İSTANBUL TİCARET ODASI TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI 1989-6. TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ VERGİ REHBERİ 1989 Yılında Revize Edilmiş ili. Basili İSTANBUL-1989

3 CAN MATBAA 8içkiyurdu Sok. Güz Han: No: 10 Cağaloğlu-istanbul Tel:

4 ÖNSÖZ Son yıllarda mali mevzuatımızda yapılan esas~ lı ve köklü değişikliklerin güncelolarak takibi ve bu konuda çıkan tebliğ, kararname ve açıklamaların tedariki, ilgililer için büyük önem taşımaktadır. İlk kez 1987 yılında'yayınladığımız bu rehber ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi üyelerimize mali mevzuatımızia ılgili kısa ve öz bilgiler vererek özellikle vergilerin temel ilkeleri, vergiyle ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıklanmaya çalışılmış i rehberin gösterilen büyük ilgi nedeniyle kısa süre içinde mevcudu kalmamıştır yılında mali mevzuatımızda yapılan değişiklikler dikkate alınarak rehber ikinci kez revize edilmiştir. Ancak 1988 Aralık ayında geçerli mevzuat hükümleri doğrultusunda anıları rehberin yeniden düzenlenmesi öngörülmüştur. Gerçek kişi ve kurumların kar veya kazançlarının vergilenmesine ilişkın Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Vergi Rehberi'ni hazırlayan Prof. Dr.Ömer Faruk Batırel'e teşekkür eder, rehberin ilgililere yararlı olmasını dileriz. Genel Sekreter Dr.İsmail Özaslan

5

6 İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ GİRİŞ 1 I. GELİR VERGİSİ. 2 A. Verginin Mükellefi 2 B. Vergiden Muaf Tacirler 4 C. Verginin Konusu 6 D. Hangi Ticari Kazançlar Vergi Dışıdır... 8 E. Vergiyi Doğuran Olay ve Dönemi 9 F. Vergilendirme (Tarh) Usulleri Götürü Vergileme Gerçek Usulde Vergileme 19 G. Vergilendirme 30 H. Gerçek Kişi Tacirlere Vergi İadesi 46 II. KURUMLAR VERGİSİ 48 A. Verginin Mükellefi 48 B. Vergiden Muaf Kurumlar.. 49 C. Verginin Konusu 51 D. Vergi Dışı Kurum Kazançları 51 E. Kurum Kazancının Tespit Şekli 58 F. Kurum Kazancından İndirilecek Giderler 59 G. Kurum Kazancından İndirimler 61 H. Kurum Kazancından İndirilmeyecek Giderler 61 i. Vergileme Usulleri Beyana Göre Tarh 2. Kesinti Yolu İle Vergilendirme J. Verginin Nispeti 66 K. Verginin Ödenmesi 67 III. VERGİ KESME (MUHTASAR BEYAN) SORUMLULUĞU.. 69 A. Gelir Vergisi Tevkif atı 69 B. Kurumlar Vergisi Tevkifatı 72

7 - II - IV. TACİRLERİN VERGİ BORCUNDAN YAPACAĞI MAHSUPLAR VE GEÇİCİ VERGİ 74 A. Yıl İçinde Kesilmiş Vergiler 74 B. Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler. 75 C. Geçici Vergi 76 V. TACİRLERİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 79 Katma Değer Vergisi 79 Diğer Vergi ve Yükümlülükler 85 VI. TACİRLERİN VERGİLEMEYE İLİŞKİN ÖDEVLERİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU 96 A. İşe Başlamanın Bildirilmesi 96 B. Defter Tutmak 97 C. Kayıt ve Belge Düzeni. 100 D. Defter ve Belgeleri Saklama Ödevi E. Vergi Levhası 107 F. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu 107 G. Bilgi Verme Zorunluluğu H. Değişiklik ve işi Bırakmayı Bildirme VII.TACİRLERE CEZA KESİLMEYECEK HALLER İLE UZLAŞMA VE YARGI YOLU. 109 A. Ceza Kesilmeyen Haller 109 B. Ceza Kesilmesi 111

8 GİRİŞ Türk vergi sisteminde, ticaret ve sanayi işletmelerinin kârları, işletmenin sahibinin hukuki kişiliğine göre gelir ya da kurumlar vergisine, işletmelerin, belli istisnalar dışında teslim ve hizmet ifaları da katma değer vergisine tabidir. Bu üç vergi, diğer vergi yükümlülükleri (damga, harçlar, motorlu taşıt, emlâk, belediye vergileri vd.)hesaba katılmazsa tacir denilen gerçek kişi ya da kurumun gelir ve kazanç elde etmesini ve mal ve hizmet teslim etmesini vergileyen temel vergilerdir. Bu küçük kitapçıkta tacirler, önce gerçek kişi ve kurum olarak ikiye ayrılacak ve bu ayırıma uygun olarak yükümlü oldukları gelir ve kurumlar vergilerinin; mükellef, muafiyet vergi konusu, istisnalar, verginin hesabı ve vergiyle ilgili sorumlulukları başlıkları altında esasları açıklanacaktır. Gelir ve kurumlar vergilerinin temel ilkeleri açıklandıktan sonra, mükelleflerin diğer vergilere ilişkin yükümlülükleri belirtilecek, son olarak da genel olarak tacirlerin vergilemeye ilişkin ödevlerinden söz edilecektir. Gerçek kişi ve kurum tacirlerin kâr veya kazançlarının vergilenmesine ticaret ve sanayi işletmesi sahibi olan taciri tanımlayarak başlıyoruz. TACİR: Ticari ve sınai faaliyette bulunan gerçek kişilerle kazanç elde eden kurumlara tacir adını veriyoruz. Vergi yönünden gerçek kişilerin sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları da

9 ticari kazanç sayıldığından sanayici de tacir sayılır. Gerçek kişi tacirlerin kazancı gelir vergisi ile, kumm şeklindeki tacirlerin kazançları da kurumlar vergisi ile vergilendirilir. I. GELİR VERGİSİ Gerçek kişi tacirlerin kazançları, gelir vergisi ile vergilenir. Önce verginin mükellefi olan ve ticaret yapan gerçek kişinin kim olduğunu açıklayalım. A. VERGİNİN MÜKELLEFİ : 1. Gerçek Kişi : Medeni haklardan faydalanma ehliyetine sahip her insana gerçek kişi adı verilir. Her kişi de medeni haklardan istifade eder (MK.Md.8). Bir gerçek kişi (bu kişi Bay Aydın ya da Bayan Aydın olabilir) ticari ve sınai faaliyet yaparsa tacir olur ve gelir vergisi vermesi gerekir. Acaba tacirler, ticari ve sınai faaliyeti ya da ticari işi nasıl yapabilir? 2. Ticari İşletme: Gerçek kişi tacirlerin ya da kısaca tacirlerin ticari iş yapması için önce bir ticari işletme kurması gerekir. Türk Ticaret Kanununa göre ticarethane, fabrika ya da ticari şekilde işletilen(mal ve hizmet satışından kâr edilmek istenen) diğer müesseseler ticari işletmedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren işler de ticari iştir. (TTK. Md.3J Ticari faaliyetin, devamlılık (mutad meslek olma), bir işverene bağlı yapılmama ve kâr amacı gütme gibi belli temel özellikleri vardır. -

10 Tacirler ticari işletme kurmak için bir işyeri açar. İşyeri açmadan ticaret siciline ya da mesleki bir teşekküle kaydolursa "işe başlamış" sayılır (VUK.iyid.154)Bir tacirin işyeri açması demek, mağaza, yazıhane, idarehane, imalathane, şıibe, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, madenler ve taşocakları, inşaat şantiyeleri ve vapur büfesi gibi, ticari ya da sınai bir faaliyette kullanılan bir yerde bilfiil ticari ya da sınai faaliyete geçmesidir. Bir işyerini sadece tutmak ve içinde tertibat, ve tesisat yapmak işyerinin açıldığını göstermez (VUK. Md.l54). Tacirler işe başladığını, yazılı olarak işe başlama tarihinden önce vergi dairesine bildirir. (VUK.Md.l68) İşe başladığından vergi dairesini haberdar etmemişse ve bu konuda vergilendirme dönemi de geçmişse kaçakçılık suçu işlemiş olur (VUK.Md. 344/7). 3. Türkiye'de Yerleşme Tacirler, Türkiye'de yerleşmemiş ise Türkiye'de işyeri olmasa bile daimi temsilci bulundurarak kazanç sağlayabilir ve vergi mükellefi olabilirler (GVK.Md.7). Daimi temsilci, vekil yada hizmetli olarak bir tacirin nam ve hesabına belirli ya da belirsiz bir süre ticari işlem yapan kişidir. Bir tacirin ticari mümessilleri, vekilleri, memurları, acentaları, malını konsinye olarak mağaza ya da deposunda bulunduran kimselerle,reklam gideri hariç, giderleri sürekli olarak kısmen ya da tamamen tacir tarafından ödenen kimseler onun daimi temsilcisi sayılır. (GVK.Md.8) Tacirin Türkiye'de yerleşmiş sayılması için ya ikametgahının Türkiye'de bulunması ya da bir takvim yılı içinde Türkiye 'de devamlı

11 olarak altı aydan fazla oturması gerekir. Yurt dışında yerleşik bir kişi Türkiye'ye belli bir iş için gelmiş ya da burada bir suçdan ötürü tutuklanmış,hüküm giymiş veyahut da hastalanmış olabilir. Türkiye' de bu nedenlerle altiaydan da fazla kalsa Türkiye'ye yerleşmiş sayılmaz. Tacir kişinin yabancı uyruklu olup olmamasının Türkiye'de yerleşmiş sayılması ile ilgisi yoktur. (Bay Aydın Mr. John' da olabilir) Türkiye 'de sürekli olarak yerleşme niyetiyle oturması yeterlidir. Söz gelimi tacir Bay Aydın yurt dışında uzun yıllardır çalışan bir işçi olabilir ve Türkiye' de bir yakını ile ortaklaşa bakkal dükkanı işletebilir. liyet tır. Bu durumda Türkiye'de yaptığı ticari faa (bakkallık) sonucu vergi mükellefi sayılacak Özetlersek bir gerçek kişinin vergi mükellefi tacir ya da tüccar olması için Türkiye 'de yerleşmiş ise bir işyeri açarak işe başlaması, Türkiye' de yerleşik sayilmxyorsa, işyeri açmasa bile daimi temsilci kullanması ve işyerinde bilfiil ticari ve sınai (imal) faaliyete geçmesi gerekir. B. VERGİDEN MUAF TACİRLER : Bir kişi küçük esnaf ise belli şartlarla vergiden muaf olur (GVK.Md.9). Bir gerçek kişi, motorlu nakil aracı kullanmamak şartıyla gezici olarak ya bir işyeri

12 açmadan perakende ticaret ya da(değeri yüksek mallarla, bakkaliyeci, pazarcılar hariç) hizmet işi yapabilir. Motorsuz su taşımacılığı ya da hayvanla veyahut da bir hayvan arabası ile nakliyecilik yapabilir. Ancak alış satış yaparken ve hasılat sağlarken, götürü sayılan tüccarın yarısı kadar alış satış yapması ya da hasılat sağlaması gerekir. Bu işi köyde yapıyorsa, işyeri de açabilir ve alış satış, ve hasılat hadleri, şehirde götürü kabul edilenler kadar olabilir yılı hadlerine göre bir kişinin şehirde vergiden muaf esnaf olması için kısaca en fazla liralık alış liralık satış yapması ya da liralık işçilik alması gerekir. Köyde ise bu hadler iki katına çıkar. Bir tacir oturduğu evde imalat yapabilir ve imal ettiği malları dükkan açmadan satabilir. O zamanda vergiden muaf imalatçı olur. Ana bunun için dışarıdan işçi almaması ve muharrik kuvvet (enerji) kullanmaması gerekir. Bir kişi gene işyeri açmaksızın milli piyango bileti satarsa da vergiden muaf tacir olur ama kendisine yapılan komisyon ödemesinden % 25 vergi kesintisi yapılır. Bir tacirin vergiden muaf esnaf ya da imalatçı olması için bu işleri bir vergi mükellefi tacire devamlı ve bağlı şekilde yapmaması gerekir. Özetlersek bir kişinin vergiden muaf esnaf olması için başlıca şartlar; işyeri açmaması, gezici olması evde imalat yapması halinde bu imalatta işçi ve enerji kullanmaması belli tutarda alış, satış ve hasılat sağlamasıdır. Şimdi bir tacirin vergiye tabi mükellef olması için hangi işleri yapması,

13 ve hangi kazançlar elde etmesi gerektiğini açıklayalım. Kısacası, vergi konusu (mevzuu) nedir. C. VERGİNİN KONUSU : Ticari Kazanç (GVK.Md.37) Bir kişinin vergi mükellefi tacir olması için işyeri açması ve bu işyerinde ticari veya sınai faaliyette bulunması gerektiğini belirtmiştik. Tacirler ticari ya da sınai faaliyetinden doğan ticari kazanç dolayisiyle vergi verir. Faaliyetin kanunen yasak olmasının önemi yoktıır. Bir tacir, 1. Maden, taş ve kireç ocağı, kum, çakıl istihsal yeri, tuğla ve kiremit harmanı işletiyorsa, 2. Coberlik(borsada kayıtlı olmak ve kendi namı ve hesabına hisse senedi alım satımı yapmak) yapıyorsa, 3. Özel okul, özel hastahane ve benzeri yerleri işletiyorsa, 4. Gayrimenkul (bina, arsa ve arazi) alım satım ve inşa işleri ile sürekli olarak uğraşıyorsa (söz gelimi inşa ettirdiği apartmanları daire daire satıyorsa), 5. Kendi nam ve hesabına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşıyorsa, 6. Satın alman ya da trampa suretiyle iktisap edilen bir araziyi, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parseliiyerek bu süre içinde ya da daha sonra kısmen veya tamamen satmışsa bu işlerden elde ettiği kazançlar da ticari kazanç sayılır.

14 Bir kişi adi şirket,kollektif şirket ortağı/ya da adi ya da eshamlı komandit şirkette komandite ortak ise,bu'şirketlerden aldığı kâr payı, ticari kazançtır. Kendisi tarım faaliyeti ile uğraşan bir kollektif şirket ya da komandite ortak olsa dahi, aldığı kâr payı ticari kazançtır. Ama adi şirket ortağı olursa durum değişir. Tacirin ortağı olduğu adi şirket tarım işi ile uğraşıyorsa o zaman kendisi, ticari değil zirai kazanç elde etmiş sayılır {GVK.Md.52),, Bir gerçek kişinin ortağı bulunduğu, adi, kollektif ya da adi komandit (eshamlı değil) şirket, serbest meslek faaliyeti yapıyorsa o zaman bu kişi ticari kazanç elde etmiş sayılmaz (GVK,Md.66), Bir tacir faaliyetine devam eden bir ticari işletmeyi kısmen ya da tamamen satarsa veya ticari işletmeye dahil amortismana tabi kıymetlerle hakları elden çıkarırsa, bu elden çıkartmadan doğan değer artış kazancı da ticari kazanç sayılır (GVK. Mükerrer Md.80). Bir tacirin ticari bir muamele ile ilgili olarak aldığı tazminatlar ticari kazancın bir unsurudur. Ticari kazançla zirai kazanç arasında ayırım yapmak bazen güçleşmektedir. Söz gelimi hayvan besiciliğinin tarımsal faaliyet olmasına karşın, hayvan alım-satımı, ticari faaliyettir. Ayrıca tarımsal ürünlerin, dükkan ve mağaza açılarak satışınıh yapılması ticari faaliyettir. 'Ancak bir çiftçi mahsûllerinin satışı ile ilgili bir yazıhane açabilir. O zaman ortada ticari faaliyet yoktur.

15 Son olarak bir tacirin işletmesine dahil (bilançosuna giren) bütün varlıkların gelirinin kira, faiz vd) ticari kazanç olduğunu belirtelim. D. HANGİ TİCARİ KAZANÇLAR VERGİ DIŞIDIR? İstisnalar: 1. Türkiye'de Elde Edilmemiş Kazançlar (GVK. 7) Bu kazançların başında Türkiye'de yerleşmemiş sayılan kişilerin (dar mükelleflerin) Türkiye'de elde etmemiş olduğu kazançlar gelmektedir. Türkiye'de yerleşmemiş sayılan kişilerin Türkiye'deki işyeri veya daimi temsilci ile sağladığı kazançların vergiye tabi olduğunu söylemiştik. Bunun dışında dar mükelleflerin hükümet izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyet kazançları (işyeri ve daimi temsilcisi olmamak şartıyla) da vergi dışı bırakılmıştır. Bu kişilerin Türkiye'de işyeri olsa ya da daimi temsilcisi olsa bile iş merkezi Türkiye'de değilse, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmadan yabancı ülkelere göndermeden doğan kazançları vergi dışıdır. Özetlersek, bir tacirin Türkiye'de iş yeri açmadan ya da daimi temsilci kullanmadan elde ettiği kazançlarla sergi ve panayırlardan elde ettikleri kazançlar vergi dışıdır. Ayrıca iş bakımından muamelelerini bilfiil topladığı ve idare ettiği merkezi, kısacası iş merkezi, Türkiye'de değilse, dışarıya ihraç ettiği maldan sağladığı kazanç da istisna edilmiştir.

16 2. Göçmen ve Mülteci Kazançları (GVK.Mc3.17) Bir tacir İskan Kanununa göre göçmen ve mülteci ise,iskan Kanunundaki kayıt şart ve sürelerle bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazancın TL. vergi dışı bırakılmaktadır. 3. PTT Acentalığı Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlar (GVK. Mükerrer Md.l8) Ancak bu kazançlar kesintiye tabidir. 4. Eğitim, Öğretim ve Sağlık Hizmeti Kazançları (GVK. Mükerrer Md.20) Bir tacir Özel okul, kreş, spor tesisi ya da 50 yatak (kalkınmada Öncelikle yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmak üzere yurt ve sağlık tesisi (huzurevleri dahil) işletirse işletmeyi faaliyete geçirdiği tarihten itibaren bü işletmelerden elde edeceği kazançlar 5 yıl (kalkınmadan öncelikle yörelerde, genellikle Doğu Anadolu'da 10 yıl) süreyle gelir vergisi dışıdır. Özetlersek bir tacirin dar mükellef olması halinde, belli koşullarla Türkiye dışındaki kazançları süresiz, göçmen ve mülteci durumunda.olması halinde ise kazancının bir bölümü, okul sağlık ve spor tesisi kurması durumunda bu kazançlarının tamamı, belli süreyle vergi dışıdır. E. VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE EÖSIEMİ : 1. Elde Etme : Bir tacirin ticari ve sınai faaliyetler sonucu doğan kazanca iktisaden tasarruf ' edebiln^i onu elde etmesidir. Ancak daha öncede belirtildiği gibi bir gerçek kişinin kazanç

17 elde etmesi için medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, bir başka deyimle ergin olması ya kısıtlı olmaması gibi şartlara gerek yoktur. Vergi ehliyeti, kanuni ehliyetden farklıdır. Ticari kazanca iktisaden tasarruf, para birimi ile ifade edilen kazancı nakden ya da hesaben elde etmektir. Nakden elde etme,ticari kazancın para olarak elde edilmesidir. Hesaben elde etme, mal ve hizmet sonucu bir alacağın doğması bunun tacirin lehine bir banka,şirket veya bir kuruluşta açılan hesaba alacak kaydedilmesi ya da mükellefin defterlerinde gösterilmesidir. Buna göre bir ticari kazanç parasal ya da hesaben hangi tarihte tahakkuk etmişse, o tarihin ait olduğu hesap döneminin geliri olacaktır. Bir tacirin kârı ya da 'ticari kazancının tahsil tarihi değil, bu kârı hesaben de olsa almaya hak kazandığı tarih esastır. Örnek olarak, mal ve hizmetin yurt içi satışında faturanın kesildiği, yurt dışı satışta (ihracat) gümrük çıkış tarihi tahakkuk tarihidir. Bunun istisnası, yabancı ülkelerde elde edilen ticari kazançlardır. Bir tacirin bu kazancı elde etmiş sayılması için bu kazancın Türkiye'deki hesaplara intikal ettirilmesi gerekir. (GVK.Md.SS) Söz gelimi, tacirin yaptığı bir ticari iş dolayisiyle bir komisyon alacağı tahakkuk etse bu komisyon tacirin emrine açılan bir hesabın kaydedildiği tarihte tahakkuk etmiş sayılır.hesaplara intikal ettirilmesinin tacirin iradesi dışında sebeplerle olduğu belgelenirse, o zaman kazancı tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılır. 2. Elde Etme Dönemi: Ticari kazancı normal elde etme dönemi takvim yılıdır. Takvim yılı bilin-

18 diği gibi 1 Ocak'da başlayan ve 31 Aralık'da sona eren oniki aylık bir devredir. (GVK. Md ve VUK.Md.l74). Bir tacirin yaptığı ticari ya da sınai faaliyetin niteliği, oluş tarzı ve sonuçlarının alınış şekli, takvim yılının başlangıç ve bitiş tarihlerine uygun olmayabilir. Bu durumda tacir başvurursa Maliye ve Gümrük Bakanlığı 12 şer aylık özel hesap dckiemleri belli edebilir. Ancak hesap dönemi gene 12 aydan a$ağı olmayacaktır. Söz gelimi bir tacirin faaliyeti belli mevsimlere bağlı, şeker, zeytinyağı üretimi, ya da- tarımsal ürün ihracatı ile ilgili olabilir. Bu takdirde kazancı elde etme döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri, takvim yılından farklı olur. Bir tacir birden fazla yıla yaygın taahhüt sözleşmesine bağlı inşaat ve onarım işi yapıyorsa, bu işinden dolayı elde ettiği ticari kazancı,* elde etme dönemi, işin bittiği yıl olarak kabul edilir (GVK.Md.42). İşin bitmiş olduğu; geçici ve kesin kabul usulüne bağlı işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarihe, başka inşaat ve onarım işlerinde işin fiilen tamamlandığı ya da fiilen bırakıldığı tarihe göre tespit edilir. Bir tacir iş bittikten sonra, bu işle ilgili gider yapar hasılat elde eder ve bundan bir kâr ya da zarar doğarsa bu ticari kazanç giderin yapıldığı ya da hasılatın elde edildiği yılın kâr ya da zararı ile ilişkilendirilir (GVK.Md.44).

19 F. VERGİLENDİRME (TARH) USULLERİ : Bir tacir ticari kazancını elde etme şekline ve yaptığı ticari faaliyetin (işin) hacmine bağlı olarak götürü ya da gerçek usulde vergilendirilebilir. Önce bir gerçek kişi tacirin hangi hallerde götürü şekilde (defter tutmadan) vergilenebileceğini açıklayalım. Bir gerçek kişi tacir götürülük koşullarını taşımıyorsa, kazancı gerçek usulde (defter tutarak) vergilenir. 1. Götürü Vergileme Götürülük,basit anlamı ile defter tutmamak, ticari kazancını deftere göre (gerçek) olarak tesbit etmemek demektir. Tacirlerin vergilemesinde götürü vergileme, küçük esnaf için kabul edilmiş bir usuldür. Gezici olmayan yerleşik olan ve sermayeden çok emeği ile kazananların vergilenmesinde kullanılır. Gelir vergisinin uygulamaya girdiği ilk yıllarda gezici olsun yerleşik olsun bütün küçük esnaf vergiden muaftı. Daha sonraları yerleşik küçük esnaf götürü vergilenmeye başlamıştır. a) Götürülük Şartları (GVK.Md.47-48) Götürülük şartları genel ve özel olmak üzere iki gruptur. Her ikisini de yerine getirmek gerekir.

20 aa) Gen^l Şartlar 1. Kendi İşinde Bilfiil Çalışmak ve Bulunmak :Bir gerçek kişi tacirin işinin başında her durumda bulunması düşünülemez. Seyahat hastalık ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi nedenlerle, zorunlu olarak işin başından geçici olarak ayrılabilir. Hatta, işinde yardımcı işçi ve çırak da kullanabilir. Tacir ölse, kendisinin dul eşi ve küçük çocukları işi yürütebilir. O zaman bunların işin başında olup olmadığına da bakılmaz. 3r-, İşyerinin emlak vergi değerinin TL. aşm^^sı, vergi değen belli değilse yıllık kiranın TL'dan fazla olmaması gerekir. Bir tacirin ödediği kira, benzer işyerlerine ödenenden düşük ise,o zaman emsal kira bedeli esas alınır. Tacirin ortağı varsa bu tutarlar toplu olarak nazara alınır. 3. Bir tacirin götürü olabilmesi için defter tutmak (gerçek usulde) zorunda olduğu başka bir ticareti, ziraat işi ya da serbest meslek faaliyeti olmamalıdır. Ortaklardan biri defter tutuyorsa (gerçek usuldeyse) diğer ortaklar götürü olamaz. Bunlar genel şartlardır. bb) Ayrıca özel şartlar da aranır. Bu şartları da şöyle sıralıyoruz. (1) Bir yılda aldığı malın bedeli TL.sattığı malın bedelinin TL. aşmaması gerekir. (2) Hammadde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait ücret alıyorsa (ücretli duru-

21 muna girmeden) aldığı gayrisafi ücretin tutarı yılda TL. geçmemelidir. (3) Hammadde, yardımcı malzeme-müşteri ye işçilik kendine aitse yıllık gayrisafi hasılatı TL.'dan fazla olmamalıdır. (4) Otel, sinema,plajdansing ve benzeri yerleri işletiyorîsa yıllık hasılatı TL. geçmemelidir. (5) Hem alım yapıyor hem de herşey müşteriye ait ücret alarak çalışıyorsa, alınan ücretin altı katı ile mal alış bedeli toplamı TL. aşmamalıdır. (6) Hem alım yapıyor hem de işçilik kendisine ait çalışıyorsa,ücretin dört katı ile yıllık gayrisafi hasılat toplamı 4.200'.000.-TL'dan fazla olmamalıdır. (7) En fazla bir tane motorlu kara taşıtı, beş tane hayvan arabası», 18 rüsum tonilatoya kadar makineli, 90 rüsum tonilatoya kadar makınasız su nakil vasıtası işletmelidir. Eğer hem makineli hem de makinesiz su nakil aracı (gemi, motor) çalıştırıyorsa o zaman, makinelilerin 5 katı ile makinesizlerin toplamının 90 tonilatoyu aşmaması ve bir takvim yılı içinde alman taşıma ücretleri tutarının TL'den fazla olmaması gerekmektedir. Ortaklıklarda ve aile beyanına tabi kişilerde bu ölçüler toplu olarak dikkate alınır. Buradaki önemli nokta, nakil vasıtasının mutlaka sahip ve işleticisi olmaktır. Bir tacir başkasının kara ya da su aracını çalıştırırsa, tavassut işi yapmış olur ve götürülükten faydalanamaz.

22 Bir gerçek kişi tacir özel şart gösterilmeyen bir işle uğraşabilir. O zaman yalnızca genel şartlara bakılır (GVK.M.49). cc. Bir tacir tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango'bileti, akaryakıt, şeker ve buna benzer kâr haddi düşük mallar satarsa o zaman alım satım hadlerini Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler. dd. Bir tacirin yukarıda açıklanan genel ve özel şartları adi ortaklık halinde hissesine göre tesbit edilir. Bu paylardan birincisi, genel şartlar içinde yeralan işyerinin emlak değerinin ya da kirasının ortak tacire düşen miktarıdır. Aynı şekilde ortaklık halinde alım, satım, hasılat miktarları ile, motorlu araç sahip olunan araba ya da su aracının ton miktarındaki ortaklık payı da hesaba katılır. Bir tacirin götürü olması için ortaklık payının sıraladığımız miktarları geçmemesi gerekir. Tacirin ortaklık dışında bir de şahsi işi varsa ne olacaktır? O zaman adı ortaklıktan payına düşen tutar ve miktarlar toplanacak ve saydığımız hadleri geçip geçmediğine bakılacaktır (GVK.Md.46). Bir gerçek kişi, aşağıdaki şekilde çalışır ve iş yaparsa götürülükten faydalanamaz (GVK. Md. 51). (1) Kollektif şirket ortağı ya da komandit şirketlerin komandite ortağı olması, (2) îkrazat işi, (3) Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı.

23 (4) Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi inşaat, onarımı, ve ulaştırma müteahhitlerine karşı derece, derece taahhütlerde bulunma, hariç), (5) Sigorta prodüktörlüğü, (6) Her türlü ilan ve reklam işi, (7) Gayrimenkul ve gemi alım satımı, (8) Tavassut işi yapanlar (Dayıbaşılık (9) Maden, taş, kireç ocağı, kum, çakıl istihsal yeri, tuğla ve kiremit harmanı işletme, (10) Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı, treyler, çekici ve benzerlerinin sahip ve işleticiliği (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı' oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç), (11) Ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler, (12) Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları ve sektörler itibariyle gerçek usulde vergilenmesinin uygun görülmesi. b. Götürü Vergileme Usulü 1. Tarh Zamanı Bir götürü tacir ilk işe başladığında bir ay içinde, diğer yıllar Nisan ayında, eğer bu zamandan önce ülkeyi terk ederlerse terkten önceki 15 gün içinde, vergi dairesine başvurarak ödeyeceği vergiyi tarh (hesap) ettirir (GVK.Md.l09) vergisini de süresinde karnesine yazdırır (VUK.Md.247).

24 2. Götürü Vergi Ne Kadardır? Bir tacirin ne kadar götürü gelir vergisi vereceği, gireceği kazanç derecesine bağlıdır yılı için tesbit edilen kazançlar ve buna karşılık ödenecek gelir vergileri aşağıya çıkarılmıştır. Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Dördüncü Derece Beşinci Derece 1.Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Götürü Vergi (% 25) Birincı Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Dördüncü Derece Beşinci Derece 2.Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Götürü Vergi ( / 25) Birinci Derece İkinci Derece Üçüncü Derece Dördüncü Derece Beşinci Derece Diğer Yörelerde Götürü Vergi (% 25)

25 Bu derecelerden birincisinde gösterilen safi kazanç, kesin diğer dereceler en az tutarları gösterir. 2 ila 5.derecelere daha yüksek tutarda kazanç tesbit edilebilir. Bir götürü tacirin belediye teşkilatı olmayan bir yerde iş yeri varsa o zaman yukarıdaki verginin 1/3'ü alınır. Bir götürü tacirin derecesi idarece tesbit edilirken yaptığı iş, işyerinin yeri, taşıt çalıştırıyorsa taşıtın markası, taşıma kapasitesi ve yaşı dikkate alınır. Tabloda da görüldüğü gibi, en yüksek götürü vergi 1989 için TL.'dır. Bir götürü tacir birkaç kişi ile adi ortaklık kurmuşsa o zaman ödeyeceği götürü vergi şöyle tesbit edilir.kaç ortaksalar her bir ortak için safi kazanç miktarına % 30 eklenir ve toplanır. Bulunan miktar ortaklık mukavelesindeki hisseye göre, mukavele yoksa eşit olarak bölünür ve götürü tacirin üzerinden % 25 vergi ödeyeceği götürü safi kazanç bulunmuş olur.söz gelimi 1.derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 1.derecenin safi kazancı 1989 yılı için TL'dır. Kendisi bir ortakla çalışıyorsa TL. X % 30 = TL TL'na eklenir. Bulunan = : 2 = TL. üzerinden vergi ödenecek kazanç derecesi olur. Bir götürü tacir takvim yılı içinde işe başlamışsa, yukardaki - şekilde bulunan götürü safi kazanç işe başlanılan ay hariç tutulmak suretiyle çalışılan aylara göre hesaplanır. Takvim yılı içinde işi bırakma halinde ışın bırakıldığı ay tam sayılır (GVK.MD. 110).

26 3. Götürü Verginin Ödenmesi Götürü vergi Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Ne var ki, takvim yılı içinde söz gelimi Mayıs'ta işe başlanmışsa o zaman vergi, bir sonraki yılın taksitleriyle birlikte ve üç eşit taksitte ödenebilir (GVK.Md.117). Bir götürü tacir vergisini işe başladıktan sonra bir ay ve her yıl Nisan ayında karnesine yazdırmaz ve faaliyetini vergi dairesi dışında bırakırsa ^ır kusur suçu işlemiş olur ve verginin bir katı tutarında ceza kesilir (VUK.Md. 347/2 ve 349) Ayrıca 1.derece usulsüzlük cezası salınır. Bir götürü tacir götürü usûlden kendi isteği ile gerçek usule geçebilir ancak kendi isteği ile geçerse aynı işe devam ettikçe bir daha bu usûlden dönemez. 2. Gerçek Usulde Vergileme Bir gerçek kişi tacir götürülük şartlarını taşımıyorsa ya da götürülükten faydalanamayacağı bir işi yapıyorsa gerçek usulde vergilenir. Bir başka deyimle defter tutarak ticari kazancını ortaya çıkarır. Defter tutarak belge düzenleyerek vergilendirme konusunda da iki usul vardır. İşletme Hesabı Esası, Bilanço Esası.

27 a) İşletme Hesabı Esası : Bir gerçek kişi bir ticaret şirketi kollektif ve adi komandit şirket ortağı (adi ortaklık hariç) değilse kendi isteği ile bilanço esasına göre defter tutmak istememişse,satın aldığı mal alım tutarı 150, sattığı mal tutarı 180 milyonu ya d'a alım satım işi yapıyor da başka işle uğraşıp elde ettiği yıllık gayrisafi hasılat 50 milyonu,hem alım satım (ya da imalat) hem de hizmet işi yapıyorsa ve topladığı yıllık hasıtalm beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150 milyonu aşmıyorsa ikinci sınıf tüccar sayılır ve işletme defterine göre ticari kazancını tesbit eder. Bir kişi ilk defa işe başlıyorsa iş hacmi ile ilgili sınırlama belli olana kadar işletme defteri tutabilir. Ancak gene de bir şirket (adi şirket değil) ortağı olmamalıdır (VUK.Md.l77). aa) İşletme Hesabında Kazanç Nasıl Tesbit Edilir? (GVK.Md.39) Bir tacirin işletme hesabına göre, bir hesap döneminde elde ettiği hasılattan, giderlerı düşülecek hasılatın giderleri aşan kısmı onun ticari kazancı olacaktır. Elde edilen hasılat; yapılan tahsilatla, tahakkuk eden alacakları, giderler ise ödenen ve borçlanılan tutarları ifade eder. Bir kişi mal alım satımı ile uğraşıyorsa, ticari kazanç bulunurken dönem sonundaki mal mevcudu değeri hasılata, dönem başındaki stok giderlere eklenecektir.

28 1±>) İşletme Hesabına Göre Tutulacak Defterler: Tacirler işletme hesabına göre kazancını işletme defteri ile tesbit eder. İşletme defteri işletme hesabını ihtiva eder (VUK.Md.l93). Tacirler işletme defteri ile işletme hesabı tutar. İşletme hesabının sol tarafına giderlerini, sağ tarafına hasılatı yazar. Hesabın gider kısmına, satın aldığı mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödediği veya borçlandığı paraları ve işletme ile ilgili bütün giderlerini, hasılat kısmına da sattığı mal bedelini veya yaptığı hizmet karşılığı olarak tahsil ettiği paralarla tahakkuk eden alacakları ve işletme faaliyetinden elde edilen bütün hasılatı peşin almış gibi kaydeder. Bir tacir gider veya hasılat kaydı yaparken en azından işlemin sıra numarasını, kayıt tarihini, yapılan işin türünü ve tutarını belirtmelidir. Satın aldığı gayrimenkul ve tesisatı işletme hesabına aktaramaz. Ancak ayrı bir amortisman kaydı tutmak şartıyla, bu sabit kıymetler üzerinden ayırdığı amortismanı gider yazabilir (VUK.Md.l93). Bir kişi mal üzerine iş yapıyorsa o zaman emtia envanteri çıkarır (VUK.195). Emtia envanterine imalatta kullanılan ham ve yardımcı malzemelerde dahildir. Bir tacir ilk işe başlarken emtia envanterini işletme defterinin baş tarafına, her hesap dönemi kapandıktan sonrada kayıtları izleyen sayfalara yazar. İsterse ayrı bir envanter defteri de tutabilir.

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız:

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 1. Gelir vergisinde tarhın nasıl yapıldığını ve beyanname çeşitlerini açıklayabilmek 2. Yıllık beyanname verilmeyen halleri ve verilmesi zorunlu halleri sıralayabilmek

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit@hataymem.k12.tr erolyigit.googlepages.com 2008 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE

Detaylı