6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM"

Transkript

1 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi

2 Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi University of Sheffield (İngiltere), Para-Banka ve Finans Mastır ı yaptı. (MA) Maliye Teftiş Kurulu, Müfettiş Yardımcısı Maliye Müfettişi- Maliye Baş Müfettişi Daire Başkanı halen Yeminli Mali Müşavir halen YK Koordinatör Üye. Evli- iki çocuklu, İngilizce bilmektedir.

3 YENİ TTK nın TARİHSEL GELİŞİMİ

4 TARİHSEL GELİŞİM 1475 maddeden oluşan Mevcut 6762 sayılı Kanun 1956 den beri kullanılmakta, artık günün ihtiyaçlarına cevap veremez durumdadır. AB mevzuatına uyum şartı, değişim sürecini hızlandırdı yılında yeni TTK hazırlığı için Adalet Bakanlığı nezdinde bir Komisyon kuruldu. Komisyon başkanlığını Prof. Ünal Tekinalp yaptı. 2005/Şubat ayında ilk metin görüşmelere açıldı. 2007/Nisan ayında TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. 2011/Ocak ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 14 Şubat 2011 tarihli RG de (6102 sayılı Kanun olarak) yayımlandı. 1 Temmuz 2012 de yürürlüğe giriyor. Yeni TTK toplam 1536 maddeden (ve 6 geçici maddeden) oluşuyor.

5 YENİ TTK nın İÇERİĞİ Kanun sistematiği önceki kanunla aynı olmakla birlikte, başlangıç bölümleri hariç, 6 bölümden oluşmaktadır. Birinci Kitap: Ticari İşletme, İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri, Üçüncü Kitap: Kıymetli Evrak, Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri, Beşinci Kitap:Deniz Ticareti, Altıncı Kitap: Sigorta sayılı TTK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk. Kanun tarihli RG de yayımlandı. (44 maddeden oluşuyor) Eski TTK dan yeni TTK ya geçişle ilgili hususları düzenlemektedir.

6 SEMİNERİN KAPSAMI Bu seminerde, yukarıda belirtilen 6 kitabın tamamı anlatılmayacak. Sadece, ilk iki kitapta yer alan bölümler kısaca özetlenecek. Başka bir deyişle; Tacir Nedir-Tacir Olmanın sıfatları, Ticari İşletme Nedir,Ölçeklere göre işletmeler, Ticari Defterler ve tasdik zorunluluğu, Elektronik işlemler ve bildirimler, Muhasebe Sistemleri, Ticaret şirketlerinin (A.Ş ve LTD lerin) yeniden yapılandırılması, (Koll. ve Komandit şirketlere değinilmeyecektir) Bağımsız Denetim

7 TACİR KİMDİR, TACİR OLMANIN SIFATLARI Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişilere tacir denir. (Md.12) Esnaf tanımı (Md. 15) yapılmıştır. (İster gezici, ister bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, sermayeden ziyade emeğe dayalı iş yapan kişilere esnaf denir.) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, TV vb ilanlarla halka bildirmiş, ticaret siciline kayıt yaptırmış kişi, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. (Md.12/2) Bir ticari işletme açılmış ise, bunu işleten kişi iyi niyetli 3. kişiler açısından tacir sayılır. (Md.12/3)

8 TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ (Md.18-23) Her türlü borcu için iflasa tabidir. Ticaret unvanı seçmek ve ticari işletmesini T.Siciline kaydetmek zorundadır. Ticari defterleri tutmak zorundadır. Basiretli iş adamı gibi davranmak zorundadır. Diğer tarafı temerrüde düşürme, sözleşme feshi vb ihtar ve ihbarları noter vasıtasıyla, taahhütlü mektupla, veya güvenli e-posta ile yapmalıdır. (Md.18/3) Tacir fatura vermek ve almak zorundadır. Alınan faturanın içeriğine itiraz 8 gündür. Tlf ve sözlü veya iletişim araçlarıyla yapılan teklif içeriğini doğrulayan yazıyı alan taraf 8 gün içinde itiraz etmezse teyit edilmiş sayılır.

9 ŞAHIS/SERMAYE ŞİRKETİ VE TÜZEL KİŞİ TACİRLER (Md.16) Yeni TTK ya göre (md.124); Kollektif ile komandit şirketler Şahıs Şirketi, A.Ş.-Ltd-Kooperetifler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketi Sermaye Şirketi sayılır. Tüzel Kişi Tacirler ise şunlardır. Sermaye şirketleri, (A.Ş., Ltd. vb) Dernek ve Vakıflara ait işletmeler, Devlet, belediye ve il özel idarelerine ait işletmeler. (Not: Ticari işletme işleten tüzel kişiler arasına vakıflar da eklenmiştir.)

10 TİCARİ İŞLETME (Md ) Ticari işletme tanımı eski kanunda yoktu (sadece neler ticari işletmedir şeklinde (fabrika, depo vb) sayılmıştı). Yeni kanunda, ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmelerdir. şeklinde tanımlanmıştır. Esnaf işletmesi sınırı BKK ile belirlenir. Ticari işletme, sözleşme ile bir bütün olarak devredilebilecek veya başka hukuki işlemlere konu olabilecektir.

11 İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİ (KOBİ) (Md.1523) Şirketlerin KOBİ veya Büyük Şirket olma şartlarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı belirleyecektir. (Taslak Yönetmelikte bulunan hükümler şöyledir) 1- KÜÇÜK SERMAYE ŞİRKETİ: AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜÇ ÖLÇÜTTEN EN AZ İKİSİNİ AŞMAYANLAR. ZARARIN ÇIKARILMASI SONRASINDA BİLANÇOSUNUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ TL. YILLIK SATIŞLARI TOPLAMI TL. YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 50 KİŞİ

12 KOBİ TANIMI 2- ORTA BÜYÜKLÜKTE SERMAYE ŞİRKETİ: YUKARIDA SAYILAN ÖLÇÜTLERDEN EN AZ İKİSİNİ AŞAN (bu husus alt limit oluyor) VE AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜTLERİN EN AZ İKİSİNİ AŞMAYANLAR (bu da üst limit oluyor) ZARARIN ÇIKARILMASI SONRASINDA BİLANÇOSUNUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ TL. YILLIK SATIŞLARI TOPLAMI TL. YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI 250 KİŞİ. 3- BÜYÜK SERMAYE ŞİRKETİ: YUKARIDA BELİRTİLEN ÖLÇÜTLERDEN EN AZ İKİSİNİ AŞANLAR İLE MENKUL KIYMETLERİ TÜRKİYE DEKİ MENKUL KIYMETLER BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VEYA KOTASYON İÇİN BAŞVURUSU YAPILMIŞ BULUNAN ŞİRKETLER ile TÜM BANKA, SİGORTA VE FİNANS ŞİRKETLERİ BU ÖLÇÜTLERİ AŞMAMIŞ OLSALAR DA BÜYÜK SERMAYE ŞİRKETİ OLARAK KABUL EDİLİR

13 TİCARET SİCİLİ (Md ) Her tacir, ticari işletmesini faaliyette bulunduğu yerdeki Ticaret Siciline kaydettirmek zorundadır. Şubeler de (ticari işletme olduğu için) bulundukları yer ticaret siciline kaydedilmek zorundadır. Ticaret Sicili resmi kayıt niteliğinde olup, e-sicil imkanı da getirilmiştir. Elektronik sicil kayıtları alenidir. (Aleniyet prensibi getirilmiştir.) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili Odanın müteselsilen sorumlu oldukları kabul edilmiştir.

14 TİCARET UNVANI (Md ) Her tacir seçtiği Ticaret Unvanını, ticaret siciline tescil ettirilmek zorundadır.(md.40) (Mükerrer ticaret unvanı kullanımın engellenmesi için tescil öncesi tüm Türkiye taraması yapılır Md.45) Koll ve Komandit Şirketlerde en az bir ortağın adı T.Unvanında yer almalıdır. Diğer şirketlerde unvanın sonuna Anonim Şirket/Limited Şirket/Koop. yazılmak zorundadır. Ticaret Unvanı, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. İşletme belgelerinde (fiş-fatura-irsaliye-antedli kağıt vb), ticari işletmenin sicil numarası, ticaret unvanı, merkezi, sermaye miktarı, internet sitesi adresi ve numarası; A.Ş. Ve LTD lerde, YK Başkan ve Üyeleri, müdürler ve yöneticilerin adları gösterilmesi zorunludur. (Md.39/2)

15 TİCARET UNVANI Türk, Türkiye, Cumhuriyet, Milli ifadeleri BK izni ile eklenebilir. Ticaret unvanı, işletmeden ayrı olarak devredilemez. Ticaret unvanı korunması marka, endüstriyel tasarım ve Fikri ve SMHK na paralel hale getirilmiştir. Ticaret unvanının haksız kullanımının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer almıştır. (Md.52)

16 HAKSIZ REKABET (Md.54-62) Rakipler arasında veya tedarikçilerle-müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar YASAKLANMIŞTIR. Amaç, bütün katılanların menfaati, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar Md. 55 de sayılmıştır. (Haksız rekabet halleri) Başkalarına ait malları ve iş ürünlerini, fiyatını, faaliyetini, ticari işlerini, yanlış, yanıltıcı ve incitici açıklamalarla kötülemek, Kendisi ve işletmesi, malları, iş ürünleri, fiyatları, satış kampanyaları hk. Yanıltıcı açıklamalarda bulunmak, Paye, diploma, ödül almadığı halde bunlara sahipmişçesine açıklamalarda bulunmak,

17 HAKSIZ REKABET Haksız rekabet nedeniyle açılacak dava türleri (Md.56) Çalıştıranın sorumluluğu (Md.57) Basın,yayın, iletişim ve bilişim kurumlarının sorumluluğu (Md.58) Haksız rekabet kararların ilamı (Md.59) Haksız rekabette zamanaşımı, dava hakkı olanın fiili öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl, her hal ve takdirde olayın doğumundan itibaren 3 yıldır. (Md.60) İhtiyati Tedbir (Md.61) Cezai sorumluluk. (Md.62) 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası geldi. (Eski TTK da 1 yıla kadar hapis 500 TL den 10 bin TL ye kadar ağır para cezası vardı)

18 CARİ HESAP İki kişinin ticari veya hukuki ilişkiden doğan alacak ve borçlarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı istemeye yönelik sözleşmelere Cari Hesap Sözleşmesi denir. (Md.89) Cari hesap sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Cari hesap sözleşmesi hükümleri (Md.90) Cari hesap dışı kalan alacaklar (Md.93) Bakiye belirlenmesi (md.94) Bakiyeye Faiz uygulanması (Md.95) Cari hesabın sona ermesi (Md.98) Bakiyenin haczi (Md.99) Zamanaşımı (md.101)

19 TİCARİ DEFTERLER (Md.64-88) Tacirler Bilanço Esasına göre defter tutmak zorundadır. İşletme Hesabı Esası kaldırılmıştır. (Eski TTK daki 76. madde işletme hesabı artık yok) Ancak Esnaf tanımına girenler 213 sayılı VUK a göre işletme hesabı esasına göre defter tutabilir. Her tacir ticari defterlerini Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutmak ve mal varlığını bu defterde göstermek zorundadır.

20 Ticari Defter tanımı genişletilmiştir. Yevmiye defteri, Defteri kebir, Envanter defteri, Ortaklar Pay defteri, YK Karar Defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri. (Bu defterler de ticari defter olarak sayılmıştır)

21 DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR? Gerçek kişi tacirlerin kendisi, Tüzel kişi tacirlerde ise; i. Şirket Yöneticisi ii.yönetim Kurulu, Ticari defterleri tutmakla yükümlüdürler.

22 DEFTERLERİN TUTULMASI Defterlere yapılan kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmalıdır. (Kayıt zamanı için süre belirtilmemiştir, VUK md. 219; gün). Elektronik kayıt (defter) imkanı getirilmiştir. Kayıt hatası, önceki kayıt içeriği belirlenemeyecek şekilde düzeltilemez. (Üzeri okunaklı çizilmeli yada yeni düzeltme kaydı yapılmalıdır.) Tüm ticari belgeler, dosyalanma şeklinde veya veri taşıyıcıları vasıtasıyla da saklanabilir. (Bu düzenlemeler VUK a paraleldir)

23 SAKLANMASI ZORUNLU DEFTERLER (Md.82) Tüm ticari defterler ve belgeler, açılış, kapanış ve ara bilançolar, yıllık faaliyet raporları, topluluk finansal tabloları, alınan ve gönderilen ticari mektuplar, muhasebe belgeleri, Fiziki olarak veya Manyetik ortamda 10 yıl saklanmak zorundadır. Yangın-deprem-sel vb nedenlerle zayi olan defter ve belgeler için 15 gün içinde Mahkemeye müracaat ederek zayi belgesi alması gerekir. (Md.82-7) Tacirin ölümü halinde varisleri, Tasfiye sonrası ise sulh mahkemesi 10 yıl süre ile saklama yükümlüsüdür.

24 TASDİK ve TMS ZORUNLULUĞU Ticari Defterler kullanılmaya başlamadan evvel notere tasdik ettirilir. (YK Karar Defteri, Ort.Pay Defteri, Gn.Kurul Karar Defteri vb de dahil) Kapanış Tasdiki: İzleyen yılın 6. ayı sonuna kadar yaptırılmak zorundadır. (Md. 64/3) Ticari defterler Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun tutulmak zorundadır. (Md.64) Defterler Türkçe ve TL olarak tutulmak zorundadır. (Md. 65)

25 AÇILIŞ ENVANTERİ (Md.66) Her tacir ticari işletmesinin açılışında; i. Nakit varlıklarını ve mevcutlarını, ii.taşınmazlarını, iii.alacaklarını, iv.borçlarını, Eksiksiz ve doğru bir şekilde (miktar/parasal değer) gösteren bir envanter çıkarmak zorundadır.

26 KAPANIŞ ENVANTERİ Her tacir faaliyet döneminin kapanışında; TMS ile uyumlu (fiziki sayım vb) bir envanter hazırlamak zorundadır. Envanter çıkarırken (Md.67), malvarlığı mevcudu, sondaj yöntemine göre ve genel kabul gören matematikselistatistiksel yöntemler yardımı ile çeşit, miktar ve değer olarak belirlenir. Bu şekilde yapılan envanter fiziki sayım yapılsaydı elde edilen sonuçla eş düşmelidir.

27 AÇILIŞ BİLANÇOSU VE YIL SONU MALİ TABLOLAR (Md Her tacir, ticari faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, Varlıklar ve borçlarını gösteren finansal tablolarını (Bilanço ve Gelir Tablosunu), takip eden yılın ilk üç ayında, faaliyet raporuyla birlikte (md.514) hazırlamak zorundadır. Söz konusu mali tablolar TMS ye uyularak düzenlenmeli (md.69); açık ve anlaşılır olmalıdır. Finansal Tablolar Türkçe ve TL olarak düzenlenmeli (md.70) ve tacir tarafından tarih ve imza konularak imzalanmalıdır.(md.71)

28 FİNANSAL TABLOLARDA TAMLIK (ve MAHSUP YASAĞI) (Md. 72) Finansal tablolarda, ticari işletmenin tüm varlıkları, borçları, peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri, dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şekilde değerlenmiş olarak gösterilmesi zorunludur. Verilen teminatlar, rehinler borçlunun bilançosunda, nakdi tevdi edilen teminatlar bunları alanların bilançosunda yer almalıdır. Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taşınmazlara ait haklar, bunlara ilişkin yüklerle MAHSUP edilemez.

29 BİLANÇO İÇERİĞİ (Md.73) TMS de aksi belirtilmedikçe Bilançoda; Duran ve Dönen Varlıklar, Özkaynaklar ve Borçlar ve Dönem ayırıcı hesaplar Ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır. Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş varlıklar yer alır.

30 AKTİFLEŞTİRME YASAĞI (Md.74) İşletmenin Kuruluş ve Öz kaynak teminine yönelik harcamaları, (KVK md.8/1-b ye göre gider yazılabiliyor) Bedelsiz olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, Sigorta sözleşmelerinin yapılması için yapılan harcamalar, Bilançoda aktifleştirilemez

31 KARŞILIKLAR (Md.75) / DÖNEM AYIRICI HESAPLAR (Md.76) Gerçekleşmesi şüpheli YÜKÜMLÜLÜK, Askıdaki işlemlerden kaynaklanabilecek muhtemel KAYIPLAR için, TMS ye uygun KARŞILIK ayrılır. (Md. 75) Bilanço gününden sonraki dönemde giderleşecek olan harcamalar ile Sonraki dönemlere ait gelir unsuru olan tahsilatlar için TMS ilkeleri (dönem ayırıcı hesaplar) uygulanır.

32 BONO POLİÇE ÇEK DÜZENLEME-KEFALET AVAL VB VERİLMESİ HALİ (Md.77) İşletme tarafından verilen; her türlü bono, senet, çek düzenlemesi; aval, kefalet, garanti sözleşmelerinden doğan vb yükümlülükler için TMS ye uygun (pasifte) yükümlülük olarak gösterilmemişse, DİP Not olarak açıklama yapılması zorunludur. Poliçe, bono, çek, makbuz senedi vb kambiyo senetleri güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. (md. 1526)

33 TTK ya GÖRE DEĞERLEME İLKELERİ (Md.78-81) (Eski TTK da değerleme hk hiçbir hüküm yoktu) Bilançonun varlıklar ve borlarında yer alan kıymetler TMS de yer alan ilkeler de dikkate alınarak şu şekilde değerlenir. (Md.78) Kapanış ve Açılış bilançosundaki değerler aynı olmalıdır. Değerlemede işletme faaliyetinin devamlılığı esas alınır. Bilançonun kapanışında varlıklar ve borçlar ayrı ayrı değerlenir. Değerleme ihtiyatla yapılır. (Bilanço gününe kadar doğan riskler ve zararlar dikkate alınır. Kazançlar bilanço günü itibarıyla gerçekleşmişse dikkate alınır) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, yılsonu finansal tablolarına alınır. Önceki yıl mali tablolarında uygulanan yöntemler korunur.

34 Yeni TTK ya göre DEĞERLEME Yöntemleri Maddi duran varlıklarda değerleme; Maliyet Yeniden değerleme yöntemi kullanılır. Finansal varlıklarda; Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerde gerçeğe uygun değer Vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymetlerde iskonto (itfa) edilmiş değer, Satılmaya hazır menkul kıymetlerde gerçeğe uygun değer Kredi ve alacaklarda iskonto edilmiş maliyet Yöntemleri kullanılır.

35 DEĞERLEME YÖNTEMLERİ Finansal borçlarda gerçeğe uygun değer, Vadeye kadar elde tutulmuş borçlarda ise, iskonto (itfa) edilmiş değer, Dövizli işlemlerde; Parasal değerler cari kur-spot kur ile, (işlemin türüne göre alış-satış kuru, aktif hesaplar döviz alış, pasif hesaplar döviz satış kuru ile) Parasal olmayan kalemler, işlem tarihindeki kur veya cari kur ile Değerlenir.

36 ORTAKLARA PARA ÇEKME YASAĞI Yeni TTK nın en önemli düzenlemesi, şirket ortağının şirketten para çekmesini YASAKLAMASIDIR. (Md.358) Şirkette borçlanan ortak için önce Adli PARA cezası, ödemezse HAPİS CEZASI VAR. 1- Yeni Türk Ticaret Kanunu nda, şirketten borç para çekilmesinin yaptırımı 300 günden aşağı olmayan ADLİ PARA CEZASI DIR. (Md.358 ve 562/5-c). 2- Adli para cezası, hakimin takdirine göre günlük TL arasında değişiyor (Türk Ceza Kanunu Md. 52/2). Buna göre, 300 gün adli para cezasının tutarı 6-30 bin TL arasında değişiyor

37 TEMETTÜ AVANSI (Md.509/3) Ortakların şirketten borç para alması yasaklanmasına rağmen, Halka açık olmayan şirketler için ortaklara kar payı avansı verme imkanı getirilmiştir. Konuyla ilgili Tebliğ taslağında, Bir hesap dönemi içerisinde 6 aylık yada 8 aylık hesap döneminde bir defa avans kar payı dağıtılması, Yıllara sari inşaat işi yapan firmalarda ise, dağıtım döneminin 3 ve 6 hesap dönemi sonunda iki kez yapılabileceği, belirtilmiştir. (Bilindiği gibi Kar dağıtımı GVK Md. 94 e göre %15 stopaja tabidir.)

38 YK ÜYELERİ ŞİRKETTEN NAKİT-AYIN BORÇLANAMAZ Sadece şirket ortağı değil, YK üyeleri ve eş-çocuk-akraba ve hısımları, bunların en az %20 ortağı olduğu şirketler, bu şirketten borçlanamaz. YK üyeleri bu kişiler ve şirketler için kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yükleyemez. (md. 395) Aksi halde, 300 günden aşağı olmayan ADLİ PARA CEZASI diye belirtiliyor (Md.395 ve 562/5-d). Adli para cezası, hakimin takdirine göre günlük TL arasında değişiyor (Türk Ceza Kanunu Md. 52/2). Buna göre, 300 gün adli para cezasının tutarı 6-30 bin TL arasında değişiyor

39 DİĞER CEZAİ SORUMLULUKLAR Ticari Defterlerin tutulmaması, Belgelerin muhafaza edilmemesi, Defter açılış ve kapanış tasdikinin yaptırılmaması, Defterin TMS ye uygun tutulmaması, Hileli envanter, E-belgelerin ibraz edilmemesi 200 günden az olmamak üzere adli para cezası, (TCK Md.45-52, en az 20 TL/gün en çok 100 TL/gün) (4-20 bin TL para cezası. Ödenmez ise hapis cezası var.) Hakim adli para cezasının ödenmesi için 1 yılı geçmemek üzere, ödeme süresi verebilir. (Md.55)

40 CEZAİ SORUMLULUK Takip eden yılın 6 ayı içinde Genel Kurul yapılıp, denetlenmiş finansal tabloların TTSG de ilan edilmemesi; 200 günden az olmamak üzere adli para cezası, Defter kayıt ve belgelerin denetime (denetçiye-devletin müfettişine) verilmemesi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) Kuruluş, sermaye artırımı işlem ve beyanların gerçeğe aykırı olması; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) Sermaye hakkında yanlış beyan; 3 aydan 2 yıla kadar hapis. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) Ayni sermayenin yüksek belirlenmesi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil)

41 CEZAİ SORUMLULUK SPK dan izin almadan sermaye artışı için halktan para toplanması, 6 ay hapis. (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) İnternet sitesinin 3 ay içinde oluşturulmaması, 6 aya kadar hapis, (Doğrudan hapis cezasını gerektiren fiil) gün adli para cezası. (20 bin-60 bin TL) (Yürürlük: ) Diğer hükümlerin YÜRÜRLÜĞÜ:

42 TİCARİ DEFTERLER İÇİN NEDEN TMS? Bir ülkenin Sermaye piyasalarının uluslararası bir piyasa olabilmesi için, Yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için, Şirket hisselerinin uluslararası piyasalara kote edebilmek için, Şeffaflığa, dürüst resim ilkesine dayalı, tutarlı Finansal Tablolar ve yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu için Ticari defterlerin UFRS/UMS/TMS ye uygun olması gerekir.

43 KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE tarihinden itibaren Finansal Tablolar, Özsermaye değişim ve nakit akım tabloları, Dipnotlar, Önemlilik, karşılaştırılabilirlik, özün önceliği, Dürüst gösterim, net gerçekleşebilir değer, piyasa değeri Gibi kavramlar UFRS ile tam uyumlu olacaktır.

44 TMSK ın (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) YETKİSİ (Md.88) ve 660 s. KHK Muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin çok başlı uygulamaya son vermek, çağdaş dünya uygulamalarını kullanmak amacıyla TMSK, UFRS ye uyumlu tüm standartları Türkçeye çevirmiş ve TFRS olarak RG de yayımlamıştır. TMSK, (Yeni adıyla 660 s KHK ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) UFRS ile uyumlu ilkeleri ilan etmek, İlan edilen ilkelerin uygulanmasını sağlamak, Kendi konularında denetim yapmak, Tüm standartları UMS ile uyumlu hale getirmek. Görevine sahiptir.

45 KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE TFRS ve TMS ile uyumlu Finansal Tablolarda yer alan Ticari kardan Vergi Usul Kanununa göre hesaplanacak mali kara geçiş (VUK değerleme prensipleri değişmediği sürece), beyanname döneminde muhasebecilerin daha kapsamlı çalışma yapmalarına neden olacaktır. Muhasebe departmanı çalışanları UMS ye göre tutulan defterlerden UFRS ile uyumlu Mali Tablo (Bilanço-Gelir Tablosu) hazırlayacak, ancak ticari kardan mali kara geçerken TMS ve VUK arasındaki değerleme farklarına dikkate alarak mali karı ve vergi karşılığını hesaplayacaktır. Bu nedenle meslek mensuplarının işi zorlaşmıştır. Maliye Bakanlığı, 213 sayılı VUK nda TFRS ve TMS ye uygunparalel düzenleme yapmadığı sürece, dönem sonu işlemleri sonunda mali karı hesaplama işlemi gerçekten zor ve çok teknik olacaktır.

46 TMS YE GEÇİŞ SÜRECİ tarihinde uygulama başlıyor. İşletme çalışanları TMS konusunda eğitim almalı, 2013 açılış kayıtlarını ve açılış bilançosunu TMS ye uyumlu hale getirilmeli, Bunun için bilançosu da TMS ye dönüşecektir ara dönem (geçici vergi) ve yıl sonu finansal tablolarını TMS ye uygun hale getirmeli, Ara dönem dahil her dönem, ticari kardan mali kara geçiş çalışması yapılacaktır.

47 TMS YE GEÇİŞ 2013 yılı karşılaştırmalı finansal tabloların hazırlanabilmesi için mali tablolarının da TMS ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir nin TMS ve TFRS ile uyumlu olabilmesi için 2012 kayıtları den itibaren TFRS ile uyumlu hale getirilecektir. Bu nedenle 2013 de muhasebe departmanları çok çalışacak.

48 ŞİRKETLER TOPLULUĞU İKİ FARKLI STATÜ VAR Hakim (ana) şirket, Bağlı (yavru) şirket. Tek elden yönetim olgusu, hakim şirket ve topluluk menfaatleri. Amaç: ekonomik hayatın gerçeği ile hukuki kuralların uygun hale getirilmesi. Bir sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketine hakim sayılmasının şartları (Md.195); Doğrudan veya dolaylı olarak; Oy hakkının, YK üyeliğinin çoğunluğuna sahip olmak,

49 KARŞILIKLI İŞTİRAK (Md. 197) Biribirlerinin en az ¼ hissesine sahip olmak, Biri diğerine hakim ise, ikincisi bağlı şirket, Her biri diğerine hakimse, ikisi de hakim ve bağlı şirket.

50 BAĞLI ŞİRKETLERDE RAPORLAMA (Md.199) Faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde YK Faaliyet Raporu düzenlenir. Zarar denkleştirilmiş ise, bunun nasıl gerçekleştiği, Diğer hukuki işlemler, yarar ve zararlar. Rapor doğru ve dürüst hesap verme ilkesine uygun olmalıdır. Hakim şirket ortaklarının bilgi alma hakkı (m.200), Denkleştirme (md.202/1) Hakim şirketin tazminat talebi (md.202/2) Talimat verebilme (md.203)

51 TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR DEĞİŞTİRME KOLAYLAŞTIRILMIŞTIR. BİRLEŞME Şirketler arasında birleşme serbestisi getirilmiştir. (md.137) LTD-A.Ş. İle veya tersine birleşebilir, A.Ş. Kollektif şirketi devralabilir. BÖLÜNME A.Ş. / LTD bölünebilir. (Kısmi-tam bölünme) Bölünme sözleşmesi, Bölünme raporu, İşlem denetçisi Şahıs şirketleri bölünemez.

52 TÜR DEĞİŞTİRME Sermaye şirketleri kooperatife, Şahıs şirketleri sermaye şirketi veya kooperatife, Kooperatif sermaye şirketlerine dönüşebilir. Ancak, bir A.Ş. veya LTD. şahıs şirketine dönüşemez.

53 WEB SİTESİ EDİNME ZORUNLUĞU (Md.1524) Her sermaye şirketi bir internet sitesi sahip olmak ve bu sitede denetlenmiş finansal tablolarını yayımlamak zorundadır. (Yürürlük ) Yayımlanması zorunlu bilgiler şunlardır: Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar, Pay sahiplerinin haklarını koruyabilmesi için görülmesi gereken bilgiler, açıklamalar, Yönetim ve müdürler kurulunun ücretleri, seyahat masrafları, rüçhan hakkı, değiştirme,alım,önerilme, değişim oranı vb kararları, Değerleme raporları, Birleşme bölünme vb kararlar,

54 İNTERNET SİTESİNDE NELER YAYIMLANACAK? DEFTERE KAYIT Genel Kurul çağrıları, Finansal Tablolar, Denetçi Raporları, YK Yıllık Faaliyet Raporu. Kurumsal Yönetişim değerleme raporları, Riskin erken teşhisi komite raporları, Diğer bilgiler, YAYIMLANAN BİLGİLİER NOTER TASDİKLİ DEFTERE KAYDOLUNACAK.

55 Ticaret Sırrı nedir? Müşteri adresleri, İmalat sırları (lisans-know how vb) Satış ve alım sözleşme şartları, Mali Tabloların yayımlanması ticari sırra girmez. Yasa yukarıda tanımı yapılan ticari sırlarının web sitesinde yayımı zorunlu kılmıyor.

56 VADESİNDE ÖDENMEYEN TİCARİ BOÇLARDA İHBARSIZ TEMERRÜT (Md.1530) Fatura veya ödeme belgesinin borçlu tarafından alınmasından itibaren 30 gün içinde ödenmezse, borçlu ihtarsız temerrüde düşer. Kabul ve gözden geçirme prosedürü varsa, süre bu süre sonunda başlar, Taksitli ödemelerde süre, ilk taksitte başlar. Alacaklının KOBİ /tarımsal-hayvansal üretici olması halinde bu süre (ödeme süresi) 60 günü geçemez. Geç ödemelerde uygulanacak ticari faiz md da belirtilmiştir. Bu nedenle, mal ve hizmet faturalarına ait ödeme süreleri ve bu konuda yapılacak sözleşmeler önem arz etmektedir.

57 Yeni TTK neyi hedefliyor? İlk aşamada, ortakların şirkete koydukları sermayenin nakdi veya gayri nakdi (Taşınmaz veya makine, ekipman vb.) olarak açık ve net biçimde tanımlanmasını, şirkete sermaye olarak girmesini hedefliyor. İkinci aşamada, ortakların şirketten para alımını engelleyerek, başlangıçta şirkete koyulan veya kâr eklenmesi yoluyla artırılan sermayenin erimesinin önüne geçiliyor. Bu hedefin desteklenmesi için, ortaklara kâr dağıtımı, ücret ödenmesi gibi yöntemlerin vergi düzenlemeleriyle de teşvik edilmesi elbette büyük önem taşıyor. Üçüncü aşamada, şirketlerin yönetim kurullarına girecek daha fazla sayıda profesyonelle kurumlaşması, bu yönetimlerin gerçekten işleyen denetim kurullarıyla denetlenmesi ve risklerin önceden tespit edilmesi hedefleniyor

58 YENİ TTK HANGİ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR? Ortakların, çalışanların ve alacaklıların haklarını da en az şirket yöneticileri kadar güvence altına alan, Kurumsal yönetimleri, küreselleşen dünyanın gerektirdiği rekabetçi şirket yapılarını, günün ihtiyaçlarına uygun ticari ve bürokratik ilişkileri düzenleyen, Türkiye'deki şirketleri dünyanın birinci ligine taşıyacak üç temel üzerinde yükseliyor: 1- Uluslararası standartlarda şeffaflık ve kurumsal yönetim 2- Güçlü sermaye yapısı 3- Hızlı karar alma ve güvenli ticaret

59 YENİ TTK NIN ÜÇ PARAMETRESİNE ANALİTİK BAKIŞ KIŞ Uluslararası standartlarda şeffaflık ve kurumsal yönetim Güçlü sermaye yapısı Hızlı karar alma ve güvenli ticaret Kurumsal yönetim ilkeleri; - uluslararası muhasebe standartları - uluslararası standartlarda denetim - Ödenmiş net sermayeler - Ortaklardan ayrıştırılmış kasalar - Profesyonelleştirilmiş yönetim ve denetim kurulları - Online genel kurullar - Online yönetim kurulları - İnternet ortamında ve basılı evraklarda görünürlük ve açıklık - Küçük işletmelerin korunması

60

61 ŞİRKETLER HUKUKU Kollektif ve Komandit Şirketlerle ilgili düzenlemeler hemen hemen aynıdır. Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili reformist düzenlemeler yer almaktadır.

62 ANONİM ŞİRKET ORGANLARI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU DENETİM Eski TTK da yer alan Murakıplık kaldırılmış, yerine Bağımsız Denetim gelmiştir.

63 ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ Esas Sermaye / Kayıtlı Sermaye sistemi (md.332) Esas sermayesi TL den az olamaz. (Kuruluşta sermayenin ¼ ü bankaya yatırılır) HAAŞ ler dışında da kayıtlı sermaye sistemi getirilmiştir. Kayıtlı sermaye sisteminde başlangıç sermayesi TL den az olamaz. Sermaye artırım türleri Sermaye Taahhüdü yoluyla (Md.459) İç kaynaklardan (Md.462) Şarta bağlı (Md.463) (hisse senedine dönüştürülebilir tahvil..vb)

64 A.Ş. KURULUŞUNDA YENİLİKLER Kurucular: Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişilerdir. (Md. 337) Asgari kurucu sayısı: Bir A.Ş. Kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. (Md.338) Ortak sayısı 1 e düşerse, durum 7 gün içinde yönetim kuruluna yazı ile bildirilir ve YK da 7 gün içinde şirketin tek pay sahipli olduğunu tescil ve ilan ettirir. (Md. 338/2) A.Ş. tek pay sahipli olarak kurulmuşsa veya tek pay sahipli hale gelmişse, tek pay sahibinin adı-soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. (Aksi halde doğacak zarardan YK sorumludur) Şirket tek pay sahibi olacak kişiden kendi hissesini satın alamaz. (Md.338/3)

65 KURULUŞ prosedürü Esas sözleşme kurucu ortaklarca imzalanır ve notere tasdik ettirilir. Ayrıca İşlem Denetçisi Raporu düzenletilir. (Md. 351) İşlem Denetçisi Raporunda; payların tamamen taahhüt edildiği, esas sözleşmede yer alan pay bedellerinin %25 inin bankaya yatırıldığı, banka dekontu, ayni sermaye ve değerleme raporu, aşırı değerleme olup olmadığı, kurucular beyanı, işlemlerde görünür yolsuzluk olup olmadığı vb bilgiler yer alır. Şirket, kuruluşunu izleyen en geç 30 gün içinde tescil ve TTSG de ilan olunur. Şirket tescil ile tüzel kişilik kazanır.

66 ESAS SÖZLEŞME Esas sözleşmede bulunması gereken hususlar; şirket unvanı, merkezi, işletme konusu, sermayesi, YK üyeleri, Genel Kurul vb) (Md.339) Esas sözleşmede taahhüt edilen sermaye noterce de onaylanır. İtibari değerin üzerinde pay çıkarılamaz. (md.347) Ayni sermaye konulabilir. (Md. 342) Konulacak ayni sermaye Mahkemece atanacak bilirkişilerce değerlenir. (Md. 343) Ayni sermaye; sınırlı ayni hak, fikri mülkiyet hakkı, sanal ortamlar dahil tüm mal varlıkları olabilir. (Emek, mesleki deneyim olamaz)

67 SERMAYE ÖDEMESİ Nakit taahhüt edilen sermayenin en az %25 i tescilden önce, kalanı tescili izleyen 24 ay içinde ödenir. Nakdi ödemeler şirket adına bankada açılan hesaba yapılır. (Md. 345) (Kasa tediyesi kabul edilmez) İç kaynaklardan ödeme; yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılan kısmı, öz kaynak içindeki fonlar, sermayeye eklenebilir. (Md. 462) Şarta bağlı sermaye artırımı (md. 463), genel kurul yeni çıkarılan tahvil ve benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten alacaklı olanlara şirketten hisse verme hakkı sağlamak suretiyle sermaye artırımı yapılabilir.

68 Hisse senetlerinin bastırılması YK hamiline yazılı pay senetlerini, pay bedelinin ödenmesinden itibaren 3 ay içinde bastırması ve pay sahiplerine teslim etmesi zorunludur. (Md.486) YK hisse sentleri bastırılasıya kadar ilmühaber çıkarabilir. YK hisse senetleri bastırma kararı TTSG de tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Aynı karar şirket internet sitesinde de yayımlanmalıdır. Nama yazılı hisse senetleri de azınlık isterse hemen bastırılması gerekir. (md. 486/3) Pay senetlerinin şekli ve içeriği Md. 487 de açıklanmıştır. Pay senetlerinin devir şartları Md.489 ve 490 da açıklanmıştır.

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD YENİTTK TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA GETİRD RDİĞİYENİLİKLER Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 1 ÖNSÖZ 6102 s. yeni TTK (yttk) Ocak 2011 de

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. YENİ TÜRK

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ESASLI BİR DEVRİM: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ-II Yavuz AKBULAK * 4. Bağımsız Denetimin İşlevi 19 : Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanlarının

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI HİZMET KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı