Đflas Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı (ĐĐK. mad. 158)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Đflas Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı (ĐĐK. mad. 158)"

Transkript

1 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar Đflas Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı (ĐĐK. mad. 158) Talih Uyar* I- Alacaklının iflas davası açması üzerine, ticaret mahkemesi, icra dairesindeki iflas dosyasını getirtir (şşk. mad. 158/II, c:1). * şflas davası basit yargılama usulüne (HUMK. mad ) göre incelenir (şşk. mad. 158/II, c:1). Uygulamada gereksinim duyulan sürati saşlamak için daha önce yürürlükte olan seri usul den vazgeçilerek- iflas davalarının basit yargılama usulü ne göre (HUMK. mad ) incelenmesi, 538 sayılı Kanun ile yapılan deşişiklik sonucunda yılında- kabul edilmiştir. şncelemenin mutlaka duruşmalı olarak yapılması gerekir. 1 Taraflara -iflas ödeme emrine vekili vasıtasıyla itiraz etmiş olan borçlunun vekiline 2 - gönderilecek davetiyelere ibraz etmek istedikleri vesikaları muayyen günde göndermeleri veya getirmeleri ve duruşmaya gelmemeleri veya vekille kendilerini temsil ettirmemeleri halinde gıyaplarında da karar verilebileceşi hususu ihtar olunur (HUMK. mad. 509) 3. EŞer her iki taraf da duruşmaya gelmezse, iflas davasına ait dosya işlemden kaldırılır (HUMK. mad. 409) 4. Ayrıca ilave edelim ki; davalı- borçlu makbul bir mazeret olmaksızın duruşmaya gelmezse, şcra ve * Avukat, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖŞretim Görevlisi. Bknz: 12. HD T /6642; T /352 Bknz: 12. HD T. 8527/2220; T. 8572/8079 Bknz: 12. HD T /5580 Bknz: 12. HD T /2132 şflas Kanunu na göre borçlunun bu davranışı taksiratlı müflis sayılır ve cezalandırılır (şşk. mad. 310/7). II- şflas talebinin ilanı: Ticaret mahkemesi dava dilekçesini aldıktan sonra hemen borçlunun iflas ödeme emrine -süresi içinde ve icra dairesinde- itiraz etmiş olup olmadışını araştırır ve iflas ödeme emrine itiraz etmemiş olduşunu saptarsa iflas talebinin ilanına karar verir (şşk. mad. 158/I,c:1;166/II) 5. Bu suretle borçlu hakkında a- lacaklı tarafından iflas davası açılmış olduşu borçluların dişer alacaklılarına duyurulur. Yüksek mahkeme 6 iflas yolu ile takibe borcum yoktur şeklinde itiraz ettikten sonra açılan iflas davasında borcu kabul ederek ödeme yapmayacaşını bildirmiş olan borçlunun bu beyanı ile takibe itirazını geri almış sayılacaşının, iflas talebinin şşk.nun 166. maddesi uyarınca ilan edilmesi gerekeceşini belirtmiştir. Bu ilan; tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde daşıtımı yapılan gazetelerden biri ile birlikte borçlunun muamele merkezinin bulunduşu yerdeki bir gazete ve Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır. Tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde daşıtımı yapılan gazetenin yayınlandışı yer aynı zamanda muamele merkezi ise mahalli gazetede ilan yapılmaz (şşk. mad. 158/I,c:1;166/II) 5 6 Bknz: 19. HD T. 1087/4137; T. 3712/5039; T. 6604/ T. 1619/ T. 1762/3853 Bknz: 19. HD T. 2023/6331 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

2 Bu suretle, borçlunun bir alacaklısı ile anlaşarak iflas kararı alıp dişer alacaklılarına zarar vermesi önlenmek istenmiştir. Ticaret mahkemesi borçlunun -süresi içinde ve icra dairesinde- itiraz etmiş olduşunu saptarsa, iflas talebinin ayrıca ilanına (borçlunun dişer a- lacaklılarına duyurulmasına) gerek yoktur 7 8. Çünkü iflas ödeme emrine itiraz üzerine, itirazın kaldırılarak borçlunun iflasına karar verilmesi talebi ile açılan davada, taraflar arasındaki alacak borç ilişkisi inceleme konusu yapılacaşından, dişer bir deyişle iflası gerektiren bir durumun mevcut olup olmadışı araştırılacaşından, şşk. mad. 158/I maddesinde öngörüldüşü gibi, iflas talebinin ilanına gerek yoktur... 9 III- şflas davasına müdahale veya itiraz: şflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün içinde, borçlunun dişer alacaklıları iflas davasına müdahale ederek veya itirazda bulunarak borçlunun iflasını gerektiren bir durum olmadışını örneşin; borçlu hakkında yapılan takipteki alacaşın gerçek bir alacak olmadışını, takibin muvazaalı olarak yapıldışını- belirterek mahkemeden iflas talebinin (iflas davasının) reddine karar verilmesini isteyebilirler. Ticaret mahkemesi; iflas davasına müdahale ederek, iflas talebine itiraz etmiş olan alacaklıları dinledikten sonra borçlunun iflasını gerektiren bir durum bulunup bulunmadışını -çok kez; tarafların ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırarak- araştırır 10 ve bu araştırma sonu Karş: KURU, B. şcra ve şflas Hukuku,1993, C:3,s:2678 vd.-kuru, B. şcra ve şflas Hukuku El Kitabı,2004,s:954,dipn:4-Aynı görüşte: ALTAY, S. Türk şflas Hukuku,2004,C:1,s:134 vd.-altay, S. Genel Olarak şflas Davaları ve şflasta Paylaştırımanın Esasları (Ünal Tekinalp e ArmaŞan, C:2, 2003, s:897) -BAYKAL, E. U. şflas Davasında Depo Kararı (BATşDER, 2001, C:21, S:1, s:195) (Bu görüşe göre hem borçlunun ödeme emrine i- tiraz etmiş olması ve hem de itiraz etmeden ödeme emrinin kesinleşmesinden sonra açılan iflas davasında iflas takibinin kesinleşmesi üzerine- mahkemenin iflas talebini ilan etmesi gerekir ) Bknz: 19. HD T. 9865/12962; T. 3349/5502; T. 894/1493 vb T. 1619/2829 Bknz: 19. HD T. 894/1493 Bknz: 19. HD T. 6153/8956; T. 5065/7365; T. 5489/ T. cuna göre ya depo kararı vermeden iflas davasının reddine ya da depo kararı vererek, borçlunun depo kararını yerine getirip getirmemesine göre iflas kararı veya iflas konusunda karar verilmesine mahal olmadışına (iflas davasının reddine) karar verir. Ayrıca belirtelim ki; şşk. mad. 158 de öngörülen sürede iflas davasına müdahale veya itiraz da bulunmayan alacaklılar yargılama sonunda mahkemece verilen iflas kararını temyiz edemezler. 11 IV- şflas talebinin (davasının) incelenmesi: şflas takibinin yapıldışı icra dairesinden takip (iflas) dosyasını getirten ticaret mahkemesi ö n c e borçlunun iflas ödeme emrine süresi içinde ve icra dairesine- itiraz edip etmedişini ve borçlunun iflasa tabi kişilerden olup olmadışını ve kendisinin yetkili olup olmadışını (şşk. mad. 154/III) k e n d i l i Ş i n d e n 16 araştı /707 Bknz: 19. HD T. 8784/6613; T. 815/1572 Hukukumuzda kimlere karşı iflas yolu ile takip yapılabileceşi şşk. mad.43 te iflas yoluyla takip ancak Ticaret Kanunu gereşince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır ş e k l i n d e belirtilmiştir.kimlerin tacir olduşu veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunduşu da TK. mad da gösterilmiştir (Ayrıntılı bilgi için bknz: KURU, U, B. a.g.e C:3, s:2620 vd.-altay, S. a.g.e s:29 vd.-üstün ÜSTÜN- DAİ, S. şflas Hukuku,2006,s:12 vd.-deyneklş, A. Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü şflas Yoluyla Takip,2005, s:28 vd.-günel,y.m. şflas Davaları,2006, s:13 vd. BALCI,. şflasın Ertelenmesi, 2005, s:61 vd.) Yüksek mahkeme anonim şirkete kefil olmanın veya anonim şirket ortaşı olmanın, tacir sayılmak için yeterli olmadışını (bknz: 19. HD T. 7816/11614); anonim şirket ortaklarının sadece bu sıfatları nedeniyle tacir olarak kabul edilip iflaslarına karar verilemeyeceşini (bknz: 19. HD T. 2617/5302 ); sermaye şirketlerinin ortakları ve yöneticilerinin sadece bu sıfatları nedeniyle iflasa tabi tutulamayacaklarını (bknz: 19. HD T. 9814/4878) belirtmiştir... Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR,T. şcra ve şflas Kanunu erhi,1973,c:2,s:1723 Bknz: 19. HD T. 4707/ T. 6758/7485 Bknz: 19. HD T. 8508/11660; T. 7842/10984; T. 4462/7390 vb T. 8151/ T. 5720/ Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

3 rarak; borçlunun iflas ödeme emrine itiraz etmedişini saptaması halinde hemen -yukarıda II de belirttişimiz şekilde- iflas talebi ni i l a n ettikten sonra; iflas talebini (davasını) borçlunun iflas ödeme emrine süresi içinde ve icra dairesine itiraz etmiş olup olmamasına göre farklı şekilde inceler: A) Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemiş ol- o ması 17 : Borçlu, kanunda öngörülen süre -7 güniçinde şşk. mad.155 ve 156/I uyarınca, ödeme emrine icra dairesine başvurarak- itiraz etmemişse alacaklı ticaret mahkemesinden sadece iflas kararı verilmesini ister(şşk.mad. 156/I). Bu taktirde ticaret mahkemesi alacaşın gerçekten varolup olmadışını araştırmaksızın sadece borçlunun ödeme emrine itiraz edip etmedişini ve takibin kesinleşip kesinleşmedişini araştırır. 18 Yüksek mahkeme takibin itirazsız kesinleşmesi üzerine açılan iflas davasında; borçlunun cevap dilekçesinde takip konusu borcu tamamen ödedişini belirtmesine raşmen, bu savunmasını isbat edememesi halinde, mahkemece iflas kararı verilmesinde bir usulsüzlük bulunmadışını 19, davalı-borçlunun yargılama sırasında sunduşu ö- demeye ilişkin makbuz üzerinde durulmadan iflas kararı verilemeyeceşini 20 belirtmiştir. Ayrıca bu olasılıkta ticaret mahkemesi -yukarıda (II) de belirtildişi şekilde- iflas talebini ilan etmek zorunda olduşundan, bu ilan üzerine borçlunun dişer alacaklıları iflas davasına müdahale veya iflas talebine itiraz da bulunmuşlarsa iflası gerektiren bir hal bulunup bulunmadışı, takip konusu alacaşın gerçek bir alacak olup olmadışı -tarafların ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak- araştırılmalı ve varılacak sonuca göre -borçlunun borçlu olmadışıveya iflasa tabi kişilerden olmadışı saptanırsa- iflas davasının reddine karar verilir ya da - borçlunun borçlu olduşu saptanırsa- depo kararı (emri) verilerek, borçluya iflas kararı verilmeden önce, borcunu ödeyerek iflastan kurtulması KURU,B. şflas Ödeme Emrine ştiraz Edilmemesi Halinde şflas Davası (BATşDER,1962,C:1,S:4,s: ) Bknz: 19. HD T / HD T /1523 Bknz: 19. HD T. 8198/11658 Bknz. 19. HD T. 6179/8547 için son bir şans tanınır. Bu iflas davasında borçlu ticaret mahkemesinde borçlu olmadışına dair bir itiraz ve def ide bulunamaz.borçlu, borcunu ödeme emrini tebli- Şinden önce alacaklıya ödemiş ise, ödeme emrinin teblişi üzerine bu hususu icra dairesine bildirmek zorundadır.eşer, ihmal ederek ödeme emrine bu nedenle itiraz etmemiş ve takipte kesinleşmiş ise, iflas davasında borçlu olmadışını ileri süremez. Bu taktirde borçlu için yapılacak iş, borcunu tekrar ödeyerek iflastan kurtulmaktır.ancak, ikinci kez ödedişi bu parayı istirdat davası açarak (şşk. mad.72/vii) geri alabilmelidir 21. Ayrıca belirtelim ki; borçlu iflas davasına bakan mahkemeye iflasın ertelenmesi (şşk.mad.179) talebinde bulunduşunu bildirirse mahkemenin iflas kararı verebilmek için, erteleme talebi ü- zerine verilecek kararı beklemesi yani;iflasın ertelenmesi talebi iflas kararı bakımından bekletici mesele sayması- gerekir 22. B) Borçlunun ödeme emrine itiraz etmiş olması: o Borçlu, kanunda öngörülen süre -7 gün- içinde, şşk. mad.155 ve 156/I uyarınca ödeme emrine icra dairesine başvurarak- itiraz etmişse, alacaklı ticaret mahkemesinden hem borçlunun itirazının kaldırılmasını 23 ve hem de borçlunun iflasına karar verilmesini talep eder (şşk. mad. 156/III). Ticaret mahkemesi normal bir alacak davasında olduşu gibi tarafların iddia ve savunmalarını genel hükümlerine göre 24 inceleyerek -ve tarafların ticari defter ve kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırarak 25 - borçlunun gerçekten borçlu olup olmadışını araştırır (şşk. mad. 158/II, c:1). Yani, ticaret mahkemesi genel haciz yoluyla takiplerdeki itirazın kaldırılması talebini inceleyen icra mahkemesi gibi şşk. mad.68 de sayılan belgelerle başlı olmaksızın tarafların beyanlarını deşerlendirir Ayrıntılı bilgi için bknz:şleride;açiklama: V-h MU UL,T. şcra ve şflas Hukuku,2005, s:987 Bknz: 19. HD T / HD T. 1362/2496 Bknz: 19. HD T. 2172/2964; T. 22/1109; T. 3502/5478 Bknz: 19. HD T. 7918/908 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

4 Borçlu, ticaret mahkemesinde, ödeme emrine itiraz ederken icra dairesine bildirmiş olduşu sebeplerle başlı olmamaksızın, iflas davasına karşı vermiş olduşu cevap dilekçesi nde, tüm savunma nedenlerini ileri sürebilir. Yukarıda belirttişimiz gibi; borçlu iflas davasına bakan mahkemeye iflasın ertelenmesi (şşk. mad.179) talebinde bulunduşunu bildirirse mahkemenin iflas kararı verebilmek için, erteleme talebi üzerine verilecek kararı beklemesi yani; iflasın ertelenmesi talebi iflas kararı bakımından bekletici mesele sayması- gerekir. Mahkeme,yaptıŞı inceleme sonunda; a) Davalının borçlu olduşunu ve borcunu öde- memiş olduşunu saptarsa; borçlunun itirazının kaldırılmasına ve ayrıca bu kararla birlikte bir de az sonra içerişini inceleyeceşimiz- depo kararı (emri) verir. b) Davalının borçlu olmadışı ya da iflasa tabi ki- k şilerden olmadışı sonucuna varırsa; itirazın kaldırılması talebinin -ve iflas davasının- reddine karar verir. Bu karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder (HUMK. mad.237). şflas davası sırasında borçlunun ölmesi halinde, alacaklı iflas davasının -tereke temsilcisine depo emri tebliş ettirerek- tereke hakkında davanın devamını isteyebilir. Bu dava sonucunda borçlunun deşil, terekenin iflasına karar verilir. 26 V- Depo kararı (emri): a) Ticaret mahkemesi gerek borçlunun iflas ödeme emrine süresi içinde ve icra dairesine itiraz etmemiş olması ve gerekse borçlunun iflas ödeme emrine -süresi i- çinde ve icra dairesine- itiraz etmiş olması halinde; yaptışı inceleme sonunda borçlunun iflasa tabi kişilerden olduşunu ve borçlu olduşuna ve borcunu ödemedişine kanaat getirirse, borçluya yedi gün içinde, faiz ve icra giderleriyle birlikte borcunu i f a e t m e s i n i ya da o miktar meblaşı (parayı) mahkeme veznesine d e p o e t m e s i n i bildirir (emreder) (şşk. mad. 158/II, c:2). Buna uygulamada depo kararı veya depo emri denilmektedir Bknz: 19. HD T. 6621/11483 şşk. mad. 158/II,c:2 de düzenlenmiş olan depo kararı (emri) kaynak şsviçre şcra ve şflas Kanunu nda yer al- Depo kararında (emrinde) borcun (faiz ve takip giderleriyle birlikte) yedi gün içinde i f a veya d e p o edilmemesi halinde iflasına karar verileceşi de borçluya i h t a r olunur (şşk.mad. 158/II,c:3) 28. Depo kararının (emrinin) ana para, icra masraflarını (başvurma harcını, peşin harcı, tahsil harcını, tebligat giderlerini ve icra vekalet ücretini ) ve faizi (temerrüt tarihinden -en geç takip tarihinden- depo kararının verileceşi tarihe kadar işleyecek faizi) içermesi gerekir. 31 Depo emrinde ödenecek meblaşın Türk lirası o- larak belirtilmesi gerekir. 32 U y g u l a m a d a, ticaret mahkemeleri depo kararına (emrine) esas olacak olan alacak miktarını, tayin ettikleri bilirkişilere hesaplatmaktadırlar mamaktadır. Kaynak kanunda mahkemenin iflas talebini reddedeceşi durumları öngören 172. maddesinde eşer borçlu borcun faiz ve masrafları ile birlikte itfa e- dilmiş veya alacaklının kendisine bir mühlet vermiş olduşunu senetle ispat ederse denilerek, bu durumda da mahkemenin iflas talebini reddedeceşi belirtilmiştir. GörüldüŞü gibi madde metninde borcun faiz ve masraflarıyla birlikte resmi bir yere depo edilmesi ayrıca öngörülmemiştir (ÇAİA,T. şflas Davalarında Depo Kararına Dair BATşDER, 1987, C:XIV, S:1, s:5 ) tarihli yeni şsviçre şcra ve şflas Kanunu. nun 172. maddesinde aynı düzenlemeye yer verilmiştir (BA BAY- KAL,E.U. a.g.m. s:197) Bknz: 19. HD T. 2617/5302; T. 6275/844; T. 5281/6759 vb. POSTACIOİLU,ş. şflas Hukuku şlkeleri,1978,c:1,s:23- ALTAY,S. a.g.m. s:896-altay,s. a.g.e C:1,s:170- OLGAÇ,S. şçtihatlarla şcra ve şflas Kanunu,1974, s:1132- BERKşN,N. şflas Hukuku Bakımından Harç ve Masraflar (Ord. Prof. Dr. Sabri akir Ansay a ArmaŞan, 1964, s:331)- ÖİÜTÇÜ,T./ÇşTOİLU,A. Uygulamalı şcra ve şflas Kanunu,1977, C:1,s:755 Karş: KURU,B. a.g.e. C:3,s:2614 vd. (Bu görüşe göre;şşk. mad.158/ii,c:2 deki icra masrafları na icra takibinden dolayı, alacaklı vekili için takdir edilecek vekalet ücreti girmez. Çünkü henüz icra takibi sonuçlanmamıştır Ayrıca; şşk. mad. 138 e göre vekalet ücretinin icra müdürü tarafından takdir edilmesi gerekir. Halbuki burada depo kararını ticaret mahkemesi vermektedir.) Bknz: 19. HD T. 1023/2069; T. 9269/12664; T. 4462/7390 vb T. 796/ T. 4303/ T. 5172/ T. 5920/ HD T. 1358/2564 Bknz: 19. HD T. 7047/8562; T /5582; T. 2306/7605 vb. Bknz: 19. HD T. 5007/707; T. 204 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

5 Alacaklı, depo kararının verildişi oturumdan sonraki ilk oturumda borçluya borcunu ödemesi için mehil verirse mahkemenin yeni bir depo kararı (emri) vererek,buna göre yeni bir oturum günü belirlemeli ve belirledişi oturum gününü ve depo kararını borçluya veya vekiline tefhim (ya da tebliş) etmelidir Keza, bozmadan önceki depo kararına (emrine) göre -yeniden depo kararı vermeden- iflasa karar verilemeyeceşi 36 gibi depo kararının (emrinin) teblişinden (tefhiminden) sonra iflas davasının müracaata bırakılmış olması halinde, davalıya yeni depo kararı (emri) tebliş (tefhim) edilmeden iflas kararı verilemez. 37 Depo kararının verileceşi oturumda b o r ç l u ya da -vekaletnamesinde iflas davasını kabul yetkisi bulunan 38 - v e k i l i depo kararı verilmemesinin borcu ödemeyeceklerini iflas kararı verilmesini isterse mahkemece depo kararı (emri) verilemez Borçlu, depo kararında (emrinde) belirtilen 7 günden sonra borcunu öderse yine iflas kararı verilebilir mi? Doktrinde depo kararındaki (emrindeki) yedi günlük sürenin mahkemeyi kısıtlayan bir süre olduşu bu süre geçtikten sonra / T. 5496/7729; T. 1773/ T. 1842/ T. 937/ HD T. 8860/ T. 3992/ T. 6653/ HD T. 3613/3912 KURU, B. a.g.e. C:3, s:2694 Bknz: 19. HD T. 6094/9184; T. 9524/12695; T. 5081/ T. 6304/9039 Bknz: 11. HD T. 601/922 Bknz: 11. HD T. 536/774; T. 2826/4540 Bknz: 19. HD T. 4936/6951; şşd T. 882/721 KURU, B. a.g.e. C:3,s:2694 Bknz: 19.HD T. 6701/7657; T. 5470/5081;11. HD T. 4119/3445 Karş: 12. HD T. 1418/3463 KURU, B. a.g.e. C:3,s:2688 vd. KURU, B. El Kitabı s:955 vd.- POSTACIOİLU, ş. a.g.e. s:32 -ÜSTÜNDAİ, S. a.g.e. s:42, dipn. 13a - GÜRDOİAN,B. şflas Hukuku Dersleri,1966, s:40-altay,s. a.g.e. C:1,s:171- BAY- KAL,E.U. a.g.m. s:199-olgaç,s. a.g.e. s:1130 Aynı doşrultuda; bknz: 19. HD T. 2693/7866; T. 4849/6713; T. 1781/2059 da borcunu ödeyebileceşi ve borcunu bu surette ödedişini resmi veya imzası alacaklı tarafından ikrar edilmiş bir belge ile depo kararının verildişi celseden sonraki ilk oturumda ispat eden borçlu hakkında iflas kararı verilemeyeceşi belirtilmiştir. Depo kararının (emrinin) verildişi oturumda borçlu hazırsa bulunuyorsa depo kararı b o r ç - l u y a bildirilir (tefhim edilir), borçlu yoksa fakat vekili varsa v e k i l i n e bildirilir (tefhim edilir). Bu durumda, ayrıca depo kararının borçluya teblişine gerek yoktur. Fakat, depo kararının verildişi oturumda borçlum hazır deşilse ve vekili de yoksa depo kararının borçluya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliş edilmesi gerekir (şşk. mad. 158/II, c:2). EŞer borçlu iflas davasında bir vekille temsil ediliyorsa depo kararının oturumda hazır bulunmayan- borçlunun vekiline tebliş edilmesi gerekir (Tebligat Kanunu mad.11) Depo kararı ile borçluya,borcunu ödeyerek iflas etmekten kurtulması için son bir fırsat verilmektedir 46. Ticaret mahkemesince verilen depo kararı (emri) a r a k a r a r ı nitelişinde olduşundan, bu karar tek başına (müstakil olarak) temyiz edilemez 47 ve davalı-borçlunun iflasına karar verilip karar tefhim edilinceye kadar 48, bu karardan dönülebilir KURU,B. a.g.e. C:3,s:2686- KURU,B. El Kitabı s:955- POSTACIOİLU,ş. a.g.e. s:32- ÜSTÜNDAİ,S. a.g.e., s:42 - BAYKAL,E.U. a.g.e. s:198-erş,g. Uygulamalı şflas ve Konkordato Hukuku,1991,s:56-MU UL,T. a.g.e. s:987 Aynı doşrultuda;bknz: 19. HD T. 9765/12962; T. 800/1570; T. 796/ T. 4303/4871; T. 8338/ HD T. 1847/1510 KURU,B. a.g.e C:3, s:2687-kuru,b. El Kitabı s:955- ÇAİA,T. a.g.m. s:5-üstündai;s: a.g.e. s:42-baykal, E.U. a.g.m. s:197 Bknz: 19. HD T. 8103/4477 Karş: ERş,G. a.g.e. s:57 (Bu görüşe göre; depo kararı tefhim veya tebliş edilmişse bundan rücu edilemez.) ÇAİA,T. a.g.m. s:6 vd; 13-BAYKAL,E.U. a.g.m. s:202 vd. FINDIKGşL,Y. şflas Hukukumuzda Depo Kararı (şbd. 1950, C:XXIV, S:12,s:709) Bknz: 19. HD T. 8103/4477 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

6 b) Borcun alacaklıya ödenmesi esi veya ticaret mah- kemesine depo edilmesi: Borçlu, y e d i g ü n- l ü k depo süresi içinde; aa- Borcunu -faiz ve icra giderleriyle birliktedoşrudan doşruya alacaklıya nakden veya alacaklının kabul ettişi çek,bono,teminat mektubu vs. ile 51 - ödeyebilir (ifa edebilir) 52. Bu olasılıkta borcun ödendişi nin ilk oturumda ticaret mahkemesine ya bizzat alacaklı (vekili) tarafından bildirilmesi yahut borçlunun bu hususu kesin delillerle ticaret mahkemesinde ispat etmesi gerekir. bb- Borcunu -faiz ve icra giderleriyle birlikte- ticaret mahkemesi veznesine depo edebilir 53. Borçlu eşer, sırf iflas etmemek için -depo kararında belirtilen borç miktarına itirazı olmasına raşmen- borcu ödemek istiyorsa bu yolu tercih etmelidir. Çünkü ileride belirteceşimiz gibi- depo ettişi parayı teminat göstererek ticaret mahkemesinin verdişi depo kararını temyiz edebilir ve Yargıtay dan yürütmenin geri bırakılması (tehiri icra) kararı alarak, bu paranın alacaklıya hemen- ödenmesini önleyebilir.. Borçlunun yukarıda belirtildişi şekilde; depo kararında belirtilen miktarı alacaklıya ödemesi veya ticaret mahkemesi veznesine depo etmesi halinde; ticaret mahkemesince bir görüşe göre 54 iflas davasının reddine dişer bir görüşe göre ise 55 iflas talebinin reddine karar verilmesi gerekir. Fakat uygulamada 56 bu durumda iflas konusunda karar verilmesine mahal olmadışına şeklinde karar verilmektedir. Bu durumda mahkeme ayrıca davalı-borçluyu Bknz: 11. HD T. 4745/5083; T. 69/11147 Bknz: 12. HD T. 2910/4283 Yüksek mahkeme iki olayda, depo kararında (emrinde) belirtilen miktarın mahkeme veznesi yerine banka ya yatırılmasını da geçerli kabul ederek, bu durumda iflas kararı verilemeyeceşini belirtmiştir: bknz: 19. HD T. 6002/7517; 12. HD T /7489 KURU,B. a.g.e. C:3 s:2689- KURU,B. El Kitabı,s:956 ÇAİA,T. a.g.m. s:4;12 Bknz: 19. HD T. 2693/7866; T. 4849/6712; T. 1781/2059 vb T. 7709/ HD T /7156 yargılama giderlerini ve vekili bulunan davacı lehine hükmettişi- maktu 57 avukatlık ücretini de ödemeye mahkum eder. c)borcun alacaklıya ö- denmemesi veya ticaret mahkemesine depo e- dilmemesi: Borçlu y e d i g ü n l ü k depo süresi içinde -veya engeç; iflas kararının verileceşi oturumdan önce- takip konusu -depo kararında (emrinde) belirtilen- borcu ne alacaklıya öder ve ne de mahkeme veznesine depo etmezse, mahkemece -iflasın açılma anını saat ve dakika olarak belirterek 58 (şşk. mad. 165/I)- borçlunun itirazının kaldırılmasına ve (veya; icra takibine itiraz edilmemiş olması halinde; sadece) borçlunun iflasına karar verir. 59 şflas davasının kabulü (veya reddi) halinde, ayrıca lehine karar verilen taraf yararına -şşk. mad. 156 vd.nda ayrıca belirtilmemiş olduşundan- %40 tazminata hükmedilemez. 60 Ticaret mahkemesinde açılmış olan dava itirazın iptali davası almadışından, bu dava sonunda itirazın iptaline ve takibin devamına şeklinde karar verilemez. 61 Yüksek mahkeme şu durumlarda iflas davasının konusuz kaldışını belirterek konusu kalmayan davanın reddine ya da davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadışına şeklinde karar verilmesi gerekeceşini ifade etmiştir. Gerçekten, yüksek mahkeme; - şflas davasının dayanaşı olan takibin iptal edilmiş olması halinde, iflas davasının konusuz kalmış olacaşını 62 - Depo kararındaki süreden sonra nihai (son) karardan önce, takip konusu borcun davacıya ö- denmiş olması halinde, mahkemece konusu kalmayan davanın reddine karar verilmesi gerekeceşini Bknz: 19. HD T. 8922/12014; T. 6738/8961; T. 599/5309 vb. Bknz: 19. HD T. 1619/2829 Bknz: 19. HD T. 2071/3290 Bknz: 19. HD T. 3349/5502; T. 4111/5480; T. 6404/9470 vb. Bknz: 19. HD T. 1023/2069; T. 699/1888; T. 3329/4602 Bknz: 19. HD T /13377 Bknz: 19. HD T. 2693/7866; T. 4849/6713; T. 1781/2059 vb. 206 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

7 - şflas yoluyla yapılmış olan takibin, daha sonra haciz yoluna çevrilmiş olması halinde, iflas davası konusuz kalmış olacaşından, mahkemece davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadışına şeklinde karar verilmesi gerekeceşini 64 - Bir borçlu hakkında ancak bir kez iflas kararı verilebileceşinden, davalı hakkında başka (veya aynı) mahkemede iflas kararı verildişi nin bildirilmesi halinde, bu kararın kesinleşip kesinleşmedişinin araştırılarak, eşer kesinleşmemiş ise, bu kararın kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması, eşer kesinleşmemiş ise, açılan (görülmekte olan) davanın konusu kalmadışından reddine -ya da konusu kalmadışından karar verilmesine yer olmadışına şeklinde- karar verilmesi gerekeceşini 65 - şflas davası sonucunda -borcun ödenmiş olması ya da daha önce başkaca iflas kararı verilmiş olması gibi nedenlerle- konusu kalmayan davanın reddine veya konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadışına şeklinde karar verilen durumlarda, iflas davasını açmakta haklı görülen -ve vekili bulunan- davacı yararına avukatlık ücretine (ve yargılama giderine) hükmedilmesi gerekeceşini 66 - şflas takibi itirazsız kesinleşmiş olsa dahi, takip konusu borcun ödenmiş olduşunun anlaşılması halinde iflas davasının -konusu kalmamış olması nedeniyle- reddine karar verilmesi gerekeceşini 67 - Bozma kararından sonra dava ve takip konusu alacaşın ödenmiş olması halinde konusu kalmayan davanın reddine karar verilmesi gerekeceşini 68 belirtmiştir. ç)borçlunun ticaret mahkemesinin veznesine de-d po ettişi para alacaklıya ne zaman ödenir? şcra ve şflas Kanunu muzda bu konuyu düzenleyen açık bir hüküm olmadışından bu yasal boş Bknz: 19. HD T. 8368/3878 Bknz: 19. HD T. 256/1140; T. 562/1729; T. 4322/4865 vb. Bknz: 19. HD T /1271; T. 7828/9487; 11. HD T. 1542/2320 Bknz: 19. HD T. 7709/8271 Bknz: 12. HD T /7156 luk doktrinde (ve uygulamada) farklı görüşlerin ileri sürülmesine neden olmuştur. Bir görüşe gö-g re 69 depo kararında (emrinde) belirtilen meblaşın mahkeme veznesine yatırılması (ve hatta, bunun icra dairesine gönderilmesi) hukuken b o r c u n i f a s ı nitelişinde deşildir. Borçlu, bu suretle borcundan kurtulmuş olmaz, borcuna temerrüt faizi işlemeye devam eder. 70 Çünkü, bu para hemen alacaklıya ödenmez. Depo kararının (emrinin) hatalı olduşunu düşünen borçlu, bu kararı temyiz ederek alacaklının bu parayı karar kesinleşinceye kadar- almasını önler.bu durumda borçlunun ayrıca icra dairesinden mehil alarak, Yargıtay dan tehiri icra kararı getirmesine de gerek yoktur 71.DiŞer bir görüşe g göre 72 ise; borçlunun borcunu mahkeme veznesine depo etmesi de ödeme nitelişindedir. Mahkemenin, veznesine depo edilen parayı hemen icra dairesine (dosyasına) göndermesi gerekir. Bu aşamada borçlu mahkemece verilmiş olan iflas davasının (talebinin) reddi kararını veya iflas konusunda karar verilmesine mahal olmadışına dair kararı Yargıtay dan tehiri icra kararı (yürütmeyi durdurma kararı) verilmesini isteyerek temyiz edebilir. Bu durumda, borçlunun icra dairesinden mehil isterken ayrıca teminat göstermesine gerek yoktur. Mahkeme veznesine depo ettişi para teminat olarak kabul edilir. Borçlu bu suretle,depo ettişi paranın alacaklıya ödenmesini önleyebilir. EŞer borçlu, ticaret mahkemesince verilmiş olan yukarıda bahsedilen kararı tehiri icra isteyerek temyiz etmezse ya da Yargıtayca tehiri icra kararı verilmezse icra dosyasına gönderilen para alacaklıya ödenir. Doktrinde bu görüş ayrılışı uygulamayı da etkilemiş ve mahkemelerin bu konudaki tutumları da birbirinden farklı olmuştur.gerçekten kimi mahkemeler; veznelerine depo edilen parayı icra dairesine göndermemekte ve vermiş oldukları karar kesinleşinceye kadar kimseye ödeme yapmamak ÇAİA, T. a.g.m. s:7 vd.-aynı görüşte: ERş, G. a.g.e. s:58- GÜNEL, Y. M. a.g.e. s:57,dipn:5 Bknz: 19. HD T. 7519/11031 Ayrıca bknz: BERKşN,N. şflas Hukuku Rehberi,1980, s:25 vd. KURU, B. a.g.e C:2, s:2689-kuru, B. El Kitabı, s:956 vd.-aynı görüşte: ALTAY, S. a.g.e. C:1,S:172;188vd. ANSAY,. S. Hukuk, şcra ve şflas Usulleri, s:207 Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar

8 ta, kimi mahkemeler ise kararı temyiz eden borçluya tehiri icra kararı alma fırsatını tanımak için veznelerine depo edilmiş olan parayı hemen icra dairesine (dosyasına) göndermektedirler. Bu farklı görüş ve uygulamalara son vermek için en kısa zamanda şşk. mad. 158 e bu konuyu düzenleyen açık bir hüküm konulması çok isabetli olacaktır. d) Borçlunun ticaret mahkemesine depo ettişi para ticaret mahkemesinin kararının Yargıtayca bozulması halinde ne gibi işlem yapılacaktır? Bu paranın istek halinde hemen borçluya iadesi mi gerekir yoksa bu durum şşk.mad.36 ya da şşk. mad. 40 a göre mi işlem yapılacaktır? Bir görüşe göre 73 mahkeme kararı bozulursa mahkeme veznesine depo edilen para istek halinde borçluya hemen iade edilir. Ticaret mahkemesinin veznesine depo edilen paranın, hemen icra dairesine gönderilerek kararı temyiz eden borçluya şşk.mad.36 ya göre Yargıtay dan tehiri icra kararını getirme olanaşının tanınmasının isteyen görüşe göre ise, ticaret mahkemesi kararının Yargıtayca bozulması halinde şşk.mad.36/v uyarınca borçlunun müracaatı ü- zerine bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmeyeceşine mahkemece kesin olarak karar verileceşi nden ; icra dosyasındaki paranın borçluya iade edilip edilmeyeceşine bozmanın nitelişine göre- ticaret mahkemesi karar verecektir. Nihayet katıldışımız- son bir görüşe göre ise; iflas davasının sonucunda verilen kararın bozulması halinde şşk.mad 40/II hükmü kıyasen uygulanacaşından 74 iflas kararının Yargıtayca bozulması üzerine, borçlunun daha önce depo kararı (emri) uyarınca yatırdışı para hemen borçluya iade edilmemeli, şşk. 40/II koşullarının gerçekleşmesi yani bozma kararına uyan mahkemenin borçlunun hiç veya o kadar borçlu olmadışı doşrultusunda vereceşi kararın kesinleşmesinden sonra, paranın borçluya iadesi mümkün olmalıdır ERş,G. a.g.e. s:58 Bknz: 12. HD T /4914; şşd T. 3440/3376 e) Borcun alacaklıya ödenmemesi ve ticaret mah- kemesi veznesine depo edilmemesi ve iflas i kararı verilmesi: Borçlu, yukarıda açıklandışı şekilde depo kararında belirtilen miktarın, 7 günlük depo süresi içinde alacaklıya (vekiline) içinde alacaklıya (vekiline) ödemez veya ticaret mahkemesi veznesine depo etmezse; ticaret mahkemesi, depo kararından sonra ilk oturumda borçlunun iflasına karar verir (şşk. mad.158/ii,c:3). Ayrıca belirtelim ki, ticaret mahkemesinin depo kararından sonraki ilk oturumunda iflas kararı verebilmesi için davacı-alacaklının birinci alacaklılar toplantısına kadar olan giderler ile iflas kararının kanun yollarına başvuru için gerekli bütün tebliş masraflarını peşin olarak yatırmış olması da gerekli olduşundan (şşk.mad.160), ticaret mahkemesinin depo kararı (emri) verirken alacaklıya da şşk.mad.160 a göre belirleyece- Şi meblaşı yatırması için depo kararının verildi- Şi oturumda- ilk oturuma kadar süre vermesi gerekir. f) Borçlu ticaret mahkemesine başvurarak -genel (adi) iflas yoluyla takipte- g e c i k m i ş i t i-i r a z da bulunabilir mi? şcra ve şflas Kanunu muzun 154 vd. maddelerinde adi(genel) iflas yoluyla -süresi içinde, kusuru olmaksızın bir engel nedeniyle iflas ödeme emrine (şşk.mad.155) itiraz etmemiş olan borçlunun- şşk.mad. 65 e göre gecikmiş itirazda bulunabilip bulunamayacaşı hakkında özel bir hüküm yoktur.halbuki kambiyo senedine dayalı iflas yolunda şşk.mad.173/iv de borçlunun ticaret mahkemesine başvurarak 65. maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabileceşi açıkça düzenlenmiştir. Ancak gerek doktrinde ve gerekse uygulamaa- da 77 borçlunun adi (genel) iflas yolu nda da gecikmiş itiraz da bulunabileceşi kabul edilmektedir KURU,B. a.g.e s:2700 vd.-altay,s. a.g.e. C.1,s:122vd.- ALTAY,S. a.g.m. s:896-gürdoian,b. a.g.e. s:29-pos POS- TACIOİLU,ş: a.g.e. s:25- ÜSTÜNDAİ,S. a.g.e. s:32- BERKşN,N. a.g.e,s:38-erş,g. a.g.e. s:371 Karş: MU UL,T. a.g.e. s:984 Bknz: 11. HD T. 3143/7963; şşd T. 9344/ Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 2 Bahar 2007

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/19-674 KARAR NO : 2016/76 DAVACI : vekili Av. Umut Çağatayhan Koksal DAVALI : vekili Av. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIKTAN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVALARI ÖZELİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 31.01.2017 sevinchan@eryigithukuk.com Bir hukuki ilişkinin

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ NİN KIDEM TAZMİNATI, İHBAR TAZMİNATI VE DİĞER SOSYAL HAKLAR A DAYALI OLARAK AÇILAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI NDA, BU ALACAKLARIN DOĞUM TARİHİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ TARİH

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Đstihkak Davası (ĐĐK mad. 99)

Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Đstihkak Davası (ĐĐK mad. 99) Ankara Barosu Dergisi Yıl: 65 Sayı: 1 Kış 2007 62-77 Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Đstihkak Davası (ĐĐK mad. 99) Talih Uyar* Haczedilen malın üçüncü kişi elinde bulunması

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

HECELEME VE SANAL KLAVYE

HECELEME VE SANAL KLAVYE HECELEME VE SANAL KLAVYE (Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmadan gördüğümüz her satırı 5 defa klavyeyle 5 defa da sanal klavyeyle yazalım) İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 isin@eryigithukuk.com İlamsız icra, kural olarak yalnız

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

TÜRKİYE DE ALACAK TAKİBİ

TÜRKİYE DE ALACAK TAKİBİ TÜRKİYE DE ALACAK TAKİBİ Türkiye de İcra İflas Kanunu na göre alacaklar sözleşme-fatura, çek-poliçebono(kambiyo senedi), ipotek ve ilamdan kaynaklı alacaklar olmak üzere 4 şekilde doğarlar. Gerçek veya

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25228 Karar No. 2013/4512 Tarihi: 12.03.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 RUCÜAN TAZMİNAT MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 09.05.2017 isin@eryigithukuk.com Çeşitli nedenlerle borçlarını ödeyemeyen birçok insan, icra takipleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/3359 Karar No. 2014/10477 Tarihi: 12.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194 İŞVERENİN

Detaylı

HUKUK YARGITAY KARARLARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ:

HUKUK YARGITAY KARARLARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: YARGITAY KARARLARI Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: 25.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş K. md.24. KARAR ÖZETİ: İŞÇİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İHTİYATİ HACİZ İÇİNDEKİLER Giriş İhtiyati Haciz İhtiyati Haciz Kararı Alınması İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İhtiyati Haczin Sonuçları İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

TAHLİYE TAKİPLERİNDE İHTARLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE İTİRAZIN İCRA MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ (İİK m. 269 b)

TAHLİYE TAKİPLERİNDE İHTARLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE İTİRAZIN İCRA MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ (İİK m. 269 b) TAHLİYE TAKİPLERİNDE İHTARLI ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDİLMESİ VE İTİRAZIN İCRA MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ (İİK m. 269 b) Talih UYAR Bu maddede; borçlu-kiracının kira sözleşmesi yönünden örnek: 13 ihtarlı ödeme

Detaylı