İSTANBUL TİCARET ODASI TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI 1989-6. TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili İSTANBUL-1989

3 CAN MATBAA 8içkiyurdu Sok. Güz Han: No: 10 Cağaloğlu-istanbul Tel:

4 ÖNSÖZ Son yıllarda mali mevzuatımızda yapılan esas~ lı ve köklü değişikliklerin güncelolarak takibi ve bu konuda çıkan tebliğ, kararname ve açıklamaların tedariki, ilgililer için büyük önem taşımaktadır. İlk kez 1987 yılında'yayınladığımız bu rehber ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi üyelerimize mali mevzuatımızia ılgili kısa ve öz bilgiler vererek özellikle vergilerin temel ilkeleri, vergiyle ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıklanmaya çalışılmış i rehberin gösterilen büyük ilgi nedeniyle kısa süre içinde mevcudu kalmamıştır yılında mali mevzuatımızda yapılan değişiklikler dikkate alınarak rehber ikinci kez revize edilmiştir. Ancak 1988 Aralık ayında geçerli mevzuat hükümleri doğrultusunda anıları rehberin yeniden düzenlenmesi öngörülmüştur. Gerçek kişi ve kurumların kar veya kazançlarının vergilenmesine ilişkın Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Vergi Rehberi'ni hazırlayan Prof. Dr.Ömer Faruk Batırel'e teşekkür eder, rehberin ilgililere yararlı olmasını dileriz. Genel Sekreter Dr.İsmail Özaslan

5

6 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ 1 I. GELİR VERGİSİ. 2 A. Verginin Mükellefi 2 B. Vergiden Muaf Tacirler 4 C. Verginin Konusu 6 D. Hangi Ticari Kazançlar Vergi Dışıdır... 8 E. Vergiyi Doğuran Olay ve Dönemi 9 F. Vergilendirme (Tarh) Usulleri Götürü Vergileme Gerçek Usulde Vergileme 19 G. Vergilendirme 30 H. Gerçek Kişi Tacirlere Vergi İadesi 46 II. KURUMLAR VERGİSİ 48 A. Verginin Mükellefi 48 B. Vergiden Muaf Kurumlar.. 49 C. Verginin Konusu 51 D. Vergi Dışı Kurum Kazançları 51 E. Kurum Kazancının Tespit Şekli 58 F. Kurum Kazancından İndirilecek Giderler 59 G. Kurum Kazancından İndirimler 61 H. Kurum Kazancından İndirilmeyecek Giderler 61 i. Vergileme Usulleri Beyana Göre Tarh 2. Kesinti Yolu İle Vergilendirme J. Verginin Nispeti 66 K. Verginin Ödenmesi 67 III. VERGİ KESME (MUHTASAR BEYAN) SORUMLULUĞU.. 69 A. Gelir Vergisi Tevkif atı 69 B. Kurumlar Vergisi Tevkifatı 72

7 - II - IV. TACİRLERİN VERGİ BORCUNDAN YAPACAĞI MAHSUPLAR VE GEÇİCİ VERGİ 74 A. Yıl İçinde Kesilmiş Vergiler 74 B. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler. 75 C. Geçici Vergi 76 V. TACİRLERİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 79 Katma Değer Vergisi 79 Diğer Vergi ve Yükümlülükler 85 VI. TACİRLERİN VERGİLEMEYE İLİŞKİN ÖDEVLERİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU 96 A. İşe Başlamanın Bildirilmesi 96 B. Defter Tutmak 97 C. Kayıt ve Belge Düzeni. 100 D. Defter ve Belgeleri Saklama Ödevi E. Vergi Levhası 107 F. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu 107 G. Bilgi Verme Zorunluluğu H. Değişiklik ve işi Bırakmayı Bildirme VII.TACİRLERE CEZA KESİLMEYECEK HALLER İLE UZLAŞMA VE YARGI YOLU. 109 A. Ceza Kesilmeyen Haller 109 B. Ceza Kesilmesi 111

8 GİRİŞ Türk vergi sisteminde, ticaret ve sanayi işletmelerinin kârları, işletmenin sahibinin hukuki kişiliğine göre gelir ya da kurumlar vergisine, işletmelerin, belli istisnalar dışında teslim ve hizmet ifaları da katma değer vergisine tabidir. Bu üç vergi, diğer vergi yükümlülükleri (damga, harçlar, motorlu taşıt, emlâk, belediye vergileri vd.)hesaba katılmazsa tacir denilen gerçek kişi ya da kurumun gelir ve kazanç elde etmesini ve mal ve hizmet teslim etmesini vergileyen temel vergilerdir. Bu küçük kitapçıkta tacirler, önce gerçek kişi ve kurum olarak ikiye ayrılacak ve bu ayırıma uygun olarak yükümlü oldukları gelir ve kurumlar vergilerinin; mükellef, muafiyet vergi konusu, istisnalar, verginin hesabı ve vergiyle ilgili sorumlulukları başlıkları altında esasları açıklanacaktır. Gelir ve kurumlar vergilerinin temel ilkeleri açıklandıktan sonra, mükelleflerin diğer vergilere ilişkin yükümlülükleri belirtilecek, son olarak da genel olarak tacirlerin vergilemeye ilişkin ödevlerinden söz edilecektir. Gerçek kişi ve kurum tacirlerin kâr veya kazançlarının vergilenmesine ticaret ve sanayi işletmesi sahibi olan taciri tanımlayarak başlıyoruz. TACİR: Ticari ve sınai faaliyette bulunan gerçek kişilerle kazanç elde eden kurumlara tacir adını veriyoruz. Vergi yönünden gerçek kişilerin sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları da

9 ticari kazanç sayıldığından sanayici de tacir sayılır. Gerçek kişi tacirlerin kazancı gelir vergisi ile, kumm şeklindeki tacirlerin kazançları da kurumlar vergisi ile vergilendirilir. I. GELİR VERGİSİ Gerçek kişi tacirlerin kazançları, gelir vergisi ile vergilenir. Önce verginin mükellefi olan ve ticaret yapan gerçek kişinin kim olduğunu açıklayalım. A. VERGİNİN MÜKELLEFİ : 1. Gerçek Kişi : Medeni haklardan faydalanma ehliyetine sahip her insana gerçek kişi adı verilir. Her kişi de medeni haklardan istifade eder (MK.Md.8). Bir gerçek kişi (bu kişi Bay Aydın ya da Bayan Aydın olabilir) ticari ve sınai faaliyet yaparsa tacir olur ve gelir vergisi vermesi gerekir. Acaba tacirler, ticari ve sınai faaliyeti ya da ticari işi nasıl yapabilir? 2. Ticari İşletme: Gerçek kişi tacirlerin ya da kısaca tacirlerin ticari iş yapması için önce bir ticari işletme kurması gerekir. Türk Ticaret Kanununa göre ticarethane, fabrika ya da ticari şekilde işletilen(mal ve hizmet satışından kâr edilmek istenen) diğer müesseseler ticari işletmedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren işler de ticari iştir. (TTK. Md.3J Ticari faaliyetin, devamlılık (mutad meslek olma), bir işverene bağlı yapılmama ve kâr amacı gütme gibi belli temel özellikleri vardır. -

10 Tacirler ticari işletme kurmak için bir işyeri açar. İşyeri açmadan ticaret siciline ya da mesleki bir teşekküle kaydolursa "işe başlamış" sayılır (VUK.iyid.154)Bir tacirin işyeri açması demek, mağaza, yazıhane, idarehane, imalathane, şıibe, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, madenler ve taşocakları, inşaat şantiyeleri ve vapur büfesi gibi, ticari ya da sınai bir faaliyette kullanılan bir yerde bilfiil ticari ya da sınai faaliyete geçmesidir. Bir işyerini sadece tutmak ve içinde tertibat, ve tesisat yapmak işyerinin açıldığını göstermez (VUK. Md.l54). Tacirler işe başladığını, yazılı olarak işe başlama tarihinden önce vergi dairesine bildirir. (VUK.Md.l68) İşe başladığından vergi dairesini haberdar etmemişse ve bu konuda vergilendirme dönemi de geçmişse kaçakçılık suçu işlemiş olur (VUK.Md. 344/7). 3. Türkiye'de Yerleşme Tacirler, Türkiye'de yerleşmemiş ise Türkiye'de işyeri olmasa bile daimi temsilci bulundurarak kazanç sağlayabilir ve vergi mükellefi olabilirler (GVK.Md.7). Daimi temsilci, vekil yada hizmetli olarak bir tacirin nam ve hesabına belirli ya da belirsiz bir süre ticari işlem yapan kişidir. Bir tacirin ticari mümessilleri, vekilleri, memurları, acentaları, malını konsinye olarak mağaza ya da deposunda bulunduran kimselerle,reklam gideri hariç, giderleri sürekli olarak kısmen ya da tamamen tacir tarafından ödenen kimseler onun daimi temsilcisi sayılır. (GVK.Md.8) Tacirin Türkiye'de yerleşmiş sayılması için ya ikametgahının Türkiye'de bulunması ya da bir takvim yılı içinde Türkiye 'de devamlı

11 olarak altı aydan fazla oturması gerekir. Yurt dışında yerleşik bir kişi Türkiye'ye belli bir iş için gelmiş ya da burada bir suçdan ötürü tutuklanmış,hüküm giymiş veyahut da hastalanmış olabilir. Türkiye' de bu nedenlerle altiaydan da fazla kalsa Türkiye'ye yerleşmiş sayılmaz. Tacir kişinin yabancı uyruklu olup olmamasının Türkiye'de yerleşmiş sayılması ile ilgisi yoktur. (Bay Aydın Mr. John' da olabilir) Türkiye 'de sürekli olarak yerleşme niyetiyle oturması yeterlidir. Söz gelimi tacir Bay Aydın yurt dışında uzun yıllardır çalışan bir işçi olabilir ve Türkiye' de bir yakını ile ortaklaşa bakkal dükkanı işletebilir. liyet tır. Bu durumda Türkiye'de yaptığı ticari faa (bakkallık) sonucu vergi mükellefi sayılacak Özetlersek bir gerçek kişinin vergi mükellefi tacir ya da tüccar olması için Türkiye 'de yerleşmiş ise bir işyeri açarak işe başlaması, Türkiye' de yerleşik sayilmxyorsa, işyeri açmasa bile daimi temsilci kullanması ve işyerinde bilfiil ticari ve sınai (imal) faaliyete geçmesi gerekir. B. VERGİDEN MUAF TACİRLER : Bir kişi küçük esnaf ise belli şartlarla vergiden muaf olur (GVK.Md.9). Bir gerçek kişi, motorlu nakil aracı kullanmamak şartıyla gezici olarak ya bir işyeri

12 açmadan perakende ticaret ya da(değeri yüksek mallarla, bakkaliyeci, pazarcılar hariç) hizmet işi yapabilir. Motorsuz su taşımacılığı ya da hayvanla veyahut da bir hayvan arabası ile nakliyecilik yapabilir. Ancak alış satış yaparken ve hasılat sağlarken, götürü sayılan tüccarın yarısı kadar alış satış yapması ya da hasılat sağlaması gerekir. Bu işi köyde yapıyorsa, işyeri de açabilir ve alış satış, ve hasılat hadleri, şehirde götürü kabul edilenler kadar olabilir yılı hadlerine göre bir kişinin şehirde vergiden muaf esnaf olması için kısaca en fazla liralık alış liralık satış yapması ya da liralık işçilik alması gerekir. Köyde ise bu hadler iki katına çıkar. Bir tacir oturduğu evde imalat yapabilir ve imal ettiği malları dükkan açmadan satabilir. O zamanda vergiden muaf imalatçı olur. Ana bunun için dışarıdan işçi almaması ve muharrik kuvvet (enerji) kullanmaması gerekir. Bir kişi gene işyeri açmaksızın milli piyango bileti satarsa da vergiden muaf tacir olur ama kendisine yapılan komisyon ödemesinden % 25 vergi kesintisi yapılır. Bir tacirin vergiden muaf esnaf ya da imalatçı olması için bu işleri bir vergi mükellefi tacire devamlı ve bağlı şekilde yapmaması gerekir. Özetlersek bir kişinin vergiden muaf esnaf olması için başlıca şartlar; işyeri açmaması, gezici olması evde imalat yapması halinde bu imalatta işçi ve enerji kullanmaması belli tutarda alış, satış ve hasılat sağlamasıdır. Şimdi bir tacirin vergiye tabi mükellef olması için hangi işleri yapması,

13 ve hangi kazançlar elde etmesi gerektiğini açıklayalım. Kısacası, vergi konusu (mevzuu) nedir. C. VERGİNİN KONUSU : Ticari Kazanç (GVK.Md.37) Bir kişinin vergi mükellefi tacir olması için işyeri açması ve bu işyerinde ticari veya sınai faaliyette bulunması gerektiğini belirtmiştik. Tacirler ticari ya da sınai faaliyetinden doğan ticari kazanç dolayisiyle vergi verir. Faaliyetin kanunen yasak olmasının önemi yoktıır. Bir tacir, 1. Maden, taş ve kireç ocağı, kum, çakıl istihsal yeri, tuğla ve kiremit harmanı işletiyorsa, 2. Coberlik(borsada kayıtlı olmak ve kendi namı ve hesabına hisse senedi alım satımı yapmak) yapıyorsa, 3. Özel okul, özel hastahane ve benzeri yerleri işletiyorsa, 4. Gayrimenkul (bina, arsa ve arazi) alım satım ve inşa işleri ile sürekli olarak uğraşıyorsa (söz gelimi inşa ettirdiği apartmanları daire daire satıyorsa), 5. Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşıyorsa, 6. Satın alman ya da trampa suretiyle iktisap edilen bir araziyi, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parseliiyerek bu süre içinde ya da daha sonra kısmen veya tamamen satmışsa bu işlerden elde ettiği kazançlar da ticari kazanç sayılır.

14 Bir kişi adi şirket,kollektif şirket ortağı/ya da adi ya da eshamlı komandit şirkette komandite ortak ise,bu'şirketlerden aldığı kâr payı, ticari kazançtır. Kendisi tarım faaliyeti ile uğraşan bir kollektif şirket ya da komandite ortak olsa dahi, aldığı kâr payı ticari kazançtır. Ama adi şirket ortağı olursa durum değişir. Tacirin ortağı olduğu adi şirket tarım işi ile uğraşıyorsa o zaman kendisi, ticari değil zirai kazanç elde etmiş sayılır {GVK.Md.52),, Bir gerçek kişinin ortağı bulunduğu, adi, kollektif ya da adi komandit (eshamlı değil) şirket, serbest meslek faaliyeti yapıyorsa o zaman bu kişi ticari kazanç elde etmiş sayılmaz (GVK,Md.66), Bir tacir faaliyetine devam eden bir ticari işletmeyi kısmen ya da tamamen satarsa veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi kıymetlerle hakları elden çıkarırsa, bu elden çıkartmadan doğan değer artış kazancı da ticari kazanç sayılır (GVK. Mükerrer Md.80). Bir tacirin ticari bir muamele ile ilgili olarak aldığı tazminatlar ticari kazancın bir unsurudur. Ticari kazançla zirai kazanç arasında ayırım yapmak bazen güçleşmektedir. Söz gelimi hayvan besiciliğinin tarımsal faaliyet olmasına karşın, hayvan alım-satımı, ticari faaliyettir. Ayrıca tarımsal ürünlerin, dükkan ve mağaza açılarak satışınıh yapılması ticari faaliyettir. 'Ancak bir çiftçi mahsûllerinin satışı ile ilgili bir yazıhane açabilir. O zaman ortada ticari faaliyet yoktur.

15 Son olarak bir tacirin işletmesine dahil (bilançosuna giren) bütün varlıkların gelirinin kira, faiz vd) ticari kazanç olduğunu belirtelim. D. HANGİ TİCARİ KAZANÇLAR VERGİ DIŞIDIR? İstisnalar: 1. Türkiye'de Elde Edilmemiş Kazançlar (GVK. 7) Bu kazançların başında Türkiye'de yerleşmemiş sayılan kişilerin (dar mükelleflerin) Türkiye'de elde etmemiş olduğu kazançlar gelmektedir. Türkiye'de yerleşmemiş sayılan kişilerin Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilci ile sağladığı kazançların vergiye tabi olduğunu söylemiştik. Bunun dışında dar mükelleflerin hükümet izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyet kazançları (işyeri ve daimi temsilcisi olmamak şartıyla) da vergi dışı bırakılmıştır. Bu kişilerin Türkiye'de işyeri olsa ya da daimi temsilcisi olsa bile iş merkezi Türkiye'de değilse, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmadan yabancı ülkelere göndermeden doğan kazançları vergi dışıdır. Özetlersek, bir tacirin Türkiye'de iş yeri açmadan ya da daimi temsilci kullanmadan elde ettiği kazançlarla sergi ve panayırlardan elde ettikleri kazançlar vergi dışıdır. Ayrıca iş bakımından muamelelerini bilfiil topladığı ve idare ettiği merkezi, kısacası iş merkezi, Türkiye'de değilse, dışarıya ihraç ettiği maldan sağladığı kazanç da istisna edilmiştir.

16 2. Göçmen ve Mülteci Kazançları (GVK.Mc3.17) Bir tacir İskan Kanununa göre göçmen ve mülteci ise,iskan Kanunundaki kayıt şart ve sürelerle bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazancın TL. vergi dışı bırakılmaktadır. 3. PTT Acentalığı Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlar (GVK. Mükerrer Md.l8) Ancak bu kazançlar kesintiye tabidir. 4. Eğitim, Öğretim ve Sağlık Hizmeti Kazançları (GVK. Mükerrer Md.20) Bir tacir Özel okul, kreş, spor tesisi ya da 50 yatak (kalkınmada Öncelikle yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmak üzere yurt ve sağlık tesisi (huzurevleri dahil) işletirse işletmeyi faaliyete geçirdiği tarihten itibaren bü işletmelerden elde edeceği kazançlar 5 yıl (kalkınmadan öncelikle yörelerde, genellikle Doğu Anadolu'da 10 yıl) süreyle gelir vergisi dışıdır. Özetlersek bir tacirin dar mükellef olması halinde, belli koşullarla Türkiye dışındaki kazançları süresiz, göçmen ve mülteci durumunda.olması halinde ise kazancının bir bölümü, okul sağlık ve spor tesisi kurması durumunda bu kazançlarının tamamı, belli süreyle vergi dışıdır. E. VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE EÖSIEMİ : 1. Elde Etme : Bir tacirin ticari ve sınai faaliyetler sonucu doğan kazanca iktisaden tasarruf ' edebiln^i onu elde etmesidir. Ancak daha öncede belirtildiği gibi bir gerçek kişinin kazanç

17 elde etmesi için medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, bir başka deyimle ergin olması ya kısıtlı olmaması gibi şartlara gerek yoktur. Vergi ehliyeti, kanuni ehliyetden farklıdır. Ticari kazanca iktisaden tasarruf, para birimi ile ifade edilen kazancı nakden ya da hesaben elde etmektir. Nakden elde etme,ticari kazancın para olarak elde edilmesidir. Hesaben elde etme, mal ve hizmet sonucu bir alacağın doğması bunun tacirin lehine bir banka,şirket veya bir kuruluşta açılan hesaba alacak kaydedilmesi ya da mükellefin defterlerinde gösterilmesidir. Buna göre bir ticari kazanç parasal ya da hesaben hangi tarihte tahakkuk etmişse, o tarihin ait olduğu hesap döneminin geliri olacaktır. Bir tacirin kârı ya da 'ticari kazancının tahsil tarihi değil, bu kârı hesaben de olsa almaya hak kazandığı tarih esastır. Örnek olarak, mal ve hizmetin yurt içi satışında faturanın kesildiği, yurt dışı satışta (ihracat) gümrük çıkış tarihi tahakkuk tarihidir. Bunun istisnası, yabancı ülkelerde elde edilen ticari kazançlardır. Bir tacirin bu kazancı elde etmiş sayılması için bu kazancın Türkiye'deki hesaplara intikal ettirilmesi gerekir. (GVK.Md.SS) Söz gelimi, tacirin yaptığı bir ticari iş dolayisiyle bir komisyon alacağı tahakkuk etse bu komisyon tacirin emrine açılan bir hesabın kaydedildiği tarihte tahakkuk etmiş sayılır.hesaplara intikal ettirilmesinin tacirin iradesi dışında sebeplerle olduğu belgelenirse, o zaman kazancı tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılır. 2. Elde Etme Dönemi: Ticari kazancı normal elde etme dönemi takvim yılıdır. Takvim yılı bilin-

18 diği gibi 1 Ocak'da başlayan ve 31 Aralık'da sona eren oniki aylık bir devredir. (GVK. Md ve VUK.Md.l74). Bir tacirin yaptığı ticari ya da sınai faaliyetin niteliği, oluş tarzı ve sonuçlarının alınış şekli, takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olmayabilir. Bu durumda tacir başvurursa Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dckiemleri belli edebilir. Ancak hesap dönemi gene 12 aydan a$ağı olmayacaktır. Söz gelimi bir tacirin faaliyeti belli mevsimlere bağlı, şeker, zeytinyağı üretimi, ya da- tarımsal ürün ihracatı ile ilgili olabilir. Bu takdirde kazancı elde etme döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, takvim yılından farklı olur. Bir tacir birden fazla yıla yaygın taahhüt sözleşmesine bağlı inşaat ve onarım işi yapıyorsa, bu işinden dolayı elde ettiği ticari kazancı,* elde etme dönemi, işin bittiği yıl olarak kabul edilir (GVK.Md.42). İşin bitmiş olduğu; geçici ve kesin kabul usulüne bağlı işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarihe, başka inşaat ve onarım işlerinde işin fiilen tamamlandığı ya da fiilen bırakıldığı tarihe göre tespit edilir. Bir tacir iş bittikten sonra, bu işle ilgili gider yapar hasılat elde eder ve bundan bir kâr ya da zarar doğarsa bu ticari kazanç giderin yapıldığı ya da hasılatın elde edildiği yılın kâr ya da zararı ile ilişkilendirilir (GVK.Md.44).

19 F. VERGİLENDİRME (TARH) USULLERİ : Bir tacir ticari kazancını elde etme şekline ve yaptığı ticari faaliyetin (işin) hacmine bağlı olarak götürü ya da gerçek usulde vergilendirilebilir. Önce bir gerçek kişi tacirin hangi hallerde götürü şekilde (defter tutmadan) vergilenebileceğini açıklayalım. Bir gerçek kişi tacir götürülük koşullarını taşımıyorsa, kazancı gerçek usulde (defter tutarak) vergilenir. 1. Götürü Vergileme Götürülük,basit anlamı ile defter tutmamak, ticari kazancını deftere göre (gerçek) olarak tesbit etmemek demektir. Tacirlerin vergilemesinde götürü vergileme, küçük esnaf için kabul edilmiş bir usuldür. Gezici olmayan yerleşik olan ve sermayeden çok emeği ile kazananların vergilenmesinde kullanılır. Gelir vergisinin uygulamaya girdiği ilk yıllarda gezici olsun yerleşik olsun bütün küçük esnaf vergiden muaftı. Daha sonraları yerleşik küçük esnaf götürü vergilenmeye başlamıştır. a) Götürülük Şartları (GVK.Md.47-48) Götürülük şartları genel ve özel olmak üzere iki gruptur. Her ikisini de yerine getirmek gerekir.

20 aa) Gen^l Şartlar 1. Kendi İşinde Bilfiil Çalışmak ve Bulunmak :Bir gerçek kişi tacirin işinin başında her durumda bulunması düşünülemez. Seyahat hastalık ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi nedenlerle, zorunlu olarak işin başından geçici olarak ayrılabilir. Hatta, işinde yardımcı işçi ve çırak da kullanabilir. Tacir ölse, kendisinin dul eşi ve küçük çocukları işi yürütebilir. O zaman bunların işin başında olup olmadığına da bakılmaz. 3r-, İşyerinin emlak vergi değerinin TL. aşm^^sı, vergi değen belli değilse yıllık kiranın TL'dan fazla olmaması gerekir. Bir tacirin ödediği kira, benzer işyerlerine ödenenden düşük ise,o zaman emsal kira bedeli esas alınır. Tacirin ortağı varsa bu tutarlar toplu olarak nazara alınır. 3. Bir tacirin götürü olabilmesi için defter tutmak (gerçek usulde) zorunda olduğu başka bir ticareti, ziraat işi ya da serbest meslek faaliyeti olmamalıdır. Ortaklardan biri defter tutuyorsa (gerçek usuldeyse) diğer ortaklar götürü olamaz. Bunlar genel şartlardır. bb) Ayrıca özel şartlar da aranır. Bu şartları da şöyle sıralıyoruz. (1) Bir yılda aldığı malın bedeli TL.sattığı malın bedelinin TL. aşmaması gerekir. (2) Hammadde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait ücret alıyorsa (ücretli duru-

21 muna girmeden) aldığı gayrisafi ücretin tutarı yılda TL. geçmemelidir. (3) Hammadde, yardımcı malzeme-müşteri ye işçilik kendine aitse yıllık gayrisafi hasılatı TL.'dan fazla olmamalıdır. (4) Otel, sinema,plajdansing ve benzeri yerleri işletiyorîsa yıllık hasılatı TL. geçmemelidir. (5) Hem alım yapıyor hem de herşey müşteriye ait ücret alarak çalışıyorsa, alınan ücretin altı katı ile mal alış bedeli toplamı TL. aşmamalıdır. (6) Hem alım yapıyor hem de işçilik kendisine ait çalışıyorsa,ücretin dört katı ile yıllık gayrisafi hasılat toplamı 4.200'.000.-TL'dan fazla olmamalıdır. (7) En fazla bir tane motorlu kara taşıtı, beş tane hayvan arabası», 18 rüsum tonilatoya kadar makineli, 90 rüsum tonilatoya kadar makınasız su nakil vasıtası işletmelidir. Eğer hem makineli hem de makinesiz su nakil aracı (gemi, motor) çalıştırıyorsa o zaman, makinelilerin 5 katı ile makinesizlerin toplamının 90 tonilatoyu aşmaması ve bir takvim yılı içinde alman taşıma ücretleri tutarının TL'den fazla olmaması gerekmektedir. Ortaklıklarda ve aile beyanına tabi kişilerde bu ölçüler toplu olarak dikkate alınır. Buradaki önemli nokta, nakil vasıtasının mutlaka sahip ve işleticisi olmaktır. Bir tacir başkasının kara ya da su aracını çalıştırırsa, tavassut işi yapmış olur ve götürülükten faydalanamaz.

22 Bir gerçek kişi tacir özel şart gösterilmeyen bir işle uğraşabilir. O zaman yalnızca genel şartlara bakılır (GVK.M.49). cc. Bir tacir tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango'bileti, akaryakıt, şeker ve buna benzer kâr haddi düşük mallar satarsa o zaman alım satım hadlerini Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler. dd. Bir tacirin yukarıda açıklanan genel ve özel şartları adi ortaklık halinde hissesine göre tesbit edilir. Bu paylardan birincisi, genel şartlar içinde yeralan işyerinin emlak değerinin ya da kirasının ortak tacire düşen miktarıdır. Aynı şekilde ortaklık halinde alım, satım, hasılat miktarları ile, motorlu araç sahip olunan araba ya da su aracının ton miktarındaki ortaklık payı da hesaba katılır. Bir tacirin götürü olması için ortaklık payının sıraladığımız miktarları geçmemesi gerekir. Tacirin ortaklık dışında bir de şahsi işi varsa ne olacaktır? O zaman adı ortaklıktan payına düşen tutar ve miktarlar toplanacak ve saydığımız hadleri geçip geçmediğine bakılacaktır (GVK.Md.46). Bir gerçek kişi, aşağıdaki şekilde çalışır ve iş yaparsa götürülükten faydalanamaz (GVK. Md. 51). (1) Kollektif şirket ortağı ya da komandit şirketlerin komandite ortağı olması, (2) îkrazat işi, (3) Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı.

23 (4) Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi inşaat, onarımı, ve ulaştırma müteahhitlerine karşı derece, derece taahhütlerde bulunma, hariç), (5) Sigorta prodüktörlüğü, (6) Her türlü ilan ve reklam işi, (7) Gayrimenkul ve gemi alım satımı, (8) Tavassut işi yapanlar (Dayıbaşılık (9) Maden, taş, kireç ocağı, kum, çakıl istihsal yeri, tuğla ve kiremit harmanı işletme, (10) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, treyler, çekici ve benzerlerinin sahip ve işleticiliği (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı' oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç), (11) Ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, (12) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları ve sektörler itibariyle gerçek usulde vergilenmesinin uygun görülmesi. b. Götürü Vergileme Usulü 1. Tarh Zamanı Bir götürü tacir ilk işe başladığında bir ay içinde, diğer yıllar Nisan ayında, eğer bu zamandan önce ülkeyi terk ederlerse terkten önceki 15 gün içinde, vergi dairesine başvurarak ödeyeceği vergiyi tarh (hesap) ettirir (GVK.Md.l09) vergisini de süresinde karnesine yazdırır (VUK.Md.247).

24 2. Götürü Vergi Ne Kadardır? Bir tacirin ne kadar götürü gelir vergisi vereceği, gireceği kazanç derecesine bağlıdır yılı için tesbit edilen kazançlar ve buna karşılık ödenecek gelir vergileri aşağıya çıkarılmıştır. Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Dördüncü Derece Beşinci Derece 1.Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Götürü Vergi (% 25) Birincı Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Dördüncü Derece Beşinci Derece 2.Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Götürü Vergi ( / 25) Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Dördüncü Derece Beşinci Derece Diğer Yörelerde Götürü Vergi (% 25)

25 Bu derecelerden birincisinde gösterilen safi kazanç, kesin diğer dereceler en az tutarları gösterir. 2 ila 5.derecelere daha yüksek tutarda kazanç tesbit edilebilir. Bir götürü tacirin belediye teşkilatı olmayan bir yerde iş yeri varsa o zaman yukarıdaki verginin 1/3'ü alınır. Bir götürü tacirin derecesi idarece tesbit edilirken yaptığı iş, işyerinin yeri, taşıt çalıştırıyorsa taşıtın markası, taşıma kapasitesi ve yaşı dikkate alınır. Tabloda da görüldüğü gibi, en yüksek götürü vergi 1989 için TL.'dır. Bir götürü tacir birkaç kişi ile adi ortaklık kurmuşsa o zaman ödeyeceği götürü vergi şöyle tesbit edilir.kaç ortaksalar her bir ortak için safi kazanç miktarına % 30 eklenir ve toplanır. Bulunan miktar ortaklık mukavelesindeki hisseye göre, mukavele yoksa eşit olarak bölünür ve götürü tacirin üzerinden % 25 vergi ödeyeceği götürü safi kazanç bulunmuş olur.söz gelimi 1.derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 1.derecenin safi kazancı 1989 yılı için TL'dır. Kendisi bir ortakla çalışıyorsa TL. X % 30 = TL TL'na eklenir. Bulunan = : 2 = TL. üzerinden vergi ödenecek kazanç derecesi olur. Bir götürü tacir takvim yılı içinde işe başlamışsa, yukardaki - şekilde bulunan götürü safi kazanç işe başlanılan ay hariç tutulmak suretiyle çalışılan aylara göre hesaplanır. Takvim yılı içinde işi bırakma halinde ışın bırakıldığı ay tam sayılır (GVK.MD. 110).

26 3. Götürü Verginin Ödenmesi Götürü vergi Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ne var ki, takvim yılı içinde söz gelimi Mayıs'ta işe başlanmışsa o zaman vergi, bir sonraki yılın taksitleriyle birlikte ve üç eşit taksitte ödenebilir (GVK.Md.117). Bir götürü tacir vergisini işe başladıktan sonra bir ay ve her yıl Nisan ayında karnesine yazdırmaz ve faaliyetini vergi dairesi dışında bırakırsa ^ır kusur suçu işlemiş olur ve verginin bir katı tutarında ceza kesilir (VUK.Md. 347/2 ve 349) Ayrıca 1.derece usulsüzlük cezası salınır. Bir götürü tacir götürü usûlden kendi isteği ile gerçek usule geçebilir ancak kendi isteği ile geçerse aynı işe devam ettikçe bir daha bu usûlden dönemez. 2. Gerçek Usulde Vergileme Bir gerçek kişi tacir götürülük şartlarını taşımıyorsa ya da götürülükten faydalanamayacağı bir işi yapıyorsa gerçek usulde vergilenir. Bir başka deyimle defter tutarak ticari kazancını ortaya çıkarır. Defter tutarak belge düzenleyerek vergilendirme konusunda da iki usul vardır. İşletme Hesabı Esası, Bilanço Esası.

27 a) İşletme Hesabı Esası : Bir gerçek kişi bir ticaret şirketi kollektif ve adi komandit şirket ortağı (adi ortaklık hariç) değilse kendi isteği ile bilanço esasına göre defter tutmak istememişse,satın aldığı mal alım tutarı 150, sattığı mal tutarı 180 milyonu ya d'a alım satım işi yapıyor da başka işle uğraşıp elde ettiği yıllık gayrisafi hasılat 50 milyonu,hem alım satım (ya da imalat) hem de hizmet işi yapıyorsa ve topladığı yıllık hasıtalm beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150 milyonu aşmıyorsa ikinci sınıf tüccar sayılır ve işletme defterine göre ticari kazancını tesbit eder. Bir kişi ilk defa işe başlıyorsa iş hacmi ile ilgili sınırlama belli olana kadar işletme defteri tutabilir. Ancak gene de bir şirket (adi şirket değil) ortağı olmamalıdır (VUK.Md.l77). aa) İşletme Hesabında Kazanç Nasıl Tesbit Edilir? (GVK.Md.39) Bir tacirin işletme hesabına göre, bir hesap döneminde elde ettiği hasılattan, giderlerı düşülecek hasılatın giderleri aşan kısmı onun ticari kazancı olacaktır. Elde edilen hasılat; yapılan tahsilatla, tahakkuk eden alacakları, giderler ise ödenen ve borçlanılan tutarları ifade eder. Bir kişi mal alım satımı ile uğraşıyorsa, ticari kazanç bulunurken dönem sonundaki mal mevcudu değeri hasılata, dönem başındaki stok giderlere eklenecektir.

28 1±>) İşletme Hesabına Göre Tutulacak Defterler: Tacirler işletme hesabına göre kazancını işletme defteri ile tesbit eder. İşletme defteri işletme hesabını ihtiva eder (VUK.Md.l93). Tacirler işletme defteri ile işletme hesabı tutar. İşletme hesabının sol tarafına giderlerini, sağ tarafına hasılatı yazar. Hesabın gider kısmına, satın aldığı mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödediği veya borçlandığı paraları ve işletme ile ilgili bütün giderlerini, hasılat kısmına da sattığı mal bedelini veya yaptığı hizmet karşılığı olarak tahsil ettiği paralarla tahakkuk eden alacakları ve işletme faaliyetinden elde edilen bütün hasılatı peşin almış gibi kaydeder. Bir tacir gider veya hasılat kaydı yaparken en azından işlemin sıra numarasını, kayıt tarihini, yapılan işin türünü ve tutarını belirtmelidir. Satın aldığı gayrimenkul ve tesisatı işletme hesabına aktaramaz. Ancak ayrı bir amortisman kaydı tutmak şartıyla, bu sabit kıymetler üzerinden ayırdığı amortismanı gider yazabilir (VUK.Md.l93). Bir kişi mal üzerine iş yapıyorsa o zaman emtia envanteri çıkarır (VUK.195). Emtia envanterine imalatta kullanılan ham ve yardımcı malzemelerde dahildir. Bir tacir ilk işe başlarken emtia envanterini işletme defterinin baş tarafına, her hesap dönemi kapandıktan sonrada kayıtları izleyen sayfalara yazar. İsterse ayrı bir envanter defteri de tutabilir.

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞE İLİŞKİN 93 NO LU GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞE İLİŞKİN 93 NO LU GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.12.2013/217-1 GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞE İLİŞKİN 93 NO LU GVK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 6322 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen mükelleflerin gerekli

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI I- GENEL BİLGİ : Hayat Standardı esası vergi güvenlik müessesesi olup GVK nun mükerrer 116 ve geçici 35. maddelerinde düzenlenmiştir. Gerçek

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ

TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ TAM MÜKELLEF KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) yürürlüğe girmeden önce, hem gelir vergisi mükellefleri

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç Kamu idareleri tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk.

Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Özelge: Üyelerinize verilen kredi ve emekli ikramiyelerinin KDV Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu hk. Sayı: Tarih: 14/09/2011 B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-14001-28/-726

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

2. Aşağıda yazılıkooperatiflerin ortaklarıiçin hesapladıklarıristurnlardan;

2. Aşağıda yazılıkooperatiflerin ortaklarıiçin hesapladıklarıristurnlardan; İstisnalar Madde No 8 Kapsam (3946 sayılıkanunun 30'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1994) Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu maddede yazılıkurum kazançları, kurumlar vergisinden müstesnadır:

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170

İŞİN MAHİYETİ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ. A) Taşımacılık 110 120 150 200 100 110 135 175 95 105 125 170 İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ İŞÇİSİZ DEFTER TUTMA 1. İŞLETME DEFTERİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 2012 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 10 VE 10 VE 10 VE 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA 1-3 4-9 DAHA FAZLA FAZLA

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için

2008 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için 2008 Kira Gelirlerinin Beyanı 16.01.2009 Kira Gelirinin Kapsamı Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/31 09/03/2017 Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı