211 km lik bu hat 5 yıllık bir çalışma sonucunda 1856 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "211 km lik bu hat 5 yıllık bir çalışma sonucunda 1856 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır."

Transkript

1 Türkiye demiryolculuğunu tetkik edenler, umumiyetle tanzimata takaddüm eden 1836 yılını başlangıç olarak kabul ederler. Bu tarihten 1853 tarihine kadar devir hazırlanma devri diye kabul olunabilir den 1866 ya kadar, Türkiye'de demiryolu kurmaya teşebbüs eden hususi şirketlerin faaliyetine şahit oluruz., bu tarihte Hükümetin de demiryolu inşa tecrübesine giriştiğini görmekteyiz.. Bu tecrübe devresi on sene kadar sürmüş, bunu takip eden on sene de bir duruş arası göstermiştir dan itibaren husus i şirketler yeniden faaliyete geçmişlerdir tarihlerinden ilk cihan harbinin başladığı 1914 e kadar Hükümet, hususi şirketlerle birlikte çalışmıştır. Harbin devam ettiği dört sene içinde yabancı şirketlerin imtiyazlı yollarına Hükümetçe el konulmuş ve muhtelif yerlerde askeri yollar yapılmıştır.mütarekeden, Cumhuriyetin ilanına kadar demiryolu İnşa işleri bir tevakkuf devri geçirmiş ve Cumhuriyetle beraber, Milli demiryolculuk politikası devletin ön planda gördüğü bir gaye olmuştur. Yabancı devletlerin Türkiye'de demiryolu kurmak bir şekilde yaptıkları teşebbüslerin asıl maksat ve hedefini araştırmak ve Milli demiryolculuk politikasının bütün gayelerini de ortadan kaldırmış olduğunu belirtmek, Türk demiryolculuğunun.tarihini yazacak olanların belli başlı mevzuları olacaktır.(*) İskenderiye-Kahire Hattı İngilizlerin Hindistan yolunu kısaltma teşebbüsleri Fırat vadisinden Basra'ya ulaşma şeklinde olduğu gibi, Akdeniz'den Kızıldeniz'e geçerek oradan Hindistan'a varma şeklinde de uygulanmıştır. Bunun için ilk planda Süveyş kanalının açılması düşünülmüşse de, daha önce belirtildiği üzere, ikinci bir boğazlar meselesi ortaya çıkarmamak için İngiltere kanal yapımını benimsememiştir. Daha sonra ise aynı amaca yönelik olarak, Akdeniz sahilinden Kızıldeniz'e uzanacak bir demiryolu yapılması gündeme gelmiştir. Nitekim 1851 yılında Mısır Va1isi Abbas Paşa İskenderiye ile Kahire arasında bir demiryolu yapma imtiyazını İngilizlere vermiştir. Abbas Paşa'nın Osmanlı hükümetine haber vermeden giriştiği bu teşebbüs tepki görmüş ve Paşa İstanbul a gelerek izin almak zorunda kalmıştır. Verilen izinde yapılacak demiryolu için yeni vergi konulmaması ve istikraz yapılmaması inşaatta halkın bedava çalıştırılmaması gibi şartlar konulmuştur. 211 km lik bu hat 5 yıllık bir çalışma sonucunda 1856 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır. İskenderiye Kahire hattı Osmanlı toprakları içinde ilk yapılan demiryoludur. Ayrıca bu hatta verilen imtiyaz da bir ilktir yılında Süveyş kanalının açılması nedeni ile bu hat önemini yitirmiştir. Anadolu ve Rumeli de ilk demiryolu girişimleri Demiryollarının dünya üzerinde yaygınlaşmaya başladığı sıralarda Osmanlı Devleti de Tanzimat dönemini idrak ediyordu. Başta Padişah olmak üzere Tanzimat yöneticileri ulaştırmanın, özellikle de demiryolu yapımının gereğine inanmışlardı. Sultan Abdülmecit odasında Liverpool- Manchester treninin muhtelif resimlerini bulunduruyor ve kendi memleketinde de böyle trenler yapılmasını arzu ettiğini

2 etrafındakilere söylüyordu. Kırım savaşından sonra yapılan Paris Antlaşması nda sözü edilen Islahat Fermanı ülkede gerçekleştirilecek yenilikler arasında ulaştırmaya da yer vermişti. Buna göre, devletin kalkındırılması hususunda Avrupa bilgi ve sermayesine müracaat edileceği, bayındırlık işleri için devletçe para ayrılacağı, memleketin servet kaynaklarını değerlendirmek ve arttırmak için ulaştırmayı daha kolay hale getirecek yolların yapılacağı ve kanalların açılacağı belirtilmişti. Ferman'da sözü edilen ulaştırmayı kolaylaştıracak araçlardan en önemlisi demiryolu idi. Fakat demiryolu yapımı büyük miktarda sermaye, emek ve teknoloji gerektiren bir iş olduğu gibi, bu işi yürütecek teknik elemanlara da ihtiyaç vardı. Osmanlı Devleti ise o anda içinde bulunduğu durum itibarı ile bunlardan hiç birine sahip değildi. Bu sebeple yabancı şirketlerin demiryolu yapma teklifleri değerlendirmeye alınmıştı Genellikle İngiliz şirketleri tarafından gerçekleştirilen ilk demiryolları, Balkanlar ve Ege'nin zengin bölgelerinde ve ticari amaçlarla yapılmıştır". Osmanlı Devleti ise demiryolu yapımında ticari amaç yanında, askeri ve siyasi amaçları da göz önünde tutmuştur. Nitekim İngilizlerin yaptığı ticari amaçlı birkaç küçük çaplı hat yanında devletin İstanbul ile Avrupa arasında irtibatı sağlayacak büyük bir girişim olan Rumeli demiryollarının yapımına teşebbüs etmiş olması bunun bir delilidir. Osmanlı Devletinin Anadolu toprakları üzerinde yapılan ilk demiryolu imtiyazı 1856 yılında verilen İzmir-Aydın, Rumeli toprakları üzerinde yapılan ilk demiryolu ise 1857 yılında verilen Köstence-Çernovada(Boğazköy) hattıdır. FERMAN İngiltere Devleti Fahimesi tebaai muteberanından Dersaadetimde bulunan Barkle ile şerikleri tarafından Boğazköyün'den Köstence'ye kadar bir timuryolu inşasına müsaadei seniyem arzu kılınması iltimas olunmuş olduğundan keyfiyet Meclisi Alii Tanzimaneleri ledelhavale mumaileyhim celp ile biddefeat müzakere ve mütalaa olunarak olbapta yirmi maddeyi şamil tanzim,olunan mukavelename Meclisi Vükelayı Fehamımda dahi müütalaa ve tetkik ile tarafı Hümayunuma arzedilmiş ve olveçhile icrası hususuna da iradei seniyei mülukaneme müteai1ik ve şerefsudur olmuş ve zikrolunan mukavelename mucibince işbu kompanyaya Karadeniz ve Tuna Timuryolu kompanyası tesmiye olunarak işbu kompanyanın kaffei kavanin ve nizamatı mevzuai Devleti Aliyeme tabi olmak ve herhalde Saltanatı Seniyemin tahtı nezaretinde bulunmak üzere mezkur yolun kamilen işlemeğe başladığı günden itibaren doksan dokuz sene müddeti imtiyaziye ile tesis ve teşekkülü ne tarafı Şahanemizden ruhsat verilmiş ve mezkur mukavelename Devleti Aliyemizin Umuru Hariciye ve Maliye ve Ticaret Nezareti Celileleri tarafindan imza ve temhir olunarak işbu fermanı Alişanımın hükmü dahi zikrolunan mukavelename şeraitinin tamamii ıcrasına mualiak olarak müessisler canibine ita olunmuş olmağla ber menvali muharrer mukavelename şeraitine tatbikan işbu kompanyanın tesisine ve mezkur yolun inşasına ruhsatı havi Divanı Hümaynumuzun işbu emri Alişanı ısdar ve ita kılındı. Tahrir Filyevmüssani min şehrülmuharremülharam sene erbaa ye seb,eyn ve me'teyn ve elf. Tuğra İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba Demiryolları Anadolu'da ilk demiryolu İzmir-Aydın arasında yapılmıştır. Bu hattın imtiyazı 23 Eylül 1856 da bir İngiliz grubuna verilmiştir2 İnşaat çalışmaları 1857 yılında başlayan 130 km.lik demiryolu daha sonra Sarayköy ve Dinar istikametinde uzatılmış ve bu arada çeşitli kollara ayrılmıştır. Bütün hatların yapımı 1890 yılında tamamlanmıştır.

3 İzmir-Aydın demiryolu imtiyazından bir süre sonra, yine İngilizler bu defa İzmir- Kasaba (Turgutlu) hattının imtiyazını almışlardır. İmtiyaz Edward Price adındaki İngilizce 4 Temmuz 1863 tarihinde verilmiştir. "Smyrna-Cassaba Railway Company" adlı bir şirket kurularak 1864 yılında yapım çalışmalarına başlanmıştır. LO Ekim 1865 de Manisa'ya kadar olan 66 km. lik bölüm, 1O Ocak 1866 da ise Kasaba'ya kadar olan 27 km.lik diğer bölüm işletmeye açılmıştır. Köstence-Çernavoda (Boğazköy) Hattı Köstence-Çernavoda arasındaki 66 km. lik bu hat, Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarında yapılan ilk demiryoludur. Tuna üzerinde bulunan Çernavoda' dan Karadeniz sahilindeki Köstence limanına kadar uzanacak bu hat için 7 Haziran 1857 tarihinde bir mukavele müsveddesi hazırlanmıştır. Daha sonra, 2 Eylül 1857 tarihinde asıl mukavele imzalanarak hattın yapımı kesinleşmiştir2 İmtiyaz müddeti demiryolunun tamamen işlemeye başlayacağı tarihten itibaren 99 senedir. Kurulan şirket "Devlet-i Aliyye Karadeniz ve Tuna Demiryol Kumpanyası" adım alınmıştır. 99 sene sonunda hat, hiç bir bedel ödenmeden Osmanlı hükümetine devredilecektir. Devletten ayrıca herhangi bir teminat talep edilmemiştir. Yapımı 1860 Eylül'ünde tamamlanan hat, 4 Ekim 1860 tarihinde işletmeye açılmıştır3. Rumeli'de en evvel yapılıp işlemeye başlayan demiryolu olmasından dolayı, gerek bu ve gerekse diğer yapılmakta olan ve yapılması düşünülen yolların taliplerine şev k vermek amacıyla şirket yöneticileri Mecidiye nişanlarıyla taltif edilmişlerdir!. Köstence demiryolu Osmanlı-Rus savaşı sonunda Romanya sınırları dahilinde kalmıştır. 1 Aralık 1882 tarihinde Romanya hükümeti tarafından frank mukabilinde satın alınmıştır. Sonraki yıllarda bu hat, Tuna üzerinde kurulan bir köprü vasıtasıyla Avrupa demiryolları şebekesine bağlanmıştır Varna-Rusçuk Hattı Köstence-Çernavoda hattından sonra, Karadeniz kıyısındaki Varna limanı ile Tuna üzerindeki Rusçuk şehri arasında bir demiryolunun imtiyazı yine İngilizlere verilmiştir. İngiltere'nin gerek Ege, gerekse Balkanların bu bölgesindeki demiryolu yatırımlarına ağırlık vermesi, buralardaki tarımsal potansiyeli değerlendirmek amacını taşımaktadır. Bu yollar sayesinde İngiltere'ye yapılacak hububat sevkıyatı daha ucuza gelecektir6. Osmanlı Devleti ise Varna-Rusçuk demiryolu sayesinde İstanbul ile Avrupa arasındaki ticaretin büyüyeceğini ummaktadır. İnşaatı yapacak İngiliz grubu ile 1858 yılında önce bir mukavele müsveddesi hazırlanmış!, esas mukavele ise 12 Şubat 1859 tarihinde imzalanmıştır. Bilahare inşaat şirketinin arzusu üzerine Şubat 1863 de mukavele ahkamında bir değişiklik yapılmıştır. Bundan sonra "Rusjuk and Yama Railway Company" adlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi ihraç fiyatı olan 20 şer sterlinlik hisseden teşekkül etmiştir. İmtiyaz müddeti 99 yıldır". 224 km. uzunluğundaki Varna-Rusçuk hattı, inşaatının bitiminden sonra, 7 Kasım 1866 tarihinde işletmeye açılmıştır. İnşaatı yapan şirket tarafından işletilmeye başlayan hat, 1873 yılında Rumeli demiryolları kumpanyasına kiraya verilmiştir.

4 Daha sonra ise, Berlin Antlaşması uyarınca, Bulgaristan arazisinde kalmış ve Osmanlı Devleti'nin bu hattan dolayı olan borçlarını Bulgaristan kendi üzerine almıştır. Rusçuk-Varna demiryolu genellikle Avrupa'dan İstanbul'a gelip de Akdeniz yolunu tercih etmeyen yolcular tarafından kullanılmıştır. Varna'ya kadar trenle gelenler buradan vapurla İstanbul'a geçerlerdi yılında Avrupa hatları ile Osmanlı hatları arasında İstanbul-Edime-Belgrat istikametinde irtibat sağlandıktan sonra, Varna-Rusçuk hattının önemi azalmıştır. RUMELİ DEMİRYOLLARI YAPIMI Gelişmiş batı ülkeleri ile irtibata geçme ve ülkenin Avrupa topraklarında meydana gelebilecek muhtemel savaş ve isyanlar karşısında sınırlara en kısa sürede asker gönderme ihtiyacı, Rumeli'de demiryolu yapma fikrini doğurmuştur. Bu demiryolu sayesinde Avrupa topraklarındaki zengin kaynaklardan istifade ederek devlet gelirlerinin arttırılması da düşünülmüştür. Fakat devlet, bu büyük teşebbüsü gerçekleştirecek malı ve teknik imkanlara sahip olmadığından, demiryolu yapımının yabancı şirketlere ihalesi gerekmiştir. Nitekim, 1855 Ekim'inde Osmanlı hükümeti basın aracılığı ile Avrupa sermaye çevrelerine bir çağrıda bulunmuştur. Buna göre hükümet, İstanbul-Belgrat arasında bir demiryolu yaptırmak istediğini, bu amaçla da Avrupa'nın tecrübe ve sermayesine ihtiyaç duyulduğunu, ilgileneceklere gerekli kolaylığın gösterileceğini duyurmuştur. Hükümetin bu çağrısına cevap, Kırım savaşı bittikten sonra, İngiliz parlamenteri Labro'dan gelmiştir. Labro 22 Aralık 1856 tarihinde Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ya gönderdiği bir mektupta, Tuna, Karadeniz ve Akdeniz ile Rumeli'nin belli başlı şehirlerini İstanbul'a ve birbirine bağlayacak bir demiryolunun sağlayacağı avantajlardan bahsetmiştir. Sözü geçen hat, Tuna üzerindeki Bükreş veya Silistre'den başlayarak Ege sahilinde İnos (bugünkü Enez) veya başka elverişli bir noktaya ulaşacak, çeşitli kollarla İstanbul, Yama, Sehinik, Belgrad ve Rumeli'nin belli başlı büyük şehirlerini birbirine bağlayacaktır. Labro, bu hattın sağlayacağı avantajları izah ederken oldukça dikkate değer gerekçeler öne sürmüştür. Buna göre, Rumeli'de yapılacak demiryolu ile Osmanlı Devleti bir çok avantaja aynı anda sahip olabilecektir. Bu avantajlar başlık olarak sayacak şunlardır.ticari, mali, siyasi ve askeridir. Rumeli demiryolu yapımı için imzalanan mukaveleler İlk mukavele Bu hat için Labro nun saydığı avantaj ve teklif genel tasvip görerek kendisi ile 23 Ocak 1857 de bir mukavele imzalanmıştır. İmzalanan mukavelede Labro nun şirketine 99 yıllık bir imtiyaz verilmiştir. Labro nun şirket teşekkül ettirememesi ve inşaata başlayamaması nedeniyle mukavele 5 Nisan 1857 de iptal edilmiştir. İkinci mukavele Labro dan sonra Rumeli demiryolu yapımı için Charles Liddell, Lewis Dunbar, Boridie Gordon, Thomas Page adlı girişimcilere geçici imtiyaz verilmek üzere 13 Nisan 1860 da bir mukavele imzalanmıştır. Kumpanya mukavele gereği 18 ay içinde

5 hazırlamak zorunda olduğu haritayı hazırlayamayınca ve liralık kefalet akçesini yatıramayınca bu mukavelede 02 Aralık 1861 tarihinde feshedilmiştir. Üçüncü mukavele Bu iki başarısız teşebbüsten sonra Sadrazam Ali Paşa bu meseleyi devletin geleceği olarak gördüğünden Avrupa ile demiryolu bağlantısının sağlanması amacı ile Belçikalı Van der Elts kardeşler ve ortakları ile 341 Mart 1868 de bir mukavele imzalayarak 99 yıllık imtiyaz verilir. Aynı mukavelenin içinde demiryolu hattının geçeceği bölgedeki orman, maden ve taş ocaklarının işletilmesi de hakkı da bulunmakta idi.istanbul- hattını Küçükçekmece hattını 1 Mart 1869 tarihinde bitirmesi gereken Van der Elts 18 Mart 1869 a gelindiğinde hattın yapımını tatil ederek imtiyazını Mösyö Langrand a devretmek istemiş Davut paşa bu öneriyi kabul etmeyerek Van der Elts in mukavelesi 12 Nisan 1869 da sonlandırılmıştır. Dördüncü mukavele (Baron Hirsch) Van der Elts kardeşlerden sonra Rumeli Demiryolları yapımı ve işletimi için 99 yıllık imtiyaz Baron Hirsch e verildiği mukavele 17 Nisan 1869 da bir imzalanmıştır. 7 Ekim 1869 da Sultan Abdulaziz imtiyazı Baron Hirsch e veren FERMAN onanarak ilan edilmiştir. Bu dönem devletin göz göre göre büyük zararlara uğratıldığı bir olaylar dizisi haline gelmiştir. Rumeli demiryolları imtiyazının Baron Hirsch' e verildiğine dair Ferman-ı Ali Dersaadetim'den bed ile Edirne ve Tatarpazarcığı'ndan giçerek Bosna Eyaleti'nden bi-i-mürür şu'beleriyle beraber Sava nehrine kadar Rumeli timuryollarının inşası hususuna müsaade-i seniyyem erzan kılınması Belçikalı Baron dö Hirş tarafından vuku'bulan isti'da üzerine ol-babda muma-ileyh Baron dö Hirş ve mültezim kumpanyası canibinden kaleme alınan mukavelenameler ve bir kı'ta şartname Meclis-i Hass-ı Vükelayı fihamımda dahi bil-etraf tedkık ve mütilalaa olunarak mezkur yollar ol suretle inşa ve itmamı meniifi ve muhassenatı muceb olacağından zikr olunan mukavele ve şartnameler taraf-ı hümayun-ı şahaneme arz ile lede-iistızan ol-vechile icrası hususuna emru irade-i seniyye-i müluk-anem müte'allik ve şerefsudur olarak mucebince işbu tarıkin sahib-i imtiyaz-ı olan kumpanya her halde Saltanat-ı Seniyye'min halen ve istikbalen kavanın-i umumiyyesi ve nezareti tahtında bulunmak üzere gelecek bin sekiz yüz yetmiş altı sene-i miladiyesinin alafranga Temmuz'u ibtidasından ıtibaren doksan dokuz sene müddet-i imtiyaziye ile mezkur tarıkin inşa ve işledilmesine taraf-ı şahanemden ruhsat virilmiş ve salif-ül-beyan şartname ve mukavelenameler ikişer nüsha olarak tahrır ve Devlet-i

6 Aliyye'min umur-u Niifıası Nezareti'yle muina-ileyh Baron dö Hirş ve mültezim kumpanyası canibinden imza ve temhır olunarak teatı olunmuş olmağla havı olduğu mevadd ve şeraite tatbıkan mezkur tarıkin inşa ve işledilmesine ruhsatı havı divan-ı hümayunumdan işbu ferman-ı ali-şanım ısdar ve hükm-i salifüzzikr şartname ve mukavelenameler şeraitinin temamı-i icrasına muallak olmak üzere muma-ileyh yedi ne Ha olundu. Tahrıren filyevm hadı min şehr-i Recebül-ferd sene sittü semanin mieteyn ve elf. Bron Hirsch ödenmiş sermayesi Frank olan toplam Frank sermayeli şirketlerini 5 Ocak 1870 de Rumeli Demiryolları Şirketi Şahanesi ve 7 Ocak 1870 de de Rumeli Demiryolları Kumpanyası isimleri adı altında kurmuştur. Fotoğraf:Rumeli demiryolu personeli OBA Osmanlı Devleti Rumeli demiryollarının yapımı için öz kaynak yaratamayınca ve devletin mali itibarının Avrupa da düşük olması nedeni ayrıca halkın çabuk zengin olma eğilimi de göz önünde bulundurularak ikramiyeli tahviller çıkartılıp borçlanma yoluna başvuruldu. Baron Hirsch nominal değeri 400 frank olan tahvillerin tamamını hükümetten 128,5 Franktan satın almış ve bankalar grubuna adet tahvili tanesi 150 Franktan devretmiştir. Ayrıca Bankaların bu tahvilleri satışından elde edecekleri karında %30 u Baron Hirsch e aittir. Yani Baron Hirsch emek harcamadan oturduğu yerden %30 banka satışlarından alacağı komisyon hariç olmak üzere Frank karı olmuştur.

7 Yedikule-Küçükçekmece Demiryolunun yapılış ve açılışı Avrupa dan demiryolu inşası için gelen malzemenin Yedikule Kazlıçeşme sahilindeki Fevaidi Osmaniye (şehir hatları Vapur şirketi)idaresine ait olan iskeleden yararlanılıyordu. İnşaat ilerledikçe ağır malzemede gelmeye başlayacaktı ki bunları iskeleden inşaat mahalline taşımakta zor olacaktı. Zaten Fevaidi Osmaniye İdaresi de şikayetlere başlamıştı. Demiryolunun sahile kadar uzatılmasına ve sağlam bir iskele yapılmasına ihtiyaç vardı. Demiryol Kumpanyasının müracaatı üzerine Nafia Nezareti Sadarete şu tezkereyi yazarak müsaade istedi. Sadarete tezkere Yedikule' den sahili bahriye kadar bir demiryol şubesiyle, eşyayı varidenin nakil ve ihracı zımnında bir de iskele inşası iltimasını havi bazı evrak ve haritaların leffiyle, Rumeli Demiryolları Kumpanyası vekili Otre canibinden varit olan tabir, Turukumeabir idaresine ledelhavale mezkur kumpanyanın, elhaleti hazihi orada vaki olup, Fevaidi Osmaniye Kumpanyasına ait bulunan iskeleyi istimal etmekte ise de, Fevait Kumpanyasının şikayetini mucip olmakta bulunmasına binaen berveçhi iltimas ayrıca bir iskelenin lüzum ve tesis ve inşası bamüzekkere ifade ve mezkur takrir melfufatiyle beraber leffen takdim... 25/Cemazil-ahir/1287 Bu tezkere üzerine, 2/Recep/ /Teşrini evvel/ 1870 tarihine iradei seniyesi alındı. Böylece ağır malzemenin çıkarılması ve demiryolu ile deniz irtibatı temin edildi. Hat ilerliyordu, fakat henüz bir istasyonu yoktu. Şehir haricinde ve liman ile irtibatı olamayacak bir yerde istasyon yapılamazdı. Baş istasyonun, Bahçekapı civarlarında olması tasarlanıyordu. Bu cihet henüz bir karara bağlanamamış olduğundan, şimdilik hat Çekmece'ye varmadan hiç olmazsa sur dahilinde muvakkat bir istasyon tesisine karar verildi. Aynı zamanda SUR' dan geçmek için de merasim (İZİN) lazımdı. Bunun içinde aşağıdaki teskere yazıldı. Sadarete tezkere Rumeli demiryollarının, Dersaadet' ten Çekmeceye kadar olan kısmı hitam bulmak üzere olduğu cihetle, dahili SUR da (Narlıkapı) civarında kain Ermeni kilisesi kurbünde, muvakkaten inşasına lüzum görülen mevkifin bu kere Kumpanya canibinden tanzim ve ita kılınıp, Turukumeabir idaresine havale olunan harita, işletici kumpanyanın kontrol memuru ( Goşler ) hazır olduğu halde ledettetkik, hattı mezkur için bir mevkifi mükemmel, muahharen tensip ve tasvip olunacak bir mekanda inşa olunacağı cihetle, şimdilik öylece bir mevkifi muvakkat tesis ve inşası lazimeden olduğundan ve bunun, harici surda yapılması, demiryoluyla amedüşüd edecek yolcular için mucibi müşkülat olup, mezkur mevkifin KAL' A dahiline alınması herhalde faydalı olacağına binaen, mezkur haritada müressem olduğu veçhile hattın güzergahında ve mezkur mevkif ile müştemilatının tesis ve inşa olunacağı arazi üzerinde bulunan ebniyeler ile arsaların, emlak nizamnamesi mucibince esbabından bilmübayaa hedimleri iktiza edeceğinden, bu bapta

8 lazımgelenlere evamiri muktaziyye itası icabı maslahattan bulunduğu misillu, hattı mezkurun, Yedikule civarında kain Kal' a duvarından geçeceği cihetle bu duvarın hemdi masarifinin kumpanya tarafından tesviyesi mukarrer ise de, işbu duvarın Barut ile atıldığı vakit o civarda bulunan hanelere bir guna korku verilmemek üzere, işbu ameliyatın Tophane-i amire müşiriyeti canibinden icra ettirilmesi, Turukumeabir idaresinden ba takrir ifade olunmuş ve bu suret nezdi bendeganemde dahi münasip göründüğünden, haritai mezkure leffen huzuru Alii sadaret penahilerine takdim kılınmış olmakla, sureti maruza hakkında her ne veçhile emir ve iradei aliyei sadaret penahileri müteallik ve şeref sudur buyurularsa, mahzı hikmetten ibaret olan hükmü celilin infazına iptidar olunacağı. 2/Recep/ Eylül/ /Eylül/1870 Bu tezkere üzerine 20/Recep/ 1287 I5/Teşrinievvel/ 1870 tarihinde iradei seniyesi alındı. İşte bu suretle, demiryolu Sur haricinden içeri sokulmuş oldu. Demiryolu, Surun altıncı ile yedinci kuleleri arasından geçirilmiş. Kulede bir kapı açılmıştı. Bugünkü(1950) vaziyet 1894 senesinde, İstanbul'da vukuu gelen büyük zelzelede Surun yıkılmasından sonra meydana gelmiştir. İşte bu şekilde surdan içeri sokulan hat Çekmece ye vardı. Yedikule de istasyon tesis edildi. (İstanbul tarihi yarımada ve arkeoloji arası Nezih Başgelen) Rumeli demiryolları için gerekli sermaye sağlandıktan sonra 4 Haziran 1870 tarihinde Yedikule Küçükçekmece arasında demiryolu hattı inşasına başlanmıştır. Çalışmalarına 4 Haziran 1870 tarihinde başlanmış olan 15 km. lik Yedikule Küçükçekmece hattının bir an önce bitirilebilmesi için özel bir gayret sarf edilmiştir. Bu amaçla da sadece bu hat üzerinde den fazla işçi çalıştırılmaktadır. Fakat bu sıralarda meydana gelen beklenmedik bir olay çalışmaların aksamasına yol

9 açmıştır. Avrupa'daki siyası gelişmeler neticesinde 19 Temmuz 1870 tarihinde Fransa ile Prusya arasında savaş çıkmıştır6 İnşaatı yürütecek teknik personel tamamıyla yabancılardan oluşmaktaydı. Dolayısı ile savaşla beraber, Alman işçilerden bir bölümü ile gerek Fransa' dan gerekse Almanya'dan gelmiş olan mühendislerden çoğu askerlik hizmetlerini yapmak üzere ülkelerine geri dönmüşlerdir. Savaş sebebiyle Fransa'ya ısmarlanmış olan malzemelerin gelmesi de gecikmiştir. Mukaveleye göre bir hattın işletmeye açılabilmesi için 80 km. nin tamamlanmış olması gerekmektedir. Fakat şirket, sadece bu kısım için özel bir uygulama yapılarak, Yedikule-Küçükçekmece arasının bir an evvel açılışının yapılmasını teklif etmiş ve hükümet de bu fikri benimsemiştir. Hattın 80 km sinin tamamlanmadan Yedikule-Çekmece kısmının işletmeye açılması için Sadarete Nafia Nezareti tarafından yazılan 2 tezkere aşağıdadır. Sadarete tezkere Rumeli Demiryol Kumpanyası vekili Otre' den varit olan bir kıt' a takdirde. Dersaadet' ten Küçük Çekmeceye kadar hitam bulmak üzere olan demiryolunun işletilmesi, devletçe arzu olunmakta ise de, mukavelenin dördüncü bendi iktizasınca. kumpanya; hattı mezkurun beher seksen kilometresi hitam buldukça teslime mecbur olup, şimdi ise bu yolun küşadı, berveçhi mukavele ifası icap eden temini temettü akçesinin itasına mütevekkif olduğundan olveçhile tesviyesi veyahut bendi mezkur ahkamı icra olununcaya değin işletilmesinin tehir edilmesi hususları beyan ve işar olunmaktan naşi keyfiyet Turukumeabir idaresine ledelhavale, filhakika kumpanya hattın seksen kilometresi bittikçe teslime mecbur olduğu gibi bu kadar mahalli ikmal edilmedikçe temini temettü akçesinin ita edilmemesi meşrut bulunmuş iduğine ve Dersaadet ten Küçük Çekmece'ye yapılan hat ise on yedi kilometreden ibaret bulunduğuna mebni, bunun müstesna olarak kabulü mü cerret manutureyi alii 16/Recep/ /Teşrinievvel/1870 Bu tezkerede kabul olunmamış muhaberat cereyan etmiş ve nihayet Sadarete aşağıdaki tezkere yazılarak iradesi(müsaadesi) alınabilmiştir. Sadaretin arz tezkeresi Rumeli demiryolunun, Dersaadet'ten Küçükçekmece'ye kadar olan kısmı, inşaatı ikmal olunmak üzere bulunduğu ve küşadı hakkında, kumpanya yapılan teklifin kabul edilmemesi üzerine, tekrar edilmiş olduğundan, olbapta tadilat Maliye ve Nafıa Nazırları davet ile kumpanya (Otre) de bulunduğu halde vaki müzakerat ve tadilat neticesinde. hattın seksen kilometrelik mahalli bitmedikçe küşat olunmaması ve buna daha vakit var ise de bir kısmın biraz daha temdidiyle, şimdiden açılması-tesrii inşaatı ve efkarı umumiye de teminatı istilzam edeceğinden, Çekmece' den ileri laakal 32,500 kilometre daha inşası takdirinde. mukavelenin tayin ettiği miktara yaklaşacak ve tadili maslahat olunmuş olacağına binaen mezkur yolun müstesna olarak küşadı ve teminat akçesinin, seksen kilometre nazariyle bakılarak, ifası kararlaştırılmış olduğundan bunun hükümetçe tasdik ve kumpanyaya tebliği istizanına dair Maliye Nezaretinin tezkeresi takdim kılındı. Tadilat ve tanzimatı meşruha sureti istisnaiyede olacağı cihetle şeraiti imtiyaziyyeye muhalif olmayarak ve calibi muhassenat görülmekle, kumpayaya tebliğine ve nezareti müşarileyhaya mezuniyet itasına 28,Şaban/ /Teşrinisani/1870

10 Bu son arz tezkeresi üzerine 29 Şaban Teşrinisani 1870 tarihinde keyfiyet iradei seniye iktiran etmiştir. Bunun üzerine resmi açılış töreni için 26 Aralık 1870 tarihi tespit edilmiştir. Fakat hava muhalefeti sebebiyle ertelenen tören, 4 Ocak 1871 günü, aralarında Sadrazamın da bulunduğu kalabalık bir davetli ve halk topluluğunun katılmasıyla gerçekleşmiştir. Açılış töreni dolayısı ile Yedikule istasyonu civarı bayraklar ve defne yaprakları ile süslenmişti. Bir tarafa vükelanın istirahatı için iki süslü çadır kurulmuş, diğer tarafa kadınların oturabilmesi için banklar getirilmişti. Hava yağmurlu olmasına rağmen etraf çamurdan temizlenmişti. Sabahtan itibaren ahali akın akın tören yerine gelmeye başlamıştı. Vükelanın ve Sadrazamın gelmesinden sonra dualar edilmiş, kurbanlar kesilmişti. Tören için hazırlanmış trene binilerek Küçükçekmece' ye gidildi. Burası da süslenmişti. Davetlilere verilen yemekten sonra geri dönüldü. Olaya verilen önem dolayısı ile bir çok devlet dairesi resmen tatil edilmiştir. Rumeli demiryollarının ilk hattının açılmasından dolayı imtiyaz sahibi Baron Hirsch'e birinci rütbeden Mecidiye nişan verilmiştir. Yedikule-Küçükçekmece Demiryolunun Sirkeci' ye Kadar Uzatılması Yedikule-Küçükçekmece Demiryolunun Resmi açılışından hemen sonra, 5 Ocak 1871 den itibaren, yolcu taşımacılığı başlamıştır. Tarifeye göre günde karşılıklı olarak beş sefer yapılmaktadır. istasyonlar sırasıyla Yedikule-Bakırköy- Yeşilköy-Küçükçekmece şeklindedir. İstanbul halkı ilk defa gördüğü ve binme fırsatı bulduğu trene büyük ilgi göstermiştir. Fakat bir kaç hafta içinde bir takım şikayetler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu şikayetlerden biri, ilk istasyon Yedikule'nin İstanbul un merkezine olan uzaklığıdır. Özellikle yağışlı havalarda bu mesafeyi yürümek zorunda kalan yolcular hoşnutsuzluklarım belirterek, ya hattın Sirkeci ye kadar uzamasının ya da şehrin içine araba seferleri konulmasını istemektedirler. Bir diğer şikayet de Bakırköy ve Yeşilköy' lü yolculardan gelmiştir. İstasyonların yerleşim merkezine olan uzaklığından ve buralara ulaşan yolun bozukluğundan yakınan halk, hiç olmazsa şose yolun düzeltilmesini talep etmiştir. Foto:Yeşilköy tren istasyonu OBA

11 Yedikule- Küçükçekmece hattının açılmasından sonra sosyal hayatta yeni bir kültür öğesinin oluştuğu görülmektedir. Marmara denizi kıyısında ev alan insanlar sabah evden trenle işe gitme ve aynı şekilde akşam işten eve dönme yöntemini tercih etmeye başlamışlardır. Böylece yeni yaşama üslupları ve tüketim kalıplan ortaya çıkmıştır. Rumeli demiryolunun Yedikule'den Sirkeci'ye doğru uzatılması Türkiye yi Avrupa demiryollarına bağlayacak ve Balkanları baştan başa kat edecek iktisadi ve askeri bir demiryolunun Limanla bağlı baş istasyonunun Bahçekapı (Sirkeci) civarında yapılması esasen makul görülmekle beraber güzergahın durumu bu kararın uygulamasını geciktiriyordu, Gazetelerde,bu mühim demiryolunun, yolcu ve eşyanın Liman ve piyasa mahalli olan Bahçekapı, Galata, Beyoğlu ile münasebeti bakımından, şehir içerisine Sirkeci' ye girmesinde büyük faydalar varsa da Sarayburnu gibi dünyanın eşi bulunmaz güzelliğini kapamak buralara demiryol tesisleri yaparak şehri gürültü ve dumana boğmak suretiyle bu güzelliğin feda edilmesi değil bilakis süslenmesi lüzumu, diğer memleketlerde olduğu gibi demiryol tesislerinin şehir haricinde yapılıp şehirle olacak münasebetlerinin diğer vasıtalarla temini, Liman bakımından bu hattın yapımı bir zaruret ise hattın Langa dan ve Sultanahmet Meydanından bir tünel ile Bahçekapı civarına getirilmesi, veya surları takiben Edirnekapı dan Eyüp e oradan da Ayvansaray dan dolaşarak iki köprü civarında yapılması veya Çekmece gölünde bir Liman tesisinin de mümkün olacağı gibi mütalaalar ve münakaşalar sürdürülüyordu. Aynı zamanda Saray erkanı ve vükeladan bazılarının demiryolunun saraydan geçerken Topkapı sarayının bahçeleri içerisinden geçirilmek mecburiyetine karşı itirazları da vardı. Nasıl olurda bir Frenk kumpanyasının sarayın içinden şimendifer geçirmek cüretinde bulunur bu durum asla caiz değildir derler. Sultan Aziz bu işin Meclisi Vükelaca tetkikini istedi.sadrazam ve hariciye Nazırı Ali Paşa nezaret makamında meclis toplandı bir çok itirazlar oldu.bir anlaşmaya varılamaması üzerine ikinci bir toplantı yapılmasına karar verildi. İkinci toplantıda da bu itirazların devam etmesi üzerine Sadrazam Ali Paşa Sultan Aziz e efendim bu mülkün sahibi zatıalinizdir deyince Sultan Aziz de Memlekete Şimendifer yapılsın da isterse burnumun dibinden geçsin şeklinde cevabı ile tartışmaları sonlandırmıştır. (Sarayın Sirkeci Gara açılan kapısı Foto:Trenci Tugay) Bazı kaynaklarda bu ifade sırtımdan geçsin şekilde belirtilmektedir. Hat boyundaki ve sirkecideki tarihi yapılar

12 "Saray hudutları içinden geçen Demiryoluna tesadüf eden yerlerde güzel bahçeler. Kasırlar vardı. Cephane meydanı. Gülhane, Hasbahçe, Sarayburnu ve Yalıköşkü mıntıkasından geçiyordu. Sirkeci deposunun kömür konan mahalline bitişik Demirkapı' dan sahilde Duba iskelesi yanındaki yüksek ve büyük bir kemer üzerindeki Sepetçiler köşkü denilen mahalle kadar Sur devam ediyordu. Sarayburnu' nda, heykelin bulunduğu sahada Topkapı Sarayı denilen ahşap ve muhteşem bir saray varmış ki deniz tarafındaki Sur kapısına Topkapı denilmesinden bu saraya da aynı isim verilmiş. Bu saray 1863 de kamilen yanmış bulunuyordu. (Tarih Encümeni mecmuası) Yalıköşkü Sarayburnu erzak ambarı ve gümrük depoları ile muhacir misafirhanesinin bulunduğu mıntıkada imiş. Köşk Sultan Süleymanı Kanuni zamanında yapılmış; donanmanın giriş ve çıkışı bu köşkten seyredilirmiş, ve burada padişahlara mahsus bir gümüş taht varmış. Yalıköşkü demiryolundan evvel yıkılmış. Bu, mahaldeki Şimşirlik demiryolu' yapılırken bozulmuş ve o zaman berhayat olan Sultan Mahmud un berber başısı Muhsin efendi eyvah Şimşirlikte her Çarşamba gecesi CiN padişahı meclis kurardı şimdi nerede kuracak diye kederlenirmiş. Yalıköşkü Fabrikası veya Demir fabrikası: Kırım muharebesi zamanında, İngiliz donanmasının tamiratı için Sinop,ve İstanbul da kurulmuş, fabrikalardandır. Sinop takine Hizar, İstanbul da Yalıköşkü sahasındakine de Dökümhane ve Çark fabrikası deniliyordu. Fabrikada lüzumlu tesisler vardı, Kırım muharebesinden sonra İngilizler fabrikanın söküleceğini ve satılacağını Babıaliye bildirdiler. Bu mühim tesisin harice çıkması muvafık görülmemiş, devletçe satın alınarak tersaneye verilmiş, harp esnasında İngilizlerin aldığı malzeme be delide bu hesaplan mahsup edilmiştir. Rumeli, Demiryolunun Sirkeci de, yapılacak olan istasyon sahasına bu fabrikanın bulunduğu mahallerde dahil idi. O zamanlarda tersanede inşa edilmekte olan MUKADDİMEİ HAYIR zırhlı korvet gemisinin makineleri işte bu fabrikada yapılmakta ve 'donanmanın diğer gemilerine ait işler de elde olduğundan, hemen kaldırılması imkanı yoktu. Fabrikanın tersane sahasına nakline, karar verildi ve Yalıköşkü Fabrikası dökümhanesi tersanedeki eski çekiç fabrikası yanına, çark fabrikası da tersane ekmek fırınları civarına yapılan yeni binalara nakil edildi.(başbakanlık Arşivi) Hamidiye imaret ve sebili, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Hanı yerinde idi. Sebil Soğukçeşme park kapısının karşısındaki mahalle nakiolunan sebildir ki Meşrutiyetten sonra vakıf hanı yapılırken kaldırılmıştır. Arpacılar camii-yenicamide tramvayın Bahçekapı ya döneceği mahalde. Hidayet camii- Bahçekapı tramvay istasyonu yakınlarındaki gümrük depoları yanında ve yüksekteki camidir. Karaki Hüseyin Çelebi camii- Salkımsöğüt caddesinde Şahinpaşa oteli karşısındaki camidir (Yedim camii de diyorlar) Mektebi Tıbbiyei askeriye. Sirkeci deposu yanındaki kışla. Sepetçiler köşkü: Sirkeci Duba iskelesi yanında kale üzerinde ve altında kemerli geçit olan binadır. On dokuzuncu yüzyılda, İstanbul da başlayan sanayi hareketleri Haliçten Yeşilköy e kadar kurulmuş fabrikalarda gelişmekte idi te bu

13 fabrikaların mamulleri sözü edilen fabrikada açılan bir sergide teşhir edilmişti. (Mektebi tıbbiye Foto:trenci Tugay) Bu köşkün yanında bir de kayıkhane vardı ki Vişnelik denirdi. Bir zamanlar buralarda Şirketi Hayriye nin kömür deposu vardı. Serdab köşkü : Sarayburnu nda, yanmış, Topkapı sarayı arkasında idi. III. Sultan Selim annesi için Selimiye ve Adalara nezareti olmak üzere yaptırmış. Bugünkü Şimendifer üst geçidi köprüsünün ilerisinde idi. Nebatat bahçesi: Sirkeci deposunun bulunduğu mahalde idi. Hasbahçe Şimendifer üst geçit köprüsünü geçtikten sonra tesadüf edilen bostanlara ve cephaneliklere doğru uzanır ve burada gül sümbül ve emsali nadide çiçekler yetiştirilirmiş. Sinanpaşa köşkü Cephanelikler karşısına tesadüf eden sahilde idi. Balıkhanekapısı: Cankurtaran durağının bulunduğu mahalde halen tütün deposu olan yerdeki burca muttasıl imiş. Buradan Ayasofya dan Babıhümayuna kadar uzanan Sur şimendifer geçirilirken yıkılmıştı. Eski devirlerde, sürgüne gideceklerin denizden sevk olunanları bu kapıdan gemilere bindirilirmiş. Cankurtaran durağının yanındaki Sur kapısına Otluk kapısı derler. Buradaki burç ile bu kapı arasındaki Sur kısmına da Peçeli Sur denirdi.

14 (İstanbul Tarihi Yarımada ve arkoloji nezih Başgelen) Rumeli demiryolları Yedikule Sirkeci hattı yapılırken Küçük Ayasofya nın doğusunda deniz kıyısında Bukeleon sarayının içinden geçirilmiştir. Bu sırada sarayın batı bölümünde yer alan iki yanına oturan aslanların yer aldığı cephesi, sütun ve kabartmalar ile süslü cumba ile birlikte yıkılmıştır. (Üstteki fotoğraf)

15 NOT: 1921 ila 1923 yılları arası Fransızlar tarafından Mangana Bölgesinde (Değirmenkapı-Ahırkapı)kazılar yapılmış ve çok sayıda yapı kalıntısı bulunmuştur. Bu konudaki kroki ve fotoğraf aşağıdadır. (İstanbul Tarihi Yarımada ve arkeoloji nezih Başgelen)

16 Hat boyunda ve Sirkeci de yapılan İstimlakler Demiryolu güzergahına tesadüf eden emlak ve arazinin istimlakı meselesine gelince, daha önce de belirtildiği üzere istimlak bedelleri geçici olarak devlet tarafından ödenmektedir. İstimlak meselesi özellikle yerleşim alanlarının bulunduğu İSTANBUL ŞEHİR MERKEZİNDE PROBLEM YARATMIŞTIR. Sirkeci Yedikule hattının yapımına karar verilmesinden sonra, bu güzergah üzerinde bulunan den fazla binanın yıkılması gerçekleşmiştir. Bu durum mal sahiplerinin itirazlarına yol açmıştır.istimlak işleri için Nafıa Nazırı Ethem Paşa başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon haftada üç gün toplanarak işleri sonuçlandırmaya çalışmaktadır. Evleri istimlak edilenler ise yetkililer nezrinde teşebbüse geçerek yıkımları durdurma peşindeydiler. Fakat genellikle kendilerine olumsuz cevaplar veriliyordu. Emlak sahipleri son çare olarak Sadrazama başvurmayı denemişlerdi. Sadaret ise konuyu ve dilekçe sahiplerini Şehremanetine(belediyeye)göndermiştir. Bu itirazlar bir netice vermemiş, yapılan istimlaklerle evler yıkılmış emlak sahiplerine arazi ve binalarının bedelleri ödenmiştir.hatta istimlak bedelleri yüksek bir meblağ dahi tutmuştur. Örneğin Sirkeci Yedikule hattı için ayrılmış olan liradan geriye lira kalınca ödemenin kalan kısmının yapılabilmesi için lira istikraza (borçlanma) başvurulmuştur. Bu arada Sirkeci de yeni bir gar inşaatı yerine, istimlak edilmemekle beraber henüz yıkılmamış olan 5-6 evden istasyon binaları olarak faydalanmak yoluna gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu evlere demiryolu büroları ve memurları yerleştirilecektir. Asıl garın inşaatı ise sonraya bırakılmıştır. O yıllardaki hesaplamalara göre Sirkeci de elverişli bir gar yapılabilmesi için 1200 m2 alan gerekmektedir. SİRKECİ GAR BİNASININ İNŞASI Rumeli Demiryollarının güzergahın Saray içinden geçmesinde yaşanan güçlüklerin aşılmasından sonra baş istasyonunun Sirkecide yapılması kararlaştırılması üzere yapılan yazışmalardan bir kaçı aşağıdadır. Sadaretten Mabeyne yazılan arz tezkeresi Tesis ve inşasına mübaşeret kılınan, Rumeli Demiryolu için Dersaadet limanı cihetinde bir büyük mevkif tahsisi lüzumuna dair. kumpanya tarafından ita kılınan takrir ve haritalar, Nafıa Nezareti tarafından ba tezkere Babıaliye,gönderilmiş olduğundan encümeni mahsusu meşverette kıraat ve mütalaa kılındı. Zikrolunan mevkifin Yalı köşkü ile Bahçekapı iskelesi beyninde bulunan araziyi müştemil olmak üzere tesisi tasavvur olunarak gerek oralarının ve gerek Yedikule den işbu mevkife kadar yapılacak hattın Çatladıkapı ya değin tesadüf edeceği emlak ve arazi ile, sarayı' hümayunun Gülhane cihetinde bulunan bahçelerinden lüzumlu görülen yerlerin kumpanyaya terk ve teslimi istida olunmak ta ve demiryolunun Küçükçekmece ye müntehi olan ameliyatının biran evvel ilerletilmesi nakliyatın teshilini yani kumpanyanın Avrupa' dan celbedeceği edevat ve eşyanın vapurlardan suhulet ve emniyetle çıkarılıp demiryol vasıtasıyla sevk ve tesriine mevkuf olması dahi mevkifin sürati tanzimi temennisine esas ittihaz kılınmakta idiği anlaşılmış ve bu cümle ile beraber bilütfihi teala semerei teveccühatı teshilat bahşayı hazreti cihanbani ile demiryolun hitamından sonra, Rumeli den ve diyarı ecnebiyeden

17 Dersaadet e ve memaliki Şarkiye den' oralara gelip gidecek bunca emval ve eşyanın tesri ve temini nakliyatı için demiryol merkezi umumisinin (Liman) a ittisali tahtı ehemmiyette bulunmuş ve mevkif için talep olunan arazinin miktarı lüzumu sahihinden fazla olmadığı anlaşılmış olduğu misillu, dahili SUR sarayı humayunda sagir ve kebir hiç bir bina ihdas ve inşa edilmeyip orası yalnız hattın imarına mahsus kalması kararlaştırılması hasebiyle. Yedikule den Çatladıkapı iskelesine kadar, haritasında tayin olunan hat ve mevkif mahallerinin, bermucibi mukavele, mubayaa Ve kumpanyaya itası hususunun Maliye ve Nafıa nezareti celilelerine havalesi, ve Yalı köşkü nde kain olup bu hale göre mevkife ilavesi emri zaruri olan Demir fabrikasının Tersanei amireye nakli hususunun Bahriye ve Yalı köşkü mevkii demiryolun merkezi olacağından ve bahren ve berren oraya eşya geleceğine mebni bundan gümrüklere ait olacak tekayyüdat ve zabıtanın kumpanya ile bilmüzakere kararlaştırılarak Babıaliye bildirilmesi maddesinin dahi Rüsumat Nezareti celilelerine tavsiyesi tezekkür ve tensip ve zikrolunan evrak ile haritalar arz ve takdim. 26 Rebiülevvel 128i - 25 Haziran 187O- İradesi tarihi : 27 Rebiülevvel Haziran 1870 Sirkeci İstasyon binası yeri için belediyenin raporu Sirkeci istasyon mahalli için Şehremaneti raporu Dersaadette inşa olunan şimendiferin, istasyon ile tarikine tesadüf edecek bir takım ebniyei cesime ve mühimmenin iradesi Ve memurları canibinden tanzim kılınan harita mucibice, şimendiferin geçeceği mevkiin berveçhi tetkik ve muayenesi hakkında şifahen şeref sadır olan emrü fermanı meali beyanı cenabı emanetpenahilerine imtisalen memurlariyle beraber ledel muayene; Köprü başından bed'ile, Yeni camii şerif avlusundan küşat olunan takriben, Postahanei amire önü ile Hamidiye ve Salkımsöğüt caddeleriyle, sarayı hümayun beden dıvarına müntehi olunca, bu hattın hudut ittihaziyle, sol cihetinde bulunup sahili deryaya kadar olan mahallerin, yedierinde bulunan haritaya nazaran şimendöferi mezkure mevki tahsis kılınacağından, bu mahalde ebniyei cesimeden mevcut olarak, hedmi lazım gelen binaların berveçhi zir beyanına iptidar olunur.yeni camii şerif mahfeli hümayuniyle, Hamidiye imaret ve sebili ve Arpacılar, Hidayet, Yeşil kiremit, Emirler, Demirkapı, Elvan Kara Mustafa paşa, Karaki Hüseyin çelebi cevamii şerifeleriyle, Hatab meydanında olan mescit ve Yalıköşkü civarında bulunan Fabrika ve han Ve hamam ile, birinci derecede tanzim kılınan ve mutena bulunan Vezir iskelesi ile sahili mezkurda vakı bilcümle iskelelerin ve Sarayı hümayun dahilinde kain Mektebi Tıbbiye ve Sepetçiler ve Serdab Kasrı hümayunlarıyla, Nebatat ve diğer muntazam Ve mükemmel olan bahçelerin ve Gülhane de hastahane Ve kışlai hümayunun bazı mahallerinden ibaret olup ve bunların, ebniyei mutebere Ve evkafiyeden bulunduğu memurini mumaileyhime beyan ve tefhim kılınmış. 23 Şaban Teşrinisani 1870 Yine bu konuda Mösyö Otre tarafından Kanunuevvel 1870 de verilen rapor içeriği doğrultusunda Sadaretin emriyle teşekkül etmiş olan komisyon yaptığı tetkik üzerine aşağıdaki raporu yazar.

18 Vaziyet tetkik edildi: Hat, saray bahçesinden geçerek, Yalıköşkü ile yeni köprü Galata köprüsü arasındaki kısımda olacaktır. Devletçe muhafazası arzu edilen mebaniye mümkün mertebe dokunulmamıştır. Ehemniyetli bulunan Bahçekapısı iskelesi ile ilerisindeki mahallere de gidilmeyerek, istasyon için mümkün olduğu kadar az saha intihap edilmiştir. Yedikule - Gülhane arasındaki güzergahta, yangın yerlerinden geçirilerek istimlakten kaçınılmıştır. Esas istasyon sahasında kalan üç camiden Daya hatun camiinin ibkası şirketçe lazımdır; çünkü, yapılacak istasyonda tebaai saltanatı seniyeden birçok Müslüman istihdam etmek şirketin emeli olduğundan, bunlar ibadetlerini bu camide yapacaklar. Saray bahçesinde, mektebi tıbbiye istasyon sahasında ise de şimdi tahliyesi müşkül olacaktır ki, şirketin istasyon için en lüzumlu miktar arazi tefrik ettiğinin bit delili olarak yalnız hattı aslinin geçirilmesi için mektebin bir köşesine temas edilecek, ve hat Edirne ye vardıktan sonra vaziyete göre, mektep binası hakkında maruzatta bulunulacaktır. Yine bu sahada, tersaneye ait fabrikanın da kaldırılması zaruri olacaktır; ancak fabrikanın başka yere nakli, allı ayda yapılabileceğinden, demiryol işi buna göre tanzim olunacak ise de, gelecek malzemenin vapurlardan tahliye ve depo edilebilmesi için sahilde bir meydan ayrılmasına ihtiyaç vardır. Hattın, Yedikule - Sirkeci istikameti umumiyesi: Narlıkapı - Yerlibostan - Langa bostanları - Yenikapı - Kumkapı - Çatladıkapı - Balıkhane kapısı ve buradan, saray bahçesine girecektir. Samatya kapısı ile Yenikapı ve Çatladıkapı civarında kale duvarlarından bazı kısımlar kesilecektir. Saray bahçesinde, hat deniz kenarını takip edecek, ancak burada Mermer köşk ile babı seraskeriye ait iki eski binanın bazı mahallerinin yıkılması icabedecektir. Bunlar hakkında muhabere ve kararlar bittikten sonra Yedikule Sirkeci yolu ve Sirkeci istasyon inşa ameliyatına başlandı. Mektebi tıbbiyei askeriye hamamının bir köşesi, Kalevrehane (Kundura imalathanesi).. ve ekmekçi fırınlarının bir kısmı yıkıldı. Yalıköşkü ndeki tersaneye ait Çark fabrikası ve dökümhanesi tersaneye kaldırıldı. Hat güzergahındaki istimlake Şehremaneti iştirak etti. Bu suretle inşaata devam ve ikmal edildi. 5 Zilkade Kanunusani 1872 salı günü, Nafıa Nazırı Ethem Paşa, Şehremini AIi Bey, Nafıa erkanı ve bazı davetliler, bir katarı mahsusla, hattın ikmal edilmiş olduğu Yarımburgaz a kadar gittiler. Fakat, Sirkeci de henüz en son ray, bağlanmamış idi. Katarı mahsus Sirkeci ye döndüğü zaman, Nafıa nazırı bizzat son rayı bağladı. Hususi katarın gidiş ve gelişinde, dua etliler, kahve ve şerbet ikram edildi.

19 Rumeli Demiryolları Sirkeci ye gelince alelacele istasyon ve yolcu binası olarak şimdiki (Ekim 1951)polis ve askeri inzibatların bulunduğu kargir bina yolcu ve bekleme odaları olarak da iki ahşap baka bina inşa olunmuştu. (Sirkeci nin ilk istasyon binası hala ayakta olup şu an Ekim 2007 boş ve kullanılmamaktadır. Diğer iki ahşap baraka ise yerlerinde yoktur. Rumeli demiryollarının baş istasyonu olarak yapılan bu tesisler, hattın Avrupa hatiarıyle irtibat yapması için (Sirkeci eski istasyon binası foto :trenci tugay) kafi gelmeyeceğinden, bu istasyon tesislerinin genişletilmesini ve yeni hatlar ve binalar yapılmasını icabettiriyordu. Sirkecide İstasyon Tesisi Sirkeci esas istasyon binası için, Kumpanya tarafından 1/Kanunuevvel 1872 tarihli LANG, HIRŞ imzalı bir plan ve bir müddet sonra 10 Mayıs 1873 tarihli HIRŞ imzalı bir plan daha verildi. Birinci plana (A), ikinci plana (B) planı denildi. A planında istasyon, eşya ambarları, yolcu binası ve diğer lüzumlu bina ve tesisler ile hükümetçe yapılacak Rıhtım ve Antrepolar yer almış bulunuyordu. ikinci B planı ise eski Sadrazam ESAT Paşanın arzusu ile yapılmış olup bunda büyük bir yolcu binası ve ilaveten birkaç bina yapılması konulmuş, Rıhtım ve Antrepolar daha büyük tutulmuş ve yolcu binası, istasyon arsasının güney ciheti ile Sirkeci iskele caddesi arasına yapılmak üzere tertip edilmişti. Yolcu gar binasının, her ne kadar muntazam ve büyük olması devletçe arzu edilmekte ise de bunun büyük masrafa yol açacağı tabii idi. Babıali den istizan edildi. Devletçe bütün müştemilatıyla ve mukaveleye uygun olarak muntazam bir istasyondan başka bir şey istenemeyeceği, Kumpanyanın da böyle mükemmel bir istasyon inşa etmekten imtina edemeyeceği ve ancak taahhüdü mucibince bunun mükemmel bir surette inşa etmesine dikkat edilmesi Babıali den cevaben Nafıa Nezaretine 29 Haziran 1873 tarihinde bildirildi. 30 Temmuz 1873 tarihinde. (A) planı genel heyetiyle kabul olunmak ve hükümetten fazla bir masraf aranmamak suretiyle inşaata başlanmasında Kumpanyanın muhtar olduğu Baron HIRŞ e tebliğ edildi.

20 Kumpanya da bunu kabul etti ise de her nedense tatbik edilmedi ve iş böylece sürüncemede kaldı. Hükümetçe,İstanbul Edirne istasyonlarına özel ehemmiyet verildiğinden 1885/ Kanunuevvel mukavelesinin hususi maddesi gereğince, Kumpanya İstanbul istasyonu için Bir milyon frank ve sarfına mecbur idi. Yine aynı mukavele mucibince, işletici kumpanya, inşaat şirketinin yapmış olduğu Herin noksan ve yanılışlıklarının inşaat şartnamesine ve tasdikli planlara göre ıslah ve ikmalini temin ile mükellef bulunuyordu. Bu kapsamda Sirkeci istasyonu da vardı. Osmanlı İmparatorluğunun payitahtı olan önemli bir ticaret merkezi ve büyük bir şehrin, derme çatma barakalardan yapılmış, ihtiyacı karşılamayacak bir istasyon ile bırakılması ve bu işin uzayıp gitmesi çok çirkin düşüyor, dosta düşmana karşı da devletin şerefine nakise(eksiye) veriyordu. Bundan başka, Berlin Muahedesi ve Viyana Kongresi kararları icabı Türkiye demiryolları Avrupa demiryollarıyla iltisak ettirileceğinden yolcu ve eşya taşımaları ile gümrük işlemleri için bu ehemmiyet bir kat daha artıyor idi de Kumpanyaya mukavelenin tatbiki ihtar olundu. Bu defa yapılacak masrafın hangi tarafça tesviyesi lazım geldiği hakkında münakaşa ve müzakereler açıldı mukavelesinde İstanbul istasyonu için konulmuş olan Bir milyon franktan büyük bir kısmı, 770 bin frank kadarı yukarıda söylediğimiz gibi, hat Sirkeciye geldiği zaman kurulan istasyon Şimdiki marşandiz garı ve polis karakolu olan saha için sarf edilmiş bulunuyordu. Bu konuda bir hal şekli tespit ederek inşaata başlama imkanını veren iradei seniye ancak 11 Şubat 1888 de Kamil Paşanın sadareti zamanında istihsal edilebildi. (Foto:Dr.V.Engin Rumeli Demiryolları kitabı) Yapılacak bina iki katlı olacaktı. Ancak inşaat mahallinin zemini çürük olduğundan iki katlı bir binanın yapılması mümkün olamayacağı ileri sürüldü. Binanın tek katlı olarak inşası ve bu suretle paraca tasarruf dahi yapılacağı beyanıyla yeni yapılan planlara göre uyuşularak 12 Şubat 1890 da iradesi alındı.

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 8 BAKİ SARISAKAL SEYAHAT PROGRAMI Padişahımızın Seyahat Programı: Padişahımızın gerek Selanik teki ikamet ve gerek Kosova, Piriştina ve Manastır a seyahatlerinde

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME Künye----------------------------------------------- Adı: SINAİ MÜESSESELERDE HAFTA TATİLİ YAPILMASI HAKKINDA 14 NUMARALI SÖZLEŞME

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu 2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi

Detaylı

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL

YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? BAKİ SARISAKAL YANYA MÜSLÜMAN MEZARLIKLARI NASIL YOK EDİLDİ? Yanya Yanya daki mescit, makber ve evkafı İslamiyeye vuku bulan tecavüzden dolayı mebuslarımıza

Detaylı

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484

Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 Yayınlanan Resmi Gazetenin Tarihi :9.8.1984 No su:18484 ORMAN KANUNUNUN 35 NCİ MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESPİTİ VE UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK Amaç: Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 Sayılı Orman

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL

118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL 118 YIL ÖNCE SELANİK DE BU HAFTA 30ARALIK 1896 BAKİ SARISAKAL Selanik te İane: Tesisat askeriye ianesi için Selanik Sancağı hissesine vürut eylediğini yazdığımız üç milyon altı yüz bin kuruşluk bilet nüfusa

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları

MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ. MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: İnsan Kaynakları MESKEN VE GECEKONDU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ Görevler: 1- Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeni gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması 2-Önleme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL

II. ABDÜLHAMİD ARŞİVİNDEN İSTANBUL KÜLTÜR A.Ş.'DEN BÜYÜK HİZMET II. ABDÜLHAMİD Kültür A.Ş. Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraf arşivinden hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar yayınladı. Fotoğraf merakıyla bilinen Sultan II. Abdülhamid dünyanın

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Eminönü Toplam Yatırım 247 Milyon YTL (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEKİLLENİŞİ

EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEKİLLENİŞİ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ŞEKİLLENİŞİ Murat KARA BOLU 2009

Detaylı

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ.

10 Haziran Cumartesi sayılı Resmi Gazete. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ. 10 Haziran Cumartesi 30092 sayılı Resmi Gazete Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu

İleri şehircilik tekniğine göre hazırlanan imar plânı takriben 60.000 nüfuslu bu maksatla bir şehircilik müsabakası açmış, milletlerarası şöhreti haiz bir TÜRKİYE EMLÂK İtalyan şehircilik profesörünün nezaretinde Türk mimar ve mühendislerinden KREDİ B AN K A S I ATAKÖY SOSYAL mürekkep

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Galata Kulesi Bu Hale Gelecekti

Galata Kulesi Bu Hale Gelecekti On5yirmi5.com Galata Kulesi Bu Hale Gelecekti Surp Agop Akaretleri ile Beyoğlu Tünel'deki Hıdivyal Palas'a imza atan Ermeni mimar, Galata Kulesi için de bu projeyi tasarlamıştı. Yayın Tarihi : 2 Nisan

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ

GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSTANBUL BALIK HALLERİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GIDA TARIM VE HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Bizans tan Osmanlı ya Balık Halleri İstanbullumuz,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 05.04.2011 KARAR NO 6 I TARİHİ 05.04.2011 NO 6 KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ (KİRALAMA GAYRİMENKUL SATIŞI) Gündem Maddemin Üçüncü Maddesi olan Belediyemize ait bazı Gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve satılabilme

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı (İnşaat) Ruhsatı Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izindir.

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ

EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Eğirdir de Kurulan İlk Milli Şirket: EĞİRDİR İHTİYAT ZABİTLERİ NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ Eğitimci-Yazar : Recep Bozkurt Eğirdir in sosyoekonomik tarihindeki en önemli olay nedir diye sorulduğunda verilecek

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Konusu 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun kapsamında

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r Kızıl ziyaret ve Kaniya Dengi kaynaklarından 6 kilometre çelik boru döşendiği ve 5 adet kapitaj yapıldığını ifade eden Başkan Necmettin Dede, ayrıca Erikli Bağı ve Kumluk mevkiinde de 3 adet kapitaj yapıldığını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı