GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *"

Transkript

1 GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK * Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta 1.GR Eitimin farklı bakı açılarıyla ifade edilen farklı yaklaım ve üslup taıyan ama gerçekte birbirine yakın birçok tanımı yapılmıtır. Bir tanımda bireyin davranılarında kendi yaantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik deime meydana getirme süreci iken (Ertürk, 1972:12) Sönmez e (1994:2) göre eitim fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyo- kimyasal deiiklikler oluturma süreci, Demirel e (1999:5) göre ise bireyde kendi yaantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranı deiikliini meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Demirel e göre (1999:7) okullarda yapılan her türlü eitim kasıtlı kültürleme için birer örnektir. Bu kasıtlı kültürlemeyi gerçekletiren, eitim- öretim ortamının en önemli deikeni öretmenin tanımı tarih ve 1739 sayılı Türk Milli Eitim Kanunu nda devletin eitim-öretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan ihtisas mesleinin bir mensubu olarak ifade edilmitir (Küçükahmet, 1999:222). Bilindii gibi bir ülkenin sosyal deime ve iktisadi kalkınmasını baarabilmesi için yüksek düzeyde, nitelikli insan gücüne ve çeitli meslek elemanlarına ihtiyaç vardır (Akyüz,1978:6). Bu balamda öretmenlik bireylerin ve toplumların yaam ve geliim biçimini ekillendiren önemli bir meslektir (Sönmez, 2000:202). Bugün sürekli olarak deien dünya düzeninde teknoloji ve bilim dünyasındaki sürekli yenilenme ve ba döndürücü deiimlere belli kategori ve sınıflamalar içinde düünerek uyum salamanın mümkün olmadıı bir gerçektir. Sayısız bilgilerin üstesinden gelebilmek için bireyin bu çeitli bilgiler arasındaki etkileimi görebilecek, kimi kalıpların geçici olduunu fark edecek biçimde, baımsız düünebilen, doru sorular soran, disiplinler arası yanıtlara ve ıraksak düünmeye yönelen bireyler yetitirilmesi (San,1985:13) 21. yüzyılın gereklerinden biri olarak karımıza çıkmaktadır. Böyle bir perspektifin gerçekleebilmesi, etkili ve verimli bir ilerleme kaydedebilmesi ise temel unsurlardan biri olan i görenlere yani öretmenlere ve dolayısıyla öretmenlik mesleinde yetitirme süreçlerine önem vermeyi gündeme getirmektedir.(sönmez,2000:218). Van Yüzüncü Yıl Ünv. GSEB MÖABD, Öretim Üyesi

2 Öretmenlik bir kavram olarak belirli bir bütünlüü ifade etmekle birlikte, deiik alan ve düzeylerde, deiik programlar çerçevesinde örenilip yürütülen bir program olarak kendi içinde çeitlilik gösterir. Buna göre hizmetin temel niteliine göre öretmenlik dal (bran) öretmenlii, sınıf (ilköretim-anaokulu) öretmenlii ve rehber öretmenlii olarak üçe ayrılır (Uçan,1999:60). Bir dal öretmenlii olan müzik öretmenlii eitiminde amaç bireye kendi yaantısı yoluyla amaçlı olarak belirli müziksel davranılar kazandırma, bireyin müziksel davranıında kendi yaantısı yoluyla amaçlı olarak belirli deiikler oluturma yada bireyin müziksel davranıını kendi yaantısı yoluyla amaçlı olarak deitirme ve gelitirme sürecidir (Uçan,1999:30). Uçan a göre (1999:176) müzik eitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki etkileimin daha düzenli, daha salıklı, daha etkili ve verimli olması beklenir. Bilen e göre ise (1997:2) eitimin her kademesindeki genel müzik eitiminin amacı, öncelikle bireylerin müzik beenilerini sanatsal yönden gelitirmek ve onları yaratıcılıa yönlendirmek olmalıdır. Örencilerin seslerini, müziksel iitme yetilerini gelitirmek, olanaklar ölçüsünde onlara çalgı eitimi vermekte müzik eitiminin önemli amaçları arasındadır. Bilen, bu amaçlar gerçekletirilebildii ölçüde ilgi ve yetenekleri dorultusunda, ya güzel arkı söyleyebilen ya da tüm bu etkinliklerin ötesinde yaratıcı müzik etkinliklerinde bulunan, özgüvenli, toplumsal duygularını kontrol edebilen, iyiye ve güzele daha yakın bireyler yetitirilebileceini ifade etmektedir. Genel anlamda eitimin, özelde ise müzik eitiminin amaçlarının gerçeklemesi öretimöretme süreçlerinin etkililiine, bu etkilik ise büyük ölçüde öretmenin, öretim ortamındaki etkinliklerine balıdır. Senemolu na göre (2000:86) öretim içsel bir süreç olan örenmeyi destekleyen ve salayan dısal olayların planlanması, uygulanması ve deerlendirilmesi sürecidir. Etkili öretim, örenme olayının doasını ve deiik geliim aamalarındaki örencilerin özelliklerini anlamayı gerektirir. Uçan a göre (1999:62) müzik öretimi, örenciyi kendisi için hazırlanmı çevrenin öeleriyle etkiletirerek, davranıında müzikle ilgili istendik deimeyi gerçekletirmeye yönelik örenme yaantısı oluturma sürecidir. Bu yaklaımlardan hareketle müzik öretim programı, öretimin önceden tasarlanan ayrıntılı planı ve bu planın uygulamadaki görünümüdür. Mesleki müzik eitiminde kazandırılması öngörülen davranılar (arkı söyleme, çalgı çalma, müziksel iitme-okuma, müzik topluluklarını yönetme, eitim müzii besteleme, elik yapma) kendi içinde çeitlilik göstermekle birlikte bilisel (zihinsel), duyusal (duygusal), devinisel (devinimsel) olmak üzere üç ana kümede toplanabilmektedir. Bilisel davranılar daha çok zihne ve onun biyolojik temeli olan beyin ve sinir sistemini, duyusal davranılar daha çok hisse ve onun biyolojik temelini oluturan belirli iç salgı bezleri (endokrin) sistemine, devinisel (psiko-

3 motor) davranılar ise daha çok harekete ve onun biyolojik ve fizyolojik temeli olan kas ve iskelet sistemine dayanmaktadır (Uçan,1999:94). Bütün bu çerçevede müzik eitiminde, müziin kuramsal yönünden daha çok, bizzat müziin çalarak, söyleyerek yada yöneterek müziin bizzat icrası söz konusudur. Bunun kısaca ifadesi ise müziksel performanstır. Eitim Fakültelerinde mesleki müzik eitimi alanında örenim görmekte olan müzik öretmeni adaylarına kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranılar, öretim programlarında yer alan alan dersleri ile genel kültür derslerinde alınan bilgi ve beceriler yanında alan eitim dersleri ve etkinlikleri ile salanmaktadır. Bu üç grupta toplanan dersleri alan adaylar programın dördüncü yılında bulunan öretmenlik uygulaması (staj) dersini de alarak orta öretim kurumlarında en az 21 i günü ( öretim yılında bu süre sekizinci yarıyılda haftada bir gün olarak programlanmıtır) olmak kouluyla öretmenlik uygulamalarını yapmaktadırlar. Bu anlamda, müzik öretmeni adaylarına kazandırılan bilgi ve beceriler, onların çalıma sahalarını oluturan temel ve orta öretimle balantılı olduu ölçüde anlam kazanacaktır. Bireyin etkili ve verimli bir müzik ortamı yaratabilmesi, eitim sürecinde kazanılan davranılar dorultusunda sesini kullanma, çalgı çalma, elik yapma vb. gibi becerilerin eitim müziklerine aktarılabilmesine ve müzik öretimi ile ilgili düzenlemeleri yapabilmesine balıdır. Bu durum günümüzde Müzik öretmenlii Anabilim Dallarındaki ses eitimi programlarında varılan sonucun temel ve ortaöretime yönelik olarak nasıl gerçekletii sorusunu akla getirmektedir. Buradan yola çıkarak aratırmanın problemi u soru cümlesi ile oluturulmutur: Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi Müzik öretmenlii Anabilim Dalı Son Sınıf Örencilerinin, Müzik Öretmenliinin Gerekleri Dorultusunda Ses Eitimi Programlarında Kazandırılması Hedeflenen Becerileri Öretmenlik Uygulamasında Sınıf Ortamına Yansıtma Durumları Nasıldır? 2. YÖNTEM Bu bölümde aratırmanın nitelii, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesinde yer alan istatistiksel ilemler yer almaktadır. 2.1 Aratırmanın Nitelii Bu aratırma, kullanılan tarama modeli çerçevesinde gerçekletirilen amaç, yöntem, zaman ve kontrol olanakları bakımından genelde durum tespitine yönelik bir nitelik taımaktadır. 2.2 Aratırmanın Evreni Aratırmanın çalıma evreni, G.Ü.G.E.F Müzik Öretmenlii Ana Bilim Dalı Öretim Yılında Öretmenlik Uygulamasına çıkan son sınıf örencileri olmutur

4 2.3 Aratırmanın Örneklemi Aratırmanın örneklemi, çalıma evreninde yer alan, öretim yılında M.E.B balı deiik orta örenim yada ilköretim kurumlarında öretmenlik uygulaması yapan 53 örenciden, tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 25 örenci olmutur. Çizelge Örneklem Grubundaki Müzik Öretmeni Adaylarının Cinsiyet ve Ya Ortalamaları Cinsiyet Sayı Frekans Ya ortalaması Kız 17 68% 22,2 Erkek 8 32% 24 Toplam % Çizelge de örneklem grubundaki müzik öretmeni adaylarının cinsiyet ve ya ortalamaları görülmektedir. Buna göre adayların büyük çounluunu (%68) kız örenciler oluturmaktadır. Kızlar da ya ortalaması 22.2, erkeklerde ise 24 dür. Bu ortalamalardan kız ve erkek seslerinde sesin fizyolojik geliimini tamamladıı görülmektedir. 2.4 Verilerin Toplanması Aratırmada verilerin bir bölümü uzman ne bavurularak hazırlanan gözlem formu ile elde edilmitir. Öretmenlik uygulaması dersi için M.E.B balı deiik kurumlarda öretmenlik uygulaması yapan 53 müzik öretmeni adayından 25 i gözlem formunda yer alan 7 parametrede gözlenmitir. Ayrıca örneklem grubunda yer alan örencilere bir anket uygulanarak performansları hakkında kendi görü ve düüncelerine ulaılmıtır Gözlem Son yıllarda müzik eitimi bölümlerinde yapılan lisans üstü tezlerde çalgı çalmada psiko-motor (devinisel) becerilerinin ölçülmesine (Uçan, 1982; Saraç, 1996; Akbulut, 1996) ve çalgılarını müzik öretmenliinin gerekleri dorultusunda kullanma (Özen, 1998) becerilerine yönelik aratırmaların gerçekletirildii görülmektedir. Bu aratırma temelde müzik öretmeni adaylarının seslerini genel müzik eitimine yönelik olarak hangi düzeyde kullanabildiklerini belirlemeyi amaçlamıtır. Bunun için, önce müzik öretmeni adaylarının genel müzik eitiminde seslerini kullanabilme becerilerini gerçekletirebilme hedeflerine taban olan kritik davranıların adaylarda hangi düzeyde bulunduu gözlenmitir. Bunun için uzman ile hazırlanan gözlem formu örneklemi oluturan her bir aday için ayrı ayrı deerlendirilmitir

5 Gözlem yapılmadan önce adaylara genel bir açıklama yapılmı, gözlem sırasında mümkün olduunca objektif olmaya çalıılmı, hiçbir yönlendirme yapılmamıtır. Gözlem formunda deerlendirme dört dereceli ölçek ile yapılandırılmı ve gözlem aratırmacı ve bir uzman tarafından 7 boyutta izlenerek gerçekletirilmitir. Bu gözlem sonuçlarıyla anket sonuçları karılatırılmı, böylece bulgular ve yorumu bölümünde açıklanan verilere ilikin gerekli çözüm önerileri getirilmeye çalıılmıtır. Çizelge Müzik Öretmeni Adayı Olan Örencilerin Uygulamaya Gittikleri Okul ve Bu Okullarda Gözlenen Örenci Sayısı. Okulun Adı Müzik Öretmeni Adayı Sayısı Gazi Anadolu lisesi 2 Atatürk Anadolu Lisesi 4 Mimar Kemal Lisesi 4 Cumhuriyet Lisesi 3 Ulubatlı Hasan lköretim Okulu 3 Alpaslan lköretim Okulu 3 Mimar Kemal lköretim Okulu 3 Toplam 25 Çizelge de müzik öretmenlii uygulamalarının yapıldıı okullar ve uygulama derslerinde gözlenen örenci sayısı görülmektedir. Buna göre toplam 8 ilköretim ve ortaöretim kurumunda 25 müzik öretmeni adayı gözlenmi olup, gidilen okullarda en az 2, en çok 4 öretmen adayının gözlendii görülmektedir Anketlerin Gelitirilmesi ve Uygulanması Aratırmacının kendi mesleki deneyimi sonucunda oluan birikimleriyle uzman görüünün birletirilmesi sonucunda gelitirilen gözlem formunda yer alan kritik becerilerin kazanılmılık düzeyinin derecelendirilmesi konusunda adayların kendilerini deerlendirme durumlarının ortaya konması açısından bir anket formu gelitirilmi ve uygulanmıtır. Hazırlanan taslak anketler önce 5 kiilik örenci grubuna uygulanmı alınan sonuçlar uzman yle pekitirilerek son ekli verilmitir. Böylece gelitirilen anketlerde, son sınıf örencilerinin ses eitimi derslerini süre ve içerik bakımından deerlendirmelerine olanak salayan sorulara da yer verilmitir Anketler örencilere öretmenlik uygulamaları sürecinde ( 8.yarıyıl) okullarda iledikleri müzik derslerinin ses eitimciler tarafından izlenmesinden ve deerlendirilmesinden sonra uygulanmıtır.

6 3.BULGULAR VE YORUM Bu bölümde aratırma probleminin ortaya konmasına yönelik elde edilen bulgular yer almaktadır. Çizelge 3.1. Ses Üretiminde Bedensel ve Zihinsel Hazırlanma Durumunda (rahatlamageveme-uyanık olma) Solunumu Doru Kullanma Durumları Uzman ses eitimcilerinin f % f % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam Çizelge 3.1 de görüldüü gibi ses üretiminde bedensel ve zihinsel hazırlanmılık durumunda (rahatlama-geveme-uyanık olma) solunumu doru kullanma durumları ile ilgili gözlem sonuçlarına göre adayların %4 ü tamamen, %48 büyük ölçüde, %44 ü kısmen yeterli, %4 ü ise yetersiz olarak bulunmulardır. Bu konuda müzik öretmeni adaylarının kendi deerlendirmesine göre ise, %4 ü tamamen, %48 büyük ölçüde, %48 kısmen yeterli, %4 ü ise yetersizdir. Bu bulgulara göre, bu konuda gözlem formu ile elde edilen bulguların müzik öretmeni adaylarının kendi deerlendirmeleriyle de büyük ölçüde desteklendii görülmektedir. Çizelge 3.2 Müzik Öretmeni Adaylarının Uygulama Okullarında ledikleri Müzik Dersinde Sesi Doru Yerde Temiz Olarak Üretme, Rezonans Bölgelerini Kullanarak Büyütme Zenginletirme Durumları Uzman ses eitimcilerinin f % f % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam uygulama okullarında iledikleri müzik dersinde sesi doru yerde, temiz olarak üretme, rezonans bölgelerini kullanarak büyütme ve zenginletirme durumları ile ilgili olarak çizelge 3.2 de görüldüü gibi, gözlem formuna göre %12 si tamamen, %40 ı büyük ölçüde, %44 ü kısmen yeterli, %4 ü yetersiz bulunmulardır.

7 bu konudaki ne göre ise %4 ü tamamen, %32 si büyük ölçüde, %52 si kısmen, %12 si yetersiz oldukları yönünde görü bildirmilerdir. Buna göre gözlem formu ile elde edilen bulgular, müzik öretmeni adaylarınca da büyük oranda desteklenmi olup, müzik öretmeni adaylarının sesi doru yerde, temiz olarak üretme, rezonans bölgelerini kullanarak büyütme ve zenginletirme becerisini ses eitimi ile ilgili derslerde yeterince kazanamadıkları ve uygulayamadıkları düünülmektedir. Çizelge 3.3 Konuma Dilinde Açık Seçiklik ve Anlaırlık Niteliklerini Gelitirme ve Doru Artikülasyon ve Söyleyi Becerisini Kullanma Durumları Uzman ses eitimcilerinin f % F % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam Çizelge 3.3 incelendiinde görülecei gibi konuma dilinde açık-seçiklik ve anlaırlık niteliklerini gelitirme ve doru artikülasyon ve söyleyi becerisini kullanmayla ilgili olarak uzman ne göre adayların %4 ü tamamen, %80 i büyük ölçüde, %16 kısmen yeterli bulunmulardır. Bu konuda hiçbir aday yetersiz bulunmamıtır. Müzik öretmeni adaylarına göre ise %16 tamamen, %60 ı büyük ölçüde, %24 kısmen yeterli olduklarını ifade etmiler ve bu konuda hiçbir aday kendini yetersiz derecesinde görmemitir. Bu bulgulara göre, müzik öretmeni adaylarının gelmi oldukları sosyo- kültürel çevrenin etkisiyle de ana dillerini kullanmada gerekli davranıları kazanmı oldukları ve bu durumun sesin kullanımına olumlu ekilde yansıdıı düünülmektedir. Çizelge 3.4Kazandırılan Temel Davranıların Destei ile Entonasyonu Denetleme Durumu Uzman ses eitimcilerinin f % f % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam Çizelge 3.4 de görüldüü gibi kazandırılan temel davranıların destei ile entonasyonu denetleme becerisi uzman ne göre %12 tamamen, %80 büyük ölçüde, %4 ü kısmen

8 yeterli, %4 ü yetersizdir.bu konuda müzik öretmeni adaylarının ise %12 tamamen, %60 büyük ölçüde, %24 kısmen, %4 ise yetersiz yönündedir. Bu bulgulara göre ise ses eitimcilerinin yle, müzik öretmeni adaylarının arasında büyük oranda benzerlik söz konusudur. Çizelge 3.5 arkı Öretimi Sürecinde, Doru Ses Üretimine Yönelik Örnekleri Yeterli Zaman Dilimi çinde Kullanma Durumu Uzman ses eitimcilerinin F % F % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam Çizelge 3.5 incelendiinde görülecei gibi arkı öretimi sürecinde, doru ses üretimine yönelik örnekleri yeterli zaman dilimi içinde kullanmaya ilikin olarak uzman ses eitimcilerinin ne göre müzik öretmeni adaylarının %8 i tamamen, %16 sı büyük ölçüde, %44 ü kısmen yeterli, %32 si ise yetersizdir. Bu konuda müzik öretmeni adayları ise kendilerini %8 tamamen, %40 büyük ölçüde, %32 kısmen yeterli, %20 ise yetersiz olarak görmülerdir. Bu bulgulara göre uzman ses eitimcileri ile müzik öretmeni adaylarının bu konudaki deerlendirmeleri arasında büyük ölçüde tutarlılık söz konusu olmakla birlikte her iki kesimin deerlendirmesinde görüldüü gibi müzik öretmeni adaylarının büyük çounluunun kısmen yeterli ve yetersiz derecelerinde younlamı olmaları dikkate deerdir. Çizelge 3.6 arkı Öretimi Sürecinde Doru Zamanda, Doru Önermeler Yaparak Sınıftaki Bireyleri Yönlendirme Durumları Uzman ses eitimcilerinin f % f % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam

9 Çizelge 3.6 da görüldüü gibi arkı öretimi sürecinde doru zamanda, doru önermeler yaparak bireyleri yönlendirmeye ilikin olarak uzman ses eitimcilerinin ne göre, müzik öretmeni adaylarının %12 si tamamen, %12 si büyük ölçüde, %48 i kısmen yeterli, %28 i yetersizdir. Aynı konuda müzik öretmeni adaylarının ne göre ise %4 ü tamamen, %52 si büyük ölçüde, %40 ı kısmen yeterli, %4 ü ise yetersiz olarak belirtilmitir. Bu bulgulara göre ise, bu konudaki uzman ses eitimciler ile müzik öretmeni adaylarının arasında büyük ölçüde farklılık olduu görülmektedir. Bunun ise özel öretim metotları derslerinde konunun yeterince vurgulanmamasından, ayrıca, ses eitimi ilke ve yöntemleri dersinin programdaki tüm örenciler tarafından alınmamasından kaynaklanmı olabilecei düünülmektedir. Çizelge 3.7 Belli Bir Müzik Kültürü Oluturabilmeye Yönelik Olarak Dersin lenii Sürecinde Zevk Eitimi Amacıyla Sesini Etkin Kullanma Durumu Uzman ses eitimcilerinin f % F % Tamamen Büyük ölçüde Kısmen Yetersiz Toplam Çizelge 3.7 de görüldüü gibi belki bir müzik kültürü oluturabilmeye yönelik olarak dersin ilenii sürecinde zevk eitimi amacıyla sesini etkin kullanma durumunda müzik öretmeni adaylarının %8 i tamamen, %8 i büyük ölçüde, %76 sı kısmen etkin olarak kullanırken %8 i ise hiç kullanmamaktadır. Aynı konuda müzik öretmeni adaylarının deerlendirmesi ise %4 tamamen, %52 si büyük ölçüde, %40 ı kısmen, %4 ünün ise hiç kullanmadıkları yönündedir. Bu bulgulara göre bu konuda uzman ses eitimcileri ile müzik öretmeni adaylarının farklı yöndedir. Bu farklılıın uygulama öretim elemanlarının konuyu yeterince vurgulamamasından ya da öretmen adayının bu konudaki güven eksikliinden kaynaklandıı düünülmektedir.

10 Çizelge 3.8 G.Ü.G.E.F Müzik Öretmenlii Ana Bilim Dalında Alınan Bireysel Ses Eitimi Derslerinin Süre Bakımından Müzik Öretmenliinin Gerekleri Dorultusunda Yeterlilik Durumu F % Tamamen 2 8 Büyük ölçüde 4 16 Kısmen Yetersiz 5 20 Toplam Çizelge 3.8 de görüldüü gibi müzik öretmenlii ana bilim dalında almı olduunuz bireysel ses eitimi derslerini süre bakımından müzik öretmenliinin gerekleri dorultusunda yeterli buluyor musunuz sorusuna, müzik öretmeni adaylarının %8 i tamamen, %16 sı büyük ölçüde, %56 sı kısmen yeterli, %20 si yeterli olarak görü bildirmilerdir. Bu bulgulara göre ise, müzik öretmeni adaylarının büyük bir bölümü müzik öretmenliinin gerekleri açısından bu dersi, süre bakımından kısmen yeterli ya da yetersiz bulduklarını ifade etmilerdir. Çizelge 3.9 Bireysel Ses Eitimi Derslerinde Oluturulan Repertuarın Müzik Öretmenliinin Gerekleri Dorultusunda Yeterlilik Durumu f % Tamamen 1 4 Büyük ölçüde 5 20 Kısmen 6 24 Yetersiz Toplam Çizelge 3.9 da görüldüü gibi almı olduunuz bireysel ses eitimi derslerinde oluturduunuz repertuarı müzik öretmenliinin gerekleri açısından yeterli buluyor musunuz sorusuna, müzik öretmeni adaylarının %4 ü tamamen, %20 si büyük ölçüde, %24 ü kısmen yeterli, %52 si ise yetersiz olarak cevap vermilerdir. Bu bulgulara göre ise müzik öretmeni adaylarının büyük bir bölümünün bu derste oluturdukları repertuarı müzik öretmenliinin gerekleri açısından kısmen yeterli ya da yetersiz buldukları yönündedir.

11 Çizelge 3.10 Müzik Öretmeni Adaylarının Ses Materyallerinin, Gürlük, Genilik, Tını Bakımından Müzik Öretmenliinin Gerekleri ve Sınıf Koulları Bakımından Yeterlilik Durumu F % Tamamen 9 36 Büyük ölçüde 9 36 Kısmen 6 24 Yetersiz 1 1 Toplam Çizelge 3.10 a bakıldıında ses materyalinizi, gürlük, genilik, tını bakımından müzik öretmenliinin gerekleri ve sınıf koulları bakımından yeterli buluyor musunuz sorusuna müzik öretmeni adaylarının %36 sı tamamen, %36 sı büyük ölçüde, %24 ü kısmen yeterli, %4 ü ise yetersiz olarak cevap vermilerdir. Bu bulgulara göre ise, müzik öretmeni adaylarının büyük bölümünün görüü, ses materyallerinin, müzik öretmenliinin gerekleri ve sınıf koulları bakımından tamamen ya da büyük ölçüde yeterli olduu yönündedir. 4. TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER Bu bölümde aratırma bulguları ııında elde edilen sonuçlar ve bunlara ilikin çözüm önerileri belirtilmektedir. 4.1 Tartıma, Sonuçlar 1) ses üretiminde bedensel ve zihinsel hazırlanmılık durumunda solunumu doru kullanma durumları (çizelge3.1.1), uzman ses eitimcilerinin ve müzik öretmeni adaylarının yle büyük ölçüde doru kullanıldıı yönündeyse de grup içinde ortalama %45 oranında yeterli bir düzeyde kullanılmadıı tespit edilmitir. Bu da dikkate deer bir oranı ifade etmektedir. Ses eitiminde ana kompenent solunumdur. Yapılan çalıma ve gözlemlere göre, doru soluk alıp vermekle, doru, temiz ve kaliteli bir ses üretiminin temelini oluturmaktadır. Bu hedefe ulaabilmek ise uzun bir süreç gerektirmektedir Yapılan aratırmalarda düzenli olarak uygulanan ses alıtırmalarının, sesin kalitesini, verimini ve dayanıklılıını dereceli olarak artırdıı ifade edilmektedir (Miller, 1986:385). Bu anlamda, aratırma grubunda örencilerin takip ettikleri örenim programında yer alan ve dört yarıyılla sınırlı olan bireysel ses eitimi dersinin süreç olarak bu gereklilie cevap veremedii düünülmektedir.

12 Miller a göre (1986:22), fonasyon sırasındaki soluk kontrolü hiçbir zorlanma olmadan larenks ve dier ses üretimine katılan organlarda hiçbir gerilime yol açmadan gerçeklemelidir. Solunum çabuk ve hızlı soluk almayı takiben, uzun soluk vermeyi içermelidir. Soluk verirken ses telleri addüksiyon (yaklama) halindedir, kasların etkisi ile birlikte hareket ettirilirler.bu olay kabaca subglottik basıncın onları itmesi ve elastikiyete balı geri çekilme sırasında kinetik basıncın artmasına yarayan, lateral basıncın düürülüp geri kapanmalarından ibarettir (Bernoulli Prensibi). Bu reaksiyonların hepsi, sesin temel tonunun frekansı için glottis altındaki havanın uzun titreimler oluturmasını salar. arkı söylemeye hazırlık için alınan derin bir soluk diyafram, göüs ve karın kasları aktivitelerini artırır. Bu nedenle arkı söylerken solunum kontrolünü baarabilmek için bu kas grupları arasındaki koordinasyonun önemini bilmek gerekmektedir. Gregg arkı söyleme ve konumada nasıl nefes alırız? isimli makalesinde, arkı söylerken ihtiyacımız olan eyin ses tellerini harekete geçiren yukarı yönlü bir hava akımı olduunu ve bu akımın kendi istemli kontrolümüz altında olması gerektiini ifade etmektedir. Miller a göre ise (1986:22), arkı söylemek için gerekli olan derin soluu takiben, soluu verme aaması gövde ve larenks kaslarının koordinasyonuna balı olarak geciktirilerek oluturulmaktadır. Bu nedenle ses eitimi çalımalarında bu koordinasyonu gelitirmeye yönelik düzenli ve sistemli bir çalıma süreci gözetilmelidir. 2) uygulama okullarında iledikleri müzik dersinde sesi doru yerde, temiz olarak üretme, rezonans bölgelerini kullanarak büyütme, zenginletirme becerisinde, gözlem ile elde edilen sonuçlarla anket sonuçları arasında büyük bir benzerlik olduu ve ders programlarında önceden belirlenen hedefe yönelik olarak hedef davranıların yeterli düzeyde kazanılmadıı ortaya çıkmaktadır. (Çizelge 3.2) Bunun yukarıda ifade edilen süre yetersizlii yanında, giri yetenek sınavlarında müzikal söyleme becerisinin ölçme deerlendirme puanının düük tutulmasından, ilgili derslerde ses ve eitiminin taıdıı önemin yeterince vurgulanmamasından ve bireysel ses eitimi sürecinde etkili öretme ve örenme stratejilerinin amaca yönelik biçimde belirlenmemi olmasından kaynaklandıı düünülmektedir. 3) Konuma dilinde açık seçiklik ve anlaılırlık niteliklerini gelitirmek ve doru artikülasyon ve söyleyi becerisini kullanmada, müzik öretmeni adaylarının hem gözlem formu hem de kendi algısal deerlendirmeleri ile % 76 oranında tamamen ya da büyük ölçüde yeterli oldukları tespit edilmitir (Çizelge 3.3). Bunda ise, ses ve koro eitiminin, ayrıca seçkin iitsel algılamaya sahip olmanın etkili olduu düünülmektedir. 4) Kazandırılan temel davranıların destei ile entonasyonu denetleme becerisinde (Çizelge 3.4) gözlem formu ve anket sonuçlarına göre adayların büyük bir bölümü yeterli görülmütür.uzaman ses eitimciler ile müzik öretmeni adayları arasındaki kısmen

13 derecisindeki farklı deerlendirmenin ise öretmen adaylarının sınıf ortamında aırı heyecanlanma ile birlikte oluan iç güven eksikliinden kaynaklandıı düünülmektedir. 5) arkı öretimi sürecinde doru ses üretimine yönelik örnekleri yeterli zaman dilimi içinde kullanma ve doru zamanda, doru önermeler yaparak sınıftaki bireyleri yönlendirme becerilerinin her ikisinde de (Çizelge 3.5) uzman ve müzik öretmeni adayları arasındaki farklı deerlendirmelerin, ölçüt konusunda farklı düüncelerin ortaya koyduu bir sonuç olduu düünülmektedir.bunun yanında ise, ilgili derslerde bu konulara yönelik gerekli bilinç ortamı yaratılamadıı ve bunun ses eitimi ile özel öretim metotları dersi öretim elamanları arasında koordinasyon yapılarak yeni bir program anlayıı ile çözümlenebilecei düünülmektedir. Ayrıca bu konuda, ilgili derslerde bireylerin örendii bilgi ve becerileri nerede ve nasıl kullanabileceine dair bir bilinç ortamı yaratılmalıdır.böylece örenci eitim durumuna etkin katılarak örenme düzeyini yükseltecektir (Senemolu, 1988:384). 6) Belli bir müzik kültürü oluturabilmeye yönelik olarak dersin ilenii sürecinde zevk eitim amacı ile sesini etkin kullanma durumlarında (çizelge 3.7) uzman ses eitimcilerin ve müzik öretmeni adaylarının deerlendirmeleri arasında görülen büyük farklılıın, yukarıda bahsedildii gibi ölçüt ve algılama farklılıının yanı sıra, ilgili derslerde konunun yeterince vurgulanmamasından kaynaklandıı düünülmektedir. Okullarda yapılan müzik derslerinde gerçekletirilecek küçük dinletiler yolu ile bireylerin hem beenilerinin seçkinlemesi hem de müzik sanatına dair bir kültür tabanı oluturulabilmesi, müzik eitiminin temel hedeflerinden biridir.bu anlamda gerek ses ve çalgı eitiminde gerekse özel eitim metotları derslerinde konunun önemi ve gereklilikleri vurgulanarak yapılması gerekenler dorultusunda müzik öretmeni adaylarının yönlendirilmeleri üzerinde önemle durulmalıdır. 7) G.Ü.G. E.F. Müzik Öretmenlii Anabilim Dalında almı olduunuz bireysel ses eitimini süre bakımından müzik öretmenliinin gerekleri dorultusunda yeterli buluyor musunuz? sorusuna müzik öretmeni adaylarının % 56 sı kısmen % 20 si yetersiz olarak cevap vermilerdir (Çizelge 3.8). Ses bir üründür ve bu ürün soyut durumlara balı somut yaratılar gerektirmektedir. Wurglar a göre (1997:1) ses eitimi geliigüzel bir yol deil, belirli teknik, müzikal ve sanatsal amaçlara ulaabilmek için sistematik programlı ve sahip olunan fizyolojik materyale göre bireyselletirilmi bir süreç olmalıdır.bunun yanında, müzik eitimcisinin bir meslek yaamı boyunca salıklı bir ekilde sesiyle hizmet üretebilmesi, hem kendi ses salıı hem de yetitirdii bireylerin ses salıı açısından sistematik, programlı,disiplinli ve uzun bir süreç gerektirmektedir.

14 8) Almı olduunuz bireysel ses eitimi derslerinde oluturduunuz repertuarı müzik öretmenliinin gerekleri açısından yeterli buluyor musunuz? sorusuna adayların % 52 si yetersiz olduu yönünde cevap vermilerdir. Öretimin içerii örencilerin beklentilerine amaçlarına uygun ise örencinin etkin katılımı dolayısıyla da örenme düzeyi yükselir. Öretimin içerii, örencinin beklentilerine cevap vermiyor ve örencinin amaçlarını gerçekletirmiyor ise örenme düzeyi düer (Senemolu,1998:385). Buna göre ses eitimi çalımalarında oluturulan repertuar, teknik kaygının yanı sıra, örencilerin ileriki yaantılarında dönüt yapabilecekleri, kullanabilecekleri materyaller olarak düünülüp oluturulmalıdır. 9) Ses materyalinizi, gürlük, genilik, tını bakımından müzik öretmenliinin gerekleri ve sınıf koulları bakımından yeterli buluyor musunuz? sorusuna müzik öretmeni adaylarının % 36 sı tamamen, %36 sı büyük ölçüde yeterli gördükleri yönünde görü bildirmilerdir.müzik öretmeni adaylarının bu konudaki deerlendirmeleri, uzman ile yapılan ses ve konuma özellikleri deerlendirme sonuçları ile büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Bu durumda,müzik öretmeni adaylarının bu konuda sahip oldukları güven duygusunun ders ileniinde ve sınıf hakimiyetinde son derece önemli olduu düünülmektedir. 4.2 Öneriler Aratırma sonuçlarına göre belirlenen öneriler aaıda sıralanmıtır: 1. u andaki görünümü ile müzik öretmenlii eitiminde takip edilen programda yer alan Bireysel Ses Eitimi dersi süre olarak müzik öretmenliinin gereklerine cevap vermekten uzaktır. Bu anlamda takip edilen program yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir. 2. arkı solunumu ses eitiminin temelini tekil etmekte, kazanılması gereken dier temel davranılara alt yapı salamaktadır. Bu nedenle bireysel ses eitimi ve koro derslerinde soluk çalımalarına daha fazla yer verilmeli bu konuda eitimciler, aratırmalara dayalı ve bilinçli bir yaklaımla soluk denetimini güçlendiren çalımaları dikkatle sürdürmelidir. 3. Ses eitimi ders içeriklerinin ve çalıma süreçlerinin, oluturulan repertuarlar bakımından eitimin niteliini artırma amacına yönelik olarak yeniden düzenlenmesinde yarar görülmektedir. 4. Müzik öretmenlii mesleine, hazırlık sürecinde ses eitimi ve özel öretim metotları dersi öretim elemanları arasında konuya ilikin olarak ortak yaklaımların salanmasında yarar görülmektedir. 5. Müzik eitimcilii açısından kazandırılmak istenen bilgi, beceri ve tutumlar ilgili derslerde ilerdeki yaantılar hedeflenerek organize edilmeli, gerekli balantıların kurulabilmesi konusunda müzik öretmeni adaylarına rehberlik edilmelidir.

15 6. Özel öretim metotları derslerinde müzik öretmeni adaylarına,genel müzik eitimi kapsamında müzik derslerinin ileniinde dersin son bölümünde yer alan, beenilerin seçkinlemesi ve belli bir müzik kültürü oluturmaya yönelik olarak yapılan zevk eitiminin önemi konusunda gerekli yönlendirmenin yararlı olacaı düünülmektedir. 7. Ses eitiminde oluturulan repertuarlar sanatsal yaklaımların yanında müzik öretmeni adaylarının ilerdeki meslek yaantılarında bavurabilecekleri eitsel nitelikli materyalleri de kapsamalıdır. 8. Her öretim yılı sonunda gerçekletirilen öretmenlik uygulamaları derslerinin genel bir deerlendirmesi yapılarak sonucun bir seminer ortamında öretim elemanlarına sunulmasıyla beklentilerin ve gerçekletirilenlerin somut bir ekilde ortaya konulması öngörülmektedir. KAYNAKÇA AKYÜZ, Yahya. (1978). Öretmenlerin Toplumsal Deimedeki Etkileri. Ankara: Doan Basımevi. BLEN, Sermin. (1997). Müzik Öretmeni Adaylarının Müzik Eitimi Programı le Edindikleri Bilgi ve Becerileri Uygulamalara Yansıtabilmelerinin Deerlendirilmesi. Müzik Eitimi Sempozyumu 97. Bolu: s.1 BLOOM, S.Benjamin. (1979). nsan Nitelikleri ve Okulda Örenme. (çev. Dr. D. Ali Özçelik). Ankara: Milli Eitim Basımevi. ÇEVK, Suna. (1996). Son Sınıf Örencilerinin, Seslerini Müzik Öretmenliinin Gerekleri Dorultusunda Kullanabilme Becerileri. I. Ulusal Eitim Sempozyumu Marmara Üniversitesi. ÇEVK, Suna. (1999). Koro Eitimi Yönetimi ve Teknikleri. Ankara: Yurt Renkleri Yayınevi. DEMREL, Özcan. (1999). Öretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. ERTÜRK, Selahattin. (1972). Eitimde Program Gelitirme. Ankara: Yelkentepe Yayın. GREGG, J. Westerman (1998). How Do We Breath For Speech and Song? The Journal of Singging 55(2). GREGG, J. Westerman (2001). Resonation And Articulation-New Consept. The Journal of Singging 58(2). MLLER, Richard. (1986). The Structure of Singing. Shirmer Boks. A Division of Macmillan Inc, New York. SAN, nci. (1985). Sanat ve Eitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Fakültesi Yayınları. SENEMOLU, Nuray. (1998). Geliim Örenme ve Öretim. Ankara: Özsen Matbaası. SENEMOLU, Nuray. (2000). Eitimin Psikolojik Temelleri. Öretmenlik Mesleine Giri. Ankara: Anı Yayıncılık. SÖNMEZ, Veysel. (1994). Program Gelitirmede Öretmen El Kitabı. Ankara: afak Matbaacılık. SÖNMEZ, Veysel. (2000). Öretmenlik Mesleine Giri. Ankara: Anı Yayıncılık. WURGLER, S. Pamela. (1997). The Procsess of Teaching The Art of Singing. Journal of Singing. 50 (1). YÜKRÜK, Serap. (1997). Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi 1. Sınıf Örencileri Ses ve Konuma Özellikleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi). YÜKRÜK, Serap. (2001). Ses Eitimi Sürecinin Eitim Programı Açısından Deerlendirilmesi. 1. Ulusal Koro Eitimi Sempozyumu. Ankara: s.1.

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER *

SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER * SESN PROFESYONEL OLARAK KULLANAN VEYA KULLANACAK OLAN BREYLERDE KARILAILAN SES SORUNLARI VE NEDENLER * Yrd. Doç. Dr. Nalan YT *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMLERİNDE ALDIKLARI TOPLU SES EĞİTİMİ İLE KORO EĞİTİMİ

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

TÜRK ETM SSTEMNDE HEDEFLER VE HEDEF BELRLEMEDE YEN YÖNELMLER. Fethi ÇELK ÖZET

TÜRK ETM SSTEMNDE HEDEFLER VE HEDEF BELRLEMEDE YEN YÖNELMLER. Fethi ÇELK ÖZET TÜRK ETM SSTEMNDE HEDEFLER VE HEDEF BELRLEMEDE YEN YÖNELMLER ÖZET Toplumsal yaamın süreklilii, bir ülkede hakim olan eitim programlarının o ülkede etkili olarak uygulanabilirliini gerekli kılmaktadır.

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı