4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu"

Transkript

1 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

2 Konu başlıkları Kamu Alımlarının Tarihsel Gelişimi Kamu İhale Kurumunun Görevleri Kamu İhale Kanunundaki Bazı Tanımlar Kamu İhale Kanununun Temel İlkeleri İhale Sürecinde Tesis Edilmesi Gereken İşlemler Teknik Şartname Hazırlama Esasları Yaklaşık Maliyetlerin hesaplanması

3 Kamu Alımlarının tarihsel gelişimi Kamu alımlarının tarihsel gelişimi ortalama 150 yıl öncesine dayanır. Kamu İhale Sözleşmeleri ile ilgili ilk yasal düzenlemeler 1857 tarihli Nizamnameyle yapılmıştır yılında ek bir nizamname ile çeşitli satın almaların ve bazı yapım işlerinin, bakanların izniyle ihaleye çıkarılmaksızın yapılması kabul edilmiştir yılında 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İthalat Kanunu ile kapalı zarf, açık artırma ve eksiltme, pazarlık ve emanet usulleri, ihdas dilmiştir.

4 Kamu Alımlarının tarihi Süreci yılında Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu çıkarılmıştır tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yürürlüğe girmiştir tarihinden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.

5 Kamu İhale Kanununa neden ihtiyaç duyuldu? sayılı Kanunun günümüz ihtiyaçlarına cevap verememesi, 2886 sayılı Kanunun bütün Kamu Kurumlarını kapsamaması, Avrupa Birliği ve Uluslar arası uygulamalarla paralellik kurma ihtiyacı, Gelir getirici iş ve işlemlerle gider doğurucu iş ve işlemlerin ayrı mütalaa edilme ihtiyacı, 5 Avrupa Birliği süreci, vs.

6 .

7 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kamu alımlarına ilişkin düzenleme ve inceleme görevi Kamu İhale Kurumuna verilmiş Kurum da, kamu alımlarına ilişkin mevzuat yönetiminde profesyonel bir yapının oluşturulmasına yönelik önemli adımlar atmıştır. Nitekim Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası tarafından Türk ihale sisteminin, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa Birliğine yeni üye olan Balkan ülkelerine örnek olarak gösterilmesi de önemli bir işarettir

8 Kamu İhale Kanunu nun 53 üncü maddesiyle Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak görevi Kamu İhale Kurumuna verilmiştir.

9 Kamu İhale İstatistikleri Oluşturulan istatistikler, kamu kaynaklarının hangi alanlarda ve hangi alım usulleri kullanılarak harcandığına ilişkin önemli bir bilgi kaynağı olup, alımların ekonomik etkilerinin tespitinin yanında, kamu alımlarına ilişkin politikaların oluşturulmasında da önemli başvuru kaynaklarından biridir. Kamu alımları istatistiklerinin, karar verici konumda olanlar kadar bu alanda çalışma yapanlar ve nihayet vergisini veren vatandaşlar açısından da önemli bir bilgi kaynağı olduğu açıktır.

10

11

12 İhalenin tanımı nedir? 12

13 Tanımlar (Madde 4) İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile sona eren süreçtir.

14 Tanımlar (Madde 4) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim, Yerli istekli: Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler,

15 Tanımlar (Madde 4) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi, Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,

16 Tanımlar (Madde 4) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler, Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler, Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,

17 Tanımlar (Madde 4) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeler, Teklif: İsteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler,

18 Tanımlar (Madde 4) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlar,

19 Tanımlar (Madde 4) İş ortaklığında: En çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Hisselerin eşit olduğu durumda ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Pilot ortak ve diğer ortaklar işin yerine getirilmesinde münferiden ve müteselsilen sorumludurlar.

20 Tanımlar (Madde 4) Konsorsiyumda: Koordinatör ortağın belirlenmesi zorunludur. Ortakların işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir. Ortaklar işin yerine getirilmesinde idareye karşı münferiden ve müteselsilen, kendi aralarında ise münferiden sorumludurlar.

21 Tanımlar (Madde 4) İhale usulleri Pazarlık usulü Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü

22 Tanımlar (Madde 4) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usul, Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usul,

23 Tanımlar (Madde 4) Pazarlık usulü: Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul,

24 Tanımlar (Madde 4) Doğrudan temin: Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul, Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşma,

25 Tanımlar (Madde 4) Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme: Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden imzalanan sözleşme. Götürü Bedel Sözleşme: Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden imzalanan sözleşme.

26 Tanımlar (Madde 4) Birim Fiyat Sözleşme: Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden imzalanan sözleşme.

27 Tanımlar (Madde 4) Karma Sözleşme: Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşme. Münferit Sözleşme: Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,

28

29

30 İhale Öncesi Hazırlık İhale Süreci İhale Süreci Sözleşmenin Uygulanması İdare Teknik Şartname Yaklaşık Maliyet İhale İlanı Teklif Değerlendirme Muayene Kabul Garanti Teminatın İadesi İhale Dokümanı Aşırı Düşük Teklif İhtiyacın Ortaya Çıkması İhale Onayının Alınması Tekliflerin Alınması Sözleşmenin İmzalanması Ödeme İşlemleri Piyasa Doküman satışı Tekliflerin hazırlanması İhale Kararı Teslim Tesellüm 3

31 Temel İlkeler

32 Temel İlkeler (Madde 5) İdareler, 4734 sayılı Kanuna göre yapacakları ihalelerde; Saydamlık, Rekabet, Eşit muamele, Güvenirlik, Gizlilik, Kamuoyu denetimi, İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve Kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

33 Temel İlkeler (Madde 5) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

34 Temel İlkeler (Madde 5) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. Kanunun diğer maddeleri bu temel ilkeler üzerine kurulmuştur

35 Temel ilkelerin önem ve önceliği Temel ilkeler Kanunun hazırlanma amacının gerçekleştirilmesini güvence altına alan hükümlerin uygulanmasında, yorumlanmasında gözetilmesi gereken üstün değerlerdir. İhaleyi, paranın karşılığının tam olarak alınması yöntemi olarak tanımlamak mümkün olduğuna göre, temel ilkelerin bu sonucun sağlanmasını amaçladığı ifade edilebilir.

36 Temel ilkelerin önem ve önceliği Hem ihale sürecini düzenleyen teknik nitelikli hükümlerin, bu ilkeleri güvence altına alacak bir içeriğe sahip olması hem de, uygulayıcıların her türlü iş ve işlemlerinde temel ilkelerin amacına uygun bir davranış ve tutum içinde bulunmaları gerekir.

37 Temel ilkelerin önem ve önceliği Kanunun ihale süreci ile ilgili düzenlemeleri, temel ilkelerle uyumlu bir içeriğe sahiptir. Bu ilkelerle uyumsuzluk arz eden (ilan yapılmasının zorunlu olmadığı haller, doğrudan temine ilişkin düzenlemeler gibi) uygulamaların ise belli şartların gerçekleşmesine bağlandığı ve istisnai hallerle sınırlandırıldığı görülmektedir.

38 Temel ilkelerin önem ve önceliği İhale sürecinin devamı açısından, mevzuata aykırı işlemin, esasa etkili olması, bir başka ifadeyle, temel ilkelerle amaçlanan sonuçların sağlanmasını olumsuz etkileyen veya imkansız kılan önem ve ağırlıkta bulunması, Kanunun emredici hükümlerine aykırılık taşıması gibi olguların varlığına bakılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.

39 Temel ilkelerin önem ve önceliği Kamu İhale Kurulunca verilen kararlarda da, tespit edilen mevzuata aykırılığın ihale sürecini esastan etkileyip etkilemediği, bu bağlamda temel ilkeleri ihlal eder bir yönünün bulunup bulunmadığı hususu değerlendirilmekte, esasa etkili görülen ve yasal çerçeve içerisinde düzeltilmesi mümkün bulunmayan aykırılıklar iptal sebebi olarak mütalaa edilirken, esasa etkili görülmeyen aykırılıklar da aykırılığın varlığına işaret edildikten sonra ihale sürecini esastan etkilemediği gerekçesine dayanılarak şikâyetin uygun bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

40

41 Teknik Şartname

42 Konu başlıkları Teknik Şartname Nedir? Kanuni Dayanağını Nereden Almaktadır? Teknik Şartnamenin İçeriği Nasıl Olmalıdır? 2013/30 No Lu Genelge? Örnek Teknik Şartname Nasıl Olmalı?

43 Teknik Şartname İhale dokümanı

44 İhale konusu işin özelliklerinin belirtildiği, Fiziksel, kimyasal ve elektriksel niteliklerinin tanımlandığı, Satın alınan malın kullanıldığı sürece başvurulabilecek, İhale dokümanının ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan, dokümana Teknik Şartname denir.

45 Teknik şartname iş akışı İşin Kontrolü Analiz Süreci Teknik Şartname Hazırlama Gereklilik İhtiyaç Piyasa Araştırması

46 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 12) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Madde 16) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Madde 14) Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (Madde )

47 Teknik kriterlerin ve özelliklerin, Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve Fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.

48 .

49 Teknik şartnamedeki düzenlemeler; ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarınca yapılacak değerlendirme ve inceleme çalışmalarında tereddüt oluşturmayacak şekilde açık olmalıdır. Teknik şartname düzenlenmemesi halinde ihale komisyonunun ihale sürecinde teknik değerlendirme yapması mümkün değildir. Yüklenici Teknik Şartnameye göre teslimat yapar, Muayene ve kabul komisyonu Teknik Şartnameye göre kabul yapar.

50 İhale konusu işin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamenin idarelerce hazırlanması esastır. (KİK Md.12) Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

51 İhale konusu iş tarif edilebilir ve ölçülebilir olmalıdır. Teknik özellikler açıkça belirtilmelidir. Basit ve herkes tarafından kolayca anlaşılır olmalıdır. Teknik şartnameye tercih nedenidir beğenilir olmalıdır gibi subjektif ve soyut nitelikli hükümler konulmamalıdır. Örneğin bu husus teklifte belirtilecektir ibaresi kullanılmaz, istekler şartnameye yazılır.

52 Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. (KİK Md.12) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. (KİK Md.12)

53 Teknik şartname, istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan ve /veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır. Teknik şartnamede malzemelerin beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir.

54 Yedek parça alımlarında, alım konusu malın tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modelinin teknik şartnamede belirtilmesi mümkündür. (Kamu İhaleleri Genel Tebliği Md.55) Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır. İhale dokümanında isteklilerden talep edilecek her hususun yer alması esastır. (M.A.İ.U.Y. Md.14)

55 En az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. (M.A.İ.U.Y. Md.14) Sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere mutlaka tolerans verilmelidir. Tolerans; "en az...","en çok...""veya" "+/-..." şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir. (EÜAŞ 2013/30 Nolu Genelge Md.6)

56 Referans belgesi sunulması istenemez, referans gösterilmesi gibi düzenlemelere yer verilemez ve hiçbir şekilde taahhütname istenemez. (M.A.İ.U.Y Md.27 & H.A.İ.U.Y Md.29) Alım konusu malın niteliği ve anılan Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir. (M.A.İ.U.Y Md.14)

57 Alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. (M.A.İ.U.Y Md.14) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir. (M.A.İ.U.Y Md.14)

58 Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir. (M.A.İ.U.Y Md.14)

59

60 Örnek Teknik Şartname ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER: 1. KONU 2. KAPSAM 3. GENEL ŞARTLAR 4. İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER 5. DENETİM-MUAYENE ve TEST METODLARI 6. GARANTİ ŞARTLARI 7. EKLER

61 I- KONU: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ).. İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan, aşağıda cinsi, miktarı ve teknik özellikleri belirtilen malın/işlerin teslimidir.

62 II- KAPSAM: Bu şartname; aşağıda istenilen... işine ait Genel Şartlar- İstek ve Teknik Özellikler- Denetim, Muayene ve Test Metotları- Numune alma Garanti Şartları - Eğitim ve Ekler bölümlerini kapsar. Varsa Kısaltmalar yazılacaktır. ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - EÜAŞ olarak anılacaktır.

63 III- GENEL ŞARTLAR: İhale konusu alıma ait Cins-Miktar..vs. Bilgiler Santralın veya Sistemin Mevcut Durum Bilgileri Alım konusu mal veya hizmet işine ait Demontaj-Montaj bilgileri, Kullanım şartları, Bakım ve Onarım Bilgileri..vb. Yüklenicinin uyması gereken kurallar.

64 IV- İSTEK VE TEKNİK ÖZELLİKLER: Teknik Şartname Hazırlama usullerine uygun olarak, Teknik Özellikler ve Şartlar belirlenmeli, Teknik Karakteristikler belirlenmeli, Yapısal Özellikler belirlenmeli,

65 İmalat Usulleri ve Teknikleri, imalata ve/veya kabul işlemlerine yönelik standartlar yazılmalı. (M.A.İ.U.Y Md.14) Satın alınacak mal veya hizmetin taşıması gereken asgari teknik özellikleri, (malzemenin niteliğine göre fiziksel, kimyasal, elektriksel, mikrobiyolojik, metalürjik, vb.) madde madde açıklanarak yazılmalı, özellikler, açık ve kesin ifadelerle belirtilmeli. (M.A.İ.U.Y Md.14)

66 Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında gösteri ve teknik deneyler yapılması istenebilir. Bunların nerede ve hangi şartlarda yapılacağı belirlenmelidir. Alımın özelliğine göre aksesuar ve yedek parçalar hakkında düzenlemeler yapılabilir. Ancak ihale konusu alımın dışında sorgulanmak amacıyla yedek parça v.b. Konularda bilgi amaçlı da olsa fiyatlar istenemez. Lisans ve know-how isteniyor ise, şartları idari şartnamede yer alacaktır.

67 Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihazı, bakım set ve avadanlığı, doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğu, bakım talimatı v.b) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dahil edilmeli, miktar ve cinsleri belirtilmelidir. Çevre ile ilgili olarak; malzemenin kullanım yerinde maruz kalabileceği etkiler göz önüne alınarak çevre şartları ile ilgili istekler belirtilmeli.

68 V- DENETİM-MUAYENE VE TESTLER : Teknik şartnamede yer verilen her bir istek ve özellik için, teknik olarak; o özelliğin nasıl muayene edileceğine ve ölçümlerine dair, muhakkak muayene ve/veya deney metodu belirtilmeli, Numune istenilen ihalelerde, numunenin uygunluk incelemesi teknik şartname hükümleriyle karşılaştırılarak yapılmalıdır. (M.A.İ.U.Y. Md.43) alınacak numune miktarı, ret-kabul kriterleri, hata değerlendirmeleri, ara muayene veya denetimler belirtilmelidir.

69 VI - GARANTİ: İhale konusu Mal/Hizmet alımlarına ilişkin olarak işin özelliğine göre garanti süresi belirlenmelidir. Bu süre belirlenirken kısmi teslimat yapılıp yapılmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. İhale konusu işin kesin kabul işleminin garanti süresi sonunda yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama birliği olması bakımından Mal alımlarında en az iki yıl? garanti şartı konulmalıdır. Belirli bir süre yedek parça bulundurulmasına yönelik garanti düzenlemesi yapılabilir.

70 Alım konusu malın özelliğine göre, satış sonrası malın yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak bu husus, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenemez. Yüklenici tarafından malın yedek parçasının sağlanması, sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak teknik şartname ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenir.

71 EKLER: Varsa ekler bu bölüme eklenmelidir. Sisteme ait Teknik Bilgiler İhale konusu işe ait Proje Teknik resim vs..

72 Diğer Hususlar Belgesi Nedir? EÜAŞ 2013/30 no lu Genelgesi Madde 12. İşin kapsamı, teklifle birlikte sunulacak belgeler, kabul işlemlerinin usulü, ambalaj nakliye ve depolama şartları, fiyat, ödeme ve alt yüklenici çalıştırılması durumları, teslim süresi, garanti süresi ve uygulanabilecek cezalarla ilgili düzenlemelerin, Teknik Şartnameden bağımsız olarak hazırlanan belge Diğer Hususlar Belgesi dir.

73 Diğer Hususlar Belgesi Örnek I- KAPSAM: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan,... iş/işlerine ait, Teklif ekinde verilecek belgeleri, Kabul işlemlerini, Ambalaj-Nakliye ve Depolama Koşulları, Fiyat, Ödeme, Ceza ve Teslim süresi maddelerini kapsar.

74 II- TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER: İdari Şartname Madde: 7.5. İstekliler, aşağıda istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu belgeleri teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

75 1- İş deneyim Belgesi İstekliler, İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde teklif bedelinin en az %... kadar tek sözleşmeye ilişkin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alım veya benzer işlere ait iş deneyim belgelerini vereceklerdir.

76 Özel imalat süreci gerektirmesi nedeniyle, iş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunun da istenilmesi zorunludur. Aday veya isteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Üretim kapasite miktarı iş deneyim belgesi oranı kadar olacaktır. İhale konusu iş bir kaç kalem malzemeden oluşuyor ise her bir kaleme ait miktar belirtilmelidir.

77 Benzer iş: Bu ihalede aşağıda sıralanan işler birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.....

78 (HİZMET A.U.Y.) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler.

79 (MAL A.İ.U.Y.) Benzer iş: İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler

80

81 2- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Madde 38 (1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

82 a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Aday veya istekli Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

83 3- Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması Alım konusu malın özelliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmetlerin, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak aday veya istekli tarafından sunulacak belgeler ve kriterler, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir. (M.A.İ.U.Y. Md 39)

84 4- Teknik şartname ekinde verilebilecek çok net ifadelerle hazırlanmış olan Teknik Şartname cevap tablosu. 5- Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler ile kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi sadece özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde istenebilecektir.

85 6- Alım konusu malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu belgelerin yeterlik belgesi olarak istenilmemesi durumunda, teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında bu belgelerin muayene ve kabul aşamasında sunulmasına yönelik düzenleme yapılması zorunludur. 7- Mal alımı ihalelerinde, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001), Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) sertifikaları istenmeyecektir.

86 8- Teklif edilen ihale konusu iş/işlere ait değerlendirmeye esas olacak, montaj- demontaj bilgileri, kullanım bilgileri gibi katalog, resim, proje gibi teknik bilgi ve dokümanlar. 9- İhale konusu işin niteliğine ve özelliğine göre Mevzuat hükümlerine göre istenilebilecek diğer belgeler.

87 III- KABUL İŞLEMLERİ : 1-Geçici Kabul: İhale konusu iş/işlerin teslim edilmesine müteakip, İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak kabul komisyonu tarafından yerinde yapılacaktır. Kabul komisyonunca düzenlenen ve İşletme Müdürlüğü tarafından onaylanan Geçici Kabul Protokolünün tarihi, garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır. 2-Kesin Kabul: Garanti süresi sonunda İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak kabul komisyonu tarafından düzenlenecek kesin kabul protokolünün İlgili İşletme Müdürlüğü tarafından onaylanması ile kesin kabul yapılmış olacaktır.

88 IV- AMBALAJ- NAKLİYE VE DEPOLAMA KOŞULLARI: Alım konusu malzeme'ye ( Trafo- Kesici-Bant-Boru- Saç...vb.) ait Etiket- taşıma, nakliye ve İşletme Müdürlüğünde depolanması konularında varsa istekler yazılabilir. Ancak bu hususlar İhaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak düzenlenemez.

89 V- FİYAT: İsteklilerin teklif fiyatlarının nasıl verileceğine yönelik düzenleme yapılacaktır. İşletme Müdürlüğü teslimi mi? Gümrük teslimi mi? Kısmi teklif var ise fiyatlandırmanın nasıl istenildiği. İhalenin en düşük fiyat esasına göre mi yoksa fiyat dışı unsurlara göre mi yapılacağı belirtilmelidir. İhalenin fiyat dışı unsur esasına göre yapılması öngörülüyor ise bu unsurların neler olduğu ve parasal değerleri belirtilmelidir.

90 Fiyat dışı unsurlar şunlardır: 1.İşletme ve bakım maliyeti a)periyodik bakım aralıkları b)periyodik bakımların süreleri c)periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarf malzemelerinin maliyeti d)periyodik bakımların işçilik maliyeti e)idarenin arıza, hasar veya kullanım ömrünün dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler esas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içinde alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,

91 Fiyat dışı unsurlar şunlardır: 2.Maliyet etkinliği 3.Verimlilik 4.Kalite 5.Teknik Değer 6.Özel ilave kriterler

92 VI- ALT YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRILMASI: Yüklenici işin yapılması esnasında ihtiyaç duyması halinde İşletme Müdürlüğünün onayı ile alt yüklenici çalıştırabilir. Bu ihaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir./ verilebilecektir. Verilecek ise şartları belirlenmelidir.

93 VII- ÖDEME: Avans verilecek mi? Kısmi teslimat var mı? Varsa ödeme yapılacak mı? İşin tam olarak teslimatında ödeme. Geçici Kabul yapılmasını müteakip ödeme. Kesin Kabul yapılmasını müteakip ödeme. Ödeme, EÜAŞ ödeme planına göre yapılacaktır.

94 VIII- TESLİM SÜRESİ: Konunun özelliğine göre teslim süresi düzenlenmeli. Kısmi / Partiler halinde teslimat kabul edilecek mi? Edilecekse süre/ süreler belirlenmeli. Demontaj/Montaj süresi. Devreye alma süresi. Deneme süresi/performans çalışma süresi. Geçici Kabul. Toplam iş süresi.

95 IX - CEZA:.. işinin zamanında teslim edilememesi durumunda; gecikilen her takvim günü için teslim edilemeyen kısma ait bedelin uygulama birliği açısından %0,1(binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Gecikme cezası hesabında İşin Teslim Süresi bölümünde belirtilen teslim süreleri baz alınacaktır.

96

97 Mal alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

98 2 Adet trafo alımı yaklaşık maliyeti Piyasa Fiyatları İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Birim Fiyat (TL) Tutarı (TL) A Trafo. Adet ,00 B Trafo.. Adet ,00 C Trafo... Adet ,00 Ortalama Trafo Adet TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

99 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılması durumu

100 Teklif edilen fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Belge eksik FİYAT ARAŞTIRMASI Belge eksik Yaklaşık Maliyet HESAPLANAN MALİYET A B C Kar belli değil Bu ihale hakkında ne düşünürsünüz?

101 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılmaması durumu

102 Teklif edilen fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Yaklaşık Maliyet FİYAT ARAŞTIRMASI C HARİÇ MALİYET C DAHİL MALİYET A B C % %32

103 Hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

104 Personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

105 Trafo bakım onarımı hizmet alımı yaklaşık maliyeti Kaynak Piyasa İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Birim Fiyat (TL) Tutarı (TL) A... Trafo Bakım onarımı Adet 2 120, ,00 B... Trafo Bakım onarımı Adet 2 132, ,00 C... Trafo Bakım onarımı Adet 2 288, ,00 Ortalama... Trafo Bakım onarımı Adet 2 180, TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

106 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılması durumu

107 Teklif Edilen Fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Belge eksik Belge eksik Tamam Tamam Tamam Yaklaşık Maliyet FİYAT ARAŞTIRMASI HESAPLANAN MALİYET OLMASI GEREKEN A B C ? Bu ihale hakkında ne düşünürsünüz?

108 İhalenin piyasa şartlarına göre verilmediği, ihalede rekabetin ve eşit muamelenin sağlanmadığı izlenimlerini oluşturacaktır. Bu ihalede yaklaşık maliyet hazırlanırken üçüncü firmanın fiyat araştırmasına cevabı gerekçe belirtilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakılmalıydı.

109 Kâr oranının belirtilmediği ve kâr tutarının yer almadığı bir yaklaşık maliyette kârsız yaklaşık maliyet nasıl bulunur?

110 Kar oranı ve kar tutarı belirlenmemiş yaklaşık maliyetin azami kar oranı olan %20 oranında kar içerdiğinin kabulüyle, yaklaşık maliyet 1,20 ye bölünerek kârsız yaklaşık maliyet bulunur.

111 Kamu İhale Kurul Kararı İdarece hesaplanan yaklaşık maliyet hesabında kâr oranının belirtilmediği görülmüştür. en yüksek kâr oranının %20 olduğu dikkate alındığında ,59 TL olan yaklaşık maliyetin 1,20 ye bölünmesi sonucu kârsız yaklaşık maliyet tutarının ,33 TL olduğu tespit edilmiş olup, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan Limited Şirketi nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 2014/UH.I-1356

112 Karsız maliyete göre

113 Teklif Edilen Fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Tamam Tamam Tamam Tamam Tamam Aşırı Düşük Aşırı Düşük Yaklaşık Maliyet FİYAT ARAŞTIRMASI HESAPLANAN MALİYET KARSIZ MALİYET A B C

114 Yüksek fiyatın hesaplamaya katılmaması durumu

115 Teklif Edilen Fiyatlar 1. TEKLİF 2. TEKLİF 3. TEKLİF 4. TEKLİF 5 TEKLİF Yaklaşık Maliyet FİYAT ARAŞTIRMASI C HARİÇ MALİYET KARSIZ MALİYET A B C %20 Karlı Karsız

116 Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması

117 Sıra No Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı yaklaşık maliyeti İş kaleminin adı ve kısa açıklaması Birimi Miktarı İşçi Sayısı Ay/Gün/ Saat Birim Fiyat Tutar 1 Temizlik Personeli (%10) Ay , ,60 2 Şoför (%50) Ay , ,60 3 Temizlik Personeli (%10) Artık gün Gün , ,50 4 Şoför (%50) Artık gün Gün , ,00 I. ARA TOPLAM (KDV) HARİÇ ,70 1 Temizlik Personeli (Bayram-tatil) Gün , ,00 2 Şoför (Bayram-tatil) Gün , ,30 3 Temizlik Personeli (fazla çalışma) Saat , ,00 4 Şoför (fazla çalışma) Saat , ,00 5 Malzeme Ay , ,00 6 Malzeme taşıma (10 adet şoför) Ton , ,00 II. ARA TOPLAM (KDV) HARİÇ ,30 TOPLAM TUTAR (KDV VE KAR HARİÇ) HARİÇ ,00 YÜKLENİCİ KARI % ,29 TOPLAM TUTAR KAR DAHİL (KDV) HARİÇ , ,00 TL eşit ve altındaki teklifler aşırı düşük tekliftir.

118 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

119 Kamu Alımlarının Alım Usulüne Göre Dağılımı (Milyar TL) , sayılı Kanun Kapsamında 76,6 9,8 7,2 İstisna ve Kapsam Dışı idare adet ihale gerçekleştirmiş ü sözleşmeye bağlanmış gerçek veya tüzel kişi yüklenici 105,43 milyar TL kamu alımı 99 milyar TL si ihale yolu ile 6,43 milyar TL si doğrudan temin 6,43 Doğrudan Temin 10,

120 İstisnaların Kendi İçindeki Dağılımı ,5 90,4 3abcdefg diğer istisna maddeleri 12,5 9, tutar % 2013 tutar %

121 İhalelerin Türlerine Göre Adet ve Tutar Bazında Dağılımı (%) 2 18,48 22,04 59,48 Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım işi 1 40,43 36,64 22,93 0% 20% 40% 60% 80% 100%

122 Eşik değer üstündeki ihalelerin toplam ihaleler içindeki payı (adet olarak) %4, %1, %86, Mal Alımı Yapım İşi Hizmet Tüm ihaleler eşik değerin üstündeki ihaleler

123 Eşik değer üstündeki ihalelerin toplam ihaleler içindeki payı (tutar olarak) milyar 23 milyar 27.8 milyar 54,1 milyar 14.3 milyar 21.9 milyar Mal Alımı Yapım İşi Hizmet Tüm ihaleler eşik değerin üstündeki ihaleler

124 İhale Türlerine Göre Şikayet Edilme Oranı (%) 4,78 1,87 6,66 Mal Hizmet Yapım

125 yılları arası Şikayet Sayısı ve Uyuşmazlık Karar Sayısı Dağılımı yılı 2011 yılı 2012 yılı 2013 yılı Uyuşmazlık Karar Sayısı Şikayet Sayısı

126 Kamu İhale Kurulu nun Yargıya İntikal Eden Uyuşmazlık Kararları Uyuşmazlık Karar Yılı Uyuşmazlık Karar Sayısı Uyuşmazlık Kararlarının Dava Edilme Oranı(%) Kurum Aleyhine Çıkan Kararların Oranı(%) ,65 20, ,34 13,19

127 yılları İhale İstatistikleri Değişim Oranları (%) -39,04-3,58-1,41-5,81 11,76 29,37 16,45 0,88 89,95 Şikayet Sayısı Uyuşmazlık Karar Sayısı Yüklenici Sayısı Teyit Sayısı Toplam Kamu Alımı Tutarı Doğrudan Temin Tutarı * İstisna sözleşme bedeli 4734 sözleşme bedeli Sözleşme Sayısı -60,00-40,00-20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Değişim Oranı (%)

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre MAL ALIMI İHALELERİ 1 Mal Alımı Nedir? (4734 sk. M.4.) Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları ifade eder. Kit alımı ile birlikte

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA TALİMATI

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA TALİMATI Yasal dayanaklar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4. Maddesinin 17. Bendindeki tanımlama, 5. Maddesinin 1. Bendi, 12. Maddesi, 27. Maddesi 1. Cümlesi hükümlerine göre, 1/12/2003 tarihli 2003/6554 Sayılı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ PROJE UYGULAMASI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA TEKNİK ŞARTNAMELER TEKNİK ŞARTNAMELERİN

Detaylı

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması)

İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) İLAÇ TEDARİK ZİNCİRİNDE SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Satınalma aşaması) Ecz.Hüseyin Başyiğit 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi Dalaman, 2016 1 Hastaneler için ilaç tedarik zinciri Planlama

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ Kanun No : 4735 Kabul Tarihi : 05.01.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24648 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2002 Yürürlük Tarihi : 01.01.2003 Dr. Mürsel

Detaylı

Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince Kanunda

Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince Kanunda Bu çalışma, 1/5/2010 tarihinde yürürlükte bulunan kamu ihale mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince Kanunda belirtilen eşik değerler

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KAMU İHALE SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 DERSİN İÇERİĞİ İhale Usulleri İhale Uygulamaları İş Alma Usulleri Teklif Verme Teklif Hazırlama Sürecinin Planlaması Teklif Hazırlama

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI I. ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Değişiklik Eski Yeni

Değişiklik Eski Yeni HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Değişiklik Eski Yeni MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri

Detaylı

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI

44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER. (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI 44- MESLEKĠ VE TEKNĠK YETERLĠĞE ĠLĠġKĠN BELGELER (Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ) KAMU ĠHALE MEVZUATI HĠZMET ALIMI ĠHALELERĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ĠĢ deneyimini gösteren belgeler (DeğiĢik 3/7/2009 27277 R.G. / 2. md.)

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN YENİ BİR BELGE: TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN YENİ BİR BELGE: TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ BİLGİ NOTU İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN YENİ BİR BELGE: TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ 1 ÖZET Bu Bilgi Notunda, iş deneyimine ilişkin yeni bir belge olan teknolojik ürün deneyim belgesi değerlendirilmiştir.

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI

KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI KAMU İHALE KURUMU MAL ALIMLARI İHALE MEVZUATI Dr. Nazım YILMAZ Kamu İhale Uzmanı Teknik Şartname (Mal 14.md) İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur. İhale yetkilisinin onayı ile T.Ş Danışmanlık

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mal Alımı

Detaylı

İhale öncesi yapılacak işlemler;

İhale öncesi yapılacak işlemler; İHALE İŞLEMLERİ 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamına giren yapım işleri, kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların ve uygulamaların adı geçen kanuna aykırı olmaması gerekir. İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DÖNER SERMAYE SATIN ALMA SÜREÇLERİ VE SATIN ALMA TALEP FORMU DÜZENLEME REHBERİ 2016 Hazırlayan : Öğr. Gör. Hakan DUMAN I ğ d ı r Ü n i v e r s i

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı GENELGE 2007/82

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı GENELGE 2007/82 Konu: Bilgi Sistemi Đhaleleri ) GENELGE 2007/82 Bilindiği üzere 01.01.2003 tarihinden itibaren kamu alımlarında 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Đhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı 28-30 Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI

İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI İHALE İŞLEMLERİNDE PROFORMA FATURA İBRAZI Ömer KÖSE * I. GİRİŞ Kamu ihalelerine giren firmalar, ihaleyi kazanmak için teklif vermektedirler. Firmaların verdikleri teklifler, yapılan çeşitli ölçümlemeler

Detaylı

BİLGİ NOTU SAĞLIK SEKTÖRÜ İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER. Sorular ve Cevaplar

BİLGİ NOTU SAĞLIK SEKTÖRÜ İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER. Sorular ve Cevaplar BİLGİ NOTU SAĞLIK SEKTÖRÜ İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER Sorular ve Cevaplar 2016 Özet Bu bilgi notunda, sağlık alımları esas alınarak kamu ihale mevzuatındaki iş deneyimini gösteren belgeler

Detaylı

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Mart 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27876 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/41341 İhale Kayıt Numaralı Özel Koruma ve Güvenlik Alımı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adres : Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / ANKARA Telefon : + 90 312 596 60 00 Faks : + 90 312 596 60 10 www.gsb.gov.tr Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Doğrudan temin Madde 22- f) (Değişik: 20/11/2008-5812/8 md.) Özelliğinden

Detaylı

Mal Alımı İhale Mevzuatı

Mal Alımı İhale Mevzuatı KURUM MÜŞAVİRLİĞİ Mal Alımı İhale Mevzuatı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formlar Tip İdari Şartnameler

Detaylı

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla;

YÖNETMELİK. a) İşin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından sırasıyla; 21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29243 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 10/9/2008 tarihli ve

Detaylı

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4

5. DOĞRUDAN TEMİN SURETİYLE YAPILACAK ALIMLARDA DÜZENLENECEK ONAY BELGESİ NEDİR?... 4 İçindekiler DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI REHBERİ... 3 1. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ NEDİR?... 3 2. DOĞRUDAN TEMİN BİR İHALE USULÜ MÜDÜR?... 3 3. DOĞRUDAN TEMİN ALIM SÜRECİ NASIL İŞLER?... 3 4. DOĞRUDAN TEMİNİN GETİRDİĞİ

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN, Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: ARC Sosyal Hiz. Elek. Bilgisayar Özel Güv.

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. YATAY ENİNE AMORTİSÖR VE DİKEY AMORTİSÖR ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. YATAY ENİNE AMORTİSÖR VE DİKEY AMORTİSÖR ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. YATAY ENİNE AMORTİSÖR VE DİKEY AMORTİSÖR ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. İHALE DOSYA NUMARASI: 20170163 KİK KAYIT NUMARASI: 2017/129717 1- İdarenin

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/121 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Hamdi GÜLEÇ Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ BAŞVURU SAHİBİ: Örs-El Deri Ayakkabı

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL ALIMI, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ'NE DAİR İZLENECEK SÜREÇLER 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

YÖNETMELİK. (11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

YÖNETMELİK. (11) Teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenmesinde aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur: 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29090 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZM ET ALIM I İHALELERİ UYGULAM A YÖNETM ELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR YÖNETM ELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı