, kendilerine kayýtlý her bebeðe/çocuða 0-3 aylýk ve aylýk dönemlerde görme taramasý yapýlacaktýr. Tüm riskli bebekler ileri tedavi için göz hekimine sevk edilecektir. Ayrýca 32 hafta ve altýndaki tüm prematüreler ve 1500 gram altýnda doðan bebekler 4. haftada "Prematüre Retinopatisi" açýsýndan deðerlendirilmek üzere göz muayenesi için göz uzmanýna yönlendirilecektir. Yapýlan tarama testleri, birinci basamakta sunulan diðer saðlýk hizmetleri gibi ücretsizdir. Çocuðunuzun göz taramasýný yaptýrýn, hayata saðlýklý bakmasýný saðlayýn. ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Pazarda canlý hayvan satýþýna sýký kontrol BURAK YALÇIN Semt pazarlarýnda canlý hayvan satýþý sýký kontrol altýnda. Çarþamba Pazarý nda rutin kontrollerini yapan Tarým Ýl Müdürlüðü ekipleri, semt pazarlarýnda canlý hayvan satýþýnýn yasak olmasý nedeniyle pazarda satýlan civciv ve tavuklara el koydu. DERNEK BAÞKANI NDAN YERÝN- Týmarlý 2 de imzalar atýldý Semt pazarlarýnda canlý hayvan satýþý sýký kontrol altýnda. DE KONTROL Ülke genelinde bazý bölgelerde görülen kuþ gribi nedeniyle daha da önem arzeden kontroller sýrasýnda el konulan hayvanlarýn nasýl muhafaza edildiklerine dair þüphesini yerinde gideren Çorum Amatör Olta Balýkçýlarý Derneði Baþkaný Necati Erdem, tavuk ve civcivlerin iyi þartlarda muhafaza edildiðini gördüðünü belirterek, yetkilelere teþekkür etti. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým inþaatýnda imzalar atýldý. Yöre halkýnýn hasretle beklediði projenin hayata geçmesiyle 77 bin dekar zirai arazi suya kavuþacak. ÝHALE BEDELÝ 137 MÝLYON TL DSÝ tarafýndan Nisan 2015 tarihinde ihale edilen Týmarlý Sulamasý 2. Kýsým Ýnþaatý iþinin sözleþmesi Haziran 2015 te imzalandý. En kýsa zamanda tamamlanmasý hedeflenen proje takriben 137 milyon TL ye mal olacak. 77 BÝN DEKAR TARIM ARAZÝSÝ SUYLA BULUÞACAK Çorum un en büyük ikinci sulamasý olacak Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý, metre toplam ana boru uzunluðuna ve 188 bin metrede þebeke uzunluðuna sahip olacak. Projenin tamamlanmasý ile 77 bin dekar tarým arazisi basýnçlý borulu ve açýk kanal sulama þebekeleri vasýtasýyla suya kavuþacak.

6 GÜNLÜÐÜ 6 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN R 1 Ayet-i Kerime 'Ey Ýnsanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmýþ olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki, gerçek korunanlardan olasýnýz!' (Bakara/21) RAMAZAN amazan Hoþ geldin ya þehri Ýmsak Ýftar Rahmet Ayý Ramazan lahi emirlerin en yoðun bir þekilde Ýyaþanýp, birlik ve beraberliðin saðlanarak kardeþlik duygularýnýn pekiþtirildiði, fakirlerin halinden daha iyi anlayabileceðimiz bir iklime bizi çaðýran ilahi ikramýn saðanak halinde yaðdýðý, Rabbimizin rahmetinin zirveye çýktýðý rahmet ayýna girdik. Her zaman yapýlan dua ve ibadetler makbul olmakla birlikte, mübarek gün ve gecelerde, ramazan ayýnda yapýlan dua ve ibadetler ise daha faziletli ve sevabý daha fazla olduðu bilinmektedir. Peygamberimiz ramazanýn müminler için "Rahmet, bereket, maðfiret ayý" olduðunu bildirirken, diðer bir hadiste ise "Kim kötü söz ve davranýþlarý býrakmazsa, onun yemesini içmesini terk etmesine Allah'ýn ihtiyacý yoktur. Oruç bir kalkandýr. Sizden biriniz oruçlu olduðu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona biri sataþýr veya kötü söz söylerse 'Ben oruçluyum' desin" buyurur. Kur'an-ý Kerim'de ise "Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý. Umulur ki (oruç sayesinde kötülüklerden ve günahlardan) korunursunuz." (Bakara 183) "Ramazan ayý, insanlara yol gösterici, doðrunun ve doðruyu eðriden ayýrmanýn açýk delilleri olarak Kur'an-ýn indirildiði aydýr öyle ise sizden ramazan ayýný idrak edenler onda oruç tutsun." (Bakara 185) deniliyor. Orucun dini, ahlaki, ruhi, ferdi, toplumsal yönden ve saðlýk açýsýndan birçok yararý olduðu bilinmektedir. Oruç tutan kimse sýkýntýlara göðüs germeyi, açlýða susuzluða dayanmayý, nefsine ve iradesine hâkim olmayý öðrenir. Oruç tutan kimseler açlýðýn ve susuzluðun ne demek olduðunu bilir, yoksullarýn durumunu nefsinde yaþadýðý için onlara karþý yaklaþýmý deðiþir. Kalpler ve gönüller oruç sayesinde daha merhametli bir hale geldiði için yoksullarýn yaþadýklarý güçlüklerin farkýna varýr ve oruç tutan insanlar baþkalarýna yardým etme alýþkanlýðý kazanýrlar. Bununla birlikte ramazan ayýnda kurulan iftar ve sahur sofralarý, kýlýnan teravih namazlarý ve mukabele gibi güzel dini uygulamalarýmýz toplumdaki bireyleri bir birlerine yaklaþtýrýr ve kaynaþtýrýr, bu sayede birlik ve beraberlik ruhunun geliþmesine katkýda bulunur. Dinimiz birlik ve beraberlik dinidir. Saðlýklý bir fert toplum iliþkisinin kurulabilmesi için her türlü tedbiri almýþtýr. Kur'an-ýn deyimi ile "Müminler ancak kardeþtirler." (Hucurat 10) "Ýnsanlar için ortaya çýkarýlan doðruluðu buyuran, fenalýktan alý koyan, Allah'a inanan hayýrlý bir topluluktur" (Âl-i Ýmran 110) yine Kur'an-ýn deyimi ile aþýrýlýklardan arýnmýþ baþka topluluklara örnek olma özelliðine sahip orta yolda, iyilikte yarýþan ve birbirlerinin yardýmcýlarý olan, zenginlik kaynaklarýnýn belli ellerde birikerek sosyal adalet dengesinin bozulmasýna müsaade etmeyen bir toplumdur. Dinimize göre çalýþmak ibadetten sayýlmýþtýr. Alýn teri ve emek övülmüþtür. Tembelliðe ve miskinliðe kesinlikle yer verilmemiþtir. Peygamberimiz "Kiþinin kendi el emeði ile kazandýðýndan daha hayýrlý bir lokma yoktur" buyurmuþtur. Ýhtiyaç sahibi olan, çalýþma gücü veya imkaný bulunmayan, özürlü olan veya doðal bir afetle karþý karþýya kalan insanlarýn ihtiyaçlarýný gidermek için de dinimiz bir çok tedbir öngörmüþ; zekat, fitre, sadaka, kefaret, ödünç verme vb. gibi. Emevi halifesi Ömer Bin Abdülaziz zamanýnda Þam valisi halifeye Veysel Uysal þöyle bir mektup yazýyor "Zekât fonunda epeyce bir para birikti, verecek fakirde bulamýyorum ne yapayým? Herkesin çalýþmanýn ibadet sevabý olduðu bilinciyle hareket ettiði ve zekâtýný düzenli bir þekilde verdiðinden dolayý fakir kalmamýþ. Halife: "Öyle ise maddi imkâný bulunmayan gençleri evlendir. Çeyizlerini al, düðün giderlerini karþýla, oradan artaný da zengin olduðu halde borçlu olanlar varsa onlara ödünç ver" der. Ramazan ayý; maddi ve manevi birçok güzellikleri içinde barýndýran, kýlýnan namazlarýn, tutulan oruçlarýn verilen zekât, fitre ve sadakalarýn bir e 700'den baþlayan sevaplarla manevi doyuma ulaþýldýðý, günahlarýn affedildiði, yoksullarýn maddi olarak sýkýntýlarýný giderdiði, birlik ve beraberlik ruhunun zirveye ulaþtýðý bir aydýr. Bizler bu güzellikleri yaþarken Suriye, Irak, Arakan, Myanmar, Doðu Türkistan ve daha dünyanýn birçok yerinde açlýk çeken can ðüvenligi olmayan mazlum insanlar bizlerden yardým bekliyor. Ramazan etkinliklerinin ve imkânlarýnýn bir kýsmýnýn bu bölgelere gönderilmesinin bir ihtiyaç olduðunu düþünüyorum. Ýftar sofralarýmýzý zengin sofralarýna dönüþtürmek yerine imkânlarýmýzýn bir kýsmýný onlara ulaþtýrmak belki bizleri de sorumluluktan kurtarýr. Binlerce aç olan insanlarýn yaþadýðý bir dünyada lüks otel ve lokantalarda, yoksullarýn olmadýðý iftar programlarý, israf ve gösteriþten öte orucun amacýna ne kadar uygun? Geçmiþte kýtlýk yýllarýný yaþayan büyüklerimiz hep "Allah kimseyi açlýkla terbiye etmesin" derlerdi. O kýtlýk yýllarýný geçmiþte atalarýmýzda yaþamýþ, bugün Suriye v.b ülkelerde yarýn kimlerin baþýna gelir bilemeyiz. Hiçbir konuda garantimiz yok. Yüce Rabbimiz "Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlýk, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme (fakirlik) ile deneriz. Sabredenleri müjdele" (Bakara 155) buyuruyor. Mal, mülk, saðlýk her þey bir emanettir, fakirin hakký olan zekâtý vermemek ise kiþinin kendisine yaptýðý en büyük ihanettir. Týka basa karnýný doyurup, yan gelip yatarak Allah'ým verdiðin nimetlere þükürler olsun demek þükür deðildir. Malýn þükrü; zekât, fitre, sadaka olarak vermekle, vücudun ve saðlýðýn þükrü ise ibadetlerle ve salih amellerle olur. Yüce Rabbimizin birilerini yoklukla imtihan ederken bizleri de varlýkla ve bollukla imtihan ettiðini unutmamak gerekir. Bu gün sadece Türkiye'de ki ekmek israfý Açlýk çeken Afrika'da ki birkaç ülkenin ihtiyaçlarýný fazlasýyla karþýlar. Dünya ülkeleri silahlanmaya ayýrdýðý paralarýn %1'ini yoksul ülkelere gönderse açlýk diye bir problem kalmaz. Müslüman'ým diyen insanlar zekâtlarýný düzenli bir þekilde hakkýyla verseler yine açlýk ve yoksulluk diye bir þey kalmaz. Sorun insanlarýn ihtiyacýndan fazla hoyratça ve gereksiz yere israfta bulunmalarý, nimeti saygýsýzca ve þükürsüz bir þekilde israf etmeleridir. Ýyilik ve güzelliklerin yaygýnlaþmasý, kötülüklerin önlenmesi ve insanlarýn ihtiyaç ve sýkýntýlarýnýn giderilmesi için, herkes üzerine düþeni yaparsa, inþallah hem sorumluluktan kurtulur hem de birçok þeyin yoluna girdiðini görür, Rabbimizin rýzasýný kazanýr, hem de 1'e 700 den baþlayan sevaplarla ramazanýn rahmetinden yararlanmýþ oluruz. Ramazanýnýz mübarek, ibadetleriniz makbul amelleriniz kabul olsun. 'Rabbim! Gönlüme geniþlik ver. Ýþimi kolaylaþtýr. Dilimden (þu) baðý çöz ki sözümü anlasýnlar.' (Tâhâ/ 25-28) Ne kadar muhtacýz rahmet iklimine! Ne yana baksak kargaþa, ne yana baksak acý, kan, gözyaþý. Müslüman coðrafyasý zillet içinde. Geri kalanlar ise acýya kör, saðýr, dilsiz. Ýnsanlýðýn kalmadýðý, vicdanlarýn uyuduðu zamanlardayýz. Dünyanýn haline bakýp, kim diyor ki insanlýk geliþiyor diye. Ýnsanlýk en ilkel ve gaddar çaðýný yaþýyor. Ah Ramazan! Kutlu Ramazan! Ne kadar muhtacýsýz senin rahmet iklimine. Yaðmurla geldiðin gibi üzerimize yaðsa rahmetin. Tüm günahlarýmýza, eksikliðimize, zulmümüze, nankörlüðümüze, unutmuþluðumuza raðmen. Bedenlerimiz gündüz orucunla ferah bulurken, gönüllerimiz de rahmet ikliminle kurtuluþa erse. Ýftar sofralarýnda ruhumuz doysa önce. Öyle bir doysa ki, bir daha hiç acýkmasak. Daldýðýmýz derin uykulardan uyansak bir daha hiç uyumasak. Dirilsek, ölmemek üzere. Niyazýmýz odur sen baþlarken. Biz seninle gelen her güzelliðe muhtacýz. Yeri göðü yaratandan senin hoþnutluðunu dileriz. Hoþgeldin evimize, þehrimize, ülkemize, tüm dünyaya. Hatimle teravih kýlýnacak camiler u yýl Ramazan Bayýnda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsahalife, Azapahmet ve Garantievler ve Köroðlu camileri olmak üzere 6 camide hatimle teravih namazý kýlýnacak.

7 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Ýskilip HEM den yýl sonu sergisi Çorum'un Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi (ÝHEM) yýl sonu sergisi açýldý. El emeði göz nuru eserlerin görücüye çýktýðý sergi beðeni topladý. Sergi açýlýþýna Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýlçe Garnizon Komutaný Yarbay Çetin Öcal, Ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Ak Parti Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyesi Üzeyir Esenkaya, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve davetliler katýldý. Programda bir açýlýþ konuþmasý yapan Ýskilip ÝHEM Müdür Vekili Abdullah Ök, Halk Eðitim Merkezleri nin kurs faaliyetleri düzenleyen yaygýn eðitim kurumlarý olduðunu ifade ederek, kuruluþundan bugüne her geçen gün büyüyerek geliþen merkezin eðitim içerisinde üretim yapan atölyeleri ile yaygýn eðitimin amacýna ulaþmasýnda büyük katkýlar saðladýðýný söyledi. Türk milli eðitiminin temel amaç ve ilkeleri doðrultusunda yaygýn eðitim ile mesleki eðitimi kurumsallaþtýran, çaðdaþ insan anlayýþý ile bütün yenilikleri topluma aktaran ve bu þekilde toplumsal mutluluðu ve kalkýnmayý hedefleyen bir kurum olan Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi diðer merkezlere örnek olduðunu dile getiren Ök, Halk Eðitim Merkezimiz; ayakkabý atölyesi, mobilya atölyesi, sepet-hasýr örücülüðü atölyesi, aðaç oymacýlýðý ve sedef kakma atölyesi, deri giyim ve çanta atölyesi ve diðer atölyeleri ile mesleki ve teknik kurslar vermekte iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu çýrak, kalfa ve ustalarýn yetiþtirilmesi ve geliþtirilmesini de saðlamaktadýr. Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi, bir taraftan her yýl yüzlerce kiþiyi eðiterek meslek sahibi yaparken, ürettiði çok sayýdaki ürünü de yurt içine pazarlamaktadýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýn yoðun ilgi gösterdiði merkezlerimiz bu sipariþleri yetiþtirmekte, öðrenci ve kursiyerler bu çalýþma temposu içinde uzun yýllarda elde edecekleri tecrübeleri daha kýsa sürede kazanmaktadýrlar. Halk Eðitim Merkezimiz; bunlarýn yanýnda halkýn ihtiyaç duyduðu kurslarý açmakta olup, onlarýn eksik eðitimlerinin tamamlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Bu amaçla Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitimi Merkezi yýl boyunca kurslar açmakta, seminerler ve konferanslar vermektedir dedi eðitimçorum'un Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi sergi çýldý. öðretim yýlýnda 161 adet kurs açtýklarýný açýklayan Ök, Bu kurslardan þimdiye kadar bin 864 erkek ve bin 66 bayan olmak üzere toplam 2 bin 930 kiþi yararlanmýþtýr. Amacýmýz daha çok vatandaþýmýzýn bu kurslardan yararlanmasýdýr. Çalýþmalarýmýz bu yönde devam etmektedir þeklinde konuþtu. Açýlýþ kurdelesi protokol üyeleri tarafýndan kesilen sergide görücüye çýkan eserler büyük beðeel emeði göz nuru eserlerin görücüye çýktýðý sergi beðeni topladý. ni topladý.(ýha) Gönül Þarkýlarý mest etti Türk Sanat Müziði (TSM) Korosu ilk konserini verdi. Alaca Belediyesi ve Halk Eðitim Merkezi ortaklýðýnda kurulan Türk Sanat Müziði (TSM) Korosu ilk konserini verdi. 'Gönüþ Þarkýlarý' konseri izleyicileri mest etti. Halil Özçelebi yönetiminde, koro þefliðini Selda Erdost'un yaptýðý Türk Sanat Müziði korosu verdikleri konserle ilçeler arasýnda ilk olkonsere ilgi yoðun oldu. ma özelliðini taþýði geçen Belediye ve Halk Eðitim Merkezi Müdüryor. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiði gecelüðü'ne teþekkür etti. de solistler, izleyiciler den tam not aldý. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ilçede Konser, geçtiðimiz cumartesi günü saat güzel bir koronun oluþturulduðunu belirterek, bu ko20.30'da Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleþti. ronun oluþmasýnda emeklerini esirgemeyen Halk Konsere Kaymakam Vekili Coþkun Doðan, BelediEðitim Merkezi Müdürlüðü'ne de teþekkür etti. ye Baþkaný Muhammet Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Belediye Baþkan Yardýmcýsý YuKonserde Bayan Koristler Selda Erdost, Derya suf Büküþ, MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur, Memur Yýlmaz, Ebru Erdem, Behiye Özeþer, Deniz DemirSen ve Eðitim Bir Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, ci, Emel Aydoðan, Yeter Uysal, Zehra Öztürk ve Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cumhur Hülya Gökeþme'den oluþtu. Atalýk, PANKOBÝRLÝK Ýlçe Baþkaný Ünal Coþkun, Erkrek Koristler ise, Ali Altuntaþ, Alper Kaðan Ziraat Odasý Genel Sekreteri Dursun Kaya, BelediÇakýcý, Hüseyin Erdost, Muzaffer Dursun, Muzaffer ye Meclis Üyesi Secaattin Arklan, Halk Eðitim MerKaya, Subhi Hamarat, Abdurrahim Kahraman, Ahkezi Müdürü Halim Yaðlý, Karadeniz Teknik Ünimet Uyanýk, Dr. Fatih Tuncel, Burhan Erdem, Raversitesi Öðretim Görevlisi, Bestekar-Kanuni Özdemazan Gül, Sinan Odabaþ, Uður Yýlmaz, Harun Enç mir Hafýzoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. ve Uður Tuncel'den teþekkül etti. Konser iki bölümden oluþtu. Kemanda Þahin Etkinliðin sunuculuðunu hemþehrimiz Dr. FaYalçýn, Udda Nazif Özkurþunlu, Behiye Özeþer, tih Tuncel yaptý. Konser sonunda Kaymakam Vekili Neyde Nurullah Saðlamkaya, Ritimsazda Fatih ÖzCoþkun Doðan, Belediye Baþkaný Muhammet Eyçelebi, Hülya Gökeþme ve Kanunda Halil Özçelebi vaz, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Belesahne aldý. diye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ çiçek, plaket Gecede Kaymakam Vekili Coþkun Doðan bir ve teþekkür belgelerini koro adýna Koro Þefi Selda konuþma yaptý. Doðan, koronun kurulmasýnda emeerdost ve Halil Özçelebi'ye sundular. Vitray ve mozaik sergisi Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Vitray ve Mozaik kursiyerleri yýl sonu sergisi açtý. Dumlu Pýnar Ortaokulu'nda düzenlenen serginin açýlýþýna Milli Eðitim Þube Müdürleri Aslan Aslan, Müslüm Kýlýç, Ahmet Ýnan ile Erhan Yaþar, HEM Müdürü Yasin Yetim, HEM Vitray-Mozaik Kursu Öðreticisi Seher Arapoðlu, bazý okul müdürleri, kursiyerler ile davetliler katýldý. Açýlýþ öncesi Kurs Öðreticisi Seher Arapoðlu kýsa bir konuþma yaptý. Çorum çiçek gibi oluyor Çorum Belediyesi, bu yaz dikeceði rengârenk çiçeklerle Çorum'u donatacak. Park, bahçe, cami, refüj ve kavþaklara dikilecek çiçeklerle bu yazrenkli geçecek. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum Belediyesi'nin yaptýðý park ve bahçe düzenlemeleri ile Çorum halkýnýn adeta nefes aldýðýný söyledi. Her mevsimde cadde, sokak ve refüjlereçeþit çeþit çiçekler diktiklerin, Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekiplerinin yaz ayý ile birlikte mevsimlik çiçek dikimine yoðun olarak devam ettiðini dile getiren Alper Zahir, "Çorum'u son yýllarda yaptýðýmýz çok sayýdaki modern parkla donattýk. Binlerce aðaç ve çiçek dikimi çalýþmalarýmýz ise planlamalarýmýz doðrultusunda devam ediyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarla þehrimizi daha güzel, daha yaþanýlýr hale getiriyoruz. Yaz ayý boyunca 450 bin yazlýk rengarenk çiçeði toprakla buluþturacaðýz. Yaz sonu ise 300 bin kýþlýk çiçek dikerek bu yýl içerisinde diktiðimiz çiçek sayýsýný 750 bine çýkarmýþ olacaðýz." dedi. Vitray ve Mozaik kursiyerleri yýl sonu sergisi açýldý. 'Kursiyerlerimiz severek çalýþtý' Vitray ve mozaik sanatýnýn, insanlarýn duygu, düþünce ve olaylarý ifade etme sanatýndan biri olduðunu belirten Arapoðlu, Vitrayýn gün ýþýðý ile farklý bir boyut kazanan ýþýklý bir resim sanatý olduðunu söyledi. Arapoðlu, "Vitrayý diðer resim sanatlarýndan farklý ve üstün kýlan tarafý renklerin ayný kalmayýþýdýr. Güneþin gün içerisinde deðiþimi, bulutlarýn hareketi, hatta vitrayýn arkasýndaki eþyanýn rengi bile farklý renk ve hacim kazanma- Çorum Belediyesi, bu yaz dikeceði rengârenk çiçeklerle Çorum'u donatacak. Sergi Dumlu Pýnar Ortaokulu'nda açýldý. sýný saðlamakta. Vitray ve mozaik ayna alanýnda en güzel çalýþmalarýný sunan kursiyerlerimiz o kadar keyifle çalýþtýlar ki, kurs saatleri dýþýnda da okula gelip iþlerini devam ettirdiler. Bundan sonraki çalýþmalarýný il dýþýnda da sergilemeyi tasarlýyorlar." dedi. Konuþmanýn ardýndan kursiyerler adýna Emine Gürsoy, Seher Arapoðlu'na çiçek hediye etti. Protokol üyeleri tarafýndan kesilen açýlýþ kurdelesinin ardýndan davetliler sergiyi gezdi. 50 adet eser sergilendi 30 adet vitray, 15 adet mozaik, 3 adet kumlama ve ev aksesuarlarý gibi çalýþmalar ser- Sungurlu Kaymakamý Osman Beyazyýldýz, Ýlçede bulunan 14 mahalle muhtarýnýn katýlýmý ile toplantý yaptý. Toplantýda Ýlçede yaþayan yardýma muhtaç kiþilerin tespitinde, görevlilerin yaptýðý inceleme ve araþtýrmalara yardýmcý olunmasý, mahalle halkýnýn can ve mal emniyetinin saðla- nabilmesi için güvenlik güçlerine yardým edilmesi, ayrýca bonzai, tiner, bali gibi uyuþturucularý kullanan kiþilerin tespit edilerek suç iþlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandýrýlmasý için emniyet güçleri ve ilgili kurumlarla koordineli olarak çalýþýlmasý gibi konular görüþüldü.(ýha) Kursiyerlerden Arapoðlu'na çiçek (Ç.HAK:2381) Kaymakam muhtarlarla toplandý Sungurlu Kaymakamý 14 mahalle muhtarýnýn katýlýmý ile toplantý yaptý. 7 KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

8 8 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN 2015 Üç ilçenin doðalgaz ihalesi tamamlandý Çorum merkez ve Sungurlu ilçesinbaþbakan (Recep Tayyip Erdoðan) ve ilgiden sonra Alaca, Osmancýk ve Ýskilip ilçelilere bizzat Uslu tarafýndan dile getirilmeleri de doðalgaza kavuþuyor. Alaca, Ossi ile Bakanlar Kurulunun Türkiye genemancýk ve Ýskilip Ýlçeleri Doðalgaz Boru lindeki nüfusu 'i aþan ilçelerin fayhatlarý Yapým Ýþi, 16 Haziran tarihi itibadalandýrýlmasý kararý 28 Nisan 2013 tarihli riyle gerçekleþtirildi. Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. Ýstikrar ve güven ortamý devam ettiði sürece bütün yatýrýmlarýn da gerçekleþmeyapýlan düzenlemede "elektrik abone ye devam edeceðini belirten AK Parti Çosayýsýnýn % 60'ýna ulaþan ilçeler" kriterine rum Milletvekili Salim Uslu yaptýðý açýklayapýlan itirazý, TBMM Ýdare Amiri ve Çomada, Bir sözümüzü daha tutuyoruz. Verrum Milletvekili Salim Uslu, Baþbakan diðimiz, vaat ettiðimiz bütün iþleri yapmarecep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmya devam ediyoruz. Seçim öncesinde 16 cýsý Ali Babacan, Enerji ve Tabii KaynakHaziran da ihalesinin yapýlacaðý müjdesini Salim Uslu lar Bakaný Taner Yýldýz ve ilgililere taþýyaverdiðimiz 3 ilçemizin Doðalgaz Boru Hatrak bu rakamýn çok yüksek olduðunu ve tý Yapým Ýþi ihalesi gerçekleþmiþ ve 8 firma teklif ver"mesken" abone sayýsýnýn % 60'ýnýn daha gerçekçi ve miþtir. BOTAÞ (Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ.) Geulaþýlabilir olduðunu belirtmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaknel Müdürlüðü yasal süreç içerisinde verilen teklifleri lar Bakanlýðýnca "ikincil" düzenlemeler bu teklife göre deðerlendirecektir. Hayýrlý uðurlu olsun. dedi. ÇALIÞMALARIMIZI SEÇÝMLÝK YAPMIYO- "deðiþtirilerek" çýkartýlmýþtý. Bu yeni durumda Alaca ve Osmancýk ilçelerinin yaný sýra Ýskilip te ilave edilerek RUZ Valilik, Ýl Özel Ýdare, ilçe belediyeleri, milletvekilleri ve Seçim vaadidir, seçim sonrasý unutulur söylemleilgili kamu kurumlarý ile ortak - eþgüdümlü çalýþarak rini de hatýrlatan Uslu, "Biz çalýþmalarýmýzý seçimlik proje ve kamulaþtýrma ihale sürecine ulaþmayý baþaran yapmýyoruz. Geçmiþte yasal dayanaðý, lisansý olmadan ilk 3 ilçe olmuþlardý. Bu çerçevede; ilçelerin Doðalgaz verilen sözleri görev bilerek çalýþmalarýmýzý özveriyle tamamladýk. Bugün boru hattý ihalesi ile son noktaya Boru Hattý Proje ve Kamulaþtýrma iþi 2014 yýlý yatýrým gelmiþ olduk. Þehir içi çalýþmalarýnýn yapýlmasý için de programýna alýnarak ihaleleri 17, 22 ve 23 Ocak 2014 talisans için EPDK (Enerji Piyasasý Düzenleme Kururihlerinde yapýlmýþ ve süreç Nisan 2015'te tamamlanlu)'nýn alacaðý karar doðrultusunda çalýþmalar tamamlamýþ, ara vermeden Boru Hattý Ýhalesi ilanýna da çýkýlmýþ nacaktýr" dedi. 16 Haziran 2015 için de tarih alýnmýþtý. Alaca, Osmancýk, Ýskilip doðalgaz boru hatlarý için Ayrýca 1 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete`de BaBOTAÞ, 6 ve 8 inch çapýnda 143 km lik yüksek basýnçkanlar Kurulunun, Alaca, Osmancýk ve Ýskilip Ýlçeleri lý doðalgaz çelik boru hattý yapýmýný gerçekleþtirecek. doðal gaz iletim hatlarý projesi ile projeye ait sabit tesisbilindiði üzere 2010 yýlýnda Alaca ve Osmancýk ler, ulaþým yollarý, enerji nakil hatlarý, katodik koruma için asgari 3.000'leri aþan abone talebi toplanmýþ ancak, hatlarý ve anot yataklarýnýn yapýmý amacýyla Boru Hatlalisans belgesinde bu iki ilçenin bulunmamasý ve yeni bir rý ile Petrol Taþýma Anonim Þirketi Genel Müdürlüðü taypk kararý gerektirmesi nedeniyle süreç uzamýþtý. Milrafýndan acele kamulaþtýrýlmasý kararý da yayýnlandý. letvekillerinin yaptýðý yoðun çalýþmalar, konunun Sayýn Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Adem Karaaytu, öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Özel öðrencilerin okuma sevinci RECEP MEBET Uslu 2 vekile rozet taktý 7 Haziran Genel seçimlerinin ardýndan mazbatasýný alan milletvekilleri kayýtlarýný yaptýrmaya devam ediyor. 7 Haziran Genel seçimlerinin ardýndan mazbatasýný alan milletvekilleri kayýtlarýný yaptýrmaya devam ediyor. Ankara Milletvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Mersin Milletvekili Muhsin Kýzýlkaya da Türkiye Büyük Millet Meclis'ine gelerek kayýtlarýný yaptýrdýlar. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Bilgin ve Kýzýlkaya'nýn rozetlerini takarak tebrik etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafýndan seçimin kesin sonuçlarýnýn Türkiye Radyo ve Televizyonlarýndan ilanýný takip eden beþinci günü TBMM saat 15.00'te toplanacak. Bu tarihe kadar milletvekillerinin kayýt iþlemleri devam edecek. Seçimden sonra TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak and içme töreni gerçekleþtirilecek. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, 7 Haziran genel seçimlerinde muhtarlarýn saðladýðý katkýlar nedeniyle mahalle muhtarlarýna teþekkür ziyaretleri gerçekleþtirdi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Yasin Özübek, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Hallý ve Emre Ceylan ile birlikte Kale, Buhara, Bahçelievler, Ulukavak ve Akkent Mahalle Muhtarlýklarýný ziyaret etti. Ziyaretlerde muhtarlar ile bir süre görüþen Anaç, 7 Haziran'da gerçekleþen seçimlerin Çorum'da sükunet ve huzur içerisinde yapýldýðýný hatýrlatarak, seçim gününün Pazar günü olmasýna raðmen muhtarlarýn muhtarlýklarý açmasýna teþekkür etti. AK Parti olarak mahalle ayýrt etmeden hizmetlerine ve çalýþmalarýna devam ettiklerini dile getiren Anaç, Ramazan ayýnýn Müslümanlarýn ve Ýslam alemine hayýrlar getirmesini temenni etti. Anaç, açýklamasýnda, "7 Haziran Pazar gü- nü yapýlan seçimler ilimizde huzur, sükûnet içerisinde, saðlýklý bir ortamda gerçekleþtirildi. Seçmen iradelerini sandýða yansýttý. Pazar günü muhtarlýklarý açarak bir nüfus dairesi gibi hizmette bulunmalarýndan muhtarlarýnýza teþekkür ediyorum. Parti olarak hiçbir mahalleyi ayýrt etmeden hizmetlere, çalýþmalara devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin mahalleleri ile ilgili mahalle baþkanlarýna iletilen sorunlarýn çözülmesine katký saðlamak için gerekli mülki amirlik- lerle görüþme yapýlarak sorunlarýn giderilmesi için çalýþma yapýyoruz. Perþembe günü baþlayacak olan 11 Ayýn sultaný olan Ramazan Ayýnýn tüm Ýslam alemine, ülkemize, milletimize hayýrlar getirmesini temenni ediyoruz." Dedi. Anaç, muhtarlara teþekkür etti AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, mahalle muhtarlarýný ziyaret etti. Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi nde dün Okuma Bayramý etkinliði düzenlendi. Özel öðrencilerin okuma sevinci yaþadýðý etkinliðe Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Adem Karaaytu, Kurum Müdürü Mehmet Biçer, öðretmenler ve Kurum Müdürü Mehmet Biçer, öðrencilere ve velilere hitaben bir konuþma yaptý. öðrenci velileri de katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programda EðitimÖðretim Yýlý nda konuþma ve yürüme becerisi kazanan öðrenciler de yer aldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Mehmet Okuma-yazma öðrenen özel öðrenciler, mutluluklarýný velileri ve öðretmenleriyle paylaþtý. Biçer, okumayazma öðrenen velilerine seslenerek çocuklarýnýn eðitimine öðrencileri kutladý. gereken hassasiyeti göstermeye devam etmelerini Öðrencilerin heyecaný karþýsýnda istedi. duygulandýðýný anlatan Biçer, Özel öðrencilerimizi Yýldýrým, Düzenlediðimiz programa kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum dedi. katkýlarýndan dolayý baþta Kurucumuz Adem Çocuklarýmýzla gurur duyuyorum diyen Karaaytu ve Müdürümüz Mehmet Biçer olmak Biçer, konuþmaya baþlayan iki öðrenci ile üzere emeði geçen herkese teþekkür yürümeye baþlayan öðrencisini tebrik etti. ediyorum dedi. Özel eðitimde 17 yýlý geride býraktýklarýný Renkli gösterilerin yer aldýðý programda sahne hatýrlatan Biçer, öðretmenler eþliðinde organize alan öðrenciler, þiir ve rontlar sundular. Müzik ettikleri eðitime katýlarak çocuklarýyla birlikte eþliðinde eðlenen öðrenciler, okuma sevincini okuma-yazma öðrenen iki öðrenci velisini de doyasýya yaþadýlar. kutlamayý unutmadý. Çýnar Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Programda söz alan Özel Eðitim Öðretmeni Kurucusu Karaaytu ise çeþitli hediyelerle Fatma Yýldýrým da okuma-yazmanýn anlam ve ödüllendirdiði öðrencileri kutlarken ailelerini ise öneminden bahsetti. tebrik etti. Eðitim-öðretimin insan hayatýnda büyük yer Okuma Bayramý etkinliði, yapýlan ikramlarýn tuttuðunu vurgulayan Fatma Yýldýrým, öðrenci ardýndan sona erdi. Cahit Angýn vefat etti RECEP MEBET Yaþar Anaç, muhtarlara teþekkür ziyaretinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum eski Milletvekili Cahit Angýn (86) hayatýný kaybetti. SODEP kurucularýndan ve SHP nin ilk genel sekreteri olan Cahit Angýn, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi yýlýnda Çorum da doðan ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Angýn, uzun süre serbest avukatlýk yaptý. Anadolu Bankasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini de yürüten Angýn, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 14. ve 15. Dönem Çorum Milletvekilliði yaptý. Evli ve iki çocuk babasý olan Angýn ýn cenazesi yarýn saat da Meclis te düzenlenecek törenin ardýndan Kocatepe Camii ne götürülecek. Burada ikindi namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Cebeci Asri Mezarlýðý nda topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Cahit Angýn a AlCahit Angýn lah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

9 ÇADER den yýl sonu etkinliði PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Kursiyer annelerin çocuklarý, yaptýklarý gösterilerle programa renk kattýlar. Peygamber sevgisini konu alan sunum yapan çocuklar, annelerine güller sundular. Çocuklarýn sahnelediði besmele rondu büyük ilgiyle izlendi. Beðeniyle izlenen program, yapýlan dualar eþliðinde sona erdi. RECEP MEBET Çorum Anne ve Çocuk Eðitimi Derneði (ÇADER) tarafýndan düzenlenen Yýl Sonu Etkinliði geçtiðimiz günlerde Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþti Eðitim Öðretim Yýlý kurs programýný baþarýyla tamamlayan anne ve çocuklarý buluþturan etkinliðe çok sayýda davetli katýldý. Ebeveynlerin büyük ilgi gösterdiði etkinlikte ÇADER Baþkaný Semra Merve Pulcu ve yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Dernek kurucularýndan Ýbrahim Güneþ yaptý. Anne ve çocuk eðitiminin öneminden bahseden Ýbrahim Güneþ, Ýslâm dininde aile bireylerinin eðitimine verilen deðeri anlattý. Hz. Peygamber in hayatýndan örnekler de veren Güneþ, günümüz toplumunda annelerin ve çocuklarýn eðitimine gereken hassasiyetin mutlaka gösterilmesi gerektiðini söyledi. Yaz kurslarýnýn devam ettiðini ve yeni sezon kayýtlarýnýn baþladýðýný hatýrlatan Güneþ, konuþmasýný dua dolu sözlerle tamamladý. Okul öncesi eðitim çaðýndaki çocuklarýn sunduðu þiirler, rontlar ve ilahilerle devam eden programda çeþitli sinevizyon gösterileri de yer aldý. Beðeniyle izlenen program, yapýlan dualar eþliðinde sona erdi. ÇADER tarafýndan düzenlenen Yýl Sonu Etkinliði geçtiðimiz günlerde Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþti. Kuran ziyafeti 28 Haziran da RECEP MEBET Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Kuran-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý Bölge Finali 28 Haziran 2015 Pazar günü Çorum da gerçekleþecek. Öðle namazýný müteakiben Ulucamii de baþlayacak olan yarýþmaya bölge illerini temsilen din görevlileri katýlacak. Kuran-ý Kerim ziyafetinin sunulacaðý yarýþmada birinci olacak isim Türkiye Finali ne katýlmaya hak kazanacak. Organizasyonla ilgili açýklama yapan Müftü Vekili Tahir Kýlýç, tüm Çorum halkýný Kuran ziyafetine davet etti. Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi, anne ve çocuklara özel bir tanýtým etkinliði düzenledi. Albaraka dan BES tanýtýmý ve hediye RECEP MEBET Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi, anne ve çocuklara özel bir tanýtým etkinliði düzenledi. Katýlým Emeklilik hizmetleri arasýnda yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geçtiðimiz günlerde düzenlenen programla tanýtýldý. Buhara Kültür Merkezi nde gerçekleþen programa Albaraka Þube Müdürü Ümit Baþaran, Müdür Yardýmcýsý Cafer Alkan ve Bireysel Emeklilik Uzmaný Kazým Keleþoðlu katýldý. Çorumlu annelerin çocuklarýyla birlikte katýldýðý etkinlikte konuþan Ümit Baþaran, annelere özel faizsiz BES Planý hakkýnda bilgiler verdi. Ümit Baþaran, çocuklara kitap hediye etti. Baþaran, Bireysel Emeklilik Sistemi, küçük tasarruflarýnýzý uzun vadeli yatýrýma yönlendirerek emeklilik döneminizde, yaþam standartlarýnýzý koruyabileceðiniz bir gelir elde etmenizi RECEP MEBET Araç muayenesinde, gecikme cezalarýnýn indirimli ödenmesini saðlayan düzenleme 30 Haziran 2015 tarihinde sona eriyor. Sunulan fýrsattan yararlanmak isteyen Çorumlu traktör ve motosiklet sahipleri, uygulamada yaþanan bazý aksaklýklardan þikâyetçi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren bazý traktör sahipleri, yetkililere çaðrýda bulunarak çözüm için destek istediler. Çorum da hizmet veren gezici istasyonun bugüne kadar traktör muayenesine yeterince eðilmediði iddiasýnda bulunan çiftçiler, bu nedenle gerekli iþlemleri RECEP MEBET Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv geçtiðimiz günlerde Amasya da tanýtým etkinliði düzenledi. Fimar Holding çalýþanlarýna yönelik olarak düzenlenen tanýtým etkinliðine Hyundai Satýþ saðlayan özel bir emeklilik sistemidir. Sistem gönüllü katýlým esasýna dayanmaktadýr dedi. Uzman ekibimiz ile bireysel emeklilik hakkýnda karþýlýklý görüþerek bugünden birikim yapmaya baþlayýn, emekliliðinizde rahat edin diyen Baþaran, Küçük birikimleriniz faizsiz planlarýmýz ve yüzde 25 devlet katkýsý ile BES lensin, kafanýz da geleceðiniz de rahat etsin diye konuþtu. 20 kiþilik iþ ve meslek gruplarýna, özel avantajlý BES Planlarý sunduklarýnýn altýný çizen Baþaran, detaylý bilgi almak isteyen herkesi Albaraka Türk Katýlým Bankasý Çorum Þubesi ne davet etti. Tanýtým etkinliðine katýlan çocuklara ise Simurg: Kaf Daðýna Yolculuk adlý kitap hediye edildi. Çocuklarý için BES planý yapan anne-babalarýn büyük ilgi gösterdiði etkinlik, kokteyl ile sona erdi. Çorumlu çiftçilerden TÜVTÜRK e çaðrý yaptýramamaktan yakýndýlar. Merkeze uzak köylerdeki traktörlerin Çorum daki muayene istasyonuna getirilip götürülmesinde büyük sýkýntý ve maðduriyetler yaþandýðýna iþaret eden çiftçiler, gezici muayene istasyonunun ay sonuna kadar ilçelere ek seferler düzenlemesini istediler. Traktör sahipleri, TÜVTÜRK yetkililerine çaðrýda bulunarak çözüm için destek istediler. Hyundai modelleri Amasya da tanýtýldý Danýþmanlarý Murat Derviþ ve Mehmet Gençkurt katýldý. Düzenlenen etkinlikte yeni Hyundai i20, i30 ve i10 ile Accent Blue modelleri görücüye çýktý. Test sürüþü imkanýnýn da sunulduðu etkinlik, yapýlan tanýtýmlarýn ardýndan sona erdi. Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv geçtiðimiz günlerde Amasya da tanýtým etkinliði düzenledi.

10 10 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Ramazan da yardýmlaþma vurgusu Ramazan ayý vesilesiyle bir mesaj yayýmlayan Vali Ahmet Kara, bu mübarek ayýn Ýslam alemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzura vesile olmasý temennisinde bulundu. "Bereketin, bolluðun ve paylaþýmýn yoðun þekilde yaþandýðý, yýlýn en hayýrlý ayý olarak büyük özlemle beklediðimiz Ramazan ayýna bir kez daha eriþmenin mutluluðunu yaþýyoruz." Diyen Vali Kara, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; "Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceðimiz, on bir ayýn sultaný Ramazan ayýnýn gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip 'yardýmlaþma' ve 'paylaþma' konularýndaki hassasiyet daha da artmaktadýr. Ramazan; paylaþmak, paylaþarak çoðalmak demektir. Hiç þüphesiz Ramazan ayýnýn manevi atmosferi, yapýlan yardýmlarý da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düþen görev yardýmlaþmanýn ve dayanýþmanýn güzelliðini en güzel þekilde yaþayýp yaþatmaktýr. 'Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr.' hadis-i þerifinin rehberliðinde, elimizden geldiði kadar, çevreye karþý duyarlý olmalý, aç olaný doyurmalý, dertli olana derman olmalý, yardýma muhtaç olana yardým elini uzatmalýyýz. Yoksul kardeþlerimizin yaralarýný sarmak; zengin fakir, genç yaslý demeden ayný sofraya oturmak, milletimizin birliðini daha da güçlendirecektir. Bu duygu ve düþüncelerle Çorumlu hemþerilerimizin Ramazan-i þerifini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayýn Ýslam alemi ve tüm insanlýk için sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzura vesile olmasýný temenni ediyorum." Pazarda Ramazan bereketi Ramazan ayýnýn sýhhat anlamýna geldiði vurgulanan kitapçýkta, bu dönemde yeterli sývý tüketilmemesi, az besin alýnmasý ya da aþýrý kalorili gýdalarýn tüketilmesinin saðlýðý bozabileceði uyarýsýnda bulunuldu. Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel Müdürlüðünce oluþturulan kitapçýkta, Türk mizahýnda geçmiþten günümüze önemli bir yere sahip Hacivat ve Karagöz'ün ramazana iliþkin diyaloglarý da yer aldý. Kitapçýðýn, "Bir kiþilik oruç tutup, iki kiþilik iftar yapmayýn" baþlýklý bölümünde, ramazan süresince gýda alýmýnýn azalmasýyla metabolizmanýn daha az çalýþacaðý belirtildi. Bu durumun istemsiz kilo artýþýna yol açabileceðine vurgu yapýlarak, oruç tutacak kiþilerin, yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermesi istendi. Ramazan ayýnýn bu yýl da yaz aylarýna denk gelmesi nedeniyle sývý alýmýna özen gösterilmesinin gerektiði, iftarda ve sahurda yeterli sývý tüketilmediðinde vücutta oluþacak sývý ve mineral kaybý sonucu bulantý, baþ dönmesi gibi saðlýk problemlerinin görülebileceði ifade edildi. Sývý ihtiyacýnýn karþýlanabilmesi için baþta su olmak üzere ayran ve taze sýkýlmýþ meyve sularýnýn sýk sýk tüketilmesi tavsiye edildi. PORSÝYONLAR KÜÇÜLTÜLMELÝ Kitapçýðýn, "Ýftarda nasýl beslenilmeli?" kýsmýnda da iftara peynir, zeytin, domates gibi kahvaltýlýklar ya da çorba gibi hafif yemeklerle baþlanýlmasý, yemeðe, dakika sonra sebze yemeði ve salata ile devam edilmesi istendi. Ýftarda bol kalorili besinler yerine daha rahat sindirilebilen besinlerin yenilmesi gerektiði belirtildi. Kitapçýkta rahat oruç tutabilmek için verilen örnek menü þöyle: "Kahvaltýlýk iftar tabaðý, bir kase çorba, salata. Bir tabak et, tavuk ya da sebze yemeði, 2-3 dilim tam buðday ekmeði ve en az yarým litre su." BURAK YALÇIN Ramazan öncesi kurulan son Çarþamba Pazarý yoðun günlerinden birini yaþadý. Rahmet ve bereket ayý olan Ramazan'ýn gelmesiyle birlikte halk pazarlarý hareketlendi. Vatandaþlar alýþ veriþlerini Ramazan'a göre yaparken, bu durum en çok esnafý sevindirdi. Pazarda Ramazan sofralarý için alýþveriþ yapan vatandaþlar sebzenin, meyvenin en iyisini seçmeye çalýþtý. Pazar esnafý da ürün çeþidini artýrdý. Pazarda fiyatlar ise þöyle: Patlýcan 1 TL, biber 3 TL, kabak 1 TL, domates 85 kuruþ, soðan 75 kuruþ-1 TL, salatalýk 3 TL, mantar 2-4 TL, yeþil fasulye 4 TL, tohum soðan 1 TL. Meyvelerde ise kayýsý 3,5 TL, erik 2,5 TL, þeftali 2,5 TL, kiraz 4-5 TL'den baþlayan fiyatlarla tüketiciye sunuluyor. Bakanlýk tan Ramazan kitapçýðý Ýftarda aþýrý þerbetli, unlu ve yaðlý tatlýlar yerine sütlaç, güllaç, muhallebi gibi tatlýlarýn ya da meyvenin tercih edilmesi, porsiyonlarýn küçültülmesi gerektiði kaydedildi. ÝFTAR SONRASI YÜRÜYÜÞ Ýftar sonrasýnda yemeklerin sindirilebilmesi için fiziksel aktiviteye önem verilmesi ve yürüyüþ yapýlmasý, kahve gibi kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, ayran, ýhlamur ve kuþburnu gibi meyve çaylarýnýn tüketilmesinin yararlý olacaðý anlatýldý. SAHURDA BULGUR PÝLAVI TOK TU- TAR "Sahurda nasýl beslenilmeli?" baþlýklý bölümde de oruç süresince vücut dengesinin bozulmamasý için sahur öðünün kesinlikle atlanýlmamasýnýn altý çizilerek, sahura kalkýlmamasý durumunda açlýk kan þekerinin daha erken saatlerde düþebileceði vurgulandý. Sahurda, daha tok tutacaðý düþünülen hamur iþleri, tatlý, kýrmýzý et, makarna gibi karbonhidrat yönünden zengin besinler yerine bulgur pilavý ve tam buðday ekmeði gibi posalý besinlerinden yenilmesi önerildi. Örnek sahir menüsünde de þunlar yer aldý: "Peynir, zeytin, pekmez ve baldan oluþan kahvaltý tabaðý, bir adet haþlanmýþ yumurta, bol domates, salatalýk ve maydanoz ile bir avuç kadar fýndýk-ceviz ve üç dilem tam buðday ekmeði." Saðlýklý bir ramazan için yemeklerde kýzartmalardan kaçýnýlmasý, etli yemeklerde yaðýn sýnýrlandýrýlmasý, sütlü tatlýlar tüketilmesi, farklý yiyeceklerden küçük porsiyonlar yenilmesi, iftar ve sahur arasýnda ara öðün alýnmasý ve mutlaka sahura kalkýlmasýnýn önemine iþaret edildi.(aa) Paylaþýn bereketlensin Mübarek Ramazan ayýnýn bereketli havasýna girilen þu günlerde ibadetin, iyiliðin ve yardýmýn manasýna eriþebilmek için Deniz Feneri Derneði tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Türkiye'de hala desteðe muhtaç bir hayat yaþayan ailelerin varlýðý bilinen bir gerçek. Deniz Feneri, insanlýðýn bu en temel sorununun bilincinde olarak hayata geçirdiði projeleriyle ihtiyacý tespit edilen ailelere el uzatmaya devam ediyor. Dernek, Türkiye'de bulunan Genel Merkez, Ýstanbul Þube, Ankara Þube, Ege Temsilcilik, Doðu Anadolu Temsilcilik, Antalya, Þanlýurfa, Afyonkarahisar ve Sivas Temsilcilikleri aracýlýðýyla binlerce yoksul, kimsesiz, aç ve ihtiyaç sahibi insaný iyiliðin en naif haliyle kucaklýyor. 18 Haziran Ramazan'ýn 1. Gününden itibaren tüm þube ve temsilcilikler aracýlýðýyla binlerce baðýþçý ve gönüllü desteðiyle yurt içinde ve yurt dýþýnda uygulanacak olan çeþitli projeler ile yoksul ve kederli yüzler yerini tebessümlere býrakacak. Bu Ramazan'da da binlerce aile Deniz Feneri'nin açacaðý iftar sofralarýnda oruç açacak RAMAZAN AYINDA BAÞLAYAN ÝYÝLÝK YOLCULUÐU 20. YILINDA 1996 yýlýnýn Ramazan ayýnda yardým faaliyetlerine baþlayan Deniz Feneri, bu Ramazan da hayýrseverlere paylaþýn bereketlensin diyor. Ýþte Deniz Feneri Derneði nin Ramazan projelerinden baþlýklar: BÝR KUMANYA DA SEN BAÐIÞLA Yoksullar da iftar ve sahur sofralarý kurabilsinler diye, içinde kuru gýda ve kahvaltýlýk bulunan koliler 5 kiþilik ailenin 1 aylýk ihtiyacýný karþýlayacak. BAYRAMLIK Bayramda yoksul çocuklar ve yetimler, arkadaþlarý gibi yepyeni kýyafetler giymenin sevincini yaþayacak. Vali Ahmet Kara Ramazan öncesi kurulan son Çarþamba Pazarý yoðun günlerinden birini yaþadý. Deniz Feneri Derneði tüm hazýrlýklarýný tamamladý. YETÝM VE ÖKSÜZLERE BAYRAM HARÇLIÐI Bayramda öksüz ve yetim çocuklar, hayýrseverler aracýlýðýyla verilecek olan bayram harçlýðý ile gülümseyecek. ÝFTARDA BULUÞUYORUZ 20 ülkede kurulacak iftar sofralarýna oturanlar, kardeþliðin ve inancýn en güzel ikliminde oruçlarýný hayýrseverlerin ikramlarýyla açacaklar. Bu yýl Bosna, Kosova, Makedonya, Filistin, Patani, Arakan, Kenya, Somali, Fildiþi, Sri Lanka, Moro, Arnavutluk, Bulgaristan, Kazakistan, Zimbabve, Irak, Suriye, Etiyopya, Lübnan ve Yemen'de iftar sofralarý kurulacak ve yardým çalýþmalarý yapýlacak. YETÝM SOFRALARI Ülkemizde çeþitli illerdeki yetim çocuklarýmýz ve aileleri bir sofra etrafýnda bir araya gelerek iftar sevincini birlikte yaþayacak. Fýrýnlara sýký denetim Çorum Belediyesi, Ramazan ayý öncesi pide ve ekmek fýrýnlarýný denetledi. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ve denetim ekipleri ile birlikte fýrýnlarý denetleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, eksiklikler konusunda fýrýncýlarý uyardý. Candan, bazý fýrýncýlara ise insan saðlýðýna gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teþekkür etti. Yaptýklarý denetimlerde halkýn saðlýklý ve uygun gramajlý ekmek tüketmesi için yapýlan denetimlerde, fýrýnlarýn temizliðini, hamurun hangi þartlarda üretildiðini, unun depolanma koþullarýný ve ekmeklerin gramaja uygun olup olmadýðýný inceleyen Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, "Denetim ekiplerimiz yýl boyunca sürdürdüðü fýrýn denetimlerini Ramazan öncesi hýzlandýrmýþ durumda. Bu denetimlerde özellikle hijyen kurallarý ve gramaja bakýyoruz. Bugün bazý fýrýnlarýmýzda bu hususlarda incelemeler yaptýk. Vatandaþlarýmýzýn saðlýklý ekmek yemesi için Belediye olarak bütün tedbirleri almýþ bulunmaktayýz. dedi. Ramazan çadýrý iftara hazýr Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl kurulan Ramazan çadýrý bu yýl da kurulumu gerçekleþtirilerek iftara hazýr hale getirildi. Ramazan çadýrýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Ramazan çadýrýnýn, Ramazan ayý boyunca Çorumpark (Eski Kültür Sitesi) altýnda bulunan açýk otoparkta hizmet vereceðini ifade ederek, Çorumlu hayýrsever hemþehrilerimiz her yýl iftar çadýrýnda iftar yemeði veriyor. Yemek vermek isteyen hayýrsever vatandaþlarýmýza þimdiden teþekkür ediyorum. Ýftar çadýrýnda bu yýl da Ramazan boyunca her gün kiþi 6 çeþit yemekle ayný anda iftar Sungurlu da 500 kiþiye iftar Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, iftar çadýrý geleneðini bu yýlda bozmuyor. Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl mübarek Ramazan ayýnda kurulan Ýftar çadýrý hazýrlýklarý devam ediyor. Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Sosyal Belediyecilik gereði olarak belediye öncülüðünde, hayýrseverlerin destekleri ile Ramazan ayý boyunca her gün ortalama 700 kiþinin orucunu açacaðý Ýftar çadýrýnýn Çorum Belediyesi, Ramazan ayý öncesi pide ve ekmek fýrýnlarýný denetledi. Ramazan çadýrý bu yýl da kurulumu gerçekleþtirilerek iftara hazýr hale getirildi. aksaksýz ve noksansýz hizmet vermesi için tüm ayrýntýlar deðerlendirilerek hazýrlýklar son aþamasýna getirildi dedi. yapabilecek. Bu yýl Ramazan çadýrýyla birlikte mahallelerde vermiþ olduðumuz iftar sayýsýný artýrarak halkýmýzla daha fazla birlikte olmayý amaçlýyoruz. Bu sene Ramazan Sokaðý olmayacaðý için, etkinliklerimizi hazýrladýðýmýz dolu dolu Ramazan programý ile iftar verilen mahallelerde gerçekleþtireceðiz. Ramazan'ýn bütün rahmetine þahit olacaðýz Ramazanýn Ýslam Sungurlu Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan çadýrýnda her gün 500 kiþiye iftar yemeði verileceði bildirildi. Sungurlu Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, Atatürk Meydaný Çuhacýlar Ýþ Merkezi altýna kurulacak iftar sofrasýnda günlük 500 kiþiye iftar yemeði vereceði açýklandý. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner muhtaç vatandaþlara yardým için ellerinden gelen çalýþmayý yaptýklarýný söyledi. Baþkan Þahiner, "Ramazan ayý rahmet ve bereket ayýdýr. Bizler de eli- Sungurlu da her gün 500 kiþiye iftar verilecek. mizden geldiði kadar imkanlarýmýz ölçüsünde hemþerilerimize yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Belediyeden yapýlan açýklamada, Ýftar Çadýrýna maddi destekte bulunmak isteyen hayýrseverlerin belediyenin numaralý Coðrafyasý baþta olmak üzere, dünyanýn birçok yerinde yaþanan sýkýntýlarýn son bulmasýna vesile olmasýný diliyorum. Ýslam âleminin Ramazan ayýný tebrik ediyor þehrimize, ülkemize ve insanlýða hayýrlar getir- Bu mübarek ayýn bütün insanlýða hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" diye konuþtu.(ýha) Ýskilip te iftar çadýrý kuruldu Ýskilip Belediyesi iftar çadýrý geleneðini bu yýlda bozmuyor. telefonundan bilgi almalarý yada Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðü ne baþvurmalarý gerektiði bildirildi(.ýha)

11 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:04 Haziran 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Bir kimse Allahü teâlâya iman edip, namazýný kýlar, zekâtýný verir, Ramazân orucunu tutarsa, Allahü teâlâ ona Cenneti ihsan eder. (Hadis-i Þerif) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI BUGÜN RAMAZAN-I ÞERÎFÝN I. GÜNÜ - Giyotinle son idam (1939) - Mýsýr'ýn istiklâli (1953) Mideyi koruyan Ramazan menüsü Doç. Dr. Alper Yurci, "Ýftardan sonra hafif ara öðünler alýnýp bol sývý tüketilerek, sýcak nedeniyle vücutta oluþan sývý kaybý önlenmelidir." dedi. Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Alper Yurci, Ramazan ayýnda oruç tutarken sahur ve iftarda sindirimi kolay, saðlýklý besinler tüketmenin, mide saðlýðý açýsýndan önemli olduðunu belirterek, "Ýftar sonrasýnda hafif ara öðünler alýnýp bol sývý tüketilerek, sýcak nedeniyle vücutta oluþan sývý kaybý önlenmelidir. Oruçluyken midede ekþime ve yanma, kabýzlýk gibi sorunlarla karþýlaþan bireylerin, hamur iþleri, aðýr tatlýlar, fazla miktarda çay ve kahveden kesinlikle uzak durmasý gerekir dedi. SÝNDÝRÝMÝ ZOR YÝYECEKLERDEN UZAK DU- RUN Memorial Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü nden Doç. Dr. Alper Yurci, Ramazan da mide saðlýðý ile ilgili önerilerde bulundu. Doç.Dr. Yurci, Ramazan ayýnda oruçluyken saðlýklý olmak için beslenme düzeninden ödün vermemenin önemini vurguladý. Lifli gýdalarla beslenmenin, bol sývý almanýn, yemekleri yavaþ yemenin ve sindirimi kolay besinler tüketmenin, bu sürecin daha rahat geçirilmesini saðlayacaðýný kaydeden Doç.Dr. Alper Yurci, "Sahurda, sindirimi zor, aðýr yemeklerden ve hayvansal gýdalardan uzak durulmalýdýr. Ýftarda ise hafif yiyecekler tercih edilmeli, iftar sonrasýnda ara öðünlerde bol sývý ve saðlýklý besinler tüketilmelidir. Beslenme düzeninin deðiþtiði bir dönem olan Ramazan ayýnda, mide ile ilgili sorunlar belirginleþir. Toplumun yüzde 20 sinde görülen reflü hastalýðýnýn belirtileri özellikle gece saatlerinde artmaktadýr. REFLÜ HASTALARI SAHURU ATLAMAMALI Reflü hastalarý eðer oruç tutmak istiyorsa kesinlikle sahuru atlamamalýdýr. Sahurda yemek yedikten hemen sonra yatýlmamalý ve yarý oturur pozisyonda kestirerek dinlenilmelidir. Yemeðin, yatma saatinden en az 1 saat önce bitmiþ olmasý gerekir. Reflü hastalarý, iftardan sahura kadar geçen süre içerisinde aþýrý çay, kahve içmemeli, hamur iþi tüketmemelidir. Aðýr þerbetli tatlýlar yerine sütlü tatlýlar ya da þekerli kompostolar tercih edilmelidir. Ayrýca mide sorunlarý yaþayanlar da aðrý kesicileri Ramazan boyunca kullanmamasý önerilmektedir. Çikolata, kahve, baharatlý ve yaðlý yiyeceklerden uzak durulmasý önemlidir. Ramazan süresince kilo alýnmamasý, sýký giysiler giyilmemesi ve gerektiðinde yatak baþýnýn yükseltilmesi de reflü þikayetlerinin artmasýný önleyecektir ifadelerini kullandý. ÝFTARLA SAHUR ARASINDA 1 ÖÐÜN DAHA YAPIN Doç. Dr. Alper Yurci, Ramazan öncesinde gastrit ve ülser hastalarýnýn doktora danýþarak gerekli önemleri almalarý gerektiðini belirterek, "Ramazan süresince saðlýklý beslenme kurallarýna uyulmalýdýr. Çünkü çok miktarda yemek, hazýmsýzlýk, karýn aðrý, bulantý ve kusmaya neden olabilir. Bu rahatsýzlýklarý yaþamamak için dengeli beslenmek, gerekli tüm besinlerden az miktarda tüketmek ve iftar ile sahur arasýna (yatmadan 2 saat kadar öncesi) küçük bir ara öðün sýkýþtýrmak gerekmektedir. Ayrýca mide rahatsýzlýðý için doktorun önerdiði ilaçlarýn düzenli kullanýlmasýna özen gösterilmelidir. Hafif mide þikayetleri olanlar, alacaklarý küçük önlemler sayesinde oruç tutabilir. Ancak aðýr mide rahatsýzlýklarý olanlarýn çok dikkatli davranmasý gerekmektedir. Hastanýn, ciddi reflü þikayeti varsa, mide ya da baðýrsaklarda aðýr iltihabi bir hastalýk söz konusuysa, aktif ülser hastalýðý varsa veya karaciðerle ilgili önemli bir hastalýðý bulunuyorsa, oruç tutmasý önerilmemektedir dedi. ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ Mide þikayetlerini önlemek için Dr. Yurci nin iftar ve sahur menüsü de þu þekilde: Ýftar: 1 2 küçük hurma, 1 kase çorba, 1-2 dilim kepekli ekmek, 1 parça yaðsýz peynir, zeytin, dakika sonra 1 porsiyon beyaz et (tavuk, hindi ya da balýk) ekmek yerine az miktarda kepekli pirinçten yapýlmýþ pilav ya da makarna, zeytinyaðlý sebze yemeði, yoðurt, salata. 2 3 saat sonra ise bir porsiyon meyve. Sahur: 1 tabak zeytinyaðlý sebze, 1 2 dilim kepekli ekmek, sütlü tatlý ya da az þekerli komposto, meyve, bol miktarda su. Hayat provasýzdýr. Dolaysýyla kimine gül kimine diken olur. Ýnsan sabredip yaþarsa aziz, ölürse muhtemel ki þehit olur. Geçenlerde bir yerde otururken dikkatimi çekti. Anne - babasý ayrý olan iki kardeþ durmadan birbirlerine sarýlýyorlar. Mahir ODABAÞI Lisani haliyle anne- babanýn Milli Eðitim Müdürlüðü ayrýlýðýndan doðan sevgi eksikliðini birbirlerine omuz Sivil Savunma Uzmaný vererek bir nebze olsun telafi etmeye çalýþýyorlar. Sulu gözlü biri olarak çok etkilendim. ''Anne-babalar vardýr, çocuklarý için KENDÝLERÝNÝ feda ederler. Anne-babalar vardýr kendi zevki sefalarý için ÇOCUKLARINI feda ederler. Ve eften püften sebeplerle evlilik cüzdanlarýný atýverirler. Geçenlerde bir avukat arkadaþým, 'Mahir Bey, her gün bir boþanma davasý talebi geliyor deyince þaþýrdým. Çünkü bunun uzun vadede yansýmasý olarak bazen çocuklar periþan, ebeveynler periþan ve neticede toplum periþan oluverir. Nasýl olmasýn ki, apartmanýnýzda boynu bükük bir çocuk varsa, siz balkonda güle oynaya çayýnýzý nasýl yudumlayabilirsiniz? Veya sýnýfta bir tarafta anneler - babalar gününüzü kutlayan, diðer taraftan hayatta olan ama iç çekiþme nedeniyle annesine - babasýna sarýlamayan öðrencisi olan öðretmen nasýl mutlu olabilir ki? Rabbim tavuðu civcivlerinden, çocuklarý annebabalarýndan ayýrmasýn Annesiz-babasýz AN- NELER - BABALAR GÜNÜ kutlatmasýn 17 Aðustos depreminde, Annemi ve seni kaybettikten sonra, Özel günleri unutmuþtum baba. Ama þimdi tekrar hatýrladým Bugün babalar günüymüþ! Nereden öðrendin dersen, Çiçekçilerde ayrý bir hazýrlýk Çarþý, pazar bilsen bir kalabalýk. Ben de, belki sizi hayalen görürüm diye, Koþtum geldim, özel günlerde Ailecek beraber oturduðumuz, Sizi benden ayýran apartmanýn Gram ALIÞ 103, SATIÞ 103,68 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN (TEL: ) FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI FUNDA ECZANESÝ FUNDA ÇETÝNTÜRK KARTAL (TEL: ) BAHABEY CAD. ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI Babasýz babalar günü Tam karþýnýndaki yeþil parka. Kenarda duran banka oturmuþ Ben sizi düþünürken baba, Beni emin bilmiþ olacak ki, Yanýma yaklaþtý küçük bir çocuk. Gözleri nemli ve titrek bir sesle, Ben de oturabilir miyim abi dedi. Buyur dedim. Teþekkür ederek, Benim adým Ali dedi, Ve baþladý anlatmaya Uzun hikâye iþte. Babasýný tanýmýyor, O küçükken, babasý evi terk etmiþ Annesi benden bu kadar diyerek, Yeniden evlenip uzak þehre gitmiþ. Bunlar iki kardeþ sokakta kalmýþ Zavallýnýn bakýmsýzlýktan, Üstü baþý kir, Rengi de sapsarý olmuþ. Parklarý, köprü altlarýný mesken tutmuþlar Muhannete muhtaç olmamak için, Çöpten topladýklarý ekmeði Yeyip yatmýþlar. Ve en önemlisi, bu da geçer diyerek Acýlarý, çileleri hep içlerine atýp, Omuz omuza vererek birbirlerini avutmuþlar. Hani baba hep derdinya sen, ''Aman oðul dikkat edin, çevrede hýrlýda var, hýrsýzda var'' diye. O zaman pek anlamazdým ne demek istediðini, Ama þimdi daha iyi anlýyorum baba. Çünkü Ali'nin abisi hýrsýzlarýn iftirasýna kurban gitmiþ. Sorgu sual derken, zavallýnýn üç yýlý hapiste bitmiþ Ali'de abim suçsuz amcalar diyerek, Çevreden yardým talep etmiþ! Ama nafile Sonuç mu, hala haber yok Ben suçsuzum abi dese de, idarenin karný tok Ýþin kahreden yönü ne biliyor musun baba, Kötülerin þerrinden Ali'nin abisinin lehinde þahitlik edecek Bir tek er kiþi yok. Ali de çekiyor yokluk içinde yok. Biz Ali ile sohbet ederken baba, Önümüzden bir çocuk geçiyor Babasýnýn elinden tutmuþ, Belli ki mutluluktan dünyayý unutmuþ. Ablasýnýn da bir elinde hediye paketi, Diðer elinde çiçek var. Bir zamanlar annemle sana aldýðýmýz gibi Üzerinde ''babalar günün kutlu olsun '' yazýyor. Biz de gýpta ile onlara bakýyoruz baba Çünkü ben annemi ve seni vakitsiz kaybettim Ali ise istenmeyip sokaða terkedilmiþ Anne- baba tarafýndan unutulmuþ bir çocuk. Yaþýný sorarsan, yaþýmýn yarýsý yani on buçuk Ali'yi tanýyýnca sizi daha çok özledim baba. Çünkü siz beni asla terk etmediniz, Sizi benden deprem ayýrdý. Ama Ali'nin durumu farklý Onun hem annesi, hem babasý yaþýyor Zavallý istenmediði için, onlara kavuþamýyor Her ne olursa bunda da bir hayýr vardýr derdin Demek babalar gününde de hayýr varmýþ baba Ýyi ki gelmiþim buraya, yoksa siz mi çaðýrdýnýz? Çünkü Ali gibi saf ve temiz bir arkadaþým oldu. Nasýl olsa imkânýmýz var, paylaþmakta güzeldir. Artýk bana, Ali için aðabeylik yapmak vardýr. Bir babalar günüde böyle geçti iþte baba Sen vesile oldun bir Ali kurtuldu ama Belki geride binlerce Ali var. Bugünlerden habersiz, Yaþýyorlar sokaklarda, Çaresiz, çaresiz Kadir Yüktaþýr com VEFAT EDENLER 1-Karaaðaç Köyü' nden gelme, Alaattin ve Hasan ECEVÝT' in babasý, Çimento Fabrikasý' ndan emekli; Latif ECEVÝT. 2-Osmancýk' tan gelme, Hakký ve Necati ÞURUPÇU ile Nurten KENDÝRCÝ' nin babasý, Emniyet Müdürlüðü' nden emekli; Mustafa ÞU- RUPÇU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN 2015 'Yalancý aranýyor' sahnelendi BURAK YALÇIN 'Yalancý Aranýyor' tiyatro etkinliði sahnelendi. Eðitim-Sen Çorum Þubesi Tiyatro Topluluðu'nun 'Sanat Günleri' etkinlikleri baþladý. Etkinlikler kapsamýnda Yunan Yazar Dimitri Psathas tarafýndan yazýlan 'Yalancý Aranýyor' tiyatro etkinliði sahnelendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen oyuna, Eðitim-Sen Genel Baþkaný Kamuran Karaca, Eðitim-Sen Genel Merkez Yöneticileri Haným Koçyiðit ile Ebru Yiðit ve çok sayýda davetli katýldý. Etkinlikte EðitimSen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk selamlama konuþmasý yaptý. Dimitri Psathas' ýn 'Güldürüsü'nden derlenen oyunun yönetmenliðini Tuncay Solmaz yaptý. Oyun, bir milletvekilinin kariyerindeki çok önemli bir eksikliði fark etmesi ile geliþen olaylar sürecini konu alýyor. Sendikacýlara kabahat cezasý Eðitim-Sen Çorum Þubesi Tiyatro Topluluðu'nun 'Sanat Günleri' etkinlikleri baþladý. Eðitim Sen Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, baskýlarýn Sezgin Kundukan kendilerini yýldýramayacaðýný bildirdi. Eðitim Sen Çorum Þubesi'nin kararýyla geçtiðimiz Mart ayýnda kent merkezi Gazi Caddesi'nde Milli Eðitim Bakanlýðý ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan öðretmenlerin isteði dýþýnda açýlan ve öðretmenlerin katýlmaya zorlandýðý kurslar ve seminerler konusunda basýn aracýlýðýyla kamuoyunu bilgilendirmek ve yetki- lilerin dikkatini çekmek amacýyla basýn açýklamasý yapýldýðýný, otuza yakýn kiþinin katýldýðý ve saatleri arasýnda yaklaþýk 5 dakika süren basýn açýklamasýnýn olaysýz biçimde sona erdiðini, bu durumdan rahatsýzlýk duyan baskýcý zihniyetin sendika üyelerini ceza ile yýldýrabileceðini düþünerek söz konusu basýn açýklamasýna katýlmalarýnýn ardýndan 24 üye ve destek için katýlan bir BES üyesinin Çorum Valiliði Emniyet Müdürlüðü'nce 5326 sayýlý Kabahatler Kanunu`nun 28/3 maddesi uyarýnca 125 YTL para cezasý ile cezalandýrýldýðýný belirten Kundukan, bu cezanýn dayanaðýnýn Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 2004/100 sayýlý genelgesi uyarýnca Çorum Valiliði'nce kabul edilen basýn açýklamasý yapýlacak ve yapýlmayacak yerleri belirleyen karar olduðunu, söz konusu cezanýn gerekçesinin Gazi Caddesi`nin bu kararda basýn açýklamasý yapýlacak yerler arasýnda gösterilmemesinden kaynaklandýðýný ifade etti. 'AÝHM VERDÝ DERS Kundukan, açýklamasýnda, "Söz konusu cezalara yapýlan itirazlarýn reddi üzerine 2009 yýlýnda basýn açýklamasýna katýlan 24 üyemiz, BES üyesi arkadaþýmýz ve sendikamýz adýna AHÝM`e baþvuru yapýlmýþtýr. AHÝM, 9 Haziran 2015 tarihinde bu baþvuruyla ilgili Özbent vd.-türkiye kararýný vermiþtir. Bu kararda AHÝM Türkiye`nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin örgütlenme özgürlüðünü koruyan 11.maddesine ihlal ettiðine, her bir baþvurucuya 1500 euro manevi tazminat ve 65 euro maddi tazminat ile 850 euro masraflar ve avukatlýk ücreti ödemesine karar vermiþtir. Bundan sonra bilinmelidir ki mücadele kültürünü insanlýk tarihinin onurlu mücadelesinden alan Eðitimsen ve Eðitimsen üyeleri hiçbir baskýya boyun eðmedi eðmeyecektir. Hiçbir karanlýk güç eðitimsen güneþini söndüremeyecek balçýkla sývayamayacaktýr.hiçbir kuvvet Eðitimsen'i ve Eðitimsen üyelerini onurlu mücadelesinden yeryüzü aþkýn yüzü oluncaya dek alýkoyamayacaktýr." dedi. Köse, Meclis e kaydýný yaptýrdý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, mazbatasýný TBMM ye teslim etti. 25. Dönem Milletvekilliði için milletvekili mazbatasýný Türkiye Büyük Millet Meclisi ne teslim eden Köse ye eþi Leyla Köse ve çocuklarý Onat ile Sarp Köse eþlik etti. Baro dan nezaket ziyaretleri Çorum Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý ya nezaket ziyaretinde bulundu. Beraberinde Çorum Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Esma Pýnar Saran, Av. Emel Duyar ve Av. Mehmet Altunkeser le kýsa süre önce göreve baþlayan Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu yu makamýnda ziyaret eden Baro Baþkaný Av. Akpýnar, Kolcu ya görevinde baþarýlar diledi. Daha sonra Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý yý da ziyaret eden Baro yönetimi, ziyarette güncel konulara iliþkin sohbet etti. Çorum Barosu yönetimi Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý yý ziyaret etti. Baro yönetimi Emniyet Müdürü Murat Kolcu yu ziyaret etti. Aile hekimlerine Aðrý Fizyolojisi ve Tedavisi bilgisi Çorum Tabip Odasý ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi nin ortak çalýþmalarý kapsamýnda bölgesel olarak düzenlenen Aile Saðlýðý Merkezleri Bilgilendirme Toplantýlarýnýn ikincisi Gazi Aile Saðlýðý Merkezi nde gerçekleþtirildi. Gazi ASM, Ulukavak ASM, Buhara ASM ve Çýnar ASM Aile Hekimlerine yönelik düzenlenen toplantýda Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalý Baþkaný Yard. Doç. Dr. Rasim Bengi sunum yaptý. Aðrý Fizyolojisi ve Tedavisi konulu sunumda özellikle aðrýnýn temel mekaniz- malarý, bu mekanizmalara göre aðrýnýn sýnýflanmasý ve bunun günlük poliklinik pratiðindeki yansýmalarý üzerinde duruldu. Nösiseptif aðrý ve nöropatik aðrý konusunda detaylý bilgi verildi. Yard. Doç. Dr. Rasim Bengi, kronik aðrý konusunda hekimlerin sorularýný cevaplandýrýp kronik að- rý tedavisindeki son geliþmeleri paylaþtý. Özellikle nöropatik aðrý tedavisindeki güncel tedavi protokollerinin önemi üzerinde durdu. Son dönem kronik aðrý tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn tedavi ilkeleri hakkýnda bilgi verdi. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Aðrý Fizyolojisi toplantýlarýn ikincisini düzenlediklerini ve bu tip toplantýlarýn çok faydalý olduðunu söyledi. Dr. Rasim Bengi ile önümüzdeki aylarda, bölgesel olarak diðer Aile Saðlýðý Merkezlerinde de sunumlar düzenleyeceklerini belirten Azak, sunumu gerçekleþtiren Rasim Bengi ile toplantýya katýlan meslektaþlarýna teþekkür etti. Kýzýltepe den hizmete teþekkür Bilgilendirme toplantýsý azi Aile Saðlýðý Merkezi nde gerçekleþtirildi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, mahallesinin muhtelif bölgelerinde sürdürülen altyapý hizmetlerinden dolayý Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. Muhtar Kýzýltepe, Belediye tarafýndan mahallesinin çeþitli bölgelerinde asfalt, kaldýrým ve park baþta olmak üzere önemli hizmetlere imza atýldýðýný belirterek, bu hizmetlerden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere Baþkan Yardýmcýlarýna, ilgili müdürlükler ile tüm Belediye personeline teþekkür etti. Bahçelievler Mahallesi nde bazý bölgelere asflat yapýldý.

13 SMMMO da mesleki konferans Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Habib Akdoðan, SMMMO nun konuðu oldu. Etik ve Mesleki Doyum konulu konferans düzenlendi. ÝLÝMÝZ MERKEZ VE ÝLÇE KÖYLERÝNE ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ ÝLÝMÝZ MERKEZ VE ÝLÇE KÖYLERÝNE ÇOCUK OYUN GRUBU ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ idarenin a) Adresi : MÝMAR SINAN MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 176 Takým Çocuk Oyun Grubu ( Kule, ikili salýncak (2 adet), yatay mer diven, düz kaydýrak, korkuluk ve pik döküm ayaklý (oturma) bank ( 2 adet)) alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Teknik þartname ekindeki listede olan ilimiz merkez ve ilçe köylerine c)teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 60 takvim günü içinde mal teslimi ve montajý tamamý yapýlarak kabule hazýr hale getirilecektir. 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum il özel idaresi Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat ihale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) imalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. isteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir, isteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) istekli adýna düzenlenmiþ Sanayii Sicil Belgesi b) isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan adýna düzenlenen imalat Yeterlilik Belgesi c)isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ Kapasite Raporu d) isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi Standarda iliþkin belgeler: 1) Güvenlik : TS EN Standart Uygunluk Belgesi 2) Salýncaklar: TS EN Standart Uygunluk Belgesi 3 Kaydýraklar: TS EN Standart Uygunluk Belgesi 4) Banklar: TS EN 7941 Standart Uygunluk Belgesi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il özel idaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl özel idaresi Evrak Kayýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Habib Akdoðan, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý nda Etik ve Mesleki Doyum konulu konferans verdi. Akdoðan, sunumunda meslek mensuplarýna mesleðin geleceði açýsýndan eðitimin ve meslek etiðinin önemi hakkýnda önemli bilgiler aktardý. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, konferansta yaptýðý konuþmada, meslek alanýnda yapýlan son düzenlemede Resmi Gazete de yayýmlanan Muhasebe Meslek Mensuplarýnýn Etik Eðitimi ve Etik Sözleþme Yapýlmasý Hakkýnda Tebliðin yayýnlandýðýný ifade ederek, Bunun üzerine teorik ve yüz yüze etik eðitimleri ile hedeflenen mesleki etik konusunda ortak deðerler oluþturmak ve herkesin bu deðerlere sahip çýkmasý konusunda fikir birliðine varmak ve bu eðitimleri tamamlayan meslektaþlarýmýz oda ile etik sözleþmesi imzalayacaklardýr. Türkiye çapýnda oluþturulan mesleki sorunlarýn çözümü için de Bir Ses de Sen Ver kampanyasýna katkýlarýndan dolayý meslek mensuplarýmýza ve stajyerlerimize teþekkür ederek katýlmayan üyelerimize de Bir Ses de Sen Ver diyoruz. dedi. (Basýn: 99647) PERÞEMBE 18 HAZÝRAN OKA Bayat ta eðitim verdi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) iþbirliði ile Bayat ta Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verildi. Bayat Kaymakamlýðý nýn kamu kurumlarýnýn kurumsal kapasitelerinin artýrýlmasý amacýyla 2015 yýlý Teknik Destek Programý kapsamýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý na yaptýðý teknik destek talebi baþvurusu kabul edilerek, OKA uzmanlarýnca kamu kurumlarýnda görev yapan 18 personele Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verildi. Bayat Öðretmenevi nde gerçekleþtirilen ve 2 gün süren eðitimlerde bir projenin nasýl yazýlacaðý ve nelere dikkat edileceði konusunda bilgiler verilerek Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Proje Uzmanýnýn gözetiminde uygulamalý çalýþmalar yapýldý. Bu maile dikkat! Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý sahte maillere karþý uyardý. GÝB'den yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi: "Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn adý kullanýlarak vergi iadesi iþlemlerine iliþkin sahte e-postalarýn gönderildiði tespit edilmiþtir. Bu e-postalar ile kredi kartý vb. þahsi bilgiler istenmektedir. Ýnzile Þen vefat etti Bayat ta Proje Döngüsü Yönetimi Eðitimi verildi. Eðitimi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý düzenledi. Seminer Bayat Öðretmenevi nde gerçekleþtirildi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý vergi iadesi iþlemlerinde kesinlikle e-posta yolu ile bilgi talebinde bulunmamaktadýr. Vergi Ýadesi Bildirimi ve benzeri konu baþlýklarý ile gönderilen elektronik postalarý dikkate almayýnýz. Konuyla ilgili maðduriyet ve þikayetlerin, hak kayýplarýnýn önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir."(ajanslar) Büyük Palabýyýk köyünden gelme Çimento Fabrikasý ndan emekli Mustafa Þen'in eþi, CHP eski il yöneticilerinden Þen Ticaret in sahibi Dursun Þen'in annesi, Mustafa ve Ali Þen'in babaannesi, eski Merkez Lokantasý sahibi Muharrem Yýldýz'ýn ablasý Ýnzile Þen hayatýný kaybetti. Ýnzile Þen'in cenazesi bugün saat 10.30'da Bahabey Caddesi numara 83 teki evinden alýnarak Palabýyýk köyünde topraða verilecek. Ýnzile Þen

14 14 PERÞEMBE 18 HAZÝRAN Buket Çalýþkan Tiflis de altýn kazandý Tiflis de yapýlan Uluslararasý MMA (Karýþýk Dövüþ Sanatlarý) turnuvasýnda Baharspor dan Buket Çalýþkan sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazandý Haziran tarihleri arasýnda Gürcistan ýn Sinop ta dün baþlayan U 13 grup birinciliðindeki temsilcimiz Belediyespor ilk maçýnda Zonguldak Kozlu Taþkömürüspor a ilk yarýda yediði gollerle 2-0 maðlup olmaktan Alaca Belediyespor U 12 takýmý final grubunda dördüncü maçlar sonunda þampiyonluðu garantiledi Belediyespor U 12 Final Grubunda son iki maçlar öncesinde Alaca Belediyespor en yakýn rakiplerine yedi puan fark atarak þampiyonluðunu garantiledi. Mimar Sinan ve Gençlerbirliði ikincilik için mücadele ediyor. U 12 Final Grubunda dördüncü maçlar sonunda Alaca Belediyespor þampiyonluðu garantiledi. Alaca Belediyespor Ulukavakspor önünde zorda olsa 2-1 galip gelirken takipcileri Mimar Sinan ve Gençlerbirliði nin berabere kalmasýyla bitime iki hafta kala þampiyonluðu garantiledi. Final Grubunun dördüncü maçlar önceki gün oynandý. Günün ilk maçýnda Alaca Belediyespor puansýz son sýrada bulunan Ulukavakspor karþýsýnda hayli zorlandý. Rakibini 2-1 lik skorla geçen Alaca Belediyespor 12 puana yükseldi ve þampiyonluðu büyük oranda garantiledi. Bu maçýn ardýndan ise Alaca Belediyespor un en yakýn takipçileri Mimar Sinan ve Gençlerbirliði karþýlaþtý. Kazanmak zorunda olan iki takýmýn maçýndan karþýlýklý gollerle 2-2 berabere ayrýlan Mimar Sinan ve Gençlerbirliði 5 er puana yükseldiler ve ikinci üçüncü sýradaki yerlerini korudular. Bu beraberlikle Alaca Belediyespor bir sonraki maçlarýn sonucunu beklemeden þampiyonluðu garantiledi. U 12 Final Grubunda beþinci maçlar bugün oynanacak. Saat de Mimar Sinan Gençlikspor ile Ulukavakspor karþýlaþacak. Saat de ise Alaca Belediyespor ile Gençlerbirliði mücadele edecek. Bu kategoride müsabakalar 21 Haziran pazar günü sona erecek. Bu maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý ile tertip komitesi tarafýndan belirlenen enlere ödülleri verilecek. Tiflis de yapýlan Uluslararasý MMA (Karýþýk Dövüþ Sanatlarý) turnuvasýnda 60 Kg da milli formayý giyen Buket Çalýþkan altýn madalyanýn sahibi oldu. Darýcada yönetim yeni hedef ayný: Þampiyonluk kurtulamadý. Sinop Stadý nda oynanan maça kontrollü baþlayan Çorum Belediyespor rakibi önünde baský kurduðu anlarda ani bir atakta kalesinde golü gördü. Ýlk yarýnýn uzatma dakikasýnda kaleci hatasýndan ikinci Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen Bahar Þenlikleri futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Ýmambey Mahallesi takýmý kazandý. Bu yýl ilk kez düzenlenen turnuvaya katýlým hayli yüksek oldu. Zorlu maçlar sonunda finale Ýmambey Mahallesi ile Karaseki takýmlarý þampiyonluk maçýna çýktýlar. Turnuvanýn final maçýna ve ödül törenine Kaymakam Ali Erdoðan, Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Jandarma Komutaný J. Üst. Süleyman Erden, Ýlçe Cumhuriyet Savcýlarý Engin Kapsal, Alptekin Yýldýrým ile çok sayýda daire müdürü Kargýlý futbol sever izledi. Final maçýnda Ýmambey Mahallesi, Karakise önünde aldýðý 4-2 lik galibiyetle bu turnuvanýn þampiyonluðunu kazandý. Karakise takýmý ikinci olurken Milli Eðitim takýmý baþkenti Tiflis de yapýlan ve yedi ülkeden sporcularýn mücadele ettiði turnuvada milli takým 60 kiþilik bir kafile ile mücadele etti. Milli takým kafilesinde antrenör olarak Baharspor dan Hasan Çalýþkan ve 60 Kg da da Buket Çalýþkan yer aldý. Buket Çalýþkan Azeri ve Rus rakipleri arasýndan sýyrýlarak turnuvada birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Türk milli takýmý birinciliði kazanýrken Gürcistan ikinci Azerbaycan ise üçüncülüðü kazandý. Milli takým antrenörü Hasan Çalýþkan MMAspor un halk arasýnda karýþýk dövüþ olarak bilindiðini, ayakta her türlü tekme, yumruk, dirsek ve diz vurmanýn serbest olduðunu ayrýca Judo hareketlerinden hür türlü fýrlatma ve atma tekniklerinin kullanýldýðýný söyledi. Çalýþkan, Buket Çalýþkan ýn Japonya da yapýlacak olan bir turnuvaya davet edildiðini sponsor bulmalarý halinde bu turnuvaya katýlarak Çorum u ve ülkemizi en güzel þekilde temsil etmeyi amaçladýklarýný söyledi. Çorum Belediyespor Sinop ta ilk maçýnda maðlup olarak ümitlerini büyük oranda bitirdi Belediyespor, Kozlu ya ilk yarýda teslim : 0-2 Darýca Gençlerbirliði ne Abdullah Örs dönemi resmen baþladý. Tek liste yapýlan kongre sonucunda Örs, baþkanlýða seçildi. Yeni sezonun bütçesi 2 Milyon 750 Bin TLtutarýnda açýklanýrken, hedef ise þampiyonluk olarak belirlendi. 3. Lig in gediklisi haline gelen Darýca G.B., cumartesi günü yaptýðý kongre sonucunda yeni baþkanýný seçti: Abdullah Örs. 14 Þubat 2015 tarihinde yapýlan olaðanüstü genel kurul sonucunda sarýyeþillilerin baþkaný olan Özcan Dal, koltuðu Abdullah Örs e devretti ve yönetici olarak da listede yer aldý. Darýca Belediye Meclis Salonu nda yapýlan kongreye katýlým az olurken, çiçeði burnunda baþkan Abdullah Örs, þampiyonluðu hedeflediklerini söyledi. 2 Milyon 750 Bin TL olarak belirlenen tahmini bütçenin þampiyonluk için yeterli olmayacaðýnýn altýný çizen Baþkan Örs, bütçeyi artýrmak için çalýþacaklarýný söyledi. Altyapýya da vurgu yapan Örs, gelecek sezonlarda en az 4 futbolcunun A takýmda forma giymesini hedeflediklerini sözlerine ekledi. Yönetici olarak Örs baþkanlýðýnda yer alan eski baþkan Özcan Dal ise, görevde olduklarý süre içerisinde güzel iþler yaptýklarýný belirtti. Alýn teriyle mücadele ettiklerini belirten Dal, sözlerini þöyle tamamladý; Alýn terimizle mücadele ettik. Teþvik primi ve benzer yollara baþvurmadýk. Bu süreçte Darýca Belediye Baþkanýmýz Þükrü Karabacak ýn desteðini gördük. Baþta Þükrü Baþkana olmak üzere yöneticilere, taraftara, basýna ve desteði olan herkese teþekkür ediyorum dedi. Bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptýðý açýklamayla Darýca G.B. den desteðini çektiðini belirten Darýca Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak, yeniden kulübe destek olacaðýný belirtti. Darýca Gençlerbirliði ni siyasi amaçlarý için kullanmadýðýný belirten Baþkan Karabacak, Kulübe yeniden destek olacaðým çünkü Darýca bizi sahiplendi ve üç kere belediye baþkanlýðý ile onurlandýrdý dedi. Geçen sezon kaçan þampiyonlukta faturayý teknik heyet ve futbolculara kesen Baþkan Karabacak, Teknik ekipteki arkadaþlar devre arasýnda þampiyonluk garantisi verdiler. Bu söylemler sezon sonunda bizde hayal kýrýklýðý doðurdu dedi. golü yiyen Belediyespor un ikinci yarýdaki çabasý sonuç vermedi ve sahadan maðlup ayrýldý. Çorum Belediyespor bugün saat de Karabükspor ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde yarýný bekleyecek diðer sonuçlarda ise dönecek. Kargý da þampiyon Ýmambey Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen Bahar futbol turnuvasý finalinde Karaseki takýmýný 4-2 yenen Ýmambey Mahallesi þampiyonluðu kazandý. üçüncü, Bahçelievler Mahallesi takýmý ise dördüncülüðü kazandý. Turnuvanýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. Belediye Baþkaný Zeki Þen, ilçe halkýnýn kaynaþmasý ve vatandaþlara Buket Çalýþkan Tiflis de yapýlan turnuva sonunda altýn madalya kazandý Mimar Sinan a hakem freni: 1-1 Giresun da dün baþlayan U 13 grubunda temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor 1-0 önde son dakikasýna girdiði maçta Trabzon Tütünspor a son dakikada uydurma penaltý kararý ve golü ile 1-1 berabere kaldý. SAHA: 75. Yýl. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Samet, Yasin Talha, Furkan, Enes Burak, Hüseyin Batuhan, Abdulsamet, Mahmut, Mert, Enes Turan, Feyyaz Fikret, Emircan, Seyit Abdulbaki, Hamza, Seydi, Muhammet Hakan. TRABZON TÜTÜNSPOR: Ali Eren, Emirhan, Samet, Ali Furkan, Erkan, Ali Kemal, Kerim Can, Ahmet Can, Akýn, Ömer Faruk, Faruk, Yusuf Mert, Agah Can, Seymen, Turgay, Cengizhan, Yiðthan. GOLLER: 40. dak. Seyyid Abdulbaki (Mimar Sinan Gençlikspor), 60. (penaltýdan) dakikada Akýn (Trabzon Tütünspor) Giresun da dün baþlayan U 13 grup birinciliðinde temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçýnda Trabzon Tütünspor önünde son dakikada penaltýdan yediði golle 1-1 berabere kalarak çok önemli bir avantaj kaybetti. Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçýnda son dakika penaltý golüyle 1-1 berabere ayrýldý spor yaptýrmak amacýyla düzenledikleri turnuvanýn amacýna ulaþtýðýný söyledi. Maçlarýn centilmence geçmesi ve kýyasýya mücadele veren tüm takýmlarý ve oyuncularý kutladý ve bu tür organizelerinin devam edeceðini söyledi. Rakibi önünde ilk yarýda dengeli bir futbol ortaya koyan Miman Sinan gol yollarýnda baþarýlý olamadý ve devre 0-0 berabere sonuçlandý. Ýkinci yarýda üstünlüðü ele alan temsilcimiz 40. dakikada Seyyid Abdulbaki nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu üstünlüðünü son dakikaya kadar sürdüren Gençlik Mimar Sinanspor maçýn bitimini beklerken gelen çok basit bir penaltý kararý ile yýkýldý. Trabzon Tütünspor Faik Akýn ýn penaltý vuruþunu gole çevirmesiyle maçýn skoru belirlendi: 1-1 Bu sonucun ardýndan Mimar Sinan Gençlikspor bugün saat de ilk günü bay geçen Orduspor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz bu maçý kazanmasý veya berabere bitirmesi halinde yarýnki maçýn sonucunu bekleyecek. Yenilmesi halinde ise maçýn ardýn-

15 (Ç.HAK:1657) 18 HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum Bayat Hacýbayram köyü kanal ve galeri tamamlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No : 167 Çorum Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý Atýksu Arýtým Tesisi Anaerobik Tank Gaz bölmesinin paslanmaz sac ile kaplanmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. Km Çorum Saat: LSY SHOE INDUSTRY SPOR AYAKKABI FABRÝKASI ÝÇÝN ELEMANLAR ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde spor ayakkabý üretimi yapacak fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; ÝMALAT ÜNÝTESÝNDE * Montacýlar, üsteciler, ilaççýlar, çizgiciler * Bant elemanlarý * Vasýfsýz iþçiler ÝDARÝ BÝRÝMDE * En az üç yýl deneyimli muhasebe elemanlarý * Dýþ ticaret elemanlarý * Santral operatörü Alýnacaktýr. Müracaatlarýn, fabrikaya bizzat, ya da e.mail ve faks yoluyla yapýlmasý rica olunur. LSY AYAKKABI SAN. VE TÝC. A.Þ. Faks: Telefon: Mobil: Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 1 ÇORUM (Ç.HAK:1653) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf Emre DÜVEN Galip oðlu 1987 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1658) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Furkan AÐCA Cengiz oðlu 2001 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1655) 25 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Spor malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý 5. kat Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokanta-kantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Mecitözü Elvançelebi Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: TEMMUZ DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ankara Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M. Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ANADOLU TAVUK ÇÝFTLÝÐÝ Ankara Ayaþ ilçesinde bulunan Et Tavukçuluðu tesisimize bakýcý aile alýnacaktýr. (Ç.HAK:1654) Ýrtibat: Kiralýk Depo Ýþyeri 450 m2 yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:1637) ÖÐRENCÝ SEZONU BÝTTÝ... YURT VE APART temizliðinde Çorum un en büyük kapasiteli çamaþýr yýkama fabrikasý hizmetinizde * * * YURT VE APART battaniye, yorgan, nevresim, çarþaf temizliðinde özel fiyat özel indirimler. Telefon: Merkez: Azap Ahmet Sk. No:51 Fabrika: Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa UYAR Süleyman oðlu 18/11/1969 Mecitözü Alören Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1661) Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: (Ç.HAK:175) (Ç.HAK:1599) (Ç.HAK:1394) Yorgan, Stor Perde Temizliði Devren Satýlýk Otel Ýnönü Caddesinde halen faal olan otel (Ç.HAK:1616) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:1641) devren satýlýktýr. Mür. Tel: Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Eleman Aranýyor Pars Temizlikte çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman aranýyor. Kerim Çam Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. 26/A Tel: SATILIK TABANCA 2,5 inch namlu 357 magnum Smith (Ç.HAK:1642) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:1644) Wesson toplu tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1630) PERÞEMBE 18 HAZÝRAN YENÝLENÝYORUZ Yenilenen yüzümüzle yakýnda iftara bekleriz. Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: Deðeri: TL SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR * En az beþ yýl pazarlama deneyimi olan diksiyonu düzgün, B sýnýfý ehliyetli pazarlama elemaný alýnacaktýr. * Halý döþemeciliðinden anlayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ceritler Halý (Ç.HAK:1625) Eleman Aranýyor E sýnýfý ehliyeti olan inþaat iþçisi aranýyor. Maaþ 1500 TL ÇALIÞ ÝNÞAAT Tel: Adres: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný 2. kat No: 203 KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1647) Çiftlik Cad. No: 38 Çiftlik Mezarlýðý altý ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1645) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: Eleman Alýnacaktýr Hizmet sektöründe çalýþabilecek genç dinamik, esnek çalýþma saatlerine uygun AÞCI, AÞCI YARDIMCISI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1662) (Ç.HAK:1660) gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Zeki Gül yeniden Belediyespor Baþkanlýðýna seçildi Çorum Belediyespor un BAL kadrosunda bulunan ve kýrmýzý siyahlý takýmla þampiyonluk yaþayarak profesyonel olan Mehmet Keleþ geçtiðimiz önceki sezon yeniden amatöre dönerek Nevþehirspor la anlaþmýþtý. Geçtiðimiz sezon Nevþehirspor formasýný giyen Mehmet Keleþ yeni sezon için þampiyonluk hedefiyle yola çýkan Manisa Somaspor ile anlaþtý. Tecrübeli futbolcu þampiyonluk yaþamak istediðini ve Somaspor u yeniden layýk olduðu yerlere taþýmak için ellerinden Bu birlikteliði þampiyonlukla taçlandýracaðýz Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yeni sezonda Çorum u 3. lig bataklýðýndan çýkartarak layýk olduðu üst liglere taþýmak hedefinde olduklarýný belirterek sonunda þampiyonluk sevinci yaþayacaðýmýz bir sezon olmasýný diliyorum dedi. Gül, yeniden Belediyespor Baþkanlýðýna seçilmesinin ardýndan yaptýðý konuþmada geçen sezonun bir deðerlendirmesini yaptý ve yeni sezonla ilgilide görüþlerini dile getirdi. Sözlerine Eskiþehir de kaybettikleri Ýstanbulspor final maçýndan sonra yaþadýðý hüznü dile getirerek baþlayan Baþkan Gül, Bu maç için biz yönetim olarak üzerimize düþeni yaptýk. Ancak maça çýktýðýnda ve bitiminde futbolcularýmýzýn sahada yürümeleri maça motivasyon konusunda sýkýntýmýz olduðunu açýkça ortaya koydu.. Yapacak bir þey yok bunlardan gereken dersleri çýkartarak önümüze bakýyoruz dedi. Amatör branþlara yeterince ilgi gösteremediklerini bildiðini ancak iþlerinin yoðunluðu nedeniyle buna fýrsat bulamadýðýný belirten Baþkan Gül, kulüp olarak görevlerini yerine getirme çabasýnda olduklarýný ve bunun içinde üzerlerine düþeni yaptýklarýný söyledi. Ýstanbulspor maçýnda belkide yýllar sonra Çorum da ilk kez böyle bir birlikteliðin saðlandýðýný görmekten çok mutluluk duyduðunu belirten Baþkan Gül, 2. lige çýkamamaktan daha çok 4-5 bin taraftarý maçýn ardýndan boynu bükük olarak Çorum a Çorum Belediyespor un on aylýk tahmini bütçesi 6 milyon lira olarak açýklandý. Dün yapýlan genel kurulun ardýndan kýrmýzý siyahlý kulüp gelen çabayý gösterecekleri söyledi. döndürmelerine üzüldüðünü belirterek Biz onlarla birlikte sevinç yaþamak istedik ancak olmadý onlardan bir kez daha özür diliyorum dedi. Kulüp olarak þampiyon olmalarýnýn tabiki çok önemli olduðunu belirten Gül, ancak þampiyonluktan daha önemli olan tesise kavuþmak olduðunu bunada çok yaklaþtýklarýný söyledi. Onursal Baþkan Muzaffer Külcü nün yoðun çabalarý sonucunda tesis yeri ve projesinin hazýrlandýðýný belirten Baþkan On aylýk bütçe 6 milyon lira Mehmet Keleþ Somaspor da Çorum Belediyespor un bir yýllýk bütçesi 4 milyon 750 bin lira olarak açýklandý. Kýrmýzý Siyahlý kulübün dün yapýlan Olaðanüstü genel Kurulunda bir yýllýk bütçe açýklamasýnda amatör ve profesyonel branþlarýn ayrý ayrý belirtilmesi dikkat çekti. Kulübün gelirleri arasýnda en büyük rakamý 1 milyon 515 bin lira ile baðýþlar alýrken giderler arasýndaki en büyük payý ise 958 milyon 694 bin lira ile maaþ giderleri oluþturdu. Belediyespor un gelirleri arasýnda amatör branþ için Belediye bütçesinden 250 bin lira, Federasyon geliri 144 bin lira, baðýþlar 598 bin lira, yardýmlar ise 30 bin lira olarak açýklandý. Profesyonel branþ gelirleri ise 343 bin lira Federasyon geliri, 841 bin lira Ýddia geliri, 114 bin lira transfer, 34 bin stad geliri, 129 bin lira reklam geliri, bin lira baðýþlar, 373 bin lira açýk otopark geliri, 382 bin lira 2016 yýlýnýn mart ayýnda olaðan genel kurulunu yapacak. Bu on aylýk sürede kulübün tahmini gelirleri arasýnda en büyük payý 3 milyon 250 bin lira ile baðýþlar oluþturuyor lira iddia geliri hereflenirken 510 bin lira ise stadyum geleri hedefleniyor. Kulübün diðer gelirleri ise federasyon geliri 520 bin lira, üye aidatlarý 1920 lira, alacaklar ve dönen varlýklar olarak 130 bin lira bekleniyor. Giderlerde ise en büyük payý 3 milyon 200 bin lira olarak transfer, maaþ ve prim giderleri alýrken ikinci büyük pay ise 2 milyon 257 bin lira ile amaç ve hizmet giderleri olarak belirtildi. Malzeme alýmýna 210 bin lira devlete ödenen giderler içinde 150 bin lira hesaplandý. Kahraman Ölçer babasýný kaybetti Çorum Ýl Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu ve Ulusal Gözlemci Kahraman Ölçer babasýný kaybetti. Geçtiðimiz günlerde geçirdiði kalp krizinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýnan Turan Ölçer (82) dün akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi bugün sabah saatlerinde Hastane den alýnarak Mecitözü ne götürülecek ve öðlen namazýnýn ardýndan kýlanacak cenaze namazýndan sonra topraða verilecek. Çorum HAKÝMÝYET merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, final maçýnda yönetim olarak üzerlerine düþeni yaptýklarýný ancak takýmýn moral motivasyon olarak hazýrlýnmasý konusunda eksikleri maçtan sonra gördüklerini söyledi. Baþkan Gül, bu noktada geçmiþten gereken dersleri çýkartarak önlerine baktýklarýný ve sezon sonunda bu birlikteliði þampiyonlukla taçlandýrmak istediklerini söyledi. Gül, ramazandan sonra Federasyon Baþkaný Yýldýrým Demirören in de katýlýmý ile tesisin temelini atacaklarýný ve en kýsa sürede hizmete hazýr hale getirileceðini belirtti. Biten her yýldan gereken dersleri çýkartarak yollarýna devam ettiklerini belirten Baþkan Gül yeni sezonda da en önemli hedeflerinin Çorum u layýk olduðu üst liglere taþýmak için þampiyonluk olduðunu söyledi. Çorum Belediyespor un Çorum un tek profesyonel kulübü olduðunu belirten Gül, Çorum un tüm sanayici ve iþadamlarýnýn bu kulübe sahip çýkmaya ve Çorum Belediyespor un dün yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulunda mevcut yönetim iki deðiþiklikle göreve devam etti. Dün Turgut Özal Konferans Salonu nda yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul a 77 üyeden 48 i imza atarak katkýda bulunurken spor taban birlikleri temsilcilerinden hiç bir ismin yaný sýra katýlýmýn çok düþük olmasý dikkat çekti. Bir yýllýk bütçe 4 milyon 750 bin lira kamyon garajý kira geliri olarak açýklandý. Giderler bölümünde ise amatör branþlara 409 bin lira performans primleri, 70 bin lira transfer peþinatý, 70 bin lira konaklama gideri, 110 bin lira gýda gideri, 22 bin lira ulaþým gideri, 6 bin lira saðlýk gideri, 17 bin lira Federasyon gideri, 75 bin lira malzeme alýmý, diðer giderler 264 bin lira olarak açýklandý. Profesyonel takým giderleri ise 959 bin lira maaþ giderleri, 746 bin lira transfer giderleri, 150 bin lira konaklama giderleri, 132 bin lira gýda giderleri, 23 bin lira saðlýk gideri, 9 bin lira ulaþým gideri, 117 bin lira kira gideri, 61 bin lira federasyon gideri, vergi 49 bin lira, stadyum gideri 23 bin lira, malzeme alýmý 60 bin lira, hakediþler 527 bin lira ve SGK giderleri 52 bin lira olarak açýklandý. Uzun ve kýsa vadeli yabancý kaynaklar kaleminde yer alan 653 bin lira gider hanesine bir anlam verilemedi. destek vermeye davet etti. Gül konuþmasýnýn sonunda ise hafta sonlarýnda yaþadýklarý hüzünlerin sevince dönüþmesini diledi ve bu birlikteliðin sezon sonunu þampiyonlukla taçlandýrmasýný diledi. Genel Kurul da Divan Heyeti Haþim Avcý, Mustafa Kanat ve Kemal Kan dan oluþtu. Ardýndan saygý duruþu ve istiklal marþý ile devam eden genel kurulda daha sonra sýrasýyla faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, gelir gider bütçesi ve tahmini bütçeler okunarak ibra edildi. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi için tek lista sunuldu ve oy birliðiyle bu yönetim göreve seçildi. Yönetim Kurulunda geçen dönemden iki isim Mustafa Mertek ve Kerep Karamantekin mazeretleri nedeniyle yer almazken geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn hemen Mustafa hemen tüm deplasman maçlarýnda yer alan Turgay Yýlmaz ve Mustafa Altunkaya yönetime giren iki yeni isim oldu. Yönetim Kurulu Zeki Gül, Fatih Özcan, Ýsmail Hakký Melendiz, Hasan Özer Gökmen, Özbayram, Mustafa Ercan, Hüseyin Teke, Sinan Özdilli, Turgay Yýlmaz, Fahri Yandýk ve Mustafa Altunkaya dan oluþtu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Erol Tonga, Ali Aybir ve Erden Sakýnmaz yer aldýlar. PERÞEMBE 18 HAZÝRAN 2015 Çorum Belediyespor un dün yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul unda görev seçilen yönetim kurulu üyeleri toplu halde Yönetim iki deðiþiklikle devam Çorum Belediyespor un dün yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulunda yönetim iki deðiþiklikle göreve devam dedi. Ýstanbulspor ile oynanan final maçýnýn ardýndan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye istifasýný sunmasýnýn ardýndan baþlayan genel kurul süreci sona erdi. Baþkan Külcü nün yönetime ekonomik katký yapacak isimlerin alýnarak güçlü bir yönetim oluþturulmasý talebinin ardýndan gelinen noktada önceki yönetimden Mustafa Mertak ve Kerep Karamantekin aflarýný istediler. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Mustafa Mertek in iþleri nedeniyle Kerep Karamantekin in Çorum Belediyespor Yönetimi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye kulübün onursal baþkanlýk ünvanýný resmen verdi. Bundan önceki yýllarda da Onursal Baþkan olarak sunulan Muzaffer Külcü Onursal Baþkan oldu Külcü için dün yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul da günden eklenerek bu deðiþiklik resmiyet kazandý. Yönetim adýna divana verilen ek madde konulmasý talebi doðrultusunda Çorum Belediyespor tüzüðünün ilgili maddesi uyarýsýnca Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye onursal baþkanlýk ünvaný resmen verildi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de genel kurul sonundaki konuþmasýnda bugüne kadar her zaman yanlarýnda olan ve tüm desteði veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye bir kez daha teþekkür etti ve onun bu desteði sayesinde kulübü bugünlere borçsuz olarak getirdiklerini söyledi. ise annesinin saðlýk sorunlarý nedeniyle affýný istediðini söyledi. Bu iki isminde yönetimde gibi çalýþmaya söz verdiklerini belirten Baþkan Gül, yeni yönetim kurulunada iki arkadaþlarýný alarak yola devam dediklerini belirtti. Yönetimden ayrýlan isimlerin yerine geçtiðimiz sezonda kýrmýzý siyahlý takýmýn deplasman maçlarý dahil tüm maçlarýnda yalnýz býrakmayan ve tribünde yerlerini alan Turgay Yýlmaz ve Mustafa Altunkaya yer aldý. Yönetim Kurulu dün akþam toplanarak görev daðýlýmýný yapacak ve hemen ardýn da yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacak Þipþak Genel Kurul Çorum Belediyespor un dün yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul unda dokuz gündem maddesi kýsa sürede okunarak oylandý ve tamamlandý. Genel Kurul da tek konuþmayý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yaparak üyeleri bilgilendirdi. Seçimin ardýndan yeniden Belediyespor Baþkaný seçilen Zeki Gül ün konuþmasýyla genel kurul sona erdi. Yeni oluþan yönetim kurulu en kýsa sürede toplanarak görev daðýlýmýný yapacak ve yeni sezon çalýþmalarýna start vere- Genel Kurul da Divan Heyeti Haþim Avcý, Mustafa Kanat ve Kemal Kan dan oluþtu Genel Kurul da gündem maddeleri tek tek oylanarak kýsa sürede kabul edildi ve seçim tamamlandý

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı